============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
H24001 7824 1315

page title: [no page title]
 
============================================================
H24001 7824 1348

page title: 1348 [L] Staten-Generaal - 1903/Jan/10 #54
 
1348 1903 Dm & Nr Staten-Generaal.
Griffier van de 1e Kamer der StGenl en den Ver-
de Ridder, Refendaris b/h K.d.K nopens de al
of niet bezorging van de agenda de bij de 1e
Kamer der StGenl te behandelen wetsontwerpen bij het K.d.K.
Jan 14 18 Rappt FD 8 Jan nr 98 tot het verleenen eener
1 Juli 11 37 toelage aan A. Jungmann, Hoofdcommis
ter Griffie van de Tweede Kamer der StGenl
wegens door hem verrichte werkzaamheden
aan de uitgave van de vroegere Hande
lingen der Tweede Kamer, over het 2e halfjaar 1902 __ 1903 _-_ Besluit fiat
Jan 21 41 Rappt BD 20 Jan nr 482, mededeeling dat
door de Staten van Groningen tot lid van de 
Eerste Kamer der StGenl is gekozen R.P.
Doyes en om H.M. bevelen te mogen verne
men omtrent de beediging van het nieuwgekozen lid.
_-_ Per missive BD medegedeeld dat
H.M. bovenst. lid der Eerste Kamer der St
Genl. ter beediging zal ontvangen op
H.D. Paleis alhier op a.d. Maandag 
den 26 Jan. 1903 des voormiddags te
tien uur. De Minister wordt verzocht 
daarbij in Costuum tegenwoordig te willen zijn
en 42 _-_ Per missives van het bovenst. kennis
gegeven aan H.M. Hofmaarschalk en Ad (Zie nr 54) judant van dienst
Jan 24 47 Rappt BD 24 Jan nr 607, mededeeling dat de Hr Doyes 
zich nog niet heeft verklaart of hij bovenst. benoe - ming aanneemt
_-_ Per missive het rappt. aan H.M. toegezonden
Jan 26 82 _-_ Het rapport van H.M. terug ontvangen.
Jan 24 48 _-_ Per missive den Hofmaarschalk van den Adj. a/d H.M. me
degedeeld dat bovenst. beeediging a.s. Maandag _ niet _ plaats Vervolg op bladz 1349
============================================================
H24001 7824 1349

page title: 1349 [R] Staten Generaal - 1903/Feb/11 #54
 
Dm & Vervolg van bladz 1348 Staten Generaal 1349
N 11 54 Rappt BD 10 Feb nr 995, mededeeling dat R.P.
Doyes de benoeming tot lid van de Eerste Kamer
der StGenl. heeft aangenomen en om nader H.M.
beveelen te mogen vernemen omtrent de beeediging
van het dat nieuwe lid dier Kamer. Zie 21 Jan '1903
_-_ Per missive BD medegedeeld dat HM XX blad 1348
omtrent die beeediging eene beslissing zal
nemen tegen het tijdstip der eerstvolgende
bijeenroeping van die Kamer.
9 32 _-_ Besluit houdende machtiging op den Voorzitter
van de Eerste kamer der StGenl tot het afnemen der eeden van R.P. Doyes voornd.
12 23 Rappt FD 9 Feb nr 74, tot verhooging der jaar
wedden aan eenige Ambtenaren en bedienden
van de Tweede Kamer der StGenl
_-_ Besluit fiat
12 49 Rappt BD 11 Feb nr 1081, mededeeling dat in
het kiesdistrict Middelburg tot lid van de 
Tweede Kamer der StGenl is gekozen Mr. C. Lucasse _-_ Notificatie
19 62 Rappt BD 13 Feb nr 2131 mededeeling dat
in het kiesdistrict Almelo tot lid van de
Tweede Kamer der StGenl is verkozen Mr. P.J.M. Aalberse _-_ Notificatie
23 111/ Rappt BD 17/21 Feb nr. 1240/1281, om den Voorzitter
/112 van de Tweede Kamer der StGenl te mach
tigen tot XXXare vergadering afnemen van
de eeden aan de nieuw benoemde leden
dier kamer Mr. C. Lucasse en Mr. P.J.M. Aalberse _-_ Besluiten fiat
26 51 Rappt BD 25 Feb nr 1494, alsboven aan het nieuw be
noemde lid dier Kamer Dr. M.A. Brants _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 1350
============================================================
H24001 7824 1350

page title: 1350 [L] Staten-Generaal - 1903/April/3 #85
 
1350 Vervolg van bladz 1349 Dm & Staten - Generaal
No Staten - Generaal
April 3 85 Rappt BD 2 April nr 2534, mededeeling dat
in het kiesdistrict Alkmaar voor lid van de
Tweede Kamer der StGenl. eene herstemming
moet plaatshebben tusschen Jhr. Mr. P. van Foreest en G.J. Sybrand. _-_ Notificatie
April 9 52 Rappt BD 8 April nr 2717, mededeeling dat in het
kiesdistrict Alkmaar tot lid van de Tweede
Kamer der StGenl is gekozen Jhr. Mr. P. van Foreest _-_ Notificatie
April 10 6 Rappt BD 10 April '.. mededeeling dat de Eerste
Kamer door den Voorzitter is bijeengeroepen
voor heden en dat een poging zal worden aan
gewend om de wetsontwerpen met betrek
king tot de werkstakingen nog voor Paaschen af te handelen.
_-_ Door den Dir. x/x K.d.K. met H.M. besproken
April 24 54 Rappt BD 22 April nr 3160, Om den Voorzitter
van de Eerste Kamer der StGenl te machti
gen tot het in hare vergadering afnemen van 
de eeden aan het nieuw benoemde lid dier Kamer Mr. A.H.M. van Berckel. _-_ Besluit fiat
Mei 4 63 Rappt BD 2 Mei nr 2895 om den Voorzitter
van de Tweede Kamer der StGenl te machti
gen tot alsboven J.hr. Mr. P. van Foreest. _-_ Besluit fiat
Mei 8 32 Rappt BD 6 Mei nr 3563, alsboven B.R.F. van Vlijmen. _-_ Besluit fiat __ Vervolg op bladz 1351
============================================================
H24001 7824 1351

page title: 1351 [R] Staten-Generaal - 1903/Juni/23 #40
 
Vervolg van bladz 1350 1351
D & No Staten - Generaal
23 40 Rappt BD 20 Juni nr 6312a, aan Dirs met een
exempl. van het Verslag der vroegere Hande
lingen van de StGenl gedurende de buiten
gewone zitting van 1840, gehouden van 4
Aug. tot 5 Sept. 1840, bewerkt en uitgegeven
door J.A. Jungemann, hoofdcommiss. ter
griffie van de Tweede Kamer der StGenl.
_-_ de bijl. in te binden en daarna te voegen bij
de vorige soortgelijken.
24 23 Rappt BD 20 Juni nr 6312 4 alsboven _-_ Notificatie
het exempl. niet van het Loo terugontvangen __
30 17 _-_ Per missive aan Mr. J. C. de Marez
Oyens, Minister van Waterstaat enz. ter ken
kisneming toegezonden een aan H.M. 
gericht schrijven van Jhr. Mr. V. de Stuers
te 's Gravenhage 23 Juni 1903 met 1 bijl.
betreffende de inrichting van de Groote
Hofzaal op het Binnenhof te 's Gra
venhage, voor de Vereenigde Vergadering
van de beide Kamers der Staten Generaal
met mededeeling dat H.M. deze aangele
genheid wenscht ter sprake te brengen
op de eerstvolgende Conferentie met Z.. den 6n Juli as.
14 15 Rappt WD 9 Juli nr 45 Kabt ga 30 Juni nr 17
om machtiging om aan Jhr. Mr. N. de Stuers
mede te deelen dat H.M. sich met zijn voorstel
niet kan vereenigen betreffende de plaatsing
_-_ Fiat missive __ Vervolg op bladz. 1352
============================================================
H24001 7824 1352

page title: 1352 [L] Staten-Generaal - 1903/Juli/15 #53
 
1352 Vervolg van bladz 1351 1903 Dm & N Staten Generaal Juli 15 53 Rappt BD 12 Juli nr 5345, om den Voorzit
ter van de Eerste Kamer der StGenl te mach
tigen tot het afnemen der eeden XXXX ver
gadering dier kamer aan het nieuw benoemde lid dier kamer D.W. Stork. _ Besluit fiat
Juli 27 75 Rappt BD 23 Juli nr 5679, kennisgeving
dat in het kiesdistrict Rotterdam III tot
lid van de Tweede Kamer der StGenl. is gekozen J.B. Verhey. _-_ Notificatie
_-_ Aug 3 68 Rappt BD 31 Juli nr 5983, alsboven Sittard tot alsboven J.H.J. Beckers. _-_ Notificatie
Aug 19 51 Rappt FD 15 Aug nr 78, tot verhooging der
jaarwedden van eenige boden bij de Twee de Kamer der StGenl _ Besluit fiat
Aug 28 21 _-_ Per missive der R.v.Min kennis
gegeven dat H.M. voornemens is, om de 
aanstaande zitting van de Kamers
der Staten Generaal in Persoon te openen
Sept 4 24 Rappt R v Min. 2 Spet nr 275 Rabt, om te bepa
len dat der tegenwoordige zitting van de
StGenl. zal worden gesloten op Zaterdag
12 Sept 1903 des namiddags te 3 uren door
den Minister van Binnenl. Zaken _-_ Besluit fiat
Sept 4 30 Rappt BD 1 Sept nr 288 kabt, ter benoeming tot Voorzitter
van de Eerste Kamer der StGenl. voor het zitting jaar
1903 / 1904 Jr & N baron Schimmelpenninck van
der Oye van Hoevelaken, lid van die Kamer ____ _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 1353
============================================================
H24001 7824 1353

page title: 1353 [R] Staten-Generaal  - 1903/Sept/5 #14
 
Vervolg van bladz 1362 1252 Dm & N Staten Generaal. 5 14 Rappt BD 3 Sept nr 275 kabt, aanbieding ter
goedkeuring van het ontwerp van de toespraak
waarmede de tegenwoordige zitting der
StGenl. zou kunnen worden gesloten.
_-_ Per missive BD verzocht H.M. wel
te willen inlichten, of de uitdrukking,
vermeld in de 3e zinsnede'. dank zij
de goedkeuring der Eerste Kamer ' meer
voorkomt in dergelijke toespraken.
of 2 Rappt BD 5 Sept nr 275 kabt ger 5 Sept nr 14
appt sept nr 275 kabt ger Sept n 14
Rappt RvMin 6 Sept. met gewijzigde ontwerp toespraak
toespraak _-_ Per missive BD medegedeeld dat HM het
ontwerp heeft goedgekeurd, zooals die is gewijzigd bij rappt RvMin op 6 Sept.
11 22 Rappt BD 9 Sept n 278 kabt met een nader gewijzigd ontwerp der toespraak
ontwerp er Per missive BD medegedeeld dat H.M. het ontwerp goed
keurt behoudens de woorden voorkomende in de 3e zinsnede
____ dank zij de goedkeuring der eerste kamer welke nog moeten weg vallen
5 28 _-_ Per missive den Chef afz Mil. Huis, den
OpperHofmaarschalk en den OpperStalmeester
van H.M. de Koningin medegedeeld dat de tegen
woordige zitting van de StGenl zal worden
gesloten door den Min. Binnenl. Zaken op
Zaterdag, 12 Sept 1903 den n.m. te drie uur,
met verzoek wel te willen zorg dragen, voor
hetgeen bij die gelegenheid wordt vereischt
29 _-_ Per missive een afschrift van bovenaf.
schrijven gezonden aan BD ter kennisneming.
7 65 Rappt FD 2 Sept nr 57, tot het toekennen eener
traktementsverhooging aan den bode G. van
Bree en aan den vasten knecht H.D. de
Winter, beide bij de Eerste Kamer der StGenl _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1354
============================================================
H24001 7824 1354

page title: 1354 [L] Staten-Generaal  - 1903/Sept/8 #27
 
1354 Vervolg van bladz 1353 1903 Dm & N Staten Generaal
te mogen vernemen omtrent de beediging
van de nieuwbenoemde leden van de Tweede
Kamer der StGenl. StGenl. J.B Verhey en J.H.J. Beckers.
_-_ Per missive BD medegedeeld dat H.M
genoemde Heeren ter beediging zal ontvangen
in het Kon Paleis alhier, op Dinsdag den 15 Zie
Sept 1905 den voormiddags te 10 uur, met nr 34
verzoek aan den Minister om bij die beeediging tegenwoordig te zijn.
Sept 8 28 _-_ Per missive van het bovenst. kennis gegeven
aan den OpperHofmaarschalk en aan den Adjudant van dienst van H.M. de Koningin.
Sept 9 63 Brief Ceremoniemeester van H.M. de Koningin
8 Sept., houdende toezending van 15 Pro
grammas van de as. opening van de Zitting der StGenl. _-_ Notificatie
Sept 12 31 Nota voor Graaf van Bijlandt om H.M. volgens HD
bevelen te herinneren aan de beeediging van
de 2 nieuw gekozen leden der Tweede Kamer,
op as. Dinsdag-ochtend te tien uur.
Sept 14 34 Rappt BD 12 Sept nr 7022, om wegens de ter rap
porte aangevoerde redenen de beeediging van de 
nieuw benoemde leden van de Tweede Kamer
de StGenl. J.B. Verhey en J.H.J. Beckers op Zie 8
de 15 dezer niet te doen plaats hebben doch zich XX
daags na hunne toelating.
_-_ Per missive BD medegedeeld dat de beeedi
ging op Dinsdag 15 dezer geen voortgang hebben al
35 _-_ Per missive van het bovenst. kennisgen.
aan de Opperhofmaarschalk en aan den Adjudant
van dienst van H.M. de Koningin. Vervolg op bladz 1355.
============================================================
H24001 7824 1355

page title: 1355 [R] Staten-Generaal   - 1903/Sept/14 #63
 
Vervolg van bladz 1354 1355 Dm & N Staten Generaal 14 63 _-_ Per missive aan H.M. de Koningin toege
Zonder een exempl. der Troonrede.
14 110 Rappt BD 12 Sept nr 275, Kabt, mededeeling
dat de zitting der StGenl. door den Minister
van Binnenl. Zeken is gesloten. _-_ Notificatie
15 76 _-_ Per missive aan H.M. de Koningin toegezonden
een van den Tijd Voorzitter van de Tweede Kamer der
StGenl. ontvangen verzoek om eene Commissie
te willen ontvangen, belast met de aanbieding
der opgave voor de benoeming van den Voorzit
ter der Kamer, voor het tijdvak der aangevangen Zitting.
77 _-_ Per missive den Tijd Voorzitter van de Tweede Kamer
der StGenl. medegedeeld dat H.M. voorn. commis
sie zal ontvangen op Woensdag den 16 Sept. Zie Brief Adj. van 
1903 des voormiddags te tien uur. dienst van H.M.
78 _-_ Per missive van het bovenst. kennisgegeven
aan den Opperkamerheer, den Chef het Mil. Huis
en den Opperhofmaarschalk van H.M. de Koningin
met mededeling van de namen der leden waaruit de commiss. is samengesteld.
79 Nota, mededeeling dat de 2e kamer Dinsdag te 3 uur
bijeenkomt. Wellicht zou H.M. even als in de laatste 4 jaren
reeds bij voorbaat dag en uur willen bepalen voor de ontvangst
der commissie ter aanbieding der nominatie van
een voorzitter der Kamer.  Zie 16 Sept. 1903
17 81 Brief Tijd Voorz. 2e kamer der StGenl. 15 Sept nr 2. om eene commissie nr 9 bladz 1356
uit de kamer te ontvangen, belast met de aanbieding van eene
opgave van de benoeming van den voorzitter van het zittingjaar 1903/1904
_-_ Van H.M. ontvangen
16 59 Naamlijst van de leden van de Commissies uit de 
Eerste en uit de Tweede Kamer der StGenl. die
H.M. hebben ontvangen en uitgeleide gedaan
bij de opening van de zitting der StGenl. op Dinsdag den 15 Sept 1903. __ Vervolg op bladz 1356
============================================================
H24001 7824 1356

page title: 1356 [L] Staten-Generaal   - 1903/Sept/15 #80
 
1356 Vervolg van bladz 1355 1903 Dm & N Staten Generaal Sept 15 20. Nota. In de laatste 5 jaren heeft de ontvangst der
commissie, belast met de aanbieding van het adres
van antwoord der 2e kamer, Steeds plaats gehad
op den Woensdag der week, volgende op die, waar
in de Zitting der StGenl. was geopend.
Sept 15 82 geschreven Exempl.der Troonrede.
_-_ H.M. verlangt dat voortaan in het ge
schreven exempl. der Troonrede, door H.M. bij
de opening van de Staten Generaal te ge
bruiken, op het einde eener bladzijde, _niet_
worden vermeld het woord, waarmede de 
volgende bladzijde aanvangt. __
Sept 15 85 Brief Secr. Gen. BlD 9 Sept n 11355 / aan Dirs om toezen
ding van een honderdtal exemplaren van de 
Troonrede welke as. Dinsdag door H.M. zal worden uitgesproken.
_-_ Het gevraagde afgegeven ___
Sept 16 9 _-_ Per missive BD de toezending verzocht van Zie
den OB tot benoeming van Mr. A. Baron nr 76
Mackay, Minister van Staat, tot Voorzitter
van de Tweede Kamer der StGenl., voor het
tijdperk harer tegenwoordige zitting.
Sept 1656 _-_ Per missive de voordracht met OB betrekke
lijk bovenst. benoeming aan H.M. toegezonden
Sept 16 60 Rappt BD 16 Sept nr 305 Kabt ger 16 Sept nr 9 _-_ Besluit fiat
Sept 16 63 Nominatie van de Tweede Kamer der StGenl
ter benoeming van een Voorzitter _-_ Van H.M. ontvangen.
Buiten beschikking gebleven, door de inmid
dels plaatsgehad hebbende verzending der
Kabinets missive van 16 dezer nr 9 __ Vervolg op bladz 1357
============================================================
H24001 7824 1357

page title: 1357 [R] Staten-Generaal    - 1903/Sept/16 #14
 
Vervolg van bladz 1356 1357 Dm & N Staten Generaal 16 14 Rappt BD 15 Sept nr 7133 om den Voorzitter van
de Tweede Kamer der StGenl te machtigen tot het
afneemen der eeden in een vergadering der Ka
mer van het nieuw benoemde lid J.B. Verhey. _-_ Besluit fiat
12 6 Brief van J. M. W. Calixt, Journalist alhier om
12 Sept aan Dirs houdende verzoek om ten behoeve
van de Javabode, Maandag den 14 Sept. e.k. in het
bezit to worden gesteld van een exempl. der troonrede
_-_ Per missive den Hr Calixt medegedeeld
dat er ten behoeve van de Javabode een exempl.
der Troonree ter zijner beschikking zal
worden gesteld op Dinsdag, 15 Sept 1903
des voorm. te 10 uur bij het KdK met
verplichting tot het onderteekenen eener
verklaring omtrent de openbaarmaking __
17 78 _-_ Per missive aan H.M. de Koningin aangeboden
22 68 een van den Voorzitter van de Eerste/Tweede Kamer der StGenl.
ontvangen verzoek om eene Commissie te wil
len ontvangen belast met de aanbieding van
een adres van Antwoord op de Troonrede.
17 79 _-_ Per missive den Voorzitter van de Eerste/Tweede Kamer
22 69 medegedeeld dat H.M. bedoelde Commissie zal ont
vangen op Vrijdag den 18 Sept 1903 des voorm. te 10 uur
17 60 _-_ Per missive hiervan kennisgegeven aan den Opper
22 70 Kamerheer, den Chef a/h Mil. Huis Opperhofmaar
schalk der Koningin met opgave van de namen van
den Voorzitter en de leden dier Commissie.
17 82 _-_ Per missive aan H.M. toegezonden het door HD
goedgekeurd concept antwoord op de toespraak
van de Eerste Kamer der StGenl
18 41 Brief Eerste/Tweede Kamer StGenl 17 Sept om een commissie uit die
28 41 Kamer te ontvangen belast met het aanbieden van een adres van
antwoord op de Troonrede _-_ Van H.M. ontvangen
18 45 Adres van Antwoord van de Eerste/Tweede Kamer der StGenl op de Troonrede
23 42 ____ _-_ Op te leggen in het Archief 
Vervolg op bladz: 1416.
============================================================
H24001 7824 1358

page title: 1358 [L] Dept van FinanciŽn  - 1903/Jan/10 #52
 
1358 1903 Dm & N Dept van Financien.
Jan 10 52 _-_ Per missive FD medegedeeld dat in de hierbij
overgelegde enveloppe op den 9e dezer voor
H.M. de Koningin rechtstreeks aan HD Pa
leis zijn ontvangen de aan HD gerichte rap
porten van den 18 Jan 1903 nr 98 en 99 afd GT
en nr 2 afd 7 Reg in alsmede van den 9 Jan 1903
nr 33 Gen Thei met verzoek, naar aanleiding
van H.M. bevelen, de aanbieding van soort
gelijke bescheiden aan H.M. de Koningin,
te doen geschieden door tussenkomst van het KdK
Feb 12 10 Rappt FD 10 Feb nr 11 Kabt, om aan F. van
Hiele op zijn verzoek eervol ontslag te ver
leenen uit zijn betrekking van Referendaris
bij het Dept van Financien en om den Hoofd
Commies bij dat Dept. Jhr L.A.P. van Gro
tenhuis van Onstein, te bevorderen tot Referendaris _-_ Besluit fiat
Feb 24 23 Rappt FD 21 Feb nr 81 tot het verleenen eener
toelage aan den Surnumerair der reg.in dom
A.A. Versluys te Breda, gedurende den
tijd dat hij werkzaam zal zijn aan het Dept. van Financien
_-_ Besluit fiat
Maart 2 30 Rappt FD 25 Feb nr 2, om aan J.C. Nuhlman
Ambtenaar bij het Dept. van Financien recht
voor 1 Januari 1891 met de invordering der le
ges bij dat Dept. belant als vergoeding voor het
stellen van zekerheid over het jaar 1902 toe te
kennen een toelage van f. 50.-- _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1359
============================================================
H24001 7824 1359

page title: 1359 [R] Dept van FinanciŽn  - 1903/Maart/4 #13
 
Vervolg van bladz 1358 1359 Dm & N Dept van Financien
4 13 Rappt FD 2 Maart nr 11 Kabt om aan Mr F.S.
K.J. Graaf van Randwijck,op zijn verzoek, eer
vol ontslag te verleenen uit zijne betrekking
van Secretaris-Generaal bij het Dept. van Fi
nancien en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
25 60 Rappt FD 21 Maart nr 55, tot verhooging der
jaarwedden aan eenige Ambtenaren bij het
Agentschap van Financien te Amsterdam _-_ Besluit fiat
6 29 Rappt FD 4 April \nr 11, Kabt ter benoeming tot
Secretaris Generaal bij het Dept. van Financien
Jhr. S. Citters, Referendaris bij het Dept. van
Waterstaat enz. en tot Hoofddirecteur van de 
regie als hypotheken en het kadaster bij het Dept
van Financien J.C. Boumann, thans Ad
ministrateur bij gemeld dienstvak _-_ Besluit fiat
20 55 Rappt FD 15 April/Mei nr 14/21 om den Minister
4 49 van Financien te machtigen to het toeken
nen eener maandelijkse toelage aan de Sur
numerairs der regie en dom. J.C. Berslinge/D. Voite
en J.A.F. van Asperen, gedurende den tijd
dat zij werkt aan zijn aan het Dept. van Financien _-_ Besluit fiat
24 53 Rappt FD 21 April nr 23 Kabt, tot het verleenen
eener toelage over 1902 aan eenige hoofd en
verdere Ambtenaren bij het Dept. van Financien _-_ Besluit fiat
8 39 Rappt FD 4 Mei nr 20, alsboven aan Jhr H Albada van Eken
stein, Directeur van het Laboratorium van het Dept. van Fi
nancien en aan diens assistent H.L.W. Albers. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1360
============================================================
H24001 7824 1360

page title: 1360 [L] Departement van Financien - 1903/Juni/6 #22
 
1360 Vervolg van bladz 1359
1903 Dm & N Departement van Financien
Juni 6 22 Telegram FD 5 Juni, om verlof voor den Mi
nister om zich van morgen namiddag
tot maandagmiddag naar Belgie te begeven
_-_ Per telegram van het Loo het verlof toe gestaan
Juli 7 51 Rappt FD 3 Juli nr 11 Kabt, tot het verleenen
van rangs en tractementsverhooging aan
eenige ambtenaren bij het Dept. van Financien _-_ Besluit fiat
Juli 27 48 Rappt FD 23 Juli nr 76, tot goedkeuring van
het tijdstip van ingang van een door den
Minister van Financien bij zijn Dept te
benoemen tweede Klerk. _-_ Besluit fiat
Aug 3 8 Rappt FD 31 Juli nr 31 Kabt. om verlof voor den
Minister voor het tijdvak van 5 t/m 30 Aug as
_-_ Per missive FD medegedeeld dat bij Adj. Z
geen bedenking bestaat tegen het door den
Minister gevraagd buitenl. verlof.
Aug 3 45 Rappt FD 27 Juli nr 22, tot het verleenen eener
toelage aan eenige Ambtenaren bij het Dept. van Financien _-_ Besluit fiat
Aug 14 13 Rappt FD 11 Aug nr 11 Kabt, om aan A.J.M.
Stumpff, op zijn verzoek een eervol ontslag
te verleenen uit zijne betrekking van Hoofd
Commies bij het Dept van Financien en 
zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 1361
============================================================
H24001 7824 1361

page title: 1361 [R] Departement van FinanciŽn - 1903/Aug/14 #27
 
Vervolg van bladz 1360 1361
Dm & N Departement van Financien
14 27 Rappt FD 11 Aug n 70 tot verhooging der
7 39 Jaarwedden van eenige boden bij het Dept van Financien __ Besluit fiat
28 41 Rappt FD 25 Aug nr 11 Kabt. ter benoeming van
J.H. Drielsma, Hoofdinspecteur der dir. bel.
om .... bij het Dept van Financien tot
Raads-Adviseur bij gen. Departement,
buiten bezwaar van den lande _-_ Besluit fiat
19 16 Rappt FD 13 Octb nr 11 Kabt, ter benoeming
tot Referendaris bij het Dept van Financien
Jhr. Mr. G.C. van Weiler, thans Commies
griffier bij de Tweede Kamer der StGenl. _-_ Besluit fiat
4 50 Rappt FD 29 Octb nr 107 ter benoeming van
J.F. van Nieuwkuyk, inspecteur der dir
bel. .... te Doetinchem, tot inspecteur
dierzelfde middelen bij het Dept van
Financien, onder genot eener toelage boven zijn traktement _-_ Besluit fiat
34 Rappt FD .. .. tot ...
12 37 Rappt FD 9 Novb n 11 Kabt, tot vaststelling
van het tijdstip van ingang der jaarwedde
van een bij het Dept van Financien aan te stellen tweede Klerk. _-_ Besluit fiat
19 20 Rappt FD 14 Novb n 1, om aan J.C. Kuhlman
op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen
uit zijne betrekking van Hoofdcommies
bij het Dept van Financien en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 2033.
============================================================
H24001 7824 1362

page title: 1362 [L] Algemeen Bestuur - 1903/Jan/10 #53
 
1362 1903 Dm & N Algemeen Bestuur
Jan 10 53 Brief Part. Secr. van H.M. de Koningin 9 Jan nr 93:
aan Dirs houdende toezenden van een aan HM
gericht request van G. Rademakers, gewezen
marinieer 1e kl. te Amsterdam, om 5 Jan 1903
ter behandeling van het daarin vervatte
verzoek om eene betrekking bij een der Dept
met mededeeling dat aan adressant is ken
baar gemaakt dat er zich in H.M. Parti
culieren Dienst geene vacatures bevinden.
_-_ Per missive het request gezonden
aan MarD en voorts 200 noodig aan de 
overige Dept met mededeeling alsboven
Novb 3 11 Rappt MD 27 Octb LX82 Kabt, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig 
te maken van een O.B. met Toelichting.
houdende regeling der positie van Bur
gerlijke Ambtenaren, die militie of
landweerplichten vervullen.
_-_ Fiat missive Zie
Decb 5 15 Rappt RvSt 1 Decb nr 21 gen 3 Novb nr 11
___
============================================================
H24001 7824 1363

page title: 1363 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van posten en bedieningen - 1903/Aug/28 #27
 
Vervolg van bladz 1189 1363 Dm Cumuleren van pensioenen en traktementen
& N en van posten en bedieningen.
28 27 Rappt BD 25 Aug nr 7329, om aan M. van Breen
machtiging te verleenen om gedurende het tijd
vak van 1 Sept tot en met 31 Decb 1903 tegelijk
met de betrekking van leeraar aan de RHB
School te Goes die van leeraar aan de HB
School te Zierikzee te bekleeden. _-_ Besluit fiat
29 25 Rappt BD 27 Aug nr 7632, om aan H. Boomstra
machtiging te verleenen tot het tegelijk met 
de betrekking van leeraar aan de RHB te
Leeuwarden die van leeraar aan het gym
nasium aldaar te bekleeden. _-_ Besluit fiat
5 31 Rappt. WD 1 Spet nr 51, tot het verleenen van ver
gunning aan den gegadigden Sergeant van
de Koloniale Reserve L. Mijna, die weder
bij de koloniale troepen in dienst is getreden,
tot het gelijktijdig genieten van gagement en soldij. _-_ Besluit fiat
8 11 Rappt BD 5 Sept nr 7729, om aan Jr. H.W. de Graaf
machtiging te verleenen om tegelijk met zijn 
ambt van conservator bij het zootomisch
laboratorium der RijksUniversiteit te
Leiden, dat van leeraar aan het gymna
sium te Leiden te bekleeden. _-_ Besluit fiat
19 14 Rappt KD 15 Sept nr 25, tot het verleenen van ver
gunning aan de gegageerden Sergeant-majoor
van de Koloniale Reserve G. Spanhoff, die
weder bij de Koloniale troepen in dienst is getreden
tot het gelijktijdige genieten van gagement en soldij. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1364.
============================================================
H24001 7824 1364

page title: 1364 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1903/Sept/22 #25
 
1364 Vervolg van bladz 1363 Dm Cumuleeren van pensioenen en traktem
1903 & N en van Ambten en bediening
Sept 22 25 Rappt BD 19 Sept nr 3103, om aan Mr. Dr. S.B. 
Cohen, machtiging te verleenen om tegelijk
met de betrekking van leeraar aan de RHB.
School te Gouda die van leeraar aan de HB
met driejarigen cursus en aan de HB School 
met vijfjarigen cursus te s Gravenhage te bekleeden. _-_ Besluit fiat
Sept 23 18 Rappt BD 21 Sept nr 8045, om aan C.F. van
Duyl, onderwijzer aan de Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Groningen toestemming
te verleenen tegelijkertijd met deze betrekking
te bekleeden die van leeraar aan de gemeen
telijke handelsschool aldaar. _-_ Besluit fiat
Sept 30 21 Rappt BD 25 Sept nr 8166, om aan J.H. Scholte
machtiging te verleenen om gedurende den
Cursus 1903/1904 tegelijk met de betrekking
van leeraar aan de RHB School te Groningen
die van leeraar aan de openbare handelsschool met 2 jarigen Cursus te bekleeden. _-_ Besluit fiat
Octb 3 39 Rappt BD 29 Sept 8291, om aan Dr. H.F. Nier
strasz machtiging te verleenen om t/m 31
Decb 1903 tegelijk met de betrekking van 
assisten aan de RijksUniversiteit te Utrecht
die van leeraar aan het gymnasium te
Amersfoort te bekleeden. _-_ Besluit fiat
Octb 3 40 Rappt BD 29 Sept nr 8379, om aan N.L.H.A. Gra
velaar Onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor onder
wijzers te Deventer toestemming te verleenen tegelijkertijd
met deze betrekking te bekleeden die van tijdelijk leeraar aan
de Kon. HB School Prins Hendrik der Nederlanden te Apeldoorn _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 1365
============================================================
H24001 7824 1365

page title: 1365 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1903/Octb/7 #15
 
Vervolg van bladz 1364 1365 Dm Cumuleeren van pensioenen en traktementen
& N en van Ambten en bedieningen
7 15 Rappt BD 2 Octb nr 8510, om aan J.A. Vorsten
bosch machtiging te verleenen om tegelijk met
de betrekking van leeraar aan de Rijkshoogere
burgerschool te Tilburg die van leeraar aan
de burgeravondschool aldaar te bekleeden. _-_ Besluit fiat
9 71 Rappt WD 3 Octb nr 3604, om aan L. van der Lijn
te Hantum toestemming te verleenen, om
nevens de betrekking van brievengaarder aldaar,
het ambt uit te oefenen van lantaarnopsteker der gemeente. _-_ Besluit fiat
10 25 Rappt KD 3 Octb nr 37, tot goedkeuring van
een door den G.G. van Ned. Indie genomen be
sluit waarbij aan den Sergeant der Artille
rie J.F. Roth vergunning wordt verleend
tot het gelijktijdig genieten van gagement en soldij. _-_ Fiat missive
14 48 Rappt WD 7 Octb nr 7193, om aan Dr. H. Bos
leeraar aan de Rijkslandbouwschool te Wa
geningen machtiging te verleenen deze be
trekking tegelijk te bekleeden met die 
van leeraar aan de hoogere burgerschool
met driejarigen cursus te Arnhem gedu
rende den cursus 1903/1904. _-_ Besluit fiat.
21 29 Rappt BD 14 Octb nr 9008, om aan R.F. Mod
derman machtiging te verleenen om tegelijk
met de betrekking van directeur der Rijks
hoogere burgerschool te Meppel, die van
directeur der aldaar op te richten burgeravondschool te bekleeden. _-_ Besluit fiat __ Vervolg op bladz 1505
============================================================
H24001 7824 1366

page title: 1366 [L] Kon. Instituut voor de Marine - 1903/Aug/22 #47
 
1366 Vervolg van bladz 1341 1903 Dm & N Kon. Instituut voor de Marine
Aug 22 47 Rappt MarD 19 Aug nr 56, tot goedkeuring
dat, in afwijking van de bepalingen van het
Regelement voor het Kon. Instituut voor de Ma
rine te Willemsoord, in dit jaar met den
aanvang van den nieuwe cursus bij ge
meld instituut voorwaardelijk als adel
____
borst 3e kl. voor den zeedienst kunnen
worden toegelaten een door den Minister
van Marine aan te wijzen aantal Jon
gelingen op de hierbij vastgestelde voorwaarden. _-_ Besluit fiat
Aug 24 27 Rappt MarD 20 Aug nr 54 tot het toekennen
eener toelage boven zijn bezoldiging aan
D.J.C. van den Berg, Leeraar aan het Kon
Instituut voor de Marine te Willemsoord. _-_ Besluit fiat
Sept 28 16 Rappt MarD 23 Sept nr 58, om met wijziging
van het K.B. van 23 Juli 1903 nr 60 G.C.D ....
betz, te benoemen tot tijdelijk leeraar bij het
Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord. _-_ Besluit fiat
Octb 2 53 Rappt MarD 28 Sept nr 791 Geh, om ten behoeve
van den benoemden Adelborst der 3e kl. bij het
Kon. Instituut voor de Marine te Willemsoord
J.M. Beets vrijstelling te verleenen van de
betaling van de helft der bijdrage voor de
kosten zijner opleiding bij het Instituut. _-_ Besluit fiat
Decb 15 28 Rappt MarD 10 Decb nr 46 om ten behoeve van
den Adelborst der 3e kl. bij alsboven R.P. van de
Wetering, bijgenaamd de Rooy, alsboven _-_ Besluit fiat __ Vervolg op bladz 1364.
============================================================
H24001 7824 1367

page title: 1367 [R] Kon. Instituut voor de Marine - 1903/Decb/23 #5
 
Vervolg van bladz 1366 
Dm & N Kon. Instituut voor de Marine
23 5 Rappt MarD 21 Decb nr 41, ter benoeming tot
leeraar aan het Kon. Instituut voor de Marine
te Willemsoord M.D. van Dijk, thans tijde
_
============================================================
H24001 7824 1368

page title: 1368 [L] Pensioenraad voor burgerlijke Ambtenaren - 1903/Jan/10 #30
 
1368 1903 Dm & N Pensioenraad voor burgerlijke Ambt
Jan 10 30 Rappt FD 5 Jan nr 82, tot het toekennen van toe
lagen over 1902, wegens het gemis van het genot
van leges aan eenige Ambtenaren bij den 
Pensioenraad voor burgerlijke Ambtenaren. _-_ Besluit fiat
Feb 16 48 Rappt FD 12 Feb nr 95, ter bevordering van
en het verleenen van traktementsverhooging
aan benevens het toekennen van toelagen over
1902 aan eenige Ambtenaren bij den Pen
sioenraad voor Burgerlijke Ambtenaren. _-_ Besluit fiat
Octb. 5 1 Rappt FD 1 Octb nr 37, tot vaststelling van
eenige bepalingen nopens de bezoldiging
van klerken, assistenten, schrijvers en
bedienden bij den Pensioenraad voor bur
gerlijke Ambtenaren
_-_ Per missiee FD eenige inlichtingen
gevraagd alvorens de voordracht aan H.M. voor te leggen
Octb 15 35 Rappt FD 9 Octb nr 98 / aan Dirs gen: 5 Octb nr 1
_-_ de voordracht aan H.M. voor te leggen
Octb 16 42 _-_ Besluit fiat 
Decb 24 50 Rappt FD 21 Decb nr 91 tot verhooging
der Jaarwedden van de hierbij genoemde
Ambtenaren bij den Pensioenraad voor
burgerlijke Ambtenaren. _-_ Besluit fiat ___
============================================================
H24001 7824 1370

page title: 1370 [R] Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1903/Jan/10 #30
 
1370 1903 Dm & N Pensioenfonds voor weduwen en weezen burgerlijke Ambtenaren
Jan 10 30 Rappt FD 5 Jan nr 82, tot het verleenen van toelagen
over 1904 wegens het gemis van het genot
van leges aan eenige ambtenaren bij het
pensioenfonds voor weduwen en weezen van 
burgerlijke ambtenaren. _-_ Besluit fiat
Jan 12 40 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen
wet tot wijziging en aanvulling van de be
grooting der uitgaven van het Pensioen Zie 14
fonds van weduwen en weezen van bur nr 82
gerlijke Ambtenaren , dienst 1902
_-_ Fiat executie
Staatsblad nr 14
Jan 30 49 Rappt FD 24 Jan nr 46 tot intrekking van
het KB van 31 Decb 1902 nr 31 voorzoveel be
treft de benoeming van H. Wertisijn tot
Bode bij het Pensioenfonds voor Weduwen
en weezen van Burgerlijke Ambtenaren _-_ Besluit fiat
Jan 31 73 Rappt FD 29 Jan nr 48 ter benoeming van
N.K. Mitters te s Gravenhage tot bode
bij het Pensioenfonds voor weduwen en wee
zen van bergerlijke Ambtenaren en tot
verhooging der jaarwedde van L.F.C.
Wassenaar, tweede Klerk bij voormeld College. _-_ Besluit fiat
Feb 2 58 Rappt FD 29 Jan nr 47, tot beschikbaarstel
ling van gelden op de begrooting van uitga
ven van het Pensioenfonds voor Weduwen en
Weezen van Burgerlijke Ambtenaren, dienst jaar 1903.
_-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 1371.
============================================================
H24001 7824 1371

page title: 1371 [L] Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1903/Maart/4 #18
 
Vervolg van bladz 1370 1371
Dm & Pensioenfonds voor weduwen en weezen
No van burgerlijke Ambtenaren
4 18 Rappt FD 26 Feb nr 65, tot het verleenen eener
toelage aan P.J. Raaymakers, Secretaris van den
Raad van Commissarissen van het Pensioenfonds
voor weduwen en weezen van burgerlijke ambte
naren en M.A. de Zwart, door den Raad aan
gewezen als bouwkundige tot het geregeld
uitoefenen van toezicht op den toestand van
het gebouw waarin de bureelen van het
Pensioenfonds gevestigd zijn enz. gedurende
den tijd dat zij in deze functie zullen werkzaam zijn. _-_ Besluit fiat
21 54 Rappt FD 16 April nr 58, tot het doen vanaf. en
overschrijving op de begrooting van uitgaven
van het Pensioenfonds voor weduwen en
Weezen van Burgerlijke Ambtenaren, dienst
1902 en tot het beschikbaarstellen van gelden
op die begrooting, tot het toekennen eener
vergoeding aan L. van Everdingen te
s Gravenhage, wegens in 1902 verrichtte
werkzaamheden ten behoeve van dat Fonds. _-_ Besluit fiat
6 39 Rappt FD tot nr 18, beschikbaarstelling
van gelden op de begrooting van uitgaven aan het
Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van Bur
gerlijke Ambtenaren, dienst 1903, tot voldoen
van aan de Wed WHJ. Berntsen geb M.C.E.
Horn nog toekomend pensioen over het 4e kwar taal 1901. _-_ Besluit fiat
23 54 Rappt FD 18 Juli nr 79 alsboven tot voldoening
van de Kooppenningen en van de kosten van aankoop
van een aan het gebouw van het het Pensioenfonds
voor Weduwen en Weezen van Burg. Ambt. grenzen perceel. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 1382
============================================================
H24001 7824 1372

page title: 1372 [R] Banken van Leening - 1903/Jan/12 #13
 
1372 1903 Dm & N Banken van Leening
Jan 12 13 Rappt. BD 9 Jan nr 46, tot goedkeuring tot 31
December 1905 het besluit van den Raad der
gemeente Deventer, tot bestendiging van art
13 van het regelement der bank van leening aldaar _-_ Besluit fiat
Novb 28 32 Rappt BD 25 Novb nr 8529, om aan de Raden
der gemeenten Elburg en Sneek machtiging
te verleenen tot onderhandsche verpachting
van de bank van leening aldaar, voor den
tijd van een jaar, aanvangende 1 Janu ari 1904
_-_ Besluit fiat
Novb 30 40 Rappt BD 26 Novb nr 8836, tot goedkeuring
dat art 15 van het reglement der bank van
leening te Rotterdam op nieuw is vastgelegd
steld en de art 16 en 17 van dat reglement
zijn gewijzigd,zooals die ambt. zijn vervat
_
============================================================
H24001 7824 1374

page title: 1374 [L] Droogmakerijen - 1903/Jan/12 #21
 
1374 1903 Dm & N Droogmakerijen
Jan 12 21 Rappt WD 7 Jan n 213 om aan H. Paul te
Leiden, concessie te verleenen to droog Zie
making van plassen onder Reeuwijk en 
Sluiswijk, onder de hierbij gestelde voorwaarden. __ Besluit fiat
Mei 23 121 Rappt WD 19 Mei L.J, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een ontwerp van wet, betreffen
de het verleenen van een bijdrage uit de
kosten van de droogmaking der Reeu
wijksche plassen. 
_-_ Fiat missive
15 15 Rappt RvSt 9 Juni nr 35 ger. 23 mei n 121
Juni 1 Rappt RvSt 9 Juni _-_ WD om eea
Juni 25 83 Rappt WD 22 Juni nr 208, ger 15 Juni nr 15
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
26 47 _-_ Missive kennisgeving aan WD
___
============================================================
H24001 7824 1376

page title: 1376 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Jan/12 #23
 
1376 Dm Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
Dijken, Polders, Zeeweringen
1903 N en Waterkeeringen
Jan 12 23 Rappt WD 8 Jan H G tot goedkeuring van
besluiten der Staten van Zeeland
a. tot calamiteus verklaring van den
Oud Kempenshofstede polder
tot vaststelling van een bijzonder regle
ment voor het bestuur en beheer der water
keering van het calamiteuse waterschap
Stavenisse en den Calamiteuzen Oud
Kempenshofstedepolder. _-_ Besluit fiat
Jan 12 34 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen
wet tot nadere bepaling der Rijksbijdrage
aan het polderdistrict Bommelerwaard
beneden den Meidijk voor de verhooging
van de Waaldijken in verband met de Zie
afsluiting der Heerewaardensche over laten
Staatsblad nr 10 _____
Jan 15 25 Rappt WD 12 Jan nr 186, beschikking op het beroep
ingesteld door B&W van Vlaardingen tegen een  Zie
besluit van GedStaten van Z Holland tot 1902
goedkeuring van een keus van den Aalkeek Buitenpolder
_-_ Besluit fiat
Feb 17 26 Rappt WD 12 Feb A, tot het verleenen van
vergunning aan ZDH E Hertog van Aren
berg te Recklinghausen, cs, tot het be Zie
dijken van een gedeelte der buitengronden 1904
in het Verdronken land van Saeftingen be
voor den Prosperpolder onder de gemeente
Clinge en voor een klein gedeelte ook op
Belgisch grondgebied gelegen. _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 1377
============================================================
H24001 7824 1377

page title: 1377 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Maart/13 #9
 
Vervolg van bladz 1376 1377 Dm & N Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen
13 9 Rappt WD 10 Maart nr 210, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een beroep, door het bestuur van den Grooten
Westeindschen polder ingesteld tegen een be
sluit van GedStaten van ZuidHolland, waarbij
is vernietigd een besluit der vergadering der
stemgerechtigde ingelanden van genoemden
polder tot sluiting van het verlaat onder
de gemeente Zoeterwoude _-_ Fiat missive
23 17 Rappt RvSt 15 Juli nr 68, ger, 13 Maart nr 9 _-_ WD om eea
21 18 Rappt WD 15 Aug nr 209, ger, 23 Juli nr 17 _-_ Besluit fiat
20 21 Rappt WD 17 Maart lF tot verhooging der
jaarwedde van den machinist van het
stoomgemaal and den Arkelschen dam H Prins _-_ Besluit fiat
21 8 Rappt WD 18 Maart nr 200, om machtiging om
het adres van P.A. den Boer, Dijkgraaf van den
polder Binnenland te Barendrecht, waarbij
hij in beroep komt tegen een besluit van Ged
Staten van Zuid Holland, bij welk besluit geen
gevolg is gegeven aan een verzoek om vernie
tiging van een besluit van Stemgerechtigde
ingelanden van genoemden polder betreffen
de beplanting van den Voorwijk, wegens
het laten voorbjgaan van deen termijn tot
het in beroep komen, buiten behandeling
te laten en zoekt met goedkeuring van adressant. _-_ Fiat missive ___ Vervolg op bladz 1378
============================================================
H24001 7824 1378

page title: 1378 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Maart/21 #16
 
1378 Vervolg van bladz 1377 Dm Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
1903 & Waterkeeringen
N en Waterkeeringen
Maart 21 16 Rappt WD 18 Maart l.H, om aan het polder
district Bommelerwaard beden den Mei
dijke eene nader bijdrage te verkrijgen in
de kosten van verhooging van de dijken
langs de rivier de Waal, voor zooveel deze
is gebleken noodig te zijn in verband met
de afsluiting der Heerewaardensche over
laten, bedoeld bij de wet van 26 Jan 1883/Stbl nr 47. _-_ Besluit fiat
Mei 11 48 Rappt WD 7 Mei l.J., om J.P. Gobel
onder toekenning van eervol ontslag als
sluismeester aan de schutsluis te Arkel
schendam, te benoemen tot sluiswachter
bij de Mallegatsluis te Gouda. _-_ Besluit fiat
Mei 11 50 Rappt WD 6 Mei nr 227, om aan de cala
miteuse polders of waterschappen in 
Zeeland voorloopig over 1903 toe te
kennen eene bijdrage van f 150000. als
tegemoetkoming in het te kort der uit
gaven voor zeewering en oeververdediging
van die polders of waterschappen. _-_ Besluit fiat
Juni 3 Rappt WD 27 Mei nr 163, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van een
beroep, door het bestuur van de Drie Waterschappen
onder IJsselstein ingesteld tegen een besluit van Ged
Staten van Utrecht betreffende het openen en sluiten
van de Veulssluis in den Ijsseldam ten behoeve van de
afwatering van de Bossenwaard op den Enger IJssel
en vinding der kosten van dit gebruik der Sluis _-_ Fiat missive
Octb 22 35 Rappt RvSt 14 Octb nr 128. gen 3 Juni n 23
Decb 1 37 Rappt WD 26 Novb nr 186, ger: 22 Octb nr 35 _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1379
============================================================
H24001 7824 1379

page title: 1379 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Juni/15 #28
 
Vervolg van bladz 1378 1379 Dm Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
N en Waterkeeringen.
15 28 Rappt WD 10 Juni nr 203, tot verhooging der
jaarwedden van 1e den Sluismeester aan
de Noordzeesluizen te IJmuiden J.H. Walberg,
2e den Sluismeester adm. de Oranjesluizen te
Schellingwoude A.J. van Benten en 3e den
hoofdmachinist bij de stoomgemalen te
Schellingwoude, J.L. van Waning
_-_ Besluit fiat
19 30 Rappt WD 15 Juni nr 218, tot het verleenen
van een subsidie aan de provincie Gelder
land als bijdrage in de kosten der ophooging
van het onder de gemeente Warnsveld
gelegen gedeelte van den Baaksch en overlaat. _-_ Besluit fiat
14 27 Rappt WD 9 Juli nr 185, tot het verleenen van
een subsidie aan het polderdistrict Tieler
waard, aals restant der bijdrage in de kosten van
verhooging van de dijken langs de rivier de
Waal, voor zoover deze is gebleken noodig te
zijn in verband met de afsluiting der Hee
rewaardensche overlaten ingevolge de act van 22 Juli 1899 / Stbl. nr 132. _-_ Besluit fiat
7 2 Rappt Ged Staten van Gelderland 28 Juli nr 107, met
een exempl van de 17e verzameling van bijhou
dingslijsten, behoorende bj de registers van Zie 28 Novb 1896
1871 en 1874 van Dijkshoogten, vaste Hoog 221 blad 946
temerken enz, langs Waal, Rijn en Maas Zie 20 Mei 1905 in Gelderland nr 26 bladz 1868
_-_ Per missive het exempl. gezonden
aan den Dir v/h Kon. Huisarchief ___ Vervolg op bladz 1380
============================================================
H24001 7824 1380

page title: 1380 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Aug/27 #54
 
1380 Vervolg van bladz 1379
Dm Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
1903 & N en Waterkeeringen
Aug 27 54 Rappt WD 22 Aug nr 187, tot goedkeuring
van een besluit der Staten van Zeeland,
tot vaststelling der grenzen van de werken
tot zeewering of oeververdediging van den
calamiteuzen Oud Kempenshofstede
polder en van den Moggershilpolder. _-_ Besluit fiat
Sept 2 134 Rappt WD 28 Aug nr 198, om R.L. Boom 
gaard, onder toekenning van eervol ontslag
als sluismeester te Veere als zoodanig
te benoemen bij de Noordzeesluizen te IJmuiden. _-_ Besluit fiat
Sept 7 24 Rappt WD 5 Sept l.I., aan Dirs om toezending
van de kaart, ingezonden bij de voordracht van
22 Aug 1903 nr 187, ten einde die kaart te kun
nen terugzenden aan Ged Staten van Zeeland
bij de uitreiking van het, op vorengenoemde voordracht
gevolgde K.B. van 27 Aug ll nr 54 Zie
In gelijken zin is gehandeld me de kaart be
hoorende bij het Staten besluit van 9 Juli 1902
goedgekeurd bij het KB. van 25 Aug 1902 nr 43
_-_ Per missive de kaart aan WD toege
zonden met verzoek om terugzending na
gebruik ten behoeve van het Archief van
het KdK. Eveneens wordt toezending ver
zocht van de kaart behoorende bij het Sta
ten besluit van 9 Juli 1902 goedgekeurd
bij K Baan 25 Aug 1902 nr 40 ter opleg
ging in het archief KdK, daar het aan de
aandacht was ontgaan dat bedoelde kaart niet was terugontvangen.
Sept 26 20 Rappt WD 24 Seot nr 234 / aan Du/ger: 7 Sept nr 27 _-_ Notificatie
de bijl. op te leggen ad de betr. stukken ___
============================================================
H24001 7824 1381

page title: 1381 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1903/Novb/2 #64
 
Vervolg van bladz 1380 1381
Dm & Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen
N en Waterkeeringen.
2 64 Rappt WD 29 Octb l.C, om A. Amatie onder
toekenning van eervol ontslag als hulpsluis
meester bij het kanaal door Zuid Beveland
te Hansweerd te benoemen tot Sluismeester
bij het Kanaal door Walcheren te Veere. _-_ Besluit fiat
5 41 Rappt WD 31 Octb nr 180, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van het beroep, door het Bestuur van den polder
het Koegras ingesteld tegen een besluit van Ged
Staten van Noord Holland, waarbij afwijzend is
beschikt op het verzoek van genoemd bestuur.
om vernietiging van een besluit van Stem
gerechtigde ingelanden van bedoelden polder,
om eenige onder de gemeente Culemborg
gelegen wegen niet in beheer en onderhoud
van den polder te nemen. _-_ Fiat missive Zie ook bladz 1658
24 63 Rappt RvSt 15 Decb nr 277, ger. 5 Maart nr 41 _-_ WD om eaa Zie 3 feb, 1904 nr 34 bladz 1248 en 1618
12 38 Rappt WD 8 Decb nr 178, tot goedkeuring van
besluiten der Staten van Zuid Holland tot
wijziging van de Bijzondere Reglementen
voor den Floris Schouten Vrouwenpolder
en den polder Bloemendaal. _-_ Besluit fiat
19 51 Rappt WD 14 Decb nr 193, om machtiging tot intrek
king der aan A. Hartog Agr. te s Gravenhage
krachtens K.B. van 21 Mei 1902 nr 18 / verleende / bladz 1226
concessie voor den aanleg en de exploitatie van een
wandelhoofd e.a. aan het strand te Zandvoort _-_ Fiat missive ____
============================================================
H24001 7824 1382

page title: 1382 [L] Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1903/Aug/19 #52
 
1382 Vervolg van bladz 1371
Dm Pensioenfonds voor weduwen en weezen
1903 & N van burgerlijke Ambtenaren
Aug 19 52 Rappt FD 15 Aug nr 79, tot beschikbaar
stelling van gelden op de begrooting
van uitgaven van het Pensioenfonds
voor Weduwen en Weezen van Burgerlijke
Ambtenaren, dienst 1903, tot voldoening
van aan de kinderen van wijlen G.A. de
Clercq en A.G. Podemeyer, nog toekomend
pensioen over het tijdvak van 1 Juli-Ult. Decb 1904. _-_ Besluit fiat
Sept 15 60 Rappt FD 12 Sept nr 111, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
een wetsontwerp tot regeling van de ontvang
sten en uitgaven vna het Pensioenfonds
voor Weeduwen en Weezen van Burgerlijke 
Ambtenaren voor het jaar 1904. _-_ Fiat missive
Octb 20 1 Rappt RvSt 13 Octb nr 13, ger 15 Sept nr 60 _-_ FD om eaa Zie nr 3
Octb 28 36 Rappt FD 23 Octb nr 89, ger. 20 Octb nr 1,
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
_-_ Missive kennisgeving aan FD
_-_ Missive alsboven van RvSt
Decb 30 18 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 334
Octb 5 1 Rappt FD 1 Octb nr 37 tot vaststelling van eenge
bepalingen nopens de bezoldiging van de klerken
en bedienden bij het Pensioenfonds voor weduwen
en Weezen van Burgerlijke Ambtenaren
Per missive FD eenige inlichtingen gevraagd
alvorens de voordracht aan H.M. voor te leggen
Octb 15 35 Rappt FD 9 Octb nr 98 aan Dirs ger. 5 Octb 
_-_ de voordracht aan H.M. voor te leggen. Octb 16 42 _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1383
============================================================
H24001 7824 1383

page title: 1383 [R] Pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1903/Octb/17 #5
 
Vervolg van bladz 1382 1383 Dm & N Pensoenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren
17 5 Rappt RvSt 16 Octb nr 97, aan Dirs om terugzending
van het advies RvSt dd 13 Octb ll nr 13, ter verbete ring Zie 20 Octb 1903 bladz 1382
_-_ Per missive het advies aan RvSt toege zonden.
19 9 Rappt RvSt 19 Octb nr 99, ger 17 Octb nr 5 _-_ Notificatie het advies te zenden aan FD om eaa
17 10 Rappt FD 9 Octb nr 104, aanbieding van een
van de Alg. Rek. terugontvangen exemplaar
der door dat College opgenomen gesloten
Rekening van ontvangsten en uitgaven
wegens het Pensioenfonds voor Weduwen en
Weezen van burgerlijke Ambtenaren over
het dienstjaar 1901 en machtiging om dat
stuk aan den Voorzitter van de Tweede Kamer
der StGenl ter mededeeling aan die Ver gadering te doen toekomen. _-_ Fiat missive
10 72 Rappt FD 2 Novb nr 53, tot beschikbaarstelling
van gelden op de begrooting van uitgaven
van het Pensioenfonds voor Weduwen en Wee
zen van Burgerlijke Ambtenaren, dienst
1903, tot voldoening van de Weduwen C.
Kempeners of Kempeneers geboren L. Govers
en J. Hoitema geboren L.F. Bijlsma, nog toe
komend pensioen over het tijdvak van 1 Juli 1893 t/m 31 Decb 1901. _-_ Besluit fiat
28 44 Rappt FD 24 Novb nr 35, alsboven voor de voldoening
der kosten van aankoop van een aan het gebouw van
het Pensioenfonds voornd. grenzend perceel en tot
het doen van af en overschrijvingen op meergemelde be grooting _-_ Besluit fiat ___
============================================================
H24001 7824 1384

page title: 1384 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Jan/12 #31/32
 
1384 1903 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
Jan 12 31, Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen
wetten tot verklaring aan het algemeen nut der onteigening
1e van eigendommen nodig voor verrui | Zie
ming van de Gouwe onder Boskoop
2e voor het bouwen van een wagenwerk
plaats en daarmeede in verband staande werken te Amersfoort
_-_ Fiat executie
Statsbladen 7 en 8. ___
Jan 12 33 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen
wet tot intrekking van de wet tot ontei
gening ten behoeve van een locaalspoor
weg van Amsterdam naar Haarlem.
_-_ Fiat executie
Staatsblad nr 9 
Jan 13 37 Rappt WD 7 Jan nr 209, tot aanwijzing van
de perceelen welke onteigend moeten worden
voor de verbetering van de Oude Vaart Zie en de Noksloot _-_ Besluit fiat
Jan 27 65 Rappt WD 24 Jan nr 238, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een wetsontwerp tot onteigening ten
algemeenen nutte voor de Stichting van een
post en telegraafkantoor met directeurswoning te Zwolle
_-_ Fiat missive
Feb 19 69 Rappt RvSt 17 Feb nr 26, ger. 27 Jan nr 65 _-_ WD om eaa
Maart 9 36 Rappt WD 5 Maart nr 735, ger 19 Feb nr 69
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
37 _-_ Missive kennisgeving aan WD
38 _-_ Missive alsvoren aan RvSt.
Sept 7 12 Rappt WD 29 Aug nr 3174, om machtiging tot intrek
king van bovenst. wetsontwerp. _-_ Fiat missive ___ Vervolg op bladz 1385
============================================================
H24001 7824 1385

page title: 1385 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Jan/28 #23
 
Vervolg van bladz 1384 1385 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte.
28 23 Rappt WD 26 Jan l.W, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
een wetsontwerp tot verklaring van het alge
meen nut der onteigening ten behoeve van
het maken van een stationsemplacement
voor den Westlandschen Stoomtramweg
te Monster en van verbetering en verbreding van dien tramweg
_-_ Fiat missive 5 5 2 Rappt RvSt 3 Feb nr 20, ger 28 Jan nr 23
16 25 Rappt WD 12 Feb nr 293, ger 5 Feb nr 52
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
26 _-_ Missive kennisgeving aan WD 27 _-_ Missive alsvoren aan RvSt Zie 27 April 1904 nr 10 bladz 1554
2 1819 Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
ten verklarende het algemeen nut der onteigening
33 1e van eigendommen noodig voor de verbreeding Zie 30 Juni 1903
van de Domsteeg en de korte Jansstraat te Utrecht nr 44 bladz 1521
2e van eigendommen noodig voor het bestraten van Zie 11 Novb 1902
een gedeelte der Hobbemastraat te s Gravenhage nr 11 bladz 1524
3e ten behoeve van het gedeelte Njkerk-Bar Zie 26 Juli 1902
neveld van een spoorweg Nijkerk-Ede. nr 20 bladz 1522 _-_ Fiat executie
Staatsbladen nrs 48, 49 en 59 ____
4 51 Rappt WD 30 Jan / B tot intrekking van
/52 het K.B. van 13 Januari 1903 n2 37 en tot / bladz 1384
aanwijzing van perceelen welke onteigend
moeten worden voor de verbetering van de Oude Vaart en de Noksloot. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 1386
============================================================
H24001 7824 1386

page title: 1386 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Feb/23 #145
 
1386 Vervolg van bladz 1385 1903 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
Feb 23 145 Rappt WD 19 Feb nr 227, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een wetsontwerp tot verklaring
van het algemeen nut der onteigening
ten behoeve van een spoorweg van Egmond
aan Zee over Alkmaar naar Bergen. _-_ Fiat missive
Maart 27 43 Rappt RvSt 24 Maart nr 22 ger 23 Feb nr 145 _-_ WD om eaa
April 3 4 Rappt WD 2 April lB, ger. 27 Maart nr 43
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
5 _-_ Missive kennisgeving aan WD
6 _-_ Missive alsboven aan RvSt
Juni 29 21 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 169. ___
Feb 28 31 Rappt WD 26 Feb l ll, alsboven ten behoe
ve van een spoorweg van Stadskanaal naar Zuidbroek.
_-_ Fiat missive Maart 27 44 Rappt RvSt 24 Maart nr 15, ger. 28 Feb n 31 _-_ WD om eaa
_-_ April 3 7 Rappt WD 2 April l.C. ger. 27 Maart nr 44
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
8 _-_ Missive kennisgeving aan WD
9 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Juni 29 23 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie. Staatsblad nr 171 __
Maart 16 33 Rappt WD 6 Maart nr 214, tot aanwijzing van
de perceelen die onteigend moeten worden
voor den aanleg van een spoorweg van Almelo naar Coevorden. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1387
============================================================
H24001 7824 1387

page title: 1387 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Maart/19 #14
 
Vervolg van bladz 1386 1387 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
19 14 Rappt WD 17 Maart l.K, tot aanwijzing van de
perceelen die voor den aanleg van een spoorweg
van Assen naar Stadskanaal moete ontei gend worden. _-_ Besluit fiat
20 39 Rappt WD 17 Maart nr 217, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een wetsontwerp tot verklaring
van het algemeen nut dat onteigening ten
behoeve van de uitbreiding van het station Ass.
_-_ Fiat missive 13 74 Rappt RvSt 31 Maart nr 19, ger. 20 Maart nr 39 _-_ WD om eaa
17 53 Rappt WD 9 April nr 195, ger. 3 April nr 74
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
18 12 _-_ Missive kennisgeving aan WD
13 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
29 20 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet. _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 168 ___
20 40 Rappt WD 17 Maart nr 220, alsboven ten
behoeve van een spoorweg van Dinxperlo naar Varseveld.
3 75 Rappt RvSt 31 Maart nr 18, ger. 20 Maart nr 40. _-_ WD om eaa
17 54 Rappt WD 9 April nr 196, ger, 3 April nr 75
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
18 14 _-_ Missive kennisgeving aan WD
15 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
29 19 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen Wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 167 ___
____ Vervolg op bladz 1388
============================================================
H24001 7824 1388

page title: 1388 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/April/9 #35
 
1388 Vervolg van bladz 1387. 1903 Dm & Onteigening ten algemeenen nutte
1903 & N Onteigening ten algemeenen nutte
April 9 35 Rappt WD 6 April l.R. om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een wetsontwerp, betreffende ont
eigening van eigendommen noodig voor
de verbetering van de rivier de Vecht in
Overijssel, in de gemeenten Stad - Ommen
Ambt - Ommen, Stad Hardenberg en Ambt Hardenberg.
_-_ Fiat missive Mei 9 19 Rappt RvSt 5 Mei nr 16 ger 9 April nr 35 _-_ WD om eaa
Mei 1926 Rappt WD 14 Mei nr 188, ger 9 Mei nr 19
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
20 2 _-_ Missive kennisgeving aan WD 3 _-_ Missive alsvoren aan RvSt.
Juli 23 55 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 229 ___
____
April 9 36 Rappt WD 7 April l.A, alsboven tot verklaring
van het algemeen nut der onteigening ten
behoeve van een spoorweg van Coevorden
naar Gasselternijeveen _-_ Fiat missive
Mei 9 18 Rappt RvSt 5 Mei nr 17, ger 9 April nr 36 _-_ WD om eaa
Mei 19 27 Rappt WD 14 Mei nr 233, ger 9 Mei nr 18
_-_ Boodschap aan Tweede Kamer der StGenl
20 4 _-_ Missive kennisgeving aan WD
_-_ Missive alsvoren aan RvSt
Juni 29 22 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie Staatsblad nr 170
April 23 30 Rappt BD 20 April nr 2617, tot aanwijzing van per
ceelen die onteigend moeten woorden voor de verbreding
van de Domsteeg em de Korte Jansstraat te Utrecht _-_ Besluit fiat __ Vervolg op bladz 1389
============================================================
H24001 7824 1389

page title: 1389 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/April/27 #70
 
Vervolg van bladz 1388 1289 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte.
27 70 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet
tot verklaring van het algemeen nut der ont
eigening ten behoeve van een nieuwe grens
station bij Baarle-Nassau Zie 7 Novb 1902
_-_ Fiat executie 11 baldz 1524
Staatsblad nr 13
4 1 Rappt WD 30 April l. D, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht met OB tot aanwijzing
van de perceelen, welke onteigend moeten
worden voor den aanleg van den westelijken
ringdijk ten behoeve van de droogmaking
en verkaveling van een deel van het water
schap Mastenbroek genaamd de Koekoek
het Zwijnsleger en de Hagens onder de gemeen
ten IJsselmuiden en Grafhorst, volgens de
bij K.B. van 28 Maart 1872 nr 5 verleende
vergunning tot vervening, bedijking en
droogmaking dier gronden. _-_ Fiat missive
14 2 Rappt RvSt 12 Mei nr 31 ger. 4 Mei nr 1 _-_ WD om eaa
16 27 Rappt WD 14 Mei lF. ger. 14 Mei nr 2 _-_ Besluit fiat
Staatsblad nr 72 ___
___
_-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl en copie rappt
20 34 Rappt BD 16 Mei, nr 3666, tot aanwijzing van
de perceelen die onteigend moeten worden
voor het bestraten van een gedeelte der
Hobbemastraat te s Gravenhage.
_-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1390
============================================================
H24001 7824 1390

page title: 1390 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Juni/5 #25
 
1390 Vervolg van bladz 1389
1903 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
Juni 5 25 Rappt WD 30 Mei lL, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot verklaring van het
algemeen nut der onteigening ten behoeve
van de uitbreiding van het Station Haar
lem en de uitvoering van daarmede in 
verband staande werken _-_ Fiat missive
Juli 6 29 Rappt RvSt 30 Juni nr 15, ger. 5 Juni, nr 25 _-_ WD om eaa
Sept 4 21 Rappt WD 29 Aug lK.K. ger 6 Juli nr 29
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
5 4 _-_ Missive kennisgeving aan WD
5 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Novb 30 33 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie Staatsblad nr 291 ____
Juni 9 23 Rappt WD 4 Juni l F., alsboven ten be
boeve van een spoorweg van Middelburg
naar Domburg met een zijtak van Kou
dekerke naar Vlissingen _-_ Fiat missive
Juli 6 28 Rappt Rvst 30 Juni n 16 ger. 9 Juni n 23 _-_ WD om e&a
Juli 18 4 Rappt WD 13 Juli n 246, ger 6 Juli n:28
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
  " 20 3 _-_ Missive kennisgeving aan WD 
4 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
Novb 30 32 Adres 1 Kamer der Stgenl. met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
_Staatsblad no 290_ ___ Vervolg op bladz 1391
============================================================
H24001 7824 1391

page title: 1391 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Juni/11 #48 [Juni moeilijk leesbaar]
 
Vervolg van bladz 1390. 1391 Dm & N Onteigening ten algemeenen nutte
11 48 Rappt WD 6 Juni n 205, tot aamwijzing van
de percelen welke moeten worden ontei
gend voor de verbetering van de Hggen, de
Molenbeek en de Alspeloosche Aa. _-_ Besluit fiat
15 32 Rappt WD 11 Juni ?F alsboven voor den aan
leg van een zijtak van den locaalspoorweg
Sittard-Herzogenzath van Heerlen naar de mijn Carl. _-_ Besluit fiat
23 23 Rappt WD 18 Juni n 184, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een O.B. met voordracht, ten einde
ingevolge denwet van 28 Aug 1857 /Stbln 125/
de onteigening te bevelen van eenige gron
den gelegen in de gemeente Krommenie _-_ Fiat missieve
6 30 Rappt RvSt 30 Juni n 12, gen 23 Juni n 23 _-_ WD om e&a
15 61 Rappt WD 10 Juli n 210 gen 6 Juli n 30 _-_ Besluit fiat
_Staatsblad n 197._
25 44 Rappt WD 22 Juli OD, tot aanwijzing van de
perceelen die onteigend moeten worden voor
den aanleg van het gedeelte Nijkerk Bar
neveld van een spoorweg Nijkerk - Ede. _-_ Besluit fiat
24 26 Rappt WD 19 Aug OS, alsboven voor den aan
leg van eene nieuwe brug over het Noord
zeekanaal in den Staatsspoorweg van den
Helder naar Amsterdam en voor verlegging
van den Spoorweg tuschen Zaandam en Amsterdam. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 1392
============================================================
H24001 7824 1392

page title: 1392 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Sept/4 #26
 
1392 Vervolg van bladz 1391. 1903 Dm & No Onteigening ten algemeenen nutte
Sept 4 26 Rappt WD 27 Aug n 210, tot aanwijzing
van de percelen die voor de uitbreiding van
het station Naarden Bussem moeten onteigend worden. _-_ Besluit fiat
Sept 10 18 Rappt WD 5 Sept ??, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot verhouding van het
algemeen nut der onteigening ten behoeve
van een spoorweg van Ouddorp over Mid
delharnis naar Ooltgensplaat met zijtakken. _-_ Fiat missieve
Octb 9 1 Rappt RvSt 6 Octb n 17, gen 10 Sept n 18 _-_ WD om e&a
Novb 30 35 Rappt WD 25 Novb l.K. gen 9 Oct n 1
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen.
Decb 1 6 _-_ Missive kennisgeving aan WD
 " 7 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt. Zie 27 April 1904 n 11 bladz 1554 
Octb 8 22 Rappt WD 1 Octb l.H. alsbovenvan eigendommen
noodig voor de verruiming van de Drentsche Hoofdvaart. 
_-_ Fiat missieve Oct 28 16 Rappt RvSt 27 Oct n 16 gen 8 Octb n 22
_-_ WD om e&a
Novb 9 14 Rappt WD 3 Novb n 199, gen 28 Octb n 16
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen.
 " 10 13 _-_ Missive kennisgeving aan WD 
 " " 14 _-_ Missive alsboven aan RvSt 
Decb 31 40 Adres 1 Kamer der StGenl. met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
_Staatsblad n 356._ ___
Vervolg op bladz 1393
============================================================
H24001 7824 1393

page title: 1393 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1903/Novb/10 #62
 
Vervolg van bladz 1392. 1393 Dm & Nr Onteigening ten algemeenen nutte.
 10 62 Rappt WD 4 Novb ?F, tot aanwijzing van de
perceelen die voor het bouwen van een wa
genbergplaats en daarmeede in verband staande
werken, te Amersfoort moeten onteigend worden. _-_ Besluit fiat
12 1 Rappt WD 6 Novb n 183, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
een wetsontwerp houdende verklaring van het
algemeen nut der onteigening van eigendom
men in de gemeente Borculo, nodig voor den
bouw van een nieuwe brug over de rivier
de Berkel en het maken der noodige opritten
ter vervanging van de Scholtenbrug aldaar _-_ Fiat missieve
4 16 Rappt RvSt 1 Decb n 18, gen 12 Novb n 1 _-_ WD om e&a
11 25 Rappt WD 9 Decb FA.A. gen 4 Decb n 16
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen.
12 3 _-_ Missive kennisgeving aan WD " 4 _-_ Missive alsboven aan RvSt Zie 14 Juli 1904 n 51 Bladz 1555 
23 22 Rappt WD 18 Novb S.G, alsboven ten behoeve van
de uitbreiding van het Station Anel van den
spoorweg van Mechelen naar Terneuzen _-_ Fiat missieve
28 104 Rappt RvSt 22 Decb n 33, gen 23 Novb n 22 WD om e&a Zie 11 Jan 1904 n 10 bladz 1551. ___ Vervolg op bladz 2042
============================================================
H24001 7824 1394

page title: 1394 [L] Domeinen - 1903/Jan/12 #41/43
 
1393 1903 Dm & Nr Domeinen. Jan 12 41/43 Adressen 1e Kamer der StGen met de aangenomen
wetten tot bekrachtiging van den onderhand schen verkoop van
1. een stuk voormaligen militairen grond Zie 2
te Groningen aan de gemeente Groningen n 30
2. een stuk voormaligen vestinggrond te Zie 11
Delfzijl aan de redenduitsch Heroomde n gemeente aldaar
3. van het Kruisheerenklooster met aan Zie 11
hoorigheden te Uden aan de Vereeniging n 22
van Kruisheeren te Uden. _-_ Fiat executie
_Staatsbladen nrs 15, 16 en 17. ___
Jan 30 48 Rappt FD 25 Jan n 16, tot goedkeuring eener
bij akte geconstateerde dadring huurgelden eener
zijde de Kroon en de Staat der Nederlanden
en anderzijds de Wiesselsche Mark, van bij
de Mark erkent den vrijen en onbezwaarden
eigendom van den Staat op de gronden van
het Park Het Loo en het vrije en onbezwaar
de gebruiksrecht daarop van de Kroon. _-_ Besluit fiat
Feb 14 27 Rappt WD 10 Feb n 799, tot goedkeuring van
den verkoop van eenige percelen grond on
der de gemeente Klundert. _-_ Besluit fiat
Feb 20 1 _-_Per missieve WD & FD medegedeeld dat de
wet van 21 Decb 1902 n 70 / nog niet van / ?
H ? medeondertekening voorzien, bij het
K & K terug ontvangen is. 
Feb 21 69 Rappt JD 21 Feb n 13 aan ? gen 20 Feb n 1
__ de wet op te leggen in het archief .
Feb 26 102 Rappt WD 24 Feb n 99 gen dit gen 20 Feb n 1
mededeeling dat de wet door JD is teruggezonden _-_ notificatie ___ Vervolg op bladz 1395
============================================================
H24001 7824 1395

page title: 1395 [R] Domeinen - 1903/Maart/13 #23
 
Vervolg van bladz 1394 1395 Dm & Nr Domeinen.
13 23 Rappt WD 10 Maart n 1780, tot het toekennen
eener belooning aan de Rijksklerken ter hypo
theekkantore te Breda, P.W. van Gurp en
E.A.E. Damon, wegens in 1902 verrichte bui
tengewone werkzaamheden ten dienste der
domeinen ressorteerende onder het Dept. van Waterstaat, enz _-_ Besluit fiat
13 28 Rappt WD & FD 28 Feb / 10 Maart n 194 /12, tot goedkeuring
van den afstand van grond en water in de ge
meente Ambt Hardenberg, aan den Staat
ten behoeve van de verbetering van de rivier
de Vecht, vermeld in de hierbij gevoegde vijf overeenkomsten. _-_ Besluit fiat
17 50 Rappt FD 14 Maart n 71, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig
te maken van een ontwerp van wet tot
bekrachtiging van den onderhandschen
verkoop aan de R.C. Parochie van de
H. Barbara te Breda van een perceel
voormaligen vestinggrond in de gemeente _-_ Fiat missieve
27 42 Rappt RvSt 24 Maart n 12, gen 17 Maart n 50 _-_ FD om e&a
3 1 Rappt FD 1 April n 52, gen. 27 Maart n 42
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl. 
 " 2 _-_ Missive kennisgeving aan FD 
 " 3 _-_ Missive alsboven aan RvSt 
29 16 Adres 1 Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
_Staatsblad n 164 ___ Vervolg op bladz 1396.
============================================================
H24001 7824 1396

page title: 1396 [L] Domeinen - 1903/Maart/25 #52
 
1396 Vervolg van bladz 1395. 1903 Dm & Nr Domeinen. Maart 25 52 Rappt WD 21 Maart n 2329, tot het toekennen
eener belooning aan den teekenaars van het
kadaster LH. Slothouwes te Arnhem, 
voor in 1903 verrichte buitengewone werk
zaamheden, ten dienste der domeinen, res
sorteerende onder het Delt. van Waterstaat enz _-_ Besluit fiat
Maart 26 47 Rappt FD 21 Maart n 33, tot goedkeuring van
den onderhandsche verkoop van eenige per ceelen land en water. _-_ Besluit fiat
April 1 22 Rappt FD 27 Maart n 8, tot goedkeuring eener
met de eigenaren van oeverperceelen langs
de Boven Merwede gemeente Gorinchem
gesloten overeenkomst tot vaststelling van
de grenslijn tussen dat oeverland en de
daaraan belendendeStaatseigendommen in die rivier. _-_ Besluit fiat
April 3 16 Rappt FD 30 Maart n 6, alsboven lang de Lek
gemeente Culemborg gesloten overeenkomst tot alsboven. _-_ Besluit fiat
April 6 26 Rappt FD 1 April n 51, alsboven eener met
vrouwe J.S. Gravin van Limburg Stirum
echtgenoote van C.M. Baron Branden le Rhe?
dat als eigenaren van perceelen gemeente Wa
geningen, langs den linkeroever van den
Neder Rijn gesloten overeenkomst tot alsboven _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 1397
============================================================
H24001 7824 1397

page title: 1397 [R] Domeinen - 1903/April/24 #5
 
Vervolg van bladz 1396. 1387 Dm & Nr Domeinen
24 5 Rappt WD & FD 15/21 April lO / n 11, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van een wetsontwerp tot goedkeuring
van een overeenkomst met de Bouwgrond
maatschappij Laakkwartier te 's Gravenhage, 
in zake verkoop en koop van den voormaligen
Zuidwestelijken berm met bermsloot van
den Rijksweg der 1e kl n 4 van 's Gravenhage
naar de Hoornbrug tusschen de brug
genaamd de Galgheul over de Laken?
lensloot en de brug genaamd de Broek slootheul.
_-_ Fiat missieve
8 3 Rappt RvSt 5 Mwi n 14, gen. 24 April n 5 WD & FD om e&a
13 30 Rappt WD & FD 9/11 Mei ? / n 97, gen. 8 Mei n 3
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
14 6 _-_ Missive kennisgeving aan WD & FD _-_ Missive alsboven aan RvSt
29 17 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
_Staatsblad no 165_
2 7 Rappt WD & FD 24 Maart / 25 April no 1004 / 2, machtiging
tot ruiling van rijksgrong met gemeente
grond in de gemeente Hilversum in 
het belang van den bouw aan het post en te
legraafgebouw aldaar. _-_ Besluit fiat
5 94 Rappt WD 29 April no 3241, tot het toeken
nen eener belooning aan den te Kootwijk ge
stationeerden Rijksveldwachter van Apel
doorn, voor bijzondere diensten in 1092 ver
richt ten behoeve van de houtvesterij Kootwijk _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1398
============================================================
H24001 7824 1398

page title: 1398 [L] Domeinen - 1903/Mei/5 #96
 
1398 Vervolg van bladz 1397. 1903 Dm & No Domeinen
Mei 5 96 Rappt WD 29 April n 3203, tot goedkeuring
van den verkoop van een aan den behoorend
perceel, kadastraal bekend gemeente Hooge
en Lage Zwaluwe Sectie FD n 637 aan A.
Stevent, te Helkant gemeente Hooge en Lage Zwaluwe. _-_ Besluit fiat
Juni 11 47 Rappt WD 6 Juni n 4279, tot het toeken
nen van belooningen aan de hierbij genoemde
personen. die in 1902 buitengewone diensten
hebben verricht ten bate der domeinen
van het rentainht? Niervaart. _-_ Besluit fiat
Juni 20 48 Rappt FD 15 Juni n 8, tot goedkeuring een
met Th.E. Terwindt te Westervoort als
eigenaar van het perceel, gemeente Wester
voort, Sectie A n 1043 aan den rechteroever
van den Gelderschen IJssel gesloten over
eenkomst, en waarbij de grens is geregeld
van het gedeelte van genaamd perceel
waaraan door de werking van aan den
Staat behoorende kribben aanwas kan ontstaan. _-_ Besluit fiat
Juli 3 37 Rappt FD 27 Juni n 63, tot goedkeuring
van den onderhanschen verkoop van eenige perceelen grond. _-_ Besluit fiat
Juli 8 34 Rappt WD 3 Juli n 3915, tot goedkeuring der
ruiling van eenige perceelen land gelegen onder Ginneken. 
_-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1399
============================================================
H24001 7824 1399

page title: 1399 [R] Domeinen - 1903/Juli/14 #46
 
Vervolg van bladz 1398 1399 Dm & No Domeinen.
14 46 Rappt WD 10 Juli n 5191 tot goedkeuring
van den verkoop van eenige perceelen grond
onder de gemeente Hooge en Lage Zwaluwe _-_ Besluit fiat
27 47 Rappt WD & FD 11/23 Juli n 201/, tot goedkeuring
/n 251
van den afstand van eenige aan den Staat
behoorende onroerende goederen ten behoeve
van de verbetering van de rivier de Vecht in Overijssel. _-_ Besluit fiat
27 64 Rappt WD 23 Juli n 5471, tot goedkeuring
van den verkoop van een stukje grond met
den daarvoor gelegen aanwas onder Hoo
ge en Lage Zwaluwe aan D.A. van Es
Vogel te Hooge Zwaluwe. _-_ Besluit fiat
6 86 Rappt FD 29 Juli n 53, tot goedkeuring van
den onderhansche verkoopen van eenige perceelen land en water. _-_ Besluit fiat
7 46 Rappt WD 3 Aug n 5102 tot goedkeuring van
den verkoop van een perceel grond te Feaal
aan M. Witte D? veehouder aldaar. _-_ Besluit fiat
20 18 Rappt WD & FD 1/07 Aug n 222/27, tot goed
/27
keuring van den afstand van aan den Staat
behoorende afgesneden rivierbochten van de
rivier de Regge onder Eerde, Doesburg en
Archem aan de hierbij genoemde belangheb benden. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1400.
============================================================
H24001 7824 1400

page title: 1400 [L] Domeinen - 1903/Aug/25 #26
 
1400 Vervolg van bladz 1399 1903 Dm & No Domeinen. Aug 25 26 Rappt WD 20 Aug n 6201, tot goedkeuring
eener ruiling van grond met H. Geerts te Chaam. _-_ Besluit fiat
Aug 28 43 Rappt FD 26 Aug n 32, tot goedkeuring
eener met de Naaml Vennp. Exploitatie
Maatschij. van Handels- en Fabriekster
reinen gevestigd te 's Gravenhage gesloten
grensregeling ten aanzien van het haar
toebehoorende oeverland, kadastraal bekend
als Rotterdam Sectie Q no 8752 en V no 604
en het daaraan belendende Staatseigendom
in de rivier Sectie Q no 959 en V no 437 dier gemeente. _-_ Besluit fiat
Octb 21 47 Rappt WD & FD 6/15 Octb no 190/19, tot goedkeu
ring eener met de Wed. C. Knegt Jz te Hoog
vliet aangegane ruiling van grond aldaar. _-_ Besluit fiat
Octb 26 46 Rappt WD 20 Octb n 7829 tot goedkeuring
van den onderhandschen verkoop van eenige
perceelen rijksgrond onder Zundert en Ginneken _-_ Besluit fiat
Octb 23 35 Rappt FD 16 Oct n 20, goedkeuring eener bij akte ge
constateerde overeenkomst met de eigenaren van
de perceelen gemeente Velp Sectie B no 342 en 343, aan
den linkeroever van den Gelderschen IJssel, strekkende
tot vaststelling van de grens tusschen gedeelten dier perceelen en de rivier _-_ Besluit fiat
Octb 24 23 _-_ Per missive het KB aan FD toegezonden met machtiging
tot verbetering eener daarin voorkomende misstelling daar 
in Gelderland eene gemeente Velp niet bestaat.
Novb 7 25 Rappt FD 5 Nov no 32 /aan Dir/ ger 24 Octb no 23
_-_ Per missieve FD in overweging te geven bovenstd rappt te vervangen door een aan
Novb 18 7 Rappt FD 17 Novb n 47 (aan Dir/ om mededeeling of een rappt aan HM noodig 
_-_ Per missive FD de toezending van een rappt aan HM in overweging ge
Novb 26 42 Rappt FD 23 Novb n 47 Kab ger 18 Novb no 17 notificatie ___ Vervolg op bladz 1401.
============================================================
H24001 7824 1401

page title: 1401 [R] Domeinen - 1903/Novb/2 #66
 
============================================================