============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0001

page title: [voorkaft]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0002

page title: [binnenkant voorkaft, leeg, ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0003

page title: [leeg, ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0004

page title: [leeg, ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0005

page title: [leeg, ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0006

page title: [leeg, ongelinieerd]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0007

page title: 1041 [R] Wetten en Wetboeken - 1901/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... Rappt ... Decb ... kennisgeving ... van ...
 ... aangenomen ...
 ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt_MD ... MD ... 14 ... Decb ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... @D_callig ... Decb ... Rappt_BD ... 14 ... 4 ... Decb ... A ... A. ... als ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... Decb ... 16 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... @NUMERO ... 55 ... als ... alsboven ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... @D_callig ... Decb ... 23 ... 58 ... Rappt_WD ... 21 ... Decb ... U ... @LIJN_BESLISSING ... alsboven ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... alsboven ...
 ... Decb ... Kabt ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... Rappt ... Decb ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... Decb ...
 ... Decb ... Notificatie ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... Rappt ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Decb ... Rappt ... Decb ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Vervolg ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0008

page title: 1042 [L] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... MarD ...
 ... Consul ...
 ... Republieken ...
 ... Buenos ...
 ... verblijf ...
 ... zulks ...
 ... Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0009

page title: 1043 [R] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... 2. ...
 ... Rappt ... Maart ... van ...
 ... de ... ook ...
 ... de ... ook ...
 ... van_het ...
 ... fiat ...
 ... Maart ... tot ...
 ... van ... de ... Botervisiteurs ...
 ... 4e_kl ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Rappt ... BD ... 1_April ...
 ... behoeve ... Museum ... van ...
 ... van ...
 ... het ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Ambten ... Indie ...
 ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... April ... Rappt ... KD ... tot ... van ...
 ... Referendaris ... B ...
 ... het ... van ... Kolonien ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0010

page title: 1044 [L] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... 35 ...
 ... gedane ...
 ... Caracas ...
 ... New_York ...
 ... 1900 ...
 ... Stockholm ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0011

page title: 1045 [R] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... Rappt ... April ...
 ... Leeuwarden ...
 ... van ... Kamer ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ... te ...
 ... van ... Zaken ... betreffende ...
 ... van ...
 ... het ...
 ... verblijf ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... 4 ...
 ... B ...
 ... Octb ... de ...
 ... te ...
 ... a ... k ... van ...
 ... Gravenhage ... tot ... tot_het ... het ... aan ... aan_het ... het ... te ... Dept ... van ...
 ... van ...
 ... benoeming ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... van ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 2 ...
 ... inspecteur ... Landbouw ...
 ... Rappt ... April ... 4 ... tot ...
 ... verblijf ... aan ...
 ... Baron ... d ...
 ... d ...
 ... van ...
 ... Bucharest ...
 ... Maart ... d ... van ...
 ... Vervolg_op ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0012

page title: 1046 [L] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1046 ... Vervolg ...
Reis en Verblijfkosten
 ... April ... tot ...
 ... van ...
 ... door ... in ... April ... van ...
 ... B ...
 ... April ... om ... den ...
 ... van ... den ... op ...
 ... in ...
 ... het ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Mei ... tot ...
 ... van ...
 ... O ... Utrecht ...
 ... door ...
 ... op ... in ...
 ... internationaal ... tot ... van ...
 ... B ... Besluit ... fiat ...
 ... M ...
 ... van_het ... Rotterdam ...
 ... van ... door ...
 ... tot ... het ... van ... bespreken ... aan ...
 ... van ... B ... in ...
 ... het ... B ...
 ... Mei ... om ... den ...
 ... van_het ... het ... Stoomwezen ... het ... Dept ... De ...
 ... Marine ... den ... Marine ...
 ... in ...
 ... klasse ... van_het ... het ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0013

page title: 1047 [R] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... tot ... het ... verleenen ...
 ... het ...
 ... gebouwen ... van ...
 ... behoeve ... de ... Rijks ...
 ... Dr ...
 ... Duitschland ...
 ... het ... Rijks ... proefstation ...
 ... Wageningen ... directe ... directeur ...
 ... dit ... Duitschland ...
 ... Oost ... Zie ... ook ...
 ... de_Tweede ... het ...
 ... H.M ... willen ...
 ... de ...
 ... wordt ... gevraagd ... daartoe ...
 ... de ...
 ... van ...
 ... Rappt ... 2 ... 3 ... M ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... BD ... het ...
 ... aangeboden ... OB ... te ...
 ... personen ...
 ... 2 ... d ...
 ... 5 ... 4 ... 1394 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... het ... toekennen ...
 ... aan ...
 ... d ...
 ... van ...
 ... Minister ...
 ... van ...
 ... 9 ... van ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0014

page title: 1048 [L] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... BD ... M ... 3 ... 6 ... 7 ... van ...
 ... L_callig ... Leeuwarden ... zake ...
 ... tot ... van ...
 ... bespreking ...
 ... veeziekten ... de ... klasse ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Mei ... het ... toekennen ...
 ... verblijf ... Kapitein ...
 ... Brocx ...
 ... Artillerie ...
 ... Maart ...
 ... Zaandam ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... van ... voor ...
 ... d ... Rijks ...
 ... Beyerman ...
 ... van ... Rijks ... Rijkswaterstaat ... waterstaat ...
 ... Rappt ... KD ... Klerk ...
 ... b ... van ... het ...
 ... Kolonien ... Tweede ...
 ... het ...
 ... 3 ...
 ... Delft ... op ... van ...
 ... 1900 ... April ... het ... belang ...
 ... van ... Delft ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0015

page title: 1049 [R] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... 79 ... 7 ...
 ... B ...
 ... kennisgeving ... bestaande ...
 ... politie ...
 ... Begemann ... diens ...
 ... het ... Dept ...
 ... ook ...
 ... 3 ...
 ... Juni ... tot ...
 ... Jhr ...
 ... Goudriaan ... Gezant ...
 ... hem ...
 ... gedane ... reizen ... daar ...
 ... Consul ... Generaal ...
 ... Gravenhage ...
 ... opzichter ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0016

page title: 1050 [L] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... Rappt ... tot ...
 ... d ... Hoofdingenieur ...
 ... het ...
 ... Ingenieur ...
 ... de ...
 ... d ... derde ...
 ... het ... Besluit_fiat ...
 ... Zaken ...
 ... het ...
 ... verblijf ...
 ... voor ...
 ... van ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... 47 ... rangschikking ... van ...
 ... zake ...
 ... verblijf ... de ... het ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... BD ... 4 ...
 ... van ...
 ... Cuypers ...
 ... Nederlandsche ... op ... het ...
 ... 1900 ... Parijs ...
 ... Architecten ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0017

page title: 1051 [R] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ...
 ... @NONWORD_WHITEGAP ...
 ... Fets ... Gezant ... te ... Berlijn ... @VUILWIT ...
 ... ter ... terzake ... zake ... eener ... 1901 ...
 ... Kiel ... gedane ... reis ... en ... terug ...
 ... Rappt ...
 ... vergoeding ... verblijfkosten ... de ... reis ... naar ...
 ... tot ... aan ... het ... lid ...
 ... van ... Raad ... van_Toezicht ... op ... Spoorwegdiensten ...
 ... Rijperman ... toestemming ... werd ... verleend ...
 ... bij ... KB ... van ... 30 ... Mei ... 1901 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @NUMERO ... 4 ... 46 ...
 ... Juli ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... uitbetaling ... van ...
 ... aan_den ... Kapitein ... van_den ...
 ... Bruyn ... Lid ... der ... Com ...
 ... Proefneming ... verband ... met ... eene ...
 ... hem ... verstrekte ... opdracht ... bezoek ... te ...
 ... Waffenfabriek ... Schwarzlose ...
 ... Suhl ... ter ... gelegenheid ... gelegen ... van ... een ... buitenl ... verlof ...
 ... 16 ... MD ... @NUMERO ... 73 ... tot ... voldoening ... der ... ver ...
 ... blijfkosten ... gevallen ... op ... eene ... reis ... naar ... Engeland ...
 ... en ... Ierland ... aan ... de ... hierbij ... genoemde ... Besluit_fiat ... officieren ...
 ... het ...
 ... N@n ... Smyrna ...
 ... derde ... klasse ... van_het ... tarief ... wegens ... reis ...
 ... en ... verblijfkosten ... en ... goedkeuring ... eener ... door ...
 ... M ... Carabetiam ... Drogman ... Kanselier ... bij ... het ...
 ... Consulaat ... te ... Smyrna ... in ... Juli ... 1901 ... gedane ...
 ... reis ... van ... daar ... naar ... Constantinopel ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0018

page title: 1052 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1052 ... 19 ... Dm ... dienst ... en ... Militaire ... Hospitalen ...
 ... 2 ... Rappt ... dat ...
 ... cier ... van ... Gezondheid ... der ... 1ekl ... den ... Officier ...
 ... zondheid ... der ... 2e_kl ... J.A ... J.A. ... Smits ...
 ... Jan ... 8 ... 24 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... @NUMERO ... 25 ... om ... aan_den ... Reserve ... Offi ...
 ... cier ... c ... van ... Gezondheid ... der ... 2e_kl ... G ...
 ... eervol ... tot ... eervol ... verleenen ... uit ... zijne ...
 ... Jan ... 18 ... 4 ... 47 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... MD ... Jan ... n ... om ... den ... gepension ...
 ... neerden ... Vice ... Admiraal ... titulair ... W ... W. ... L ... Gericke ...
 ... op ... zijn ... verzoek ... eervol_ontslag ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... ontslag_te ... ontslag ... te ... te_verleenen ... verleenen ... uit ... de ...
 ... betrekking ... van ... Lid ... van ... het ... Hoofdcomite ... der ... Veree ...
 ... niging ... het ... Roode ... Kruis ... en ... zulks ...
 ... met ... dankbetuiging ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Jan ... 30 ... 43 ... 4 ... 43 ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... MD ... 26 ... Jan ... @NUMERO ... 72 ... te ... ter ... benoeming ... benoeming_voor ... voor ... den ... tijd ...
 ... van ... Officier ... van ... gezondheid ...
 ... Groot ...
 ... Rappt ... MD ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ...
 ... Majoor ...
 ... Secretaris ... Vereeniging ...
 ... toekennen ...
 ... beide ...
 ... Kabt ...
 ... Gezondheid ...
 ... Q ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0019

page title: 1053 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1901/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... van ...
 ... tot ...
 ... het ... KB ... van ...
 ... van ... Inspecteur ... van ...
 ... Dienst ... d ... Landmacht ...
 ... betrekking ...
 ... fiat ...
 ... Maart ...
 ... Reserve ... Officier ... van ...
 ... van ... Besluit ...
 ... Maart ... 43 ...
 ... Concierge ... het ...
 ... Inspecteur ...
 ... benoeming ...
 ... April ... Kabt ... benoeming ...
 ... Gezondheid ...
 ... gezondheid ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0020

page title: 1054 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1901/
 
 ... April ... 35 ...
 ... het ...
 ... gezondheid ...
 ... Maart ...
 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... zes ...
 ... Suriname ...
 ... April ...
 ... @-activiteit ... activiteit ... stellen ... Officier ...
 ... Dr ...
 ... missive ... teruggezonden ...
 ... Reserve ...
 ... te_verleenen ... verleenen ...
 ... Landmacht ...
 ... MD ... benoeming ...
 ... Rappt ... MarD ... Mei ...
 ... leger ...
 ... Hoofd ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0021

page title: 1055 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1901/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Reserve ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... MD ... Juni ...
 ... zulks ... toekenning ...
 ... premie ...
 ... Officier ...
 ... op ...
 ... ontslag ... militairen ... dienst ...
 ... Gezondheid ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Reserve ...
 ... Gezondheid ...
 ... ontslag ...
 ... betrekking ...
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... Apotheker ... d ... van ...
 ... 56 ... benoeming_tot ...
 ... op ... @-activiteit ... activiteit ...
 ... Dr ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0022

page title: 1056 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1901/
 
 ... Militaire ...
 ... Rappt ... 4 ...
 ... non-activiteit ... @-activiteit ...
 ... L ...
 ... teruggezonden ...
 ... Reserve ...
 ... gezondheid ... Dr ...
 ... Zwaardemaker ...
 ... 6 ... 3 ... @-activiteit ...
 ... stellen ... gezondheid ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... officier ...
 ... Landmacht ...
 ... 4 ...
 ... arts ... Besluit ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... Octb ...
 ... 1880 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0023

page title: 1057 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1901/
 
 ... dienst ... Militaire ...
 ... Rappt ... 5 ... Octb ... Kabt ...
 ... Paardenarts ... van ...
 ... Frederiks ... Paardenarts ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... officier ...
 ... activiteit ... Dr ... B. ...
 ... Rappt ... 4 ... tot ...
 ... het ... verkrijgen ...
 ... van ...
 ... Octb ... 1900 ... adspirant ...
 ... gezondheid ...
 ... Octb ...
 ... ontslag ... te ...
 ... Landmacht ...
 ... benoeming ...
 ... van ... dienst ...
 ... L ...
 ... veearts ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Gezondheid ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0024

page title: 1058 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1901/
 
 ... Gezondheid ...
 ... 6 ...
 ... gezondheid ...
 ... zulks ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Decb ... houdende ...
 ... voordracht ...
 ... College ...
 ... MD ... MarD ...
 ... aanbieden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0025

page title: 1059 [R] Gratificatien - 1901/
 
 ... Vervolg ... bladz ... 279 ... 7 ... @IMPRINT_1059 ...
 ... Gratificatien ...
 ... Decb ... 4 ... het ...
 ... Concierge ... het ...
 ... Financien ... Heuff ... voldoening ... van ...
 ... jaarsfooien ...
 ... Decb ... 30 ... 24 ... Rappt ... Rappt_BD ... 28 ... Decb ... 291 ... Kabt ... kabt,_tot ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot ... het ... verleenen ...
 ... gratificatien ... hierbij ... genoemde ... personen ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Decb ... alsboven ...
 ... Decb ... 6 ...
 ... Besluit ...
 ... Decb ... 53 ... alsboven ...
 ... Rappt ... Decb ... alsboven ...
 ... L_callig ... van ... d ...
 ... het ... Koloniaal ... Amster ...
 ... L ...
 ... Decb ... alsboven ...
 ... personen ... ook ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0026

page title: 1060 [L] Veldwachters - 1901/
 
 ... No ...
 ... Decb ... tot ... tot_het ... het ... toekennen ...
 ... Luitenant ... Mariniers ...
 ... te ... Hellevoetsluis ... zoomede ...
 ... van ... dat ... hebben ...
 ... van ...
 ... Rijks ... Rijksveldwachters ... van ... de ...
 ... gedurende ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... schrijven ... Rotterdam ...
 ... 1901 ... antwoord ... op ...
 ... gericht ... verzoekschrift ...
 ... het ... verleend ... ontslag ...
 ... te ... Z ...
 ... Maart ...
 ... Brief ... het ... Loo ...
 ... aan ... H.M ... HM ...
 ... te ... Apeldoorn ...
 ... Rijks ...
 ... dat ... afwijzende ...
 ... op ... het ... om ... aanstelling ...
 ... Octb ... dienst ... HM. ...
 ... van ...
 ... toekennen ...
 ... Luitenant ... de ... Mariniers ... M ... van ...
 ... zoomede ... de ...
 ... dat ...
 ... Rijks ...
 ... gedurende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0027

page title: 1061 [R] Geslachtsnamen - 1901/
 
 ... Jan ... J ... 5 ... 3 ... 31 ... Rappt ... Rappt_JD ... JD ... 29 ... Decb ... @NUMERO ... 222 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... verleenen ... @toestem ...
 ... ming ... dat ... Johanna_Sinoo ... ohanna_Sinoo ... Sinoo ... geboren_te_Rotterdam ... geboren_te ... geboren_te_Rotterdam ... Rotterdam ...
 ... haren ... Sinoo ... fiat ...
 ... Jan_1 ... J ... 11_4 ... 11_43 ... 4_4 ... 1_43 ... tot_het_verleenen ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot_het_verleenen_van ... het ... verleenen ... verleenen_van ... van ...
toestemming dat A.J.M. Egg, geboren te Amsterdam
 ... geslachtsnaam ... den ... naam ... Brouwer ...
 ... en_zulks ... met ... vrijstelling ... van ... van_de ... de ... d ... daaropvallende ... vallende ...
 ... kosten ... van ... regel ... en ... registratie ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Jan ... 24 ... 46 ... Rappt ... Rappt_JD ... FD ... 22 ... Jan ... N@n ... alsboven ... dat ...
 ... Amsterdam ...
 ... Lochtenberg ... geboren ... geboren_te ... te_Amsterdam ... Amsterdam ...
 ... L ... Lochtenberg ... geboren_te ... Nieuwer ... Amstel ... hun ...
 ... nen ... Lochtenberg ... veranderen ...
 ... in ... dien ... van ... Kesler ... en ... @LIJN_BESLISSING ... zulks ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... alsboven ... dat ... A ... D.M. ... D ... M. ...
 ... Amersfoort ... hunnen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... alsboven ... dat ...
 ... Rotterdam ... Quast ...
 ... Oosterum ... Besluit ...
 ... 9 ... alsboven ... van ...
 ... gemeente ... zijn ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Bos ...
 ... 3 ... Utrecht ...
 ... te ... sGravenhage ... L ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0028

page title: 1062 [L] Geslachtsnamen - 1901/
 
 ... Rappt ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... dat ... Lucardie ... Rotterdam ... zijn ...
 ... van ...
 ... alsboven ... boven ... Kiel ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rappt ... alsboven ... dat ...
 ... Amsterdam ...
 ... d ...
 ... vrijstelling ...
 ... zegel ... Besluit ...
 ... 7 ... alsboven ... d ...
 ... zulks ...
 ... vrijstelling ... d ...
 ... Rappt ... alsboven ... dat ...
 ... Gravenhage ... zijn ...
 ... 8 ... Maart ... dat ...
 ... alsboven ...
 ... Amsterdam ...
 ... geslachtsnaam ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0029

page title: 1063 [R] Geslachtsnamen - 1901/
 
 ... tot ... het ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 2 ...
 ... Gravenhage ... zijn ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 7 ...
 ... Arnhem ...
 ... dat ...
 ... 183 ... 8 ... 3 ...
 ... Nijmegen ...
 ... dat ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0030

page title: 1064 [L] Geslachtsnamen - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... 4 ... verleenen ...
 ... Deil ...
 ... 4 ...
 ... Utrecht ...
 ... Besluit ...
 ... zijn ...
 ... Besluit ...
 ... Aug ...
 ... Aug ... 7 ...
 ... gemeente ... Brummen ... B ... Brummen ...
 ... Coster ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Sept ... alsboven ... dat ...
 ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0031

page title: 1065 [R] Geslachtsnamen - 1901/
 
 ... 9 ... 7 ...
 ... dat ... Rotterdam ... zijn ...
 ... Keuke ...
 ... alsboven ...
 ... Amsterdam ...
 ... diens ... zulks ...
 ... vrijstelling ... de ...
 ... Octb ... verleenen ...
 ... Rotterdam ...
 ... 6 ... Decb ... dat ...
 ... Breda ...
 ... 57 ...
 ... vergunning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0032

page title: 1066 [L] Geslachtsnamen - 1901/
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD_DUBBEL ...
 ... Decb ...
 ... vergunning ... Lodder ... Rotterdam ...
 ... van ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0033

page title: 1067 [R] Banken van leening - 1901/
 
 ... Decb ... verleenen ...
 ... aldaar ... gemeente ...
 ... gemeente ... raad ...
 ... Besluit ...
 ... 9 ... 3 ...
 ... 1902 ... Decb ... 1904 ...
 ... Leiden ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0034

page title: 1068 [L] Legitimatie - 1901/
 
 ... adres ...
 ... voor ...
 ... 9 ... 6 ... Pieterse ...
 ... Utrecht ...
 ... de ...
 ... Nijmegen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Johannes ...
 ... de ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... Dordrecht ...
 ... voor ... Maria ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... adres ...
 ... Rotterdam ...
 ... hunne ... Maria ...
 ... 10 ... April ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0035

page title: 1069 [R] Legitimatie - 1901/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... April ... adres ...
 ... April ... van ...
 ... Rappt ... April ... adres ... van ...
 ... te ... Rotterdam ... voor ...
 ... Mei ...
 ... onderteekend ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 3 ...
 ... 151 ... 101 ...
 ... Dordrecht ...
 ... voor ... zoon ... Reinder ...
 ... zoon ...
 ... B ...
 ... voor ...
 ... Rappt ... d ... de ...
 ... Per ...
 ... Rappt ... Willems ...
 ... voor ...
 ... behoeve ... de ... van ...
 ... onderteekend ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0036

page title: 1070 [L] Legitimatie - 1901/
 
 ... adres ...
 ... Evert ...
 ... van ...
 ... Maastricht ...
 ... Pierre ...
 ... 24 ... de ... brieven ... van ...
 ... onderteekend ... teruggezonden ...
 ... Rappt ...
 ... Johannes ...
 ... de ...
 ... onderteekend ... teruggezonden ...
 ... Aug ... Boot ...
 ... brieven ...
 ... adres ...
 ... te ... Rotterdam ... Adriana ...
 ... 7 ... de ... van ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0037

page title: 1071 [R] Legitimatie - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... voor ...
 ... 10 ... de ...
 ... 8 ...
 ... hunne ...
 ... 8 ...
 ... d ...
 ... 138 ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... van ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... aan ...
 ... Cornelia ...
 ... van ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0038

page title: 1072 [L] Legitimatie - 1901/
 
 ... 0 ...
 ... Rappt ... Octb ... Op ... adres ...
 ... Corolus ...
 ... Octb ... de ...
 ... onderteekend ...
 ... Rappt ... b ... het ... adres ...
 ... Zwolle ... Cornelis ...
 ... Octb ...
 ... onderteekend ...
 ... Rappt ... Decb ...
 ... Snoek ...
 ... te ...
 ... voor ...
 ... voor ...
 ... huwelijk ... L ...
 ... Decb ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0039

page title: 1073 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0040

page title: 1074 [L] Bevolking - 1901/
 
 ... Rappt ... BD ... Decb ... machtiging ...
 ... het ... KB ... van ... Decb ... 1900 ...
 ... het ... KB ...
 ... 9 ... 3 ...
 ... het ...
 ... Rappt ... BD ... @PUNTJE ... 9 ... tot ...
 ... Ambtenaren ... van ...
 ... B ... 1900 ... 1901 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... 5 ... April ...
 ... 7 ...
 ... verleenen ... van ...
 ... Ambtenaren ... van ...
 ... Bestuur ... belast ... zijn ...
 ... de ... bewerking ... van ...
 ... algemeene ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0041

page title: 1075 [R] Plaatselijke Financien - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... zou ...
 ... aanhangig ... maken ...
 ... voor ...
 ... wetsontwerp ...
 ... 7 ... @c_en_a ...
 ... 103 ...
 ... Boodschap ...
 ... door ...
 ... Staten ... Zuidholland ...
 ... goedkeuring ... onthouden ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0042

page title: 1076 [L] Plaatselijke Financien - 1901/
 
 ... BD ... Maart ...
 ... de ... aanhang ...
 ... d ... Raad ... ingesteld ...
 ... goedkeuring ... onthouden ...
 ... 7 ...
 ... BD ... Besluit ... 3 ...
 ... April ... Rappt_BD ...
 ... GedStaten ... Staten ... Gelderland ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ... 1900 ...
 ... April ...
 ... 2 ...
 ... besluit ... GedStaten ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0043

page title: 1077 [R] Plaatselijke Financien - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... BD ...
 ... Zeeland ...
 ... d ... de ...
 ... machtiging_om ...
 ... van ...
 ... goedkeuring ...
 ... gemeente ...
 ... missive ...
 ... 8 ... tot ...
 ... GedStaten ...
 ... betreffende ... de ... inrichting ...
 ... modellen ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0044

page title: 1078 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0045

page title: 1079 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0046

page title: 1080 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0047

page title: 1081 [R] Koophandel en Scheepvaart - 1901/
 
 ... houdende ...
 ... van ... Italiaan ... Italiaansche ... aan ...
 ... Staatsblad ...
 ... Rappt ... Jan ... alsboven ...
 ... zeeschepen ...
 ... Rappt ...
 ... jaren ... Raad ... voor ...
 ... Koopvaardij ... Voorzitter ...
 ... Amsterdam ...
 ... missive ...
 ... het ... bekrachtiging ...
 ... Rappt ...
 ... OB ...
 ... Rappt ... tot ... het ...
 ... van ...
 ... Rappt ...
 ... Raad ... Tucht ... voor ...
 ... Boon ... goedkeuring ...
 ... Linden ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0048

page title: 1082 [L] Koophandel en Scheepvaart - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... 3 ... tot ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... rijks ... rijkssubsidie ... gemeente ... Rotterdam ...
 ... behoeve ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Enschede ... behoeve ... van ... Nederlandsche ...
 ... School ... Besluit ...
 ... WD ...
 ... gericht ... request ...
 ... Eendracht ... te_Groningen ... te ... Groningen ...
 ... 1901 ... houdende ... het ... te ... willen ...
 ... dat ... het ... Wetsontwerp ... betreffen ...
 ... op ...
 ... daarvan ... dienst ... hebben ...
 ... stuurlieden ... d ...
 ... aangenomen ...
 ... Maart ...
 ... M ...
 ... van ...
 ... te ...
 ... van ...
 ... Amsterdam ... het ...
 ... te ... Keizer ... te ... Maastricht ...
 ... Grommers ... te ... Gramser ...
 ... te ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0049

page title: 1083 [R] Eereteekenen en Medailles - 1901/
 
 ... Rappt ... KD ... 10 ... adres ... van ...
 ... Indie ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... van ...
 ... tot ... het ...
 ... d ... de ... e ... gratie ... Leeuw ...
 ... Jan ... adressen ... vergunning ...
 ... fiat ...
 ... de ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... Jan ... Adjudant ...
 ... B ... beiden ... van ...
 ... Grenadiers ... Jagers ... Gouden ...
 ... Rappt ... KD ... MarD ...
 ... dat ... het ...
 ... 8 ...
 ... 1896 ...
 ... behoeve ...
 ... d ... de ... onder ...
 ... tijdvak ...
 ... op ...
 ... Scheepsmacht ... van ...
 ... op ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0050

page title: 1084 [L] Eereteekenen en Medailles - 1901/
 
 ... Rappt ...
 ... 43 ...
 ... Maastricht ...
 ... tot_het ... tot ...
 ... Paus ...
 ... Rappt ...
 ... van ...
 ... Roermond ...
 ... Rappt ... MD ... 43 ... tot ... dat ...
 ... Oorlog ...
 ... werkman ...
 ... van ... Maart ...
 ... voor ...
 ... dienst ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... BB ...
 ... van ... @NUMERO ...
 ... Kunstschilder ... d ...
en in zilver aan Sir George Newner Bart te Londen
 ... als ... blijk_van ... waardeering ... hunner ... belangstelling ... in ... sRijks ... s ... Rijks ...
 ... W ... Wetenschappelijke ... en ... Kunst ... Kunstverzamelingen ... het ... schenking ... betoond ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ... 1085 ... 0 ... s ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0051

page title: 1085 [R] Eereteekenen en Medailles - 1901/
 
 ... toekennen ...
 ... Ouwehand ... Boer ... Bona ...
 ... Meteorologisch ... Instituut ...
 ... lijke ...
 ... 2 ... 43 ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Ordonnans ...
 ... Koningin ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... Maart ...
 ... het ...
 ... Besluit ...
 ... Maart ...
 ... beschikken ...
 ... opvarenden ...
 ... Medusa ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0052

page title: 1086 [L] Eereteekenen en Medailles - 1901/
 
 ... Rappt ... April ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... Korporaal ... Infanterie ...
 ... April ...
 ... 3 ... Bol ...
 ... Luitenant ...
 ... Apotheker ...
 ... Rijks ... wetenschappelijke ...
 ... April ...
 ... Hoofd ... aan_het ... Deensche ...
 ... landbouw ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... BD ... 4 ...
 ... Rappt ...
 ... BD ... van ...
 ... 43 ... 4 ... 3 ...
 ... M ...
 ... Rijks ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0053

page title: 1087 [R] Eereteekenen en Medailles - 1901/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... @NUMERO ... op ...
 ... Rappt ... 101 ... houdende ...
 ... dat ... geen ...
 ... op ... het ...
 ... gelegenheid ... van ...
 ... Nederlandschen ... Bond ... van ... oud_onderofficieren ...
 ... van ...
 ... het_adres ...
 ... Notificatie ...
 ... BD ...
 ... de ... eerepenning ...
 ... Mei ... van ...
 ... 8 ... @NUMERO ...
 ... Gravenhage ...
 ... zijner ...
 ... Rijks ... Kunst ...
 ... Rappt ... adres ...
 ... van ...
 ... Rappt ...
 ... Roermond ... dat ... de ...
 ... het ... Bene ... B ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0054

page title: 1088 [L] Eereteekenen en Medailles - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... adres ...
 ... van ...
 ... vergunning ... tot_het ... het ... van ...
 ... d ... aan_het ...
 ... Rusland ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... adres ...
 ... Rappt ... 7 ...
 ... eerepenning ...
 ... van ... Mei ...
 ... te ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... Rijks ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... goud ...
 ... zant ... Ierland ...
 ... Gravenhage ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... van ... het ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0055

page title: 1089 [R] Eereteekenen en Medailles - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ... Aug ... de ...
 ... @NUMERO ... kennen ...
 ... van ... waar ...
 ... zijner ...
 ... Besluit ...
 ... Aug ... 53 ... Aug ... adres ... van ...
 ... van ... het ...
 ... vergunning ...
 ... d ... Koloniale ... K ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... toekennen ...
 ... werkelijken ... diens ... dienst ... de ...
 ... 8 ... alsboven ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 53 ... Rappt ... Octb ...
 ... Decb ... 6 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0056

page title: 1090 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0057

page title: 1091 [R] Lager Onderwijs - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... Decb ... Rappt ... BD ... Decb ... de ... gemeenten ...
 ... Schiedam ... Nieuwen ...
 ... Barsinger ...
 ... Decb ... 1903 ...
 ... buiten ...
 ... 6 ... het ... te ...
 ... Decb ...
 ... van ...
 ... het ...
 ... op ...
 ... Monnikendam ... welke ...
 ... Bijzondere ... kweekschool ... voor ...
 ... Decb ... Kabt ...
 ... Schoolopziener ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0058

page title: 1092 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0059

page title: 1093 [R] Victualiering bij de Marine - 1901/
 
 ... de ... Marine ...
 ... op ...
 ... Marine ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0060

page title: 1094 [L] Saksen-Weimar - 1901/
 
 ... Brief ... Adj_van_dienst ... houdende ...
 ... mededeeling ... zijn ...
 ... van ...
 ... Genl ...
 ... HM ...
 ... Ritmeester ... Jhr ...
 ... van_het ... het ...
 ... Brief ... Jan ... verzoek ...
 ... willen ...
 ... B ... Berlijn ...
 ... overleden ...
 ... B ...
 ... aangewezen ...
 ... Min ... houdende ...
 ... overlijden ...
 ... Weimar ...
 ... het ...
 ... Weimar ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0061

page title: 1095 [R] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... houdende ... omtrent ...
 ... Italiaansche ...
 ... 25 ... alsboven ...
 ... 1900 ...
 ... 1895 ...
 ... 4 ...
 ... Boodschap ...
 ... 4 ...
 ... wetsontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0062

page title: 1096 [L] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... No ...
 ... Maart ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... voordracht ... OB ... houdende ...
 ... het ... bepalen ... der ... van ...
 ... missive ...
 ... Maart ...
 ... Rappt ... April ...
 ... Rappt_FD ...
 ... houdende ... omtrent ...
 ... d ... voor ...
 ... 9 ...
 ... Mei ... 65 ... 5 ...
 ... Boodschap ... Tweede ... Kamer ...
 ... Missive ...
 ... Fiat ...
 ... Rappt ... April ...
 ... het ... toekennen ... van ...
 ... Besluit ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0063

page title: 1097 [R] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Nederlandsche ...
 ... Amsterdam ... 3 ...
 ... buitenlandsch ...
 ... voorstel ...
 ... meelsoorten ...
 ... 5 ... machtiging_om ...
 ... voordracht ...
 ... Indie ...
 ... 0 ...
 ... Rijks ...
 ... missive ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0064

page title: 1098 [L] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... 2 ...
 ... Tweede ...
 ... inlichtingen ... adres ... Kamer ...
 ... Branders ...
 ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... te ... maken ...
 ... bepaling ...
 ... Mei ...
 ... FD ...
 ... Staatsblad ...
 ... Rappt ... tot_het_verleenen ...
 ... d ... de ...
 ... Fiat ...
 ... RapptRvSt ...
 ... @c_en_a ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Staatsblad ...
 ... van ...
 ... Vervolg_van ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0065

page title: 1099 [R] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... enz ...
 ... ook ...
 ... houdende ...
 ... Ginneken ...
 ... maken ...
 ... toekennen ...
 ... 3 ...
 ... omtrent ...
 ... N@n ...
 ... N@n ...
 ... 3 ... Octb ... 4 ...
 ... wetsontwerp ...
 ... machtiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0066

page title: 1100 [L] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... A ...
 ... houdende ... omtrent ...
 ... Groning ... en ...
 ... Amsterdam ...
 ... 7 ... machtig ...
 ... maken ...
 ... voordracht ... OB ... houdende ...
 ... omtrent ... de ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 64 ...
 ... 8 ...
 ... voor ...
 ... bemesten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0067

page title: 1101 [R] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... 1100 ...
 ... voor ...
 ... belast ...
 ... Nederland ...
 ... dat ... HM ...
 ... Aug ...
 ... voor ...
 ... 8 ...
 ... Johanna ... Barbaras ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0068

page title: 1102 [L] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Directe ...
 ... Aug ... 4 ... tot ...
 ... de ...
 ... Tilburg ... tot ...
 ... het ... kantoor ...
 ... onder ... het ...
 ... van ... titularis ... op ...
 ... regeling ...
 ... traktement ... verbonden ... de ... Kantoren ...
 ... Oirschot ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 7 ...
 ... van ... d ...
 ... het ...
 ... daarmede ...
 ... bepaling ... bepalingen ...
 ... op ...
 ... Octb ...
 ... Kantoor ... van ...
 ... Octb ... opheffing ...
 ... d ...
 ... Arnhem ...
 ... te ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0069

page title: 1103 [R] Directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Octb ... machtiging_om ...
 ... d ... aanhangig ... Infanterie ... van ...
 ... Decb ... m ... OB ... bepalingen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Novb ...
 ... B ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... @STAATSBLAD ... @NUMERO ...
 ... Novb ... het ... verbinden ...
 ... aan_het ... het ... Kantoor ...
 ... Rappt ... @NUMERO ... Octb ...
 ... wetsontwerp ...
 ... omtrent ... op ...
 ... Decb ... Novb ...
 ... Boodschap ... Kamer ...
 ... als ... rappt ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ...
 ... executie ...
 ... Decb ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... van ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Decb ... 53 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0070

page title: 1104 [L] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... benoeming ...
 ... Alkmaar ... Hamstra ...
 ... Maassluis ...
 ... Maartens ... Maartensdijk ...
 ... intrekking ... benoeming ...
 ... bevestiging ... betrekking ... 43 ...
 ... Besluit ...
 ... Jan ...
 ... buitengewone ... werkzaamheden ...
 ... 1900 ... toelage ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... Zaandam ...
 ... omtrent ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0071

page title: 1105 [R] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... het ...
 ... Gravenhage ...
 ... Zwolle ... fiat ...
 ... machtiging ...
 ... zijn ...
 ... diens ...
 ... hebben ...
 ... inspecteurs ...
 ... verleenen ...
 ... Amsterdam ... fiat ...
 ... 10 ...
 ... inspecteurs ...
 ... bepaling ... dat ...
 ... adjunct ... Adjunct ... inspecteur ... dat ...
 ... vastgesteld ...
 ... laatstbedoelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0072

page title: 1106 [L] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ... FD ... tot_het_verleenen ... het ...
 ... zondere ... Ambten ... Ambtenaren ...
 ... het ... hunne ... werkzaamheden ... het ...
 ... betrekking ... uitvoering ...
 ... April ... 1895 ... Stbl ... nadere ...
 ... omtrent ... van ... invoerrecht ...
 ... Maart ... Rappt ... Maart ... tot ...
 ... traktementen ... van ... hierbij ...
 ... Maart ...
 ... ontvanger ... behoeve ...
 ... te ... van ... zijn ... te ...
 ... waar ... waarneming ... d ... betrekking ...
 ... inspecteur ...
 ... Maart ...
 ... de ... Graaf ...
 ... Besluit ...
 ... Maart ... tot_het ... tot_het_verleenen ...
 ... L ... L. ...
 ... Baron ... inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0073

page title: 1107 [R] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Smilde ...
 ... Krippendorff ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 3 ...
 ... Smeets ...
 ... Bekaar ...
 ... Peize ...
 ... dat ...
 ... adjunct ...
 ... betrekking ...
 ... adjunct ...
 ... Vreede ...
 ... Bos ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0074

page title: 1108 [L] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... directe ...
 ... April ...
 ... Groningen ...
 ... April ... Rappt ...
 ... Inspecteur ...
 ... Groningen ... Genderen ...
 ... FD ... April ... benoeming ...
 ... Inspecteur ...
 ... Amsterdam ... Hubrecht ...
 ... zal ...
 ... Voorzitter ... Raad ... beroep ... zake ...
 ... inspecteurs ...
 ... Rotterdam ...
 ... Zutphen ...
 ... verleenen ... toelage ...
 ... B. ...
 ... Mei ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0075

page title: 1109 [R] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... belastingen ...
 ... Rappt ...
 ... inspecteur ...
 ... Rotterdam ... Nijmegen ...
 ... CA ... Besluit_fiat ... Rotterdam ...
 ... Rappt ... Mei ... tot ...
 ... te ... Amstel ...
 ... 6 ... Rappt ... Mei ... 9 ...
 ... geneeskun ...
 ... de ...
 ... 4 ... Rappt ... tot ... intrekking ...
 ... Adjunct ...
 ... Nijmegen ... Rotterdam ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... Nijmegen ...
 ... b ...
 ... d ...
 ... van ... Slooten ...
 ... Besluiten ...
 ... 6 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0076

page title: 1110 [L] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... belast ...
 ... 43 ... 4 ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... Nijmegen ... Besluit ...
 ... FD ... tot ...
 ... Controleur ...
 ... te ... Utrecht ...
 ... directie ...
 ... Arnhem ...
 ... directie ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Lobith ... L ... Lobith ... Crabben ... Crabbendam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten ...
 ... 8 ...
 ... de ...
 ... Besluit ...
 ... 7 ...
 ... het ...
 ... omtrent ... de ...
 ... van ... klerken ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... invoerrechten ...
 ... Amsterdam ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0077

page title: 1111 [R] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... zijn ...
 ... Maastricht ...
 ... A ...
 ... B. ... April ...
 ... 9 ...
 ... zijne ...
 ... Callenfels ...
 ... op_zijn ... zijn ...
 ... thans ...
 ... Adjunct ...
 ... Haarlem ...
 ... adjunct ... inspecteur ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0078

page title: 1112 [L] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... 1111 ...
 ... ontslag ... Rijks ...
 ... verleenen ...
 ... Rappt_JD ... tot ...
 ... Oudewater ...
 ... het ... zal ...
 ... bezoldiging ...
 ... Aug ... benoeming ...
 ... Directie ...
 ... Zwolle ...
 ... Aug ... 7 ...
 ... 1898 ... Februari ...
 ... 9 ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0079

page title: 1113 [R] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... No ...
 ... machtiging ...
 ... afwijking ... van ...
 ... te ...
 ... 5 ... ter_benoeming ...
 ... d ... te ...
 ... d ... Schimmelpenning ...
 ... Amsterdam ... kantoor ...
 ... s ... Janssen ...
 ... Steenhuizen ...
 ... Jhr. ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... d ...
 ... Druten ... Schuyling ...
 ... St_Maartensdijk ... Maartensdijk ... van ... zulks ...
 ... Blijham ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... Boskoop ...
 ... Octb ... aan ... Surnumerair ...
 ... C.B ...
 ... van ...
 ... Maart ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0080

page title: 1114 [L] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Octb ...
 ... 7 ...
 ... van ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Octb ...
 ... te ...
 ... Besluit ...
 ... Octb ... 35 ... de ...
 ... bel ... J.W. ... W. ... Roskes ...
 ... 1902 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Octb ... 7 ...
 ... Kadaster ...
 ... Octb ...
 ... tot ... Inspecteur ... middelen ...
 ... Jhr ... Calkoen ...
 ... bel ...
 ... inspecteur ... Inspecteur ...
 ... Franken ... Amsterdam ... kantoor ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0081

page title: 1115 [R] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... Decb ... 2 ... 41 ... Rappt ... Novb ... om ...
 ... Leeuw ... Leeuwarden ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Besluit ...
 ... het ...
 ... de ...
 ... Besluit ...
 ... de ...
 ... op ...
 ... op ...
 ... dienst ...
 ... Decb ...
 ... inspecteurs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0082

page title: 1116 [L] Personeel der directe belastingen enz - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... 9 ... Rijks ...
 ... bepaling ...
 ... 5 ... tot_het ... tot_het_verleenen ...
 ... toelage ... zijn ...
 ... 1904 ...
 ... Venlo ...
 ... Decb ...
 ... Maartensdijk ...
 ... ontheffen ... beheer ... behoeve ...
 ... benoeming ... betrekking ...
 ... Adjunct ... inspecteur ... d ...
 ... 17 ... 7 ... Decb ... ontvanger ...
 ... Oedenrode ...
 ... Onderdendam ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... ontvanger ...
 ... Pienbroek ...
 ... Neuzen ...
 ... Kantoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0083

page title: 1117 [R] Gemeentebesturen - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1117 ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... te ... van ... door ...
 ... van ...
 ... 8 ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... jaarwedde ...
 ... BD ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... verleenen ... eervol ... ontslag ...
 ... Rappt ... Novb ... 103 ...
 ... van ... ontvangers ...
 ... Rappt ... alsboven ... Novb ... alsboven ...
 ... Ambtenaren ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @c_en_a ...
 ... Rappt ... Novb ... alsboven ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0084

page title: 1118 [L] Gemeentebesturen - 1901/
 
 ... Rappt ... GedStaten ... Novb ...
 ... GedStaten ...
 ... Ambtenaren ...
 ... BD ...
 ... er ...
 ... Tilburg ...
 ... Baron ... B ... Hardenbroek ...
 ... Bruins ...
 ... Decb ...
 ... K ... burgemeester ...
 ... Walcheren ...
 ... Corporaal ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... wonen ...
 ... goedkeuring ...
 ... BD ... 6 ... benoeming ...
 ... gemeente ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0085

page title: 1119 [R] Raad van Ministers - 1901/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... bestaande ...
 ... BD ... B ... op ...
 ... @VAN_HET_VH ... op ...
 ... Nota ... houdende ...
 ... dat ...
 ... heeft ... van ...
 ... van ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Octb ...
 ... Besluit ... vaststelling ...
 ... reglement ... van ... voor ...
 ... KB ...
 ... Octb ... benoeming ...
 ... Voorzitter ... van ... Raad ... voor ...
 ... d ... van ...
 ... KB ... aan ...
 ... van ...
 ... Kabt ... voorstel ...
 ... van ... de ... KB ... Octb ... 1901 ...
 ... Vice ...
 ... Voorzitters ...
 ... medegedeeld ...
 ... op ...
 ... aan_het ...
 ... Fiat ... machtiging ... 43 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0086

page title: 1120 [L] Oranje Nassau Orde - 1901/
 
 ... Oranje ... Orde ...
 ... @NUMERO ...
 ... het ... van ... OB ... behoeve ...
 ... van ...
 ... Russischen ...
 ... Generalen ...
 ... Sept ...
 ... alsboven ...
 ... Blanck ... Consul ... Generaal ...
 ... Sept ... Kabt ...
 ... Besluit ...
 ... Kabt ... alsboven ...
 ... Luitenant ...
 ... Z ... Zweedsch ...
 ... RapptBlD ...
 ... Besluit ...
 ... 2 ... Sept ... 3 ... Kabt ... alsboven ...
 ... het ...
 ... Sept ... @NUMERO ...
 ... Besluit ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0087

page title: 1121 [R] Oranje Nassau Orde - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... verzocht ...
 ... welke ... zouden ...
 ... Paleizen ... medegedeeld ...
 ... daarop ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN ...
 ... Oranje ... Missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0088

page title: 1122 [L] Oranje Nassau Orde - 1901/
 
 ... BlD ...
 ... willen ...
 ... machtiging ...
 ... aanbieden ... OB ...
 ... Oranje ...
 ... Consul ... Nederlanden ... Bremen ...
 ... Octb ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... Nassau ...
 ... het ... Indie ... zake ...
 ... Octb ...
 ... het ...
 ... toekennen ...
 ... J.W. ... Korporaal ... Octb ...
 ... het ... Korps ... Mariniers ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0089

page title: 1123 [R] Oranje Nassau Orde - 1901/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Orde ...
 ... Octb ... machtiging ...
 ... October ...
 ... missive ... het ... BlD ...
 ... Kabt ... houdende ... verzoek ...
 ... B ... paraaf ...
 ... missive ... BlD ... dat ...
 ... van ...
 ... Octb ... 4 ... N@n ...
 ... Rappt ... 7 ... Octb ... Kabt ... machtiging ...
 ... het ... aanbieden ... van ... OB ... te ... benoeming ...
 ... Oranje ... Nassau ... Ridder ...
 ... Siameeschen ... Gezant ...
 ... missive ...
 ... Octb ... Kabt ... Besluit_fiat ...
 ... Octb ... Rappt ... Octb ... alsboven ... tot ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ...
 ... de ... Russische ... Legatie ... alhier ...
 ... Octb ...
 ... Octb ... Telegram ... het ... Loo ... Octb ...
 ... Luitenant ... Adjudant ...
 ... Groothertog ...
 ... plaats ... van ... Ridderkruis ...
 ... verleend ... Luitenants ...
 ... d ...
 ... van ...
 ... October ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0090

page title: 1124 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... Reis ...
 ... Rappt ... Decb ... MarD ...
 ... de ... d ... van_het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... Officier ...
 ... Lechenich ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Aug ...
 ... vergoeding ...
 ... Ambtenaar ... kl ...
 ... van ... Kolonien ...
 ... het ...
 ... houden ... op ... van ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... BD ...
 ... van ...
 ... op ... te ...
 ... het ...
 ... verblijf ... L ...
 ... Decb ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ... 125 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0091

page title: 1125 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... Sept ... tot ...
 ... benoemd ... lid ... van ... Kamer ...
 ... afgevaardigde ... Nederland ...
 ... Decb ... internationale ...
 ... travailleurs ... Zie ... ook ...
 ... van ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... Coert ...
 ... op ... het ...
 ... Gravenhage ...
 ... Amsterdam ...
 ... Internationaal ...
 ... Levens ...
 ... tot ...
 ... Baron ...
 ... Gezant ...
 ... Mexico ... door ...
 ... Juni ... 1900 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0092

page title: 1126 [L] Reis- en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ... Sept ... voldoening ...
 ... van ... Rolduc ...
 ... Kerkrade ...
 ... op ...
 ... @TOT_EN_MET ... Parijs ... inter ...
 ... Congres ... fiat ...
 ... 5 ...
 ... van ... van_het ... het ...
 ... Kolonien ... zijn ...
 ... d ... het ... ook ...
 ... Besluit_fiat ... 358 ...
 ... Octb ... 5 ... Rappt ... Octb ... 4 ... toekennen ...
 ... verblijf ... Barendrecht ...
 ... Consul ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Octb ... tot ...
 ... Haarman ...
 ... van ... Indie ...
 ... reizen ... d ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... BD ... Octb ...
 ... Directeur ... van ... het ...
 ... Centraal ...
 ... op ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0093

page title: 1127 [R] Reis- en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... zoo ... welke ...
 ... gebracht ... havenwerken ...
 ... verblijf ...
 ... Octb ... tot ...
 ... G.R. ... Roermond ...
 ... Maart ...
 ... bespreking ...
 ... Parijs ...
 ... Novb ...
 ... B ...
 ... Duitschland ...
 ... wetten ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0094

page title: 1128 [L] Pensioenraad voor burgerlijke Ambtenaren - 1901/
 
 ... burgerlijke ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0095

page title: 1129 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... verleenen ...
 ... machtiging ...
 ... Maastricht ...
 ... Maastricht ...
 ... 9 ... het ... metterwoon ...
 ... FD ...
 ... Administrateur ...
 ... belasting ...
 ... inspecteur ...
 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0096

page title: 1130 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... Jan ... Rappt ... Decb ...
 ... op ...
 ... Officier ... van ... Administratie ...
 ... Zeeland ...
 ... belasting ...
 ... Rappt ... Op_adres ... adres ...
 ... te ... Baarn ...
 ... het ...
 ... 9 ...
 ... M ... M. ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ... kwijtschelding ... van ...
 ... de ... het ...
 ... 9 ...
 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... te ... maken ... van ...
 ... aanwijzing ...
 ... van ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Rappt ... 81 ...
 ... Vervolg_op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0097

page title: 1131 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... er ... Leeuwarden ... thans ...
 ... 8 ...
 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
 ... verleenen ...
 ... hierbij ...
 ... Besluit ...
 ... verleenen ...
 ... April ...
 ... belasting ...
 ... Brussel ...
 ... wonende ... Hatersche ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0098

page title: 1132 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... April ... Rappt ... FD ... 4 ... April ... machtiging ...
 ... te ... maken ...
 ... OB ...
 ... Commissien ...
 ... op ...
 ... RapptRvSt ...
 ... van ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... de ...
 ... Rappt ... 5 ...
 ... maken ... OB ...
 ... de ... Commissien ...
 ... Amsterdam ...
 ... Fiat ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0099

page title: 1133 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... verleenen ...
 ... 4 ...
 ... Batavia ...
 ... Besluit ...
 ... 4 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Gelder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0100

page title: 1134 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... Rappt ... machtiging ...
 ... te ... maken ...
 ... OB ... betreffende ...
 ... Commissien ... van ...
 ... belasting ... op ...
 ... Fiat ...
 ... 6 ...
 ... 8 ... Besluit_fiat ...
 ... Juli ... 12 ... 2 ... 16 ... Rappt ... Rappt_FD ... FD ... 83 ... om ... alsboven ...
 ... de ... te ... Oudenbosch ...
 ... te ... Frankrijk ...
 ... beschikken ... van ...
 ... op ... verzoekschrift ...
 ... van ...
 ... het ...
 ... Fiat ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Aug ...
 ... van ... de ...
 ... aan ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0101

page title: 1135 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ...
 ... bedrag ... uitkeering ...
 ... belasting ...
 ... Indische ... geldmiddelen ... het ...
 ... verleenen ... verleenen_van ...
 ... van ... aanslagen ...
 ... dienst ...
 ... Octb ...
 ... Utrecht ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... het ...
 ... op ...
 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... de ... 1900 ...
 ... betaalde ...
 ... Goldbach ... Besluit ...
 ... Octb ...
 ... Maas ... Maastricht ...
 ... het ...
 ... de ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0102

page title: 1136 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... G.H ...
 ... 5 ... FD ... Octb ...
 ... thans ...
 ... 79 ... Octb ... verleenen ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... de ...
 ... Voorzitter ... Raad ...
 ... verleenen ...
 ... Sept ... 6 ... machtiging_om ...
 ... maken ...
 ... Brussel ...
 ... van ... Directeur ...
 ... zijn ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0103

page title: 1137 [R] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1901/
 
 ... 5 ... BD ... Jan ...
 ... de ... Algemeene ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... Kuhner ... Kuhne ... Boekhouder ... Besluiten ...
 ... 1900 ... 9 ... jaarwedden ...
 ... Besluit ...
 ... Maart ...
 ... fonds ...
 ... Lands ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Maart ...
 ... courant ...
 ... 2 ... het ...
 ... Algemeene ...
 ... 1901 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0104

page title: 1138 [L] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1901/
 
 ... aangenomen ...
 ... Algemeene ... Lands ... het ...
 ... executie ...
 ... Mei ... beschikbaarstelling ...
 ... Algemeene ...
 ... Mei ...
 ... gelden ... op ...
 ... A@a ...
 ... 1900 ...
 ... Rappt ...
 ... 1900 ...
 ... laste ... uitgaven ...
 ... hoogleeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0105

page title: 1139 [R] Weduwen en Weezenkas voor de Officieren der Landmacht - 1901/
 
 ... Landmacht ...
 ... 1901 ...
 ... Jagers ...
 ... krachtens ...
 ... Directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0106

page title: 1140 [L] Nationale Militie - 1901/
 
 ... militie ...
 ... 1904 ... genoemde ...
 ... Rappt ... MD ... 7 ... fiat ...
 ... Jan ... Rappt ... alsboven ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... 10 ... 0 ... alsboven ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... 9 ...
 ... Besluiten ...
 ... 6 ... alsboven ...
 ... Besluiten ...
 ... fiat ...
 ... MD ... alsboven ...
 ... Besluiten ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0107

page title: 1141 [R] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Militie ...
 ... gemeente ... Amsterdam ...
 ... zijn ...
 ... militie ...
 ... voor ...
 ... Zeeland ...
 ... @c_en_a ...
 ... Maart ...
 ... Amsterdam ... ontheffing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0108

page title: 1142 [L] Nationale Militie - 1901/
 
 ... GedStaten ... Noord ...
 ... zij ...
 ... M ...
 ... Boer ...
 ... gemeente ...
 ... GedStaten ... Groningen ...
 ... beroep ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0109

page title: 1143 [R] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Militie ...
 ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Maart ...
 ... Besluit ...
 ... werkelijken ...
 ... dat ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0110

page title: 1144 [L] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... machtiging ...
 ... te_Tilburg ...
 ... GedStaten ... van ...
 ... loteling ... voor ... 1901 ...
 ... gemeente ...
 ... RapptRvSt ...
 ... April ... fiat ...
 ... Rappt ...
 ... dienst ...
 ... e ... Nationale ...
 ... M ... Besluit_fiat ... 1903 ...
 ... 221 ... 8 ... Rappt ... 6 ... Maart ... alsboven ...
 ... Rappt ... MarD ... Maart ... 6 ... alsboven ...
 ... Mulder ... Besluit ... fiat ...
 ... 41 ... 4 ... 43 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0111

page title: 1145 [R] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Rappt ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ...
 ... werkelijken ... dienst ...
 ... Rappt ... BD ...
 ... 08 ...
 ... omtrent ...
 ... militie ...
 ... daarbij ...
 ... Rappt ... GedStaten ...
 ... geven ... aan ... van ...
 ... dat ...
 ... betreffende ...
 ... betrekkelijk ... betrekking ... Nationale ...
 ... De ... gesloten ...
 ... 2 ... Loo ... mededeeling ...
 ... art. ...
 ... daarmede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0112

page title: 1146 [L] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Amsterdam ...
 ... nationale ...
 ... gemeente ...
 ... GedStaten ...
 ... beroep ...
 ... Notificatie ...
 ... Arnhem ...
 ... Nationale ... militie ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0113

page title: 1147 [R] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Militie ...
 ... Maart ...
 ... zijn ... zoon ...
 ... verleenen ...
 ... Besluit ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0114

page title: 1148 [L] Nationale Militie - 1901/
 
 ... No ...
 ... BD ...
 ... werkelijken ...
 ... Maart ... machtiging ...
 ... maken ...
 ... loteling ...
 ... gemeente ...
 ... GedStaten ...
 ... ZuidHolland ...
 ... 5 ...
 ... BD ... 7 ...
 ... April ...
 ... loteling ...
 ... Utrecht ...
 ... loteling ...
 ... 2 ... 15 ...
 ... 10 ...
 ... werkelijken ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0115

page title: 1149 [R] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Nationale ... Militie ...
 ... MarD ... April ...
 ... OB ... voordracht ... strekkende ...
 ... van ... van_het ... KB ... 1892 ...
 ... dat ...
 ... laatstelijk ...
 ... 255 ...
 ... April ...
 ... MarD ... BD ...
 ... April ...
 ... Staatsblad ...
 ... copie_rappt ...
 ... tot_het ...
 ... April ...
 ... werkelijken ... dienst ...
 ... aan ...
 ... Besluiten ...
 ... machtiging ... tot ...
 ... aan ...
 ... BD ...
 ... archief ...
 ... gemeente ...
 ... werkelijken ... dienst ... militie ... voor ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0116

page title: 1150 [L] Nationale Militie - 1901/
 
 ... verplichtingen ...
 ... Nationale ... Militie ...
 ... voorzien ...
 ... nationale ... militie ...
 ... Fiat ...
 ... ontheffing ...
 ... zij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0117

page title: 1151 [R] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Militie ...
 ... @AMPERSAND ...
 ... Korps ...
 ... 1901 ...
 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0118

page title: 1152 [L] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Militie ...
 ... voor ...
 ... 5 ... 9 ...
 ... Smits ...
 ... Smits ...
 ... voor ...
 ... Haarlem ...
 ... Infanterie ...
 ... werkelijken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0119

page title: 1153 [R] Nationale Militie - 1901/
 
 ... Militie ...
 ... werkelijken ...
 ... 08 ...
 ... Amsterdam ...
 ... gemeente ...
 ... werkelijken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0120

page title: 1154 [L] Kantongerechten - 1901/
 
 ... Ambtenaar ... van ... het ... openbaar ... ministerie ... bij ... de ...
 ... Kantongerechten ... in ... het ... arr ... Leeuwarden ... voor ... de ...
 ... kantons ... Berlicum ... Harlingen ... Sneek ... Bolsward ...
 ... standplaats ... Leeuwarden ... M ... Bohtlingk ...
 ... Rappt_JD ... 5 ... Jan ... tot ... nadere ... regeling ... der ... toe ...
 ... kleine ... onkosten ... toegekend ... eerste ...
 ... tweede ... Kantongerecht ... te ... Rotterdam ...
 ... benoeming ...
 ... Alphen ...
 ... benoeming_tot ... benoeming ...
 ... dat ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0121

page title: 1155 [R] Kantongerechten - 1901/
 
 ... 18 ... 2 ... JD ... 4 ... Jan ... om ... aan ...
 ... griffier ... bij ... het ... te ... Dokkum ...
 ... het ... dorp ... Dantu ...
 ... voor ... zijn ... verblijf ...
 ... Jan ... Rappt ... JD ... 18 ... Jan ... 5 ... benoeming ... tot ...
 ... plaatsvervanger ... Kanton ...
 ... L ... Meeuwen ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 22 ... 18 ... Rappt ... 4 ... benoeming ... tot ... Kan ...
 ... alsboven ...
 ... van ... Petersom ... Ramzing ...
 ... 30 ... JD ... D_Kabt ...
 ... het ...
 ... het ... Openbaar ...
 ... Kantongerechten ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0122

page title: 1156 [L] Kantongerechten - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... 2 ... F ...
 ... verleenen ...
 ... trekking ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... kanton ... zulks ... Besluit_fiat ...
 ... Kantonrechter ... Schoonhoven ...
 ... Rappt ...
 ... Kanton ...
 ... Doesburg ... goedkeuring ...
 ... zullen ... a ... griffie ...
 ... Kantongerecht ... einde ...
 ... 2 ...
 ... Besluit ...
 ... Neuman ...
 ... griffier ... Kantongerecht ...
 ... de ...
 ... A@a ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0123

page title: 1157 [R] Kantongerechten - 1901/
 
 ... Griffier ...
 ... Kantonrechter ...
 ... Maart ...
 ... Maart ...
 ... Ministerie ...
 ... Haarlem ...
 ... Maart ...
 ... Griffier ...
 ... Haarlem ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0124

page title: 1158 [L] Kantongerechten - 1901/
 
 ... 200 ...
 ... verzoek ...
 ... betrekking ...
 ... kanton ...
 ... zulks ...
 ... Leiden ...
 ... benoeming ...
 ... benoeming ...
 ... Candidaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0125

page title: 1159 [R] Kantongerechten - 1901/
 
 ... Maart ...
 ... verleenen ...
 ... kanton ... zulks ...
 ... Kantonrechter_plaatsvervanger ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... April ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Kantongerecht ...
 ... Besluiten ... Breukelen ... Besluiten ...
 ... zijn ...
 ... betrekking ...
 ... Oostburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0126

page title: 1160 [L] Kantongerechten - 1901/
 
 ... April ...
 ... verleenen ...
 ... betrekking ...
 ... zulks ...
 ... dankbetuiging ...
 ... April ...
 ... de_Feyter ...
 ... betrekking ...
 ... Kantons ...
 ... Amsterdam ... OudBeyerland ...
 ... kanton ...
 ... Ranitz ... Besluit ...
 ... Kanton ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0127

page title: 1161 [R] Kantongerechten - 1901/
 
 ... verleenen ...
 ... betrekking ... Kantonrechter ...
 ... plaatsvervanger ... kanton ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Amsterdam ...
 ... betrekking ...
 ... Leiden ... dankbetuiging ...
 ... ter_benoeming ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0128

page title: 1162 [L] Kantongerechten - 1901/
 
 ... 103 ... 0 ...
 ... Breukelen ...
 ... ter_benoeming ...
 ... Kantonrechter ...
 ... zijn ...
 ... Kanton ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0129

page title: 1163 [R] Kantongerechten - 1901/
 
 ... benoeming ...
 ... Arr ...
 ... Gravenhage ... Delft ...
 ... Rechteren ... zijn ... zij ...
 ... betrekking ...
 ... zulks ...
 ... Kanton ...
 ... Kanton ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... arrondissement ... Maastricht ...
 ... standplaats ... Jhr ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... te_verleenen ... zijne ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... Boxmeer ... zulks ... Besluit_fiat ... dankbetuiging ...
 ... 10 ... ter_benoeming ...
 ... vervanger ... Kanton ...
 ... Jhr ...
 ... Coultre ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0130

page title: 1164 [L] Kantongerechten - 1901/
 
 ... zij ... betrekking ...
 ... Zutphen ...
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... Kanton ...
 ... Boxmeer ...
 ... benoeming ...
 ... burgemeester ...
 ... Ambt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0131

page title: 1165 [R] Kantongerechten - 1901/
 
 ... Kantonrechter ...
 ... 9 ...
 ... zijn ... verzoek ... ontslag_te ...
 ... zijne ... betrekking ...
 ... het ... kanton ...
 ... Kantonrechters ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Kantonrechter ...
 ... Kanton ...
 ... candidaat ...
 ... benoeming ...
 ... advocaat ... Zutphen ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 9 ...
 ... verleenen ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... Winschoten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0132

page title: 1166 [L] Kantongerechten - 1901/
 
 ... 65 ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... Rotterdam ...
 ... Kantongerechten ...
 ... kantons ... Gravenhage ...
 ... Gravenhage ... Besluit ...
 ... 5 ...
 ... Griffier ...
 ... kantoor ...
 ... Octb ...
 ... 17 ... 7 ... Octb ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... Janssen ... Besluit ...
 ... Octb ...
 ... M ...
 ... het ... Goes ...
 ... Novb ... 9 ...
 ... verzoek ... ontslag_te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0133

page title: 1167 [R] Kantongerechten - 1901/
 
 ... Kantongerechten ...
 ... R ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... regeling ...
 ... Kantonrechters ...
 ... 17 ...
 ... ontslag ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0134

page title: 1168 [L] Kantongerechten - 1901/
 
 ... zijn ... ontslag_te ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0135

page title: 1169 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1901/
 
 ... Amsterdam ...
 ... FD ... dienst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0136

page title: 1170 [L] Notariaat - 1901/
 
 ... Jan ...
 ... Sickler ...
 ... Roosendaal ...
 ... t ... verleenen ... zijne ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Jan ... 4 ...
 ... op ... verleenen ... eenen ... zijne ...
 ... Zierikzee ...
 ... benoeming ...
 ... Amsterdam ...
 ... 8 ...
 ... thans ... Terschelling ...
 ... de ...
 ... onderteekend ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 171 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0137

page title: 1171 [R] Notariaat - 1901/
 
 ... Rosmalen ... Besluit ...
 ... Maart ...
 ... Maart ...
 ... zijn ...
 ... Gerbens ...
 ... 1901 ...
 ... April ...
 ... dat ...
 ... April ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0138

page title: 1172 [L] Notariaat - 1901/
 
 ... KB ...
 ... 10 ...
 ... fiat ...
 ... benoeming ...
 ... brieven ...
 ... Breda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0139

page title: 1173 [R] Notariaat - 1901/
 
 ... zes ...
 ... beschikking ...
 ... voordracht ...
 ... F ...
 ... sHertogenbosch ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0140

page title: 1174 [L] Notariaat - 1901/
 
 ... betrekking ... Utrecht ...
 ... 4 ...
 ... B ...
 ... Besluit ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0141

page title: 1175 [R] Notariaat - 1901/
 
 ... benoeming ...
 ... Maastricht ...
 ... 3 ...
 ... Kabt ... benoeming ...
 ... wetsontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0142

page title: 1176 [L] Notariaat - 1901/
 
 ... Loo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0143

page title: 1177 [R] Notariaat - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Octb ... benoeming ...
 ... Besluiten ...
 ... Octb ...
 ... missive ...
 ... Octb ...
 ... Maarsseveen ...
 ... 133 ...
 ... Besluit ...
 ... 150 ...
 ... eervol_ontslag ... verleenen ...
 ... Notaris ...
 ... Besluit ...
 ... benoeming ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0144

page title: 1178 [L] Politie - 1901/
 
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Commissaris ...
 ... Commissaris ...
 ... gemeente ...
 ... Commissaris ... Rijkspolitie ...
 ... Commissaris ... Rijkspolitie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... adres ...
 ... Commissaris ...
 ... Maart ...
 ... zijn ... verleenen ...
 ... betrekking ... Commissaris ...
 ... Rijkspolitie ... Commissaris ...
 ... Commissaris ... politie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0145

page title: 1179 [R] Politie - 1901/
 
 ... Rappt ... April ...
 ... Commissaris ...
 ... Juni ... 152 ...
 ... Commissie ... den ...
 ... Justitie ...
 ... politie ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... strekken ...
 ... Aug ...
 ... politie ...
 ... Stapel ...
 ... Infanterie ...
 ... van ...
 ... Amsterdam ...
 ... alsboven ...
 ... 43 ...
 ... gemeente ... Enschede ...
 ... Inspecteur ... politie ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0146

page title: 1180 [L] Procureurs - 1901/
 
 ... 41 ... Rappt_JD ... JD ...
 ... procureur ... gemeente ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... Moens ...
 ... Haarlem ... Besluit ...
 ... Rappt ...
 ... Lochem ... gemeente ...
 ... Lochem ...
 ... fiat ...
 ... April ...
 ... gemeente ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_JD ... April ...
 ... Kampen ... gemeente ...
 ... Kampen ...
 ... gemeente ... Maas ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0147

page title: 1181 [R] Procureurs - 1901/
 
 ... No ...
 ... procureur ...
 ... procureur ...
 ... Besluit ...
 ... Gouda ...
 ... Besluit ...
 ... Deventer ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0148

page title: 1182 [L] Procureurs - 1901/
 
 ... Leiden ...
 ... procureur ... gemeente ...
 ... verblijf ...
 ... Besluit ...
 ... Wildervank ...
 ... 9 ...
 ... Enschede ... gemeente ...
 ... Besluiten ...
 ... Nijmegen ...
 ... Nijmegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0149

page title: 1183 [R] China - 1901/
 
 ... 8 ...
 ... Loo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0150

page title: 1184 [L] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... zake ...
 ... 6 ... alsboven ... Alsvoren ...
 ... Jan ...
 ... Jan ...
 ... @Rappt_alsboven ... Jan ...
 ... alsboven ...
 ... 7 ...
 ... Feb ...
 ... Feb ...
 ... Maart ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0151

page title: 1185 [R] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... 6 ... 101 ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... April ... Rappt ... April ...
 ... 9 ...
 ... Rappt ... alsboven ... April ... alsboven ...
 ... April ...
 ... Alsvoren ...
 ... April ...
 ... 7 ...
 ... ZHolland ... Holland ...
 ... Mei ...
 ... 7 ...
 ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0152

page title: 1186 [L] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... belastingen ...
 ... alsboven ... Holland ...
 ... Rappt ...
 ... 121 ...
 ... 7 ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ... Alsvoren ...
 ... 8 ...
 ... 115 ...
 ... Gelderland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0153

page title: 1187 [R] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... Utrecht ...
 ... 35 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0154

page title: 1188 [L] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... Gelderland ... Sept ...
 ... Sept ...
 ... Sept ... 5 ... alsboven ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Sept ...
 ... alsboven ...
 ... Alsboven ...
 ... Rappt ... alsboven ... Sept ...
 ... Octb ...
 ... Octb ...
 ... Holland ...
 ... Alsboven ...
 ... Octb ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0155

page title: 1189 [R] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... @c_en_a ...
 ... Gelderland ... Octb ...
 ... Octb ...
 ... 4 ...
 ... alsboven ...
 ... Novb ...
 ... 111 ...
 ... Novb ... 2 ...
 ... 8 ... Novb ...
 ... 8 ...
 ... 7 ... Novb ...
 ... Novb ...
 ... Alsboven ...
 ... ZHolland ... 8 ... Novb ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0156

page title: 1190 [L] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... Jan ... 7 ... tot ... goedkeuring ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 6 ... 4 ...
 ... Rappt ... BD ... Maart ... alsboven ...
 ... April ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... Besluit ...
 ... Aug ... 3 ... Aug ... 4 ... alsboven ...
 ... 9 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0157

page title: 1191 [R] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... plaatselijke ...
 ... 255 ...
 ... Besluit ...
 ... 6 ... alsboven ...
 ... Besluit ...
 ... 6 ... 02 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0158

page title: 1192 [L] Plaatselijke belastingen - 1901/
 
 ... 9 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0159

page title: 1193 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Dyckmeester ...
 ... 3 ... Novb ... voor ...
 ... stukken ...
 ... 43 ... houdende ...
 ... dat ...
 ... stukken ... heeft ...
 ... archief ...
 ... Artillerie ...
 ... 5 ...
 ... alhier ...
 ... Koningin ... de ...
 ... dit ...
 ... geven ...
 ... BD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0160

page title: 1194 [L] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... Regt ...
 ... Directeur ...
 ... bladz ...
 ... Loo ...
 ... verband ...
 ... traktement ...
 ... verleend ... Ambtenaren ...
 ... beambten ... het ...
 ... 3 ... 10 ... 7 ... 10 ... Decb ...
 ... omtrent ...
 ... stukken ... Loo ...
 ... zoek ... voorloopig ...
 ... het ...
 ... Baron ...
 ... wederop ...
 ... Utrecht ... Decb ... @NUMERO ...
 ... door ...
 ... missive ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0161

page title: 1195 [R] Kabinet der Koningin - 1901/
 
 ... No ...
 ... Decb ...
 ... Bijlandt ...
 ... zulks ...
 ... Regt ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0162

page title: 1196 [L] Koffie - 1901/
 
 ... 54 ...
 ... Notificatie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 47 ...
 ... 6 ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0163

page title: 1197 [R] Koffie - 1901/
 
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... koffie ...
 ... Batavia ... wijze ...
 ... Hilversum ... April ... 1901 ... over ...
 ... Particuliere ... koffie ...
 ... schrijven ...
 ... maatregelen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0164

page title: 1198 [L] Geneeskunde - 1901/
 
 ... Rappt ... BD ... Jan ...
 ... 1900 ...
 ... Utrecht ...
 ... Zieken ... hoogleeraar ...
 ... a ...
 ... Zee ...
 ... Rappt_BD ... BD ...
 ... Rotterdam ...
 ... fiat ...
 ... BD ... 8 ...
 ... Zeemacht ...
 ... Zeemacht ...
 ... onderzoek ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... BD ... Maart ...
 ... zijn ...
 ... Z ...
 ... Hoek ... Holland ...
 ... arts ... Thiebout ...
 ... zijn ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0165

page title: 1199 [R] Geneeskunde - 1901/
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... aldaar ...
 ... boven ...
 ... Leeuwarden ...
 ... boven ...
 ... Middelburg ...
 ... Arnhem ...
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0166

page title: 1200 [L] Geneeskunde - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... behoeve ... Burgerlijk ...
 ... fiat ...
 ... Maart ...
 ... Bitter ...
 ... Verhey ...
 ... Besluiten ...
 ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Rappt ... BD ... 103 ... 5 ...
 ... Commissie ...
 ... Leiden ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 8 ... Rappt ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Groningen ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0167

page title: 1201 [R] Geneeskunde - 1901/
 
 ... 200 ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Rotterdam ...
 ... bevordering ...
 ... Stbl ...
 ... IJmuiden ...
 ... Middelburg ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0168

page title: 1202 [L] Geneeskunde - 1901/
 
 ... Inspecteur ...
 ... voor ...
 ... Leiden ...
 ... zullen ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0169

page title: 1203 [R] Geneeskunde - 1901/
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... Haarlem ...
 ... Krankzinnigen ...
 ... tijdelijke ...
 ... Zuidholland ...
 ... Kweekschool ...
 ... Utrecht ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0170

page title: 1204 [L] Geneeskunde - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... 3 ... aan ... Dr. ...
 ... Utrecht ...
 ... apotheker ...
 ... verzoek ... eervol_ontslag ...
 ... respectievelijk ...
 ... Gelderland ... Utrecht ...
 ... Zuidholland ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... leden ... plaats ... plaatsvervanger ...
 ... onderscheidene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0171

page title: 1205 [R] Raad van State - 1901/
 
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0172

page title: 1206 [L] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1901/
 
 ... gemeenten ...
 ... Amstel ...
 ... Staatsblad ...
 ... NoordHolland ...
 ... gemeente ... Amsterdam ...
 ... gemeenten ...
 ... Amstel ...
 ... 0 ...
 ... Maastricht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0173

page title: 1207 [R] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1901/
 
 ... gemeente ...
 ... B ... @c_en_a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0174

page title: 1208 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... goedkeuring ...
 ... buiten ... voorzien ...
 ... fiat ...
 ... Jan ... machtiging ... alsboven ...
 ... de ...
 ... aan_het ...
 ... waterstaat ... fiat ...
 ... Jan ... alsboven ...
 ... aan_het ...
 ... Utrecht ... aan_het ... het ...
 ... Dordrecht ... aan_het ...
 ... fiat ...
 ... 9 ... dat ...
 ... behoeve ... kweekschool ...
 ... voor ...
 ... Amsterdam ... A@a ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Jan ... alsboven ... voorzien ...
 ... verlichting ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0175

page title: 1209 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... het ...
 ... het ... telegraafkantoor ...
 ... stucadoorswerk ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... maken ...
 ... behoeve ...
 ... voor ... de ...
 ... Amsterdam ...
 ... machtiging_om ...
 ... voorzien ...
 ... diens ...
 ... fiat ...
 ... gerechtelijk ...
 ... Groningen ... Goes ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0176

page title: 1210 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... dat ...
 ... voorzien ...
 ... 35 ...
 ... voorzien ...
 ... Zaandam ...
 ... Vlieland ...
 ... Maart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0177

page title: 1211 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... voorzien ...
 ... voorzien ...
 ... Minister ...
 ... rekening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0178

page title: 1212 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... openbare ... aanbesteding ...
 ... 119 ...
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0179

page title: 1213 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... @TOT_EN_MET ... 1903 ...
 ... April ...
 ... Polytechnische ...
 ... April ...
 ... Zeeuwsche ...
 ... voorzien ...
 ... 4 ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0180

page title: 1214 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... voorzien ...
 ... a ...
 ... Hoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0181

page title: 1215 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... leverantien ...
 ... waterstaat ...
 ... aanbesteding ...
 ... Prinsenhof ... Zoom ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0182

page title: 1216 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... 0 ...
 ... voorzien ...
 ... Anatomisch ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0183

page title: 1217 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... leverantien ...
 ... maken ...
 ... machtiging ...
 ... voorzien ...
 ... kanaal ...
 ... fiat ...
 ... Rappt_JD ...
 ... Rotterdam ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 16 ... boven ...
 ... het ... voor ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... machtiging ... machtiging_om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0184

page title: 1218 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... 217 ...
 ... 4 ... machtiging ...
 ... buiten ...
 ... vernieuwing ...
 ... Haag ...
 ... Rappt ...
 ... van_het ...
 ... Beerenpolder ...
 ... alsboven ...
 ... gebruik ...
 ... Centraal ...
 ... alsboven ...
 ... verwarming ...
 ... Rijks ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 53 ... maken ...
 ... e ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0185

page title: 1219 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... leverantien ...
 ... 43 ... goedkeuring ... dat ...
 ... buiten ...
 ... het ...
 ... Besluit_fiat ... Gravenhage ...
 ... Rappt ... machtiging_om ...
 ... kwartiermeester ...
 ... Holland ...
 ... Aug ... tot ... goedkeuring ...
 ... aanschaffing ...
 ... Alkmaar ...
 ... Aug ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... ten_behoeve ...
 ... Aug ... tot ... goedkeuring ...
 ... het ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0186

page title: 1220 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... leverantien ...
 ... Aug ... 2 ... Aug ... tot ...
 ... buiten ... zal ...
 ... werkzaamheden ...
 ... behoeve ... Rijks ...
 ... HM ...
 ... heeft ... dat ...
 ... openbare ...
 ... Artillerie ... Inrichting ...
 ... Aug ...
 ... geschreven ...
 ... Aug ... n ... 8 ...
 ... wordt ... voorzien ...
 ... behoeve ...
 ... Meteorologisch ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0187

page title: 1221 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... twee ...
 ... materieel ... uitvoeren ...
 ... Amerikaansch ...
 ... voorzien ...
 ... werkzaamheden ...
 ... nieuwe ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0188

page title: 1222 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... leverantien ...
 ... 4 ... 5 ... Rappt ... 3 ... goedkeuring ... dat ...
 ... wordt ... voorzien ...
 ... op ...
 ... Sept ...
 ... de ...
 ... post ...
 ... Amsterdam ...
 ... fiat ...
 ... voorzien ... het ... ontgraven ...
 ... verband ...
 ... IJmuiden ...
 ... BD ... dat ...
 ... maatregelen ...
 ... Besluit ...
 ... Octb ...
 ... Weezen ...
 ... rapport ... Ambtenaren ... daarbij ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0189

page title: 1223 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... voorzien ...
 ... v ...
 ... Amsterdam ...
 ... tijdelijke ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0190

page title: 1224 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... leverantien ...
 ... 9 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit ...
 ... Veendam ...
 ... 4 ...
 ... zes ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0191

page title: 1225 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... leverantien ...
 ... goedkeuring ... dat ...
 ... wordt ...
 ... magazijn ...
 ... Utrecht ...
 ... Novb ...
 ... de ...
 ... Novb ... machtiging_om ... machtiging ...
 ... voorzien ...
 ... provincien ...
 ... 6 ... Novb ...
 ... wordt ... het ...
 ... werkzaam ...
 ... Novb ... machtiging ...
 ... Novb ...
 ... de ...
 ... gelegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0192

page title: 1226 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... Zeeuwsche ...
 ... twee ...
 ... voorzien ...
 ... Landbouw ...
 ... voorzien ...
 ... Museum ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0193

page title: 1227 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1901/
 
 ... leverantien ...
 ... Rappt ... MD ... Decb ... tot ... goedkeuring ...
 ... openbare ... het ...
 ... tellen ...
 ... van_het ...
 ... het ...
 ... verschillende ...
 ... behoeve ... nieuwe ...
 ... Amsterdam ...
 ... Decb ... voorzien ... het ...
 ... Stoomvaartuig ... politie ...
 ... Rappt ... Decb ... alsboven ...
 ... maken ...
 ... Ambt ... bestek ... @NUMERO ...
 ... maken ... ene ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0194

page title: 1228 [L] Waterschappen - 1901/
 
 ... Friesland ...
 ... Koekoek ...
 ... reglement ...
 ... GedStaten ...
 ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0195

page title: 1229 [R] Waterschappen - 1901/
 
 ... Groningen ...
 ... 3 ...
 ... maken ... van ...
 ... Domeinen ...
 ... Zwaluwe ... besluit ... van ...
 ... Staten ... van ... goedkeuring ...
 ... van_het ... het ... waterschap ...
 ... 9 ... Maart ... @NUMERO ...
 ... April ...
 ... respectievelijk ...
 ... Alblasserdam ... een ...
 ... Zuidholland ... goedkeuring ...
 ... RapptRvSt ...
 ... @c_en_a ...
 ... 48 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0196

page title: 1230 [L] Waterschappen - 1901/
 
 ... Groningen ...
 ... Waterschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0197

page title: 1231 [R] Waterschappen - 1901/
 
 ... machtiging_om ...
 ... bestuur ...
 ... besluit ...
 ... Zeeland ... goedkeuring ...
 ... besluit ... bestuur ... vervanging ...
 ... Noordwatering ...
 ... RapptRvSt ... 6 ...
 ... 43 ...
 ... goedkeuring ...
 ... Staten ...
 ... bestuur ... Waterschap ...
 ... Zeeland ...
 ... onthouden ...
 ... 8 ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0198

page title: 1232 [L] Waterschappen - 1901/
 
 ... Groning ... Groningen ...
 ... Dijkgraaf ...
 ... Algemeene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0199

page title: 1233 [R] Waterschappen - 1901/
 
 ... Rappt ... 4 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... de ...
 ... aan ... Zeeland ...
 ... 1900 ...
 ... Octb ...
 ... inlichting ... goedkeuring ...
 ... Besluit ...
 ... copie_rappt ...
 ... goedkeuring ...
 ... Staten ... Noordbrabant ...
 ... van ... Waterschap ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... oprichting ... reglementeering ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... Groningen ...
 ... polder ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... 4 ... alsboven ...
 ... Staten ... Groningen ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0200

page title: 1234 [L] Waterschappen - 1901/
 
 ... 5 ...
 ... NoordBrabant ...
 ... dat ...
 ... Zuidholland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0201

page title: 1235 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0202

page title: 1236 [L] Israelitisch Kerkgenootschap en Godsdienstige Armenscholen - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... Rijkstoelage ... voor ... Boutelje ...
 ... godsdienst ... Groningen ...
 ... Besluit ...
 ... Amsterdam ...
 ... Portugeesch ...
 ... Amsterdam ... Besluit ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0203

page title: 1237 [R] Israelitisch Kerkgenootschap en Godsdienstige Armenscholen - 1901/
 
 ... vacantie ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0204

page title: 1238 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van ambten en bedieningen - 1901/
 
 ... 4 ... verleenen ...
 ... d ... Adj ...
 ... Kwartiermeester ... militaire ...
 ... Ned_Indie ... Indie ... thans ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Universiteit ... Universiteit_te ... Leiden ...
 ... het ...
 ... Intern ...
 ... BD ... Jan ...
 ... GedStaten ... NoordHolland ...
 ... afwijzend ... beschikt ... verzoek ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... machtiging ...
 ... Indie ...
 ... Adjudant ... K ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0205

page title: 1239 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van ambten en bedieningen - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1239 ...
 ... bedieningen ...
 ... BD ... Jan ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... 4 ... Maart ... machtiging ... goed ...
 ... keuring ... door ... van ... Indie ...
 ... waarbij ... Adjudant ...
 ... officier ... kwartiermeester ...
 ... vergunning ... het ... g ...
 ... van ... traktement ...
 ... missive ...
 ... BD ... verleenen ...
 ... Dr ...
 ... Universiteit ... Universiteit_te ... het ...
 ... hoogere ...
 ... Rotterdam ... Besluit ...
 ... Rijks ...
 ... onderwijzeressen ...
 ... Apeldoorn ...
 ... onderwijzeres ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... machtiging ...
 ... van_een ... GG ...
 ... Administratie ... het ...
 ... Ned_Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0206

page title: 1240 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van ambten en bedieningen - 1901/
 
 ... 2 ...
 ... traktementen ...
 ... Ambten ...
 ... April ... machtiging ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Staf ... vergunning ...
 ... het ... gelijktijdig ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ... April ... alsboven ...
 ... Sergeant ... schrijver ... FB ...
 ... missive ...
 ... magazijnmeester ...
 ... missive ...
 ... 6 ...
 ... verleenen ...
 ... Universiteit ... Universiteit_te ... Groningen ... dat ...
 ... keuring ...
 ... genieten ...
 ... 124 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0207

page title: 1241 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van ambten en bedieningen - 1901/
 
 ... Indie ...
 ... Koloniale ...
 ... Korporaal ...
 ... Adjudant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0208

page title: 1242 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van ambten en bedieningen - 1901/
 
 ... Kempen ...
 ... Besluit ...
 ... hypotheken ...
 ... Maas ... Zwolle ...
 ... genieten ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0209

page title: 1243 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van ambten en bedieningen - 1901/
 
 ... Aug ...
 ... Koloniale ... getreden ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
 ... Aug ... 7 ...
 ... d ...
 ... Indie ...
 ... vergunning ...
 ... Gorinchem ...
 ... betrekking ...
 ... gebouw ... waarin ...
 ... Gorinchem ... zijn ...
 ... betrekking ...
 ... genoemde ... Besluit ...
 ... dat ...
 ... Rappt ... 4 ...
 ... Indie ...
 ... diens ... Officier ...
 ... Artillerie ... vergunning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0210

page title: 1244 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1901/
 
 ... 8 ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... wetsontwerp ...
 ... Utrecht ...
 ... provinciale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0211

page title: 1245 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1901/
 
 ... bekrachtiging ...
 ... Boodschap ...
 ... Staten ...
 ... reglement ...
 ... gebruik ...
 ... wetsontwerp ... bekrachtiging ...
 ... Decb ...
 ... provinciale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0212

page title: 1246 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0213

page title: 1247 [R] Gemeentebesturen - 1901/
 
 ... herbenoeming ...
 ... Besluit ...
 ... 4 ...
 ... dat ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0214

page title: 1248 [L] Provinciale begrootingen - 1901/
 
 ... 4 ... BD ... Jan ...
 ... op ...
 ... fiat ...
 ... Feb ... fiat ...
 ... Maart ... fiat ...
 ... 1895 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Besluit ...
 ... 4 ... 6 ...
 ... 3 ...
 ... Octb ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0215

page title: 1249 [R] Provinciale begrootingen - 1901/
 
 ... tot ... goedkeuring ... goedkeuring_van ...
 ... wijziging ...
 ... Aug ... 4 ... goedkeuring ...
 ... besluiten ...
 ... provinciale ... huishoudelijke ...
 ... 1899 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 9 ...
 ... Staten ... provincien ...
 ... provinciale ...
 ... 1902 ...
 ... tweetal ...
 ... Octb ...
 ... 4 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0216

page title: 1250 [L] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... Heerenveen ... Besluit ...
 ... 1900 ...
 ... Besluit ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Zoom ...
 ... B ...
 ... Leeuwarden ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0217

page title: 1251 [R] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... tijdvak ...
 ... belooning ...
 ... onderwijs ...
 ... RHB ... Zaltbommel ... tijdvak ...
 ... 1900 ... belooning ...
 ... School ...
 ... eervol ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0218

page title: 1252 [L] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... Zwolle ...
 ... Zwolle ...
 ... Hoog ...
 ... Groningen ...
 ... KB ...
 ... benoeming ...
 ... 1901 ...
 ... 4 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0219

page title: 1253 [R] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Fiat_executie ... executie ...
 ... Decb ... 1900 ...
 ... leeraar ... RHB ...
 ... School ...
 ... RHB ... School ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0220

page title: 1254 [L] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... Groningen ...
 ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... bureelkosten ...
 ... Inspecteur ...
 ... belast ...
 ... rijkssubsidie ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Rotterdam ...
 ... Groningen ...
 ... Volendam ...
 ... gemeenten ... Zutphen ...
 ... subsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0221

page title: 1255 [R] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... Roermond ...
 ... M ...
 ... Inspecteur ...
 ... directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... tijdvak ...
 ... 1900 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... benoeming ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0222

page title: 1256 [L] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... toekennen ...
 ... belooning ...
 ... gegeven ... RHB ...
 ... gedurende ... @TOT_EN_MET ...
 ... April ... 8 ... April ...
 ... voordracht ... OB ... herziening ...
 ... aanzien ...
 ... hoogere ... burgerscholen ... vijfjarigen ...
 ... Stbl ...
 ... Stbl ...
 ... Maart ... 8 ...
 ... missive ...
 ... April ...
 ... 9 ... Juni ... 3 ...
 ... aan ... Stbl ...
 ... Hoekstra ...
 ... Sappemeer ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... BD ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0223

page title: 1257 [R] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... Middelbaar ...
 ... zijn ... verleenen ...
 ... geven ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Besluit ...
 ... belooningen ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Leeuwarden ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0224

page title: 1258 [L] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... belooning ...
 ... geven ...
 ... dat ...
 ... Kempe ...
 ... inlichten ...
 ... 3 ...
 ... Pensioenfonds ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0225

page title: 1259 [R] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... bladz ... @IMPRINT_1259 ...
 ... leeraar ... Groningen ...
 ... leeraar ... aan_de ... RHB ...
 ... RHB ... School ...
 ... jaarwedde ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... fiat ...
 ... benoeming ...
 ... School ...
 ... leeraar ...
 ... Rappt ... BD ... 7 ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... zulks ...
 ... leeraar ...
 ... 8 ... aanwijzing ...
 ... 4 ...
 ... jaarwedde ... tijdvak ...
 ... @TOT_EN_MET ... aan ... directeur ...
 ... Scholen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0226

page title: 1260 [L] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... 3 ...
 ... verleenen ...
 ... Zwolle ...
 ... 4 ...
 ... geven ...
 ... School ...
 ... @TOT_EN_MET ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... te_verleenen ... verleenen ...
 ... burgerschool ...
 ... tijdvak ... Sept ... @TOT_EN_MET ... 1902 ...
 ... leeraar ...
 ... Rappt_BD ...
 ... ontslag ...
 ... Rijks ... burgerschool ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0227

page title: 1261 [R] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... Brouwer ...
 ... tijdvak ...
 ... 6 ...
 ... tijdvak ...
 ... benoeming ...
 ... Roermond ...
 ... School ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0228

page title: 1262 [L] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... Aug ... Rappt ...
 ... RH ... B ... Groningen ...
 ... tijdvak ... Decb ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... benoeming ...
 ... Leeuwarden ...
 ... RHB ...
 ... Timmer ...
 ... Aug ... 2 ... Aug ...
 ... M ... Boeseken ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Rappt_BD ...
 ... leeraar ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1902 ...
 ... Aug ... 53 ...
 ... RH ...
 ... 1901 ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0229

page title: 1263 [R] Middelbaar Onderwijs - 1901/
 
 ... RHB ...
 ... RHB ...
 ... onderwijs ...
 ... wegens ...
 ... School ...
 ... wedde ...
 ... tijdvak ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... tijdvak ...
 ... RH ... RHB ...
 ... onderwijs ...
 ... onderwijs ...
 ... School ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0230

page title: 1264 [L] Domicilien van onderstand - 1901/
 
 ... m ...
 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0231

page title: 1265 [R] Domicilien van onderstand - 1901/
 
 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... overweging ... maken ...
 ... RapptRvSt ...
 ... April ... 7 ... April ...
 ... 5 ... fiat ...
 ... aanhangig ...
 ... Cornelissen ...
 ... Mei ...
 ... krankzinnige ...
 ... @c_en_a ...
 ... fiat ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0232

page title: 1266 [L] Domicilien van onderstand - 1901/
 
 ... Mei ... machtiging ...
 ... Aug ... 22 ...
 ... BD ...
 ... 7 ... 132 ... 3 ...
 ... Rappt_BD ... alsboven ...
 ... 150 ...
 ... BD ... 4 ... fiat ...
 ... Octb ...
 ... esluit_fiat ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0233

page title: 1267 [R] Domicilien van onderstand - 1901/
 
 ... RvSt ... de ... aanhangig_te ...
 ... de ... Krankzinnige ...
 ... Croonenborch ...
 ... Octb ...
 ... Besluit ...
 ... 4 ... 6 ...
 ... Octb ...
 ... Koten ...
 ... Octb ...
 ... @c_en_a ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0234

page title: 1268 [L] Lands, Provinciale en Stedelijke gebouwen - 1901/
 
 ... Lands ...
 ... sRijksdienst ...
 ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0235

page title: 1269 [R] Lands, Provinciale en Stedelijke gebouwen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Gebouwen ...
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ... gedurende ...
 ... zijn ...
 ... Nieuwendam ...
 ... Rappt ... 1900 ...
 ... verhooging ... weg ...
 ... opzichter ... Lands ...
 ... betrekking ...
 ... over ...
 ... hoofd ... opzichter ...
 ... 8 ...
 ... Hoofd ...
 ... opzichter ...
 ... gevangenissen ... Rijks ...
 ... 2 ... Novb ...
 ... sGravenhage ...
 ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0236

page title: 1270 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0237

page title: 1271 [R] Reis en Verblijfkosten - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... hierbij ...
 ... 9 ... Rappt ... G.H. ...
 ... GG ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... adjunct ... Adjunct ...
 ... exploitatie ... Zie ...
 ... 1903 ... 3 ...
 ... aan ...
 ... het ...
 ... Kolonien ...
 ... 8 ...
 ... Chef ... het ... Technisch ...
 ... Ingenieur ...
 ... benoemd ...
 ... voor ...
 ... zijner ... verblijf ...
 ... rangschikking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0238

page title: 1272 [L] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... Zaken ...
 ... MarD ...
 ... MarD ...
 ... instructie ... commandanten ...
 ... oorlog ... oorlogsgevaar ...
 ... 1875 ...
 ... April ...
 ... 1894 ...
 ... 9 ...
 ... M. ...
 ... Mecklenburg ...
 ... zulks ... Octb ...
 ... missive ... dat ...
 ... gegeven ...
 ... ook ...
 ... 3 ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0239

page title: 1273 [R] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... twee ...
 ... Reglement ...
 ... 1900 ...
 ... 1897 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0240

page title: 1274 [L] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... 9 ... Rappt_MD ...
 ... 6 ...
 ... Ierland ...
 ... voorzitter ... @LIJN_BESLISSING ... Leden ...
 ... Jan ... bepalen ... dat ...
 ... voor ...
 ... militie ...
 ... het ... Reserve ...
 ... kader ... voor ... Infanterie ...
 ... a ...
 ... daarom ... daaromtrent ... bepaling ...
 ... fiat ...
 ... MD ... Jan ... afwijking ...
 ... daaromtrent ...
 ... Haersma ... de ...
 ... te_verleenen ...
 ... Cavalerie ...
 ... Huzaren ... vrijstelling ... het ...
 ... Rappt ... bepalen ...
 ... voor ...
 ... 1902 ... 2 ... voor ...
 ... militie ...
 ... Reserve ... Infanterie ...
 ... artillerie ...
 ... afwijking ... bestaan ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0241

page title: 1275 [R] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... No ...
 ... Rappt ... MD ...
 ... het ... Regt ... Infanterie ...
 ... er ... houdende ... het ...
 ... waar ...
 ... dat ... request ...
 ... op ...
 ... 79 ... het ...
 ... 1901 ...
 ... MD ... bepalen ... dat ...
 ... de ...
 ... 1902 ... voor ...
 ... Reserve ... Infanterie ... voor ...
 ... Artillerie ...
 ... bestaande ... bepalingen ...
 ... 3 ...
 ... Artillerie ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0242

page title: 1276 [L] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... regeling ...
 ... dat ...
 ... Nationale ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0243

page title: 1277 [R] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... Maart ...
 ... Besluit ...
 ... April ...
 ... Landmacht ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
 ... B ...
 ... Voorzitter ...
 ... dat ...
 ... April ...
 ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0244

page title: 1278 [L] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... April ...
 ... geen ...
 ... dat ...
 ... Infanterie ... Cavalerie ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0245

page title: 1279 [R] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Zaken ...
 ... MD ... l.B ... voorstel ...
 ... Instructie ...
 ... dat ... Bataljon ... B ...
 ... dragen ...
 ... Korporaal ...
 ... missive ...
 ... MD ...
 ... 1900 ...
 ... houdende ...
 ... houdende ...
 ... Mei ...
 ... Reserve ... Reservekader ... Infan ...
 ... Vesting ...
 ... aan ...
 ... IIa ... II ... het ... KB ... Juli ...
 ... werkelijken ... moeten ...
 ... toegestaan ...
 ... Mei ...
 ... er ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0246

page title: 1280 [L] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... Zaken ...
 ... MD ... Mei ... ook ...
 ... het ...
 ... voor ... Zie ...
 ... machtiging ... MD ... tot ...
 ... wijziging ... het ...
 ... missive ... MarD ... M ... verzocht ... HM ...
 ... MarD ...
 ... de ... machtiging ...
 ... verzoek ... HD ...
 ... toekomen ...
 ... Notificatie ...
 ... verschillende ...
 ... Leger ...
 ... oefeningen ... divisie ...
 ... het ...
 ... Mei ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... Jagers ...
 ... verrichten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0247

page title: 1281 [R] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Militaire ... Zaken ...
 ... dat ...
 ... diens ... het ... t ...
 ... daarbij ...
 ... zullen ... houden ...
 ... zullen ...
 ... daarvan ... onbeweegelijk ...
 ... moeten ...
 ... van_het ... het ... Instructie ... B ...
 ... voor ... belooning ...
 ... van ... Bataljon ...
 ... vijftigjarig ...
 ... Reglement ...
 ... Garnizoens ... diens ... het ... Reglement ...
 ... Inwendigen ... Infanterie ...
 ... 8 ...
 ... machtiging ... heeft ...
 ... bladz ...
 ... de ...
 ... Schutterij ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0248

page title: 1282 [L] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... Rappt ... 9 ... 5 ... garnizoenen ...
 ... Breda ...
 ... van ...
 ... fiat ...
 ... 111 ...
 ... Landmacht ... alsmede ...
 ... bepaling ...
 ... opgenomen ...
 ... October ...
 ... 1900 ... 900 ... bladz ... 9 ...
 ... schrijven ... milicien ...
 ... vrijstelling ...
 ... de ...
 ... Reserve ... de ...
 ... Artillerie ...
 ... afwijking ...
 ... vrijwillige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0249

page title: 1283 [R] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... Militaire ... Zaken ...
 ... Aug ... Rappt ...
 ... KB ...
 ... Regt ... zal ...
 ... Cavalerie ...
 ... dat ... Aug ...
 ... van_het ...
 ... Infanterie ... zal ...
 ... Besluit ...
 ... machtiging ...
 ... Kapitein ... Infanterie ...
 ... Leger ...
 ... Zweedse ...
 ... Infanterie ...
 ... Aug ...
 ... Jagers ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Duitschland ...
 ... MD ... gevraagd ...
 ... wijze ...
 ... 5 ...
 ... MD ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0250

page title: 1284 [L] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... Zaken ...
 ... MD ... 5 ... wijziging ...
 ... KB ... K ...
 ... Aug ... 7 ... bepalen ...
 ... voor ...
 ... 1902 ... voor ...
 ... voor ...
 ... militie ...
 ... B ...
 ... Artillerie ...
 ... genoemde ...
 ... Minister ... Oorlog ... gevraagd ...
 ... 0 ...
 ... 0 ...
 ... 43 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0251

page title: 1285 [R] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... Nederland ...
 ... verleenen ...
 ... dat ...
 ... Kolonel ...
 ... Brussel ...
 ... dat ...
 ... Cavalerie ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0252

page title: 1286 [L] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... veldoefeningen ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ... Roermond ...
 ... typhoidea ...
 ... Infanterie ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0253

page title: 1287 [R] Militaire Zaken - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... bepalen ...
 ... onderofficieren ...
 ... Artillerie ...
 ... oefeningen ...
 ... diens ... rijwiel ... wordt ...
 ... voor ...
 ... dat ... behoeve ...
 ... Minister ...
 ... Octb ...
 ... het ...
 ... Wapen ... Cavalerie ... zullen ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Inspecteur ... Infanterie ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0254

page title: 1288 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... Jan ... aangenomen ...
 ... behoeve ...
 ... Amsterdam ... Staatsblad ... Haarlem ... executie ...
 ... Jan ...
 ... van_het ... an ... het ... Roosendaal ...
 ... de ... Spoorweg ... Spoorwegen ...
 ... Roosendaal ... Rotterdam ... Breda ... Sept ...
 ... missive ...
 ... 1e_Kamer ... alsboven ... behoeve ...
 ... Oldenzaal ... Pruissische ...
 ... Gronau ... Octb ... 19 ...
 ... OB ...
 ... i ...
 ... Jan ...
 ... rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0255

page title: 1289 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... Jan ...
 ... eene ...
 ... Noordzeekanaal ... Spoorweg ...
 ... Haarlem ... voor ...
 ... Haarlem ...
 ... IJmuiden ... moeten ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... 1900 ... 4 ...
 ... de ... voordracht ...
 ... gronden ... gemeente ... Haarlem ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... noodig ... Rijks ... van ...
 ... gemeente ... Utrecht ...
 ... daarbij ...
 ... Boodschap ... Tweede ... Kamer ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... Missive ...
 ... missive ...
 ... 6 ... Rappt ...
 ... voor ... het ... maken ...
 ... van ... Maas ...
 ... stoomtramweg ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0256

page title: 1290 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... wetsontwerp ... algemeen ...
 ... ten_behoeve ...
 ... Wamel ...
 ... met_copie ...
 ... aangenomen ...
 ... wonen ... Spoorweg ...
 ... i ...
 ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0257

page title: 1291 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... machtiging ...
 ... ontwerp ...
 ... van ... algemeen ...
 ... behoeve ...
 ... Holland ...
 ... Maart ...
 ... Rappt ... 8 ... Maart ... 6 ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... Missive ... kennis ... kennisgeving ...
 ... Missive ... RvSt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ...
 ... 81 ...
 ... voor ...
 ... Malburgen ...
 ... Maart ...
 ... April ...
 ... Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
 ... kennis ... kennisgeving ...
 ... 3 ... 1e_Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0258

page title: 1292 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Maart ... machtiging ...
 ... aanhangig ...
 ... van_het ... het ... algemeen ...
 ... Spoorweg ...
 ... Goudswaard ...
 ... k ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... aan ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ... d ... Genl. ... de ...
 ... 3 ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... Rotter ...
 ... gemeente ...
 ... Charlois ...
 ... RapptRvSt ... Maart ...
 ... 8 ...
 ... Boodschap ... de_Tweede_Kamer ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ... de ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0259

page title: 1293 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... Maart ...
 ... aanhangig ...
 ... houdende ...
 ... van ...
 ... Utrecht ... Merwedekanaal ...
 ... Utrecht ... missive ...
 ... Maart ...
 ... het ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ...
 ... 123 ... Missive ... kennis ...
 ... 1e_Kamer ... wet ...
 ... behoeve ...
 ... van ... spoorweg ... van ...
 ... Harlingen ...
 ... Franeker ...
 ... missive ...
 ... Maart ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... Boodschap ... aan ... de_Tweede ... Tweede ...
 ... Missive ...
 ... Adres ... de ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0260

page title: 1294 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... BD ... aanwijzing ...
 ... die ...
 ... Gravenhage ... voor ...
 ... tusschen ... Oranje ...
 ... Groeneweg ...
 ... Stations ...
 ... B ...
 ... afwijking ...
 ... Mei ...
 ... overweging_aanhangig_te ... maken ...
 ... het ...
 ... behoeve ...
 ... Spoorweg ...
 ... missive ...
 ... ontvangen ...
 ... Boodschap ...
 ... Missive ... kennis ...
 ... 1e_Kamer ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0261

page title: 1295 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... Enschede ...
 ... X ...
 ... Naarden ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ...
 ... behoorende ...
 ... @c_en_a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0262

page title: 1296 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... Atjeh ... aangenomen ... 1900 ...
 ... Spoorweg ...
 ... wetsontwerp ...
 ... Missive ...
 ... Loosduinen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0263

page title: 1297 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1901/
 
 ... Rappt ... Octb ...
 ... van_het ... algemeen ...
 ... behoeve ...
 ... Novb ... Octb ...
 ... Boodschap ... aan ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ... de ...
 ... executie ...
 ... Octb ...
 ... Boerhaavestraat ...
 ... Amsterdam ... behoeve ...
 ... missive ...
 ... Novb ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... Tweede ... StGenl ...
 ... 6 ... Missive ... WD ...
 ... Missive ... alsvoren ...
 ... Strijen ...
 ... voor ... 1901 ...
 ... voor ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0264

page title: 1298 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Wageningen ...
 ... Groningen ...
 ... 1900 ...
 ... verleenen ...
 ... onderwijs ...
 ... wenschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0265

page title: 1299 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... vaststelling ...
 ... d ... B ...
 ... Goes ... aan ... schrijver ...
 ... subsidie ... 1901 ... aan_het ... Hoofdbestuur ...
 ... Limburg ... kosten ... van ...
 ... exploitatie ... proefveld ... fiat ...
 ... benoeming ...
 ... leeraar ... aan ... a ... de ... Rijks ... tuinbouwerschool ...
 ... te ... Aalsmeer ... Vries ...
 ... BD ... tot_het ... toekennen ...
 ... het ...
 ... van ... Sept ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Rappt ...
 ... Hoorn ... fiat ...
 ... tot ...
 ... Commissien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0266

page title: 1300 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... Veendam ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Amsterdam ...
 ... zij ...
 ... 35 ... tot_het ...
 ... Commissie ...
 ... voorstellen ...
 ... Amsterdam ... Directeur ...
 ... toezicht ...
 ... M ...
 ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0267

page title: 1301 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Nederland ...
 ... Notificatie ...
 ... tot_het_verleenen_van ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... exploitatie ...
 ... Haarlem ...
 ... M ...
 ... Frederiks ... ten_behoeve ...
 ... Nieuw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0268

page title: 1302 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1302 ... bladz ...
 ... Maart ... BD ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... behoeve ... uitgave ...
 ... Maart ... Rappt ... BD ... Maart ... alsboven ...
 ... Waard ...
 ... tegemoetkoming ...
 ... exploitatie ... proefveld ...
 ... BD ... Maart ...
 ... 7 ... Maart ... 8 ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ... 1901 ... bestuur ...
 ... oprichting ... van ...
 ... Rappt ...
 ... @TOT_EN_MET ... fiat ...
 ... 1874 ... 8 ... 7 ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0269

page title: 1303 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1303 ...
 ... Maart ...
 ... Inspecteur ... Zie ... ook ...
 ... ontslag_te ... verleenen ...
 ... fiat ...
 ... 8 ... Maart ...
 ... April ... @TOT_EN_MET ...
 ... leeraar ...
 ... Hartogh ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... BD ... toekennen ...
 ... de ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ... Maart ...
 ... kwartiermeester ... het ... tijdvak ...
 ... April ... @TOT_EN_MET ... voorstel ...
 ... Maart ...
 ... subsidie ...
 ... d ...
 ... Hollands ... Noorderkwartier ...
 ... fiat ...
 ... bestuur ...
 ... Hilversum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0270

page title: 1304 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... exploitatie ...
 ... Tweede_Kamer ... Tweede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0271

page title: 1305 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... tot_het_verleenen ...
 ... Landbouw ...
 ... April ...
 ... Nederlandsche ...
 ... behoeve ... geven ...
 ... BD ... April ... tot_het ...
 ... Inspecteur ... Besluit_fiat ...
 ... 5 ... tot_het ... verleenen ...
 ... bestuur ...
 ... Vereeniging ... het ...
 ... bepaling ...
 ... ontginning ...
 ... BD ... Mei ... benoeming ... voor ... voorstel ...
 ... tijdvak ... @TOT_EN_MET ... 1902 ...
 ... B ...
 ... 9 ... 3 ...
 ... Dr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0272

page title: 1306 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Mei ... tot ...
 ... belooning ... belooningen ... de ... genoemde ...
 ... even ...
 ... Scheikunde ...
 ... Rijks ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Dordrecht ...
 ... Besluiten ... fiat ...
 ... verschillende ... gedurende ...
 ... Rijks ... Rijkstuinbouw ...
 ... Naald ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rijks ...
 ... 8 ... het ... toekennen ...
 ... sGravenhage ...
 ... behoeve ...
 ... het ... bestuur ... tot ... oprichting ...
 ... Dagelijks ... bestuur ... Maatschij ...
 ... Landbouw ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0273

page title: 1307 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Apeldoorn ...
 ... Overijsselsche ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0274

page title: 1308 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... omstreken ...
 ... 1898 ...
 ... benoeming ...
 ... Wageningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0275

page title: 1309 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Rijkslandbouw ...
 ... Kootwijk ...
 ... nabij ...
 ... KB ...
 ... provincie ...
 ... Groningen ...
 ... Groningen ...
 ... Rijkssubsidie ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0276

page title: 1310 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Tuinbouw ...
 ... 8 ...
 ... Rijkssubsidie ...
 ... oprichting ...
 ... Decb ... landbouw ...
 ... Besluiten ...
 ... aan_het ...
 ... Bestuur ...
 ... Landbouw ... behoeve ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 4 ...
 ... het ... KB ... k ...
 ... archief ...
 ... hebben ... afgelegd ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0277

page title: 1311 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... a ...
 ... tijdvak ... ook ... April ...
 ... BD ... aan_het ...
 ... fiat ...
 ... 8 ... Rappt ... goedkeuring ...
 ... Zaken ...
 ... Rijks ... fiat ...
 ... Rappt ... tot_het ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... Groninger ...
 ... Landbouw ...
 ... exploitatie ...
 ... 8 ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag_te ... verleenen ...
 ... leeraar ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0278

page title: 1312 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 8 ...
 ... 9 ... 8 ...
 ... Zaken ...
 ... fiat ...
 ... 9 ...
 ... Noordbrabantsche ...
 ... Landbouw ... B ... A.H ...
 ... @TOT_EN_MET ... gegeven ...
 ... die ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... landbouw ... behoeve ...
 ... Aug ...
 ... leeraar ...
 ... 4 ...
 ... Landbouw ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0279

page title: 1313 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Aug ... tot_het_verleenen ... het ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... op ...
 ... Limburg ...
 ... bestuur ...
 ... behoeve ...
 ... exploitatie ...
 ... proefboerderij ...
 ... Bestuur ...
 ... Maatschij ...
 ... behoeve ...
 ... 54 ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Besluit ...
 ... Aug ... Rappt ... Aug ... vaststelling ...
 ... Rijks ...
 ... Goes ...
 ... Besluit ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0280

page title: 1314 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... wedde ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... van ... de ... Hollandsche ... Maatschappij ... Landbouw ... L ...
 ... ter ... bevordering ... Maatschappij ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0281

page title: 1315 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Landbouw ...
 ... 6 ...
 ... belooning ...
 ... gegeven ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Octb ... verleenen ...
 ... de ...
 ... Pluimveehouderij ...
 ... Nederlandsche ... Pomologische ...
 ... Vereeniging ... van ...
 ... houden ...
 ... landbouw ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... Nederland ...
 ... 1902 ...
 ... rechtstreeks ... het ... op ... het ... Loo ...
 ... Rappt ... Rappt_BD ... Octb ...
 ... aan_het ... Hoofdbestuur ...
 ... Zeeland ... ten_behoeve ... behoeve ... het ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0282

page title: 1316 [L] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... toekennen ...
 ... tijdvak ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Novb ...
 ... dat ...
 ... gesteld ...
 ... gevraagd ...
 ... Subsidie ...
 ... 103 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0283

page title: 1317 [R] Landbouw en Tuinbouw - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... BD ... 10 ...
 ... Subsidie ... bestuur ...
 ... Bloemisten ... B ...
 ... geven ...
 ... Besluit ...
 ... 124 ... 9 ...
 ... Groningen ...
 ... Utrecht ... Noordholland ...
 ... Besluiten ...
 ... Gelderland ...
 ... Overijssel ...
 ... toekennen ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Rijks ...
 ... Besluit ...
 ... toekennen ...
 ... subsidie ... aan_het ... het ... bestuur ...
 ... voor ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... fiat ...
 ... 109 ...
 ... boekwerk ... Geschiedenis ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0284

page title: 1318 [L] Rechtbanken - 1901/
 
 ... Jan ...
 ... k ... Arr ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rappt ... Jan ... benoeming ...
 ... Arr ... Rechtbank ...
 ... thans ... Vice ...
 ... Arr ... Rechtbank ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Jan ... 7 ... benoeming ...
 ... Zutphen ...
 ... tot ...
 ... 10 ...
 ... plaatsvervanger ... d ... de ...
 ... Almelo ...
 ... 5 ... Maart ...
 ... April ...
 ... benoeming ...
 ... Utrecht ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0285

page title: 1319 [R] Rechtbanken - 1901/
 
 ... Rechtbank ...
 ... Rotterdam ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... betrekking ...
 ... College ...
 ... Arr. ... Rechtbank ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Justitie ...
 ... Rechtbank ... Dordrecht ...
 ... eervol ...
 ... Justitie ...
 ... Kessenich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0286

page title: 1320 [L] Rechtbanken - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1320 ...
 ... Zierikzee ...
 ... plaatsvervanger ... vervanger ... Arr ... Rechtbank ... behoeve ...
 ... Rotterdam ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Juni ... benoeming_tot ...
 ... Arr ... Rechtbank ... R ...
 ... Rotterdam ...
 ... Amsterdam ... Asser ... Besluiten ...
 ... Juni ... 150 ...
 ... president ...
 ... Haarlem ... dankbetuiging ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... rechtbank ...
 ... Juni ...
 ... alsboven ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0287

page title: 1321 [R] Rechtbanken - 1901/
 
 ... banken ...
 ... 8 ... Juni ...
 ... Rechtbank ... Zutphen ...
 ... benoeming ...
 ... griffier ... Griffier ... de ... Arr. ... rechtbank ...
 ... Rotterdam ...
 ... M ...
 ... Griffier ... Rechtbank ...
 ... Aug ...
 ... Rechter ...
 ... Arr ... rechtbank ...
 ... Aug ...
 ... Haarlem ... Jhr ...
 ... 04 ...
 ... Heerenveen ...
 ... JD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0288

page title: 1322 [L] Rechtbanken - 1901/
 
 ... betrekking ...
 ... dankbetuiging ...
 ... benoeming ...
 ... Alkmaar ...
 ... Rotterdam ...
 ... benoeming ...
 ... benoeming ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0289

page title: 1323 [R] Rechtbanken - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1323 ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... Maastricht ... Dumoulin ...
 ... Arr ... Rechtbank ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Novb ...
 ... de ... Arr ... rechtbank ...
 ... Baron ...
 ... Jacobson ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... plaatsvervanger ... Rechtbank ... Arr ...
 ... B. ... Kantonrechter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0290

page title: 1324 [L] Audientien - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0291

page title: 1325 [R] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1901/
 
 ... wetsontwerp ...
 ... Algemeene ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
 ... BD ...
 ... executie ...
 ... 1902 ...
 ... 1902 ... 2 ... 1903 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0292

page title: 1326 [L] Nationale Militie - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1326 ...
 ... Rappt ... MD ... tot_het ...
 ... diens ... dienst ...
 ... 47 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Rappt ... alsboven ... fiat ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... Aug ...
 ... Rappt ...
 ... Rappt ... 9 ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... aan ...
 ... alsvoren ...
 ... het ... verleenen ...
 ... dienst ...
 ... Besluit ...
 ... betaling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0293

page title: 1327 [R] Nationale Militie - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... No ...
 ... 1900 ...
 ... de ... Amsterdam ...
 ... werkelijken ... dienst ...
 ... werkelijken ...
 ... voor ...
 ... aan ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Aug ... Rappt ... Aug ... tot_het ... verleenen ...
 ... werkelijken ... diens ... dienst ...
 ... zijn ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... MD ... intrekking ...
 ... 1900 ... uit ...
 ... werkelijken ...
 ... Besluit ...
 ... houdende ...
 ... Aug ...
 ... Militie ...
 ... wijzig ...
 ... 120 ...
 ... 120 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0294

page title: 1328 [L] Departement van Oorlog - 1901/
 
 ... missive ... HM ...
 ... H.M. ...
 ... 4 ... ger. ... 2 ...
 ... request ...
 ... Infanterie ...
 ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... verleenen ...
 ... B ...
 ... toelage ...
 ... toekenning ... het ...
 ... Oorlog ... Dept ...
 ... Ambten ... Ambtenaren ...
 ... Hoofd ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0295

page title: 1329 [R] Departement van Oorlog - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... verleenen ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Oorlog ... ook ...
 ... 7 ... Minister ...
 ... Oorlog ...
 ... April ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... MD ... April ... Q ...
 ... het ... Oorlog ...
 ... verleenen ... van ...
 ... verlof ...
 ... Rappt ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0296

page title: 1330 [L] Departement van Oorlog - 1901/
 
 ... Adjunct ...
 ... betrekking ... Broek ...
 ... Oorlog ...
 ... Adjunct ... Oorlog ...
 ... betrekking ...
 ... verleenen ...
 ... Oorlog ...
 ... Tweede ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0297

page title: 1331 [R] Departement van Oorlog - 1901/
 
 ... 3 ...
 ... het ...
 ... Hoofdcommies ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Octb ...
 ... Commies ... het ... Oorlog ...
 ... Lippe ...
 ... BD ... MD ...
 ... zonden ...
 ... MD ...
 ... daarbij ...
 ... voorkomt ...
 ... Raad ...
 ... het ...
 ... Oorlog ... op ...
 ... zulks ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Decb ...
 ... voordrachten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0298

page title: 1332 [L] Pruisen - 1901/
 
 ... BlD ...
 ... te_Berlijn ... Berlijn ...
 ... feestelijke ...
 ... 131 ...
 ... Berlijn ...
 ... telegram ... betrekking ...
 ... BlD ... medegedeeld ... dat ...
 ... heeft ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Roell ... Minister ...
 ... Kolonel ...
 ... aanbieding ...
 ... brief ... Z ... Keizer ...
 ... aangewezen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... onderteekend ...
 ... 9 ... Juni ... 8 ...
 ... antwoord ... a ...
 ... Duitschen ... houdende ... h ...
 ... K ...
 ... Pruisen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0299

page title: 1333 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0300

page title: 1334 [L] Kon. Kol. Mil. Invalidenhuis. - 1901/
 
 ... April ... 1901 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0301

page title: 1335 [R] Raad van Ministers - 1901/
 
 ... Tweede_Kamer ... Tweede ...
 ... Regt ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0302

page title: 1336 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... a ...
 ... Nederlandschen ... Leeuw ...
 ... Minister ... Justitie ...
 ... 2 ...
 ... artikelen ...
 ... Grootkruis ...
 ... verleenen ...
 ... a ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0303

page title: 1337 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... BD ... 9 ...
 ... HM ... huwelijk ...
 ... Pierson ... i ...
 ... Ridder ... Zie ... ook ...
 ... van ... Nederlandschen ... Leeuw ...
 ... Besluit ...
 ... ook ...
 ... Minister ...
 ... Mecklenburg ... ook ...
 ... benoeming ...
 ... Orde ...
 ... Hendrik ...
 ... OB ... Ridder ... Orde ...
 ... Nederlandschen ...
 ... het ... Dept. ... Justitie ...
 ... 8 ... ook ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0304

page title: 1338 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... Leeuw ...
 ... B. ...
 ... Leeuw ...
 ... Besluit ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0305

page title: 1339 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Nederlandschen ...
 ... 4 ... Telegram ... Loo ... houdende ...
 ... BlD ... het ...
 ... belast ... bekendmaking ...
 ... Groothertog ...
 ... Weimar ... Erfgroothertog ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Generaal ...
 ... Maart ...
 ... aanbieden ...
 ... Nederlandschen ... Leeuw ...
 ... leeraar ... FM ...
 ... April ...
 ... Orde ... Nederland ...
 ... Geersema ...
 ... Commissie ...
 ... April ...
 ... dat ...
 ... BD ... April ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0306

page title: 1340 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... Meerbeke ...
 ... Oldenburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0307

page title: 1341 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... BlD ... dat ...
 ... 56 ...
 ... Duitschland ... wenscht ... benoemen ... Ridder ...
 ... Nederlandschen ...
 ... K ...
 ... Z ... KH ...
 ... De ...
 ... bestemd ...
 ... HD ...
 ... Adjudant ... Kapitein ... Hoogstraten ...
 ... Z ... Prins ...
 ... op ...
 ... k ...
 ... a ...
 ... B ...
 ... Prins ...
 ... Prins ... houdende ...
 ... benoeming ... Leeuw ...
 ... BlD ... B ...
 ... Prins ...
 ... 7 ...
 ... 134 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0308

page title: 1342 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... 134 ...
 ... missive ... BlD ... medegedeeld ...
 ... beschikt ...
 ... verblijf ...
 ... Nederlandschen ... Graaf ...
 ... Baruth ... B ... Baron ...
 ... Secretaris ...
 ... willen ...
 ... bovenb ...
 ... 2 ...
 ... Ridder ...
 ... Leeuw ... Z ...
 ... Denemarken ... Zie ... ook ...
 ... zoek ...
 ... medegedeeld ... dat ... Minister ...
 ... B ...
 ... houdende ... telegram ...
 ... missive ... BlD ...
 ... Prins ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0309

page title: 1343 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... Leeuw ...
 ... machtiging_tot ...
 ... zijn ... Nederlandschen ...
 ... Dr ...
 ... Haan ...
 ... de ...
 ... Zuid ...
 ... Zweden ... Hertog ...
 ... Ridder ...
 ... missive ...
 ... BlD ...
 ... 8 ... bladz ...
 ... o ...
 ... Rins ...
 ... verleenen ...
 ... Leeuw ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0310

page title: 1344 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... Oorlog ...
 ... 5 ...
 ... a ...
 ... telegram ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0311

page title: 1345 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... verjaardag ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0312

page title: 1346 [L] 's Rijks Financien - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1346 ...
 ... d ... de ... m ... hoofdsom ...
 ... Notificatie ...
 ... 7 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... April ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... 9 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Aug ...
 ... Octb ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Sept ...
 ... Octb ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Novb ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0313

page title: 1347 [R] 's Rijks Financien - 1901/
 
 ... @Hfl_10.000.000 ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0314

page title: 1348 [L] Departement van Oorlog - 1901/
 
 ... Vervolg ...
 ... Decb ... Rappt ...
 ... 6. ...
 ... Besluit ...
 ... Decb ... wijziging ... van ... van_het ... het ...
 ... houdende ...
 ... Maart ...
 ... leerlingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0315

page title: 1349 [R] [leeg] - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1349 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0316

page title: 1350 [L] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1350 ... Dm ... N ... van ... den ... Waterstaat ...
 ... Jan ... Rappt ... WD ... Jan ... Kabt ... bevordering ...
 ... noeming ... van ...
 ... het ...
 ... 8 ... Maart ...
 ... Heyblom ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag_te ...
 ... opzichter ...
 ... waterstaat ... Waterstaat ...
 ... regeling ...
 ... vergoeding ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Ingenieur ... Rijkswaterstaat ...
 ... opzichter ...
 ... Ritmeester ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0317

page title: 1351 [R] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... eervol ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0318

page title: 1352 [L] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1352 ...
 ... 4 ... Rappt ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1901 ...
 ... Waterstaat ... M ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... bureelkosten ... fiat ...
 ... Rappt_WD ...
 ... IJmuiden ...
 ... bureelkosten ...
 ... Rappt ... verleenen ...
 ... bureelambtenaren ...
 ... Ambtenaren ...
 ... waterstaat ...
 ... benoeming ... tot ...
 ... IJmuiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0319

page title: 1353 [R] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... toekenning ...
 ... adspirant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0320

page title: 1354 [L] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... uitgaven ...
 ... verblijf ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... Inspecteur ... Rijkswaterstaat ... waterstaat ...
 ... 6 ...
 ... Timmer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0321

page title: 1355 [R] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... @PRIMO ...
 ... Breda ...
 ... bevordering ...
 ... Ingenieur ...
 ... waterstaats ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0322

page title: 1356 [L] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1356 ... Kolonien ...
 ... Dept ...
 ... M ...
 ... Dept ... Vollenhoven ... fiat ...
 ... 4 ...
 ... k ...
 ... Kolonien ...
 ... Kolonien ...
 ... Rappt ... Maart ... l.B ...
 ... April ... voor ...
 ... dat ...
 ... Secretaris ... Generaal ...
 ... dat ...
 ... behoeve ...
 ... goedkeuring ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... zoek ... ontslag ... ontslag_te ... te_verleenen ... hoofd ...
 ... zulks ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0323

page title: 1357 [R] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... No ...
 ... 4 ...
 ... hoofd ... het ... van ...
 ... van ...
 ... Kolonie ...
 ... Rappt_KD ... Juni ...
 ... Kolonien ...
 ... Technisch ...
 ... diens ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ... verleenen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Dept ...
 ... verblijf ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0324

page title: 1358 [L] Personeel van den Waterstaat - 1901/
 
 ... Kolonien ...
 ... zijn ...
 ... verleenen ...
 ... Kolonien ... dat ...
 ... Kolonien ...
 ... Kolonien ...
 ... 2 ...
 ... Kolonien ...
 ... belast ...
 ... Duitschland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0325

page title: 1359 [R] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... Rappt ... 8 ...
 ... 43 ... Erkelens ...
 ... Commies ...
 ... de_Tweede ...
 ... verrichte ... werkzaamheden ...
 ... Kamer ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 3 ... houdende ...
 ... StGenl ... hebben ...
 ... BD ...
 ... van ... HM. ...
 ... Kamer ...
 ... zal ... ontvangen ... waarom ...
 ... Minister ...
 ... voordracht ... OB ... bekrachtiging ...
 ... de ... Voorzitter ... Eerste ... Kamer ...
 ... 8 ... 7 ...
 ... Kamer ...
 ... nieuw ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0326

page title: 1360 [L] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... Koloniale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0327

page title: 1361 [R] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Friesland ...
 ... Voorzitter ... Eerste ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0328

page title: 1362 [L] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... voor ...
 ... Brief ...
 ... inlichting ...
 ... dat ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0329

page title: 1363 [R] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Generaal ...
 ... 5 ... houdende ...
 ... 9 ... alsboven ...
 ... 8 ...
 ... houdende ...
 ... dat ...
 ... Tweede ... StGenl ...
 ... Jhr ...
 ... Kerkwijk ...
 ... houdende ...
 ... de ...
 ... dat ... kiesdistrict ...
 ... tot ...
 ... Aug ...
 ... de_Tweede ... Tweede ...
 ... het ... herstemming ...
 ... hebben ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0330

page title: 1364 [L] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... BD ... 4 ... 40 ...
 ... benoemd ...
 ... Genl. ...
 ... Weststelling ...
 ... Aug ...
 ... 0 ...
 ... Generaal ...
 ... Aug ...
 ... dat ... Staten ... provincien ... Zeeland ...
 ... Utrecht ...
 ... hebben ...
 ... medegedeeld ...
 ... voornemens ...
 ... Min ...
 ... StGenl ... Genl. ...
 ... willen ...
 ... Sept ...
 ... 136 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0331

page title: 1365 [R] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... Mei ...
 ... missive ... Chef ...
 ... mededeeling ...
 ... met ...
 ... BD ...
 ... vernemen ... omtrent ... wijze ...
 ... waar ... beeediging ...
 ... d ...
 ... zal ... geschieden ...
 ... medegedeeld ... dat ...
 ... leden ...
 ... Paleis ... alhier ...
 ... 7 ... Sept ...
 ... Minister ... daarbij ... tegen ...
 ... willen ...
 ... eene ...
 ... StGenl ...
 ... Sept ... 3 ...
 ... Eerste ... de_Tweede_Kamer ...
 ... leden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0332

page title: 1366 [L] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... 8 ...
 ... zoolang ...
 ... zijn ...
 ... Redactie ...
 ... dat ...
 ... 4 ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0333

page title: 1367 [R] Staten-Generaal - 1901/
 
 ... benoeming ...
 ... Voorzitter ...
 ... het ... 1902 ...
 ... Kamer ...
 ... Brief ... Ceremoniemeester ...
 ... omtrent ...
 ... HM. ... geschreven ...
 ... 6 ... Sept ... 4 ...
 ... provincie ... Zuidholland ...
 ... Generaal ... hebben ...
 ... Velzen ...
 ... der ... Generaal ...
 ... Dumonceau ... Sept ...
 ... willen ...
 ... het ...
 ... houden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0334

page title: 1368 [L] Hypotheken, Kadaster en Scheepsbewijzen - 1901/
 
 ... Kadaster ...
 ... van_het ...
 ... Octb ...
 ... Octb ... 1900 ... verleenen ...
 ... Meylink ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0335

page title: 1369 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0336

page title: 1370 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Jan ... afstand ...
 ... grond ...
 ... Jan ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... de ... aangenomen ...
 ... definitieve ...
 ... Suriname ... Octb ...
 ... executie ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... Kamer ... aangenomen ...
 ... Suriname ... Curacao ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... d ...
 ... personen ... p ...
 ... d ... voor ...
 ... tot ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Generaal ...
 ... ook ...
 ... aangeboden ... OB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0337

page title: 1371 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Indisch ... Indische ... Zaken ...
 ... dat ...
 ... machtiging ...
 ... dat ... afwachting ... het ...
 ... 1899 ...
 ... Mei ... 1901 ...
 ... F ...
 ... van ...
 ... zes ...
 ... Gouverneur ...
 ... den ...
 ... Curacao ... het ...
 ... Aruba ...
 ... Feb ... machtiging_om ...
 ... RvSt ... maken ...
 ... betreffende ...
 ... de ...
 ... Curacao ...
 ... Zie ...
 ... bladz ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0338

page title: 1372 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... bladz ... 137 ...
 ... Indische ... Zaken ...
 ... 121 ... Rappt ... machtiging ...
 ... aanhangig ...
 ... voordracht ... van ... besluit ...
 ... op ...
 ... overtocht ... Nederland ... ed ... Suriname ...
 ... K ... Curacao ... omgekeerd ...
 ... Koloniale ...
 ... besluiten ...
 ... missive ...
 ... 2 ...
 ... rappt ... rappt. ...
 ... grond ... Suriname ...
 ... aldaar ...
 ... Gouverneur ...
 ... Koloniale ...
 ... 1895 ...
 ... Maart ...
 ... dienst ... Suriname ...
 ... Suriname ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0339

page title: 1373 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Zaken ...
 ... Kolonie ...
 ... grond ...
 ... Kolonie ... Suriname ...
 ... Besluiten ... Besluit ...
 ... regeling ...
 ... Stbl ...
 ... Curacao ...
 ... dat ...
 ... genoemde ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0340

page title: 1374 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Suriname ... vastgestelde ...
 ... vreemde ...
 ... Suriname ...
 ... Fiat ...
 ... Suriname ...
 ... Suriname ...
 ... paketten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0341

page title: 1375 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Zaken ...
 ... Gouverneur ... Curacao ... vastgestelde ...
 ... Koloniale ... intrekking ...
 ... B_n__21 ...
 ... besmettelijke ... ziekten ...
 ... Curacao ...
 ... Mei ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... maken ...
 ... B ...
 ... Curacao ... Cura__ao ...
 ... missive ...
 ... 8 ...
 ... Koloniale ...
 ... houdende ... wijzig ... wijziging ...
 ... 1902 ...
 ... Mei ... goedkeuring ...
 ... Suriname ...
 ... a ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0342

page title: 1376 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Gouverneur ...
 ... Lands ... L ... verleenen ...
 ... 4 ... goedkeuring ...
 ... Gouverneur ... Curacao ... genomen ...
 ... intrekking ...
 ... frankeerzegels ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Curacao ... missive ...
 ... goedkeuring ...
 ... Gouverneur ... Curacao ... vastgestelde ... Koloniale ...
 ... houden ...
 ... het ...
 ... Rappt ... Suriname ...
 ... respectievelijk ... vaststelling ...
 ... uitvoering ...
 ... de ... Maart ...
 ... voorkoming ...
 ... 8 ... omtrent ...
 ... April ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0343

page title: 1377 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Mei ...
 ... grond ... Suriname ...
 ... Mei ... 4 ...
 ... verordening ... wijziging ...
 ... 4 ... Rappt_KD ... Mei ... goedkeuring ...
 ... Suriname ...
 ... Koloniale ... K ... vaststelling ...
 ... wijziging ...
 ... 7 ...
 ... grond ... Neder ...
 ... goedkeuring ...
 ... Gouverneur ...
 ... Koloniale ...
 ... houdende ...
 ... missive ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0344

page title: 1378 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... 8 ...
 ... uitgaven ...
 ... Suriname ...
 ... Suriname ...
 ... Suriname ...
 ... Kolonie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0345

page title: 1379 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Koloniale ...
 ... Curacao ...
 ... Koloniale ...
 ... Italiaansche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0346

page title: 1380 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Zaken ...
 ... 44 ... 4 ...
 ... 47 ...
 ... Kolonie ... Suriname ...
 ... Rappt ...
 ... Gouverneur ... Suriname ... behoeve ...
 ... houdende ... omtrent ...
 ... Octb ...
 ... 8 ... B ...
 ... houdende ... omtrent ...
 ... voor ... zeeschepen ...
 ... Italiaansche ...
 ... vaststelling ...
 ... H.M ...
 ... tegenwoordig ...
 ... Loo ...
 ... bepalen ... costuum ...
 ... telegram ... houdende ...
 ... KD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0347

page title: 1381 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Indische ... Zaken ...
 ... Universiteit ... Utrecht ...
 ... Universiteit ... Utrecht ...
 ... Suriname ...
 ... onderzoek ...
 ... Barbados ...
 ... Ambtenaar ... met_verlof ...
 ... 1e ... gesteld ...
 ... onderzoek ...
 ... het ... geen ...
 ... gestelde ...
 ... goedkeuring ...
 ... Gouverneur ... Curacao ...
 ... 2 ...
 ... 1899 ...
 ... 4 ...
 ... 138 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0348

page title: 1382 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Aug ...
 ... vastgestelde ...
 ... koloniale ...
 ... voorstel ... het ...
 ... Aug ...
 ... rappt ...
 ... goedkeuring ...
 ... grond ... Kolonie ...
 ... Gonggrijp ...
 ... Aug ...
 ... Gouverneur ... Suriname ... vastgestelde ...
 ... Koloniale ... verordening ... B ... 1901 ...
 ... het ...
 ... het ...
 ... Aug ... alsboven ... Curacao ...
 ... vastgestelde ...
 ... Juli ... houdende ...
 ... op ...
 ... publieke ...
 ... goederen ... Curacao ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0349

page title: 1383 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Suriname ...
 ... teruggezonden ...
 ... grond ... Kolonie ...
 ... Gouverneur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0350

page title: 1384 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Zaken ...
 ... 4 ...
 ... Suriname ...
 ... Suriname ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0351

page title: 1385 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Zaken ...
 ... Bestuur ... Curacao ...
 ... machtiging_om ...
 ... maken ...
 ... wetsontwerp ... definitieve ...
 ... de ... Koloniale ... huishoudelijke ...
 ... Curacao ... diens ... dienst ...
 ... 121 ... Octb ...
 ... 8 ... Octb ... 56 ... Octb ...
 ... Boodschap ... StGenl ...
 ... Missive ... kennis ...
 ... copie_rappt ... rappt ...
 ... Sept ...
 ... Suriname ...
 ... goedkeuring ... grond ...
 ... Kolonie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... de ... het ...
 ... Gouverneur ...
 ... Gouverneur ... omtrent ... beeediging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0352

page title: 1386 [L] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Indische ...
 ... Rappt_KD ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... maken ...
 ... Curacao ...
 ... het_X_Hoofdstuk ... dienst ...
 ... Novb ... Octb ... ook ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ...
 ... copie_rappt ...
 ... k ...
 ... Suriname ... B. ...
 ... goedkeuring ...
 ... Curacao ... vastgesteld ...
 ... Kolonie ... wijziging ...
 ... houdende ... op ...
 ... Kolonie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0353

page title: 1387 [R] West-Indische Zaken - 1901/
 
 ... Gouverneur ...
 ... Suriname ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ...
 ... Suriname ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0354

page title: 1388 [L] Onheilen - 1901/
 
 ... Loodswezen ...
 ... Eerste ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0355

page title: 1389 [R] Onheilen - 1901/
 
 ... Infanterie ...
 ... Algemeen ...
 ... Adjudant ... Inspecteur ...
 ... C. ...
 ... alsmede ... Kolonel ...
 ... Koloniaal ...
 ... missive ... teruggezonden ...
 ... alsboven ...
 ... Heemstra ...
 ... 3e ... Notificatie ...
 ... alsboven ...
 ... Gezondheid ...
 ... Sept ...
 ... Infanterie ...
 ... Limburg ...
 ... Notificatie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0356

page title: 1390 [L] Onheilen - 1901/
 
 ... Kapitein ...
 ... Luitenant ...
 ... waartoe ...
 ... dat ...
 ... Kapitein ...
 ... 2 ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0357

page title: 1391 [R] Onderscheidingen - 1901/
 
 ... Berlijn ...
 ... onderscheidingen ...
 ... BlD ...
 ... door ...
 ... toegevoegd ...
 ... Moeder ...
 ... bestelling ...
 ... Eisenach ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0358

page title: 1392 [L] Onderscheidingen - 1901/
 
 ... Berlijn ... Mei ...
 ... opgave ...
 ... Huwelijk ...
 ... opgave ...
 ... willen ... bestaan ... tot ...
 ... Frederic ...
 ... Conseil ... B ... op ...
 ... hierbij ...
 ... schrijven ...
 ... Kolonel ... d ...
 ... toekennen ...
 ... dat ... BlD ... heeft ...
 ... binnen ...
 ... verleenen ...
 ... wijze ... waarop ...
 ... verband ...
 ... door ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0359

page title: 1393 [R] Muntwezen en Muntcollege - 1901/
 
 ... den ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Utrecht ...
 ... 1900 ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0360

page title: 1394 [L] Muntwezen en Muntcollege - 1901/
 
 ... No ...
 ... April ... Minister ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... dat ...
 ... Kolonien ... Maart ...
 ... Utrecht ... de ...
 ... bepaling ...
 ... Indie ...
 ... Minister ...
 ... pasmunt ... aan ...
 ... daarvan ...
 ... bedrag ...
 ... fiat ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0361

page title: 1395 [R] Muntwezen en Muntcollege - 1901/
 
 ... Mei ...
 ... Maart ...
 ... aangenomen ...
 ... executie ...
 ... Minister ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0362

page title: 1396 [L] Muntwezen en Muntcollege - 1901/
 
 ... Utrecht ...
 ... toekennen ...
 ... M ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Minister ...
 ... machtigen_tot ...
 ... daarvan ... voor ...
 ... 300000 ...
 ... Rappt_FD ...
 ... k ...
 ... 9 ...
 ... het ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0363

page title: 1397 [R] Muntwezen en Muntcollege - 1901/
 
 ... No ...
 ... Aug ... Rappt ... Aug ...
 ... A@a ...
 ... aan_het ...
 ... het ... doen ...
 ... voordracht ... OB ...
 ... 8 ... Stbl ...
 ... zulks ...
 ... Novb ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... Novb ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0364

page title: 1398 [L] Muntwezen en Muntcollege - 1901/
 
 ... machtiging ...
 ... 3 ...
 ... voordracht ... OB ... voorwaarden ...
 ... rekening ... het ...
 ... Rijks ...
 ... zulks ...
 ... KD ...
 ... Decb ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... 1901 ... gemeenten ...
 ... wordt ...
 ... Koersen ...
 ... 9 ...
 ... Decb ...
 ... 132 ... 3 ...
 ... houdende ...
 ... omtrent ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0365

page title: 1399 [R] Waarborg en belasting op de gouden en Zilveren werken - 1901/
 
 ... belasting ...
 ... Novb ... 1900 ... 9 ...
 ... omtrent ... belasting ... ook ... bladz ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... kennis ...
 ... Missive ... alsvoren ... aan ... copie_rappt ...
 ... Zie ...
 ... executie ... @NUMERO ...
 ... 41 ... 4 ... 9 ...
 ... tot ...
 ... d ... werken ...
 ... @HAAKOPEN ...
 ... titel ...
 ... Baron ... Gravenhage ...
 ... benoeming ...
 ... d ... behoeve ...
 ... tot ... Maastricht ...
 ... d ...
 ... Amsterdam ...
 ... April ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0366

page title: 1400 [L] Waarborg en belasting op de gouden en Zilveren werken - 1901/
 
 ... Utrecht ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0367

page title: 1401 [R] Waarborg en belasting op de gouden en Zilveren werken - 1901/
 
 ... zilver ...
 ... Aug ... 6 ...
 ... Waarborg ... belasting ...
 ... Arnhem ...
 ... Rijks ... verleenen ... Besluit ...
 ... Octb ... benoeming ...
 ... ontvanger ...
 ... Amsterdam ... Besluit ...
 ... 8 ... Octb ... 79 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... laatstelijk ...
 ... de ... Mei ... @NUMERO ... 131 ... 3 ...
 ... Novb ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... Jhr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0368

page title: 1402 [L] Waarborg en belasting op de gouden en Zilveren werken - 1901/
 
 ... waarop ...
 ... dat ...
 ... Amsterdam ...
 ... inspecteur ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0369

page title: 1403 [R] Begrafenissen en Begraafplaatsen - 1901/
 
 ... Rotterdam ...
 ... Zuidholland ... afwijzend ...
 ... Decb ...
 ... beroep ... B ... Brouwer ...
 ... burgemeester ...
 ... @c_en_a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0370

page title: 1404 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0371

page title: 1405 [R] Muntwezen en Muntcollege - 1901/
 
 ... 3 ... Decb ...
 ... zijn ...
 ... verleenen ... door ...
 ... Besluit ...
 ... tijdelijke ...
 ... mits ...
 ... 1000 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0372

page title: 1406 [L] Militaire Willemsorde - 1901/
 
 ... Rappt ... MD ...
 ... Eerste ...
 ... Artillerie ...
 ... Indie ...
 ... verrichtingen ...
 ... Rappt_KD ... Maart ... machtiging ...
 ... beschikken ... request ...
 ... Cavalerie ...
 ... Indie ... militaire ...
 ... zijn ...
 ... Rappt ...
 ... Indie ...
 ... belooning ...
 ... Amboineeschen ...
 ... Rappt_KD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0373

page title: 1407 [R] Militaire Willems Orde - 1901/
 
 ... No ... Orde ...
 ... stationchef ...
 ... Atjeh ...
 ... Korporaal ...
 ... Koninklijke ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0374

page title: 1408 [L] Militaire Willemsorde - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... Rappt_KD ...
 ... de ... gepasporteerden ... sergeant ...
 ... Indie ...
 ... zijn ...
 ... Zaandam ...
 ... zake ... zijn ... de ...
 ... Atjeh ...
 ... missive ...
 ... @NUMERO ...
 ... te_beschikken ... request ...
 ... Tapilatia ...
 ... voor ... gedrag ...
 ... Q ...
 ... houdende ... benoeming ...
 ... B ...
 ... buiten ...
 ... 1900 ...
 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
 ... lijke ... voor ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0375

page title: 1409 [R] Militaire Willemsorde - 1901/
 
 ... Koninklijke ...
 ... Willemsorde ...
 ... Staverman ...
 ... Luitenant ...
 ... matroos ... Bos ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0376

page title: 1410 [L] Militaire Willemsorde - 1901/
 
 ... Octb ...
 ... genoemde ...
 ... Militairen ... Indie ...
 ... Willemsorde ... 9 ...
 ... Marechaussee ...
 ... 0 ...
 ... Octb ...
 ... Kapitein ... Korps ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Novb ...
 ... aanbieden ... OB ...
 ... Cavalerie ...
 ... Indie ... zijn ...
 ... voor ...
 ... 1899 ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... request ...
 ... Indie ...
 ... 9 ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0377

page title: 1411 [R] Militaire Willemsorde - 1901/
 
 ... verzoek ...
 ... Infanterie ...
 ... tot_het ...
 ... 1899 ...
 ... Decb ...
 ... Mantowa ...
 ... wegens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0378

page title: 1412 [L] Tollen - 1901/
 
 ... heerlijkheid ...
 ... Retranchement ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0379

page title: 1413 [R] Tollen - 1901/
 
 ... Sluis ...
 ... polder ... Zeven ...
 ... heffing ... van ...
 ... het ...
 ... Besluiten ...
 ... Rappt ... Novb ... 8 ... tot ... aan ...
 ... VennP ...
 ... Eelde ...
 ... naar ... Groningen ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 3 ... 2 ...
 ... van_het ... het ...
 ... Concessie ...
 ... d ...
 ... het ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... Waterschap ... Nieuw ...
 ... 57 ... Decb ... alsboven ... Gooyer ...
 ... polder ... gemeente ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0380

page title: 1414 [L] Wegen - 1901/
 
 ... HM ...
 ... 1901 ...
 ... tusschen ...
 ... 8 ... bladz ...
 ... B ... tegen ...
 ... GedStaten ...
 ... tweetal ...
 ... overdracht ... aan_de ... gemeente ... Rotterdam ...
 ... op ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0381

page title: 1415 [R] Wegen - 1901/
 
 ... bekrachtiging ...
 ... Fiat_executie ... executie ...
 ... 1898 ... 89 ...
 ... beheer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0382

page title: 1416 [L] Wegen - 1901/
 
 ... Rappt ...
 ... HM ...
 ... GedStaten ...
 ... Noordbrabant ... zijn ...
 ... openbare ...
 ... Zeeland ...
 ... Reglementen ...
 ... voetpaden ...
 ... machtiging ...
 ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig ... maken ...
 ... GedStaten ...
 ... houdende ... verzoek ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0383

page title: 1417 [R] Wegen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Sept ... machtiging ...
 ... Kamer ...
 ... wetsontwerp_tot ...
 ... Rappt ... Octb ... machtig ... machtiging ...
 ... d ... aanhangig ...
 ... bestuur ...
 ... Overijssel ... goedkeuring ...
 ... suppletoiren ...
 ... missive ...
 ... Novb ... 8 ...
 ... respectievelijk ... B ...
 ... voor ... zich ... komende ... de ...
 ... GedStaten ... Zuidholland ...
 ... at ...
 ... College ...
 ... bestuur ...
 ... zorgen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0384

page title: 1418 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1901/
 
 ... krankzinnigen ...
 ... voor ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0385

page title: 1419 [R] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1901/
 
 ... 5 ... Rappt_BD ... tot ... tot_het_verleenen ...
 ... Adjunct ...
 ... April ... alsboven ...
 ... Jan ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... 1900 ...
 ... verplegers ...
 ... Noorduy ...
 ... 1900 ...
 ... Groenwoudt ...
 ... Adjunct ...
 ... Gravenhage ... het ...
 ... alhier ...
 ... Mensing ... Volkers ...
 ... machinist ... Rijkskrankzinnigen ...
 ... fiat ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0386

page title: 1420 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1901/
 
 ... tot_het_verleenen ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ...
 ... bijdragen ...
 ... krankzinnigen ... Kolonie ...
 ... 1900 ...
 ... Maart ... 4 ... 9 ...
 ... verleenen ... vergunning ... tijdelijke ...
 ... het ...
 ... Krankzinnigen ... Meerenberg ...
 ... zulks ...
 ... 1894 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... afwijking ...
 ... 3 ... Maart ... 3 ...
 ... tot_het_verleenen ... tot_het ...
 ... h ...
 ... 8 ...
 ... van ...
 ... Rijks ...
 ... krankzinnigen ... gesticht ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0387

page title: 1421 [R] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1901/
 
 ... het ... Groote ...
 ... Deventer ...
 ... besluit ... GedStaten ... Overijssel ...
 ... 07 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 1898 ...
 ... Loosduinen ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0388

page title: 1422 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1901/
 
 ... krankzinnige ...
 ... 7 ...
 ... leerling ... verpleegster ... het ...
 ... Krankzinnigen ...
 ... Noord ...
 ... per ... Groenwoudt ...
 ... adjunct ...
 ... 7 ...
 ... s ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... gevraagd ...
 ... 8 ... 7 ...
 ... gevraagd ...
 ... BD ... medegedeeld ... dat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0389

page title: 1423 [R] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Aug ... tot_het ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... verleenen ...
 ... Vereeniging ... voor ...
 ... B ...
 ... 29 ...
 ... gemeente ...
 ... het ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... bijdrage ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Ruysch ... Gravenhage ...
 ... inspecteur ...
 ... Zuidholland ...
 ... benoeming_van ... Dr ...
 ... Schuurmans ... Zuidlaren ...
 ... Inspecteur ... voor ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0390

page title: 1424 [L] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1901/
 
 ... zijn ... vastgesteld ... maximum ...
 ... minimum ...
 ... 2 ... Stbl ...
 ... e ... het ...
 ... houden ... houdende ... 3 ...
 ... Horrens ...
 ... Decb ... 6 ...
 ... verpleging ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0391

page title: 1425 [R] Gasthuizen en Huizen voor Krankzinnigen - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0392

page title: 1426 [L] Tentoonstellingen - 1901/
 
 ... Parijs ...
 ... Gezondheid ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0393

page title: 1427 [R] Tentoonstellingen - 1901/
 
 ... Rijks ...
 ... Commissaris ... voor ...
 ... 1902 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Besluit ...
 ... Geldersch ...
 ... Maatschappij ... Maatschappijen ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0394

page title: 1428 [L] Registratie en Zegel - 1901/
 
 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... Haarlem ...
 ... van ...
 ... behoeve ...
 ... houdende ...
 ... Roosendaal ... voor ...
 ... 133 ...
 ... verleenen ...
 ... Zegelrechten ...
 ... Rappt ... 43 ...
 ... verleenen ...
 ... Mei ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... betaald ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0395

page title: 1429 [R] Registratie en Zegel - 1901/
 
 ... 1898 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... verleenen ...
 ... Regenten ...
 ... R ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0396

page title: 1430 [L] Registratie en Zegel - 1901/
 
 ... No ...
 ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Minister ...
 ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0397

page title: 1431 [R] Registratie en Zegel - 1901/
 
 ... verleenen ...
 ... kwijtschelding ...
 ... door ...
 ... Leiden ...
 ... verleenen ...
 ... registratie ...
 ... exploitatie ...
 ... Rotterdam ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0398

page title: 1432 [L] Pensioenfonds voor Weduwen en weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1901/
 
 ... 5 ...
 ... B ...
 ... 35 ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0399

page title: 1433 [R] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1901/
 
 ... Weduwen ...
 ... terugontvangen ... exempl ...
 ... Ambtenaren ...
 ... diens ... 8 ... machtiging_om ...
 ... Voorzitter ... StGenl ...
 ... Octb ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... maken ...
 ... ontvangsten ...
 ... 1902 ...
 ... Boodschap ...
 ... FD ... toekennen ...
 ... belooningen ...
 ... Dr ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0400

page title: 1434 [L] Adelstand - 1901/
 
 ... Adelstand ...
 ... Rappt ...
 ... 8 ... Jhr ...
 ... Barchman ...
 ... April ... Kapitein ...
 ... Gravenhage ...
 ... Maart ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
 ... Raadsheer ... Raad ...
 ... sGravenhage ...
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... het ... Nederlandschen ...
 ... Adel ... April ...
 ... Adjudant ... Gorinchem ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
 ... 3 ... machtiging ...
 ... gepensionneerd ...
 ... Adel ...
 ... April ... alsboven ... L ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... Nederlandschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0401

page title: 1435 [R] Adelstand - 1901/
 
 ... baron ...
 ... Adel ...
 ... Zutphen ...
 ... Overveldt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0402

page title: 1436 [L] Adelstand - 1901/
 
 ... Kapitein ... Arnhem ...
 ... gemeente ... Apeldoorn ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Octb ...
 ... Haarlem ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0403

page title: 1437 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0404

page title: 1438 [L] Beurzen - 1901/
 
 ... 3 ... Jan ...
 ... W. ... vergunning ... verleenen ...
 ... tot ... behoeve ...
 ... voor ...
 ... van ... a ...
 ... Rappt ... Aug ...
 ... hunne ... van ... te ...
 ... Rijks ...
 ... Leiden ... te ...
 ... Bakker ...
 ... benoeming ...
 ... het ... Dept ...
 ... de ...
 ... voor ... het ...
 ... 200 ...
 ... het ... k ...
 ... Roermond ...
 ... October ...
 ... genoemde ... Seminarium ...
 ... Rijkswege ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0405

page title: 1439 [R] Beurzen - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1439 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0406

page title: 1440 [L] Departement van Marine - 1901/
 
 ... MarD ... 39 ... toekennen ...
 ... Dept. ...
 ... Brenner ...
 ... Bazel ...
 ... Teekenaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0407

page title: 1441 [R] Departement van Marine - 1901/
 
 ... Stoomwezen ...
 ... Marine ...
 ... ook ...
 ... Inspecteur ...
 ... het ...
 ... k ... ontslag ...
 ... betrekking ... verleenen ...
 ... betrekking ...
 ... Marine ...
 ... de ...
 ... Materieel ...
 ... Marine ... gepensionneerden ... Luitenant ...
 ... Graadt ...
 ... afwijkend ...
 ... MarD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0408

page title: 1442 [L] Rivieren en Kanalen - 1901/
 
 ... wetsontwerp ...
 ... IJssel ...
 ... B ...
 ... Maart ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0409

page title: 1443 [R] Rivieren en Kanalen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Kanalen ...
 ... Feb ... Novb ...
 ... wetsontwerp ... wetsontwerp_tot ...
 ... provincie ...
 ... het ...
 ... verbinding ...
 ... Mark ...
 ... Kanalisatie ...
 ... Boodschap ... StGenl ...
 ... aan ... copie_rappt ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ... Genl. ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ... 8 ...
 ... Rappt ... 6 ...
 ... April ... 8 ... Staats ...
 ... betreffende ...
 ... Dordrecht ...
 ... Besluit ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0410

page title: 1444 [L] Rivieren en Kanalen - 1901/
 
 ... zijn ...
 ... B ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0411

page title: 1445 [R] Rivieren en Kanalen - 1901/
 
 ... Kanalen ...
 ... ook ...
 ... Aug ...
 ... maken ...
 ... OB ... wijziging ...
 ... bijzonder ...
 ... Keulsche ...
 ... Octb ... 5 ...
 ... Staatsblad ...
 ... omtrent ...
 ... kanaal ...
 ... Zie ...
 ... belang ... van_Tilburg ...
 ... daarbij ... hebben ... daarover ... zijn ...
 ... voor ...
 ... kanaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0412

page title: 1446 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0413

page title: 1447 [R] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burgerlijke Ambtenaren - 1901/
 
 ... beschikbaarstelling ...
 ... uitgaven ...
 ... nog ...
 ... 1894 ...
 ... 8 ... Decb ... toekennen ...
 ... belooning ... Mulder ... Directeur ...
 ... Ambtenaren ...
 ... werkzaamheden ...
 ... weten ...
 ... voor ... Weezen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Besluit ...
 ... Ambtenaren ...
 ... KdK ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0414

page title: 1448 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... BD ...
 ... a ... Z ... gericht ... request ...
 ... Marie ... Marie_Louise ...
 ... B ...
 ... 6 ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... BD ...
 ... leeraar ... de ... Normaalschool ...
 ... School ...
 ... 7 ... verleenen ...
 ... Vereeniging ...
 ... d ...
 ... Arnhem ...
 ... Bavo ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0415

page title: 1449 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... BD ... 6 ... tot ... tot_het ...
 ... 1901 ... Kosten ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Pancras ... Kerk ... Leiden ...
 ... Besluiten ...
 ... A@a ...
 ... Maastricht ...
 ... Feb ... Rappt ... 8 ... alsboven ...
 ... Zutphen ...
 ... Medemblik ...
 ... Besluiten ...
 ... Rappt ...
 ... Kerk ...
 ... Rotterdam ... Amsterdam ...
 ... Groningen ... Alkmaar ... Haarlem ...
 ... Leiden ... L ...
 ... Winschoten ... Goes ... Zierikzee ...
 ... behoeve ...
 ... alsboven ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0416

page title: 1450 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... bevordering ...
 ... bevordering ...
 ... onderwijs ...
 ... dit ...
 ... Maart ...
 ... gevestigd ...
 ... Nieuwstraat ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0417

page title: 1451 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... No ...
 ... April ...
 ... subsidie ...
 ... buitenland ...
 ... April ... Rappt ... BD ... April ...
 ... Bestuur ... het ...
 ... Maatschappij ... tot ... Algemeen ...
 ... behoeve ... teekenschool ... Besluit ...
 ... April ... alsboven ...
 ... zijner ...
 ... Academie ...
 ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... tot_het ...
 ... Commissie ...
 ... Rembrandts_Nachtwacht ... Rembrandts ... Nachtwacht ... verlichting ...
 ... be ...
 ... dat ...
 ... Zaken ...
 ... Commissie ...
 ... April ... 9 ...
 ... verleenen ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0418

page title: 1452 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... schrijven ...
 ... Ministers ...
 ... April ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Rheden ... Besluit ...
 ... Borg ...
 ... Min ... van ... B ... op ...
 ... ZM ... Z.M. ... mededeeling ...
 ... grafkelder ... Delft ...
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rappt_BD ... tot_het ...
 ... aan_het ... bestuur ... Haarlem ...
 ... kwartiermeester ... behoeve ...
 ... Besluit ... Haarlem ...
 ... 53 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0419

page title: 1453 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ... @IMPRINT_1453 ...
 ... No ...
 ... tot ...
 ... Rijks ...
 ... Kunstnijverheid ...
 ... teekenschool ... Zutphen ...
 ... Mei ... 10 ...
 ... BD ... Mei ... behoeve ... aan_het ...
 ... d ... Omstreken ...
 ... behoeve ... haar ...
 ... Rappt ... BD ... alsboven ... het ...
 ... het ... Duurstede ...
 ... tot ... Algemeen ... behoeve ...
 ... teekenschool ...
 ... het ...
 ... Weert ...
 ... aan_het ... het ...
 ... Werkliedenverbond ...
 ... Amsterdam ... Amster ...
 ... d ... kwartiermeester ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0420

page title: 1454 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Rijkssubsidie ... B ...
 ... Amersfoort ...
 ... 4 ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0421

page title: 1455 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... Voorburg ...
 ... zijner ...
 ... Rijkssubsidie ... bestuur ...
 ... School ...
 ... Italie ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... bestuur ...
 ... Vereeniging ...
 ... behoeve ... Besluit ...
 ... Josephs ...
 ... 74 ... 7 ... 4 ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0422

page title: 1456 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... subsidie ...
 ... Notificatie ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0423

page title: 1457 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... BD ... tot_het ...
 ... Quellinus ...
 ... 2 ...
 ... Haarlem ...
 ... opgerichte ... teekenschool ...
 ... Aug ... 4 ... Rappt ... Aug ...
 ... Koninklijke ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... Rijks ... Rijkssubsidie ...
 ... Rijks ... voor ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Aug ...
 ... leeraren ...
 ... Amsterdam ...
 ... 9 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0424

page title: 1458 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1458 ... Vervolg_van ... 57 ...
 ... Aug ...
 ... Rijks ... Rijksschool ... school ... voor ...
 ... Amsterdam ... rijkssubsidien ...
 ... te_verleenen ... verleenen ... verleenen_aan ... Bron ...
 ... Mulder ...
 ... 6 ... Aug ...
 ... rijkssubsidie ...
 ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... BD ... Aug ...
 ... Besluit ...
 ... 6 ... 1901 ...
 ... bestuur ... Amsterdam ... A ...
 ... bevordering ...
 ... behoeve ... hare ...
 ... Indien ...
 ... handen ...
 ... H.D ... H.D. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0425

page title: 1459 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1901/
 
 ... Octb ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
 ... aan ... Rijks ...
 ... Amsterdam ...
 ... Octb ... alsboven ...
 ... Amsterdam ... fiat ...
 ... Octb ... alsboven ...
 ... voor ...
 ... Apeldoorn ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... 7 ... Octb ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rijks ... Beelden ...
 ... Amsterdam ... Besluit ...
 ... Octb ... alsboven ...
 ... behoeve ... de ...
 ... Amsterdam ...
 ... Academie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Octb ... alsboven ...
 ... voortzetting ...
 ... Rijks ...
 ... Amsterdam ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0426

page title: 1460 [L] Hooger Onderwijs - 1901/
 
 ... 4 ... 3 ...
 ... van ...
 ... Universiteit ... Utrecht ...
 ... toekennen ...
 ... Utrecht ... voor ...
 ... Mej ... Utrecht ... voor ...
 ... werkzaamheden ... aan ...
 ... d ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ... Utrecht ...
 ... machtiging ...
 ... 2 ...
 ... RapptRvSt ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 43 ...
 ... Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... April ... kennis ... kennisgeving ... BD ...
 ... Missive ... copie ...
 ... BD ...
 ... wetsontwerp ...
 ... jaarwedden ...
 ... Rijks_Universiteiten ... Universiteiten ... Universiteiten_te ...
 ... Leiden ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0427

page title: 1461 [R] Hooger Onderwijs - 1901/
 
 ... 1901 ... Hooger ... Onderwijs ...
 ... 12 ... aanvulling ...
 ... lijst ... beambten ... Rijks ... Uni ... fiat ...
 ... tor ... aan ... de ... Rijks ... Universiteit_te ... Leiden ... Dr ... J.J ...
 ... tot ... het ... eener ...
 ... boven ... zijne ...
 ... Universiteit ...
 ... Wind ... aan ... de ... Rijks ... Universiteit ...
 ... Groningen ...
 ... Rappt_BD ... @NUMERO ... 581 ... om ... aan ... de ... gemeente ...
 ... voor ... 1901 ... eene ... te ... verleenen ...
 ... de ... van ... geneeskundig ...
 ... aan ... hare ... Universiteit ...
 ... 26 ... @NUMERO ... dr ... Boekel ... B ...
 ... Universiteit ...
 ... Utrecht ...
 ... voor ...
 ... a ...
 ... Rijks_Universiteit ... Rijks ... Universiteit ... Leiden ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0428

page title: 1462 [L] Hooger Onderwijs - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ...
 ... voor ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ... Universiteit_te ...
 ... missive ... BD ...
 ... van ... het ...
 ... 2 ...
 ... considerans ...
 ... aangeboden ...
 ... Maart ... 150 ... Besluit ... Besluit_fiat ... bladz ...
 ... 6 ...
 ... Universiteit ... Leiden ...
 ... thans ...
 ... Utrecht ...
 ... universiteit ...
 ... verleenen ... Hoogleeraar ...
 ... Universiteit ... Leiden ... zulks ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0429

page title: 1463 [R] Hooger Onderwijs - 1901/
 
 ... Onderwijs ...
 ... Leiden ...
 ... Rijksuniversiteit ... universiteit ... Utrecht ...
 ... 9 ... April ...
 ... Leiden ...
 ... 1900 ...
 ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0430

page title: 1464 [L] Hooger Onderwijs - 1901/
 
 ... April ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... April ...
 ... Universiteit ... Utrecht ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0431

page title: 1465 [R] Hooger Onderwijs - 1901/
 
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... onderwijs ...
 ... Rijks_Universiteit ... Groningen ...
 ... benoeming ...
 ... hoogleeraar ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... Commissie ...
 ... voordracht ...
 ... Hoeven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0432

page title: 1466 [L] Hooger Onderwijs - 1901/
 
 ... onderwijs ...
 ... 0 ... 1899 ...
 ... Staatsblad ...
 ... hoogleeraar ... Rijks_Universiteit ...
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ... U ...
 ... Universiteit ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0433

page title: 1467 [R] Hooger Onderwijs - 1901/
 
 ... B. ... regeling ...
 ... Universiteit ...
 ... Rijksveearts ... Besluit ...
 ... Holwerda ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ... Leiden ...
 ... Utrecht ...
 ... Besluit ...
 ... zijn ...
 ... Curatoren ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0434

page title: 1468 [L] Rijks Academie van Beeldende Kunsten - 1901/
 
 ... BD ... 15 ... 5 ... Jan ... FB ...
 ... J.H ...
 ... voor ... voor_het ... het ... tijdvak ...
 ... 9 ... 1902 ... 2 ... te_verleenen ... verleenen ... van ...
 ... 200 ... bestemd ... hem ... de ...
 ... zich ...
 ... L ...
 ... 200 ... kennen ...
 ... Rijks ...
 ... Amsterdam ... April ...
 ... omtrent ...
 ... April ... 9 ... April ...
 ... dat ... missive ...
 ... April ...
 ... Minister ... benoemen ...
 ... houdende ...
 ... 02 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0435

page title: 1469 [R] Departement van Financien - 1901/
 
 ... benoeming ...
 ... Jhr ...
 ... dat ...
 ... 20 ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0436

page title: 1470 [L] Departement van Financien - 1901/
 
 ... wedde ...
 ... April ... verleenen ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... zijn ...
 ... April ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0437

page title: 1471 [R] Departement van Financien - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Jhr ...
 ... dat ... Besluit ... Dept ... fiat ...
 ... 8 ...
 ... Dept ...
 ... Damste ...
 ... Rappt ... 9 ... het ... verleenen ...
 ... eervol_ontslag ... ver ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Juni ... 4 ... tot ...
 ... wedde ...
 ... Vreede ...
 ... dienst ...
 ... Gravenhage ...
 ... Rijks ...
 ... verleenen ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0438

page title: 1472 [L] Departement van Financien - 1901/
 
 ... e ...
 ... terug ... teruggezonden ...
 ... de ... Koningin ...
 ... voordrachten ...
 ... BD ...
 ... 15 ...
 ... zijn ... ontslag_te ...
 ... L ... Adjunct ...
 ... inspecteur ...
 ... tijdelijk ... ook ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0439

page title: 1473 [R] Ziekten - 1901/
 
 ... rappt ...
 ... verleenen ...
 ... gemeente ... Rotterdam ...
 ... besmettelijke ... ziekten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0440

page title: 1474 [L] Ziekten - 1901/
 
 ... 2 ... 3 ...
 ... a ...
 ... 3 ...
 ... voordracht ...
 ... verleenen ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0441

page title: 1475 [R] Ziekten - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0442

page title: 1476 [L] Weduwen en Weezenfonds der Zeeofficieren - 1901/
 
 ... militaire ...
 ... Directeur ...
 ... Zeemacht ...
 ... Weduwen ...
 ... nacht ...
 ... titulair ...
 ... Zeemacht ...
 ... Kapitein ...
 ... Luitenant ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0443

page title: ... toekennen Subsidie van het zijne fiat MD alsboven bepalen voor ...
 
 ... toekennen ...
 ... Subsidie ...
 ... van ... het ...
 ... zijne ...
 ... fiat ...
 ... MD ... alsboven ...
 ... bepalen ...
 ... voor ...
 ... dienst ...
 ... Octb ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0444

page title: ... @VAN_HET_VH Adjunct aan k zulks het Octb 1900 MD medegedeeld ...
 
 ... @VAN_HET_VH ...
 ... Adjunct ...
 ... aan ...
 ... k ... zulks ... het ...
 ... Octb ... 1900 ...
 ... MD ... medegedeeld ... dat ...
 ... heeft ... goed ... goedgekeurd ...
 ... ook ...
 ... KB ...
 ... October ... 1900 ... 5 ...
 ... Z ...
 ... MarD ...
 ... aanbieden ...
 ... Adjudant ...
 ... MarD ...
 ... HM ...
 ... Officier ...
 ... Staf ...
 ... OB ...
 ... OB ...
 ... Notificatie ... OB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0445

page title: ... bladz 2 Kapitein Adjudant Prins Nederlanden het de opnemen ...
 
 ... bladz ...
 ... 2 ...
 ... Kapitein ...
 ... Adjudant ...
 ... Prins ... Nederlanden ...
 ... het ...
 ... de ... opnemen ...
 ... bevordering ...
 ... dat ... OB ...
 ... MD ... Maart ...
 ... April ... bevordering ...
 ... Staf ... Majoor ... HM ...
 ... Ritmeester ...
 ... t ... verleenen ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... H.M. ... diens ...
 ... Baron ...
 ... Besluiten ...
 ... houdende ...
 ... dat ... Luitenant ...
 ... Adjudant ...
 ... gebracht ...
 ... bedoeling ...
 ... gedurende ...
 ... Adjudant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0446

page title: ... No MarD FM Luitenant_ter_zee Luitenant Hooft tijdelijk wordt Infanterie beschikbaar ...
 
 ... No ...
 ... MarD ...
 ... FM ...
 ... Luitenant_ter_zee ...
 ... Luitenant ...
 ... Hooft ... tijdelijk ... wordt ...
 ... Infanterie ...
 ... beschikbaar ... zal ...
 ... dat ...
 ... MarD ...
 ... MarD ... dat ...
 ... dat ...
 ... zal ...
 ... bepaling ...
 ... bekrachtiging ...
 ... MarD ... 3 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... houdende ...
 ... Koningin ...
 ... Nederlanden ...
 ... zal ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0447

page title: ... No Amsterdam Loo verleenen GrootHertog ...
 
 ... No ...
 ... Amsterdam ...
 ... Loo ...
 ... verleenen ...
 ... GrootHertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0448

page title: ... Roodenburg verzoek te_verleenen Zutphen Maart Zutphen Ruyter ...
 
 ... Roodenburg ...
 ... verzoek ... te_verleenen ...
 ... Zutphen ...
 ... Maart ...
 ... Zutphen ... Ruyter ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... van ... 0 ...
 ... Neuzen ...
 ... de ...
 ... betaalmeester ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0449

page title: ... ook Zierikzee Besluit van_het kadaster Maaren Besluit Libourel betrekking ...
 
 ... ook ...
 ... Zierikzee ... Besluit ...
 ... van_het ... kadaster ...
 ... Maaren ...
 ... Besluit ...
 ... Libourel ...
 ... betrekking ... van ...
 ... bevoegdheid ...
 ... 1903 ...
 ... Terborg ...
 ... an@Jan ... toekennen ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0450

page title: ... Amsterdam Rotterdam 1900 4 Hoorn Besluit Maart ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... 1900 ...
 ... 4 ...
 ... Hoorn ... Besluit ...
 ... Maart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0451

page title: ... Maart Ruijssenaers April zijn verleenen @PRIMO dankbetuiging B. Besluit ...
 
 ... Maart ...
 ... Ruijssenaers ...
 ... April ...
 ... zijn ... verleenen ...
 ... @PRIMO ...
 ... dankbetuiging ...
 ... B. ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0452

page title: ... moeten verleenen verificateur dankbetuiging Besluit ...
 
 ... moeten ...
 ... verleenen ...
 ... verificateur ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0453

page title: ... divisie 35 divisie Winschoten Besluit Bruinier ...
 
 ... divisie ...
 ... 35 ...
 ... divisie ...
 ... divisie ... Winschoten ...
 ... Besluit ...
 ... Bruinier ...
 ... zijn ...
 ... betrekking ...
 ... verificateur ...
 ... toekennen ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0454

page title: ... Octb 53 aan_het het kantoor titularis verleenen aan ...
 
 ... Octb ...
 ... 53 ...
 ... aan_het ... het ... kantoor ...
 ... kantoor ... titularis ...
 ... verleenen ...
 ... aan ... van_het ...
 ... Zeller ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Zutphen ...
 ... Verificateur ... Infanterie ... van ...
 ... Novb ... Mulder ...
 ... zijn ... ontslag ... ontslag_te ... te_verleenen ... verleenen ... eenen ...
 ... hij ...
 ... Novb ...
 ... divisie ...
 ... te_verleenen ... verleenen ...
 ... Decb ... Novb ...
 ... Enkhuizen ...
 ... 3 ... Rappt_FD ... Decb ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0455

page title: ... Zegel Rappt FD Decb 6 het Decb Arnhem ...
 
 ... Zegel ...
 ... Rappt ... FD ... Decb ... 6 ...
 ... het ...
 ... Decb ...
 ... Arnhem ... voor ... twee ... maanden ...
 ... kwartiermeester ...
 ... surnumerair ...
 ... door ... Minister ... 1902 ...
 ... het ... kantoor ... Arnhem ...
 ... word ... zal ... genieten ...
 ... de ...
 ... er ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0456

page title: 1490 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1901/
 
 ... 8 ...
 ... Oorlog ...
 ... verhoogde ...
 ... Marine ...
 ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0457

page title: 1491 [R] Departement van Marine - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... voordracht ...
 ... verleenen ...
 ... Besluit ...
 ... Marine ... toegestaan ...
 ... zulks ...
 ... verleenen ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0458

page title: 1492 [L] Betaalmeesters - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... FD ...
 ... vaststelling ...
 ... omtrent ... de ... benoembaarheid ...
 ... Rijks ...
 ... omtrent ... de ...
 ... Rijksboekhouders ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 6 ...
 ... zijn ...
 ... Rotterdam ...
 ... zulks ...
 ... Rotterdam ... C. ... Maclaine ...
 ... Groningen ...
 ... Besluit ...
 ... Decb ...
 ... Assen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0459

page title: ... Indie Oorschot MD West West_Indie Indie het Luitenant het Regt ...
 
 ... Indie ...
 ... Oorschot ...
 ... MD ...
 ... West ... West_Indie ... Indie ...
 ... het ...
 ... Luitenant ... het ... Regt ...
 ... Infanterie ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... d ... Landmacht ...
 ... Indie ... Kapitein ...
 ... Infanterie ...
 ... Rappt ... dat ...
 ... Gouverneur ...
 ... terug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0460

page title: ... Maart Indie Infanterie Indie Gezondheid Nederland twee Besluit Tweede Luitenant ...
 
 ... Maart ...
 ... Indie ...
 ... Infanterie ...
 ... Indie ...
 ... Gezondheid ...
 ... Nederland ...
 ... twee ... Besluit ...
 ... Tweede ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ... Lambrechtsen ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0461

page title: ... Artillerie Leger West- Artillerie ...
 
 ... Artillerie ...
 ... Leger ...
 ... Leger ...
 ... West- ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0462

page title: ... Leger Luitenant Infanterie Leger Infanterie Luitenant Hajenius ...
 
 ... Leger ...
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ... Leger ...
 ... Infanterie ...
 ... Luitenant ...
 ... Hajenius ...
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0463

page title: ... Landmacht West_Indie Artillerie Infanterie Koloniale 5 Regenhardt Nederland Leger ...
 
 ... Landmacht ... West_Indie ...
 ... Artillerie ...
 ... Artillerie ...
 ... Infanterie ...
 ... Koloniale ...
 ... 5 ...
 ... Regenhardt ...
 ... Nederland ...
 ... Leger ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0464

page title: ... bladz 4 9 Europa aan Infanterie ...
 
 ... bladz ... 4 ... 9 ...
 ... Europa ... aan ...
 ... Infanterie ...
 ... worden ... gesteld ...
 ... Kapitein ...
 ... wapen ... thans ... het ...
 ... bezoldiging ...
 ... MD ... Novb ...
 ... aanwezigen ... Eerste ...
 ... Indie ...
 ... Cavalerie ... het ...
 ... Landmacht ...
 ... Indie ... Luitenant ...
 ... Boumeester ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0465

page title: ... @IMPRINT_1499 ...
 
 ... @IMPRINT_1499 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0466

page title: ... Zaken voorzitter wetsontwerp Koloniale Suriname @LIJN_BESLISSING_Boodschap Tweede_Kamer Koloniale Suriname ...
 
 ... Zaken ...
 ... voorzitter ...
 ... wetsontwerp ... Koloniale ...
 ... Suriname ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Tweede_Kamer ...
 ... Koloniale ...
 ... Suriname ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0467

page title: ... Zaken zulks Th grond Suriname Gouverneur vermelde zullen Fiat ...
 
 ... Zaken ...
 ... zulks ...
 ... Th ...
 ... grond ...
 ... Suriname ...
 ... Gouverneur ...
 ... vermelde ...
 ... zullen ...
 ... Fiat ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0468

page title: 1502 [L] West Indische Zaken - 1901/
 
 ... 9 ...
 ... Curacao ... vastgestelde ...
 ... de ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0469

page title: 1503 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0470

page title: 1504 [L] Departement van Buitenlandsche Zaken - 1901/
 
 ... Zaken ...
 ... voorkomen ...
 ... April ... twee ...
 ... Parijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0471

page title: 1505 [R] Departement van Buitenlandsche Zaken - 1901/
 
 ... 1900 ...
 ... gedurende ...
 ... 1897 ...
 ... geheime ...
 ... zulks ... dankbetuiging ...
 ... zoodanig ...
 ... Dept. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0472

page title: 1506 [L] Departement van Buitenlandsche Zaken - 1901/
 
 ... twee ...
 ... dat ...
 ... Minister ...
 ... M ...
 ... twee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0473

page title: 1507 [R] Grondlasten - 1901/
 
 ... KB ... 1900 ...
 ... KB ...
 ... KB ...
 ... waarin ...
 ... 1897 ...
 ... Secretaris ...
 ... KB ...
 ... Commissien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0474

page title: 1508 [L] Grondlasten - 1901/
 
 ... 150 ...
 ... FD ... verleenen ...
 ... B ...
 ... werkzaamheden ...
 ... uitvoering ... @LIJN_BESLISSING ... op ... Besluit ...
 ... k ... ontslag ...
 ... Voorzitter ...
 ... Commissie ...
 ... eigendommen ...
 ... Besluit ...
 ... Aug ... benoeming ...
 ... voor ...
 ... Zutphen ...
 ... wijzen ... voorzitter ... d ...
 ... ontslag ... plaats ...
 ... Voorzitter ...
 ... Voorzitter ... L ...
 ... Besluit ...
 ... regel ... 1902 ...
 ... k ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0475

page title: 1509 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0476

page title: 1510 [L] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs - 1901/
 
 ... Mej ... Mej. ...
 ... Republiek ...
 ... Viersen ... verleenen ...
 ... Joseph ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0477

page title: 1511 [R] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs - 1901/
 
 ... bladz ...
 ... van ...
 ... 2 ...
 ... vergunning ...
 ... geven ... lager ...
 ... Besluit ...
 ... onderwijs ...
 ... Juni ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Besluit ...
 ... het ... vergunning ...
 ... Duinkerken ...
 ... verleenen ...
 ... Wernhout ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0478

page title: 1512 [L] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van Onderwijs - 1901/
 
 ... verleenen ...
 ... geven ... onderwijs ...
 ... 4 ...
 ... Utrecht ...
 ... Decb ...
 ... gymnasium ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0479

page title: 1513 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0480

page title: 1514 [L] Gemeentegoederen - 1901/
 
 ... dispensatie ...
 ... Maart ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0481

page title: 1515 [R] Gemeentegoederen - 1901/
 
 ... den ... gemeente ...
 ... dispensatie ... Besluit ...
 ... Besluiten ...
 ... Alkmaar ...
 ... Besluit ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0482

page title: 1516 [L] Vreemde waardigheden en diensten - 1901/
 
 ... No ...
 ... 2 ...
 ... verleenen ...
 ... verleenen ...
 ... universiteit ...
 ... verleenen ...
 ... Brussel ...
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0483

page title: 1517 [R] Vreemde waardigheden en diensten - 1901/
 
 ... aannemen ...
 ... Rumeensch ...
 ... moeten ...
 ... Wijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0484

page title: 1518 [L] Tramwegen - 1901/
 
 ... 1901 ... Tramwegen ...
 ... Maart ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede_Kamer ...
 ... Maart ...
 ... Nederland ...
 ... Utrecht ...
 ... April ... Maart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0485

page title: 1519 [R] Tramwegen - 1901/
 
 ... Maart ...
 ... Zee ...
 ... April ...
 ... Maas ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... rappt ...
 ... Adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0486

page title: 1520 [L] Tramwegen - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0487

page title: 1521 [R] Tramwegen - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... machtiging_tot ...
 ... Rotterdam ...
 ... Zuid ...
 ... tusschen ...
 ... machtiging ...
 ... Nederlandsch ...
 ... 8 ...
 ... GedStaten ...
 ... aanleg ... Stoomtram ...
 ... Zutphen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... BD ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0488

page title: 1522 [L] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... Koningin ...
 ... Loo ...
 ... verband ...
 ... Loo ...
 ... het ... Loo ...
 ... maatregelen ...
 ... willen ... voor ... verzending ...
 ... 9 ...
 ... houdende ...
 ... Amstel ...
 ... verblijf ... Amsterdam ...
 ... geen ... gelegenheid ...
 ... particulier ...
 ... 8 ... missive ...
 ... willen ...
 ... het ... voorgenomen ... verblijf ... HM ...
 ... Amsterdam ... Maart ...
 ... de ...
 ... Paleis ...
 ... Notificatie ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0489

page title: 1523 [R] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... Maart ...
 ... Nederlanden ...
 ... Noord ...
 ... dat ...
 ... Dinsdag ...
 ... Amsterdam ...
 ... 1901 ...
 ... Brief ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0490

page title: 1524 [L] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... Loo ...
 ... Maart ... zullen ...
 ... Amsterdam ...
 ... a ...
 ... Amsterdam ... Bijkantoor ...
 ... voor ...
 ... opgave ...
 ... Amsterdam ... Loo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0491

page title: 1525 [R] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... BlD ...
 ... Oldenburg ...
 ... HD ...
 ... voorstellen ... het ...
 ... Oldenburg ...
 ... Telegram ... Nota ... de ... B ...
 ... naar ... Schwerin ...
 ... BlD ...
 ... Min ... medegedeeld ...
 ... Koningin ... Nederlanden ...
 ... op ...
 ... voor ... Loo ...
 ... stukken ...
 ... zijn ...
 ... willen ... Zaterdag ...
 ... Buitenland ...
 ... Vrijdag ...
 ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0492

page title: 1526 [L] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... Loo ...
 ... Vrijdag ...
 ... voor ...
 ... transport ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... @VAN_HET_VH ... aangewezen ...
 ... aldaar ...
 ... Steenwijk ...
 ... 4 ...
 ... Nederlanden ...
 ... Mecklenburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0493

page title: 1527 [R] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... zijn ...
 ... Loo ...
 ... reizen ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... vereischte ...
 ... Besluit ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0494

page title: 1528 [L] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... BlD ... B ... medegedeeld ...
 ... telegrammen ...
 ... zullen ... onthouden ... van_het ... maken ... opwachting ...
 ... Buitenland ...
 ... 5 ... Telegram ... HM ...
 ... op ... het ...
 ... gedeelte ...
 ... zal ... reizen ...
 ... wenscht ... blijven ...
 ... Hoofdcorrector ...
 ... welke ...
 ... Mei ...
 ... HD ...
 ... omtrent ... HM ...
 ... Mei ...
 ... zullen ...
 ... telegram ...
 ... aanwijzing ...
 ... HD ...
 ... Mei ...
 ... telegram ...
 ... zoude ...
 ... HM ...
 ... HD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0495

page title: 1529 [R] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... @VAN_HET_VH ... aangewezen ...
 ... Duitschland ...
 ... Besluit ...
 ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0496

page title: 1530 [L] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... dat ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Loo ...
 ... houdende ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0497

page title: 1531 [R] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... Prins ...
 ... Loo ...
 ... dat ...
 ... Soestdijk ...
 ... dat ...
 ... voorstellen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0498

page title: 1532 [L] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... archief ...
 ... betrekking ...
 ... Nederlanden ...
 ... H ... Koningin ... Prins ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0499

page title: 1533 [R] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... voorgenomen ... verblijf ... Buitenland ... B ... Buitenland ...
 ... Aug ...
 ... stukken ...
 ... het ... Loo ... omgekeerd ... verleenen ...
 ... voorgenomen ... het ...
 ... gestaakt ...
 ... zullen ... plaatshebben ... Staatsspoor ...
 ... Prins ... 2 ...
 ... BlD ...
 ... H.M. ...
 ... Vervolg ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0500

page title: 1534 [L] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... Aug ...
 ... Orde ... Oranje ...
 ... zullen ...
 ... Oldenburg ...
 ... verleende ...
 ... Oldenburg ... alsmede ...
 ... medegedeeld ... dat ...
 ... willen ...
 ... tot_het ...
 ... het ... Paleis ...
 ... mede ...
 ... het ...
 ... B ...
 ... Aug ...
 ... teruggezonden ... B ...
 ... houdende ...
 ... Koningin ...
 ... gevraagd ...
 ... Nota ... houdende ...
 ... telegram ... Post ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0501

page title: 1535 [R] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... 2 ...
 ... medegedeeld ...
 ... missive ...
 ... medegedeeld ... dat ...
 ... verzendingen ...
 ... zullen ...
 ... houdende ... dat ...
 ... Min ... medegedeeld ...
 ... Sept ...
 ... Residentie ...
 ... missive ...
 ... dat ... verband ... voorgenomen ...
 ... op ...
 ... zullen ...
 ... dat ... voorstellen ...
 ... zal ... tot_het ... verleenen ...
 ... verband ... het ...
 ... Potsdam ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0502

page title: 1536 [L] Reizen der Koningin - 1901/
 
 ... 53 ...
 ... Mei ... medegedeeld ... HM ...
 ... Nederlanden ...
 ... hebben ...
 ... verblijf ... Loo ...
 ... d ...
 ... zal ...
 ... opgave ...
 ... Gravenhage ... Loo ...
 ... verstrekken ...
 ... 3 ...
 ... zijn ... Zaterdag ... Residentie ...
 ... voorgenomen ...
 ... zullen ...
 ... MD ...
 ... de ...
 ... op ...
 ... d ... hunne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0503

page title: 1537 [R] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0504

page title: 1538 [L] Engeland - 1901/
 
 ... Victoria ...
 ... Brief ... Jan ...
 ... dat ... heeft ...
 ... Koningin ...
 ... Baron ... ar ... Heeraarts ...
 ... Baron ...
 ... dat ...
 ... Officier ...
 ... Luitenant ... Graaf ...
 ... brief ...
 ... Ierland ... Heeren ...
 ... aangewezen ... H.M. ...
 ... Koningin ...
 ... B ...
 ... voorgenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0505

page title: 1539 [R] Engeland - 1901/Jan/31#70
 
 ... houden ... dienst ...
 ... Koningin ... Victoria ... Ned_Indie ... Victoria ...
 ... dat ... HM ...
 ... dienst ...
 ... Baron ...
 ... Koningin ...
 ... medegedeeld ...
 ... mededeeling ...
 ... voortzetting ...
 ... Duitschland ... niet ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... MarD ... dat ...
 ... van ... twee ...
 ... oorlogsschepen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Maart ...
 ... dat ...
 ... zou ... HM ... zou ...
 ... hebben ...
 ... zulks ...
 ... Vervolg ... bladz ... 7 ... 43 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0506

page title: 1540 [L] Orden van den Gouden Leeuw van Nassau en van de Eikenkroon - 1901/
 
 ... Leeuw ...
 ... Eikenkroon ...
 ... Brief ... Maarseveen ...
 ... Infanterie ... Ridderorden ...
 ... Amsterdam ... daarbij ...
 ... Eikenkroon ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0507

page title: 1541 [R] Mijnen en Bergwerken - 1901/
 
 ... Decb ... 4 ...
 ... Limburg ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Kamer ...
 ... bureaukosten ...
 ... exploiteeren ...
 ... Limburg ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0508

page title: 1542 [L] Mijnen en Bergwerken - 1901/
 
 ... Octb ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... de ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig ... aanhangig_te ... maken ...
 ... voordracht ... OB ...
 ... verzoek ... B ...
 ... Limburg ...
 ... Limburg ...
 ... 8 ... 4 ...
 ... 2 ...
 ... boven ...
 ... Novb ...
 ... 3 ...
 ... Novb ...
 ... Sarolea ...
 ... concessie ... de_benoeming ... Crescendo ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0509

page title: 1543 [R] Mijnen en Bergwerken - 1901/
 
 ... No ...
 ... 1902 ...
 ... concessie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0510

page title: 1544 [L] Vivres en fourages - 1901/
 
 ... voor ...
 ... Landmacht ...
 ... voor ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0511

page title: 1545 [R] Traktementen, Soldijen enz (Militaire) - 1901/
 
 ... Rappt ... MD ... tot ...
 ... verhoogde ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... MD ... 57 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... Infanterie ... M ... Hoofd ...
 ... MD ... Jan ... 1900 ...
 ... K ...
 ... Leusden ...
 ... Militair ... Breda ... fiat ...
 ... Rappt ... MD ...
 ... a ... kwartiermeester ...
 ... Infanterie ...
 ... Oorlog ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0512

page title: 1546 [L] Traktementen, Soldijen enz (Militaire) - 1901/
 
 ... tot ...
 ... 1901 ...
 ... het ...
 ... Officieren ...
 ... MD ...
 ... KB ... 3 ... regeling ...
 ... dagelijksche ... Landmacht ...
 ... Sergeant ...
 ... titulair ...
 ... machtiging ...
 ... vergoeding ...
 ... de ...
 ... Marechaussee ...
 ... Corps ...
 ... Maart ... verleenen ...
 ... Maart ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0513

page title: 1547 [R] Traktementen, Soldijen enz (Militaire) - 1901/
 
 ... 43 ... April ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... April ...
 ... Officieren ...
 ... Rappt ... MD ... April ... zijn ...
 ... Jhr ...
 ... April ... alsboven ...
 ... genoemde ...
 ... tot_het ... van ...
 ... traktement ... den ...
 ... Instructie ... B ...
 ... tot_het ... het ... toekennen ...
 ... Kapitein ...
 ... Artillerie ...
 ... @TOT_EN_MET ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0514

page title: 1548 [L] Traktementen, Soldijen enz (Militaire) - 1901/
 
 ... verleenen ...
 ... Luitenant ...
 ... Directeur ... Artillerie ...
 ... Infanterie ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0515

page title: 1549 [R] Traktementen, Soldijen enz (Militaire) - 1901/
 
 ... Infanterie ...
 ... Gezondheid ... @PRIMO ...
 ... materieel ...
 ... gemeente ...
 ... Arriens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0516

page title: 1550 [L] Traktementen, Soldijen enz (Militaire) - 1901/
 
 ... Kapitein ...
 ... Luitenant ...
 ... Besluit ...
 ... Kwartiermeester ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0517

page title: 1551 [R] Vreemde waardigheden en diensten - 1901/
 
 ... 151 ...
 ... de ...
 ... waarnemend ...
 ... willen ...
 ... omtrent ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0518

page title: 1552 [L] Egypte - 1901/
 
 ... regeling ...
 ... Decb ... 89 ...
 ... dat ...
 ... voorstel ...
 ... E ...
 ... schrijven ...
 ... Decb ...
 ... voorwaardelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0519

page title: 1553 [R] Boek en Kunstwerken - 1901/
 
 ... Boek ...
 ... Rappt ... Jan ...
 ... van ... van_het ...
 ... Jan ...
 ... Repertorium ...
 ... getiteld ... ge ...
 ... Koningin ... willen ...
 ... het ...
 ... dat ...
 ... Leger ...
 ... 6 ... 8 ...
 ... Breda ... Varsovie ...
 ... de ... Koningin ... wenscht ...
 ... dat ... HM ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... willen ... teruggezonden ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0520

page title: 1554 [L] Boek en Kunstwerken - 1901/
 
 ... 43 ... Brief ...
 ... Dr ...
 ... Algemeene ...
 ... teruggezonden ...
 ... de ...
 ... behoort ...
 ... daartoe ...
 ... de ...
 ... Maart ...
 ... tusschen ... tusschenkomst ... GG ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Berg ...
 ... photographieen ...
 ... HM ...
 ... willen ...
 ... tusschenkomst ... te_verleenen ... verleenen ...
 ... HM ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0521

page title: 1555 [R] Boek en Kunstwerken - 1901/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... B ...
 ... Marsch ...
 ... Secretaris ...
 ... Republiek ... verzoek ...
 ... HM ...
 ... medegedeeld ...
 ... het ...
 ... verleenen ... behoeve ...
 ... Koningin ...
 ... kwartiermeester ... dat ...
 ... schrijven ...
 ... daartoe ... tusschen ...
 ... zijn ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Novb ... HM ...
 ... twee ...
 ... zijn ...
 ... H.M. ...
 ... handen ...
 ... Kolonien ...
 ... HD ...
 ... Brief ... Novb ...
 ... toezending ...
 ... Roessingh ...
 ... schrijven ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0522

page title: 1556 [L] Boek en Kunstwerken - 1901/
 
 ... exempl ...
 ... Militair ...
 ... de ... 1892 ... @TOT_EN_MET ...
 ... het ... Institution ... Indie ...
 ... willen ...
 ... niet ...
 ... archief ...
 ... 3 ... Decb ...
 ... rijkssubsidie ... firma ...
 ... Utrecht ...
 ... zake ... van ...
 ... Physiologisch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0523

page title: 1557 [R] Landmeters en Landmetingen - 1901/
 
 ... uit ...
 ... opbrengst ... particulier ...
 ... hierbij_genoemde ... genoemde ...
 ... kadaster ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Feb ... Rappt_FD ... 6. ...
 ... voor ...
 ... 5 ...
 ... Rappt ... 5 ... Maart ... verleenen ...
 ... Rijkscommissie ...
 ... BD ... Maart ...
 ... behoeve ...
 ... Octb ...
 ... uitkeering ... de ...
 ... particulier ...
 ... landmeters ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0524

page title: 1558 [L] [leeg] - 1901/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0525

page title: 1559 [R] Conferentien bij H.M. - 1901/
 
 ... Apeldoorn ...
 ... dat ...
 ... verzoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0526

page title: 1560 [L] Conferentien bij H.M. - 1901/
 
 ... Maart ... dat ...
 ... Loo ...
 ... Loo ...
 ... Minister ...
 ... B ...
 ... Minister ... Maandag ...
 ... Apeldoorn ...
 ... dat ...
 ... Loo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0527

page title: 1561 [R] Conferentien bij H.M. - 1901/
 
 ... ontvangen ...
 ... April ... 1901 ...
 ... MarD ... medegedeeld ...
 ... Maandag ... alsboven ...
 ... 3 ... missive ... MD ... medegedeeld ... boven ...
 ... gegeven ... hervatten ...
 ... het ...
 ... Maandags ... weken ... mededeeling ...
 ... gedaan ... aankomst ...
 ... B ...
 ... MarD ...
 ... opgave ... verstrekt ...
 ... Apeldoorn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0528

page title: 1562 [L] Conferentien bij H.M. - 1901/
 
 ... Aug ... MarD ...
 ... Dinsdag ... 1901 ...
 ... missive ...
 ... willen ... het ... Loo ... 1901 ...
 ... Apeldoorn ...
 ... BD ...
 ... a ...
 ... omtrent ... de ...
 ... September ...
 ... omtrent ...
 ... HM ...
 ... medegedeeld ... HM ... M ...
 ... alhier ...
 ... wenscht ...
 ... Zaterdag ... alhier ...
 ... 43 ... op ... 2 ...
 ... Marine ...
 ... Sept ... k ...
 ... alhier ...
 ... alhier ...
 ... dat ... de ...
 ... verwacht ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0529

page title: 1563 [R] Conferentien bij H.M. - 1901/
 
 ... @IMPRINT_1563 ...
 ... HM ...
 ... Conferentie ... wenscht ...
 ... Ministers ...
 ... waarop ...
 ... BD ... B ... D ... dat ...
 ... houdende ...
 ... conferentien ... het ... Loo ...
 ... het ... voornemen ...
 ... twee ...
 ... Maandag ... houden ...
 ... Maandags ...
 ... Zaterdag ... Zaterdags ...
 ... toestand ...
 ... archief ...
 ... MarD ...
 ... Maandag ...
 ... Novb ... 1901 ...
 ... MD ...
 ... Novb ...
 ... op ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0530

page title: 1564 [L] Archieven - 1901/
 
 ... 4 ...
 ... KB ... K ... 8 ... 4 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... KB ...
 ... verleenen ...
 ... k ...
 ... a ...
 ... Adjunct ... het ... Algemeen ...
 ... benoeming ...
 ... Gelderland ...
 ... Adjunct ...
 ... vergunning ...
 ... zoo ...
 ... Souvereine ...
 ... Gorinchem ...
 ... medegedeeld ...
 ... dat ...
 ... Oorlog ...
 ... souvereine ...
 ... missive ...
 ... verzoek ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Maart ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0531

page title: 1565 [R] Archieven - 1901/
 
 ... Maart ...
 ... administratie ... van_het ... het ...
 ... Schiedam ...
 ... Mei ... 2 ...
 ... gesteld ... handen ...
 ... missive ... BD ... dat ...
 ... request ...
 ... schrijven ... Octb ...
 ... het ...
 ... het ... de ... Commissie ...
 ... Koningin ... HD ...
 ... tusschen ...
 ... a ...
 ... intrekking ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0532

page title: 1566 [L] Archieven - 1901/
 
 ... April ... Rappt ...
 ... besluiten ... Souvereinen ... dd ... Jan ...
 ... verzoek ...
 ... 3 ... April ... Notificatie ...
 ... April ... verhooging ...
 ... wedde ... Geesink ...
 ... Rijks ... Overijssel ...
 ... benoeming ... Rijks ...
 ... Maastricht ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Rijks ...
 ... Maastricht ... Besluit ...
 ... 8 ...
 ... missive ... afschrift ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0533

page title: 1567 [R] Archieven - 1901/
 
 ... request ... Adjudant ...
 ... archivarissen ... provincien ... Gravenhage ...
 ... Ambtenaren ...
 ... omschreven ...
 ... FD ...
 ... KB ...
 ... gebruik ...
 ... 5 ...
 ... archief ...
 ... 8 ...
 ... voordracht ...
 ... de ...
 ... de ...
 ... gerechtelijke ...
 ... heeft ...
 ... 7 ... 8 ... geen ...
 ... rappt ...
 ... 1850 ...
 ... geen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0534

page title: 1568 [L] Archieven - 1901/
 
 ... B ... 4 ... 41 ... 4 ...
 ... daarvan ...
 ... MarD ...
 ... om ...
 ... gebruik ...
 ... MarD ...
 ... houdende ... Notificatie ...
 ... KB ... April ...
 ... naturalisatie ...
 ... het ...
 ... 9 ... April ...
 ... L ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0535

page title: 1569 [R] Archieven - 1901/
 
 ... Saint ...
 ... medegedeeld ... dat ...
 ... Maart ...
 ... goedkeuring ... GedStaten ...
 ... L ... Staten ...
 ... daarbij ...
 ... Georges ...
 ... 1900 ...
 ... arbeids ...
 ... Contract ...
 ... 1881 ...
 ... voor ... vastgesteld ...
 ... KB ...
 ... B ... 15 ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0536

page title: 1570 [L] Archieven - 1901/
 
 ... Aug ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Indische ... Delft ...
 ... 1901 ... verband ...
 ... Engeland ...
 ... stukken ...
 ... 813 ... 1815 ...
 ... dat ...
 ... omtrent ...
 ... omtrent ... k ...
 ... Aug ...
 ... houdende ...
 ... Rappt ...
 ... Rijks ... Rijksarchieven ... archieven ...
 ... fiat ...
 ... omtrent ...
 ... het ... rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0537

page title: 1571 [R] Archieven - 1901/
 
 ... MarD ... 4 ... 43 ...
 ... advies ...
 ... MarD ...
 ... MarD ... 8 ... Sept ...
 ... K ... 4 ...
 ... April ...
 ... missive ... de ...
 ... Octb ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Commies ...
 ... tijdelijk ... Utrecht ... Octb ...
 ... houdende ...
 ... missive ... medegedeeld ...
 ... niet ...
 ... bekoming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0538

page title: ... MarD 4 d Rijks MarD het toekennen Rijks fiat ...
 
 ... MarD ... 4 ...
 ... d ... Rijks ...
 ... MarD ... het ... toekennen ...
 ... Rijks ... fiat ...
 ... Rappt ... MarD ... 4 ...
 ... van ...
 ... Rappt ... MarD ... tot ...
 ... Rijks ...
 ... Maart ...
 ... inlichten ... van ... Rijks ...
 ... het ... schrijvers ...
 ... dat ...
 ... 8 ... MarD ...
 ... het ... schrijvers ... Notificatie ...
 ... Rappt ...
 ... Amsterdam ...
 ... Marine ... tot ... ook ...
 ... belooning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0539

page title: ... 54 KB MarD KB 1901 Happee ...
 
 ... 54 ...
 ... KB ... MarD ...
 ... MarD ...
 ... KB ... 1901 ...
 ... Happee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0540

page title: ... No 4 verleenen Besluit zijn verleenen opzichter 4 ...
 
 ... No ...
 ... 4 ... verleenen ...
 ... Besluit ...
 ... zijn ...
 ... verleenen ...
 ... verleenen ...
 ... opzichter ...
 ... 4 ...
 ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0541

page title: ... MarD Baron Visschers Besluit Drentsche Hoofd zoodanig @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... MarD ...
 ... Baron ...
 ... Visschers ... Besluit ...
 ... Drentsche ... Hoofd ...
 ... zoodanig ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Waterstaat ...
 ... polder ... gemeente ...
 ... van ...
 ... 180 ...
 ... bestuur ...
 ... polder ...
 ... IJmuiden ...
 ... havenknecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0542

page title: ... Mei Rotterdam tot tot_het dat B Machinist voor waarneming ...
 
 ... Mei ...
 ... Rotterdam ...
 ... tot ... tot_het ...
 ... dat ... B ...
 ... Machinist ...
 ... voor ... waarneming ... Infanterie ... tijdelijk ...
 ... Heykoop ...
 ... Besluit_fiat ... IJmuiden ...
 ... het ...
 ... Poortugael ... concessie ...
 ... 6 ... aan_het ... waterschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0543

page title: ... Vervolg bladz het firma het @LIJN_BESLISSING polder benoeming IJmuiden ...
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... het ...
 ... firma ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... polder ...
 ... benoeming ...
 ... IJmuiden ... zulks ... toekenning ...
 ... betrekking ...
 ... Rijks ... directie ...
 ... Waterstaat ...
 ... polder ...
 ... aan_het ... het ...
 ... de ... gemeenten ...
 ... concessie ...
 ... Octb ... verleenen ...
 ... Karspel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0544

page title: ... @LIJN_HORIZONTAAL 6 de verleenen tot Inlaag daarbij Decb Zwijndrechtsche ...
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 6 ...
 ... de ...
 ... verleenen ... tot ...
 ... Inlaag ...
 ... daarbij ...
 ... Decb ...
 ... Zwijndrechtsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0545

page title: ... KB geweest 1900 KB bepaling gemeene archief algemeen ...
 
 ... KB ...
 ... geweest ...
 ... 1900 ...
 ... KB ...
 ... bepaling ...
 ... gemeene ...
 ... archief ...
 ... algemeen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0546

page title: ... Rappt machtiging de OB KB houdende bepaling omtrent het ...
 
 ... Rappt ... machtiging ...
 ... de ...
 ... OB ...
 ... KB ...
 ... houdende ... bepaling ... omtrent ... het ...
 ... 1899 ...
 ... BD ...
 ... Decb ... rapport ...
 ... BD ...
 ... Rappt ...
 ... @vertical_stroke ... behoeve ... van ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... Hoog ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0547

page title: ... 6 tijdelijken Inspecteur fiat Jan kosten benoeming Staats Besluit Maart ...
 
 ... 6 ...
 ... tijdelijken ... Inspecteur ...
 ... fiat ...
 ... Jan ...
 ... kosten ...
 ... benoeming ...
 ... Staats ...
 ... Besluit ...
 ... Maart ...
 ... machtigen ...
 ... de ...
 ... Staatsboschbeheer ...
 ... B ...
 ... willen ... omtrent ...
 ... bezoldiging ...
 ... 4 ...
 ... BD ... 5 ...
 ... 1900 ... Boschwachter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0548

page title: ... belooning zoodanig Staatsboschbeheer Utrecht belooningen belooning ...
 
 ... belooning ...
 ... zoodanig ...
 ... Staatsboschbeheer ...
 ... Utrecht ... belooningen ...
 ... belooning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0549

page title: ... positie Hoog Brigade Commandant brigadier Jan nopens van Decb onthouden ...
 
 ... positie ... Hoog ...
 ... Brigade ... Commandant ...
 ... brigadier ...
 ... Jan ...
 ... nopens ... van ...
 ... Decb ...
 ... onthouden ...
 ... MarD ... MD ... @c_en_a ...
 ... k ... 48 ...
 ... Infanterie ... Ketting ...
 ... zitting ...
 ... teruggezonden ...
 ... het ... Gerechts ... Gerechtshof ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0550

page title: ... Artillerie Gerechtshof Hoog a Arnhem Luitenant Marechaussee Gerechtshof ...
 
 ... Artillerie ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Hoog ...
 ... a ...
 ... Arnhem ...
 ... Luitenant ...
 ... Marechaussee ...
 ... Gerechtshof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0551

page title: ... Militaire tijdelijk Luitenant Infanterie ...
 
 ... Militaire ...
 ... tijdelijk ...
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0552

page title: ... Justitie April 6 afschrift Militaire arrondissement Haarlem Tweede ...
 
 ... Justitie ...
 ... April ... 6 ...
 ... afschrift ...
 ... Militaire ... arrondissement ...
 ... Haarlem ...
 ... Tweede ... Infanterie ... non ...
 ... activiteit ... Baron ...
 ... Amsterdam ...
 ... 4 ... Aug ... 6 ...
 ... arrondissement ...
 ... 3 ...
 ... Luitenant ... 3 ... Infanterie ...
 ... Aug ...
 ... standplaats ... Haarlem ...
 ... den_Tweede ... Tweede ...
 ... activiteit ...
 ... klacht ...
 ... Koloniale ...
 ... Zutphen ...
 ... er ...
 ... er ... Marine ...
 ... tijdelijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0553

page title: ... MarD dispositie positie het Hoog klachte matroos Gerechtshof laste het ...
 
 ... MarD ...
 ... dispositie ... positie ... het ... Hoog ...
 ... klachte ... matroos ...
 ... Gerechtshof ...
 ... laste ...
 ... het ...
 ... Utrecht ... Willem ... thans ...
 ... Utrecht ... missive ...
 ... Sept ...
 ... het ... Gerechtshof ...
 ... Octb ...
 ... houdende ...
 ... Octb ...
 ... het ...
 ... Arrondissement ...
 ... Kapitein ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0554

page title: ... Justitie MarD Octb Gerechtshof 2e_kl Octb alsboven Matroos missive ...
 
 ... Justitie ...
 ... MarD ... Octb ...
 ... Gerechtshof ...
 ... 2e_kl ...
 ... Octb ... alsboven ...
 ... Matroos ...
 ... missive ...
 ... Octb ...
 ... missive ...
 ... 5 ... Rappt_MD ... Octb ... 5 ...
 ... Generaal ...
 ... Tweede ...
 ... Luitenant ...
 ... Koloniaal ...
 ... Openbaar ...
 ... Kantongerecht ...
 ... Octb ...
 ... Gerechtshof ...
 ... de ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0555

page title: ... Gerechtshof Kompagnie Zeemacht Novb Gerechtshof Utrecht ...
 
 ... Gerechtshof ...
 ... Kompagnie ...
 ... Zeemacht ...
 ... Novb ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0556

page title: ... kantoor aangenomen executie beddegoed ...
 
 ... kantoor ...
 ... aangenomen ...
 ... executie ...
 ... beddegoed ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0557

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0558

page title: ... 90 Decb beschikbaarstelling de 1900 BD Decb alsboven het Rappt ...
 
 ... 90 ...
 ... Decb ... beschikbaarstelling ...
 ... de ...
 ... 1900 ...
 ... BD ... Decb ... alsboven ... het ...
 ... Rappt ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Infanterie ...
 ... 3 ... Rappt ...
 ... Maatschij ... Exploitatie ...
 ... 8 ... Decb ...
 ... Staats ...
 ... alsboven ...
 ... Besluit ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Rappt ... 08 ... beschikbaarstelling ...
 ... Staats ...
 ... diens ... KB ... van ...
 ... April ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0559

page title: ... @IMPRINT_1593 Staats Staatsbegrooting diens op Staatsbegrooting diens L ...
 
 ... @IMPRINT_1593 ...
 ... Staats ... Staatsbegrooting ...
 ... Staatsbegrooting ... diens ...
 ... op ...
 ... Staatsbegrooting ... diens ...
 ... L ... Aronstein ...
 ... Woudstra ...
 ... 3 ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... 8 ...
 ... VIII ...
 ... Staatsbegrooting ... begrooting ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0560

page title: ... Amsterdam fabriek Centraal Amsterdam toekennen Ambtenaren 162. 161. Centrale benoeming ...
 
 ... Amsterdam ...
 ... fabriek ... Centraal ...
 ... Amsterdam ...
 ... toekennen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... 162. ...
 ... 161. ...
 ... Centrale ...
 ... benoeming ...
 ... opzichter ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0561

page title: ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie Ingenieur Stoomwezen ...
 
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Ingenieur ...
 ... Stoomwezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0562

page title: ... Stoomwezen dat Stoomwezen zal afwijking bepaalde omtrent ...
 
 ... Stoomwezen ...
 ... dat ...
 ... Stoomwezen ... zal ...
 ... afwijking ... bepaalde ... omtrent ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0563

page title: ... waterstaat verleenen Rijkswaterstaat waterstaat verleenen Rijkswaterstaat ...
 
 ... waterstaat ...
 ... verleenen ...
 ... Rijkswaterstaat ... waterstaat ...
 ... verleenen ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... Rijkswaterstaat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0564

page title: ... H schrijven ...
 
 ... H ...
 ... schrijven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0565

page title: ... wetsontwerp bekrachtiging gesloten Tweede_Kamer @LIJN_BESLISSING_Boodschap de_Tweede_Kamer Tweede_Kamer Adres ...
 
 ... wetsontwerp ... bekrachtiging ...
 ... gesloten ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0566

page title: ... hierbij missive alsboven het Staatsblad alsmede exempl ...
 
 ... hierbij ...
 ... missive ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... het ... Staatsblad ...
 ... alsmede ... exempl ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0567

page title: ... @c_en_a de_Tweede_Kamer Staatsblad Groningen hierbij genoemde ...
 
 ... @c_en_a ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
 ... Staatsblad ...
 ... Groningen ...
 ... hierbij ... genoemde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0568

page title: ... aanhangig_te_maken g ger. Staatsblad ...
 
 ... aanhangig_te_maken ...
 ... g ... ger. ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0569

page title: ... 35 wettelijk Loosduinen Maas Gorssel Aarlan Bussum Krimpen Westbroek zulks ...
 
 ... 35 ...
 ... wettelijk ...
 ... Loosduinen ... Maas ...
 ... Gorssel ... Aarlan ...
 ... Bussum ...
 ... Krimpen ... Westbroek ...
 ... zulks ...
 ... vrijstelling ... het ... a ...
 ... Ketelaar ... i ...
 ... het ... voor ...
 ... Wetenschap ... Utrecht ...
 ... Boersma ...
 ... dat ...
 ... Werkman ...
 ... Bestuur ...
 ... 8 ... alsboven ...
 ... 8 ...
 ... wettelijk ...
 ... sterken ...
 ... respectievelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0570

page title: ... 4 Mei @TOT_EN_MET Lekkerland 2 Zuidland B logement ...
 
 ... 4 ...
 ... Mei ... @TOT_EN_MET ...
 ... Lekkerland ...
 ... 2 ...
 ... Zuidland ...
 ... B ... logement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0571

page title: ... bladz 8 Mei te_verleenen alsboven @LIJN_BESLISSING 3 Juni ...
 
 ... bladz ...
 ... 8 ... Mei ...
 ... te_verleenen ...
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 3 ... Juni ... alsboven ... gemeente ...
 ... alsboven ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... alsboven ...
 ... gemeente ...
 ... alsboven ...
 ... Gulde ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0572

page title: ... Vervolg k @LIJN_BESLISSING Besluit 7 wettelijk maximum te_verleenen ...
 
 ... Vervolg ...
 ... k ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Besluit ...
 ... 7 ...
 ... wettelijk ... maximum ...
 ... te_verleenen ...
 ... 5 ...
 ... Sassenheim ...
 ... Besluit ...
 ... Aug ... adres ...
 ... zonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0573

page title: ... directeur Posthumus voordracht ...
 
 ... directeur ...
 ... Posthumus ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0574

page title: ... dat teruggezonden Russischen a B De ...
 
 ... dat ...
 ... teruggezonden ...
 ... Russischen ...
 ... a ...
 ... B ...
 ... De ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0575

page title: ... zake te_verleenen verleenen HM huwelijk het Archief Jan houdende Mecklenburg ...
 
 ... zake ... te_verleenen ... verleenen ...
 ... HM ... huwelijk ...
 ... het ... Archief ...
 ... Jan ...
 ... houdende ...
 ... Mecklenburg ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 5 ...
 ... H.M. ...
 ... Paleis ... alhier ... @TOT_EN_MET ...
 ... opgave ... verband ... te_verleenen ... verleenen ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0576

page title: ... M Gemaal zoodanig brieven geen brieven huwelijk dat brieven ...
 
 ... M ...
 ... Gemaal ...
 ... zoodanig ...
 ... brieven ... geen ...
 ... brieven ...
 ... huwelijk ...
 ... dat ...
 ... brieven ... bestemming ... doen ...
 ... brieven ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0577

page title: ... Nederlanden huwelijk Nederland Parijs dat M Zaterdag 0 ...
 
 ... Nederlanden ...
 ... huwelijk ...
 ... Nederland ...
 ... Parijs ...
 ... dat ...
 ... M ...
 ... Zaterdag ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0578

page title: ... Rusland huwelijk Besluit 4 wenschen dat ...
 
 ... Rusland ...
 ... huwelijk ...
 ... Besluit ...
 ... 4 ...
 ... wenschen ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0579

page title: ... Minister Grootkruis Nederlandschen Besluit belast dat Minister Hofmaarschalk ...
 
 ... Minister ...
 ... Grootkruis ... Nederlandschen ...
 ... Besluit ...
 ... belast ...
 ... dat ...
 ... Minister ...
 ... Hofmaarschalk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0580

page title: ... Oranje KB Gezanten 4 gemeente Zweedsch Vervolg_op ...
 
 ... Oranje ...
 ... KB ...
 ... Gezanten ...
 ... 4 ...
 ... gemeente ...
 ... Zweedsch ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0581

page title: ... bladz Rappt aan aanbieden Adelaar dat HM zal ontvangen op ...
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ...
 ... aan ... aanbieden ...
 ... Adelaar ...
 ... dat ... HM ...
 ... zal ... ontvangen ... op ...
 ... alhier ... De ...
 ... Opper_Ceremonie ... Chef ...
 ... Hofmaarschalk ...
 ... willen ...
 ... Orde ... Oranje ... Nassau ...
 ... voor ...
 ... Hendrik ...
 ... Leopoldsorde ...
 ... medegedeeld ... dat ... HM ...
 ... Adjudant ... van ... dienst ... HD ...
 ... Belgischen ...
 ... alhier ...
 ... gesteld ...
 ... dat ... Dr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0582

page title: ... huwelijks huwelijk B ...
 
 ... huwelijks ...
 ... huwelijk ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0583

page title: ... bladz 8 BlD HM schrijven huwelijk verzoek antwoord ...
 
 ... bladz ...
 ... 8 ... BlD ... HM ...
 ... schrijven ...
 ... huwelijk ...
 ... verzoek ... antwoord ...
 ... willen ...
 ... 6 ... 57 ...
 ... BlD ...
 ... Prins ... van ...
 ... Zweden ...
 ... Belgie ... aanbieding ...
 ... de ...
 ... de ...
 ... antwoord ...
 ... willen ...
 ... a ... moeten ...
 ... de ...
 ... willen ...
 ... BlD ... mededeeling ...
 ... personen ...
 ... toegezegde ...
 ... Nederlandsche ...
 ... voorloopig ...
 ... het ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0584

page title: ... aanbieding machtiging 3 het 1901 aan_het bestuur ...
 
 ... aanbieding ...
 ... machtiging ...
 ... 3 ... het ...
 ... 1901 ... aan_het ... bestuur ...
 ... Kweekschool ... machinisten ...
 ... Amsterdam ... behoeve ...
 ... Besluit ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... Decb ... aanbieding ...
 ... middelbare ...
 ... 1900 ... 900 ... machti ...
 ... Generaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0585

page title: ... April aan_het beroep GedStaten Fries machtiging machtiging_om RvSt de ...
 
 ... April ...
 ... aan_het ... beroep ...
 ... GedStaten ...
 ... Fries ...
 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... RvSt ... de ... maken ...
 ... Amsterdam ... Bestuur ...
 ... Amsterdam ...
 ... Oostinjer ...
 ... Emmer_Compascuum ... Compascuum ...
 ... GedStaten ...
 ... houdende ... van ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0586

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0587

page title: ... Spoorweg Nederland 1e_Kamer Regeering Republiek Zaken ...
 
 ... Spoorweg ...
 ... Nederland ...
 ... 1e_Kamer ...
 ... Regeering ... Republiek ...
 ... Zaken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0588

page title: ... BlD welke Belgische 1900 Mei regel ...
 
 ... BlD ...
 ... welke ...
 ... Belgische ...
 ... 1900 ...
 ... Mei ...
 ... regel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0589

page title: ... B @c_en_a Nederland verleenen Telegram dat ...
 
 ... B ... @c_en_a ...
 ... Nederland ...
 ... verleenen ...
 ... Telegram ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0590

page title: ... Vervolg Rappt machtiging overeenkomst Koloniale 3 maken van ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ... machtiging ...
 ... overeenkomst ...
 ... Koloniale ...
 ... 3 ...
 ... maken ... van ...
 ... goed ... ook ...
 ... overeenkomst ...
 ... I ...
 ... dienst ... 1902 ...
 ... missive ...
 ... machtiging ...
 ... wetsontwerp ... goedkeuring ...
 ... overeenkomst ...
 ... Schadevergoeding ...
 ... het ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0591

page title: ... No gesloten ...
 
 ... No ...
 ... gesloten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0592

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0593

page title: ... Zuidlaren provinciale 4 Decb Zuidwolde gemeente De nabij Maatschappij Dordrecht ...
 
 ... Zuidlaren ...
 ... provinciale ...
 ... 4 ... Decb ...
 ... Zuidwolde ...
 ... gemeente ...
 ... De ...
 ... nabij ...
 ... Maatschappij ...
 ... Dordrecht ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0594

page title: ... schepen het Besluit van den Zuidwolde Kerkenbosch machtiging_om op machtiging ...
 
 ... schepen ...
 ... het ...
 ... Besluit ...
 ... van ... den ...
 ... Zuidwolde ...
 ... Kerkenbosch ...
 ... machtiging_om ...
 ... op ...
 ... machtiging ...
 ... 16 ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0595

page title: ... dat Decb kennis Residentie zullen worden alhier ...
 
 ... dat ...
 ... Decb ...
 ... kennis ...
 ... Residentie ...
 ... zullen ... worden ... alhier ...
 ... geven ...
 ... Decb ...
 ... omtrent ...
 ... HD ...
 ... gevraagd ... HD ...
 ... dat ... de ...
 ... Kolonien ...
 ... Conferentie ... Paleize ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0596

page title: ... belooning ...
 
 ... belooning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0597

page title: ... tijdvak @TOT_EN_MET 1900 Besluit Maart Leiden Maart toekennen voor 4 ...
 
 ... tijdvak ... @TOT_EN_MET ... 1900 ...
 ... Besluit ...
 ... Maart ...
 ... Leiden ...
 ... Maart ...
 ... toekennen ...
 ... voor ...
 ... 4 ... 9 ...
 ... Binnenl ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0598

page title: ... No tijdvak 15 Maart @TOT_EN_MET 1901 Aug sGravenhage Gravenhage Sept ...
 
 ... No ...
 ... tijdvak ... 15 ... Maart ... @TOT_EN_MET ... 1901 ...
 ... Aug ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ... Sept ... 1901 ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1902 ...
 ... daarmede ...
 ... oefeningen ...
 ... omtrent ...
 ... gevoelen ...
 ... 7 ...
 ... 8 ...
 ... thans ...
 ... k ... terug ...
 ... dat ... HM ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0599

page title: ... hoogleeraar leeraar aan_de Polytechnische Loon ...
 
 ... hoogleeraar ... leeraar ... aan_de ... Polytechnische ...
 ... Loon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0600

page title: ... Schiedam ...
 
 ... Schiedam ...
 ... Schiedam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0601

page title: ... Infanterie rappt Maart Commissie ...
 
 ... Infanterie ...
 ... rappt ...
 ... Maart ...
 ... Commissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0602

page title: ... Rappt_MD benoeming thans leeraar Inrichting fiat leeraar ...
 
 ... Rappt_MD ... benoeming ...
 ... thans ...
 ... leeraar ... Inrichting ...
 ... fiat ...
 ... leeraar ...
 ... leeraar ...
 ... Aug ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... 1902 ...
 ... cadetten ...
 ... Academie ... zijn ...
 ... Octb ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0603

page title: ... het Kon. Mil._Academie betrekking genoemde Kon. Academie tijdelijk betrekking ...
 
 ... het ...
 ... Kon. ... Mil._Academie ...
 ... betrekking ... genoemde ...
 ... Kon. ... Academie ...
 ... tijdelijk ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0604

page title: [leeg]
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0605

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0606

page title: ... M Nacht Commandant onder M dragen Koningin Keizer Vlissingen ...
 
 ... M ...
 ... Nacht ...
 ... Commandant ...
 ... onder ... M ...
 ... dragen ... Koningin ...
 ... Keizer ...
 ... Vlissingen ...
 ... dat ...
 ... Keizer_van ... Duitschland ...
 ... Vlissingen ... zal ...
 ... wenscht ... ontvangen ...
 ... MarD ...
 ... Waning ...
 ... 4 ...
 ... B_l_d_4_Mei ...
 ... overleden ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... BlD ...
 ... Duitschland ...
 ... grenzen ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0607

page title: ... bladz Aug Aken BlD wordt Prins Nederlanden dat gedaan Duitschland ...
 
 ... bladz ...
 ... Aug ...
 ... Aken ...
 ... BlD ... wordt ...
 ... Prins ... Nederlanden ...
 ... dat ...
 ... gedaan ...
 ... Duitschland ...
 ... te_Berlijn ...
 ... Keizer ...
 ... Duitschland ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... BlD ... Aug ...
 ... Duitschen ...
 ... Aug ...
 ... alhier ...
 ... gehouden ... van ...
 ... zou ...
 ... zich ...
 ... H. ...
 ... Baron ...
 ... Nederlanden ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0608

page title: ... Raalte te waarnemend Rijks Rotterdam machtiging gemeente ...
 
 ... Raalte ... te ...
 ... waarnemend ... Rijks ...
 ... Rotterdam ...
 ... machtiging ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0609

page title: ... Directeur ...
 
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0610

page title: ... Rappt JD verhooging aan regeling Justitie fiat tot_het verleenen Baron ...
 
 ... Rappt ... JD ...
 ... verhooging ... aan ...
 ... regeling ...
 ... Justitie ...
 ... fiat ...
 ... tot_het ... verleenen ...
 ... Baron ...
 ... Muller ...
 ... 5 ... Rappt ... Justitie ...
 ... het ... belast ... bestuur ...
 ... dienst ... dat ...
 ... bezoldiging ...
 ... April ... misive ...
 ... het ... De ... Justitie ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0611

page title: ... Vervolg Mei jaarwedde van Justitie Dept tot_het verleenen Dept Christelijke ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Mei ...
 ... jaarwedde ... van ...
 ... Justitie ... Dept ...
 ... tot_het ... verleenen ...
 ... Dept ...
 ... Christelijke ...
 ... het ... Dept ... Justitie ...
 ... Groningen ...
 ... Justitie ...
 ... Gravenhage ...
 ... het ... Dept. ...
 ... 1902 ...
 ... toegezonden ...
 ... request ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0612

page title: ... Brief 7 aan M. M Hamburg dat hem audientie ...
 
 ... Brief ... 7 ...
 ... aan ... M. ... M ...
 ... Hamburg ...
 ... dat ... hem ... audientie ...
 ... antwoord ... zijn ...
 ... zal ... medegedeeld ...
 ... Hamburg ... m ...
 ... Born ...
 ... voorzien ...
 ... bijlage ... K ...
 ... voorzien ...
 ... dd ...
 ... antwoord ...
 ... Maastricht ... vervalsching ...
 ... orderbrief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0613

page title: ... M Majoor Provinciale Kolonel 54 Majoor Jagers ...
 
 ... M ...
 ... Majoor ...
 ... Provinciale ...
 ... Kolonel ...
 ... 54 ...
 ... Majoor ...
 ... Jagers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0614

page title: ... Hasselt Adjudant Limburg Majoor Adjudant Kolonel Luitenant ...
 
 ... Hasselt ...
 ... Adjudant ... Limburg ...
 ... Limburg ... Majoor ...
 ... Adjudant ...
 ... Kolonel ...
 ... Luitenant ...
 ... Zuidholland ...
 ... Limburg ... Groningen ...
 ... Luitenant ...
 ... B_esluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0615

page title: ... Oostenrijk Mevrouw Oostenrijk huwelijk Prins den Oostenrijk ...
 
 ... Oostenrijk ...
 ... Mevrouw ...
 ... Oostenrijk ...
 ... huwelijk ...
 ... Prins ...
 ... den ...
 ... Oostenrijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0616

page title: ... Militie Groningen provincie gemeente Winschoten Kolonel gemeente dat ...
 
 ... Militie ...
 ... Groningen ...
 ... provincie ...
 ... gemeente ... Winschoten ...
 ... Kolonel ...
 ... gemeente ...
 ... dat ...
 ... w ...
 ... vergunning ...
 ... Maastricht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0617

page title: ... Vervolg_van bladz het verleenen gepensionneerden Provincialen commissaris Groningen Kolonel ...
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... het ... verleenen ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Provincialen ...
 ... commissaris ...
 ... Groningen ...
 ... Kolonel ...
 ... zijn ...
 ... betrekking ...
 ... BD ...
 ... provincie ... Groningen ...
 ... Luitenant_Kolonel ... provinciale ...
 ... Koopman ...
 ... 7 ... Octb ... benoeming ...
 ... de ...
 ... provincien ...
 ... 1902 ...
 ... 8 ... Octb ... benoeming ... benoeming_van ...
 ... hunne ...
 ... voor ...
 ... militie ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0618

page title: ... w dat het Koningin missive verzocht ook aan voor dat ...
 
 ... w ... dat ...
 ... het ... Koningin ...
 ... missive ... verzocht ...
 ... ook ...
 ... aan ...
 ... voor ...
 ... dat ...
 ... genomen ...
 ... medegedeeld ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... voorzien ...
 ... mededeeling ...
 ... Maart ...
 ... aan ... HM ... gericht ... verzoekschrift ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Loo ... inlichting ...
 ... Ministers ...
 ... telegram ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0619

page title: ... No Bestuur verleenen verleenen_van dankbetuiging Zie Generaal E. benoeming ...
 
 ... No ... Bestuur ...
 ... verleenen ... verleenen_van ...
 ... dankbetuiging ... Zie ...
 ... Generaal ... E. ...
 ... benoeming ... Luitenant ...
 ... Oorlog ... ook ...
 ... Oorlog ...
 ... het ...
 ... verzoek ... de ...
 ... baal ... beeediging ...
 ... Maart ...
 ... betrekking ...
 ... beide ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0620

page title: ... 161 5 tot_het_verleenen verleenen dat de Oranje Nassau zal aan_het ...
 
 ... 161 ...
 ... 5 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... dat ... de ... Oranje ... Nassau ... zal ...
 ... aan_het ... het ...
 ... a ...
 ... Nassau ...
 ... Prins ...
 ... zullen ... Prins ...
 ... Oranje ... Nassau ... Hertog ...
 ... HM ...
 ... het ... Gravenhage ...
 ... Het ...
 ... missive ... het ... KB ... teruggezonden ...
 ... anonyme ...
 ... beide ... betrekking ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0621

page title: ... tijdelijk Republiek schrijven Kruger voorstel verblijf @LIJN_DIAGONAAL aldaar huwelijk ...
 
 ... tijdelijk ...
 ... Republiek ...
 ... schrijven ...
 ... Kruger ... voorstel ...
 ... verblijf ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aldaar ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0622

page title: ... Huis Landmacht Maart B toegezonden ...
 
 ... Huis ...
 ... Landmacht ...
 ... Maart ...
 ... B ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0623

page title: ... 204 4 Engelsche zal wordt van_het m gemaal BlD HM. ...
 
 ... 204 ...
 ... 4 ...
 ... Engelsche ... zal ...
 ... wordt ...
 ... van_het ...
 ... m ...
 ... gemaal ...
 ... BlD ...
 ... HM. ...
 ... Feb ...
 ... teruggezonden ... gezonden ...
 ... HM ...
 ... BlD ... dat ...
 ... HD ... Huwelijk ... heeft ...
 ... Orde ... de ... Wendische ...
 ... bestemd ... voor ...
 ... daarvoor ... particulier ... particulieren ...
 ... bedanken ...
 ... voor ... aanbieding ... ook ...
 ... bedankt ...
 ... 07 ...
 ... missive ...
 ... HM ...
 ... gelegenheid ...
 ... Brief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0624

page title: ... 7 van_het HM Kon houdende HM HM. Hendrik Prins Minister ...
 
 ... 7 ...
 ... van_het ...
 ... HM ...
 ... Kon ...
 ... houdende ...
 ... HM ... HM. ... Hendrik ... Prins ...
 ... Minister ...
 ... Notificatie ...
 ... houdende ...
 ... Koningin ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... KB ... P. ... B ...
 ... Rotterdam ...
 ... dat ... HM ...
 ... verzoekschrift ... Decb ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0625

page title: ... Vervolg Brief Huisarchief missive Koningin 7 Jan voldaan Maart ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Brief ... Huisarchief ...
 ... missive ...
 ... Koningin ...
 ... 7 ... Jan ...
 ... voldaan ...
 ... Maart ...
 ... Per_missive ... Per ...
 ... missive ...
 ... Schrijven ...
 ... Generaal ... Nederlanden ... Denemarken ...
 ... Koningin ...
 ... Ambtenaren ...
 ... ten_einde ... dat ... schrijven ...
 ... voor ...
 ... houdende ... dankbetuiging ... voor ...
 ... Decb ...
 ... door ... de ... HD ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0626

page title: ... tot Dobbelmann Oostenrijk @LIJN_BESLISSING fiat alsboven Consul Duitschland Rotterdam 7 ...
 
 ... tot ...
 ... Dobbelmann ... Oostenrijk ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... alsboven ...
 ... Consul ... Duitschland ... Rotterdam ...
 ... 7 ...
 ... Consul ... Belgie ...
 ... gewesten ... Soerabaya ...
 ... houdende ...
 ... B ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Consul ...
 ... Noordbrabant ...
 ... ZuidHolland ...
 ... machtiging ...
 ... Consul ...
 ... Amsterdam ...
 ... April ...
 ... omtrent ...
 ... Gezant ...
 ... voorstel ...
 ... door ... dat ...
 ... HM ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0627

page title: ... geloofsbrieven dat Apeldoorn zijn Nederlanden zoodanig Nobukata ...
 
 ... geloofsbrieven ...
 ... dat ...
 ... Apeldoorn ...
 ... zijn ...
 ... Nederlanden ...
 ... zoodanig ... Nobukata ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0628

page title: ... Consul verzocht 20 Consul M Consul ...
 
 ... Consul ...
 ... verzocht ...
 ... 20 ...
 ... Consul ...
 ... M ...
 ... Consul ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0629

page title: ... Vervolg bladz Aug de Gezanten BlD medegedeeld zal ontvangen ...
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... Aug ...
 ... de ...
 ... Gezanten ...
 ... BlD ... medegedeeld ...
 ... zal ... ontvangen ... het ... Loo ...
 ... Minister ...
 ... dat ...
 ... verleend ...
 ... Sept ...
 ... Argentinie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0630

page title: ... Vreemde Aug Consul Rotterdam Nederland @LIJN_BESLISSING Aug 8 ...
 
 ... Vreemde ...
 ... Aug ...
 ... Consul ... Rotterdam ...
 ... Nederland ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Aug ... 8 ...
 ... antwoord ...
 ... antwoord ...
 ... Octb ...
 ... Novb ... alsboven ...
 ... Decb ...
 ... dat ...
 ... Generaal ...
 ... brieven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0631

page title: ... Boven Consul machtiging_om Resident sGravenhage zal zijn ...
 
 ... Boven ... Consul ...
 ... machtiging_om ...
 ... Resident ...
 ... sGravenhage ... zal ... zijn ...
 ... 8 ...
 ... bevattende ...
 ... Nederlandsche ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0632

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0633

page title: ... Indie Secretaris aanleiding ...
 
 ... Indie ...
 ... Secretaris ...
 ... aanleiding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0634

page title: ... MD Kapitein Kwartier Regt Artillerie Notificatie ...
 
 ... MD ...
 ... Kapitein ... Kwartier ...
 ... Regt ...
 ... Artillerie ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ... aan ...
 ... MD ... 3 ... Kapitein ...
 ... Baron ...
 ... overkomen ...
 ... terug ... teruggezonden ...
 ... Decb ...
 ... van ... Eems ...
 ... Rijnberg ... zoomede ... matroos ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0635

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0636

page title: ... Aug BlD Loo Z Gravenhage H.M. Generaal Luitenant ...
 
 ... Aug ... BlD ... Loo ...
 ... Z ...
 ... Gravenhage ...
 ... H.M. ...
 ... Generaal ...
 ... Luitenant ... Generaal ...
 ... Graaf ...
 ... Aug ... dat ...
 ... Berlijn ...
 ... 6 ...
 ... d ... Kroon ...
 ... Notificatie ...
 ... Duitschen ...
 ... overlijden ...
 ... antwoord ...
 ... Octb ...
 ... geschenk ...
 ... Duitschland ... HM ... ook ...
 ... 1901 ...
 ... BlD ... verzocht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0637

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0638

page title: ... Ambtenaren burgerlijke Amsterdam betrekking Ambtenaren aanleiding benoeming Secretaris r ...
 
 ... Ambtenaren ...
 ... burgerlijke ... Amsterdam ...
 ... betrekking ...
 ... Ambtenaren ...
 ... aanleiding ...
 ... benoeming ...
 ... Secretaris ...
 ... r ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0639

page title: ... tusschen Marquez beschouwen Marquez zal heeft dat Nederlandsche @LIJN_BESLISSING Koning ...
 
 ... tusschen ...
 ... Marquez ...
 ... beschouwen ...
 ... Marquez ...
 ... zal ...
 ... heeft ...
 ... dat ... Nederlandsche ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... Nederlanden ...
 ... Mecklenburg ...
 ... zoek ... antwoord ...
 ... ontwerpen ...
 ... dat ... het ... voor ...
 ... Nederlanden ... Mecklenburg ...
 ... rechtstreeks ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0640

page title: ... Officieren Eerste Westenberg Korps schatkist 1901 ...
 
 ... Officieren ...
 ... Eerste ...
 ... Westenberg ... Korps ...
 ... schatkist ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0641

page title: ... Korps Officieren M zoo mogelijk voordracht telegram ...
 
 ... Korps ...
 ... Officieren ...
 ... M ...
 ... zoo ...
 ... mogelijk ...
 ... voordracht ...
 ... telegram ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0642

page title: ... Kapitein @LIJN_BESLISSING_Notificatie Minister afwijking Besluit A.J Adjudant Minister Luitenant ...
 
 ... Kapitein ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Minister ...
 ... afwijking ...
 ... Besluit ...
 ... A.J ... Adjudant ...
 ... Minister ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0643

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0644

page title: ... beroep een ...
 
 ... beroep ...
 ... een ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0645

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0646

page title: ... Rappt MarD vaststelling Instituut worden toe Zeedienst Korps Rappt ...
 
 ... Rappt ... MarD ... vaststelling ...
 ... Instituut ...
 ... worden ... toe ...
 ... Zeedienst ...
 ... Korps ...
 ... Rappt ... MarD ... 4 ... 43 ... 4 ... benoeming ... benoeming_van ...
 ... Commissie ... voor ... houden ...
 ... Marine ...
 ... Rappt_MarD ... MarD ... 57 ...
 ... Reglement ... voor ... Indie ...
 ... Marine ... Willemsoord ...
 ... Maart ... 89 ...
 ... ambtenaren ...
 ... voor ...
 ... alsmede ...
 ... bezoldigingen ... toelage ...
 ... Staat ...
 ... fiat ...
 ... Octb ... wijziging ...
 ... 3 ... het ... Reglement ...
 ... Instituut ...
 ... Willemsoord ... Willems ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0647

page title: ... zijn Instituut aan_het voor ...
 
 ... zijn ...
 ... Instituut ...
 ... aan_het ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0648

page title: ... bladz RvSt ZuidHolland ...
 
 ... bladz ...
 ... RvSt ...
 ... ZuidHolland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0649

page title: ... Marine MarD verhoogde voor Sergeant missive MarD 35 ...
 
 ... Marine ...
 ... MarD ...
 ... verhoogde ... voor ...
 ... Sergeant ...
 ... missive ... MarD ...
 ... MarD ... 35 ...
 ... MarD ... tot_het ... toekennen ...
 ... Koopman ... gedurende ...
 ... Amsterdam ... e ...
 ... Pantserschip ...
 ... huisvesting ...
 ... Maart ... toekennen ...
 ... de ...
 ... het ... 43 ...
 ... opnemingen ... de ... Nederlandsche ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... Maart ... tot_het ...
 ... voor ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0650

page title: ... Maart verleenen Zeemacht Amsterdam Zeemacht Maart verhoogde 4 halfjaar machinist ...
 
 ... Maart ... verleenen ...
 ... Zeemacht ...
 ... Amsterdam ...
 ... Zeemacht ...
 ... Maart ...
 ... verhoogde ...
 ... 4 ...
 ... halfjaar ... machinist ...
 ... Marine ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0651

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0652

page title: ... op welke wijze BlD Rief overlijden HD ...
 
 ... op ... welke ... wijze ...
 ... BlD ...
 ... Rief ...
 ... overlijden ... HD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0653

page title: ... MarD Decb ...
 
 ... MarD ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0654

page title: ... Indische Militaire Rappt_KD toekennen Kapitein landmacht West Indie Commandant ...
 
 ... Indische ... Militaire ...
 ... Rappt_KD ... toekennen ...
 ... Kapitein ...
 ... landmacht ...
 ... West ... Indie ...
 ... Commandant ...
 ... Suriname ... gedurende ...
 ... Commandant ... fiat ...
 ... Minister ...
 ... landmacht ...
 ... Suriname ... den ...
 ... Sergeant ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... benoeming ...
 ... Landmacht ...
 ... tijdelijk ... Apotheker ... Landmacht ...
 ... Landmacht ...
 ... Indie ...
 ... Infanterie ...
 ... tijdvak ...
 ... Commandant ... zijner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0655

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0656

page title: ... BD tot_het Akademie Wetenschappen voor waarneming 1901 Amsterdam Rijkssubsidie ...
 
 ... BD ... tot_het ...
 ... Akademie ... Wetenschappen ... voor ...
 ... waarneming ...
 ... 1901 ...
 ... Amsterdam ... Rijkssubsidie ...
 ... April ...
 ... Bakhuijzen ... tot ...
 ... Voorzitter ...
 ... Secretaris ...
 ... missive ...
 ... April ... 7 ... goedkeuring ...
 ... leeraar ...
 ... Rappt ... 101 ...
 ... Voorzitter ...
 ... wetenschappen ...
 ... buitenlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0657

page title: ... Nationaal Tweede genoemd Meyer M Directeur ...
 
 ... Nationaal ...
 ... Tweede ...
 ... genoemd ...
 ... Meyer ...
 ... M ...
 ... Directeur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0658

page title: ... nationale onderwijs dat onderwijs tot_het 17 benoeming ...
 
 ... nationale ...
 ... onderwijs ... dat ...
 ... onderwijs ...
 ... tot_het ...
 ... 17 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0659

page title: ... Museum Leiden Berlijn Nijmegen aangewezen Besluit ...
 
 ... Museum ... Leiden ...
 ... Berlijn ...
 ... Nijmegen ...
 ... aangewezen ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0660

page title: ... BD Sept Indie verleenen verbonden Nederlandsche Leven Indie Gravenhage ...
 
 ... BD ...
 ... Sept ... Indie ...
 ... verleenen ... verbonden ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Leven ... Indie ...
 ... Gravenhage ...
 ... vergoeding ... verblijf ...
 ... Decb ... benoeming ...
 ... het ... April ... 1902 ...
 ... werkelijken ...
 ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0661

page title: ... No Amsterdam Missouri 1000 verleenen Utrecht ...
 
 ... No ...
 ... Amsterdam ...
 ... Missouri ...
 ... 1000 ...
 ... verleenen ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0662

page title: ... 3 maken wijzig wijziging Instructie houdende Inspecteur Onderwijs KB B. ...
 
 ... 3 ...
 ... maken ...
 ... wijzig ... wijziging ... Instructie ... houdende ...
 ... Inspecteur ... Onderwijs ...
 ... KB ... B. ...
 ... 6 ...
 ... 3 ... April ...
 ... de ...
 ... 7 ... rappt ...
 ... Zwolle ...
 ... verband ...
 ... Kampen ...
 ... jaren ... 9 ... 1897 ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0663

page title: ... personen Ambtenaren vervulling Decb Ambte ...
 
 ... personen ...
 ... Ambtenaren ...
 ... vervulling ...
 ... Decb ...
 ... Ambte ...
 ... Directeur ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0664

page title: ... van het vergoeding voor het van behoeve dienst 53 ...
 
 ... van ... het ... vergoeding ... voor ... het ...
 ... van ... behoeve ...
 ... dienst ...
 ... 53 ... intrekking ...
 ... B. ... van ...
 ... van ...
 ... van ... het ... voor ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... te ...
 ... FD ...
 ... om ... het ... dat ...
 ... het ...
 ... Maastricht ... B ...
 ... het ... van ... ten ... behoeve ...
 ... kadastralen ... dienst ... zijn ...
 ... de ... van ... de ... tijdelijk ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... alsboven ...
 ... Harting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0665

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0666

page title: ... Feb Rappt Dept Waterstaat Rappt Waterstaat het de ...
 
 ... Feb ... Rappt ...
 ... Dept ...
 ... Waterstaat ...
 ... Rappt ...
 ... Waterstaat ...
 ... het ...
 ... de ...
 ... Jhr ... Vierssen ...
 ... Brief ... houdende ...
 ... de ...
 ... zooveel ...
 ... benoeming ...
 ... jaarwedden ...
 ... Ginkel ...
 ... Dept ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0667

page title: ... 3 belast Waterstaat belast dat eervol Wijk ...
 
 ... 3 ...
 ... belast ...
 ... Waterstaat ...
 ... belast ... dat ...
 ... eervol ...
 ... Wijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0668

page title: ... Muziekschool voor Gravenhage ...
 
 ... Muziekschool ...
 ... voor ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0669

page title: ... Ambtenaren ...
 
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0670

page title: ... Luitenant bevordering Kapitein Nederlanden dat bevordering dat Maart ...
 
 ... Luitenant ...
 ... bevordering ...
 ... Kapitein ...
 ... Nederlanden ...
 ... dat ...
 ... bevordering ...
 ... dat ...
 ... Maart ...
 ... Oorlog ...
 ... Oorlog ...
 ... tijdelijk ...
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0671

page title: ... Vervolg Vervolg_van bladz Rappt April Grooten Staf gewonen Ritmeester ...
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Rappt ... April ...
 ... Grooten ... Staf ...
 ... gewonen ... Ritmeester ... Jhr ...
 ... Luitenant ...
 ... Ritmeester ...
 ... Baron ...
 ... Kapitein ...
 ... Infanterie ...
 ... de ...
 ... Generalen ... Staf ...
 ... dat ...
 ... aantal ...
 ... voor ...
 ... aangewezen ...
 ... Adjudant ... het ... Korps ...
 ... H.M. ... ook ...
 ... Generaal ...
 ... Volkerak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0672

page title: ... M @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 
 ... M ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0673

page title: ... 2 168 168. Rotterdam Waalsch Utrecht Hervormd dat ...
 
 ... 2 ... 168 ... 168. ...
 ... Rotterdam ...
 ... Waalsch ...
 ... Utrecht ...
 ... Hervormd ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0674

page title: ... Zaken Parijs 20 verzoek benoeming Adjunct ...
 
 ... Zaken ...
 ... Parijs ...
 ... 20 ...
 ... verzoek ...
 ... verzoek ...
 ... benoeming ...
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0675

page title: ... 1901 Leiden ...
 
 ... 1901 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0676

page title: ... zeehonden ...
 
 ... zeehonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0677

page title: ... Friesland provincie stand gemeente ...
 
 ... Friesland ...
 ... provincie ...
 ... stand ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0678

page title: ... verleenen Besluit Maart Groningen paarden provinciale ...
 
 ... verleenen ...
 ... Besluit ...
 ... Maart ...
 ... Groningen ...
 ... paarden ...
 ... provinciale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0679

page title: ... Vervolg bladz BD April tot belooning belooningen genoemde personen Bergen ...
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... BD ... April ... tot ...
 ... belooning ... belooningen ... genoemde ... personen ...
 ... Bergen ... Bergen_op ... Bergen_op_Zoom ...
 ... 183 ... 8 ... Rappt ... BD ...
 ... rijkssubsidie ... het ...
 ... Nederlandsche ... Rundvee ...
 ... tot ... aanwijzing ...
 ... Directeur ... Generaal ... Chef ...
 ... Commissaris ... het ... 10 ...
 ... dragen ...
 ... zaken ... bij ... het ...
 ... het ... houdende ...
 ... Staats ... Staatszorg ... voor ...
 ... bepalingen ...
 ... Staatsblad ...
 ... @NUMERO ...
 ... 43 ...
 ... rijkssubsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0680

page title: ... 90 4 5 4 voordracht 3 1901 algemeene Utrecht ...
 
 ... 90 ...
 ... 4 ... 5 ... 4 ...
 ... voordracht ...
 ... 3 ...
 ... 1901 ...
 ... algemeene ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0681

page title: ... Leeuwarden den bevordering ...
 
 ... Leeuwarden ...
 ... den ...
 ... bevordering ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0682

page title: ... Feb overweging_aanhangig_te aanhangig_te maken van voordracht OB Grootboeken welke Curacao ...
 
 ... Feb ...
 ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig_te ... maken ... van ...
 ... voordracht ... OB ...
 ... Grootboeken ...
 ... welke ...
 ... Curacao ...
 ... missive ... ook ...
 ... Maart ... RapptRvSt ... @c_en_a ... 3 ...
 ... April ... Rappt_KD ...
 ... 4 ...
 ... verleenen ... traktements ...
 ... ambtenaren ... Directie ... van ...
 ... Octb ... 9 ... verleenen ...
 ... erfgenamen ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0683

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0684

page title: ... 4 zoon ...
 
 ... 4 ...
 ... zoon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0685

page title: ... Vervolg_van Rappt het verleenen aan_het bestuur Nijmegen behoeve voor ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... het ... verleenen ...
 ... aan_het ... bestuur ...
 ... Nijmegen ...
 ... Nijmegen ... behoeve ...
 ... voor ...
 ... Besluit ...
 ... Decb ... alsboven ...
 ... Amsterdam ... behoeve ...
 ... van ... diens ...
 ... bestuur ... de ... Amsterdam ... school ...
 ... behoeve ...
 ... toekennen ...
 ... B ... Directeur ...
 ... Rijks ... Rijksnormaalschool ... Normaalschool ... onderwijzers ...
 ... Amsterdam ...
 ... teekenscholen ...
 ... BD ... Decb ...
 ... rijkssubsidie ... aan ... Graven ...
 ... de ... Amsterdam ...
 ... zoon ... Antoon ...
 ... Rappt ... Decb ... alsboven ...
 ... Amsterdam ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0686

page title: ... 3 Octb goedkeuring Berg Bergen gemeente de grens eigendom ...
 
 ... 3 ...
 ... Octb ... goedkeuring ...
 ... Berg ... Bergen ...
 ... gemeente ...
 ... de ... grens ...
 ... eigendom ...
 ... Novb ... goedkeuring ...
 ... Janssen ...
 ... wordt ...
 ... Novb ... 79 ...
 ... 1901 ... G.H. ... Burggravin ...
 ... Leurs ... gesloten ...
 ... daaraan ... d ...
 ... Gennep ...
 ... 2 ... 3 ...
 ... 9 ...
 ... Decb ... alsboven ...
 ... Sectie ... 1953 ... 1906 ...
 ... Maas ...
 ... belendende ...
 ... Grevenbicht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0687

page title: ... No twee Algemeene Rozenburg van Wijn grens de aanwas Besluit ...
 
 ... No ...
 ... twee ... Algemeene ...
 ... Rozenburg ... van ... Wijn ...
 ... grens ...
 ... de ... aanwas ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... goedkeuring ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... bladz ...
 ... Decb ... 9 ... tot ...
 ... Rentmeester ...
 ... Plantes ...
 ... jaarwedden ...
 ... het ...
 ... Oost ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0688

page title: ... rijkssubsidie M ...
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0689

page title: ... verleenen het van Rappt Maart 103 Ammerstol verleenen onderwijzer 8 ...
 
 ... verleenen ...
 ... het ...
 ... van ...
 ... Rappt ... Maart ... 103 ...
 ... Ammerstol ...
 ... verleenen ...
 ... onderwijzer ...
 ... 8 ... 4 ... Mei ...
 ... ontslagen ... onderwijzer ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... opheffing ...
 ... ontslagen ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0690

page title: ... Maarssen zulks 1900 ...
 
 ... Maarssen ...
 ... zulks ...
 ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0691

page title: ... 1900 ontwerp Boodschap wetsontwerp ...
 
 ... 1900 ...
 ... ontwerp ...
 ... Boodschap ...
 ... wetsontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0692

page title: ... bezetting hierbij 203 telegraafdienst zijner ...
 
 ... bezetting ...
 ... hierbij ...
 ... 203 ...
 ... telegraafdienst ...
 ... zijner ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0693

page title: ... bladz April L tot tot_het_verleenen het het_verleenen verleenen 1e Rappt ...
 
 ... bladz ...
 ... April ... L ... tot ... tot_het_verleenen ... het ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... 1e ...
 ... Rappt ... April ... verleenen ...
 ... alsboven ... Besluit ...
 ... Muller ...
 ... geleden ...
 ... door ...
 ... Rijks ... Ambtenaren ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ...
 ... personen ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 200 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0694

page title: ... KB 1900 Centrale Amsterdam M Reglement ...
 
 ... KB ... 1900 ...
 ... Centrale ...
 ... Amsterdam ...
 ... M ...
 ... Reglement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0695

page title: ... 43 Rappt tot verleenen dat afwijking bevordering Opzichter een traktement ...
 
 ... 43 ... Rappt ... tot ... verleenen ...
 ... dat ... afwijking ...
 ... bevordering ... Opzichter ...
 ... een ... traktement ...
 ... Rappt ... tot_het ... verleenen ...
 ... buitenlandsch ... verlof ...
 ... Hoofd ...
 ... Artillerie ... Inrichtingen ...
 ... 4 ... Octb ... tot ... tot_het ... toekennen ...
 ... voor ... eenige ...
 ... lijke ... Ambtenaren ... Artillerie ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... wijziging ...
 ... 1896 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0696

page title: ... Rijkssubsidie @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 
 ... Rijkssubsidie ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0697

page title: ... Zegel voor @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... Zegel ...
 ... voor ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0698

page title: ... Week 8 7 intrekking KB ...
 
 ... Week ...
 ... 8 ... 7 ... intrekking ...
 ... KB ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0699

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0700

page title: ... concessie Rappt 132 verleenen IJmuiden Rappt Maart 171 tot April ...
 
 ... concessie ...
 ... Rappt ... 132 ...
 ... verleenen ...
 ... IJmuiden ...
 ... Rappt ... Maart ... 171 ... tot ...
 ... April ... gemeente ...
 ... te_verleenen ... verleenen ...
 ... tusschen ... gemeente ...
 ... April ... aan_het ...
 ... Raamsdonkschen ...
 ... polder ... concessie ... verleenen ...
 ... gemeente ... g ... Concessie ...
 ... Haarlemmermeer ...
 ... Alkemade ... Haarlemmermeer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0701

page title: ... Dordrecht gemeente Gorinchem concessie Gorinchem Zaltbommel T Middelburg ...
 
 ... Dordrecht ...
 ... gemeente ...
 ... Gorinchem ... concessie ...
 ... Gorinchem ...
 ... Zaltbommel ...
 ... T ...
 ... Middelburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0702

page title: ... 35 No tusschen concessie gemeente Besluit Maas Kanaal fiat ...
 
 ... 35 ...
 ... No ...
 ... tusschen ...
 ... concessie ...
 ... gemeente ...
 ... Besluit ...
 ... Maas ...
 ... Kanaal ... fiat ...
 ... gebruik ...
 ... 4 ...
 ... aan_het ...
 ... kanaal ... nabij ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0703

page title: ... gemeente concessie aan_het het Brummen @LIJN_BESLISSING Heyboer ...
 
 ... gemeente ...
 ... concessie ...
 ... aan_het ... het ...
 ... Brummen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Heyboer ... concessie ... Concessie ...
 ... besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0704

page title: ... BD het toekennen voor hulpbetoon hierbij Rappt ...
 
 ... BD ... het ... toekennen ...
 ... voor ...
 ... hulpbetoon ...
 ... hierbij ...
 ... Rappt ... Maart ... 3 ...
 ... subsidie ... 1901 ... aan ... Zuid ... Hollandsche ...
 ... Schipbreukelingen ...
 ... Rotterdam ... fiat ...
 ... bronzen ... voor ...
 ... aan ...
 ... Aug ... 4 ...
 ... Besluit ...
 ... Decb ... 6 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0705

page title: ... werken machtiging machtiging_om overweging_aanhangig_te voordracht zoek Brussel consorten concessie ...
 
 ... werken ...
 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... overweging_aanhangig_te ...
 ... voordracht ...
 ... zoek ... Brussel ... consorten ...
 ... concessie ... Holland ...
 ... Limburg ...
 ... missive ... nota ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Decb ...
 ... concessie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Decb ... op ...
 ... Hautmont ...
 ... B ... Maas ...
 ... L ...
 ... Maastricht ... daarmede ...
 ... kwartiermeester ...
 ... Mevrouw ... Dordrecht ...
 ... Rappt ... Decb ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0706

page title: ... B Blijdenstein Amsterdam 2 4 De ...
 
 ... B ...
 ... Blijdenstein ... Amsterdam ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... De ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0707

page title: 1901 Dm & Nr Zuid-Afrikaansche Republiek 1741
 
1901 Dm & Nr Zuid-Afrikaansche Republiek 1741
Maart 7 2 _-_ Per missive aan BlD gezonden om c&a een aan
H.M. gericht schrijven van het Comite Transvaal
gevestigd te Brussel, N. Utrecht 4 Maart 1901 daarbij
HMs bemiddeling inroepende in zake den oorlog
in Zuid Afrika
 ... Maart ...
 ... HD ...
 ... voorzien ...
 ... 2 ... Mei ...
 ... schrijven ...
 ... 1901 ...
 ... ontvangen ...
 ... machtiging_om ...
 ... telegram ...
 ... Nijmegen ... omtrent ... geruchten ...
 ... Britsch ...
 ... worden ...
 ... rapporte ...
 ... Brief ...
 ... van ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0708

page title: ... antwoord op brief van de Republiek Vereenigde kennisgeving Commissie ...
 
 ... antwoord ... op ... brief ... van ...
 ... de ... Republiek ... Vereenigde ...
 ... kennisgeving ...
 ... Commissie ... missive ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0709

page title: ... No Maart schrijven 103 Maart B ...
 
 ... No ...
 ... Maart ...
 ... schrijven ...
 ... 103 ... Maart ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0710

page title: ... dat E dat zes Minister Koning Ministers gesteld ...
 
 ... dat ... E ...
 ... dat ...
 ... zes ...
 ... Minister ...
 ... Koning ...
 ... Ministers ...
 ... gesteld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0711

page title: ... KdK houdende Jhr goedkeuring prinses Loo Mei brief Hertog missive ...
 
 ... KdK ...
 ... houdende ... Jhr ...
 ... goedkeuring ...
 ... prinses ...
 ... Loo ...
 ... Mei ...
 ... brief ...
 ... Hertog ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0712

page title: ... 1901 Commissien Amsterdam Rotterdam van @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
 
 ... 1901 ... Commissien ...
 ... Amsterdam ... Rotterdam ...
 ... van ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0713

page title: ... B militairen ...
 
 ... B ...
 ... militairen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0714

page title: ... @STAATSBLAD ...
 
 ... @STAATSBLAD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0715

page title: ... benoeming k verzoek Directie 39 Directie ...
 
 ... benoeming ...
 ... k ...
 ... verzoek ...
 ... Directie ...
 ... 39 ...
 ... Directie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0716

page title: ... 3 7 Sept 1900 Notificatie 7 Notificatie ...
 
 ... 3 ...
 ... 7 ... Sept ...
 ... 1900 ...
 ... Notificatie ...
 ... 7 ...
 ... Notificatie ...
 ... 43 ... h ...
 ... toelage ... Ambtenaren ...
 ... tijdelijke ... Directie ...
 ... Besluit ...
 ... tijdelijke ... beambten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit ...
 ... bepalen ...
 ... bedragen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0717

page title: ... zulks Maart 4 Gerechtshof President Gravenhage zulks dankbetuiging ...
 
 ... zulks ...
 ... Maart ...
 ... 4 ...
 ... Gerechtshof ...
 ... President ...
 ... Gravenhage ... zulks ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0718

page title: [leeg]
 
 ... @IMPRINT_1752 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0719

page title: ... 20 observator verleenen benoeming verzoek waarneming College ...
 
 ... 20 ...
 ... observator ...
 ... verleenen ...
 ... benoeming ...
 ... verzoek ...
 ... waarneming ...
 ... College ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0720

page title: ... Instituut Waarnemingen Dr Besluit Aug wedde ...
 
 ... Instituut ...
 ... Waarnemingen ...
 ... Dr ...
 ... Besluit ...
 ... Aug ...
 ... wedde ... directeur ...
 ... Meteorologisch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0721

page title: ... Maart Regt Infanterie dat @LIJN_BESLISSING_Notificatie Waterschap waterschappen ...
 
 ... Maart ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... dat ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Waterschap ...
 ... waterschappen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0722

page title: ... 4 zijn Kanaal nabij Nieuwen Blankenburg ...
 
 ... 4 ...
 ... zijn ...
 ... Kanaal ...
 ... nabij ...
 ... Nieuwen ...
 ... Blankenburg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0723

page title: ... Polders Zuidholland Angeren Krimpen Zeeland ...
 
 ... Polders ...
 ... Zuidholland ...
 ... Angeren ...
 ... Krimpen ...
 ... Zeeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0724

page title: ... Zaken BD Maart tot_het tot_het_verleenen tot het verleenen ontslag ...
 
 ... Zaken ...
 ... BD ... Maart ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot ... het ... verleenen ...
 ... ontslag ...
 ... het ... traktement ... traktementsverhooging ...
 ... Ambtenaren ... het ...
 ... op ...
 ... tijdelijk ... zijn ...
 ... fiat ...
 ... Maart ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... houden ...
 ... onderteekend ...
 ... goedkeuring ...
 ... teekenen ...
 ... gegeven ...
 ... archief ...
 ... ook ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0725

page title: ... Zaken Kempen tweede Besluit Generaal @TOT_EN_MET Genl ...
 
 ... Zaken ...
 ... Kempen ...
 ... tweede ... Besluit ...
 ... Generaal ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Genl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0726

page title: ... Dordrecht regeling zulks fiat dankbetuiging en ...
 
 ... Dordrecht ...
 ... regeling ...
 ... zulks ...
 ... fiat ...
 ... dankbetuiging ...
 ... en ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0727

page title: ... missive BlD Berlijn het Hof geaccrediteerd ...
 
 ... missive ... BlD ...
 ... Berlijn ...
 ... het ... Hof ... geaccrediteerd ...
 ... hebben ...
 ... 25 ...
 ... April ...
 ... ook ... heeft ... aan ...
 ... Schwerin ...
 ... dat ...
 ... heeft ... Jhr ...
 ... antwoord ... brief ...
 ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0728

page title: ... jaarwedden Museum jaarwedden 1901 diensten ...
 
 ... jaarwedden ...
 ... Museum ...
 ... jaarwedden ...
 ... 1901 ...
 ... diensten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0729

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0730

page title: ... huwelijk toegezonden ...
 
 ... huwelijk ...
 ... toegezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0731

page title: ... schrijven huwelijk Mevrouw 0 6 ...
 
 ... schrijven ...
 ... huwelijk ...
 ... Mevrouw ...
 ... 0 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0732

page title: ... 4 Graaf van HD antwoord B kennis ...
 
 ... 4 ...
 ... Graaf ...
 ... van ... HD ...
 ... antwoord ...
 ... B ...
 ... kennis ... overlijden ...
 ... BlD ...
 ... Graaf ...
 ... bevalling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0733

page title: ... bladz Zaken BD uitvoering zooveel het daarmede belast dat betreffende ...
 
 ... bladz ...
 ... Zaken ...
 ... BD ...
 ... uitvoering ...
 ... zooveel ... het ...
 ... daarmede ... belast ...
 ... dat ...
 ... betreffende ...
 ... daarmede ...
 ... Staatsblad ...
 ... 7 ... 4 ...
 ... traktement ...
 ... J.W. ...
 ... referendarissen ... het ...
 ... zullen ...
 ... zulks ...
 ... BD ... overplaatsing ...
 ... Ambtenaren ... het ... Binnen ...
 ... Dept ... Waterstaat ...
 ... Ambtenaren ... het ... Dept. ... B ...
 ... benoeming ...
 ... dat ... H.J. ... Quarles ...
 ... ook ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0734

page title: ... de wijze waarop Nederlanden de Landmacht missive MarD MD ...
 
 ... de ... wijze ... waarop ...
 ... Nederlanden ...
 ... de ... Landmacht ...
 ... missive ... MarD ... MD ...
 ... dat ...
 ... Koningin ...
 ... voor ...
 ... bepalen ... ruiters ...
 ... het ...
 ... terrein ... daarbij ... Decb ...
 ... zullen ... houden ... verband ...
 ... daarmede ... ook ... het ...
 ... zullen ... brengen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0735

page title: ... 1901 gemeente Hoedemaker gemeente Amsterdam 20 Roermond wegens Ommeren ...
 
 ... 1901 ...
 ... gemeente ...
 ... Hoedemaker ...
 ... gemeente ...
 ... Amsterdam ...
 ... 20 ...
 ... Roermond ...
 ... wegens ...
 ... Ommeren ... vergoeding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0736

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0737

page title: ... BD verleenen dat den B meer inspecteur Botervis zullen April ...
 
 ... BD ... verleenen ...
 ... dat ... den ... B ...
 ... meer ...
 ... inspecteur ... Botervis ...
 ... zullen ...
 ... April ... Commissien ...
 ... 7 ... Juni ... Stbl ...
 ... de ...
 ... bepalingen ...
 ... op ... het ...
 ... daarvan ... diens ...
 ... regeling ...
 ... tot ...
 ... KB ... B ... 1899 ...
 ... Adres_1eKamer ... 1e_Kamer ...
 ... betreffende ... 133 ... 3 ...
 ... het ...
 ... machinisten ...
 ... executie ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0738

page title: ... verleenen Subsidie Amsterdam 4 Rotterdam Besluit Koopvaardij Kapitein ...
 
 ... verleenen ...
 ... Subsidie ...
 ... Amsterdam ...
 ... 4 ...
 ... Rotterdam ... Besluit ...
 ... Koopvaardij ...
 ... Kapitein ... Luitenant ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0739

page title: ... 10 Decb aan Commissie voor werkzaamheden Commissie Neder Decb vaststelling ...
 
 ... 10 ... Decb ...
 ... aan ...
 ... Commissie ... voor ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Commissie ...
 ... Neder ...
 ... Decb ... vaststelling ...
 ... bureelkosten ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0740

page title: ... provincie Zwolle baron ...
 
 ... provincie ...
 ... Zwolle ...
 ... baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0741

page title: ... B dat 3 opgaven B dat Duchesse zullen dat ...
 
 ... B ...
 ... dat ...
 ... 3 ...
 ... opgaven ...
 ... B ... dat ...
 ... Duchesse ...
 ... zullen ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0742

page title: ... w Inspecteur dankbetuiging Inspecteur ...
 
 ... w ...
 ... Inspecteur ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0743

page title: ... Maart huwelijk dat zijn rappt huwelijk B ...
 
 ... Maart ...
 ... huwelijk ...
 ... dat ...
 ... zijn ... rappt ...
 ... huwelijk ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0744

page title: ... aan_het Koningin HD geven dat verblijf verplichting ook het ...
 
 ... aan_het ...
 ... Koningin ...
 ... HD ...
 ... geven ...
 ... dat ...
 ... verblijf ...
 ... verplichting ... ook ...
 ... het ...
 ... Belgische ...
 ... zoolang ... Souvereinen ...
 ... April ...
 ... mededeeling ...
 ... Keizer ...
 ... Holstein ...
 ... voor ...
 ... Mevrouw ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0745

page title: ... dat telegram Keizer dat Koningin Nederlanden ...
 
 ... dat ...
 ... telegram ...
 ... Keizer ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... Koningin ...
 ... Nederlanden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0746

page title: ... missive Mei Gelderland Oost missive dat HM 124 ontslag_te ...
 
 ... missive ...
 ... Mei ...
 ... Gelderland ... Oost ...
 ... missive ... dat ... HM ...
 ... 124 ...
 ... ontslag_te ...
 ... Hoofd ... Algemeene ...
 ... dat ...
 ... voorhanden ... geldswaardig ...
 ... machtiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0747

page title: ... No Rekenkamer Algemeene zijn betrekking 9 dat ...
 
 ... No ...
 ... Rekenkamer ...
 ... Algemeene ...
 ... zijn ...
 ... betrekking ...
 ... 9 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0748

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0749

page title: ... Decb ...
 
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0750

page title: ... Geschenken Rappt April omtrent dat GG Ned_Indie Indie Sultan ...
 
 ... Geschenken ...
 ... Rappt ... April ...
 ... omtrent ...
 ... dat ...
 ... GG ... Ned_Indie ... Indie ... Sultan ...
 ... Koningin ... Z ...
 ... Nederlanden ... Mecklenburg ...
 ... of ...
 ... den ... Sultan ...
 ... gevraagd ...
 ... verzocht ...
 ... Loo ...
 ... 2 ... 6 ...
 ... dat ...
 ... Gouverneur ...
 ... Kolonie ... K ...
 ... H.M. ...
 ... HD ...
 ... ontvangst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0751

page title: ... 3 6 1900 900 van BD ...
 
 ... 3 ... 6 ...
 ... 1900 ... 900 ... van ...
 ... BD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0752

page title: ... tot_het exempl. machtiging aanhangig ook waarop richt laatstelijk Decb ...
 
 ... tot_het ...
 ... exempl. ...
 ... machtiging ...
 ... aanhangig ...
 ... ook ...
 ... waarop ...
 ... richt ...
 ... laatstelijk ...
 ... Decb ...
 ... Decb ... 42 ... 4 ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ...
 ... kennis ... kennisgeving ...
 ... Missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0753

page title: ... raad Hof MarD geen dat Voorzitter College Smit Hof ...
 
 ... raad ... Hof ...
 ... MarD ...
 ... geen ...
 ... dat ...
 ... Voorzitter ... College ...
 ... Smit ...
 ... Hof ...
 ... M ... MarD ...
 ... Gerechts ...
 ... Booy ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0754

page title: ... tijdelijk ...
 
 ... tijdelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0755

page title: ... verleenen Amsterdam ...
 
 ... verleenen ...
 ... verleenen ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0756

page title: ... April Amsterdam Scheepvaart Amsterdam 1900 ...
 
 ... April ... Amsterdam ...
 ... Scheepvaart ...
 ... Amsterdam ... 1900 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0757

page title: ... wenschen Leger Ambtenaar Moeder ...
 
 ... wenschen ...
 ... Leger ...
 ... Ambtenaar ...
 ... Moeder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0758

page title: ... Hoofd Leger Moeder Aug Koningin Nederlanden alsboven Hoofd ...
 
 ... Hoofd ...
 ... Leger ...
 ... Moeder ...
 ... Aug ...
 ... Koningin ... Nederlanden ...
 ... alsboven ...
 ... Hoofd ...
 ... Hoofd ... ambtenaren ...
 ... verjaardag ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... archief ...
 ... @Nota ...
 ... verjaardag ... HM ... Koningin ...
 ... Leger ...
 ... Koningin ... Prins ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0759

page title: ... bladz Rappt machtiging_om overweging_aanhangig_te B Zwollerkerspel GedStaten 4 ...
 
 ... bladz ...
 ... Rappt ... machtiging_om ...
 ... overweging_aanhangig_te ...
 ... B ... Zwollerkerspel ...
 ... GedStaten ...
 ... 4 ...
 ... gemeente ...
 ... Bruggen ...
 ... Overijssel ...
 ... verleend ...
 ... waterleiding ... waterleidingen ... Almelo ...
 ... Decb ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0760

page title: ... No April Koning van houdende het H.M. Koningin Howard ...
 
 ... No ...
 ... April ...
 ... Koning ... van ...
 ... houdende ... het ...
 ... H.M. ... Koningin ...
 ... Howard ... Gezant ...
 ... April ... antwoord ...
 ... houdende ...
 ... Koningin ...
 ... antwoord ...
 ... BlD ...
 ... doortocht ...
 ... Koningin ... Engeland ...
 ... geantwoord ...
 ... Londen ...
 ... Aug ...
 ... willen ...
 ... 1901 ...
 ... afzetting ... het ...
 ... overige ...
 ... Koninklijke ...
 ... het ... Loo ...
 ... het ... Koning ...
 ... Koningin ... zal ...
 ... opgave ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0761

page title: ... rijkssubsidie Besluit B ...
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... Besluit ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0762

page title: ... Nederlanden verzoek Mecklenburg voorstellen Rotterdam ...
 
 ... Nederlanden ...
 ... verzoek ...
 ... Mecklenburg ...
 ... voorstellen ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0763

page title: ... Rusland ...
 
 ... Rusland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0764

page title: ... Subsidie Amsterdam @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
 
 ... Subsidie ...
 ... Amsterdam ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0765

page title: ... wijziging zes van_het 1900 zaken Zaken F Adres_1eKamer 1e_Kamer houdende ...
 
 ... wijziging ... zes ... van_het ...
 ... 1900 ...
 ... zaken ... Zaken ... F ...
 ... Adres_1eKamer ... 1e_Kamer ...
 ... houdende ... van ...
 ... Zie ...
 ... executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0766

page title: ... Weimar M dat ontvangen dat Arnhem K ...
 
 ... Weimar ...
 ... M ... dat ...
 ... ontvangen ...
 ... ontvangen ... dat ...
 ... Arnhem ...
 ... K ...
 ... Weimar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0767

page title: ... Minister MarD Suriname Notificatie Nederlanden Prins Nederlanden Notificatie 25 ...
 
 ... Minister ...
 ... MarD ...
 ... Suriname ...
 ... Notificatie ...
 ... Nederlanden ...
 ... Prins ... Nederlanden ...
 ... Notificatie ...
 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0768

page title: ... April zijn betrekking voor ook 1901 Dr verleend ook Baron ...
 
 ... April ...
 ... zijn ...
 ... betrekking ...
 ... voor ... ook ...
 ... 1901 ...
 ... Dr ... verleend ... ook ...
 ... Baron ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0769

page title: ... Nederland KB gesteld plaatsen ...
 
 ... Nederland ...
 ... KB ...
 ... gesteld ...
 ... plaatsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0770

page title: ... 4 Advocaat Justitie waarop dat Koningin verzoek ontslag Nederlanden ...
 
 ... 4 ...
 ... Advocaat ...
 ... Justitie ...
 ... waarop ...
 ... dat ...
 ... Koningin ...
 ... verzoek ...
 ... ontslag ...
 ... Nederlanden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0771

page title: ... Loo houdende verleend dat gevraagd 9 Voorzitter teruggezonden 9 Octb ...
 
 ... Loo ...
 ... houdende ...
 ... verleend ... dat ...
 ... gevraagd ...
 ... 9 ...
 ... Voorzitter ... teruggezonden ...
 ... 9 ... Octb ...
 ... K ... dd ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... afwachten ...
 ... Brief ... de ...
 ... voor ...
 ... eener ... aan ...
 ... voordracht ...
 ... Nederlanden ...
 ... het ...
 ... Octb ...
 ... Swinderen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0772

page title: ... verzoek betrekking afwijzend Maartensdijk Soestdijk ...
 
 ... verzoek ... betrekking ...
 ... afwijzend ...
 ... Maartensdijk ...
 ... Soestdijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0773

page title: ... Hertogenbosch Baron_van ontvangen zoo verband telegraafkantoor medegedeeld verleenen ...
 
 ... Hertogenbosch ...
 ... Baron_van ...
 ... ontvangen ...
 ... zoo ...
 ... verband ...
 ... telegraafkantoor ...
 ... medegedeeld ...
 ... verleenen ...
 ... H.M. ... Ministers ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0774

page title: ... 6 Wetenschappen Amsterdam welke wijze HM het HM ...
 
 ... 6 ...
 ... Wetenschappen ...
 ... Amsterdam ...
 ... welke ... wijze ... HM ...
 ... het ...
 ... HM ... het ... schrifte ...
 ... 1900 ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Secretaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0775

page title: ... dat willen aankomen ...
 
 ... dat ...
 ... willen ...
 ... aankomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0776

page title: ... w gelegenheid Hof voorgenomen Loo zullen verleenen missive houdende ...
 
 ... w ... gelegenheid ...
 ... Hof ...
 ... voorgenomen ... Loo ...
 ... zullen ...
 ... verleenen ...
 ... missive ...
 ... houdende ... dat ...
 ... de ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0777

page title: ... JD MD MarD a HM gericht Buskruitmakers Utrecht ...
 
 ... JD ... MD ... MarD ...
 ... a ... HM ... gericht ...
 ... Buskruitmakers ...
 ... Utrecht ... Zeeland ... Amsterdam ... 5 ... Mei ...
 ... daarbij ... wijziging ... aanvulling ... verzoekende ...
 ... Octb ...
 ... 79 ... 4 ...
 ... 188 ... Stbl ... buiten ...
 ... B ...
 ... Krijgsman ...
 ... Muiden ...
 ... Spoorwegstations ...
 ... 8 ... MarD ...
 ... voorstel ...
 ... buiten ... laten ...
 ... dat ...
 ... rapport ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0778

page title: ... betrekking huwelijk zou BlD aan den Gezant te Berlijn wordt ...
 
 ... betrekking ...
 ... huwelijk ...
 ... zou ...
 ... BlD ... aan ... den ... Gezant ... te ... Berlijn ... wordt ...
 ... opgedragen ... te ... handelen ... zooals ... bedoeld ... is ... in ...
 ... bovenst. ... Kabt ... schrijven ...
 ... Aan ... H.M. ... medegedeeld ...
 ... Op ... archief ...
 ... Prins ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Keizer ... Friedrich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0779

page title: ... Rotterdam Per_missive_adres Koning Koningin Eisenach aannemen Directeur archief ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Per_missive_adres ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... Eisenach ...
 ... aannemen ...
 ... Directeur ...
 ... archief ...
 ... archief ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0780

page title: ... Mevrouw Denemarken B dat ...
 
 ... Mevrouw ...
 ... Denemarken ...
 ... B ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0781

page title: ... BD 3 den overweging overweging_aanhangig_te maken wetsontwerp tusschen gemeenten 8 ...
 
 ... BD ...
 ... 3 ...
 ... den ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... maken ...
 ... wetsontwerp ...
 ... tusschen ... gemeenten ...
 ... 8 ... 2 ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... alsvoren ... RvSt ... 1902 ... 2 ...
 ... Sept ...
 ... wetsontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0782

page title: ... Rappt machtiging machtiging_om Dijkgraaf Hoogheemraden Zuidholland Gravenhage Gravenhag Gravenhage vergunning ...
 
 ... Rappt ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... Dijkgraaf ... Hoogheemraden ...
 ... Zuidholland ...
 ... Gravenhage ... Gravenhag ... Gravenhage ... vergunning ...
 ... gemeente ...
 ... RapptRvSt ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0783

page title: ... Zaandam @LIJN_BESLISSING_Notificatie Bunschoten teruggezonden dat Utrecht Bunschoten teruggezonden werkstaking ...
 
 ... Zaandam ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Bunschoten ...
 ... teruggezonden ...
 ... dat ...
 ... Utrecht ...
 ... Bunschoten ...
 ... teruggezonden ...
 ... werkstaking ...
 ... zijn ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0784

page title: ... 155 antwoord optreden President antwoord ...
 
 ... 155 ...
 ... antwoord ...
 ... optreden ... President ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0785

page title: ... Juni 10 tot tot_het_verleenen verleenen 1900 inkomsten Besluit ...
 
 ... Juni ... 10 ... tot ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... 1900 ...
 ... inkomsten ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0786

page title: ... Universiteit tijdvak 1901 gedurende tijdvak Fiat wetsontwerp 8886 Rijks_Universiteit Franke ...
 
 ... Universiteit ...
 ... tijdvak ...
 ... 1901 ...
 ... gedurende ... tijdvak ...
 ... Fiat ...
 ... wetsontwerp ...
 ... 8886 ...
 ... Rijks_Universiteit ...
 ... Franke ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0787

page title: ... Volks volks ...
 
 ... Volks ...
 ... volks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0788

page title: ... Hand Amsterdam op wijze zoo zenden aan telegram wenschte ...
 
 ... Hand ...
 ... Amsterdam ...
 ... op ... wijze ...
 ... zoo ...
 ... zenden ... aan ...
 ... telegram ...
 ... wenschte ...
 ... 8 ...
 ... akte ...
 ... Naaml ... VennP ...
 ... Amsterdam ...
 ... 53 ...
 ... 53 ...
 ... omtrent ... Maatschij ...
 ... de ... daarbij ... Winst ...
 ... rekening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0789

page title: ... telegram aanneming ...
 
 ... telegram ...
 ... aanneming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0790

page title: ... Willem MarD verzocht Willem Hove moeten Zweedsch Amsterdam toegevoegd 20 ...
 
 ... Willem ...
 ... MarD ...
 ... verzocht ...
 ... Willem ...
 ... Hove ...
 ... moeten ...
 ... Zweedsch ...
 ... Amsterdam ...
 ... toegevoegd ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0791

page title: ... 9 de gesloten overeenkomst bedrag Mei voor gemeente voor ...
 
 ... 9 ...
 ... de ... gesloten ... overeenkomst ...
 ... bedrag ...
 ... Mei ...
 ... voor ... gemeente ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0792

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0793

page title: ... voorstel ...
 
 ... voorstel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0794

page title: ... gezonden aan ...
 
 ... gezonden ... aan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0795

page title: ... Vervolg Orden Rappt 4 adres Luitenant Leger Officier alsboven ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Orden ...
 ... Rappt ... 4 ... adres ...
 ... Luitenant ...
 ... Leger ...
 ... Officier ...
 ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ...
 ... 150 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Ridder ...
 ... Legioen ... Frankrijk ...
 ... Besluit ...
 ... Aug ...
 ... Majoor ...
 ... Adel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0796

page title: ... 5 115 adres Rechtbank vergunning Ridder Osmanie @LIJN_BESLISSING 4 adres ...
 
 ... 5 ... 115 ... adres ...
 ... Rechtbank ...
 ... vergunning ...
 ... Ridder ...
 ... Osmanie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... adres ...
 ... 4e_kl ... kl. ...
 ... Aug ... 9 ... adressen ...
 ... alsboven ... Ridderorden ...
 ... Besluit ...
 ... 8 ... adressen ...
 ... Aug ... adres ...
 ... Departement ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0797

page title: ... Orden Grenadiers opzichter Indie Besluit 4 3 Amsterdam ...
 
 ... Orden ...
 ... Grenadiers ...
 ... opzichter ...
 ... Indie ...
 ... Besluit ...
 ... 4 ...
 ... 3 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0798

page title: ... Orden tijdelijk Kolonel gepensionneerden Kolonel Luitenant ...
 
 ... Orden ...
 ... tijdelijk ...
 ... Kolonel ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Kolonel ...
 ... Luitenant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0799

page title: ... No Paramaribo Consul Duitschland aldaar Rooden Adelaar fiat Octb Fabius ...
 
 ... No ...
 ... Paramaribo ... Consul ...
 ... Duitschland ... aldaar ...
 ... Rooden ... Adelaar ...
 ... fiat ...
 ... Octb ...
 ... Fabius ...
 ... Octb ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... adres ...
 ... Kamerheer ... Ceremoniemeester ...
 ... Ritmeester ...
 ... Ridder ...
 ... houdende ...
 ... het ... benoeming_tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0800

page title: 1834 [L] Drinkwater - 1901/Juni/27 #22
 
 ... telegram ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0801

page title: ... medegedeeld Potsdam Hausmarschall MarD Oranje Berlin B de niet ...
 
 ... medegedeeld ...
 ... Potsdam ...
 ... Hausmarschall ...
 ... MarD ...
 ... Oranje ...
 ... Berlin ... B ...
 ... de ...
 ... niet ... zijn ...
 ... Nassau ... zou ... aanleiding ...
 ... nopens ...
 ... medegedeeld ...
 ... Loo ...
 ... niet ...
 ... willen ...
 ... Siamees ...
 ... Nota ...
 ... B ...
 ... Prins ...
 ... Octb ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0802

page title: ... Zaken den beroep GedStaten Limburg goedkeuring ...
 
 ... Zaken ...
 ... den ...
 ... beroep ... GedStaten ...
 ... Limburg ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0803

page title: ... Rappt Notificatie 7 Koning Koningin betrekking ongeregeldheden ...
 
 ... Rappt ...
 ... Rappt ...
 ... Notificatie ...
 ... 7 ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... betrekking ...
 ... ongeregeldheden ...
 ... Notificatie ...
 ... missive ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... Infanterie ...
 ... B ...
 ... werkstaking ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Sept ... 41 ... 4 ... mededeeling ... dat ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Aug ... 4 ...
 ... Commissaris ... Koningin ... NoordHolland ...
 ... werkstaking ... Haarlem ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0804

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0805

page title: ... Generalen Majoor ...
 
 ... Generalen ...
 ... Majoor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0806

page title: ... Eerste Regt Grenadiers beschikking Directeur archief schatkist 57 ...
 
 ... Eerste ...
 ... Regt ... Grenadiers ...
 ... beschikking ...
 ... Directeur ...
 ... archief ...
 ... schatkist ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0807

page title: ... daarop gevoegd verzoek daarop zoodanig Oorlog ...
 
 ... daarop ...
 ... gevoegd ...
 ... verzoek ... daarop ...
 ... zoodanig ...
 ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0808

page title: ... Aug Rappt @LIJN_BESLISSING_Notificatie MarD Rappt BlD Aug @LIJN_BESLISSING_Notificatie Aug ...
 
 ... Aug ...
 ... Aug ... Rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... MarD ...
 ... Rappt ... BlD ... Aug ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Aug ...
 ... verzoekschrift ...
 ... d ...
 ... Ministeries ... zijn ...
 ... beschikt ...
 ... voorzien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0809

page title: ... Nederland dat overeenkomst Amsterdam ...
 
 ... Nederland ...
 ... dat ...
 ... overeenkomst ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0810

page title: ... dankbetuiging ...
 
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0811

page title: ... B a ...
 
 ... B ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0812

page title: ... Hertogenbosch houden goed rapporten Aug ontvangen op ...
 
 ... Hertogenbosch ... houden ... goed ...
 ... rapporten ...
 ... Aug ...
 ... ontvangen ...
 ... op ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ...
 ... telegrammen ...
 ... Utrecht ...
 ... HM ...
 ... JD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0813

page title: ... @LIJN_TABEL_ROOD 5 schrijven Delfshaven Rotterdam 3 HM. Sept Loo ...
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... 5 ...
 ... schrijven ...
 ... Delfshaven ...
 ... Rotterdam ... 3 ...
 ... HM. ...
 ... Sept ... Loo ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... voor ...
 ... HM. ... K ... ontvangen ... voor ...
 ... verzoek ...
 ... Webel ...
 ... Rotterdam ...
 ... Dept ... Justitie ...
 ... Koningin ...
 ... voordrachten ...
 ... BD ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0814

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0815

page title: ... Heerenveen Staten reglement ten_behoeve ...
 
 ... Heerenveen ...
 ... Staten ...
 ... reglement ...
 ... ten_behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0816

page title: ... Bochum RapptRvSt Decb bladz Decb Amsterdam 4 Decb op ...
 
 ... Bochum ...
 ... RapptRvSt ... Decb ...
 ... bladz ...
 ... Decb ...
 ... Amsterdam ...
 ... 4 ...
 ... Decb ... op ...
 ... B ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Gravenhage ...
 ... alsboven ... verzoek ...
 ... alsboven ... Koning ... Koningen ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0817

page title: ... werken 7 machtiging_om overweging_aanhangig_te van OB verzoek Haarlem om ...
 
 ... werken ...
 ... 7 ... machtiging_om ...
 ... overweging_aanhangig_te ... van ...
 ... OB ... verzoek ...
 ... Haarlem ... om ...
 ... Morgenster ... tot ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0818

page title: ... volgreeks gemeente Nederlanden Centraal aanleiding inlichting Statistiek 1902 ...
 
 ... volgreeks ...
 ... gemeente ...
 ... Nederlanden ...
 ... Centraal ...
 ... aanleiding ...
 ... inlichting ...
 ... Statistiek ...
 ... Statistiek ...
 ... 1902 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0819

page title: ... plaatsen Statistiek 1900 plaatsen Statistiek 1900 Nederland ...
 
 ... plaatsen ...
 ... Statistiek ...
 ... Statistiek ... 1900 ...
 ... plaatsen ...
 ... Statistiek ...
 ... 1900 ...
 ... Nederland ...
 ... plaatsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0820

page title: ... 53 der_Statistiek Koninkrijk 1900 plaats Sept 8 ...
 
 ... 53 ...
 ... der_Statistiek ...
 ... Koninkrijk ... 1900 ...
 ... plaats ...
 ... Sept ...
 ... 8 ...
 ... ontslag ... ontslag_te ... lag ...
 ... Centrale ...
 ... 4 ...
 ... Nederland ... 1900 ...
 ... overzicht ... Nederlandsche ... Leger ...
 ... overzicht ... Nederlandsche ... Leger ...
 ... militair ...
 ... 1900 ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0821

page title: ... 1900 Koninkrijk Europa 1900 periodieke Nederland Novb Nederland Nieuwe ...
 
 ... 1900 ...
 ... Koninkrijk ...
 ... Europa ... 1900 ...
 ... periodieke ...
 ... Nederland ...
 ... Novb ...
 ... Nederland ... Nieuwe ...
 ... Statistiek ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0822

page title: ... Utrecht antwoord het medegedeeld schrijven voorzien schrijven ...
 
 ... Utrecht ...
 ... antwoord ... het ...
 ... medegedeeld ...
 ... schrijven ... voorzien ...
 ... schrijven ... alhier ...
 ... HM ... M ...
 ... Koningin ...
 ... BlD ...
 ... 3 ... 4 ... 41 ...
 ... Britsche ...
 ... Nederland ... 10 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... BlD ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0823

page title: ... @IMPRINT_1857 BlD Oldenburg bediening hebben antwoord willen ...
 
 ... @IMPRINT_1857 ...
 ... BlD ...
 ... Oldenburg ...
 ... bediening ...
 ... hebben ...
 ... antwoord ...
 ... willen ...
 ... zonder ... schrijven ...
 ... maken ...
 ... Aug ...
 ... BlD ...
 ... Sept ...
 ... antwoord ...
 ... houdende ...
 ... antwoord ...
 ... Octb ... 6 ... alsboven ... houdende ...
 ... het ... huwelijk ...
 ... Mevrouw ...
 ... Rusland ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0824

page title: ... 57 Utrecht belooning gedurende 3 BD 5 Aug 5 ...
 
 ... 57 ...
 ... Utrecht ...
 ... belooning ...
 ... gedurende ...
 ... 3 ...
 ... BD ...
 ... 5 ... Aug ... 5 ... 9 ...
 ... voor ... Ambtenaren ... omtrent ... vallen ...
 ... RHB ...
 ... 7 ...
 ... Januari ...
 ... 61 ... 6 ...
 ... heeft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0825

page title: ... @IMPRINT_1859 No Aug bepalen Rijks BD 7 ontslag te_verleenen Rijks ...
 
 ... @IMPRINT_1859 ...
 ... No ...
 ... Aug ... bepalen ...
 ... Rijks ...
 ... BD ... 7 ...
 ... ontslag ... te_verleenen ...
 ... Rijks ... Besluit ...
 ... Aug ... bepalen ...
 ... 1901 ...
 ... directeur ...
 ... School ...
 ... Aug ... 5995 ... 5 ... verleenen ...
 ... ten_behoeve ... gemeentelijke ...
 ... benoeming_tot ...
 ... jaarwedde ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0826

page title: ... Andreae tijdvak benoeming Helder School 0 Wals onderwijs ...
 
 ... Andreae ...
 ... tijdvak ...
 ... benoeming ...
 ... Helder ...
 ... School ...
 ... 0 ...
 ... Wals ...
 ... onderwijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0827

page title: ... bladz Aug Rappt Aug @LIJN_BESLISSING Aug @NUMERO Gouda Besluiten Sept ...
 
 ... bladz ...
 ... Aug ... Rappt ... Aug ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Aug ... @NUMERO ...
 ... Gouda ...
 ... Besluiten ...
 ... Sept ...
 ... leeraar ... Rijks ... Rijkshoogere ...
 ... belooning ... Waerden ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Rijks ... burgerschool ...
 ... Andreas ... Rijks ...
 ... Heerenveen ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1901 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... wedden ... toekennen ... belooningen ...
 ... Rijks ...
 ... onderwijs ...
 ... gedurende ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0828

page title: ... toekennen gemeente tijdvak gemeente Groningen Groneman Amsterdam leeraar ...
 
 ... toekennen ...
 ... gemeente ... tijdvak ...
 ... gemeente ...
 ... Groningen ...
 ... Groneman ... Amsterdam ... leeraar ...
 ... leeraar ...
 ... onderwijs ...
 ... gedurende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0829

page title: ... aldaar Zondervan ontslag benoeming leeraar tijdelijk Tweede_Kamer aanvulling leeraar ...
 
 ... aldaar ...
 ... Zondervan ...
 ... ontslag ...
 ... benoeming ...
 ... leeraar ...
 ... tijdelijk ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... aanvulling ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0830

page title: ... Zaken @TOT_EN_MET Novb 4 ...
 
 ... Zaken ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Novb ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0831

page title: ... 90 Rappt Novb burgerscholen Gouda Berg Bruyel Novb 4 ...
 
 ... 90 ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... burgerscholen ...
 ... Gouda ... Berg ...
 ... Bruyel ...
 ... Novb ... 4 ... gemeente ...
 ... 1902 ... 02 ... vrijstelling ... verleenen ...
 ... oprichten ...
 ... fiat ...
 ... 1902 ...
 ... Ambte ...
 ... Decb ...
 ... a ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... het ...
 ... Zoom ...
 ... RH ... RHB ...
 ... 1901 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0832

page title: ... bladz 6 No gemeente Sept 9 vrijstelling verplichting_tot ...
 
 ... bladz ... 6 ...
 ... No ...
 ... gemeente ...
 ... Sept ... 9 ... vrijstelling ...
 ... verplichting_tot ...
 ... 3 ...
 ... het ... Rijks ... Rijks_Universiteit ... universiteit ...
 ... Leiden ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... Octb ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... Rijks_Universiteit ... Rijks ... Universiteit ... Universiteit_te ...
 ... zulks ... toekenning ...
 ... hoogleeraar ...
 ... Universiteit ...
 ... 7 ... 3 ... vaststelling ...
 ... voor ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ... Besluit ...
 ... Octb ... 6 ... 4 ...
 ... Hartman ...
 ... Leiden ...
 ... Went ... Rijks ...
 ... Universiteit ...
 ... Octb ... tot ...
 ... Leiden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0833

page title: ... hoogleeraar de Universiteit @LIJN_BESLISSING toekennen Novb belooning weduwe ...
 
 ... hoogleeraar ... de ...
 ... Universiteit ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... toekennen ...
 ... Novb ...
 ... belooning ... weduwe ...
 ... Utrecht ...
 ... Rijks_Universiteit ... Rijks ...
 ... vacature ... die ...
 ... tijdvak ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... machtigen_tot ... tot ...
 ... BD ...
 ... leeraar ...
 ... Utrecht ... Muller ... Leiden ...
 ... 8843 ...
 ... Universiteit ...
 ... 8 ... het ... toekennen ...
 ... waarnemen ...
 ... voor ...
 ... Leiden ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0834

page title: ... 9 ...
 
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0835

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0836

page title: ... 7 verleenen hierbij Schadeloosstelling Rappt diens opgeheven nieuwe hierbij personen ...
 
 ... hierbij ...
 ... opgeheven ...
 ... nieuwe ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0837

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0838

page title: ... Rotterdam exploitatie Amsterdam ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0839

page title: ... No 43 d Vennp tot IJmuiden Hoorweg ...
 
 ... No ...
 ... 43 ...
 ... d ...
 ... Vennp ...
 ... tot ...
 ... IJmuiden ...
 ... Hoorweg ...
 ... Nijmegen ...
 ... Rappt ... Aug ... 10 ...
 ... Statuten ...
 ... Nederlandsche ... vereeniging ...
 ... Vaderland ... Haarlem ...
 ... Besluiten ...
 ... e ...
 ... a ... Commissie ...
 ... Ambt ...
 ... Goor ...
 ... vooruit ...
 ... Statuten ... Vereeniging ...
 ... Amsterdamsche ... Schoenmakers ...
 ... Amsterdam ...
 ... onderwijs ... schoolbezoek ...
 ... er ... oprichting ...
 ... Visscherij ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0840

page title: ... Algemeene vereeniging Rotterdam Zierikzee M Zwolle ...
 
 ... Algemeene ...
 ... vereeniging ...
 ... Rotterdam ...
 ... Zierikzee ...
 ... M ...
 ... Zwolle ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0841

page title: ... goedkeuring oprichting Vennp exploitatie Amsterdam B Haagsche IJzeren Streken ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... oprichting ... Vennp ...
 ... exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... B ...
 ... Haagsche ...
 ... IJzeren ...
 ... Streken ...
 ... Cultuur ... Rotterdam ...
 ... Maatschij ... exploitatie ...
 ... gedaan ... door ...
 ... Rotterdam ... Amsterdam ...
 ... 103 ... 0 ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Vennp ...
 ... Sleepboot ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0842

page title: ... Statuten Hauwert VennP exploitatie VennP 125 vereeniging ...
 
 ... Statuten ...
 ... Hauwert ...
 ... VennP ...
 ... exploitatie ...
 ... VennP ...
 ... 125 ...
 ... vereeniging ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0843

page title: ... Statuten Exploitatie Statuten Venhuizen Hilversum Nederland Statuten ...
 
 ... Statuten ...
 ... Exploitatie ...
 ... Statuten ...
 ... Venhuizen ...
 ... Hilversum ...
 ... Nederland ...
 ... Statuten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0844

page title: ... goedkeuring a Maatschij voor Centrale Utrecht Maatschij ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... a ... Maatschij ... voor ...
 ... Centrale ... Utrecht ...
 ... Maatschij ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
 ... nabij ...
 ... Boelend ... B ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten ...
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Groningen ...
 ... N@n ... Vennp ...
 ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0845

page title: ... 125 Vereeniging Wijk Statuten Amsterdam Hoorn Kruis Hoorn Nederland Rotterdam ...
 
 ... 125 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Wijk ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Hoorn ...
 ... Kruis ... Hoorn ...
 ... Nederland ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0846

page title: ... goedkeuring Statuten Heerenveen gymnasten Rotterdam tot school Utrecht te ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Statuten ...
 ... Heerenveen ...
 ... gymnasten ...
 ... Rotterdam ...
 ... tot ... school ...
 ... Utrecht ...
 ... te ...
 ... Naaml. ... VennP ...
 ... Utrecht ...
 ... Petroleum ...
 ... Voorwaarts ... tusschen ... Amsterdam ...
 ... Delft ...
 ... 8 ...
 ... gemeente ... Venray ...
 ... Hand ...
 ... Nederland ...
 ... alsboven ...
 ... Boskoop ...
 ... Statuten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0847

page title: ... 168. Besluiten Algemeen Besluiten Zuidholland Vereeniging Loge Groningen Zeeuw ...
 
 ... 168. ...
 ... Besluiten ...
 ... Algemeen ...
 ... Besluiten ...
 ... Zuidholland ...
 ... Vereeniging ...
 ... Loge ...
 ... Groningen ...
 ... Zeeuw ...
 ... Besluiten ...
 ... 188 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0848

page title: ... VennP exploitatie Gravenhage de VennP Amsterdam Maatschappij exploitatie Amsterdam ...
 
 ... VennP ...
 ... exploitatie ...
 ... Gravenhage ...
 ... de ...
 ... VennP ... Amsterdam ...
 ... Maatschappij ... exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
 ... Statuten ...
 ... Meppel ...
 ... Statuten ...
 ... Rotterdam ...
 ... Dordrecht ...
 ... Bouwmaatschappij ... Gravenhage ...
 ... alsboven ...
 ... Vereeniging ...
 ... Volksbond ...
 ... Christelijke ...
 ... Maas ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0849

page title: ... Statuten Amsterdam Christelijk gemeente Amsterdam VennP Statuten ...
 
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Christelijk ...
 ... gemeente ... Amsterdam ...
 ... VennP ...
 ... Statuten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0850

page title: ... Octb Incourante @LIJN_BESLISSING Arnhem Octb Amsterdam Stoomvischschip Heuvelman Rotterdam @LIJN_BESLISSING ...
 
 ... Octb ...
 ... Incourante ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Arnhem ...
 ... Octb ...
 ... Amsterdam ...
 ... Stoomvischschip ...
 ... Heuvelman ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... de ...
 ... concentratiekampen ... Zuid ...
 ... Leiden ...
 ... exploitatie ...
 ... Gravenhage ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
 ... Octb ...
 ... Vennp ...
 ... exploitatie ...
 ... Amsterdam ...
 ... 188 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0851

page title: ... 4 Liederkranz Kantoor Kolonien Limburg Utrecht Dordrecht Amsterdam ...
 
 ... 4 ...
 ... Liederkranz ...
 ... Kantoor ...
 ... Kolonien ...
 ... Limburg ...
 ... Utrecht ...
 ... Dordrecht ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0852

page title: ... Vervolg 43 4 Vereeniging Internationale Sigaretten Amsterdam Besluiten Neder Gravenhage ...
 
 ... Vervolg ...
 ... 43 ... 4 ...
 ... Vereeniging ...
 ... Internationale ... Sigaretten ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
 ... Neder ...
 ... Gravenhage ...
 ... fabriek ...
 ... Bouwmaatschappij ... Scholten ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Octb ... b ... 182 ... 8 ... 2 ...
 ... gemeente ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0853

page title: ... Vervolg_van Octb de Naaml VennP Besluiten Octb @NUMERO alsboven ...
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Octb ...
 ... de ... Naaml ... VennP ...
 ... Besluiten ...
 ... Octb ... @NUMERO ... alsboven ...
 ... er ...
 ... Leiden ...
 ... Wormerveer ...
 ... Statuten ...
 ... Gravenhage ...
 ... Naaml ... Vennp ... VennP ... Vennp ... VennP ...
 ... b ... Maatschij ... het ...
 ... bouwen ... van ...
 ... Utrecht ...
 ... Vennp ...
 ... sGravenhage ...
 ... vereeniging ...
 ... Amsterdam ...
 ... voor ... de ... hoofd ...
 ... Statuten ...
 ... van ... houders ...
 ... Lombard ...
 ... Amsterdam ...
 ... van ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0854

page title: ... Tabak Tabaks Statuten Amsterdam Statuten Harpenzoon ...
 
 ... Tabak ... Tabaks ...
 ... Statuten ...
 ... Amsterdam ...
 ... Statuten ...
 ... Harpenzoon ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0855

page title: ... conserveerde Schermvereeniging Statuten Haarlem Statuten Dordrecht Nationaal VI ...
 
 ... conserveerde ...
 ... Schermvereeniging ...
 ... Statuten ...
 ... Statuten ...
 ... Haarlem ...
 ... Statuten ...
 ... Dordrecht ...
 ... Nationaal ...
 ... VI ... Dordrecht ...
 ... Naarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0856

page title: ... Hilversum gemeente School Statuten Bakkers Arnhem ...
 
 ... Hilversum ...
 ... gemeente ...
 ... School ...
 ... Statuten ... Bakkers ...
 ... Arnhem ...
 ... Statuten ...
 ... Enschede ...
 ... Amsterdam ...
 ... Arnhem ...
 ... Zaandam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0857

page title: ... Octb Maatschij Amsterdam Novb houdende verzoekschrift Helder daarbij Statuten ...
 
 ... Octb ...
 ... Maatschij ...
 ... Amsterdam ...
 ... Novb ...
 ... houdende ... verzoekschrift ...
 ... Helder ...
 ... daarbij ...
 ... Statuten ...
 ... dat ...
 ... gegeven ...
 ... verzoek ...
 ... Koninklijke ... Marine ...
 ... Jachtclub ...
 ... aangegeven ...
 ... Statuten ...
 ... 25 ... Novb ... goedkeuring ...
 ... Naaml. ...
 ... Boschbouw ...
 ... Rappt ... Novb ... 0 ...
 ... Vereeniging ... Christelijk ...
 ... Rotterdam ... fiat ...
 ... oprichting ... Vennp ...
 ... Rotterdam ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0858

page title: ... GedStaten Spoorweg Technik ...
 
 ... GedStaten ...
 ... Spoorweg ...
 ... Technik ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0859

page title: ... MarD Smit Groning Groningen ...
 
 ... MarD ...
 ... Smit ...
 ... Groning ... Groningen ...
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0860

page title: ... dat de voor behoeve de Amsterdam alsboven dat dienst ...
 
 ... dat ... de ...
 ... voor ...
 ... behoeve ...
 ... de ...
 ... Amsterdam ...
 ... alsboven ... dat ...
 ... dienst ...
 ... Brussel ...
 ... Sept ... alsboven ...
 ... Zeehond ...
 ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0861

page title: ... Commissien MarD 43 tot_het 1901 behoeve Besluit dat Kolonel ...
 
 ... Commissien ...
 ... MarD ... 43 ... tot_het ...
 ... 1901 ...
 ... behoeve ... Besluit ...
 ... dat ...
 ... Kolonel ...
 ... Kapitein ... Artillerie ...
 ... zoo ...
 ... noodig ...
 ... op ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... MarD ...
 ... Smit ...
 ... M ...
 ... Python ... beste ... bestemd ...
 ... Marine ...
 ... de ...
 ... Rappt ...
 ... Hamburg ...
 ... Instituut ... d ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0862

page title: ... Roy Directeuren Rotterdam machinist Willemsoord ...
 
 ... Roy ...
 ... Directeuren ...
 ... Rotterdam ...
 ... machinist ...
 ... Willemsoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0863

page title: ... verleenen thans de Reserve tellen Indie Besluit dat ...
 
 ... verleenen ...
 ... thans ...
 ... de ... Reserve ...
 ... tellen ...
 ... Indie ... Besluit ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... arbeid ...
 ... Octb ...
 ... 8 ... Octb ...
 ... dat ...
 ... het ... onderwijs ...
 ... Maas ...
 ... Octb ...
 ... B ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0864

page title: ... Octb bepalen Kolonel gepensionneerden Luitenant Cavalerie B Besluit MarD ...
 
 ... Octb ... bepalen ...
 ... Kolonel ... gepensionneerden ... Luitenant ...
 ... Cavalerie ... B ...
 ... Besluit ...
 ... MarD ... Octb ... 40 ...
 ... dat ...
 ... Smit ... wordt ...
 ... het ...
 ... fiat ...
 ... 4 ...
 ... voor ...
 ... Adjunct ...
 ... verblijf ...
 ... Octb ... dat ...
 ... dat ...
 ... machinist ...
 ... voor ...
 ... Rooseboom ...
 ... Adjunct ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0865

page title: ... verleenen reizen Smit torpedobooten Parijs vergoeding ...
 
 ... verleenen ...
 ... reizen ...
 ... Smit ...
 ... torpedobooten ...
 ... Parijs ...
 ... vergoeding ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0866

page title: ... aldaar worden Consulaat gezonden ...
 
 ... aldaar ...
 ... worden ...
 ... Consulaat ...
 ... gezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0867

page title: ... goedkeuring Hoofdinspecteur sGravenhage Gravenhage L Directeur Zeeland belang ...
 
 ... goedkeuring ...
 ... Hoofdinspecteur ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... L ... Directeur ...
 ... Zeeland ...
 ... belang ... Nederlandsche ...
 ... Scheepvaart ...
 ... Rappt ... Decb ... 200 ...
 ... Rijks ...
 ... E ...
 ... Duitschland ... Zwitserland ...
 ... boezems ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ...
 ... stemming ... doen ... reizen ...
 ... Hoofdingenieur ...
 ... Keurenaer ...
 ... die ... zijn ...
 ... Maas ...
 ... Dr ...
 ... Pantserschip ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0868

page title: ... Kolonien hoofd Resident Smit ...
 
 ... Kolonien ...
 ... hoofd ...
 ... Resident ...
 ... Smit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0869

page title: ... Decb tot_het_verleenen tot_het tot_het_verleenen tot_het reizen Parijs Ingenieur Rijkswa verband ...
 
 ... Decb ... tot_het_verleenen ... tot_het ... tot_het_verleenen ...
 ... tot_het ... reizen ...
 ... Parijs ... Ingenieur ... Rijkswa ...
 ... verband ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... Decb ...
 ... Staat ... de ...
 ... gemaakt ...
 ... 9 ...
 ... gesteld ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... adjunct ... de ...
 ... van ...
 ... van ... dienst ...
 ... toestemming ...
 ... maken ...
 ... voor ...
 ... nabij ...
 ... gemeente ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0870

page title: ... MarD Decb tot_het_verleenen verleenen toestemming dat 1902 Berlijn ...
 
 ... MarD ... Decb ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... toestemming ... dat ...
 ... 1902 ... Berlijn ... wordt ...
 ... p ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... dat ...
 ... Luitenant ...
 ... Indie ...
 ... Indie ...
 ... Besluit ...
 ... MarD ...
 ... 1902 ...
 ... Decb ...
 ... Smit ...
 ... bestemd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0871

page title: ... 9 6 1900 de ...
 
 ... 9 ... 6 ...
 ... 1900 ...
 ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0872

page title: ... 57 toegezonden a Vervolg ...
 
 ... 57 ...
 ... toegezonden ...
 ... toegezonden ...
 ... a ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0873

page title: ... Leeuw aanbieden OB Ridder Voorzitter 14 Sept 54 van ...
 
 ... Leeuw ...
 ... aanbieden ... OB ...
 ... Ridder ...
 ... Voorzitter ...
 ... 14 ... Sept ...
 ... 54 ... van ... Sept ... HM ... nopens ...
 ... Nederlanden ... heeft ...
 ... directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... 4 ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Ridder ... Nederlandschen ... Leeuw ...
 ... Muller ... Amsterdam ...
 ... goedkeuring ... het ... KB ... K ... wordt ... goedkeuring ...
 ... Sept ...
 ... KB ...
 ... dat ... KB ...
 ... Sept ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0874

page title: ... benoeming Michielsgestel Orde Leiden College Universiteit ...
 
 ... benoeming ...
 ... Michielsgestel ...
 ... Orde ...
 ... College ...
 ... Universiteit ...
 ... Universiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0875

page title: ... Nederlandsch MarD aanbieden OB Orde Nederlandschen Kapitein zee Inspecteur ...
 
 ... Nederlandsch ...
 ... MarD ...
 ... aanbieden ... OB ...
 ... Orde ... Nederlandschen ...
 ... Kapitein ... zee ...
 ... Inspecteur ...
 ... Amsterdam ...
 ... MarD ... Decb ...
 ... Besluit ...
 ... 2 ... De ... 23 ...
 ... Besluit ...
 ... alsboven ...
 ... het ...
 ... Zaken ...
 ... i ...
 ... 24 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0876

page title: ... r dat Antwoord dat 4 dat ...
 
 ... r ...
 ... dat ...
 ... Antwoord ...
 ... dat ...
 ... 4 ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0877

page title: ... Loo de Amerikaansche BlD houden houdende ...
 
 ... Loo ...
 ... de ... Amerikaansche ...
 ... BlD ...
 ... houden ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0878

page title: ... zulks Justitie Staats Nederland Nederlanden hierbij ...
 
 ... zulks ...
 ... Justitie ...
 ... Staats ...
 ... Nederland ...
 ... Nederlanden ...
 ... hierbij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0879

page title: ... Octb Neder Staats Nederlanden zoo missive ...
 
 ... Octb ...
 ... Neder ...
 ... Staats ...
 ... Nederlanden ...
 ... zoo ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0880

page title: ... Brief verzoekschrift Amsterdam afwijzend adres apostillaire BD Brief Hoog Dokkum ...
 
 ... Brief ...
 ... verzoekschrift ...
 ... Amsterdam ...
 ... afwijzend ...
 ... adres ...
 ... apostillaire ...
 ... BD ...
 ... Brief ...
 ... Hoog ... Dokkum ...
 ... betrekking ...
 ... helpen ... afwijzende ...
 ... HM ...
 ... medegedeeld ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Brief ...
 ... behoeve ...
 ... Brusse ...
 ... MD ...
 ... Brief ... @NUMERO ...
 ... adres ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0881

page title: ... 1904 1884 belooning ambtenaren Dept Oorlog Kolonien H.M. zooveel ...
 
 ... 1904 ... 1884 ...
 ... belooning ... ambtenaren ...
 ... Dept ...
 ... Oorlog ...
 ... Kolonien ...
 ... H.M. ...
 ... zooveel ...
 ... voordrachten ... OB ...
 ... zijn ...
 ... d ...
 ... stukken ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0882

page title: ... verleenen gemeente zulks Besluit 16 gemeente Octb 6. alsboven 8 ...
 
 ... verleenen ...
 ... gemeente ... zulks ...
 ... Besluit ...
 ... 16 ...
 ... gemeente ...
 ... Octb ... 6. ... alsboven ...
 ... 8 ...
 ... behoeve ...
 ... willen ... HD ...
 ... Decb ... 1902 ...
 ... G.C. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0883

page title: ... verleenen @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
 
 ... verleenen ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0884

page title: ... bladz 7 de_Tweede de_Tweede_Kamer a wetsontwerp Mei het te_verleenen ...
 
 ... bladz ... 7 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ...
 ... a ... wetsontwerp ... Mei ...
 ... het ...
 ... te_verleenen ... verleenen ... vergunning ...
 ... 43 ...
 ... gemeente ...
 ... Octb ... 2 ... gemeente ...
 ... 6 ...
 ... Hemelumer ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Subsidie ...
 ... Besluit ...
 ... 9 ... Rappt ... Op_adres ... adres ... Bakker ...
 ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0885

page title: ... gemeente ...
 
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0886

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0887

page title: ... Vervolg Telegram Loo de Koningin daarvan Dinsdag medegedeeld dat HD ...
 
 ... Vervolg ...
 ... Telegram ... Loo ...
 ... de ...
 ... Koningin ...
 ... daarvan ... Dinsdag ...
 ... medegedeeld ... dat ... HD ...
 ... geborduurde ...
 ... 150 ...
 ... verzoek ... Commissie ... willen ...
 ... Voorzitter ...
 ... zitting ...
 ... 76 ...
 ... dat ...
 ... Donderdag ... 1901 ...
 ... kennisgegeven ... gegeven ...
 ... Koningin ...
 ... Tweede ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... Sept ... Zie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... voordracht ... OB ... benoeming ... Baron ...
 ... Mackay ... Staat ... tot ... Voorzitter ...
 ... Tweede ... 1901 ... 1902 ...
 ... voor ... voordracht ...
 ... 5 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0888

page title: ... BD omtrent de van de_Tweede de_Tweede_Kamer Kamer StGenl de missive ...
 
 ... BD ...
 ... omtrent ... de ... van ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ...
 ... de ...
 ... missive ... HM ...
 ... OB ...
 ... Voorzitter ...
 ... tot ...
 ... BD ... Sept ...
 ... Besluit ...
 ... medegedeeld ...
 ... belast ... het ...
 ... HD ...
 ... zal ... Vrijdag ...
 ... 0 ...
 ... Voorzitter ... Kamer ...
 ... Commissie ...
 ... Antwoord ... Troonrede ...
 ... missive ... Voorzitter ...
 ... zal ... ontvangen ...
 ... van_het ... het ...
 ... Chef ... Hof ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0889

page title: ... provincie Gelderland Eerste hebben Voorzitter Tweede Commissie willen belast aanbieden ...
 
 ... provincie ... Gelderland ... Eerste ...
 ... hebben ...
 ... Voorzitter ... Tweede ...
 ... Commissie ... willen ...
 ... belast ... aanbieden ...
 ... antwoord ...
 ... ontvangen ...
 ... kennis ... gegeven ...
 ... mededeeling ...
 ... Koningin ...
 ... Commissie ...
 ... ontvangen ... belast ...
 ... op ...
 ... ontvangen ...
 ... antwoord ...
 ... Voorzitter ...
 ... Octb ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0890

page title: ... Octb @LIJN_BESLISSING tot_het_verleenen verleenen toelage Directeur Inrichting Boudewijnse ...
 
 ... Octb ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... toelage ... Directeur ...
 ... Inrichting ... Boudewijnse ...
 ... Besluit ...
 ... provincie ... Utrecht ...
 ... hebben ...
 ... Drakestein ... Zie ...
 ... Voorzitter ...
 ... Generaal ...
 ... benoemde ...
 ... de_Tweede ...
 ... dat ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0891

page title: ... 6 ...
 
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0892

page title: ... 54 de werkelijken Rappt 25 Mei 1901 ontheffing de zijn ...
 
 ... 54 ...
 ... de ...
 ... werkelijken ...
 ... Rappt ...
 ... 25 ...
 ... Mei ... 1901 ...
 ... ontheffing ... de ...
 ... zijn ...
 ... w ...
 ... gevraagde ... intrekking ... heeft ...
 ... Octb ...
 ... werkelijken ...
 ... Octb ... tot_het ...
 ... voor ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0893

page title: ... bladz Militie BD Oct Octb werkelijken diens militie aan Rappt ...
 
 ... bladz ...
 ... Militie ...
 ... BD ... Oct ... Octb ...
 ... werkelijken ... diens ...
 ... militie ... aan ...
 ... Rappt ... MarD ...
 ... voor ...
 ... 1902 ... machtiging ...
 ... dit ...
 ... MD ...
 ... machtiging_om ... de ...
 ... voordracht ... OB ...
 ... trekkende ...
 ... uitvoering ... 115 ...
 ... Novb ...
 ... Novb ... 5 ...
 ... BD ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0894

page title: ... ontheffen Nationale daarmede militie nationale Amsterdam @AMPERSAND ...
 
 ... ontheffen ...
 ... Nationale ...
 ... daarmede ...
 ... militie ...
 ... nationale ...
 ... Amsterdam ...
 ... @AMPERSAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0895

page title: ... Decb beroep Groningen voor genoemde gemeente gehouden ...
 
 ... Decb ...
 ... beroep ...
 ... Groningen ...
 ... voor ... genoemde ... gemeente ... gehouden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0896

page title: ... Water het Dept Beyerinck mijningenieur Indie wonende ...
 
 ... Water ...
 ... het ... Dept ...
 ... Beyerinck ...
 ... mijningenieur ... Indie ... wonende ...
 ... Ambtenaren ... Dept. ...
 ... Zaken ... van ...
 ... het ...
 ... van ...
 ... voor ...
 ... zullen ...
 ... Secretaris ... Commissie ...
 ... commissie ...
 ... fiat ...
 ... vaststelling ...
 ... jaarwedden ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0897

page title: ... Waterstaat uitvoering Waterstaat dat algemeenen terug ...
 
 ... Waterstaat ...
 ... uitvoering ...
 ... Waterstaat ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... algemeenen ...
 ... terug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0898

page title: ... tractementen Buren te_verleenen het Besluit Indie machtiging te_verleenen verleenen ...
 
 ... tractementen ...
 ... Buren ...
 ... te_verleenen ...
 ... het ...
 ... Besluit ...
 ... h ...
 ... Indie ...
 ... machtiging ... te_verleenen ... verleenen ... zijn ...
 ... Middelburg ... onderwijs ...
 ... 7 ... goedkeuring ...
 ... Indie ...
 ... bij ... de ...
 ... Hulsman ...
 ... missive ...
 ... C.C.B ...
 ... Rijks ...
 ... Groningen ...
 ... gemeentelijke ...
 ... school ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0899

page title: ... Leeuwarden dat genieten sergeant Gemeente ...
 
 ... Leeuwarden ... dat ...
 ... genieten ...
 ... sergeant ...
 ... Gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0900

page title: ... Apeldoorn Groningen verleenen Apeldoorn voor 9 ...
 
 ... Apeldoorn ...
 ... Groningen ...
 ... verleenen ...
 ... Apeldoorn ...
 ... voor ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0901

page title: ... toekennen Koningin tusschenkomst aan 16 Novb H 27 Jan ...
 
 ... toekennen ...
 ... Koningin ...
 ... tusschenkomst ...
 ... aan ...
 ... 16 ... Novb ...
 ... H ...
 ... 27 ... Jan ...
 ... betrekking ... Zie ... ook ...
 ... Nederlanden ...
 ... Leger ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Koningin ...
 ... Brief ... Commissie ... Novb ...
 ... d ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ...
 ... d ... Infanterie ...
 ... H. ...
 ... provincie ... Gelderland ...
 ... Novb ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0902

page title: ... r Amsterdam ...
 
 ... r ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0903

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0904

page title: ... bladz 3 35 RvSt ingesteld besluit Limburg het rechts ...
 
 ... bladz ...
 ... 3 ... 35 ...
 ... RvSt ...
 ... ingesteld ... besluit ...
 ... Limburg ...
 ... het ...
 ... rechts ...
 ... RapptRvSt ... Sept ...
 ... Octb ...
 ... Roosteren ...
 ... dispensatie ... fiat ...
 ... machtiging ...
 ... de ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... maken ...
 ... het ...
 ... Noordholland ... goedkeuring ...
 ... onthouden ... aan_het ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0905

page title: ... dispensatie ...
 
 ... dispensatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0906

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0907

page title: ... Octb 3 machtigen_tot militaire dat de Kapitein 8 IndStbl ...
 
 ... Octb ...
 ... 3 ...
 ... machtigen_tot ... militaire ...
 ... dat ... de ... Kapitein ...
 ... 8 ...
 ... IndStbl ... 6 ...
 ... Spoorweg ... Spoorwegcommissie ...
 ... Indie ...
 ... aanwezigen ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ...
 ... Indie ... Bruine ...
 ... twee ...
 ... d ...
 ... Zoom ...
 ... van ...
 ... Leger ... ook ...
 ... dat ... Indie ...
 ... Korps ... zulks ... onder ... aan ...
 ... Commissie ...
 ... MD ... Octb ... wijziging ...
 ... het ... besluit ...
 ... de ... aanneming ...
 ... schrijvers ... Ned_Indie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0908

page title: ... Zaken gevraagd genoemde 9 door betrekking ...
 
 ... Zaken ...
 ... gevraagd ...
 ... genoemde ...
 ... 9 ...
 ... door ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0909

page title: ... Novb machtiging aanbieden OB Kapitein Infanterie van van_het ...
 
 ... Novb ... machtiging ...
 ... aanbieden ... OB ... Kapitein ...
 ... Infanterie ... van ... van_het ... Indie ...
 ... zijne ... verrichting ... verrichtingen ...
 ... de ...
 ... het ...
 ... Novb ...
 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... Novb ...
 ... Bestuur ... bestuur ...
 ... verrichtingen ...
 ... het ... tijdvak ... 29 ... 1899 ...
 ... 1901 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Decb ...
 ... Indie ...
 ... petroleumverlichting ...
 ... militaire ...
 ... wijziging ...
 ... van ... regeling ...
 ... Indie ...
 ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0910

page title: ... Zaken Gezondheid Indie zulks Minister Kon. subsidie militaire ...
 
 ... Zaken ...
 ... Gezondheid ...
 ... Indie ...
 ... zulks ...
 ... Minister ...
 ... Kon. ...
 ... subsidie ...
 ... militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0911

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0912

page title: [leeg]
 
 ... @HORIZONTALE_LIJN_LINIERING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0913

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0914

page title: ... toelage Jhr Secretaris ...
 
 ... toelage ...
 ... Jhr ...
 ... Secretaris ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0915

page title: ... 3 goedkeuring wordt FM Duijn Munster tienden provincie Octb goedkeuring ...
 
 ... 3 ... goedkeuring ...
 ... wordt ...
 ... FM ...
 ... Duijn ...
 ... Munster ...
 ... tienden ... provincie ...
 ... Octb ... goedkeuring ...
 ... J.W. ...
 ... onderwijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0916

page title: ... Hof Keizer Indie huwelijk ...
 
 ... Hof ...
 ... Hof ...
 ... Keizer ...
 ... Indie ...
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0917

page title: ... Saxen zorg schildwachten BlD voorstel BlD B de gelegenheid missive ...
 
 ... Saxen ...
 ... zorg ... schildwachten ...
 ... BlD ...
 ... voorstel ... BlD ... B ...
 ... de ...
 ... gelegenheid ...
 ... missive ... MD ...
 ... dragen ... de ...
 ... Cavalerie ...
 ... het ... Apeldoorn ...
 ... Octb ... vermoedelijk ...
 ... missive ...
 ... rappt ... aan ... HM ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0918

page title: ... Octb d zal benevens Loo zoo Infanterie ...
 
 ... Octb ...
 ... d ...
 ... zal ... benevens ...
 ... Loo ...
 ... zoo ...
 ... Infanterie ...
 ... Weimar ...
 ... 7 ...
 ... 4 ... Graaf ...
 ... Novb ... houdende ...
 ... dat ... bevelen ...
 ... dat ...
 ... gegeven ...
 ... verstrekt ...
 ... medegedeeld ...
 ... H.M ... den ...
 ... adjudant ... d ...
 ... pensionneerden ... Generaal ... Majoor ...
 ... Officier ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0919

page title: ... KB Hertog Weimar Nederlandschen Leeuw BlD BlD_de B telegram ...
 
 ... KB ...
 ... Hertog ... Weimar ...
 ... Nederlandschen ... Leeuw ...
 ... BlD ... BlD_de ... B ...
 ... telegram ... Z ...
 ... het ...
 ... Leeuw ...
 ... het ... Loo ... Octb ...
 ... dat ...
 ... HM ... ontvangen ...
 ... betreffende ... het ...
 ... Z ... Groothertog ... van ...
 ... Gravenhage ... Minister ...
 ... Oorlog ...
 ... achterwege ...
 ... teekening ...
 ... Saksen ... Saksen-Weimar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0920

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0921

page title: ... Octb wijziging van Reglement Administratie Landmacht vastgesteld ...
 
 ... Octb ... wijziging ...
 ... van ... Reglement ... Administratie ...
 ... Landmacht ... vastgesteld ...
 ... 86 ...
 ... 8 ... zulks ...
 ... vastgesteld ...
 ... Koninkrijk ...
 ... aanwijzing ...
 ... de ...
 ... autoriteiten ... Rijk ... Rijks ...
 ... veroorzaakt ...
 ... de ... Divisie ...
 ... het ...
 ... zulks ...
 ... MD ... Decb ... dat ...
 ... van ... van_de ... bestaande ...
 ... Nijmegen ...
 ... Rijks ...
 ... voor ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0922

page title: ... Militaire Zaken het ...
 
 ... Militaire ... Zaken ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0923

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0924

page title: ... Voorzitter Savornin KB Saksen Voorzitter ...
 
 ... Voorzitter ...
 ... Savornin ...
 ... KB ...
 ... Saksen ...
 ... Voorzitter ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0925

page title: ... BlD OB de medaille Orde de wordt aan het ...
 
 ... BlD ...
 ... OB ... de ... medaille ... Orde ... de ...
 ... wordt ...
 ... aan ...
 ... het ... van ...
 ... Octb ... Besluit ... Besluiten ... Octb ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... aanbieden ... OB ...
 ... Luitenant ...
 ... benoeming ...
 ... Ridder ... Oranje ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0926

page title: ... moeten 1901 BlD KB K dat voor K Novb voordracht ...
 
 ... moeten ...
 ... 1901 ...
 ... BlD ...
 ... KB ... K ...
 ... dat ...
 ... voor ...
 ... K ...
 ... Novb ...
 ... voordracht ...
 ... teruggezonden ...
 ... Novb ... voorstel ...
 ... KB ... October ...
 ... 2 ...
 ... Novb ... machtiging ...
 ... ter ...
 ... Oranje ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... 44 ... BlD ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0927

page title: ... het Oranje ...
 
 ... het ...
 ... Oranje ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0928

page title: ... afschrift Besluiten zijn twee Oranje ...
 
 ... afschrift ...
 ... Besluiten ...
 ... zijn ...
 ... twee ...
 ... Oranje ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0929

page title: ... Orde 4 tot 9 tot aanbieden d Majoor Directeur ...
 
 ... Orde ...
 ... 4 ...
 ... tot ...
 ... 9 ...
 ... tot ...
 ... aanbieden ...
 ... d ... Majoor ...
 ... Directeur ...
 ... Pots ...
 ... hebben ...
 ... t ... ook ...
 ... Novb ...
 ... Rappt ... Novb ...
 ... Limburg ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0930

page title: ... Oostenrijk MarD 61 ...
 
 ... Oostenrijk ...
 ... MarD ...
 ... MarD ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0931

page title: ... Decb Ridder Orde Kolonel E. Weimar ...
 
 ... Decb ...
 ... Ridder ...
 ... Orde ...
 ... Kolonel ... E. ...
 ... Weimar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0932

page title: ... bladz adres Kolonel Baron Infanterie om_vergunning vergunning tot_het 6 adres ...
 
 ... bladz ...
 ... adres ...
 ... Kolonel ... Baron ...
 ... Infanterie ...
 ... om_vergunning ... vergunning ...
 ... tot_het ...
 ... 6 ... adres ...
 ... Ridderorden ...
 ... MarD ... adres ...
 ... Nederlanden ...
 ... d ... Orde ...
 ... Witten ...
 ... 171 ... Op_adres ... Op_adres_van ... adres ...
 ... Berg ... Zoom ...
 ... Generalen ...
 ... Decb ... 8 ... adres ...
 ... Adjudant ... Hoogstra ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0933

page title: ... het aannemen Ridderorden Besluit adres van den Eerste_Luitenant Luitenant Infanterie ...
 
 ... het ... aannemen ... Ridderorden ...
 ... Besluit ...
 ... adres ... van ...
 ... den ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... alsboven ... het ... Vorstelijke ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0934

page title: ... Zaken uitvoering dat worden ...
 
 ... Zaken ...
 ... uitvoering ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... worden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0935

page title: ... 5 6 Koningin voordrachten 5 0 BD Leeuwarden ...
 
 ... 5 ...
 ... 6 ... Koningin ...
 ... voordrachten ...
 ... 5 ... 0 ... BD ...
 ... BD ...
 ... Leeuwarden ...
 ... zijn ...
 ... 2 ... tot_het_verleenen ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ...
 ... abonnement ... voor ... bureelkosten ...
 ... het ...
 ... tot_het ... verleenen ...
 ... Zaken ...
 ... tot ...
 ... Adjunct ...
 ... plaatsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0936

page title: ... @SLECHT Koning Tweede_Kamer w Indie ...
 
 ... @SLECHT ...
 ... Koning ...
 ... Tweede_Kamer ...
 ... w ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0937

page title: ... Rappt_KD voordracht strekkende houdende 18 21 RapptRvSt Novb ...
 
 ... Rappt_KD ...
 ... voordracht ... strekkende ...
 ... houdende ...
 ... 18 ...
 ... 21 ... RapptRvSt ... Novb ...
 ... KD ...
 ... Novb ... g ... Novb ...
 ... Fiat ... missive ...
 ... hoofd ... Zie ... ook ...
 ... stukken ... I ... uitgaven ...
 ... diens ... dienst ... diens ... Indie ... 02 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0938

page title: ... opleiding de_Tweede_Kamer Kamer 4 bezittingen betrekking ...
 
 ... opleiding ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... 4 ...
 ... bezittingen ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0939

page title: ... Novb 74 1902 @c_en_a de_Tweede_Kamer Kamer ...
 
 ... Novb ...
 ... 74 ...
 ... 1902 ...
 ... 1902 ...
 ... @c_en_a ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0940

page title: ... Novb reglement Justitie referendair Kolonien zulks ...
 
 ... Novb ...
 ... reglement ...
 ... Justitie ...
 ... referendair ...
 ... Kolonien ...
 ... zulks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0941

page title: ... Oost Zaken Decb 8 Ned_Indie Indie intrekking van_het het ...
 
 ... Oost ... Zaken ...
 ... Decb ... 8 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... intrekking ... van_het ... het ...
 ... van ...
 ... op ...
 ... voor ...
 ... d ... voor ...
 ... belooning ...
 ... Decb ... 11 ... benoeming ...
 ... Protestantsche ... gemeente ... Ned ...
 ... Indie ... T ... TK ... K ...
 ... Decb ...
 ... betrekking ...
 ... dienst ...
 ... KB ... 3 ...
 ... het ...
 ... dienst ...
 ... Indie ... machtiging ... GG ... Ned ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... diens ...
 ... personeel ...
 ... boschwezen ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... machtiging ...
 ... Decb ...
 ... het ...
 ... voordeelen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0942

page title: ... Nederlanden Voorzitter Hooge Nederlanden Hoog ...
 
 ... Nederlanden ...
 ... Voorzitter ...
 ... Hooge ...
 ... Nederlanden ...
 ... Hoog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0943

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0944

page title: ... 5 MarD de Koningin voordracht OB 5 teruggezonden ziekte ...
 
 ... 5 ... MarD ...
 ... de ... Koningin ...
 ... voordracht ... OB ...
 ... 5 ...
 ... teruggezonden ...
 ... ziekte ... HM ...
 ... voordrachten ...
 ... terugzending ...
 ... 8 ... Novb ...
 ... teruggezonden ...
 ... Decb ...
 ... Waterstaat ... Adjunct ...
 ... BD ...
 ... het ... Dept. ...
 ... plaatsen ...
 ... Handel ... Nijverheid ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0945

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0946

page title: ... Middelburg Decb Kolonien ...
 
 ... Middelburg ...
 ... Decb ...
 ... Kolonien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0947

page title: ... dat Kolonien zijn dat gepensionneerden Statistisch belooning Symkens ...
 
 ... dat ...
 ... Kolonien ... zijn ...
 ... dat ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Statistisch ...
 ... belooning ...
 ... Symkens ...
 ... Kolonien ...
 ... gestelde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0948

page title: ... wetsontwerp onteigening 8 kanaal Spoorweg tusschen Zaandam ...
 
 ... wetsontwerp ...
 ... onteigening ...
 ... 8 ...
 ... kanaal ... Spoorweg ...
 ... tusschen ... Zaandam ...
 ... missive ...
 ... aanwijzing ...
 ... Haarlem ...
 ... Besluit ...
 ... voor ...
 ... Amsterdam ... Marien ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0949

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0950

page title: ... geheim het @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 
 ... geheim ...
 ... het ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0951

page title: ... MD Artillerie Eerste_Luitenant Luitenant Infanterie Grenadiers dat gehouden ...
 
 ... MD ...
 ... Artillerie ...
 ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... Grenadiers ...
 ... dat ...
 ... gehouden ...
 ... Majoor ... van_het ... het ...
 ... bevel ...
 ... Brand ... rand ... het ...
 ... het ...
 ... Grenadiers ... voorloopig ... op ...
 ... OB ... houdende ...
 ... L ... van_het ... Infanterie ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0952

page title: ... Regt Infanterie Kapitein Adjudant ...
 
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... Kapitein ...
 ... Adjudant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0953

page title: ... Decb Grenadiers Regt_Huzaren Infanterie Kapitein Luitenant zijn militaire ...
 
 ... Decb ...
 ... Grenadiers ...
 ... Regt_Huzaren ...
 ... Infanterie ... Kapitein ...
 ... Luitenant ...
 ... zijn ...
 ... militaire ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0954

page title: ... Statistiek Gevangeniswezen plaats KdK Decb @LIJN_BESLISSING_Notificatie voor ...
 
 ... Statistiek ... Gevangeniswezen ...
 ... plaats ... KdK ...
 ... Decb ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0955

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0956

page title: ... Novb 3 machtiging OB benoeming Oranje Nassau ...
 
 ... Novb ... 3 ... machtiging ...
 ... OB ... benoeming ...
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... Commandeur ... 10 ...
 ... Directeur ...
 ... Inspecteur ...
 ... Parijs ...
 ... Octb ...
 ... Novb ...
 ... Novb ... machtiging ...
 ... aanbieden ...
 ... Consul ... van ...
 ... de ...
 ... aldaar ...
 ... laatstelijk ...
 ... Japansche ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0957

page title: ... Infanterie Decb cavalerie Ridder Besluit 4 ...
 
 ... Infanterie ...
 ... Decb ...
 ... cavalerie ...
 ... Ridder ...
 ... Besluit ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0958

page title: ... Decb voor zulks zijn dat ...
 
 ... Decb ...
 ... voor ...
 ... zulks ...
 ... zijn ...
 ... dat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0959

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0960

page title: ... tijdelijke waarop het 2 van Mei 189 1890 79 de ...
 
 ... tijdelijke ...
 ... waarop ...
 ... het ...
 ... 2 ... van ... Mei ... 189 ... 1890 ...
 ... 79 ... de ...
 ... 9 ...
 ... Decb ...
 ... Decb ...
 ... Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... Missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0961

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0962

page title: ... KB 133 antwoord schrijven Republiek B 25 a toekomen ...
 
 ... KB ... 133 ...
 ... antwoord ... schrijven ...
 ... Republiek ...
 ... B ... 25 ...
 ... a ...
 ... toekomen ...
 ... BlD ...
 ... zich ...
 ... 8 ... 3 ... Rijks ...
 ... brief ...
 ... van ... antwoord ...
 ... ontw ... brief ... van ...
 ... onderteekend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0963

page title: ... Rotterdam Nieuw Deventer Gebroeders Telegraaf ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Nieuw ...
 ... Deventer ...
 ... Gebroeders ...
 ... Telegraaf ...
 ... uitoefening ...
 ... Rotterdam ...
 ... Schiedam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0964

page title: ... 10 0 Amsterdam Vlissingen Eiberg Eibergen Exploitatie Deventer Rotterdam ...
 
 ... 10 ... 0 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vlissingen ...
 ... Eiberg ... Eibergen ...
 ... Exploitatie ...
 ... Deventer ...
 ... Rotterdam ...
 ... voorheen ...
 ... Oostzaan ...
 ... exploitatie ... onroerende ...
 ... Nederlanden ...
 ... exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0965

page title: ... 136 goedkeuring wettelijke Amsterdam rede Arnhem Vereeniging ...
 
 ... 136 ... goedkeuring ...
 ... wettelijke ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... rede ...
 ... Arnhem ...
 ... Vereeniging ... Dreumel ...
 ... Hoogkarspel ...
 ... de ... Rotterdam ...
 ... Zee ...
 ... Christelijke ...
 ... Nederland ...
 ... Zee ...
 ... Landmacht ... Tropische ...
 ... Vaderland ...
 ... Maart ... Maatschij ... Hoogezand ...
 ... Zuivelbereiding ...
 ... Leidsche ... Leiden ...
 ... omstreken ...
 ... Dieren ... Rheden ...
 ... a ... Arnemuiden ...
 ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0966

page title: ... Zuivelbereiding verbetering 28 Amsterdam Post Harmonie Amsterdam gepensionneerde Doesburg ...
 
 ... Zuivelbereiding ...
 ... verbetering ...
 ... 28 ...
 ... Amsterdam ...
 ... Post ...
 ... Harmonie ...
 ... Amsterdam ...
 ... gepensionneerde ...
 ... Doesburg ...
 ... Doesburg ...
 ... Utrecht ...
 ... Breukelen ...
 ... Internationale ...
 ... Provinciale ... Boerenbond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0967

page title: ... 5 Algemeene Nederlandsche B 7 Rotterdam 48 8 Nieuw_Buinen ...
 
 ... 5 ... Algemeene ... Nederlandsche ...
 ... B ...
 ... 7 ... Rotterdam ...
 ... 48 ... 8 ... Nieuw_Buinen ...
 ... verbetering ...
 ... 8 ... Decb ...
 ... Algemeene ... Nederland ... Nederlandsche ...
 ... Gravenhage ...
 ... Herstelling ...
 ... Nederland ... Amsterdam ...
 ... Ambtenaren ... van ...
 ... en ...
 ... Amsterdam ...
 ... eener ...
 ... voor ...
 ... Nederlandsche ... te ... Rotterdam ...
 ... B ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0968

page title: ... Vereeniging Crescendo gemeente Deurne gemeente Amsterdam ...
 
 ... Vereeniging ...
 ... Crescendo ...
 ... gemeente ...
 ... Deurne ...
 ... gemeente ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Statuten ...
 ... Nederland ... Amsterdam ...
 ... onderwijs ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vereeniging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0969

page title: ... Rotterdam Amsterdam Zeiler Amsterdam Hilversum Rotterdam ...
 
 ... Rotterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Zeiler ...
 ... Amsterdam ...
 ... Hilversum ...
 ... Rotterdam ...
 ... exploitatie ...
 ... Rotterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... IJzergieterij ...
 ... Deventer ...
 ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0970

page title: ... Zaken Waterstaat Indie ...
 
 ... Zaken ...
 ... Waterstaat ...
 ... Indie ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0971

page title: ... Rappt belooning Inspecteur het zijne Ned_Indie Indie 1902 ...
 
 ... Rappt ...
 ... belooning ... Inspecteur ...
 ... het ... zijne ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... 1902 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ... 4 ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... maken ...
 ... Koffie ... Indie ...
 ... RapptRvSt ... 7 ... Decb ... 16 ... Decb ... 15 ...
 ... Decb ...
 ... Boodschap ... Kamer ... d ... StGenl ...
 ... Missive ... kennis ...
 ... aangenomen ...
 ... Decb ...
 ... van_het_I_Hoofdstuk ... I ... Hoofdstuk ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... 7 ... Decb ...
 ... exploitatie ...
 ... aan ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0972

page title: ... Indie executie 7 ...
 
 ... Indie ...
 ... executie ...
 ... 7 ...
 ... laatste ... van ...
 ... Novb ... vastgestelde ...
 ... d ... overtocht ...
 ... Indie ...
 ... Rappt_KD ... Decb ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... I ...
 ... Indie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0973

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0974

page title: ... RH RHB leeraar benoeming RHB School ...
 
 ... RH ... RHB ...
 ... leeraar ...
 ... benoeming ...
 ... RHB ... School ...
 ... L ...
 ... tijdvak ...
 ... RH ... School ... Zwolle ...
 ... School ...
 ... Decb ...
 ... Visschers ...
 ... tijdvak ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0975

page title: ... Decb verzoek ontslag ontslag_te te_verleenen leeraar ...
 
 ... Decb ...
 ... verzoek ... ontslag ... ontslag_te ... te_verleenen ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0976

page title: ... 6 Eerste_Luitenant Luitenant 1902 gehouden ...
 
 ... 6 ...
 ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ...
 ... 1902 ...
 ... gehouden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0977

page title: ... Decb Kapitein dat zulks regel ...
 
 ... Decb ...
 ... Kapitein ...
 ... dat ...
 ... zulks ... regel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0978

page title: ... voordracht Voorzitter Commissie 20 1901 Rekenkamer Jhr Decb College Notificatie ...
 
 ... voordracht ...
 ... Voorzitter ...
 ... Commissie ...
 ... 20 ... 1901 ...
 ... Rekenkamer ...
 ... Jhr ...
 ... Decb ...
 ... College ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0979

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0980

page title: ... 8 Decb het rijkssubsidie behoeve provincie 4 BD Hoofd Maatschij ...
 
 ... 8 ... Decb ... het ...
 ... rijkssubsidie ... behoeve ...
 ... provincie ...
 ... 4 ... BD ... Hoofd ...
 ... Maatschij ... tot ...
 ... Veeteelt ... Zeeland ... behoeve ...
 ... Zeeland ...
 ... Rappt ... BD ... 7 ... Decb ... 111 ... behoeve ...
 ... Decb ... behoeve ...
 ... provincie ...
 ... 7 ... 53 ... behoeve ...
 ... provincie ... Limburg ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... BD ... Decb ... behoeve ...
 ... Breda ...
 ... provincie ...
 ... Noordholland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0981

page title: ... rijkssubsidie Utrecht Middelburg exploitatie benoeming waarneming 1901 belast ...
 
 ... rijkssubsidie ...
 ... Utrecht ... Middelburg ...
 ... exploitatie ...
 ... benoeming ...
 ... waarneming ...
 ... 1901 ...
 ... belast ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0982

page title: ... Decb Rappt Majoor Vesting Artillerie Loo @LIJN_BESLISSING_Notificatie Notificatie ...
 
 ... Decb ... Rappt ...
 ... Majoor ...
 ... Vesting ... Artillerie ... Loo ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... Infanterie ...
 ... op ...
 ... toegezonden ...
 ... toegezonden ...
 ... 1901 ...
 ... verzoekschrift ... van_den ...
 ... Haas ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0983

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0984

page title: ... Exploitatie Rotterdam exploitatie Decb Amsterdam ...
 
 ... Exploitatie ...
 ... Rotterdam ...
 ... exploitatie ...
 ... exploitatie ...
 ... exploitatie ...
 ... Decb ...
 ... Amsterdam ...
 ... gemeente ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0985

page title: ... Omstreken Onstwedde Alblasserdam Alkmaar Bond Leeuwarden ...
 
 ... Omstreken ...
 ... Onstwedde ...
 ... Alblasserdam ...
 ... Alkmaar ...
 ... Bond ... Leeuwarden ...
 ... te_Tilburg ... Tilburg ...
 ... Luthersche ... Amsterdam ...
 ... gemeente ... Draagt ...
 ... Zuivelbereiding ...
 ... Vierlings ...
 ... Koning ... Koningin ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0986

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0987

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0988

page title: ... Staatsbehoeften de Besluit Decb Q alsboven Rappt Rappt_MarD MarD ...
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... de ...
 ... Besluit ...
 ... Decb ... Q ... alsboven ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... 79 ... alsboven ...
 ... Staatsbegrooting ... 1900 ...
 ... van_het ...
 ... III_Hoofdstuk ...
 ... Rappt ... 7 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... diens ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Hoofdstuk_X ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0989

page title: ... bladz Staats Staatsbehoeften @LIJN_BESLISSING gelden diens Leiden Thomas ...
 
 ... bladz ...
 ... Staats ... Staatsbehoeften ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... gelden ...
 ... diens ...
 ... Leiden ...
 ... Thomas ...
 ... Utrecht ...
 ... Londen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0990

page title: ... MarD Decb machtiging op d Matroos ...
 
 ... MarD ... Decb ... machtiging ...
 ... op ... d ...
 ... Matroos ...
 ... aanvrage ... gedaan ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0991

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0992

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0993

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0994

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0995

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0996

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0997

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.14 7820 0998

page title: ... @KAFT ...
 
 ... @KAFT ...
 ... @KAFT ...
 ... @KAFT ...
============================================================
============================================================
 NL HaNA 2.02.14 7820 0105

page title: [no page title]