============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0001

page title: - 1897/ Boekkaft, front
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0002

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0003

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0004

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0005

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0006

page title: [leeg]
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0007

page title: 0781 [R] Gratie - 1897/Decb/8 #47
 
 ... @PAPIER_BOVENRAND ...
1897 Gratie
Decb 8 47 Nota waaruit blijkt dat H.M. de Koningin Regentes   Zie ook bladz
aan den Minister van Justitie den wensch te kennen 1523
heeft gegeven om bij de troonsbestijging van de  Zie 25/26 feb 1898
Koningin gratie te verleenen
_-_ Op te leggen in het archief
 ... Novb ... 13 ... 3 ... 8 ... Rappt ... JD ... 5 ... 144 ... om ... machtig ... machtiging_om ... afwijzend ...
 ... te ... beschikken ... op ... een ... verzoekschrift ... om_gratie ... van ...
W.A. Klinkhamer te Zwolle. -=- Fiat missive
 ... Novb ... 15 ... 5 ... 6 ... Rappt ... JD ... Novb ... Op ... adressen_van ... van ...
Hezewijk echtgenoote van P.H. Kuypers te Mook
 ... Hezewijk ... echtgenoote ... van ... Kuypers ... te ... Mook ...
en J.H. Eykelboom, verpleegde in de Rijkswerk
inrichting te Veenhuizen I om gratie
Rappt JD 10 Novb no 160 Op adres van D. Otten te
 ... Arnhem ... om ... gratie ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... B ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ... Maart ...
 ... 17 ... Rappt ... Novb ... machtiging ... af ...
 ... wijzend ... te_beschikken ... te ... beschikken ... beschikken_op ... op_de ... op ... de ... de_verzoekschriften ... verzoekschriften ... verzoekschriften_om ... om ...
gratie van L. Voskuyl te Delft; W. of W.G. West-
geest te Schiehoek; en J. Vermeulen, verpleegde
in de Rijkswerkinrichting Veenhuizen III. -=- Fiat missives
 ... Novb ... 8 ... 11 ... Rappt_JD ... Novb ... @NUMERO ... 61 ... alsboven ... als ... boven ... op ... het ... het_verzoekschrift ... verzoekschrift ...
om gratie van H. Schuurman te Gasteren, ge- meente Anloo. -=- Fiat missive
 ... 19 ... 9 ... Rappt ... JD ... de_verzoekschriften ... om ...
gratie van J. Stapper te Amsterdam en J. Zeylmaker
tijdelijk te Hoorn. -=- Fiat missive
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0008

page title: 0782 [L] Gratie - 1897/Novb/20 #1/2
 
 ... aan ... bladz ...
 ... Novb ... om ...
 ... Novb ... machtiging ...
 ... te_beschikken ... beschikken ... op_de ... op ... d ...
tie van F.L. van Sonsbeeck te Breda en Ao Dries
 ... te_Schiedam ... van ... en ... S. ... Daniels ...
 ... Simons ... gedetineerd ... te ... te_Rotterdam ... Rotterdam ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... missives ...
 ... 20 ... Rappt ... JD ... KD ... Novb ... alsboven ... als ... boven ... op ... het ...
 ... ... op ... @PRIMO ... A ...
 ... zoekschrift ... van ... Verfaillie ... of ...
 ... te ... Leeuwarden ... Fiat ...
 ... Novb ... Rappt_JD ... 15 ... 5 ... Novb ... Op ... adres ... Zwerver ...
 ... echtgenoote ... van ... H ... April ... Aardema ... A ... Wartena ... verleenen ...
 ... gemeente ... Idaarderadeel ... om ... Besluiten ... 3 ... fiat ...
 ... Rappt ... JD ... 15 ... 5 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... zend ... beschikken ... op_de ... op ... d ... de_verzoekschriften ... de ... verzoekschriften ... om_gratie ...
 ... Jager ... echtgenoote ... van ... de_Jong ... de ... Graven ...
 ... Dijkstra ... gemeente ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ...
 ... Rappt ... Novb ... boven ...
 ... 24 ... 4 ... JD ... 16 ... Novb ... als ... boven ... van ... B ...
 ... 4 ... Bouma ... Suameer ... gemeente ... g ... Tietjerksteradeel ...
 ... nopens ...
 ... voor ... of ... W ... de_Brake ... de ... Brake ... Zeeuw ...
 ... beiden_te ... Utrecht ... van ... Enzerink ... verpleegde ...
 ... Rijkswerkinrichting_Veenhuizen_II ... Rijks ... missives ...
 ... Novb ... 14 ... 4 ... 41 ... om ... alsboven ... als ... boven ... verzoek ...
 ... schrift ... gratie ... van ...
 ... P ... Schmeitz ... Fiat ...
 ... 26 ... 3 ... Novb ... adres ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0009

page title: 0783 [R] Gratie  - 1897/Novb/27 #2/3
 
 ... Novb ... Rappt_JD ... Rappt ... Rappt_JD ... JD ... machtiging ...
 ... op_de ... op ... de ...
 ... van ... P ... Schulpen ... Susteren ... en ... W ... van ... Veen ...
 ... te ... Werkendam ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missives ... missives ...
 ... als ... alsboven ...
 ... 19 ... JD ... 24 ... als ... alsboven ... boven ... Couwen ...
 ... berg ... gedetineerd_te ... s ... sHertogenbosch ... Hertog ... Hertogenbosch ... van ... M ...
 ... Groen ... Scheveningen ... gem ... sGravenhage ... s ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... Fiat ... Fiat_missives ... missives ...
 ... Decb ... 2 ... Rappt ... 2 ... Novb ... als ... alsboven ... als ... boven ... ten ... behoeve ... van ...
 ... J.W. ... Coumans ... te ... Bergen ... Bergen_op_Zoom ... B ... Bergen_op_Zoom ... op_Zoom ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... Fiat ... Fiat_missive ... missive ...
 ... Novb ...
 ... 4 ... van ...
 ... Kuyer ... er ... en ... Lucas ... beiden ... gedetineerd ... g ...
 ... te_Leeuwarden ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missives ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... missives ...
 ... @D_callig ... 4 ... Rappt ... Vervolg ... als ... alsboven ... aan ...
 ... 4 ... Novb ...
 ... 30 ... @PRIMO ...
 ... S ...
 ... Maastricht ...
 ... Heerenveen ... H ... G. ... Stottelaar ... Groenlo ...
 ... H ... H._Gerrits ... H ... Gerrits ... of ... Gerritsen ... Arnhem ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ...
 ... Novb ...
 ... van ... Wiellinga ...
 ... 28 ...
 ... Groningen ... M ... Werf ... te ... Scheveningen ...
 ... gemeente ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... 4 ... d ...
 ... Op ... adressen ...
 ... P ... Greeve ...
 ... of ... Greeve ...
 ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0010

page title: 0784 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1897/
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... bladz ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 1897 ...
 ... Sept ... 30 ... Rappt_BD ... A ...
 ... Graafland ... een ... rijkssubsidie ... te ...
 ... zijner ... aan ... U ... Rijks ... Academie ...
 ... Beeldende ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Amsterdam ... Besluit ... Besluit_fiat ... omtrent ... fiat ...
 ... Sept ... 30 ... Sept ...
 ... Amsterdam ... een ... rijkssubsidie ...
 ... der ... in ... de ... van ... zijne ...
 ... boven ... baan ... Besluit ... 3 ... fiat ...
 ... Rappt_BD ... 6 ... Octb ... 24 ...
 ... Bestuurders ... B ... Timmergezellen_Vereeniging ... Vereeniging ...
 ... Concordia ... Inter ... Nos ... te ... Amsterdam ... toegekend ...
 ... subsidie ... die ... ten_behoeve ... behoeve ... van ... de ... d ... vakteekenschool ...
 ... aan ... genoemde ... Vereeniging ... verbonden ... Besluit ... fiat ...
 ... Octb ... 4 ... 65 ... waarin ... tot ... tot_het ... het ...
 ... studien ... aan ... de ... Rijks ...
 ... 4 ... te ... Amster ...
 ... Postema ... A ... Hesterman ... Besluit ... 3 ... fiat ...
 ... Octb ... 9 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... van ... Rhenen ...
 ... om ... alsnog ... als ... op_de ... op ... 1898 ...
 ... uit ... herstelling ... van ...
 ... Mei ... in ... gemeente ...
 ... Novb ... 26 ... 18 ... RapptRvSt ... Novb ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... 27 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... ger. ... 19 ... Octb ... Notificatie ...
 ... Per ... missive ... aan ...
 ... als ...
 ... 21 ... een ... 23 ...
 ... te ... Amsterdam ... om ...
 ... van ... request ...
 ... kan ... worden ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... V ... op ... @LIJN_HORIZONTAAL ... bladz ... 7 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0011

page title: 0785 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1897/
 
 ... @PAPIER_BOVENRAND ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 1897 ... Wetenschappen ...
 ... 26 ... Octb ... @NUMERO ... 8 ... 5 ... tot ... tot_het ... het_verleenen ... verleenen ... van ...
 ... rijkssubsidie ... tot_voortzetting ...
 ... aan ...
 ... Amsterdam ... A ... P ...
 ... aan ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ... fiat ...
 ... Octb ... 26 ... Rappt ... Octb ... als ...
 ... zijner ... studien ... aan ... Rijks ... Rijks_Academie ... Academie ... aan ...
 ... Beeldend ... Beeldende ... Beeldend ... 3 ... Puype ... Kunsten ... te ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ... aan ... fiat ...
 ... Octb ... 29 ... Rappt ... Octb ... boven ... Rijksnor ...
 ... maalschool ...
 ... aan ... Dooyewaard ... aan ... de ... Rijks ...
 ... den ... Beeldende ... @LIJN_BESLISSING_Besluiten_fiat ... @LIJN_BESLISSING ... Amsterdam ...
 ... Octb ... 29 ... Rappt ... Octb ... 9 ... gemeente ...
 ... Purmerend ... een ... rijks ... verleenen ... ten ...
 ... behoeve ... van ... teekenschool ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... aldaar ... Besluit ...
 ... Rappt ... Octb ... 2639 ... 26 ... tot ... tot_het ... het ... het_verleenen ... verleenen ... van ... een ...
 ... zijner ...
 ... Rijks ... den ...
 ... Amsterdam ... aan ... ander ... fiat ...
 ... Novb ... 27 ... alsboven ... aan_het ...
 ... der ... Kunstnijverheidsteekenschool ... Quellinus ... Q ...
 ... te ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING ... Vervolg ... fiat ...
 ... 15 ... 5 ... 4 ... 19 ...
 ... mond ... gemeenteteekenschool ... aldaar ...
 ... Besluit ... behoeve ... 3 ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0012

page title: 0786 [L] Kunsten en Wetenschappen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 1897 ... en ... Wetenschappen ...
 ... Novb ... 16 ... 4 ... 43 ... Rappt ... Rappt_BD ... BD ... 12 ... 2742 ... 4 ... Maart ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... looning ... 189 ... 1897 ... aan ... B. ...
 ... Rijksnormaalschool ...
 ... Amsterdam ...
 ... 19 ... Novb ... tot ... tot_het ... het ... het_verleenen ... verleenen ... van ... Zie ...
 ... rijkssubsidie ... over ... 1897 ... Balfoort ... tot ... voort ... 21 ...
 ... Studien ... aan ... aan_de ... de ... school ...
 ... zetting ... zijner ... studien ... aan ... aan_de ... Rijks ... Rijksschool ... school ... Kunst ...
 ... Amsterdam ...
 ... @D_callig ... Decb ... 3 ... 30 ... Op_adres_van ... om ... over ... van ...
 ... 1897 ... tot ... 1898 ... P ... Wortman ...
 ... een ... en ... te ... verleenen ... 69 ... het ... zich ... volmaken ...
 ... in ... beeldhouwkunst ... fiat ...
 ... Decb ... Rappt ... Rappt_BD ... 30 ... Novb ... tot ... tot_het ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... belooning ... over ... 1897 ... Directeur ... leeraren ...
 ... d ... Rijks ... Rijksnormaalschool ... Normaalschool ...
 ... te ... Amsterdam ... B ... fiat ...
 ... 15 ... 5 ... 30 ... tot ... tot_het ... het ... toekennen ...
 ... aan ... B ... Molkenboer ... Directeur ... der ...
 ... te ... Amsterdam ...
 ... zake ... van ... van_het ... het ... door ... d ... hem ... uitgeoefend ... toezicht ...
 ... op ... door ... Rijk ... Besluit ...
 ... 15 ... 5 ... 61 ... Rappt ... machtiging ...
 ... in_het_Kon. ... Kon ... van ... Zie ... hierboven ...
 ... besluit ... aan ... toegezonden ...
 ... 23 ... 5 ... Decb ... 61 ...
 ... Per ... missive ... aan ... een ... nieuw ...
 ... B. ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0013

page title: 0787 [R] Kunsten en Wetenschappen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... van ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @AMPERSAND ... April ...
 ... 16 ... 6 ... 38_Rappt_BD_1 ... 4 ... over ... 1897 ...
 ... verleend ... aan ...
 ... Koninklijke ... School ... voor ... en ... beeldende ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Hertogenbosch ... fiat ...
 ... verleenen ...
 ... 21 ... Rappt ... 18 ... Decb ... Rappt ... verleenen ... van ... een ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... rijkssubsidie ... over ... 1897 ... aan ... Commissie ... voor ...
 ... te ... B ... aan ... voor ...
 ... Hoogeveen ... H ... van ... die ...
 ... scholen ... aan ... aan_het ... het ... Bestuur ... 4 ... der ... er ... ver ...
 ... Zilversmeden ... zilversmeden,_te ... te ...
 ... Schoonhoven ... ten_behoeve ... behoeve ... van ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... als ... alsboven ... boven ...
 ... school ... behoeve ...
 ... April ...
 ... Decb ... Rappt ... Decb ... 55 ... om ... om_machtiging ... machtiging ... HM ...
 ... audientie ... een ... en_Neder ...
 ... Rome ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... boetseersel ... RapptRvSt ... eervol ... van ... van_het ... het ... borstbeeld ... van ... Zie ...
 ... d ... ter ... bezichtiging ... te ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... missive ...
 ... 28 ...
 ... van ... H ... Koning ... Koningin ...
 ... het ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0014

page title: 0788 [L] West Indische Pensioenen - 1897/
 
 ... 1897 ... Indische ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Decb ... 40 ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... kl. ...
 ... bij ... @LIJN_HORIZONTAAL ... Curacao ... Besluit ... Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... KD ... 16 ... alsboven ... als ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... 5 ... Suriname ... militairen ... Besluiten ... fiat ...
 ... 8 ... Rappt ... Rappt_KD ... Rappt ... KD ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... KD ... als ... alsboven ... boven ... Besluit ... fiat ...
 ... Maart ... Rappt ... Rappt_KD ... KD ... Maart ... als ... alsboven ... als ... alsboven ... boven ...
 ... April ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... KD ... Maart ... als ... alsboven ... als ... alsboven ... boven ... fiat ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_KD ... KD ... 3 ... April ... als ... alsboven ... boven ... op ... Curacao ... fiat ...
 ... 11 ... Rappt ... KD ... 4 ... Mei ... 4 ... alsboven ... op ...
 ... racao ... c ... alsboven ... boven ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Rappt_KD ... Mei ... Maart ... 31 ... als ... alsboven ... als ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... boven ... Suriname ... Besluit ... fiat ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... @NUMERO ... alsboven ... in ... Suriname ...
 ... op ... Curacao ...
 ... Juni ... 3 ... Rappt ... KD ... 11 ... Juni ... 32 ... 3 ... als ... alsboven ... als ... boven ... aan ...
 ... Infanterie ... Infanterist ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ... Besluit_fiat ... in ... Besluit ... Besluit_fiat ... Suriname ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0015

page title: 0789 [R] West Indische Pensioenen - 1897/
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 1897 ... Pensioenen ...
 ... Juni_25_53 ... 53 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 6 ... het ... van ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... in ... Suriname ...
 ... militairen ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... Juli ... Rappt ... als ... alsboven ... boven ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_HORIZONTAAL ... Besluit ... fiat ...
 ... Juli ... Rappt ... als ... alsboven ... boven ... bij ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... Curacao ... B ... fiat ...
 ... Aug ... alsboven ... bij ... de ... Landmacht ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... Suriname ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... KD ... als ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... Sept ... 4 ... Rappt_KD ... als ... alsboven ... boven ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... Curacao ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... fiat ...
 ... Sept ... 15 ... 5 ... alsboven ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 4 ... KD ... Novb ... 24 ... als ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 45 ... 4 ... Novb ...
 ... Suriname ... op ... Curacao ...
 ... Suriname ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0016

page title: 0790 [L] [leeg] - 1897/
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... @KRUIS ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0017

page title: 0791 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 1897 ... @M_Callig ...
 ... an@Jan ... 15 ... 5 ... Pensioenraad ... met ...
 ... om ...
 ... Per ... apostille ... gezonden ...
 ... Jan ... 23 ... 4 ... 43 ... Rappt ... als ... @NUMERO ... @LIJN_BESLISSING ... alsboven ... als ... alsboven ... boven ...
 ... 8 ... 3 ...
 ... Vervolg ... @NUMERO ... alsboven ...
 ... @Rappt_alsboven ... alsboven ... @KRUIS ...
 ... Feb ... Rappt ... als ... alsboven ... boven ...
 ... Feb ... 8 ... 4 ... 45 ... 5 ... @Rappt_alsboven ... alsboven ...
 ... de ... adviezen ... opgelegd ... als ... 1897 ...
 ... 19 ... 57 ... Rappt ... als ... 15 ... 5 ... als ... alsboven ... boven ...
 ... alsboven ... als ...
 ... @Rappt_alsboven ... 8 ... Feb ... 4 ... als ... alsboven ... boven ...
 ... Per ... apostille ... aan ... MD ... om ...
 ... 4 ... alsboven ...
 ... advies ... te ... rappt ...
 ... 44 ... at ... alsboven ...
 ... de ... MD ...
 ... 5 ... alsboven ... boven ...
 ... Per ... apostille ...
 ... 4 ... 46 ... Vervolg ... Maart ... 3 ... alsboven ...
 ... 4 ... 46 ...
 ... te ... rappt ... MD ...
 ... Maart ... 4 ... April ... als ... alsboven ... als ... boven ...
 ... Per ... aan_MarD_om_c_&_a ...
 ... Maart ... met ... alsboven ...
 ... als ...
 ... Per ... apostille ... g ... om ... @c_en_a ...
 ... alsboven ...
 ... 33 ...
 ... te ... MD ... 3 ...
 ... Maart ... 4 ... als ... Maart ... als ... boven ...
 ... 4 ... als ...
 ... RapptRvSt ... rappt ... MD ... 4 ...
 ... Maart ... 6 ... 2 ... 7 ... alsboven ...
 ... missive ...
 ... Per ... aan ...
 ... Maart ... als ... alsboven ... boven ...
 ... K ...
 ... blad ... bladz ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0018

page title: 0792 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... @AMPERSAND ... @M_Callig ... aire ...
 ... Maart ... 9 ... Pensioenraad ...
 ... 15 ... Z ... met ... adviezen ... op ... kennisgeving ... en ... om ... pensioen ...
 ... apostillen ... gezonden ... g ... betrokken ... Ministers ...
 ... Maart ... 19 ... 60 ... Rappt ... alsboven ... als ... boven ... Maart ... L ... als ... alsboven ... als ... boven ...
 ... dd ...
 ... Maart ... 22 ... als ... alsboven ...
 ... apostille ... ministers ... @c_en_a ...
 ... Maart ... 24 ... alsboven ... als ... boven ...
 ... Maart ... 21 ... @Rappt_alsboven ... alsboven ... als ... 11 ... boven ...
 ... apostillen ... gezonden ... eervol ... @c_en_a ...
 ... Maart ... als ... @LIJN_BESLISSING ... 4 ... 9 ... alsboven ... als ... boven ... als ... alsvoren ...
 ... Maart ... Rappt ... als ... met ... advies ... alsboven ... als ...
 ... Per ... apostille ... aan ... MD ...
 ... Maart ... Rappt_als_boven ... als ... boven ... 11 ... met ... advies ... alsboven ... 16 ...
 ... bij ... rappt ... dd ... 16 ... Kabt. ...
 ... Maart ... 30 ... 4 ... 43 ...
 ... MD ... dd ...
 ... April ... 50 ... alsboven ... 11 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Per ... Per ... Per_apostille ... Per ... apostille ... aan ... MD ... om ... @c_en_a ...
 ... April ... 2 ... @Rappt_alsboven ... boven ... als ... alsboven ... als ... boven ... adviezen ...
 ... om ...
 ... April ... 4 ... RapptRvSt ... alsboven ... als ... 4 ... L ... alsboven ... een ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... het ... advies ... rappt ... MD ... dd ... 1897 ...
 ... April ... 4 ... 5_SLASH_47 Rappt ... alsboven ... als ... boven ...
 ... apostille ... aan ... MD ...
 ... April ... 5 ... 16 ... als ... alsboven ... als ... boven ...
 ... de ... rappt ... 2 ... 9 ...
 ... fiat ...
 ... April ... @NUMERO ...
 ... 4 ...
 ... April ... alsboven ... als ... boven ...
 ... Per ...
 ... RapptRvSt ... alsboven ...
 ... het ... rappt ... MD ... Maart ... Kabt ... Kabt. ...
 ... April ... 10 ... 12 ... alsboven ...
 ... Minister ...
 ... April ... 15 ... 5 ... 3 ... @Rappt_alsboven_dagnr ... als ... 14 ... April ... 5 ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0019

page title: 0793 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 8 ... gagementen ...
 ... 16 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... 14 ... 28 ... adres ... van ...
 ... Luitenant ... B ...
 ... Uchelen ... bekoming ... vergunning ...
 ... om ... zijn ... Besluit ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 28 ... Op_adres_van ... Op ... adres ... van ...
 ... kl. ...
 ... Officier ...
 ... als ... alsboven ... boven ...
 ... Rappt ... adres ...
 ... missive ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... fiat ...
 ... Feb_19 ... 19 ... Rappt ... Rappt_MD ... 44 ... 4 ... Op_adres_van ... adres ... van ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... d ... Kapitein ... K ... L ... B ... van ... Amerongen ...
 ... om ... als ... boven ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 47 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... het_verleenen ... verleenen ... van ... pensioen ...
 ... 48 ...
 ... 5 ... militairen ...
 ... 57 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ... 3 ...
 ... 20 ... Kabt. ... als ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... Gevers ... Deynoot ... van_het ... Regt ...
 ... van ...
 ... Grenadiers ... B ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 4 ... om_machtiging ... machtiging ... af ...
 ... beschikken ... dat ...
 ... den ... Regt ... de ...
 ... Infanterie ...
 ... missive ...
 ... Vervolg ... op ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0020

page title: 0794 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... April ... pensioenen ... Op_adres_van ...
 ... Feb ... 1896 ... advies ... bladz ...
 ... Broeke ... om_pensioen_van ... pensioen ... van_de ...
 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... 45 ... 4 ... als ...
 ... Feb ... 5 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... tot ... tot_het ... het ...
 ... pensioen ... aan ... den ... d ... Kapitein ... W.J. ... J ... L ... L. ... Wijmans ...
 ... het ... 4 ... 4e ... Regt ... Infanterie ... B ...
 ... 3 ... Rappt ... 8 ... als ... alsboven ... boven ... aan ... eenige ...
 ... beneden ... den ... rang ... van ... Officier ... Besluit ... fiat ...
 ... Feb ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt ... tot ... het ... rijks ...
 ... subsidie ... over ... 1897 ... aan ...
 ... d ... Kon. ... gepensionneerde ... officieren ... van_het ...
 ... Nederlandsche ... Nederlandsch ... Nederlandsch_Leger ... Leger ... er ...
 ... het ... Fonds ... ten_behoeve ... van ... onderofficieren ... die ...
 ... toekenning ... gagement ... of ... gratificatie ... uit ...
 ... militairen ... dienst ... worden ... ontslag ... ontslagen ...
 ... van ... weduwen ...
 ... militairen ... beneden ... den ...
 ... van ... gepensionneerde ... onderoffi ...
 ... cieren ... C ... Nederlandsche ...
 ... Koning ... Koning_en ... K ... Vader ...
 ... land ... te ... Utrecht ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... fiat ...
 ... Rappt ... om ... machtiging ... afwijzend ...
 ... te ... beschikken ... op_de ... op ... de ... aan ... om ... pensioen ... of ...
 ... C. ... G.A. ...
 ... Dijksma ... D ...
 ... de ... advies ...
 ... 5 ... Maart ... 27 ...
 ... het ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0021

page title: 0795 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Militaire ... pensioenen ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... 16 ... 68 ... om ... FD ... heeft ...
 ... afwijzend ... beschikken ... aanvragen ...
 ... boven ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... of ... van ... Muns ... Munster ... als ...
 ... Fiat ... d ... MD ...
 ... 4 ... ger. ... Maart ...
 ... Notificatie ... op ...
 ... Kabt ... K ...
 ... Maart ...
 ... Kapitein ... Hulsman ... van ...
 ... Regt ... Artillerie ...
 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... 4 ... als ... alsboven ... als ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... 4 ... 41 ... 42 ... van ... aan ... eenige ...
 ... militairen ... @LIJN_HORIZONTAAL ... fiat ...
 ... FD ... om ...
 ... 48 ... MD ...
 ... om ... afwijzend ... beschikken ... op ...
 ... verhooging ... van ... door ...
 ... H ...
 ... Novb ... missive ... de ...
 ... van ...
 ... 3 ... Maart ... ger. ... ger ... Maart ... 48 ... 4 ... 48 ...
 ... op ...
 ... verleenen ... van ...
 ... 4 ...
 ... militairen ... beneden ...
 ... pensioen ... aan ...
 ... fiat ...
 ... 2 ... MD ... te ...
 ... 32 ...
 ... als ... onder ... dit ... rapport ...
 ... zijn ... advies ... van_het ... aan ... den ... Zie ... 1897 ...
 ... toe ...
 ... nadere ... overweging ...
 ... Maart ... met ...
 ... waarbij ...
 ... apostille ... gezonden ... @c_en_a ...
 ... Vervolg ... @LIJN_HORIZONTAAL ... op ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0022

page title: 0796 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 8 ... @AMPERSAND ...
 ... Maart ... 4 ... 44 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... RapptRvSt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... MD ... Maart ... 14 ... 4 ... om ... machtiging ...
 ... RvSt ... d ... overweging_aanhangig_te ... overweging ... maken ... een ...
 ... houdende ... op_de ... op ...
 ... van ... een ... niet ...
 ... aangenomen ... pensioen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... 17 ... 49 ... RapptRvSt ... RvSt ... 16 ... Maart ... 19 ... 5 ... Mei ... 4 ...
 ... om ... @c_en_a ...
 ... Maart ... 5 ... Rappt ... Rappt_MD ... RapptRvSt ... MD ... 31 ... g ... Maart ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... de_Tweede ... Tweede ... K ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... kennis ... kennisgeving ... M ...
 ... als ...
 ... Adres ... Adres_1eKamer ... Kamer ... @LIJN_BESLISSING ... met ... executie ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... Maart ...
 ... beschikken ... op_de ... op ... de ... om ... pensioen ...
 ... H.J ... Smit ...
 ... Fiat ... de ... MD ...
 ... terugzending ...
 ... Maart ... 3 ... Rappt ... 5 ... 57 ...
 ... Notificatie ...
 ... Maart ... Rappt ... Rappt_MD ... Maart ... verleenen ... van ...
 ... aan ... eenige ... militairen ... Besluiten ...
 ... Maart ... Rappt ... Rappt_MD ... Maart ... Kabt. ... als ... alsboven ... boven ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ... van_het ... van ... van_het ... het ...
 ... Regt ... Infanterie ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Maart ... 4 ... Rappt ... Maart ... 4 ... 3 ... een ... adres ... van ...
 ... O ...
 ... weduwenpensioen ...
 ... op_de ... op ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0023

page title: 0797 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... pensioenen ...
 ... Maart ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... om ... machtig ... machtiging ... machtiging_om ... om ...
 ... te_beschikken ... beschikken ... op ... de ... aanvragen ...
 ... missive ... de ... MD ...
 ... zonden ... terugzending ...
 ... Maart ... 20 ... 39 ... MD ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... op ...
 ... 13 ... 3 ... MD ... Maart ... @NUMERO ... 48 ... 4 ... tot ... tot_het_verleenen_van ... van ...
 ... pensioen ... aan ... militairen ...
 ... van ... Officier ... 4 ...
 ... Besluiten ... fiat ...
 ... aan ...
 ... Maart ... 181 ... 8 ... 15 ... 16 ... Maart ... alsboven ...
 ... Kapiteins ... van_het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... van ... van_het ... het ... Besluit ... Regt ... Infanterie ... fiat ...
 ... Rappt ... MD ... 8 ... 6 ... als ... alsboven ... boven ...
 ... Officier ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 20 ... 3 ... 33 ... Rappt ... Rappt_MD ... 4 ... 41 ... om ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... d ... e ...
 ... van ...
 ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... 22 ... tot ... verleenen ... van ...
 ... van ... aan ... Eerste ...
 ... d ... pensioen ... aan ...
 ... P ... Hasselbach ...
 ... activiteit ...
 ... non ...
 ... Infanterie ...
 ... fiat ...
 ... Maart ... Kabt ... tot ... verleenen ... van ...
 ... aan ... Brocx ...
 ... 3e ... Regt ... Infanterie ... Besluit ... fiat ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0024

page title: 0798 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... Maart ... 31 ... Rappt ... het_verleenen ... verleenen ... van ...
 ... Officier ... fiat ...
 ... Maart ... Mei ... Maart ... Kabt ... alsboven ... boven ...
 ... Kolonel ... K ... B ...
 ... Provinciaal ... Adj ... Adjudant ... Overijssel ... uit ... fiat ...
 ... Maart ... Rappt_MD ... MD ... 21 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... advies ... van ... den_RvSt ... RvSt ... aan ...
 ... om ... pensioen ... van ... tijdelijk ... gepensioneerden ... gepensionneerden ...
 ... HH ... Hoks ...
 ... Mei ... 12 ... Mei ... Maart ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 31 ... 40 ... Rappt ... Rappt_MD ... RapptRvSt ... 24 ... Mei ... Maart ... 25 ...
 ... Maart ... 30 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... Maart ... Kabt ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot_het_verleenen_van ... het_verleenen ... het ... verleenen ... van ...
 ... pensioen ... aan ... den ... Kapitein ... Leussen ... van_het ... het ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... 31 ... Rappt ... Rappt_MD ... alsboven ...
 ... Infanterie ... Besluit ... fiat ...
 ... 31 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... RapptRvSt ... als ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... van ... Kempen ... K ... den ... d ... en ... Staf ... Genie ... met ...
 ... Majoor ... Besluit ... fiat ...
 ... 3 ... Rappt_MD ... Maart ... als ... alsboven ... als ... boven ... aan ... eenige ...
 ... fiat ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ... bladz ... 9 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0025

page title: 0799 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Fiat ... Vervolg_van ... Vervolg ... bladz ...
 ... pensioenen ... bladz ... g ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... 30 ... Mei ... Maart ... machtiging ... om_bij ...
 ... den_RvSt ... d ... RvSt ... Vervolg ... de ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig_te ... maken ... van ...
 ... door ... den ... Kapitein ... van ... Regt_Grenadiers ... Grenadiers ...
 ... Jhr ... Gevers ... Deynoot ...
 ... zwaren ... tegen ... en ... het ... hem ... toegekend ... pensioen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... missive ...
 ... Mei ... RapptRvSt ... 19 ... 9 ... Mei ... 65 ... 5 ... April ... MD ... om ... 4 ...
 ... Rappt ... fiat ...
 ... April ... 3 ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... Rappt_MD ... Maart ... 31 ... Maart ... machtiging ... afwij ...
 ... zend ... pensioen ... beschikken ... op ... verhooging ...
 ... April ... Rappt ... MD ... 31 ... Maart ... 4 ... 41 ... 4 ... 41 ... machtig ... machtiging ...
 ... RvSt ... de ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te ... van ... de ...
 ... door ... d ... den ... Adjudant ... onderofficier ... van ... van_het ... het ... 4 ... 4e ... Regt ... In ...
 ... Klandermans ... K ...
 ... zwaren ... toegekend ... pensioen ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... missive ...
 ... Juli ... RapptRvSt ... 14 ... 4 ... @LIJN_BESLISSING ... 4 ... 3 ... April ...
 ... Aug ... Rappt ... Rappt_MD ... RapptRvSt ... MD ... 4 ... 48 ... fiat ...
 ... April ... 5 ... Rappt ... Rappt_MD ... April ... 35 ... 5 ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... het_verleenen ... verleenen ... van ... pensioen ...
 ... Vogelzang ... weduwe ... van ... den_laatste ...
 ... gedetacheerden ... E ...
 ... Infanterie ... van_het ... het ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... April ... 12 ... alsboven ... Conducteur ...
 ... Artillerie ... Karper ... fiat ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0026

page title: 0800 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 1897 ... pensioenen ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... Rappt_MD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... MD ... April ... Kabt. ... tot ... het ... verleenen ... van ...
 ... pensioen ... d ... Majoor ... P. ... van_Raden ... van ...
 ... het ... 2 ... Regt ... Huzaren ... aan ... Kapiteins ...
 ... Haarman ... van ... van_het ... het ... 2 ...
 ... A ... Russer ... van_het ... van ... van_het ... het ... 4 ... van_Dam ...
 ... Isselt ... van_het ... Regt ... Infanterie ...
 ... toekenning ... van ... den ... rang ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... aan ... den ... Majoor ... van_Raden ... Raden ... van ... Majoor ... aan ...
 ... Kapitein ... Plet ... fiat ...
 ... April ... 3 ... MD ... 19 ... om ... machtig ... machtiging ...
 ... den ... den_RvSt ... RvSt ... intewinnen ... winnen ... nopens ... de ... aanvrage ...
 ... pensioen ... den ... gepasporteerden ... milicien ...
 ... Dijksma ... Nieuwehorne ... Schoterland ...
 ... Mei ... RapptRvSt ... 12 ... Mei ... Maart ... 35 ... 3 ... @c_en_a ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... Rappt_MD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... Mei ... 7 ... fiat ...
 ... April ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... April ... @NUMERO ... 4 ... om_machtiging ...
 ... te ... op ... verzoek ...
 ... gepensionneerden ... stukrijder ... P ... Fermont ... F ...
 ... verhooging ... van ... pensioen ...
 ... Fiat ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_MD ... April ... 12 ... met ... voorstel ...
 ... ontslag ... ontslagen ... bij ...
 ... Stapelmagazijnen ... Grootens ...
 ... pensioen ... commissoriaal ... te ... doen ...
 ... maken ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0027

page title: 0801 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... April ... Adres ... 1e_Kamer ... Kamer ... StGenl ... met ... aangenomen ... tot ...
 ... wijziging ... pensioenwetten ...
 ... 1895 ...
 ... Juli ... als ... 1890 ... Zie ...
 ... tijdelijke ... 35 ... 5 ...
 ... van_het ... g ... van ... veroordeling ...
 ... gevangenisstraf ...
 ... Vervolg ... Fiat_executie ... executie ... Zie ... Zie_ook_bladz ... ook ... bladz ...
 ... Staatsblad ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ... 83 ... 812 ... 8 ... 12 ...
 ... April ... MD ... April ... 4 ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... het_verleenen ... verleenen ... van ... pen ...
 ... sioen ... militairen ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... fiat ...
 ... April ... Rappt_MD ... Kabt ... Kabt. ... als ... alsboven ... als ... boven ...
 ... missive ...
 ... op ... Kapitein ... Kwartiermeester ... Raven ... van ...
 ... 4e ... Infanterie ...
 ... Kolonel ... Hofstede ... Commandant ... van ...
 ... Vervolg ...
 ... het ... 1e ... Regt ... Infanterie ... d ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ...
 ... Kok ... Kapiteins ... L ... Bruijn ...
 ... van_het ... @PRIMO ... C ... Gobius ... Infanterie ...
 ... de_Bruyn ... d ... Majoor ...
 ... @TERTIO ... Hingman ... Commandant ... van ...
 ... Kolonel ... missive ... K ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ... Luitenant ... Kolonel ...
 ... Adju ... Gelderland ...
 ... provinciale ... Adj ... Gelderland ...
 ... missive ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluiten_fiat ...
 ... als ... alsboven ... boven ... Ingenhoven ...
 ... 4 ... 48 ...
 ... hospitaalgeemployeerde ... 3e_kl. ... kl. ... kl ...
 ... Averbeek ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... om ...
 ... 54 ... April ...
 ... Z ... van ... van_den ... van ...
 ... soldaat ... der ... Velden ...
 ... gepensionneerden ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... missive ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0028

page title: 0802 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... 8 ... April ... het ...
 ... pensioen ... aan ... den ... Ritmeester ... der ... Cavalerie ... Jhr ...
 ... Meijer ... thans ... op ... @LIJN_BESLISSING ... non-activiteit ... fiat ...
 ... April ... 14 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... April ... om ... machtig ... machtiging ...
 ... den_RvSt ... RvSt ... de ... overweging ... maken ...
 ... de ... door ... gepensionneerden ... Korpo ...
 ... raal ... van ... van_het ... het ... Eskadron ... Ordonnansen ... door ... P. ... Boot ...
 ... ingebrachte ... bezwaren ... tegen ... pensioen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... missive ...
 ... RapptRvSt ... 19 ... 9 ... 6 ... 8 ... ger. ... 14 ... 4 ... 49 ...
 ... 16 ... 45 ... 4 ... 5 ... RapptRvSt ... fiat ...
 ... April ... 4 ... Rappt ... April ... als ... alsboven ... boven ... van ... door ...
 ... gepensionneerden ... soldaat ... Dequinze ...
 ... tegen ... en ... pensioen ...
 ... Mei ... 3 ... 31 ... 19 ... Rappt ... RapptRvSt ... RvSt ... 15 ... 5 ... 4 ...
 ... 12 ... 32 ... Rappt ... 31 ... 19 ... fiat ...
 ... April ... tot_het ... tot_het_verleenen_van ... tot ... het ...
 ... pensioen ... en ... Kapitein ...
 ... Regt ... Infanterie ... @LIJN_BESLISSING ... uit ... fiat ...
 ... April ... 17 ...
 ... April ... 20 ... 4 ... Rappt_alsboven ... @Rappt_alsboven ... boven ... @LIJN_BESLISSING ... alsboven ...
 ... April ... Rappt ... als ... alsboven ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... rappt ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0029

page title: 0803 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... 02 ...
 ... 1897 ... No ... gagementen ...
 ... 22 ... 2 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... April ... GedStaten ... 19 ... Kabt ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot ... het ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... K ...
 ... pensioen ... Intendant ...
 ... Luitenant ... P ... Barnaart ...
 ... van ...
 ... Commandant ... te_Breda ... Breda ...
 ... Majoors ... G.A. ... Baron ... B ... Baron ... B ... van ... Hemert ...
 ... tot ...
 ... Commandanten ... Hertogen ...
 ... Utrecht ... fiat ...
 ... April ... met ... op ...
 ... pensioen ...
 ... Per ... gezonden ... aan ... MD ... om ...
 ... April ... 23 ... @Rappt_alsboven_referentie ... April ... als ... alsboven ... boven ...
 ... het ... en ... 23 ... Kabt. ...
 ... April ... Rappt ... als ... L ... als ... alsboven ... boven ...
 ... d ... bij ... dd ... dezer ... @NUMERO ...
 ... April ... Rappt ... 24 ... April ... 9 ... alsboven ... als ... boven ...
 ... bij ... MD ... dd ...
 ... April ... Rappt ... L ... als ... alsboven ... boven ...
 ... het ... advies ... rappt ... MD ... 26 ...
 ... April ... 30 ... Rappt ... RapptRvSt ... 4 ...
 ... aan ... Ministers ...
 ... April ... als ... alsboven ... als ... alsboven ... boven ...
 ... 28 ...
 ... alsboven ...
 ... @Rappt_alsboven ... 19 ...
 ... rappt ... rappt_MD_dd. ... MD ... 4 ... dezer ...
 ... 10 ... 2 ...
 ... als ...
 ... aan ... de ...
 ... Mei ... alsboven ... als ... boven ...
 ... d ... rappt ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0030

page title: 0804 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 1897 ... Militaire ... gagementen ... g ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_MD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... MD ... 21 ... April ...
 ... pensioen ... van ... den ... gepensionneerden ...
 ... Eerste ... Eerste-Luitenant ... Amsterdam ...
 ... missive ...
 ... 21 ... RapptRvSt ... Mei ... 5 ... ger. ... 23 ...
 ... 33 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... April ... Rappt_MD ... MD ... April ... 4 ... 41 ... tot ...
 ... eenige ... Besluit_fiat ... rang ... van ...
 ... April ... Rappt ... Kabt. ... alsboven ...
 ... Kolonel ... B ... Commandant ...
 ... Amsterdam ...
 ... Per ... MD ... dat ... H.M ... M ...
 ... voorstel ...
 ... in ... het ...
 ... 3 ... @LIJN_BESLISSING_Per ... be ...
 ... April ... 26 ... Rappt ... 6 ... tot_het ... tot ...
 ... Officier ... fiat ...
 ... April ... Rappt ... 24 ... April ... 19 ... om ...
 ... overweging ... van ... door ...
 ... behoeve ...
 ... niet ... van ... pensioen ... aan ...
 ... van_het ... Infanterie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ... missive ...
 ... 16 ... RapptRvSt ...
 ... 4 ... 41 ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0031

page title: 0805 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 8 ...
 ... tot ... tot_het ... het ...
 ... 33 ... April ... tot ... verleenen ... van ...
 ... gewezen ... bij ... Grena ...
 ... fiat ...
 ... dat ... door ... den ... M ...
 ... worden ...
 ... HM ... zullen ... worden ...
 ... tusschenkomst ... van_de ... de ... betrokken ... Ministers ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... missive ...
 ... 2 ... April ... 39 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... werkzaam ...
 ... personen ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Landmacht ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Mei ... 3 ... Rappt ... 28 ... April ... om ... machtiging_om ... af ...
 ... 33 ... op ...
 ... pensioen ...
 ... om ... verhooging ... pensioen ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... Fiat ... missives ...
 ... Mei ... met ...
 ... om ...
 ... zijn ...
 ... Mei ...
 ... Per ...
 ... waarbij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... dat ...
 ... genoemde ... Hechts ...
 ... twee ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0032

page title: 0806 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... Rappt_MD ... Mei ... Kabt ... K ... tot ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ... van ...
 ... pensioen ... aan ... den ... Kapitein ... van ... om ... het ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... Mei ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... 4 ... Mei ... Kabt. ... het ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... Eerste ...
 ... Adjudant ... Schraver ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... Besluit ...
 ... Mei ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... 4 ... Mei ... M ... verleenen ... van ... pensioen ...
 ... Officier ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... RapptRvSt ... MD ... Mei ... machtiging ... om ...
 ... te ... beschikken ... op ... de ...
 ... Schreuder ...
 ... milicien ... respectievelijk ...
 ... pensioen ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... pensioen ...
 ... Rappt ... MD ... 3 ... Mei ... M ... 4 ... machtiging ...
 ... RvSt ... overweg ... overweging ... maken ...
 ... d ... den ... muzikant ... Regt ... Regt_Grenadiers ... Grenadiers ...
 ... Jagers ... Rudersdorff ...
 ... hem ... pensioen ...
 ... 28 ... Mei ... 8 ...
 ... ger. ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @c_en_a ...
 ... 51 ... Besluit ... 33 ... fiat ...
 ... 14 ... Mei ... machtiging ... afwijzend ...
 ... te_beschikken ... op ... den ...
 ... gepasporteerden ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... Fiat ... missive ...
 ... Vervol ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0033

page title: 0807 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Mei ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... Mei ... het ...
 ... RapptRvSt ... den ... den_RvSt ... d ... RvSt ...
 ... Huzaren ... van ... Marsbergen ...
 ... verhoogd ... pensioen ...
 ... missive ...
 ... Juni ... 34 ... RapptRvSt ... 23 ... Mei ...
 ... om ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 6 ... ger. ... 28 ... Juni ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Mei ... Rappt ... MD ... 0 ... Mei ... 20 ...
 ... den_RvSt ... d ... RvSt ...
 ... aandacht ... Officier ...
 ... Regt ... Artillerie ... K ... Hofkamp ...
 ... pensioen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... missive ...
 ... Aug ... RapptRvSt ... 28 ... ger ... ger. ... 17 ... 7 ...
 ... @c_en_a ...
 ... Aug ... 49 ... 4 ... Rappt_MD ... RapptRvSt ... 4 ... 41 ... 5 ... fiat ...
 ... Mei ... Rappt ... 12 ... Kab ... Kabt ... tot ... het ... verleenen ...
 ... aan ... Eerste ...
 ... van ...
 ... Infanterie ...
 ... Regt ... fiat ...
 ... Mei ... 26 ... verleenen ...
 ... het ...
 ... Kapitein ... van_het ... 4 ...
 ... Artillerie ...
 ... 4 ...
 ... Officier ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0034

page title: 0808 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... @AMPERSAND ... gagementen ... missive ...
 ... Mei ... Rappt ... Rappt_MD ... Mei ... om ... machtiging ...
 ... te_beschikken ... het ...
 ... kannonnier ... Huizing ... Huizinga ...
 ... pensioen ... p ...
 ... missive ...
 ... Mei ... 19 ... Rappt ... Rappt_MD ... 15 ... Mei ... Kabt ... Kabt. ... tot ... tot_het ... het ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... pensioen ... Officier ... van ...
 ... gezondheid ... der ... d ... kl. ... van ... Voort ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... 2e_kl ... 2 ... kl. ...
 ... MD ... 14 ... 4 ... Mei ... 61 ... machtiging ...
 ... de ... van ...
 ... Kapitein ... W. ... Haarsma ...
 ... @SLECHT ...
 ... om ... verhooging ... van ... van_het ... het ... pensioen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... missive ...
 ... 24 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... 19 ... 9 ... Mei ... Kabt. ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... Kapitein ... W. ... Hubner ...
 ... het ... Regt ... Infanterie ... fiat ...
 ... Mei ... Rappt ... Mei ... 4 ... als ... boven ... aan ... eenige ...
 ... militairen ... @LIJN_HORIZONTAAL ... fiat ...
 ... Mei ... MD ... gezonden ... @c_en_a ...
 ... van ...
 ... Dijkstra ...
 ... pensioen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0035

page title: 0809 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 1897 ...
 ... Mei ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 19 ... Mei ... om ... machtig ... machtiging ... afwijzend ...
 ... te_beschikken ... beschikken ... op ...
 ... milicien ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... Dobbelsteen ... missive ...
 ... Kabt ... tot_het ... het ...
 ... Mei ... tot ... tot_het ... verleenen ... van ...
 ... pensioen ... p ... aan ... den ...
 ... Infanterie ...
 ... van ... Majoor ... fiat ...
 ... 28 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Mei ... 38 ... als ... boven ... aan ... een ... op ...
 ... d ... aan ...
 ... militairen ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 4 ... alsboven ...
 ... Z ...
 ... van ... fiat ...
 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MD ... 28 ... Mei ... 4 ... afwijzend ...
 ... te_beschikken ... van ...
 ... den ... Kapitein ... K ... A ... P. ...
 ... Kolonel ... P ... F._de ... den ...
 ... Luitenant ... Luitenant_Kolonel ...
 ... P ... der ...
 ... gepensionneerden ...
 ... pensioen ...
 ... missive ...
 ... pen ...
 ... eenige ... militairen ...
 ... Officier ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluiten_fiat ...
 ... Rappt_MD ... Juni ... boven ... aan ...
 ... Vervolg_van ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0036

page title: 0810 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... gagementen ... g ...
 ... Juni ... 12 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... Juni ...
 ... RvSt ... aanhangig ... aanhangig_te ... maken ... van ...
 ... Adj ... van_het ... het ... Regt ...
 ... Infanterie ... nfanterie_C.C. ... C. ... Brandon ... Bravo ...
 ... Aug ... 20 ... RapptRvSt ... 8 ... Aug ... 9 ... ger. ... 9 ... Juni ... 2 ...
 ... om ... @c_en_a ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... fiat ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 80 ... als ... door ...
 ... Kapitein ... Infanterie ... L ...
 ... bezwaren ... als ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ... 9 ...
 ... 4 ...
 ... 12 ... Rappt ... Rappt_MD ... Kabt. ... tot ... het ...
 ... pensioen ... Kapitein ... A ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... Majoor ... fiat ...
 ... 14 ... 4 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... machtiging_om ...
 ... RvSt ... aanhangig ... van ...
 ... den ...
 ... d ... afwijzing ... van ...
 ... om ... benoeming ... pensioen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... missive ...
 ... RapptRvSt ... 2 ... ger. ...
 ... om ...
 ... 3 ... 19 ... fiat ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ... 13 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0037

page title: 0811 [R] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... het ...
 ... 131 ... 3 ... 16 ... Rappt_MarD ... MarD ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... vergunning ...
 ... Madsen ... om ... Denemarken ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 21 ... 3 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... 4 ... 41 ... tot ... verleenen ... van ...
 ... waarbij ...
 ... zee ...
 ... aan ... Kapitein ... zee ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... MarD ... 4 ... 7 ...
 ... van ...
 ... Rijks ... Rijks_Zeemacht ... Zeemacht ... over ... 1896 ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ...
 ... dat ... at ... de ... Luitenant ... 2 ...
 ... G ... Berger ... bij ... Zuid_Afrika ... Afrika ... Afrika,_in ...
 ... van_het ... fiat ...
 ... Rappt ... MarD ... 21 ... om ... machtiging_tot ...
 ... 32 ... missive ...
 ... aan ... op ...
 ... om ... pensioen ... gedaan ...
 ... zijne ... om ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... missive ...
 ... Maart ... MarD ... 5 ... 30 ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ... aan ...
 ... aan ... van ... Rijks ... Rijks_Zeemacht ... Zeemacht ...
 ... pensioen ... aan ... eenige ...
 ... van_het ... Loodswezen ... @LIJN_HORIZONTAAL ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... fiat ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0038

page title: 0812 [L] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... 1897 ... Vervolg ... bij ... Marine ...
 ... 15 ... 5 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... M ... 12 ... machtiging ... bij ...
 ... RvSt ... de ... overweging ... aanhangig_te ... maken ... een ...
 ... wijziging ... 4 ... wet ...
 ... 1892 ...
 ... van_het ...
 ... kinderen ... van ... van_het ... dat ... personeel ... personen ...
 ... Maart ... 49 ... RapptRvSt ... 5 ...
 ... Maart ... 2 ... 26 ... 3 ... Rappt ... MarD ... Maart ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... aan ... Tweede_Kamer ... Kamer ... der ... StGenl ...
 ... 4 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... kennisgeving ... geving ... aan ...
 ... 5 ... als ... RvSt ...
 ... 28 ...
 ... 4 ... 44 ... 4 ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... 44 ...
 ... 3 ... 31 ... 17 ... Adres ... executie ...
 ... April ...
 ... van ... 18 ... 1896 ...
 ... 18 ... 5 ... bladz ...
 ... als ... 1895 ... 5 ...
 ... 1892 ... 44 ... 1890 ...
 ... het ... waarbij ...
 ... tot ...
 ... executie ... bladz ...
 ... April ... Rappt_MarD ... MarD ... 12 ... machtig ...
 ... ed ... den ... d ... gewezen ... Koksmaat ...
 ... dat ... d ... op ... om ... pensioen ...
 ... wordt ...
 ... April ... 21 ... 5 ... Rappt ... April ... 40 ... als ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0039

page title: 0813 [R] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... bladz ...
 ... bij ... Marine ...
 ... April ... 22 ... 20 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... April ... tot ... tot_het ... verleenen ... van ...
 ... aan ... van ... Zee ...
 ... fiat ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_MarD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... MarD ... 21 ... April ... aan ...
 ... Kapitein ... K ... ter_zee ... ter ... zee ... A ... d ... de ... Bruyne ...
 ... ontheffing ... van ... waarneming ... de ...
 ... van ... Zie ...
 ... betonning ... bebakening ... in ... het ...
 ... 4 ... 5 ... Besluit_f ... fiat ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_MarD ... 27 ... April ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... advies ... RvSt ... op ... de ...
 ... Bloems ...
 ... pensioen ...
 ... 3 ... 34 ... 4 ... RapptRvSt ... 9 ... April ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... 21 ... 32 ... Rappt ... 4 ... ger. ... 34 ... fiat ...
 ... 30 ...
 ... koksmaat ... boven ...
 ... Amsterdam ...
 ... missive ...
 ... MarD ... 40 ... 30 ... April ...
 ... MarD ...
 ... van ...
 ... m ... van ... het ...
 ... is ...
 ... van ...
 ... als ...
 ... MarD ... 42 ... ger. ... April ...
 ... 4 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Per ...
 ... missive ... als ... MarD ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0040

page title: 0814 [L] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... bij ... Marine ...
 ... 3 ... 40 ... Rappt ... Rappt_MarD ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... machtiging ...
 ... afwijzend ... afwijzend_te ... op ... het ... missive ...
 ... van ... Machinist ...
 ... van ... machinist ...
 ... Krul ... eventueel ... bij ... den_RvSt ...
 ... aanhangig ... aanhangig_te ... maken ... van ... een ... door ... adressant ...
 ... intedienen ... dienen ... pensioenreclame ...
 ... missive ... MarD ... M ... medegedeeld ... dat ...
 ... HM ... de ... d ... g ... heeft ...
 ... verleend ... HM ... omtrent ... ger. ...
 ... voorstel ... wenscht ... af ... of ...
 ... als ... verlang ... verlangen ...
 ... kennen ... kennengeven ...
 ... Mei ... Rappt_MarD ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... 9 ... tot ... tot_het ... tot ...
 ... dat ... gepensionneerde ... Ma ...
 ... chinist ... Fiorani ... gedurende ...
 ... verblijf ... Zuid_Afrikaansche_Republiek ... Zuid ...
 ... blijven ... zijn ... pensioen ... fiat ...
 ... Rappt_MarD ... 14 ... Mei ... 48 ... om ...
 ... zend ... beschikken ... op ... het ...
 ... Bakker ... B ... akker ... van ... den ...
 ... Kapitein ... Kapitein_Luitenant ... Luitenant ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Mei ... 24 ... Rappt_MarD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 20 ...
 ... Kapiteins ... K ... zee ... van ... der ... d ...
 ... R.J.J._Thorbecke ... 3 ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0041

page title: 0815 [R] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Pensioenen ... bij ... Marine ...
 ... Mei ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... 19 ... Mei ... 4 ... tot ... het ...
 ... pensioen ... aan ... eenige ... personen ... van ... Rijks ...
 ... Zeemacht ... fiat ...
 ... 28 ... Rappt ...
 ... Luitenant ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Strootman ... Besluit ...
 ... Juni ... Rappt ... Rappt_MarD ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... 34 ... 4 ... alsboven ... aan ...
 ... weduwe ... den ...
 ... Harkes ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... fiat ...
 ... 12 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... M ... 9 ... Juni ... alsboven ... aan ...
 ... Rijks ... Zeemacht ... s ... Rijks ... Rijkswerven ...
 ... van ... van_het ... het ... Loodswezen ... B ...
 ... 14 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... Juni ... 4 ... 43 ... om ... machtiging ...
 ... advies ... van ... den_RvSt ... RvSt ... aan ...
 ... om ... pensioen ... van ... den ... gewezen ... g ... machinist ...
 ... Zie ... 1897 ...
 ... 2 ...
 ... missive ...
 ... 3 ... 35 ... RapptRvSt ... 25 ... ger ... 14 ... 4 ... Juni ... 27 ...
 ... om ...
 ... 14 ... 26 ... Rappt_MarD ... MarD ... 35 ... 3 ... 5 ... fiat ...
 ... om ... tot ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... d ... Mevrouw ...
 ... om ... afwijzend ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0042

page title: 0816 [L] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... 1897 ... Marine ...
 ... 4 ... 43 ... 3 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... 57 ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... eenige ... Rijks ... Zeemacht ...
 ... het ... Loodswezen ... t ... fiat ...
 ... 15 ... 5 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... Juli ... 55 ... om ... af ...
 ... beschikken ... om_pensioen ...
 ... Roemersma ... op ...
 ... bij ... Rijks ...
 ... Amsterdam ... missive ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 42 ... 4 ... alsboven ... als ... boven ... den ... gewezen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... Amsterdam ... Fiat ...
 ... Juli ... 26 ... Rappt ... Rappt_MarD ... 2 ... machtig ...
 ... RvSt ... d ... maken ... van ...
 ... den ... kl. ...
 ... Vriend ... tegen ... hem ...
 ... missive ...
 ... 36 ... RapptRvSt ... 25 ... Aug ... ger. ... als ...
 ... MarD ... om ...
 ... Octb ... 16 ... 31 ... MarD ... 13 ... Octb ...
 ... B ... fiat ...
 ... 26 ... 55 ... 19 ... tot ... het ... verleenen ...
 ... van ... vergunning ... g ...
 ... kl ... C ... gedurende ... zijn ...
 ... Zuid ... Republiek ...
 ... zijn ... pensioen ... fiat ...
 ... Rappt ... 3 ... tot ... het ...
 ... personen ... Rijks ... Zeemacht ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0043

page title: 0817 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... 12 ... Rappt_Pensioenraad ... @Rappt_Pensioenraad ...
 ... met ... op ... pensioen ...
 ... apostille ... om ...
 ... alsboven ... als ... boven ...
 ... @Rappt_alsboven ... als ... 3 ... 4 ...
 ... Feb ...
 ... @Rappt_alsboven_dagnr ... Alsboven ...
 ... 15 ... 5 ... @Rappt_alsboven ... als ... boven ... 4 ... alsboven ...
 ... als ... 6 ... alsboven ... als ... boven ...
 ... 25 ... 4 ... 41 ... Rappt ... als ... 9 ... als ... boven ...
 ... Maart ... @Rappt_alsboven_dagnr ... als ...
 ... Maart ... 8 ... @Rappt_alsboven_dagnr ...
 ... Maart ... 15 ... 5 ... 31 ... @Rappt_alsboven ... @Rappt_alsboven_dagnr ...
 ... Maart ... als ... boven ... als ... boven ...
 ... Maart ... Rappt ... @Rappt_alsboven_dagnr ... alsboven ... 26 ... 48 ... 4 ... 8 ...
 ... April ... Rappt ... @Rappt_alsboven ... 4 ... 16 ... Op_adres_van ...
 ... 2 ... alsboven ...
 ... 121 ... missive ... Alsboven ...
 ... April ... Rappt ... als ...
 ... 4 ...
 ... 4 ... @Rappt_alsboven ... alsboven ...
 ... advies ... aan ... Ministers ... Minister_om_c ... om ... @c_en_a ...
 ... @NUMERO ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0044

page title: 0818 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... Mei ... 15 ... 5 ... Rappt_Pensioenraad ... 14 ... Mei ...
 ... 14 ... 4 ... op ... aanvragen ... om ...
 ... Mei ... @Rappt_Pensioenraad ... 12 ... @Rappt_Pensioenraad ... Rappt_Pensioenraad ... Rappt_Pensioenraad_B ... 21 ... @LIJN_BESLISSING ... alsboven ... als ... boven ...
 ... @Rappt_Pensioenraad ... 8 ... Rappt_Pensioenraad_B ... @Rappt_Pensioenraad ...
 ... Juni ... Rappt ... @Rappt_Pensioenraad ... Op_adres_van ... boven ...
 ... 12 ...
 ... 30 ... @Rappt_Pensioenraad ... Rappt_Pensioenraad_B ... @Rappt_Pensioenraad ...
 ... 15 ... 5 ... Rappt_Pensioenraad ...
 ... 27 ... Rappt_Pensioenraad_B ... @Rappt_Pensioenraad ... 16 ...
 ... Aug ... 4 ... Rappt_Pensioenraad_B ... 5 ... Op_adres_van ... als ...
 ... Aug ... boven ... alsboven ...
 ... Rappt_Pensioenraad ...
 ... Rappt ... @Rappt_Pensioenraad ... Rappt_Pensioenraad_B ...
 ... 28 ... alsboven ...
 ... 4 ... Rappt_Pensioenraad_B ...
 ... Octb ... 11 ... @Rappt_Pensioenraad ... Alsvoren ...
 ... @Rappt_Pensioenraad ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... voren ...
 ... 4 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt_Pensioenraad ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0045

page title: 0819 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Rappt_Pensioenraad ... Decb ... met ...
 ... adviezen ... op ... aanvragen ... om ... pensioen ...
 ... Minister ...
 ... alsboven ... boven ... 24 ... Decb ... 3 ... met ... een ... advies ...
 ... als ...
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0046

page title: 0820 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... 48 ... het ... verleenen ... van ...
 ... pensioen ... aan ... van ... eervol ... ontslagen ...
 ... School ... te ... Nieuwerkerk ... B ... fiat ...
 ... alsboven ...
 ... aan ...
 ... als ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... aan ...
 ... vermelde ... fiat ...
 ... 3 ... 35 ... 5 ... als ... alsboven ... boven ... Wittekamp ...
 ... van ... Berkhoff ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Jan ... Novb ... 1896 ...
 ... op ... d ... om ... pensioen ... van ... Ververgaert ...
 ... eervol ... ontslagen ... te ...
 ... 15 ... 5 ... Rappt ... WD ... 2 ...
 ... 19 ... 9 ... 15 ... 5 ... 15 ... 5 ... 13 ... 32 ... 2 ... 9 ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... machtiging_om ... het ...
 ... advies ... den ... d ... RvSt ... nopens ...
 ... om ... ontslag ... ontslagen ... Commies ...
 ... Gentis ...
 ... Maart ... 48 ... RapptRvSt ... 3 ... Maart ... WD ... om ... 42 ... 4 ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ... Maart ... 0 ... Maart ... fiat ...
 ... 4 ... Rappt ... 80 ... tot ... tot_het ... tot ... verleenen ... van ...
 ... vermelde ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... fiat ...
 ... op ... 21 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0047

page title: 0821 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Roosendaal ... Vervolg_van_bladz ...
 ... Pensioenen ...
 ... 22 ... tot ... tot_het ... het ... het_verleenen ... verleenen ... van ...
 ... aan ... hierbij ... vermelde ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 19 ... Rappt ... Rappt_FD ... Rappt ... Rappt_FD ... FD ... 16 ... 4 ... 43 ... als ... alsboven ... boven ... benoeming ...
 ... laatstelijk ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ... verleenen ... fiat ...
 ... 57 ... alsboven ...
 ... den ... d ... gewezen ... bij ... Rijks ...
 ... belastingen ... Boer ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... om ... het ...
 ... de ... den_RvSt ... d ... RvSt ... nopens ... om ...
 ... van ...
 ... Rucphen ...
 ... Maart ... 34 ... 4 ... RapptRvSt ... 17 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... 17 ... Rappt ... RapptRvSt ... WD ...
 ... Rappt ... tot ... tot_het ... tot ... het ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... onderwijzers ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... 5 ...
 ... vermelde ... fiat ...
 ... 4 ... JD ... als ...
 ... P ...
 ... Rotterdam ... aan ...
 ... Rotterdam ... aan ...
 ... Officier ... van ... Justitie ... bij ... de ...
 ... Groning ... Groningen ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0048

page title: 0822 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... bladz ...
 ... @AMPERSAND ...
 ... 26 ... missive ... gezonden ...
 ... verzoekschrift ... met ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Nederlandsch ...
 ... B ... van ... Nederlandsche ... onderwijzers ...
 ... Amsterdam ... Decb ... 1896 ... om ... eene ...
 ... roepen ... die ...
 ... onderwijzers ... binnen ...
 ... den ... Ambtenaren ... verleenen ...
 ... het ... van ... zijn ... gesteld ...
 ... van ...
 ... gedagteekend ...
 ... Amsterdam ... 1897 ... houdende ...
 ... adres ...
 ... 2 ... 21 ... Jan ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... pensioen ... C. ... Loeff ... ontslag ...
 ... aan ... aan_het ... het ... g ... Leeuwarden ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... BD ... alsboven ... aan ...
 ... der ... hoofd ... der ... school ...
 ... Oostwolde ... d ... gemeente ... Doornspijk ... aan ...
 ... ontslagen ... onderwijzers ... aan ... eene ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... alsboven ... aan ...
 ... Besluit ... uit ...
 ... Rappt ... JD ... Jan ... alsboven ...
 ... veldwachter ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0049

page title: 0823 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... bladz ...
 ... 2 ... verleenen ...
 ... 2 ... verleenen ... van ...
 ... pensioen ... aan ... @LIJN_BESLISSING_Besluiten_fiat ... onderwijzers ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... fiat ...
 ... Feb ... 3 ... Rappt ... 7 ... tot ... tot_het ... tot ... tot_het ... tot ... het ... toekennen ... een ...
 ... tweede ... pensioen ... A ...
 ... Majoor ... van ... van_het ... het ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... telijk_Lid_van ... van ... de ... Besluit ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ... WD ... Jan ... 270 ... 1896 ... 4 ...
 ... van ... aan ... ontslag ... ontslagen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Oostvoorne ... Besluit ... fiat ...
 ... 4 ... als ... van ...
 ... 4 ...
 ... gewezen ... bewaarder ... kl. ...
 ... Breda ...
 ... 5 ... Rappt ... advies ...
 ... om ... pensioen ... van ...
 ... eervol ... ontslagen ...
 ... te ...
 ... missive ...
 ... 21 ... 4 ... 42 ... RapptRvSt ... 14 ... 5 ... BD ...
 ... 42 ... 4 ... 2 ...
 ... 49 ...
 ... Feb ... tot ... tot_het ... verleenen ... pensioen ...
 ... J.A._Geerkama ... A ...
 ... Rotterdam ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0050

page title: 0824 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... bladz ...
 ... Pensioenen ...
 ... @AMPERSAND ...
 ... Feb ... 17 ... 7 ... Rappt_FD ... verleenen ... van ...
 ... B ... Commies ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... bij ...
 ... Feb ... BD ...
 ... op ... alsboven ...
 ... d ... laatstelijk ... Ambtenaar ... bij ...
 ... Kon ... Kon. ... sGravenhage ... Gravenhage ... den_titel ...
 ... Hillenius ...
 ... vol ... ontslag ... lagen ...
 ... voor ... onderwijzers ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... Haarlem ... fiat ...
 ... F ... Feb ... Rappt_MD ... adres ... van ...
 ... der ... Borght ... Commies ... bij ... het ... Dept ... van ... Oorlog ...
 ... pensioen ... met ...
 ... te ... doen ... @LIJN_BESLISSING ... maken ...
 ... adres ...
 ... April ... 2 ... 30 ... 35 ... 5 ...
 ... Zie ... 1897 ...
 ... April ... Notificatie ... 3 ... 31 ...
 ... 19 ... ger. ...
 ... van ... verleenen ... van ...
 ... van ... weduwenpensioen ...
 ... Maart ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... M ... 2 ... Maart ... 28 ... ger. ... 19 ... Feb ...
 ... Besluit ...
 ... 15 ... 5 ... Rappt ... 3 ... tot ...
 ... 36 ... 4 ... tot ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... of ... L ... Lavino ... eervol ...
 ... Generaal ... Singapore ... Besluit ...
 ... 20 ...
 ... 9 ... de ... hier ...
 ... bij ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op_bladz_8 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0051

page title: 0825 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... 8 ... Pensioenen ...
 ... Feb ... 4 ... 41 ... Rappt ... FD ... 57 ... tot_het ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ... van ...
 ... van ... vermelde ... fiat ...
 ... 20 ... 55 ... om ... het ... advies ... RvSt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... om ... van ... E. ...
 ... op ...
J.F.L. van Sternbach, wed. J.A. Eschauzier, te
 ... L ... van ... Sternbach ... fiat ...
Amersfoort.
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... missive ...
 ... April ... 3 ... 33 ... RapptRvSt ... RvSt ... 31 ... Maart ... ger. ... 20 ... FD ...
 ... April ... 10 ... 39 ... April ... 33 ... fiat ...
 ... Feb ... Rappt ... FD ... 55 ... machtiging ...
 ... te ... op_de ... op ... de ... om ...
pensioen van G. Brouwer, weduwe van H. Brouwer
 ... te_Groningen ...
 ... missive ...
 ... F ... Feb ... 22 ... 26 ... Rappt ... BD ... 16 ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het_verleenen ... verleenen ... verleenen_van ...
 ... aan ... W ... eervol ...
 ... leeraar ... Rijks ...
 ... @FRACTION ...
 ... onderwijzers ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_BD ... BD ...
 ... L ... eervol ... ontslag ... leeraar ... burger ...
 ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0052

page title: 0826 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... bladz ...
 ... @AMPERSAND ... Pensioenen ...
 ... 3 ... 34 ... 4 ... Rappt ... RvSt ... 17 ... 1896 ... 44 ...
 ... op ... de ... van ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslagen ...
 ... postbode ... Zwartsluis ...
 ... 0 ... 4 ... 43 ... Rappt_WD ... WD ... 8 ... ger. ... g ... Besluit_fiat ...
 ... Maart ... tot ... tot_het ...
 ... tot_het ... verleenen ... van ...
 ... pensioen ... aan ... FB ... B ... eervol ... ontslagen ...
 ... directeur ... Nijmegen ... onderwijzers ... fiat ...
 ... Maart ... Rappt ... om_het ... het ... adres ...
 ... RvSt ... om ...
 ... den ... eervol ... Commies ... der ... posterijen ... Posterijen ...
 ... Krol ... Gravenhage ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ... 4 ... WD ...
 ... 121 ... 12 ... 5 ... Rappt ... WD ... Mei ... 27 ... fiat ...
 ... 3 ... Maart ... 55 ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ... van ... pensioen ...
 ... aan ... de ... vermelde ...
 ... Maart ... Rappt ...
 ... 17 ... B ... fiat ...
 ... Maart ... 4 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... advies ...
 ... nopens ...
 ... eervol ... school ...
 ... te ... Slochteren ...
 ... RapptRvSt ... Maart ... 45 ... 4 ... 5 ...
 ... Mei ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0053

page title: 0827 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 8 ...
 ... M ... Maart ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 3 ... Maart ... ger. ...
 ... op ... aanvrage ... e ... pensioen ...
 ... @c_en_a ...
 ... Maart ... 24 ... 5 ... Rappt ... @LIJN_DIAGONAAL ... BD ... fiat ...
 ... Maart ... Rappt ... tot_het ... verleenen ...
 ... pensioen ... M ... L ... eervol ...
 ... leeraar ... Rijks ... Hoog ... Burgerschool ...
 ... Maart ... Rappt ... 3 ... 55 ... om_machtiging ... om ... machtig ... machtiging ...
 ... advies ... van ... den_RvSt ... d ... RvSt ...
 ... pensioen ...
 ... der ... Varsseveld ...
 ... gemeente ... Wisch ... missive ...
 ... April ... RapptRvSt ... April ... ger. ... Maart ...
 ... 15 ... 5 ... 27 ... April ... fiat ...
 ... Maart ... 4 ... Rappt ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ...
 ... hierbij ... vermelde ...
 ... pensioen ... missive ...
 ... 3 ... Maart ... 3 ...
 ... fiat ...
 ... 3 ... 4 ... 41 ...
 ... of ... eervol ... ontslagen ... concierge ...
 ... Dept ... fiat ...
 ... Vervolg_op ... bladz ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0054

page title: 0828 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg_van_bladz ... bladz ...
 ... bladz ...
 ... Pensioenen ...
 ... Maart ... Rappt_FD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt_FD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 11 ... Maart ... 5 ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ... van ... pensioen ...
 ... Mulder ... laatstelijk ... Kamerbewaarder ...
 ... bij ... de ... Directie ... Grootboeken ... der ...
 ... Nationale ... het ... van ...
 ... nisterie ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Amsterdam ... Besluit_fiat ...
 ... Maart ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... Op ... Op_adres ... Op_adres_van ... adres ...
 ... Heydenryck ... om ... eervol_ontslag ... als ...
 ... ingesteld ... Kon ... besluit ... van ... 3 ...
 ... 1895 ...
 ... vraagstuk ... werklieden ...
 ... dankbetuiging ...
 ... 7 ... 5 ... tot ... het ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... Dr ... L ... van ... der ... Harst ...
 ... Rijks ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Maart ... Rappt ... alsboven ...
 ... hierbij ... vermelde ... Besluit ... Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ... Besluit ... fiat ...
 ... Maart ... 8 ... Rappt ... 15 ... Maart ...
 ... afwijzend_te ... beschikken ... op ... de ...
 ... de ... gewezen ... te ...
 ... Stiphout ... bij ...
 ... missive ...
 ... Rappt ... tot ... verleenen ...
 ... Maart ... als ... alsboven ... boven ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0055

page title: 0829 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... Pensioenen ...
 ... Maart ... Rappt_FD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 8 ... Maart ... 9 ... machtig ...
 ... RvSt ... overweging ... aanhang ... aanhangig ... aanhangig_te ... maken ...
 ... regeling ...
 ... met ...
 ... pensioen ... Fiat ...
 ... April ... 5 ... RapptRvSt ...
 ... Juni ... 3 ... Juni ...
 ... Boodschap ... aan ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ... 11 ... 118 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... kennisgeving ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... als ...
 ... 4 ... Boodschap ... aan ... de ... der ... StGenl ... Genl ...
 ... Boodschap ... aan ...
 ... Zie ... 1898 ...
 ... Maart ... 24 ... 5 ... Rappt ... JD ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... aan ... M ... Thooft ... gewezen ... g ... rechter ...
 ... te ... Zutphen ...
 ... Maart ... Rappt ... WD ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... van ... den_RvSt ... den ... den_RvSt ... d ... RvSt ... winnen ...
 ... om ... eervol ... ontslagen ...
 ... om ... pensioen ...
 ... bij ... der ... d ... Posterijen ...
 ... Fiat ... missive ...
 ... RapptRvSt ... Rappt ... RapptRvSt ... 58 ... 24 ... Maart ...
 ... 3 ...
 ... ger. ... Besluit_fiat ... 3 ...
 ... 5 ... 4 ... als ... boven ... van ... van_het ... P ...
 ... 22 ... van ...
 ... van ... kl ... bij ...
 ... April ... 28 ...
 ... Mei ... 3 ... April ...
 ... 5 ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0056

page title: 0830 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Pensioenen ...
 ... Maart ... Rappt ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen_van ... het ...
 ... pensioen ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ...
 ... Maart ... als ... alsboven ... boven ...
 ... April ... Rappt ... FD ... 0 ... alsboven ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... April ... Rappt ... alsboven ...
 ... H._Frankamp ... Frankamp ... eervol ... ontslagen ... leeraar ...
 ... April ... 5 ... als ... alsboven ... boven ... benoeming ...
 ... B ... Besluit ...
 ... Rappt ... alsboven ... als ... boven ...
 ... Jhr ...
 ... gewezen ... Ambtenaar ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ... Boxmeer ...
 ... Adres ... Adres_1eKamer ... 1e_Kamer ... Genl. ... met ... aangenomen ...
 ... M ... 1890 ...
 ... van_de ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... 3 ... April ... pensioen ...
 ... laatstelijk ... Kommies ... kl. ... bij ... Rijks ...
 ... belastingen ... Locht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0057

page title: 0831 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... bladz ...
 ... April ... Rappt ... tot ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ... April ...
 ... aan ... der ... Borght ... B ...
 ... Commies ... bij ... het ... Dept ... Oorlog ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ...
 ... April ... Rappt ... FD ... aan ...
 ... bij ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... April ... 14 ... 4 ... April ... om ... om_machtiging ... machtiging ... om ...
 ... advies ... van ... den_RvSt ... RvSt ...
 ... pensioen ... Holthuis ... eervol ...
 ... ontslagen ... lagen ... der ... openbare ...
 ... missive ...
 ... 5 ... RapptRvSt ... RvSt ... 7 ... April ... BD ...
 ... 32 ... Rappt_BD ...
 ... het ...
 ... April ... tot ... verleenen ...
 ... pensioen ...
 ... April ... 15 ... April ... 6,_alsboven ... 6 ...
 ... belanghebbenden ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 5 ... als ... alsboven ...
 ... 2 ... 5 ...
 ... April ... 4 ...
 ... @NUMERO ...
 ... Besluit ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0058

page title: 0832 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... 1897 ... Vervolg ...
 ... 3 ...
 ... het ... a ... van ... den ... den_RvSt ... RvSt ... te ...
 ... om ... pensioen ... van ... den ... eervol ... ontslagen ... brieven ...
 ... Blankenham ... B ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... missive ...
 ... Juni ... RapptRvSt ... @NUMERO ... ger. ... April ... @NUMERO ...
 ... om ... @c_en_a ...
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... April ... Rappt_MarD ... Rappt ... Rappt_MarD ... April ... tot_het ... het ...
 ... pensioen ... aan ... ontslagen ...
 ... het ... Dept ...
 ... Besluit ... B ...
 ... April ... 23 ... April ... aan ...
 ... hierbij ... vermelde ...
 ... April ... Rappt ... April ... alsboven ...
 ... 4 ... Rappt ... April ...
 ... fiat ...
 ... Mei ... als ... boven ...
 ... Rappt ... aan ...
 ... B ... Adj ...
 ... Utrecht ...
 ... 0 ... HM ...
 ... Friesland ...
 ... Meppel ... pensioen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0059

page title: 0833 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Pensioenen ...
 ... 121 ... Rappt ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... pensioen ... eervol ...
 ... Mei ... Rappt ... benoeming ...
 ... Zutphen ... fiat ...
 ... 64 ... Mei ...
 ... eervol ... ontslagen ... concierge ... Rijks ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Alkmaar ... fiat ...
 ... 7 ... Mei ... als ... alsboven ... boven ...
 ... vermelde ...
 ... B ... Mei ... der ... ontslag ... ontslagen ...
 ... School ... Uithuizen ...
 ... eervol ... ontslag ... Inspecteur ...
 ... het ... voor ...
 ... Kampen ...
 ... Mei ... 3 ... om ... machtiging ... om ...
 ... Op_adres_van ...
 ... op ... van ...
 ... Nieuwenhuise ... om ...
 ... van ... pensioen ...
 ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... missive ...
 ... 6 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ...
 ... van ... gewezen ...
 ... van ...
 ... jachtopziener ... fiat ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0060

page title: 0834 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... bladz ...
 ... Pensioenen ...
 ... Rappt ... 9 ... Mei ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... pensioen ... p ... van ... hierbij ... genoemde ... belang ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ... fiat ...
 ... 24 ... 7 ... Rappt ... Mei ... alsboven ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten ...
 ... 24 ... 19 ... als ... boven ... aan ...
 ... A ... eervol ... Commies ...
 ... provinciale ... van ... Noordbrabant ...
 ... @LIJN_RAPPT ... Besluit ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_BD ... Mei ... boven ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Mei ... als ...
 ... 24 ... 20 ... als ... alsboven ... aan ...
 ... eervol ... aan ... Rijks ...
 ... Coolen ... Hertogenbosch ...
 ... van ... Utrecht ...
 ... eervol ... ontslagen ...
 ... Londen ... fiat ...
 ... aan ...
 ... Mei ...
 ... Mei ... 7 ...
 ... @LIJN_RAPPT ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 28 ... alsboven ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0061

page title: 0835 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... 34 ... 5 ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Juni ... met ... voorstel ...
 ... request ... van ... eervol ...
 ... leeraar ... bij ...
 ... Academie ... den ...
 ... van ... Eck ...
 ... maken ... op ... MD ...
 ... 59 ... tot ... van ...
 ... pensioen ... eenige ... gewezen ... onderwijzers ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... @NUMERO ...
 ... aan ...
 ... eervol ... Commies ... bij ...
 ... Dept ... van ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Zaken ... Besluit ...
 ... boven ...
 ... 9 ... 4 ...
 ... hierbij ... vermelde ... fiat ...
 ... 4 ...
 ... Rappt ... WD ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Juni ... als ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... als ... benoeming ...
 ... ontslagen ...
 ... eervol ...
 ... Groning ... Groningen ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0062

page title: 0836 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... 77 ... 4 ... 68 ... tot ... het ...
 ... aan ... gewezen ...
 ... Lammerts ...
 ... IJmuiden ... aan ... gewezen ... Griffier ... bij ... bij_het ...
 ... Arnhem ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... Rappt ... Juni ... aan ...
 ... Besluiten ...
 ... aan ...
 ... den ... eervol ... ontslag ... ontslagen ...
 ... Schiedam ...
 ... Juni ... 54 ... alsboven ... aan ...
 ... Vervolg_van ... aan ...
 ... @D_callig ... Rietveld ... A ...
 ... respectievelijk ... a_SLASH_d_IJssel ...
 ... te ... Bunnik ... M ... gewezen ... g ...
 ... het ... Dordrecht ... fiat ...
 ... 8 ... alsboven ... aan ...
 ... hebbenden ...
 ... Brockhaus ...
 ... laatstelijk ... Kommies ... kl ... bij ... Rijks ...
 ... Rappt_FD ... alsboven ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0063

page title: 0837 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... biologischen ... bladz ...
 ... Pensioenen ...
 ... het ...
 ... 81 ... tot ... verleenen ...
 ... pensioen ... aangewezen ... fiat ...
 ... Juni ... Rappt ... FD ... Juni ... als ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... weduwe ... van ...
 ... Leiden ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... 3 ... 5 ... FD ... als ... boven ...
 ... Rappt ... alsboven ...
 ... eervol ... Schilders ...
 ... bij ... Ams ... Amsterdam ... Besluit ... Reitsma ... fiat ...
 ... Juni ... Rappt ... Rappt_MD ... Juni ... als ... alsboven ... boven ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Juni ... Rappt ... alsboven ... boven ...
 ... Besluit ...
 ... Juni ... alsboven ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... Juni ... Rappt ... WD ... om ...
 ... aan ...
 ... ontslag ... missive ...
 ... fiat ... pensioen ...
 ... missive ...
 ... RvSt ... 18 ... 31 ... 2 ...
 ... RapptRvSt ... 8 ... WD ...
 ... 15 ... Aug ...
 ... 4 ... 15 ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0064

page title: 0838 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... Pensioenen ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... verleenen ...
 ... Nijverdal ...
 ... Juli ... 5 ... Juni ... 28 ... alsboven ... aan ...
 ... A ... laatstelijk ... Kommies ... 2e_kl ... kl ... bij ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Medemblik ... Besluit ...
 ... 24 ... 4 ... alsboven ...
 ... Keun ... Hoogerwoerd ... eervol ... ontslagen ...
 ... Consul ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Bangkok ...
 ... alsboven ... hierbij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... als ... alsboven ... boven ...
 ... bij ... Rijks ...
 ... fiat ...
 ... boven ... aan ...
 ... fiat ...
 ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... boven ...
 ... rijksveldwachter ...
 ... 5 ... 9 ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... 8 ...
 ... Vervolg ... bladz ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0065

page title: 0839 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... bladz ...
 ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... gewezen ...
 ... 15 ... 5 ... aan ...
 ... hierbij ...
 ... Rappt ... JD ...
 ... te ... maken ... van ...
 ... B ...
 ... bewaarder ... te ... te_Breda ... Breda ...
 ... Bosma ... B ... bij ...
 ... Rijkswerk ... inrichting ... Veenhuizen_III ...
 ... door ... den ... pensioen ...
 ... op ... hunne ...
 ... om ...
 ... missive ...
 ... 15 ... ger. ... g ... Justitie ...
 ... FD ... om ...
 ... Rappt ... 5 ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... boven ...
 ... van ...
 ... 3 ...
 ... eervol ... ontslag ... der ...
 ... P ... Rotterdam ...
 ... ware ... tegen ... het ... advies ... van ... Pensioenraad ...
 ... om ... pensioen ...
 ... op ... missive ...
 ... 25 ...
 ... 25 ... 5 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0066

page title: 0840 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Juli ... Rappt_FD ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... hierbij ... vermelde ... fiat ...
 ... 44 ... boven ...
 ... gewezen ... rijksveldwachter ... West ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... 46 ... 6 ... 60 ... 6 ... machtig ... machtiging ... machtiging_om ... het ...
 ... advies ... van ... den_RvSt ... RvSt ... winnen ... nopens ... aan ...
 ... vrage ... pensioen ... van ... Stokkers ... eervol ... ontsla ...
 ... d ... openbare ... lagere ... school_te ... Azelo ...
 ... gemeente ... Ambt ... Ambt-Delden ... Delden ...
 ... missive ...
 ... 25 ...
 ... 25 ... ger. ...
 ... @c_en_a ...
 ... 8 ... 3 ...
 ... verleenen ...
 ... vermelde ... @LIJN_BESLISSING ... belanghebbenden ...
 ... scheiden ... betreffende ... d ... de ... aanvrage ... pensioen ...
 ... Hilversum ... Feters ... weduwe_van ... Kaspers ...
 ... het ... verleenen ...
 ... pensioen ... Janssen ... J ... eervol ... ontslagen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ... Besluit_fiat ... Borgharen ... B ...
 ... aan ...
 ... ontslagen ... onderwijzer ...
 ... Roordahuizen ... Idaarderadeel ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0067

page title: 0841 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Pensioenen ...
 ... 28 ... tot ...
 ... tot ... verleenen ...
 ... belanghebbenden ...
 ... 4 ... Aug ... als ... alsboven ... boven ... Roelfs ...
 ... Roelofs ... boschwachter ...
 ... Steenbergen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... aan ...
 ... 28 ... aan ...
 ... Wichers ... gewezen_substituut ...
 ... Officier ... arr ... arr_rechtbank ... rechtbank ...
 ... sGravenhage ...
 ... Aug ... 4 ... 54 ... boven ... aan ...
 ... belanghebbenden ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... m ... machtigingen_om ...
 ... het ... nopens ...
 ... van ...
 ... P ... Delys ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ... 9 ... g ... 11 ... 3 ...
 ... om ... @c_en_a ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... 25 ... @VUILWIT ...
 ... Aug ... Advies ... Aug ...
 ... pensioen ...
 ... betreffende ... d ... de ...
 ... Oorlog ...
 ... @VUILWIT ... Per ... missive ... van ...
 ... @VUILWIT ...
 ... Aug ... Rappt_Pensioenraad ... @Rappt_Pensioenraad ... ger. ... 4 ... Aug ...
 ... 13 ...
 ... missive ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0068

page title: 0842 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Aug ... Rappt ... 4 ...
 ... missive ... als ...
 ... het ... g ... pensioen ...
 ... ontslag ... den ... van ... 55 ...
 ... den ... d ... Staat ... @VUILWIT ... gezegde ...
 ... 20 ... tot_het ... het ...
 ... toekennen ...
 ... pensioen ... aan ... Jhr ...
 ... op ... eervol_ontslag ... ontslag ... ontslagen ... Commissaris ...
 ... 20 ...
 ... 18 ... 4 ... tot ...
 ... aan ... g ... onderwijzers ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Scheffelaar ... eervol ... ontslagen ...
 ... Leeuwarden ... es ...
 ... WD ... Aug ... tot_het ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... tegemoetkoming ... boven ... pensioen ... Zie ...
 ... Rappt ... KD ... tot ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... pensioen ...
 ... eervol ... eervol_ontslagen ... eervol ... ontslagen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0069

page title: 0843 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 1897 ... Pensioenen ...
 ... @VUILWIT ...
 ... 4 ... tot ... tot_het ...
 ... pensioen ...
 ... van ...
 ... C ... P. ... gewezen ... van ... van_het ... het ...
 ... Gerechtshof ... Amsterdam ...
 ... van ... Doesburg ... gewezen ...
 ... 2e_kl ... kl ... Breda ...
 ... @VUILWIT ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... Besluiten ...
 ... Aug ... 4 ... aan ...
 ... hierbij ...
 ... 24 ... machtiging ... m ... om ...
 ... advies ... van ... den_RvSt ... nopens ...
 ... aanvrage ... a ... den ... eervol ... ontslagen ...
 ... d ... 1e_kl. ... kl. ...
 ... te_Heerenveen ...
 ... missive ...
 ... Novb ... Rappt ... RapptRvSt ... RvSt ... 24 ... 8 ... 3 ... 24 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... WD ... @c_en_a ...
 ... 16 ... 6 ... 4 ... Decb ... Besluit ... Novb ...
 ... Aug ... Rappt_FD ... 6 ... tot_het ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... vermelde ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... personen ...
 ... als ... alsboven ...
 ... Kagie ... bode ... bij ... den ... d ... Hoog ... en ...
 ... d ... Gravenhage ...
 ... 6 ... als ... boven ... aan ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0070

page title: 0844 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ... tot ... tot_het ... het ...
 ... 7 ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... fiat ...
 ... Rappt ... Aug ... alsboven ... boven ...
 ... Didier ... gewezen ... g ... Rijks ... Rijksveldwachter ... veldwachter ... te ...
 ... Maastricht ... fiat ...
 ... @VUILWIT ... Rappt ... Aug ... om ... machtiging ...
 ... om ... het ... advies ... van ... den_RvSt ... te ... nopens ...
 ... pensioen ... van ... den ... d ... gewezen ...
 ... bode ... P. ... Ossendrecht ...
 ... Fiat ...
 ... 3 ... RapptRvSt ... RvSt ... Octb ...
 ... @VUILWIT ...
 ... 61 ... missive ...
 ... Novb ...
 ... Zie ... 4 ... 1898 ... bladz ...
 ... 15 ... 116 ...
 ... 15 ... 116 ...
 ... verleenen ...
 ... aan ... gewezen ... het ...
 ... Rotterdam ... B ... Baart ... B ...
 ... d ... Broeder ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Aug ... om ... machtiging ...
 ... den_RvSt ... de ... d ... aanhangig ...
 ... pensioen ...
 ... eervol ... ontslag ... ontslagen ... en_onderwijzer ... onderwijzer ... aan ... school ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0071

page title: 0845 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt_FD ... 11 ... het_verleenen ... missive ...
 ... vermelde ... belanghebbenden ... fiat ...
 ... 74 ... B ...
 ... als ... fiat ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @VUILWIT ...
 ... Hulsebos ... aan ...
 ... het ... te ... @LIJN_BESLISSING ... Utrecht ... Besluit ...
 ... @VUILWIT ...
 ... 28 ... 3 ... aan ...
 ... gewezen ... @VUILWIT ... fiat ...
 ... alsboven ... als ... alsboven ... boven ... aan ...
 ... van ... Dooren ... of ...
 ... Beilervaartbrug ... B ... eilervaartbrug ... wonende ... Smilde ...
 ... w ...
 ... 150 ... Op ... Op_adres_van ... adres ...
 ... Zaken ...
 ... van ...
 ... Staatscommissie ...
 ... ontslag ...
 ... Kon ... besluit ... van ... 3 ... 24 ...
 ... @VUILWIT ...
 ... omtrent ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... Zie ...
 ... van ...
 ... hierbij ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @VUILWIT ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0072

page title: 0846 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Pensioenen ...
 ... 5 ... 61 ... Rappt ... Sept ... tot ... tot_het ... het ...
 ... pensioen ... Jhr ... H.M ... M ... van ... der ... eervol ...
 ... Marine ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 15 ...
 ... 4 ... alsboven ... Jhr ...
 ... 5 ... het ... @VUILWIT ...
 ... 11 ... @NUMERO ... het ...
 ... pensioen ... @VUILWIT ... aan ... A ... Woelders ... g ...
 ... bij ... Kon. ... laatstelijk ... 11 ...
 ... boodschaplooper ... bij ... het ... Maastricht ...
 ... JD ... 54 ... tot ... het ...
 ... pensioen ... aan ...
 ... M ... v ... d ... Kaay ... gewezen ... g ... Minister ... van ...
 ... Justitie ... te ... 's_Gravenhage ... Gravenhage ...
 ... 3 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... Arnhem ... fiat ...
 ... 24 ... 50 ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @VUILWIT ...
 ... advies ... van ...
 ... RvSt ... nopens ... de ... pensioen ...
 ... den ... gewezen ... A ...
 ... af ... missive ...
 ... RapptRvSt ...
 ... @c_en_a ...
 ... Novb ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0073

page title: 0847 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 8 ... Rappt_MD ... tot ... tot_het ... het ...
 ... pensioen ... aan ... aan_den ... gewezen ... Besluit_fiat ... Minister ...
 ... Schneider ... gepensionneerd ... Lui ...
 ... tenant_Generaal ... Adjudant ... van ... H.M ... Koningin ...
 ... @VUILWIT ...
 ... missive ... het ...
 ... aangeboden ... OB ... bij ... de ... titulatuur ... van ... LuittGenl ...
 ... Schneider ... vergeten ... is ... melding ... te ... maken ... van ... zijne ...
 ... Adjudant ... bd. ... van ...
 ... waardigheid_van ... Adjudant ... van ... Koningin ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... 24 ... 6. ... ger ...
 ... verbeterd ... OB ...
 ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... eenige ... gewezen ... Besluit_fiat ... onderwijzers ...
 ... 8 ...
 ... aan ...
 ... hierbij ... vermelde ... belanghebbenden ...
 ... 3 ... aan ...
 ... eervol ... ontslagen ... Minister ...
 ... van ... Besluit ... fiat ...
 ... Rappt ...
 ... nopens ... om ... pensioen ...
 ... @VUILWIT ...
 ... eervol ...
 ... eervol ...
 ... @VUILWIT ... missive ...
 ... Octb ...
 ... RapptRvSt ... WD ...
 ... 3 ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... tot ... van ... pensioen ...
 ... vermelde ... bel ...
 ... aan ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0074

page title: 0848 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Pensioenen ...
 ... Rappt ... FD ... Octb ... tot_het ... verleenen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... advies ...
 ... advies ...
 ... pensioen ...
 ... eervol ... ontslag ... directeur ... bij ...
 ... Almeloo ... W. ... Bedding ... B ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... Fiat ...
 ... RvSt ... Novb ... 2 ... Octb ...
 ... 4 ... ger. ...
 ... om ...
 ... 4 ... 25 ... Besluit ... 25 ... 2 ... 5 ... Novb ...
 ... Rappt ... JD ... als ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ...
 ... 2 ...
 ... om ... @c_en_a ...
 ... Besluit ... Novb ... fiat ...
 ... Octb ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... Octb ...
 ... pensioen ... fiat ...
 ... Octb ... 4 ... Octb ... als ... alsboven ... boven ... hierbij ...
 ... Octb ...
 ... eervol ...
 ... H._Rauwen_te ... Rauwen ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ... missive ...
 ... 7 ... RapptRvSt ... Novb ...
 ... 43 ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0075

page title: 0849 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 1897 ... Pensioenen ...
 ... 19 ... 4 ... WD ... Octb ...
 ... pensioen ... aan ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... vermelde ...
 ... Octb ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 15 ... 5 ... Octb ... aan ... B ...
 ... van ... d ... Kommies ... kl. ... bij ... sRijks ... Rijks ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ...
 ... Octb ... Rappt ... Octb ... adres ...
 ... den_RvSt ... RvSt ... de ... om ...
 ... eervol ...
 ... Ned ... Vervolg ... Meteorologisch ...
 ... den ... Utrecht ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ... 24 ... Novb ... ger ... ger. ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... om ... @c_en_a ...
 ... WD ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ... Besluit_fiat ... Novb ...
 ... @VUILWIT ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ...
 ... 22 ... Octb ... 7 ... tot ... tot_het ... tot ... het ... verleenen ... van ...
 ... van ... den ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Loeffen ... fiat ...
 ... 2 ... 3 ... 2 ... Octb ... 57 ... alsboven ...
 ... Rappt_WD ... WD ... B ... Besluit ...
 ... 28 ... Rappt ... Octb ... boven ...
 ... 28 ...
 ... Octb ... als ...
 ... Oosterwerf ...
 ... Hoorn ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0076

page title: 0850 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... 1897 ... Pensioenen ...
 ... 40 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... FD ... Octb ... tot ... fiat ... verleenen ...
 ... aan ... Berg ... Berger ... laatstelijk ...
 ... adres ... fiat ...
 ... Octb ... Rappt ... Octb ... als ... alsboven ... boven ...
 ... den ... eervol ... ontslagen ... Rijks ... Rijkskust ... kust ...
 ... Louwerens ... Besluit_fiat ...
 ... @VUILWIT ...
 ... van ...
 ... Haarlem ... Novb ... om ...
 ... om ...
 ... omtrent ... hem ... gedaan ... gedaan_moet_worden ...
 ... om ... in_het ... het ... van_het ... door ...
 ... pensioen ...
 ... Per_missive ... Per ... missive ...
 ... Octb ...
 ... verleenen ...
 ... verleenen ...
 ... pensioen ... aan ... eenige ... gewezen ... onderwijzers ...
 ... Besluiten ... fiat ...
 ... @VUILWIT ... b ... 2e_kl ... kl. ... de ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 4 ... Novb ... als ... alsboven ... boven ...
 ... belang ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... alsboven ...
 ... Rappt_FD ... Novb ... 4 ... Novb ... 63 ... 6 ... om ... machtig ... machtiging ... achtig ... afwijzend ...
 ... te ... beschikken ... de ... aanvrage ... pensioen ...
 ... den ...
 ... op ... missive ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0077

page title: 0851 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... 50 ...
 ... Pensioenen ... nsioenen ...
 ... Rappt ... FD ... Novb ... 4 ... Novb ... 6 ... 4 ... om ... machtig ... machtiging ...
 ... beschikken ... de ... aanvrage ... pensioen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... van ... verleenen ...
 ... adres ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... 8 ... 3 ... 4 ... Novb ... tot ... verleenen ...
 ... aan ... laatstelijk ... landmeter ...
 ... het ...
 ... 8 ... JD ... 15 ... 5 ... Novb ...
 ... ontslag ... ontslagen ... Adj ... Commies ...
 ... bij ... het ... Dept ... B ... t ...
 ... 3 ... 15 ... Novb ... machtiging ...
 ... het ... advies ... van ... den ... den_RvSt ... RvSt ...
 ... pensioen ... eervol ... ontslagen ...
 ... P ... van ... Rooyen ...
 ... @VUILWIT ... Fiat ... Fiat_missive ... missive ...
 ... Zie ... 1898 ...
 ... Novb ... 9 ... 16 ... Novb ... het ...
 ... pensioen ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... B ... Novb ... alsboven ...
 ... eervol ... @VUILWIT ... toelage ... aan ...
 ... Rijks ... Universiteit ...
 ... als ... boven ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0078

page title: 0852 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... bladz ...
 ... 1897 ... Vervolg ...
 ... Rappt ... JD ... Novb ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... sioen ... Assen ... Polling ...
 ... Novb ... 3 ... alsboven_aan ... aan ...
 ... onderwijzers ... fiat ...
 ... Rappt ... BD ... Novb ... als ... boven ...
 ... eervol ... ontslagen ... aan ...
 ... de ...
 ... ontslag ... leeraar ... fiat ...
 ... Rappt ... Vervolg ...
 ... Commies ... provinciale ...
 ... Gelderland ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 2 ... Novb ... 8 ... Novb ... 4 ... toekennen ...
 ... pensioen ...
 ... aan ... de ... eervol ...
 ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... tot ...
 ... P ... verleenen ...
 ... het ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt_WD ... WD ... 4 ... om ... machtiging ... machtiging_om ... af ...
 ... beschikken ... de ... pensioen ...
 ... den ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0079

page title: 0853 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... bladz ... 8 ...
 ... 1897 ... Pensioenen ...
 ... tot ... tot_het ...
 ... 8 ... Novb ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... waarbij ...
 ... 4 ... Novb ... 8 ... alsboven ... als ... boven ...
 ... 1e_kl ... kl. ...
 ... Commies ... belastingen ...
 ... Zuidlaren ... fiat ... @VUILWIT ...
 ... 4 ... Rappt ... Novb ... 7 ... alsboven ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... aan ... @VUILWIT ...
 ... eervol ... ontslagen ... Amsterdam ...
 ... de ... Hoorn ...
 ... Novb ...
 ... JD ... 4 ... aan ...
 ... Hylkema ...
 ... is ... Sneek ... Brouwers ...
 ... Sneek ...
 ... rijksveldwachter ... veldwachter ...
 ... Besluiten ...
 ... Novb ... aan ...
 ... 48 ... aan ...
 ... veldwachter ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... @VUILWIT ...
 ... aan ...
 ... van ...
 ... van ... bladz ...
 ... gewezen ... @VUILWIT ...
 ... f ...
 ... 7 ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0080

page title: 0854 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... FD ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ... van ...
 ... aan ... A ... Postmus ... weduwe ... van ...
 ... als ... Harlingen ...
 ... tot ... tot_het ... het ...
 ... pensioen ... Baron ... van ... Aerssen ...
 ... gepensionneerd ... Kolonel ... den ...
 ... Infanterie ... eervol ... ontslag ... ontslagen ... Militie ...
 ... Overijssel ... fiat ...
 ... Rappt ... Decb ... verleenen ...
 ... pensioen ...
 ... 4 ... Rappt ... WD ... om ... machtiging ...
 ... van ... den_RvSt ... d ... RvSt ... kwartiermeester ... winnen ...
 ... pensioen ... van ... van_den ... den ... eervol ... ontslagen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... missive ...
 ... Decb ... verleenen ... @VUILWIT ...
 ... eervol ... ontslag ... ontslagen ...
 ... ambtenaren ... Rijkswerkinrichting ...
 ... voor ... @VUILWIT ...
 ... tot ... tot_het ... ...
 ... 50 ... tot ... verleenen ... eenen ... van ...
 ... pensioen ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... fiat ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ... bladz ... 55 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0081

page title: 0855 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg_van_bladz_8 ... bladz ... 54 ...
 ... 1897 ... 8 ...
 ... verleenen ...
 ... 7 ...
 ... gewezen ... Directeur ...
 ... Leiden ... aan ...
 ... @D_callig ... laatstelijk ...
 ... Nijmegen ... fiat ...
 ... Decb ...
 ... g ...
 ... Smid ... aan ... Hanau ... eervol ...
 ... eervol ... Utrecht ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... aan ... waarbij ... hierbij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... alsboven ... als ... boven ...
 ... Modderman ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... van ... Groningen ...
 ... Besluit ...
 ... @D_callig ... JD ... alsboven ... aan ...
 ... Groningen ...
 ... @VUILWIT ...
 ... Oegstgeest ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... B ...
 ... BD ... machtiging ... het ...
 ... RvSt ... Zie ...
 ... 1898 ... 8 ...
 ... eervol ...
 ... pensioen ...
 ... aan ... School ...
 ... aan ...
 ... 24 ... pensioen ... aan ... waarbij ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0082

page title: 0856 [L] Militaire traktementen en soldijen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... tot ... tot_het ...
 ... op ... het ... traktement ... aan ... aan_de ... Officieren ...
 ... bij ... het ... depot ... Leger ...
 ... bij ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... fiat ...
 ... @VUILWIT ... Rappt ... als ... alsboven ... als ... boven ... op ... traktement ...
 ... December ... aan ... Apothekers ...
 ... @VUILWIT ... d ... kl. ... kl ... B ... K. ... Verlaan ...
 ... 2e_kl ... kl ... Leusden ...
 ... van ... het ... 1896 ...
 ... d ... bij ... het ... Militair ...
 ... taal ... Breda ... fiat ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Rappt_MD ... alsboven ... op ... zijn ... traktement ...
 ... aan ... den ... Kapitein ... Breeman ...
 ... Commandant ... het ... Alg ...
 ... 1897 ...
 ... Eerste ...
 ... van ...
 ... Regt ... Artillerie ... B ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... alsboven ...
 ... @VUILWIT ... Officieren ... leden ... van ...
 ... van ... paarden ... het ...
 ... Rappt ... @VUILWIT ... verhooging ... van ...
 ... traktement ... d ... Eerste ... Luitenant ... M ...
 ... bij ... Dept ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... fiat ...
 ... Vervolg ... bladz ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0083

page title: 0857 [R] Militaire traktementen en soldijen - 1897/
 
 ... @VUILWIT ... Vervolg ...
 ... 1897 ... Militaire ... Soldijen ...
 ... Rappt ... 4 ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... traktement ... 1897 ... aan ...
 ... Holland ... het ...
 ... Kapitein ...
 ... Directeur ... van ... van_het ... het ... Rijks ...
 ... Amsterdam ... fiat ...
 ... MD ... Mei ... tot ... tot_het ... toekennen ... eener ...
 ... @VUILWIT ... eener ...
 ... van ... vergoeding ... bureelkosten ... over ...
 ... aan ... d ... Commandeerend ... van ... het ...
 ... Regt ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 55 ... tot ... het ... 11 ...
 ... @VUILWIT ... het ... traktement ... 1897 ...
 ... bij ...
 ... van ...
 ... Kolonel ... van ...
 ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... 29 ... 4 ... 42 ... April ... 1897 ...
 ... op ...
 ... Regt ...
 ... Kapitein ...
 ... Vesting ... Artillerie ...
 ... 8 ... 5 ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... missive ...
 ... hun ... h ... traktement ... Officieren ...
 ... hun ...
 ... Infanterie ... op ... van ... het ...
 ... het ... Regt ... op ...
 ... Kon ... besluit ... van ... Maart ... 1897 ...
 ... fiat ... bij ...
 ... @VUILWIT ... zullen ... worden ...
 ... d ...
 ... op ...
 ... @VUILWIT ...
 ... 34 ... Rappt ... April ...
 ... Novb ... 1895 ... 65 ... bij ...
 ... @VUILWIT ...
 ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0084

page title: 0858 [L] Militaire traktementen en soldijen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Mei ... 79 ... Rappt ... MD ... 28 ... April ... 4 ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ... van ...
 ... op ... het_traktement ... traktement ... Mei ... 1897 ... aan ... eenige ...
 ... Officieren ... bij ...
 ... Rappt ... Mei ... als ... boven ...
 ... Staf ... Artillerie ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... 63 ... @VUILWIT ... van ... waarbij ...
 ... worden ... tot ... hulp ...
 ... M ...
 ... Mei ... 7 ... Rappt ... Mei ... tot ... tot_het ...
 ... Mei ... aan ... Kapitein ...
 ... van ... @LIJN_BESLISSING ... van_het ... @LIJN_BESLISSING ... het ... Regt ... 3 ...
 ... Rappt_MD ... 15 ... Mei ... als ... boven ... benoeming ... aan ... Eerste ...
 ... Luitenants ... Sutherland ... het ...
 ... 3 ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... Rappt_MD ... 2 ... Op_adres_van ... alsboven ...
 ... Officieren ...
 ... @VUILWIT ... reserve ... B ...
 ... aan ...
 ... @VUILWIT ... L ... van ... het ...
 ... van ... @LIJN_BESLISSING ... 5 ...
 ... 4 ... Rappt ... tot ...
 ... aan ... verleenen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0085

page title: 0859 [R] Militaire traktementen en soldijen - 1897/
 
 ... bladz ...
 ... 1897 ... eervol ...
 ... 8 ... 4 ... Rappt ... 4 ... Juni ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... op ...
 ... Kapitein ... het ...
 ... missive ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... 5_Juni_n_6 ... over ... 1897 ...
 ... 8 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... M ... van_het ...
 ... Regt ... Huzaren ... fiat ...
 ... tot ... het ...
 ... Kapitein ... van ...
 ... der ... aan ...
 ... Artillerie ...
 ... fiat ...
 ... tot ... verleenen ...
 ... 41 ...
 ... over ... 1897 ...
 ... Breeman ... Commandant ... van ...
 ... het ... van ...
 ... Besluit_f ...
 ... boven ...
 ... 1897 ... aan ... Kapitein ... M ... Collette ...
 ... bij ... Artillerie ... fiat ...
 ... @VUILWIT ... 1899 ...
 ... gehuwde ... militairen ...
 ... @VUILWIT ...
 ... met ...
 ... ongehuwde ... Korporaals ...
 ... v ... @VUILWIT ...
 ... het ... Leger ... het ...
 ... bij ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... particuliere ... Besluit ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0086

page title: 0860 [L] Militaire traktementen en soldijen - 1897/
 
 ... bladz ...
 ... 45 ... 4 ... Rappt ... Octb ...
 ... bijslag ... op ... zijne ... soldij ... aan ...
 ... P ... van ... het ... @VUILWIT ...
 ... het ... fiat ...
 ... 5 ... Rappt ... Novb ... 7 ... het ... toekennen ... 1898 ...
 ... het ... @VUILWIT ... aan ... Officieren ...
 ... het ... van ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ... Kaartvuur ... 0 ...
 ... 4 ... Novb ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... op ... traktement ... over ... 1897 ...
 ... d ...
 ... Eerste ... Luitenant ... Fiat ...
 ... Regt ... Vesting ... Artillerie ...
 ... Hoog ... ere_Krijgsschool ... fiat ...
 ... 7 ... Novb ... alsboven ... als ... boven ... op ...
 ... over ... November ... aan ... d ... Kapitein ...
 ... van_het ... aan ... den ... Eerste ... E ... Luitenant ...
 ... Lutz ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... Novb ... 54 ... tot ... verleenen ...
 ... toelage ... aan ... den ... Eerste ... Luitenant ... Maga ...
 ... zulks ... over ...
 ... den_tijd_dat_hij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... wezen ... fiat ...
 ... Novb ... het_verleenen ... verleenen ... bij ...
 ... traktement ... aan ...
 ... van_het ... Regt ... Infanterie ... Majoor ...
 ... M ... den ... Officier ... van ...
 ... kl ... Halbertsma ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0087

page title: 0861 [R] Militaire traktementen en soldijen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... 3 ... omtrent ... het ... toekennen ... 1896 ...
 ... eener ... aan ...
 ... Reserve ... bij ... Landmacht ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ...
 ... @VUILWIT ... over ... Decb ... Kapitein ...
 ... A ... Breeman ... Commandant ... van_het ... Alg ... Algemeen ...
 ... van ... Discipline ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 3 ... boven ...
 ... kl ... van ...
 ... Rappt ... Decb ... als ... alsboven ... boven ...
 ... M ... van ... Commandant ... van_het ... het ...
 ... Eskadron ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt_MD ... 57 ... als ... boven ... aan ...
 ... N ... van_het ... van ... van_het ... het ... Korps ...
 ... Artillerie ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... Novb ... het ... toekennen ... 4 ... @VUILWIT ...
 ... aan ... Officieren ...
 ... @VUILWIT ...
 ... kaarten ...
 ... het ... @VUILWIT ... zoogenaamd ... Kaartvinder ...
 ... @VUILWIT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0088

page title: 0862 [L] Traktementen Soldijen en Toelagen bij de Marine - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 4 ... Rappt ... Rappt_MarD ... MarD ... 2 ... 4 ... 41 ... 4 ... tot ... wijzig ... wijziging ...
 ... tabel ... op ...
 ... betaling ... kleeding ...
 ... aan ... van ... oorlog ... oorlogsschepen ... vastgesteld ...
 ... Kon ... besluit ... Novb ... 1896 ... fiat ...
 ... 9 ... 3 ... bepalen ...
 ... Commandant ... het ...
 ... van_het ... Willem_Friso ...
 ... verlaten ... keerkringen ... op ...
 ... van ... Aden ... naar ... de ...
 ... tot ...
 ... naar ... @VUILWIT ... Oost ...
 ... Maart ... 1897 ... het ... zullen ... het ...
 ... traktement ... voor ...
 ... hunne ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... MarD ... Octb ... toekennen ... eener ...
 ... @VUILWIT ... Zeemacht ...
 ... @TOT_EN_MET ... 3 ... 1897 ... mede ... belast ...
 ... met ... d ...
 ... aan ...
 ... 2 ... Leeuw ... het ...
 ... taal ... daarna ... van ...
 ... 5 ... Rappt_MD ... Novb ... nopens ... toekennen ...
 ... op ... @VUILWIT ... traktement ... Officieren ...
 ... belast ... het ... van ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ... van_het ... het ...
 ... Artillerie ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0089

page title: 0863 [R] [leeg] - 1897/
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @VUILWIT ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0090

page title: 0864 [L] [leeg] - 1897/
 
 ... @VUILWIT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0091

page title: 0865 [R] [leeg] - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... Militaire ...
 ... Rappt ...
 ... te ... Naarden ... om ...
 ... verrichten ...
 ... respectievelijk ... van ...
 ... aan ... van ...
 ... Haarlem ... met ... Ronduit ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... Op ... adressen ... van ...
 ... B ...
 ... om ... als ...
 ... aan ... van_het ... Spaarne ...
 ... van ... Naarden ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... fiat ...
 ... 44 ... Op ... Op_adres_van ... Op ... adres ... Smit ...
 ... van ... de ...
 ... @VUILWIT ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt_MD ... Op ... adres ...
 ... van ... Boelens ... te ... Utrecht ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit_fiat ... op ... fiat ...
 ... Op ... Op_adres_van ... Op ... adres ...
 ... werken ...
 ... Amsterdam ... missive ...
 ... Zie ... bladz ...
 ... Staat ... besluit ... van ...
 ... 1895 ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... 4 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0092

page title: 0866 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 1897 ... Militaire ...
 ... Jan_19 ... Rappt ... Op_adres_van ... Op ... adres ... van ...
 ... te ... Bussum ... B ... om ...
 ... werkzaamheden ... binnen ... den ...
 ... aan ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Jan ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... 11 ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres_van ... adres ... M ... van ...
 ... Wingerden ... weduwe ... om ... als ... boven ... van ...
 ... aan ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... van ... Holland ... Besluit ...
 ... 26 ... Op_adres_van ... Op ... adres ... van ...
 ... te ... Utrecht ... om ... als ... boven ... van ... van_het ...
 ... bij ... Hemeltje ...
 ... Rappt ... 4 ... Op ... adres ...
 ... Utrecht ... als ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Rappt_MD ... Op ... Op_adres_van ... Op ... adres ...
 ... Utrecht ... als ... Utrecht ... fiat ...
 ... Rappt ... Op_adres_van ... 55 ... Op_adressen ... Op ...
 ... Schroder ... B ... 4 ...
 ... Hollandsche ... IJzeren ... Spoorweg ...
 ... respectievelijk ...
 ... het ... aan ...
 ... Holland ...
 ... Rappt ... 64 ... Op ...
 ... om ... als ...
 ... aan ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Uppelschen ... fiat ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0093

page title: 0867 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... bladz ...
 ... 1897 ... Militaire ...
 ... @VUILWIT ...
 ... 9 ... 37 ... 61 ... Op_adres_van ... Op ... adres ... van ...
 ... het ...
 ... om ... vergunning ... het ... verrichten ...
 ... werkzaamheden ... binnen ... verboden ... kringen ...
 ... aan ... Uppelschen ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Op ... Op_adres_van ... adres ...
 ... @D_callig ... Ams ... om ... als ...
 ... aan ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Feb ... Op ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres_van ... adres ... van ...
 ... Asperen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Maart ... 3 ... Rappt ... Op ... adres ...
 ... Gorinchem ... om ... alsboven ... benoeming ... van ... van_het ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ...
 ... Rappt ... 4 ... Maart ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres ... Op_adres_van ... Op ... adres ... A@a ... Hermsen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... te ... B ... van ... van_het ... op ...
 ... dijk ...
 ... Maart ... Rappt ... Maart ... Op_adres_van ... Op ... van ...
 ... 32 ... duinen ...
 ... Helder ... Huisduinen ... duinen ...
 ... Utrecht ...
 ... als ...
 ... respectievelijk ... om ...
 ... d ... om ... Utrecht ...
 ... van ...
 ... Rappt ... Maart ... Op ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres_van ... adres ... van ...
 ... om ... van ... van_de ... de ...
 ... Naarden ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0094

page title: 0868 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... M ...
 ... Rappt ... 4 ... Op ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres ... Op_adres_van ... adres ... Andries ...
 ... Naarden ... om ... @VUILWIT ... het ... verrichten ...
 ... werkzaamheden ...
 ... aan ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_MD ... April ... 4 ... Op ... adres ...
 ... Muiden ... Muiden_om_alsboven ... om ...
 ... @VUILWIT ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... April ... Op ... van ...
 ... om ... als ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... 9 ... Op_adres_van ... adres ...
 ... d ... B ... van ... van_het ... het ... op ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... April ... Op ...
 ... te ... Nijmegen ... om ... respectievelijk ...
 ... de ... van_het ... het ...
 ... den ... d ... omtrent ... van ...
 ... Numans ... Hellevoetsluis ...
 ... Rappt ... Mei ... 7 ... tot ...
 ... van ... Dept. ...
 ... 4 ... gedaan ... aan ... van ... van_het ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0095

page title: 0869 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 1897 ...
 ... Juni ... 55 ... Rappt ... Mei ... 54 ... Op ... adres ... van_het ... het ...
 ... dorpspolder ... om_vergunning ... vergunning ...
 ... het ... verrichten ... van ... binnen ...
 ... afstand ... van ... van_het ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... het ... fiat ... bij ...
 ... Juni ... 4 ... 41 ... 4 ... Rappt ... 02 ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ...
 ... het ... Dept ... van ... eervol ... Waterstaat ...
 ... binnen ... alsboven ... fiat ...
 ... 44 ... 4 ... 44 ... 4 ... Rappt ... Op ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres_van ... Op ... adres ... Bee ...
 ... om ... om_vergunning ... vergunning ... tot ... het ...
 ... als ... van ... werken ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Juni ... 3 ... Rappt ... Rappt_MD ... 7 ... om ...
 ... RvSt ... d ... aanhangig_te ... aanhangig_te_maken ... maken ...
 ... OB ... voordracht ... @VUILWIT ...
 ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ... missive ...
 ... Rappt ... ger ... Juni ...
 ... @VUILWIT ... om ... 1899 ...
 ... Aug ... Rappt ... Aug ... 10 ... Aug ...
 ... B ...
 ... rappt ...
 ... 5 ...
 ... Juni ... 8 ... 11 ... 116 ... Op ... adres ...
 ... te ... Willemstad ...
 ... @VUILWIT ... om ...
 ... 4 ...
 ... tot ... het ... verrichten ... van ... @VUILWIT ...
 ... van_het ...
 ... Ruyter ...
 ... Vervolg ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0096

page title: 0870 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt_MD ... MD ... Juni ... @VUILWIT ... Op ... Op_adres_van ... adres ...
 ... Broek ... te ... het ...
 ... van ... verboden ...
 ... van ... het ... op ... fiat ...
 ... Juni ... 6 ... Op_adres_van ... adres ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Juni ... Rappt_MD ... Op_adres_van ... Op ... adres ... Vermaat ...
 ... Helvoet ...
 ... Besluit ...
 ... 5 ... Rappt ... Rappt_MD ... Juni ... 59 ... tot ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... het ... Dept. ... van ...
 ... werkzaamheden ... verricht ...
 ... als ... alsboven ... boven ... van_het ... bij ... IJmuiden ...
 ... Rappt_MD ... met ... voorstel ...
 ... d ...
 ... houdende ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... als ... leden ... Voorzitter ... van ...
 ... bij ... Kon ... Kon. ... besluit ... van ...
 ... 1 ... tot ... van ...
 ... omtrent ... op ...
 ... van ...
 ... kunnen ... voorzien ...
 ... aan ... om ... te ... van ...
 ... Het ... brengen ... op_de ... op ... de ... Agenda ...
 ... het ...
 ... @VUILWIT ...
 ... ger. ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... ontslag ... verleend ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0097

page title: 0871 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Militai ... @VUILWIT ...
 ... Militair ...
 ... 46 ... Rappt ... verleenen ...
 ... van ... Waterstaat ...
 ... worden ...
 ... d ... Waalsche ...
 ... toelage ... van ... Honswijk ... de ... stelling ... op ...
 ... bij ...
 ... Rappt ... Op ... adres ... boven ...
 ... om ... vergunning ...
 ... tot ... het ... van ... werkzaamheden ... binnen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Brakel ... Besluit ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 20 ... Op ... Op_adres_van ... adres ... Klaren ...
 ... om ... van ... batterij ...
 ... Naarden ... @LIJN_BESLISSING ... B ... fiat ...
 ... 24 ... Rappt ... 4 ... Op ... adres ...
 ... om ... alsboven ... van ...
 ... het ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Op ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres ... Op_adres_van ... adres ... Kloek ...
 ... om ... Werken ... aan ...
 ... om ...
 ... fiat ...
 ... 4 ... Rappt ... Op ...
 ... @VUILWIT ...
 ... om ... als ...
 ... Aug ... Rappt ... Op_adres_van ... Op ... adres ... @VUILWIT ...
 ... s ... Werkendam ... als ...
 ... het ... Steurgat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0098

page title: 0872 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 119 ... Op ... Op_adres_van ... adres ... van ...
 ... B ... om ... vergunning ... het ...
 ... verrichten ... @VUILWIT ...
 ... verbod ... werken ... aan ...
 ... Aug ... 7 ... 3 ... Op ... Op_adres_van ... Op ... adres ... het ...
 ... om ... als ... boven ...
 ... Naarden ...
 ... 3 ... Rappt ... Rappt_MD ... tot ... voldoening ... eener ...
 ... Raad ... van ... Administratie ... IJzeren ...
 ... Spoorwegmaatschappij ... wegens ...
 ... onder ... Haarlemmerliede ... Haarlemmerliede_en ...
 ... van ... aanleg ...
 ... Aug ... 3 ... Rappt ... Op ... Op_adres ... adres ... van_het ...
 ... het ... om ...
 ... het ... verrichten ...
 ... 26 ... 6 ... 9 ... Op_adres_van ... Op_adres ... Op_adres_van ... Op ... adres ...
 ... eervol ... ontslag ... 11 ... benoeming ...
 ... Generaal ... Majoor ... Rooseboom ... Zie ... @VUILWIT ... Juli ...
 ... Kamer ... leden ... van_het ... lid ... Jhr ...
 ... R ... van ... Voorzitter ...
 ... het ...
 ... ingesteld ... tot_het ... het ...
 ... een ... op ...
 ... wijze ... binnen ... Amsterdam ... van ...
 ... Oorlog ... kunnen ... voorzien ...
 ... aan ...
 ... ontslag ... met ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0099

page title: 0873 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... van ...
 ... van ... bladz ...
 ... 50 ... Rappt ... 02 ... met ...
 ... het ... verslag ... werken ... voor ...
 ... van_het ...
 ... @VUILWIT ...
 ... Rappt ... 28 ... Aug ... 3 ... Op ... van ...
 ... Bussum ...
 ... Br ... Brielle ... vergunning ... tot_het ... het ...
 ... verboden ...
 ... respectievelijk ... aan_de ...
 ... fiat ...
 ... Op_adres_van ... Op ... adres ...
 ... Vervolg ...
 ... als ...
 ... 3 ... Op ... Op_adres_van ... Op_adres ... Op_adres_van ... Op ... adres ... Industrieele ...
 ... Maatschappij ... Ams ... Amsterdam ... @VUILWIT ... om ... als ... boven ... van ...
 ... zuiden ... Naarden ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... fiat ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... verleenen ...
 ... @VUILWIT ... Waterstaat ...
 ... @VUILWIT ...
 ... a ... van ...
 ... aan ... an ... van ...
 ... k ... M ...
 ... 45 ... Octb ... 50 ... Op_adres_van ... adres ... van ... Baas ...
 ... De ... Werken_om ... het ...
 ... fiat ...
 ... Vervolg ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0100

page title: 0874 [L] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... 1897 ... Fortificatien ... en ... Militaire ... Gebouwen ...
 ... Octb ... 20 ... 30_SLASH_3 ... Rappt ... MD ... Octb ... Op_adres_van ... Op ... adressen ... adres ...
 ... Krasnapolski ... Amsterdam ...
 ... Krasnapolski ... te ... te_Amsterdam ... Amsterdam ...
 ... Nieuw ... Helvoet ... om ... vergunning_tot ... het ...
 ... verrichten ... van ... werkzaamheden ... binnen ... verbo ...
 ... kringen ... respectievelijk ... van ... de ... Werken ...
 ... Karnemelksloot ...
 ... Octb ... 30 ... 45 ... 4 ... Rappt ... Octb ... Op ... adres ... E ... H ...
 ... Boxman ... te ... Utrecht ... alsboven ... als ... van ... van_het ... fort ...
 ... bij ... het ... Steurgat ... Besluit ... fiat ...
 ... Novb ... 4 ... 20 ... Octb ... Op_adres_van ... Op ... adres ... W ... Kruis ...
 ... wijk ... te ... Naarden ... om ... als ... boven ... van_de ... werken ...
 ... aan ... de ... Karnemelksloot ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Novb ... 4 ... Rappt ... Octb ... tot ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... vergunning_tot ... vergunning ... tot ... het ... bouwen ... van ... een ... hulpmaga ...
 ... zijn ... bij ... Buskruitfabriek ... Krijgsman ...
 ... legen ... binnen ... houdende ... binnen ... den ... verboden ... afstand ... van ... de ... bladz ...
 ... Vesting ... Muiden ... met ... het ... Kasteel ...
 ... Novb ... 16 ... Rappt ... Novb ... Op ... Dekker ...
 ... Jzr ... te_Bussum ... om ... vergunning ... tot ... het ... verrichten ...
 ... van ... werkzaamheden ... binnen ... benoeming ...
 ... Vesting ... Naarden ... fiat ...
 ... 44 ... Rappt ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... het ... Dept ... Waterstaat ...
 ... werkzaamheden ... binnen ...
 ... van ... Stelling ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0101

page title: 0875 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... bladz ...
 ... Gebouwen ...
 ... 4 ... 45 ... Novb ... 4 ... 45 ... 5 ... Op ... van ...
 ... 45 ... 4 ... 24 ... Novb ... 4 ... 45 ...
 ... Lotte ... Brielle ... om ... het ... verrichten ...
 ... @VUILWIT ... werkzaamheden ... de ... verboden ... kringen ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Brielle ...
 ... Rappt ... Decb ... Op ... Op_adres ... adres ... R.K ... Kerk ...
 ... bestuur ... te ... Brielle ... @LIJN_BESLISSING ... als ...
 ... @D_callig ... Decb ... 8 ... 4 ... 55 ... Op ... Op_adres_van ... Op ... adres ...
 ... Maartensdijk ...
 ... fort ... op ... den ... d ... den ... Ruigenhoekschen ... dijk ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Decb ... 9 ... 4 ... Op ... adres ... Nijpjes ...
 ... Oudenhoorn ... om ... als ... alsboven ... boven ... van ... van_de ... vesting ... Hel ...
 ... levoetsluis ... B ... Besluit ... fiat ...
 ... Decb ... 22 ... 20 ... Op_adres_van ... Op ... adres ... Vossesteyn ...
 ... om ... alsboven ... het ... fiat ...
 ... Voordorpschen ... dijk ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... fiat ...
 ... Op ... Jhr ...
 ... het ... @VUILWIT ... B ... Weth ...
 ... Ridder ... d ... van ... Rappard ...
 ... er ... Edam ... om ... als ... boven ... respectievelijk ...
 ... fort ... Hemeltje ... fort ...
 ... Rappt ... op ...
 ... C. ...
 ... IJmuiden ...
 ... om ...
 ... d ... de ... onder ... van ... de ... aan ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0102

page title: 0876 [L] Geslachtsnamen - 1897/
 
 ... Jan ... 5 ... 30 ... Rappt ... JD ... 30 ... Decb ... Op ... Op_adres ... Op_adres_van ... adres ... van ... Buyk ...
 ... Rotterdam ... vergunning ... om ...
 ... aan ... van ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... Op_adres_van ... adres ... Leeuw ...
 ... Dekker ... echtelieden ... Winkel ... om_vergunning ... vergunning ... om ... vergunning ... @VUILWIT ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... minderjarigen ... natuurlijken ... erkenden ...
 ... @VUILWIT ... van ... Dekker ... voornd. ... genaamd ... Pieter ... om ...
 ... zijn ... geslachtsnaam ... dien ... van ... de ... Leeuw ... te ...
 ... @VUILWIT ... mogen ... veranderen ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Op ... C ... Gips ...
 ... Dordrecht ...
 ... Gerardus ... Daniel ... om ... zijn ...
 ... van ...
 ... Op ... Op_adres ... adres ... A ...
 ... van ... Besluit_fiat ... Amersfoort ... om ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Blocq ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... JD ... 20 ... Op_adres_van ... Op ... adres ... G.D. ...
 ... de ... d ... @VUILWIT ... beiden ... Amsterdam ... om ...
 ... @VUILWIT ... bij ...
 ... fiat ...
 ... Maart ... Rappt ... JD ... M ... Maart ... 3 ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres ... Op_adres_van ... Op ... adres ...
 ... A ...
 ... om_vergunning ... vergunning ...
 ... Adressante ... Martin ...
 ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... Besluit ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0103

page title: 0877 [R] Geslachtsnamen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Maart ... 24 ... Rappt ... JD ... 8 ... Maart ... 171 ... Op_adres_van ... adres ...
 ... om ... bij ...
 ... aan ... fiat ...
 ... 4 ... Rappt ... JD ... Op ... Op_adres ... adres ...
 ... Groningen ... om ... om_vergunning ... vergunning ... voor ...
 ... B ...
 ... @VUILWIT ... fiat ...
 ... 32 ... 2 ... Rappt ... JD ... April ... 151 ... Op ... Op_adres_van ... Op_adres ... adres ...
 ... Amsterdam ... om ...
 ... @VUILWIT ...
 ... adres ...
 ... 22 ... 27 ... 14 ... April ... Op_adres_van ... Op ... adres ... van ...
 ... d ... Rotterdam ... om ... om_vergunning ... vergunning ...
 ... kinderen ... om ...
 ... fiat ...
 ... 4 ... April ... Op ... adres ... Moer ...
 ... van ... B ... Rotterdam ...
 ... vergunning ...
 ... Moerman ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... Rappt ... April ... 135 ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres_van ... adres ...
 ... Amsterdam ... om ...
 ... @LIJN_PARAGRAAF ... fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0104

page title: 0878 [L] Geslachtsnamen - 1897/
 
 ... 1897 ... @VUILWIT ...
 ... 24 ... Rappt ... JD ... Mei ... 0 ... Op ... Op_adres ... adres ...
 ... Haarlem ... om ... vergunning ... bij ... zijn ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Mei ... Rappt ... Schiphorst ...
 ... vergunning ...
 ... zoon ... zijn ... ge ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 9 ... 4 ... Op ... adres ...
 ... Gouda ... bij ...
 ... KB ... 133 ... 3 ... Op ... adres ...
 ... minderjarige ...
 ... dochter ... d ... van ... Maria ... A ... Ernst ...
 ... Rappt ... JD ... Op ... Op_adres_van ... adres ...
 ... 5 ... Op ... adres ...
 ... om ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0105

page title: 0879 [R] Geslachtsnamen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... bladz ...
 ... @VUILWIT ...
 ... Juli ... 5 ... 57 ... Rappt ... Rappt_JD ... JD ... 28 ... Juni ... N@n ... 158 ... Op ... Op_adres_van ... adres ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Katwijk ... voor ... zich ...
 ... bij ...
 ... Ruiter ...
 ... Juli ... 4 ... Rappt ... adres ... van ...
 ... Amsterdam ...
 ... M ... Meerkerk ... om_vergunning ... vergunning ... om ... bij ... zijn ...
 ... naam ... respectievelijk ...
 ... fiat ...
 ... 3 ... Op ... van ...
 ... Tenthoff_te ... Rotterdam ...
 ... van ...
 ... hun ...
 ... Brief ...
 ... dd ... om ...
 ... HM ...
 ... L ... van ...
 ... waarop ... afwijzend ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... van ... Justitie ...
 ... request ... toegezonden ...
 ... Rappt ... 4 ... Op ... adres ...
 ... Gerardus ...
 ... te ...
 ... adres ...
 ... Rappt ... Op ... adres ...
 ... om_vergunning ... zijn ...
 ... fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0106

page title: 0880 [L] Geslachtsnamen - 1897/
 
 ... 1897 ... an ...
 ... 103 ... 0 ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres ... Op_adres_van ... Op ... adres ... @VUILWIT ...
 ... Gravenhage ...
 ... Adriani ... fiat ...
 ... 2 ... Op ... adres ...
 ... bij ... zijn ...
 ... 4 ... Rappt ... Octb ... Op ... Op_adres_van ... Op ... adres ... Gaz ...
 ... @VUILWIT ... Groningen ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Octb ... Op ... Op_adres_van ... Op ... Op_adres_van ... adres ...
 ... Gravenhage ...
 ... 3 ... JD ... Octb ... Op ... adres ...
 ... Hilversum ... fiat ...
 ... 3 ... Rappt ... JD ... Octb ... Op ...
 ... tij ... Weenen ...
 ... Novb ... Op ... Op_adres_van ...
 ... om_vergunning ... bij ... zijn ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Novb ... Op_adres_van ... Op_adres ... Op_adres_van ... Op ... adres ... @VUILWIT ...
 ... @VUILWIT ...
 ... van ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0107

page title: 0881 [R] Geslachtsnamen - 1897/
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... Novb ... Op ...
 ... Amsterdam ... van ...
 ... Gravenhage ... bij ... hun ...
 ... Beauchene ... B ...
 ... 33 ... Op ... adres ...
 ... Roermond ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Op ... adres ... van ... @VUILWIT ...
 ... Alkmaar ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0108

page title: 0882 [L] Rivieren en Kanalen - 1897/
 
 ... 3 ... machtiging ...
 ... RvSt ... d ... de ... aanhangig_te ... van ...
 ... OB ... vaststelling ... van ...
 ... politie ... voor ... het ... Zwarte ... Zwarte_Water ... Zwarte ... water ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... missive ...
 ... 29 ... 39 ... RapptRvSt ... ger. ... ger ...
 ... @VUILWIT ... om ...
 ... 2 ... ger. ... Jan ... 39 ...
 ... Staatsblad ... 65 ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... Vervolg ... 39 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... @VUILWIT ...
 ... 5 ... Decb ... 2 ...
 ... Bijzonder ... van ...
 ... vastgesteld ... bij ... Kon ... Kon. ...
 ... Mei ...
 ... Stbl ...
 ... Fiat ...
 ... 40 ... RapptRvSt ... RvSt ... 26 ... ger. ...
 ... April ...
 ... Besluit ...
 ... 1899 ...
 ... a ...
 ... 3 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... copie_rappt ... rappt ...
 ... 3 ... 11 ...
 ... van ... besluit ... van ... Utrecht ...
 ... vaststelling ... telling ... van ... politie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Rappt ... tot ... goedkeuring ...
 ... Vervolg ... 88 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0109

page title: 0883 [R] Rivieren en Kanalen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 1897 ... @VUILWIT ... Rivieren ... Kanalen ...
 ... 3 ... machtiging ... bij ...
 ... RvSt ... aanhangig_te ... maken ...
 ... van ... aanleg ...
 ... van_het ...
 ... naar ...
 ... met ... zuidelijke ... naar ...
 ... @VUILWIT ... van ... den ... @VUILWIT ...
 ... Zaandam ... Zie ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... Fiat_missive ... 890 ...
 ... Chef ... 3 ... 32 ... RapptRvSt ... 6 ...
 ... Maart ... 3 ... Sept ...
 ... Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ... der ... StGenl ... 11 ...
 ... Missive ... kennisgeving ...
 ... Missive ... copie_rappt ...
 ... @VUILWIT ...
 ... aan ... schrijven ... dd ... 1897 ...
 ... zake ... het ...
 ... betreffende ... de ... van ...
 ... besluit ... April ... 1896 ...
 ... houdende ... van ... van_het ... met ...
 ... voorstel ... tot ...
 ... met ...
 ... van ...
 ... Utrecht ... met ... met_betrekking ... betrekking ... X ...
 ... worden ...
 ... Maart ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... Maart ...
 ... Rappt ... met ...
 ... met ...
 ... te_plaatsen_in ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0110

page title: 0884 [L] Rivieren en Kanalen - 1897/
 
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ...
 ... @VUILWIT ... machtiging ... bij ...
 ... RvSt ... overweging ... aanhangig_te ... van ...
 ... voordracht ... tot ... wijziging ... bijzonder ...
 ... politie ...
 ... d ...
 ... April ... RapptRvSt ... April ... @NUMERO ... 10 ... Maart ...
 ... 24 ... 4 ... 41 ... @NUMERO ... g ... 15 ... April ... 3 ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... copie ... rappt ...
 ... Rappt ... Maart ...
 ... machtiging ... bij ... den ...
 ... RvSt ... de ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... voordracht ... OB ... O.B. ... tot ... wijziging ... van_het ... het ... Alg ...
 ... reglement ... van ... politie ... p ... kanalen ... Zie ... 58 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... daartoe ...
 ... ken ... het ... Rijks ...
 ... 11 ...
 ... April ... 15 ... 3 ... RapptRvSt ... April ... 11 ... g ... Maart ...
 ... @VUILWIT ...
 ... April ... ger. ... April ... 34 ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... B ... Zie ... Juni ... 1897 ...
 ... @LIJN_RAPPT ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... Stbl ...
 ... April ... 28 ... Rappt ... Rappt_WD ... Rappt ... alsboven ... als ... tot ... wijziging ...
 ... bij ... van ... Jan ... 1894 ... Stbl ... 8 ...
 ... van ...
 ... April ... van ... Amsterdam ... Merwede ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ... missive ...
 ... Mei ... 11 ... ger. ... 28 ... April ...
 ... om ...
 ... 3 ... Juni ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ... Staatsblad ...
 ... 4 ... rappt ...
 ... Vervolg ... op ... bladz ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0111

page title: 0885 [R] Rivieren en Kanalen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt_WD ... Mei ...
 ... de ... B ... van ...
 ... Spoorweg ... onder ...
 ... Zutphen ... Winterswijk ...
 ... grenzen ... worden ... op ... wijze ... door ...
 ... zal ... worden ... aangegeven ...
 ... MarD ...
 ... d ... overweging ... aanhangig ...
 ... van ... eene ... voordracht ... met ... tot ...
 ... van ...
 ... van_het ... bij ... 1892 ...
 ... 102 ... 2 ... vastgesteld ... 17 ...
 ... koming ... van ... aandrijving ... op ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ... Juni ...
 ... MarD ...
 ... 46 ...
 ... fiat ...
 ... N@n ...
 ... rappt ...
 ... boven ... tot ... wijzig ...
 ... het ... van ... Zie ...
 ... 1897 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... hoor ... onder ...
 ... missive ...
 ... 3 ... RapptRvSt ...
 ... 8 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0112

page title: 0886 [L] Rivieren en Kanalen - 1897/
 
 ... bladz ...
 ... 1897 ...
 ... 8 ... tot ... tot_het ... tot ... toekennen ...
 ... militairen ... 1896 ...
 ... de ... opruiming ... van ... wrakken ...
 ... Wielingen ...
 ... @VUILWIT ... vaststelling ... per ...
 ... aan ... de ...
 ... d ... van_het ... het ... worden ...
 ... tot ... het ... verrichten ... bij ... het ...
 ... Dept ...
 ... machtiging ...
 ... den_RvSt ... RvSt ... d ... de ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... eene ... voordracht ...
 ... van ... van_het ... het ... d ... de ... voor ...
 ... Rijnvaart ... reglement ... van ...
 ... d ... de ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... Zie ... ook ...
 ... 6 ... Aug ...
 ... Octb ...
 ... machtiging ...
 ... Staatsblad ... a ...
 ... 3 ... Rappt ... aan ...
 ... Overijssel ... machtiging ...
 ... tot ... het ...
 ... Kanaal ... kanaal ... politie ... het ...
 ... Rappt ...
 ... van ... Zuidholland ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0113

page title: 0887 [R] Rivieren en Kanalen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... @VUILWIT ...
 ... Rappt ... machtiging ...
 ... overweging ... aanhangig ... maken ... van ... eene ... @VUILWIT ... 1892 ...
 ... voordracht ... van ...
 ... politie ... vlotvaart ...
 ... Novb ... Nieuwe ... Maas ...
 ... RapptRvSt ... Novb ... 7 ... ger. ...
 ... Novb ...
 ... B ...
 ... Staatsblad ...
 ... Zie ... 1898 ... 4 ... 3 ...
 ... Octb ...
 ... het ... eener ... voordracht ... tot ...
 ... @VUILWIT ...
 ... naar ... van ... van_de ...
 ... op ...
 ... Rijks ... op ... zoowel ...
 ... zoo ... mogelijk ... door ...
 ... oude ...
 ... verslag ...
 ... onder ... meer ...
 ... 8 ... 32 ... 3 ... Octb ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0114

page title: 0888 [L] Rivieren en Kanalen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Octb ... tot ... goedkeuring ...
 ... Staten ... tot ...
 ... reglement ... van ... Gouwe ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... overdracht ... aan ... aan_het ...
 ... Regge ... van ... g ... van ... van_de ...
 ... geschiedt ...
 ... bij ...
 ... 1 ... 3 ... 15 ... 5 ...
 ... 15 ... bij ... den ...
 ... RvSt ... @VUILWIT ... de ... @VUILWIT ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te ... maken ...
 ... voordracht ... OB ... B ... van ... van_het ... het ... bij ...
 ... reglement ... politie ...
 ... vastgesteld ... Kon ...
 ... Mei ... 1892 ... 116 ... 61 ...
 ... @VUILWIT ...
 ... RapptRvSt ... 16 ... Novb ... 9 ... Octb ...
 ... Novb ... 20 ... Novb ...
 ... Rappt ... aan ... Willems ...
 ... ontslag ... eener ... machinist ... bij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @VUILWIT ... B ...
 ... g ... @VUILWIT ...
 ... het ...
 ... gedurende ... de_zomermaan ... de ...
 ... voorkoming ... @VUILWIT ... vervuiling ... openbare ...
 ... wateren ... streek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0115

page title: 0889 [R] [leeg] - 1897/
 
 ... @VUILWIT ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0116

page title: 0890 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1897/
 
 ... Waterkeeringen ...
 ... machtiging ... bij ...
 ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig_te ... van ... verzoek ...
 ... @VUILWIT ... van_het ... Waterschap ...
 ... haven ... om ... vernietiging ...
 ... van ... Noordbrabant ...
 ... waarbij ... aan_het ... het ... bestuur ... van_het ... waterschap ...
 ... Klein ... Waspik ... ontheffing ...
 ... van ... reglement ... van ...
 ... op ... d ... zee ...
 ... zake ... van_het ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Maart ... 5 ...
 ... 28 ... @VUILWIT ... tot ...
 ... te ... Vlissingen ...
 ... dienst ...
 ... op ... Besluit ...
 ... Rappt ... om_machtiging ... machtig ... machtiging ... @VUILWIT ...
 ... maken ... van ...
 ... den ...
 ... Kanaal ... Oranjekanaal ... bij ...
 ... Odoorn ... naar ... Weerdingervenen ...
 ... d ... bouw_van_eene ... van ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Zaandam ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... missive ... 3 ...
 ... 6 ...
 ... 6 ... 3 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ...
 ... @VUILWIT ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... alsvoren ... rappt ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0117

page title: 0891 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ... bladz ... 890 ...
 ... Zeeweringen ... Waterkeeringen ...
 ... Rappt ... Maart ... Op_adres_van ... Op_adres ... Op_adres_van ... Op ... adres ... Barlagen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... bestuur ... van_het ... waterschap ... Reid ... Reiderland ... om ...
 ... dispensatie ... van ... art ... 1506 ... BW ...
 ... 3 ... Rappt ... Maart ... 109 ... om ... machtig ... machtiging ... om ... bij ... den ...
 ... RvSt ... de ... overweging ... aanhangig_te ... maken ... van_een ...
 ... beroep ... van ... den ... Raad ... der ... gemeente ... Kampen ... tegen ...
 ... het ... gemeenschappelijk ... besluit ... van ... GedStaten ... van ...
 ... Gelderland ... en ... die ... van ... Overijssel ... waarbij ... aan ... ge ...
 ... committeerden ... tot_het ... tot ... het ... beheer ... der ... bedijking ... langs ...
 ... Dronthen ... werdte ... kennen ... kennisgegeven ... gegeven ... dat ... hun ... besluit ...
 ... tot ... splitsing ... tusschen_het ... beheer ... der ...
 ... de_Groote_of ... Groote ... Groote_of ... Geldersche ... sluis ...
 ... niet ... worden ... uitgevoerd ... omdat ... die ... splitsing ...
 ... geensteun ... vindt ... in ... het ... Reglement ... op ... het ... beheer ...
 ... voornoemde ... bedijking ...
 ... RapptRvSt ... Maart ...
 ... @VUILWIT ... 32 ...
 ... Maart ... 3 ... Maart ...
 ... van ... detachement ... Regt ... In ...
 ... fanterie ... uit ... @VUILWIT ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ... Megen ...
 ... uit ...
 ... Groenendijk ...
 ... van ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... 28 ... 2 ...
 ... waterschap ... Mars ... en ... Wyth ... dat ...
 ... van ...
 ... zijn ... verzoek ... vernietiging ... van ...
 ... Zie ... ook ...
 ... kwartiermeester ... 1883 ...
 ... waterschap ... 11 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0118

page title: 0892 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1897/
 
 ... @PAPIER_TOPRAND ...
 ... 1897 ... Novb ... Waterkeeringen ...
 ... April ... 4 ... 40 ... Rappt ... April ... 2 ... April ... 62 ... tot ...
 ... over ... bijdragen ...
 ... uitgaven ...
 ... zeewering ...
 ... Mei ... Rappt_MD ... Mei ...
 ... Megen ... gem ... Haren ... gedetacheerd ... g ... gedeelte ... van ...
 ... 2 ... Regt ... Infanterie ... bewaking ... van ...
 ... Groenendijk ... aldaar ... naar ... zijn ... garnizoen ... sHer ...
 ... togenbosch ... is ... terug ... teruggekeerd ... gekeerd ... Notificatie ...
 ... Mei ... 7 ... calamiteuze ...
 ... polders ... p ... Zeeland ... voorloopig ...
 ... 1897 ... kennen ... eene ... tegemoet ...
 ... koming ... het ... tekort ... uitgaven ... zeewering ...
 ... voorverdediging ... polders ... waterschappen ... fiat ...
 ... Mei ... Rappt ... 24 ... Mei ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Muiden ... machinist ... bij ...
 ... het ... Noordzeekanaal ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... IJmuiden ...
 ... 5 ... Juni ... bepalen ...
 ... Hellinga ... zal ... geacht ... g ... worden ... zijn ... benoemd ...
 ... tot ... hulpsluismeester ... de ... sluizen ...
 ... tot ...
 ... eervolle ...
 ... aan ... de ... Neder ... Zie ... Octb ...
 ... de ... @NUMERO ...
 ... den ... een ...
 ... met ...
 ... met ... de ...
 ... 6 ...
 ... op ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0119

page title: 0893 [R] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Dijken ... Waterkeeringen ...
 ... tot ... verhooging ...
 ... hulpsluismeester ... Oranje ...
 ... Schellingwoude ... Kesting ...
 ... Bakker ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ... 3 ... 1896 ... 4 ...
 ... schikking ... ingesteld ... door ... het ...
 ... van_het ... Waterschap ...
 ... Sloten ... tegen ... het ... van ... @VUILWIT ...
 ... Octb ... 1895 ... 3 ... betreffende ... het ...
 ... het ... Lemsterhop ...
 ... @STAATSBLAD ...
 ... copie_rappt ... rappt ...
 ... 3 ... aan ... van ... Ouwerkerk ...
 ... eervol ... ontslag ... verleenen ... M@m ... machinist ... bij ...
 ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Per ...
 ... OB ... is ... het ... eervol ...
 ... ontslag ... wordt ... @VUILWIT ...
 ... 3 ...
 ... wijze ...
 ... voor ...
 ... van ...
 ... polder ...
 ... 4 ... benoeming ...
 ... @VUILWIT ...
 ... tot ... het ... houden ... naar ...
 ... @VUILWIT ...
 ... van ... aan_het ...
 ... het ...
 ... Vervolg ... op ... 4 ... @PAPIER_BODEMRAND_RECHTERHOEK ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0120

page title: 0894 [L] Dijken, Polders, Zeeweringen, Sluizen en Waterkeeringen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Waterkeeringen ...
 ... Rappt ... Octb ... goedkeuring ...
 ... Staten_van ... bij ...
 ... onder ... reglement ...
 ... polder ...
 ... Middelveldsch ...
 ... Rappt ... 15 ... Octb ... om_machtiging ... machtiging ... bij ...
 ... RvSt ... de ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te ... maken ... van ... een ...
 ... beroep ... ingesteld ... door ... van ... polder ...
 ... van ... GedStaten ... van ...
 ... waarbij ... goedkeuring ...
 ... den ... d ... aan ... eene ...
 ... politie ... op ...
 ... Schouwen ...
 ... @PUNTJE ... missive ...
 ... RapptRvSt ... Decb ... Octb ...
 ... Novb ... Rappt ... benoeming ...
 ... aan_het ... aan ...
 ... Rappt ... 11 ... 116 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0121

page title: 0895 [R] [leeg] - 1897/
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @VUILWIT ...
 ... @VUILWIT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0122

page title: 0896 [L] Tollen - 1897/
 
 ... 5 ...
 ... Octb ...
 ... 2 ... tot ... aan ... @VUILWIT ...
 ... d ...
 ... op ... Koningin ...
 ... op ...
 ... Rappt ... tot ...
 ... van ... Straatweg ... Zierikzee ...
 ... concessie ... tot ...
 ... op ...
 ... 4 ... Novb ... 4 ... 3 ... tot ...
 ... Kanaalmaatschappij ...
 ... concessie ... tot ... heffing ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Novb ...
 ... den ... d ... calamiteusen ... Willem ... Anna ... polder ...
 ... heffen ... van ... aan ...
 ... polder ... tusschen ...
 ... dijkpalen ... 5 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @VUILWIT ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ... Novb ... tot ...
 ... van ... Straatweg ... Serooskerke ... naar ...
 ... concessie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @VUILWIT ...
 ... 4 ... aan ...
 ... gemeente ... Amersfoort ...
 ... @vertical_stroke ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @VUILWIT ... fiat ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0123

page title: 0897 [R] Tollen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 1897 ...
 ... Novb ... aan ...
 ... @VUILWIT ... tot ... heffing ... haven ...
 ... die ...
 ... Rappt ...
 ... waterschap ...
 ... Kostverloren ... concessie ... tot ... heffing ... van ...
 ... Rappt ... Novb ... 37 ... 7 ... bij ...
 ... van ... 8 ... gemeente ... g ... 3 ...
 ... heffing ...
 ... het ... gebruik ... van_de ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... 25 ...
 ... d ...
 ... tot ... op ... den ... tusschen ...
 ... Schoonebeek ... Besluit ...
 ... 4 ... 5 ... Rappt ... Novb ...
 ... gemeente ... Vriezenveen ... tot ... heffing ...
 ... fiat ...
 ... van ...
 ... concessie ... verleenen ...
 ... fiat ...
 ... aan ... volmachten ...
 ... over ... het ... Kielsterdiep ...
 ... Besluit ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0124

page title: 0898 [L] Geneeskunde - 1897/
 
 ... 4 ... Rappt_BD ... tot ... regeling ...
 ... jaarwedde ... huismeesteres ...
 ... Kweekschool ... Rotterdam ...
 ... M ... Gambon ... Koning ... en_tot ... van ...
 ... over ... 1896 ...
 ... school ... Groeve ... fiat ...
 ... tot ... het ...
 ... 3 ... tot ...
 ... de ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Stanley ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... adres ...
 ... Kampen ... Kampen_om ... om ... ontslag ... Inspecteur ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... dankbetuiging ...
 ... Rappt ... Rappt_BD ... 4 ... tot ... het ... verleenen ... verleenen_van ... van ...
 ... op ...
 ... van ...
 ... Rappt ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... 61 ... 4 ...
 ... Besluit ... fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0125

page title: 0899 [R] Geneeskunde - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ...
 ... tot ...
 ... rijkssubsidie ... over ... het ...
 ... Arnhem ... fiat ...
 ... benoeming ...
 ... Commissie ... voor ... Groningen ...
 ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... 25 ... adres ... van ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ... om ... intrekking ... zijner ...
 ... benoeming ... benoeming_tot ... benoeming ... benoeming_tot ... den ...
 ... Zuidholland ... fiat ...
 ... 4 ... adres ...
 ... IJsselmonde ... eervol ...
 ... ontslag ... van ... voor ...
 ... Zuidholland ... fiat ...
 ... 4 ... 9 ... tot ... tot_het_verleenen ... tot ... het ... verleenen ...
 ... behoorende ... aan ... Vereeniging ...
 ... 6 ... Rappt ... 5 ...
 ... Amsterdam ... met ...
 ... ontslag ...
 ... Inspecteur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0126

page title: 0900 [L] Geneeskunde - 1897/
 
 ... Maart ... 15 ... 5 ... Rappt ... Rappt_BD ... BD ... 2 ... 11 ... 54 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Commissie ...
 ... Groningen ... van ...
 ... aldaar ... fiat ...
 ... 289 ... tot ... intrekking ...
 ... Dr ... van ...
 ... tot ... van ... den ...
 ... Zeeland ... Noordbrabant ...
 ... zoodanig ...
 ... 20 ... Rappt ... Maart ...
 ... Amsterdam ... eervol ... ontslagen ...
 ... van ... van_het ... het ... l ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... verleenen ... @LIJN_BESLISSING ... verleenen ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot ... verleenen ...
 ... over ... aan ... Vaccinogene ...
 ... April ... Rappt ...
 ... onderzoek ... van ... voor ... d ...
 ... Rotterdam ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... 4 ... Mei ... 9 ... vaststelling ...
 ... tot ... bestrijding ... d ... ing ... d ... er ... uitgaven ... de ... g ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0127

page title: 0901 [R] Geneeskunde - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 4 ... 41 ... 4 ... tot ... tot_het ... het ...
 ... tot ... het ...
 ... van ... Nederlandsche ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... over ... 1897 ...
 ... verleenen ... aan ...
 ... Hertogenbosch ...
 ... voor ...
 ... Leeuwarden ...
 ... tot ...
 ... Rotterdam ... fiat ...
 ... 4 ... 28 ... Mei ... alsboven ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ...
 ... Neuzen ... voor ...
 ... het ... g ...
 ... adres ...
 ... Gravenhage ... eervol ...
 ... Utrecht ...
 ... van ... geneeskundigen ...
 ... Rappt ... Juni ...
 ... Stephens ...
 ... van ...
 ... Nederlandsche ... Zeeschepen ...
 ... van ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0128

page title: 0902 [L] Geneeskunde - 1897/
 
 ... 0 ...
 ... 1897 ... @G_callig ...
 ... 3 ... 2 ... Rappt_BD ... 28 ...
 ... vergunning ...
 ... op ... Nederlandsche ... Zeeschepen ...
 ... zondering ... van ... oorlogsvaartuigen ...
 ... van ...
 ... Utrecht ... Groningen ...
 ... Amsterdam ... zullen ... zijn ...
 ... 5 ... aan ...
 ... de ... g ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... het ...
 ... van ...
 ... Staats ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... Notitie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... benoeming ... van ...
 ... d ... van ...
 ... zijn ...
 ... de_practische_examens ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... aanvulling ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0129

page title: 0903 [R] Geneeskunde - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 28 ... Strekkende ...
 ... arts ... wegens ...
 ... Gezondheids ... g ...
 ... van ... aan ...
 ... d ...
 ... Meer ... arts ...
 ... van ...
 ... Juli ... Rappt ... 28 ... R ...
 ... d ...
 ... Nederlandsche ... Zeeschepen ...
 ... op ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... 02 ...
 ... KB ...
 ... aan ...
 ... k ... voor ...
 ... verbetering ...
 ... Rappt ... het ... verleenen ...
 ... het ... van ...
 ... bevordering ...
 ... Amsterdamsch ...
 ... koepokinenting ...
 ... 3 ...
 ... eervol ...
 ... zijn ... van ...
 ... d ... jaren ...
 ... geneeskundige ... fiat ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0130

page title: 0904 [L] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1897/
 
 ... Rappt ... bij ...
 ... RvSt ... de ... overweging ... aanhangig ... van ...
 ... voordracht ... van ...
 ... eervol ...
 ... missive ...
 ... ger. ...
 ... 28 ... Rappt ... BD ... an@Jan ... 4 ...
 ... Staatsblad ...
 ... April ... 2 ... 3 ... 5 ... Rappt ... April ... alsboven ... van ...
 ... dracht ... van ...
 ... politie ...
 ... 2 ... 11 ... Mei ... 3 ...
 ... Mei ... 2 ... 63 ...
 ... Rappt ... April ... tot ...
 ... d ... gemeente ... Maas ... op ...
 ... Maart ...
 ... gedrukte ...
 ... Staatsblad ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... April ... A ... van ...
 ... gemeente ... g ... Bergen ...
 ... Staatsblad ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0131

page title: 0905 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0132

page title: 0906 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... 4 ... 1896 ...
 ... op ... het ... wetsontwerp ... tot ... regeling ... van ...
 ... de ... Nederlandsche ...
 ... Ned ... Indische ...
 ... om ... Zie ... ook ...
 ... g ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... StGenl ... Genl. ...
 ... kennisgeving ...
 ... RvSt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... Kamer ... d ... de ... aangenomen ...
 ... Staatsblad ...
 ... 4 ... Op_adres ... adres ...
 ... April ... om ...
 ... Utrecht ... fiat ...
 ... 28 ... tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... A ... Rozendaal ... Besluiten ...
 ... adres ...
 ... op ... zijn ...
 ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... 28 ... Rappt ...
 ... van ... g ... van ...
 ... aan ... Noord ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0133

page title: 0907 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... Feb ... 4 ... tot ...
 ... Utrecht ...
 ... 57 ... als ... alsboven ...
 ... Amersfoort ...
 ... alsboven ... van ...
 ... bedrijfsbelasting ... belasting ... dienst ...
 ... 1896 ... 9 ... 7 ... Smit ... @LIJN_BESLISSING ... Rotterdam ... Besluit ...
 ... alsboven ... van ... aanslag ...
 ... aan ...
 ... dienst ...
 ... Bergman ... B ...
 ... Rotterdam ...
 ... van ... aanleg ...
 ... van ...
 ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... FD ... boven ... benoeming ...
 ... gemeente ... Amsterdam ... kantoor ... kanton ...
 ... fiat ...
 ... tot ...
 ... van ...
 ... aan ... M ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0134

page title: 0908 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 28 ... Rappt ... 4 ... het ... verleenen ...
 ... van ... de ... vermogens ...
 ... Gebbink ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Maart ... alsboven ...
 ... van ...
 ... 5 ... Rappt ... Maart ... 5 ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... zijn ... adres ... de ...
 ... dienst ... eervol ... Breda ...
 ... aan ...
 ... Utrecht ... de ...
 ... Utrecht ... dienst ... 8 ... aan ... de ... Maatschap ...
 ... tot ... Staatsspoorwegen ...
 ... Utrecht ...
 ... fiat ...
 ... April ...
 ... Amsterdam ... fiat ...
 ... 4 ... April ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot ...
 ... betaalden ...
 ... diens ... dienst ... 8 ...
 ... sGravenhage ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... tot ... het ... verleenen ... van ...
 ... van ... aanslag ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... Amsterdam ...
 ... Vervolg_op ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0135

page title: 0909 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ...
 ... 1897 ... 8 ...
 ... tot ...
 ... van ...
 ... 1896 ... aan ...
 ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 15 ... Mei ...
 ... Utrecht ... thans ...
 ... Mei ... alsboven ... boven ...
 ... Weduwe ... van ...
 ... Rotterdam ... aan ... op ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... Rappt ... Mei ... alsboven ... van ...
 ... B ... Dordrecht ... fiat ...
 ... Rappt ... 87 ... adres ...
 ... van ...
 ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ... van_ontheffing ... ontheffing ...
 ... Mei ... 64 ... tot ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... op ...
 ... Limburg ...
 ... Besluit ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0136

page title: 0910 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 9 ...
 ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het ... verleenen ... verleenen_van ...
 ... Apeldoorn ...
 ... 2 ... 4 ...
 ... van ...
 ... belasting ...
 ... FD ... 64 ...
 ... den ... aanslag ...
 ... thans ... dienst ... diens ... dienst ...
 ... Gravenhage ... Weduwe ...
 ... 55 ... alsboven ... boven ...
 ... dienstjaren ... diens ... dienstjaren ...
 ... 17 ... 7 ... machtig ... machtiging ...
 ... RvSt ... de ... van ...
 ... van ...
 ... Batavia ... Maat ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ... waarbij ...
 ... d ... van ...
 ... van ...
 ... bel ... Rotterdam ... op ... zijn ...
 ... zijn ...
 ... over ...
 ... Utrecht ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 15 ... @NUMERO ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0137

page title: 0911 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... 0 ...
 ... 3 ... 6 ... het ...
 ... van ... adres ...
 ... gemeente ...
 ... Maatschappij ...
 ... Rotterdam ... fiat ...
 ... 61 ... tot_het_verleenen ... tot ...
 ... Rappt ... tot ... verleenen ...
 ... van ... g ...
 ... A ...
 ... Rappt_FD ... alsboven ...
 ... van ...
 ... a ...
 ... op ...
 ... 2 ... alsboven ...
 ... d ... aan ...
 ... Amsterdam ... fiat ...
 ... adres ... van ...
 ... 28 ...
 ... kwijtschelding ... 25 ...
 ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... tot ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0138

page title: 0912 [L] Kantongerechten - 1897/
 
 ... Rappt_JD_4_Jan ... benoeming ...
 ... G ... tot ...
 ... Zuidbroek ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 9 ... Rappt ...
 ... het ... openbaar ... openbaar_ministerie ...
 ... gerechten ...
 ... Amsterdam ... kanton ... Amsterdam ...
 ... Amsterdam ...
 ... Winschoten ...
 ... Busmann ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Op_adres ... Op ... adres ...
 ... Burger ... eervol ... benoeming ...
 ... Kantonrechter ...
 ... Kanton ... Heerenveen ...
 ... Rappt ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... tot ... Ambtenaar ... het ... Openbaar ...
 ... bij ... de ... Kantongerechten ...
 ... Zutphen ... @LIJN_BESLISSING ... Zutphen ...
 ... Rappt ... benoeming ... van ...
 ... Kanton ... Maastricht ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 20 ...
 ... benoeming ...
 ... plaatsvervanger ... het ...
 ... Kanton ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0139

page title: 0913 [R] Kantongerechten - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... 3 ...
 ... benoeming_van ...
 ... Baron ... van ... Wijnbergen ...
 ... het ... Openbaar ...
 ... k ... Boxmeer ... B ... Eindhoven ...
 ... Besluit ...
 ... 28 ... 3 ... benoeming ... van ...
 ... Oosthuizen ...
 ... van ... Oosthuizen ...
 ... adres ...
 ... eervol ... ontslag ... betrekking ...
 ... van ... Haitzema ...
 ... tot ...
 ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... Griffie ... het ... Kanton ...
 ... a ... Maastricht ...
 ... Veghel ... Besluit ...
 ... Feb ... Rappt ... 129 ... adres ... van ... van_der ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... betrekking ...
 ... verzoek ...
 ... Ittersum ... Griffier ... het ... Kanton ...
 ... bij ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0140

page title: 0914 [L] Kantongerechten - 1897/
 
 ... 151 ... verhooging ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... het ... K ...
 ... 3 ... Rappt ... Op ... adres ... van ...
 ... ontslag ... benoeming ...
 ... P. ... Andreae ... tot ...
 ... Kantonrechter ... plaatsver ...
 ... Zuidhorn ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Maart ... Rappt ... benoeming ... van ...
 ... tot ... Kantonrechter ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Maart ... van ...
 ... Kantonrechters ... plaats ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... Maart ... van ...
 ... 11 ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... van ... Kantonrechter ... echter ...
 ... vervanger ... het ... Kanton ...
 ... Kanton ... K ... Zutphen ...
 ... Rappt ... benoeming ... tot ...
 ... plaatsvervanger ... het ... Sittard ...
 ... Charlier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0141

page title: 0915 [R] Kantongerechten - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Maart ... Rappt ... Maart ... van ...
 ... om ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... zijne ...
 ... Kantonrechter ...
 ... het ... Kanton_Gulpen ...
 ... fiat ...
 ... 24 ... Rappt ... Maart ... Op_adres ... adres ... van ...
 ... alsboven ... @LIJN_BESLISSING ... kanton ... Besluit ... Besluit_fiat ... Zaandam ...
 ... Maart ... benoeming ...
 ... Kantonrechter ... vervanger ... het ... kanton ...
 ... Ommen ... G ...
 ... Rappt ... 4 ... benoeming ...
 ... van ... van_het ... het ...
 ... arondissement ...
 ... Almelo ...
 ... Rappt ... Maart ... benoeming_tot ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... April ...
 ... fiat ...
 ... April ... Rappt ... April ... adres ...
 ... zijne ... betrekking ... van ...
 ... Griffier ... Kantongerecht ... Kantongerecht_te ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0142

page title: 0916 [L] Kantongerechten - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... April ... 3 ... Rappt ... April ... 9 ... benoeming ...
 ... van ... van_het ... het ...
 ... Ambtenaar ... van ... het ... openbaar_ministerie ...
 ... a ... Utrecht ... de ... Amersfoort ...
 ... Utrecht ...
 ... Peereboom ...
 ... Leeuwarden ... voor ... Harlingen ...
 ... Berlikum ... Bolsward ...
 ... Leeuwarden ... L. ... Baron ... aron ...
 ... Slooten ...
 ... aan ... den ... Ambtenaar ... van ... van_het ... openbaar ...
 ... bij ... Kantongerechten ... het ...
 ... s ... Leeuwarden ... van ...
 ... rechts ... gebied ... aan ...
 ... Leeuwarden ... Dokkum ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... April ... benoeming ...
 ... Kantonrechter ... Amsterdam ...
 ... A.J._Carsten ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... tot ...
 ... tot ...
 ... Rappt ... April ...
 ... eervol ...
 ... M ... Kantonrechter ...
 ... Kanton ...
 ... Rappt ... 24 ... April ...
 ... het ... het_Kantongerecht ... Kantongerecht ... Kantongerecht_te ... Kantongerecht ... eervol ...
 ... M ...
 ... Oirschot ...
 ... op ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0143

page title: 0917 [R] Kantongerechten - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Vervolg ...
 ... April ... Rappt ... 24 ... April ... benoeming ...
 ... Griffier ... bij ... het ...
 ... van ...
 ... Waalwijk ... Brouwer ... fiat ...
 ... Adres_1eKamer ... 1e_Kamer ... aangenomen ... 1896 ...
 ... 28 ...
 ... tot ... van ... de ...
 ... regtbanken ... r ... van ...
 ... jaarwedden ...
 ... Kantonrechters ... Ambtenaren ... bij ... kan ...
 ... executie ... ook ...
 ... 130 ... 3 ...
 ... April ... benoeming_tot ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... het ... kanton ... Kanton ... Assen ... Buchler ...
 ... Winschoten ... B ...
 ... het ... k ...
 ... kanton ... Besluiten ... fiat ...
 ... Rappt ... April ...
 ... zake ... van ... van_het ...
 ... dagteekening ...
 ... d ... 1890 ...
 ... van ...
 ... fiat ...
 ... het ... Kanton ...
 ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0144

page title: 0918 [L] Kantongerechten - 1897/
 
 ... 1897 ... Vervolg ...
 ... d ...
 ... dagteekening ...
 ... worden ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... worden ...
 ... Mei ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... het ...
 ... Zaltbommel ... Besluit ...
 ... 7 ... alsboven ... boven ...
 ... Leeuwarden ... Besluit ...
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... tot ... Kantonrechter ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Juni ... Rappt ... herbenoeming ...
 ... Kantonrechters ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 3 ... adres ... van ... Mr ... MWC ... C ...
 ... Melchers ... uit ... zijne ... betrek ...
 ... king ... van ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ... in ...
 ... het ... Kanton ... Rotterdam ... Kanton ... fiat ...
 ... Juni ... Rappt ... Op_adres ... Op_adres_van ... Op ... adres ... Jhr ... Mr ...
 ... Harderwijk ... arderwijk ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0145

page title: 0919 [R] Kantongerechten - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Vervolg ...
 ... 46 ... Rappt ... 7 ... benoeming ...
 ... het ...
 ... Kantongerechten ...
 ... Brielle ... Brielle_en ...
 ... Schiedam ...
 ... 28 ... Rappt ... 8 ... benoeming ...
 ... 1e ... der ... er_Hoeven ... Hoeven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... alsboven ...
 ... fiat ...
 ... alsboven ...
 ... Bruyn ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... 9 ... alsboven ...
 ... Lodder ... fiat ...
 ... Rappt ... 14 ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... zijne ...
 ... Kantonrechter ... plaatsvervanger ...
 ... Kanton ... fiat ...
 ... benoeming ...
 ... Kantonrechter ...
 ... kanton ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0146

page title: 0920 [L] Kantongerechten - 1897/
 
 ... 4 ... Rappt ... benoeming ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... Kantonrechter ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... Rotterdam ...
 ... 4 ... Rappt ... 11 ... 0 ... tot ... intrekking ...
 ... het ... van ... 24 ... 1897 ... hierboven ...
 ... benoeming ... benoeming_tot ... bij ... het ... Kantongerecht ...
 ... 4 ... 2 ... Rappt ... adres ...
 ... ontslag ... zijne ... betrekking ... van ...
 ... kanton ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 116 ... benoeming ...
 ... Ambtenaar ... van ... van_het ... het ... Ministerie ... d ...
 ... Kantongerechten ... het ... arrondissement ...
 ... Middelburg ... voor ... Oost ...
 ... Utrecht ... bij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Utrecht ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0147

page title: 0921 [R] Kantongerechten - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 61 ... Rappt ... benoeming ...
 ... h ...
 ... fiat ...
 ... Rappt ... 20 ... 11 ... 3 ... Kabt. ...
 ... Kantonrechters ...
 ... 2 ... 15 ... 5 ... adres ...
 ... ontslag ... van ...
 ... Kanton ...
 ... medegedeeld ... dat ...
 ... schrijffout ... gemaakt ...
 ... Rappt ... ger. ... 4 ...
 ... Op_adres_van ... adres ... van ... Th ...
 ... eervol ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... van ...
 ... tot ... eervol ...
 ... 3 ...
 ... op ... uit ... de ... betrekking ... van ... Kanton ...
 ... plaats ... het ... Kanton ...
 ... plaats ...
 ... Amsterdam ...
 ... aan ...
 ... Amsterdam ... aan ...
 ... dankbetuiging ...
 ... @TERTIO ... Q ...
 ... Bruchem ...
 ... Octb ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... voor ...
 ... ter ...
 ... Vervolg ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0148

page title: 0922 [L] Kantongerechten - 1897/
 
 ... Octb ... adres ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... Kantonrechter ... Besluit_fiat ... Bolsward ...
 ... Novb ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Kantonrechter ... Gorinchem ...
 ... Novb ... 3 ...
 ... 24 ... Novb ... machtiging_tot ... tot ...
 ... aan ... tot ...
 ... Openbaar ... bij ... de ... Kanton ...
 ... op ... verzoek ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... het ...
 ... ontslag ...
 ... betrekking ... van ...
 ... Novb ... 24 ... Novb ... adres ...
 ... eervol ... zijne ... betrekking ...
 ... Z_callig ...
 ... Rappt ... Novb ... adres ... van ... Novb ...
 ... het ...
 ... dienst ... dankbetuiging ...
 ... Rappt ... 4 ... benoeming ...
 ... plaats ...
 ... het ...
 ... het ... kanton ...
 ... Besluit ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0149

page title: 0923 [R] Kantongerechten - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... 9 ... benoeming ... b ...
 ... Kantonrechter ...
 ... a ... het ... h ... Kanton ... Leeuwarden ... Visscher ...
 ... Besluit_fiat ... Brevet ... fiat ...
 ... 3 ...
 ... Ambtenaar ...
 ... Kantongerechten ... het ... arrondissement ... Rotterdam ...
 ... kantons ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... adres ...
 ... ontslag ...
 ... het ...
 ... Besluit ... fiat ... dankbetuiging ...
 ... 24 ... Rappt ... 8 ... 4 ... 3 ... vaststelling ...
 ... waarbij ... hierbij ... genoemde ... g ...
 ... fiat ...
 ... 3 ... Rappt ... herbenoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0150

page title: 0924 [L] Rechtbanken - 1897/
 
 ... Rappt ... 11 ... adres ...
 ... eervol ... ontslag ... betrekking ...
 ... Zutphen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... dankbetuiging ...
 ... 4 ... benoeming ...
 ... tot ...
 ... te_Rotterdam ... Rotterdam ...
 ... A ... tot ...
 ... P. ... P ...
 ... tot ... Justitie ... bij ...
 ... benoeming ... zoodanig ...
 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Haarlem ... Jhr ... Calkoen ...
 ... Groning ... Groningen ... Groning ... Groningen ...
 ... Roermond ...
 ... benoeming ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rappt ... 10 ... ter_benoeming ... benoeming ... benoeming_van ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... de ... Arr ... Arr. ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... van ...
 ... tot ... van ...
 ... Arr ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0151

page title: 0925 [R] Rechtbanken - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... Novb ... benoeming ...
 ... tot ... K ...
 ... Haarlem ... @LIJN_BESLISSING ... fiat ...
 ... benoeming ...
 ... tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Amsterdam ... fiat ...
 ... Feb ... 20 ... 3 ... Rappt ... 3 ... benoeming ...
 ... bij ...
 ... Utrecht ...
 ... Feb ... benoeming ...
 ... bij ... @LIJN_BESLISSING ... Rotterdam ... Besluit ...
 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... tot ... de ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
 ... Maart ... ter_benoeming ... benoeming ... van ...
 ... tot ... Rechter ...
 ... Maart ... adres ...
 ... eervol ...
 ... Oosterzee ...
 ... Rechtbank ... sGravenhage ...
 ... van ...
 ... Maart ... benoeming ...
 ... 3 ...
 ... tot ...
 ... tot ... bij ... bij_de ...
 ... Middelburg ...
 ... Vervolg ... op ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0152

page title: 0926 [L] Rechtbanken - 1897/
 
 ... @AMPERSAND ...
 ... Maart ... 20 ... Rappt ... 4 ... 40 ... 4 ... benoeming ...
 ... Engelberts ... tot ... van ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Mei ...
 ... Maart ... 5 ... Rappt ... 3 ... Maart ...
 ... tot ... bij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Arnhem ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... van ...
 ... Justitie ... de ...
 ... Roermond ...
 ... April ... Rappt ... April ... 3 ... benoeming ...
 ... arr ...
 ... 4 ... April ... benoeming ...
 ... plaatsvervanger ... in ... Arr. ...
 ... Amsterdam ... J._Kruseman ...
 ... 20 ... Rappt ... April ... adres ...
 ... eervol ... ontslag ... zijne ... betrekking ...
 ... Arr ... rechtbank ...
 ... tot ...
 ... Rechtbank ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0153

page title: 0927 [R] Rechtbanken - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... April ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Adres ... aangenomen ... 1896 ...
 ... tot ...
 ... Stbl ... 79 ... tot ...
 ... executie ...
 ... 3 ... 57 ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... Rechter ... Arr. ... Zierikzee ...
 ... 24 ... Mei ... adres ...
 ... om ... ontslag ...
 ... 28 ... Mei ... adres ... P.A._van ...
 ... Wichers ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Gravenhage ...
 ... 24 ... Mei ...
 ... Gravenhage ...
 ... Z ...
 ... Heerenveen ... Riemsdijk ...
 ... Mei ... 2 ...
 ... Gratama ... tot ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0154

page title: 0928 [L] Rechtbanken - 1897/
 
 ... 4 ... benoeming ... tot ...
 ... Amsterdam ...
 ... benoeming ...
 ... Rechtbank ... Rotterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... 4 ... benoeming ...
 ... Winschoten ...
 ... 28 ... benoeming ...
 ... Rappt ...
 ... het ...
 ... het ...
 ... JD ... B ...
 ... 3 ...
 ... heeft ... verleend ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... het ... archief ...
 ... benoeming ... tot ...
 ... d ... de ... Alkmaar ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0155

page title: 0929 [R] Rechtbanken - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 7 ... 9 ...
 ... Griffier ...
 ... van ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... benoeming ...
 ... Rechter ... Rotterdam ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... benoeming ...
 ... Aug ...
 ... voordracht ... van ... A ...
 ... benoeming ... Officier ... van ...
 ... Arr ... Winschoten ... Amsterdam ... van ...
 ... van ... Justitie ...
 ... Substituut ...
 ... Justitie ... arr. ...
 ... schoten ... Roosenburg ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Officier ... Justitie ... Arr ... rechtbank ...
 ... k ...
 ... Rappt ... Octb ... benoeming ...
 ... Arnhem ...
 ... van ...
 ... Justitie ...
 ... Vervolg ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0156

page title: 0930 [L] Gerechtshoven - 1897/
 
 ... tot ... verleenen ...
 ... voor ... van ... inkomsten ...
 ... M ... Griffier ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Maart ... adres ...
 ... eervol ...
 ... 121 ... Rappt ... Maart ... Kabt ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Gerechtshof ... Arnhem ...
 ... Baron ...
 ... Griffier ...
 ... 6 ... 4 ... Rappt ... adres ...
 ... eervol ... zijne ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... benoeming ...
 ... President ... van ...
 ... Gerechtshof ...
 ... Rappt ...
 ... Generaal ... Gerechtshof ...
 ... Gravenhage ... Reitsma ...
 ... Rappt ... 0 ...
 ... P ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0157

page title: 0931 [R] Gerechtshoven - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 4 ...
 ... M ... tot ...
 ... Gerechtshof ... Arnhem ...
 ... Rappt ... Octb ... benoeming ...
 ... tot ...
 ... tot ...
 ... Gerechtshof ... Amsterdam ...
 ... Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... Rappt ... Octb ... benoeming_tot ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... 4 ... tot ... tot_het ...
 ... tot ... tot_het ...
 ... ontslag ... op_zijn ... zijn ...
 ... Cremers ... betrekking ...
 ... Arnhem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0158

page title: 0932 [L] Hoogen Raad der Nederlanden - 1897/
 
 ... 3 ... 4 ... 10 ...
 ... tot ... aanbieden ...
 ... thans ...
 ... President ...
 ... Vice ...
 ... 9 ...
 ... 121 ...
 ... 3 ... dat ...
 ... gegeven ...
 ... 7 ... Kalff ... respectieve ...
 ... 1897 ... het ... Paleis ... alhier ...
 ... id_13_24 ... gegeven ...
 ... Processenverbaal ...
 ... legging ...
 ... Generaal ...
 ... Nederlanden ...
 ... van ... Processen ...
 ... 7 ... 2 ... ger. ...
 ... StGenl ... Octb ...
 ... nominatie ... benoeming ... benoeming_van ...
 ... Raad ... Raad_der ... Nederlanden ...
 ... 25 ... benoeming ...
 ... tot ... Raadsheer ... 2 ...
 ... Raad ... Nederlanden ... Besluit ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0159

page title: 0933 [R] Hoog Militair Gerechtshof - 1897/
 
 ... Rappt ...
 ... Gerechtshof ...
 ... het ...
 ... Gerechtshof ... @SLECHT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0160

page title: 0934 [L] Venia Aetatis - 1897/
 
 ... Utrecht ...
 ... Broekman ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... 150 ...
 ... te ...
 ... Amsterdam ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Gouda ... Besluit ...
 ... Lisse ...
 ... Haas ...
 ... Waddinxveen ...
 ... Baron ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... Witteveen ...
 ... Enschede ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0161

page title: 0935 [R] Venia Aetatis - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... Vervolg ... 34 ...
 ... 1897 ... Aetatis ...
 ... tot ...
 ... brieven ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... Heyden ... van ...
 ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... alsboven ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... Maart ... 82 ... 8 ...
 ... Utrecht ... Besluit ... Besluit_fiat ... Rotterdam ...
 ... Maart ... 37 ... alsboven ...
 ... Utrecht ... @LIJN_BESLISSING ... Jurgens ...
 ... 65 ... 5 ... Rappt_JD ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Amsterdam ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 4 ... 46 ... 6 ... Maart ... alsboven ... boven ...
 ... Alblas ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... April ... Maart ...
 ... 20 ...
 ... April ... 8 ... aan ...
 ... Besluit ...
 ... Post ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0162

page title: 0936 [L] Venia Aetatis - 1897/
 
 ... Venia ... Aetatis ...
 ... April ... 28 ... 60 ... April ... tot ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... April ... aan ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Heusden ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 4 ... Mei ...
 ... Amsterdam ...
 ... de ... Utrecht ... te ... Dordrecht ...
 ... Mei ... 5 ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Amsterdam ...
 ... Mei ...
 ... 8 ... Mooy ... Mooyers ...
 ... 9 ...
 ... M ...
 ... Gravenhage ...
 ... 11 ...
 ... Rotterdam ...
 ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0163

page title: 0937 [R] Venia Aetatis - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ...
 ... Aetatis ...
 ... 54 ... goedkeuring ...
 ... verklaring ...
 ... Besluit ... Amsterdam ...
 ... 2 ... Rappt ... Rappt_JD ... Juli ... Juli_n_26 ... boven ... Batelaan ...
 ... van ...
 ... Besluit ...
 ... 7 ... Kuypers ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Rappt ... 20 ... alsboven ... boven ... Emilie ...
 ... Arnhem ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... 24 ...
 ... Deventer ... eervol ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Amsterdam ... Besluit ...
 ... Rappt ... 129 ... alsboven ... boven ...
 ... Rotterdam ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... 24 ... Rappt ... Aug ...
 ... Amsterdam ...
 ... hierbij ...
 ... personen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0164

page title: 0938 [L] Venia Aetatis - 1897/
 
 ... 1897 ... Aetatis ...
 ... 45 ... 4 ... Rappt ... 8 ... goedkeuring ...
 ... van ... meerderjarig ... hierbij ...
 ... personen ...
 ... Rappt ...
 ... Leiden ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ... Rappt ... Octb ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rappt ... 9 ... Octb ... 182 ... 8 ... 2 ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 4 ... Novb ... alsboven ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Amsterdam ...
 ... @NUMERO ...
 ... van ... Berg ... B ... erg ...
 ... 59 ... Rappt ... Novb ... 16 ...
 ... Delft ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... den ... d ... M ... Berg ...
 ... Naaldwijk ...
 ... 59 ...
 ... Goedereede ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0165

page title: 0939 [R] Venia Aetatis - 1897/
 
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... van ... meerderjarig ... meerderjarigverklaring ...
 ... Utrecht ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... 17 ... Decb ...
 ... Leiden ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0166

page title: 0940 [L] Pensioenraad voor burgerlijke Ambtenaren - 1897/
 
 ... 4 ... tot ... toekennen ...
 ... over ... wegens ...
 ... leges ... Ambtenaren ...
 ... Besluit ...
 ... 45 ... intrekking ...
 ... 2 ... @NUMERO ...
 ... van ...
 ... van ... voor ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... van ... het ... verleenen ...
 ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0167

page title: 0941 [R] Militairen Pensioenraad - 1897/
 
 ... Rappt ...
 ... dat ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0168

page title: 0942 [L] Wegen - 1897/
 
 ... RvSt ... aanhangig ... aanhangig_te ... van ...
 ... M ... Raedt ...
 ... GedStaten ...
 ... Gelderland ... waarbij ... zijn ...
 ... van ... gemeente ...
 ... genaamd ...
 ... RvSt ... Novb ... 0 ...
 ... 8 ... Decb ... Besluit ...
 ... Huizinga ... tegen ...
 ... Groning ... Groningen ... waarbij ... Raad ...
 ... gemeente ...
 ... April ... 3 ...
 ... 11 ...
 ... 4 ... 3 ...
 ... 3 ... Novb ... 1896 ...
 ... d ...
 ... Gelderland ... zake ...
 ... d ... van ... gemeente ...
 ... 154 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0169

page title: 0943 [R] Wegen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... April ... 59 ...
 ... 6 ... Mei ... 3 ...
 ... 2 ... Rappt ... 124 ... ger. ...
 ... Besluit ...
 ... Mei ...
 ... Ginneken ... eene ... kennen ...
 ... onder ... over ...
 ... Rappt_WD ... 5 ...
 ... d ... van ...
 ... beroep ...
 ... besluit ... van ... Zee ...
 ... eene ... van ...
 ... RvSt ... Octb ...
 ... Novb ... Octb ... 11 ...
 ... Vervolg ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0170

page title: 0944 [L] Wegen - 1897/
 
 ... 2 ... Octb ... 1895 ...
 ... het ... Nispen ...
 ... k ...
 ... besluit ... GedStaten ... van ... Gelderland ...
 ... betreffende ... den ...
 ... gemeente ... Pannerden ...
 ... 28 ...
 ... 2 ... machtiging ...
 ... RvSt ... overweging ... aanhangig_te ... toekennen ... van ...
 ... beroep ... Bemelmans ...
 ... besluit ... GedStaten ...
 ... Limburg ... houdende ... goedkeuring ... van ...
 ... d ...
 ... openbare ...
 ... betreft ... het ...
 ... 15 ... 6 ... 15 ...
 ... Rappt ... Octb ... 4 ... 28 ... Mei ... 1894 ... 5 ...
 ... RvSt ... maken ... van ...
 ... tot ... vaststelling ... bepaling ... bepalingen ... politie ...
 ... het ... gebruik ... maken ...
 ... het ...
 ... 16 ... Novb ... 2 ... Octb ...
 ... 3 ... 86 ... Novb ...
 ... 1898 ... 8 ...
 ... Vervolg ... 94 ... 9 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0171

page title: 0945 [R] Wegen - 1897/
 
 ... 4 ...
 ... verleenen ...
 ... van ... voor ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0172

page title: 0946 [L] Hoogen Raad der Nederlanden - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 9 ... Ned ...
 ... 2 ... Rappt ... 9 ...
 ... omtrent ...
 ... Raadsheer ... 35 ...
 ... Hoog ... Raad ... Nederland ...
 ... Loo ... op ...
 ... Novb ... een ...
 ... Per ... medegedeeld ...
 ... Novb ... 121 ... 2 ...
 ... het ...
 ... van ...
 ... Generaal ... Nederlanden ...
 ... Novb ... 11 ... 116 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0173

page title: 0947 [R] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Eerste ...
 ... om ...
 ... van ... benoeming ... van ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Voorzitter ... Commissie ...
 ... het ...
 ... den ...
 ... tot ... Ridder ...
 ... Leeuw ...
 ... 37 ... Rappt ... Octb ... 15 ... 5 ... Octb ... 3 ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 16 ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Arnhem ... Besluit ... 151 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 6 ... Octb ...
 ... van ... Kamer ... StGenl ...
 ... zake ...
 ... het ...
 ... Referendaris ... het ...
 ... Dr ...
 ... 17 ... 7 ...
 ... het ...
 ... Koningin ...
 ... tot ... van ... Leeuw ...
 ... 26 ... Rappt ... Novb ...
 ... 25 ...
 ... h ... heeft ... 25 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0174

page title: 0948 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1897/
 
 ... 4 ...
 ... 9 ... 4 ...
 ... 1897 ...
 ... Ridderkruis ... van ... 9 ...
 ... Nederlandschen ... 11 ... Leeuw ... ten_behoeve ... 11 ... behoeve ...
 ... M ... Kan,_aan ... persoon ...
 ... 25 ...
 ... het ...
 ... Rappt ... Novb ... ter_benoeming ...
 ... tot ... Orde ...
 ... Leeuw ... burgemeester ...
 ... 59 ...
 ... 15 ... 5 ... Decb ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Nederlandsch ... 11 ... Dr ...
 ... Hervormd ... tot ... Ridder ... Orde ...
 ... Nederlandschen ... Leeuw ... van ...
 ... Voorzitter ... van_het ... Craandijk ...
 ... Zie ... ook ...
 ... M ... nadere ...
 ... Oranje ... Oranje_Nassau ... Nassau ... voor ... Craandijk ...
 ... Rappt ...
 ... 20 ... 59 ... Rappt ... 2 ...
 ... de_uitvoering ... het ...
 ... Fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0175

page title: 0949 [R] Rechtbanken - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... Utrecht ...
 ... 3 ...
 ... ontslag ...
 ... Utrecht ...
 ... Besluit_fiat ... dankbetuiging ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... Utrecht ...
 ... 4 ... Rappt ... ter_benoeming ... benoeming ... alsboven ...
 ... Beekhuis ...
 ... Leeuwarden ... m ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 4 ... ter_benoeming ...
 ... Justitie ... rechtbank ...
 ... Novb ...
 ... Baumhauer ...
 ... Besluit ...
 ... Novb ... Rappt ... Alkmaar ...
 ... Novb ... adres ...
 ... betrekking ...
 ... Rotterdam ...
 ... 26 ... Novb ...
 ... Jhr ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0176

page title: 0950 [L] Spoorwegen - 1897/
 
 ... adres ...
 ... Dordrecht ...
 ... binnen ...
 ... adres ...
 ... om ... vergunning_tot ... het ...
 ... tot ... afscheiding ... hem ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit_fiat ...
 ... 15 ... Op_adres ... Op ... adres ...
 ... Maas ... het ...
 ... den ... van ...
 ... Rappt ... adres ...
 ... planten ... van ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Op ... adres ...
 ... d ... Infanterie ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... betrekking ...
 ... benoeming ...
 ... Indie ...
 ... Zutphen ...
 ... 4 ... dat ...
 ... Amersfoort ... van ... den ... Nederlandschen ...
 ... Utrecht ... Zwolle ... zal ...
 ... d ... den ...
 ... Staats ... Staatsspoor ...
 ... Nijmegen ...
 ... 51 ...
 ... 51 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0177

page title: 0951 [R] Spoorwegen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... 51 ...
 ... 1897 ...
 ... Feb ... 28 ... Rappt ...
 ... Utrecht ... vergunning ... tot ... het ...
 ... binnen ...
 ... van ... @LIJN_BESLISSING ... aldaar ...
 ... 5 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... @DEPT_DAG_MAAND ... 152 ... tot_het ... het ...
 ... Maart ... 1896 ...
 ... ontwerp ... tot ...
 ... 6 ... 7 ... van ... dienst ...
 ... er ... Spoorweg ... Spoorwegen ...
 ... Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... kennisgeving ...
 ... copie ... copie_rappt ...
 ... 15 ... Maart ...
 ... Amsterdam ...
 ... bouwen ... van ...
 ... Maart ... 3 ... Rappt ... Maart ... 4 ...
 ... secretaris ... s ...
 ... Uithuizen ...
 ... gemeente ...
 ... tot ... binnen ...
 ... tot ... Besluit_fiat ...
 ... tot ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ...
 ... van ...
 ... het ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Raad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0178

page title: 0952 [L] Spoorwegen - 1897/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... adres ...
 ... Enschede ... het ...
 ... arbeiders ... den ...
 ... April ... 3 ... 4 ... Maart ... 4 ... aanbieding ...
 ... d ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... Rappt ... Rappt_MD ... April ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... gepensionneerden ... Luitenant ...
 ... @D_callig ... d ... tot ...
 ... April ... tot ... verleenen ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... betrekking ...
 ... Commandant ... gepensionneerden ... Kapitein ...
 ... Infanterie ...
 ... het ...
 ... Rappt ... April ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0179

page title: 0953 [R] Spoorwegen - 1897/
 
 ... van ...
 ... April ... 2 ... 15 ... 5 ... April ... adres ... gebroeders ...
 ... Zadelhoff ... Stad ... Doetinchem ... vergun ...
 ... het ... bouwen ... eenige ... woningen ... bin ...
 ... verboden ... afstand ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... 3 ... April ... aanbieding ... Zie ... 1896 ...
 ... eene ... beschrijving ... van ...
 ... richting ... d ... locaalspoorweg ...
 ... Soest ... naar ... eervol ... Baarn ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ... ontworpen ...
 ... April ... 24 ... tot_het ... tot ... verleenen ...
 ... 11 ...
 ... Generalen ... Staf ...
 ... April ...
 ... vergunning ... tot ... het ...
 ... April ... adres ...
 ... April ... het ...
 ... binnen ...
 ... adres ... van ...
 ... 58 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0180

page title: 0954 [L] Spoorwegen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 3 ... April ... machtiging ...
 ... maken ...
 ... voordracht ... van ...
 ... reglement ...
 ... ging ... van ... de ... het ...
 ... Zuid ... Zuid_Beveland ...
 ... RapptRvSt ... 3 ... ger. ... 3 ... Mei ...
 ... 11 ... ger. ... 20 ...
 ... Staatsblad ...
 ... Juli ... 20 ... copie_rappt ...
 ... Mei ... aan_Dirs ... reisgids ...
 ... regeling ... Nederland ...
 ... 4 ... Notificatie ... door ... H.M ...
 ... Rappt_WD ... adres ... Swagema ...
 ... Horion ... Corby ... te_Tilburg ... vergunning ...
 ... tot ... verhooging ... schutting ... staande ...
 ... verboden ... afstand ... spoorweg ... aldaar ...
 ... Mei ... Tielens ... T ...
 ... Weert ... vergunning ... maken ...
 ... grondheuvel ... binnen ... @LIJN_BESLISSING ... alsboven ...
 ... tot ... het ... verleenen ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... d ... van ... Majoor ...
 ... Cavalerie ...
 ... benoeming ... U ...
 ... gepensionneerden ... Kapitein ... Infanterie ...
 ... Flier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0181

page title: 0955 [R] Spoorwegen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 8 ...
 ... Militaire ...
 ... Kolonel ... van ...
 ... Generalen ... Staf ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Mei ...
 ... om ... het ...
 ... 4 ... Mei ... adres ...
 ... Bouwmeester ... Apeldoorn ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Mei ... adres ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Op_adres ... adres ...
 ... oprichten ... binnen ...
 ... 15 ... 5 ... Rappt ...
 ... d ...
 ... Boxtel ...
 ... voormeld_station_en ...
 ... niet ...
 ... dat ...
 ... een ...
 ... eervol ... KdK ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0182

page title: 0956 [L] Spoorwegen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... adres ...
 ... Waller ...
 ... tot ... tot_het ... het ... planten ... binnen ...
 ... omtrent ...
 ... Zaterdags ... wordt ... dat ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Koningin ...
 ... dat ... Amersfoort ...
 ... Utrecht ... wordt ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Novb ...
 ... 124 ... Verhoeven ...
 ... Utrecht ... het ...
 ... Rappt ... 4 ... adres ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... adres ...
 ... het ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Offermans ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0183

page title: 0957 [R] Spoorwegen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Utrecht ...
 ... het ...
 ... van ... verzoek ...
 ... Artillerie ...
 ... Majoor ... H.J ...
 ... Reus ...
 ... het ... Regt ...
 ... Militaire ... Besluit ...
 ... Op_adres ... Generaal ...
 ... Hengelo ... om_vergunning ... vergunning ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... verrichten ...
 ... 150 ... 50 ... Op_adres ... adres ... K ... K._Afman ...
 ... 2 ... 57 ... adres ... M ...
 ... Berchem ...
 ... 3 ... @NUMERO ... adres ...
 ... Amsterdam ... wegens ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0184

page title: 0958 [L] Spoorwegen - 1897/
 
 ... 4 ... Rappt ... 28 ...
 ... Arnhem ... vergunning ... het ...
 ... en ...
 ... van ... Spoorweg ... aldaar ...
 ... 2 ... van ...
 ... van_het ... van ...
 ... zicht ... Spoorwegdiensten ... over ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... verzoekt ... M ...
 ... verzocht ... eene ... opgave ...
 ... correspon ...
 ... a ...
 ... Gravenhage ... Utrecht ...
 ... 4 ... 11 ... Notificatie ...
 ... Loo ...
 ... Rappt ... 28 ... adres ...
 ... den ...
 ... aldaar ...
 ... Rappt ...
 ... verleenen ... eenen ... de ... betrekking ...
 ... Kapitein ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0185

page title: 0959 [R] Spoorwegen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt ...
 ... Maatschappij ... tot ... Exploitatie ...
 ... tot_het ... tot ... het ...
 ... binnen ... verboden ...
 ... van ...
 ... van_het ... het ... van ...
 ... het ... Westervoort ...
 ... Besluiten ...
 ... adres ... Bestuur ...
 ... het ... Arnhem ...
 ... verrichten ... van ... werkzaam ...
 ... afstand ...
 ... Octb ...
 ... 44 ...
 ... Alkmaar ...
 ... Kapitein ... Infanterie ...
 ... 8 ...
 ... 3 ... zijn ...
 ... Maandag ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... medegedeeld ... dat ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0186

page title: 0960 [L] Lager Onderwijs - 1897/
 
 ... 37 ...
 ... Aug ... om ...
 ... RvSt ...
 ... door ... den ...
 ... gesteld ... 4 ... beroep ... tegen ...
 ... Zeeland ... zijn ... om ...
 ... Utrecht ...
 ... 3 ... RapptRvSt ... Octb ...
 ... 2 ... 20 ... Octb ...
 ... 24 ...
 ... besluit ...
 ... Zutphen ... houden ...
 ... 2 ...
 ... vergunning ...
 ... aldaar ... tot ... 1898 ...
 ... Besluit ...
 ... 44 ... Octb ...
 ... onderwijzer ...
 ... van ...
 ... onderwijs ... onderwijzers ...
 ... Groning ... Groningen ...
 ... Vervolg ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0187

page title: 0961 [R] Lager Onderwijs - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... tot ... het ...
 ... van ...
 ... Bender ... voor ... onderwijs ...
 ... kweekschool ... te ...
 ... gedurende ... het ... @TOT_EN_MET ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 37 ... vaststelling ... van ...
 ... het ... van ... jaarwedden ...
 ... Rijkskweekschool ... voor ... onderwijzers ...
 ... Groning ... Groningen ...
 ... 28 ... van ...
 ... uitgaven ...
 ... haar ...
 ... hierbij ...
 ... alsboven ...
 ... 7 ...
 ... 28 ... een ...
 ... 28 ...
 ... volgens ...
 ... het ... voor ... zijn ...
 ... Veenstra ...
 ... School ... aan ...
 ... gericht ... schrijven ...
 ... Novb ... 55 ... Novb ... 7 ... 28 ... Octb ... Notificatie ...
 ... Loo ...
 ... Octb ... van ...
 ... 28 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0188

page title: 0962 [L] Lager Onderwijs - 1897/
 
 ... 24 ... Rappt ... Octb ... tot ... het ...
 ... Octb ... het ... van ... eene ... eene_algemeene_oproe ...
 ... van ... scholen ... gemeente ...
 ... school ...
 ... Staatsblad ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... Novb ... 3 ... 4 ...
 ... ontslag ... het ...
 ... Utrecht ... Groot ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... 20 ... Novb ... vaststelling ...
 ... van ... BD ...
 ... eene ...
 ... Rijkskweek ...
 ... School ... onderwijzers ... Middelburg ...
 ... Novb ...
 ... Gravenhage ...
 ... gezondheid ... verlof ...
 ... @TOT_EN_MET ...
 ... verleenen ...
 ... den ...
 ... de ...
 ... onderwijzers ... onderwijzers_en ... onderwijzeressen ... Amsterdam ...
 ... ten_behoeve ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0189

page title: 0963 [R] Lager Onderwijs - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Onderwijs ...
 ... Decb ... 15 ... 5 ... Decb ...
 ... het ...
 ... Zaandam ... Amsterdam ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... het ... 11 ... 4 ... Medemblik ...
 ... Medemblik ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Op ... Op_adres ... adres ...
 ... G ... eervol ...
 ... het ... Rotterdam ...
 ... 7 ... 4 ... om_bij ...
 ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig ... aanhangig_te ... maken ... van ...
 ... voordracht ...
 ... 8 ... April ... 188 ...
 ... tot ... het ... onderwijs ...
 ... is ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ...
 ... Decb ...
 ... @D_callig ... Decb ...
 ... tot ...
 ... som ... vergoeding ... voor ...
 ... k ...
 ... Rotterdam ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0190

page title: 0964 [L] Personeele belasting - 1897/
 
 ... 4 ...
 ... het ... Kon. ... van ... Decb ... 1896 ... Stbl ... 4 ...
 ... rappt ... FD ... 8 ... Decb ... 1896 ...
 ... 44 ... 4 ... tot ...
 ... tusschen ...
 ... van ... gemeenten ... genoemd ... waarbij ...
 ... tot ... van ... belasting ...
 ... tabel ...
 ... Zeeland ... Utrecht ... Friesland ... Groningen ...
 ... Limburg ...
 ... 2 ...
 ... 4 ...
 ... 25 ... Gelderland ...
 ... te_kennen ... leden ... colleges ... van ...
 ... personen ...
 ... mobilair ...
 ... Personeele ...
 ... Rappt ... FD ... 5 ... tot ...
 ... aan ... de ...
 ... beroep ... bureaukosten ...
 ... dier ...
 ... 44 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0191

page title: 0965 [R] Plaatselijke Financien - 1897/
 
 ... 4 ... aanbieding ...
 ... Rekenkamer ... onderzoek ...
 ... Rappt ... 2 ... 3 ... 35 ...
 ... Fiat ...
 ... 3 ... Rappt ... 3 ...
 ... d ... aanhangig ...
 ... het ... er ... ingesteld ...
 ... beroep ... van ... GedStaten ...
 ... waarbij ... zake ...
 ... voor ...
 ... 3 ...
 ... waarneming ...
 ... Maart ... 15 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ...
 ... 1896 ...
 ... door ...
 ... van ...
 ... d ... vaststelling ...
 ... over ... @c_en_a ... 1895 ...
 ... 8 ...
 ... Rappt ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... Egmond ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0192

page title: 0966 [L] Plaatselijke Financien - 1897/
 
 ... 65 ...
 ... 51 ...
 ... overweging ...
 ... van ... GedStaten ... van ...
 ... Limburg ... waarbij ... goedkeuring ... aan ...
 ... begrooting ...
 ... uitgetrokken ... door ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ...
 ... 3 ... 32 ... 2 ... 3 ... 31 ... Maart ... 5 ...
 ... April ... Besluit ...
 ... Raad ... ingesteld ...
 ... waarbij ...
 ... rekening ... gemeente ... over ... vastgesteld ...
 ... RapptRvSt ... April ... ger. ...
 ... 4 ...
 ... Maart ... 2 ... Maart ... 11 ... 4 ... boven ...
 ... ingesteld ... beroep ...
 ... GedStaten ... van_Friesland ... Friesland ...
 ... waarbij ... onthouden ...
 ... uitgaven ...
 ... d ...
 ... 4 ... RapptRvSt ... April ... 44 ... 2 ... Maart ... 3 ...
 ... 44 ... April ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0193

page title: 0967 [R] Plaatselijke Financien - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ...
 ... 1897 ... 8 ...
 ... Maart ... 5 ... 4 ... Rappt ... Rappt_BD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... BD ... Maart ...
 ... RvSt ... overweging ...
 ... Raad ... ingesteld ...
 ... tegen ... van ... GedStaten ...
 ... uitgaven ... gemeente ... voor ...
 ... missive ...
 ... Mei ... 15 ... 8 ... 5 ... Mei ... Maart ... 4 ... 5 ...
 ... 54 ... Mei ... 61 ...
 ... April ...
 ... Overijssel ... waarbij ... goedkeuring ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... gemeente ...
 ... Grootboek ... 3 ...
 ... 9 ... 6 ...
 ... April ... 15 ... April ... 1570 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... voorziening ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0194

page title: 0968 [L] Plaatselijke Financien - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... April ...
 ... om_machtiging ... machtiging_om ...
 ... RvSt ... overweging ... van ...
 ... Raad ...
 ... 0 ... besluit ... van ... GedStaten ... van ...
 ... waarbij ...
 ... gemeente ...
 ... 6 ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... 24 ... Adres ... Adres_1eKamer ... @PRIMO ... StGenl ... aangenomen ... Zie ...
 ... tot ... financieele ...
 ... aanzien ...
 ... 1896 ...
 ... executie ...
 ... executie ...
 ... Staatsblad ...
 ... 28 ... Mei ...
 ... overweging ... maken ... van ...
 ... ingesteld ...
 ... beroep ... een ...
 ... Noordbrabant ... waarbij ... de ...
 ... 1895 ...
 ... 7 ... 92 ... 9 ... 2 ... 28 ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0195

page title: 0969 [R] Stoomwerktuigen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 16 ... Novb ... 1896 ...
 ... vaststelling ... eene ... voor ...
 ... Ambtenaren ...
 ... 11 ... ger. ... Hubrecht ...
 ... Staatsblad ... 45 ...
 ... rappt ...
 ... den ...
 ... RvSt ... benoeming ... maken ...
 ... Maastricht ... ingesteld ...
 ... van ... die ... waarbij ...
 ... vergunning ... verleend ... tot ...
 ... richting ...
 ... 47 ... Maart ... 14 ... 4 ...
 ... 26 ...
 ... 20 ...
 ... Ingenieur ...
 ... tot ...
 ... kwartiermeester ...
 ... Stoomwezen ...
 ... Spoorweg ... Maatschij ...
 ... Administratie ...
 ... uitbreiding ...
 ... Amsterdam ...
 ... plaats ...
 ... copie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0196

page title: 0970 [L] Stoomwerktuigen - 1897/
 
 ... 69 ...
 ... 55 ... Rappt ...
 ... RvSt ... overweging ...
 ... Rotterdam ...
 ... besluit ... die ...
 ... waarbij ... haar ... voorwaardelijk ...
 ... van ...
 ... het ... belang ... van ...
 ... 3 ... 31 ... 17 ... 7 ... 19 ... 9 ... 55 ...
 ... te ...
 ... ger. ... 3 ...
 ... Besluit ...
 ... 24 ... 9 ... Rappt ... Mei ... tot ...
 ... van ...
 ... a ... tot ...
 ... ingenieur ... voor ...
 ... en_tot ...
 ... leden ... Commissie ...
 ... 3 ... 4 ... 8 ...
 ... Utrecht ...
 ... tot ...
 ... Stoomwezen ...
 ... 4 ... Rappt ... 28 ... tot ... tot_het ... toekennen ...
 ... Huizinga ... Inspecteur ...
 ... Gravenhage ... voor ... het ... geneeskundig ...
 ... Utrecht ...
 ... Stoomwezen ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... Besluit ... Besluit_fiat ... fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0197

page title: 0971 [R] Stoomwerktuigen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... 6 ... 5 ... bepalen ...
 ... den ... adspirant ... van_het ... het ...
 ... J.H.V ...
 ... Stoomwezen ... het ...
 ... Rotterdam ... het ...
 ... zal ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... 120 ... per_maand ...
 ... 4 ...
 ... Holl. ... Spoorweg ...
 ... Amsterdam ...
 ... stoomketels ...
 ... c ... Haarlem ...
 ... het ...
 ... Amsterdamsche ... Besluit ...
 ... 28 ... Rappt ... tot ... goedkeuring ...
 ... Dept ... Oorlog ... van ...
 ... het ... Militaire ...
 ... Academie ... Breda ...
 ... 24 ... tot ... alsboven ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... om ... Officier ...
 ... 1e ...
 ... Commissie ... voor_het ... Stoomwezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0198

page title: 0972 [L] Procureurs - 1897/
 
 ... 2 ... 3 ... Rappt ... adres ...
 ... Bake ... Amsterdam ... om ... hem ... procureur ...
 ... Amsterdam ... gemeente ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... verblijf ...
 ... 8 ... Rappt ... Op_adres ... adres ... Q ...
 ... om ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Op ... adres ...
 ... Renkum ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Feb ... adres ...
 ... Utrecht ...
 ... gemeente ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... adres ...
 ... Gravenhage ...
 ... Leiden ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Op ...
 ... hem ...
 ... Voorburg ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... Mei ... 7 ... van ...
 ... Leiden ... om ... hem ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0199

page title: 0973 [R] Procureurs - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Rappt ... Mei ... 5 ...
 ... Zaandam ... procureur ...
 ... Haarlem ...
 ... Juli ... Gee ...
 ... Venlo ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... 3 ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Baarderadeel ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 2 ...
 ... wonende ... Doesburg ...
 ... arr ... Arnhem ... hem ... gemeente ...
 ... Doesburg ...
 ... Rappt ... om ...
 ... procureurs ... Leiden ...
 ... 6 ...
 ... de ... Arnhem ...
 ... 24 ... 156 ... m ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0200

page title: 0974 [L] Koloniale troepen - 1897/
 
 ... No ...
 ... Jan ... 57 ... om ... machtig ... voor_het ...
 ... tegenwoordige ... afwijzend ... te ... beschikken ... op ... het ... ver ...
 ... Luitenant ... A.G.L. ... Krie ...
 ... ken ... van ... het ... Regt ... Infanterie ... zijnen ... rang ...
 ... te ... worden ... overgeplaatst ... bij ... het ... leger ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ... missive ...
 ... 25 ...
 ... sedert_tot ...
 ... Eerste ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ... bevorderden ...
 ... der ... Infanterie ... van ... hier_te_lande ...
 ... Bruggen ... Bruggen_Cate ... Cate ... gedetineerd ... bij ... Landmacht ...
 ... West_Indie ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... van ... van_het ... het ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
 ... detacheeren ... het ... Indie ...
 ... jaren ...
 ... Landmacht ... West_Indie ... Tweede ...
 ... Ephraim ...
 ... het ... Regt ... Eerste ...
 ... Adjudant ...
 ... Korps ... Korps_Torpedisten ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... machtiging_tot ...
 ... d ... Kwartier ...
 ... Uiterwijk ... 3 ... Regt ... Infanterie ...
 ... worden ...
 ... Indie ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0201

page title: 0975 [R] Koloniale troepen - 1897/
 
 ... 74 ...
 ... Troepen ...
 ... 18 ... tot ... verhooging ...
 ... laste ... van ... het ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... dienst ...
 ... Koloniale ...
 ... M ... 3 ... 5 ... Maart ... 54 ... tot ...
 ... gewezen ... g ...
 ... Infanterie ...
 ... voor ...
 ... zes ... maanden ...
 ... Landmacht ... West ... West_Indie ... Indie ... van ...
 ... Eerste ... Luitenant ... bevorderden ... Tweede ...
 ... Infanterie ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Maart ... 8 ... Maart ... M ... tot ...
 ... van ...
 ... Ned ...
 ... Hoog ... Krijgsschool ...
 ... en_tot ... jaren ... bij ...
 ... Kapitein ...
 ... Ned ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... April ...
 ... d ... Landmacht ...
 ... Indie ... dienst ... Indie ...
 ... Officier ... Gezondheid_der ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0202

page title: 0976 [L] Koloniale troepen - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 9 ... 7 ...
 ... 19 ... 9 ... Strekkende ...
 ... Luitenant ... L ... Marcus ...
 ... Regt ... Huzaren ...
 ... waarbij ...
 ... het ... Wapen ... leger ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Rappt ...
 ... van_het ... Regt ... Infanterie ...
 ... jaren ... detacheeren ... Landmacht ...
 ... West_Indie ... Indie ...
 ... 2 ... Mei ...
 ... MD ... Eerste ...
 ... Luitenant ...
 ... van ... van_het ...
 ... Koloniale ... Reserve ...
 ... detacheeren ... het ... leger ...
 ... Besluit ...
 ... 40 ... 4 ... tot ...
 ... voorloopig ...
 ... Eerste ...
 ... Infanterie ... het ... Ned ... Indie ...
 ... zulks ...
 ... Academie ... April ... Academie ...
 ... 103 ...
 ... October ...
 ... treden ...
 ... Eerste ... Luitenants ... Infanterie ...
 ... Indie ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0203

page title: 0977 [R] Koloniale troepen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... 80 ...
 ... afwijzend ... het ...
 ... van ... Regt ... Infanterie ... om ...
 ... ancienneteit ...
 ... Leger ... Ned ... Indie ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ...
 ... Juli ... Rappt ... 4 ... Strekkende ...
 ... Officier_van_Gezondheid ... van ...
 ... FM ... voor ...
 ... Landmacht ...
 ... 3 ... Rappt ... het ... adres ...
 ... houdende ... verzoek ... Koloniale ...
 ... maken ... Deptn ... Oorlog ...
 ... Kolonien ...
 ... 4 ... Rappt ... verlof ...
 ... h ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Cavalerie ... Indie ...
 ... den ... d ...
 ... Wapen ... er ... Cavalerie ...
 ... welke ...
 ... van ... Indie ... waarbij ...
 ... Luitenant ...
 ... Luitenant ...
 ... K ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0204

page title: 0978 [L] Koloniale troepen - 1897/
 
 ... 40 ... 4 ... 0 ... Rappt ... Rappt_MD ... Rappt ... Rappt_MD ... tot ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... van_het ... het ... Infanterie ...
 ... 3 ...
 ... Eerste ...
 ... 4 ... 41 ...
 ... Jong ...
 ... van_het ... het ... A ... Regt ...
 ... voor ...
 ... Wapen ... er ...
 ... om ...
 ... beschikken ...
 ... Tweede ...
 ... Luitenant ... het ... Regt ...
 ... Indie ...
 ... 4 ... 8 ...
 ... Luitenant ...
 ... 4 ...
 ... de ... Landmacht ...
 ... Indie ... Utrecht ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0205

page title: 0979 [R] Koloniale troepen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Troepen ...
 ... 4 ... Rappt ... Sept ...
 ... het ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Keller ...
 ... Luitenant ... 3 ...
 ... Infanterie ... het ... leger ...
 ... Luitenant ... Infanterie ... van ... van_het ... het ...
 ... jaar ...
 ... het ...
 ... het ...
 ... het ... Indie ...
 ... missive ...
 ... voor ...
 ... de ... Landmacht ...
 ... West_Indie ... Indie ... den_Tweede ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... machtiging ...
 ... Luitenant ...
 ... Koloniale ... Reserve ... voor ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Octb ... @NUMERO ... het ...
 ... Regt ...
 ... 1870 ...
 ... Indie ...
 ... ter_beschikking ... beschikking ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0206

page title: 0980 [L] Plaatselijke Financien - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Rappt ...
 ... Zeeland ...
 ... 34 ... GedStaten ... Zeeland ... Noordholland ...
 ... houdende ... van ... voor ...
 ... Noordbrabant ...
 ... houdende ... h ...
 ... het ... gemeente ...
 ... voor ...
 ... 3 ... 4 ... 46 ... 4 ... 6 ... 55 ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... 5 ... 28 ... Octb ... 4 ... alsboven ...
 ... 4 ...
 ... 17 ... 7 ... Novb ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... overweging ...
 ... uitvoering ...
 ... 24 ... Mei ... 9 ...
 ... regeling ...
 ... 15 ... ger. ... Novb ... 15 ... 5 ...
 ... 8 ...
 ... 4 ... 40 ... 4 ... April ...
 ... 6 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0207

page title: 0981 [R] Personeele belasting - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 44 ...
 ... belasting ... Heerenveen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 61 ... om ... machtiging_om ...
 ... aanhangig_te ... maken ... een ...
 ... het ...
 ... krachtens ... 4 ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ... ger. ...
 ... 3 ... 31 ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Kamer ... Genl ...
 ... kennisgeving ... g ...
 ... RvSt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ...
 ... executie ...
 ... Staatsblad ...
 ... Rappt ... FD ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Directeur ...
 ... Leeuwarden ... genoemde ...
 ... plaatsen ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Octb ... 41 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0208

page title: 0982 [L] Eereteekenen en Medailles - 1897/
 
 ... Rappt ... 5 ...
 ... te_beschikken ... beschikken ... het ... verzoek ...
 ... 3 ...
 ... van ...
 ... dienst ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... 120 ... Op_adres ... Op_adres_van ... adres ...
 ... om_vergunning ... vergunning ...
 ... tot_het ... Kruis ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 2 ... 9 ... van ...
 ... Spoorweg ...
 ... adressen ...
 ... politie ...
 ... aldaar ...
 ... 54 ...
 ... het ... Koloniaal ...
 ... d ...
 ... 4 ... toekennen ...
 ... Bakker ... April ... Soderstrom ...
 ... 11 ...
 ... Instituut ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0209

page title: 0983 [R] Eereteekenen en Medailles - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Medailles ...
 ... 138 ... 3 ... Op_adres ... adres ...
 ... Chef ...
 ... Maastricht ... ook ... vergunning ... tot ...
 ... Belgie ... Burgerlijke ...
 ... April ... 1395 ... tot ...
 ... medaille ... Loubat ...
 ... Rijks ...
 ... schenking ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... adres ...
 ... dienst ... Indie ...
 ... 4 ...
 ... aan_het ... het ...
 ... Stuttgart ... om_vergunning ... vergunning ...
 ... Wetenschap ...
 ... Kroonorde ... hem ... door ... Z ...
 ... Koning_van ...
 ... 41 ... adres ...
 ... Ned_Indie ...
 ... thans ... Sergeant ... facteur ...
 ... het ...
 ... Bronbeek ... tot ... het ...
 ... Koloniale ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0210

page title: 0984 [L] Eereteekenen en Medailles - 1897/
 
 ... Militie ...
 ... Mei ...
 ... 8 ... 80 ... strekkende ... om ... m ...
 ... wijziging ... het ... besluit ... van ... Mei ... 1877 ...
 ... 3 ... gouden ... ouden ... zilveren ... of ... bronzen ... draag ... 376 ... 3 ...
 ... penning ... in ... te ... stellen ... als ... blijk ... van ... erkentelijk ...
 ... heid ...
 ... goedkeuring ... het ... aanbieden ... van ...
 ... belangrijke ... geschenken ... aan ... wetenschappelijke ... hieronder ...
 ... Kunstverzamelingen ... der ...
 ... M ...
 ... 15 ...
 ... dat ... het ... Eereteeken ... voor ... belangrijke ... Krijgsbedrijven ...
 ... ingesteld ... bij ... . ... Kon ... Kon. ... K ... besluit ... 9 ... Febr ... 1869 ... 192 ... 2 ...
 ... ook ... wordt ... toegekend ... aan ... die ... hebben ...
 ... genomen ... Krijgsverrichtingen ... Atjeh ...
 ... en ... onderhoorigheden ... in ... de ... jaren ... 1896 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Per ... missive ... BD ... medegedeeld ... HM ...
 ... nieuwe ... photographie ... van ... HM ... M ... de_Koningin ... zal ...
 ... doen ... nemen ... ten ... behoeve ... van ... de ... bij ... het_Kon ...
 ... Mei ... 87 ... bedoelde ... draagpenningen ... Zie ... hierboven ...
 ... daartoe ... mededeeling ... verzoekt ... van ... eischen ...
 ... waaraan ... die ... photographie ... moet ... voldoen ...
 ... Juli ... 5 ... 24 ... Rappt ... BD ... Juni ... ger. ... 23 ... Juni ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... Aug ... BD ... zake ... alsboven ...
 ... Koningin ...
 ... Novb ... draagpenning ...
 ... Rappt ...
 ... zijner ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0211

page title: 0985 [R] Eereteekenen en Medailles - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Medailles ...
 ... 28 ... adres ...
 ... Baron ... van ...
 ... Londen ...
 ... benoeming ...
 ... ring ... van ... Koning ... Koningin ...
 ... Per_missive ... Per ... medegedeeld ...
 ... den ... Minister ...
 ... over ... voor ...
 ... eene ...
 ... 4 ... 31 ... 28 ...
 ... Rappt ... 59 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ... adres ... Kapitein ...
 ... van ... van_het ... ontslag ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Aug ... 4 ... 63 ... 3 ... Rappt ... Rappt_MarD ...
 ... Adjudant ...
 ... om ...
 ... van ...
 ... 127 ... 3883 ... 8 ... adressen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0212

page title: 0986 [L] Eereteekenen en Medailles - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... om ... machtiging_tot ...
 ... van ... het ...
 ... hij ... geen ...
 ... geen ... het ...
 ... Koloniale ...
 ... 25 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... 4 ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... 4 ...
 ... van ...
 ... het ... Dept ... Dept. ...
 ... vergunning ... tot ... het ...
 ... ter_herinnering ...
 ... 9 ...
 ... van ... van_het ... het ...
 ... 24 ... Rappt ... Rappt_MarD ... 20 ... 4 ... adres ...
 ... B. ... zil ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 2 ... Rappt ... 4 ... adressen ...
 ... Besluit ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0213

page title: 0987 [R] Eereteekenen en Medailles - 1897/
 
 ... Medailles ...
 ... 4 ... Rappt ... van ... Indie ...
 ... machtig ... machtigen_tot ... en_tot ... van_het ...
 ... Moektaran ... zijn ...
 ... tot ...
 ... belooning ... van ...
 ... dienst ...
 ... waarbij ... genoemde ...
 ... Besluit ...
 ... 47 ... Rappt ... adres ... aandacht ...
 ... dienst ... Indie ...
 ... G.A. ... A ... Koloniaal ...
 ... het ... van ...
 ... d ...
 ... van ...
 ... Keizer ... Wilhelm_I ...
 ... 11 ...
 ... M ...
 ... van ...
 ... Hofofficianten ... tot ... tot_het ... het ...
 ... zijn ... overgelegd ...
 ... daartoe ...
 ... 6 ... Rappt ...
 ... het ... aannemen ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0214

page title: 0988 [L] Arbitrage - 1897/
 
 ... BlD ...
 ... Rahusen ... van ...
 ... StGenl ...
 ... zake ... het ...
 ... Bottemanne ...
 ... ger. ...
 ... hunner ...
 ... 11 ...
 ... aandacht ... van ...
 ... van ...
 ... Per ... het ... aan ...
 ... verzoek ... van ...
 ... 44 ...
 ... 9 ... vertrouwelijk ...
 ... Feb ... 4 ...
 ... St.Petersburg ... ontvangen ... telegram ... nopens ...
 ... zake ...
 ... ontvangen ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... RvSt ... 1894 ...
 ... om ...
 ... mededeeling ...
 ... Scheidsrechter ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Fiat_missive ... Contramemorien ...
 ... Per ...
 ... 24 ... Maart ...
 ... Begrooting ... Indie ... 1897 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0215

page title: 0989 [R] Schadevergoedingen - 1897/
 
 ... Rappt ... benoeming ... Zie ... ook ...
 ... 4 ... van ...
 ... Commercial ... zake ... Zie ... 1896 ...
 ... geschil ... hem ...
 ... Rappt_FD ... 11 ...
 ... een ... aan ...
 ... d ... College ... op ... te ... Zie ...
 ... geheim ... blijven ... hieronder ... Rahusen ...
 ... afschrift ...
 ... geheimhouding ...
 ... Jan_18 ... 8 ... 4 ... Rappt ... 11 ...
 ... van ...
 ... 9 ... 5 ...
 ... KB ... K ...
 ... g ... 2 ...
 ... Rappt ... 7 ... tot ... tot_het ... het ...
 ... hierbij ... fiat ...
 ... RvSt ... 1894 ... vertrouwelijk ... betreffende ...
 ... alsboven ...
 ... mededeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0216

page title: 0990 [L] Schadevergoedingen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... Vervolg ...
 ... Feb ... Rappt ...
 ... wegens ...
 ... 150 ... 1896 ...
 ... beroep ... Raad ...
 ... Kampen ...
 ... waarbij ... goedkeuring ...
 ... tot ... eene ...
 ... d ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... om ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... BlD ...
 ... 1894 ... vertrouwelijk ... zake ... 9 ...
 ... van ...
 ... 25 ... machtig ... m ...
 ... StGenl ... van ...
 ... van ... zake ...
 ... Maart ... 45 ... teruggezonden ...
 ... Rappt ... 5 ...
 ... laste ... van ...
 ... gezag ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0217

page title: 0991 [R] Schadevergoedingen - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... 5 ... 3 ... Rappt ... Rappt_JD ... 19 ... Maart ... verleenen ...
 ... schadeloosstelling ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... benoeming ... hierbij ...
 ... belanghebbenden ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... 7 ... Rappt ... Maart ... 44 ... 4 ... alsboven ... boven ...
 ... hierbij ...
 ... 5 ... Mei ... alsboven ... boven ...
 ... 9 ... 3 ... Rappt ...
 ... sGravenhage ... Gravenhag ... Gravenhage ...
 ... 15 ... Rappt ... 68 ...
 ... 5 ... boven ...
 ... Aug ...
 ... Rappt ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0218

page title: 0992 [L] Schadevergoedingen - 1897/
 
 ... Rappt ... 3 ... het ...
 ... schadeloosstelling ... den ... Directeur ... van ...
 ... kantoor ... Amsterdam ... M ...
 ... Octb ...
 ... 2 ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... Reitsma ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Novb ...
 ... Rappt ... Octb ... alsboven ... boven ... benoeming ... waarbij ... hierbij ...
 ... belanghebbenden ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Novb ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @D_callig ... Rappt ... Decb ... 150 ... alsboven ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ...
 ... toegezonden ...
 ... van_het ... hierbij ...
 ... het ...
 ... Rozenburg ... om ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0219

page title: 0993 [R] Raad van Ministers - 1897/
 
 ... 11 ...
 ... 29 ... Decb ... 189 ... 1896 ...
 ... 11 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0220

page title: 0994 [L] Departement van Financien - 1897/
 
 ... 34 ... 3 ... 34 ... Rappt ... betrekking ...
 ... zake ...
 ... het ... Dept ...
 ... Jhr ... van ...
 ... het ...
 ... om ...
 ... Rappt ... FD ... het ...
 ... Ambtenaar ...
 ... @D_callig ...
 ... invordering ...
 ... Feb ... Rappt ... tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... Rappt ... 15 ... tot ... tot_het ... het ... verleenen ...
 ... toelage ... over ... 1896 ... eenige ... Ambtenaren ...
 ... het ... Dept ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt ...
 ... het ... Dept. ...
 ... Besluit ...
 ... 15 ... 5 ...
 ... eenige ...
 ... Besluit ...
 ... machtiging ... Minister ...
 ... zijne ...
 ... Vervolg ... 99 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0221

page title: 0995 [R] Departement van Financien - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ... 99 ...
 ... 1897 ...
 ... 3 ...
 ... voor ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... April ... 20 ... 34 ... tot ... verhooging ...
 ... jaarwedden ... Dept ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 24 ... van ...
 ... eervol_ontslag ...
 ... Commies ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... het ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... FD ... Mei ... @NUMERO ... tot ... tot_het ... tot ... het ... verleenen ...
 ... eervol ... van ...
 ... Ambtenaren ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit_fiat ...
 ... 63 ... 6 ... 3 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... M ...
 ... zijn ... verzoek ...
 ... zijne ...
 ... het ...
 ... 2 ... Minister ...
 ... van ...
 ... den ... weken ...
 ... 4 ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0222

page title: 0996 [L] Personeel van den Waterstaat - 1897/
 
 ... Rappt ... Rappt_WD ... 4 ... benoeming ...
 ... Rijkswaterstaat ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Rappt_WD ... verhooging ...
 ... Rijks ...
 ... ambtenaren ...
 ... van ... Rijkswaterstaat ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Rappt ... Brauns ...
 ... eervol ... ontslag ... van ...
 ... April ... 31 ... 4 ... Ambtenaar ...
 ... den ... dienst ... van ... Rijks ...
 ... eene ...
 ... verricht ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... April ... Rappt ... April ... Strekkende ...
 ... van ... Rijks ...
 ... Straaten ... wegens ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... benoeming ...
 ... opzichters ... Rijkswaterstaat ...
 ... April ... 79 ...
 ... bureelambtenaar ... ambtenaar ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0223

page title: 0997 [R] Personeel van den Waterstaat - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... April ... Rappt ... April ... machtig ...
 ... besluit ... van ... 7 ...
 ... medegedeeld ... het ...
 ... 28 ... Rappt_WD ... April ... ger. ...
 ... voordracht ...
 ... het ... besluit ...
 ... Rappt ... April ... 4 ...
 ... Mei ...
 ... Rijks ... Rijkswaterstaat ...
 ... Mei ... 55 ...
 ... 4 ...
 ... wedde ...
 ... Waterstaat ...
 ... Rappt ... 61 ... 6 ... benoeming ...
 ... Novb ...
 ... waterstaat ...
 ... 6 ... 3 ... Rappt ... 11 ... verleenen ...
 ... opzichter ...
 ... Rijks ...
 ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0224

page title: 0998 [L] Personeel van den Waterstaat - 1897/
 
 ... Novb ...
 ... Rijks ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0225

page title: 0999 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0226

page title: 1000 [L] Waterleidingen - 1897/
 
 ... 45 ... 5 ... Rappt_WD ... April ... 1896 ...
 ... zake ... het ...
 ... het ... gemeente ...
 ... daarbij ... besluit ...
 ... waterleiding ... waarbij ... gemeente ... zal ...
 ... dd ... 18 ... zake ...
 ... RapptRvSt ... Feb ... g ... @NUMERO ... 45 ...
 ... ger. ... Maart ... @NUMERO ...
 ... 28 ...
 ... zake ... beroep ... Hekman ...
 ... besluit ...
 ... zake ...
 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
 ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0227

page title: 1001 [R] [leeg] - 1897/
 
 ... 1001 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0228

page title: 1002 [L] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... 46 ... 4 ... 46 ... 6 ...
 ... van ...
 ... M ... Koningin ... schrijven ...
 ... hem ...
 ... gesteld ... gesteld_met ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... @LIJN_BESLISSING ... Kamerheeren ...
 ... 8 ...
 ... antwoord ... brief ...
 ... President ... waarbij ... Zie ...
 ... dat ... Koningin ... 4 ...
 ... L ... van ... Eerste ... Zie ...
 ... het ... antwoord ...
 ... 48 ... 4 ... Bericht ... van ... HM ... H ... Ceremoniemeester ... Dirs ... houden ...
 ... de ... mededeeling ... dat ... het ... Hof ... den ... rouw ... pen ... aannemen ...
 ... voor ... drie ... dagen ... wegens ... het ... overlijden ... van ...
 ... Z ... ZDH ... Prins ... Albrecht ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... van ... Waldeck ... Pyrmont ...
 ... Jan ... 22 ... 1 ... benoeming ... tot ... Dame ... du ...
 ... Palais ... bij ... H.M. ... H ... de ... Koningin ... Mevrouw ... de ... Ba ...
 ... ronesse ... AJH ... van ... Knobelsdorff ... geboren ... Barones ... B ...
 ... Pallandt ... Egidius ...
 ... Feb ... BlD ... B ... inlichting ... verzocht ... of ... er_bij ... bij ...
 ... de ... inhuldiging ... van ... HHMM ... Koning ... Willem ...
 ... II ... Koning ... Willem_III ... ook ... vreemde ... vorstelijke ...
 ... zijn ... geweest ... tevens ...
 ... Novb ... van ... Kamer ... Koningin ...
 ... Portugal ... van ...
 ... Mei ... ger. ...
 ... eene ...
 ... BlD ...
 ... 15 ... 58 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0229

page title: 1003 [R] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... 55 ...
 ... oproeping ... tot ...
 ... Amsterdam ...
 ... 2 ...
 ... schrijven ... van ...
 ... Venetie ... April ... 4 ...
 ... Zie ... 1896 ...
 ... het ...
 ... van ... Oranje ... Nassau ...
 ... een ... van ...
 ... schrijven ... waarbij ... wordt ...
 ... Z ...
 ... het ...
 ... Neder ...
 ... 15 ...
 ... door ...
 ... alhier ...
 ... Chef ...
 ... heeft ...
 ... het ...
 ... 1897 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0230

page title: 1004 [L] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... 0 ...
 ... 1897 ... 8 ... 9 ... 7 ...
 ... 15 ... 5 ... Bericht ... Ceremoniemeester ...
 ... mededeeling ... at ... Hof ...
 ... voor ... wegens ...
 ... het_overlijden ... over ... overlijden ...
 ... Schwerin ...
 ... een ... gerenvoieerd ... verzoekschrift ...
 ... tot ...
 ... Nederlandsche ... Wapen ...
 ... over ... leden ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... aangeboden ...
 ... eenige ... wijzigingen ...
 ... van ...
 ... Koningin ... Zie ... Octb ...
 ... 54 ... @LIJN_BESLISSING ... 55 ...
 ... alhier ... 3 ...
 ... 1898 ... tot ... het ...
 ... gelegenheid ...
 ... 4 ...
 ... 44 ... bevel ...
 ... wijze ... waarop ...
 ... reeds ...
 ... Amsterdam ...
 ... beschikken ... Nieuwe ... Kerk ... aldaar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0231

page title: 1005 [R] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... het ... Dept ... geen ...
 ... zijn ... betreffende ...
 ... mededeeling ... het ...
 ... rapport ... verwacht ... over ...
 ... d ... KdK ... Ministers ...
 ... heeft ... Koningin ...
 ... 57 ...
 ... Z ...
 ... Amsterdam ... Zaterdag ...
 ... HD ...
 ... thans ...
 ... dat ...
 ... 54 ... medegedeeld ... dat ...
 ... w ...
 ... het ...
 ... Amsterdam ... aanvrage ... @NUMERO ...
 ... van ... aldaar ... behoeve ...
 ... Koningin ...
 ... Octb ... 44 ... 4 ... 44 ... Octb ...
 ... Per ...
 ... teruggezonden ...
 ... antwoord ...
 ... 2 ... 3 ... 2 ... 44 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0232

page title: 1006 [L] Archieven - 1897/
 
 ... Archieven ...
 ... Rappt ... 4 ...
 ... 189 ... 4 ...
 ... verzoekschriften ...
 ... het ...
 ... 3 ... Rappt ...
 ... April ... zake ...
 ... Zie ...
 ... 9 ... 8 ...
 ... houdende ...
 ... 4 ...
 ... 18 ... 8 ... Octb ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... geen ... g ... hem ...
 ... van_de ... stukken ...
 ... hij ... zich ... d ... verstaan ...
 ... waarbij ... voorloopig ...
 ... 1896 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0233

page title: 1007 [R] Archieven - 1897/
 
 ... Vervolg ... Vervolg_van ...
 ... Archieven ...
 ... 40 ... Rappt ... 11 ...
 ... October ...
 ... d ...
 ... 3 ... Rappt ... 11 ...
 ... het ...
 ... Staat ...
 ... Per ... dat ...
 ... archief ...
 ... aan ...
 ... Feb ... aan ...
 ... b ... het ... berustende ... Zie ... 2 ... 1896 ...
 ... 4 ...
 ... medegedeeld ...
 ... het ... KdK ...
 ... tot ...
 ... 9 ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0234

page title: 1008 [L] Archieven - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 37 ... BD ... 4 ...
 ... M ...
 ... boekbinder ... het ...
 ... respectievelijk ... Limburg ... Noordbrabant ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Rappt_BD ...
 ... cierge ... boekbinder ... klerk ... Rijks ... Rijksarchief ... archief ...
 ... Friesland ... Kamstra ... Leeuwarden ...
 ... verzocht ...
 ... van_het ... 1896 ... bladz ... 923 ...
 ... toegezonden ... request_van ... Baron_Taets ...
 ... van ... Amerongen ... van ... Renswoude ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0235

page title: 1009 [R] Archieven - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Archieven ...
 ... 24 ... 2 ...
 ... den_RvSt ... RvSt ...
 ... December ...
 ... 28 ...
 ... KdK ...
 ... Dr ...
 ... KB ... 18 ... 8 ...
 ... zich ...
 ... Amsterdamsche ... zich ...
 ... besluit ... zich ...
 ... voordracht ...
 ... 15 ... Novb ... 18 ...
 ... machtiging_om ...
 ... 7 ... 8 ... 3 ... 62 ...
 ... Mei ... 2 ...
 ... schrijven ... dd ...
 ... betrekking ...
 ... Luik ...
 ... k ... worden ...
 ... daarvan ...
 ... toegezonden ...
 ... 8 ... Juni ... 25 ...
 ... Notificatie ...
 ... om ...
 ... Breda ... gevoegd ...
 ... 24 ... 1897 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0236

page title: 1010 [L] Archieven - 1897/
 
 ... 0 ...
 ... 5 ... BlD ... 14 ...
 ... 2 ... 28 ... besluit ...
 ... 8 ... 2 ... mededeeling ...
 ... d ... besluit ...
 ... 28 ...
 ... 28 ...
 ... BlD ...
 ... afschrift ...
 ... 18 ... 8 ... leges ...
 ... 2 ... M ... 51 ...
 ... M ...
 ... pensioen ...
 ... Machinist ... 2 ...
 ... 59 ...
 ... 7 ... FD ... 5 ...
 ... 7 ... 4 ...
 ... 54 ...
 ... 8 ...
 ... 1897 ...
 ... Vervolg_op ... 101 ... 10 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0237

page title: 1011 [R] Archieven - 1897/
 
 ... Archieven ...
 ... Roermond ...
 ... Gravenhage ... wegens ...
 ... kwartiermeester ... zake ...
 ... Staat ... houdende ... tegen ...
 ... betreffende ...
 ... een ...
 ... 3 ... daaraan ...
 ... voordracht ...
 ... 16 ... adres ...
 ... Adj ...
 ... RvSt ... 1896 ...
 ... betreffende ... wetsontwerp ... wetsontwerp_tot ... verhooging ...
 ... Staats ...
 ... exploitatie ... telephoonnet ...
 ... 28 ... 3 ...
 ... 25 ... 2 ... 5 ...
 ... Majoor ... Infanterie ... leger ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Comite ... Roode ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0238

page title: 1012 [L] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... Militaire ...
 ... 28 ... MarD ... 1896 ...
 ... wijzig ... kun ...
 ... omtrent ...
 ... dienst ...
 ... Staatsblad ...
 ... 2 ... 5 ... intrekking ...
 ... Reglement ... hospitalen ...
 ... Willemsoord ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ... zijne ...
 ... Reserve ... Gezondheid ...
 ... 2e_kl ...
 ... Dr ... regeling ...
 ... zulks ... wijzig ...
 ... ontslag ... betrekking ...
 ... Reserve ... Gezondheid ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0239

page title: 1013 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1897/
 
 ... 46 ... 4 ... Rappt_MD ...
 ... stellen ... Gezondheid ...
 ... zich ...
 ... Indie ...
 ... benoeming ...
 ... tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 26 ... tot ... verleenen ...
 ... Majoor ...
 ... zijne ...
 ... Secretaris ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Hoofd ... Comite ... Besluit ...
 ... M ... Rappt_MD ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... ontslag ... zijne ... betrekking ... tot ... Landmacht ...
 ... Reserve ...
 ... tot ... tot_het ... het ...
 ... Gezondheid ...
 ... gezondheid ...
 ... K ...
 ... b ...
 ... gezondheid ...
 ... Gezondheid_d ... Besluit ...
 ... an_Gezondheid ... Gezondheid ...
 ... Landmacht ...
 ... 101 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0240

page title: 1014 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1897/
 
 ... 101 ...
 ... benoeming ...
 ... Gezondheid ...
 ... dienst ... Landmacht ...
 ... Gravenhage ...
 ... 28 ... 46 ... 24 ... Mei ... benoeming ... Amsterdam ...
 ... Gezondheid ...
 ... bevordering ...
 ... Gezondheid ...
 ... Gezondheid ...
 ... 2 ... boven ...
 ... Maas ... M ...
 ... Strekkende ...
 ... 9 ...
 ... zieke ...
 ... machtig ...
 ... beschikken ...
 ... Gezondheid ...
 ... diens ...
 ... 7 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0241

page title: 1015 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1897/
 
 ... 101 ...
 ... 1897 ...
 ... 66 ...
 ... gezondheid ...
 ... zijn ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 28 ... bevordering ...
 ... 2e_kl ...
 ... gezondheid ... Gezondheid_1 ...
 ... 61 ... 6 ... benoeming ...
 ... 24 ... medegedeeld ...
 ... het ...
 ... zake ... betrekking ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 5 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... MD ...
 ... Gezondheid ...
 ... Gezondheid ...
 ... Officier ...
 ... 40 ... 4 ... 0 ... 28 ... voor ... zoo ... 127 ...
 ... geemployeerden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0242

page title: 1016 [L] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1897/
 
 ... kennisgeving ...
 ... activiteit ...
 ... Gezondheid ...
 ... 7 ...
 ... 2 ... C. ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ... verleenen ... zijne ... betrekking ...
 ... Landmacht ...
 ... Strekkende ...
 ... gezondheid ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... militairen ... diens ... dienst ... benoeming ...
 ... Besluit ...
 ... benoeming_voor ...
 ... Reserve ...
 ... Brockmann ...
 ... 40 ... 0 ... Rappt ... Rappt_MD ... Reserve ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag_te ...
 ... Landmacht ...
 ... 3 ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ... dienst ...
 ... Reserve ...
 ... Gezondheid ...
 ... GedStaten ...
 ... 101 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0243

page title: 1017 [R] Geneeskundige dienst en Militaire Hospitalen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... 101 ...
 ... aanbieding ...
 ... Marine ...
 ... 14 ... 28 ... verlenging ...
 ... Besluit ...
 ... 9 ... Octb ... tot ... tot_het ...
 ... ontslag ... betrekking ...
 ... Landmacht ...
 ... Dr ...
 ... arts ...
 ... tot_het ... verleenen ...
 ... Reserve ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Novb ... 3 ...
 ... Gezondheid ... Waller ...
 ... Novb ... @-activiteit ...
 ... Gezondheid ...
 ... non ... zoo ...
 ... Novb ...
 ... Gezondheid ... @PRIMO ...
 ... Gezondheid ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0244

page title: 1018 [L] Havens en Kaden - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... verhooging ...
 ... verleend ...
 ... 133 ... verleenen ...
 ... ontslag ...
 ... tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... verleenen ...
 ... voor ...
 ... Rotterdam ...
 ... 5 ...
 ... Spoorweg ... maatschappij ...
 ... vergunning ...
 ... Rotter ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 9 ...
 ... c ... bestuur ...
 ... heffing ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Poortvliet ...
 ... aangenomen ...
 ... toekenning ... voorschotten ...
 ... behoeve ... aanleg ...
 ... Brouwershaven ...
 ... aanleg ...
 ... nabij ... Numansdorp ...
 ... Fiat_executie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0245

page title: 1019 [R] Havens en Kaden - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... Kaden ...
 ... 5 ... 61 ... 6 ... bepalen ...
 ... Rappt_WD ... Mei ... tot ... verleenen ...
 ... Waterschap ...
 ... tot ... tot_het ...
 ... Ossen ...
 ... aan ... haven ...
 ... gemeente ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Gravenhage ...
 ... welke ...
 ... zijn ... bevordering ...
 ... zake ... aldaar ...
 ... zulk ... haven ...
 ... V ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0246

page title: 1020 [L] Havens en Kaden - 1897/
 
 ... 9 ... 2 ...
 ... Nieuw ... West ...
 ... verleenen ... heffing ...
 ... 3 ...
 ... voor ...
 ... polder ...
 ... Raad ... der ...
 ... machtig ...
 ... aanhangig ... aanhangig_te ... eene ...
 ... reglement ...
 ... 15 ... 5 ...
 ... 28 ...
 ... N@n ...
 ... verhooging ...
 ... IJmuiden ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0247

page title: 1021 [R] Havens en Kaden - 1897/
 
 ... 0 ...
 ... No ...
 ... Octb ... 5 ... Rappt ... Sept ... 9 ... bestuur ...
 ... waterschap ... polders ... Nieuw ... Vosmeer ...
 ... concessie_te ... verleenen_tot ... heffing_van ... rechten ...
 ... voor ...
 ... het_bestuur ...
 ... Concessie ... tot ... tot_heffing ... heffing ... van ... kaaigeld ... aan_de ... los- ...
 ... en ... lading ... plaats ... van ... den ... zeedijk ... nabij ... den_Ree ... 1250 ...
 ... weg ... onder ... gemeente ... Dubbeldam ... Besluit ...
 ... 3 ... Octb ...
 ... nabij ...
 ... Decb ...
 ... waterschap ...
 ... d ...
 ... concessie ...
 ... d ... Oost ...
 ... toekennen ...
 ... Pieterman ... Rotterdam ... wegens ...
 ... noodig ... bouwen ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0248

page title: 1022 [L] Kon Koloniaal Militair Invalidenhuis - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... Reglement ...
 ... 46 ...
 ... aanbieding ...
 ... op ... Bronbeek ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... kwartaal ... Notificatie ... 1896 ...
 ... Rappt_KD ... boven ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Octb ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... d ... Kapitein ... Adjudant ...
 ... d ...
 ... Bronbeek ...
 ... Besluit ...
 ... 24 ... Utrecht ... tot_nadere ...
 ... Ned ...
 ... Militair ...
 ... Bronbeek ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Commandant ...
 ... dat ...
 ... 40 ... 4 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0249

page title: 1023 [R] Staten-Generaal - 1897/
 
 ... 7 ...
 ... Oorlog ...
 ... tot_het ...
 ... traktement ...
 ... 1896 ...
 ... onderofficieren ... Besluit ...
 ... voorstel ...
 ... Borght ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Dept ... Oorlog ...
 ... request ...
 ... 28 ... 2 ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... eervol ... op_zijn ... zijn ...
 ... Borg ...
 ... verhoog ... verhooging ...
 ... Oorlog ... Besluit ...
 ... tot_het ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... aan ... Kapitein ... Intendant ... Hoofd ...
 ... verhooging ...
 ... Directeur ...
 ... Dept ... Oorlog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0250

page title: 1024 [L] Staten-Generaal - 1897/
 
 ... Genl. ... Oorlog ... Sept ...
 ... StGenl ... Genl ... Genl. ... Majoor ... Minister ...
 ... Oorlog ... zijn ...
 ... heden ... h ... werkzaamheden ... heeft ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... benoeming ... benoeming_van ...
 ... Eerste ...
 ... verleenen ...
 ... eenige ...
 ... het ... Dept ... Oorlog ...
 ... 28 ... Decb ...
 ... traktements ...
 ... d ...
 ... Inrichting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0251

page title: 1025 [R] Domeinen - 1897/
 
 ... 28 ... om_bij ...
 ... missive ...
 ... 20 ... 3 ... 35 ...
 ... 28 ... 7 ...
 ... aan ... Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ...
 ... 9 ... RvSt ...
 ... 9 ... Adres ... 1e_Kamer ... Kamer ... executie ...
 ... 9 ...
 ... tusschen ... waterschap ...
 ... contributie ...
 ... Rappt ... 1896 ...
 ... wetsontwerp ... goedkeuring ... kosteloozen ...
 ... Gr ... Groningen ...
 ... Ziekenhuis ...
 ... aan ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ...
 ... rappt ...
 ... 8 ... April ...
 ... d ... Eerste ... Eerste_Kamer ... Kamer ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0252

page title: 1026 [L] Domeinen - 1897/
 
 ... FD ... 68 ... machtiging_om ... machtiging ...
 ... RvSt ... aanhangig ... van ...
 ... wetsontwerp ... houdende ...
 ... erfpacht ...
 ... haven ... aldaar ...
 ... 24 ...
 ... 3 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Kamer ... StGenl ...
 ... kennisgeving ...
 ... RvSt ...
 ... Adres ...
 ... executie ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... 2 ... @NUMERO ...
 ... gesloten ... Kroon ...
 ... Staat ...
 ... 39 ...
 ... FD ...
 ... 3 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... kennisgeving ...
 ... RvSt ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ... Genl. ...
 ... executie ...
 ... FD ...
 ... regeling ... van ...
 ... gesloten ...
 ... Bosch ...
 ... Gravenhage ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0253

page title: 1027 [R] Domeinen - 1897/
 
 ... 9 ...
 ... wetsontwerp ...
 ... Naaml ...
 ... ook ...
 ... missive ...
 ... 8 ... RapptRvSt ... @NUMERO ... 22 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede_Kamer ...
 ... kennis ... kennisgeving ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... StGenl ... executie ...
 ... goedkeuring ...
 ... Coevorden ...
 ... aldaar ...
 ... 6 ... Rappt ... FD ...
 ... overweging ...
 ... M ...
 ... 44 ... 9 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 15 ... 8 ...
 ... Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... Adres_1eKamer ... Adres ... Kamer ... de ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0254

page title: 1028 [L] Domeinen - 1897/
 
 ... 5 ... 2 ...
 ... RvSt ... overweging ...
 ... wetsontwerp ... houdende ...
 ... verkoop ... van ...
 ... Berg ...
 ... missive ...
 ... RvSt ... 9 ... Maart ... 2 ...
 ... @NUMERO ... 3 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ...
 ... kennisgeving ...
 ... an ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... Kamer ...
 ... executie ...
 ... Staatsblad ...
 ... goedkeuring ...
 ... overeenkomst ...
 ... het ... L ...
 ... van ...
 ... grenzende ...
 ... Maart ... tot ...
 ... van ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 2 ... tot ...
 ... tusschen ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0255

page title: 1029 [R] Domeinen - 1897/
 
 ... Rappt ... 7 ...
 ... RvSt ...
 ... ontwerp ...
 ... RapptRvSt ... 15 ... 5 ...
 ... 15 ... 5 ... April ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... StGenl ...
 ... kennis ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... 6 ... Adres ... 1e_Kamer ...
 ... tot ... goedkeuring ...
 ... Staat ...
 ... Jhr ...
 ... Gravenhag ... Gravenhage ... over ...
 ... tot ...
 ... verleend ... afwijking ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 121 ...
 ... Naaml ... VennP ...
 ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0256

page title: 1030 [L] Domeinen - 1897/
 
 ... Mei ... goedkeuring ...
 ... verkoop_van ...
 ... 59 ... 28 ... tot ...
 ... Bergumer ...
 ... Oostermeer ...
 ... tusschen ... Staat ... en_de ... de ...
 ... gesloten ...
 ... gemelde ... Besluit ...
 ... FD ... Juni ... goedkeuring ...
 ... Z_callig ...
 ... onder ...
 ... tot ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0257

page title: 1031 [R] Domeinen - 1897/
 
 ... No ...
 ... FD ... regeling ...
 ... acht ... voor ... Haeren ...
 ... Valkenswaard ...
 ... machtiging ... om_bij ...
 ... tot ... onder ...
 ... 8 ...
 ... 28 ... 25 ... 2 ... 5 ... FD ... 24 ... 41 ... 4 ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... M ...
 ... RvSt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... executie ...
 ... Staatsblad ...
 ... Ambt_Ommen ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0258

page title: 1032 [L] Domeinen - 1897/
 
 ... 03 ... 0 ...
 ... 1897 ...
 ... RvSt ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... gemeente ... Renkum ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ... 28 ... ger. ... Sept ...
 ... om ...
 ... Octb ...
 ... aan ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Kamer ... K ... StGenl ...
 ... 2 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Missive ... Missive ... kennisgeving ...
 ... RvSt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... 1e ... Kamer ...
 ... executie ...
 ... Staatsblad ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... 15 ... 5 ... 57 ...
 ... Nijmegen ...
 ... Staat ...
 ... Besluit ...
 ... Amsterdam ... Besluit_fiat ...
 ... 32 ...
 ... gesloten ... van ... eene ... akte ...
 ... onder ...
 ... 20 ... tot ... overeenkomst ...
 ... van ...
 ... 03 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0259

page title: 1033 [R] Domeinen - 1897/
 
 ... 25 ... goedkeuring ...
 ... overeenkomst ...
 ... Genl. ... Alg ...
 ... College ...
 ... uitgaven ...
 ... diens ... 1895 ...
 ... 28 ... FD ...
 ... RvSt ... overweging ...
 ... verkoop ...
 ... Keizer ... onder ...
 ... Boxman ... Utrecht ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 41 ... FD ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... 28 ...
 ... executie ...
 ... goedkeuring ... overeenkomst ...
 ... waarbij ...
 ... Staat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0260

page title: 1034 [L] Brieven van Kennisgeving - 1897/
 
 ... aanbieding ...
 ... overlijden ... HD ...
 ... George ...
 ... Hermina ...
 ... B ...
 ... Maria ...
 ... schrijven ...
 ... huwelijk ...
 ... 103 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0261

page title: 1035 [R] Brieven van Kennisgeving - 1897/
 
 ... 103 ...
 ... 82 ... schrijven ...
 ... Generaal ...
 ... aanbieding ...
 ... aanbieding ...
 ... Staten_van ...
 ... Mexico ...
 ... 5 ...
 ... ontwerp ...
 ... HD ...
 ... Anhalt ...
 ... onderteekend ...
 ... mededeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0262

page title: 1036 [L] Brieven van Kennisgeving - 1897/
 
 ... mededeeling ...
 ... telegram ... ontvangen ...
 ... 57 ...
 ... ontwerp ...
 ... op ...
 ... mededeeling ...
 ... Monaco ...
 ... 103 ... 37 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0263

page title: 1037 [R] Brieven van Kennisgeving - 1897/
 
 ... K ... Graaf ...
 ... huwelijk ...
 ... 28 ...
 ... den ...
 ... kennis ... kennisgeving ...
 ... Rosenberg ...
 ... 54 ...
 ... Minister ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... beantwoord ...
 ... 6 ... BlD ...
 ... Graaf ... houdende ...
 ... d ...
 ... 50 ...
 ... antwoord ... schrijven ...
 ... 0 ... 24 ...
 ... brief ...
 ... Mevrouw ...
 ... 28 ...
 ... 15 ... ontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0264

page title: 1038 [L] Rusland - 1897/
 
 ... den ... brief ...
 ... den ... Keizer ... Russen ...
 ... de ... Mevrouw ...
 ... N ...
 ... Per ... antwoord ...
 ... Groot ...
 ... ontwerp ...
 ... BlD ...
 ... Keizerin ...
 ... aan ...
 ... verhooging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0265

page title: 1039 [R] Departement van Financien - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Minister ...
 ... K ...
 ... Secretaris ... Generaal ... Dept ...
 ... OB ...
 ... KdK ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0266

page title: 1040 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... Vreemde_Mogendheden ...
 ... BlD ... tot ...
 ... Staats ... mededeeling ... Zie ...
 ... d ... Genl. ... tusschen ... 10 ...
 ... overeenkomst ... tot ...
 ... 1896 ... 24 ...
 ... goedkeuring ...
 ... nopens ...
 ... benoeming ...
 ... Staatsbegrooting ... Staatsbegrooting_voor ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... Zie ... ook ...
 ... kennisgeving ... 61 ...
 ... RvSt ... copie_rappt ...
 ... Adressen ...
 ... executie ...
 ... 152 ...
 ... 15 ...
 ... wetsontwerp ... tusschen ...
 ... Nederland ...
 ... d ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... kennis ... aan ... FD ...
 ... RvSt ...
 ... 1e_Kamer ... StGenl ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0267

page title: 1041 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Mogendheden ...
 ... overeenkomst ... Belgie ... Belgie_en ... Belgie ...
 ... Luxemburg ... verlenging ...
 ... missive ... 2 ...
 ... overeenkomst ...
 ... Staatsblad ... 108 ...
 ... overeenkomst ... Belgie ...
 ... Frankrijk ... verlenging ... 1890 ...
 ... 55 ...
 ... 2 ... mededeeling ...
 ... overeenkomst ...
 ... 2 ... 1896 ...
 ... Nederland ... Oranje ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede_Kamer ...
 ... kennisgeving ... k ... BlD ... FD ...
 ... RvSt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... executie ...
 ... 47 ... 20 ...
 ... Juli ...
 ... 9 ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0268

page title: 1042 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 7 ... M ...
 ... Adres ... StGenl ...
 ... goedkeuring ... Belgie ...
 ... betreffende ...
 ... April ...
 ... ontwerp ... akte ...
 ... Belgische ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Per_missive ... ontwerp ...
 ... Maart ... 64 ... het ...
 ... overeenkomst ... Besluit ...
 ... Staatsblad ...
 ... April ... 4 ... 40 ... 4 ... 0 ...
 ... m ...
 ... d ... het ...
 ... het ...
 ... April ... 65 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0269

page title: 1043 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 54 ... aanbieding ...
 ... ontwerp ... volmacht ...
 ... Brussel ...
 ... Belge ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Utrecht ...
 ... volmacht ...
 ... BlD ...
 ... Exploitatie ...
 ... copie ... copie_rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... onderteekend ...
 ... teruggezonden ...
 ... verleend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0270

page title: 1044 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 1897 ... schen_Vre ...
 ... 3 ... 9 ...
 ... tot ... overeenkomst ...
 ... betreffende ... Spoorwegen ...
 ... d ... 4 ... Octb ... 8 ... 9 ... 2 ...
 ... Stbl ...
 ... goedkeuring ...
 ... aanhangig ...
 ... van ...
 ... Nederland ...
 ... Zie ... April ...
 ... 0 ...
 ... Rappt ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
 ... kennisgeving ...
 ... copie_rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Kamer ... StGenl ...
 ... Adres ...
 ... van ...
 ... BlD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0271

page title: 1045 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... machtiging ...
 ... welke ... 1896 ...
 ... procedure ...
 ... protocol ...
 ... omtrent ...
 ... gezonden ... BlD ...
 ... 3 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Indische ...
 ... heeft ... plaats ...
 ... terug ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0272

page title: 1046 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 1897 ... M ...
 ... M ... Zie ... Octb ... 1896 ...
 ... van ... mededeeling ... aan_de ... Kamers ... 7 ...
 ... StGenl ... Nederland ...
 ... 1891 ... van ... 1896 ...
 ... missive ...
 ... Mei ... 7 ... machtig ... machtiging_tot ... machtig ...
 ... tot ...
 ... van ... consulaire ... Republiek ...
 ... tot ... het ...
 ... van ... Parijs ...
 ... Octb ... 1890 ... 89 ... het ...
 ... houdende ... bepaling ... bepalingen ... omtrent ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0273

page title: 1047 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Mei ... zooveel ... Neder ...
 ... verleenen ... tot ... toe ...
 ... 1893 ...
 ... den ... gesloten ... 15 ... 9 ... 25 ...
 ... cholera ... onder ... voorbehoud ...
 ... eveneens ...
 ... 6 ...
 ... overweging ...
 ... Novb ... gesloten ...
 ... lijke ... aanzien ...
 ... 1897 ...
 ... betrekking ...
 ... van_het ...
 ... 1897 ...
 ... RapptRvSt ... ger. ...
 ... om ...
 ... 3 ... 32 ...
 ... StGenl ...
 ... kennis ... kennisgeving ... geving ...
 ... Novb ...
 ... Generaal ...
 ... StGenl ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0274

page title: 1048 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 1897 ... Traktaten ...
 ... 5 ...
 ... tusschen ... Nederland ...
 ... zake ... van_het ... het ...
 ... Borkum ... van ... betonning ...
 ... Duitschland ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... onderteekend ...
 ... machtiging ...
 ... 46 ... 7 ... 9 ... het ...
 ... van ...
 ... Staatsblad ...
 ... aanvulling ...
 ... regeling ... 4 ... 5 ...
 ... de ... onderteekende ...
 ... het ...
 ... 25 ...
 ... StGenl ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Per ... dat ...
 ... 28 ... 37 ... 28 ... 7 ...
 ... BlD ...
 ... en_de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0275

page title: 1049 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 1897 ... Vreemde ...
 ... 5 ... goedkeuring ...
 ... verkeer ...
 ... Duitschland ...
 ... doen ...
 ... plaatsing ...
 ... StGenl ...
 ... machtiging ...
 ... 14 ... 28 ...
 ... ontwerp ...
rapporte bedoelde Draft Treaty ( Uitleverings 
verdrag van misdadigers).
 ... tusschen ... Nederland ... 2 ...
 ... 3 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0276

page title: 1050 [L] Waterschappen - 1897/
 
 ... 9 ...
 ... Staten_van ... tot ...
 ... militairen ...
 ... alsboven ... Noordholland ...
 ... waterschappen ... Binnenwijzend ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 16 ... 6 ...
 ... er ... Groningen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... waterschap ...
 ... vaststelling ... reglement ...
 ... waterschap ...
 ... Staten ...
 ... waterschap ...
 ... waterschap ...
 ... Westerwolde ...
 ... 25 ...
 ... Besluit ...
 ... 51 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0277

page title: 1051 [R] Waterschappen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... 1897 ...
 ... 45 ... 5 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ... machtiging ...
 ... overweging ...
 ... tegen ... het ...
 ... GedStaten ... Staten ... Staten_van ... van ... Zuidholland ... Utrecht ...
 ... RapptRvSt ... 5 ... 45 ... 5 ...
 ... aanhangig_te ... een ...
 ... beroep ... van ...
 ... Ooster ... tegen ... een ...
 ... GedStaten ... Zeeland ... houdende ...
 ... nietiging ... haar ... besluit ... April ...
 ... missive ...
 ... 3 ... 150 ...
 ... goedkeuring ...
 ... 10 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0278

page title: 1052 [L] Waterschappen - 1897/
 
 ... goedkeuring ...
 ... Staten_van ... NoordBrabant ...
 ... Waterschap ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 24 ...
 ... Besluit ...
 ... Besluit ...
 ... 20 ... 2 ...
 ... ten_aanzien ... aanzien ... Noord ...
 ... NoordBrabant ...
 ... Zuidholland ... besluiten ...
 ... Overijssel ... wijzig ...
 ... 9 ...
 ... Groningen ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0279

page title: 1053 [R] Waterschappen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... waterschap ...
 ... 3 ...
 ... overdracht ...
 ... NoordBrabant ... oprichting ...
 ... 129 ... Utrecht ...
 ... voorstel ... waterschap ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Lange ... Besluit ...
 ... 150 ...
 ... GedStaten ...
 ... waterschap ...
 ... aanwijzing ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0280

page title: 1054 [L] Waterschappen - 1897/
 
 ... Staten_van ... Noordholland ...
 ... waterschaps ... reglementen ...
 ... 5 ... goedkeuring ...
 ... Utrecht ...
 ... voorstel ... waterschap ...
 ... van_Friesland ...
 ... waterschap ...
 ... 117 ... goedkeuring ...
 ... Noordbrabant ...
 ... 54 ...
 ... overweging ... beroep ...
 ... Rosmalen ...
 ... waterschap ...
 ... diens ...
 ... 1898 ... 3 ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0281

page title: 1055 [R] Waterschappen - 1897/
 
 ... reglement ...
 ... Staten_van ... ZuidHolland ...
 ... mededeeling ...
 ... besluiten ... gevonden ...
 ... 129 ...
 ... waterschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0282

page title: 1056 [L] Rekenkamer - 1897/
 
 ... 1896 ... 35 ...
 ... ontslag ...
 ... betrekking ...
 ... Rekenkamer ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 1896 ...
 ... voorstel ...
 ... wedde ...
 ... 26 ...
 ... formatie ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Rekenkamer ...
 ... werkzaamheden ... 1896 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0283

page title: 1057 [R] Rekenkamer - 1897/
 
 ... 1896 ...
 ... ontslag ...
 ... betreffende ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 1896 ...
 ... Kamer ...
 ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0284

page title: 1058 [L] Staten-Generaal - 1897/
 
 ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ...
 ... toelage ... verleenen ... wegens ... door ...
 ... de ...
 ... 2 ... 1896 ...
 ... 28 ... 2 ... 4 ... mededeeling ... dat ...
 ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... Hilversum ...
 ... Jhr ... Mr ...
 ... m ...
 ... Notificatie ...
 ... m ...
 ... voor ... Koningin ...
 ... 54 ...
 ... over ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0285

page title: 1059 [R] Staten-Generaal - 1897/
 
 ... van ...
 ... 1897 ...
 ... leden ... Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ... Genl ... Genl. ...
 ... Hilversum ...
 ... Voorzitter ... Kamer ...
 ... leden ...
 ... baron ... Regalla ...
 ... M ...
 ... bepalen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Commissie ... Per ... missive ... HM ...
 ... Staten ... Staten_van ... tot ... Eerste_Kamer ...
 ... StGenl ... Baron ... Brantsen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... 5 ...
 ... 2 ... 3 ...
 ... 47 ...
 ... over ... het ... 1896 ...
 ... Eerste ... Kamer ...
 ... Besluit ...
 ... medegedeeld ...
 ... Kamer ... StGenl ... 9 ...
 ... p ...
 ... April ... bepalen ...
 ... April ...
 ... 7 ... 10 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0286

page title: 1060 [L] Staten-Generaal - 1897/
 
 ... van ...
 ... StGenl ...
 ... April ... 4 ... Maart ...
 ... Voorzitter ...
 ... het ...
 ... Kamer ... Jhr ... E. ... van ...
 ... BD ... medegedeeld ...
 ... afwijking ...
 ... te ... 10 ... 59 ...
 ... waarbij ... d ... van ... Eerste ... Kamer ...
 ... tot_het ... het ...
 ... leden ... den ... Kamer ...
 ... Laan ...
 ... 5 ... 4 ... April ...
 ... 0 ... April ... mededeeling ...
 ... Delft ... de_Tweede ...
 ... Kamer ... StGenl ... Pierson ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... April ... 9 ... Alkmaar ...
 ... Fokker ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... April ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0287

page title: 1061 [R] Staten-Generaal - 1897/
 
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... mededeeling ...
 ... leden ...
 ... traktement ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... ontslagen ...
 ... Eerste ...
 ... Boerman ...
 ... Eerste ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0288

page title: 1062 [L] Staten-Generaal - 1897/
 
 ... 3 ... mededeeling ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 26 ...
 ... Voorzitter ...
 ... Kamer ...
 ... Borgesius ... g ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0289

page title: 1063 [R] Staten-Generaal - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Sept ...
 ... Eerste_Kamer ...
 ... 1897 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Sept ...
 ... StGenl ...
 ... deze ...
 ... BD ...
 ... zal ...
 ... in_het ... het ...
 ... te ... 0 ...
 ... van_het ...
 ... geven ... opperkamerheer ...
 ... Koningin ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... te ...
 ... den ... d ... Ceremoniemeester ...
 ... zijn ...
 ... 131 ... Chef ...
 ... dat ...
 ... zal ... worden ... beschikken ...
 ... Zaterdag ... 8 ...
 ... willen ...
 ... 80 ... goedkeuring ...
 ... medegedeeld ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0290

page title: 1064 [L] Scherpschutterijen - 1897/
 
 ... 9 ... Decb ... 1896 ... 92 ... tot ...
 ... Statuten ...
 ... Nijmeegsche ... Exercitie ...
 ... MD ...
 ... oprichting ...
 ... verhooging ... van ... Landsweer ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Feb ... 188 ...
 ... Statuten ...
 ... Utrecht ...
 ... @NUMERO ...
 ... oprichting ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0291

page title: 1065 [R] Scherpschutterijen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... April ... BD ... tot ... tot_het ... het ...
 ... Koningin ...
 ... April ... 8 ... tot ... tot_het ... tot ... het ... verleenen ...
 ... aan ... het ... van ... thans ...
 ... van ... voor ... het ...
 ... oprichting ... Delft ...
 ... Utrecht ... kwartiermeester ... Ned ...
 ... Delft ...
 ... voor ...
 ... 4 ... Mei ... M ... tot ... goedkeuring ...
 ... Vereeniging ...
 ... Lands ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... van ...
 ... 9 ... tot ... hebben ...
 ... van ... Centraal ...
 ... Nederlandschen ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0292

page title: 1066 [L] Scherpschutterijen - 1897/
 
 ... 28 ... 9 ...
 ... Statuten ...
 ... 9 ... 8 ... 35 ...
 ... Vereeniging ... Nederlandsche ...
 ... Schutters ... VennP ... Amsterdam ...
 ... worden ... den ...
 ... @LIJN_RAPPT ... @LIJN_BESLISSING ... 28 ...
 ... Exercitie ...
 ... Nijmegen ...
 ... 28 ... 4 ... 8 ...
 ... van_het ...
 ... Vereeniging ...
 ... Koloniale ...
 ... Rappt_MarD ... machtiging_om ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0293

page title: 1067 [R] Scherpschutterijen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... zonden ... M ... g ... KdK ...
 ... gemeente ... houdende ...
 ... omtrent ...
 ... bestuur ... aldaar ...
 ... Does ... eene ...
 ... nationalen ...
 ... zijn ... eervol ...
 ... Tweede ... Tweede_Luitenant ... Luitenant ... Korps ... Korps_Scherpschutters ...
 ... Groningen ...
 ... Vereeniging ... tot ... bevordering ...
 ... Weerbaarheid ... Groningen ...
 ... tot ...
 ... 48 ...
 ... Oosterhout ...
 ... d ...
 ... er ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0294

page title: 1068 [L] Scherpschutterijen - 1897/
 
 ... Amsterdam ...
 ... Arnhem ...
 ... Amsterdam ...
 ... Gravenhage ...
 ... Vereeniging ...
 ... B ...
 ... toestemming ...
 ... toestemming ...
 ... Schietvereeniging ... Excelsior ...
 ... Schietvereeniging ... Oosterhout ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0295

page title: 1069 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0296

page title: 1070 [L] Dept. van Buitenlandsche Zaken - 1897/
 
 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... jaarwedde ... 1896 ...
 ... Besluit ...
 ... Dept ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... BlD ... buitenlandsch ...
 ... Bonn ... Minister ...
 ... geteekend ...
 ... Uitgaven ...
 ... betrekking ...
 ... Dept ...
 ... Baron ...
 ... 107 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0297

page title: 1071 [R] Dept. van Buitenlandsche Zaken - 1897/
 
 ... 1070 ...
 ... Zaken ...
 ... declaratie ...
 ... Besluit ...
 ... 24 ...
 ... buiten ...
 ... Secretaris ... Generaal ... Chef ...
 ... machtiging ...
 ... Parijs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0298

page title: 1072 [L] Conferentien bij HM - 1897/
 
 ... Minister ...
 ... daarvan ... Minister ...
 ... 24 ...
 ... de_Tweede ...
 ... 1896 ... vastgestelde ... 40 ...
 ... plaats ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0299

page title: 1073 [R] Conferentien bij HM - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... 4 ... aanzien ...
 ... StGenl ...
 ... medegedeeld ...
 ... Dept ...
 ... Minister ...
 ... kennis ... willen ... stellen ...
 ... door ...
 ... MarD ... dat ... M. ...
 ... Minister ...
 ... 5 ... alsboven ...
 ... 46 ... M ...
 ... April ...
 ... heeft ... vertoond ...
 ... Minister ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0300

page title: 1074 [L] Conferentien bij HM - 1897/
 
 ... M ... M. ...
 ... Residentie ...
 ... Maandags ...
 ... Apeldoorn ... 0 ...
 ... ook ...
 ... Minister ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0301

page title: 1075 [R] Conferentien bij HM - 1897/
 
 ... Nieuw ...
 ... kennisgegeven ...
 ... op ...
 ... BlD ...
 ... M ... Maandag ...
 ... ontvangen ...
 ... bepalen ...
 ... 2 ... kennisgegeven ...
 ... aanleg ...
 ... alhier ...
 ... alhier ...
 ... respectievelijk ... Sept ...
 ... mededeeling ...
 ... ontvangen ...
 ... bespreking ...
 ... Infanterie ...
 ... medegedeeld ... zijn ...
 ... kwartiermeester ...
 ... M ... Z ...
 ... medegedeeld ...
 ... den ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0302

page title: 1076 [L] Onheilen - 1897/
 
 ... Rappt ... mededeeling ...
 ... d ... Kolonel ...
 ... Regt ... Grenadiers ...
 ... Artillerie ...
 ... mededeeling ...
 ... Kapitein ... Staf ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... 24 ...
 ... Baron ... van_het ... Regt ...
 ... Huzaren ...
 ... Mei ... M ...
 ... Regt ... Artillerie ...
 ... 8 ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0303

page title: 1077 [R] Onheilen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 45 ... telegram ...
 ... Loo ... houdende ...
 ... heerschende ... Storm ...
 ... telegram ...
 ... MarD ... mededeeling ...
 ... Monitor ...
 ... gekomen ...
 ... 59 ...
 ... Regt ...
 ... 28 ...
 ... 3 ... Vesting ...
 ... Artillerie ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... 21 ...
 ... Ritmeester ... Hurgronje ...
 ... Huzaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0304

page title: 1078 [L] Nationale Militie - 1897/
 
 ... 2 ...
 ... 2 ... van ...
 ... ontheffing ... dienst ...
 ... van ... 18 ... 8 ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 54 ...
 ... aanhangig_te ... maken ...
 ... van ...
 ... Lisse ... ingesteld ... ingesteld_beroep_tegen ... beroep ... eene ...
 ... GedStaten ... Zuidholland ...
 ... 1896 ... voor ... genoemde ... g ...
 ... nationale ... Nationale ...
 ... RapptRvSt ... @NUMERO ... ger. ...
 ... 4 ...
 ... 54 ... boven ...
 ... M ...
 ... voor ...
 ... 1897 ... Noordbrabant ... N@n ...
 ... gemeente ...
 ... vrijstelling ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 17 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0305

page title: 1079 [R] Nationale Militie - 1897/
 
 ... Militie ...
 ... Roermond ...
 ... gemeente ...
 ... beroep ...
 ... betreffende ...
 ... Lambertus ...
 ... gemeente ...
 ... missive ...
 ... Noordholland ... vrijstelling ...
 ... 54 ... Besluit ...
 ... Keizer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0306

page title: 1080 [L] Nationale Militie - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... machtiging ...
 ... overweging ...
 ... tot ... van ...
 ... 2 ...
 ... dienst ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 17 ... 7 ... aanbieding ...
 ... van ... den ... voor ... d ...
 ... 1896 ... om ... machtig ... verslag ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ... Fiat_missive ... i ...
 ... om ...
 ... RvSt ...
 ... eene ... GedStaten ... van ...
 ... waarbij ... w ... krachtens ...
 ... betrekkelijk ... Nationale ... zonder ...
 ... aangewezen ...
 ... RapptRvSt ... Maart ... 54 ...
 ... April ...
 ... beroep ...
 ... boven ...
 ... waar ...
 ... zoon ... Marinus ...
 ... dienst ...
 ... RapptRvSt ... 54 ...
 ... 59 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0307

page title: 1081 [R] Nationale Militie - 1897/
 
 ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... ontheffing ...
 ... 1895 ... gemeente ...
 ... Infanterie ...
 ... studenten ...
 ... loteling ...
 ... zulks ...
 ... 5 ...
 ... GedStaten ...
 ... RapptRvSt ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0308

page title: 1082 [L] Nationale Militie - 1897/
 
 ... nadat ...
 ... militie ...
 ... 46 ...
 ... den_RvSt ... overweging ...
 ... Rotterdam ...
 ... militie ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0309

page title: 1083 [R] Nationale Militie - 1897/
 
 ... 1897 ... Militie ...
 ... BD ... machtig ...
 ... overweging ...
 ... Nationale ... Hertogenbosch ...
 ... beroep ... tegen ... eene ...
 ... Noordbrabant ... zijne ...
 ... militie ...
 ... missive ...
 ... 8 ... M ...
 ... Besluit ...
 ... April ...
 ... 7 ... 10 ...
 ... April ... @NUMERO ...
 ... Per ...
 ... April ... 4 ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... ontheffing ...
 ... 7 ... April ...
 ... milicien ... 1897 ...
 ... ontheffing ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0310

page title: 1084 [L] Nationale Militie - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ...
 ... April ...
 ... Plaats ...
 ... zooveel ...
 ... verlof ...
 ... MD ... 63 ...
 ... 34 ... 28 ...
 ... zijn ...
 ... moeten ...
 ... Utrecht ...
 ... worden ...
 ... niet ...
 ... dragen ...
 ... 6 ...
 ... hierbij ...
 ... Besluit ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0311

page title: 1085 [R] Nationale Militie - 1897/
 
 ... Militie ...
 ... 7 ... Strekkende ...
 ... lichting ...
 ... Leeuwarden ...
 ... dienst ... militie ... voor ... onvervuld ...
 ... Besluit ...
 ... den ... Westzaan ...
 ... houdende ...
 ... versterking ...
 ... militie ...
 ... RvSt ... 2 ...
 ... om ...
 ... Octb ...
 ... 20 ... 2 ...
 ... Boodschap ... aan ... Kamer ... StGenl ...
 ... kennisgeving ...
 ... copie_rappt ... rappt ...
 ... Adres ...
 ... executie ...
 ... Staatsblad ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0312

page title: 1086 [L] Nationale Militie - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... Rappt_MD ... MD ... BD ... Octb ...
 ... Nationale ...
 ... 189 ... zoo ... af ...
 ... vastgestelde ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Staatsblad ...
 ... 41 ... 4 ...
 ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig_te ...
 ... 61 ...
 ... thans ...
 ... Stbl ... betrekkelijk ...
 ... d ...
 ... 15 ... 5 ... 23 ... 3 ... Novb ... 28 ... 2 ...
 ... MD ...
 ... 7 ...
 ... 45 ... ontheffing ...
 ... hierbij ...
 ... 8 ...
 ... Novb ... afwijzing ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0313

page title: 1087 [R] Onheilen - 1897/
 
 ... Commandant ... Korps ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0314

page title: 1088 [L] Nationale Schuld - 1897/
 
 ... 7 ... 5 ...
 ... aanhangig ...
 ... van ...
 ... omtrent ...
 ... Schuldbrieven ...
 ... RapptRvSt ... @NUMERO ... ger. ... @NUMERO ...
 ... 35 ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... 5 ...
 ... 28 ... 1896 ...
 ... voordracht ...
 ... om ...
 ... 8 ... @NUMERO ... 58 ... @NUMERO ... 4 ...
 ... adres ...
 ... betrekking ... van ...
 ... er ... Grootboeken ...
 ... Schuld ... het ...
 ... Amsterdam ... Besluit ...
 ... het ...
 ... 8 ... toekennen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Maart ...
 ... van ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0315

page title: 1089 [R] Nationale Schuld - 1897/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... benoeming ... benoeming_van ...
 ... Schuld ...
 ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... benoeming ...
 ... de ... Directie ...
 ... Schuld ...
 ... April ... om_bij ...
 ... overweging ... aanhangig ...
 ... voordracht ...
 ... voorstel ... eene ...
 ... 1891 ...
 ... 25 ... 2 ...
 ... 25 ...
 ... Mei ... alsboven ...
 ... Stbl ...
 ... April ... 63 ...
 ... verleenen ...
 ... zullen ...
 ... van_het ...
 ... 2 ...
 ... Amsterdam ...
 ... 28 ...
 ... 1090 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0316

page title: 1090 [L] Nationale Schuld - 1897/
 
 ... 69 ... machtig ...
 ... RvSt ... aanhangig ...
 ... voordracht ... Strekkende ...
 ... Nationale ...
 ... 28 ...
 ... 4 ... 7 ...
 ... FD ... machtiging_tot ... tot ...
 ... Decb ... 1895 ... Stbl ...
 ... Nationale ...
 ... d ...
 ... machtigen_tot ... tot_het ...
 ... houdende ... om ...
 ... 2 ...
 ... 25 ...
 ... Rotterdam ...
 ... M ...
 ... eene ...
 ... te_Rotterdam ... Rotterdam ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0317

page title: 1091 [R] Nationale Schuld - 1897/
 
 ... 0 ...
 ... Adjunct ...
 ... Nationale ...
 ... verleenen ...
 ... Mevrouw ...
 ... Fiat_missive ...
 ... 20 ... RapptRvSt ... A ...
 ... Nationale ...
 ... Louis ...
 ... krachtens ...
 ... Anna ...
 ... thans ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0318

page title: 1092 [L] Nationale Schuld - 1897/
 
 ... 55 ...
 ... 55 ...
 ... Schuld ...
 ... om ...
 ... 7 ...
 ... @NUMERO ... Directeur ...
 ... Nationale ...
 ... afwijking ... d ...
 ... daarbij ...
 ... betreffende ...
 ... Leiden ...
 ... Mej ...
 ... Gravenhage ...
 ... Novb ... RvSt ... overweging ...
 ... maken ... eene ... voordracht ...
 ... om ...
 ... een ...
 ... houdende ...
 ... omtrent ...
 ... Fiat ...
 ... 15 ... 2 ... Novb ... @NUMERO ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0319

page title: 1093 [R] Nationale Schuld - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Decb ... 57 ...
 ... Nationale ...
 ... de ... daarbij ...
 ... Grootboeken ...
 ... nemen ...
 ... Octb ... van ...
 ... Leiden ...
 ... gepasseerde ...
 ... 4 ... machtiging ... om_bij ...
 ... de_overweging ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te ... maken ... eene ...
 ... wet ...
 ... omtrent ...
 ... voor ...
 ... laste ... Rijks ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0320

page title: 1094 [L] Koloniale Troepen - 1897/
 
 ... 24 ... verlenging ...
 ... 1898 ... benoeming ... bij_het ... het ...
 ... Kapitein ... van_het ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... hierbij ...
 ... voorwaarden ...
 ... 31 ...
 ... 31 ... om_den ...
 ... Luitenant ...
 ... hierbij ... voorwaarden ...
 ... over ...
 ... leger ...
 ... Eerste ... Luitenant ...
 ... Infanterie ...
 ... ingedeeld ... Koloniale ... Reserve ... voor ...
 ... benoeming ...
 ... gezondheid ...
 ... 2e_kl ...
 ... 1e ...
 ... @PRIMO ...
 ... plaatsen ...
 ... bepalen ...
 ... er ...
 ... Octb ... 1898 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Vervolg ... 1095 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0321

page title: 1095 [R] Koloniale Troepen - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 7 ...
 ... Rappt_MD ... Novb ... 4 ...
 ... voorwaardelijk ... k ...
 ... K ... officieren ...
 ... Leger ... die ...
 ... voor ...
 ... het ... Leger ... Ned ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... zulks ...
 ... noodig ...
 ... jaren ... Leger ...
 ... Novb ...
 ... Infanterie ... plaatsen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 45 ... Novb ...
 ... 45 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... om ... van ... d ... van ...
 ... Infanterie ... Brusse ... bestemd ... voor ... d ...
 ... Indie ...
 ... d ... Landmacht ...
 ... voor ... het ...
 ... Novb ...
 ... Leger ... Ned_Indie ... Indie ... Luitenant ...
 ... het ...
 ... Tweede ... Luitenant ... Infanterie ... van ...
 ... Indie ... thans ...
 ... 59 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0322

page title: 1096 [L] Entrepots - 1897/
 
 ... benoeming ...
 ... Dordrecht ...
 ... Rotterdam ...
 ... Alg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0323

page title: 1097 [R] Legitimatie - 1897/
 
 ... Op_adres ...
 ... Utrecht ... om ... brieven ...
 ... 15 ... 5 ... 232 ... 2 ... 3 ... 2 ... adres ...
 ... te_Rotterdam ... Rotterdam ... voor ... zoon ... Eduard ...
 ... brieven ...
 ... wettiging ... aangetroffen ...
 ... voor ...
 ... August ... Alexander ...
 ... Besluit ...
 ... onderteekend ...
 ... adressen ...
 ... Amsterdam ...
 ... respectievelijk ...
 ... Jurriaan ... Karel ...
 ... 43 ...
 ... 50 ...
 ... 6 ... Utrecht ...
 ... Ambacht ... benoeming ... voor ...
 ... 1896 ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0324

page title: 1098 [L] Legitimatie - 1897/
 
 ... Nota ...
 ... de ...
 ... wettiging ...
 ... adres ...
 ... Amsterdam ... om ... brieven ...
 ... 44 ...
 ... gezonden ...
 ... 8 ... adres ...
 ... alsboven ...
 ... 19 ... 9 ...
 ... Rappt_JD ...
 ... 46 ... 133 ...
 ... teruggezonden ...
 ... Op_adres ... adres ...
 ... Breda ...
 ... 51 ... wettiging ...
 ... Amsterdam ... Louis ...
 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0325

page title: 1099 [R] Legitimatie - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 34 ...
 ... Rotterdam ... O._Bol ...
 ... kenbaas ... Rotterdam ...
 ... wettiging ... voor ...
 ... 8 ...
 ... adressen ...
 ... respectievelijk ... voor ...
 ... 2 ... de ...
 ... Per ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 24 ... April ... 28 ...
 ... Leeuwarden ... Besluit ... zoon ... Willem ...
 ... brieven ...
 ... onderteekend ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
 ... Moerman ...
 ... 5 ...
 ... om ... Besluit ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 15 ... 5 ... Op_adres ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0326

page title: 1100 [L] Legitimatie - 1897/
 
 ... 110 ...
 ... M ...
 ... Amsterdam ...
 ... M ...
 ... 28 ... M ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... Mei ... 63 ...
 ... de ... benoeming ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... Delft ...
 ... te_Breda ... Hertogenbosch ...
 ... Breda ... om ...
 ... om ... voor ...
 ... de ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... Doorn ... Hoogmans ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0327

page title: 1101 [R] Legitimatie - 1897/
 
 ... 0 ... 101 ...
 ... adres ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... brieven ...
 ... adres ...
 ... Rotterdam ...
 ... B ...
 ... adres ...
 ... Ambt ...
 ... 61 ... 6 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0328

page title: 1102 [L] Legitimatie - 1897/
 
 ... 110 ... 0 ...
 ... Octb ...
 ... 5 ... Octb ...
 ... te_Rotterdam ... Rotterdam ...
 ... respectievelijk ... voor ...
 ... hunne ... dochter ...
 ... Marinus ... M ...
 ... 3,_met_de_brieven_van ...
 ... Novb ... 28 ...
 ... respectievelijk ...
 ... hun ...
 ... 44 ...
 ... missive ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 24 ... Novb ...
 ... Rotterdam ...
 ... Amsterdam ... respectievelijk ...
 ... 2 ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... gezonden ...
 ... 9 ...
 ... respectievelijk ... voor ...
 ... Philippus ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 55 ...
 ... voor ...
 ... 0 ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0329

page title: 1103 [R] Legitimatie - 1897/
 
 ... van ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0330

page title: 1104 [L] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... 40 ...
 ... Gouverneur ... Suriname ...
 ... uitvoering ... artikelen ...
 ... 7 ... 3 ...
 ... betreffende ... d ...
 ... arts ...
 ... 8 ... door ...
 ... Gouverneur ... Suriname ... vastgestelde ...
 ... houdende ... d ... betrekking ...
 ... opgaven ...
 ... missives ...
 ... 4 ...
 ... Curacao ...
 ... Koloniale ... waarbij ...
 ... 1894 ...
 ... 2 ...
 ... gewijzigd ...
 ... d ...
 ... @NUMERO ... 2 ...
 ... missive ...
 ... Suriname ... besluit ...
 ... bepaling ... dat ... de ... gewichten ... g ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0331

page title: 1105 [R] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... Zaken ...
 ... 28 ... Adres ... 1e_Kamer ... aangenomen ... Zie ...
 ... definitieve ...
 ... huishoudelijke ... begrooting ... Curacao ... voor ...
 ... 28 ...
 ... Gouverneur ...
 ... Suriname ...
 ... benoeming ... benoeming_van ...
 ... Oosterzee ... rechter ...
 ... Justitie ... Suriname ... fiat ...
 ... Suriname ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Feb ...
 ... Suriname ... vastgestelde ...
 ... koloniale ... waarbij ...
 ... 28 ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0332

page title: 1106 [L] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... Zaken ...
 ... goedkeuring ...
 ... belasting ...
 ... Curacao ...
 ... grond ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... goedkeuring ...
 ... Gouverneurs ... Suriname ... Curacao ...
 ... uitvoering ...
 ... buitenlandsch ...
 ... 55 ...
 ... Meulen ...
 ... Kolonialen ... Raad ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Koloniale ...
 ... Suriname ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 32 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ...
 ... 110 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0333

page title: 1107 [R] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... 1897 ... Indische ... Zaken ...
 ... Rappt_MD ...
 ... Gouverneur ... Suriname ...
 ... 1897 ... 897 ...
 ... invoerrecht ...
 ... titulair ...
 ... dat ... genoemd ...
 ... jaarwedde ... genieten ... er ...
 ... 6 ... tot ...
 ... Suriname ... Smithoven ...
 ... Suriname ...
 ... April ...
 ... April ...
 ... Gouverneur ...
 ... houdende ... intrekking ... besluit ...
 ... uitvoering ...
 ... Decb ... 8 ...
 ... 1896 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0334

page title: 1108 [L] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... Zaken ...
 ... April ...
 ... Gouverneur ... Curacao ...
 ... waarbij ...
 ... stelsel ... wordt ...
 ... April ... 8 ...
 ... d ... Gouverneur ... Suriname ...
 ... van_het ... 2 ...
 ... Novb ... 1894 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Koloniale ... Huishoudelijke ... huishoudelijke ...
 ... 5 ... Op_adres ... adres ... Thielen ...
 ... Aruba ... ontslag ...
 ... Lands ...
 ... Besluit ...
 ... Gouverneur ... Curacao ...
 ... Koloniale ... verordening_tot ...
 ... Utrecht ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0335

page title: 1109 [R] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... Indische ... Zaken ...
 ... 2 ...
 ... Gouverneur ...
 ... Koloniale ... verordening ... bedrag ...
 ... interessen ... over ...
 ... bepaald ...
 ... missive ...
 ... Mei ... machtiging_om ...
 ... den_RvSt ... RvSt ... overweging ...
 ... eene ... voordracht ...
 ... overtocht ...
 ... Nederland ... Suriname ... Suriname_en ...
 ... Curacao ... omgekeerd ... laste ...
 ... Koloniale ...
 ... RvSt ... rapport ...
 ... betrekking ... reglement ...
 ... Ned_Indie ...
 ... missive ...
 ... om ...
 ... KD ...
 ... copie ...
 ... 70 ...
 ... Suriname ... Brammerloo ...
 ... Mei ...
 ... Raad ... Bestuur ...
 ... directeur ... openbare ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0336

page title: 1110 [L] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... 1897 ... Zaken ...
 ... goedkeuring ...
 ... den ... Gouverneur ...
 ... tot ...
 ... wijzig ... aanvulling ...
 ... 15 ... 5 ...
 ... 41 ... machtiging_om ...
 ... respectievelijk ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... ontslagen ...
 ... Koloniale ... Suriname ...
 ... huishoudelijke ...
 ... Suriname ...
 ... Suriname ...
 ... tot ...
 ... genomen ... gewezen ...
 ... van_het ... 2 ...
 ... waarbij ... wijze ...
 ... buitenlandsch ...
 ... Kolonien ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0337

page title: 1111 [R] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... Gouverneur ... Suriname ...
 ... 189 ... 1895 ... betreffende ...
 ... Suriname ... vastgestelde ...
 ... intrekking ...
 ... tarief ...
 ... 26 ...
 ... 54 ... Suriname ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0338

page title: 1112 [L] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... machtig ...
 ... Chef ...
 ... Suriname ...
 ... Suriname ...
 ... Curacao ...
 ... uitvoering ...
 ... 1892 ...
 ... Suriname ... Groeizaam ...
 ... Gouverneur ... vastgestelde ...
 ... Koloniale ...
 ... Zee ...
 ... Suriname ... en_tot ...
 ... verlangen ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0339

page title: 1113 [R] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... Gouverneur ... Suriname ...
 ... Koloniale ...
 ... overweging ...
 ... vaststelling ...
 ... Koloniale ...
 ... 1898 ...
 ... 58 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... copie ... copie_rappt ... rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0340

page title: 1114 [L] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... 1897 ... Zaken ...
 ... machtiging ...
 ... RvSt ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig ... aanhangig_te ... m ...
 ... Wetsontwerp ...
 ... Koloniale ... huishoudelijke ...
 ... Curacao ... 189 ...
 ... 9 ... Octb ... 15 ... 3 ...
 ... Novb ... 54 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Kamer ... St ...
 ... M ... kennis ... kennisgeving ...
 ... copie_rappt ... rappt ...
 ... nadere ... van_het ...
 ... benoeming ...
 ... Suriname ...
 ... 25 ... 2 ... 9 ... 6 ...
 ... Octb ...
 ... copie_rappt ...
 ... machtiging_tot ... goedkeuring ...
 ... Gouverneur ... Curacao ...
 ... Koloniale ...
 ... n ...
 ... Curacao ...
 ... 15 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0341

page title: 1115 [R] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Zaken ...
 ... Rappt ...
 ... eene ... verleenen ...
 ... het ... Dept ...
 ... voor ...
 ... Secretaris ... van ... Minister ... Kolonien ...
 ... advies ...
 ... Curacao ...
 ... Octb ...
 ... keuring ... een ... van ...
 ... besluit ... houdende ... bepalen ...
 ... Curacao ...
 ... aangenomen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... missive ...
 ... Octb ...
 ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... van ...
 ... huishoudelijke ...
 ... dienst ...
 ... 20 ... Novb ... 5 ...
 ... Rappt_KD ...
 ... de_Tweede ... Kamer ... StGenl ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... kennis ...
 ... copie_rappt ...
 ... 1e_Kamer ...
 ... executie ...
 ... Octb ... goedkeuring ...
 ... 1896 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0342

page title: 1116 [L] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... Rappt ...
 ... heffing ...
 ... Koloniale ...
 ... diens ... 1898 ... uitgaven ...
 ... toegestane ...
 ... overweging ... ontwerp ...
 ... 20 ... RapptRvSt ...
 ... 20 ...
 ... Kamer ...
 ... adres ...
 ... mits ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0343

page title: 1117 [R] West-Indische Zaken - 1897/
 
 ... 111 ... 117 ...
 ... Zaken ...
 ... 15 ... goedkeuring ...
 ... door ... Gouverneur ...
 ... vaststelling ...
 ... Suriname ...
 ... Decb ...
 ... Th ...
 ... laatstelijk ... respectievelijk ...
 ... 2 ... Water ...
 ... Ned. ... Ned_Indie ... Indie ... thans ... verlof ...
 ... stellen ... M ...
 ... werkzaam ... zijn ... belang ...
 ... Maatschappij ... voorgenomen ...
 ... Suriname ...
 ... voorwaarden ...
 ... 4 ... tot ...
 ... Suriname ... aan ...
 ... k ... L ...
 ... Besl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0344

page title: 1118 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0345

page title: 1119 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0346

page title: 1120 [L] West-Indische Militaire Zaken - 1897/
 
 ... zijne ... gewezen ...
 ... Indie ... Eerste ...
 ... Korps ...
 ... hem ...
 ... verblijf ... Curacao ...
 ... belang ... van_het ... aldaar ...
 ... Besluit ...
 ... Eerste_Luitenant ... Luitenant ... Infanterie ...
 ... de_Landmacht_in ... West ... West_Indie ... Krugers ...
 ... over ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0347

page title: 1121 [R] Conferentien bij HM - 1897/
 
 ... 20 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ...
 ... Per_missive ...
 ... Ministers ...
 ... verband ...
 ... Residentie ...
 ... ontvangen ...
 ... Maandag ...
 ... ontvangen ...
 ... Minister ... Donderdag ...
 ... ontvangen ...
 ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0348

page title: 1122 [L] Adelstand - 1897/
 
 ... 2 ... 50 ...
 ... Nederland ... Zie ... 1896 ...
 ... Burgemeester ... @NUMERO ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ... gezonden ...
 ... 4 ... alsboven ... boven ...
 ... Brandeler ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Per ...
 ... 28 ... Zie ... Novb ...
 ... Luitenant ... @NUMERO ...
 ... Jagers ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... onderteekend_teruggezonden ... Zie ...
 ... 3 ... 4 ... M ...
 ... Ritmeester ...
 ... Kapitein ... Utrecht ...
 ... Kolonel ...
 ... op ...
 ... Nederlandschen ...
 ... April ...
 ... adelsverheffing ...
 ... Nederlandschen ...
 ... adelsverheffing ... verheffing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0349

page title: 1123 [R] Adelstand - 1897/
 
 ... Adelstand ...
 ... 35 ... Geh ...
 ... Nederlandsch ... Nederlandschen ...
 ... 57 ...
 ... Nederland ... Nederlandschen ... Nederland ... Nederlandschen ...
 ... 152 ...
 ... Jhr ... van_Lawick ...
 ... Brussel ... Jhr ...
 ... 55 ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0350

page title: 1124 [L] Japan - 1897/
 
 ... 4 ...
 ... den ... Minister ...
 ... M ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... te_Berlijn ... Berlijn ... Keizer ...
 ... aan ... den ... Keizer ...
 ... heeft ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... B ... 2 ...
 ... Hof ...
 ... heeft ... aangenomen ...
 ... Keizerin ... van ... aanbieding ...
 ... Brussel ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... @NUMERO ... 2 ...
 ... van ... Minister ... Resident ...
 ... het ... Weduwe ...
 ... Hof ... zal ...
 ... Notificatie ...
 ... het ... Madrid ... heeft ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Utrecht ...
 ... antwoord ...
 ... houdende ... het ... overlijden ...
 ... Keizerin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0351

page title: 1125 [R] Lands Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1897/
 
 ... Landsgebouwen ...
 ... 2 ... adres ...
 ... 2 ... Maart ...
 ... ontslag ...
 ... opzichter ...
 ... 117 ...
 ... gestichten ... Besluit ...
 ... 158 ... regeling ...
 ... aan ...
 ... Amsterdam ...
 ... gemeentewerken ... Utrecht ...
 ... verricht ...
 ... Groot ...
 ... tot_het ...
 ... Kwartaal ... 1897 ...
 ... April ...
 ... wedde ... militairen ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0352

page title: 1126 [L] Lands Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 55 ... verleenen ...
 ... Landsgebouwen ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... Museum ...
 ... 3 ... toekennen ...
 ... personeel ... bureau ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0353

page title: 1127 [R] Nationale Militie - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Rappt_MD ...
 ... d ...
 ... gestelde_voorwaarden ... voorwaarden ...
 ... hem ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 23 ... Novb ...
 ... Novb ...
 ... ontheffing ... werkelijken ... dienst ...
 ... hierbij ... vermelde ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 54 ... alsboven ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... met_een ...
 ... van ...
 ... 3 ...
 ... ontslag ... dienst ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0354

page title: 1128 [L] Collecten en Giften - 1897/
 
 ... Amsterdam ...
 ... gemeente ...
 ... 9 ...
 ... 1896 ...
 ... gedaan ...
 ... 80 ...
 ... overweging ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0355

page title: 1129 [R] Collecten en Giften - 1897/
 
 ... overweging ...
 ... Haarlem ...
 ... 32 ... 2 ... RapptRvSt ...
 ... rappt ...
 ... Utrecht ...
 ... Rotterdam ...
 ... Weezen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Alkmaar ...
 ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0356

page title: 1130 [L] 's Rijks Financien - 1897/
 
 ... opcenten ...
 ... 1896 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 1897 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 1897 ...
 ... 189 ...
 ... 1897 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0357

page title: 1131 [R] 's Rijks Financien - 1897/
 
 ... houdende ...
 ... Staatsblad ... Besluit ...
 ... 15 ... 5 ... Maart ...
 ... Mei ... 9 ... bedrag ...
 ... mededeeling ...
 ... uitslag ... gehouden ...
 ... bedrag ...
 ... @LIJN_RAPPT ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... overweging ... aanhangig_te ... wets ... wetsontwerp ...
 ... tot ... 1870 ... 2 ... 3 ... 0 ...
 ... Octb ... 40 ...
 ... Octb ... 0 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede ... Kamer ... StGenl ... Genl ...
 ... Adres ... Kamer ... aangenomen ... Fiat ... Fiat_executie ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0358

page title: 1132 [L] Rehabilitatie - 1897/
 
 ... moeten ...
 ... Justitie ...
 ... gezonden ... afschrift ...
 ... Utrecht ... te ...
 ... K ... medegedeeld ...
 ... request ... K ... dat ...
 ... gevoelen ...
 ... een ...
 ... hierbij ...
 ... aan ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0359

page title: 1133 [R] Armwezen en Gestichten van Weldadigheid - 1897/
 
 ... 80 ...
 ... een ... besluit ...
 ... GedStaten ... waarbij ...
 ... en_tot ... tot ...
 ... verkoop ... verkoop_van ...
 ... Nationale ...
 ... 54 ...
 ... uit ...
 ... Heuff ...
 ... plaats ...
 ... Buren ...
 ... F ... tot_het ...
 ... Arkel ...
 ... Rappt_MD ... MD ...
 ... over ... Maatschappij_van ...
 ... goedkeuring ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0360

page title: 1134 [L] Armwezen en Gestichten van Weldadigheid - 1897/
 
 ... Armwezen ...
 ... 9 ...
 ... over ... verrichting ...
 ... over ...
 ... 59 ... machtig ...
 ... werkzaamheden ...
 ... geraamd ...
 ... 9 ... 92 ... verkoop ...
 ... Fiat ...
 ... 6 ... Decb ... 61 ... door ...
 ... Utrecht ... verslag ... over ... betreffende ...
 ... dat ...
 ... Gelderland ...
 ... verricht ... te ...
 ... goedkeuring ...
 ... in ... brengen ...
 ... d ...
 ... verleenen ...
 ... wijze ...
 ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0361

page title: 1135 [R] Personeel der reg^ie, dom^n en van het Zegel - 1897/
 
 ... 135 ... 3 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... verhooging ...
 ... Arnhem ...
 ... verhooging ...
 ... boschwachters ...
 ... Bakker ...
 ... adres ...
 ... eervol_ontslag ...
 ... zoo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0362

page title: 1136 [L] Personeel der reg^ie, dom^n en van het Zegel - 1897/
 
 ... 5 ...
 ... inspectien ... ontvangen ...
 ... wegens ... door ... 189 ... 1896 ...
 ... 15 ... 5 ... April ... adres ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... zijne ... betrekking ...
 ... ontvanger ... registratie ...
 ... April ...
 ... 1875 ... 126 ...
 ... registratie ...
 ... benoeming ... controleurs ... van_het ...
 ... van_het ...
 ... April ...
 ... Nijmegen ... M ...
 ... Amersfoort ...
 ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0363

page title: 1137 [R] Personeel der reg^ie, dom^n en van het Zegel - 1897/
 
 ... 57 ... FD ... Mei ...
 ... Besluit ...
 ... 58 ... FD ...
 ... betrekking ...
 ... Gravenhage ...
 ... dankbetuiging ...
 ... inspecteur ...
 ... Gravenhage ...
 ... regeling ...
 ... Kantoren ...
 ... Successie ...
 ... kantoor ...
 ... benoeming ...
 ... Rotterdam ... Jhr ...
 ... Schouwenburg ...
 ... Gorinchem ...
 ... Alphen ... Besluit ...
 ... benoeming_tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0364

page title: 1138 [L] Personeel der reg^ie, dom^n en van het Zegel - 1897/
 
 ... 20 ... adres ...
 ... ontslag ... betrekking ...
 ... ontvanger ... Utrecht ...
 ... inspecteurs ...
 ... inspectie ...
 ... ontvangen ...
 ... Utrecht ...
 ... Zaandam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0365

page title: 1139 [R] Personeel der reg^ie, dom^n en van het Zegel - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 9 ...
 ... Octb ... benoeming ...
 ... Hertog ... Hertogenbosch ... Velsen ...
 ... Alkmaar ... Besluit ...
 ... Octb ...
 ... 2 ... 3 ... 5 ... regeling ...
 ... 5 ... Novb ...
 ... Konijnenburg ...
 ... Winschoten ...
 ... Groenlo ... L ... L. ...
 ... Oostburg ...
 ... Holwerd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0366

page title: 1140 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0367

page title: 1141 [R] 's Rijks Financien - 1897/
 
 ... @AMPERSAND ...
 ... bedrag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0368

page title: 1142 [L] Registratie en Zegel - 1897/
 
 ... FD ...
 ... FD ... verleenen ...
 ... Maxwell ... Company ...
 ... uitgegeven ...
 ... FD ...
 ... Rijks_Universiteit ... Universiteit ...
 ... gesloten ... overeenkomst ... gebruik ...
 ... ziekenhuis ... Utrecht ...
 ... @TOT_EN_MET ... 1897 ... mits ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0369

page title: 1143 [R] Registratie en Zegel - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 44 ...
 ... Palthe ... Hengelo ... om ...
 ... verschuldigd ... eene ... overdracht ...
 ... 9 ... 7 ... Op_adres ... adres ...
 ... 9 ... 17 ... Feb ... adres ...
 ... Amsterdam ... om ... van_het ...
 ... registratie ... eene ...
 ... Besluit ...
 ... tot ... vaststelling ...
 ... bepalingen ...
 ... Z ... Rotterdam ... van_het ...
 ... bezoldiging ...
 ... verbond ...
 ... te_Rotterdam ... Rotterdam ...
 ... Gravenhage ...
 ... April ...
 ... zonden ...
 ... Dept ...
 ... request ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0370

page title: 1144 [L] Registratie en Zegel - 1897/
 
 ... 9 ...
 ... betrekkelijk ...
 ... intrekking ...
 ... Adres_1eKamer ...
 ... regeling ...
 ... executie ...
 ... buitenlandsche ...
 ... Dept ... Zaken ...
 ... aanbesteding ...
 ... kanaal ...
 ... adres ... Rijlaarsdam ...
 ... Amsterdam ... registratie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0371

page title: 1145 [R] Registratie en Zegel - 1897/
 
 ... No ...
 ... wegens ...
 ... toegezonden ...
 ... Rosmalen ... om ...
 ... Notaris ...
 ... geheven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0372

page title: 1146 [L] Statistiek - 1897/
 
 ... Statistiek ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... alsboven ...
 ... Notificatie ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt_FD ... FD ...
 ... Notificatie ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Notificatie ...
 ... April ...
 ... 28 ...
 ... schrijven ...
 ... 24 ... 10 ...
 ... alsboven ... boven ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0373

page title: 1147 [R] Statistiek - 1897/
 
 ... 28 ...
 ... Notificatie ...
 ... alsboven ...
 ... schrijven ...
 ... Notificatie ...
 ... 28 ...
 ... Notificatie ...
 ... 25 ... boven ...
 ... schrijven ...
 ... 28 ...
 ... Notificatie ...
 ... Novb ...
 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0374

page title: 1148 [L] Statistiek - 1897/
 
 ... Bijdragen ...
 ... Nederlanden ...
 ... Statistiek ...
 ... 46 ...
 ... 40 ... 4 ...
 ... Maandag ...
 ... Nederland ...
 ... 1896 ...
 ... Bij ...
 ... Nederland ...
 ... Nederland ...
 ... KdK ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0375

page title: 1149 [R] Statistiek - 1897/
 
 ... de_Statistiek ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... 1896 ...
 ... op ...
 ... der_Statistiek ...
 ... Leger ... 1896 ...
 ... Leger ... 1896 ...
 ... ontslag ...
 ... Voorzitter ...
 ... Statistiek ...
 ... Voorzitter ...
 ... Leiden ...
 ... Statistiek ...
 ... 1896 ...
 ... KdK ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0376

page title: 1150 [L] Statistiek - 1897/
 
 ... 57 ...
 ... Sept ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... plaats ...
 ... over ... 1896 ... vorige ...
 ... Bibl ... KdK ...
 ... Rappt_BD ... Octb ... 34 ... hun ...
 ... ontslag ...
 ... Borg ... Minister ... Binnen ...
 ... onder ...
 ... voor ... de ... Statistiek ...
 ... Minister ...
 ... Commissie ...
 ... Novb ...
 ... betreffende ... 1896 ...
 ... adres ...
 ... griffier ... provinciale ... Staten ...
 ... Zeeland ... Middelburg ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0377

page title: 1151 [R] Statistiek - 1897/
 
 ... Amsterdam ... Ned_Indie ... Indie ... 1896 ...
 ... Notificatie ...
 ... 16 ... benoeming ...
 ... Voorzitter ...
 ... voor ... Statistiek ...
 ... 48 ... over ...
 ... jaarwedde ...
 ... Commissie ... Dr ... Verrijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0378

page title: 1152 [L] Congressen - 1897/
 
 ... Brussel ...
 ... Dept ...
 ... bureau ...
 ... Inspectie ... Arnhem ...
 ... machtig ...
 ... Nederland ...
 ... Britsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0379

page title: 1153 [R] Congressen - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... 20 ... 8 ...
 ... Leiden ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 5 ... Besluit ...
 ... April ...
 ... P ...
 ... Inspecteur ... Posterijen ...
 ... algemeenen ... d ... Perk ...
 ... Dept. ... Kolonien ... 45 ... 5 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 5 ...
 ... Internationaal ...
 ... April ...
 ... Nederlandsche ...
 ... houden ...
 ... zijne ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0380

page title: 1154 [L] Polytechnische School - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... 9 ... Rappt ... verhooging ...
 ... over ...
 ... tijdvak ... @TOT_EN_MET ...
 ... School ...
 ... Feb ... 35 ... verhooging ...
 ... Marre ...
 ... school ... Delft ...
 ... 4 ...
 ... jaarwedden ...
 ... 3 ... jaarwedde ...
 ... 26 ... toekennen ...
 ... woning ... zijne ...
 ... Hoog ...
 ... School ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... April ... 2 ... adres ...
 ... ontslag ...
 ... Mei ... 73 ... 7 ... 3 ... adres ...
 ... leeraar ...
 ... Delft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0381

page title: 1155 [R] Polytechnische School - 1897/
 
 ... 54 ...
 ... 37 ...
 ... leeraar ... school ...
 ... 4 ... vaststelling ...
 ... jaarwedde ...
 ... Minister ... benoemen ...
 ... School ...
 ... Rappt ... benoeming_tot ...
 ... Hoogleeraar ... Polytechnische ... Delft ...
 ... Heuvelink ...
 ... Rappt_BD ...
 ... benoeming_tot ...
 ... school ... School ...
 ... hoogleeraar ... leeraar ...
 ... onderwijs_aan ...
 ... school ...
 ... tijdvak ... zal ... werkzaamheden ...
 ... RHB ... te_Tilburg ...
 ... zijner ... jaarwedde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0382

page title: 1156 [L] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1897/
 
 ... belooning ... 1896 ...
 ... B ...
 ... comptabiliteit ...
 ... en_tot ...
 ... jaarwedde ...
 ... verhooging ...
 ... verhooging ...
 ... Rijkstoelage ...
 ... Alg ... Algemeene ...
 ... overschrijving ... begrooting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0383

page title: 1157 [R] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1897/
 
 ... Staatscourant ...
 ... 65 ... 5 ... Juni ... 4 ...
 ... beide ... Kamers ... StGenl ...
 ... voor ...
 ... Nederlandsche ...
 ... benoeming ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Octb ... 9 ...
 ... FB ...
 ... 9 ... om_bij ...
 ... RvSt ... overweging ...
 ... wetsontwerp ...
 ... Algemeene ... voor ... 1898 ...
 ... 9 ... Novb ...
 ... 15 ... Novb ... 3 ... Novb ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... aan ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... StGenl ...
 ... kennis ...
 ... RvSt ... copie ... copie_rappt ... rappt ...
 ... Adres ... StGenl ...
 ... 15 ... goedkeuring ...
 ... berekening ...
 ... Lands ... gedurende ... 1898 ...
 ... papier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0384

page title: 1158 [L] Provinciale begrootingen - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... overschrijving ...
 ... provinciale ...
 ... 1896 ...
 ... Feb ... boven ... 1896 ...
 ... Besluit ...
 ... April ... 28 ... April ... 16 ... 6 ... Besluit ...
 ... Mei ...
 ... 5 ... 2 ... alsboven ... boven ... dienst ... 1896 ...
 ... tot ...
 ... 7 ...
 ... boven ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0385

page title: 1159 [R] Provinciale begrootingen - 1897/
 
 ... NoordHolland ...
 ... provinciale ... begrooting ... 1897 ... 897 ...
 ... Rappt_BD ... 4 ...
 ... Besluit ...
 ... goedkeuring ...
 ... GedStaten ... Zeeland ...
 ... Limburg ... houdende ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0386

page title: 1160 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1897/
 
 ... besluiten ... van_Friesland ...
 ... rech ...
 ... die ... en_tot ...
 ... GedStaten ... overweging ...
 ... maken ... wetsontwerp ...
 ... RvSt ... April ... 2 ...
 ... StGenl ...
 ... kennis ...
 ... alsvoren ... RvSt ...
 ... 8 ... Octb ... 58 ...
 ... Rappt_GedStaten ...
 ... op ...
 ... Staten ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0387

page title: 1161 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1897/
 
 ... 4 ... goedkeuring ...
 ... van_het ... bedrag ... ontslag ... ontvangen ...
 ... provinciale ...
 ... huishoudelijke ... uitgaven ...
 ... 1895 ...
 ... om ... machtiging ...
 ... den ... den_RvSt ... RvSt ... overweging ...
 ... bekrachtiging ...
 ... provinciale ... belasting ...
 ... RvSt ... 5 ...
 ... 15 ... 5 ... Octb ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ... StGenl ...
 ... kennis ...
 ... StGenl ... executie ...
 ... 4 ... goedkeuring ...
 ... Staten ...
 ... voor ...
 ... provincialen ... over ...
 ... RapptRvSt ... Octb ...
 ... Octb ...
 ... ger. ... 9 ...
 ... aan ... StGenl ...
 ... BD ...
 ... 1e_Kamer ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0388

page title: 1162 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1897/
 
 ... 7 ...
 ... wijzig ...
 ... provinciale ...
 ... voorstel ...
 ... heeft ...
 ... houden ...
 ... afschrift ... KB ...
 ... wetsontwerpen ...
 ... 60 ...
 ... 24 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... 26 ... 24 ...
 ... provincien ... provinciale ...
 ... I ...
 ... 64 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0389

page title: 1163 [R] Collecten en Giften - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... Octb ...
 ... Koning ...
 ... tot_ondersteuning_van ...
 ... verleenen ... het ...
 ... tot_het ...
 ... Rijks ...
 ... 54 ...
 ... overweging ... overweging_aanhangig_te ...
 ... voor ...
 ... beroep ... tegen ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Alkmaar ...
 ... 17 ...
 ... beroep ...
 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0390

page title: 1164 [L] Mijnen en Bergwerken - 1897/
 
 ... FD ... benoeming_van ...
 ... Heerlen ...
 ... voor ...
 ... Novb ...
 ... te ...
 ... voor ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0391

page title: 1165 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1897/
 
 ... 65 ...
 ... 9 ... 39 ... machtiging_om ...
 ... voor_den ... een ... kanaal ...
 ... gemeente ...
 ... 55 ... RapptRvSt ...
 ... 15 ... 55 ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
 ... kennisgeving ...
 ... 41 ... Adres ...
 ... executie ...
 ... Rappt_BD ... alsboven ...
 ... eigen ...
 ... noodig ... van_het ...
 ... bestaan ... er ... gemeenten ...
 ... 2 ... 49 ...
 ... @NUMERO ...
 ... aan ... de_Tweede ... Tweede ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... Adres_1eKamer ...
 ... Fiat_executie ... executie ...
 ... Staatsblad ...
 ... moeten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0392

page title: 1166 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... algemeenen ...
 ... 28 ... 117 ...
 ... RvSt ... overweging ... eene ...
 ... voordracht ... aanwijzing ...
 ... gemeente ... NoordBrabant ...
 ... behoeve ...
 ... 28 ...
 ... 8 ... RapptRvSt ... 16 ...
 ... 15 ... 5 ...
 ... 2 ...
 ... moeten ... worden ...
 ... Besluit ...
 ... machtig ...
 ... Maas ... M ...
 ... beroep ...
 ... GedStaten ... Zeeland ... waarbij ...
 ... zich ... hebben ...
 ... polder ...
 ... hebben ...
 ... April ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0393

page title: 1167 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1897/
 
 ... Rappt ... aanwijzing ...
 ... Gravenhage ...
 ... 26 ...
 ... aan_het ... 4 ...
 ... Zie ... 1897 ...
 ... 5 ...
 ... niet ...
 ... missive ...
 ... aangenomen ...
 ... algemeen ...
 ... 1896 ... 6 ...
 ... Schouwen ...
 ... executie ...
 ... Adres_1eKamer ... boven ... Juli ... 1896 ...
 ... noodig ... den ... d ... aanleg ... eene ... 2 ...
 ... executie ...
 ... 15 ...
 ... worden ... aanleg ...
 ... kanaal ... waterschap ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0394

page title: 1168 [L] Onteigening ten algemeenen nutte - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... Rappt_BD ... machtig ...
 ... RvSt ... aanhangig_te ...
 ... algemeen ...
 ... ten_name ... d ... Utrecht ...
 ... die ...
 ... den ... ziekenhuis ...
 ... 7 ... 3 ...
 ... de_Tweede ... Kamer ...
 ... kennis ... kennisgeving ... aan ...
 ... 4 ... 8 ...
 ... polder ...
 ... BD ...
 ... Rotterdam ...
 ... besluit ...
 ... 5 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0395

page title: 1169 [R] Onteigening ten algemeenen nutte - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... Octb ...
 ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te ... ontwerp ...
 ... verklaring ...
 ... noodig ...
 ... aanleg ... voor ...
 ... IJmuiden ...
 ... RapptRvSt ... 9 ... Novb ... Octb ...
 ... 1904 ... 63 ... 3 ...
 ... moeten ... behoeve ...
 ... polder ...
 ... Beveland ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ...
 ... 20 ...
 ... algemeen ...
 ... Maas ... Maastricht ...
 ... die ... noodig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0396

page title: 1170 [L] Koffie - 1897/
 
 ... 20 ... omtrent ...
 ... 1896 ...
 ... 3 ...
 ... Notificatie ...
 ... 28 ...
 ... 20 ... April ... alsboven ...
 ... 26 ... 6 ... Notificatie ...
 ... 16 ...
 ... Notificatie ...
 ... 25 ... @NUMERO ... 39 ...
 ... Notificatie ...
 ... 28 ... 3 ...
 ... Octb ...
 ... Decb ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... 2 ... alsboven ...
 ... 44 ... G.G. ...
 ... eene ...
 ... te_Batavia ... Batavia ...
 ... wijze ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0397

page title: 1171 [R] Departement van Justitie - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 8 ... verhooging ...
 ... wedde ...
 ... bestuur ...
 ... Besluit ... Dept ...
 ... 28 ... April ... bevordering ...
 ... Dept ... Justitie ...
 ... thans ...
 ... Dept ...
 ... tot ... toekennen ...
 ... Justitie ...
 ... baron ...
 ... Besluit ...
 ... verleenen ...
 ... Dept ...
 ... invordering ...
 ... 9 ... 20 ... benoeming ...
 ... thans ...
 ... 55 ... adres ...
 ... Adjunct ...
 ... om ...
 ... Justitie ... wegens ...
 ... toekenning ...
 ... 117 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0398

page title: 1172 [L] Departement van Justitie - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Departement ...
 ... Referendaris ...
 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0399

page title: 1173 [R] Koninklijk Instituut voor de Marine - 1897/
 
 ... Marine ...
 ... 20 ... Rappt_MarD ... MarD ...
 ... Reglement ...
 ... wedde ...
 ... Willemsoord ...
 ... intrekking ...
 ... Marine ...
 ... aanwijzing ...
 ... Marine ...
 ... Zee ...
 ... Mariniers ...
 ... Rappt_MarD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0400

page title: 1174 [L] Gevangenissen - 1897/
 
 ... Regenten ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... benoeming ...
 ... Leiden ...
 ... Gezondheid ...
 ... 1896 ...
 ... benoeming ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Directeur ...
 ... Leeuwarden ...
 ... verleenen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0401

page title: 1175 [R] Gevangenissen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Ligman ... Directeur ...
 ... Feb ... verleenen ...
 ... overgebleven ...
 ... dat ...
 ... verlaten ...
 ... 34 ...
 ... zooveel ...
 ... Dorbeck ...
 ... Alkmaar ... Besluit ...
 ... adres ... H ...
 ... om ...
 ... Terneuzen ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Besluit ... Doetinchem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0402

page title: 1176 [L] Gevangenissen - 1897/
 
 ... 5 ...
 ... op ... eervol ...
 ... zijne ...
 ... benoeming ... M ... tot ... lid ...
 ... Regenten ...
 ... te_Heerenveen ... Heerenveen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... dankbetuiging ...
 ... tot ... over ...
 ... dankbetuiging ...
 ... April ... 68 ... adres ...
 ... toelage ...
 ... Lodder ...
 ... April ...
 ... Op_adres ... adres ...
 ... den ...
 ... dankbetuiging ...
 ... ontslag ... zijne ...
 ... Rijks ...
 ... Leiden ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0403

page title: 1177 [R] Gevangenissen - 1897/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... adres ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Regenten ... Rotterdam ...
 ... dankbetuiging ...
 ... 120 ... 20 ...
 ... College ...
 ... voorloopig ...
 ... 59 ...
 ... bijzondere ...
 ... 54 ... adres ...
 ... ontslag ...
 ... Regenten ...
 ... Besluit ...
 ... regeling ...
 ... Rijksopvoedings ...
 ... bezoldiging ...
 ... bewaarders ...
 ... adres ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0404

page title: 1178 [L] Gevangenissen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Minister ...
 ... Alkmaar ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... verleenen ...
 ... adres ...
 ... College ...
 ... Groningen ...
 ... Besluit ...
 ... 20 ... adres ... Baron ...
 ... College ...
 ... Besluit ... dankbetuiging ...
 ... adres ...
 ... Schiedam ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0405

page title: 1179 [R] Gevangenissen - 1897/
 
 ... 2 ...
 ... gerechtigd_tot ...
 ... den ... Staat ... minstens ...
 ... 4 ...
 ... beambten ...
 ... eervol ...
 ... over ...
 ... Oostburg ...
 ... ontslag ... dankbetuiging ...
 ... Utrecht ...
 ... Directeur ...
 ... maximum ...
 ... schrijver ...
 ... behoeve ...
 ... 20 ...
 ... Amsterdam ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... Directeur ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0406

page title: 1180 [L] Kabinetten en Museums - 1897/
 
 ... verhooging ... 1896 ...
 ... Okhuyzen ...
 ... Gravenhage ...
 ... Rijks ... Amsterdam ...
 ... Directeur ... Museum ...
 ... Kamer ... Jhr ...
 ... 28 ...
 ... Verslagen ... omtrent ...
 ... over ... 1895 ...
 ... zijn ... gehouden ...
 ... verhooging ...
 ... wedde ...
 ... Gravenhage ...
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... beheer ...
 ... Leiden ...
 ... benoeming ...
 ... Directeur ...
 ... Amsterdam ... tHooft ...
 ... Amsterdam ...
 ... Rijks ...
 ... Boland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0407

page title: 1181 [R] Kabinetten en Museums - 1897/
 
 ... 1897 ... 9 ...
 ... tot_het ...
 ... Museum ...
 ... Haarlem ... ten_behoeve ...
 ... Museum ...
 ... 3 ... Rijks ...
 ... Koloniaal ... Museum ...
 ... Haarlem ... voor ...
 ... Koloniale ...
 ... Feb ... 133 ... 3 ...
 ... Rijks ...
 ... Museum ... over ...
 ... 4 ... 3 ... verhooging ... 1896 ...
 ... en_tot ...
 ... 1896 ... beambten ...
 ... Museum ... Leiden ...
 ... M ... Dr ...
 ... eervol ...
 ... Directeur ... het ... Koninklijk ...
 ... alhier ... mededeeling ...
 ... zou ... stellen ...
 ... k ...
 ... 2 ...
 ... 26 ... 2 ...
 ... Per ...
 ... ook ...
 ... mededeeling ...
 ... gezonden ... schrijven ...
 ... 13 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0408

page title: 1182 [L] Saksen - 1897/
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... brief ...
 ... houdende ...
 ... K ...
 ... ontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0409

page title: 1183 [R] Wapens - 1897/
 
 ... Amsterdam ...
 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Blaricum ...
 ... Zuidhorn ...
 ... 54 ... gemeente ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0410

page title: 1184 [L] Wetten en Wetboeken - 1897/
 
 ... mededeeling ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 28 ...
 ... 28 ...
 ... boven ...
 ... boven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ... 2 ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... copie ... copie_rappt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0411

page title: 1185 [R] Wetten en Wetboeken - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Tweede ...
 ... Tweede ...
 ... kennisgeving ...
 ... 57 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0412

page title: 1186 [L] Wetten en Wetboeken - 1897/
 
 ... machtiging ...
 ... Leiden ...
 ... gemaakt ...
 ... de_Tweede_Kamer ...
 ... Adres_1eKamer ... aangenomen ...
 ... Koophandel ...
 ... executie ...
 ... Kamer ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0413

page title: 1187 [R] Wetten en Wetboeken - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... ging ... Staten ... Generaal ...
 ... zitting ... Zie ...
 ... Krijgstucht ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... aan ... de_Tweede ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... 28 ... kennis ...
 ... 8 ... 1897 ...
 ... 20 ... 59 ...
 ... Tweede ...
 ... 74 ...
 ... Generaal ...
 ... 1895 ... 34 ...
 ... Novb ...
 ... 5 ... 73 ...
 ... 7 ... 1896 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0414

page title: 1188 [L] Wetten en Wetboeken - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 9 ... 7 ...
 ... Dr ...
 ... aangenomen ...
 ... @NUMERO ... alsboven ... boven ...
 ... 25 ... Novb ...
 ... willen ... door ...
 ... Eerste ... aangenomen ...
 ... plaatsen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0415

page title: 1189 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0416

page title: 1190 [L] Boek en Kunstwerken - 1897/
 
 ... Poerwa ... eene ...
 ... Koningin ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... Koningin ...
 ... Minister ...
 ... aan_het ...
 ... voor ...
 ... Ned_Indie ... Indie ... Dr ... K ...
 ... Ambon ...
 ... 8 ... 7 ...
 ... Ethnographie ...
 ... 45 ... benoeming ...
 ... Hoofdingenieur ... bij_het ... het ...
 ... Indie ... thans ... verlof ...
 ... voor ...
 ... Banka ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0417

page title: 1191 [R] Boek en Kunstwerken - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... 1190 ...
 ... 40 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... beschrijving ...
 ... Madura ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... Notificatie ...
 ... zijn ...
 ... 0 ... 4 ...
 ... rijkssubsidie ... firma ...
 ... zake ...
 ... der_uitgave_van ...
 ... laboratorium ...
 ... door ...
 ... Mei ...
 ... Bibl ...
 ... VennP ... Steendrukkerij ...
 ... Amsterdam ... zake ...
 ... eene ...
 ... Amsterdam ...
 ... Decb ...
 ... Noordzeevisscherij ...
 ... 25 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0418

page title: 1192 [L] Hypotheken, Kadaster en Scheepsbewijzen - 1897/
 
 ... bewaarders ...
 ... Amsterdam ...
 ... Op_adres ... adres ...
 ... eervol ... ontslag ... betrekking ... b ...
 ... ook ...
 ... verhooging ... 1896 ...
 ... vergoeding ...
 ... K ...
 ... 15 ... 5 ...
 ... Deventer ...
 ... 37 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0419

page title: 1193 [R] Hypotheken, Kadaster en Scheepsbewijzen - 1897/
 
 ... 3 ...
 ... betrekking ...
 ... surnumerair ...
 ... Minister ... rapport ... ook ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0420

page title: 1194 [L] Vreemde waardigheden en diensten - 1897/
 
 ... verleenen ...
 ... Albert ...
 ... zich ... Oostenrijk ...
 ... 63 ...
 ... Consul ...
 ... BlD ...
 ... leeraar ...
 ... verleend ...
 ... toestemming ...
 ... zich ...
 ... verleenen ...
 ... vergunning ...
 ... betrekking ...
 ... Noorwegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0421

page title: 1195 [R] Vreemde waardigheden en diensten - 1897/
 
 ... G.A. ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0422

page title: 1196 [L] Notariaat - 1897/
 
 ... benoeming ...
 ... Amsterdam ...
 ... adres ...
 ... ontslag ... zijne ... betrekking ...
 ... 8 ...
 ... voor ... 1897 ...
 ... Amsterdam ...
 ... benoeming ...
 ... 56 ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
 ... ontslag ... zijne ... betrekking ...
 ... adres ...
 ... eervol ... ontslag ... zijne ... betrekking ...
 ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... H ...
 ... onderteekend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0423

page title: 1197 [R] Notariaat - 1897/
 
 ... 40 ... 4 ...
 ... Daamen ...
 ... Haarlem ...
 ... 2 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... teruggezonden ...
 ... Westenberg ...
 ... adres ...
 ... betrekking ...
 ... benoeming ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0424

page title: 1198 [L] Notariaat - 1897/
 
 ... April ... adres ...
 ... ontslag ... betrekking ... Notaris ...
 ... brieven ...
 ... teruggezonden ...
 ... Hyner ...
 ... Dordrecht ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
 ... Mei ... ter ... Notaris ...
 ... Wilde ...
 ... 2 ... 61 ... brieven ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 28 ... Mei ... M ... 41 ... 4 ...
 ... HJ. ... M ...
 ... ontslag ... betrekking ... b ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0425

page title: 1199 [R] Notariaat - 1897/
 
 ... H.J.H._Lebourel ... gemeente ...
 ... Nijmegen ...
 ... onderteekend ...
 ... machtig ...
 ... Posthumus ...
 ... Posthumus ...
 ... benoemd ...
 ... eervol_ontslag ...
 ... Heerenberg ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0426

page title: 1200 [L] Notariaat - 1897/
 
 ... 9 ...
 ... 5 ... 101 ... benoeming_tot ...
 ... de ... benoeming ...
 ... onderteekend ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
 ... thans ...
 ... Aug ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... de ...
 ... onderteekend ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
 ... 25 ... adres ...
 ... om ... eervol ...
 ... Roosendaal ...
 ... adressant ...
 ... Nota ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... eervol ... ontslag ... betrekking ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0427

page title: 1201 [R] Notariaat - 1897/
 
 ... Notaris ...
 ... Novb ...
 ... onderteekend ... teruggezonden ...
 ... Novb ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Delft ...
 ... benoeming ...
 ... 2 ... 8 ... Novb ... brieven ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... Decb ... 9 ... Kabt. ... benoeming ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Decb ... met ... de ...
 ... onderteekend_teruggezonden ... teruggezonden ...
 ... 20 ...
 ... Notaris ...
 ... 120 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0428

page title: 1202 [L] Notariaat - 1897/
 
 ... 24 ...
 ... Delft ... Eelman ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0429

page title: 1203 [R] Adelstand - 1897/
 
 ... 120 ...
 ... te_beschikken ... beschikken ... verzoekschrift ...
 ... Roermond ...
 ... Nederlandschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0430

page title: 1204 [L] Sterken drank - 1897/
 
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... gemeente ...
 ... Boskoop ...
 ... 55 ... gemeente ...
 ... 5 ... 6 ... boven ... gemeente ...
 ... adres ... Hebinck ...
 ... Infanterie ...
 ... en_tot ... verkoop ...
 ... 61 ...
 ... Novb ...
 ... boven ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0431

page title: 1205 [R] Sterken drank - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 34 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Haagsche ... Kunstkring ... Gravenhage ...
 ... Besluit ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... 145 ... 4 ...
 ... 45 ... om ...
 ... te ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 15 ... 5 ... verlaging ...
 ... benoeming ... den ...
 ... tot ... verkoop ... Sterken ...
 ... 64 ... 6 ... gemeente ...
 ... afwijzend ...
 ... te_beschikken ... voorstel ...
 ... Mei ... Goossens ...
 ... Maastricht ... Nijmegen ...
 ... 3 ...
 ... Rijks ...
 ... pachter ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0432

page title: 1206 [L] Sterken drank - 1897/
 
 ... maximum ... gemeenten ...
 ... Bleiswijk ...
 ... verkoop ...
 ... 16 ... 6 ... alsboven ...
 ... (gemeente_B ... dispensatie ...
 ... Rucphen ... R ...
 ... April ... 8 ... 9 ... 6 ... waarbij ...
 ... vergunning ...
 ... Besluit ...
 ... Staatsblad ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... adres ...
 ... gemeente ...
 ... Op_adres ...
 ... maximum ...
 ... verkoop_van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0433

page title: 1207 [R] Sterken drank - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... verleenen ... verkoop ...
 ... 4 ... om_machtiging ...
 ... RvSt ... aanhangig ...
 ... eene ... voordracht ...
 ... Rucphen ...
 ... vergunning ... voor ... voor_den ...
 ... Fiat ... missive ...
 ... 9 ...
 ... 20 ... 24 ... 6 ... 4 ...
 ... adres ...
 ... dispensatie ...
 ... 55 ...
 ... Hilvarenbeek ...
 ... Novb ...
 ... 125 ...
 ... drank ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0434

page title: 1208 [L] Italie - 1897/
 
 ... kennisgeving ...
 ... antwoord ...
 ... Engeland ...
 ... Amsterdam ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0435

page title: 1209 [R] Domicilien van onderstand - 1897/
 
 ... Novb ...
 ... om_bij ...
 ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... Frobe ... krankzinnige ...
 ... 5 ... RapptRvSt ... 3 ... 28 ...
 ... April ...
 ... 7 ... Mei ...
 ... missive ...
 ... 7 ... 9 ... 93 ... 28 ...
 ... 4 ... alsboven ...
 ... Fiat ...
 ... 15 ... BD ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0436

page title: 1210 [L] Domicilien van onderstand - 1897/
 
 ... Octb ...
 ... overweging ...
 ... Kapelle ...
 ... RvSt ... 7 ... Novb ... 2 ...
 ... 32 ... Novb ...
 ... 7 ...
 ... Stedelaar ...
 ... 2 ... Octb ...
 ... Novb ...
 ... Novb ...
 ... 2 ... RapptRvSt ... RvSt ... Novb ...
 ... 62 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... Talmon ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0437

page title: 1211 [R] Provinciale besturen - 1897/
 
 ... Kamer ...
 ... StGenl ... Commissaris ... Koningin ...
 ... 3 ...
 ... Zaterdag ...
 ... zes ...
 ... M ...
 ... 101 ...
 ... jaarwedde ... traktement ...
 ... ambtenaren ...
 ... Zuidholland ... Overijssel ...
 ... 3 ... 4 ...
 ... Koning ... Koningin ...
 ... provincie ...
 ... Rappt_MD ... toekennen ...
 ... Noordbrabant ...
 ... over ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0438

page title: 1212 [L] Provinciale besturen - 1897/
 
 ... 1897 ... Besturen ...
 ... 24 ... Rappt ... Rappt_GedStaten ...
 ... 1896 ...
 ... Bibl ...
 ... April ... goedkeuring ...
 ... jaarwedden ...
 ... Ambtenaren ...
 ... ZuidHolland ... NoordHolland ... Noordholland ...
 ... hierbij ...
 ... aangenomen ...
 ... provinciale ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... waarop ... werking ...
 ... Staatsblad ...
 ... 101 ... mededeeling ...
 ... Jhr ...
 ... Koningin ... Zeeland ...
 ... 25 ... 10 ... 101 ...
 ... Brauw ...
 ... tot ...
 ... burgemeester ... Gravenhage ...
 ... ontslag ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0439

page title: 1213 [R] Provinciale besturen - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... Besturen ...
 ... benoeming ...
 ... Zeeland ...
 ... KdK ... Loo ...
 ... 7 ... 8 ... KdK ... houdende ...
 ... Roest ... zal ...
 ... zal ...
 ... Minister ... tegen ...
 ... willen ...
 ... 5 ...
 ... ontslag ... den ...
 ... over ...
 ... geopend ... ontvangen ... plaatsen ...
 ... alsboven ...
 ... KdK ...
 ... 15 ... 6 ... Utrecht ... 106 ...
 ... jaarverslag ... 1896 ...
 ... Loo ...
 ... Overijssel ... 2 ...
 ... van_het ...
 ... M ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0440

page title: 1214 [L] Provinciale besturen - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ...
 ... d ... Koningin ... Groningen ... verlof ...
 ... zich ...
 ... 61 ... goedkeuring ...
 ... Friesland ... Groningen ...
 ... 2 ... 4 ... 48 ... 4 ...
 ... Utrecht ...
 ... Koningin ... verlof ...
 ... Zeeland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0441

page title: 1215 [R] Provinciale besturen - 1897/
 
 ... Rappt_BD_17 ...
 ... Noordbrabant ...
 ... 69 ... voldoening ...
 ... Zwolle ...
 ... provincie ...
 ... jaarwedde ...
 ... provinciale ...
 ... 59 ...
 ... Noordbrabant ...
 ... 6 ...
 ... Noordholland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0442

page title: 1216 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0443

page title: 1217 [R] Dept. van Waterstaat, Handel en Nijverheid - 1897/
 
 ... Dept ...
 ... Besluit ...
 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Dept ...
 ... verleenen ...
 ... Koense ...
 ... adres ... voorstel ...
 ... Referendaris ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Ittersum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0444

page title: 1218 [L] Dept. van Waterstaat, Handel en Nijverheid - 1897/
 
 ... 56 ... verlof ...
 ... Minister ...
 ... 5 ... April ... houdende ...
 ... onder ... Dept ... Decb ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0445

page title: 1219 [R] Raad van State - 1897/
 
 ... 64 ... 6 ...
 ... hebben ...
 ... M ...
 ... Raad ... State ...
 ... Per ... missive ...
 ... Zaterdag ... 1897 ...
 ... 64 ...
 ... toegezonden ... Jhr ...
 ... willen ... terug ...
 ... RvSt ... kennisgegeven ...
 ... Jhr ...
 ... Referendaris ...
 ... om ...
 ... aanvulling ...
 ... 37 ... 7 ... d ... Decb ... 63 ... 3 ...
 ... regeling ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0446

page title: 1220 [L] Raad van State - 1897/
 
 ... No ...
 ... Reglement ...
 ... gewichten ...
 ... vergunning ...
 ... aanhangig ...
 ... voordracht ...
 ... Raad ... Gennep ...
 ... gewijzigd ...
 ... 69 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0447

page title: 1221 [R] Raad van State - 1897/
 
 ... No ...
 ... Staatsraad ...
 ... 3 ... 2 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 46 ...
 ... a ...
 ... vergunning ... zich ...
 ... Belgie ...
 ... 55 ... buiten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0448

page title: 1222 [L] Raad van State - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Belgie ...
 ... copie ...
 ... Brussel ...
 ... Brief ...
 ... zich ...
 ... Zeeland ...
 ... GedStaten ...
 ... Batavia ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 20 ...
 ... Maandag ... 189 ... 1898 ... 189 ... 1898 ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0449

page title: 1223 [R] Veeren - 1897/
 
 ... Mij ...
 ... heffing ...
 ... Besluit ...
 ... 120 ... 20 ... verleenen ...
 ... Directie ... Naaml ...
 ... tusschen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... goedkeuring ...
 ... verleenen ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0450

page title: 1224 [L] Veeren - 1897/
 
 ... April ...
 ... gemeenten ...
 ... April ...
 ... concessie ...
 ... over ... Maas ...
 ... benoeming ...
 ... Visser ... de ...
 ... aanleg ...
 ... 8 ...
 ... Zutphen ... concessie ...
 ... heffing ... over ...
 ... 4 ... 5 ...
 ... Heukelum ...
 ... tusschen ...
 ... Heukelum ...
 ... p ...
 ... tusschen ... Kedichem ... Heukelom ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0451

page title: 1225 [R] Maritime Etablissementen - 1897/
 
 ... Besluit ...
 ... Rappt_MarD ... MarD ...
 ... laatstelijk ...
 ... te_Amsterdam ... Amsterdam ...
 ... ontslag ...
 ... Reitsma ...
 ... van_het_III_Hoofdstuk ...
 ... vastgesteld ...
 ... betrekking ...
 ... onderwijzer ...
 ... om_tot ...
 ... betrekking ...
 ... Assen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0452

page title: 1226 [L] Maritime Etablissementen - 1897/
 
 ... ingesteld ...
 ... 8 ...
 ... nopens ... inrichting ...
 ... een ... 64 ...
 ... @NUMERO ... 10 ... Novb ...
 ... d ... stellen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Commies ...
 ... Decb ... Rappt_MarD ... verleenen ...
 ... teekenaars ... belast ...
 ... leerlingen ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0453

page title: 1227 [R] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 9 ...
 ... Directeur ... Directeur_van_het_Huis ...
 ... Koningin ... aan ... Hofcommissie ...
 ... KB ...
 ... vastgestelde ...
 ... M. ...
 ... Ceremoniemeester ...
 ... wegens ...
 ... Hertog ...
 ... Loo ... copie ...
 ... 4 ... wijze ...
 ... Koningin ...
 ... Amsterdam ...
 ... M ...
 ... hierbij ... Loo ...
 ... medegedeeld ... M ...
 ... rappt ...
 ... M ...
 ... dat ...
 ... Nieuwe ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0454

page title: 1228 [L] Kroon Domein - 1897/
 
 ... FD ...
 ... overweging ...
 ... wetsontwerp ... wetsontwerp_tot ...
 ... Staatsdomein ...
 ... Hollandais ...
 ... Brussel ...
 ... FD ...
 ... Kamer ...
 ... Adres ...
 ... FD ...
 ... Kroondomein ...
 ... Alg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0455

page title: 1229 [R] Rechtbanken - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Novb ...
 ... Utrecht ...
 ... Decb ...
 ... Limburg ... L ...
 ... Arr ...
 ... N ... Ridder ...
 ... Maclaine ...
 ... Rotterdam ... M ...
 ... 57 ... benoeming_tot ...
 ... Alkmaar ... Besluit ...
 ... plaatsvervanger ... Arr ...
 ... Rotterdam ...
 ... 158 ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0456

page title: 1230 [L] Wachtgelden - 1897/
 
 ... Rappt_BD ... 4 ... tot_het ... verleenen ...
 ... Jansen ... eervol ...
 ... School ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 171 ... alsboven ... boven ...
 ... eervol ...
 ... voor ...
 ... Alkmaar ...
 ... 69 ... tot_het ...
 ... Blom ... eervol_ontslag ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... ontslagen ...
 ... School ... Zaltbommel ...
 ... 55 ...
 ... ontslag ... ontslagen ...
 ... 4 ...
 ... Besluit ...
 ... Haaften ... Besluit ...
 ... 25 ... 5 ... alsboven ... boven ...
 ... ontslag ... ontslagen ...
 ... 183 ... 8 ... Rappt ... Rappt_MD ... alsboven ...
 ... Leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0457

page title: 1231 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0458

page title: 1232 [L] Loodswezen - 1897/
 
 ... verhooging ...
 ... Loodswezen ...
 ... toekennen ...
 ... zijne ...
 ... Harlingen ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0459

page title: 1233 [R] Loodswezen - 1897/
 
 ... overweging ... aanhangig ...
 ... gewijzigde ...
 ... wijzig ...
 ... s ...
 ... Fiat_missive ... ook ...
 ... gezonden ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... Kapitein ...
 ... ontheffing ... ook ...
 ... 4e ...
 ... waarneming ...
 ... benoeming ...
 ... Inspecteur ... Infanterie ...
 ... loodswezen ...
 ... traktement ...
 ... Nederlandsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0460

page title: 1234 [L] Loodswezen - 1897/
 
 ... reserve ...
 ... Maas ... M ... Brouwers ...
 ... Kanaal ...
 ... aangewezen ...
 ... Rappt_MarD ... 4 ... verleenen ...
 ... subsidie ...
 ... een ...
 ... tot ... Zeemerk ... die ...
 ... aldaar ...
 ... Rappt_MarD ... 3 ... b ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Kapitein ...
 ... Haremaker ... Inspecteur ...
 ... Amsterdam ...
 ... Hoofdingenieur ... d ... Waterstaat ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Rappt_MarD ... 5 ... Novb ... 50 ... tot ...
 ... belooning ... belooningen ...
 ... Minister ...
 ... zullen ...
 ... Novb ... verleenen ...
 ... wegens ...
 ... Engels ... Engelsch_kanaal,_van ... den ... Amsterdam ...
 ... 4e ... 5e ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0461

page title: 1235 [R] Loodswezen - 1897/
 
 ... 2 ...
 ... 54 ...
 ... wegens ...
 ... Besluit ...
 ... Decb ... 64 ... 6 ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... voor ... kustwacht ...
 ... Maassluis ...
 ... Kustwacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0462

page title: 1236 [L] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1897/
 
 ... leeraar ... Academie ...
 ... Eck ...
 ... ontslaan ... Besluit ...
 ... 20 ... benoeming ...
 ... Infanterie ...
 ... Cavalerie ...
 ... Militaire ... school ...
 ... request ...
 ... Adj ... Adjudant ...
 ... Infanterie ...
 ... afwijzend ...
 ... haar ... zoon ...
 ... Cadet ...
 ... haar ...
 ... School ...
 ... Kapitein ... Infanterie ...
 ... Utrecht ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0463

page title: 1237 [R] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1897/
 
 ... request ...
 ... gedeeltelijke ...
 ... Academie ... voor ... zoon ...
 ... 28 ... 64 ... toekennen ...
 ... Dr ... Kooy ...
 ... leeraar ...
 ... den ... Eerste ...
 ... Infanterie ...
 ... houdende ... hem ...
 ... militairen ...
 ... activiteits ...
 ... aan ...
 ... ook ...
 ... Kapitein ...
 ... hierbij ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0464

page title: 1238 [L] Kon. Mil. Academie en Cadettenschool - 1897/
 
 ... 37 ...
 ... omtrent ...
 ... Militaire ...
 ... Academie ...
 ... Militair ...
 ... Breda ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0465

page title: 1239 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0466

page title: 1240 [L] Dept van Marine - 1897/
 
 ... wedde ...
 ... Minister ...
 ... voorloopig ... detacheering ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Ambtenaren ... Dept ...
 ... Marine ...
 ... Parijs ... begeven ...
 ... Dept ...
 ... onderteekenen ...
 ... mededeeling ...
 ... Parijs ... zal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0467

page title: 1241 [R] Dept van Marine - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... 1ekl ...
 ... Marine ...
 ... betrekking ...
 ... Luitenant ...
 ... bestaande ...
 ... Rappt_MarD ... MarD ... verlof ...
 ... Brussel ...
 ... goedkeuring ...
 ... Departement ...
 ... 26 ... mededeeling ...
 ... verlof ...
 ... 28 ... Rappt ...
 ... Marine ...
 ... Kapitein ...
 ... ontheffen ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... Hydrographie ... Dept. ... Besluit ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0468

page title: 1242 [L] Ziekten - 1897/
 
 ... aanhangig ...
 ... Besluit ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0469

page title: 1243 [R] Tollen - 1897/
 
 ... Brouwer_en ...
 ... Dokkum ...
 ... tolheffing ... den ...
 ... Dokkum ...
 ... gemeente ...
 ... den ... over ...
 ... Wijk ...
 ... Compascuum ...
 ... heffing ...
 ... d ... er ...
 ... den ... tusschen ...
 ... Loo ...
 ... 16 ... 69 ... verleenen ...
 ... Nieuwe ...
 ... de ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0470

page title: 1244 [L] Fonds voor oude en gebrekkige zeelieden - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Zeelieden ... over ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0471

page title: 1245 [R] Tramwegen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... betreffende ... Stoomtramweg_van ...
 ... Alkmaar ... voor ...
 ... aanhangig ...
 ... toekennen ...
 ... Rijks ... Rijks_Schatkist ... behoeve ...
 ... Stoomtramweg ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ... 20 ... Feb ...
 ... 15 ...
 ... Boodschap ... StGenl ...
 ... copie_rappt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... Kamer ...
 ... Hilversum ...
 ... Hilversum ...
 ... kaarten ...
 ... 1895 ...
 ... bestuurd ... 28 ...
 ... West ... Friesland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0472

page title: 1246 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... 25 ... 2 ... 5 ... jaarwedde ...
 ... School ... Wageningen ...
 ... toekennen ...
 ... Vereeniging ...
 ... Haarlemmermeer ...
 ... jaarwedden ...
 ... leeraren ...
 ... Rijks ...
 ... jaarwedden ...
 ... station ...
 ... 4 ...
 ... L ... tegemoetkoming ...
 ... Rappt_MD ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0473

page title: 1247 [R] Landbouw - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Amsterdam ...
 ... ten_behoeve ...
 ... voor ...
 ... Commissie ... Rijks ...
 ... rijkssubsidie ... over ... 1897 ...
 ... Bolsward ...
 ... Zuidholland ...
 ... Noordholland ...
 ... Leeuwarden ... tegemoetkoming ...
 ... proefveld ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ... even ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0474

page title: 1248 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... Maatschappij ...
 ... Overijsselsche ...
 ... Maatschappij ... bevordering ...
 ... Nederlandsche ...
 ... verhooging ...
 ... Besluit ...
 ... toekennen ...
 ... T ...
 ... beschikbaarstellen ...
 ... begrooting ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0475

page title: 1249 [R] Landbouw - 1897/
 
 ... 20 ... toekennen ...
 ... 24 ... tot_het_verleenen_van ...
 ... 1896 ... zake ...
 ... Maatschappij ...
 ... Maatschappij ... Landbouw ...
 ... Springer ... Haarlem ...
 ... verleenen ...
 ... Utrecht ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0476

page title: 1250 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 24 ... 39 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Strekkende ...
 ... Nederlandsche ...
 ... dragen ...
 ... landbouw ... en_tot ...
 ... een ... rijkssubsidie ... gemelde ...
 ... Maatschappij ...
 ... April ... verleenen ...
 ... Limburg ...
 ... verhooging ...
 ... wedde ... het ... toekennen ... verhooging ...
 ... jaarwedde ... Rijks ...
 ... Wageningen ... benoeming ...
 ... leeraar ... inrichting ...
 ... jaarwedde ...
 ... benoeming ...
 ... School ...
 ... 28 ... Rappt ... 26 ... 82 ... 8 ... 2 ... toekenning ...
 ... hierbij ...
 ... onderwijs ...
 ... a ...
 ... Groningen ... Rijks ...
 ... Dordrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0477

page title: 1251 [R] Landbouw - 1897/
 
 ... Maatschappij ...
 ... zijn ...
 ... Groningen ... Hoorn ...
 ... Leiden ... directeur ... Rijkslandbouw ...
 ... School ... Directeur ...
 ... Leiden ... Kruseman ...
 ... respectievelijk ...
 ... toezicht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0478

page title: 1252 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 6 ... verleenen ...
 ... van_het ... Rijks ... te ...
 ... jaarwedde ...
 ... genoemd ...
 ... 9 ... 4 ... verleenen ...
 ... aan_het ...
 ... behoeve ...
 ... benoeming_voor ...
 ... tijdvak ... 7 ... @TOT_EN_MET ...
 ... M ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Hazeloop ... Besluit ... Rotterdam ...
 ... 37 ... verhooging ...
 ... April ... 1897 ...
 ... Hofman ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0479

page title: 1253 [R] Landbouw - 1897/
 
 ... Toezicht ...
 ... provincien ...
 ... 4 ...
 ... jaarwedden ...
 ... Besluit ...
 ... Besluit ...
 ... Utrecht ...
 ... voorstel ...
 ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ... 1897 ... Vereeniging ...
 ... request ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0480

page title: 1254 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... tot_het_verleenen_van ...
 ... M ...
 ... houden ...
 ... leeraar ... l ...
 ... leeraar ...
 ... aldaar ...
 ... 37 ... benoeming_voor ...
 ... @TOT_EN_MET ... Aug ... 1898 ...
 ... Grashuis ... lector ...
 ... universiteit ...
 ... door ...
 ... tot_het ... verleenen ...
 ... subsidie ... d ...
 ... bevordering ...
 ... Zeeuwsch ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0481

page title: 1255 [R] Landbouw - 1897/
 
 ... 32 ... 54 ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Maatschappij ...
 ... bevordering ... Maatschap ...
 ... onderwijs ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... Zie ...
 ... request ...
 ... Lochen ... 158 ... houdende ...
 ... 48 ... 4 ... 8 ... benoeming ...
 ... aan ...
 ... zal ... word ... worden ...
 ... Leeuwarden ...
 ... over ... d ...
 ... Rijks ...
 ... Rijks ...
 ... Leeuwarden ...
 ... Veenstra ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0482

page title: 1256 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... Noordholland ...
 ... zullen ...
 ... binnen ...
 ... directoraat ...
 ... dragen ... respectievelijk ...
 ... Noordholland ... Besluit ...
 ... 6 ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ...
 ... aan_het ... bestuur ...
 ... Maatschappij ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Besluit ...
 ... 20 ... 6 ... 7 ... toekennen ...
 ... belooning ...
 ... landbouwschool ...
 ... onderwijs_in ...
 ... 1897 ...
 ... 6 ... 7 ...
 ... Dantumadeel ...
 ... Friesche ...
 ... Maatschappij ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0483

page title: 1257 [R] Saksen Weimar - 1897/
 
 ... BlD ...
 ... personeel ...
 ... gelegenheid ...
 ... Eisenach ...
 ... zake ...
 ... Groningen ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Regeerings ...
 ... 24 ... 56 ...
 ... toegezonden ...
 ... den_RvSt ...
 ... Alg ... Raad ...
 ... mededeeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0484

page title: 1258 [L] Saksen Weimar - 1897/
 
 ... MarD ...
 ... zake ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Alg ...
 ... audientie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0485

page title: 1259 [R] Saksen Weimar - 1897/
 
 ... No ...
 ... Adres ...
 ... Weimar ...
 ... den ...
 ... Hoog ...
 ... Nederlanden ...
 ... antwoord ... op ...
 ... Kamer ...
 ... StGenl ... om ...
 ... uit ... Kamer ... ontvangen ... belast ...
 ... aanbieding ...
 ... kennisgegeven ...
 ... Paleis ... alhier ...
 ... Chef ...
 ... H ... Koning ... Koningin ...
 ... Kamer ...
 ... Marine ... zake ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... alsvoren ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0486

page title: 1260 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van ambten en bedieningen - 1897/
 
 ... Ambten ...
 ... Rappt ... om ...
 ... tot ...
 ... leeraar ... aan ...
 ... Roermond ...
 ... aldaar ...
 ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... Secretaris ...
 ... tot_het ... vaststelling ...
 ... de ... 1896 ...
 ... regeling ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... Dieleman ... benoeming ... gemeente ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... 9 ...
 ... Secretaris ...
 ... bepalen ...
 ... onderwijzer_van ...
 ... Rijkskweekschool ... onderwijzers ...
 ... Nijmegen ... worden ...
 ... onderwijzer ...
 ... 5 ... April ... 0 ... M ... Evertse ...
 ... Kerk ... te ... vergunnen ... ne ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0487

page title: 1261 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1897/
 
 ... A@a ...
 ... Notaris ...
 ... 28 ...
 ... M ... Leeuwen ... tot ...
 ... zijne ... Zie ... ook ...
 ... wegens ... leeraar ... Rijks ... hoogere ...
 ... tot ...
 ... Mei ... tot ...
 ... Infanterie ...
 ... er ... vergunning ... verleend ...
 ... betrekking ...
 ... 0 ... BlD ... Mei ... 61 ... Consul ...
 ... Teheran ...
 ... benoeming_tot ...
 ... 24 ... 0 ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0488

page title: 1262 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1897/
 
 ... Cumuleeren ...
 ... No ...
 ... 55 ...
 ... Indie ... besluiten ... waarbij ...
 ... d ... Noordbeek ...
 ... Sergeant ... het ...
 ... vergunning ...
 ... g ...
 ... missive ...
 ... brieven ...
 ... betrekking ...
 ... tot_het ...
 ... d ... betrekking ...
 ... burgerschool ... onderwijzer ...
 ... Rijks ... Rijkskweekschool ... kweekschool ... voor ... onderwijzers ...
 ... Maas ... Maastricht ...
 ... directeur ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0489

page title: 1263 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1897/
 
 ... school ... Utrecht ...
 ... Besluit ...
 ... vergunnen ...
 ... Besluit ...
 ... vergunning ...
 ... particulieren ...
 ... 5 ...
 ... FD ...
 ... particulieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0490

page title: 1264 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Rappt_MarD ... MarD ... Sept ... tot ... tot_het ...
 ... Lichtwachter ... Rijks ...
 ... die ... betrekking ...
 ... toelage ... voor ...
 ... K ... IJmuiden ... behoeve ... tele ...
 ... 63 ...
 ... onderwijzers ...
 ... vergunnen ...
 ... Octb ...
 ... 2 ... 3 ... Directeur ...
 ... Octb ... G.W. ...
 ... ambt ... Wethouder ...
 ... leeraar ... Rijks ... Burgerschool ...
 ... Middelburg ...
 ... gymnasium ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0491

page title: 1265 [R] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... 14 ...
 ... Limburg ...
 ... spoorweg ...
 ... Rappt ...
 ... leeraar ... aan_het ...
 ... 15 ... Novb ... goedkeuring ...
 ... d ...
 ... militairen ... apothekers ...
 ... Spruyt ... vergunning ...
 ... 59 ... verleenen ...
 ... den ... d ...
 ... Ned_Indie ... Indie ...
 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... Rijks ...
 ... onderwijzers ... Groningen ...
 ... normaallessen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0492

page title: 1266 [L] Vivres en Fourages - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... No ...
 ... Feb ... 34 ... Rappt ... Rappt_MD ... 61 ... 6 ... tot ...
 ... voor ...
 ... Besluit ...
 ... tot_verhooging ... 1896 ...
 ... voor ...
 ... onderofficieren ...
 ... Marechaussee ...
 ... 28 ...
 ... bepalen ...
 ... 3 ... Divisie ...
 ... Infanterie ...
 ... Besluit ...
 ... 57 ...
 ... tijdvak ...
 ... 1897 ...
 ... door ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0493

page title: 1267 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0494

page title: 1268 [L] Spaarbanken - 1897/
 
 ... 7 ...
 ... toekennen ... belooning ...
 ... Directie ...
 ... Amsterdam ... Jhr ...
 ... Directie ...
 ... wedden ... Ambtenaren ...
 ... tusschen ... Amsterdam ...
 ... 17 ... verleenen ...
 ... Raad ...
 ... Q ...
 ... dankbetuiging ...
 ... Amsterdam ... Besluit ...
 ... 74 ... benoeming ...
 ... beambten ...
 ... Besluit ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... toekennen ...
 ... Besluit ... 1896 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0495

page title: 1269 [R] Spaarbanken - 1897/
 
 ... goedkeuring ...
 ... bewaking ...
 ... bijgebouw ...
 ... schoonhouden ...
 ... en_tot ...
 ... thans ...
 ... 3 ... adres ...
 ... ontslag ...
 ... Raad ...
 ... Besluit ... dankbetuiging ...
 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Raad ...
 ... Amsterdam ...
 ... 90 ...
 ... Amsterdam ...
 ... zoodanig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0496

page title: 1270 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0497

page title: 1271 [R] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burg. Ambtenaren - 1897/
 
 ... Weduwen ...
 ... lijke ... Ambtenaren ... diens ...
 ... Ambtenaren ...
 ... ambtenaren ...
 ... 15 ... 5 ... 69 ... 9 ... machtiging_om ...
 ... de ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... ontwerp ...
 ... van_het ...
 ... Ambtenaren ...
 ... 2 ... RapptRvSt ... Juni ...
 ... FD ... om ...
 ... 2 ... 6 ... wetsontwerp ...
 ... Boodschap ...
 ... 1e_Kamer ...
 ... Fiat_executie ...
 ... 272 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0498

page title: 1272 [L] Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van burg. Ambtenaren - 1897/
 
 ... overweging ...
 ... 55 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ...
 ... Adres ...
 ... 24 ...
 ... aan_den ... Voorzitter ... de_Tweede_Kamer ...
 ... Alg ...
 ... 1895 ... Ambtenaren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0499

page title: 1273 [R] Weduwen en Weezenfonds der Zeeofficieren - 1897/
 
 ... 1896 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0500

page title: 1274 [L] Tentoonstellingen - 1897/
 
 ... benoeming ...
 ... Gravenhage ...
 ... Nederland ... Parijs ...
 ... Centrale ...
 ... b ...
 ... en_tot ... vaststelling ...
 ... 41 ... toekennen ...
 ... het ...
 ... Nederlandsch ...
 ... voor ...
 ... Brussel ...
 ... bemoeiing ... bemoeiingen ... d ... Nederlandsche ...
 ... Kunstenaars ...
 ... zijn ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 6 ... alsboven ... boven ...
 ... Ned ... Commissaris ... voor ...
 ... Munchen ... M ... houden ... Kunst ...
 ... zake ... Besluit ...
 ... 24 ... 3 ...
 ... Maatschappij ...
 ... door ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0501

page title: 1275 [R] Tentoonstellingen - 1897/
 
 ... 44 ... 34 ...
 ... Hollandsche ...
 ... Nederlandsche ...
 ... bevordering ...
 ... diens ... paarden ...
 ... 18 ...
 ... houden ...
 ... Besluit ...
 ... een ... op ...
 ... gericht ... schrijven ... Voorzitter ...
 ... Exposition ...
 ... eene ... aan ...
 ... November ... 1898 ...
 ... Tentoonstelling ...
 ... missive ...
 ... 8 ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... T ...
 ... Baron ...
 ... Verduynen ...
 ... Parijs ...
 ... Centrale ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0502

page title: 1276 [L] Hervormde Kerkelijke Zaken - 1897/
 
 ... Zaken ...
 ... verleenen ...
 ... Nederlandsche ...
 ... adres ...
 ... Groningen ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Overslingeland ...
 ... adres ...
 ... Breda ...
 ... goedkeuring ...
 ... adres ...
 ... toestemming ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0503

page title: 1277 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0504

page title: 1278 [L] Koloniaal Werfdepot - 1897/
 
 ... Werfdepot ...
 ... Rappt ... Rappt_KD ... KD ... MD ... Feb ...
 ... 2e ...
 ... detacheeren ...
 ... Koloniaal ... Werfdepot ... einde ... werkzaam ...
 ... zijn ... van ... het ...
 ... militair ...
 ... verhooging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0505

page title: 1279 [R] Duitschland - 1897/
 
 ... door ...
 ... gelegenheid ... van ...
 ... 12 ... 2 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 5 ...
 ... gelegenheid ...
 ... honderdsten ...
 ... aangewezen ...
 ... Generaal ...
 ... Kapitein ...
 ... aanbieding ...
 ... voor ...
 ... onderteekend_teruggezonden ...
 ... 54 ... Maart ...
 ... Duitsche ... Kerk ... alhier ...
 ... zonder ... zondere ... dienst ... worden ... gehouden ...
 ... waarbij ... daarbij ...
 ... gelegenheid ... g ...
 ... zal ...
 ... M ... Koningin ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0506

page title: 1280 [L] Duitschland - 1897/
 
 ... omtrent ... eene ...
 ... Keizer ... Keizerin ...
 ... elegenheid ...
 ... Keulen ... van ... een ...
 ... M ... Keizer ...
 ... worden ...
 ... Belgie ...
 ... Luxemburg ... Duitschland ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... Keulen ... complementeeren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0507

page title: 1281 [R] Koophandel en Scheepvaart - 1897/
 
 ... het ... verleenen ...
 ... over ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ... Nederlandsche ... school ...
 ... 69 ... 1896 ...
 ... Italiaansche ...
 ... zake ...
 ... verleenen ...
 ... Rijkssubsidie ... over ... 1897 ... Rotter ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Feb ... 9 ... Rappt_WD ... benoeming ...
 ... voor ... Koopvaardij ...
 ... Boer ... Hilversum ...
 ... plaatsvervangend ...
 ... Amsterdam ... @LIJN_BESLISSING_Besluit_fiat ...
 ... April ...
 ... een ...
 ... 8 ... boteronderzoek ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0508

page title: 1282 [L] Openbare werken - 1897/
 
 ... Feb ... 20 ...
 ... Besluit ...
 ... Juni ...
 ... Maastricht ...
 ... verlegging ... d ...
 ... Maas ... @LIJN_BESLISSING ... f ...
 ... 24 ...
 ... d ... openbare_werken ... werken ... 1896 ...
 ... Notificatie ...
 ... KdK ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... 54 ... Novb ...
 ... StGenl ... tot ...
 ... uitvoering ...
 ... openbare ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... Kamer ... StGenl ...
 ... kennisgeving ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0509

page title: 1283 [R] Instituut voor doofstommen - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0510

page title: 1284 [L] Wapen der Genie - 1897/
 
 ... Genie ...
 ... 0 ... tot_het ... verleenen ...
 ... over ... Wapen ... Besluit ...
 ... 5 ... April ... bevordering ...
 ... Wapen ...
 ... voorstel ...
 ... omtrent ...
 ... voorstel ...
 ... l ...
 ... en_tot ...
 ... Majoor ...
 ... Kapitein ...
 ... Korps ... Genietroep ... Genietroepen ... voor ...
 ... op ... worden ...
 ... Rijks ... Rijks_Schatkist ... schatkist ...
 ... Kolonel ...
 ... Commandant ... Korps ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0511

page title: 1285 [R] Wapen der Genie - 1897/
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... K ...
 ... Commandant ... van_het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0512

page title: 1286 [L] Personeel der Maten en Gewichten (IJkwezen) - 1897/
 
 ... 3 ... 34 ... 4 ...
 ... Dordrecht ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... van ...
 ... van ...
 ... maanden ...
 ... adjunct ...
 ... Capel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0513

page title: 1287 [R] Beurzen - 1897/
 
 ... Besluit_fiat ...
 ... tot ... tot_het ... toekennen ...
 ... tot ...
 ... Rijks ...
 ... Leiden ... Utrecht ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0514

page title: 1288 [L] Creta - 1897/
 
 ... gewisseld ...
 ... commando ... Gendarmerie ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Jagers ...
 ... teruggezonden ...
 ... zake ... Adj ...
 ... Athene ...
 ... zake ...
 ... leger ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0515

page title: 1289 [R] Bibliotheken - 1897/
 
 ... benoeming ...
 ... Koninklijke ... tot ...
 ... Brugmans ... en_tot ...
 ... L ... L. ...
 ... jaarwedden ... beambten ... Besluit ...
 ... April ... alsboven ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Aug ... tot_verhooging_over ...
 ... 1897 ... jaarwedde ...
 ... Octb ...
 ... Octb ... 2690 ... 9 ... 0 ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... Koninklijke_Bibliotheek ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ...
 ... Novb ... verhooging ... het ...
 ... h ... jaarwedde ...
 ... Gravenhage ...
 ... Gravenhage ...
 ... van ... school ...
 ... betrekking ... hem ... eervol ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0516

page title: 1290 [L] Edelmoedige daden en belooningen - 1897/
 
 ... belooningen ...
 ... 3 ...
 ... met ...
 ... wegens ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_BESLISSING_Besluit ... vermelde ... personen ... Besluit ...
 ... 3 ... April ...
 ... gratificatie ... zake ...
 ... 46 ...
 ... van ...
 ... wegens ...
 ... Novb ...
 ... April ... verleenen ...
 ... subsidie ... Zuid ... Hollandsche ...
 ... Rotterdam ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... Mei ... tot_het ...
 ... wegens ...
 ... Mommers ...
 ... Mommers ...
 ... Cremer ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... tot ... tot_het ...
 ... belooning ...
 ... 3 ... Octb ...
 ... Brouwer ...
 ... Vervolg_op ... 1291 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0517

page title: 1291 [R] Edelmoedige daden en belooningen - 1897/
 
 ... 0 ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt_BD ... 28 ... Mei ...
 ... personen ...
 ... 24 ... 4 ...
 ... besluit ...
 ... 6 ...
 ... photographie ... Koningin ...
 ... behoeve ...
 ... daartoe ...
 ... moet ...
 ... Telegram ... KdK ... Loo ...
 ... Koningin ...
 ... zake ...
 ... Koningin ...
 ... teruggezonden ...
 ... 9 ...
 ... hierbij ...
 ... tot_het ... toekennen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0518

page title: 1292 [L] Molens - 1897/
 
 ... Feb ...
 ... overweging ... aanhangig ...
 ... door ...
 ... g ... tegen ...
 ... GedStaten ... waarbij ...
 ... 3 ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0519

page title: 1293 [R] Duinen, Duinbeplantingen en Bosschen - 1897/
 
 ... 1897 ... Bosschen ...
 ... FD ...
 ... Rijckevorsel ... op_zijn ... zijn ...
 ... 1895 ...
 ... onder ...
 ... technisch ...
 ... Noordbrabant ... tijdelijke ... Besluit ...
 ... verhooging ...
 ... Dijkgraaf ... Hoogheemraden ...
 ... Delfland ... subsidie ...
 ... FD ... Mei ...
 ... d ...
 ... op ...
 ... bebossching ...
 ... bij_Kootwijk ... onder ... gemeenten ...
 ... Apeldoorn ... geven ...
 ... omtrent ...
 ... ontginningen ...
 ... Noordbrabant ...
 ... Juli ...
 ... ging ... 1895 ... 5 ...
 ... eervol ...
 ... van_het ...
 ... onder ... Neder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0520

page title: 1294 [L] Veldwachters - 1897/
 
 ... machtiging_om ...
 ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig ...
 ... van ...
 ... November ... 8 ...
 ... 9 ...
 ... 2 ... 1899 ...
 ... Besluit ...
 ... Staatsblad ...
 ... rappt ...
 ... 24 ... Maart ... wijzig ... van ...
 ... van ...
 ... jaarwedden ...
 ... beambten ... veldwacht ...
 ... Besluit_fiat ...
 ... Maart ... vaststelling ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0521

page title: 1295 [R] Luxemburg - 1897/
 
 ... Brussel ...
 ... telegram ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0522

page title: 1296 [L] Fonds Weldadig en Zorgvuldig - 1897/
 
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0523

page title: 1297 [R] Koninklijke Academie van Wetenschappen - 1897/
 
 ... 129 ...
 ... Feb ... 5 ... Rappt_BD ... verleenen ...
 ... over ... Kon. ...
 ... Amsterdam ...
 ... aanteekeningen ...
 ... April ...
 ... wetenschappen ... Academie ...
 ... Amsterdam ... M ...
 ... voorzitter ...
 ... Fiat ... Fiat_missives ...
 ... April ... 54 ... alsboven ...
 ... afdeeling ... Academie ...
 ... dat ...
 ... Dr ... tot ...
 ... tot ...
 ... Breda ...
 ... 5 ... Wetenschappen ...
 ... Amsterdam ... 8 ... 25 ...
 ... Wetenschappen ...
 ... Per ...
 ... Koningin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0524

page title: 1298 [L] R.K. Kerkelijke traktementen, gratificatien en toelagen - 1897/
 
 ... wedde ... de ...
 ... FD ... tot_het ...
 ... zake ...
 ... h ... verzorging ...
 ... Zeeuwsche ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0525

page title: 1299 [R] Rijnvaart - 1897/
 
 ... Feb ... verhooging ...
 ... 15 ... @TOT_EN_MET ...
 ... bureelkosten ... aan ...
 ... te ... Gravenhage ... zijne ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Nederlandsch ...
 ... maken ...
 ... voordracht ... het ...
 ... reglement ... politie ... voor ...
 ... Lek ...
 ... ook ...
 ... 46 ... RapptRvSt ... @NUMERO ... ger. ...
 ... 46 ...
 ... door ...
 ... reglement ...
 ... 20 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0526

page title: 1300 [L] Internationaal Privaatrecht - 1897/
 
 ... 1897 ... No ...
 ... het ... 4 ...
 ... Zie ...
 ... codificatie ...
 ... leden ...
 ... Commissie ...
 ... 22 ... Novb ...
 ... Minister ...
 ... Gravenhage ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... als ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0527

page title: 1301 [R] Israelitisch Kerkgenootschap en Godsdienstige Armenscholen - 1897/
 
 ... 107 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0528

page title: 1302 [L] Landverhuizers - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Amsterdam ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0529

page title: 1303 [R] Invalidenhuis te Leiden - 1897/
 
 ... Leiden ...
 ... het ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... Leiden ... Invalidenhuis ...
 ... Octb ...
 ... 20 ... 8 ... Octb ...
 ... van ...
 ... Luitenant_Kolonel ... Kolonel ... Infanterie ...
 ... Schumann ...
 ... Commandant ... van ... het ... Invalidenhuis ...
 ... het ... KdK ... afschrift ...
 ... besluit ...
 ... Hoofdbestuur ... van_het ... het ...
 ... d ...
 ... ger. ...
 ... het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0530

page title: 1304 [L] R.K. Kerkelijke pensioenen, emeritaten en onderstanden - 1897/
 
 ... Kerkelijke ...
 ... Feb ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot_het_verleenen_van ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... stand ... over ...
 ... Amsterdam ...
 ... Maart ... tot_het ... verleenen ... van ...
 ... geestelijken ...
 ... Rappt_FD ... April ... 7 ... regeling ...
 ... 28 ... 4 ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ...
 ... Octb ... 15 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0531

page title: 1305 [R] Buskruit - 1897/
 
 ... Buskruit ... 05 ...
 ... Feb ... herbenoeming ...
 ... gepensionneerden ... Luitenant ... Kolonel ... provinciaal ...
 ... adjunct ... adjudant ... Nijland ... tot ... Commandant ...
 ... Korps ...
 ... jaren ...
 ... 32 ... 2 ... intrekking ...
 ... 8 ... 28 ...
 ... 18 ... 28 ...
 ... de ...
 ... Brielle ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 1874 ...
 ... 28 ... 3 ...
 ... bepalingen ... omtrent ... d ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt_MD ... 28 ... Octb ...
 ... onder ...
 ... stellen ... voorwaarden ... ook ...
 ... Besluit ... 8 ...
 ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0532

page title: 1306 [L] Onderscheidingen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... ontvangen ...
 ... dankbetuiging ... dankbetuigingen ... verhooging ...
 ... 1896 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Zaterdag ...
 ... 7 ... 4 ...
 ... willen ...
 ... diensten ...
 ... Mevrouw ...
 ... Weimar ...
 ... 4 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 54 ... Brief ...
 ... Loo ...
 ... ontvangen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0533

page title: 1307 [R] Waldeck-Pyrmont - 1897/
 
 ... ontwerp ...
 ... ontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0534

page title: 1308 [L] Maten en Gewichten (IJkwezen) - 1897/
 
 ... 2 ... 4 ... 41 ... Rappt_WD ...
 ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... wijzig ... aanvulling ... van_het ...
 ... d ... en ...
 ... Fiat ... Fiat_missive ... missive ...
 ... 15 ... 5 ... RapptRvSt ... April ... 2 ...
 ... 65 ... 5 ...
 ... Staatsblad ...
 ... rappt ...
 ... 54 ...
 ... wijziging ...
 ... 9 ... betreffende ... b ...
 ... 4 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 6 ...
 ... Boodschap ... StGenl ...
 ... kennis ... kennisgeving ...
 ... RvSt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ... executie ...
 ... Staatsblad ...
 ... Octb ... voordracht ...
 ... regeling ...
 ... Fiat ...
 ... Novb ... 2 ... Novb ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0535

page title: 1309 [R] Kabinetten en Museums - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... 9 ...
 ... voldoening ...
 ... drie ... een ... Leiden ... Leiden. ...
 ... waarin ...
 ... Museum ... Besluit ... 1897 ...
 ... Mei ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... voldoening ...
 ... ten_behoeve ... Rijks ...
 ... Leiden ...
 ... Rappt_BD ...
 ... 223 ... 119 ... 9 ... verleenen ... verleenen_van ...
 ... subsidie ... Commissie ... voor ...
 ... Museum ... Haarlem ...
 ... Nederland ... behoeve ...
 ... ter_voorkoming_van ... voorkoming ...
 ... 0 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0536

page title: 1310 [L] Kabinetten en Museums - 1897/
 
 ... 1897 ... M ... Museums ...
 ... 6 ...
 ... ten_behoeve ...
 ... Rijks ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... 8 ...
 ... Museum ...
 ... Museum ...
 ... Rijks ... Museum ...
 ... Amsterdam ... 1896 ...
 ... Rijks ... Museum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0537

page title: 1311 [R] Grondlasten - 1897/
 
 ... 64. ... 64 ...
 ... belasting ... 1870 ... 87 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ... Genl ...
 ... alsvoren ...
 ... aangenomen ... 1895 ... 189 ...
 ... 40 ... 4 ... 0 ... 3 ... benoeming ...
 ... Besluit ...
 ... Voorzitter ... leden ...
 ... 150 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0538

page title: 1312 [L] Oostenrijk - 1897/
 
 ... Keizer ... Oostenrijk ... houdende ...
 ... K ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0539

page title: 1313 [R] Voogdij - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0540

page title: 1314 [L] Jacht en Vogelarij - 1897/
 
 ... 24 ... 120 ... 20 ... om_machtiging ... om ...
 ... medegedeeld ... dat ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0541

page title: 1315 [R] Koophandel en Scheepvaart - 1897/
 
 ... Scheepvaart ...
 ... eene ... voordracht ...
 ... voorkoming ...
 ... 1875 ... Stbl ...
 ... van ... bijzondere ... loodsseinen ...
 ... RapptRvSt ... Maart ... 2 ...
 ... Octb ...
 ... 3 ...
 ... voor ... Koopvaardij ...
 ... Amsterdam ...
 ... aanhangig_te ... maken ... een ...
 ... betreffende ...
 ... missive ...
 ... 46 ... RapptRvSt ... RvSt ... ger. ... Octb ...
 ... 133 ... 3 ...
 ... 133 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0542

page title: 1316 [L] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... BlD ...
 ... mededeeling ... aanleiding ...
 ... toekennen ...
 ... rappt ...
 ... Chef ...
 ... Zaterdag ...
 ... zoek ...
 ... wenschelijk ...
 ... gelegenheid ...
 ... Noordholland ...
 ... kennisgegeven ...
 ... Zaterdag ... Amsterdam ...
 ... kennisgegeven ...
 ... Amsterdam ...
 ... plaats ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0543

page title: 1317 [R] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... April ...
 ... het ...
 ... Ritmeester ...
 ... April ... 4 ...
 ... het ...
 ... Amsterdam ...
 ... Oostenrijk ... het ... K ... zullen ... worden ...
 ... geopend ...
 ... archief ...
 ... de ...
 ... tusschen ... Gravenhage ...
 ... k ...
 ... 57 ... ger. ... April ...
 ... Notificatie ...
 ... dat ...
 ... 1897 ... van ... Amsterdam ...
 ... van ... d ... Mei ...
 ... 2 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0544

page title: 1318 [L] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... willen ...
 ... niet ... wordt ...
 ... Referendaris ...
 ... KdK ... heeft ... aangewezen ...
 ... daaraan ...
 ... Besluit ...
 ... Amsterdam ...
 ... telegram ...
 ... Keizer ...
 ... wordt ...
 ... HD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0545

page title: 1319 [R] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... benevens ...
 ... Genl ...
 ... betrekking ...
 ... M. ...
 ... Buitenland ...
 ... Missive ...
 ... Eigen ... Haard ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0546

page title: 1320 [L] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... zich ...
 ... benevens ... datums ...
 ... mededeeling ...
 ... zich ...
 ... Weimar ... te ...
 ... Arolsen ...
 ... op ... Loo ...
 ... BlD ... mededeeling ... m ...
 ... formaliteiten ...
 ... 1897 ...
 ... stukken ...
 ... medegedeeld ...
 ... 44 ...
 ... Loo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0547

page title: 1321 [R] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... Loo ...
 ... voorkoming ...
 ... Oldenzaal ...
 ... daarvan ...
 ... Maandag ...
 ... Zutfen ...
 ... mededeeling ... voorstellen ...
 ... ook ...
 ... 7 ...
 ... kennisgegeven ...
 ... Dordrecht ...
 ... voorstel ... omtrent ...
 ... 6 ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0548

page title: 1322 [L] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... pontonniers ...
 ... onderscheidingen ...
 ... Officieren ...
 ... teruggezonden ...
 ... Pontonniers ...
 ... Arnhem ...
 ... doen ...
 ... Burgemeester ...
 ... 59 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0549

page title: 1323 [R] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... Zaterdag ...
 ... Arnhem ...
 ... Korps ...
 ... Artillerie ... mededeeling ...
 ... zijn ...
 ... 24 ...
 ... Nota ... Loo ... opgave ...
 ... Staatscourant ...
 ... 17 ...
 ... Loo ...
 ... Loo ...
 ... Genl ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0550

page title: 1324 [L] Gemeentegoederen - 1897/
 
 ... Heeckeren ... burgemeester ...
 ... om ...
 ... 4 ... 28 ... Op_adres ... adres ...
 ... den ... d ... B ... Zie ...
 ... 20 ... adres ...
 ... den ...
 ... 9 ... 15 ... 5 ...
 ... Zaanslag ...
 ... April ... gebruik ...
 ... aldaar ...
 ... Staatsblad ...
 ... 28 ... 34 ... adres ...
 ... den ... gemeente ...
 ... adres ...
 ... Raad ... gemeente ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... adres ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0551

page title: 1325 [R] Gemeentegoederen - 1897/
 
 ... 3 ...
 ... 28 ...
 ... van ...
 ... April ...
 ... gebruik ...
 ... 4 ... Breen ...
 ... van ...
 ... Goedereede ... om ... dispensatie ... 3 ...
 ... tot ... aankoop ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt_BD ... adres ...
 ... Besluit ...
 ... 6 ... 3 ... adres ...
 ... burgemeester ... van ... van_den ... den ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0552

page title: 1326 [L] Edelmoedige daden en belooningen - 1897/
 
 ... omtrent ...
 ... gezagvoerder ...
 ... wegens ... d ...
 ... toekennen ...
 ... eerepenning ...
 ... schrift ...
 ... genoemde ... g ... personen ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0553

page title: 1327 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0554

page title: 1328 [L] Engeland - 1897/
 
 ... eene ...
 ... Ierland ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... medegedeeld ...
 ... den ...
 ... Koningin ... missive ...
 ... alsvoren ... @NUMERO ...
 ... Koningin ...
 ... 9 ... April ... schrijven ...
 ... Londen ...
 ... Engeland ...
 ... 15 ... 5 ... 55 ... 4 ...
 ... teruggezonden ...
 ... April ...
 ... 4 ...
 ... medegedeeld ...
 ... zal ...
 ... k ... alsvoren ...
 ... missive ... beschikking_wenscht ...
 ... 138 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0555

page title: 1329 [R] Kerkelijke Pensioenen, emeritaten en onderstanden (Herv) - 1897/
 
 ... 5 ...
 ... voor ...
 ... Besluit ...
 ... FD ... alsboven ... boven ... benoeming ...
 ... gepensionneerd ... laatstelijk ...
 ... Vlijmen ...
 ... Novb ... 9 ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0556

page title: 1330 [L] Landmeters en Landmetingen - 1897/
 
 ... 1897 ... Landmetingen ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... verleenen ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... werkzaamheden ...
 ... landmeters ...
 ... traktement ...
 ... particulier ...
 ... thans ...
 ... tot_het_verleenen ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ... eervol ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0557

page title: 1331 [R] Visscherijen - 1897/
 
 ... 66 ...
 ... toekennen ...
 ... bureelkosten ...
 ... bevisschen ...
 ... Generaal ...
 ... 4 ...
 ... voordracht ...
 ... Stbl ... rappt ...
 ... gemeente ... Rotterdam ...
 ... Maas ...
 ... Hoog ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0558

page title: 1332 [L] Visscherijen - 1897/
 
 ... 133 ... 32 ... 133 ... 3 ...
 ... 1897 ...
 ... 6 ...
 ... College ...
 ... Mei ...
 ... Hasselbach ... Apeldoorn ...
 ... 6 ...
 ... inrichting ...
 ... leden ...
 ... d ...
 ... zij ...
 ... Rappt_FD ... adres ...
 ... Schelde ...
 ... Berge ... om ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ... Lands ...
 ... heerlijk ...
 ... van ...
 ... zooveel ... Utrecht ... aanleg ... van ...
 ... Nederlandsche ... Z ...
 ... Hoek ...
 ... 3 ...
 ... 15 ... 5 ... Notificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0559

page title: 1333 [R] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van onderwijs - 1897/
 
 ... 17 ... 55 ...
 ... inrichting ... Voorschoten ...
 ... Besluit ...
 ... adressen ... Mej ...
 ... 20 ... adressen ...
 ... 8 ... adres ...
 ... Besluit ...
 ... adres ...
 ... adres ...
 ... Keulen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0560

page title: 1334 [L] Vergunning aan Vreemdelingen tot het geven van onderwijs - 1897/
 
 ... 133 ... 3 ...
 ... 1897 ...
 ... G.E. ...
 ... school ...
 ... 54 ...
 ... Frederick ... vergunning ...
 ... 20 ...
 ... School ... Wernhout ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0561

page title: 1335 [R] [leeg] - 1897/
 
 ... 133 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0562

page title: 1336 [L] Observatoriums - 1897/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... adres ...
 ... om ... ontslag ...
 ... Instituut ...
 ... 2 ... 45 ... 5 ... wijzig ...
 ... besluit ... 1893 ...
 ... Meteorologisch ...
 ... observator ... die ...
 ... Helder ...
 ... Vlissingen ... Ruyter ...
 ... M ...
 ... Meteorologisch ...
 ... Visser ...
 ... jaarwedde ... k ...
 ... 2 ...
 ... Nederlandsch ...
 ... Instituut ...
 ... Rijks ...
 ... tractementsverhoo ...
 ... traktement ... aan ...
 ... Nederlandsch ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0563

page title: 1337 [R] Banken van leening - 1897/
 
 ... 37 ...
 ... goedkeuring ...
 ... voor ...
 ... Arnhem ...
 ... 20 ... vaststelling ...
 ... Octb ... Raad ...
 ... machtigen_tot ... tot ...
 ... 26 ... Octb ...
 ... den ... d ... Zwolle ...
 ... Novb ...
 ... Harlingen ... tot ...
 ... verpachting ... Besluit ... aldaar ...
 ... 8 ... Novb ...
 ... Sneek ... Sneek_te ... machtigen_tot ...
 ... Novb ... 6 ...
 ... goedkeuring ...
 ... tot ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0564

page title: 1338 [L] Kon. Instituut voor de Marine - 1897/
 
 ... Marine ...
 ... 5 ... benoeming ...
 ... houden ...
 ... Marine ... Willemsoord ...
 ... Reglement ... voorstel ...
 ... Willemsoord ...
 ... Besluit ... 55 ...
 ... Kapitein ... Luitenant_ter_zee ...
 ... Commissie ...
 ... Instituut ...
 ... Luitenant ...
 ... adres ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Marine ...
 ... 37 ... adres ...
 ... leeraar ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0565

page title: 1339 [R] Rechterlijke Zaken - 1897/
 
 ... om ...
 ... Muller ...
 ... ook ... dier ...
 ... tijdelijk ... worden ...
 ... gelegenheid ...
 ... doen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0566

page title: 1340 [L] Spanje - 1897/
 
 ... 5 ...
 ... ontwerp ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0567

page title: 1341 [R] Veenderijen - 1897/
 
 ... den ... RvSt ... aanhangig_te ...
 ... beroep ...
 ... Staten ... Drenthe ...
 ... omschreven ... voorwaarden ...
 ... tot ... vervening ... alle_in ...
 ... GedStaten ... Staten ... Zeeland ...
 ... vaststelling ... een ... reglement ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0568

page title: 1342 [L] Visscherijen - 1897/
 
 ... 153 ... 15 ... 5 ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Maatschappij ...
 ... d ...
 ... wedde ...
 ... Utrecht ... van_het ... het ...
 ... om ...
 ... 1897 ...
 ... van ... 5 ... nopens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0569

page title: 1343 [R] Rijks Academie van Beeldende Kunsten - 1897/
 
 ... 1896 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0570

page title: 1344 [L] Adjudanten - 1897/
 
 ... Luitenant ... Luitenant_ter_zee ...
 ... hebben ...
 ... MarD ...
 ... Schout ... heeft ...
 ... heeft ...
 ... 24 ... 2 ...
 ... Kapitein ...
 ... Kapitein ... zee ...
 ... zee ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0571

page title: 1345 [R] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1897/
 
 ... April ... tot ... tot_het ... het ... toekennen ...
 ... Ambtenaren ... Artillerie ...
 ... April ... tot ... verhooging ...
 ... voor ...
 ... Utrecht ...
 ... Mei ...
 ... toekennen ...
 ... Ingetrokken ...
 ... zulks ...
 ... Artillerie ... zulks ...
 ... d ...
 ... zijn ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 8 ...
 ... het ... April ...
 ... Octb ... 8 ...
 ... Woerden ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluit ... Besluit_fiat ... Besluit ...
 ... 8 ... Juni ... 4 ...
 ... het ... besluit ... van ...
 ... 1894 ... 9 ... 40 ... 4 ... van ... 8 ...
 ... 3 ... 1895 ... vaststelling ...
 ... omtrent ... mededeeling ...
 ... 34 ...
 ... 34 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0572

page title: 1346 [L] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1897/
 
 ... Oorlog ...
 ... 1896 ...
 ... verleenen ... ook ...
 ... kostwinner ...
 ... Rijksdienst ...
 ... 59 ...
 ... Officieren ...
 ... Hoofdingenieur ... titel ...
 ... verhooging ... jaarwedde ...
 ... verleenen ...
 ... 55 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0573

page title: 1347 [R] Grensscheidingen en vereeniging van Gemeenten - 1897/
 
 ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... Krommenie ... Assendelft ...
 ... RapptRvSt ... 2 ... April ... 3 ...
 ... om ...
 ... Chef ...
 ... aan ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0574

page title: 1348 [L] Grensscheidingen en vereeniging van Gemeenten - 1897/
 
 ... betreft ... vergunning ... verleenen ...
 ... oprichten ... binnen ...
 ... van ... Nederlandsch ...
 ... Hartog ...
 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0575

page title: 1349 [R] Veeteelt en Paardenfokkerij - 1897/
 
 ... subsidie ...
 ... Besluit ...
 ... 28 ... het ... toekennen ...
 ... over ... eenige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0576

page title: 1350 [L] Jaar- en Weekmarkten - 1897/
 
 ... GedStaten ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0577

page title: 1351 [R] Congressen - 1897/
 
 ... 45 ... 5 ... April ... 41 ... 4 ... 55 ...
 ... voor ...
 ... April ... 28 ...
 ... Ned ... Nederland ...
 ... Internationaal ...
 ... worden ...
 ... medegedeeld ...
 ... volmacht ...
 ... BlD ... 10 ... April ...
 ... April ... 155 ... 55 ...
 ... 45 ... twee ... ontw ... volmachten ...
 ... houdende ...
 ... houdende ...
 ... April ... 1875 ... 8 ...
 ... Utrecht ...
 ... Maatschij ... bevordering ...
 ... Nederland ... Brussel ...
 ... Universiteit_te ... Leiden ...
 ... d ...
 ... 1897 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0578

page title: 1352 [L] Congressen - 1897/
 
 ... machtig ...
 ... te_Rotterdam ... Rotterdam ...
 ... te_Berlijn ... Ambtenaren ...
 ... houden ...
 ... daartoe ...
 ... benoeming ...
 ... Rijks_Museum ... Museum ...
 ... Museum ...
 ... Amsterdam ...
 ... Nederlandsche ... Brussel ...
 ... houden ...
 ... Congres ...
 ... BlD ...
 ... Brussel ... houden ...
 ... zondag ... Inspecteur ...
 ... Nederlandsche ... Vereeniging ...
 ... bevordering ...
 ... Hasselt ... Directeur ...
 ... Amsterdam ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0579

page title: 1353 [R] Mecklenburg-Schwerin - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 46 ... Telegram ...
 ... Regentschap ...
 ... BlD ...
 ... Schwerin ...
 ... Schout ...
 ... Eerste ...
 ... mededeeling ...
 ... Mecklenburg ...
 ... BlD ...
 ... Albert ...
 ... onderteekening ...
 ... 63 ...
 ... Schwerin ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0580

page title: 1354 [L] Militaire Eeredienst - 1897/
 
 ... verleenen ...
 ... predikanten ...
 ... wegens ...
 ... militairen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0581

page title: 1355 [R] Politie - 1897/
 
 ... April ... regeling ...
 ... den ... Commissaris ...
 ... Juli ... verhooging ...
 ... vernemen ...
 ... Besluit ...
 ... 63 ... 3 ... 9 ...
 ... Gravenhage ...
 ... 8 ... Novb ... 138 ...
 ... Sijpkens ... Commissaris ... politie ...
 ... Gravenhage ...
 ... 8 ... Novb ... 8 ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0582

page title: 1356 [L] Landmeters en Landmetingen - 1897/
 
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0583

page title: 1357 [R] Griekenland - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0584

page title: 1358 [L] Turkije - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0585

page title: 1359 [R] Israelietisch Kerkgenootschap en Godsdienstige armenscholen - 1897/
 
 ... kosten ... hunner ...
 ... Seminarium ...
 ... zaken ...
 ... Algemeene ...
 ... Israelietisch ...
 ... behoeve ... Nederlandsche ...
 ... armenscholen ...
 ... Scholen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0586

page title: 1360 [L] Generale en Groote Staf - 1897/
 
 ... Rooseboom ... Chef ...
 ... Generalen ... Staf ... Generaal ... Majoor ...
 ... wapen ...
 ... bevordering ...
 ... Staf ...
 ... Chef ...
 ... Luitenant ...
 ... Generalen ... Staf ...
 ... Besluit ... Amsterdam ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Generaal ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0587

page title: 1361 [R] Geschenken - 1897/
 
 ... 55 ...
 ... Sourindro ...
 ... Antwoorden ... zijn ...
 ... daarvoor ...
 ... A ... mededeeling ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... Loo ...
 ... 20 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 57 ...
 ... Kantonrechter ...
 ... Hoogeveen ... zake ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0588

page title: 1362 [L] Korps Kon. Marechaussee - 1897/
 
 ... 51 ... tot_het ...
 ... Kapitein ... HJ ...
 ... Strekkende ...
 ... van ... van_het ... het ... Korps ...
 ... Artillerie ...
 ... d ... van ... Wapen ...
 ... 41 ...
 ... vastgesteld ... besluit ... Maart ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt_MD ...
 ... d ...
 ... Marechaussee ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... van ... het ... Wapen ... Kon ...
 ... 1897 ...
 ... 44 ... Novb ...
 ... tot ... 7 ...
 ... Kapitein ... Eerste ... Luitenant ... A ... Haeften ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0589

page title: 1363 [R] Mecklenburg-Schwerin - 1897/
 
 ... Baron ...
 ... Mei ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0590

page title: 1364 [L] Provinciale en Plaatselijke Staf - 1897/
 
 ... ook ...
 ... Besluit ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... Staf ...
 ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0591

page title: 1365 [R] Herv. Kerkelijke goederen, fondsen, inkomsten, gebouwen en pastorien - 1897/
 
 ... 3 ...
 ... gezonden ...
 ... request ...
 ... Algemeenen ...
 ... een ...
 ... Minister ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0592

page title: 1366 [L] Tramwegen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... aangenomen ...
 ... toekenning ...
 ... aanleg ...
 ... haven ...
 ... Rotterdam ... aanleg ...
 ... plaats ... Numansdorp ... ook ...
 ... 018 ...
 ... executie ...
 ... 55 ...
 ... overweging ...
 ... beroep ...
 ... Buren ... tegen ...
 ... GedStaten ...
 ... College ...
 ... Commissie ...
 ... 4 ...
 ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0593

page title: 1367 [R] Costuum - 1897/
 
 ... voor ...
 ... costuum ...
 ... a ... 150 ...
 ... Minister ...
 ... dd ... 7 ...
 ... Jhr ...
 ... heeft ...
 ... Minister ...
 ... dd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0594

page title: 1368 [L] Tienden - 1897/
 
 ... Rappt ... FD ... 28 ...
 ... van ...
 ... Eerste ...
 ... tot ... d ...
 ... Staat ... onder ...
 ... en_tot ...
 ... van ... den ... Staat ...
 ... onder ... gemeenten ...
 ... Oosterhout ...
 ... FD ... Juni ... 34 ... goedkeuring ...
 ... benoeming ...
 ... gemeenten ...
 ... Zeeland ... Boxtel ...
 ... gemeente ... Vierlingsbeek ...
 ... gemeente ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0595

page title: 1369 [R] Frankrijk - 1897/
 
 ... K ... Weenen ...
 ... telegram ... KdK ...
 ... medegedeeld ... Parijs ...
 ... telegram ...
 ... door ...
 ... voorgevallen ...
 ... voorstel ... dat ...
 ... Per_missive ... Per ... BlD ... Gezant ...
 ... 5 ...
 ... publiek ... gepleegd ...
 ... overweging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0596

page title: 1370 [L] Waterstaat in 't algemeen - 1897/
 
 ... Verzameling ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0597

page title: 1371 [R] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1897/
 
 ... Keuren ...
 ... Raad ... Utrecht ...
 ... vastgestelde ...
 ... belang ...
 ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te_maken ...
 ... verhooging ...
 ... copie ...
 ... raad ...
 ... copie ... copie_rappt ... rappt ...
 ... gemeente ... Drongelen ...
 ... vaststelling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0598

page title: 1372 [L] Plaatselijke Reglementen, Keuren en Verordeningen - 1897/
 
 ... om_machtiging ... machtiging_om ... om_bij ...
 ... RapptRvSt ... 3 ...
 ... Staatsblad ...
 ... copie ...
 ... 3 ... 28 ...
 ... voorstel ...
 ... Alg ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0599

page title: 1373 [R] Kiezers en Kiescollegien - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... bepaling ...
 ... 28 ... Stbl ...
 ... leden ...
 ... Staten ... werking ...
 ... datum ... bekrachtiging ...
 ... Octb ...
 ... besluit ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Octb ...
 ... wetsontwerp ...
 ... RapptRvSt ... 16 ... Novb ...
 ... Novb ...
 ... 24 ... 20 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... kennisgeving ... aan ...
 ... RvSt ...
 ... Adres ... 1e_Kamer ...
 ... executie ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0600

page title: 1374 [L] Tramwegen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Decb ... 4 ...
 ... stoomtramweg ... gevestigd ...
 ... ook ... beschikken ...
 ... Amsterdam ...
 ... 45 ...
 ... overeenkomst ...
 ... Meyerij ... 20 ...
 ... overgelegd ... 7 ...
 ... b ...
 ... Belgische ... Fiat ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... behoeve ...
 ... aanleg ... Hengelo ...
 ... maatschappij ...
 ... beschikbaarstelling ...
 ... subsidie ... behoeve ...
 ... daarvan ... uit ...
 ... Maatschappij ...
 ... West ... t ... Friesland ... ten_behoeve ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0601

page title: 1375 [R] Herv. Kerkelijke traktementen, gratificatien en toelagen - 1897/
 
 ... Rappt ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... waarop ... afwijzend ... verzoek ...
 ... voor ...
 ... FD ...
 ... 1897 ... d ... Visser ...
 ... 3 ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0602

page title: 1376 [L] Kon. Instituut voor de Marine - 1897/
 
 ... 133 ...
 ... Marine ...
 ... Rappt_MarD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... MarD ...
 ... Marine ...
 ... 4 ... vaststelling ...
 ... kennen ...
 ... degradatie ... schrijver ...
 ... bij_het ... Marine ...
 ... heeft ... verlaten ...
 ... ontslag ...
 ... gezonden ...
 ... Hilversum ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0603

page title: 1377 [R] Militair Onderwijs - 1897/
 
 ... benoeming ...
 ... Directeur ... Krijgsschool ... School ...
 ... ook ...
 ... Chef ...
 ... Amsterdam ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... welke ... 1897 ...
 ... Militair ... Militaire ... School ...
 ... 1891 ...
 ... bepalingen ...
 ... traktementen ...
 ... de_Hoogere ... Krijgsschool ...
 ... graphische ...
 ... cursus ...
 ... gezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0604

page title: 1378 [L] Wees en Momboirkamers - 1897/
 
 ... benoeming ...
 ... burgemeester ...
 ... van_der ...
 ... Rekenkamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0605

page title: 1379 [R] Algemeen Bestuur - 1897/
 
 ... 59 ... FD ... regeling ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Besluit ...
 ... Ambtenaren ...
 ... traktement ...
 ... gesteld ...
 ... 24 ... omtrent ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 24 ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Loo ...
 ... Minister ...
 ... ontvangen ... Loo ... Hofmaarschalk ...
 ... Brussel ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0606

page title: 1380 [L] Rumenie - 1897/
 
 ... Rumenie ...
 ... Telegrammen ...
 ... Loo ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0607

page title: 1381 [R] Weduwen en Weezenfonds voor de geemploieerden tot het algemeen Bestuur behoorende - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0608

page title: 1382 [L] Suiker - 1897/
 
 ... Directeuren ...
 ... bestaande ...
 ... verleenen ...
 ... jaarwedde ...
 ... Amsterdam ...
 ... voordracht ...
 ... omtrent ...
 ... 17 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0609

page title: 1383 [R] Engeland - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... 138 ...
 ... Zweden ...
 ... Londen ...
 ... k ...
 ... Denemarken ... een ...
 ... worden ...
 ... 6 ... Telegram ... boven ... mededeeling ...
 ... Rumenie ...
 ... wenschelijk ... Graaf ...
 ... M ... zal ...
 ... Buitengewoon ...
 ... Londen ...
 ... medegedeeld ...
 ... Graaf ...
 ... gezant ...
 ... d ... dat ... Engelsche ...
 ... stellen ... Lynden ...
 ... opdat ...
 ... 6 ... 60 ... 6 ... 0 ...
 ... Per ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0610

page title: 1384 [L] Korting op pensioenen en traktementen en op aannemingssommen - 1897/
 
 ... sommen ...
 ... Rijks ... Landmacht ...
 ... uitkeering ...
 ... Buurman ...
 ... Werkendam ...
 ... voor ...
 ... eene ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0611

page title: 1385 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... overweging ...
 ... afwijzing ...
 ... 14 ... 103 ... 14 ...
 ... Besluit ...
 ... gepasporteerden ...
 ... Majoor ...
 ... Infanterie ...
 ... 46 ... 14 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0612

page title: 1386 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... 1897 ... 8 ... 9 ...
 ... Rappt_MD ...
 ... niet ... door ...
 ... Regt ... Infanterie ... Bikkers ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 26 ...
 ... Rappt_MD ... MD ... alsboven ...
 ... Spuiman ...
 ... RapptRvSt ...
 ... alsboven ...
 ... Infanterie ...
 ... 108 ...
 ... 80 ...
 ... 3e ... Infanterie ...
 ... Fiat_missive ...
 ... 15 ... 25 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0613

page title: 1387 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Militaire ...
 ... Rappt ... machtig ...
 ... RvSt ... maken ...
 ... Kapitein ...
 ... 8 ... RvSt ...
 ... 5 ...
 ... Infanterie ... Bakker ...
 ... 34 ...
 ... 2 ... 9 ... 0 ...
 ... 2 ...
 ... Kapitein ... Regt ... Infanterie ...
 ... ingebrachte ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ... 18 ...
 ... om ...
 ... 7 ... Rappt_MD ... verleenen ...
 ... 7 ...
 ... Inrichtingen ... Landmacht ...
 ... 63 ...
 ... 138 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0614

page title: 1388 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 57 ... verleenen ...
 ... pensioen ...
 ... Inrichtingen ...
 ... 3 ...
 ... Infanterie ...
 ... 63 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0615

page title: 1389 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 138 ... 8 ...
 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ...
 ... den ... d ...
 ... Regt ...
 ... RapptRvSt ... g ...
 ... afwijzend ... te_beschikken ...
 ... milicien ...
 ... verhooging ... pensioen ... den ...
 ... 2 ...
 ... pensioen ...
 ... Artillerie ...
 ... missive ...
 ... 61 ...
 ... 28 ... 6. ... tot_het ... het ...
 ... militair ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0616

page title: 1390 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 9 ... gagementen ...
 ... machtig ...
 ... RvSt ... aanhangig_te ...
 ... gepensionneerden ...
 ... 28 ... 20 ...
 ... 44 ... 57 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Nijmegen ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ... 28 ...
 ... Luitenant ...
 ... 5 ...
 ... Infanterie ...
 ... 25 ... 5 ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0617

page title: 1391 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 139 ... 1390 ...
 ... No ... Militaire ... gagementen ...
 ... militairen ...
 ... van_de ...
 ... Sprenger ...
 ... gesteld ...
 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... pensioen ...
 ... 92 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0618

page title: 1392 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... de ...
 ... Amsterdam ... dienstdoend ...
 ... Regt ...
 ... RapptRvSt ...
 ... om ...
 ... 59 ... Octb ... Besluit ...
 ... boven ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ... 10 ... 2 ...
 ... 28 ... Besluit ...
 ... Adjudant ... onderofficier ...
 ... RapptRvSt ... 8 ... 6 ...
 ... 28 ...
 ... 1393 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0619

page title: 1393 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 92 ...
 ... 1897 ... Militaire ... gagementen ...
 ... benoeming ... pensioen ...
 ... tot_het ... verleenen ...
 ... Kapitein ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt_MD ... om_bij ...
 ... RvSt ... de ... aanhangig ... aanhangig_te ...
 ... door ... Sergeant ...
 ... 40 ...
 ... 16 ...
 ... aan ... d ... Kapitein ...
 ... Juli ... Rappt ... Rappt_MD ...
 ... d ... aanhangig_te ... maken ...
 ... Regt ...
 ... 24 ...
 ... Fiat ...
 ... 8 ... RapptRvSt ... 3 ...
 ... MD ...
 ... 28 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0620

page title: 1394 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Rappt_MD ...
 ... beschikken ...
 ... Regt ...
 ... missive ...
 ... 15 ...
 ... Besluit ...
 ... 51 ...
 ... Utrecht ...
 ... RapptRvSt ...
 ... ingebrachte ...
 ... 6 ...
 ... 2 ... machtig ... machtiging ...
 ... beschikken ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0621

page title: 1395 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1394 ...
 ... aanhangig ...
 ... 46 ... Besluit ...
 ... afwijzend ...
 ... Kapitein ...
 ... Kapitein ...
 ... Staf ... Artillerie ...
 ... Militaire ...
 ... 24 ...
 ... @-activiteit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0622

page title: 1396 [L] Perzie - 1897/
 
 ... 3 ...
 ... wenschelijk ...
 ... audientie ... ook ...
 ... M ...
 ... ontvangen ...
 ... vernemen ...
 ... gelegenheid ...
 ... Brussel ... Parijs ...
 ... Londen ...
 ... voorstel ...
 ... verevening ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0623

page title: 1397 [R] Perzie - 1897/
 
 ... Juni ...
 ... Ambassadeur ...
 ... medegedeeld ...
 ... wenscht ... worden ... omtrent ...
 ... Notificatie ...
 ... Juli ... 2 ...
 ... 25 ... Hofhouding ...
 ... dat ... zich ...
 ... Cavalerie ...
 ... 2 ... mededeeling ...
 ... Perzische ... heeft ... Notificatie ...
 ... Jhr ... Adjudant ... Eerste ...
 ... Luitenant ... Jhr ...
 ... M ... Koningin ...
 ... Ambassadeur ...
 ... 46 ...
 ... BlD ... medegedeeld ...
 ... 0 ... Loo ...
 ... verblijf ... Gravenhage ... Hofrijtuigen ...
 ... aangeboden ...
 ... BlD ... nopens ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0624

page title: 1398 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... Vreemde ...
 ... 7 ...
 ... tusschen ... Archipel ...
 ... 216 ...
 ... eene ...
 ... waarbij ...
 ... voorstel ...
 ... dat ...
 ... Generaal ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0625

page title: 1399 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 5 ...
 ... machtig ... tot ...
 ... tusschen ... Nederland ...
 ... volmacht ...
 ... gezonden ...
 ... 3 ... BlD ...
 ... mededeeling ...
 ... Kamers ... tusschen ... 13 ...
 ... Nederland ... Bulgarije ... notas ...
 ... regeling ... betrekking ...
 ... Vorstendom ...
 ... April ...
 ... N@n ... Nederland ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0626

page title: 1400 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 9 ...
 ... 1897 ...
 ... tot_het ... het ...
 ... van ...
 ... Nederland ...
 ... 1895 ... 89 ...
 ... onderteekend ...
 ... teruggezonden ...
 ... volmacht ...
 ... tusschen ... het ...
 ... d ...
 ... nog ...
 ... Nederland ... Kolonien ...
 ... buitenlandsche ...
 ... Per_missive ... volmacht ...
 ... bekrachtiging ...
 ... Per ...
 ... de ...
 ... Octb ...
 ... machtig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0627

page title: 1401 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... gesloten ...
 ... ontwerp ...
 ... loten ... overeenkomst ...
 ... daartoe ...
 ... BlD ...
 ... 20 ...
 ... Washington ...
 ... teruggezonden ...
 ... 02 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0628

page title: 1402 [L] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... wetsontwerp ... wetsontwerp_tot ... overeenkomst ...
 ... 1897 ...
 ... Brussel ... betreffende ...
 ... Exploitatie ...
 ... overeenkomst ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ...
 ... geving ...
 ... Nederland ...
 ... regeling ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0629

page title: 1403 [R] Traktaten met en tusschen Vreemde Mogendheden - 1897/
 
 ... 3 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Novb ... 9 ... 6 ... machtig ...
 ... welke ... Novb ... 1896 ...
 ... onderteekend ...
 ... deel ... Zie ...
 ... 1899 ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... houden ...
 ... 2 ...
 ... volmacht ...
 ... Nederland ... Zwitserland ...
 ... uitleverings ...
 ... volmacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0630

page title: 1404 [L] 's Rijkszegel - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... medegedeeld ...
 ... 32 ... 2 ...
 ... gebruik ...
 ... 8 ...
 ... M ...
 ... A@a ...
 ... aangeboden ...
 ... 58 ... 8 ...
 ... 20 ... 9 ... 25 ...
 ... medegedeeld ...
 ... Koningin ...
 ... 1893 ... 74 ...
 ... Rijks ...
 ... bijl_teruggezonden_aan ...
 ... 1898 ...
 ... heeft ... M ...
 ... oordeel ... voor ...
 ... Koningin ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0631

page title: 1405 [R] Kon. Kol. Militair Invalidenhuis - 1897/
 
 ... 4 ... 5 ...
 ... 0 ...
 ... Bronbeek ...
 ... Europa ... aanwezigen ...
 ... Leger ...
 ... Dr ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0632

page title: 1406 [L] Kamers van Koophandel en Fabrieken - 1897/
 
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0633

page title: 1407 [R] Veeren - 1897/
 
 ... 2 ... 8 ...
 ... gemeentepont ...
 ... Amsterdam ... aldaar ...
 ... 28 ...
 ... Rotterdam ...
 ... tusschen ...
 ... 40 ... 0 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot ... verleenen ...
 ... heffing ...
 ... 5 ...
 ... heffing ...
 ... Rappt_WD ... alsboven ...
 ... Zaandam ...
 ... Zeedijk ...
 ... concessie ...
 ... over ...
 ... kanaal ... binnen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0634

page title: 1408 [L] Orden van den Gouden Leeuw van Nassau en van de Eikenkroon - 1897/
 
 ... Gouden_Leeuw ... Leeuw ... Nassau ...
 ... Orde ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0635

page title: 1409 [R] Deurwaarders - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0636

page title: 1410 [L] Weduwen en Weezenfonds voor burgerlijke Ambtenaren in Ned. Indie - 1897/
 
 ... Bakker ...
 ... M ...
 ... Indie ...
 ... Ned_Indie ...
 ... Raad ...
 ... zal ... zijn ... over ...
 ... 43 ... 4 ... 3 ... thans ...
 ... d ...
 ... nieuwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0637

page title: 1411 [R] Gratificatien - 1897/
 
 ... Krijgsschool ...
 ... te_sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... gemeente ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0638

page title: 1412 [L] Gratificatien - 1897/
 
 ... adres ...
 ... voorstel ...
 ... BlD ...
 ... Weenen ...
 ... inlichten ...
 ... mededeeling ... geen ...
 ... adres ...
 ... Haarlem ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0639

page title: 1413 [R] Gratificatien - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... Rappt ... tot_het ...
 ... bestemd ...
 ... Besluit ...
 ... 7 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot ... het ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... 15 ... 5 ... Octb ... alsboven ... boven ...
 ... Octb ... 44 ... 4 ...
 ... vermelde ... personen ...
 ... Octb ...
 ... 20 ... 0 ...
 ... Gravenhage ...
 ... Octb ... 64 ... 6 ... boven ...
 ... schrijven ...
 ... benoeming ... burgemeester ... houdende ...
 ... schrijven ...
 ... Mevrouw ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0640

page title: 1414 [L] Gratificatien - 1897/
 
 ... request ...
 ... Kapitein ...
 ... Utrecht ...
 ... Nijmegen ...
 ... bedrag ...
 ... rapport ...
 ... van ...
 ... Brief ... Herwaarden ...
 ... Rotterdam ... 24 ...
 ... gratificatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0641

page title: 1415 [R] Grondlasten - 1897/
 
 ... FD ...
 ... Stbl ... 124 ... 24 ...
 ... belastbare ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0642

page title: 1416 [L] Zweden en Noorwegen - 1897/
 
 ... medegedeeld ...
 ... worden ... wijze ...
 ... Regeering ...
 ... zal ... worden ... gevierd ...
 ... zullen ...
 ... BlD ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Notificatie ...
 ... teruggezonden ...
 ... machtiging ...
 ... zijner ... brief ...
 ... d ...
 ... audientie ...
 ... en_Noorwegen ... Noorwegen ... worden ...
 ... gesteld ...
 ... echtgenoote ...
 ... BlD ...
 ... 3 ...
 ... dragen ...
 ... K ...
 ... Noorwegen ...
 ... Fiat ... missive ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0643

page title: 1417 [R] Nederlande Handel-Maatschappij - 1897/
 
 ... Maatschappij ...
 ... Maatschappij ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0644

page title: 1418 [L] Nederlandsche Taal - 1897/
 
 ... No ...
 ... Rijkssubsidie ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0645

page title: 1419 [R] Siam - 1897/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... BlD ...
 ... heeft ...
 ... Loo ...
 ... Weenen ... heeft ...
 ... BlD ...
 ... BlD ...
 ... noodig ...
 ... BlD ...
 ... personen ...
 ... 61 ... 6 ...
 ... Londen ...
 ... teruggezonden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0646

page title: 1420 [L] Begrafenissen en Begraafplaatsen - 1897/
 
 ... Overijssel ...
 ... voorwaarden ...
 ... Israelitische ...
 ... @NUMERO ... 3 ...
 ... 2 ... 58 ... 8 ...
 ... ontheffing ...
 ... wijze ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0647

page title: 1421 [R] Tienden - 1897/
 
 ... Wanrooy ...
 ... Wagenberg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0648

page title: 1422 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... belasting ...
 ... 4 ... 43 ... 4 ... 5 ... 8 ... tot_het ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... M ...
 ... Raad ... beroep ...
 ... 4 ... verleenen ...
 ... den ...
 ... Gravenhage ... onder ... hierbij ...
 ... 18 ... 8 ...
 ... Besluit ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0649

page title: 1423 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... van ...
 ... Jhr ... belang ... Berkhout ...
 ... beroep ... beschikking ...
 ... Rotterdam ...
 ... adres ... dier ... belasting ...
 ... over ...
 ... verlaten ...
 ... @NUMERO ... 8 ... ger. ... Octb ...
 ... copie ... copie_rappt ...
 ... Pijselman ... Utrecht ...
 ... dienst ...
 ... 20 ... benoeming ...
 ... voor ...
 ... 25 ... 5 ...
 ... 37 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0650

page title: 1424 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... verleenen ...
 ... FD ...
 ... 59 ...
 ... verleenen ...
 ... verleenen ...
 ... Bussum ...
 ... Utrecht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0651

page title: 1425 [R] Perzie - 1897/
 
 ... Londen ...
 ... Nasser ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Londen ...
 ... Ambassadeur ...
 ... verblijvende ...
 ... HD ...
 ... BlD ...
 ... welk ...
 ... zich ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0652

page title: 1426 [L] Engeland - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 121 ... 2 ... aanbieding ...
 ... brief ...
 ... Koningin ...
 ... bevalling ...
 ... K ... Mevrouw ...
 ... antwoord ...
 ... BlD ...
 ... Loo ...
 ... BlD ...
 ... aan ... raad ... Londen ... worde ...
 ... 3 ... 31 ... Loo ... hou ...
 ... @HARE_MAJESTEITS_HrMs ... bevelen ...
 ... Londen ...
 ... Decb ...
 ... Koningin ...
 ... antwoord ... onderteekend ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0653

page title: 1427 [R] Beieren - 1897/
 
 ... Beieren ...
 ... Beieren ...
 ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0654

page title: 1428 [L] In- uit- en doorvoer - 1897/
 
 ... aanhang ...
 ... voordracht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0655

page title: 1429 [R] Duitsche Orde, Balye van Utrecht - 1897/
 
 ... Handelingen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0656

page title: 1430 [L] Suiker - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ...
 ... aanhangig ...
 ... voordracht ...
 ... aan ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 73 ... 7 ...
 ... 8 ...
 ... Rappt ... 65 ... alsboven ... houdende ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 43 ... 4 ... 2 ... 15 ... 5 ...
 ... Staatsblad ...
 ... 2 ... 8 ...
 ... 8 ... Minister ...
 ... benoemd ... Voorzittend ...
 ... Commissie ... voor ...
 ... vacatiegelden ...
 ... uitvoering ...
 ... aanwijzing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0657

page title: 1431 [R] Algemeen Bestuur - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Alg ... Bestuur ...
 ... Nieuw ... Minister ...
 ... Marine ... tot ...
 ... Oorlog ...
 ... Ministers ...
 ... 3 ...
 ... besluit ...
 ... 8 ... M ... Minister ... van ...
 ... mededeeling ...
 ... Staatscourant ...
 ... eene ... kennis ...
 ... eervol ... ontslag ...
 ... zoodanig ...
 ... kosten ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0658

page title: 1432 [L] Algemeen Bestuur - 1897/
 
 ... houdende ...
 ... Per ...
 ... beslissing ... zal ...
 ... Loo ... hierbij ...
 ... Oorlog ...
 ... Apeldoorn ...
 ... Majoor ...
 ... houdende ... mededeeling ...
 ... er ... Majoor ...
 ... afschrift ...
 ... 5 ...
 ... Dept ...
 ... 28 ...
 ... 28 ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0659

page title: 1433 [R] Algemeen Bestuur - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 28 ...
 ... overneming ... Notificatie ... Dept ...
 ... Rappt ... 46 ... 4 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Dept ...
 ... 24 ... alsboven ...
 ... medegedeeld ...
 ... dit ...
 ... allen ...
 ... zal ...
 ... verlaten ...
 ... 8 ...
 ... besluit ... Rijks ...
 ... betreffende ... inrichting ...
 ... 57 ...
 ... Mei ... aanleiding ...
 ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Marine ...
 ... Minister ... M ...
 ... Marine ... over ... Marine ...
 ... Minister ... Oorlog ...
 ... dankbetuiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0660

page title: 1434 [L] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... Rappt ... om ...
 ... beschikken ...
 ... den ... gewezen ...
 ... den ... gewezen ... Woersem ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... Rijks ... Zeemacht ...
 ... Rijks ...
 ... Rappt_MarD ... machtiging ...
 ... afwijzend ... de ...
 ... gewezen ...
 ... Brugge ...
 ... Rappt_MarD ... 3 ...
 ... 1e_kl ...
 ... beschikken ... op ...
 ... 1e_kl ... Amsterdam ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... RvSt ... nopens ...
 ... gewezen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0661

page title: 1435 [R] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... 1897 ... Marine ...
 ... Rappt_MarD ... verleenen ...
 ... Kapitein ...
 ... machinist ...
 ... toekenning ...
 ... Besluit ...
 ... 60 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... Loodswezen ... Besluit ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... Marinier ...
 ... thans ...
 ... Leiden ...
 ... 55 ...
 ... Machinist ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0662

page title: 1436 [L] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... 1897 ... Marine ...
 ... Rappt_MarD ... 43 ... 4 ... machtiging ...
 ... te_beschikken ... beschikken ... aanvrage ...
 ... 14 ...
 ... aan ... Rijks ... Zeemacht ...
 ... Rijks ... Loodswezen ...
 ... Pensioenraad ...
 ... 24 ...
 ... Rappt_MarD ... tot_het ...
 ... gepensionneerde ...
 ... Zeemacht ... K ...
 ... Rappt_MarD ... Novb ... 5 ... machtiging_om ...
 ... beschikken ...
 ... er ...
 ... Rotterdam ...
 ... Rappt_MarD ... Novb ...
 ... aan ... d ... ter_zee ... 1e_kl ...
 ... Rappt_MarD ... Novb ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0663

page title: 1437 [R] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... 1897 ... Marine ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... respectievelijk ...
 ... Baar ...
 ... G.O. ...
 ... Rappt_MarD ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... Vlaardingen ...
 ... 4 ... verleenen ...
 ... Zee ...
 ... Loodswezen ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... afwijzend ...
 ... laatstelijk ...
 ... Korporaal ...
 ... pensioen ...
 ... Burgerhout ...
 ... tegen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0664

page title: 1438 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... gagementen ...
 ... nopens ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Utrecht ...
 ... 155 ... 55 ...
 ... Sept ...
 ... aan ...
 ... werkzaam ... Inrichtingen ...
 ... aanhangig_te ...
 ... plaatsvervanger ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 32 ... 9 ...
 ... Wessels ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0665

page title: 1439 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ... Militaire ... gagementen ...
 ... om ...
 ... pensioen ... gewezen ...
 ... gepasporteerden ...
 ... Heerenveen ...
 ... missive ...
 ... Sept ...
 ... 50 ...
 ... Infanterie ...
 ... missive ...
 ... 61 ... 6 ... 41 ... mededeeling ...
 ... 51 ... boven ... nopens ...
 ... reclame ...
 ... Artillerie ...
 ... 6 ... 2 ...
 ... 24 ... 14 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0666

page title: 1440 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... militairen ...
 ... Luitenant ...
 ... Cavalerie ... vergunning ...
 ... den_RvSt ...
 ... Gravenhage ...
 ... pensioen ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0667

page title: 1441 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 14 ...
 ... militairen ...
 ... om_machtiging ... machtiging ...
 ... 14 ...
 ... 24 ...
 ... zich ...
 ... militairen ...
 ... om_machtiging ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0668

page title: 1442 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 4 ...
 ... 1897 ...
 ... 82 ...
 ... Artillerie ...
 ... p ...
 ... Artillerie ...
 ... gepensionneerden ...
 ... Infanterie ...
 ... afwijking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0669

page title: 1443 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 20 ... Rappt ... Rappt_MD ... machtig ...
 ... Regt ...
 ... 6 ... 2 ... RapptRvSt ... Novb ...
 ... K ... verleenen ...
 ... p ... Kolonel ...
 ... Commandant ... Vesting ...
 ... Artillerie ...
 ... 20 ...
 ... Mulder ...
 ... Kolonel ... Kwartiermeester ...
 ... 7 ... alsboven ...
 ... militairen ...
 ... Landmacht ...
 ... beschikken ...
 ... machtiging_om ...
 ... missives ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0670

page title: 1444 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Militaire ...
 ... aanhangig ...
 ... Divisie ...
 ... 32 ...
 ... 4e ... Infanterie ...
 ... 189 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0671

page title: 1445 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... RvSt ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... sergeant ... Infanterie ...
 ... pensioen ...
 ... Fiat_missive ...
 ... RapptRvSt ...
 ... 3 ...
 ... 2 ...
 ... regt ...
 ... afwijzing ... verzoek ...
 ... RvSt ... 8 ... Sept ... 3 ...
 ... 44 ... Octb ...
 ... 73 ... 7 ... alsboven ... boven ...
 ... Vesting ... Delft ...
 ... RapptRvSt ... rappt ... RvSt ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0672

page title: 1446 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 4 ... 5 ...
 ... verleenen ...
 ... pensioen ... Kwartiermeester ...
 ... Brandenburg ... non-activiteit ...
 ... militairen ...
 ... overweging_aanhangig_te ... maken ...
 ... Regt ...
 ... gesteld ...
 ... 9 ... Octb ...
 ... Rappt_MD ... machtiging ...
 ... Delft ...
 ... RapptRvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0673

page title: 1447 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg ...
 ... Militaire ... gagementen ...
 ... Rappt_MD ...
 ... beschikken ... op ...
 ... om ... nieuw ... genot ...
 ... worden ... gesteld ...
 ... verleenen ...
 ... Inrichtingen ...
 ... 5 ...
 ... RvSt ...
 ... Ruinen ...
 ... 5 ... RvSt ...
 ... Octb ...
 ... Besluit ... f ...
 ... Regt ...
 ... f ... 3 ...
 ... RapptRvSt ... 15 ... 5 ... Octb ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0674

page title: 1448 [L] Militieraden en Commissarissen - 1897/
 
 ... adres ...
 ... Baron ...
 ... eervol ... ontslag ... betrekking ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Overijssel ...
 ... Lutz ... Infanterie ...
 ... benoeming ...
 ... Militie ...
 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0675

page title: 1449 [R] Congressen - 1897/
 
 ... 28 ... 8 ...
 ... Regeering ...
 ... drankmisbruik ...
 ... voor ...
 ... Gravenhage ...
 ... medegedeeld ... dat ...
 ... voorstel ...
 ... vernemen ...
 ... 37 ... 8 ...
 ... Fiat_missive ... missive ...
 ... 39 ... 5 ...
 ... Kuyper ... Inspecteur ...
 ... Nederlandsche ...
 ... Brussel ...
 ... machtigen_tot ... doen ...
 ... brief ...
 ... 20 ... benoeming ...
 ... Nederland ...
 ... Brussel ...
 ... buiten ... Jhr ...
 ... Directeur ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0676

page title: 1450 [L] Generale en Groote Staf - 1897/
 
 ... 60 ...
 ... 1897 ...
 ... Commandant ...
 ... I ... Majoor ...
 ... Korps_Genietroepen ...
 ... Infanterie ...
 ... Gene ... ook ...
 ... Staf ...
 ... Chef ...
 ... met ...
 ... nasporing ...
 ... geschiedkundig ...
 ... Staf ... Kapitein ...
 ... Artillerie ...
 ... Wapen ... Artillerie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0677

page title: 1451 [R] Personeele belasting - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... het ... verleenen ...
 ... RvSt ... aanhangig ...
 ... College ... over ...
 ... April ...
 ... 0 ...
 ... 37 ...
 ... 4 ...
 ... te_Breda ... Breda ...
 ... RapptRvSt ... 7 ...
 ... 58 ... 2 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0678

page title: 1452 [L] Personeele belasting - 1897/
 
 ... 1897 ... b ...
 ... p ...
 ... Loge ... Breda ...
 ... 2 ... regeling ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ...
 ... FD ...
 ... Voorzitter ...
 ... Maastricht ...
 ... om ...
 ... 40 ...
 ... 1898 ... 6 ...
 ... alsboven ... beroep ...
 ... Directeur ...
 ... Breda ... plaatsen ... op ...
 ... Fiat ...
 ... Novb ... FD ... Octb ...
 ... 7 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0679

page title: 1453 [R] Veeren - 1897/
 
 ... roeibooten ...
 ... te ...
 ... Haarlemmermeer ... polder ... tusschen ...
 ... Haarlemmermeer ...
 ... 5 ...
 ... Visser ... Haarlemmerliede ...
 ... concessie ... tot_het ...
 ... over ...
 ... tot ...
 ... waterschap ...
 ... over ...
 ... nabij ...
 ... tot_het ... tot ...
 ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0680

page title: 1454 [L] Prebenden en Vicarien - 1897/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... machtig ...
 ... a ...
 ... Amersfoort ...
 ... machtig ...
 ... aan_de ... Universiteit ...
 ... beschikking ...
 ... 1897 ...
 ... 25 ...
 ... Leiden ...
 ... 87 ... 7 ...
 ... Staatscommissie ...
 ... regeling ...
 ... dankbetuiging ...
 ... leden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0681

page title: 1455 [R] Siam - 1897/
 
 ... 1419 ...
 ... BlD ...
 ... Adjudant ...
 ... Adjudant ... Koningin ...
 ... BlD ...
 ... diens ...
 ... moeten ...
 ... Loo ...
 ... Telegram ... Loo ...
 ... ook ...
 ... BlD ...
 ... aangenomen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0682

page title: 1456 [L] Siam - 1897/
 
 ... Nederland ...
 ... betreffende ...
 ... aan ... Station ... daarbij ...
 ... officieren ...
 ... niet ...
 ... teruggezonden ...
 ... brief ...
 ... 54 ...
 ... Minister ...
 ... Telegram ... Loo ... bericht ...
 ... aangewezen ...
 ... Koning_van ... door ...
 ... Rappt ... 0 ... nopens ...
 ... BlD ...
 ... d ... Koning ... K ...
 ... Adjudant ...
 ... Koningin ... M._is_aangewezen_om ... aangewezen ...
 ... door ...
 ... te ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0683

page title: 1457 [R] Oranje-Nassau Orde - 1897/
 
 ... gelegenheid ... verjaardag ...
 ... aanbieden ...
 ... Fiat ...
 ... 24 ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... zee ...
 ... Luitenant ...
 ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... Leeuw ...
 ... Officieren ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0684

page title: 1458 [L] Oranje-Nassau Orde - 1897/
 
 ... 1897 ... Orde ...
 ... 8 ... 6 ... machtig ...
 ... O. ...
 ... d ... Oranje ...
 ... laatstelijk ... auditeur ...
 ... het ...
 ... Internuntiatuur ...
 ... Besluit ...
 ... machtiging ...
 ... gelegenheid ... d ...
 ... Koningin ...
 ... hierbij ...
 ... Orde ... Oranje ...
 ... 28 ... 3 ...
 ... nopens ...
 ... Staats ... Staatscourant ...
 ... Leeuw ...
 ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... 28 ... 155 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0685

page title: 1459 [R] Oranje-Nassau Orde - 1897/
 
 ... 58 ...
 ... 1897 ...
 ... 24 ...
 ... gelegenheid ...
 ... Voorzitter ...
 ... Arnhem ... ook ...
 ... Staatscourant ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0686

page title: 1460 [L] Oranje-Nassau Orde - 1897/
 
 ... 59 ...
 ... 28 ... Rappt ... Kabt ... benoeming_van ...
 ... Oranje ... Oranje_Nassau ... Zie ...
 ... Arnhem ...
 ... 28 ...
 ... aantal ... onder ...
 ... verleend ...
 ... Koningin ...
 ... het ... BD ...
 ... Kabt ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... KB ...
 ... benoeming ...
 ... leden ...
 ... Zie ... ook ...
 ... benoeming ...
 ... Amsterdam ... Voorzitter ... de ...
 ... Maatschappij ... Landbouw ...
 ... Oranje ...
 ... Commandeur ... Oranje ... Nassau ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... 146 ... 61 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0687

page title: 1461 [R] Oranje-Nassau Orde - 1897/
 
 ... Orde ...
 ... om ...
 ... FM ...
 ... eene ... verleenen ...
 ... antwoord ...
 ... 51 ...
 ... Mannstadt ...
 ... Ridder ... Oranje ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... 24 ... machtig ...
 ... aanbieden ... voordracht ...
 ... het ...
 ... Drenthe ...
 ... 8 ...
 ... 28 ... Bakker ...
 ... Sept ...
 ... M ... zijnen ... willen ... voor ...
 ... aanbieden ... benoeming ...
 ... leeraar ...
 ... tot ...
 ... 3 ... 5 ...
 ... Octb ... alsboven ... benoeming ...
 ... gesloten ...
 ... ook ...
 ... Octb ... Besluit ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0688

page title: 1462 [L] Saksen Weimar - 1897/
 
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 57 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 20 ...
 ... Suriname ...
 ... betuig ... teruggezonden ...
 ... alsvoren ...
 ... Suriname ...
 ... Consul ...
 ... zake ...
 ... 63 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0689

page title: 1463 [R] Saksen Weimar - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... 46 ...
 ... 3 ... April ... 46 ...
 ... Mevrouw ...
 ... Eisenach ...
 ... ontwerp ...
 ... BlD ... 9 ...
 ... testament ...
 ... Nederlanden ... afschrift ...
 ... Berlijn ... door ... Minister ...
 ... Weimar ... schrijven ...
 ... geleide ... afschrift ...
 ... Per ... M ...
 ... zijn ... voor ... de ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0690

page title: 1464 [L] Geneeskunde - 1897/
 
 ... 46 ... 64 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... Rappt ... BD ... 20 ... 3 ... tot ... het ... verleenen ...
 ... rijkssubsidie ... voor ... het ...
 ... Haarlem ... omstreken ...
 ... gezondheids ...
 ... onderzoek ... van ... Harlingen ... voor ... worden ...
 ... aldaar ...
 ... Op_adres ... adres ...
 ... te_Breda ... Breda ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Zeeland ... Westelijk ...
 ... Rappt_BD ... 6 ...
 ... d ...
 ... Nederlandsche ... zeeschepen ...
 ... Rappt_BD ... 8 ...
 ... Woensdrecht ...
 ... 8 ... Octb ... 4 ... 41 ... 4 ... 9 ... adres ...
 ... Octb ... adres ...
 ... 146 ... 4 ... 46 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0691

page title: 1465 [R] Geneeskunde - 1897/
 
 ... Noordbrabant ... ook ...
 ... maatschap ...
 ... Nederlandsche ...
 ... adres ...
 ... Arnhem ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... raad ... Zee ...
 ... 3 ...
 ... Belgie ... wederop ...
 ... gezondheids ...
 ... Helder ... Besluit ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0692

page title: 1466 [L] Militair Onderwijs - 1897/
 
 ... Onderwijs ...
 ... verzocht ... M ...
 ... gegeven ...
 ... opheffing ...
 ... Artillerie ...
 ... Notificatie ...
 ... om_machtiging ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... den ... den_RvSt ... RvSt ... overweging ...
 ... Reglement ...
 ... Hoofdcursus ...
 ... 9 ...
 ... 1898 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0693

page title: 1467 [R] Twisten en Ongeregeldheden - 1897/
 
 ... onder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0694

page title: 1468 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1897/
 
 ... No ...
 ... Luitenant ...
 ... buiten ...
 ... Konings ...
 ... Rotterdam ...
 ... 24 ... alsboven ...
 ... gewoon ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... voorzien ...
 ... d ...
 ... tusschen ...
 ... 8 ... dat ...
 ... voorzien ...
 ... leveringen ... behoeve ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0695

page title: 1469 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1897/
 
 ... leverantien ...
 ... 8 ... 2 ... Rappt ... Rappt_MD ... MD ... Sept ... m ...
 ... aanbesteding ... worden ... voorzien ...
 ... voor ...
 ... Artillerie ... voor ...
 ... Artillerie ...
 ... tot ... alsboven ...
 ... Rappt_WD ... alsboven ...
 ... voorzien ...
 ... Dept ...
 ... Spoorweg ...
 ... dat ...
 ... levering ...
 ... Octb ... boven ...
 ... ten_behoeve ...
 ... te_Zwolle ... Besluit ... Zwolle ...
 ... alsboven ...
 ... gereedschappen ...
 ... Delft ...
 ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0696

page title: 1470 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Octb ... 6 ... 7 ... 41 ...
 ... van_het ... ziekenhuis ...
 ... Leiden ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... alsboven ... wordt ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... nieuwe ...
 ... Amsterdam ...
 ... 2 ... boven ... voorzien ...
 ... het ...
 ... zuider ... Maas ...
 ... 46 ... Rappt_BD ... 15 ...
 ... de ...
 ... Octb ... 150 ...
 ... leveren ...
 ... Maurits ...
 ... 5 ... 8183,_tot_goedkeuring ... goedkeuring ...
 ... voorzien ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0697

page title: 1471 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1897/
 
 ... 1470 ...
 ... 1897 ... leverantien ...
 ... Novb ... 0 ... goedkeuring ...
 ... aanbesteding ... wordt ... inrichting ...
 ... Besluit ...
 ... machtiging_om ... alsboven ...
 ... voorzien ... benoeming ...
 ... een ...
 ... FD ... Novb ... tot ... goedkeuring ...
 ... voorzien ... werken ...
 ... inrichting ... voor ...
 ... Utrecht ...
 ... 8 ... Novb ...
 ... 3 ...
 ... betreffende ... onderzoek ...
 ... verschijnselen ...
 ... uitvoering ... werken ... tot ...
 ... den ...
 ... Rotterdam ...
 ... 57 ... levering ...
 ... artillerie ...
 ... 15 ... 56 ... 5 ... 68 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0698

page title: 1472 [L] Veeren - 1897/
 
 ... Rappt ...
 ... heffing ...
 ... 3 ...
 ... Besluit ...
 ... 9 ... 102 ...
 ... tot ... heffing ...
 ... over ...
 ... 8 ...
 ... baron ...
 ... concessie ...
 ... over ...
 ... 9 ... Octb ...
 ... tot ...
 ... Novb ... 14 ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0699

page title: 1473 [R] Veeren - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0700

page title: 1474 [L] Dept van Buitenlandsche Zaken - 1897/
 
 ... 107 ...
 ... 1897 ... Zaken ...
 ... Noorwegen ... gevoegd ...
 ... den ...
 ... Dept ... heeft ...
 ... 107 ... 10 ... 0 ... 7 ... Hingman ...
 ... te ... toelage ...
 ... opneming ...
 ... alle ... beschikken ...
 ... Dept ... daarvan ...
 ... Minister ...
 ... Novb ...
 ... Buitenl ...
 ... Bruins ... tot ...
 ... thans ... en_tot ...
 ... Besluit ...
 ... BlD ... teruggezonden ...
 ... 9 ... Decb ...
 ... mededeeling ...
 ... 1897 ...
 ... aangetroffen ...
 ... Decb ...
 ... mededeeling ...
 ... M ...
 ... Per ...
 ... heeft ...
 ... beschikken ... bestemd ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0701

page title: 1475 [R] Siam - 1897/
 
 ... medegedeeld ...
 ... Graaf ...
 ... ver ...
 ... Koning ... aan ...
 ... Nederlandsche ... Hof ...
 ... BlD ... dat ...
 ... voorstel ... heeft ... vereenigd ...
 ... die ...
 ... 9 ... 3 ... 10 ... ook ...
 ... Amsterdam ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... 63 ... 3 ... voor ...
 ... gegeven ... omtrent ...
 ... 3 ...
 ... Amsterdam ...
 ... BlD ...
 ... Koningin ...
 ... den_Koning_van_Siam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0702

page title: 1476 [L] Archieven - 1897/
 
 ... kwartiermeester ...
 ... Rappt_BD ... 63 ...
 ... van ... afschrift ... van ...
 ... besluit ... 5 ...
 ... Per ...
 ... 9 ...
 ... Per ...
 ... 21 ...
 ... Octb ... 8 ...
 ... van ...
 ... het ... 8 ... @NUMERO ... 50 ...
 ... Rijks ...
 ... Besluit ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0703

page title: 1477 [R] Archieven - 1897/
 
 ... Adel ... 28 ... Octb ... 4 ...
 ... Octb ... adres ...
 ... om ... eervol ...
 ... Rijks ...
 ... 7 ... ook ...
 ... 54 ...
 ... 115 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Notificatie ...
 ... de ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig_te ...
 ... art ...
 ... houdende ...
 ... a ... Novb ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0704

page title: 1478 [L] Tentoonstellingen - 1897/
 
 ... 127 ...
 ... adres ...
 ... Pierson ... ontslag ...
 ... benoeming ... Delft ...
 ... Nederland ...
 ... Parijs ...
 ... M ... goedkeuring ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0705

page title: 1479 [R] Werving - 1897/
 
 ... toelating ...
 ... Wapen ... Cavalerie ... 1904 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0706

page title: 1480 [L] Personeel der directe belastingen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... 8 ... 9 ...
 ... Op_adres ... adres ...
 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... den ... Beilen ... B ...
 ... Buiksloot ...
 ... alsboven ...
 ... Verhoeff ...
 ... Goes ...
 ... 15 ...
 ... inspecteurs ...
 ... 65 ... 5 ... Baron ...
 ... waarneming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0707

page title: 1481 [R] Personeel der directe belastingen - 1897/
 
 ... directe_belastingen ...
 ... 8 ... benoeming_tot ...
 ... Directie ...
 ... Maastricht ...
 ... Zwolle ...
 ... thans ... waarneming ... Besluit ...
 ... Octb ... 74 ...
 ... Bouma ...
 ... omtrent ...
 ... 6 ... Octb ...
 ... d ...
 ... Dinxperlo ... Heerenberg ...
 ... te ...
 ... Octb ...
 ... Chef ...
 ... b ...
 ... benoeming_tot ...
 ... Octb ... 6 ...
 ... d ...
 ... adjunct ... inspecteurs ...
 ... b ... betrekking ... beschikking ...
 ... inspecteur ... Besluit ...
 ... 14 ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0708

page title: 1482 [L] Personeel der directe belastingen - 1897/
 
 ... belastingen ...
 ... Maas ... Geesterenus ... Decb ...
 ... Hillegers ... verlof ...
 ... d ... zes ... maanden ...
 ... zwaar ...
 ... 32 ... Octb ... Op_adres ... adres ...
 ... d ...
 ... verlof ... afwezigheid ...
 ... zijn ...
 ... 28 ... Octb ... Minister ...
 ... ontheffen ...
 ... adjunct ... dier ...
 ... stellen ...
 ... betreffende ...
 ... dat ...
 ... verleend ...
 ... inspecteur ...
 ... directie ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0709

page title: 1483 [R] Siam - 1897/
 
 ... KdK ... K ...
 ... volgens ...
 ... Siam ...
 ... HD ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0710

page title: 1484 [L] Staten Generaal - 1897/
 
 ... Sept ...
 ... 8 ... 80 ...
 ... Staten ... Generaal ... heden ...
 ... gesloten ...
 ... 56 ... opgave ...
 ... leden ... de_Tweede ...
 ... zijn ...
 ... Notificatie ...
 ... Genl. ... BlD ... 10 ...
 ... d ...
 ... Tweede_Kamer ... Kamer ... Genl. ...
 ... archief ...
 ... 44 ...
 ... 8 ...
 ... M ...
 ... zal ...
 ... 0 ...
 ... het ...
 ... d ... StGenl ...
 ... M ...
 ... M ...
 ... 4 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0711

page title: 1485 [R] Staten Generaal - 1897/
 
 ... BD ...
 ... benoeming ...
 ... Gleichman ... Voorzitter ... Kamer ...
 ... voor ...
 ... voordracht ... toegezonden ...
 ... benoeming ...
 ... gehouden ...
 ... eene ...
 ... aanbieding ...
 ... antwoord ... op ...
 ... brief ... aan ...
 ... 2 ... 3 ... Sept ...
 ... zal ...
 ... den ... d ... voor ...
 ... Per ...
 ... Kamer ...
 ... opperkamerheer ... Chef ...
 ... Hofmaarschalk ...
 ... nopens ... leden ...
 ... Kamer ...
 ... medegedeeld ...
 ... kwartiermeester ... waarbij ...
 ... Vervolg_op ... 8 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0712

page title: 1486 [L] Staten Generaal - 1897/
 
 ... Adres ...
 ... Voorzitter ... de_Tweede ...
 ... ontvangen ...
 ... Kamer ...
 ... Woensdag ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... Chef ...
 ... aangeboden ...
 ... mededeeling ...
 ... de_Tweede_Kamer ... zijn ...
 ... Geopend ...
 ... mededeeling ...
 ... 3 ...
 ... de_Tweede ...
 ... Besluit ... Kamer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0715

page title: 1489 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... gagementen ...
 ... 109 ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ...
 ... gewezen ... militairen ...
 ... Besluiten_fiat ... fiat ...
 ... Rappt ...
 ... RvSt ...
 ... d ... Korpo ...
 ... missive ...
 ... Octb ... 4 ...
 ... Novb ...
 ... 45 ... 4 ... 5 ... 28 ...
 ... Muntendam ... haar ... zoon ...
 ... milicien ...
 ... Octb ...
 ... Novb ...
 ... boven ...
 ... missive ...
 ... Novb ... Octb ...
 ... Novb ... 15 ... Novb ...
 ... Rappt_MD ...
 ... Marechaussee ... Generaal ...
 ... Novb ... 34 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0716

page title: 1490 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... 6 ...
 ... d ... RvSt ... nopens ...
 ... milicien ...
 ... N ...
 ... Decb ... MD ...
 ... 57 ... alsboven ...
 ... missive ...
 ... RapptRvSt ... Novb ...
 ... Novb ... 15 ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... beschikken ...
 ... missives ...
 ... RvSt ... nopens ...
 ... gepasporteerden ... Sergeant ... m ...
 ... Schiedam ...
 ... RvSt ... Novb ... 0 ...
 ... Novb ...
 ... nopens ...
 ... Korporaal ... Amsterdam ...
 ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0717

page title: 1491 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg_van_bladz ... 14 ...
 ... Militaire ...
 ... Octb ... 3 ... tot_het ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Besluiten_fiat ...
 ... Rappt ... 5 ... Octb ...
 ... nopens ... aanvrage ...
 ... Amsterdam ...
 ... worden ... gesteld ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ... 10 ... Novb ...
 ... Novb ...
 ... Octb ... 44 ... 4 ... alsboven ... boven ...
 ... 8 ... Novb ... 2 ...
 ... Novb ...
 ... boven ...
 ... pensioen ...
 ... 181 ... 8 ... RvSt ... Novb ...
 ... 50 ... 2 ... Novb ... 50 ... Novb ...
 ... pensioen ...
 ... Novb ... Octb ...
 ... Rappt ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0718

page title: 1492 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... machtiging_om ...
 ... beschikken ...
 ... militairen ... k ...
 ... gesteld ... pensioen ...
 ... nopens ... d ... de ...
 ... Gramsbergen ...
 ... Fiat ...
 ... 26 ... RapptRvSt ... 2 ...
 ... boven ...
 ... van_het ... Regt ...
 ... hem ... verleend ...
 ... 25 ... RvSt ... Novb ...
 ... 55 ... Novb ...
 ... Infanterie ...
 ... tegen ...
 ... 37 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0719

page title: 1493 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... 55 ... 4 ... 41 ... 4 ... verleenen ...
 ... eenige ... militairen ...
 ... Besluiten ...
 ... Arnhem ... om ...
 ... 15 ... Rappt ... Novb ... 40 ... om ...
 ... afwijzing ...
 ... 20 ... 44 ...
 ... verleenen ...
 ... 16 ...
 ... pensioen ...
 ... Leiden ...
 ... RapptRvSt ... Decb ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0720

page title: 1494 [L] Congressen - 1897/
 
 ... de ...
 ... Regeering ...
 ... Brussel ...
 ... den ... dank ...
 ... Staatscourant ...
 ... benoeming ...
 ... voor ... Nederland ... Brussel ...
 ... Nederland ... Brussel ...
 ... internationale ...
 ... machtigen_tot ...
 ... regeling ... zijner ...
 ... d ... ook ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0721

page title: 1495 [R] Staten Generaal - 1897/
 
 ... Vervolg_van ... 5 ...
 ... Novb ...
 ... traktement ... over ...
 ... eervol ...
 ... Eerste ... Kamer ...
 ... Novb ...
 ... jaarwedden ...
 ... K ... benoemd ...
 ... worden ...
 ... Corrector ... Besluit ...
 ... 28 ...
 ... Staten ... d ...
 ... Kamer ... Jhr ...
 ... omtrent ...
 ... 1898 ...
 ... daarvan ...
 ... van_het ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0722

page title: 1496 [L] Waterstaat in 't Algemeen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Staatscommissie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0723

page title: 1497 [R] Geschenken - 1897/
 
 ... heeft ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0724

page title: 1498 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... 9 ... 95 ...
 ... Meeuwen ... Haarlem ...
 ... Octb ... Wessem ...
 ... Gravenhage ... verleenen ...
 ... RvSt ... d ... overweging ... aanhangig_te_maken ...
 ... voordracht ...
 ... 20 ... 9 ... Novb ...
 ... 6 ...
 ... copie ...
 ... Snouck ...
 ... Voorzitter ... d ...
 ... belasting ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0725

page title: 1499 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Octb ... adressen ...
 ... Groningen ... K ...
 ... om ... teruggave_van ...
 ... 7 ... tot ... tot_het ... tot_het_verleenen ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ...
 ... den ...
 ... Gravenhage ...
 ... 90 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... aanleg ... vermogens ...
 ... Londen ...
 ... Novb ... tot ...
 ... aanslag ...
 ... belasting ... over ... 8 ... 5 ... Naaml ...
 ... ceramieke ...
 ... Wijk ... Maastricht ...
 ... tot_het ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... vermindering ...
 ... Baren ...
 ... Utrecht ... den ...
 ... belasting ... Scherpbier ...
 ... Winschoten ...
 ... alsboven ... boven ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0726

page title: 1500 [L] Egypte - 1897/
 
 ... Consul ... Generaal ...
 ... Wetboek ...
 ... Egypte ... voorwaarde ...
 ... verleend ...
 ... missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0727

page title: 1501 [R] Posterijen en Telegrafen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... belast ...
 ... geven ... ten_behoeve ... behoeve ... Besluit ...
 ... Octb ... 37 ... 3 ...
 ... voor ... over ...
 ... Secretaris ...
 ... leden ...
 ... stellen ... Rijks ...
 ... aanzien ...
 ... g ... exploitatie ...
 ... telephonische ...
 ... 55 ...
 ... uitgave ...
 ... Spoorwegen ...
 ... Octb ... 7 ... tot ... toekenning ...
 ... telegraafkantoor ...
 ... werkzaam ...
 ... Hoofdbestuur ... posterijen ...
 ... Octb ... benoeming ...
 ... Octb ...
 ... Groot ... Rijksbe ...
 ... 15 ... 5 ... voor ... 2 ...
 ... Rijksschat ...
 ... behoud ...
 ... Vervolg_op ... 150 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0728

page title: 1502 [L] Posterijen en Telegrafen - 1897/
 
 ... T ...
 ... vergunning ...
 ... aanleg ...
 ... 54 ...
 ... Varsseveld ...
 ... Stbl ...
 ... 205 ... 20 ...
 ... verwarming ...
 ... aanleg ...
 ... Spiegels ...
 ... Londen ... Linden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0729

page title: 1503 [R] Posterijen en Telegrafen - 1897/
 
 ... 28 ... 63 ... tot_het ...
 ... vrijstelling ... voor ...
 ... autoriteiten ...
 ... Rappt ... Octb ... 4 ...
 ... dd ...
 ... wedde ...
 ... Muller ... Rotterdam ... wegens ...
 ... heeft ...
 ... voorleggen ...
 ... KdK ... rappt ...
 ... betreffende ... wetsontwerp ... ontwerp ... Telefonie ...
 ... daarvan ...
 ... bericht ...
 ... om ...
 ... RvSt ...
 ... dat ...
 ... verleend ...
 ... 121 ... 2 ... 3 ...
 ... gezonden ...
 ... k ... zijn ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0730

page title: 1504 [L] Posterijen en Telegrafen - 1897/
 
 ... Octb ... 4 ... 40 ... 4 ... toekennen ...
 ... lokaal ...
 ... posterijen ...
 ... Leeuwarden ... Zwolle ...
 ... Utrecht ...
 ... directeur ... telegraaf ...
 ... kantoor ... Monnikendam ...
 ... machtig ...
 ... bevordering ...
 ... Novb ... 5 ...
 ... te_Rotterdam ... Rotterdam ...
 ... aanleg ...
 ... tusschen ...
 ... 2 ...
 ... Novb ...
 ... dienst ...
 ... Zeeland ...
 ... de ... provincie ...
 ... 150 ... 50 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0731

page title: 1505 [R] Posterijen en Telegrafen - 1897/
 
 ... adres ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... eervol_ontslag ...
 ... tot_het_verleenen ... tot_het_verleenen_van ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... directeur ...
 ... 20 ...
 ... Arnhem ...
 ... 426 ... benoeming ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0732

page title: 1506 [L] Posterijen en Telegrafen - 1897/
 
 ... 1897 ... 1 ... 8 ... 7 ...
 ... Novb ...
 ... directeur ... van_het ...
 ... 26 ... 4 ... 43 ... 4 ... k ...
 ... post ... die ...
 ... hebben ... examen ...
 ... 1874 ...
 ... posterijen ...
 ... 4 ... 43 ... 4 ...
 ... firma ...
 ... verleenen ...
 ... beide ...
 ... 44 ... 4 ... om_bij ...
 ... overweging ... overweging_aanhangig_te ...
 ... 7 ... houdende ...
 ... gebruik ...
 ... Decb ... 9 ... Decb ... 5 ...
 ... 3 ... Decb ... 55 ...
 ... 44 ...
 ... worden ...
 ... Fiat ...
 ... 9 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0733

page title: 1507 [R] Rijks en Lands Advocaten - 1897/
 
 ... ontslag ...
 ... Zeeland ...
 ... Novb ...
 ... belasten ...
 ... procureur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0734

page title: 1508 [L] Gevangenissen - 1897/
 
 ... 8 ...
 ... 34 ... Octb ...
 ... belooning ...
 ... beambten ... de ... Rijkswerkinrichting ...
 ... Leiden ...
 ... Octb ...
 ... Regenten ... over ... Staf ...
 ... Gorinchem ...
 ... 4 ... Voorzitter ...
 ... College ...
 ... betrek ...
 ... College ... over ...
 ... zoodanig ...
 ... Referendaris ... Dept ... Justitie ...
 ... belast ...
 ... Octb ...
 ... leden ... Secretaris ... van_het ...
 ... Regenten ...
 ... 20 ... 32 ... adres ...
 ... eervol ...
 ... van_het ...
 ... Regenten ... g ...
 ... ontslag ...
 ... Vervolg_op ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0735

page title: 1509 [R] Gevangenissen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 44 ... Jhr ...
 ... ontslag ... benoeming ...
 ... voor ...
 ... ontslag ... dankbetuiging ...
 ... Octb ...
 ... Utrecht ... geestelijke ...
 ... Novb ... Op_adres ... adres ...
 ... adressen ...
 ... E ... Jhr ...
 ... eervol ...
 ... A ...
 ... College ... Regenten ...
 ... over ... het ...
 ... Roermond ... en ... over ...
 ... Decb ... 115 ... 15 ... 5 ... Op_adres ... adres ... Westen ...
 ... Leeuwarden ...
 ... ontslag ...
 ... Op_adres ... adres ... Baron ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ... lag ... Voorzitter ...
 ... Alkmaar ...
 ... Besluit ... dankbetuiging ...
 ... 158 ... 58 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0736

page title: 1510 [L] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... Arnhem ...
 ... Arnhem ...
 ... eerewacht ...
 ... Arnhem ...
 ... H. ... M ...
 ... 15 ... 5 ...
 ... b ... 3 ...
 ... ook ...
 ... uit ... aan ... 15 ...
 ... het ...
 ... d ...
 ... Genl ...
 ... KdK ...
 ... zullen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0737

page title: 1511 [R] Maten en Gewichten (IJkwezen) - 1897/
 
 ... 51 ...
 ... k ...
 ... voor ... bureelkosten ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0738

page title: 1512 [L] Brieven van kennisgeving - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... BlD ...
 ... Brussel ... 10 ... Octb ... houdende ... kennisgeving ...
 ... BlD ... Octb ... een ...
 ... bovenst ...
 ... Notificatie ...
 ... Octb ...
 ... 7 ...
 ... den ...
 ... eneraal_Don ... Maria ... Barrios ...
 ... 1897 ... houdende ... kennisgeving ...
 ... jaren ... waarvoor ...
 ... het ... antwoord ...
 ... 7 ... Novb ... aan ... Z ...
 ... van ... Saksen ... S ... kennisgeving ...
 ... HD ... gemalin ...
 ... Hertog ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0739

page title: 1513 [R] Suiker - 1897/
 
 ... 3 ...
 ... maken ...
 ... voordracht ...
 ... uitbetaling ...
 ... missive ...
 ... 9 ... 41 ...
 ... alsboven ...
 ... inrichting ...
 ... wordt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0740

page title: 1514 [L] Koophandel en Scheepvaart - 1897/
 
 ... 15 ...
 ... 1897 ...
 ... Amster ...
 ... Octb ...
 ... over ...
 ... Amsterdam ... 1896 ...
 ... plaatsen ...
 ... 16 ... 17 ... 7 ...
 ... over ...
 ... Besluit ...
 ... 20 ... alsboven ... boven ...
 ... Buitenland_te ... Amsterdam ...
 ... d ...
 ... houdende ... en_tot ... tot ... voorkoming ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ... Decb ... 7 ... Decb ...
 ... om ...
 ... Decb ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0741

page title: 1515 [R] Oranje Nassau Orde - 1897/
 
 ... Rappt_BD ... BD ... Octb ...
 ... benoeming ...
 ... hoog ... hoogleeraar ... leeraar ... Polytechnische ...
 ... April ... Orde ...
 ... 41 ... Octb ...
 ... Octb ... alsboven ... boven ... benoeming ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Hollandsche ... Maatschappij ...
 ... Ridder ...
 ... missive ...
 ... 44 ... 15 ... Octb ... ger. ... Octb ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Orde ... van ... Oranje ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... ook ...
 ... 16 ... BD ...
 ... Staats ...
 ... Courant_van_heden ...
 ... 8 ... Octb ... om ...
 ... aanbieden ... een ... van ...
 ... gezagvoerder ...
 ... Ridder ... Oranje ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... 2 ... 3 ... Octb ... Besluit_fiat ... Octb ...
 ... Octb ... boven ... benoeming ...
 ... Oranje ... Nassau ...
 ... Novb ... Octb ... Besluit ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0742

page title: 1516 [L] Oranje Nassau Orde - 1897/
 
 ... 4 ... machtig ...
 ... Besluit ...
 ... gepensionneerden ... Ambtenaar ... Faes ...
 ... particuliere ...
 ... Orde ...
 ... Besluit ...
 ... Ridder ...
 ... Oranje_Nassau ...
 ... Nassau ...
 ... Fiat_missive ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0743

page title: 1517 [R] Oranje Nassau Orde - 1897/
 
 ... BlD ... Novb ...
 ... machtiging_tot ... aanbieden ...
 ... noeming ...
 ... Hospitaal ...
 ... Rappt_MarD ... 15 ...
 ... alsboven ... tot_het ... het ...
 ... Nassau ...
 ... Maatschappij ... voor ...
 ... 5 ... Novb ... 15 ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... Oranje ... aan ... M ... Staal ...
 ... Roeiers ... Feringa ...
 ... Steenkiste ...
 ... d ... Sarens ...
 ... missive ...
 ... 3 ...
 ... Secretaris ... gemeente ...
 ... Ridder ...
 ... 24 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0744

page title: 1518 [L] Personeele belasting - 1897/
 
 ... 45 ...
 ... bij ...
 ... overweging ... aanhangig_te ... maken ... van_het ... beroep ...
 ... sHertogenbosch ... Hertogenbosch ...
 ... Zedelijk ...
 ... plaatsen ...
 ... 2 ... belasting ...
 ... 1896 ...
 ... 3 ... Novb ... 3 ...
 ... 8 ... 57 ...
 ... Rappt_GedStaten ... Octb ...
 ... 8 ... 2 ... Octb ...
 ... beroep ...
 ... Dr ...
 ... Dr ...
 ... d ... bel ...
 ... 34 ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0745

page title: 1519 [R] Personeele belasting - 1897/
 
 ... 1897 ... 8 ... 9 ... 7 ...
 ... 28 ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... beroep ... voor ...
 ... belasting ...
 ... 2 ... Octb ...
 ... de_overweging ... overweging ... aanhangig ... aanhangig_te ... van_het ... beroep ...
 ... Kerk ... tegen ...
 ... er ...
 ... Rotterdam ...
 ... Kerk ... gebruik ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ...
 ... 2 ... regeling ...
 ... 2 ... Novb ...
 ... 5 ... 58 ...
 ... Octb ... alsboven ... ingesteld ... door ...
 ... Scheveningen ... gemeente ... Gravenhage ...
 ... plaatsen ...
 ... Novb ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0746

page title: 1520 [L] Waarborg op de gouden en zilveren werken - 1897/
 
 ... Octb ...
 ... verleenen ... traktement ...
 ... Controleur ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0747

page title: 1521 [R] Denemarken - 1897/
 
 ... een ...
 ... Denemarken ... kennisgeving ...
 ... K ... Mevrouw ...
 ... met ...
 ... Per ... antwoord ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0748

page title: 1522 [L] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... bestemd ...
 ... voor ... op ...
 ... dat ... K ...
 ... 44 ... 2 ... Octb ...
 ... Graaf ... Chef ...
 ... Koningin ... Novb ...
 ... Jhr ... M ... Ranitz ...
 ... heeft ... aangewezen_om ...
 ... afschrift ...
 ... 44 ...
 ... Octb ... 41 ...
 ... Inhuldiging ...
 ... September ...
 ... daarvan ...
 ... voorstel ...
 ... Novb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0749

page title: 1523 [R] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... Ceremoniemeester ...
 ... Mevrouw ...
 ... gevoelen ... KdK ...
 ... Per_missive ... Per ...
 ... heeft ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0750

page title: 1524 [L] Domeinen - 1897/
 
 ... 3 ...
 ... No ...
 ... 16 ...
 ... aanhangig ... aanhangig_te ... houdende ... een ...
 ... tot ...
 ... om ...
 ... 2 ... Novb ... Octb ...
 ... 43 ... Novb ...
 ... Boodschap ... de_Tweede ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Tweede_Kamer ... Kamer ...
 ... kennis ... kennisgeving ...
 ... alsvoren ... RvSt ...
 ... 1898 ...
 ... Novb ... 9 ...
 ... baron ...
 ... 71 ...
 ... d ...
 ... goedkeuring ...
 ... Novb ...
 ... Novb ... goedkeuring ...
 ... tusschen ... Staat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0751

page title: 1525 [R] Domeinen - 1897/
 
 ... 7 ... Novb ... om_bij ...
 ... RvSt ... overweging ...
 ... RapptRvSt ... RvSt ... Novb ...
 ... Boodschap ... StGenl ...
 ... 15 ... 5 ... kennisgeving ...
 ... alsvoren ...
 ... 44 ... 8 ... goedkeuring ...
 ... Staat ... waterschap ...
 ... Achteresch ... gesloten ...
 ... opgevulde ...
 ... omtrent ...
 ... Dept. ...
 ... zaken ... een ...
 ... van_het ...
 ... Nota ...
 ... zooveel ...
 ... Directeur ... eervol ...
 ... werkzaamheden ...
 ... Z_callig ... April ...
 ... Vervolg_op ... 5 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0752

page title: 1526 [L] Domeinen - 1897/
 
 ... betreffende ...
 ... Zaken ...
 ... daartoe ...
 ... Staatsblad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0753

page title: 1527 [R] Spoorwegen - 1897/
 
 ... No ...
 ... 32 ... 2 ... adres ...
 ... bouwen ...
 ... Teunissen ...
 ... adres ...
 ... 16 ... Novb ...
 ... Amsterdam ...
 ... aanleg ...
 ... concept_voorwaarden ... voorwaarden ...
 ... missive ...
 ... 20 ... Novb ...
 ... van_het ...
 ... reglement ... voor ... den ...
 ... Stbl ...
 ... 15 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0754

page title: 1528 [L] Spoorwegen - 1897/
 
 ... 17 ...
 ... behoud ...
 ... tot_het ...
 ... binnen ...
 ... den ... Spoorweg ...
 ... Novb ... 67 ... tot_het ... het ... toekennen ...
 ... Ambtenaar ... Algemeenen ...
 ... den ...
 ... wegens ...
 ... zullen ...
 ... 15 ... te ...
 ... Utrecht ... behoeve ... te ...
 ... Notificatie ... Novb ...
 ... 46 ... 25 ... 7 ...
 ... te_Tilburg ...
 ... den ... d ... verboden ...
 ... stand ...
 ... du ...
 ... Muller ... gepensionneerd ... Kapitein ... Infanterie ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... commandant ...
 ... Kapitein ... Veerman ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0755

page title: 1529 [R] Spoorwegen - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0756

page title: 1530 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... Rappt_MD ... 28 ...
 ... RvSt ...
 ... gepasporteerden ... geemployeerde ...
 ... Amersfoort ...
 ... 1898 ...
 ... 2 ... Octb ... 4 ... verleenen ...
 ... Rappt_MD ... om ... machtig ... machtiging ... machtiging_om ...
 ... te_beschikken ...
 ... toekenning ... p ... aangewezen ...
 ... gepensionneerd ... gepensionneerden ... soldaat ...
 ... RvSt ... 24 ... Novb ... 24 ... Octb ...
 ... 7 ... 3 ... Novb ...
 ... alsboven ...
 ... gepasporteerden ...
 ... Novb ...
 ... Vervolg ... op_bladz_1 ... op_bladz_15 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0757

page title: 1531 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Vervolg_van_bladz ...
 ... 1897 ... pensioenen ... gagementen ...
 ... MD ... om ...
 ... nopens ...
 ... gepasporteerden ...
 ... thans ... Zutphen ...
 ... 24 ... Novb ... Octb ...
 ... 28 ... Octb ... tot ... tot_het ... verleenen ...
 ... tijdelijk ... pensioen ... voor ...
 ... Luitenant ...
 ... Octb ... 3 ... verleenen ...
 ... militairen ...
 ... Rappt_MD ... Octb ... machtiging_om ... om_bij ...
 ... overweging ... aanhangig ...
 ... den ... gepensionneerden ...
 ... Kapitein ... Infanterie ...
 ... hem ...
 ... 46 ... 63 ...
 ... 63 ... Decb ... Novb ...
 ... Decb ... 63 ...
 ... 28 ... gericht ...
 ... Gravenhage ...
 ... te ...
 ... request ...
 ... request ... op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0758

page title: 1532 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... machtiging ...
 ... militairen ...
 ... Adjudant ...
 ... request ...
 ... ontslag ... ontslagen ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0759

page title: 1533 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... Militaire ... gagementen ...
 ... m ...
 ... te_beschikken ... beschikken ... de ... aanvragen ...
 ... militairen ...
 ... Eerste ...
 ... Novb ...
 ... 54 ... pensioen ... eenige ... gewezen ...
 ... een ... eene ...
 ... Landmacht ...
 ... Besluiten ...
 ... 17 ... 7 ... Rappt ...
 ... den_RvSt ...
 ... Sergeant_Majoor ... Majoor ...
 ... Leeuwarden ...
 ... 69 ... RapptRvSt ... g ... 9 ...
 ... Besluit ...
 ... 20 ... Rappt ... Rappt_MD ... 3 ... alsboven ...
 ... Raymakers ...
 ... Fiat_missive ... missive ...
 ... Rappt_MD ... 5 ... alsboven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0760

page title: 1534 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 15 ...
 ... 1897 ... pensioenen ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 7 ... Novb ... tot_het_verleenen_van ...
 ... gewezen ... militairen ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... Besluiten ... Besluiten_fiat ... Besluiten ...
 ... 2 ... Novb ...
 ... Novb ...
 ... Novb ...
 ... RvSt ... nopens ... pensioenrecla ...
 ... milicien ...
 ... missive ...
 ... Rappt_MD ... 24 ... Novb ... boven ...
 ... gewezen ... sergeant ... Majoor ...
 ... hem ... verleend ...
 ... 28 ...
 ... Novb ...
 ... reclame ... gewezen ...
 ... Amsterdam ...
 ... Vervolg ... Vervolg_op ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0761

page title: 1535 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Rappt_MD ...
 ... beschikken ... aanvragen ...
 ... geemployeerde ...
 ... Novb ... over ...
 ... gewezen ... militair ... Bouw ...
 ... meester ... zich ...
 ... behoeve ...
 ... Novb ... machtig ...
 ... den ... RvSt ... nopens ...
 ... den ... gepensionneerden ...
 ... Amsterdam ... om ... nieuw ...
 ... 1898 ...
 ... afwijzend ... te_beschikken ... beschikken ...
 ... 5 ...
 ... ontslag ... ontslagen ...
 ... Delft ... Henneveld ...
 ... adres ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0762

page title: 1536 [L] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 153 ...
 ... gagementen ...
 ... 43 ... 4 ... 3 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... nopens ... 3 ... Regt ...
 ... Huzaren ... tegen ...
 ... pensioen ...
 ... 8 ...
 ... 1897 ...
 ... Decb ... verleenen ...
 ... gewezen ...
 ... 7 ... alsboven ...
 ... een ...
 ... 17 ... 7 ... Rappt_MD ... Decb ... 2 ...
 ... beschikken ... aanvragen ...
 ... voor ... gewezen ...
 ... Fiat ...
 ... pensioen ...
 ... Amsterdam ...
 ... 1898 ... 37 ...
 ... 16 ... verleenen ...
 ... militairen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0763

page title: 1537 [R] Militaire pensioenen en gagementen - 1897/
 
 ... 153 ... 15 ... 6 ...
 ... 1897 ... gagementen ...
 ... om ... machtiging_om ...
 ... te_beschikken ... beschikken ... verhooging ...
 ... ingediend ...
 ... behoeve ...
 ... 9 ...
 ... Haarlem ... Fiat ...
 ... Rappt_MD ... alsboven ...
 ... 6 ... tot_het_verleenen_van ... verleenen ...
 ... gewezen ...
 ... Besluiten ...
 ... machtiging_om ...
 ... beschikken ...
 ... pensioen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0764

page title: 1538 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... 6 ...
 ... jaarwedden ... twee ...
 ... BD ...
 ... Besluit ... Besluit_fiat ... Goes ...
 ... toegezonden ... een ...
 ... request ...
 ... Landbouw ... vereeniging ...
 ... Nieuwe ... N@n ...
 ... goedkeuring ...
 ... 9 ... 2 ...
 ... subsidie ... over ...
 ... Maatschij ...
 ... Landbouw ... Zoetermeer ... Zegwaard ...
 ... Maatschij ... Bolsward ...
 ... Friesche ... Maatschij ... Alkmaar ...
 ... Maatschij ... Heerenveen ...
 ... Maatschij ... Landbouw ...
 ... Wommels ... Alkmaar ...
 ... Heerenveen ...
 ... Noordbrabantsche ...
 ... Nijverheid ... Nijverheid_in ...
 ... Groningen ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0765

page title: 1539 [R] Landbouw - 1897/
 
 ... 5 ... Novb ... 7 ... tot ... tot_het ... het ...
 ... over ...
 ... Nieuw ... Buinen ...
 ... bestuur ...
 ... Maatschij ...
 ... tot ...
 ... Drenthe ...
 ... Maatschij ...
 ... Landbouw ... ten_behoeve ...
 ... respectievelijk ...
 ... Noord ...
 ... Beilen ... Breda ...
 ... Novb ... alsboven ...
 ... Landbouwvereeniging ...
 ... Rosmalen ...
 ... Bathmen ...
 ... Deventer ...
 ... Maatschij ... Landbouw ...
 ... te ... Marum ...
 ... Ambt ... B ... Besluiten ...
 ... 15 ... Novb ...
 ... Hoogezand_Sappemeer ...
 ... Infanterie ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0766

page title: 1540 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 6 ... Novb ... 7 ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... over ... bestuur ... van_de ...
 ... Varsseveld ... Overijsselsche ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ... een ... door ... hem ...
 ... BD ... Novb ... 3 ... vaststelling ...
 ... jaarwedde ... BD ...
 ... Rijkslandbouwproef ...
 ... Wageningen ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Novb ... tot_het ... verleenen ...
 ... over ...
 ... Brummen ... Utrecht ... Geldersch ...
 ... Landbouw ...
 ... Maatschij ...
 ... Veenendaal ...
 ... Landbouw ...
 ... opgerichten ...
 ... v ... Nederlandschen ...
 ... der_Friesche ... Maatschij ... Landbouw ...
 ... Lippenhuizen ...
 ... Novb ... 7 ...
 ... Rotterdam ... Schiedam ... omstreken ...
 ... Maatschij ... Landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0767

page title: 1541 [R] Personeele belasting - 1897/
 
 ... Vervolg_van_bladz ...
 ... 5 ...
 ... Voorzitters ...
 ... beroep ... Besluit ...
 ... 5 ...
 ... overweging ...
 ... Rotterdam ...
 ... Loge ...
 ... regeling ...
 ... belasting ...
 ... 5 ...
 ... belasting ...
 ... beroep ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0768

page title: 1542 [L] Personeele belasting - 1897/
 
 ... overweging ... aanhangig ...
 ... vereeniging ...
 ... tegen ...
 ... personeele ... belasting ...
 ... tot_het_verleenen ... verleenen ...
 ... machtiging ...
 ... gebouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0769

page title: 1543 [R] Personeel der dir. belastingen - 1897/
 
 ... Vervolg_van ...
 ... 1897 ...
 ... 5 ... Novb ...
 ... inspecteur ...
 ... Amsterdam ... Kantoor ...
 ... benoeming ...
 ... Greidanus ...
 ... Novb ... 9 ...
 ... besluit ...
 ... 9 ... 2 ...
 ... 20 ...
 ... Surnumerair ... surnumerair ...
 ... rapport ... Zie ... ook ...
 ... 9 ...
 ... FD ... Decb ...
 ... Middelburg ... M ...
 ... Rotterdam ...
 ... FD ... Decb ... verleenen ...
 ... verhooging ... eenige ...
 ... benoeming ...
 ... dir ...
 ... Octb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0770

page title: 1544 [L] Personeel der dir. belastingen - 1897/
 
 ... 54 ...
 ... 46 ... 17 ... 7 ... 9 ... verplaatsing ...
 ... inspecteurs ...
 ... Adj ... adjunct ... inspecteurs ...
 ... adj ... adjunct ...
 ... Decb ... 73 ... 7 ... 3 ...
 ... Directeur ...
 ... Arnhem ... zijner ...
 ... betrekking ... inspecteur ...
 ... Harderwijk ...
 ... Decb ... 34 ... ter_benoeming ... benoeming ...
 ... Dongen ...
 ... Decb ... bepalen ...
 ... 28 ... Octb ...
 ... Maas ...
 ... Hillegers ...
 ... 1898 ...
 ... Decb ... tot_het ... toekennen ...
 ... Inspecteur ...
 ... benoeming ...
 ... Surnumerairs ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0771

page title: 1545 [R] Personeel der dir. belastingen - 1897/
 
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0772

page title: 1546 [L] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... 15 ... 5 ...
 ... 15 ... 5 ... toegezonden ...
 ... gelegenheid ...
 ... Amsterdam ...
 ... terugzending ...
 ... 15 ... 115 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ... Novb ... 15 ...
 ... Chef ...
 ... 121 ... 2 ... Jhr ...
 ... afschrift ...
 ... boven ... benevens ... benoeming ... K ...
 ... 31 ... 3 ... b ...
 ... zake ...
 ... medegedeeld ...
 ... Koningin ...
 ... Kon. ... heeft ...
 ... 2 ...
 ... Amsterdam ... ten_behoeve ... 63 ... 6 ...
 ... Koningin ...
 ... 44 ...
 ... schrijven ... gericht ...
 ... Commissie ... beheer ...
 ... Amsterdam ...
 ... afschrift ...
 ... schrijven ...
 ... 54 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0773

page title: 1547 [R] Koninklijk Huis - 1897/
 
 ... 54 ...
 ... 44 ... Novb ... 54 ...
 ... Kerkgebouwen ...
 ... Amsterdam ... aangeboden ... schrijven ...
 ... omtrent ... Nieuwe ...
 ... voor ... M ...
 ... schrijven ...
 ... Jhr ...
 ... daarvan ... kennis ... kennisgeving ...
 ... mededeeling ...
 ... ook ... zal ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... 28 ... Decb ...
 ... eener ...
 ... circulaire ... Nederlandsche ...
 ... Nederlandsche ...
 ... heeft ...
 ... 20 ... 16 ... 133 ... 34 ...
 ... Historischen ...
 ... Nassau ... Dr ...
 ... Staats ... aldaar ... vergunning ...
 ... Koning ... verband ...
 ... bewerking ... uitgave ...
 ... tusschen ...
 ... Katzenelnbogen ...
 ... BlD ...
 ... 15 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0774

page title: 1548 [L] Koninklijk Huis - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0775

page title: 1549 [R] Reizen der Koningin - 1897/
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... Weenen ...
 ... werken ...
 ... waarop ...
 ... om ... op ...
 ... zijn ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0776

page title: 1550 [L] Zweden en Noorwegen - 1897/
 
 ... huwelijk ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0777

page title: 1551 [R] Generale en Groote Staf - 1897/
 
 ... Generaal ... Majoor ...
 ... ontheffing ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0778

page title: 1552 [L] Maatschappen van Assurantie - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 124 ... 4 ... 5 ... Novb ...
 ... 47 ... VennP ...
 ... M ...
 ... Novb ... alsboven ... boven ... akte ...
 ... Naaml ... VennP ...
 ... Rotterdam ...
 ... akte ... oprichting ...
 ... Naaml ...
 ... Amsterdam ... Besluit ...
 ... boven ...
 ... van ... oprichting ... VennP ...
 ... Rotter ...
 ... Rotterdam ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ...
 ... Naaml ... Eerste ...
 ... Amsterdam ...
 ... van ...
 ... Ambtenaren ...
 ... Maatschappij ...
 ... Amsterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0779

page title: 1553 [R] Materieel en Magazijnen van Oorlog - 1897/
 
 ... 34 ...
 ... 1897 ...
 ... 34 ... 9 ... Novb ... 45 ... 5 ... tot ...
 ... kennen ...
 ... Amsterdam ...
 ... kwartiermeester ...
 ... worden ...
 ... Rappt ... tot ... regeling ...
 ... Woudrichem ...
 ... en_tot ... Instructie ...
 ... Artillerie ...
 ... vastgesteld ...
 ... 28 ...
 ... Ingenieur ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0780

page title: 1554 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0781

page title: 1555 [R] Geneeskunde - 1897/
 
1897 Dm & N Geneeskunde
 ... 20 ... Novb ... 58 ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... b ...
 ... onder ...
 ... vastgestelde ...
 ... Nederlandsche ...
 ... 5 ... om ...
 ... verleenen ...
 ... 8 ...
 ... besluit ...
 ... 1896 ... 3 ... functien ...
 ... Rijkskweekschool ...
 ... Amsterdam ...
 ... eene ... huismeesteres ...
 ... voorwaarden ... Besluit ...
 ... 8 ... benoeming ...
 ... leden ...
 ... geneeskundige ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0782

page title: 1556 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0783

page title: 1557 [R] Vreemde Orden - 1897/
 
 ... 5 ... adres ...
 ... Consul ... Consul-Generaal ... Generaal ...
 ... aannemen ...
 ... artillerie ...
 ... Ridder ...
 ... adressen ...
 ... Directeur ...
 ... Suriname ... Ridder ...
 ... 4e_kl ... 4e ... Orde ...
 ... Venezuela ...
 ... 24 ... adressen ...
 ... adres ...
 ... baron ...
 ... Rappt_MarD ...
 ... Hoofdmachinist ... Ridder ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0784

page title: 1558 [L] Vreemde Orden - 1897/
 
 ... 44 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Novb ...
 ... Kolonel ...
 ... het_aannemen_en ...
 ... Ridder ...
 ... 54 ... Novb ... 3 ... adres ...
 ... Regt ... Regt_Infanterie ... Infanterie ...
 ... 28 ...
 ... Londen ... mededeeling ... HD ... voorstel ...
 ... heeft ...
 ... brevet ...
 ... M. ... M ... Ricardo ...
 ... tot_het ... aannemen ...
 ... Besluit ...
 ... Novb ... adres ...
 ... Rotterdam ...
 ... 3 ... Kroonorde_van_Pruis ...
 ... 46 ... Op_adres ... adres ...
 ... Rijdende ... Artillerie ... Ridder ...
 ... adres ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0785

page title: 1559 [R] Vreemde Orden - 1897/
 
 ... Op_adres ... adres ... Majoor ...
 ... Leuven ... Regt ... Infanterie ...
 ... 130 ... Knight ...
 ... Consul ... Rotterdam ...
 ... 15 ... 5 ... adres ...
 ... Kolonel ... Infanterie ... leger ... Ned_Indie ...
 ... benoeming ...
 ... Rappt ... adres ...
 ... Commies ...
 ... boven ... benoeming ...
 ... Belgie ...
 ... 9 ... adres ...
 ... Hoofdcommissaris ... Rotterdam ...
 ... Ridder ...
 ... Venezuela ... Besluit ...
 ... 9 ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0786

page title: 1560 [L] Geneeskundigen dienst en Militaire Hospitalen - 1897/
 
 ... Novb ...
 ... 2e_kl ... kl. ... kl ... burg ...
 ... Officier ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0787

page title: 1561 [R] Fortificatien en Militaire Gebouwen - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0788

page title: 1562 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... oefening ...
 ... Wageningen ...
 ... 7 ...
 ... subsidie ...
 ... bevordering ... Zee ...
 ... respectievelijk ... Westdorpe ...
 ... Commissie ...
 ... vloeiingen ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Notificatie ...
 ... Landbouw ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0789

page title: 1563 [R] Landbouw - 1897/
 
 ... over ...
 ... Zeeland ...
 ... de ... Woensdrecht ...
 ... Noordbrabantsche ... Maatschappij ...
 ... Hoofdbestuur ...
 ... Zeeland ...
 ... Maatschij ... Hoofdbestuur ...
 ... Zeeland ... ten_behoeve ... behoeve ... winter ...
 ... respectievelijk ... te ...
 ... H ...
 ... Decb ... aan_het ...
 ... Zeeland ...
 ... d ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ... boven ...
 ... Nieuw ...
 ... 7 ...
 ... behoeve ...
 ... 8 ... 24 ...
 ... Nieuwe ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0790

page title: 1564 [L] Landbouw - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... machtig ...
 ... overweging ... overweging_aanhangig_te ... aanhangig_te ...
 ... eene ... voordracht ...
 ... 24 ... 1892 ... Stbl ...
 ... 3 ... bescherming ...
 ... rijkssubsidie ... over ... bestuur ...
 ... Hollandsche ...
 ... behoeve ... benoeming ... door ...
 ... Arnhem ...
 ... Arnhem ...
 ... 24 ... tot ...
 ... Noordholland ... 6_te_verleenen_subsidie ... verleenen_subsidie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0791

page title: 1565 [R] Landbouw - 1897/
 
 ... 59 ... nopens ...
 ... de ... Staatsbegrooting ... voor ... 1896 ...
 ... Landbouw ...
 ... 28 ...
 ... benoeming ... Rotterdam ... Zie ... Decb ...
 ... Decb ... houdende ...
 ... haar ... aan ...
 ... gezonden ...
 ... 28 ... Decb ...
 ... over ... 1897 ... aan_het ...
 ... Boskoop ... Nederlandsche ... Maatschappij ...
 ... Maatschappij ... bevordering ...
 ... Westerkwartier ... Westerkwartier_van ...
 ... Groningen ... behoeve ...
 ... Boskoop ...
 ... Maatschappij ...
 ... Limburg ...
 ... alsboven ... boven ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0792

page title: 1566 [L] Personeele belasting - 1897/
 
 ... Rappt ... om_bij ...
 ... RvSt ... de ... overweging ... aanhang ...
 ... regeling ... personeele ...
 ... belasting ... den ...
 ... 54 ... 9 ... Novb ...
 ... 58 ...
 ... GedStaten ... Novb ... N@n ...
 ... betreffende ... heffing ... opcenten ...
 ... GedStaten ...
 ... d ... heffing ...
 ... 44 ... @Rappt_alsboven ...
 ... Berg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0793

page title: 1567 [R] Personeele belasting - 1897/
 
 ... overweging ...
 ... tegen ...
 ... personeele ...
 ... Brief ...
 ... Dept_van_Financien ...
 ... Utrecht ...
 ... overweging ...
 ... beroep ...
 ... Haagsche ...
 ... Rotterdam ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0794

page title: 1568 [L] Aanbestedingen en leverantien - 1897/
 
 ... leverantien ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Novb ... machtiging ...
 ... openbare ... aanbesteding ...
 ... verwarmings ... inrichting ...
 ... Novb ...
 ... electrische ... behoeve ...
 ... Leiden ...
 ... Novb ... 5 ...
 ... voorzien ... h ...
 ... d ... Keppel ...
 ... Zutphen ... Emmerik ...
 ... Novb ... 3 ...
 ... voorzien ...
 ... Nieuwe ... Rotterdam ...
 ... 44 ...
 ... Amsterdam ...
 ... 9 ...
 ... ten_behoeve ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0795

page title: 1569 [R] Aanbestedingen en leverantien - 1897/
 
 ... leverantien ...
 ... Decb ... goedkeuring ...
 ... leverancier ...
 ... ten_behoeve ...
 ... voorzien ... de ... uitvoering ... werken ... behoeve ...
 ... d ...
 ... Groningen ...
 ... 16 ... 51 ...
 ... voorzien ...
 ... materiaal ...
 ... ten_behoeve ... Rijks ... Besluit ...
 ... Rappt_BD ...
 ... voorzien ...
 ... Rijks ... Museum ...
 ... 3 ... voorzien ...
 ... beschikken ... voor ...
 ... goedkeuring ...
 ... voorzien ...
 ... omtrent ...
 ... @LIJN_RAPPT ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0796

page title: 1570 [L] Oranje-Nassau Orde - 1897/
 
 ... Nassau ... Orde ...
 ... 24 ... Novb ...
 ... aanbieden ...
 ... Secretaris ... Staatscommissie ...
 ... voorbereiding_van_eene ... eene ...
 ... onderwerp ... onderwerp_der ...
 ... Jansen ... Orde ...
 ... Nassau ...
 ... missive ...
 ... Decb ... 5 ...
 ... Besluit ...
 ... L ... L. ... Chef ...
 ... Artillerie ...
 ... Kapitein ...
 ... Ridder ...
 ... Hoog ...
 ... 44 ... Decb ...
 ... Novb ...
 ... onderwijzer ...
 ... Ridder ... Oranje ...
 ... 45 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0797

page title: 1571 [R] Oranje-Nassau Orde - 1897/
 
 ... 1570 ...
 ... aanbieden ...
 ... Minister ...
 ... Commandeur ...
 ... Oranje ...
 ... alsboven ...
 ... d ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ... tot ... Ridder ...
 ... Oranje_Nassau ... Nassau ...
 ... Fiat ...
 ... 9 ...
 ... Decb ...
 ... H.M ...
 ... Smit ...
 ... voor_Spoorwegen ... Spoorweg ... Zuid ... Afrikaanschen ...
 ... 6 ... Decb ...
 ... Decb ... alsboven ...
 ... Arnhem ... diens ...
 ... tot ... Commandeur ...
 ... 2 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0798

page title: 1572 [L] Archieven - 1897/
 
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Novb ... 28 ...
 ... traktementsverhooging ...
 ... verhooging ... aan ... Ambtenaren ...
 ... sGravenhage ... Gravenhage ... Rijks ...
 ... Limburg ... Klerk ...
 ... Kymmell ...
 ... depot ... Rijks ...
 ... Limburg ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... behoeve ...
 ... 44 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0799

page title: 1573 [R] Gratificatien - 1897/
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... Novb ...
 ... hierbij ... vermelde ... personen ...
 ... Besluiten ...
 ... 8 ... alsboven ... boven ...
 ... Gravenhage ...
 ... Rappt_MD ... 8 ... Decb ... gericht ...
 ... toegezonden ...
 ... ziekenoppasser ... TB ...
 ... Londen ...
 ... 6 ... tot ... tot_het ...
 ... Dept ... Dept. ...
 ... Rappt ... hierbij ...
 ... 28 ...
 ... alsboven ... boven ... Maas ...
 ... de_Tweede_Kamer ... Tweede ... Kamer ...
 ... 28 ... 41 ... 4 ...
 ... Vervolg ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0800

page title: 1574 [L] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
 ... 4 ...
 ... FD ... Novb ... tot_het_verleenen ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... den ... aanslag ...
 ... tot ...
 ... vordering ...
 ... 1896 ...
 ... aanslag ...
 ... Utrecht ...
 ... Utrecht ...
 ... diens ... 8 ...
 ... Decb ...
 ... Neder ...
 ... 8 ... 7 ...
 ... FD ... 7 ...
 ... Rotterdam ... 4 ... over ...
 ... d ... aanleg ...
 ... 15 ... tot_het ...
 ... diens ... Keeser ...
 ... 57 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0801

page title: 1575 [R] Vermogens en Bedrijfsbelasting - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0802

page title: 1576 [L] Erfenissen, Legaten, Donatien en Successierechten - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... Novb ... adressen ...
 ... Besluiten ... Besluiten_fiat ...
 ... FD ... 15 ... 5 ... adres ...
 ... @vertical_stroke ...
 ... 126 ...
 ... telling ... weldadigheid ... om ...
 ... Gravenhage ...
 ... Gravenhage ...
 ... Kampen ...
 ... successie ...
 ... weldadigheid ...
 ... legaten ...
 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0803

page title: 1577 [R] Erfenissen, Legaten, Donatien en Successierechten - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... G.E. ... Hoek ...
 ... adressen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0804

page title: 1578 [L] Landsdrukkerij en Staatscourant - 1897/
 
 ... Alg ...
 ... 189 ... 1898 ... verrichten ...
 ... vastgesteld ...
 ... 1894 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0805

page title: 1579 [R] Oranje Nassau Orde - 1897/
 
 ... machtiging_tot ...
 ... aanbieden ...
 ... onderzoek ... omtrent ...
 ... Oranje ...
 ... 5 ...
 ... 15 ... 5 ... Decb ...
 ... Voorzitter ...
 ... Dr ...
 ... Hervormd ... Delft ... Ridder ...
 ... Voorzitter ...
 ... Nassau ...
 ... Per ... medegedeeld ... dat ...
 ... inlichting ...
 ... Dr ... Ridder ...
 ... d ... Oranje ...
 ... Craandijk ... eene ...
 ... Decb ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0806

page title: 1580 [L] Gratificatien - 1897/
 
 ... hierbij ... vermelde ...
 ... Besluit ...
 ... 28 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0807

page title: 1581 [R] Gratie - 1897/
 
 ... 158 ... 58 ...
 ... 3 ...
 ... gratie ... Mol ...
 ... Fiat_missive ...
 ... adres ...
 ... machtig ...
 ... Hoeven ...
 ... adressen ...
 ... 6 ...
 ... adressen ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0808

page title: 1582 [L] Gratie - 1897/
 
 ... machtig ... machtiging ...
 ... Fiat ...
 ... M ...
 ... gratie ... Maartensdijk ...
 ... Utrecht ...
 ... gratie ...
 ... Utrecht ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0809

page title: 1583 [R] Gratie - 1897/
 
 ... 58 ...
 ... 158 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0810

page title: 1584 [L] Gevangenissen - 1897/
 
 ... eervol_ontslag ... benoeming ...
 ... 20 ... het_toekennen_eener ...
 ... gevangenissen ...
 ... eervol ... eervol_ontslag ... ontslag ...
 ... Voorzitter ...
 ... Kapitein ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0811

page title: 1585 [R] Domicilien van Onderstand - 1897/
 
 ... krankzinnig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0812

page title: 1586 [L] Victualiering bij de Marine - 1897/
 
 ... 58 ...
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0813

page title: 1587 [R] Audientien - 1897/
 
 ... BlD ... heeft ...
 ... genoemd ...
 ... Weede ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0814

page title: 1588 [L] Cumuleeren van pensioenen en traktementen en van Ambten en bedieningen - 1897/
 
 ... directeur ...
 ... betrekking ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0815

page title: 1589 [R] Posterijen en Telegrafen - 1897/
 
 ... 15 ... 5 ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... Tegelen ...
 ... Mareeuw ...
 ... 15 ... Decb ... om ... Commies ...
 ... 9 ... benoeming_tot ...
 ... 8 ...
 ... belooning ... aan_het ...
 ... 1896 ...
 ... benoodigd ...
 ... benoeming ... benoeming_tot ...
 ... post ...
 ... Bakhoven ... Besluit ...
 ... bevordering ...
 ... Commies ... d ... post ... posterijen ...
 ... 4e_kl ...
 ... G. ... Woerden ...
 ... Schiedam ...
 ... Vervolg ... 59 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0816

page title: 1590 [L] Posterijen en Telegrafen - 1897/
 
 ... 58 ...
 ... gemeente ...
 ... directeur ...
 ... telegraafkantoor ...
 ... Eck ... alszoodanig ... zoodanig ...
 ... dankbetuiging ...
 ... directeur ...
 ... Leur ...
 ... Wormerveer ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0817

page title: 1591 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0818

page title: 1592 [L] Koloniale Troepen - 1897/
 
 ... Infanterie ...
 ... Leger ...
 ... West ...
 ... Infanterie ... Leger ...
 ... Infanterie ...
 ... Luitenant ... Infanterie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0819

page title: 1593 [R] Eereteekenen en Medailles - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0820

page title: 1594 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1897/
 
 ... 5 ... BlD ...
 ... 45 ... 5 ... Decb ...
 ... gelden ... op ... Hoofdstuk ...
 ... 1897 ...
 ... Besluit ...
 ... Rappt ... Rappt_MarD ... 16 ...
 ... door ... Tweede ... Tweede_Kamer ... Tweede ... Tweede_Kamer ...
 ... StGenl ... amendement ... amendement_op ...
 ... Staatsbegrooting ... dienst ... 1898 ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... 55 ... beschikbaarstelling ...
 ... gelden ... Hoofdstuk ... Staats ... Staatsbegrooting ...
 ... weg ... wegens ...
 ... tot_het ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... Hoofdstuk ...
 ... weduwe ...
 ... buitenland ...
 ... Brighton ...
 ... aldaar ...
 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... 6 ...
 ... Staatsbegrooting ... 1896 ...
 ... 150 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0821

page title: 1595 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1897/
 
 ... Staatsbehoeften ...
 ... 34 ...
 ... Besluit ...
 ... Staatsbegrooting ...
 ... MD ... 34 ... boven ...
 ... ten_behoeve ... behoeve ...
 ... Decb ...
 ... Besluit ...
 ... 57 ... benoeming ...
 ... Besluit ...
 ... wetsontwerp ... tot ... onder ...
 ... 1898 ... Fiat ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0822

page title: 1596 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0823

page title: 1597 [R] Militaire Zaken - 1897/
 
 ... Zaken ...
 ... houdende ...
 ... Octb ... Stbl ... Zie ... 28 ...
 ... voor ... 10 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ... de_Tweede_Kamer ... StGenl ...
 ... ook ...
 ... Rappt ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ... Decb ...
 ... request ... van ... korporaal ...
 ... 18 ... het ... thans ...
 ... houdende ...
 ... zijn ... verlof ... Korps ...
 ... voorloopig ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0824

page title: 1598 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0825

page title: 1599 [R] Vreemde Orden - 1897/
 
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... @LIJN_TABEL_ROOD ...
 ... Z ...
 ... Kapitein ...
 ... Rotterdam ...
 ... Officier ...
 ... Italie ...
 ... Decb ...
 ... Berlijn ... boven ...
 ... den ... Witten ... Olifant ...
 ... Oostenrijk ... Commandeur ...
 ... II ...
 ... Saksen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0826

page title: 1600 [L] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0827

page title: 1601 [R] Havens en Kaden - 1897/
 
 ... Kaden ...
 ... Keulen ...
 ... toekennen ... vergunning ...
 ... havenmeester ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0828

page title: 1602 [L] Departement van Marine - 1897/
 
 ... Marine ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0829

page title: 1603 [R] Departement van Financien - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0830

page title: 1604 [L] Pensioenen bij de Marine - 1897/
 
 ... vergunning ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0831

page title: 1605 [R] Borgtochten - 1897/
 
 ... RvSt ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0832

page title: 1606 [L] Buiten en Binnenlandsche Zendingen en Commissien - 1897/
 
 ... Artillerie ...
 ... Beek ...
 ... Zeemacht ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0833

page title: 1607 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0834

page title: 1608 [L] Orde van den Nederlandschen Leeuw - 1897/
 
 ... Leeuw ...
 ... medegedeeld ...
 ... Dr ...
 ... Leiden ...
 ... benoeming ...
 ... Leeuw ...
 ... 28 ... Rappt_BD ... Decb ... 45 ...
 ... 28 ... 3 ...
 ... 64 ...
 ... 24 ... Decb ... 26 ...
 ... benoeming ... Dr ...
 ... Directeur ...
 ... Leeuw ...
 ... 28 ... Decb ...
 ... Orde ...
 ... Nederlandschen ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0835

page title: 1609 [R] Maatschappijen - 1897/
 
 ... goedkeuring ...
 ... gewijzigde ...
 ... Vereeniging ...
 ... Nederlandsche ... Spaarkas ...
 ... Rotterdam ... Besluiten ...
 ... opleiding ...
 ... School ...
 ... Rozenburg ...
 ... Wijnhandel ...
 ... 150 ...
 ... Delft ...
 ... Delft ...
 ... Leeuwarden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0836

page title: 1610 [L] Maatschappijen - 1897/
 
 ... 43 ... 4 ... Statuten ...
 ... Leeuwarden ...
 ... 3 ...
 ... Rotterdam ...
 ... Utrecht ...
 ... 28 ...
 ... 28 ...
 ... 41 ... Statuten ... d ... Vereeniging ...
 ... te ... gemeente ...
 ... Kinderdijk ...
 ... Ingezetenen ...
 ... Naaml ... VennP ...
 ... Leerdam ...
 ... Christelijke ...
 ... Zantvoort ...
 ... oprichting ... VennP ...
 ... Maatschappij ...
 ... Maatschappij ... Exploitatie ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0837

page title: 1611 [R] Maatschappijen - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0838

page title: 1612 [L] Onderwijs in 't algemeen - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0839

page title: 1613 [R] Raad van State - 1897/
 
 ... overweging ...
 ... Raad ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0840

page title: 1614 [L] Personeel der Armee - 1897/
 
 ... 1897 ...
 ... 28 ... @RAPPT_DEPT_DAG_MAAND ...
 ... stellen ... Eerste ... Luitenant ...
 ... Regt ... Infanterie ...
 ... zich ...
 ... @-activiteit ... activiteit ...
 ... 2 ...
 ... Bruyn ...
 ... Jhr ...
 ... Jhr ...
 ... Generalen ... Staf ...
 ... 59 ... Decb ...
 ... missive ...
 ... waarbij ... Majoors ...
 ... Infanterie ...
 ... worden ...
 ... 1898 ... 28 ...
 ... Decb ...
 ... Kolonel ...
 ... Infanterie ... Jhr ...
 ... Generaal ... Majoor ...
 ... Regiments ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0841

page title: 1615 [R] Intendanten - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0842

page title: 1616 [L] Staatsblad - 1897/
 
 ... 1898 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0843

page title: 1617 [R] Tollen - 1897/
 
 ... 61 ...
 ... Leiden ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0844

page title: 1618 [L] Lager Onderwijs - 1897/
 
 ... 63 ...
 ... Onderwijs ...
 ... g ...
 ... aan ...
 ... scholen ... zullen ... worden ...
 ... 1898 ... 8 ... op ...
 ... personen ...
 ... of ... Eerste ...
 ... Besluit ...
 ... arrondissement ...
 ... Rotterdam ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0845

page title: 1619 [R] [leeg] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0846

page title: 1620 [L] Burgerlijke en Militaire Huwelijkszaken - 1897/
 
 ... het_verleenen ... verleenen ...
 ... Mej ...
 ... 158 ... 58 ...
 ... Bandar ...
 ... 6 ...
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0847

page title: 1621 [R] [leeg, ongelinieerd] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0848

page title: 1622 [L] [leeg, ongelinieerd] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0849

page title: 1623 [R] [leeg, ongelinieerd] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0850

page title: 1624 [L] [leeg, ongelinieerd] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0851

page title: 1625 [R] [leeg, ongelinieerd] - 1897/
 
============================================================
NL HaNA 2.02.04 3965 0852

page title: 1626 [L] [achterkaft] - 1897/
 
============================================================