============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
NL HaNa H2 7823 0054

page title: 0001 [R] Adelstand - 1903/Jan/2 #1/2
 
1 1903 Dm & No Adelstand.
Jan 2 1/2 Rappt JD 23 Decb no 173/197, om machtiging om 
afwijzend te beschikken op de verzoekschriften 
om verheffing in den Nederlandschen Adel van
1e J.R.F. Verschoor van Nisse, Ambachtsheer
van Nisse te 's Gravenhage en F. Verschoor van Nisse.
2e J.A.F. van der Meer van Kuffeler, predi kant te Moordrecht
kant te Moordrecht. _-_ Fiat missives
Jan 2 3 Rappt JD 23 Decb no 208, alsboven op een
verzoekschrift om inlijving in den Neder
landschen Adel van H.C.M. Brouwer Ancher
te 's Gravenhage en Mr F.M. Brouwer Ancher
Kantonrechter, te Oosterhout 
_-_ Fiat missive
Jan 7 24/ Rappt JD 2 Jan 204/ alsboven op de ver
Jan 7 24/25 Rappt JD Jan no 203, alsboven op de ver
/25 zoekschriften om alsboven van
1e Ds. J.J. Ph. Valeton, oud-hoogleeraar
aan de Rijksuniversiteit te Groningen,
wonende te Utrecht
2e Mr. M.G.P. del Court van Krimpen te Velsen 
_-_ Fiat missive 
Jan 15 39 Rappt JD 12 Jan no 29 Geh, om J.C.C. den Beer
Poortugael, gepensionneerd Luitenant-
Generaal, lid van den Raad van State,
te verheffen in den Nederlandschen Adel.
_-_ Besluit fiat
April 24 3 Rappt JD 16 April no 249, aanbieding ter onder
teekening van het diploma der adelsverheffing
_-_ Per missive onderteekend teruggezonden aan JD. 
___ 
             Vervolg op bladz 2.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0055

page title: 0002 [L] Adelstand - 1903/Feb/16 #80
 
2 Vervolg van bladz 1
1903 Dm & N Adelstand. 
Feb 16 80 Rappt JD 10 Feb no 175, om machtiging om af
wijzend te beschikken op een verzoekschrift van
[slechte regelsegmentatie]
G.P.A.G.H. Roemer, Majoor bij het 2e Regt
Huzaren, te Haarlem, strekkende om hem
in den Nederlandschen Adel te verheffen. _-_ Fiat missive
Maart 10 9 Rappt JD 28 Feb no 210, aanbieding ter ondertee
kening van de diploma's der erkenning
in de Nederlandsche adel van de kinderen ge
boren uit het huwelijk van Mr. E.E. Sickinghe
met vrouwe A.F.F. Baud te Arnhem, bij
KB van 28 October 1902 no 71. ... bladz 552
_-_ Per missive de diploma's ondertee kend teruggezonden aan JD.
Maart 18 25 Rappt JD 14 Maart n 68 geh, om G.B.C.
Stoop, gepensionneerd Generaal Majoor der
Infanterie, te 's Gravenhage, te verhef 
fen in den Nederlandschen adel. _-_ Besluit fiat
April 9 55 Rappt JD 1 April no 224, aanbieding ter ondertee
kening van het diploma de adelsverheffing 
_-_ Per missive onderteekend teruggezonden aan JD. 
Maart 19 45 Rappt JD 13 Maart no 204, om machtiging om 
afwijzend te beschikken op het verzoekschrift
van W.F. van Stuyvesant Meyen, gepen
sionneerd Schout bij Nacht titulair, te
Utrecht, strekkende om hem in den Neder
landschen Adel op te nemen. 
           _-_ Fiat missive
April 14 52 Rappt JD 6 April no 111, alsboven van J. Fabius, gepen
sionneerd Luitenant Kolonel der Genie, te Baarn,
om verheffing in den Nederlandschen adel. 
       _-_ Fiat missive 
___ 
       Vervolg op bladz 3.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0056

page title: 0003 [R] Adelstand - 1903/Juni/4 #49
 
Vervolg van bladz 2 3 1903 Dm & No Adelstand. Juni 4 49 Rappt JD 29 Mei no 140, geh, om D.J.H.N den
Beer Poortugael, gepensionneerd Luite
nant-Kolonel, Provinciaal Adjudant in
Overijssel te Nijmegen, te verheffen in
den Nederlandschen Adel. _-_ Besluit fiat
Juli 25 33 Rappt JD 21 Juni no 172, aanbieding ter ondertekening
van het diploma der adelsverheffing.
_-_ Per missive onderteekend teruggezonden aan JD ___ 201
Juni 9 15/17 Rappt JD 29 Mei no 201/202/200, om machtiging
om afwijzend te beschikken op de verzoek
schriften van F.W. van der Goes, Dijkgraaf
van het Polderdistrict de Circul van de Ooy
te Berg en Dal, gemeente Groesbeek,
Mr. B. van der Feen de Lille, griffier der
arr. Rechtbank te Alkmaar, en A.H.
Schade van Westrum, oud kapitein van 
het Regt. Grenadiers en Jagers, tijdelijk wo
nende te Friedenau bij Berlijn, om ver
heffing in den Nederlandschen Adel. _-_ Fiat missives
Juni 9 18 Rappt JD 29 Mei no 230, alsboven op het
verzoekschrift van Jhr Mr A.R.P. van Kin
schot te Meppel strekkende om hem het
recht te geven den titel van Graaf of
Baron te voeren, en tevens om aan den
geslachtsnaam van Kinschot een zooda
nigen naam toe te voegen als na onder
zoek der stukken billijk zal blijken te zijn. _-_ Fiat missive
Novb 4 13 Rappt JD 29 Octb no 72 geh, om J.F. van Benthem
van den Bergh, civiel-ingenieur te 's Gravenhage,
te verheffen in den Nederlandschen Adel. _-_ Besluit fiat
Decb 14 21 Rappt JD 5 Decb no 180, met het diploma der adelsverheffing
_-_ Per missive onderteekend teruggezonden aan JD. 
___ 
        Vervolg op bladz 4.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0057

page title: 0004 [L] Adelstand - 1903/Novb/12 #6/8
 
4 Vervolg van bladz 3 Dm
1903 & No Adelstand. Novb 12 6/8 Rappt JD 2 Novb no 119/120/121, om machtiging
om afwijzend te beschikken op de adressen
van 1e Jhr. L. de Geer te Lekkerkerk, om aan
hem en aan zijne vier zusters de titels van baron
en van barones te verleenen;
2e M. en J. Reepmaker, beiden te Rotterdam
om verheffing in den Nederlandschen adel.
3e L.E. Roosmale Nepveu, te Velp, Mr. W. Roosmale
Nepveu te Putten, Mr. A.H.L. en R. Ch.Th. Roosmale
Nepveu, beiden te Velp, om verheffing in den 
Nederlandschen Adel en om toekenning van
den titel van baron aan den oudsten manne
lijken requestrant, overgaande bij recht van eerstgeboorte. _-_ Fiat missives
Novb 13 1 Rappt JD 6 Novb no 141, alsboven op een adres
van L.R. Wentholt te 's Gravenhage, om
verheffing in den Nederlandschen Adel _-_ Fiat missive
Decb 22 42 Rappt JD 18 Decb no 37 Geh om Mr. M. J. van
Lennep, oud-raadsheer in het gerechtshof te
Amsterdam en C. van Lennep, oud-lid van
den gemeenteraad van Hilversum, te verhef
fen in den Nederlandschen adel. _-_ Besluit fiat
Decb 22 43 Rappt JD 19 Decb no 38 geh. om C.M.E.R.C.
von Bose, gepensionneerd Kapitein van het
Ned. Ind. leger, wonende te Nijmegen in den
Nederlandschen adel in te lijven _-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 2084
============================================================
NL HaNa H2 7823 0058

page title: 0005 [R] Kantongerechten - 1903/Jan/2 #4
 
5 1903 Dm & No Kantongerechten.
Jan 2 4 Rappt JD 27 Decb no 144 A. Kabt, ter benoeming
tot Griffier bij het Kantongerecht te Win
schoten, Mr. J.W. Zijlstra. _-_ Besluit fiat
Jan 9 21 Rappt JD 6 Jan no 152, om aan J.C. Doedens
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen uit
zijne betrekking van Kantonrechter plaatsver
vanger in het kanton Oss, en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Jan 10 11 Rappt JD 6 Jan no 151, tot verhooging der jaar
wedden van de Ambtenaren van het Openbaar
Ministerie bij de Kantongerechten in het Arrondissement
a. Groningen, ter standplaats Groningen Mr C. Star Numan,
b. Zutphen, ter standplaats Zutphen Jhr Mr J.A. van der Does. _-_ Besluit fiat
Jan 12 8 Rappt JD 8 Jan no 3 A, Kabt, ter benoeming tot
griffier bij het Kantongerecht te Sneek Mr Th.K. Dorama. _-_ Besluit fiat
Jan 19 23 Rappt JD 16 Jan no 5 Kabt, ter benoeming tot
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij
de kantongerechten in het arrondissement
a. Amsterdam, voor het kanton Amsterdam
no 1, ter standplaats Amsterdam, Mr W.
L Luyken Glashorst,
b. Alkmaar, ter standplaats Alkmaar Mr A. Brants. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 6.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0059

page title: 0006 [L] Kantongerechten - 1903/Jan/22 #32
 
6 Vervolg van bladz 5. 1903 Dm & No Kantongerechten.
Jan 22 32 Rappt JD 19 Jan no 151, om aan C.C. Krom,
op zijn verzoek een eervol ontslag te verleenen
uit zijne betrekking van Kantonrechter-
plaatsvervanger in het kanton Alphen en
zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Feb 5 42 Rappt JD 30 Jan no 157, om aan J.G. Lijbering
alsboven in het kanton Bergum, en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Feb 6 66 Rappt JD 4 Feb no 19 A. Kabt, ter benoeming tot
Griffier bij het Kantongerecht te Bergum, Mr P.C.J.A. Boele. _-_ Besluit fiat
Feb 6 67 Rappt JD 4 Feb no 12 C. Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter-plaatsvervanger
a. in het kanton Sneek: Mr E. Fennema ;
b. in het kanton Arnhem Mr J Houwink
c. in het kanton Zutphen Mr J.L. Steenlack, _-_ Besluit fiat
Feb 10 35 Rappt JD 5 Feb no 217, om aan Mr F. van der
Plas op zijn verzoek, eervol ontslag te verlee
nen uit zijne betrekking van Kantonrechter-
plaatsvervanger in het kanton Gorinchem,
en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat ____
============================================================
NL HaNa H2 7823 0060

page title: 0007 [R] Kantongerechten - 1903/Jan/2 #59
 
Vervolg van bladz 6 7 1903 Dm & No Kantongerechten
Jan 2 59 Rappt RvSt 23 Decb n 23, ger. 4 Novb 1902 no 33 / advies / bladz 1420
op het wetsontwerp tot wijziging van de jaarwedden
der griffiers bij de rechterlijke colleges en ge
rechten en van de daarmede verband houdende
wettelijke voorschriften.
-_- JD & FD om c & a Zie ook bladz 20 [slechte regel]
Juni 10 34 Rappt JD & FD 28 Mei / 5 Juni no 125 / 100, ger. 2 Jan no 59 28 en 1745
                 _-_ Boodschap aan de tweede Kamer der StGenl Zie nota omtrent
" 11 16 _-_ Missives kennisgeving aan JD & FD de renvoiering van
" " 17 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt het advies
Ingetrokken 13 Sept 1905 no 24 blad 2025.
[slechte regel]
Feb 17 49/50 Rappt JD 11 Feb no 260, tot verhooging der jaar
 /50 lijksche vaste toelage voor kleine onkosten
toegekend aan het Kantongerecht te Zaandam
en aan de hierbij genoemde ambtenaren
van het Openbaar Minister bij Kantongerechten _-_ Besluit fiat
Feb 23 105 Rappt JD 19 Feb no 25 C Kabt, ter benoeming tot
kantonrechter plaatsvervanger en het kan
ton Roermond Jhr Mr Th.E. Serraris te Roermond . _-_ Besluit fiat
Feb 26 49 Rappt JD 23 Feb no 146, tot nadere regeling
der jaarwedde van den Ambtenaar van het
Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten
in het arrondissement 's Hertogenbosch
voor de kantons Veghel, Boxmeer en
Einhoven ter standplaats Eindhoven,
Mr. A.J.M.J.Bn van Wijnbergen. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 8.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0061

page title: 0008 [L] Kantongerechten - 1903/Feb/26 #82
 
8 Vervolg van bladz 7 1903 Dm & Kantongerechten
No Kantongerechten.
Feb 26 82 Rappt JD 23 Feb no 31 A. Kabt, ter benoeming tot
ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de
kantongerechten in het arrondissement Rotterdam
voor de kantons Rotterdam no 1, 2, 3, Gouda
en Schoonhoven ter standplaats Rotterdam
Mr F.C. van Geer en om aan de ambtena
ren van het Openbaar Ministerie bij de kanton
gerechten in het arrondissement Rotterdam
Mrs J. Hanegraaff, G.W.F. Wentholt en
W.M. Visscher, nader als rechtsgebied aan
te wijzen de kantons Rotterdam no 1, 2, 3,
Gouda en Schoonhoven ter standplaats Rotterdam _-_ Besluit fiat
Maart 4 26 Rappt JD 28 Feb no 15 D Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het kan
ton Oss. H.W. van Nes en H.F. van den Elzen _-_ Besluit fiat
Maart 14 29 rappt JD 7 Maart no 225, om aan Mr P.C.J.A.
Boeles, griffier bij het kantongerecht te Ber
gum, in zijne voornoemde qualiteit het dorp
Hardegarijp voor zijn vast en voortdurend verblijf aan te wijzen. _-_ Besluit fiat
Maart 17 45 Rappt JD 13 Maart no 45 A Kabt, om aan Jhr
Mr J.A. Schorer, op zijn verzoek, te verleenen
een eervol ontslag uit zijne betrekking van
Kantonrechter plaatsvervanger in het kanton Middelburg. _-_ Besluit fiat
Maart 18 21 Rappt JD 16 Maart no 48 A. Kabt, ter benoeming
tot Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de
Kantongerechten en arrondissementen 's Hertogenbosch voor
de kantons Veghel, Boxmeer en Eindhoven ter standplaats Eindhoven Mr. K.C.J.M. Sassen
_-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 9.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0062

page title: 0009 [R] Kantongerechten - 1903/Maart/18 #22
 
Vervolg van bladz 8. 9 1903 Dm & No Kantongerechten.
Maart 18 22 Rappt JD 16 Maart no 49 A. Kabt, ter benoeming tot
Griffier bij het Kantongerecht te Weert, Zie 1 April 1903
Mr A.G.A. Ridder van Rappard. no 2 bladz 10 _-_ Besluit fiat
Maart 18 23 Rappt JD 16 Maart no 28 D, Kabt ter benoeming
tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton
Oosterhout, P. van der Mark. _-_ Besluit fiat
Maart 19 33 Rappt JD 17 Maart no 51 A, ter benoeming tot Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie bij de
Kantongerechten in het Arrondissement Arn
hem ter standplaats Arnhem Mr G. Meerman. _-_ Besluit fiat
Maart 21 38 Rappt JD 18 Maart no 55 A, Kabt ter benoeming
tot Griffier bij het Kantongerecht te Heerlen Mr D. Frees. _-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat Maart 21 39 Rappt JD 18 Maart no 34 P. Kabt, ter herbenoeming
van eenige kantonrechters-plaatsvervangers _-_ Besluit fiat
Maart 23 38 Rappt JD 16 Maart no 250, om aan Mr A. Bur
ger, op zijn verzoek een eervol ontslag te ver
leenen uit zijne betrekking van Kanton
rechter plaatsvervanger in het Kanton
Leeuwarden en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Maart 24 31 Rappt JD 20 Maart no 145, om aan P.A. de Jong
op alsboven in het Kanton Oostburg, en alsboven. _-_ Besluit fiat _____ Vervolg op bladz 10
============================================================
NL HaNa H2 7823 0063

page title: 0010 [L] Kantongerechten - 1903/Maart/24 #27
 
10 Vervolg van bladz 9. 1903 Dm & Kantongerechten
No Kantongerechten
Maart 24 27 Rappt JD 21 Maart no 54 A. Kabt, ter benoeming
tot Griffier bij het Kantongerecht te Sliedrecht Mr S.Th.A. Hermsen. _-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat Maart 31 79 Rappt JD 27 Maart no 128, om aan C.J. de Lussa
net de la Sabloniere, op zijn verzoek, eervol ont
slag te verleenen uit zijne betrekking van Kan
tonrechter plaatsvervanger in het kanton
Beetsterzwaag, en zulks met dankbetuiging _-_ Besluit fiat
April 1 2/3 Rappt JD 28 Maart no 62 A. Kabt 1o tot intrekking van
het KB van 18 Maart 1903 no 22 / en ter benoeming / bladz 9
tot Griffier bij het Kantongerecht te Weert Mr
H.F.M. Kortmann en 2o tot herbenoeming tot
Kantonrechter plaatsvervanger in het kanton
Wageningen, Mr A.G.A. Ridder van Rappard _-_ Besluit fiat
April 6 11 Rappt JD 1 April no 68 A. Kabt, ter benoeming
tot Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij
de Kantongerechten in het arrondissement Rotter
dam, voor de kantons Schiedam, Brielle en
Sommelsdijk ter standplaats Schiedam Mr L.H. Roeters van Lennep. _-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat April 7 51 Rappt JD 1 April no 145, om aan W.A. Kleyn
van de Poll, op zijn verzoek te verleenen een eer
vol ontslag uit zijne betrekking van Kanton
rechter-plaatsvervanger in het kanton Harder
wijk en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat _____ Vervolg op bladz 11
============================================================
NL HaNa H2 7823 0064

page title: 0011 [R] Kantongerechten - 1903/April/9 #46/47
 
Vervolg van bladz 10. 11 1903 Dm & Kantongerechten.
[slechte regel]
April 9 46 / Rappt JD 6 April no 65C. / 27 D, Kabt, ter benoeming
/ 47 tot kantonrechter plaatsvervanger
1o in het kanton Harderwijk, Mr W. Roosmale Nepveu
2o in het kanton Bergum, C.F. Trip. _-_ Besluiten fiat
April 11 8 Rappt JD 4 April no 203, om aan A.J.J. van Steyn
op zijn verzoek, te verleenen een eervol ontslag uit
zijne betrekking van Kantonrechter plaatsvervanger
in het kanton Helder, met dankbetuiging _-_ Besluit fiat
April 14 92 Rappt JD 9 April no 194 om aan L. Offerhaus
J.Hzn op alsboven Goor, met alsboven. _-_ Besluit fiat
April 14 93 Rappt JD 8 April no 200, om aan Mr E. Dull
op alsboven van ambtenaar van het Open
baar Ministerie bij de Kantongerechten in
het arrondissement Middelburg, voor de kan
tons Middelburg en Goes, ter standplaats Middelburg. _-_ Besluit fiat
April 16 19 Rappt JD 9 April no 59 D Kabt, ter benoeming
tot kantonrechter plaatsvervanger
a. in het kanton Woerden, J. Stolk
b. in het kanton Tholen, G.M. van Voorthuysen _-_ Besluit fiat
April 21 66 Rappt JD 17 April no 70 D, Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter te Dordrecht, Mr K. Meyer Wiersma. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 12
============================================================
NL HaNa H2 7823 0065

page title: 0012 [L] Kantongerechten - 1903/April/24 #42
 
12 Vervolg van bladz 11. 1903 Dm & Kantongerechten.
1903 No Kantongerechten.
April 24 42 Rappt JD 21 April no 76. C, Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het
kanton Leeuwarden, Mr M.J.P.D. Baron
van Harinxma thoe Slooten. _-_ Besluit fiat
April 25 66 Rappt JD 18 April no 180, om aan J.H. A. Evers
op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen uit
zijne betrekking van Kantonrechter plaatsver
vanger in het kanton Oirschot, en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat April 25 80 Rappt JD 22 April n 79 E. Kabt, ter benoeming
tot Griffier bij het Kantongerecht te Hulst
Mr F.A. Ebbinge Wubben. _-_ Besluit fiat
Mei 2 22 Rappt JD 27 April no 93 A. Kabt, ter benoe
ming tot Griffier bij het Kantongerecht
te Onderdendam, Mr C.J.G. Kniphorst _-_ Besluit fiat
Mei 2 23 Rappt JD 27 April no 64, D, Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het
kanton Tholen, H.J. Tichelman. _-_ Besluit fiat
Mei 4 58 / 59 Rappt JD 24 April no 206/207, om aan G.J. ten
Cate en aan J.M.H. Roersch, op hun ver
zoek eervol ontslag te verleenen uit hunne
betrekking van Kantonrechter plaatsvervanger
resp. in het kanton Gorinchem en in het 
kanton Venlo en zulks met dankbetuiging _-_ Besluiten fiat _____ Vervolg op bladz 13.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0066

page title: 0013 [R] Kantongerechten - 1903/Mei/5 #72
 
Vervolg van bladz 12. 13 1903 Dm & No Kantongerechten.
Mei 5 72 Rappt JD 1 Mei no 71 D, Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het kan
ton Middelburg, Mr J.J. Heyse. _-_ Besluit fiat
Mei 6 51 Rappt JD 1 Mei no 138, om aan D.A. Doyer, op
zijn verzoek een eervol ontslag te verleenen uit
zijne betrekking van Kantonrechter-plaats
vervanger in het kanton Zuidbroek en
zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Mei 11 67 Rappt JD 2 Mei no 195, tot verhooging der jaarwed
de van den Ambtenaar van het Openbaar Ministe
rie bij de Kantongerechten in het Arrondissement
's Hertogenbosch, voor de Kantons Oss, Heusden 
Waalwijk en Oirschot, ter standplaats 's Her
togenbosch, Mr I.G.J. Toutenhoofd _-_ Besluit fiat
Mei 12 48 Rappt JD 8 Mei no 91 D Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het
kanton Oirschot, F. Stuart. _-_ Besluit fiat
Mei 13 40 Rappt JD 8 Mei no 157, om aan Mr B. Fen
nema op zijn verzoek te verleenen eervol 
ontslag uit zijne betrekking van Kanton
rechter-plaatsvervanger in het kanton Sneek. _-_ Besluit fiat
Mei 15 50 Rappt JD 11 Mei no 104 A Kabt ter benoeming tot Ambte
naar van het Openbaar Ministerie bij de Kanton
gerechten in het arrondissement:
a. Breda, ter standplaats Breda, Mr J.P. Amshoff
b. Dordrecht, ter standplaats Dordrecht, Jhr Mr H.E.E. Roell. _-_ Besluit fiat _____ Vervolg op bladz 14.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0067

page title: 0014 [L] Kantongerechten - 1903/Mei/15 #51
 
14 Vervolg van bladz 13, 1903 Dm & No Kantongerechten.
Mei 15 51 Rappt JD 11 Mei no 103 A, om aan den Ambte
naar van het Openbaar Ministerie bij de Kan
tongerechten in het arrondissement Leeuwarden
Mr A. Baron van Harinxma thoe Slooten,
als rechtsgebied aan te wijzen, het arrondisse
ment Leeuwarden in zijn geheel; en
ter benoeming tot Ambtenaar van het Openbaar
Ministeriele bij de kantongerechten in het
arrondissement Leeuwarden, ter stanplaats
Leeuwarden Mr J Bieruma Oosting. _-_ Besluit Fiat
Mei 15 52 Rappt JD 11 Mei no. 102 A Kabt, om als boven
Middelburg, Mr J.W.A.M. Baron van
Lamsweerde, als rechtsgebied aan te
wijzen het arrondissement Middelburg
in zijn geheel, en ter benoeming tot Amb
tenaar van het Openbaar Ministerie bij de
kantongerechten in het arrondissement
Middelburg, ter Standplaats Middelburg Mr P.W.J. Bijnen. _-_ Besluit fiat
Mei 20 49 Rappt JD 14 Mei no 139, om aan L. Ruyssenaers,
op zijn verzoek, te verleenen een eervol ontslag
uit zijne betrekking van Kantonrechter-
plaatsvervanger in het kanton Weert
en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Mei 22 33 Rappt JD 16 Mei no 137, om aan Mr C. Baron de Vos van
Steenwijk, alsboven in het kanton Zwolle, alsboven, _-_ Besluit fiat
Mei 22 32 Rappt JD 18 Mei no 95 D Kabt, ter benoeming tot Kanton
rechter plaatsvervanger in het kanton
a Beetsterzwaag, J.T. Roessingh
b. Harderwijk, A.P. Versluys. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 15.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0068

page title: 0015 [R] Kantongerechten - 1903/Mei/23 #107
 
Vervolg van bladz 14.   15
1903 Dm & Kanton
No gerechten
Mei 23 107 Rappt JD 19 mei no 105 C, om aan Mr. W. B.
Westermann, op zijn verzoek, eervol ont
slag, met dankbetuiging enz te verleenen uit
zijne betrekking van en ter benoeming tot
Kantonrechter-plaatsvervanger in het kan
ton Amsterdam IV: Mr. S.R. Bakker.
_-_ Besluit fiat
Mei 29 32 Rappt JD 25 Mei no 111 D, Kabt, ter benoeming
tot kantonrechter te Groenlo, Mr Th. Evekink. _-_ Besluit fiat
Mei 29 33 Rappt JD 22 Mei no 109C. Kabt, tot het verleenen
van eervol ontslag op zijn verzoek en met dank
betuiging aan Mr. C.P. Zaaijer, als en ter
benoeming van Mr E.S. Hollander tot
Kantonrechter plaatsvervanger in het kan ton Rotterdam No I. _-_Besluit fiat
Mei 29 34 Rappt JD 23 Mei no 114C Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter plaatsvervanger in het
kanton Venlo: Mr. W.M.H. Wolters. _-_Besluit fiat
Mei 30 64 Rappt JD 17 Mei no 176, om te gelasten dat de
minuten der akten in burgerlijke zaken van
het Kantongerecht te Apeldoorn van oudere
dagteekening dan 1 Januari 1890 worden
overgebracht naar de Griffie van dat Kan
tongerecht ten einde aldaar te worden bewaard. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 16
============================================================
NL HaNa H2 7823 0069

page title: 0016 [L] Kantongerechten - 1903/Juni/3 #81/82
 
16 Vervolg van bladz 15 1903 Dm & No Kantongerechten. Juni 3 81/82 Rappt JD 29/28 Mei no 106D / 113 C Kabt, ter benoeming tot
Kantonrechter plaatsvervanger
1o in het kanton Gorinchem, A. A. Th. A. Bloemerts,
2o in het kanton s Gravenhage, Mr. R. van Veen. _-_ Besluiten fiat
Juni 10 29 Rappt JD 5 Juni no 118 D, ter benoeming tot
Kantonrechter te Bolsward, Mr. D ten Bokkel Huinink.
_-_ Besluit fiat
Juni 11 75 Rappt JD 5 Juni no 149, tot verhooging der jaar
wedde van den ambtenaar van het openbaar
Ministerie bij de Kantongerechten in het arron
dissement Winschoten, ter Standplaats Winschoten Mr J.D. Tresling. _-_ Besluit fiat
Juni 12 44 / Rappt JD 9 Juni no 130 / 131 A, Kabt. ter benoeming
/ 45 tot griffier bij het Kantongerecht
1o te Maastricht, Mr G.M.J. Bonhomme
2o te Meppel, Mr H.K. Roessingh. _-_ Besluiten fiat
Juni 15 52 Rappt JD 10 Juni no 115 D, Kabt, ter benoeming tot
Kantonrechter te Medemblik Mr K. N. Hengeveld. _-_ Besluit fiat
uni 15 52 Rappt JD 11 Juni no 112 D, Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter-plaatsvervanger in het
Kanton Oostburg, L. Ruyssenaers. _-_ Besluit fiat
Juni 19 49 Rappt JD 16 Juni no 125 N, Kabt, ter benoeming
van eenige Kantonrechters-plaatsvervangers. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 17.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0070

page title: 0017 [R]  Kantongerechten - 1903/Juni/22 #90
 
Vervolg van bladz 16. 17 1903 Dm & No Kantongerechten.
Juni 22 90 Rappt JD 16 Juni no 214, tot het verleenen eener
jaarlijksche vaste toelage voor kleine onkosten
aan den vierden Ambtenaar van het Openbaar
Ministerie bij de Kantongerechten in het
Arrondissement Rotterdam voor de Kan
tons Rotterdam 1, 2, 3, Gouda en Schoonhoven. _-_ Besluit fiat
Juni 30 15 Rappt JD 24 Juni no 122D, Kabt,, ter benoeming
tot kantonrechter plaatsvervanger in het Kan
ton Sneek, Mr H. Okma. _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Juli 1 60 Rappt JD 25 Juni n 126 D Kabt, alsboven A
mersfoort, Mr. W.M.J. van Lutterveld en J.H. Krudop. _-_ Besluit fiat
Juli 2 53 Rappt JD 25 Juni n 191, tot verhooging van
de aan het Kantongerecht te Almelo
toegelegde jaarlijsche vaste toelage voor kleine onkosten. _-_ Besluit fiat
Juli 7 53 Rappt JD 2 Juli n 146A Kabt. ter benoeming
Juli 7 --/54 Rappt JD 2 Juli n --/147A Kabt. ter benoeming 
tot Griffier bij het kantongerecht
Sept 14 77 a. te Gulpen, Mr. P.D.A. Schoenmaekers,
b. te Brielle, Mr. Z.Th.N. de Jongh van Arkel. _-_ Besluit fiat
Juli. 8 51 Rappt JD 4 Juli n 152 A, Kabt. alsboven
te Schagen, Mr. A. van Haarlem. _-_ Besluit fiat.
Juli 8 51 Rappt JD 4 Juli n 138 C. Kabt ter benoeming tot Kan
tonrechter plaatsvervanger
a. in het kanton Goor, P.L. Pruissen
b. in het kantoor Almelo, Mr F.A. ten Cate _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 18
============================================================
NL HaNa H2 7823 0071

page title: 0018 [L]  Kantongerechten - 1903/Juli/9 #37/38
 
18 Vervolg van bladz 17. 1903 Dm & No Kantongerechten.
Juli 9 37 / Rapport JD 6 Juli no 153/154 A Kabt, ter benoeming tot
Griffier bij het Kantongerecht
1o te Bolsward, Mr. J.E. Koning
2 te Oirschot, Mr. S. Meihuizen. _-_ Besluiten fiat
Juli 10 42 Rappt JD 4 Juli no 173, tot verhooging der jaarwedde van
1o den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
bij de Kantongerechten in het Arr. Middelburg
ter standplaats Middelburg Mr. J.W.A.M. Baron van Lamsweerde;
2 den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
bij de Kantongerechten in het arr. Amsterdam
voor de Kantons Amsterdam III en Hilversum
ter Standplaats Amsterdam Mr. A.J. Blok _-_ Besluit fiat
Juli 15 31 Rappt JD 13 Juli n 150 D Kabt, ter benoeming
tot Kantonrechter te Oss, Mr M.M. Brou wer Ancher _-_ Besluit fiat
Juli 24 60 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet 
tot wijziging van de Artt 122 der wet van 9 April
1877 (Stbl no 79) tot vaststelling van de klassen 
der Kantongeregten en van de jaarwedden
der Kantonregters en der Ambtenaren bij de 
Kantongeregten, enz. _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 234. 
[slechte regel]
JUli 24 103 Rappt JD 18 Juli n 158 A, ter benoeming
Tot Griffier bij het kantongerecht te Heerenveen, Mr. J.J.E. Boschloo, _-_ Besluit fiat _____ Vervolg op bladz 19
============================================================
NL HaNa H2 7823 0072

page title: 0019 [R] Kantongerechten - 1903/Juli/24 #104
 
Vervolg van bladz 18 19 1903 Dm & No Kantongerechten
Juli 24 104 Rappt JD 21 Juli no 157, tot intrekking van
het KB van 18 Jan 1901 no 12 / waarbij aan / bladz 1155.
Mr. N. Bleeker Czn, Griffier bij het Kanton
gerecht te Dokkum, het dorp Dantumerwoude
als vast en voortdurend verblijf is aangewezen.
_-_ Besluit fiat
Juli 27 59 Rappt JD 23 Juli n 156. C, Kabt ter benoeming
van Kantonrechter-plaatsvervanger in
de Kantons Zuidbroek, Leeuwarden
Weert, Zwolle en Schiedam _-_ Besluit fiat
Jan 27 70 Rappt JD 22 Juli n 205, om aan Mr J.
Lokman Janssonius, op zijn verzoek
eervol ontslag te verleenen uit zijne be
trekking van Kantonrechter te Onder
dendam, en zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
Aug 13 24 Rappt JD 7 Aug n 151, om aan Mr A. Baron
van Heeckeren van Kell, op zijn verzoek
eervol ontslag te verleenen uit zijne be
trekking van Kantonrechter plaatsvervan
ger in het kanton Terborg, en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Aug 14 31 Rappt JD 10 Aug n 160 C. Kabt, ter benoeming
tot kantonrechter plaatsvervanger in het
kanton Goes, J.E. de Koning Kooy te Goes. _-_ Besluit fiat
Aug 14 32 Rappt JD 11 Aug n 163 A. Kabt, ter benoeming
Tot Griffier bij het kantongerecht te Waal wijk, Mr. G.M.H. Sassen. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1932
============================================================
NL HaNa H2 7823 0073

page title: 0020 [L] Rechtbanken - 1903/Jan/8 #38
 
20 1903 Dm & N  Rechtbanken. Jan 8 38 Rappt JD 3 Jan no 128, om aan Jhr Mr. E.N.
de Brauw, op zijn verzoek, een eervol ontslag
te verleenen uit zijne betrekking van rechter
plaatsvervanger in de arr. rechtbank te
's Gravenhage, met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Jan 27 50 Rappt JD 24 Jan N 4 L. Kabt, ter benoe
ming in de Arr. rechtbank te 's Gravenhage
a. tot President,, Jhr. Mr. J.F. Schuurbeque
Boeye, t honr vice president
b tot Vice-President. Jhr. Mr. J.W. Quintus. _-_ Besluit fiat
Feb 11 4 Rappt JD 7 Feb n 6 D. Kabt. ter benoeming tot
Rechter in de arr rechtbank te Groningen L.B. Lohman. _-_ Besluit fiat
Jan 2 59 Rappt RvSt 23 Decb n 23, ger. 4 Novb n 33 (advies)
op het wetsontwerp tot wijziging van de jaarwedden
der griffiers bij de rechterlijke colleges en ge
rechten en daarmede verband houdende
wettelijke voorschriften
[slechte regel]
[slechte regel]
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" 11 16 _-_ Missive kennisgeving aan JD & FD
" " 17 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
Ingetrokken 13 Sept 1905 n 24 kl 2025
Feb 17 48 Rappt JD 11 Feb n 260, tot verhooging der jaarlijksche
vaste toelage voor kleine onkosten toegekend aan de
arr. rechtbank te Utrecht en te Almelo _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 21.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0074

page title: 0021 [R] Rechtbanken - 1903/Feb/23 #106
 
Vervolg van blad 20 21 1903 Dm & No Rechtbanken. Feb 23 106 Rappt JD 20 Feb no 24 C. Kabt, ter benoeming tot
President der Arr. Rechtbank te Almelo
Mr W. ten Bruggen Cate, thans rechter _-_ Besluit fiat
Feb 26 81 Rappt JD 23 Feb no 30 A, Kabt, ter benoeming
tot Substituut Griffier bij de Arr. Rechtbank
te Arnhem, Mr A.D.H. Quintus. _-_ Besluit fiat
Feb 27 9 Rappt JD 23 Feb no 169, om aan Mr H.W. de Bas, 
op zijn verzoek te verleenen een eervol ontslag
uit zijne betrekking van Rechter in de Arr.
Rechtbank te Dordrecht en zulks met dank betuiging. _-_ Besluit fiat
Maart 2 43 Rappt JD 27 Feb no 132/1902 Kabt, ter benoeming
tot Rechter in de Arr. Rechtbank te Tiel Mr C.W. Maris. _-_ Besluit fiat
Maart 3 39 Rappt JD 28 Feb no 23 D Kabt, ter benoeming
tot Rechter plaatsvervanger in de Arr. Recht
bank te Dordrecht Mr W. Dicke en Mr
J. Salomonson, en machtiging tot mede
deeling aan Mr Salomonson, dat deze benoe
ming geacht wordt zijn ontslag als kan   | de machtiging
tonrechter-plaatsvervanger in te sluiten _-_ Besluit fiat | is verzuimd te verleenen
Maart 6 30 Rappt JD 3 Maart n 171, om aan Mr W.A.
't Hooft, op zijn verzoek, een eervol ontslag
te verleenen uit zijne betrekking van Pre
sident der Arr. Rechtbank te Haarlem
en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 22.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0075

page title: 0022 [L] Rechtbanken - 1903/Maart/7 #28
 
22 Vervolg van bladz 21. Dm
1903 & No Rechtbanken. Maart 7 28 Rappt JD 5 Maart no 37, ter benoeming tot Substi
tuut Officier van Justitie bij de Arr. Recht
bank te Arnhem, Mr. P.J.M. Schaepman. _-_ Besluit fiat
Maart 11 38 Rappt JD 9 Maart no 210, om aan Mr. N. de Rid
der, met het oog op zijne benoeming tot Burge
meester van Leiden, een eervol ontslag te
verleenen uit zijne betrekking van Officier
van Justitie bij de arr Rechtbank te Groningen _-_ Besluit fiat
Maart 17 43 Rappt JD 13 Maart n 40 ter benoeming tot
President der Arr. Rechtbank te Heerenveen, Mr. F.S. Tromp. _-_ Besluit fiat
Maart 17 44 Rappt JD 13 Maart n 44 A. Kabt, ter benoeming
tot Officier van Justitie bij de Arr. Rechtbank
te Groningen, Mr. H.J.H. Modderman. _-_ Besluit fiat
Maart 1820 Rappt JD 16 Maart n 32 D Kabt, ter benoeming tot
Rechter in de arr Rechtbank te Amsterdam Mr. W.F. Bijleveld. _-_ Besluit fiat
Maart 19 32 Rappt JD 17 Maart n 50 A Kabt, ter benoeming
tot Substituut Griffier bij de arr. rechtbank
te Heerenveen Mr. A.D. Wassenaar. _-_ Besluit fiat
Maart 24 24 Rappt JD 20 Maart n 35 C. Kabt, ter benoeming
25 bij de arr. Rechtbank te Haarlem
1. a tot President, Mr. J. de Clercq van Weel,
b. tot Vice-President Mr. J.W. Losecaat Vermeer,
2 tot Rechter, Mr. W.H. van Nes van Meerkerk. _-_ Besluiten fiat ____ Vervolg op bladz 23
============================================================
NL HaNa H2 7823 0076

page title: 0023 [R] Rechtbanken - 1903/Maart/24 #26
 
Vervolg van bladz 22. 23
1903 Dm & No. Rechtbanken.
Maart 24 26 Rappt JD 21 Maart no 58 A, Kabt, ter benoeming
tot Substituut Officier van Justitie bij de
Arr. Rechtbank te 's Hertogenbosch, Mr L.G.A. Vos de Wael _-_ Besluit fiat
Maart 24 28 Rappt JD 21 Maart no 41 D, ter benoeming
tot Rechter plaatsvervanger in de Arr Recht
bank te s Gravenhage Jhr Mr W.Th. C. van Doorn. _-_ Besluit fiat
Maart 31 76 Rappt JD 27 Maart no 57 D, ter benoeming tot
Rechter in de arr rechtbank te 's Hertogenbosch Mr. K.M. Phaff. _-_ Besluit fiat
April 6 10 Rappt JD 1 April n 67 A. Kabt, ter benoeming
tot Officier van Justitie bij de arr. Rechtbank 
te Alkmaar Mr J.J. Carsten. _-_ Besluit fiat
April 9 43/45 Rappt JD 7 April n 63D/61E/60D Kabt, ter benoeming
tot Rechter in de arr. Rechtbank
1e te Almelo, Mr. P.J.G. van der Maelen en Mr. J.G. Gratama.
2 te Heerenveen, Mr. A. Rietema,
3e te Leeuwarden, Mr. J.A. Hingst _-_ Besluiten fiat
April 9 79 Rappt JD 4 April n 171, om aan Mr. J.A.M.M.
Pijls op zijn verzoek te verleenen een eervol
ontslag uit zijne betrekking van rechter in 
de arr. rechtbank te Maastricht. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 24
============================================================
NL HaNa H2 7823 0077

page title: 0024 [L] Rechtbanken - 1903/April/21 #67
 
24 Vervolg van bladz 23. Dm
1903 & N Rechtbanken. April 21 67 Rappt JD 17 April n 69 A. Kabt, ter benoeming
tot Rechter in de arr. rechtbank te Winschoten Mr. J.A. Schaaff. _-_ Besluit fiat
April 24 40 Rappt JD 21 April n 84 A. Kabt ter benoeming
tot Officier van Justitie bij de arr. Rechtbank
te Winschoten Mr. B.H. Modderman,
en tot Substituut Officier van Justitie bij de Arr. Rechtbank
a, te Arnhem, Mr. J.P. Hofstede
b. te Zierikzee Mr K.W.H. van Lidth de Jeude. _-_ Besluit fiat
April 24 41 Rappt JD 21 April n 83c A Kabt. ter benoeming
tot Substituut Officier van Justitie bij de arr
rechtbank te Almelo, Mr. W.H. Hoyer _-_ Besluit fiat
Mei 2 21 Rappt JD 27 April n 92 A Kabt, ter benoeming
tot Substituut Griffier bij de arr. rechtbank te Assen Mr A. van der Ley. _-_ Besluit fiat
Mei 12 47 Rappt JD 8 Mei n 74 E. Kabt, ter benoeming tot
Rechter in de Arr. Rechtbank te Dordrecht
a Jhr Mr F.J. de Marees van Swinderen
b. en H. van Lochem de Josselen de Jong. _-_ Besluit fiat
Mei 15 48 Rappt JD 9 Mei n 81, D. Kabt, alsboven te 's Her
togenbosch, Mr. A.J.H. van Baar. _-_ Besluit fiat
Mei 15 49 Rappt JD 11 Mei n 108 A Kabt, ter benoeming tot Sub
stituut griffier bij der arr. rechtbank te Winschoten, Mr. D.J. Romkes. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 25.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0078

page title: 0025 [R] Rechtbanken - 1903/Mei/16 #50
 
Vervolg van bladz 24. 25 1903 Dm & N Rechtbanken Mei 16 50 Rappt JD 13 Mei n 88 D. Kabt, ter benoeming
tot Rechter in de arr. rechtbank te Maastricht. a. Jhr. Mr. G.M.R. Festa. b. Mr. E.F.L. Dumoulin.
_-_ Besluit fiat Mei 16 51 Rappt JD 13 Mei n 90 D, Kab, alsboven
te Haarlem, Mr. A. van de Koppel Gz. _-_ Besluit fiat
Mei 19 51 Rappt JD 14 Mei n 94D, Kabt alsboven te
Zutphen, Mr. F.L.J.G. Dikema. _-_ Besluit fiat
Mei 23 108 Rappt JD 19 Mei n 96D, Kabt, alsboven te
Alkmaar, Mr. W.A. van Woudenberg Hamstra. _-_ Besluit fiat
Mei 30 63 Rappt JD 27 Mei n 117 C. Kabt, ter benoeming tot
President der arr. Rechtbank te Alkmaar Mr. J.W. Mulder. _-_ Besluit fiat
Juni 12 41 Rappt JD 9 Juni n 127/129 A, Kabt ter benoe
/4 ming tot Substituut griffier bij de
Sept 14 77 arr Rechtbank
1e te Maastricht, Mr H. Pelinck;
2e te Amsterdam, Mr J. Wiarda,
3e te Zutphen, Mr A.S. de Blecourt. _-_ Besluiten fiat
Juni 15 51 Rappt JD 10 Juni n 123 A, Kabt, ter benoeming tot
rechter plaatsvervanger in de arr. rechtbank
te Zutphen, Mr. M. Rom Colthoff. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 26
============================================================
NL HaNa H2 7823 0079

page title: 0026 [L] Rechtbanken - 1903/Juni/25 #44
 
26 Vervolg van bladz 25. 1903 Dm & No Rechtbanken. Juni 25 44 Rappt JD 23 Juni no 133 D, Kabt, ter benoeming
tot rechter in de Arr. Rechtbank te Heeren veen Mr J.P. Cleveringa _-_ Besluit fiat
Juli 1 59 Rappt JD 27 Juni no 135 D, ter benoeming tot
Rechter plaatsvervanger in de Arr rechtbank
te Amsterdam Mr P. Scholten. _-_ Besluit fiat
Juli 7 52 Rappt JD 2 Juli no 145 A, Kabt, ter benoeming tot
Substituut-griffier bij de arr rechtbank
te Dordrecht Mr J.J. Bergsma Thzn. _-_ Besluit fiat
Juli 15 29/30 Rappt JD 13 Juli no 148/149 D, Kabt, ter benoeming
30 tot Rechter in de arr. Rechtbank 1o te Rotterdam, Mr L.E. Visser ; 2 te Tiel, Mr H.C. Dresselhuys.
_-_ Besluiten fiat Juli 15 32 Rappt JD 13 Juli no 151 D Kabt, ter benoeming
tot rechter plaatsvervanger in de arr. recht
bank te Zutphen Mr G.M. van Voorthuysen _-_ Besluit fiat
Juli 24 60 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet
tot wijziging van de artt 1 & 2 der wet van 9 April
1877 (Stbl no 79), tot vaststelling van de klassen Zie 25 Ju
en Zamenstelling der arr. regtbanken, van no 47 bladz
de jaarwedden der leden van en ambtenaren bij die regtbanken, enz
_-_ Fiat executie Staatsblad no 234 _____ Vervolg op bladz 27.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0080

page title: 0027 [R] Rechtbanken - 1903/Sept/7 #46
 
Vervolg van bladz. 26. 27 1903 Dm & N Rechtbanken
Sept 7 46 Rappt JD 3 Sept n 115, om aan Mr. G. Wicher
link, op zijn verzoek, eervol ontslag te verlee
nen uit zijne betrekking van Rechter plaats
vervanger in de arr rechtbank te Zwolle
en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Sept 22 54 Rappt JD 19 Sept n 130, om aan Mr C.O. Segers,
op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen uit
zijne betrekking van Rechter in de Arr. Recht
bank te Rotterdam. _-_ Besluit fiat
Novb 4 17 Rappt JD 27 Octb n 176 D, Kabt, ter benoeming
tot Rechter in de Arr. Rechtbank te Leeu
worden Mr. C.L. Baron van Harinxma thoe Slooten. _-_ Besluit fiat
Novb 4 18 Rappt JD 27 Octb n 179 D, Kabt, alsboven
te Rotterdam, Mr P. IJssel de Schopper. _-_ Besluit fiat
Novb 10 40 Rappt JD 6 Novb n 187 A Kabt, om aan Mr
H.L.M. Leiden, op zijn verzoek een eervol
ontslag te verleenen met dankbetuiging,
uit zijne betrekking van President der
Arr. Rechtbank te Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Novb 27 41 Rappt JD 24 Novb n 191 E, Kabt, ter benoeming tot
President der Arr. Rechtbank te Amster
dam, Mr. A. Wichers Hoeth, _-_ Besluit fiat
Novb 30 48 Rappt JD 27 Novb n 198 A, Kabt, ter benoeming tot Officier
van Justitie bij de arr Rechtbank te Roermond, Mr E.R.H. Regout. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 2047.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0081

page title: 0028 [L] Gerechtshoven - 1903/Jan/6 #6
 
28 1903 Dm & N Gerechtshoven. Jan 6 6 Rappt JD 3 Jan n 117, om aan Mr. L. Hertz
veld, op zijn verzoek, eervol ontslag te ver
leenen uit zijne betrekking van Raadsheer
in het Gerechtshof te Arnhem, en zulks
met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Jan 13 23 Rappt JD 9 Jan n 1 B, Kabt, ter benoeming
Feb 5 43 tot Raadsheer in het 50 gerechtshof te Amster
dam, Mr. S. Sleeswijk en regeling pensioengrond slag. _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Feb 9 69 Rappt JD 6 Feb n 13 B. Kabt alsboven te Arnhem, Mr. A.J.L. Nypels en Mr J. van Wulfften Palthe.
Jan 2 59 Rappt RvSt 23 Decb 1902 n 23 ger. 4 Novb 1903 n 33 blad ...
advies op het wetsontwerp tot wijziging van de
jaarwedden der griffiers bij de rechterlijke
colleges en gerechten en van daarmede ver
band houdende wettelijke voorschriften. JD & FD om c & a Zie ...
[slechte regel]
[slechte regel]
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
 " 11 16 _-_ Missive kennisgeving aan JD & FD ... 
" _-_ Missive kennisgeving aan RvSt met copie rappt ...
Ingetrokken 13 Sept 1905 n 24 bl 2025
Maart 23 36 Rappt JD 19 Maart n 52, B Kabt, ter benoeming
tot Raadsheer in het Gerechtshof te
's Hertogenbosch, Mr. Th. J.A. Duynstee. _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 29.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0082

page title: 0029 [R] Gerechtshoven - 1903/Mei/2 #20
 
Vervolg van bladz. 28. 29 1903 Dm & N Gerechtshoven. Mei 2 20 Rappt JD 28 April n 89 B, Kabt, ter benoeming
tot Raadsheer in het Gerechtshof te 's Gra
venhage, Mr. Th.A. Sannes. _-_ Besluit fiat
Octb 3 32 Rappt JD 29 Sept n 171 B. Kabt, ter benoeming
tot Raadsheer in het Gerechtshof te Amster dam, Mr. F. Henny. _-_ Besluit fiat
Novb 4 14 Rappt JD 30 Octb n 183 A Kabt om aan Mr
H.J. Kist, op zijn verzoek, eervol ontslag te
verleenen uit zijne betrekking van Procureur
Generaal bij het Gerechtshof te Amsterdam
tevens belast met de functien van Directeur
van Politie in het resort van dat Gerechtshof
en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Novb 4 15 Rappt JD 30 Octb n 183 B, Kabt, ter benoe
ming tot Procureur-Generaal bij het Gerechts
hof te Amsterdam Mr J.C. Baron Band
en hem tijdelijk te belasten met de functien 
van Directeur van Politie in het ressort van dat Gerechtshof. _-_ Besluit fiat
Novb 16 47 Rappt JD 10 Novb n 124, om aan Mr. F.A. van
Leeuwen, op zijn verzoek eervol ontslag te
verleenen uit zijne betrekking van Raads
heer in het Gerechtshof te Amsterdam
en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat 
Novb 30 47 Rappt JD 26 Novb n 195 A ter benoeming tot Ad
vocaat Generaal bij het Gerechtshof te Am
sterdam Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 961
============================================================
NL HaNa H2 7823 0083

page title: 0030 [L] Wapens - 1903/Jan/2 #6
 
30 1903 Dm & No Wapens. Jan 2 6 Rappt JD 23 Decb no 198, tot het verleenen van
een wapen aan de gemeente Nieuwe-Pekela
en zulks met afwijzing van het verzoek om
vrijstelling van de taxe wegens wapenver leening verschuldigd. _-_ Besluit fiat
Juli 21 93 Rappt JD 14 Juli no 163 tot het verleenen van
vergunning aan Mr A.L.N. van den Clooster
baron Sloet tot Everlo, Griffier bij het
Kantongerecht te Tilburg, wonende aldaar, Zie 15 Ja
om zijn aangeboren geslachtswapen te no 44 bladz
vierendeelen met het wapen van het ge slacht van den Clooster. _-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat Sept 10 55 Rappt JD 4 Sept no 139 alsboven aan Jhr W.
van Lintelo de Geer te Amsterdam om alsboven van Lintelo
_-_ Besluit fiat 2 Octb 203
Octb 9 35 / 36 Rappt JD 2 Octb / 29 Sept no 203 / 192, tot het verleenen
/ 36 van een wapen aan de gemeenten Kan
tens en Adorp, en zulks met vrijstelling
van de ter zake dezer wapenverleening verschuldigde taxe. _-_ Besluiten fiat
Octb 12 20 Rappt JD 5 Octb no 195, alsboven aan de gemeen
te Warffum, en zulks met alsboven. _-_ Besluit fiat
Octb 29 39 Rappt JD 22 Octb no 221, aanbieding ter onder
teekening van het diploma der vermeerdering
van het geslachtswapen van Jhr W. van Lin
telo de Geer te Amsterdam
Per missive het diploma onderteekend teruggezonden aan JD. ___ Vervolg op bladz 31.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0084

page title: 0031 [R] Wapens - 1903/Novb/4 #11
 
Vervolg van bladz 30. 31 Dm & Wapens
1903 & N Wapens. Novb 4 11 Rappt JD 29 Octb no 146, tot het verleenen van
een wapen aan de gemeente Grijpskerk,
en zulks met vrijstelling van de ter zake dezer
wapenverleening verschuldigde taxe.
_-_ Besluit fiat
Decb 24 8 Rappt JD 17 Decb no 177, alsboven aan de gemeen
te Klimmen, met alsboven. _-_ Besluit fiat _____
============================================================
NL HaNa H2 7823 0085

page title: 0032 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jan/2 #7
 
32 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Jan 2 7 Rappt JD 29 Decb n 106, tot het doen van af- en
overschrijving op het IV Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Jan 3 18 Rappt MD 30 Decb n 69, alsboven op het VIIIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Jan 3 37 Rappt WD 30 Decb n 4492, alsboven op het IX
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Jan 6 29 Rappt BD 3 Jan n 2, alsboven op het Ve
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Jan 8 20 Rappt WD 5 Jan S H., alsboven op het IX Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Jan 8 30 Rappt MarD 6 Jan n 93, alsboven op het IV
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Jan 12 28 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen
wet tot nadere aanvulling en verhooging Zie...
van het VIIIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting ,,,
Fiat executie Staatsblad nr 5.
Jan 12 30 Adres 1e Kamer der StGenl met alsboven tot ver
hooging van het IX Hoofdstuk der Staats  Zie 4...
begrooting, dienst 1902 _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 6. ___ Vervolg op bladz 33.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0086

page title: 0033 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jan/12 #35
 
Vervolg van bladz 32. 33 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Jan 12 35 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen
wet tot aanvulling en verhooging van het zie 12 Mei 1902
IXe Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 n 21 bladz 599 _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 11. 
Jan 14 46 Rappt BD 12 Jan n 543, tot beschikbaarstelling
van gelden op verhoogd art 65 van Hoofdstuk V der Staats begrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Jan 19 19 Rappt MD 15 Jan n 106, alsboven op de ver
hoogde artt van het VIIIe Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Jan 20 26 Rappt WD 17 Jan l U, alsboven van het IXe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Jan 20 7 Rappt FD 17 Jan n 72, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een ontwerp van wet tot aan
vulling en verhooging van het VIIe Hoofdstuk
Stuk B der der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Fiat missive
Feb 2 78 Rappt RvSt 30 Jan n 15, ger. 20 Jan n 7 _-_ FD om c & a
Feb 7 23 Rappt FD 5 Feb n 74, ger. 2 Feb n 78
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" " 24 _-_ Missive kennisgeving FD
" " 25 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
April 27 92 Adres 1 Kamer der StGen met de aangenomen wet. _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 135. ______ Vervolg op bladz 34.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0087

page title: 0034 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jan/22 #15
 
34 Vervolg van bladz 33 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Jan 22 15 Rappt FD 20 Jan n 44, tot beschikbaarstelling
van geldenop het VII Hoofdstuk A der Staatsbe grooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Jan 22 22 Rappt KD 19 Jan n 11, tot het doen van af- en
overschrijving op het IX Hoofdstuk der Staats 
begrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Jan 22 34 Rappt JD 19 Jan n 157, alsboven op het IVe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Jan 26 35 Rappt WD 23 Jan l.P. alsboven op het IX
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Jan 26 59 Rappt BD 23 Jan n 1066, alsboven op het IIIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Jan 26 62 Rappt MarD - 23 Jan n 31, tot beschikbaarstel
ling der gelden wegens verstrekkingen door
het Dept. van Marine, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Jan 30 37 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet Zie
[tabel Hoofdstuk II III IV V VIIB XI VI VIII IX X] Vervolg op bladz 35
============================================================
NL HaNa H2 7823 0088

page title: 0035 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jan/31 #31
 
Vervolg van bladz 34 35 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Jan 31 31 Rappt MD 28 Jan. n 25, tot het doen van af- en over
schrijving op de Begrooting van uitgaven ten
behoeve van de voltooiing van het Vestingstelsel, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Jan 31 66 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet
tot verhooging en wijziging van het IV Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Fiat executie Zie Decb 1902 n 50 bladz 627
Staatsblad nr 45. 
Feb 2 17 Adres 1 Kamer der StGenl met de aangenomen wet Zie 5 Aug 1902.
tot verhooging van hoofdstuk V der Staatsbe grooting voor 1902. n 30 bladz 606.
Staatsblad nr 47. ____ 
Feb 2 29 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet Zie 17 Sept 1902
tot vaststelling der begrooting van uitgaven n 24 bladz 612
ten behoeve van de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 1903. _-_ Fiat executie.
Staatsblad nr 56. 
Feb 2 71 Rappt MD 29 Jan n 39 tot vermindering
eener gedane af en overschrijving op het VIII
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Jan 31 84 Rappt MarD ai 30 Jan n 68, tot beschikbaarstelling van gel
den op het voorloopig vastgestelde VI Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903
Per missive tot O Baan MarD teruggezonden omdat aan
het slot staat Onze Minister voorm. is belast enz " en het geen
gewoonte is dat een Minister ai wordt belast met de uitvoering o/o KB
Feb 3 107 Rappt MarD ai= 31 Jan n 32 (aan Dir) ger 31 Jan. n 84
Feb 4 29 _-_ Het verbeterd OB te voegen bij de overdracht _-_ Besluit fiat ____ Vervolgd op bladz 36.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0089

page title: 0036 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/5 #23
 
36 Vervolg van bladz 35 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Feb 5 23 Rappt BD 3 Feb n 1358, tot het doen van af- en over
schrijving op het V Hoofdstuk der Staatsbegroo ting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Feb 5 38 Rappt MD 3 Feb n 19, tot beschikbaarstelling
van gelden op het VIIIe Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1903, en op de begrooting van
uitgaven tot voltooiing van het vestingstel sel dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Feb 5 46 Rappt JD 3 Feb n 147, alsboven op het IV Hoofd
stuk der Staatsbegrooting en op het verhoogde
art 5 dier Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat 
Feb 6 34/ Rappt BD 4 Feb n 1504/1503, alsboven op het V Hoofd
/35 stuk der Staatsbegrooting dienst 1903 en op de
verhoogde artikelen dier begrooting, dienst 1902 _-_ Besluiten fiat
Feb 6 48 Rappt WD 4 Feb l.P. alsboven op IX Hoofdstuk
der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Feb 6 64 Rappt BlD 4 Feb n 1573, alsboven op het III
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat 
[slechte regel]
Feb 9 72 Rappt JD 5 Feb n 146, tot het doen van af
en overschrijving op het IVe Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 37.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0090

page title: 0037 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/10 #31
 
Vervolg van bladz 36. 37 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Feb 10 31 Rappt BlD 5 Feb n 1624, tot beschikbaarstelling
van gelden op het III Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1902, tot voldoening eener vor
dering van J.J.P.A. van Welt Jr te 's Gravenhage. _-_ Besluit fiat
Feb 11 9 Rappt BD 31 Jan n 11265e, om machtiging om bij
den Rvst de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot wijziging van Hoofd
stuk V der Staatsbegrooting voor 1902. _-_ Fiat missive
Feb 19 64 Rappt RvSt 17 Feb n 23 ger. 11 Feb n 9
Feb 24 11 Rappt BD 21 Feb n 2048, ger. 19 Feb n 64
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 12 _-_ Missive kennisgeving aan BD
 " " 13 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Juni 29 15 Adres 1 Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie 
Staatsblad nr 163. 
Feb 11 13 Rappt BlD 10 Feb n 1723, alsboven tot
aanvulling en verhooging van het IIIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, voor 1903 _-_ Fiat missive
[slechte regel]
[slechte regel]
Maart 2 9 Rappt BlD 27 Feb n 2632, ger. 26 Feb n 95
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 10 _-_ Missive kennisgeving aan BlD
 " " 11 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
April 27 72 Adres 1 Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 115. ______ Vervolg op bladz 38
============================================================
NL HaNa H2 7823 0091

page title: 0038 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/12 #6
 
38 Vervolg van bladz 37. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Feb 12 6 Rappt MarD ao 10 Feb n 59, tot af en overschrij
ving op het VI Hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1902.
_-_ Besluit fiat
Feb 13 41 Rappt KD 10 Feb n 14 tot beschikbaarstelling
van gelden op het Xe Hoofdstuk der Staatsbe grooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Feb 14 25 Rappt BD 12 Feb n 1742, tot vermindering
eener gedane af en overschrijving op het Ve
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, voor 1902. _-_ Besluit fiat
Feb 16 50/ Rappt FD 13 Feb n 20, tot beschikbaarstelling van
gelden op Hoofdstuk II en Hoofdstuk VIIB der
Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluiten fiat
Feb 16 55 Rappt KD 12 Feb n 14, tot het doen van af- en over
schrijving op het X Hoofdstuk der Staatsbe grooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Feb 19 19 Rappt BD 17 Feb n 1863, alsboven op het Ve
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Feb 19 26/ Rappt KD & FD 16 Jan/14 Feb n 25/75, tot intrekking
/27 van het KB van 5 Novb 1902 n 40 en tot ...
beschikbaarstelling van gelden op het XI Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903, tot
het toekennen eener vergoeding aan den Betaal
meeste te Amsterdam, wegens door hem ten
behoeve van het Rijk gedane uitgaven, met vrij
stelling van de overlegging van bewijsstukken _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 39.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0092

page title: 0039 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/20 #2
 
Vervolg van bladz 38. 39 1903 Dm & Nr Begrootingen van Staatsbehoeften
Feb 20 2 Rappt MD 19 Feb S. K 11= Kabt, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een wetsontwerp tot verhooging
van Hoofdstuk VIII der Staatsbegrooting ... dienst 1903
dienst 1903
Feb 23 96 Rappt RvSt 22 Feb geh. l. A., ger. 20 Feb n 2 MD om c & a
Feb 25 49 Rappt MD 24 Feb l. S 13= Kabt, ger. 23 Feb n 96
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
 " " 50 _-_ Missive kennisgeving aan MD ZIe 25 feb 1903
 " " 51 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt  n 40 bladz 718
April 11 62 Adres 1e Kamer der StGEnl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie Staatsblad nr 102
Feb 21 34 Rappt WD 19 Feb l. G, tot het doen van af- en
overschrijving op het IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Maart 3 14 Rappt KD 26 Feb n 5, tot voldoening ten
laste van het X Hoofdstuk der Staatsbegrooting
dienst 1902, de kosten der terugreis naar
Nederland, van den gewezen Gouverneur
van Suriname Mr W Tonckens Jhr en het transport zijner bagage. _-_ Besluit fiat
Maart 3 31 Rappt MD 27 Feb n 115 tot het toekennen ten
laste van het VIIIe Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting dienst 1903 van een subsidie aan
1e de Militaire Sportvereeniging;
2. den Kon. Officiers Schermbond
3 den Onderofficiers Schermbond. _-_ Besluit fiat.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0093

page title: 0040 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Feb/16 #85
 
40 Vervolg van bladz 39. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Feb 16 85 Rappt RvSt 10 Feb n 26, ger. 30 Decb 1902 n 101
advies op de wetsontwerpen
1e tot spoorweg aanleg en exploratie van het
Lawagebied in Suriname door het Gouver
nement en overneming van de rechten en ver 
plichtingen der Maatschij Suriname,
2 tot verhooging van de koloniale huishoudelijke
begrooting van Suriname, dienst 1903
3 tot verhooging van het X Hoofdstuk der staats
begrooting, dienst 1903. _-_ KD & FD om c & a
Maart 3 8 Rappt KD & FD 26/28 Feb n 27/74 ger. 16 Feb n 25
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" " 9 _-_ Missive kennisgeving aan KD & FD 
 " " 10 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt ...
Juli 23 42/44 Adressen 1 Kamer der StGenl met de aangenomen wetten _-_ Fiat executie
Staatsbladen nr 210 t/m 218
Maart 4 23 Rappt MD 28 Feb n 140, tot het doen van af- en 
overschrijving op het VIII Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Maart 2 23 Rappt FD 21 Feb n 43, tot beschikbaarstelling
van gelden op het VII Hoofdstuk B der Staatsbe
grooting, dienst 1903, tot voldoening der vacatie
gelden enz van de examen commissie voor de
betrekking van Surnumerair van 's Rijks Schatkist. _-_ Besluit fiat
Maart 5 28 Rappt KD & FD 11/28 Feb n 19/47, alsboven op het XI Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903, tot voldoening
van in 1901 in Curacao gedane betaling en ten last van 's Rijks schatkist. _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 41.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0094

page title: 0041 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/5 #36
 
Vervolg van bladz 40. 41 1903 Dm & Nr Begrootingen van Staatsbehoeften
Maart 5 36 Rappt MD 28 Feb n 141, tot toekenning ten
laste van het VIII Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting, dienst 1903 van een rijkssubsidie aan
het Nederlandsch-Gymnastiek-Verbond.
_-_ Besluit fiat
Maart 6 9 Rappt WD 3 Maart n 216, tot beschikbaarstel
ling van gelden op het IX Hoofdstuk der Staats
begrooting dienst 1902, tot voldoening van
door Dr C.H Wind, Hoofdredacteur van het Kon.
Ned. Meteorologisch Instituut en den Inge
nieur voor het Stoomwezen J.H. Verhoeff te
Dordrecht, gedane voorschotten. _-_ Besluit fiat
Maart 6 36 Rappt MD 4 Maart n 68, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig
te maken van een ontwerp van wet tot
wijziging van het VIIIe Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1902 _-_ Fiat missive
Maart 19 52 Rappt RvSt 17 Maart n 24, ger. 6 Maart n 36 _-_ MD om c & a
Maart 24 37 Rappt MD 21 Maart n 139, ger. 19 Maart n 52
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " _-_ Missive kennisgeving aan MD
 " " 39 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Juli 22 54 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 200. 
Maart 9 15 Rappt BD 6 Maart n 2257, tot voldoening ten
laste van het V Hoofdstuk der Staatsbegrooting
dienst 1903 eener declaratie van C.A. Hof
man te 's Gravenhage, voor verleende hulp bij het
afnemen van examen aan candidaten dingende naar de
betrekking van Tweede klerk ter Provinciale griffie van ZHolland. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 42
============================================================
NL HaNa H2 7823 0095

page title: 0042 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/9 #33
 
42 Vervolg van bladz 41. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Maart 9 33 Rappt FD 6 Maart n 47 met een ontw. van wet
tot wijziging en verhooging van het VII Hoofdstuk
stuk B der Staatsbegrooting, dienst 1903
en zulks naar aanleiding van het adres RvSt dd 10 Feb 1903 n 25
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 34 _-_ Missive kennisgeving aan FD
 " " 35 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
Zie 11 Januari 1904 n 6 bladz 299 ...
Maart 10 10 Rappt BD 5 Feb n 1505. om machtiging om bij
den Rvst de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot verhooging en wijziging
van het V Hoofdstuk der Staatsbegrootng voor 1903 _-_ Fiat missive
April 3 68 Rappt RvSt 31 Maart n 24, ger. 10 Maart n 10 _-_ BD om c & a
April 11 28 Rappt BD 7 April n 3761m, ger. 3 April n 68
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 29 _-_ Missive kennisgeving aan BD
 " " 30 _-_ Missive alvoren aan RvSt
Juli 22 57 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 203 
Maart 10 11 Rappt WD 7 Maart n 14 Kabt, alsboven van het IXe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Fiat missive
April 3 72 Rappt RvSt 31 Maart n n 21 ger. 10 Maart n 11 _-_ WD om c & a
April 11 31 Rappt WD 8 April n 14, ger. 3 April n 72
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 32/33 _-_ Missive kennisgeving aan WD en aan RvSt
Juli 22 64 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 213. ______ Vervolg op bladz 43.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0096

page title: 0043 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/10 #12
 
Vervolg van bladz 42 43 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Maart 10 12 Rappt JD 7 Maart n 29 geh Kabt, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot verhooging en wijziging
van het IVe Hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1903 _-_ Fiat missive
April 3 67 Rappt RvSt 31 Maart n 25, ger. 10 Maart n 12 _-_ JD om c & a
April 11 49 Rappt JD 8 April n 25 geh. ger. 3 April n 67
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 50 _-_ Missive kennisgeving aan JD
 " " 51 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Juli 22 63 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 209. 
____
Maart 10 14 Rappt KD 9 Maart n 26, alsboven van het Xe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Fiat missive
April 3 73 Rappt RvSt 31 Maart n 28, ger. 10 Maart n 14 _-_ KD om c & a
April 11 37 Rappt KD 7 April n 52 ger. 3 April n 73
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 38 _-_ Missive kennisgeving aan KD
 " " 39 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Juli 22 68 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 214. 
Maart 10 15 Rappt Mard ai= 7 Maart n 185, alsboven tot verhooging
van het VI Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Fiat missive
April 3 69 Rappt RvSt 31 Maart n 24, ger. 10 Maart n 15 _-_ Mard om c&a
April 11 40 Rappt Mard 7 April n 71, ger. 3 April n 69 NB de ...
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 40/42 _-_ Missive kennisgeving aan MarD aan RvSt met copie rappt
Juli 22 64 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 210. ______ Vervolg op bladz 44.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0097

page title: 0044 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/10 #18
 
44 Vervolg van bladz 43. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Maart 10 18 Rappt MD 9 Maart S N 18= Kabt, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot verhooging en wijziging van
het VIII Hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1903 _-_ Fiat missive
April 3 71 Rappt RvSt 31 Maart n 22, ger. 10 Maart n 18 _-_ MD om c & a
April 11 43 Rappt MD 8 April l.J 29 Kabt ger. 3 April n 71
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 44 _-_ Missive kennisgeving aan MD
 " " 45 _-_ Missive alsvoren aan RvSt.
Juli 22 65 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 211. 
Maart 10 19 Rappt BlD 9 Maart n 3154, alsboven van het
IIIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Fiat missive
April 3 66 Rappt RvSt 31 Maart n 23, ger. 10 Maart n 19 _-_ Bld om c & a
April 11 46 Rappt BlD 4 April n 4389, ger. 3 April n 66
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 47 _-_ Missive kennisgeving aan BlD
 " " 48 _-_ Missive alsvoren aan RvSt.
Juli 22 66 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 212. 
Maart 12 50 Rappt FD 10 Maart n 34, alsboven van de Hoofdstukken
II en VIII B der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Fiat missive
April 3 70 Rappt RvSt 31 Maart n 27, ger. 12 Maart n 50 _-_ FD om c & a
April 11 34 Rappt FD 6 April n 62, ger. 3 April n 70
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 35/36 _-_ Missive kennisgeving aan FD en aan RvSt
Juli 22 61/62 Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wetten _-_ Fiat executie
_____ Staatsbladen nr 207 en 208. Vervolg op bladz 45
============================================================
NL HaNa H2 7823 0098

page title: 0045 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/12 #10
 
Vervolg van bladz 44. 45
1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Maart 12 10 Rappt MD 9 Maart n 61, tot het doen van af- en
overschrijving op het VIII Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1902. 
_-_ Besluit fiat
Maart 12 26 Rappt WD 9 Maart n 784, alsboven op het IXe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Maart 12 28 Rappt FD 9 Maart n 79 tot beschikbaarstelling
[slechte regel]
Aug 27 59 van gelden op het VII Hoofdstuk B der Staats
begrooting, dienst 1902/1903 tot het toekenen eener
vergoeding aan de firma Wm H. Mueller & Cn.
te Rotterdam, wegens geleden schade bij
te gelde maken van het vleesch van door Rijks
ambtenaren benaderd vee gedurende de
maanden Juni t/m Decb 1902.
Jan t/m Juni 1903 _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Maart 17 41 Rappt MD & FD 27 Feb/12 Maart n 110/43, alsboven op het
XI Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst
1903, tot het toekennen eener vergoeding aan
Henri van den Bergh te Rotterdam we
gens geleden renteverlies tengevolge van de
late voldoening eener vordering. _-_ Besluit fiat
Maart 19 10 Rappt BD 17 Maart n 2954, tot het doen van af-
en overschrijving op het V Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
April 2 12 Rappt Mard 31 Maart n 55 , alsboven op het VI
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 46.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0099

page title: 0046 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/23 #9
 
46 Vervolg van bladz 45. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Maart 23 9 Rappt MD 20 Maart n 88, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een wetsontwerp to nadere verhoo-
ging en aanvulling van het VIIIe Hoofdstuk
der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Fiat missive
April 9 90 Rappt RvSt 7 April n 20, ger 23 Maart n 9 _-_ MD om c & a
April 20 26 Rappt MD 15 April n 290, ger/ 9 April n 90
_-_ Op te leggen in het archief ...
April 22 32 Rappt MD 15 April n 290, ger. 9 April n 90
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " 23 1/2 _-_ Missive kennisgeving aan MD en aan RvSt
Juli 22 55 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 201. 
Maart 25 58 Rappt WD 21 Maart n 246 tot beschikbaarstelling
van gelden op het IX Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting, dienst 1903 tot voldoening eener vordering van de gemeente Arnhem. _-_ Besluit fiat
Maart 25 62 Rappt FD 20 Maart n 5, alsboven op het XIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903, tot
voldoening eener vordering van den betaalmees ter te Arnhem. _-_ Besluit fiat
Maart 28 32 Rappt JD 26 Maart n 161, tot het doen van af en
overschrijving op het IVe Hoofdstuk der Staats be grooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Maart 30 15/ Rappt FD 25 Maart n 94 alsboven op de Hoofdstuk
ken II, IIVA en IIVB der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 47
============================================================
NL HaNa H2 7823 0100

page title: 0047 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Maart/30 #55
 
Vervolg van bladz 46. 47 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Maart 30 55 Rappt MD & FD 7/25 Maart n 116/64 tot voldoening
ten laste van het XIe Hoofdstuk der Staats
begrooting dienst 1903 van vorderingen we
gens schade tijdens oefeningen van het perso
neel van den geneeskundigen dienst der Land
macht in 1901 toegebracht aan de boerderij het Eerste Erf nabij Soest.
_-_ Besluit fiat
Maart 31 28 Rappt BD 28 Maart n 3377, tot het doen van af- en
overschrijving op het V Hoofdstuk der Staatsbegroo ting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
April 1 33 Rappt MarD 28 Maart n 38, tot voldoening
ten last van VI Hoofdstuk der Staatsbegrooting
dienst 1902 en van het voorlopig vastgestelde
Hoofdstuk VI der Staatsbegrooting voor 1903
van eenige vordering ten laste van het Dept van Marine. _-_ Besluit fiat
April 2 12 Rappt MarD 31 Maart n 55 tot het doen van
af- en overschrijving op het VI Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
April 6 24 Rappt WD 2 April l.P, alsboven op het IXe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
April 16 18 Rappt BlD 11 April n 4715, alsboven op het IIIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
April 20 42 Rappt BD 16 April, n 4250, alsboven op het V Hoofd
[slechte regel]
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 48.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0101

page title: 0048 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/April/22 #46
 
48 Vervolg van bladz 47. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
April 22 46 Rappt MD 17 April n 107, tot beschikbaarstelling
van gelden op het VIII Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1903 (verhoogde artt) _-_ Besluit fiat
April 23 33 Rappt BD & FD 14/18 April n 3905/79, alsboven op
het XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst
1903, tot voldoening eener vordering van den Betaalmeester te Zwolle. _-_ Besluit fiat
April 25 92 Rappt BD 22 April n 4578, tot het doen van
af en overschrijving op het V Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Mai 2 9 Rappt MarD 25 April n 51, alsboven op het VIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, doemst 1902 _-_ Besluit fiat
Mei 4 30 Rappt MarD 29 April n 40, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een wetsontwerp tot definitieve
vaststelling van het VI Hoofdstuk der Staats
begrooting dienst 1903, met bijl. met verzoek
die Stukken na dat de RvSt daarop zal zijn gehoord
aan de Tweede Kamer der StGenl in te zenden.
_-_ Per missive MarD medegedeeld dat H.M. zich
met de strekking van het rapprot heeft vereenigd en mach
tiging verleent het wetsontwerp met bijl. bij den RvSt aanhangig te ...
Mei 14 1 Rappt RvSt 12 Mei n 30, ger. 4 Mei n 30 _-_ MarD om c& a
Mei 16 26 Rappt MarD 15 Mei n 33, ger 14 Mei n 1
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " 18 3 _-_ Missive kennisgeving aan MarD
 " " 4 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
Juni 27 9 Adres 1e Kamer der StGenl. met de aangenomen wet Fiat executie
Staatsblad nr 162. 
Vervolg op bladz 49
============================================================
NL HaNa H2 7823 0102

page title: 0049 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/5 #99
 
Vervolg van bladz 48. 49 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Mei 5 99 Rappt WD & FD 18/29 April n 216/62, tot voldoe
ning ten laste van het XI Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1903 eener vordering van den
Rijksbetaalmeester te Arnhem, wegens eene
door hem voor den lande gedane betaling _-_ Besluit fiat
Mei 6 38 Rappt FD 2 Mei n 60 tot beschikbaarstelling
van gelden op art 19 bis van het VII Hoofdstuk
der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Mei 7 36 Rappt BD 4 Mei n 5748 tot het doen van
af- en overschrijving op het III Hoofdstuk der 
der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Mei 12 35 Rappt WD 8 Mei lC? alsboven op het IX
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Mei 14 19 Rappt JD 9 Mei n 150, om machtiging van bij
den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een ontwerp van wet tot ver
hooging van het IV Hoofdstuk der Staats begroting, voor 1902
_-_ Fiat missive Mei 22 3 Rappt RvSt 19 Mei no 20, ger 14 Mei no 19 _-_ JD om c & a
Mei 27 54 Rappt JD 25 Mei no 197, gen? 22 Mei no 3
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
28 7 _-_ Missive kennisgeving aan JD
8 _-_ Missive alvoren aan RvSt
Juli 24 69 Adres 1e Kamer der StGen. met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 243. ______ Vervolg op bladz 50.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0103

page title: 0050 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/14 #31
 
50 Vervolg van bladz 49. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Mei 14 31 Rappt WD 13 Mei l.lj, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot aanvulling en ver
hooging van het IX Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1903 . _-_ Per missive in verband met de aange
boden Mem van Fact. de aandacht van WD
gevestigd op de wet van 11 April 1903 (Stbl n 103)
Mei 16 25 Rappt WD 15 Mei ??/aan Dir gen : 14 Mei n 31 _-_ notificatie
de verbeterde Memorie te voegen bij rappt WD 23 13 Mei lY?
Mei 16 36 Rappt FD 12 Mei n 64, tot beschikbaarstelling
van gelden op het VII Hoofdstuk B der Staatsbe
grooting, dienst 1903, tot voldoening eener voorschot
declaratie van den ontvangen der ?? ?? te
Apeldoorn, wegens het aandeel van den Staat in de
oude jaarlijkse uitkering aan de Mark van Viersel _-_ Besluit fiat
Mei 16 37 Rappt KD 12 Mei n 11, tot het doen van af en
overschrijving op het Xe Hoofdstuk der Staats 
begrooting dienst 1903 _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 51.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0104

page title: 0051 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/16 #55
 
Vervolg van bladz 50. 51 1903 Dm & No Begrootingen van Staatsbehoeften
Mei 16 55 Rappt JD 8 Mei no 207, tot beschikbaarstelling
van gelden op het IV Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1903, tot voldoening eener de
claratie van de Naaml. Vennp. Het gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen te 's Graven
hage, wegens huur van een der localen in
dat gebouw voor het afnemen van examen
van sollicitanten naar de betrekking van 
schrijver bij de gevangenissen. _-_ Besluit fiat
Mei 19 16 Rappt WD 14 Mei La I, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot verhooging + van het + en aanvulling (gewijzigd)
IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1903 _-_ Fiat missive
Juni 15 13 Rappt RvSt 9 Juni no 33, ger. 19 Mei no 16 _-_ WD om c & a
Juni 25 78 Rappt WD 22 Juni l. N, ger. 15 Juni no 13
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
" 26 43 -=- Missive kennisgeving aan WD .
" " 44 -=- Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
Decb 7 79 Adres 1 Kamer der St Genl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad no 311
Mei 20 18 Rappt WD 13 Mei l. Y, als boven tot aanvulling
en verhooging van het IX Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1903.
_-_ Fiat missive Mei 27 12 Rappt RvSt 26 Mei no 15, ger. 20 Mei no 18 _-_ WD om c & a
Juni 3 52 Rappt WD 29 Mei l I, ger. 27 Mei no 12
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl.
" 4 1/2 -=/=- Missives kennisgeving aan WD en aan RvSt
Juli 24 94 Adres 1 Kamer der St Genl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad no 247 _____ Vervolg op bladz 52.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0105

page title: 0052 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/20 #16
 
52 Vervolg van bladz 51. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Mei 20 16 Rappt WD & KD 14/13 Mei l M/n=29, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken der wetsontwerpen terp? strekkende tot
_a_. bekrachtiging van een met de Stoomvaart
Maatschappij Nederland te sluiten contract
tot wijziging van het met die Maatschappij gesloten
en bij de wet van 8 April 1893 / Stbl n 59 / goedge bladz 106
keurd contract tot het onderhouden van een
maildienst tusschen Nederland en Ned. Indie
b. aanvulling en verhooging van het IX Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903. 
_c_ wijziging en verhooging van het I Hoofdstuk
der begrooting van wetgeving van Ned. Indie dienst 1900. 
_-_ Fiat missive Zie ook bladz 170 en ?
Juni 15 14 Rappt RvSt 9 Juni n 34,ger. 20 Mei n 16 WD & KD om c & a
Juni 20 39 Rappt WD & KD 18/18 Juni b4/n9 ? 15 Juni n 14
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 40 _-_ Missive kennisgeving aan WD & KD
 " " 41 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt 
Juli 23 52/54 Adres ?? Kamer der StGen. met de aangenomen wetten _-_ Fiat executie
Staatsbladen nr 226 t/m 228
Mei 22 27 Rappt WD 18 Mei n ? tot het doen van af- en
overschrijving op het VIII Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Mei 22 30 Rappt WD 18 Mei n. 6. tot beschikbaarstelling
van gelden op het VIII Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1903, ten einde aan het Bestuur
der afdeling 's Gravenhage van den Koninklijken
Nederlanschen Bond van Oud Onderofficieren
een subsidie te verleenen voor het aankoopen van prijzen?
voor een in Juli te houden schietwedstrijd van den Bond. _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 53.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0106

page title: 0053 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Mei/23 #87
 
Vervolg van bladz 52. 53 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Mei 23 87 Rappt BD 19 Mei n 5605, tot het doen van af-
en overschrijving op het V Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Mei 29 26 Rappt WD 18 Mei n 229, tot voldoening ten
laste van het IX Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting drent? 1903 van declaraties wegens oa
statiegeld en huur van stoelen en tafels ten
behoeve van het onderzoek van candidaten din
gende naar de betrekking van klerk bij het
Dept. van Waterstaat/enz _-_ Besluit fiat
Mei 30 16 Rappt Mard 20 Mei n 35, om machtiging om bij
den Rvst de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot beschikbaarstelling
van gelden, wegens door het Dept van ??
gedane verstrekking, dienst 1903. 
_-_ Fiat missive
Juni 13 19 Rappt RvSt 9 Juni n 29, ger. 30 Mei n 16 _-_ MarD om c & a
Juni 19 20 Rappt Mard 15 Juni n 36 ger. 13 Juni n 19
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" 20 1 _-_ Missive kennisgeving aan MarD 
 " " 2 _-_ Missive alsvoren aan RvSt. 
Juli 22 56 Adres Kamer der StGen. met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
Staatsblad nr 56. 
Mei 30 57 Rappt MarD 22 Mei n 51, tot voldoening ten
laste van het VI Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting der kosten van vervoer der Officieren
van de Marine die hebben deelgenomen aan de in
Maart 1903 gehouden wedstrijden van den Kon.
Officieren Schermbond, alsmede de kosten van het
vervoer van het benoodigde schermmateriaal. _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 54.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0107

page title: 0054 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juni/2 #64
 
54 Vervolg van bladz 53. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Juni 2 64 Rappt MD & FD 9/27 Mei, n 2/10, tot beschikbaar
stelling van gelden op het XI Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903, tot terugbetaling
aan den Officier van Gezondheid der 1e kl.
Dr E. Halbertsma te Nijmegen, van ten
dienste van het Rijk gedane voorschotten. _-_ Besluit fiat
Juni 2 72 Rappt JD 30 Mei n 150 /aanDir/ om te willen bevor
deren dat bij onderstaand rappt gevraagde machti
ging zoo spoedig mogelijk door HM worde verleend. 
_-_ Rappt JD 30 Mei n 150 aan H.M. voorteleggen
Juni 3 32 Rappt JD 30 Mei n 150, om machtiging om bij den
Rvst de overweging aanhangig te maken van
een wetsontwerp tot wijziging der wet van 31
Januari 1903 /Stbl n 45/ tot verhooging en wij
ziging van het IV Hoofdstuk der Staatsbegro ting, dienst 1903
_-_ Fiat missive Juni 11 30 Rappt RvSt 9 Juni n:26, ger. 3 Juni n:32 _-_ JD om c&a
Juni 15 58 Rappt JD 12 Juni n. 84, ger. 11 Juni n.30
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
16 21 _-_ Missive kennisgeving aan JD
 " 22 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
Juli 24 70 Adres Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 244. 
Juni 3 60 Rappt BD 28 Mei n. 5491, tot voldoening ten
laste van het V Hoofdstuk der Staatsbegrooting
dienst 1902, tot voldoening van declaraties ten
dienste der Staatscommissie ingesteld bij KB. van 31 Juli 1902 n.30. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 55.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0108

page title: 0055 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juni/3 #71
 
Vervolg van bladz 54 55 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Juni 3 71 Rappt FD 28 Mei n 68 tot het doen van af- en over
schrijving op het VII Hoofdstuk B der Staatsbe grooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Juni 6 53 Rappt BlD 3 Juni n 7023. alsboven op het
III Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Juni 8 57 Rappt JD 4 Juni 7191? , alsboven op het IV
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat 
Juni 8 53 Rappt BlD 3 Juni n 7075, tot beschikbaarstel
ling van gelden op Hoofdstuk III der Staats
begroting, Maart? 1903. /Verhooging/ __--__ Besluit fiat
Juni 9 22 Rappt WD 4 Juni ?W, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhan
gig te maken van een ontwerp van
wet tot wijziging van het IX Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, ?? 1902
_-_ Fiat missive
Juni 20 25 Rappt RvSt 16 Juni n 13, gen 9 Juni n 22
__--__ WD om e & a
Juni 25 77 Rappt WD 23 Juni FaW ger. 20 Juni n 25
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
26 41 _-_ Missive kennisgeving aan WD.
42 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Decb 7 78 Adres Kamer der St Gen met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
Staatsblad nr 310. ______ Vervolg op bladz 56.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0109

page title: 0056 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Jun/9 #25
 
56 Vervolg van bladz 55 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Juni 9 25 Rappt KD 4 Juni n 22a, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van eene voordracht, strekkende
tot goedkeuring van de ordonnantie
in IndStbl 1902 n.415, houdende regeling
der rechtsbedeeling onder de inheemsche
en de verdere Inlandsche bevolking der onder
afdeeling Boven Kampar, en om den
G.G. van Ned. Indie te machtigen om bij
de rapat te Bangkinang een Djaka
en een Mohammedaanschen adviseur
in dienst te stellen en die rechtbank te
voorzien van schrijfbehoeften. 
_-_ Fiat missive
Juni 10 23 Rappt BD & FD 25 Mei/ n.1151/
4 Juni 49, tot voldoe
ning ten laste van het XI Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903 eener de
claratie van Jh M. R.A.A.E. von Pestel
gerant? te Brussel, wegens eene door hem
in 1903 in 's Lands dienst gedane betaling. _-_ Besluit fiat
Juni 10 43 Rappt MarD 5 Juni n.54, tot het doen van
af- en overschrijving op het VI Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Juni 15 44 Rappt MarD 11 Juni n.48, tot beschikbaarstel
ling van gelden op het VI Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1902 en dienst 1903
tot voldoening van eenige vorderingen ten
laste van het Dept van Marine. _-_ Besluit fiat
Juni 16 34 rappt MarD 11 Juni n.48 /aan Dir/ om bovenst voordr met
OB aan HM te willen voorleggen en na bekrachtiging van
het OB daarvan spoedig een afschrift te zenden aan Rek. ___ _-_ Notificatie Vervolg op bladz 57.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0110

page title: 0057 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juni/19 #44
 
Vervolg van bladz 56. 57 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Juni 19 44 Rappt WD 15 Juni n.208, tot het doen van af
en overschrijving op het VIII Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Juni 20 19 Rappt MD 16 Juni n.6, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken
van een ontwerp van wet tot beschikbaarstel
ling van gelden wegens door het Dept. van
Oorlog gedane verstrekkingen, dienst 1903
_-_ Fiat missive
Juli 6 26 Rappt RvSt 30 Juni n. 11, ger. 20 Juni n. 19 _-_ WD om e&a
Juli 15 52 Rappt WD 10 Juli n.217, gen. 6 Juli n.26
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " 16 22 _-_ Missive kennisgeving aan MD 
 " " 23 _-_ Missive alsboven aan RvSt. 
Novb 30 31 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie 
Staatsblad nr 289. 
Juni 20 60 Rappt WD & FD 4/13 Juni n. 5/60, tot beschik
baarstelling van gelden op het XI Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
tot voldoening eener declaratie wegens
voor het Rijk gedane uitschotten van de
Hoofdadministratie van het Regt Gre nadiers en Jagers. _-_ Besluit fiat
Juni 22 60 Rappt WD 16 Juni n. 2148, tot het doen van
af- en overschrijving op het IX Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting dienst 1902. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 58.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0111

page title: 0058 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1902/Juni/22 #64
 
58 Vervolg van bladz 57. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Juni 22 64 Rappt WD 18 Juni n 232, tot het doen van af en
overschrijving op het IX Hoofdstuk der Staats
begrooting dienstjaren 1902 en 1903. _-_ Besluit fiat
Juni 22 84 Rappt MD 16 Juni n 179, alsboven op het VIII
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Juni 22 93 Rappt JD 18 Juni n 107, alsboven op het IV
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Juni 22 98 Rappt MD & FD 6/18 Juni n 185/62, tot beschikbaar
stelling van gelden op het XI Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903, om te worden
verevend ten laste van de Generale Thesaurie.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 49 Rappt WD 20 Juni n 215, alsboven op het
IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst
1903, tot voldoening van vorderingen van
den aannemer P.H. Timmermans te Gen
nep, behoordende tot het afgesloten dienstjaar 1901.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 63 Rappt BD 22 Juni n 6479, tot het doen van
af- en overschrijving op het V Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Juni 27 10 Rappt MarD 26 Juni n 42 / aan Dir/ om bijgaande
voordracht met OB tot aanwijzing van gelden op
het VI Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902
spoedig aan H.M. voor te leggen en het afschrift
van het besluit met spoed aan de Rek te doen toekomen.
_-_ de voordracht aan H.M. voor te leggen.
___
Vervolg op bladz 59
============================================================
NL HaNa H2 7823 0112

page title: 0059 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juni/29 #38
 
Vervolg van bladz 58 59
Dm Begrootingen van Staatsbehoeften
1903 & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Juni 29 38 Rappt BD 23 Juni n 6301, tot voldoening ten
laste van het Ve Hoofdstuk der Staatsbegrooting
dienst 1903 eener declaratie van J. van den
Bogers, Directeur der Rijksnormaalschool
te 's Hertogenbosch. 
_-_ Besluit fiat
Juni 29 44 Rappt Mard 26 Juni n 62 tot beschikbaar
stelling der Sommen op het definitieve
VI Hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1903
_-_ Besluit fiat
Juni 29 47 Rappt MarD 26 Juni n 42, tot voldoening ten
laste van het VI Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1902, eener vordering
van Mr. W. Thorbecke, landsadvocaat te 's Gravenhage. _-_ Besluit fiat
Juni 30 41 Rappt FD 23 Juni n 77 alsboven van het VII
Hoofdstuk B der Staatsbegrooting, dienst
1902 eener vordering van alsboven
_-_ Besluit fiat
Juli 1 74 Rappt BD 26 Juni n 6613, tot intrekking van
toegestane overschrijvingen op het V Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 
_-_ Besluit fiat
Juli 1 61 Rappt MD & FD 13/25 Juni n 117/89, tot be
schikbaarstelling van gelden op het XIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst
1903, tot terugbetaling van door 's Rijks
dienst gedane uitschotten aan de Hoofdad
ministratien van het Regt Grenadiers en
[slechte regel]
Jagers, van het 6 Regt Infanterie en
van het 4e Regt Vesting Artillerie _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 60
============================================================
NL HaNa H2 7823 0113

page title: 0060 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juli/3 #18
 
60 Vervolg van bladz 59. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Juli 3 18 Rappt MD 30 Juni 8e F52 Kabt, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van een wetsontwerp tot aanvulling
en verhooging van het VIIIe Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1903. Landweer 
_-_ Fiat missive
Aug 17 20 Rappt RvSt 11 Aug n 48, ger 3 Juli n 18
_-_ MD om e&a
Sept 9 8 Rappt MD 5 Sept V 69 Kabt, ger 17 Aug n 20
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" 10 3 _-_ Missive kennisgeving aan MD
 " " 4 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt n 54 bla
          Zie 3 Feb 1904 n 56 bladz 303
Juli 3 34 Rappt WD 29 Juni n 227, tot het doen van af
en overschrijving op het IX Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
Juli 8 49 Rappt BlD 4 Juli n 8539, alsboven op het III
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat 
Juli 8 54 Rappt JD 4 Juli n 155, alsboven op het IV Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903. 
_-_ Besluit fiat
Juli 8 30 Rappt BD 4 Juli n 6986, tot beschikbaarstelling
van gelden op de verhoogde artikelen van het V
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Juli 8 46 Rappt MD & FD 17 Juni/8 Juli n 17/40, alsboven op het XI Hoofdstuk
der Staatsbegrooting, dienst 1903, tot voldoening van
achterstallige traktement van wijlen den Dir. Off van Gezindten
der 2 kl. F Piekema _-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 61.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0114

page title: 0061 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juli/9 #22
 
Vervolg van bladz 60. 61 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Juli 9 22 Rappt BD 6 Juli no 7042, tot het doen van af en
overschrijving op het Ve Hoofdstuk der Staats
begrooting dienst 1903
_-_ Besluit fiat
Juli 10 27 Rappt BD 7 Juli no 6634 tot voldoening ten
laste van het V Hoofdstuk der Staatsbegrooting
dienst 1903, eene declaratie wegens reiskos
ten, enz van Dr. A. Sikkel, tijd. Voorzitter van
de Nederl. Maatschij tot bevordering der ge
neeskunde te 's Gravenhage. _-_ Besluit fiat
Juli 15 36 Rappt WD 11 Juli no 248, alsboven van het
IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst
1903 eener declaratie van C.J. van Ettin
ger te Maassluis, wegens geleverde water
laarzen aan het Korps geleiders van 
ontplofbare stoffen. 
_-_ Besluit fiat
Juli 15 47 Rappt FD 11 Juli no 58, tot beschikbaar 
stelling van gelden op het XI Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting, dienst 1903, tot vol
doening van achterstallig pensioen over 
het tijdvak van 15 Sept t/m 31 Decb 1901 aan 
de Wede D. Ridderhof geb. D. Veenstra _-_ Besluit fiat 
Juli 15 60 Rappt MD 10 Juli no 216, alsboven op het 
VIII Hoodstuk der Staatsbegrooting, dienst 
1902, tot voldoening eener vordering van 
de Hoofdadministratie van het Korps Genietroepen. _-_ Besluit fiat --- Vervolg op bladz 62.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0115

page title: 0062 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juli/20 #73
 
62 Vervolg van bladz 61. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Juli 20 73 Rappt MD 13 Juli no 136, tot beschikbaarstel
ling van gelden op het VIII Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902 en 1903
tot voldoening van vorderingen van den Maga
zijnmeester Hoofd van de Magazijnen der 
Artillerie-Inrichtingen aan de Hembrug 
en van den Magazijnmeester der Artillerie te Dordrecht. _-_ Besluit fiat
Juli 20 96 Rappt BD 16 Juli no 7657, tot het doen van af 
en overschrijving op het Ve Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Juli 20 97 Rappt BD 16 Juli no 7473, tot vermindering, enz 
van gedane af- en overschrijvingen op het V
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat 
Juli 21 82 Rappt MarD 16 Juli no 50, tot het doen van af- en 
overschrijving op het VI Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Juli 21 83 Rappt MarD & FD 30 Juni / no 31 / tot beschikbaar 
Juli 21 83 Rappt MarD & FD 30 Juni / 15 Juli no / 95, tot beschikbaar 
stelling van gelden op het XI Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1903, tot het toe
kennen van vergoedingen aan de hierbij genoemde personen _-_ Besluit fiat 
Juli 23 68 Rappt MD 18 Juli no 274, tot het doen van af- 
en overschrijving op het VIII Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat _____ Vervolg op bladz 63.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0116

page title: 0063 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Juli/25 #61
 
Vervolg van bladz 62. 63 1903 Dm & No Begrootingen van Staatsbehoeften. 
Juli 25 61 Rappt BD 24 Juli no 7998, tot beschikbaarstel
ling van gelden op het Ve Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Juli 27 21 Rappt JD 22 Juli no 184, om machtiging om 
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van een wetsontwerp tot aanvulling
en verhooging van het IVe Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Fiat missive
Augs 25 12 Rappt RvSt 18 Augs no 19, ger. 27 Juli no 21 _-_ JD om c&a 
Sept 9 7 Rappt JD 5 Sept no 97, ger 25 Augs no 12 
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " 10 1 _-_ Missive kennisgeving aan JD.
" " 2 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt. 
Decb 7 80 Adres 1e Kamer der St Genl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie 
Staatsblad no 312.
===
Juli 30 19 / Rappt MD 25 Juli no 236/235, tot beschikbaar
/ 20 stelling van gelden op de verhoogde artike
len van het VIIIe Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1902 en 1903. _-_ Besluit fiat
Juli 31 26 Rappt FD 22 Juli no 44, alsboven op het XI Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 tot
verrekening van eenige voor 's Lands dienst gedane betalingen _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Juli 31 42 Rappt MD 25 Juli no 237, alsboven op het VIII Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1903, tot voldoening 
eener vordering van den gepensionneerden sergeant-
onderwijzer J.G. Bluem te Amsterdam. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 64. 
============================================================
NL HaNa H2 7823 0117

page title: 0064 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/1 #15
 
64 Vervolg van bladz 63 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Aug 1 15 Rappt FD 27 Juli no 31, om machtiging om
de verschillende wetsontwerpen tot vaststel
ling der Staatsbegrooting voor 1904,
rechtstreeks bij den RvSt te brengen. _-_ Fiat missive
Aug 12 44 Rappt FD 8 Aug no 28, aanbieding van een
overzicht der Staatsbegrooting voor 1904 _-_ Notificatie
Sept 2 115 Rappt RvSt 28 Aug n 5, ger. 1 Aug n 15 _-_ FD om c & a
Sept  14  99 Rappt FD 10 Sept n 3, ger. 2 Sept n 115
                     _-_ Besluit fiat
 " 15 11 _-_ Missive aan RvSt met afschrift KB en copie rappt 
Decb 31 16/13 Adressen 1'Kamer der St Genl met de aangenomen wetten zijnde
        Hoofdstuk I (Stbl n 340)
          ID  VIIA (" n341)
       Wet op de Middelen ("n342)
             _-_  Fiat executie)

Zie In den 1904 bladz 301. Aug 3 11 Rappt KD 30 Juli n 9, tot beschikbaarstelling
van gelden op de verhoogde ??? van het X
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat 
Aug  3 42/43 Rappt PD 29 Juli n 91. alsboven van de Hoofd
stukken II en VIIB, der Staatsbegrooting, dienst
1903
_-_ Besluiten fiat
Aug 3 62/63 Rappt JD 29/27 Juli n 133/217, alsboven op het IV
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 65.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0118

page title: 0065 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/4 #34
 
Vervolg van bladz 64. 65
1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Aug 4 34 Rappt BD 22 Juli n 7942, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot verhooging van
Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1903
_-_ Fiat missive
Aug 17 21 Rappt RvSt 11 Aug n 50, ger. 4 Aug n 34
         _-_ BD om e&a
Sept 12 11 Rappt BD 9 Sept n 8703, ger. 17 aug n 21
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" 14 43 _-_ Missive kennisgeving aan BD
   "   44  _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
Decb 31 24 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 345.
Aug 5 7 Rappt BD 1 Aug N 9753, tot het doen van af en
overschrijving op het IIIe Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1902.
         _-_ Besluit fiat
Aug 5 25 Rappt WD 1 Aug ??I, tot beschikbaarstelling
van gelden op de verhoogde ??? van het IX
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat 
Aug 5 38 Rappt MD 28 Juli n 56, tot beschikbaarstelling
van gelden op het VIII Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1903 tot het verleenen van
een subsidie aan de Besturen van de afdg
Bussum van Volkweerbarheid te Bussum
en van de Schietvereeniging Huibert van den
Eyken (onderafdeeling van de Afdg Naarden
van Volkweerbaarheid te Naarden, voor het
aankoopen van prijzen voor in de maand Aug
gustus as te houden Schietwedstijden voor leden
van de Vereeniging Volksweerbaarheid.
            _-_ Besluit fiat
___________
           Vervolg op bladz 66.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0119

page title: 0066 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/6 #80
 
66 Vervolg van bladz 65 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Aug 6 80 Rappt WD 3 Aug l.J, tot het doen van af- en
overschrijving op het IX Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Aug 7 45 Rappt WD 29 Juli n 248, tot beschikbaarstel
ling van gelden op het IX Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1903, tot voldoening
van tot afgesloten dienstjaar 19011 behoorende 
vorderingen.
_-_ Besluit fiat
Aug 10 40 Rappt BD 6 Aug n 8265, tot het doen van
af- en overschrijving op het V Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902. 
_-_ Besluit fiat
Aug 10 44 Rappt MarD 6 Aug. n 44, tot beschikbaar
stelling van gelden op de verhoogde ???
van het VI Hoofdstuk der Staatsbegrooting
dienst 1903 en der gelden toegestaan wegens
verstrekkingen door het Dept van Marines dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Aug 11 37 Rappt MD 4 Aug n 20, alsboven op het VIIIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
ten behove van de firma J.J. Bouvy en Zoon
te Muiden, voor gedane werkzaamheden ten
behoeve van de approviandeering der Stelling van Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Aug 12 26 Rappt BD 8 Aug n 8383, tot het doen van
af- en overschrijving op het V Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 67.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0120

page title: 0067 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/13 #8
 
Vervolg van bladz 66 67 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Aug 13 8 Rappt WD 8 Aug l.J, om machtiging om bij den R
vSt de overweeging aanhangig te maken van
een wetsontwerp tot aanvulling en verhooging
van het IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting  dienst 1903  ... is later gewij ...
_-_ Fiat missive ...zigd en gebracht
Sept 14 61 Rappt RvSt 8 Sept n 11, ger. 13 Aug n 8 ...op dienst 1904
_-_ WD om e&a
Sept 30 14 Rappt WD 25 Sept l.F. ger. 14 Sept n 61
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
Octb 1 18 _-_ Missive kennisgeving aan WD.
 "  "  19  _-_ Missive alsboven aan RvSt met copie rappt
        Zie 27 Apr 1904 n 14 blad 312
Aug 13 30 Rappt BlD 10 Aug n 10109, tot het doen van af
en overschrijving op het III Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Aug 13 31 Rappt BlD 10 Aug n 10108, tot beschikbaar
stelling van gelden op de verhoogde ???? van
het III Hoofdstuk der Staatsbegrooting
dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
Aug 14 10 Rappt MD 10 Aug ? M 63 Kabt, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een wetsontwerp tot vaststelling van
de begrooting van uitgaven ten behoeve van de 
voltooing van het Vestingstelsel dienst 1904.
_-_ Fiat missive
Sept 2 116 Rappt RvSt 28 Aug n 6, ger. 14 Aug n 10
_-_ MD om e&a
Sept 12 12 Rappt MD 8 Sept l. ??Kabt, ger 2 Sept n 116
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
   "  14 45/46 _-_ Missive kennisgeving aan MD en aan RvSt met copie rappt
zie 3 feb 1904 n 54 blad 303
------------
Vervolg op blad 68
============================================================
NL HaNa H2 7823 0121

page title: 0068 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/17 #33 [behoorlijk scheef]
 
68 Vervolg van bladz 67. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Augs 17 33 Rappt BD 13 Augs n 8494, tot het doen van af
en overschrijving op het V Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Augs 19 62 Rappt Mard? FD 27 Juli ____ n 47 ---- tot wijziging
Augs 19 62 Rappt Mard? FD 27 Juli/8 Augs n 47/100, tot wijziging
van het KB van 11 December 1902 n 44 / van / blad
den toekenning van vergoedingen uit het
XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Augs 21 27 Rappt MD 17 Augs n 269, tot het doen van
af- en overschrijving op het VIII Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat 
Augs 22 41 Rappt WD 18 Augs n 296 3, als boven op het IX
[slechte regel]
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Augs 22 45 Rappt WD 19 Augs ?.?, als boven dienst 1903
_-_ Besluit fiat
Augs 24 35 Rappt JD 20 Augs n 88, als boven op het IVe
[slechte regel]
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Augs 28 44/46 Rappt FD 26 Augs n 25, als boven op de Hoofd
stukken II en VIIB der Staatsbegrooting,
dient 1902 en op Hoofdstuk VIIB der Staats
begrooting, dienst 1903.
_-_ Besluiten fiat ____ Vervolg op bladz 69.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0122

page title: 0069 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Aug/29 #42
 
Vervolg van bladz 68. 69 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Aug 29 42 Rappt MarD 26 Aug n 50 tot beschikbaarstel
ling van gelden voor aankoop van premien toe
gekend aan bestuurders en bemanningen van
roei- en zeilschepen, winnaars in voor perso
neel der Zeemacht uitgeschreven nummers
van wedstrijden der Kon. Ned. Zeil en Roei
vereeniging te Amsterdam, gehouden op 17 en 18 Juli 1903. _-_ Besluit fiat
Sept 1 19 Rappt KD 26 Aug n 32, tot beschikbaarstelling
van gelden op de verhoogde ar?? van het
Xe Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Sept 2 138 Rappt WD 29 Augs ?Q, tot het doen van af
en overschrijving op het IX Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Sept 3 13 Rappt WD 29 Aug l.t.t., om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een wetsontwerp tot verhooging
van het IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor 1904 ten behoeve van de verbetering
van het Noordzeekanaal.
_-_ Fiat missive
Sept 24 67 Rappt RvSt 22 Sept n 34, ger. 3 Sept n 13
_-_ WD om e&a
Octb 2 27 Rappt WD 26 Sept l.B. ger. 24 Sept n 67
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " 3 14 _-_ Missive kennisgeving aan WD
  " " 15 _-_ Missive als voren aan RvSt
Zie 4 febr. 1904 n 57 blad 303
__________
Vervolg op blad 70.
Ver
============================================================
NL HaNa H2 7823 0123

page title: 0070 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/7 #6
 
70 Vervolg van bladz 69 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Sept 7 6 Rappt JD 2 Sept n 88, om machtiging om bij den RvSt
de overweging aanhangig te maken van een wets
ontwerp tot wijziging van het IV Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Fiat missive
Sept 17 74 Rappt RvSt 14 Sept n 11, ger. 7 Sept n 6
Sept 17 74 Rappt RvSt 14 Sept n 11, ger. 7 Sept n 6
_-_ JD om e&a
Sept 22 21 Rappt JD 18 Sept n 100, ger. 17 Sept n 74
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " " 22 _-_ Missive kennisgeving aan JD
 '   '  23 _-_ Missive alsvoren aan RvSt.
Decb 31 22 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 344. 
Sept 7 63 Rappt BD 12 Aug n 8231 tot beschikbaarstelling
van gelden  ____ 4 Sept op het XI Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting, dienst 1903, tot voldoening eener vordering
van den Betaalmeester te Leeuwarden, wegens
eene voor 's Landsdienst gedane betaling.
_-_ Besluit fiat
Sept 10 46 Rappt FD 5 Sept n 77, als boven tot voldoening
van het pensioen van M. Martilled oveer de
maand Decb 1901.
_-_ Besluit fiat
Sept 14 67 Rappt WD 11 Sept l.C, tot het doen van af en over
schrijving op het IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting
diens 1902 en 1903.

_-_ Besluit fiat

Sept 14 102/ Rappt MD&FD _______11/15 Augs n _________413/131, tot beschikbaar
[slechte regel]
/103 stelling van gelden op het XI Hoodstuk der Staats
berootng dienstjaar 1903 tot voldoening van vorderingen
van den Eerste leuitenant der Infanterie KW. Bouwensch
en van de Hoofdadministrateur van het 4e Regt VestingsArtillerie _-_ Besluiten fiat ___ Vervolg op bladz 41
============================================================
NL HaNa H2 7823 0124

page title: 0071 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/14 #32
 
Vervolg van bladz 70. 71 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Sept 14 32 Rappt BD 3 Sept n 9059 -2, om machtiging
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een wetsontwerp tot wijziging van
Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1902. _-_ Fiat missive
Sept 24 63 Rappt RvSt 22 Sept n 25, ger. 14 Sept n 32
_-_ BD om e&a
Octb 2 25 Rappt BD 26 Sept n 9577, ger. 24 Sept n 63
[slechte regel]
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" 3 10 _-_ Missive kennisgeving aan BD.
 " " 11 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
decb 7 65 Adres 1e Kamer der StGenl.met de aangenomen wet.
_-_ Fiat executie
Staatsblad nr 297
Sept 14 54 Rappt MD 12 Sept ?? U 71-- Kabt aan Dir? houdende
verzoek om de kabinetsbrief aan 10 dezer l.K 71__
waarbij aan H.M. machtiging werd gevraagd om
aan den Voorzitter van de Tweede Kamer der StGenl
terug te vragen de Nota gevaagd bij het bij
Boodschap van 9 Sept 1903 n8 / aan de Tweede / blad 60
Kamer ter overweging aangeboden wetsontwerp
niet aan de beslissing van H.M. te onderwer
pen maar aan den Minister terug te zenden
_-_ Per missive het rapport aan MD
teruggezonden.
Sept 15 46 Rappt KD 10 Sept n 4, tot het doen van af en
overschrijving op het X Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
Sept 16 25 Rappt KD FD 3 Augs____11 Sept n 8/62, tot beschikbaarstel
ling van gelden op het XI Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1903, tot voldoening eener
vordering van de Kolonie Curaçao
_-_ Besluit fiat
_____________
Vervolg op bladz 72
============================================================
NL HaNa H2 7823 0125

page title: 0072 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/17 #61
 
72 Vervolg van bladz 71 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Sept 17 61 Rappt MD 16 Sept n 1. Om machtiging om bij den RvSt
de overweging aanhangig te maken van een wets
ontwerp tot nadere wijziging van het VIII Hoofd
stuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat
Octb 2 2 Rappt RvSt 29 Sept n 18, ger. 17 Sept n 61
_-_ MD om e&a
Octb 14 17 Rappt MD 10 Octb n 266. ger. 2 Octb n2
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
  "  17 26 _-_ Missive kennisgeving aan MD
     " 27 _-_ Missive als voren aan Rvst
Decb 31 38 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie 
Staatsblad nr 355. 
Sept 17 62 Rappt MD 16 Sept l.U72__ Kabt, als boven tot nadere
aanvulling en verhooging van het VIII Hoofdstuk
der Staatsbegrooting, dienst 1903
_-_ Fiat missive
Octb 16 2 Rappt RvSt 13 Octb n 14, ger. 17 Sept n 62
_-_ MD om e&a
Octb 21 56 Rappt MD 17 Octb ?? U 80__ ger. 16 Octb n 2
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " 22 32 _-_ Missive kennisgeving aan MD
  " "   33  _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt.
Zie 9 Januari 1904 n 26 blad 299.
[slechte regel]
Sept 17 63 Rappt MD 16 Sept F 72__ Kabt. als boven tot nadere wij
ziging en verhooging van het VIII Hoofdstuk
der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Fiat missive
)ctb 8 2 Rappt RvSt 6 Octb n 21, ger. 17Sept n 63
_-_ MD om e&a
Octb 14 45 Rappt MD 9 Octb l M78 Kabt geer. 8 Octb n 2

Octb 14 45 Rappt MD 9 Octb l M78 Kabt geer. 8 Octb n 2
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" 15 15/16 _-_ Missive kennisgeving aan MD & aan RvSt.
Decb31 37 Adres 1e Kamer der Stgenl. met de aangenomen wet
Staatsblad n 354. _-_ Fiat executie
Vervolg op bladz 73
============================================================
NL HaNa H2 7823 0126

page title: 0073 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/22 #57
 
Vervolg van bladz 72. 73 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Sept 22 57 Rappt FD 19 Sept n 31, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
de ontwerpen van wet tot wijziging van de 
Hoofdstukken II en VIIB der Staatsbegrooting
dienst 1902 en tot verhooging van het VIIe
Hoofdstuk B der Saatsbegrooting, dienst 1903.
_-_ Fiat missive
Octb 8 3 Rappt RvSt 6 Octb n 23, ger. 22 Sept n 57
_-_ FD om e&a
Octb 21 54 Rappt FD 15 Octb n 82, ger. 8 Octb n 3
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " 22 28 _-_ Missive kennisgeving aan FD
  "  "   29  _-_ Missive als voren aan RvSt met copie rappt 
Decb 31 18/15 Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wetten
_-_ Fiat executie
Staatsblad n 337 t/m 339
Sept 23 14 Rappt BD 11 Sept n 9252, alsboven van een
wetsontwerp tot verhooging en wijziging van
Hoofdstuk V der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Fiat missive
Octb 8 4 Rappt RvSt 6 Octb n 24, ger. 23 Sept n 14
_-_ BD om e&a
Octb 14 44 Rappt BD 9 Octb n 10224, ger. 8 Octb n4
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
  " 15 13 _-_ Missive kennisgeving an Bd
 " " 14 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Decb 31 25 Adres 1e Kamer der Stgenl. met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie 

Staatsblad nr 346 
Sept 28 8 Rappt MD 22 Sept n 291_______, tot het doen van af en over
schrijving op het VIII Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting, dienst 1902.
_-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op blad 74.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0127

page title: 0074 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Sept/30 #42
 
74 Vervolg van bladz 73 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Sept 30 42 Rappt JD 25 Sept n 100, tot het doen van af- en over
schrijving op het IVe Hoofdstuk der Staatsbegrooting dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Sept 30 55 Rappt FD 24 Sept n 53, als boven op het VIII Hoofd
Stuk B der der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Octb 2 32 Rappt BD 26Sept n 9562, als boven op het V Hoofdstuk
stuk der Staatsbegrooting. dienst 1902.
_-_ Besluit fiat
Octb 3 44 Rappt BD & FD 28/29 Sept n 7873/481 tot beschikbaar
stelling van gelden op het XI Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903, tot voldoening
eener vordering van den Betaalmeester te
Leeuwarden, wegens voor 's Landsdienst
gedane betalingen.
_-_ Besluit fiat
Octb 7 26 Rappt WD 1 Octb ??H, tot het doen van af
en overschrijving op het IX Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Octb 7 51 Rappt MD 1 Octb n 49, tot beschikbaarstel
ling van gelden op het VIIIe Hoofdstuk der
Staatsbegrooting, dienst 1903, tot voldoening
van door de Hoofdadministratie van het
Korps Pontonniers gedane uitschotten we
gens gesloten kontrakten ter voorziening 
in transportmiddelen, in geval van mobi
lisatie, ten behoeve van het Korps Pontonniers
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op blad 75
============================================================
NL HaNa H2 7823 0128

page title: 0075 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Octb/9 #54
 
Vervolg van bladz 74. 75 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften 
Octb 9 54 Rappt MarD 3 Octb n 43, tot beschikbaarstelling
van gelden op het VI Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1903, tot voldoening van
eenige vorderingen ten laste van het Dept.
van Marine.
_-_ Besluit fiat
Octb 10 22 Rappt KD 3 Octb n 35, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
twee wetsontwerpen tot wijziging en ver
hooging van de Koloniale, huishoudelijke
begrooting van Curaçao, dienst 1902, en
tot verhooging van het X Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1902. 
_-_ Fiat missive     Zie ook blad
Octb 22 1 Rappt RvSt 20 Octb n 18, ger. 10 Octb n22       342
KD om e&a
Octb 30 19 Rappt KD 26 Octb n 7, ger. 10 Octb n 1
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" 31 17 _-_ Missive kennisgeving aan KD 
_-_ Missive als voren aan RvSt
Decb 31 48/49 Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wetten _-_ Fiat executie 
Staatsblad nr 358 en 359
Octb 16 25 Rappt BD 10 Octb n 9446, tot voldoening ten
laste van het V Hoofdstuk der Staatsbegrooting
voor 1903, van declaratieen van G. Nollen
en F.M. Christiaanse, beiden te s Gravenhage. _-_ Besluit fiat
Octb 16 46 Rappt BD 10 octb n 12503, tot het doen van
af- en overschrijving op het III Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat _____ Vervolg op bladz 76.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0129

page title: 0076 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Octb/17 #9
 
76 Vervolg van bladz 75. 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
octb 17 9 Rappt FD 9 Octb n 103, aanbieding van een
van de Alg.Rek terugontvangen exemplaar
der door dat college opgenomen en gesloten
Rekening van ontvangsten en uitgaven
wegens het fonds voortspruitende uit koop
prijzen van Domeinen, dienst 1901, en om mach
tiging om dat stuk aan den Voorzitter van
de Tweede Kamer der StGenl, ter mededee
ling aan die Vergadering te doen toekomen.
_-_ Fiat missive
Octb 19 23 Rappt MD 14 Octb n 85, tot beschikbaarstelling
van gelden op het VIII Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1902, tot voldoening eener 
door de Hoofdadministratie van het 3 Regt
Veld Artillerie gedane betaling aan S.
Hooghiemstra te Legerplaats bij Oldebroek
_-_ Besluit fiat
Octb 21 16 Rappt Mard & FD 6/14 Octb n 50/72, als boven op
het XI Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst
1903 tot voldoening eener vordering van den
betaalmeester te Rotterdam, wegens eene
voor 's Landsdienst geane betaling.
_-_ Besluit fiat
Octb 26 50 Rappt WD 19 Octb n 226, als boven op het IX e
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat 
tot voldoening eener vordering van L. de Boo
te Vrijenbam.
_-_ Besluit fiat
Octb 26 64 Rappt BD 21 Octb n 1089, tot het doen van af
overschrijving op het V Hoofdstuk der Staats 
begrooting, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
____________
Vervolg op blad 77
============================================================
NL HaNa H2 7823 0130

page title: 0077 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Octb/26 #75
 
Vervolg van bladz 76  77 1903 Dm & No Begrootingen van Staatsbehoeften.
Octb 26 75 Rappt Mard 21 Octb no 49, tot af en overschrijving
van gelden op het VI Hoofdstuk der Staatsbe grooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat Octb 28 42 Rappt FD 22 Octb no 77, alsboven op het II Hoofdstuk
der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Octb 30 25 Rappt BD 24 Octb no 9690, tot beschikbaarstelling
van gelden op het V Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting, dienst 1903, tot voldoening eener declaratie
van G.J. de Jongh te Rotterdam, J.A. Lindo
en H.A. Enthoven te 's Gravenhage, wegens
het uitbrengen van een rapport _-_ Besluit fiat
Octb 30 32 Rappt BD 24 Octb no 10724, tot af en overschrijving
van gelden op het V Hoofdstuk der Staatsbe grooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat
Octb 30 38 Rappt JD 24 Octb no 126, alsboven op het IV
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Oct 31 7 Rappt MarD 24 Octb no 40, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van het wetsontwerp tot wijziging van het VI
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1902 _-_ Fiat missive
_-_ Fiat missive Novb 14 18 Rappt RvSt 10 Novb no 15, ger. 31 Octb no 7 _-_ MarD om c & a
_-_ MarD om c & a Novb 20 16 Rappt MarD 16 Novb no 34, ger. 14 Novb no 18
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
21 1/2 _-_ Missive kennisgeving aan MarD & aan RvSt
Decb 31 35 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
-_- Fiat executie _____ Staatsblad no 353
_____ Vervolg op bladz 78.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0131

page title: 0078 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Novb/4 #59
 
78          Vervolg van bladz 77
1903 DM & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Novb 4 59 Rappt WD 31 Octb n 293, tot voldoening ten
laste der Staatsbegrooting van 1903 van
eenige verjaarde vorderingen
_-_ Besluit fiat
Novb 10 39 Rappt Mard 4 Novb n 8, tot het doen van af en
overschrijving op het VIe Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Novb 10 47 Rappt MD 4 Novb n 116, als boven op het VIIIe
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903 _-_ Besluit fiat
Novb 10 73 Rappt FD 3 Novb n 55, tot beschikbaarstelling
van gelden op het XI Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1903, tot het toekennen eener
vergoeding aan de Banque de Paris et des
Pays-Bas te Parijs en aan de ontvanger der
dir bel. enz te Tiel.
_-_ Besluit fiat
Novb 12 22 Rappt MD 7 Novb n 92, tot het doen van af en
overschrijving op het VIII Hoofdstuk der Staats
begrooting, dienst 1902.
_-_ Besluit fiat
Novb 13 43 Rappt MarD 10 Novb n 33, tot beschikbaarstelling
van gelden op het VI Hoofdstuk der Staatsbe
grooting, dienst 1902, tot voldoening van
eenige vorderingen ten laste vanhet Dept.
van Marine.
_-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Novb 14 38 Rappt MD & FD 28 Octb/9 Novb n 142/44, als boven op het XI
[slechte regel]
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903, tot vol
doening eener vordering van de Hoofdadmnistratie
van het 1e Regt Infanterie.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 79.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0132

page title: 0079 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Novb/16 #38
 
Vervolg van bladz 78. 79 1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Novb 16 38 Rappt WD 12 Novb l:P, tot het doen van af en
overschrijving op het IX Hoofdstuk der Staats 
begrooting, dienst 1902 _-_ Besluit fiat 
Novb 17 20 Rappt BD 14 Novb n 13749, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot wijziging en aanvulling
van het III Hoofdstuk der Staatsbegooting
dienst 1902
_-_ Fiat missive
Novb 26 16 Rappt RvSt 24 Novb n 5,
ger. 17 Novb n 20
_-_ BlD om e&a

Novb 27 18 Rappt Bld 26 Novb n 14215, ger. 26 Novb n 16
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" " 19 _-_ Missive kennisgeving aan BlD. 
 "  "  20 _-_ Missive als voren aan RvSt
Decb 31 24 Adres 1 Kamer der StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie
Staatsblad nr 343
Novb 18 31 Rappt KD 14 Novb n 3, tot beschikbaarstelling
van gelden op het X e Hoofdstuk der begrooting
van Staatsuitgaven tot voldoening eener toelage
te verleenen aan den Consul der Nederlanden
te Cape Coast Castle, wegens betaalde of  Zie ook bladz
te betalen pensioenen aan gewezen mlitairen 203
en beambten in de voormalige Nederland
sche bezittingen ter Kuste van Guinea
_-_ Besluit fiat
Novb 20 21 Rappt BD 17 Novb n 11408, tot het doen van af
en overschrijving op het V Hoofdstuk der Staats begrooting, dienst 1903. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 80
============================================================
NL HaNa H2 7823 0133

page title: 0080 [L] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Novb/21 #14
 
80  Vervolg van bladz 79
1903 Dm & N Begrootingen van staatsbehoeften
Novb 21 14 Rappt BlD 19 Novb n 13892, om machtiging om bij 
den Rvst de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot aanvulling en verhooging
van het III e Hoofdstuk der Staatsbegrooting,
dienst 1903
_-_ Fiat Missive
Decb 3 24 Rappt rvst 1 Decb n 15, ger. 21 Novb n 14
_-_ blD om e&a
Decb 8 24 Rappt BlD 4 Decb n14479, ger. 3 Decb n 24
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
" 9 1 _-_ Missive kennisgeving aan BlD.
  "  "  2 _-_ Missive als voren aan RvSt.
Zie 28 jan 1904 n 8 bladz 302
Novb 21 63 Rappt BD 18 Novb n 11502, tot het doen van af
en overschrijving op het V Hoofdstuk der Staatabe
grooting, dienst 1902
_-_ Besluit fiat
Novb 23 21 Rappt BD 11 Novb n 1139^1, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig
te maken van een wetsontwerp tot verhooging
van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting dienst 
1903.
_-_ Fiat missive
Novb 27 12 Rappt RvSt 29 Novb n 6,
ger. 23 Novb n 21
[slechte regel]
_-_ BD om e&a
Decb 1 31 Rappt BD 27 Novb n 11806, ger. 27 Novb n 12
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
 " 2 2 _-_ Missive kennisgeving aan BD
 " " 3 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
Decb 31 28 Adres 1 Kamer der Stgenl. met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
Staatsblad n 349 ____ Vervolg op bladz 81.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0134

page title: 0081 [R] Begrootingen van Staatsbehoeften - 1903/Novb/24 #28
 
Vervolg bladz 80        81
1903 Dm & N Begrootingen van Staatsbehoeften
Novb 24 28 Rappt BD 20 Novb n 11408, tot het doen van af en
overschrijving op het V Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting, dienst 1903
_-_ Besluit fiat
Novb 26 34 Rappt FD 21 Novb n 7, tot voldoening ten laste
der Staatsbegrooting van 1902 van eenige ver
jaarde vorderingen. 
           _-_ Besluit fiat
Novb 28 34 Rappt WD 25 Novb l M, alsboven van eene
verjaarde vordering van H.Th. Wiegerink te
Groenlo.
       _-_ Besluit fiat
Decb 1 38 Rappt MarD 27 Novb no 35, tot het doen van af
en overschrijving op het VIe Hoofdstuk der 
Staatsbegrooting, dienst 1902. _-_ Besluit fiat
Decb 1 47 Rappt BD 19 Novb no 11428^1, en FD 25 Novb no 59
tot beschikbaarstelling van gelden op het XI
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903.
tot voldoening eener vordering van den Be
taalmeester te 's Gravenhage, wegens voor
's Landsdienst gedane betalingen.
             _-_ Besluit fiat
Decb 2 41 Rappt BD 28 Novb WD, tot het doen van af
en overschrijving op het IX Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting, dienst 1902 en 1903 
                _-_ Besluit fiat
Decb 3 44 Rappt MarD 30 Novb no 48, tot voldoening ten
laste van het VIe Hoofdstuk, der Staatsbegroo
ting, dienst 1902, van eenige vorderingen
ten laste van het Dept. van Marine. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz: 2052.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0135

page title: 0082 [L] Venia tatis - 1903/Jan/2 #8
 
82 1903 Dm & N Venia Aetatis
Jan 2 8 Rappt JD 27 Decb n 243, tot goedkeurig der
verleende brieven van meerderjarigverklaring 
aann Wa.La. Thuere te Utrecht. _-_ Besluit fiat
Jan 13 4 Rappt JD 9 Jan n 180, alsboven aan Ca Sa Wee
ring te Midwolde (gemeente Leek). _-_ Besluit fiat
Jan 17 29 Rappt JD 14 Jan n 220, alsboven aan J. van den
Berg te Monster en J.C. Krak te Leiden. _-_ Besluit fiat
Jan 23 25 Rappt JD 20 Jan n 177 alsboven aan E.A.M.
Kuypers te Rijswijk _-_ Besluit fiat
Jan 30 54 Rappt JD 27 Jan n 142, alsboven aan A. Nauta
te IJlst en R.M.J.J. Koek te Rotterdam _-_ Besluit fiat
Jan 31 41 Rappt JD 28 Jan n 173, alsboven aan R.H.A. van Schaik, te Leiden. _-_ Besluit fiat.
Feb 14 8 Rappt JD 10 Feb n 184, alsboven aan A. van Wijk
te Nissingen en K.H. Schussler te 's Gravenhage _-_ Besluit fiat
Feb 23 109 Rappt JD 18 Feb n 251, alsboven aan E. Eggink
te Rotterdam en W. van Egmont te Oegstgeest. _-_ Besluit fiat
Feb 26 48 Rappt JD 23 FEB n 165, alsboven aan L. Rogge
veen te Amsterdam en H.D. Peereboom Vol
ler te 's Gravenhage.
_-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 83.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0136

page title: 0083 [R] Venia tatis - 1903/Maart/7 #9
 
Vervolg van bladz 82 83 1903 Dm & N Venia Aetatis, Maart 7 9 Rappt JD 3 Maart n 207, tot goedkeuring
van verleende brieven van meerderjarigver
klaring aan L.H. Wolters te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 7 10 Rappt JD 2 Maart n 202, alsboven aan S.
Speyer te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 17 47 Rappt JD 13 Maart n 187, alsboven aan H. Iburg
te Rotterdam en G.A. Voen te Benschop. _-_ Besluit fiat
Maart 19 36/ Rappt JD 16/17 Maart n 192/121, alsboven aan W
/37 A. Hoogewerff te Rotterdam eb aab J.E.
Hesse te Winschoten, S. van der Meulen te Apel
doorn en J.F. Koning te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 27 19 Rappt JD 24 Maart n 156, alsboven aan S.
Snuijf en Z, Deenik beide te Amsterdam en
E.C. Sengen te Leeuwarden. _-_ Besluit fiat
April 3 58 Rappt JD 31 Maart n 164, alsboven aan A.J.J.
Blersch te 's Gravenhage en C.J. van der Burgh te Delft. _-_ Besluit fiat
April 14 97 Rappt JD 8 April n 195, alsboven aan W, van Spanje te Arnhem. _-_ Besluit fiat
April 24 45 Rappt JD 17 April n 188, alsboven aan Wa van
den Oetelaar te St. Michiels-Gestel. _-_ Besluit fiat Vervolg op bladz 84
============================================================
NL HaNa H2 7823 0137

page title: 0084 [L] Venia tatis - 1903/April/27 #101
 
84     Vervolg van bladz 83
1903 Dm & N    Venia Atatis
April 27 101 Rappt JD 21 April n 171, tot goedkeuring der ver
leende brieven van meerderjarig verklaring
aan J.C.A Smit te Delft, MJJ. Cloot te
Heerlen, m.J. Visser te Rotterdam en FGF 
Verfurtte te Breda.
_-_ Besluit fiat
Mei 11 70 Rappt JD 5 Mei n 174, als boven aan F, Bruyn
te haarlem.
_-_ Besluit fiat
Mei 16 57 Rappt JD 11 Mei n 196, als boven aan F?J?
Kuiper te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Mei 27 65 Rappt JD 19 Mei n 196, als boven aan A?L/E/
Klokke.
_-_ Besluit fiat

Juni 4 52 Raptt JD 28 Mei no 124, alsboven aan J.P.
van Lanschot te 's Hertogenbosch _-_ Besluit fiat
Juni 10 26 Rappt JD 4 Juni, als boven aan A.
Kaom te Anna Paulowna. _-_ Besluit fiat
Juni 13 51 Rappt JD 9 Juni n 145, als boven aan A.
Groothoff te 's Gravenhage en S. Bouwman te Sneek
_-_ Besluit fiat
Juni 22 96 Rappt JD 17 Juni n 184, als boven aan K.
Sieken te Zwartsluis en R van Leeuwen
te Apeldoorn.
_-_ Besluit fiat
_______
Vervolg op bladz 85
============================================================
NL HaNa H2 7823 0138

page title: 0085 [R] Venia tatis - 1903/Juni/25 #47
 
    Vervolg van bladz 84.   85
Dm
1903 Dm & N  Venia Atatis.
Juni 25 47 Rappt JD 23 Juni n 116, tot goedkeuring der
verleende brieven van meerderjarig verkla
ring aan P.J.H. Cloot te Heerlen en F.
J.M. de Neres tot Babberich te 's Gravenhage. _-_ Besluit fiat
Juli 8 55 Rappt JD 1 Juli n 201, als boven aan C.
Keg te Zaandam.
_-_ Besluit fiat

Juli 18 36 Rappt JD 11 Juli n 180, als boven aan P. Schel
ling te Geervliet.
_-_ Besluit fiat
Juli 30 24 Rappt JD 23 Juli n 197, alsboven aan J.B.M.
Appels te Goirle bij Tilburg. _-_ Besluit fiat
Aug 18 45 Rappt JD 13 Aug n 136, als boven aan P.H.
de Vink te Utrecht _-_ Besluit fiat
Sept 2 161 Rappt JD 27 Aug n 170, als boven aan J.W.
Francken te Haarlem. _-_ Besluit fiat
Sept 4 29 Rappt JD 28 Aug n 142, als boven aan M.W.
Roedinck van Vollenhoven te Rijsenburg.
_-_ Besluit fiat
Sept 14 80 Rappt JD 10 Sept n 83, als boven aan P.W. Pos
te Baarn.
_-_ Besluit fiat
Sept 30 46 Rappt JD 23 Sept n 123, als boven aan J.F. van
Langenhuysen te Amsterdam. _-_ Besluit fiat _____ Vervolg op bladz 86
============================================================
NL HaNa H2 7823 0139

page title: 0086 [L] Venia tatis - 1903/Octb 2 #19/20
 
86     Vervolg van bladz 85.
1903 Dm & N  Venia Atatis
Octb 2 19/20 Rappt JD 28/22 Sept n 163/160, tot goedkeuring der ver
/20 leende brieven van meerderjarig verklaring aan
1. G. Niestern te Delfzijl
2. A.C. Kuiper Jr te Amsterdam.
_-_ Besluiten fiat
Octb 12 24 Rappt JD 6 Octb n 141, als boven aan
1e Mr. E. Hamel te Scheveningen
2. Ma. Ga. van Bruggen te Groningen, en 3. A.H.J. de Ridder te Elst _-_ Besluit fiat
Octb 21 23 Rappt JD 14 Octb n 192, als boven aan
1. Thora Rietbergen, te 's Gravenhage.
2. B?C/ Maaldrink te Zutphen.
_-_ Besluit fiat
Octb 28 34 Rappt JD 23 Octb n 119, als boven aan H.H.F.
Vierdag te Zwolle
_-_ Besluit fiat.

Novb 4 28 Rappt JD 28 Octb n 144, als boven A?C/ Snoek
te Almkerk.
_-_ Besluit fiat

Novb 9 34 Rappt JD 4 Novb n 128, als boven aan
1. W. van Oostveen te Kamerik
2. L.F.M. van Maasberghe te Hulst.
_-_ Besluit fiat
Novb 17 44 Rappt JD 11 Novb n 172, als boven aan W.A.
Oudshoorn te Leiden. _-_ Besluit fiat
Novb 24 60 Rappt JD 18 Novb n 133, als boven aan A. Hak
man te Meppel en E. Frijda te 's Gravenhage _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 87.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0140

page title: 0087 [R] Venia tatis - 1903/Novb/28 #50
 
       Vervolg bladz 86    87
1903 Dm & N  Venia Atatis.
Novb 28 50 Rappt JD 24 Novb n 132, tot goedkeuring der
verleende brieven van meerderjarigverklaring aan
Ca. Wa. Andre de la Porte, te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Decb 7 58 Rappt JD 30 Novb n 220, als boven aan H.
C.G. Baron van Lawick te Brussel. _-_ Besluit fiat
Decb 10 37 Rappt JD 5 Decb n 147, als boven aan S.P.
ten Holt, te Utrecht.
_-_ Besluit fiat
Decb 21 46/47 Rappt JD 17 Decb n 126/125, als boven aan
147 & a H.W. Scalongne te Amsterdam
b. N.M. van der Weyden te Nieuwkoop
& A.M.J.S. Maas te Amsterdam, en
2a L. Ploos van Amstel te Amsterdam
C.J.A.G. Baron de Vos van Steenwijk te Arnhem.
_-_ Besluiten fiat.
Decb 29 40 Rappt JD 23 DEcb n 126, als boven aan
J.E. de Leeuw te Nieuw Vosmeer,en
J.S. van Gelder t Purmerend.
_-_ Besluit fiat
_________
============================================================
NL HaNa H2 7823 0141

page title: 0088 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Jan/2 #9 en 15
 
88  1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Jan 2 9 en Rappt JD 23 Decb n 199, Op adres van het
15. Nederlandsch Israelietisch armbestuur te
Amsterdam om vergunning tot aanvaar
ding van een legaat en machiging om
afwijzend te beschikken op het antidotare
adres van S. van Straten te Middelburg
_-_ Besluit en machtiging fiat
Jan 2 10 Rappt JD 22 Decb n 171, Op adressen van
sturen van instellingen van weldadigheid 
om machiging tot aanvarding van legaten
_-_ Besluit fiat
Jan 3 5 Rappt JD 27 Decb n 239, Op adressen van Kerke
lijke besturen om als boven.
_-_ Besluit fiat
Jan 5 12 Rappt JD 27 Decb n 247 Op adressen als boven
en het bestuur eener instelling van weldadigheid
als boven.
_-_ Besluit fiat
Jan 8 22 Rappt FD 3 Jan n 24, tot het verleenen van te
ruggaaf van de rechten van Successie en van 
overgang te veel betaald wegens de nalaten
schap van A.H. van Iddeninge overleden 
te Brummen.
_-_ Besluit fiat
Jan 10 16 Rappt JD 6 Jan n 165, Op adressen van besturen
van instellingen van weldadigheid, om mach
tiging tot aanvaarding vsn legaten.
_-_ Besluit fiat
Jan 28 48 Rappt BD 26 Jan n 407, Op adressen van
als boven.
_-_ Besluit fiat
______
Vervolg op bladz 89
============================================================
NL HaNa H2 7823 0142

page title: 0089 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Jan/20 #5
 
     Vervolg van bladz 88      89
DM
1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Jan 20 5 _-_ Per missive aan FD totgezonden om aan
een aan HM gericht request van den Rijks
graaf Frits Wolff-Metternich, ?? Luxem
burg, Jan 1903 houdende verzoek om kwijt
schelding of althans vermindering van over
gangsrechten, verschuldigd van goederen,
door requestrant geërfd van zijn broeder,
Rijksgraaf Gisbert Wolff-Metternich, over
leden te Vinscheck bij Steinheim, Kreis Hönte
in Westphalen en gelegen onder de gemeenten
Bergen, Gennep en Ottersum in de pro
vincie Limburg.
Feb 9 51 Rappt FD 6 Feb n 14, ger. 20 Jan n 5, om
machtiging om afwijkend op het verzoek te beschikken _-_ Fiat missive
Jan 29 59 Rappt JD 23 Jan n 154, Op ardessen van
kerkelijke besturen en besturen van in
stellingen van weldadigheid, om mach
tiging tot aanvaarding van legten.
_-_ Besluit fiat
Feb 3 45/46 Rappt FD 28 jan n 72/66, tot het verleenen van
/46 teruggaaf van het recht van Successie of
van de rechten van Successie en van over
gang te veel betaald wegens de nalaten
schappen respectievelijk van P. Schroevens
overleden te hapert en C.E. Kieven overle
den te 's Gravenhage. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 90
============================================================
NL HaNa H2 7823 0143

page title: 0090 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Feb/9 #21
 
90         Vervolg van bladz 89
1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Feb 9 21 Rappt BD 6 Feb n 320, om machtiging tot
aanvaarding der omschreven kunstwerken,
behoudens de ten rapporte bedoelde uitzonde
ringen, door wijlen A.A. des Tombe te 's Gra
venhage gelegateerd aan het Rijk
_-_ Fiat missive
Feb 11 7 Rappt JD 4 Feb n 129, op adressen van kerkelijke
besturen om machtiging tot aanvaarding van legaten. _-_ Besluit fiat 
Feb 11 12 Rappt BD 9 Feb n 330, om machtiging tot aan
vaarding van een door wijlen A.A. des Tombe
te 's Gravenhage aan de Kon. Bibliotheek en
Kabinet van Penningen en gegraveerde Steenen
te s Gravenhage vermaakt legaal, bestaande
uit teee bronzen plaquettes van Roby
voorstellende het eene zijne ouders en het
andere zijne vrouw.
_-_ Fiat missive
Feb 11 26 Rappt BD 9 FEb n 962, Op adres van Curatoren
der Theologische School der Gereformeerde
kerken te Kampen, om machtiging tot aan
vaarding van een legaat.
_-_ Besluit fiat
Feb 13 12 Rappt jD 5 Feb n 235, Op adres van Kerke
lijke besturen en besturen van instellingen van
weldadigheid om machtiging tot aanvaarding
van legaten
_-_ Besluit fiat
Fwb 14 10 Rappt JD 7 Feb n 201, Op adressen van besturen
van instellingen van weldadigheid, om als boven
_-_ Besluit fiat
_______
Vervolg op bladz 91

============================================================
NL HaNa H2 7823 0144

page title: 0091 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Feb/18 #37
 
Vervolg van bladz 90. 91 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Feb 18 37 Rappt BD 16 Feb n 1122, Op adres van de
besturen der Vereenigingen tot instandhouding
van de Christelijke Bewaar- en Handwerkschool
voor meisjes en Onze hulp is van den Heere alleen
voor Christelijk schoolonderwijs, beiden te Baan
brugge, om machtiging tot aanvaarding van legaten. _-_ Besluit fiat
Feb 28 10 Rappt JD 24 Feb n 167, Op adressen van Kerke
lijke besturen en van besturen van instellingen
van weldadigheid om machtiging tot aan
vaarding van legaten
_-_ Besluit fiat

Maart 2 25 Rappt BD 27 feb n 1239, tot het verleenen van
machtiging aan het Hoofdbestuur der St Jo
seph Vereeniging ter bevordering van het
lager onderwijs voor Roomsch Katholieken in
het Bisdom Roermond tot als 
boven van een legaat.
_-_ Besluit fiat
Maart 9 6 Rappt JD 2 Maart n 233, Op adressen van ker
kelijke besturen en van besturen van instel
lingen van weldadigheid om machtiging
tot aanvaarding van legaten.
_-_ Besluit fiat
Maart 9 25 Rappt FD 4 Maart n 27, tot het verleenen
van teruggaaf van het recht van Successie
te veel betaald wegens de nalatenschap
van G.H. Hser, overleden te Nieuw Schoonebeek
_-_ Besluit fiat
________
Vervolg op bladz 92
============================================================
NL HaNa H2 7823 0145

page title: 0092 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Maart/17 #21
 
92    Vervolg van bladz 91
1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten
Maart 17 21 Rappt BD 14 Maart n 1664, Op adressen van besturen
van instellingen van weldadigheid om machtiging
tot aanvaarding van legaten.
_-_ Besluit fiat
Maart 17 51 Rappt BD 14 Maart n 736, om machtiging tot
aanvaarding van de door wijlen S. Rendorp
gewoond hebbende te Amsterdam, aan het
Rijk, ter plaatsing in het Rijks Museum te
Amsterdam, gelegateerde 9 schilderijen. _-_ Fiat missive
Maart 18 28 Rappt JD 10 Maart n 225, Op adressen van
Kerkelijke besturen om machtiging tot
aanvaarding van legaten. _-_ Besluit fiat
Maart 20 36 Rappt JD 12 Maart n 197, Op adressen om als boven.
_-_ Basluit fiat

Maart 23 68 Rappt FD 18 Maart n 52, tot het verleenen van
teruggave van het recht van successie te
veel betaald wegens de nalatenschap van
C. of F. Bergmans overleden te Drunen.
_-_ Baeluit fiat
Maart 24 33 Rappt JD 17 Maart n 173, op adressen van
besturen van instellingen van weldadigheid
om machtiging tot aanvaarding van le
gaten.
_-_ Besluit fiat
Maart 23 36 Rappt BD 26 Maart n 847, om machtiging tot
aanvaarding vaneen door wijlen Dr. W. Pleifte in
leven Directeur van 's Rijks Museum van Oudheden
tee Leiden aan dat Museum gemaakt legaat bestaande
uit eene keuze van de Egyptische Assyrische en Classieke
Archeologische boeken uit zijne bibliotheek
_-_ Fiat missive
__________
Vervolg op bladz 93.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0146

page title: 0093 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Maart/30 #18/19
 
Vervolg van bladz 92. 93 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten
Maart 30 18/19 Rappt FD 25 Maart n 24/28, tot het verleenen
/19 van teruggave van de rechten van successie
en van overgang teveel betaald wegens de na
latenschappen van M. Le Fèvre overleden
te Utrecht en van J. Habets, overleden te Schin op Geulle. _-_ Besluiten fiat.
April 2 8 Rappt BD Maart n 2463, Op adressen om ver
gunning tot aanvaarding van legaten.
Besluit fiat
April 3 55 Rappt JD 24 Maart n 195, Op adressen van bestu
ren van instellingen van weldadigheid en
van Kerkelijke besturen om alsboven. _-_ Besluit fiat
April 9 82 Rappt JD 2 April n 185, Op adressen van Ker
kelijke besturen om alsboven. _-_ Besluit fiat
April 11 Rappt JD 4 April n 199, Op adressen van be
sturen van instellingen van weldadigheid om
machtiging als boven
_-_ Besluit fiat
April 17 47 Rappt JD 8 April n 233, Op adresen van
Kerkelijke besturen als boven.
_-_ Besluit fiat
April 21 Rappt JD 11 April n 339, Op adressen van be
sturen van instellingen van weldadigheid
om als boven.
_-_ Besluit fiat
April 25 94 Rappt BD 22 April n 2889, Op adres van
besturen van instellingen van weldadigheid om
als boven. 
_-_ Besluit fiat
________
Vervolg op bladz 94
============================================================
NL HaNa H2 7823 0147

page title: 0094 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Mei/4 #5
 
94 Vervolg van bladz 93. 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Mei 4 5 Rappt BD 25 April n 1154, om machtiging tot
aanvaarding van de door wijlen Jonkvrouwe H.
A. van loon, Douairière MH. Insinges aan
het Rijk der Nederlanden, ter plaatsing in het
Rijksmuseum te Amsterdam gelegateerde vier schilderijen. _-_ Fiat missive
Mei 5 77 Rappt JD 22 April n 185, Op adressen van be
sturen van instellingen van weldadigheid om 
machtiging tot aanvaarding van legaten
_-_ Besluit fiat
Mei 5 101/102 Rappt FD 28 April n 65/65, tot het verleenen
/102 van teruggave van de rechten van successie
teveel betaald wegens de nalatenschappen
van G.B. Hagenouw overleden te Slochteren
en van R. Jonker overleden te Winschoten
benevens van A. Verhoef, overleden te Uithoorn
_-_ Besluiten fiat
Mei 8 56 Rappt JD 30 April n 203, Op adressen van Ker
kelijk besturen om machtiging tot aanvaar ding van legaten. _-_ Besluit fiat
Mei 12 50 Rappt JD 5 Mei n 157, op adressen van besturen
van instellingen van weldadigheid om als boven
_-_ Besluit fiat
Juni 2 54/55 Rappt FD 27 Mei n 9/8, tot het verleenen van
teruggave of kwijtschelding van het recht
van successie e veel betaald of verschuldigd
geworden wegens de nalatenschap respectievelijk
van M. A. Innocent, overleden te maastricht
en van M.M. Waterval overleden te Gulpen
_-_ Besluiten fiat
________
Vervolg op bladz 95.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0148

page title: 0095 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Juni/2 #41
 
Vervolg van bladz 94. 95 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Juni 2 41 _-_ Per missive aan JD gezonden om ??? een aan
H.M. gericht ter audientie te Amsterdam ter
hand gesteld adres van A.J. Mahieer, dd Delft
27 mei 1903, daarbij verzoekende om de daar
in omschreven erfeniskwestie met het
St. Antoniusgesticht te Rotterdam in
handen te stellen van den RvSt of wel her
ziening van het betrekkelijk proces.
Juni 18 36 Rappt JD 11 Juni n 228, ger. 2 Juni n 41
om machtiging adressen een zelfde ant
woord te geven als reeds vroeger op een
dergelijk request is gegeven
_-_ Fiat missive en JD medegedeeld
dat het request door H.M. is gehouden
Juni 23 37 _-_ Per missive het request teruggezonden 
aan JD.
Juni 3 70 Rappt FD 27 Mei n 40, tot het verleenen van
teruggaaf van de rechten van successie en 
van overgang te veel betaald wegens de
nalatenschap van M.L.H. Bernet, over
leden te 's Gravenhage.
Besluit fiat
Juni 3 85 Rappt JD 25 Mei n 261, Op adressen van Ker
kelijk besturen om machtiging tot aanvaar ding van legaten. _-_ Besluit fiat 
Juni 4 53 Rappt JD 26 Mei n 153, Op adressen van bestu
ren van instellingen van weldadigheid en 
van kerkelijke besturen om als boven.
_-_ Besluit fiat
_______
Vervolg op bladz 96.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0149

page title: 0096 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Juni/8 #26
 
96 Vervolg van bladz 95 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
[slechte regel]
Juni 8 26 _-_ Per missive aan den Commissaris der Koningin
in N. Holland toegezonden een aan H.M. geadresseerd
den Commissaris der Koningin gericht schrijven van
Mej. F.J. de Jong geboren Limper te Amsterdam
dd 6 juni 1903 in zake erfenisgelden.
Juni 10 12 Rappt BD 6 Juni n 3951, Op adressen van
besturen van instellingen van weldadigheid
om machtiging tot aanvaarding van le
gaten.
_-_ Besluit fiat
Juni 12 47 Rappt JD 6 Juni n 212, Op adressen van arm
besturen om als boven.
_-_ Besluit fiat
Juni 15 55 Rappt JD 9 Juni n 155, Op adressen van Ker
kelijke besturen om als boven.
_-_ Besluit fiat
Juni 17 18 Rappt JD & BD 6/10 Juni n 239/4570, Op adres
van besturen uitmakende de Algemeene Armen
Vergadering te 's Gravenhage, om alsboven _-_ Besluit fiat
Juni 22 68 Rappt JD 18 Juni n 8/7/6, tot het verleenen van
/70 teruggave van de rechten van successie en
van overgang teveel betaald wegens de
nalatenschap resp van A. Baronesse Taets
van Amerongen overleden te Utrecht, van
M. van Tweyver overleden te Zijpe en van
A.C. Horssen overleden te Rijswijk. _-_ Besluiten fiat
Juli 11 57/58 Rappt JD 3/1 Juli n 209/222, op adressen van besturen van
/58 instellingen van weldaadigheid om machtiging tot
aanvaarding van legaten.
_-_ besluiten fiat
_________
Vervolg op bladz 97.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0150

page title: 0097 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Juli/14 #37
 
Vervolg van bladz 96. 97 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Juli 14 37 RapptJD 8 Juli n 215, Op adressen van Kerkelijke
besturen om machtiging tot aanvaarding van legaten. _-_ Besluit fiat 
Juli 14 39 Rappt Fd 8 Juli n 47, tot het verleenen
kwijtschelding en teruggave van de rechten van
successie en van overgang teveel betaald
wegens de nalatenschap van E. Beyer over leeden te 's Gravenhage. _-_ Besluit fiat
Juli 20 58 Rappt JD 11 Juli n 250, Op adressen van Ker
kelijke besturen en van besturen van instel
lingen van weldadigheid, om machtiging
tot aanvaarding van legaten. _-_ Besluit fiat
Juli 20 93 Rappt BD 14 Juli n 5330, Op adressen van
besturen van instellingen van weldadigheid
om als boven.
_-_ Besluit fiat
Juli 22 51 Rappt BD 20 Juli n 6278, Op adressen van het
bestuur van de Bisschoppelijke Kweekschool
voor Katholieke onderwijzers te 's Herto
genbosch om als boven van een legaat.
_-_ Besluit fiat
Juli 22 74 Rappt FD 17 Juli n 18, tot het verleenen van
teruggaaf van het recht van successie te
veel betaald wegens de nalatenschap van
W,H. Meursing overleden te Baarn
_-_ Besluit fiat
Juli 31 61 Rappt JD 24 Juli n 99, Op adressen van kerkelijke besturen en
om machtiging tot aanvaarding van legaten.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 98
============================================================
NL HaNa H2 7823 0151

page title: 0098 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Aug/3 #48/49
 
98 Vervolg van bladz 97. 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Aug 3 48/49 Rappt JD 28 Juli n 8/7, tot het verleenen van
/49 teruggaaf van de rechten van successie en
van overgang teveel betaald wegens de na
latenschappen respectievelijk van J. Schutter
overleden te Nice en van M.J.A. Wieling
overleden te Watergraafsmeer.
_-_ Besluiten fiat
Aug 8 57 Rappt JD 31 Juli n 218, Op adressen van be
sturen van instellingen van weldadigheid
om machtiging tot aanvaarding van legaten.
_-_ Besluit fiat
Aug 10 46 Rappt JD 3 Aug n 169, Op adressen om als boven
_-_ Besluit fiat
Aug 12 41 Rappt JD 6 Aug n 144, Op adressen van
Kerkelijke besturen en van besturen van gods
dienstige gstichten, om als boven.
_-_ Besluit fiat
Aug 18 47 Rappt JD 13 Aug n 138 Op adressen van Ker
kelijke besturen, om als boven
_-_ Besluit fiat
Aug 19 49 Rappt FD 15 Aug n 82, tot het verleenen
van teruggaaf van de rechten van successie
en van overgang te veel betaald wegens de
nalatenschappen van E.F. Pollert, J.A.
Stoek en S.M.C. Pollert te Amsterdam overleden. _-_ Besluit fiat
Sept 10 80/81 Rappt JD 5 Sept n0 160/161. Op adressen van bestu
/81 ren van instellingen van weldadigheid en van
een kerkelijk bestuur, om machtiging tot
aanvaarding van legaten
_-_ Besluiten fiat
__________
Vervolg op bladz 99
============================================================
NL HaNa H2 7823 0152

page title: 0099 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Sept/14 #79
 
Vervolg van bladz 98. 99 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Sept 14 79 Rappt JD 8 Sept n 159, Op adressen van Kerke
lijke besturen, om machtiging tot aanvaarding van legaten. _-_ Besluit fiat
Sept 14 89 Rappt BD 10 Sept n 6851, Op adressen van besturen
van instellingen van weldadigheid, om als boven.
_-_ Besluit fiat
Sept 19 35 Rappt Fd 15 Sept n 14, tot het verleenen van terug
gave van de rechten van successie en van over
gang te veel betaald wegens de nalatenschap
van A.A. Kersten, overleden te Arnhem.
_-_ Besluit fiat
Octb 2 21 Rappt JD 24 Sept n 11, Op adressen van Kerke
lijke besturen en besturen van instellingen van
weldadigheid, om machtiging tot aanvaarding 
van legaten.
_-_ Besluit fiat
Oct 3/5 36/10 Rappt JD 26 Sept n 167, Op adres van den
/10 Kerkeraad der gereformeerde kerk te Zaandam
(Vinkenstraat) om als boven en machtiging tot
mededeeling aan het bestuur der Vereeniging
van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs
te Zaandam, dat zij geen toestemming be
hoeft om de aanvaarding voor het aan haar
besproken legaat.
_-_ Besluit fiat
Octb 3 48 Rappt FD 30 Sept n 3, tot het verleenen van terug
gave van het recht van successie te veel betaald
wegens de nalatenschap van A.M.F.R. van
Wijlick, overleden te Kessel.
_-_ Besluit fiat
_________
Vervolg op bladz 100.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0153

page title: 0100 [L] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Octb/10 #23
 
100 Vervolg van bladz 99. 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Octb 10 23 Rappt BD 3, Octb n 2471, om machtiging tot
aanvaarding van een door wijlen den gepen-
sionneerden Luitenant Generaal P.M. Vet
scher, gewoond hebbende te s' Gravenhage
aan het Museum Mauritshuis gelegateerd
portret van een jong edelman, in ovale lijst
geschilderd door Constantijn Vetscher
zoon van Casper Vetscher in 1715.
_-_ Fiat missive
Octb 12 23 Rappt JD 5 octb n 201, op adressen van besturen
van instellingen van weldadigheid om mach
tiging tot aanvaarding van legaten.
_-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Octb 12 27 Rappt JD&BD 28 Sept/ 6 Octb n 188/7561, Op adressen ten
[slechte regel]
behoeve van het bestuur der Doopsgezinde ge
meente te Arnhem en het bestuur der Prins
Hendrik stichting te Egmond aan Zee
om als boven.
_-_ Besluit fiat
Octb 12 45 Rappt FD 7 Octb n 1, tot het verleenen van
teruggave van het recht van successie
teveel betaald wegens de nalatenschap
H.Leemhuis, overleden te Nieuwwolda
_-_ Besluit fiat
Octb 17 17 Rappt BD 12 Octb n 2544, om machtiging
tot aanvaarding van een door wijlen P.J.C.
Gabriel Kunstschilder gewoond hebbende
te s Gravenhage aan het Rijk, ten behoeve
van het Rijksmuseum te Amsterdam
gelegateerd portret van zijn vader, ge
schilderd door Wouterus Mol
_-_ Fiat missive
------------
Vervolg op bladz 101
============================================================
NL HaNa H2 7823 0154

page title: 0101 [R] Erfenissen, Legaten en Successierechten - 1903/Octb/19 #35
 
Vervolg van bladz 100 101 Dm
Vervolg van bladz 100. 101 1903 Dm & N Erfenissen, Legaten en Successierechten 
Octb 19 35 Rappt JD 9 Octb n 158, Op adressen van besturen
van instellingen van weldadigheid om mach
tiging tot aanvaarding van legaten.
_-_ Besluit fiat
Octb 23 18 Rappt JD 15 Octb n 184, Op adressen van Kerke
lijke besturen, om als boven.
_-_ Besluit fiat
Octb 23 31 Rappt FD 17 Octb n 58, tot het verleenen van
kwijtschelding en verrekening van het recht
van successie betaald ter zake de nalaten
schap van M.H. de Kluyzes, overleden te
Nieuw Lekkerland.
_-_ Besluit fiat
Octb 30 33 Rappt BD 26 Octb n 8048, Op adressen van be
sturen van instellingen van weldadigheid om 
machtiging tot aanvaarding van legaten
_-_ Besluit fiat
Novb 2 12 Rappt JD 24 Octb n 165, Op adressen van Kerkelijke
besturen om als boven.
_-_ Besluit fiat
Novb 11 49 Rappt JD 2 Novb n 137, Op adressen van Kerke
lijke besturen, om als boven.
_-_ Besluit fiat
Novb 12 26 Rappt JD 5 Novb n 177, Op adressen van besturen
van instellingen van weldadigheid om als boven.
_-_ Besluit fiat
Novb 17 37 Rappt FD 11 Novb n19, tot het verleenen van
teruggave van de rechten van successie en
van overgang teveel betaald wegens de na
latenschap van F.Th. Bensdorp, overleden te
Apeldoorn.
_-_ Besluit fiat
____________
Vervolg op bladz 2022
============================================================
NL HaNa H2 7823 0155

page title: 0102 [L] Gratie - 1903/Jan/2 #56
 
102
1903 Dm & N        Gratie.
Jan 2 56 Rappt JD 24 Decb n 210, met gratie requesten
om geapostilleerd te worden.
_-_ JD ter besch of e&a
Jan 7 32 Rappt JD 31 Decb n 148, als boven.
_-_ Als voren
Jan 19 32 Rappt JD 13 Jan n 183, als boven.
_-_ Als boven.
Jan 31 75 Rappt JD 13 Jan n 193, als boven. _-_ Als boven.
Feb 13 48 Rappt JD 6 Feb n 207, als boven. _-_ Als boven.
Feb 20 69 Rappt JD 16 Feb n 173, als boven. _-_ Als boven.
Maart 3 68 Rappt JD 25 feb n 222, als boven
_-_ Als boven
Maart 20 43 Rappt JD 16 Maart n 191, als boven.
_-_ Als boven
April 3 65 Rappt JD 28 Maart n 151, als boven.
_-_ Als boven
April 23 21 Rappt JD 15 April n 214, als boven
_-_ Als boven
Mei 5 63 Rappt JD 25 April n 177, als boven
_-_ Als boven
Juni 9 62 Rappt JD 2 Juni n 185, als boven.
_-_ Als boven
_________
_-_ Als boven
Vervolg op bladz 103.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0156

page title: 0103 [R] Gratie - 1903/Juni/22 #46
 
Vervolg van bladz 102     103
1903 Dm & N       Gratie
Juni 22 46 Rappt JD 18 Juni n 222, met gratie requesten
om geapostilleerd te worden.
_-_ JD ter besch of e&a
Juni 30 27 Rappt JD 20 Juni n 178, als boven.
_-_ JD ter besch of e&a
Juli 13 22 Rappr JD 4 Juli n 226, als boven
JD ter besch of e&a
Juli 28 27 Rappt JD 22 Juli n 230, als boven.
_-_ JD ter besch of e&a
___________

Aug 6 54 Rappt JD 27 Juli n 197, als boven
_-_ JD ter besch of e&a
Aug 22 30 Rappt JD 15 Aug n 167, als boven.
_-_ JD ter besch of e&a 
Sept 10 28 Rappt JD 2 Sept n 113, als boven.
_-_ JD ter besch of e&a 
Sept 24 68 Rappt JD 19 sept n 162, als boven
_-_ JD ter besch of e&a 
Octb 1 1 Rappt JD 26 Sept n 186, als boven.
_-_ JD ter besch of e&a 
Octb 7 10 Rappt JD 3 Octb n 188, als boven.
_-_ JD ter besch of e&a 
Octb 12 6 Rappt JD 8 Octb n 206, als boven.
_-_ JD ter besch of e&a 
Octb 17 6 Rappt JD 14 Octb n 223, als boven.
_-_ JD ter besch of e&a 
Octb 23 2 Rappt JD 20 Octb n 172, als boven.
[slechte regel]
[slechte regel]
============================================================
NL HaNa H2 7823 0157

page title: 0104 [L] Gratie - 1903/Jan/2 #11/13
 
104 Vervolg van bladz 103
1903 DM & N      Gratie
Jan 2 11/13 Rappt JD 27/28 Decb n 194/189/190. Op adressen om
/13 gratie van L.A. H van Son te Tilburg;
H.P. Cras te 's Gravenhage en L,. Mol
verpleegde te Veenhuizen
_-_ Besluit fiat
Jan 3 4 Rappt JD 27 decb n 229, Op adressen om gratie
van J.B. Blommers te Amsterdam en C. Walle
Steyn, gescheiden huisvrouw van P. Spring in
't Veld te Teraar.
_-_ Besluit fiat
Jan 7 21 Rappt JD 5 Jan n 162, Op adres van H. de
Groot, gedetineerd te Arnhem, om gratie _-_ Besluit fiat
_______
Jan 8 3 _-_ Per missive aan JD toegezonden een
van wege HM bij het KvK ontvangen aan HD
uitgebracht advies van den Schuttersraad
bij de dd Schutterij te den Helder, dd Jan
1903 n 85, op een verzoekschrift om gratie
ten behoeve van F de Jong.
Jan 8 40/41 Rappt JD 2 jan n 250/251, Op adressen van
/41 J. van Leeuwen, verpleegd i het Sanato
rium voor zenuwlijders te Arnhem en L.
Kleywegt te Heenvliet, om gratie.
_-_ Besluiten fiat
Jan 7 23 Rappt JD 3 Jan n 144, Op adressen om gratie
van H.A.F. van Hoof en B.Th.J. Nieuwen
huis beiden te Amsterdam. _-_ Besluit fiat  Vervolg op bladz 105.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0158

page title: 0105 [R] Gratie - 1903/Jan/12 #26
 
        Vervolg van bladz 104      105
1903 Dm & N    Gratie
Jan 12 26 Rappt JD 10 Jan n 120, Op advies van C.M.
Willemsen gedetineerd te Alkmaar, om gratie. _-_ Besluit fiat 
Jan 12 62 Rappt JD 7 Jan n 190, om machtiging om afwij
zend te beschikken op een verzoekschrift om
gratie van J. Merks te 's Hertogenbosch. _-_ Fiat missive.
Jan 15 5 JD 12 Jan n233, Op adres vn J van den
Broek, verpleegde te Veenhuizen om gratie _-_ Besluit fiat
Jan 17 30 Rappt JD 15 Jan n 144, Op adres van R.C.D.
Schuurman, gedetineerd in Alkmaar om
gratie
_-_ Besluit fiat
________
Jan 21 45 _-_ Per missive van wege H.M. voorzien
van de verrichte aostillaire beschikking
toegezonden een aan HD gericht request van
H. Jansen te Tongelre, omdat uit de over
gelegde missive van de Burgemeester
dier gemeente dd 20 Jan 1903 n 14 aan den
Directeur der Zaken van Weldadigheid van
H M de Koningin aan wien het adres eerst
was toegezonden, blijkt, dat het adressants
bedoeling is gratie te erlangen voor zijn
zoon Martinus Jansen.
Jan 22 35 Rappt JD 17 jan n 166, Op adres om gratie
van H. van Urk, verpleegde te Veenhui
zen.
_-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op bladz 106
============================================================
NL HaNa H2 7823 0159

page title: 0106 [L] Gratie - 1903/Jan/23 #10
 
106     Vervolg van bladz 105
1903 Dm & N Gratie
Jan 23 10 Rappt JD 17 Jan n 156, om machtiging om af
wijzend te beschikken op een verzoekschrift om gra
tie van J.H. Kerkziek, verpleegde te Veenhuizen. _-_ Fiat missive
Jan 23 28 Rappt JD 21 n 133, Op adres van P.L.
Cloetingh, verpleegde te Veenhuizen, om gratie. _-_ Besluit fiat
Jan 24 5 Rappt JD 20 Jan n 166, om machtiging om afwij
zend te beschikken op een verzoekschrift om
gratie van H.A. van Alphen, schutter te 's Gravenhage. _-_ Fiat missive
Jan 26 57/58 Rappt JD 21 Jan n 157/154, om als boven op ver
/58 zoekschriften om gratie van H. Schraven,
verpleegde te Veenhuizen en A. Edelijn te Olst
_-_ Fiat missive
Jan 26 75/76 Rappt JD 21 jan n 155/156, op adressen van G.
/76 Bussink, verpleegde te Hoorn en H. Bagmeyer
en G. van Lissa, beiden te Amsterdam, om gratie _-_ Besluiten fiat
Jan 27 53/ Rappt JD 22 jan n 143/147, Op adressen van
[slechte regel]
/54 H.G. van Gameren, verpleegde te Veen
huizen en D. Bammens te Rotterdam om gratie. _-_ Besluit fiat
Jan 28 18 Rappt JD 23 Jan n 134, Op adressen om gra
tie ten behoeve van J.Th.G. Hesseling en
F. Dijkstra, beiden te Zwolle
_-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op bladz 107
============================================================
NL HaNa H2 7823 0160

page title: 0107 [R] Gratie - 1903/Jan/29 #61
 
Vervolg van bladz 106             107
1903 Dm & N      Gratie
Jan 29 61 Rappt JD 26 Jan n 192, (aan Dir) houdende ver
zoek om terugzending van de voordracht dd 20
Jan 1903 n 165, op het verzoekschrift om gratie
van W.F. Evers te Deventer, ter nadere overwe
ging                  Zie 20 Feb 1903
_-_ Per missive de voordracht met O>B> en    N 71 bladz 108
bijl. teruggezonden aan JD.
___________
Jan 30 58/59 Rappt JD 26/27 Jan n 194/143, Op adressen van
/59 F. Vos verpleegde te Veenhuizen en A.J. van
Meer, gedetineerd te Breda, om gratie.
_-_ Besluiten fiat
Feb 4 38 Rappt JD 29 Jan n 227, Op adres van F. Visser
verpleegde te Veenhuizen, om gratie
_-_ Besluit fiat
Feb 10 25 Rappt JD 4 Feb n 163, om machtiging om afwij
zend te beschikken op een adres om gratie van
S. Does, verpleegde te Veenhuizen.
_-_ Fiat missive
[slechte regel]
Feb 10 41/45 Rappt JD 5/2/5/4 Feb 212/181/211/, op adressen van Th van
/45 Toorn echtgenoote van A. Wildschut te Utrecht.
M. Nieuwkoop te Alburg, gem Wijk c.a.: C.D
Swagerman te Amsterdam, G.F. Hintz
bergen, gedetineerd te 's Hertogenbosch en P.J.
Hemmers te Amsterdam. _-_ Besluiten fiat
Feb 14 13 Rappt JD 9 Feb n 220, om machtiging om
afwijzend te beschikken op een verzoekschrift
om gratie van A. Verhoeven, verpleegde
te Veenhuizen.
_-_ Fiat missive
________
Vervolg op bladz 108.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0161

page title: 0108 [L] Gratie - 1903/Feb/16 #73
 
108   Vervolg van bladz 107.
1903 Dm & N   Gratie
Feb 16 73 Rappt JD Feb n 241, Op adres van G.Horst
kamp, verpleegde te Veenhuizen om gratie. _-_ Besluit fiat
Feb 16 82 Rappt JD 13 Feb n 154, daarbij aanbiedende eene
missive van het College van regenten over de
gevangenissen e Arnhem, ten geleide van een
verzoekschrift om gratie van D.P. van Schepen,
gedetineerd in de strafgevangenis aldaar
met verzoek te bevelen dat dit request bij
het Dept van Justitie op de gebruikelijke wijze
worde aanhangig gemaakt.
_-_ Fiat
Feb 20 58 Rappt JD 14 Feb n 214, Op adres van J. Tweit
mann, verpleegde te Veenhuizen, om gratie _-_ Besluit fiat
Feb 20 71 Rappt JD 16 Feb n 202 (aan Dir) ger. 29 Jan 1903 n 61 bladz 10?
meededeling dat de voordracht dd 20 Jan ll
n 165 wordt teruggenomen en door een ander
vervangen
_-_ De voordracht aan H.M. voor te leggen.
Feb 21 30 Rappt JD 16 Feb n 202, Op adres van W.F.
Evers te Deventer, om gratie. _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Feb 21 31 Rappt JD 19 Feb n 136, Op adres van D.R.
Verbeck, verpleegde in de Rijkswerkinrichting
te Veenhuizen, om gratie.
_-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op bladz 109
============================================================
NL HaNa H2 7823 0162

page title: 0109 [R] Gratie - 1903/Feb/25 #39
 
   Vervolg van bladz 108     109
1903 Dm & N Rappt JD 19 Feb n 163, Op adres van B.R.H.
Hofman te s Gravenhage, om gratie _-_ Besluit fiat
Feb 26 92 Rappt JD 21 Feb n 146, om machtiging om af
wijzend te beschikken op een verzoekschrift
om gratie van B van Hoeyen echtgenoote van
P. Leeuwenkamp, gedetineerd.
_-_ Fiat missive
Feb 27 48 Rappt JD 20 Feb n 208, als boven van H.
Philipoom verpleegde te Veenhuizen. _-_ Fiat missive
_-_
Feb 27 12 Rappt JD 20 Feb n 209, Op adres van M.
Hengstmengel te Rotterdam om gratie _-_ Besluit fiat
_________

Feb 28 11/12 Rappt JD 24/23 Feb n179/195, Op adres van
/12 W. den Broeder, verpleegde te Veenhuizen
en M.J.P. Meyer, verlaten huisvrouw van
J.G. Arker te Amsterdam, om gratie _-_ Besluiten fiat
Maart 2 45 Rappt JD 26 Feb n 131, Op adres van D.P. van
Schepen als gevangene verpleegd in het gemeen
te ziekenhuis te Arnhem, om gratie. _-_ Besluit fiat
Maart 7 11 Rappt JD 2 Maart n 212, Op adres van H.
C. Weert en W.E. Endert te Amsterdam  om gratie. _-_ Besluit fiat.
Maart 12 19 Rappt JD 5 Maart n 228, Op adres van H. Slot
te Veendam, om gratie.
_-_ Besluit fiat.
__________
Vervolg op bladz 110/
============================================================
NL HaNa H2 7823 0163

page title: 0110 [L] Gratie - 1903/Maart/13 #12
 
110    Vervolg van bladz 109.
1903 Dm & N    Gratie
Maart 13 12 Rappt JD 9 Maart n 206, om machtiging om
afwijzend te beschikken op een verzoekschrift
om gratie ten behoeve van J.G. van Vie
kerken, verpleegde te Veenhuizen. 
_-_ Fiat missive
Maart 14 4/5 Rappt JD 9 Maar n 233/231, als boven op de
verzoekschriften om gratie ten behoeve van H.
Heutink, gedetineerd te Deventer en R.C.
Moonen te Steenbergen.
_-_ Fiat missive
Maart 14 30 Rappt JD 9 Maart n 232, Op adres van A. Dui
stermaat, te Rotterdam, om gratie. _-_ Besluit fiat
Maart 18 59 Rappt JD 18 Maart n 158 (aan Dir) toezending eener
voordracht aan H.M. tot het verleenen van gratie
aan A.C.G. van Efferen, gedetineerd te Rotter
dam, met verzoek die voordracht zoo spoedig
mogelijk aan H M beslissing te willen onderwerpen.
_-_ de voordracht aan H.M. voor te leggen
Maart 19 4 Rappt JD 18 Maart n 158, op adres van A.C.
G. van Efferen, gedetineerd te Rotterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 19 38 Rappt JD 13 Maart n 234, Op adres voor J. van
den berg te Bergambacht, om gratie
_-_ Besluit fiat
maart 21 44 Rappt JD 14 Maart n 165, tot het verleenen van
afslag van straf aan eenige gevangene veroor
deelden.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 111.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0164

page title: 0111 [R] Gratie - 1903/Maart/25 #44
 
Vervolg van bladz 110     111
1903 Dm & N    Gratie
Maart 25 44 Rappt JD 17 Maart n 186, Op adressen van en over
H.J. en H. Kers te Amsterdam om gratie. _-_ Besluit fiat
Maart 25 50 Rappt JD 17 Maart n 187, om machtiging om afwijzend
[slechte regel]
te beschikken op een verzoekschrift om gratie van
J. Terol, verpleegde te veenhuizen.
    _-_ Fiat missive
Maart 26 31 Rappt JD 20 Maart n 187, Op adres van C.W. Mul
der te s Gravenhage, om gratie. 
         _-_ Besluit fiat
Maart 26 57 Brief v/d Ambtenaar v/h O.M. bij de Kantongerechten
te Utrecht en Wijk bij Duurstede, dd Utrecht 25 Maart
n 779 (aan Dir) om inlichting of bij het KdK ook
een verzoekschrift is ingekomen van H. Hubert 
te Utrecht om gratie.
te Utrecht om gratie.
   _-_ Per missive den Ambtenaar v/h O.M voornmd.
medegedeeld dat bedoeld adres bij het
K.d.K. onbekend is.
Maart 27 20/22 Rappt JD 21 Maart n 195/194/192, Op adressen van
/22 of ten behoeve van A,W. Hagen te Nieuwkuyk.
J. van Zetten te IJzendoorn en C.M. Bok
ker te Zierikzee, om gratie. _-_ Besluit fiat
Maart 27 41 Rappt JD 21 Maart n 193, om machtiging om
afwijzend te beschikken op een verzoekschrift
om gratie van J. ter Hennepe te Am
merstol.  Fiat missive
Maart 30 53/54 Rappt JD 23 maart n 224/225, als boven op verzoekschrif
/54 ten om gratie voor of van J.W. Derksen en D.J.
Kolen brander, verpleegden te Veenhuizen.
  _-_ Fiat missives
___________
Vervolg op bladz 112.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0165

page title: 0112 [L] Gratie - 1903/Maart/31 #87
 
112       Vervolg van bladz 111
1903 Dm & N     Gratie
Maart 31 87 Rappt JD + Mard 17/27 Maart n 178/69, Op adres
van G.J. Scheenhart, stoker 2e kl, thans ge
detineerd te Haarlem, om gratie. _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
April 2 18/19 Rappt JD 26 Maart/1 April n 242/136, Op adressen om gratie
    _-_ Besluiten fiat
April 3 59 Rappt JD 27 Maart n 171, Op adressen van A.
en F. Marinus, beiden te Amsterdam om gratie _-_ Besluit fiat
April 6 15 Rappt JD 31 Maart n 208, Op adressen van en
ten behoeve van J. van der Sluis te Franeker
om gratie.
    _-_ Besluit fiat
[slechte regel]
April 9 58 Rappt JD & KD 30 Maart/4 April n 175/52, Op adressen van A.
A.V. Diesel, gegageerd sergeant-majoor
bij het leger in Ned. Indie, thans verblijvende
te Evere bij Brussel in Belgie om gratie. _-_ Besluit fiat
April 9 84/85 Rappt JD 6 April n 184/180, Op adressen ten behoeve
/85 van J.J. V.A. van Dongen en H. Logmans,
verpleegden te Veenhuizen, om gratie. _-_ Besluiten fiat
April 10 1 Rappt JD 9 April n 163 (aan Dir) met eene voor
dracht tot het verleenen van gratie aan J.H.
Ramakers, gedetineerd te 's Hertogenbosch
met verzoek die zoo spoedig mogelijk aan HM
beslissing te willen onderwerpen.
_-_ de voordracht aan H.M. voor te leggen.
April 11 13 Rappt Jd 9 April n 168, Op adres ten behoeve van J.H.
ramakers, gedetineerd te 's Hertogenbosch om gratie
    _-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op bladz 113.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0166

page title: 0113 [R] Gratie - 1903/April/11 #12
 
     Vervolg van bladz 112       113
1903 Dm & N Rappt JD 6 April n 193, Op adres ten behoeve van
F.J. van Ingen te Utrecht, om gratie. _-_ Besluit fiat
April 11 16 17 Rappt JD 6 April n 194/195, om machtiging om    Zie 18 dezer n34
afwijzend te beschikken op de verzoekschriften hieronder
om gratie van J.C. Pilaar te Arnhem en
B.J. Borghans te Noorbeel.
     _-_ Fiat missive
April 14 53 Rappt JD 6 April n 128, als boven op een verzoek
schrift om gratie van T den Heer, verpleegde
te Veenhuuizen.
            _-_ Fiat missive
April 14 98 Rappt JD 6 April n 129, Op adres van A.J.M.
of JMA. Dezij, verpleegde te Veenhuizen
om gratie
     _-_ Besluit fiat
April 17 50 Rappt JD 9 April n 175, Op adres van P.J. van
Kampenhout te Rotterdam, om gratie. _-_ Besluit fiat
April 18 34 Rappt JD 15 April n 213, houdende de terugzen
ding van abusievelijk toegezonden bijl ge
voegd geweest bij Kab ts schrijven dd 11 April
1903 n 161 en behoorende tot het archief /Zie hierboven
van het KdK
_-_ de bijl. exhibeeren en daarna opteleggen
ad Enh 11 dezer n 16
April 18 61 Rappt JD 10 April n 289, Op adres ten be
hoeve van E.H. Kolleman, gedetineerd te
Deventer, om gratie
   _-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op bladz 114.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0167

page title: 0114 [L] Gratie - 1903/April/21 #2
 
114     vervolg van bladz 113
1903 Dm & N         Gratie
April 21 2 Rappt JD 14 April n 214, om machtiging om af
wijzend te beschikken op een verzoekschrift om
gratie van J. Neuteboom, verpleegde te
Veenhuizen.
     _-_ Fiat missive
Mei 2 25 Rappt JD 29 April n 150, Op adres ten behoeve
van R Aarts, gedetineerd te Goes, om
gratie.
      _-_ Besluit fiat

Mei 5 78 Rappt JD 29 April n 192, tot verlenging van
den termijn tot betaling eener boete waarin
de gevangenisstraf is veranderd waartoe
A. Duistermaat te Rotterdam is veroordeeld. _-_ Besluit fiat
Mei 5 79 Rappt JD & Mard 17/29 April n 222/64, Op adres 
[slechte regel]
om gratie ten behoeve van H. Homan,
vroeger matroos 3e kl thans gedetineerd te 
Utrecht.
      _-_ Besluit fiat
Mei 6 1 Rappt JD 23 April n 203, Om machtiging om afwij
zend te beschikken op een verzoekschrift om gra
tie van M Hozemans, verpleegde te veenhuizen.
     _-_ Fiat missive
Mei 6 17 Rappt JD 28 April n 188, als boven aan L.M.W.
Regenboog, verpleegde te Veenhuizen.
    _-_ Fiat missive
Mei 6 55 Rappt JD 30 April n 181, Op adres van A. van
Kamen, thans te Amsterdam, om gratie
    _-_ Besluit fiat
____________
Vervolg op bladz 115.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0168

page title: 0115 [R] Gratie - 1903/Mei/8 #25
 
        Vervolg van bladz 114.       115
1903 Dm & N      Gratie
Mei 8 25 Rappt JD 29 April n 208, om machtiging om
afwijzend te beschikken op een verzoekschrift
om gratie van D. Kikkert, verpleegde te Veenhuizen. _-_ Fiat missive
Mei 8 57 Rappt JD 30 April n 207, Op adres van F.H/
van Riet, gedetineerd te Maastricht, om gratie _-_ Besluit fiat
Mei 11 71/73 Rappt JD 2 Mei n 184/185/194, Op adressen van en
voor J.M. Hofman te Oud Volkerberg, A.F.J.
Beijer te Rotterdam en J.R. Foekens
te Arnhem, om gratie. _-_ Besluiten fiat
[slechte regel]
Mei 12 52 Rappt JD 2/8 Mei n 102/183/149Op adressen van
[slechte regel]
/54 1e H. BBouman en J.J. Termeulen te Amsterdam
2e C. en K. Meier te Terschelling en
3e P. Drent of Drenth verpleegde te Veen
huizen, allen om gratie
     _-_ Besluiten fiat
Mei 14 15 Rappt JD 9 Mei n 151, om machtiging om afwij
zend te beschikken op een verzoekschrift om
gratie van C.H. Oetgens van Waveren
Pancras Cliffordt te Nijmegen.
    _-_ Fiat missive
Mei 15 13 Rappt JD 8 Mei n 158, als boven ten behoeve
van H. Jacobs, gedetineerd te Breda.
     _-_ Fiat missive
Mei 15 57 Rappt JD 11 Mei n 175, Op adressen ten behoeve
van T. Ruitenbeek, echtgenoote van P.J. de
Klonia, gedetineerd te Amsterdam, om gratie. _-_ Besluit fiat _ Vervolg op bladz 116.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0169

page title: 0116 [L] Gratie - 1903/Mei/29 #1
 
116      Vervolg van bladz 115.
1903 Dm & N     Gratie.
Mei 29 1 Brief Ambtenaar OM bij de Kantongerechten te 
utrecht en Wijk bij Duurstede dd Utrecht 27 Mei
n 1423 (aan Dir) om mededeeling of door H. Hij
mans te Utrecht een adres is ingediend aan HM
de Koningin om gratie.
  _-_ Per missive medegedeeld dat een verzoek
schrift van H H(e)yman te Utrecht om
gratie, per apostelle van 22 Mei 1903 n 11 is
gezonden aan JD ter besch of e&a.
Mei 30 28 Brief Ambtenaar O.M. bij als boven 28 Mei n 1433
(aan Dir) mededeeling dat bovenb. adres bij hem is in
gekomen zoodat zijn vorig schrijven komt te vervallen _-_ Notificatie
Mei 30 64 Rappt JD & Mard 14/2 n 153 tot het verlee
[slechte regel]
nen van gratie van een gedeelte der gevange
nisstraf opgelegd aan B. A Hoeksel, vroeger
matroos 3e kl, thans gedetineerd te Haarlem
en tot afwijzing van zijn verzoek om opheffing
van de ontzegging van het recht om bij de ge
wapende macht enz te dienen voor den tijd van
vijf jaren.
    _-_ Besluit fiat
Juni 2 71 Rappt JD 8 Mei n 202, Op adres van R. Meer
tens te Eysden, om gratie. _-_ Besluit fiat
Juni 3 35/37 Rappt JD 23/22/16 Mei N 203/199/174, Om machtiging om
afwijzend te beschikken op de verzoekschriften
om gratie voor of van G. Tijssen, verpleeg
de te Veenhuizen; A. van rees verpleegde
te Hoorn en F. van der Sloot echtgenoote
van G. Pieterman te Rottum gemeente Kantens.
     _-_ Fiat missives
___________
Vervolg op bladz 117.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0170

page title: 0117 [R] Gratie - 1903/Juni/4 #20
 
 Vervolg van bladz 116    117
1903 Dm & N Gratie.
Juni 4 20 Rappt JD 16 Mei n 175, om machtiging om
geen uitvoering te geven aan het KB van 5 Mei
1903 n 78, waarbij gratie is verleend aan A.
Duistermaat te Rotterdam, daar de aan hem
opgelegde boete binnen de gestelden termijn
ten volle is betaald
      _-_ Fiat missive
Juni 5 30 Rappt JD 26 Mei n 160, om machtiging om af
wijzend te beschikken op het verzoekschrift om
gratie ten behoeve van M.H. Slot echtgenoote
van L. Jekken gedetineerd te Rotterdam, waarna
na door den Minister van Justitie een besluit
tot voorwaardelijke invrijheidstelling zal
worden genomen.
   _-_ Fiat missive
Juni 5 60/61 Rappt JD 28 Mei n 131/132, Op adressen om gratie
      _-_ Besluiten fiat
Juni 5 43 Rappt JD 5 Juni n 133 (aan Dir) om op onderstaande
voordracht spoedig aan H.M beslissing te
willen onderwerpen.
_-_ de voordracht van JD omtrent het verleenen
van gratie aan L. de Boer, gedetineerd te
Alkmaar aan H.M. voorleggen
Juni 6 18 Rappt JD 5 Juni n 133, Op adres van L de Boer
gedetineerd te Alkmaar, om gratie. _-_ Besluit fiat
"  "  19 _-_ Per missive JD medegedeeld dat bovenst OB
door H.M is bekrachtigd.
_________
Vervolg op bladz 118.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0171

page title: 0118 [L] Gratie - 1903/Juni/6 #15
 
118      Vervolg van bladz 117.
1903 Dm & N    Gratie
Juni 6 15 _-_ Per missive JD medegedeeld dat het de
bedoeling van H.M is van Z.E. rapport te ont
vangen, omtrent de verzoekschriften van
vrouw van Velzen, vrouw Last en vrouw
JJ. Bruggink allen te Amsterdam, om gra
tie voor hunne echtgenooten, welke van
wege H.M. aan JD werden gezonden ter besch
of om e&a bij Kabt beschikkingen van 30 Mei
1903 n 47 - 49.
Aug 1 34 Rappt JD 23 Juli n 171, ger 4 Juni n 15 met
voorstel om afwijzend te mogen beschikken
op bovenb. verzoekschriften
_-_ Per missive JD medegedeeld dat H.M. zich
met 's Ministers voorstel heeft vereenigd.
Juni 9 19 Rappt JD 29 Mei n 214, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de verzoekschrift
ten om gratie ten behoeve van C. Kooy,
J.E. Stegeman en H. Heyes, alle verpleeg
den in de Rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. _-_ Fiat missive
Juni 11 80 Rappt JD 5 Juni n 159, Op adres van B.
Eiling verpleegde te Veenhuizen om gratie
      _-_ Besluit fiat
Jumi 12 46 Rappt JD 5 Juni n 185, Op adres van M.J.
Haken, echtgenoote van J.H.E.A. Hodinius
en A.K. Pelzer, echtgenoote van J. Brouns,
beiden te Heerlen, om gratie. _-_ Besluit fiat
Juni 13 12 Rappt JD n 160, Om machtiging om
afwijzend te beschikken op een verzoekschrift
om gratie van L. Ruyters, gedetineerd te Breda. _-_ Fiat missive ___ Vervolg op bladz 119.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0172

page title: 0119 [R] Gratie - 1903/Juni/15 #56
 
     Vervolg van bladz 118      119
1903 Dm & N      Gratie
Juni 15 56 Rappt JD 9 Juni n 173, Op adres van J. 
Schreider, verpleegde in de Rijksinrichting
Veenhuizen, om gratie.
_-_ Besluit fiat
Juni 17 15 Rappt JD n 191, Op adres ten behoeve
van W. Lamaker, gedetineerd te Rotterdam om gratie. _-_ Besluit fiat
Juni 18 28 Rappt JD 9 Juni n 190, om machtiging om
een verzoekschrift om gratie ten behoeve van
J.C. Randwijk te Dordrecht om de
ten rapporte omschreven redenen buiten
behandeling te laten daarvan aan
den betrokken Ambtenaar van het Open
baar Ministerie mededeeling te doen.
      _-_ Fiat missive
Juni 18 37 Rappt JD 15/12 Juni Op adressen van
/53 of voor B.W.G.J. de Both, echtgenoote van
N. Leguin, verpleegde in het Rjjkskrank
innigen gesticht te Medemblik en A.
Zeehandelaar te Amsterdam om gratie. _-_ Besluiten fiat
Juni 20 30 Rappt JD 15 Juni n 203, om machtiging tot
afwijzen van een verzoek om gratie
A. Verbree Tzn te Bodegraven en om aan
adressant mede te deelen dat hij zich met
een verzoekschrift om uitstel voor onbepaal
de tijd van de bij vonnis bevolen wegrui
ming van het wederrechtelijk gebouwde
binnen de verboden kringen van een vesting
kan wenden tot den Minister van Oorlog.
    _-_ Fiat missive
________
Vervolg op bladz 120.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0173

page title: 0120 [L] Gratie - 1903/Juni/23 #24
 
120   Vervolg van bladz 119
1903 Dm & N     Gratie
Juni 23 24 Rappt JD & MD 9/17 Juni n 189/107, om machtiging
om afwijzend te beschikken op den adres
om gratie van J.M. Weyers, gedetineerd
te Breda
_-_ Fiat missive
Juni 29 59 Rappt JD 22 Juni n 186, Op adressen om gratie
      _-_ Besluit fiat
Jumi 30 70 Rappt JD 23 Juni n 130, Op adres van H.
Augustin te Oud Vroenhoven, om gratie
     _-_ Besluit fiat
Juli 2 56/57 Rappt JD 26 Juni n 138/139, Op adressen van
P.J.A. Kramer te Helder en A. Reindorp
te Amsterdam, om gratie. _-_ Besluit fiat
Juli 3 53 Rappt JD 26 Juli n 154, Op adres van J.J. Dou
wes te Voorschoten, om gratie
     _-_ Besluit fiat
Juli 6 54 Rappt JD 1 Juli n 151, Op adres van K. Lit
van Berkel, verpleegde te Veenhuizen
om gratie.
     _-_ Besluit fiat
Juli 6 55 Rappt JD&MD 23/30 Juni n 131/168, Op adres
van J. van Putten, milicien bij het 5e Regt
Infanterie in garnizoen te Amersfoort,
om gratie.
      _-_ Besluit fiat
Juli 7 77/78 Rappt JD 30 Juni n 238/237, Op adressen van
L. van Breukelen te s' Gravenhage en F.G.
van Utenhove verpleegde te Veenhuizen
om gratie 
_-_ Besluiten fiat
___________
   Vervolg op bladz 121.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0174

page title: 0121 [R] Gratie - 1903/Juli/8 #56
 
   Vervolg van bladz 120    121
1903 Dm & N    Grstie
Juli 8 56 Rappt JD 29 Juni n 264, Op adres van C.L.
Reus te Vlissingen, om gratie
_-_ Besluit fiat
Juli 9 11 Rappt JD 29 Juni n 262, om machtiging om afwij
zend te beschikken op een verzoekschrift om
gratie ten behoeve van W. de Jongh, gede
tineerd te Rotterdam.
    Fiat missive
Juli 9 47 Rappt JD 3 Juli n 178, Op adres van R. van der     Zie 25 Juli 1903
Hulst, gedetineerd te Leeuwarden, om gratie N 29 bladz 122
     Besluit fiat
Juli 14 44 Rappt JD 9 Juli n 222, Op adres van J.M.
Nouwens te Voorschoten, om gratie _-_ Besluit fiat
___________
Juli 14 20 Per missive JD medegedeeld dat aan
het hierbij weder overgelegd KB van 9 Juli ll
n 47 de aanwijzing ontbreekt van den Mi
nister belast met de uitvoering van het KB.
Zie 25 Juli 1903 n 29 bladz 122
Juli 18 37 Rappt JD 11 Juli n 196, Op adres ten behoeve 
van Gijzen te Muiderberg, om gratie. _-_ Besluit fiat
Juli 20 59/60 Rappt JD 17/18 Juli n 155/296, Op adressen van
/60 G. Ummels gedetineerd te Breda en
van G. en G.J. IJseldijk, beiden te Twello
gemeente Voorst, om gratie.
    _-_ Besluiten fiat
____________
Vervolg op bladz 122.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0175

page title: 0122 [L] Gratie - 1903/Juli/21 #51
 
122        Vervolg van bladz 121.
1903 Dm & N     Gratie
Juli 21 51 Rappt JD 11 Juli n 248, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoekschrift
van J. van Ommen, verpleegde te Veenhui zen om gratie. _-_ Fiat missive
Juli 21 94 Rappt JD 15 Juli n 165, Op adres van P. Hen
driks te Oirschot, om gratie.
      Besluit fiat
Juli 23 33 Rappt JD 17 Juli n 187, om machtiging om
afwijzend te beschikken op een verzoekschrift
om gratie ten behoeve van F. de Munnik.
verpleegde te Veenhuizen.
       _-_ Fiat missive
Juli 24 107/108 Rappt JD 17 Juli n 255/256, Op adressen voor en
/108 van A. de Redder, als gevangene verpleegd
in het Rijkskrankzinnigengesticht te Me
demblik en A Gosler te Amsterdam om gratie. _-_ Besluit fiat
Juli 25 29 Rappt JD 21 Juli n 160, om machtiging tot
aanvulling van het KB van 9 Juli 1903 n 47
met de aanwijzing van den Minister belast
met de uitvoering daarvan.
_-_ Fiat missive, het KB aan JD toegezonden
Juli 30 31 Rappt JD 27 Juli n 218 (aan Dir) ger. 25 Juli n 29
_-_ Het verbeterd KB op te leggen in het archief.
Juli 25 56 Rappt JD 21 Juli n 185, Op adres van G.C.
[slechte regel]
Bierwagen te Prinsenhage, om gratie
     _-_ Besluit fiat
____________
Vervolg op bladz 123.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0176

page title: 0123 [R] Gratie - 1903/Juli/27 #74
 
   Vervolg van bladz 122.    123
1903 Dm & N     Gratie
Juli 27 74 Rappt JD 22 Juli n 228, Op adres van H
Olzen of H.K.J.G. Olsen, verpleegde te Veen
huizen, om gratie.
      Besluit fiat

Juli 28 223 Rappt JD 22 Juli n 227, om machtiging om af
ijzend te beschikken op een verzoekschrift
om gratie van W. Apell, verpleegde te Veenhuizen. _-_ Fiat missive
Juli 31 53/57 Rappt JD 28/23/22 Juli n 91/172/222,273 & 299,Op adressen om
Juli 31 53/57 Rappt JD 23/22 Juli n /272,273 & 299, Op adressen om
gratie.
     _-_ Besluiten fiat
Aug 3 17 Rappt JD 30 Juli n 120, Op adres ten behoeve
van W. van dongen, gedetineerd te Rotter
dam, om gratie
     _-_ Besluit fiat
Aug 5 43 Rappt JD 28 Juli n 148, Op adres van J.M.
van den Berg te 's Hertogenbosch,om gratie.
     _-_  Besluit fiat
Aug 7 25 Rappt jD & MD 15/18 Juli n 208/207, om machtiging
[slechte regel]
om afwijzend te bschikken op een verzoek
schrift om gratie van J. Rol, gedetineerd
te 's Gravenhage.
     _-_ Fiat missive
Aug 10 48 Rappt JD 3 Aug n 182, Op adres van D.
Driessen, in voorlopige hechtenis te Arn
hem om gratie.
     _-_ Besluit fiat
Aug 11 15 Rappt JD 3 Aug n 177, om machtiging om afwijzend
te beschikken op een verzoekschrift om gratie van
G.H. Boersen, verpleegde te Veenhuizen . _-_ Fiat missive _____ Vervolg op bladz: 936
============================================================
NL HaNa H2 7823 0177

page title: 0124 [L] Jaar en Week Markten - 1903/Jan/2 #16
 
124 Dm
1903 Dm & N     Jaar en Week Markten
Jan 2 16 Rappt BD 29 Decb n 9412, om machtiging
tot mededeeling aan GedStaten van Utrecht
dat geen goedkeuring kan worden verleend
aan een besluit van den raad der gemeen
te Amersfoort tot verandering van de Veemarkt. _-_ Fiat missive.
Sept 10 15 Rappt BD 4 Sept n 6441, als boven dat bezwaar
bestat tegen de goedkeuring van een besluit
van de Raad van de gemeente Mijdrecht tot
instelling van een jaarmarkt op den
laatsten Dinsdag in de maand October
    _-_ Fiat missive
__________
============================================================
NL HaNa H2 7823 0178

page title: 0125 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Jan/2 #17
 
125 1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken
Jan 2 17 Rappt KD 29 Decb n 13, om den G.G. van Ned
Indie te machtigen om van de bij Kabts ???
van 12/22 Novb 1902 n 16/16 (bedoelde 26 luitenants) bladz 538
en luitenants-adjudanten, die gedurende het
jaar 1903 tijdelijk boven de formatie der
infanterie zullen zijn te voeren, 12 den rang
van Eerste luitenant te doen bekleeden _-_ Fiat missive
Jan 2 18 Rappt KD 27 Decb n 27, om als boven om
namens H.M. afwijzend te beschikken op
het verzoek van den gepensionneerden on
der luitenant der Infanterie van het
Indisch leger V. Hirsch, om toeken
ning van den titulairen rang van twee
de luitenant.
      _-_ Fiat missive
Jan 13 41 Rappt KD 8 Jan n 25, goedkeuring dat
bij besluit van den G.G. van Ned. Indie, bij
wijze van tijdelijken maatregel, is bepaald
dat in Indie door Europeanen en met dezen
gelijkgestelden, bij het leger ook verbinte
nissen kunnen worden aangegaan voor
den tijd van drie jaren onder uitkeering
van een handgeld van F. 90.--
     _-_ Fiat missive
Jan 15 3 Rappt KD 12 Jan n 22, alsboven machtiging
is verleend om, zoodra bij het bestaan van eene
vacature in de Kolonelsrang bij het wapen
der infanterie de Luitanant Kolonel van den
Generalen staf J.J. K. Enthoven afkomstig
van genoemd wapen, aan de beurt voor bevor
dering zal zijn gekomen, tijdelijk tot ult. Decb 1903
ten behoeve van de Directie van den topographischen dienst
van NedInd leger, boven de formatie van dat leger te voeren
één Kolonel, met gelijktijdige inkrimping die formatie
met een Luitenant Kolonel of Majoor.
      _-_ Fiat missive
 Vervolg op bladz 126.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0179

page title: 0126 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Jan/16 #30
 
126     Vervolg van bladz 125.
1903 Dm & N     Oost-Indische Miitaire Zaken
[slechte regel]
Jan 16 30 Rappt KD 14 Jan n 43a, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene vordracht met O.B. tot regelig van
het instituut der onderluitenantsapo
thekersedienden bij het leger in Ned Indie.
_-_ Fiat missive
Feb 13 47 Rappr RvSt 10 Feb n 24, ger. 16 Jan n 30
     _-_ KD om e&a
Maart 10 40 en 43 Rappt KD 6 Maart n 10, ger 13 feb n 47
_-_ Besluit fiat en KD gemachtigd tot geleidelijke in
voering van de samenstelling van het personeel der pharmaceutische dienst
en tot wijziging der militaire tarieven in verband met het nieuw Instituut.
' "" 10 44 _-_ Missive aan RvSt met afschrift O.B. en copie rappt.
_________
Jan 23 4 Rappt KD 20 Jan l.R! Kabt. om machtiging
om afwijzend te beschikken op het verzoek
van den gepensioneerden apotheker 1e kl. van
het Indisch leger H. van Os, om toekenning
van den titulairen rang van Majoor. _-_ Fiat missive
Jan 23 7 Rappt KD 20 Jan n 5, om machtiging om
den Kapitein der Artillerie van het leger in 
Ned Indie J.U. van Loon, hier te lande te
doen deelnemen aan de besprekingen van de 
Commissie van proefneming in zake de 
besprekingen tot regeling van de schietproe
ven en eventueel aan die proeven zelf, naar
aanleiding van eene door hem ingediende
memorie over het gebruik en de werking
van rookzwak buskruit in vuurwapenen
en hem daartoe in commissie te stellen
op den voet van de bepalingen, vastgesteld
bij KB. van 25 Novb 1866 n 14. _-_ Fiat missive
Novb 12 43 Rappt KD 6 Novb n 3 om de kosten wegens de genomen
proeven bedoeld in bovenst. rappt. te voldoen ten laste van
het I Hoodstuk der begrooting van Ned Indie 1903.
    _-_ Besluit fiat
___________
  Vervolg op bladz 127.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0180

page title: 0127 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Jan/23 #11
 
                Vervolg van bladz 126.    127
1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken
Jan 23 11 Rappt KD 17 Jan ?? N? Kabt, daarbij in over
weging gevende machtiging te verleenen
1e om den Eerste Luitenant der Marechaussee
A. Geertsema Beckeringh bij keuze te be
vorderen tot Kapitein en daartoe de forma
tie van het wapen der Infanterie tijdelijk
uittebreiden met een Kapitien, tegen gelijk
tijdige inkrinping met een eerste Luitenant
met dien verstande als ten rapporte is omschreven
2e om een O.B. ter bekrachtiging aan te bie
den ter belooning van de daarbij bedoelde
personen, die zich hebben onderscheiden
bij verschillende ontmoetingen met den
vijand in Atjeh en onderhoorigheden, ge
durende het 1e halfjaar 1902.
   _-_ Fiat missive
Feb 4 59 Rappt KD 31 Jan ?? ?? Kabt ger. 23 Jan n 11
        _-_  Besluit fiat     Zie ook bladz 204
Jan 23 12 Rappt KD & MD 17/21 Jan l O1/M3 Kabt, als boven
tot het aanbieden van een O.B. ter eervolle
vermelding van den bij het leger in Ned Indie
gedetacheerden Tweede Luitenant der Infan
terie A.J.D. de Winter, ter zake als boven.
_-_ Fiat missive
Feb 4 61 Rappt KD & MD 27/30 Jan ????? Kabt. ger. 23 Jan n 12
    _-_ Besluit fiat
Jan 26 41/42 Rappt KD 21 Jan n 4, tot goedkeuring van art
/42 2 van een besluit van den G.G. van Ned Indie waarbij
machtiging is verleend tot het voeren van een Kapi
tein Intendant boven de formatie van het leger
tot ult Decb 1903; tot wijziging van het KB. van 28
Januari 1882 n13, houdende vaststelling van
meergenoemde formatie en machtiging op den
G.G. van Ned Indie tot wijziging van het militair tarief 446 b
_-_ Goedkeuring machtiging en besluit fiat
____________
     Vervolg op bladz 128
============================================================
NL HaNa H2 7823 0181

page title: 0128 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Jan/30 #23
 
128 vervolg van bladz 127.
1903 Dm & N Oost -Indishe Militaire Zaken
Jan 30 23 Rappt KD 26 jan n 13, om machtiging tot het aan
bieden van een O.B. waarbij de Kapitein der In
fanterie van het Leger in Ned-Indie C.H. Hoedt
eervol vermeld wordt ter zake van zijn ge
drag bij de verovering eener vijandelijke positie,
gelegen aan den NoordWestrand van kam
pong Gloempang Minjen, in het land
schap Pidie op 28 Juni 1898.
_-_ Fiat missive
Feb 9 56 Rappt KD 5 Feb n 17, ger. 30 Jan n23
   _-_ Besluit fiat
Feb 6 61 Rappt KD 2 Feb n 18, tot verhooging der schade
loosstelling voor bureaubehoeften van den Com
missaris van afmonstering te Rotterdam
vastgesteld bij KB van 24 Juli 1889 n17 bladz 77
       _-_ Besluit fiat
Feb 7 41 Rappt KD 4 feb n 7, ter benoeming bij het leger
in Ned Indie tot militair Apotheker der 2e kl.
C.H.L. Hegewisch, Apotheker.
      _-_ Besluit fiat
Feb 11 48 Rappt KD 10 feb n 32, kennisgeving van
een van den G.G. van Ned. Indie ontvangen
telegram houdende mededeeling, dat de
Luitenant Generaal H.C.P. de Bruyn,
Commandant van het Leger en Chef van
het Departement van Oorlog, plotseling overleden is. _-_ Notificatie
Feb 16 79 Rappt KD 12 Feb n 6, tot goedkeuring van een door den
G.G. van Ned. Indie genomen besluit waarbij o.a. mach
tiging is verleend om, ten behoeve van de in Batini
Pengambang (Djambi) ageerende colonne, een adjudant
onderofficier kwartiermeester tijdelijk tot ult Decb 1903
boven de formatie van het leger te voeren.
    _-_ Fiat missive
________
Vervolg op bladz 129.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0182

page title: 0129 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Feb/17 #61
 
       Vervolg van bladz 128      129
1903 Dm & N   Oost-Indische Militaire Zaken                   
Feb 17 61 Rappt KD 16 Feb ???L3 Kabt, aanbieding van
een aan den G.G. van Ned Indie ontvangen
telegram, betreffende de gebeurtenissen
in Djambi.
      _-_ Notificatie
Feb 23 135 Rappt KD 19 Feb n 48, ter benoeming bij het 
leger in ned indie tot Officier van Gezond
heid der 2e kl, H.N. van der Heyden. _-_ Besluit fiat
Maart 18 7 Rappt KD 14 Maart n 15, als boven, J.P. Sol
lewijn Gelpke, arts.
    _-_ Besluit fiat
Maart 26 50 Rappt KD 23 Maart n 6, als boven Th. L. de
Groot, arts.
     _-_ Besluit fiat
Maart 27 34 Rappt KD 25 Maart l. A5 Kabt, ter benoe
mingvan den met verlof in europa aan
wezigen Generaal Majoor der Artillerie van
het leger in Ned-Indie W. Boetje.
tot Luitenant-Generaal, Commandant
van het leger en Chef van het Departement
van oorlog, aldaar, onder de hierbij genoem
de voorwaarden.
     _-_ Bsluit fiat

maart 28 11 Rappt KD 27 Maart ???? 5 Kabt, kennisgeving dat
van den G.G. van Ned Indie een telegram is ont
vangne betreffende de gebeurtenissen in
Djambi, meldende dat Pangeran Toemen goeng is gevlucht. _-_ Notificatie ____ Vervolg op bladz 130
============================================================
NL HaNa H2 7823 0183

page title: 0130 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/April/6 #28
 
130      Vervolg van bladz 129.
1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken
April 6 28 Rappt KD 1 April n 43, ter benoeming tot tijde
lijk Officier van Gezondheid der 2e kl. bij het le
ger in Ned Indie voor den tijd van vijf jaren, M.
Jacobs, arts, wonende te Warnsveld en
zulks op de hierbij genoemde voorwaarden. _-_ Besluit fiat
April 7 45 Rappt KD 2 April ??? S5 Kabt, om aan den bij 
besluit van den G.G. van Ned Indie dd 13 Feb 1903
op verzoek, eervol uit den militairen dienst ont
slagen kolonel der Infanterie van het leger
aldaar A.H.W. Scheuer alsnog te verleenen
den titulairen rang van Generaal-Majoor
    _-_ Besluit fiat
April 9 42 Rappt KD 4 April n 58, om den G.G. van Ned Indie
te machtigen tot herziening van de Bepalingen
omtrent de benoeming, het ontslag, de bezoldi Zie 18 Juni
ging enz van militaire apothekersbdienden n 75
bij het leger in Ned-Indie
       _-_ Fiat missive
April 24 34 Rappt KD 20 April n 10, ter benoeming tot Offi
cier van gezondheid der 2e kl. bij het leger in
Ned Indie, J.D. Blankenberg, arts.
    _-_ Besluit fiat
Mei 7 2 Rappt KD 27 April/ 31 Octb n 11/137 aanbieding van de sterk
Novb 5 38 te en enplacementstaken van het leger in
Ned-Indie, over het 2e/1e halfjaar 1902/1903
     _-_ Notificatie
     _-_ Notificatie
Per missive de Staten teruggezonden aan KD.
____________
    Vervolg op baldz 131
============================================================
NL HaNa H2 7823 0184

page title: 0131 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Mei/14 #22
 
Vervolg van bladz 130.      131
1903 Dm & N Oost Indische Militaire Zaken
Mei 14 22 Rappt KD 7 Mei n 14, tot goedkeuring van een 
door den G.G. van Ned Indie genomen besluit
waarbij machtiging is verleend om tot Ult Decb
1903, een magazijnmeester der 2e of 3e klasse
der militaire administratie en vier Korporaal-
of Soldaat-schrijvers boven de legerformatie
te voeren, ten einde te voorzien in de behoefte
aan versterking van het administratief
personeel bij de in Djambi ageerende 
troepen
    _-_ Fiat missive
Mei 27 57 Rappt KD 25 Mei n 1, ter benoeming tot Offi
cier van Gezondheid der 2e kl. bij het leger in
Ned Indie, C. ten Cate, arts.
    _-_ Besluit fiat
__________
Mei 29 5 
_-_ Per missive KD medegedeeld dat het in 
het rappt dd 22 Mei ll n 50, aangehaald besluit
van den G.G. van Ned Indie dd 21 feb 1903 n 15
daarbij niet is aangetroffen.
Juni 8 29 Rappt KD 25 Juni n 29, (aan Dir) ger. 29 Mi n 5
met een afschrift van bovenst besluit.
_-_ de bijl te voegen bij rappt KD dd 22 Mei 1903 n 50
________
Juni 2 37 _-_ Per missive aan KD gezonden om e&a   
een aan HM gericht en ter audientie te Ams
sterdam ter hand gesteld adres van den gewe 
zen O.I. militair N. van Onkelen, dd
Amsterdam 27 Mei 1903, houdende o.a.
verzoek om in aanmerking te mogen ko
men voor een reengagement bij het leger
in Ned Indie
Juli 3 19 Rappt KD 27 Juni n 17, ger. 2 Juni n 37
ter afwijzing
_-_ Fiat missive, het adres is door HM gehouden
___________
Vervolg op bladz 132
============================================================
NL HaNa H2 7823 0185

page title: 0132 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juni/4 #45
 
132   Vervolg van bladz 131
1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken
Juni 4 45 Rappt KD 29 Mei n 51, ter benoeming tot tij
delijk Officier van Gezondheid der 2e kl. bij het
leger in Ned Indie, Dr. A.H.C. van Engelen,
arts, geboren te 's Gravenhage, op de voorwaar
den omschreven in de door hem ondertekende akte
van verband.
  _-_ Besluit fiat
Juni 8 46 Rappt KD 3 Juni n 27, tot beschikbaarstelling
van gelden op het I Hoofdstuk der begrooting
van Ned-Indie, dienstjaar 1903, tot voldoening
van de reis- en verblijfkosten van de hierbij ge
noemde Hoofd- en verdere Officieren van
het leger hier te lande die zitting hebben ge
had in een raad van onderzoek betreffende
een officier van het leger in Ned Indie met
verlof in Europa.
     _-_ Besluit fiat
Juni 11 22 Rappt kD 22 Mei n 50, om den G.G. van ned
Indie te machtigen tot bestendiging der door
hem genomen tijdelijken maatregel omtrent
het van rijkswege verschaffen van Schietwa
pens met munitie aan uit leerlingen van
de inrichtingen van middelbaar onderwijs
in Ned Indie samengestelde vereenigingen
tot oefening in den wapenhandel _-_ Fiat missive
Juni15 36 Rappt KD 11 Juni n 2, ter beneming tot Offi
cier van Gezondheid der 2e kl. bij het leger
in Ned Indie de Artsen S.L. Brug en
A.W. van Haeften.
    _-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 133.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0186

page title: 0133 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juni/18 #26
 
Vervolg van bladz 132.     133
1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken
Juni 18 26 Rappt KD 12 Juni n 16, tot goedkeuring van
een door den G.G. van Ned Indie genomen be
sluit waarbij machtiging is verleend om drie
magazijnmeesters der genie 3e of 2e klasse
Tweede of Eerste Luitenants tot Ult Decb 1903
boven de formatie van het leger te voeren.
       _-_ Fiat missive 
Juni 20 21 Rappt KD 15 Juni n 29, als boven van door den
G.G. van Ned Indie genomen besluiten waarbij
ten behoeve van de bezetting van Korintje
twee adjudant-onderofficieren-kwartiermeesters
en twee korporaal- of soldaat-schrijvers tot
Ult Decb 1903 boven de formatie van het
leger gevoerd worden en tot tijdelijke uitbrei
ding van de formatie der artillerie of der
cavalerie met de noodige militairen en
troepenpaarden ten behoeve van den trans
porttrein.
_-_ Per missive KD medegedeeld dat
H.M. de gevraagde goedkeuring verleent.
________

Juni 22 106 Rappt KD 20 Juni ????? Kabt, mededeeling  Zie 25 Maart 1903
van den inhoud van een van den G.G. van Ned      n79 bladz 161
Indie ontvangen telegram houdende bericht
van in Korintje plaats gehad hebbende
gevechten.
       _-_ Notificatie
Juni 29 66 Rappt KD 26 Juni ?????Kabt, als boven
       _-_ Notificatie
Juni 30 72 Rappt KD 27 Juni ????? Kabt, als boven.
      _-_ Notificatie
Juli 3 56 Rappt KD 1 Juli ?????Kabt, als boven
        _-_ Notificatie
Juli 7 57 Rappt KD 6 Juli ???????Kabt, als boven
     _-_ Notificatie
Juli 24 116 Rappt KD 22 Juli ???/ Kabt, als boven.
Aug 14 37         12/14 Aug ???Kabt.
              _-_ Notificatie
 " 15 59              ???Kabt.
________
      Vervolg op bladz 134.  
============================================================
NL HaNa H2 7823 0187

page title: 0134 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juni/24 #24
 
134    Vervolg van bladz 133.
1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken
Juni 24 24 Rappt KD 20 Juni n 9, tot intrekking van de KBn
van 25 Octb 1878 n 48 en van 18 April 1898 n 18 bladz 561
voor de vreemdelingen, welke van nu af tot
tijdelijk officier van gezondeheid bij het Le
ger in Ned Indie worden benoemd.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 8 Rappt KD 20 Juni n 53a, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van twee OBn.
Litt A. tot instelling van het Instituut
der Militaire Architecten bij het wapen  Zie 13 Mei
der genie van het leger in Ned Indie, n 61 bladz
Litt B. tot nadere wijziging van de eerste
alinea van art 19 der regelen van de be  n 25 Zie 15 Mei 1915
vordering enz. der Officieren van dat 
Leger/
_-_ Fiat missive
Aug 1 31 Rappt RvSt 28 Juli n 16, ger. 25 Juni n 8
           _-_ KD om e&a

Novb 20 25/26 Rappt kD 16 Novb n 16, ger. 1 Aug n 31
        _-_ Besluiten fiat
Decb 10 16    _-_ Missive aan RvSt met afschrift KBn eb copie rappt.
Juli 2 41 Rappt KD 27 Juni n 33, ter benoeming tot
tijdelijk officier van gezondheid der 2e kl
bij het leer in Ned Indie Dr. I. Ganon
Arts, geboren te Smyrna, op de voorwaarden
omschreven in de door hem geteekende 
akte van verband.
      _-_ Besluit fiat
Juli 11 17 Rappt KD 4 Juli n8, om machtiging om den G.G.
van Ned Indie van instructien te voorzien betreffende
het voortaan aan den Leger Commandant aldaar
over te laten om de beschrijving en het model van het
officierspaardetuig vast te stellen.
    _-_ Fiat missive
____________
      Vervolg op bladz 135.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0188

page title: 0135 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juli/13 #55
 
Vervolg van bladz 134 135
1903 Dm & No Oost-Indische Militaire Zaken
Juli 13 55 Rappt KD 10 Juli l. F=10 Kabt, kennisgeving
dat volgens een van den G.G. van Ned. Indie ont
vangen telegram betreffende de gebeurtenissen
in Djambi bij de vermeestering van versterkingen
op een tocht in het stroomgebied van de Tobi
door eene colonne van Loeboeg Benkoewang
naar Limboes gewond zijn twee officieren en
zeven mindere militairen. _-_ Notificatie
Juli 18 22 Rappt KD & MD 10/13 Juli no 8/110 om den Tweede
Luitenant der Infanterie J.A.F. Bruyns, 
 ... den ...
eervol ontslag uit den militairen dienst
 ... benoemen ...
 ... Cavalerie ...
 ... G ... inhoud ...
 ... telegram ...
Juli 21 49 Rappt KD 13 Juli n 28, om machtiging tot het
 ... B ... wachtmeester ... aanbieden ...
 ... d ... er ... Cavalerie ...
Ned Indie, voor zijne verrichtingen in Atjeh
============================================================
NL HaNa H2 7823 0189

page title: 0136 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juli/22 #75
 
136 Vervolg van bladz 135. 1903 Dm & Oost-Indische Militaire Zaken
1903 & N Oost-Indische Militaire Zaken 
Juli 22 75 Rappt KD 17 Juli N 7, ter benoeming tot tij
delijk Officier van Gezondheid der 2e kl. bij
het leger in Ned Indie P.M. Badings
arts en zulks op de voorwaarden omschreeven
in de door hem geteekende akte van verband. _-_ Besluit fiat
Juli 23 32 Rappt KD 14 Juli n 16, tot goedkeuring van
 ... den ...
 ... de ... waarbij ...
 ... om ...
 ... tot ...
Juli 23 64 Rappt MD & KD 14/20 Juli n 10 Ter be
noeming van eenige Cadets tot Tweede
Luitenant bij de wapens der Infanterie,
der Cavalerie, der Artillerie en der Genie
van het leger in Ned. Indie _-_ Besluit fiat
Juli 24 35 Rappt KD 18 Juli l.M10= Kabt, om machtiging
tot het aanbieden van een O.B. tot het toekennen
van belooningen aan hen, die zich gedurende
het tijdvak van Juli 1901 tot Ult^o Decb 1902
bij de Krijgsverrichtingen, alsook wegens
politiek beleid tijdens de verwikkelingen 
in Djambi wisten te onderscheiden.
_-_ Fiat missive Zie ook...
Aug 7 41 Rappt KD 4 Aug S.N0= Kabt, ger 24 Juli n 35 206,107 _-_ Besluit fiat  en 1737 ____ Vervolg op bladz 147.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0190

page title: 0137 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Juli/27 #49
 
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... het ...
 ... vertoevenden ...
Luitenant der Genie van het leger in Ned-Indie J.R. Altink. _-_ Besluit fiat
 ... om ... ten ... machtigen ...
 ... aseptische ...
 ... te ... Weltevreden ... pitaal ...
 ... maatregel ...
 ... dat ...
 ... 2e ... kl ... bij_het ... in ... Apotheker ...
Aug 3 13 Rappt KD 30 Juli n 12, ter benoeming tot
tijdelijk Officier van Gezondheid der 2e kl. bij 
 ... omschreven ... Arts ... en_zulks ...
 ... e ...
 ... het ... leger ... Kolonel ...
 ... verlof ... in ... W ... Giel ...
 ... in ... legerplaats ... O ... verblijfdag ...
 ... der ... 2e ...
 ... Vesting ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0191

page title: 0138 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Aug/8 #19
 
 ... waarbij ...
een Eerste Luitenant Kwartiermeester boven
 ... om_te ... worden ... de ... e ...
 ... toezicht ... de ...
 ... de ... het ...
 ... C ...
 ... tot ...
Aug 8 47 Rappt KD 5 Aug n 34, ter benoeming tot
tijdelijk Officier van Gezondheid der 2e kl. bij
 ... het ...
 ... en ... zulks ...
 ... omschreven ... de ... e ...
 ... om ... den ...
 ... 3 ... 31 ... Augs ...
 ... vertoevende ... de ...
gepensionneerde Officieren en tot het aan
 ... tot ... het ...
 ... genoemde ...
 ... gelegenheid ...
 ... ger ... KD ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0192

page title: 0139 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Aug/19 #38
 
Aug 19 38 Rappt KD 15 Aug b. K 12 Kabt, om machtiging
om afwijzend te beschikken op het verzoek om
 ... in ... Indie ...
 ... Dir ... Augs ...
 ... waarbij ... aan ...
 ... aan ...
 ... Dept ... zou ... van ...
Aug 27 63 Rappt KD 24 Aug n 20, ter benoeming tot
 ... G ... 2e ... tijdelijk ...
 ... in ... 190 ...
 ... @PUNT ... en ... 55 ...
 ... in ... de ... hierbij ... in ... afschrift ... den ...
 ... Stbl ... van ...
 ... 8 ... @PUNT ... 0 ... 3 ...
 ... van_den ...
 ... met ...
 ... er ... de ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0193

page title: 0140 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Sept/4 #18
 
 ... 1_Sept ...
aan H.M. de Koningin gericht verzoekschrift
 ... om_te ...
 ... het ... Ned ... Indie ...
 ... belanghebbende ...
 ... 1903 ... at ...
 ... of ... nr ... is ...
in overweging gegeven zich te wenden
Sept 7 13/14 Rappt KD 1 Sept n 52/48, om machtiging tot het
 ... waarbij ... soldaat ...
 ... het ... in ... Ned ...
 ... gepasporteerden ...
 ... in ... C ...
Bodemeyer, alsnog eervol worden vermeld
 ... hunne ... verrichtingen ... respectie ...
velijke bij de vermeestering van de vijandelijke
versterking Koeta Blang Djemat op 31. Decb
1901 en bij een aanval op Kota Seuneubo` op 20 Aug. - 1899.
 ... zijn_tot ... 8 ...
 ... aan ...
 ... Luitenant ... Cavalerie ...
 ... Ind ... l ... het ...
 ... en ... machtiging_om ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0194

page title: 0141 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Sept/9 #60
 
 ... @IMPRINT_141 ...
 ... volgens ...
 ... is ...
 ... 8 ... er ...
 ... Serg ...
tot tweede luitenant bij het Wapen der Infan
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... ter ... het ... personeel ...
 ... tot ... aanbieden ...
 ... de ... krijgs ... zich ...
 ... Atj ... @LIJN_DIAGONAAL ... verrichtingen ...
 ... 1902 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... machtigen_om ... en ...
------------------------------------------
 ... in ...
 ... zijnde ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0195

page title: 0142 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Sept/21 #11
 
 ... verblij ...
 ... d ...
 ... n ...
 ... n ...
 ... Kabt ...
 ... m ... d ... ten ... aangegeven ...
 ... machtigen ...
 ... C ... Eerste_Luitenant ...
 ... het ... request ... den ...
 ... d ...
Octb 7 36 Rappt KD 2 Octb n 36, ter benoeming tot
 ... tijdelijk ...
 ... Indie ...
 ... in ... om ...
 ... Indie ... Juli ... 1903 ...
 ... 1904 ... bij ... bij_machtiging ...
 ... Dept ...
 ... en ...
inkrimping van de formatie met een verificateur, burgerlijk
============================================================
NL HaNa H2 7823 0196

page title: 0143 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Octb/13 #27
 
 ... tot ... aanvulling ...
voor den militairen geneeskundigen dienst
 ... met ... aan ... in ... Indie ...
 ... Inlandsche ... Amboineesche ...
 ... uit ... militaire ... tour ...
 ... aan ... den ... Majoor ...
 ... in ... Eur ... e ... @PUNT ... G ...
 ... tijd ...
 ... @PUNT ... Kapitein ...
 ... het ... verzoek ...
 ... lagen ... ond ...
 ... J.E ...
 ... titulairen ...
 ... 1904 ... boven ... k ... @Ultimo_Ulto ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0197

page title: 0144 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Octb/30 #49
 
Octb 30 49 Rappt KD 24 Octb n 34 ter benoeming tot
 ... 2e ...
 ... Indie ... het ...
te Amsterdam, en zulk op de voorwaarden
omschreven in het aan dit besluit gehechte
Novb 10 2 Rappt KD 3 Novb S.J17 Kabt, om den G.G. van
Ned Indie te machtigen om eene detacheering
van een tweetal Officieren naar de Philip
pijnen als ze door of van wege de Amerikaan
sche Regeering mocht worden aangevraagd,
toe te staan en haar te regelen, zoals hem
in verband met het ten rapporte omschrevene,
het meest wenschelijk zal voorkomen. _-_ Fiat missive
 ... w ...
 ... Mari ... dienst ...
 ... v ...
 ... Z ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0198

page title: 0145 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Novb/18 #30
 
 ... Jensen ... @PUNT ...
 ... en ... @PUNT ...
 ... de ... en ...
 ... @PUNT ... dit ...
 ... @PUNT ...
 ... en ... A ...
Novb 23 27 Rappt KD 17 Novb n 17, om machtiging om 
het request van den Amboineeschen Marechaus
see Taharia, waarbij hij een hoogere onder
scheiding vraagt dan de hem toegekende eer
volle vermelding voor zijn gedrag bij het ver
meesteren van de bentung Kacha Blang Djoe
rat in Leubjoe (Peusangan) op 31 Decb 1901,
ter nadere beschikking weder in handen te 
stellen van den G.G. van Ned. Indie, opdat
deze het bronzen eereteeken voor Moed en 
Trouw aan den addressant toekenne, met
buitenwerkingstelling van het besluit der
eervolle vermelding. _-_ Fiat missive
 ... den ... Amb ... fuselier ... t ...
 ... waarbij ...
 ... en ...
 ... adressant ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0199

page title: 0146 [L] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Novb/24 #67
 
146       Vervolg van bladz 145.
1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken.
Novb 24 67 Rappt KD 20 Novb n 10, ter benoeming tot tijde
lijk officier van gezondheid der 2e kl. bij het leger
in Ned Indie A.S.B.U. Gundesen, geboren
te Dongaard en J.C. Borkow, geboren te Oster
Ulsler en zulks op de voorwaarden omschreven
in de aan dit besluit gehechte afschriften van de
door het geteekende akten van verband.
     _-_ Besluit fiat
Decb 1 39 Rappt KD 27 Novb n 2, als boven G.A. Möller
geboren te Nahskov, en zulks op als boven.
    _-_ Besluit fiat
 ... een ... waarbij ...
 ... tot ... @Ultimo_Ulto ... 1904 ... Kapitein ...
 ... geboren ...
 ... zulks ...
 ... gezondheid ...
 ... op ... het ...
 ... 1903 ... Loo ...
 ... erlang ... van ... in ... overweging ...
 ... in ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0200

page title: 0147 [R] Oost-Indische Militaire Zaken - 1903/Decb/18 #56
 
Vervolg van bladz 146. 147 1903 Dm & N Oost-Indische Militaire Zaken.
Decb 18 56 Rappt KD 15 Decb n 37, ter benoeming tot tijdelijk
Officier van gezondheid der 2e kl bij het Leger in Ned
Indie E. Ehnhuus, geboren te Odense en zulks
op de voorwaarde omschreven in het aan dit be
sluit gehechte afschrift van de door hem ge
teekende akte van verband. 
_-_ Besluit fiat
Decb 19 52 Rappt KD 15 Decb n 7, goedkeuring van een door
den G.G van Ned Indie genomen besluit waarbij
ten behoeve van den militairen transporttrein
in Atjeh en onderhoorigheden gedurende het
jaar 1904 eenige militairen beneden den
rang van Officier en eenige troepen paarden
boven de formatie van het leger gevoerd worden.
_-_ Fiat missive
Decb 24 62 Rappt KD 22 Decb f F20 Kabt, Strekkende om
1e den G.G. van Ned Indie te machtigen om ditmaal
voor de onmiddelijke buitengewone bevorde
[slechte regel]
ring van den Kapitein H.N.A. Swart en van den  Zie 1 Octb 1903
Eerste Luitenant M.J.J.B.H. Campioni, beiden  n 5 bladz 142

van het wapen der Infanterie van het Leger in Ned
Indie vereischte tijdelijke formatie wijziging
van het Ind. leger te handhaven uiterlijk
tot ult. Decb 1904 en
tot ult. Decb 1904 en
2e den Landvoogd, onder toezending van een 
afschrift van dit rapport, te doen kennen, dat
H.M. zich met de strekking daarvan vereeni
gende, ook voor den vervolge als regel
               ___ _____
wenscht te doen gelden, dat buitengewone
bevordering niet gepaard gaat met tijde
      ____
lijke formatie uitbreiding.
        _-_ Fiat missive
____
       Vervolg op bladz. 1403.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0201

page title: 0148 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/3 #3
 
148
1903 Dm & N Oost-Indische Zaken
Jan 3 3 Rappt KD 2 Jan l, M, Kabt, mededeeling dat
volgens een van den G.G. van Ned. Indie ontvangen  Zie 5 Decb
telegram de Pretendent-Sultan van Atjeh n 53 bl
                 _-_ Notificatie
_-_ Notificatie
Jan 3 10 Rappt MD 29 Decb n 68, om machtiging om
afwijzend te beschikken op een request van
vrouwe E.F. Marcella, weduwe van den
Kapitein der Infanterie van het leger hier te
lande F.C.H. von Horn, wonende te Medan
in Ned Indie, houdende verzoek, om op Rijks
kosten, met hare dochters, naar Nederland
te worden overgebracht.
te worden overgebracht.
_-_ Fiat missive en de bijl teruggezonden 
aan MD
Jan 3 39/42 Rappt KD 31 Decb n 28, tot splitsing in
en 44  artikelen van de Hoofdstukken I en II der
44 begrooting van Ned Indie, dienst 1903;
tot nadere vaststelling van art 94 van het I
en van art 413 van het II Hoofdstuk die begrooting
benevens aanvulling van laatstbedoeld hoofd
stuk met een art 419a in verband met den
aanleg van een Spoorweg van Rangharbetoeng
naar Laboean en machtiging op den G.R.
van Ned-Indie tot het nemen der maatregelen
omschreven op den hierbij gevoegden staat.
_-_ Besluiten en machtiging fiat
Jan 8 24 Rappt KD 5 Jan n 38, ter benoeming tot predi
kant bij de Protestantsche gemeente in Ned
Indie, J.H. de Vries, gepensioneerd predi kant bij die gemeente.
kant bij die gemeente.
_-_ Besluit fiat         

_____________ Vervolg bladz 149.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0202

page title: 0149 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/8 #25
 
       Vervolg van bladz 148        149
1903 Dm & N      Oost-Indische Zaken.
Jan 8 25 Rappt KD 5 Jan n 39, om aan den O.I. ambte
Jan 8 25 Rappt KD 5 Jan n 39, om aan den O.I. ambte
naar met verlof Mr. W.G. Del-Baere benoemd
griffier bij het Kantongerecht te Goor, laatstelijk
voorzitter van den landraad in Djamkar, op
zijn verzoek uit den Indischen dienst 
te ontslaan.  
_-_ Besluit fiat
Jan 8 26 Rappt KD 6 Jan n 3, tot voldoening ten
laste van het Hoofdstuk der begrooting
van uitgaven van Ned Indie, dienst 1902
van twee declaratiën wegens verschot en
salaris van Mr. W. Thorbecke, Landsad
ocaat te 's Gravenhage in zake het pro
ces tusschen den Staat der Nederlanden
en Jhr W.J. van der Goes, te 's Gravenhage. _-_ Besluit fiat
Jan 8 45 Rappt KD 5 Jan n 47, ger. 27 Dec 1902 n 52 bladz 575
tot goedkeuring van de ordonnantie van
1 Aug. 1902 (Ind Stbl n 303) houdende aan
vulling van het Reglement op het rechts
wezen in de residentie Zuider en Ooster
afdeling van Borneo (Ind Stbl 1880 n 55)
_-_ Fiat missive
 "  "  46 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
Jan 8 53 Rappt KD 7 Jan ? S. kabt. mededeeling dat 
volgens van den G.G. van Ned Indie ontvan
gen telegram Toekoe Moeda Pendadu zich
heeft onderworpen.
heeft onderworpen. _-_ Notificatie
Jan 9 14 Rappt KD 5 Jan n 42, ger. 23 Aug 1902 n 4 / tot wij / bladz 498
ziging van het KB van 16 Octb 1897 (Ind Stbl n 296)
tot oprichting eener postspaarbank in Ned Indie zie 18 feb 1904
_-_ Besluit fiat  n 11 bladz 621
Jan 23 59 _-_ Missive aan RvSt met afschrift KB en copie rappt zie 12 Juli 
____________         n 50 blz 377
Vervolg op bladz 150.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0203

page title: 0150 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/9 #15
 
150         Vervolg van blaz 149
1903 Dm & N Oost-Indische Zaken
Jan 9 15 Rappt KD 6 Jan n 4, tot regeling der tege
moetkoming ten laste van het I Hoofdstuk
der Begrooting van uitgaven van Ned Indie
toe te kennen aan de hierbij genoemde gewe
zen docenten van de voormalige Indische
Instelling te Delft _-_ Besluit fiat
Jan 9 29 Rappt KD 6 Jan n 14, om machtiging om
den G.G. van Ned Indie van instructiën
te voorzien in verband met de afscheiding Zie 5
van de onder afdeeling Redjang en Lebong  1904
(afdeeling Tebing Tinggie - residentie Palem   bladz 629
bang) van de residentie Palembang en
toevoeging als nieuwe afdeeling bij de
residentie Benkoelen
_-_ Fiat missive
Jan 10 48 Rappt KD Jan ?? ?? kabt, mededeeling
dat volgens een van den G.G. vanNed Indie
ontvangen telegram. De pretendent Sul
tan van Atjeh zijne onderwerping heeft
aangeboden.
aangeboden.
_-_ Notificatie
______________
__________
Per missive aan KD toegezonden een afschrift
van het KB van 27 Decb 1902 n 39 / met copie /bladz
rappt KD dd. 22 Decb 1902 n 11. ?? D.
Jan 12 63 Rappt KD 7 Jan n 36, aanbieding van een exempl.
van de zwartdrukken van de kaartbladen
Boengkach, Lho- Sinmawe en Djamboe
tje (Noordkust van Atjeh)
_-_ Notificatie
 . _-_ Notificatie
de kaart is door H.M. gehouden
_________
Vervolg op bladz 151
============================================================
NL HaNa H2 7823 0204

page title: 0151 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/13 #10
 
           Vervolg van bladz 150.         151
Dm
1903 Dm & N      Oost-Indische Zaken.
1903 & N Oost-Indische Zaken.
Jan 13 10 Rappt KD 10 Jan ?? ??, kabt. ter benoeming tot 
President aan het Hooggerechtshof van Ned.
Indie, Mr. W.A.P.F.L. Winckel, Vice-
president van dat College.
_-_ Besluit fiat
Jan 13 12 Rappt KD 8 Jan n 29, om ten laste van het Ie
Hoofdstuk der begrooting van Ned Indie, dienst
1902 aan J.C. Fabriek, Inspecteur van het
lager onderwijs eene gratificatie te verlee
nen, wegens zijne bemoeiingen met de 
uitzending van personeel voor het openbaar
Europeesch lager onderwijs in Ned Indie
voor de behoefte in 1903.
_-_ besluit fiat
Jan 13 44 Rappt KD 12 Jan ?? ?? kabt mededeling 
dat volgens van den G.G. van Ned Indie
ontvangen telegram de pretendent Sultan
van Atjeh zich onvoorwaardelijk onder
werpt en Dinsdag 13 Jan 1903 te Kota
Radja komt.
_-_ Notificatie
Jan 14 24 Rappt KD 10 Jan n 9 tot beschikbaarstelling
van gelden op het I Hoofdstuk der begrooting
van Ned Indie, dienst 1903, tot kwijting
van in het jaar 1903 te verevenen vorderingen
betreffende afgesloten diensten wegens burger
lijke en militaire verloftraktamenten, pen
sioenen, nalatenschappen enz.
_-_ Besluit fiat
_________
Vervolg op bladz 152.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0205

page title: 0152 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/15 #11
 
152          Vervolg van bladz 151.
1903 Dm & N   Oost-Indische Zaken.
Jan 15 11 Rappt KD 10 Jan n 12, om den G.G. van Ned
Indie de ten rapporte omschreven machtiging
te verleenen ten einde te kunnen overgaan
tot invoering van daadwerkelijk recht
streeksch bestuur in de onder de residentie
Zuider- en Ooster afdeeling van Borneo
ressorteerende Tanah Boemboe land
scahppen.
_-_ Fiat missive
Jan 16 25 Rappt KD 13 Jab n 34, machtiging op den Mi
nister van Kolonien om H. Hoonings, ter
beschikking te stellen van den G.G. van Ned Indie
om te worden benoemd tot onderbaas ketel
maker voor het vak van Stoomwerken bij
het Marine Etablissement te Soerabaja
en tot het toekennen eener belooning aan den 
Officier-Machinist der 1 kl bij de Zeemacht
W.F. van der Waarden voor zijne bemoei
ingen in 1902 met het onderzoek der solli
citanten naar bovenvermelde betrekking
_-_ Besluit fiat
Jan 16 26 Rappt KD 13 n 28, om tot het doen van
spoedeischende betalingen ten laste van de 
hierbij vermelde artikelen van Hoodstuk I
der Begrooting van Ned Indie, dienst 1903
aan ieder der hierbij genoemde personen
een voorschot te verleenen.
_-_ Besluit fiat
Jan 16 32 Rappt KD 13 Jan n 13, ger. 18 Decb 1902 n 60 / tot / bladz
wijziging van de bij Kabt rescript van 18 Maart 1902
n 47 aan den G.G. van Ned Indie verleende machti
ging betreffende herziening van de regeling der belasting
op de specerij perken op de Banta eilanden.
_-_ Fiat missive
       _-_ Fiat missive
"   " 33  _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
__________
Vervolg op bladz 153.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0206

page title: 0153 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/16 #29
 
                     Vervolg van bladz 152.   153
1903 Dm & N           Oost-Indische Zaken.
Jan 16 29 Rappt KD 14 Jan n 44 a_, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van eene voordracht tot goedkeuring van
de in het Ind Stbl van 1902 onder n 241 opge
nomen regeling der heerendiensten in de
residentie Banka en onderhoorigheten.
_-_ Fiat missive
Feb 2 70 Rappt RvSt 30 Jan n11, ger. 16 Jan n 29
feb 10 24 Rappt KD 6 Feb n 14, ger. 2 Feb n70
_-_ Fiat missive
  " "  62 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
______________

Jan 20 42 Rappt KD 17 Jan n 57a_ als boven tot goedkeu
ring eener door den G.G. van Ned Indie afge
digde ordonnantie (Ind Stbl 1902 /b?278)
tot aanvulling der bij de ordonnantie
van 5 Feb 1892 (Ind Stbl n 39) voor de re
sidentie Lampongsche districten vast
gestelde heerendienstregeling.
_-_ Fiat missive
Feb 5 53 Rappt RvSt 3 Feb n 23, ger. 20 Jan n 42
_-_ KD om e&a
Feb 13 19 Rappt KD 9 Feb n 25, ger. 5 Feb n53
         _-_ Fiat missive
  "  "  20 Missive aan RvSt met copie rappt
_______________
Jan 21 43 Rappt KD 20 Jan ?? ?? kabt, mededeling
dat volgens van de G.G. van Ned Indie ontvan
gen telegram de Gouverneur van Atjeh is ge
machtigd om den pretendent Sultan voor
loopig een maandgeld van ƒ 1000.- toe te kennen
en des pretendents zoon voor zijne opvoeding
naar Batavia te zenden. De Gouverneur
wil voorshands geen definitief voorstel aan
gaande den Sultan doen, maar zien of hij in het
belang der pacificatie bruikbaar zal zijn
         _-_ Notificatie
_________
        Vervolg op bladz 154
============================================================
NL HaNa H2 7823 0207

page title: 0154 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Jan/27 #42
 
154          Vervolg bladz 153.
1903 Dm &       Oost-Indische Zaken.
      N         Oost Indische Zaken.
Jan 27 42 Rappt KD 20 Jan n 6, om ten laste van het
I Hoofdstuk der begrooting van Ned Indie
te voldoen eene som van ƒ 0,64 voor elken dag
waarop de gegageerde koloniale militair
J.B. Heckman gedurende het jaar 1903 is
of wordt verpleegd in een der gestichten van
de Vereeniging tot Christelijke verzorging van
Krankzinnigen en Zenuwlijders in Nederland.
   _-_ Besluit fiat
Jan 27 67 Rappt KD 24 Jan n 32a_, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig 
te maken van eene voordracht tot goed
keuring eener door den G.G. van Ned Indie
afgekondigde regeling betreffende de
heerendiensten in de afdeelingen Boe
lelang en Djembrana (residentie Ba
li en Lombok) (Ind Stbl 1902 n 228).
        _-_ Fiat missive
Feb 26 96 Rappt RvSt 24 Feb n 31, ger. 27 Jan n 67
       _-_ Kd om e&a
Maart 5 50 Rappt KD 2 Maart n 31, ger. 26 Feb n 96
_-_ Fiat missive en de machtiging ver
leend sub b_ van het rappt dd. 24 Jan ll n 32
 "  " 51 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
__________
Jan 29 51 Rappt KD 26 Jan n 15, om voor den tijd van vijf
jaren opnieuw te benoemen tot Voorzitter
van de Commissie voor het geneeskundig
onderzoek van aan den dienst in de Kolonien
verbonden of daarvoor bestemd personeel
den met den titulairen rang van Kolonel
gepensionnerden dirigeerenden officier
van gezondheid der 1e_ kl van het Leger in
Ned Indie F. van Gelder.
_-_ Basluit fiat
___________
       Vervolg op bladz 155.


============================================================
NL HaNa H2 7823 0208

page title: 0155 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Feb/7 #12
 
            Vervolg bladz 154          155
1903 Dm & N   Oost-Indische Zaken.
feb 7 12 Rappt KD 3 Feb n 9, om te bepalen dat er geen
termen aanwezig zijn tot herziening van het 
besluit van den G.G. van Ned indie waarbij
aan den Eerste Luitenant Kwartiermeester
van het leger in Ned Indie H.K. A. Hama
kers de vergoeding is opgelegd van ƒ 100.-
ter zake van aan den lande toegebrachte
schade.
       _-_  Besluit fiat
Feb 10 63/64 Rappt KD 7 feb n 4 ger. 30 octb 1901 n 34 bladz 752.
en tot uitvoering der in 1848 voorlopig buiten wer
66  king gestelde voorschriften der Indische wet
boeken betreffende de wijze van levering van
onroerende zaken en can schepen, de grootte 
hebbende van tien of meer lasten, benevens
de vestiging en opheffing der hypothecaire  Zie 30 Octb 19??
en scheepsbanken, en vaststelling van     N 20 bl. 2369.
maatregelen daarmede in verband staande
en tot intrekking van het KB van 17 April
1877 n 20.
        _-_ Besluiten fiat
en KD gemachtigd overeenkomstig zijn rap
port te handelen
Feb 10 67 _-_ Missive aan RvSt met afschrift KBn_ en copie rappt
         _______
Feb 13 16 Rappt KD 10 Feb n 19a_, om machtiging bij
den Rvst de overweging aanhangig te maken
eener voordracht tot goedkeuring van twee door
der G.G. van Ned Indie vastgestelde ordonnantien
strekkende om het reglement tot regeling van et
rechtwezen in het gewest Atjeh en onderhoorigheden
(Ind stbl 1881 n 82) en de ordonnantie in Stbl 1881 n 81 te wij
zigen in verband met de jongste reorganisatie van het be
stuur en het rechtswezen in genoemd gewest Ind Stbl 1899 n 259 /
       _-_ Fiat missive
Maart 13 43 Rappt RvSt 10 Maart n 18, ger. 13 feb n 16
Maart 13 43 Rappt RvSt 10 Maart n 18, ger. 13 feb n 16
         _-_ KD om e&a
Maart 23 13 Rappt KD 18 Maart n 64, ger. 13 Maart n 43
       _-_ Fiat missive
   " 23 14 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
_________
      Vervolg op bladz 156.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0209

page title: 0156 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Feb/13 #17
 
156            Vervolg van bladz 155.
103 Dm &         Oost -indische Zaken
193 & N          Oost-Indische Zaken.
Feb 13 17 Rappt KD 11 Feb n 22a_, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken
van een rapport betreffende de aan den G.G.
van Ned Indie te verleenen machtiging om
over te gaan tot geleidelijke invoering op
Java en Madoera van de exploitatie der 
pandhuizen in eigen beheer, te beginnen 
met de residentiën Bantam, Batavia
en Preanger-Regentschappen.
          _-_  Fiat missive
Maart 30 66 Rappt RvSt 24 Maart n 23, ger. 13 Feb n 17. met af??
               _-_ KD om e&a       Staats???
April 14 54 Rappt KD 9 April n 42, ger. 30 Maart n 66
          _-_  Fiat missive
  " "  55 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
Feb 14 35 Rappt KD 11 Feb n 41, tot voldoening ten laste
van het Ie_ Hoofdstuk der begrooting van
Ned Indie aan den Kapitein van den Gene
ralen Staf van het Indiche leger, met verlof
in Europa, C.G. Nijppels, eene som van ƒ 113,--
als restitutie van de kosten eener geneeskun
dige behandeling in den vreemde om herstel
te zoeken van de gevolgen eener in Atjeh
bekomen klewangwond.
         _-_ Besluit fiat
        _-_ Besluit fiat
Feb 16 76 Rappt KD 12 Feb n 17a_ ???
Feb 16 76 Rappt KD 12 Feb n 17a_ , om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken eener voordracht strekkende om den G.G.
van Ned Indie te machtigen tot aanvulling van
art 316 van het reglement op het rechtswezen in
de residentie Menado (Ind Stbl 1882 n27).
       _-_ Fiat missive
            _-_ Fiat missive
Maart 13 44 Rappt RvSt 10 Maart n 19, ger. 14 feb n76
       _-_ KD om e&a
Maart 23 11 Rappt KD 18 Maart n 60, ger. 13 maart n 44
Maart 23 11 Rappt KD 18 Maart n 60, ger. 13 maart n 44 
          _-_ Fiat missive
Maart 23 12 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
            _-_ Fiat missive
_-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
__________
         Vervolg op bladz 157.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0210

page title: 0157 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Feb/20 #5
 
                  Vervolg van bladz 156.   157
1903 Dm & N       Oost-Indische Zaken.
Feb 20 5 Rappt KD 17 Feb n 14, om aan den O.I. amb
tenaar met verlof Dr. D.F. Tollenaar, laatste
lijk leeraar bij het middelbaar onderwijs in
Ned. Indie, op zijn verzoek eervol uit 's Lands
dienst te ontslaan.
         _-_ Besluit fiat
Feb 24 31 Rappt KD 19 Feb/14 octb n 41/58, tot wijziging van het
Octb 30 50 KB van 13 jan 1890 n 74 / houdende /bladz 40.
vaststelling o.a. der formatie van de op  Zie 6 Octb 1905
zichters van den waterstaat en 's lands  n31 bl 804
burgerlijke openbare werken in Ned Indie
         _-_ Basluit fiat 
Feb 26 90 Rappt Kd 24 feb n 22a_, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van eene voordracht met O.B. tot
aanvulling van de algemeene bepalingen
van wetgeving voor Ned Indie.
       _-_ Fiat missive
April 24 27 Rappt RvSt 14 April n 27, ger. 26 feb n90
          _-_ KD om e&a
            _-_ KD om e&a
Mei 23 82 Rappt KD 14 Mei n 28 , ger. 24 April n 27 machtiging om
een afschrift van het advies RvSt aan den G.G. van Ned
Indie te zenden en daartoe het advies met bijl terug te zenden.
_-_ Per Missive KD medegedeeld dat H.M. de gevraagde
machtiging heeft verleend, doch verlangt dat het advies
RvSt zal blijven berusten in het archief KdK.
Feb 23 85 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
________
Feb 27 46 Rappt KD 25 Feb n 9a_, als boven van eene voor
dracht, strekkende o den G.G. van Ned Indie
te machtigen tot het vaststellen van nadere voorschriften
omtrent de wijze waarop het KB van 13 Decb 1818 n 44 in
Ned Indie van toepassing verklaard bij besluit van den Comm.
Gen. van 26 Juni 1829 n 19 (Ind Stbl n 54) bij de verdeeling der
prijs- en buitgelden zal worden toegepast.
   _-_ Fiat missive

          _-_ Fiat missive
April 3 76 Rappt RvSt 31 Maart n 32, ger. 27 feb n 46
          _-_ KD om e&a
              _-_ KD om e&a
April 14 56 Rappt KD 7 April n 8, ger. 6 April n 76
              _-_  Fiat missive
"  "  57 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
_________
            Vervolg op bladz 158
============================================================
NL HaNa H2 7823 0211

page title: 0158 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/2 #5
 
158   Vervolg van bladz 157.
1903 Dm & N  Oost-Indische Zaken
Maart 2 5 Rappt KD 25 feb n 13, aanbieding van een exempl.
van den jaargang 1902 van het Jaarboek
van het Mijnwezen in Ne. Oost-Indie.
     _-_ Notificatie
Maart 3 13 Rappt KD 26 Feb n 6, tot aanwijzing op het
I Hoofdstuk der begrooting van Ned Indie
dienst 1903 eener som van ƒ 100,-- als subsidie
over het jaar 1903 ten behoeve van het Tehuis
voor Javanen, afd. van de Vereeniging
De Zendingzaak te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 3 45 Rappt KD 28 Feb n 44, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van twee ____ wetsontwerpen met één
M.v.T. tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van uitgaven van Ned indie,
dienst 1903.
          -   Fiat ??
        _-_ Fiat missive
Maart 27 45 Rappt RvSt 24 Maart n 24, ger. 3 Maart n 45
         _-_ KD om e&a
               _-_ KD om e&a
April 14 84 Rappt KD 9 April n 43, ger. 27 Maart n 45
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Gen l_
 "   "   25 _-_ Missive kennisgeving aan KD.
   "   "  86  _-_ Missive als voren aan RvSt met copie rappt
Juli 23 46/47 Adressen 1e_ Kamer der St Gen. met de aangenomen wetten
              _-_  Fiat executie
Staatsbladen nrs 220 en 221
Maart 3 46 Rappt KD 28 Feb n 43a_, als boven van eene voordracht
tot goedkeuring eener door den G.G. van Ned Indie vastge
stelde ordonnantie (Ind Stbl 1902 n 408) houdende wijziging
van de art. 16, 17 al.2 en 30 van het reglement op het rechts
wezen in de residentie Amboina (Ind Stbl 1882 n 29).
             _-_ Fiat missive
April 8 34 Rappt RvSt 31 Maart n 33, ger. 3 Maart n 46
April 8 34 Rappt RvSt 31 Maart n 33, ger. 3 Maart n 46
          _-_ KD om e&a
Mei 5 4 Rappt KD 25 April n 22, ger. 8 April n 34
            _-_ Fiat missive
 id  5 67 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
__________
     Vervolg op bladz 159.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0212

page title: 0159 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/3 #47
 
           Vervolg van bladz 158       159
1903 Dm & N   Oost-Indische Zaken.
Maart 3 47 Rappt KD 28 feb n 42a_, om machiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van eene voordracht tot goedkeuring eener
door den G.G. van Ned Indie vastgestelde or
donnantie (Ind Stbl 1902 n 420) houdende aanvulling
vulling van art 407 van het reglement
tot regeling van het rechtswezen in de resi
dentie Palembang (Ind Stbl 1878 n 14)
        _-_ Fiat missive
           _-_ Fiat missive
Maart 19 55 Rappt RvSt 17 Maart n 27, ger. 3 Maart n 47
            KD om e&a 
                 _-_ KD om e&a
Maart 27 39 Rappt KD 23 Maart n 4, ger. 19 Maart n 55
                 _-_ Fiat missive
           _-_ Fiat missive
  "  " 40 _-_ Missive RvSt met copie rappt.
"  "
Maart 6 35 Rappt KD 4 Maart n 55a_, als boven van eene 
voordracht, strekkende tot het verkrijgen der
Kon goedkeuring op de onder n 321 in het Ind.
Stbl van 2902 opgenomen ordonnantie
tot nadere regeling van de heerendiensten
in de residentie Palembang.
        _-_ Fiat missive
            _-_ Fiat missive
Maart 27 46 Rappt RvSt 24 Maart n 18, ger. 6 maart n 35
            _-_ KD om e&a
           _-_ KD om e&a
April 3 63 Rappt KD 31 Maart n 31, ger. 27 Maart n 46
           _-_ Fiat missive
              _-_ Fiat missive
  "  " 64 Missive aan RvSt met copie rappt
_______________
Maart 10 41 Rappt MD 5 Maart n 7, tot beschikbaarstelling van
gelden op het I Hoofdstuk der begrooting van Ned Indie
dienst 1902, ter verkrijging van Kopercliche's
door middel van autotypie, van photographien,
bestemd voor de vervaardiging ter Landsdrukkerij
te Batavia van afdrukken, benoodigd voor een
bij genoemde inrichting ter perse gelegd verslag
van de na 1893 bij het krankzinnigengesticht te
Buitenzorg verkregen uitkomsten.
        _-_ Besluit fiat
___________
            Vervolg op bladz 160.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0213

page title: 0160 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/12 #32
 
160           Vervolg bladz 159.
1903    Dm & N    Oost-Indische Zaken.
1903 & N           Oost-Indische Zaken.
Maart 12 32 Rappt KD 10 Maart ?? ?? Kabt, om aan Mr. J.C.
Mulock Houwer, lid van den Raad van
Ned. Indie, op zijn verzoek eervol ontslag te
verleenen uit 's Landsdienst, met dankbetuiging
              _-_ Besluit fiat
maart 12 53 Rappt KD 6 Maart n 13, aanbieding van een
exempl van de bijgewerkte schetskaart
van Zuid Djambi in twee bladen.
          _-_ Notificatie
Maart 16 58 Rappt KD 11 Maart n 23, tot goedkeuring
van een door den G.G. van Ned Indie genomen
besluit houdende benoeming van H. Po
lak, destijds commies 3e_ kl bij den post
en telgraafdienst in Ned Indie tot élėve
administrateur bij de tinmijnen op Ban
ka en zulks in afwijking van het bepaalde
bij KB van 15 Jan 1893 (Ind Stbl n 24)
           _-_ Fiat missive
Maart 17 52 Rappt KD 13 Maart n 57, om machtiging tot
goedkeuring eener door den G.G. van Ned Indie
genomen maatregel, waarbij aan hen, die
wegens plaatsgebrek niet als gouverne
mentslijders der 1e_ afdeling in de gezond
heidsetablissementen kunnen worden op
genomen, eene tegemoetkoming tot een
bepaald bedrag toe te kennen in de kosten
die zij voor opnemning als particulier
lijder moeten getroosten.
       _-_ Fiat missive
__________
           Vervolg op bladz 161
============================================================
NL HaNa H2 7823 0214

page title: 0161 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/21 #47
 
           vervolg van bladz 160           161
1903 Dm & N    Oost-Indische Zaken.
Maart 21 47 Rappt KD 19 maart n 50, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een wetsontwerp tot verhooging van afde
ling 35 van het Hoofdstuk der begrooting
van uitgaven van Ned Indie, dienst 1903.
           _-_ Fiat missive
        _-_ Fiat missive
April 3 77 Rappt RvSt 31 Maart n 20, ger. 21 Maart n47
         _-_ KD om e&a.
          _-_ KD om e&a
Mei 9 30 Rappt Kd 6 Mei n 58, ger. 3 April n 77
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Gen.    Contract ambte
  " 11 25 _-_ Missive kennisgeving aan KD      naar examinator??
     "26     _-_ Missive als vooren aan RvSt met copie rappt   der Ind. dienst
Juli 23 50 Adres 1e_ Kamer der St Gen met de aangenomen wet
              _-_ Fiat executie
Staatsblad n 224
Maart 23 46 Rappt KD 18 Maart n 13, aanbieding van
een exempl. van bladz 7 (Midden Sumatra)
van den herzienen herdruk van den atlas
der Nederlandsche bezittingen in Oost-
Indie door J.W. Stenfoort en J.J. ten
Siethoff.
_-_ Notificatie de kaart is door H.M. gehouden
__________
Maart 24 60 Rappt KD 23 Maart n 46, (aan Dir) om terugzending
der brieven aan den G.G. van Ned Indie overgelegd
bij rappt KD dd. 10 Jan jl. ?? ?? Kabt handelende
over de ontstane ontwikkelingen met het 
landschap Korintji op Sumatra
 _-_ van H.M. teruggevraagd.
       _-_ van H.M. teruggevraagd
Maart 25 79 Rappt KD 10 Jan ?.Z. Kabt. houdende
overzicht van de geschiedenis van de ont
stane ontwikkelingen met bovenb. land
schap.                  Zie 28 Juni 1903
_-_ Van H.M. ontvangen 25/3 - 3 n 106 bladz 133
Per missive de bijl. teruggezonden aan KD.
_________
         Vervolg op bladz 162.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0215

page title: 0162 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/28 #34
 
162             Vervolg van bladz 161.
1903 Dm & N Oost-Indische Zaken.
1903  & N           Oost-Indische Zaken.
Maart 28 34 Rappt KD 26 Maart n 54a_, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht om den G.G. van Ned Indie
te machtigen om bij eene herziening van de
bepalingen van het opiumpachtreglement
voor Ternate het beginsel los te laten dat
de pachter zich bij het Gouvernement van 
het benoodigde opium moet voorzien.
             _-_ Fiat missive
                  _-_ Fiat missive
April 9 93 Rappt RvSt 7 April n 23, ger. 28 Maart n 34
                    _-_ KD om e&a
             _-_ KD om e&a 
April 22 1 Rappt KD 16 April n 9, ger. 9 April n 93
             _-_ Fiat missive

         _-_ Fiat missive
  "  "  2 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
_________


Maart 28 18 Rappt KD 25 Maart n 14, machtiging om G. van
Houtum, arts, te stellen ter beschikking van
den G.G. van Ned Indie, ten einde voor zoolang
als het aan Dr. G. Gijns verleende verlof naar
Eurpa dat noodig zal maken, te worden
belast met de waarneming van diens betrek
king van onder-directeur van het genees
kundig laboratorium te Weltevreden
en zulks op de hierbij gestelde voorwaarden
          _-_ Besluit fiat
Jan 9 17 Rappt RvSt 6 Jan n 14, ger. 12 Novb 1902 n 6 / advies / bladz ??
op de voordracht strekkende tot opheffing van eenige
bezwaren, die voor de ontwikkeling van den kleinen
land en tuinbouw voortvloeien uit een tot nog
toe gehuldigde opvatting van art 62 van het
Regeerings Reglement
           _-_ KD om e&a
                   _-_ KD om e&a.
Maart 31 61 en 63 Rappt KD 26 Maart n 21, ger. 9 Jan n 27 om machti
           63 tiging tot het verleenen om de ten rapp omschreven maat
tiging en om een afschrift van het rappt RvSt te zenden aan den G.G. van Ned Ind
         _-_ Besluit en machtiging fiat
April 4 1 _-_ Missive aan RvSt met afschrift KB en copie rappt
_________
            Vervolg op bladz 163.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0216

page title: 0163 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Maart/31 #91
 
               Vervolg van bladz 162            163
     Dm   
1903  & N            Oost-Indische Zaken.
Maart 31 91 Rappt KD 28 Maart  ?? G??, Kabt. met een van den
G.G. van Ned Indie ontvangen schrijven, houdende
verslag omtrent het bezoek van HHKKHH
Prins en Prinses Rupprecht van Beyeren zoomede
ZKH Prins Georg van Beyeren van 20 Jan Zie Decb 1902
tot 7 Feb jl. aan Java gebracht en omtrent de  n54 bladz 512
wijze waarop die vorstelijke Personen ontvan
gen zijn.
           _-_ Notificatie
Per missive de bijl. teruggezonden aan KD
________    
April 3 62 Rappt KD 31 Maart n 17, tot goedkeuring van
een door den G.G. van Ned Indie genomen besluit
waarbij in afwijking van het bepaalde bij IndB
van 15 Jan 1893 n 1 (Ind Stbl n 24) H.J.J. van
Sluis, is benoemd tot élève administrateur
bij de tinmijnen op Banka.
_-_ Fiat missive
April 7 46 Rappt Kd 2 April n21, om ten laste van het
I Hoofdstuk der berooting van Ned Indie, dienst
1903 aan A.? van der Ploeg, Civiel Ingenieur
te 's Gravenhage eene belooning uit te keeren
voor zijner bemoeiingen in 1903 ten behoeve
van de aanschaffing van compositieblaaden
voor de exploittie van het opiummiddel
in eigen beheer.
        _-_ Besluit fiat
              _-_ Besluit fiat
April 16 24 Rappt KD 9 April n39, aanbieding van een
exempl van het volledig in druk verschenen
Koloniaal Verslag van 1902, dat den
16 Sept 1902 van de StGen werd ingezonden.
          _-_ Notificatie
_________
        Vervolg op bladz 164.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0217

page title: 0164 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/April/20 #16
 
164             Vervolg van bladz 163.
1903 Dm & N         Oost-Indische Zaken.
April 20 16 Rappt KD 15 April n 26a_ om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht betreffende de maatre
gelen in verband staande met het nemen
van eene proef met het oprichten van Gou
vernements koffiebereidings etablissemen
ten voor de bewerking van het door de in
landers geoogste aan de verplichte levering
aan den lande onderworpen product.
_-_ Fiat missive
Mei 9 20 Rappt RvSt 5 Mei n 15, ger. 20 April n16
               _-_ KD om e&a
           _-_ KD om e&a
Mei 14 20 Rappt KD 9 Mei n60, ger. 9 Mei n 20
            _-_ Fiat missive
            _-_ Fiat missive
  " " 21 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
April 24 6 Rappt KD 20 April n 6a_, als boven van eene voor
dracht met OB betreffende wijziging van de 
art 240 c,d,en f van het Inlandsch Reglement
en voorts van de in die voordracht bedoelde goed
keuring van de door den G.G. van Ned Indie
vastgestelde ordonnantie dd. 27 Novb 1902
(Ind Stbl n 430)
               _-_ Fiat Missive
Juni 2 27 Rappt RvSt 26 Mei n 17, ger. 24 April n 6
             _-_ KD om e&a
                _-_ KD om e&a
Juli 11/13 35/2 Rappt KD 6 Juli n 27, ger. 2 Juni n 27
/13 /2                    _-_ Besluit en goedkeuring fiat
    "  13 3  _-_ Missive aan RvSt met afschrift KD en copie rappt
April 27 48 Rappt KD 24 April ?? ?? n 10, tot het toekennen
eener belooning aan den gewezen Inspecteur
voor het toezicht op de Spoorwegdiensten en het 
Stoomwezen daar te lande F.A.G. Mallinckroth
voor het vervaardigen en uitwerken in het jaar 1902
van een persconstructie ten behoeve van de zoutbrikettee
ring op Madoera.
             Besluit fiat
_________
            Vervolg op bladz 165.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0218

page title: 0165 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/April/27 #94
 
                Vervolg van bladz 164        165
1903 Dm & N            Oost-Indische Zaken.
April 27 94 Adres 1e_ Kamer der StGen met de aangenomen wet
tot vaststelling van het slot der rekeningen van
ontvangsten en uitgaven voor Ned Indie
over het dienstjaar 1899                             Zie 17 Decb 1902
                   _-_ Fiat executie  28 bladz 512
                 Staatsblad n 137
Staatsblad n 137
April 28 11 rappt KD 23 April ?? ?? Kabt, aanbieding van
de van den G.G. van Ned Indie ontvangen versla
gen van den Gouverneur van Atjeh en onderhoo
righeden omtrent de voornaamste gebeurte
nissen in dat gewest over de maanden Feb
1902 t/m April d.a.v. enz
         _-_ Notificatie
Per missive de bijl teruggezonden aan KD
_________
Octb 31 16 Rappt KD 26 Octb ?????? Kabt, als boven over de maan
              ________     ______
               2 Decb     n 19
Decb 7 29 en Mei 1902 tot en met Octb d.a.v. benvens de Marine rappta
Decb 7 29  ?????????
_-_ Notificatie, per missive bijl. teruggezonden aan KD
April 28 38 Rappt KD 24 April n 9, om den G.G.van Ned
Indie te machtigen om met wijziging van het
besluit van 4 Octb 1876 (Ind Stbl n 258) te ver
hoogen de aan den resident van Tapanoeli
toegekende vergoeding voor reis- en verblijf
kosten gedurende dienstreizen binnen
het door hem bestuurde gebied hetzij te land 
hetzij te water.
           _-_ Fiat missive
                  _-_ Fiat missive
Mei 2 8 Rappt KD 25 April n 21, om den Minister
van kolonien te machtigen om den O.I. amb
tenaar met verlof G.J. Staal, laatstelijk
referendaris ter Alg. Secretarie in Ned Indie
zolang als nodig zal blijken hiertelande
werkzaam te stellen in het belang van den
Indischen dienst.
      _-_ Besluit fiat
_________
        Vervolg op bladz 166.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0219

page title: 0166 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/4 #2
 
166             Vervolg van bladz 165
1903 Dm &          Oost-Indische Zaken.
        N
Mei 4 2 Rappt KD 27 April n 30a_, om machtiging
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een voordracht om den G.G. van Ned
indie te machtigen art 4 van de in Ind Stbl.
1886 n 12 afgekondigde ordonnantie in dien
zin aan te vullen dat ten aanzien van lote
rijen voor een liefdadig doel of voorstellin
gen van openbaar nut over het bedrag der
niet verkochte en buiten de trekking ge
bleven loten, restitutie kan worden ver
leend van de belasting van zes ten honderd
                 _-_ Fiat missive
Mei 16 23 Rappt RvSt 12 Mei n32 
Mei 16 23 Rappt RvSt 12 Mei n32, ger. 4 Mei n 2
             _-_ KD om e&a
Juni 2 22 Rappt KD 20 Mei
Juni 2 22 Rappt KD 20 Mei N 19, ger. 16 Mei n 23
             _-_ Fiat missive

                  _-_ Fiat missive
 " " 23 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
Mei 5 28 Rappt KD 27 April n 19, om machtiging om
aan de StGen en aan de Britsche Regeering
mededeling te doen van de hierbij genoemde
Contracten met Indische vorsten in den Oost
indischen Archipel of daarmede gelijk te
stellen stukken.
               _-_ Fiat missive
               _-_ Fiat missive
Mei 6 15 Rappt KD 29 April n 21, tot goedkeuring dat
door den G.G. van Ned Indie, met wijziging van
het Reglement op de reis, verblijf en transportkosten
van het Inlandsch personeel bij de burgerlijken
geneeskundigen en veterinairen dienst, aan
dokters-djawa, die buiten hunne standplaats
worden gedetacheerd, voor den geheelen duur
der detacheering een daggeld is toegekend van
ƒ 2.-
          _-_ Fiat missive
__________
            Vervolg op bladz 167.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0220

page title: 0167 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/8 #23
 
              Vervolg van bladz 166          167
1903 Dm & N       Oost-Indische Zaken.
Mei 8 23 Rappt KD 4 Mei n 29a_, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht strekkende om den G.G. van
Ned. Indie te machtigen om eene ordonnan
tie betreffende de saguweerpacht op Banda
vast te stellen in den geest van het bij zijne de
peche van 18 Feb 1903 n332/6 overgelegd ontwerp
met beperking van het pachtgebied tot de 
hoofdplaats Banda-Vecra
                  _-_ Fiat missive
Mie 23 79 Rappt RvSt 19 Mei n 28, ger. 8 Mei n 23
                 _-_ KD om e&a
               _-_ KD om e&a
Juni 5 19 Rappt KD 28 Mei n 59, ger. 23 mei n 79
              _-_ Fiat missive
             _-_ Fiat missive 
  " " 20 Missive aan RvSt met copie rappt.

Mei 8 44 Rappt KD 4 Mei n 6 tot beschikbaarstel
ling van gelden op het I Hoofdstuk der begroo
ting van Ned Indie, dienst 1903 tot het ver      Zie 19 Octb 1904
leenen van een subsidie aanhet Kon Insti        N 79 bl. 661
tuut voor de Taal- Land en Volkenkunde
van Ned Indie voor de uitgave van eene
geillustreerde verhandeling over Timo
reesch Snijwerk en ornament, door J.A.
Locker jr_.
           _-_ Besluit fiat
        _-_ Besluit fiat 
Mei 9 42 Rappt KD 5 Mei n 22,als boven tot het verlee
nen van een subsidie aan J.A. Locke Jr_ te
Leiden, ten einde hem in de gelegenheid te stellen
om zich in het belang van zijn studie op het
gebied der Indische Kunstnijverheid te begeven 
naar Londen, Berlijn, Dresden, Leipzig, Weenen
en Bazel, onder gehoudenheid om van zijne
bevindingen een uitgebreid verslag aan de
Regeering uit te brengen.
           _-_ Besluit fiat
___________
           Vervolg op bladz 168
============================================================
NL HaNa H2 7823 0221

page title: 0168 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/11 #54
 
168            Vervolg van bladz 167.
1903 Dm & N        Oost-Indische Zaken.
Mei 11 54 Rappt KD 6 Mei n 31, om aan den Minister van Ko
lonien te machtigen om ten laste van het I Hoofd
stuk der begrooting van Ned Indie dienst 1903
een som toe te kennen aan de Vijfde Commissie
van de vereeniging Oost en West, bestemd als
bijdrage voor het kapitaal van de door haar
op te richten naaml. Venns?, ter bevordering
der Inlandsche kunstnijverheid in Ned Indie
             _-_ Besluit fiat
Mei 13 18 Rappt KD 4 Mei ? A4_ Kabt, ger. 19 Juli 1901 n19 bladz 769
daarbij machtiging vragende om aan den O.I.
Hoofdambtenaar F. Fokkens, in antwoord
op zijn request om rechtsherstel en rehabi
litatie mede te deelen dat daarin geen
aanleiding is gevonden tot het nemen
van eenige maatregelen te zijner behoeve
            _-_ Fiat missive
Mei 18 18 Rappt KD 13 Mei n 19a_, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
een rapport strekkende om den G.G. van Ned
Indie te doen machtigen tot invoering van
eene definitieve regeling voor een deel
den afdeeling Lombok (residentie Bali
en Lombok) van de aldaar onder de namen
"padjeg" en "oepete" geheven wordende be
lasting van de sawahs, bouwvelden
en boomgaarden.
_-_ Fiat missive
Juni 30 24 Rappt RvSt 23 Juni n18, ger. 18 Mei n 18
                _-_ KD om e&a
           _-_ KD om e&a
Juli 25 24 Rappt KD 13 Juli n 33, ger. 30 Juni n 24
               _-_ Fiat missive
            _-_ Fiat missive
  "  " 25 _-_ missive aan RvSt met copie rappt
__________
             Vervolg op bladz 169.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0222

page title: 0169 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/18 #19
 
                                 Vervolg van bladz 168        169
1903 Dm & N         Oost-Indische Zaken.
Mei 18 19 Rappt KD 12 Mei n 17, om machtiging om
het Koloniaal Verslag over 1903, aan de
Staten Generaal aan te bieden.
           _-_ Fiat missive
Mei 19 19 Rappt KD 12 Mei n 28, om den G.G. van Ned
Indie te machtigen tot aanvulling van art 2,
sub f van de in 1895 en 1902 vastgestelde bepa
lingen betreffende het personeel der exploita
tie van de Staatsspoorwegen op Java
(Ind Stbl 1895 n 268) omtrent het bewonen 
van landwoningen vastgestelde huursommen.
            _-_ Fiat missive
Mei 19 22 Rappt KD 16 Mei n 37, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een wetsontwerp tot wijziging
van de begrooting van Ned Indie, dienst
1903, in verband met de aanbieding van
gift tot stichting van een Museum voor
technische en handels-botanie bij 's Lands
Plantentuin te Buitenzorg.
          _-_ Fiat missive
             _-_ Fiat missive
Mei 27 14 Rappt RvSt 26 Mei n 16, ger. 19 Mei n 22
                KD om e&a
Juni 3 53 Rappt KD 30 Mei n 2, ger. 27 mei n 14
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen
 " 4 3 _-_ Missive kennisgeving aan KD             Zie 22 Decb 1903
  "   " 4 _-_ Missive als voren aan RvSt.        Zie 22 Decb 1903
Juli 23 51 Adres 1e_ Kamer der StGen met de aangenomen wet. n 50 bladz 20?
             _-_ Fiat missive
Staatsbladen n 225 ____ Vervolg op bladz 170.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0223

page title: 0170 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/20 #16
 
170   Vervolg van bladz 169.
1903 Dm & N Oost-indische Zaken.
Mei 20 16 Rappt IVDvKD 14/13 Mei l.M/n 29, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van de wetsontwerpen resp strekkende tot:
a_. bekrachtiging van een met de Stoomvaart
Matschij Nederland te sluiten contract
tot wijziging van het met die Maatschij gesloten
en bij de wet van 8 April 1893 (Stbl n 59) goed /bladz 10
gekeurd Contract tot het onderhouden van een 
maildienst tusschen nederland en Ned Indië
b_ aanvulling en verhooging van het IXe_
Hoofdstuk der Staatsbegrooting, dienst 1903
c_ wijziging en verhooging van het I Hoofd
stuk dr berooting van uitgaven van
Ned-Indie, dienst 1903
Ned-Indie, dienst 1903
           _-_ Fiat missve     Zie ook
Juni 15 14 Rappt RvSt 9 Juni n 34, ger. 20 Mei n 16  52 en ?
                   _-_ WD&KD om e&a
                _-_ WD&KD om e&a
Juni 20 39 Rappt WD&KD 13/18 Juni l 4/n 9, ger. 15 Juni n 14
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen
  "  "  40    _-_ Missive kennisgeving aan WD&KD
  "   ''   41  _-_ Missive als voren aan RvSt met copie rappt
Juli 23 52/54 Adressen 1e_ Kamer der StGen met de aangenomen wetten
              _-_ Fiat executie
Staatsbladen nrs 226 t/m 228
Mei 24 17 Rappt KD 13 Mei n 23, om den G.G. van Ned Indie
te machtigen om met wijziging van het be
sluit van 6 Aug 1890 (Ind Stbl n 163) de
bezoldiging van den eersten der twee
aan de Landskoepokinrichting te Wel
tevreden verbonden vaccinateurs
vast te stellen op ƒ 45,- smaands met drie
vijfjaarlijksche verhoogingen van ƒ 5.- 
smaands elk.
_-_ Fiat missive
_________
           Vervolg op bladz 171.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0224

page title: 0171 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/20 #41
 
               Vervolg van bladz 170         171
1903 Dm & N         Oost-Indische Zaken.
Mei 20 41 Rappt KD& Mard 9/13 Mei n 27/2, om den
Minister van Kolonien te machtigen om den
Luitenant t/zee der 1e_ kl. D.A.P. Koning
te stellen ter beschikking van den G.G. van
Ned Indie ten einde belast te worden met
de waarneming der betrekking van di
recteur van het Marine-Etablissement
te Soerabaya en definitief tot die be
trekking te worden benoemd, wanneer
hij zijn ontslag uit 's Rijks Zeedienst zal
hebben bekomen en zulks op de hierbij
gestelde voorwaarden.
           _-_ Besluit fiat
Mei 22 22 Rappt KD 16 Mei n 4, om aan Mej P. van
gennep, geboren 24 Juni 1884, gewettigde
dochter van den O.I. Ambtenaar J.L. van
Gennep, assistent-resident van Krak
saän overtocht van Nederland naar
Ned Indie te verleenen ten laste van
de Indische begrooting, als passagier
der eerste klasse.
           _-_ Besluit fiat.
               _-_ Besluit fiat.
Mei 23 57 Rappt KD 16 Mei n 44a_, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
eene voordracht met O.B. tot intrekking van
hetgeen ten 5e_ van het Kb van 4 Maart 1880 n 11 bladz
(Ind Stbl n110) is bepaald betreffende de aanwij
zing van de streken in de residentie Cheribon
die beschikbaar moeten blijven voor de uit
breiding van de op hoog gezag ingevoerde koffie cultuur
              _-_ Fiat missive
Juni 30 25 Rappt RvSt 23 Juni n 17, ger. 23 Mei n 57
              _-_ KD om e&a
                _-_ KD om e&a 
Juni 31 Rappt KD 23 Juli n 3, ger. 30 Juni n 25
                _-_ Besluit fiat

                _-_ Besluit fiat
Aug 18 33 _-_ Missive aan RvSt met afschrift KB en copie rappt
_________
           Vervolg op bladz 172.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0225

page title: 0172 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/14 #26
 
172         Vervolg van bladz 171
1903 Dm &       Oost-Indische Zaken. 
1903 & N             Oost-Indishe Zaken.
Mei 14 26 Rappt KD 8 Mei n 21, om den Minister van
Kolonien te machtigen om A.P. van den Eventuin,
A.H.J. Verlegh en P.P. Kasteel en eventueel ook
een vierden persoon naar keuze, te stellen ter
beschikking van den G.G. van Ned Indie om
bnoemd te worden tot opziener der 3e_ kl bij 
de Ombilinmijnen ter Sumatra's Westkust
op den daarvoor geldenden voet, nadat zij opge
leid zullen zijn voor den werkkring, die hen in
Indie wacht en op de verder hierbij gestelde
voorwaarden; en tot regeling der belooning
toe te kennen aan C. Blankevoort, Inge
nieur der mijnen te Heerlen, die met voor
noemde opleiding wordt belast.
_-_ Per missive KD verzocht de redenen te
willen opgeven waarom de eventueel te
benoemen vierden opzichter niet met name
is genoemd.
        is genoemd.
Mei 23 124 Rappt KD 19 Mei n 67, ger. 14 Mei n 26
_-_ Besluit fiat waarbij KD wordt
?1905 n 55 bl 809
gemachtigd om ten hoogste vier personen,
werkzaam bij de Domaniale Steenko
lenmijnen, geen van allen met name
genoemd, ter beschiking van den G.G.
van Ned Indie te stellen ter zake als boven
___________
____________
Mei 25 7 _-_ Per missive KD de toezending verzocht
van het advies cn den RvSt dd. 12 Novb 1901 n 27
alvorens aan H.M. voor te leggen Z.E. rapport
dd. 20 Mei 1903 ??? en zulks ter nadere ken
nisneming van dat advies.
Mei 29 6 Rappt KD 27 Mei n 13 (aan Dir) ger. 25 Mei n 7
_-_ de bijl te voegen bij rappt KD dd 24 dezer ??
Juni 3 39 _-_ Per missive het advies RvSt dd. 12 Novb
1901 n 27 teruggezonden aan KD.
_________
        Vervolg op bladz 173.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0226

page title: 0173 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Mei/30 #22
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 49 ... van ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... op ... g ... @LIJN_DIAGONAAL ... @SPATIE ...
 ... ing ...
 ... het ... @lus_ascender ... omschreven ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0227

page title: 0174 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/3 #43
 
174             Vervolg van bladz 173.
1903 Dm &          Oost-Indische Zaken.
1903 & N               Oost-Indische Zaken.
Juni 3 43 Rappt KD 28 Mei n 36a_ om machtiging om bij den
RvSt de overwegng aanhangig te maken van
eene voordracht, strekkende tot machtiging van
den G.G. van Ned Indie om met afwijking van
art 14 der onteigeningsordonnantie (Ind Stbl
1864 n 6) eene bijzondere regeling te reffen voor
de overschrijving ten name van het Gouverne
ment van Ned Indie van de ten behoeve van
den spoorweg-aanleg Batavia Bantam
onteigende percelen
      onteigende percelen
          _-_ Fiat missive
Juni 20 27 Rappt KD 16 Juni n 18, ger. 3 Juni n 43
         _-_ KD om e&a
          _-_ KD om e&a
Juli 2 21 Rappt KD 25 Juni n 19, ger. 20 Juni n27
          _-_ Fiat missive 

           _-_ KD om e&a 
  " " 22 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt

Juni 3 44 Rappt KD 28 Mei n 35a_ als boven strekkende om goed
keuring te verleenen op de voorschriften in art 10 al. 
2 van § II der ordonnantie van 9 Jan 1897 (Ind Stbl n 17)
art 10 al ?? der ordonnantie van 15 Octb 1893 (Ind Stbl n 277) en 
art 4 al 3 der ordonnantie van 23 Decb 1890 (Ind Stbl n 254)
             _-_ Fiat missive
        _-_ Fiat missive
Juni 20 26 Rappt RvSt 16 Juni n 16, ger. 3 Juni n 44
        _-_ KD om e&a
             _-_ KD om e&a
Juli 3 38 Rappt KD 27 Juni n 37, ger. 20 Juni n 26
             _-_ Besluit fiat
                   _-_ Besluit fiat
Juli 8 Missive aan de RvSt met afschrift KB en copie rappt
Juni 3 45 Rappt FD&KD 14 Mei n 52, als boven van een wetsontwerp
tot nadere regeling van de wijze warop in het Indisch kas-
tekort hier te lande gedurende 1903 zal worden voorzien
                 _-_ Fiat missive
Juni 13 18 Rappt RvSt ??
Juni 13 18 Rappt RvSt 2 Juni n 31, ger. 3 Juni n 45
                    _-_ Fd&KD om e&a
Juni 18 54 Rappt FD&KD 16/17 Juni n 44/15 ?????
Juni 18 54 Rappt FD&KD 16/17 Juni n 44/15, ger. 15 Juni n 18
_-_ Boodschappen aan de Tweede Kamer der StGen
  "   19 10/11 Missive en kennisgeving aan FD&KD en aan RvSt
Juli 24 72 Adres 1e_ Kamer der StGen met de aangenomen wet.
                   _-_ Fiat executie
___________  Staatsblad n 246
                  _-_ Fiat executie
 ____________ Staatsblad n 246 ===========
            Vervolg op bladz 175
             
============================================================
NL HaNa H2 7823 0228

page title: 0175 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/3 #74
 
            Vervolg van bladz 174       !75
      Dm
1903 Dm & N      Oost-Indische Zaken
1903  & N         Oost-Indische Zaken
Juni 3 74 Rappt KD 28 Mei n 33, tot voldoening ten
laste van het I Hoofdstuk der begrooting van
Ned Indie, dienst 1903, de kosten van aan
schaffing van klemmen voor het vangen van
tijgers en die voor de verzending daarvan
naar Ned Indie 
           _-_ Besluit fiat
Juni 4 42 Rappt KD 28 Mei n 49, machtiging op den
Minister van Kolonien om aan J.J. Smith Jr_
assistent hortulanus bij 's Lands Planten
tuin te Buitenzorg thans met verlof hier
te lande, op te dragen zich, zoolang zulks
zal blijken nodig te zijn, in herbarium
werkzaamheden te oefenen tegen eene
toelage van ƒ 100. smaands boven zijn verlofs
traktement.
            _-_ Besluit fiat
                  _-_ Besluit fiat
Juni 4 43 Rappt KD 28 Mei n 52, als boven om ten
laste van het I Hoofdstuk der begrooting
van Ned Indie, dienst 1903, te kwijten alle
betalingen, welke moeten geschieden
wegens herstellingen en voorzieningen
over dit jaar aan de pantserdekkorvet
"Sumatra", behoorende tot de Indische Marine.
           _-_ Besluit fiat
Juni 5 21 KD 29 Mei n 4, om den G.G. van
Ned Indie te machtiging tot uitbreiding
van het leeraarspersoneel verbonden aan
de Koningin Wilhelminaschool te
Batavia in den ten rapporte aange
geven zin.
            _-_ Fiat missive
____________
              Vervolg op bladz 176.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0229

page title: 0176 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/5 #26
 
176    Vervolg van bladz 175
1903 Dm & N            Oost-Indische Zaken.
Juni 5 26 Rappt KD 39 Mei n 50a+, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig
maken van een rapport strekkende om den 
G.G. van Ned Indie te machtigen om
over te gaan tot invoering van een belas
ting op rijwielen in Ned Indie in den
geest van de door hem aangeboden con
cept-ordonnantie
_-_ Fiat missive
Juli 6 27 Rappt RvSt 30 Juni n 17, ger. 5 Juni n 26
                  _-_ KD om e&a
Juli 28 19 Rappt KD 22 Juli n24, ger. 6 Juli n 27
                _-_ Fiat missive
  " "  20 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
Juni 5 44 Rappt KD 2 Juni n 39, machtiging op den
Minister van Kolonien om J.W. Huys
mans te stellen ter beschikking van den
G.G. van Ned Indie ten einde te worden
benoemd tot teekenaar bij 's Landsplan
tuin te Buitenzorg.
           _-_ Besluit fiat
Juni 5 45 Rappt KD 30 Mei n 31, tot verhooging der
som bij KB van 1 Feb 1872 n 8 /toegestaan / bladz 23
som bij KB van 1 Feb 1872 n 8 /toegestaan / bladz 23 
ter bestrijding van de kosten vallende op
het onderwijs in het vervaardigen van
pharmaceutische praeparaten aan
kweekelingen, die tot artsenijmeng
kundigen voor den dienst in Ned Indie
worden opgeleid.
      _-_ Besluit fiat
          Vervolg opbladz 177.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0230

page title: 0177 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/6 #49
 
             Vervolg bladz 176        177
1903 Dm & N      Oost-Indische Zaken.
Juni 6 49 Rappt KD 3 Juni S. G.8 Kabt, geh. ter benoeming
tot lid van den Raad van Ned Indie, Mr.
C.H. Nieuwenhuys, Vice President aan
Hooggerechtshof van Ned Indie
            _-_ Besluit fiat
Juni 8 47 Rappt KD 3 Juni n 4, tot nadere splitsing in
artikelen van en tot het doen van af- en over
schrijvingen op het II Hoofdstuk der begroo
ting van uitgaven van Ned Indie dienst 1901
               _-_ Besluit fiat
Juni 9 25 Rappt KD 4 Juni n 22a_, om machtiging
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van eene voordracht strekkende tot
goedkeuring van de ordonnantie in
Ind Stbl 1902 n 415, houdende regeling
dr rechtsbedeeling onder de inheemsche 
en de verdere Inlandsche bevolking der
onderafdeling Boven Kamper, en om
den G.G. van Ned Indie te machtigen om
om bij de rapak te Bangkinang een
Djaksa en een Mohammedaanschen
adviseur in dienst te stellen en die recht
bank te voorzien van schrijfbehoeften.
_-_ Fiat missive
Juni 26 33 Rappt RvSt 23 Juni n 14, ger. 9 Juni n 25
                  _-_ KD om e&a
Juli 11 15 Rappt KD 4 Juli n 6, ger. 26 Juni n 33
_-_ Goedkeuring en machtiging fiat
   "   "  16  _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
Juni 10 15 Rappt KD 5 Juni n 40, om ten laste van het Ie_
Hoofdstuk der begrooting van Ned Indie, dienst 1903
een subsidie toe te kennen aan de Afdg 's Gravenhage
van den Kon. Ned. Bond van oud onderofficieren tot
aankoop van schietprijzen.
       _-_ Besluit fiat
___________
           Vervolg op bladz 178
============================================================
NL HaNa H2 7823 0231

page title: 0178 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/10 #50
 
178            Vervolg van bladz 177.
1903 Dm & N        Oost-Indische Zaken.
Juni 10 50 rappt KD 5 Juni n 53, aanbieding van
een exemplaar van eene overzichtskaart
van Atjeh en Onderhoorigheden in 16 bladen.
           _-_ Notificatie
          _-_ Notificatie
de kaart door H.M. gehouden.
Juni 13 11 Rappt KD 8 Juni n 48, om den G.G. van 
Ned Indie te machtigen tot verbetering van 
de finantieele positie van de posthou
ders in de residentie Timor en onder
hoorigheden in den ten rapporte aange
geven zin.
            _-_ Fiat missive
           _-_ Fiat missive
Juni 16 20 Rappt KD 9 Juni n 43, als boven tot uitbreiding
van het aantal controleurs bij het binnen
landsch bestuur op de bezittingen buiten
Java en Madoera ten behoeve van de be
handeling der Bataksche aangelegenheden
in de Doesoender afdeeling Deli van de
residentie Oostkust van Sumatra met
één controleur en tot vermeerdering met
één van het aantal aspirant controleurs
bij dien tak van dienst ten behoeve van de
afdeeling Langkat van genoemd gewest
benevens tot regeling der geldelijke en verde
re aangelegenheden voor die afdeeling
_-_ Fiat missive
Juni 17 31 Rappt KD 12 Juni n 42, tot wijziging van
het 2e_ lid van art 7 van het bij KB van 23 No
vember 1896 n 74 (Ind Stbl 1897 n 163) bladz 140
vastgestelde Reglement op de toekenning
van overtocht van Nederland naar Ned Indie
en omgekeerd ten laste van de Indische be
grooting.
      _-_ besluit fiat
________
         Vervolg op bladz 179.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0232

page title: 0179 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/18 #24
 
             Vervolg van bladz 178       179
    Dm
1903   & N    Oost-Indische Zaken.
Juni 18 24 Rappt KD 13 Juni n 59 a_ om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van eene overdracht betreffende
machtiging van den G.G. van Ned Indie
tot het vaststellen van twee ordonnantiën
tot wijziging en aanvulling van de regle
menten op het rechtswezen in het Gouver
nement Sumatra's Westkust en de
Residentie Benkoelen.
           _-_ Fiat missive
Juli 20 27 Rappt RvSt 14 Juli n 17, ger. 18 Juni n 24
                _-_ KD om e&a
Sept 29 6 rappt KD 21 Sept n 22, ger. 20 Juli n 27
             _-_ Fiat missive
         _-_ Fiat missive
id 29 7 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
Juni 18 25 Rappt Kd 12 Juni/17Juli n 25/34, om den G.G. van 
Juli 13 21 Ned Indie te machtigen tot nadere re
ling der bezoldiging van de ambtelijk ge
diplomeerde Europesche verplegers en
vrpleegsters bij de krankzinnigen ge
stichten te Buitenzorg en te Lawang, enz. _-_ Fiat missive
Juni 19 52 Rappt KD 15 Juni n 32, aanbieding van een 
exemplaar der kaarten te weten
drie bladen bevattende de Atjehse landschap
pen Rampait, Keurentad en Boven Tjoenda,
schetskaarten van Korintje en aangrenzen
de landschappen in drie bladen en van het 
pad Tapan (onderafdeeling Indrapoera)
Bd_ Sikoenkoeng (Selapan Halai Kain-
Korintje) en twee bladen met een boekje bevat
tende eenige aantekeningen betreffende
de landschappen Korintje Serampad en
Soenga Tenang.
         _-_ Notificatie
____________
           Vervolg op bladz 180
============================================================
NL HaNa H2 7823 0233

page title: 0180 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/22 #45
 
180                      Vervolg van bladz 179.
1903 Dm & N            Oost-Indische Zaken.
Juni 22 45 Rappt KD 17Juni n 31a_, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een rapport strekkende om den G.
G. van Ned Indie te machtigen om in de
Onderhoorigheden van Atjeh eene belasting
op het bedrijf van vreemde Oosterlingen in
te voeren en deze tot de niet tot de in
heemsche bevolking behoorende Inlanders
in het geheele gouvernement Atjeh en
Onderhoorigheden uit te strekken, in den
geest van de overgelegde Concept ordonnantie
_-_ Fiat missive
Juli 20 26 Rappt RvSt 14 Juli n 16, ger. 22 Juni n 45
                 _-_ KD om e&a
                   _-_ KD om e&a
Aug 4 36 Rappt KD 28 Juli n 20, ger. 20 Juli n 26
                   _-_ Fiat missive 

                   _-_ Fiat missive
 " " 37 _-_ Miisive aan den RvSt met copie rappt.
___________

Juni 23 27 Rappt KD 18 Juni n 8, om den G.G. van Ned
Indie te machtigen tot regeling der bezol
diging enz van de civiele gezaghebbers
in den geheelen Archipel in den ten rap
porte aangegeven zin.
             _-_ Fiat Missive
Juni 25 6 Rappt KD 20 Juni n 52a_, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht tot goedkeuring eener door
den G.G. van Ned Indie vastgestelde verorde
ning (Ind Stbl 1903 n 185) tot aanvulling
van art 2 der heerendienstregeling voor de
residentie Palembang (Ind Stbl 1902 n 321).
                  _-_ Fiat missive
               _-_ Fiat missive 
Aug 1 32 Rappt RvSt 28 Juli n 17, ger. 25 Juni n 6
               _-_ KD om e&a
                    _-_ KD om e&a
Aug 12 11 Rappt RvSt 6 Aug n 45, ger. 1 Aug n 32
_-_ Fiat missive 

                _-_ Fiat missive
  "  " 12 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
____________
            Vervolg op bladz 181.

============================================================
NL HaNa H2 7823 0234

page title: 0181 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juni/25 #21
 
               Vervolg van bladz 180    181.
1903 Dm & N          Oost-Indische Zaken 
Jui 25 21 Rappt KD 19 Juni n 35, tot goedkeuring dat
de G.G. van Ned Indie den directeur van bin
nenlandsch bestuur heeft gemachtigd om al
dadelijk, in afwijking en zoover aan het
besluit van 18 Jan 1889 n 36 (Ind Stbl n 23)
in het disrict Poiloene de afdeeling Pono
rago, residentie Madroen, te doen aan
vangen met de inkoop van door de be
volking in te leveren kofie als onbereid
protest tegen de in art 1 van zijn besluit
van 6 Mei jl. n 40 genoemde prijzen.
            _-_ Fiat missive
Juni 29 11 Exempl. Verslag van de Javasche Bank
over het 75e_ Boekjaar 1902/1903. (aan Dir)
               _-_ Notificatie
            _-_ Notificatie 
het exempl te plaatsen in de Bibl KvK
_________

Juni 29 24 Adres 1e_ Kamer der StGen met de aangenomen wet
wet tot wijziging der Indische Comptabi       Zie 30 Apil 1900
biliteitswet. (Stbl n 145 van 1895)       n 71 bladz 424
        _-_ Fiat executie
          Staatsblad n 172
Staatsblad nr 172.
Juni 30 22 Rappt KD 22 Juni n 12 met voorstel om goed
keuring te verleenen aan door den G.G. van
Ned Indie, in 1902 bij verschillende Indische 
besluiten veeleende dispensatien.
          _-_ Fiat missive
Juli 1 16 Rappt KD 23 Juni n 9, om den G.G. van Ned
Indie te machtigen tot het openbaar maken
o.a. van de rapporten van KD aan de Kroon
van 16 Maart 1867 S. A. n 5 en 13 Mei 1867
S.A. 12 n 11, betrekking hebbende op de tot stand
koming van de in Ind Stbl 1866 n 103b_ afge
kondigde ordonnantie
          _-_ Fiat missive
_____________
              Vervolg op bladz 182.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0235

page title: 0182 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/1 #53
 
182   Vervolg van bladz 181.
1903 Dm &           Oost-Indische Zaken
1903  & N   Oost-Indische Zaken.
Juli 1 53 Rappt KD 25 Juni n 22 tot voldoening ten
laste van het I Hoofdstuk der begrooting van
Ned Indie een bedrag van ƒ 500,- wegens
speciale geneeskundige behandeling van
den Eerste Luitenant der Infanterie van het
Indisch leger J.H.A. Voogt met verlof
in Europa om herstel te zoeken van de gevol
gen van eene in den strijd bekomen verwonding
               _-_ Besluit fiat
Juli 2 23 Rappt KD 25 Juni n 18, om den G.G. van Ned.
Indie te machtigen om voor de te Modjo
Warno gevestigde Inlandsche School van
den zendeling-leeraar J. Kruyr over het
jaar 1903 eene buitengewone subsidie
van ƒ 2000. te verleenen.
_-_ Fiat missive
________
Juli 3 14 Rappt KD 27 Juni n 16a_, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een rapport strekkende om den G.G. van Ned
Indie te machtigen voor Troenon het begin
sel los te laten, dat de pachter van het
recht tot de verkoop en den invoer van opium
zich bij het Gouvernement van het benoo
digde opium moet voorzien en wijders eene
ordonnantie af te kondigen overeenkomstig
het bij zijne depêche van 16 Mei 1903 n 1039/4
overgelegde ontwerp.
               _-_ Fiar missive
Juli 20 25 Rappt RvSt 14 Juli n 15, ger. 3 Juli n 14
                _-_ KD om e&a
             _-_ KD om e&a
Aug 1 Rappt KD 24 Juli n 45, ger. 20 Juli n 25
             _-_ Fiat missive
                _-_ Fiat missive
    id 1 25 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
_________
             Vervolg op bladz 183.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0236

page title: 0183 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/6 #18
 
              Vervolg van bladz 182        183
!903 Dm &          Oost-Indische Zaken.
1903  & N         Oost-Indische Zaken.
Juli 6 18 Rappt Kd 30 Juni n 35, om den G.G. van Ned Indie
te machtigen tot het uitvaardigen van de
algemeene bepalingen betreffende het
personeel bij de exploitatie van den
stoomtramweg in Atjeh, opgenomen
in het bij dit rapport gevoegde ontwerp
            _-_ Fiat missive
Juli 6 38 Rappt KD 1 Juli n 31, machtiging op den
Minister van Koloniën om ten laste
het I Hoofdstuk der begrooting van ned
indie dienst 1903 uit te betalen eene
som van ƒ 200,-- als laatste termijn van
de belooning toegezegd aan den O.I.
ambtenaar C. van der Gon Netscher
gewezen assistent resident van Panoroe
kan, laatstelijk adjunct amanuensis
bij het Bestuur van het Weduwen en Wee
zenfonds van burgerlijke Ambtenaren
in Ned indie, aan wien is opgedragen de
samenstelling van een nieuw Regle
ment voor genoemd Fonds.
          _-_ Besluit fiatJuli 13 18 Rappt KD 8 Juli n 46a_, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
eene voordracht met O.B. tot instelling in Neder
land van het Candidaat Ambtenaarschap voor
den Indischen administratieven dienst en
vaststelling van de voorwaarden van uitzen
ding uit Nederland van de Candidaat In
dische ambtenaren          Zie April 1905 n 13
                 _-_ Fiat misssive
                _-_ Fiat missive
Aug 4 12 Rappt RvSt 28 Juli n 13, ger. 13 Juli n 18
                  _-_  Kd om e&a
Aug 10 42/43 Rappt KD 5 Aug n 75, ger. 4 Aug n 12, tot wijziging van
art 13 van het Kb van 29 Aug 1883 (Stvl n 133) / en ter bekracht /bladz 53
 art 13 van het Kb van 29 Aug 1883 (Stvl n 133) / en ter bekracht /bladz 53 
tiging van bovenb. O.B.  _-_ Besluiten fiat
          Staatsbladen n 252 en 253 ________________
Aug 21 15 Onleesbaar
Aug 21 15 _-_ Missive aan RvSt met ??? Stbl n 253 en copie rapporten
____________
        Vervolg op bladz 184
============================================================
NL HaNa H2 7823 0237

page title: 0184 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/13 #19
 
184          Vervolg van bladz 183.
1903 Dm          Oost-Indische Zaken.
1903  & N  Oost-Indische Zaken.
Juli 13 19 Rappt KD 8 Juli n 47a_, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een rapport betreffende vervanging van
de pacht van het recht tot het slachten van
varkens in de residentie Palembang door
rechtsstreekse heffing
        _-_ Fiat missive
Juli 27 30 Rappt RvSt 21 Juli n 33, ger. 13 Juli n 19
                  _-_ KD om e&a
Aug 11 13 Rappt KD 5 Aug n 73, ger. 27 Juli n 30
             _-_ Fiat missive
  "  "  14  _-_ Missive aan RvSt met copi rappt.
Juli 16 34 Rappt MD 11 Juli n 2, om den G.G. van Ned
Indie te machtigen om aan den beheerder
der particuliere Inlandsche School te
Patjitan (Madioen) eene subsidie in eens
ad ƒ 300.- te verleenen voor de kosten van
eerste inrichting dier school.
_-_ Fiat missive
Juli 20 21 Rappt KD 14 Juli n 72a_ om machtiging op bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een rapport betreffende een anvulling
van de ordonnantie tot regeling van de 
bedrijfsbelasting op Java en Madura
_-_ Fiat missive
Aug 17 22 Rappt RvSt 11 Aug n 45, ger. 20 Juli n 21
_-_ KD om e&a
Aug 27 35 Rappt KD 21 Aug n 34, ger. 17 Aug n 22
                 _-_ Fiat missive
                 _-_ Fiat missive
  "  "  36 _-_ Missive aan RvSt met copy rappt.
_______________
           Vervolg op bladz 185.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0238

page title: 0185 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/21 #78
 
            Vervolg van bladz 184         185
1903 Dm         Oost-Indische Zaken.
1903  & N   Oost-Indische Zaken.
Juli 21 78 Rappt KD 16 Juli n 15, tot aanvulling van art
11 van het KB van 23 Juni 1893 n 84 / houden  /bladz 178
de vaststelling van de bepalingen omtrent de 
benoembaarheid tot ingenieur bij het mijn
wezen in Ned Indie
            _-_ Besluit fiat
           _-_ Besluit fiat
Juli 23 30 Rappt KD 18 Juli n 36a_, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
eene voordracht betreffende machtiging van den
G.G. van Ned Indie tot vaststelling eener ordon
nantie tot wijziging van de ordonnantie van
31 Aug 1895 (Ind Stbl n 185 en 186) regelende
de rechtsbedeeling onder de in het genot harer
eigen rechtspleging gelaten inheemsche be
volking der afdeeling Lombok.
             _-_ Fiat missive
                 _-_ Fiat missive 
Aug 25 13 Rappt RvSt 18 Aug n 20, ger. 23 Juli n 30
               _-_ KD om e&a
 
           _-_ KD om e&a 
Sept 29 4 Rappt KD 21 Sept n 23, ger. 25 Aug n 13
            _-_ Fiat missive

            _-_ Fiat missive
  " " 5 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt
Juli 23 45 Adres 1e_ Kamer der StGen, 13 Aug 1902 n 31     Bladz 494.
met de aangenomen wet tot dcentralisatie  zie 14 feb 19
van het bestuur in Ned Indie     n 7 blz 247
          _-_ Fiat executie zie bl 1727 van 1921
Staatsblad n 219.
Juli 25 59 Rappt KD 21 Juli n 43, aanbieding van een
exemplaar van het Verslag over de Waters
en Voedingsnood in de residentie Sema
rang, uitgebracht door de daartoe ten
vorige jare door de Indische Regeering in
gestelde Commissie
       _-_ Notificatie
____________
            Vervolg op bladz 186.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0239

page title: 0186 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Juli/27 #69
 
186                      Vervolg van bladz 185.
    Dm &
1903 & N Oost-Indische Zaken.
Juli 27 69 Rappt KD 24 Juli n 22, om Jhr. O. van der
Wijck, O.I. Hoofdambtenaar met verlof
laatstelijk directeur Onderwijs, Eere
dienst en Nijverheid, te stellen ter beschik
king van den G.G. van Ned Indie, ten einde
onder diens rechtstreekse bevelen te
worden belast met de leiding van de
werkzaamheden, noodig voor de uitvoering
de wet tot decentralisatie van het
bestuur in Ned Indie en zulks onder
toekenning van den titel "Regeerings
Commissaris voor de decentralisatie
en onder genot van de hierbij vastgestelde
wedde.
            _-_ Besluit fiat
             _-_ Besluit fiat
Aug 16 Rappt KD 28 Juli n 39, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van vier wetsontwerpen tot vaststelling
van de Indische begrooting dienst 1904
               _-_ Fiat missive
         _-_ Fiat missive
Aug 22 3 Rappt RvSt 18 Aug n 21, ger. 1 Aug n 16
               _-_ KD om e&a

                _-_ KD om e&a 
Sept 3 27 Rappt KD 29 Aug n 67, ger. 22 Aug n 3

  " 4 2 _-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen.
      _-_ Missive kennisgeving aan KD.  
  " 4 2 _-_ Missive kennisgeving aan KD.
   " 3 _-_ Missive als voren aan RvSt met copie rappt
Decb 30 13/16 Adressen 1Kamer der StGen met de aangenomen wetten
                  _-_ Fiat executie
       Staatsbladen nrs 330 t/m 333. =======================
________________
Vervolg op bladz 187.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0240

page title: 0187 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Aug/1 #22
 
             Vervolg van bladz 186          187
1903 Dm & N        Oost-Indische Zaken
Aug 1 22 Rappt KD 25 Juli n 15, om machtiging om den
G.G. van Ned Indie om aan den assistent resi
dent van Loeboe-Sikaping en aan den hem
toegevoegde assitent controleur bij het binnen
landsch bestuur, het recht toe te kennen om
met behoud van hunne toelagen voor reiskosten
voor dienstreizen binnen het gebied der land
schappen Mocara Soencei Lolo VI Kotta
en Mapat Toenggoel te declareren op
den voet der bestaande bepalingen.
         _-_ Fiat missive
Aug 3 55 Rappt KD 28 Juli n 13, tot vernietiging van
het besluit van den G.G. van Ned Indie van
21 Decb 1902 n 17, waarbij aan den vendu
meester der 1e_ kl. te Soerabaya de vergoeding /F.E. Behr
is opgelegd van eene bij de administratie
van het vendukantoor aldaar openstaande
vordering op Kwee Pik Hong ter zake van
door hem op eene vendutie op 26 Octb 1900
gekochte goederen.
             _-_ Besluit fiat
Juli 22 37 Rappt KD 16 Juli n 70 tot het verleenen van mach
tiging tot den onderhandschen verkoop van
de door het Indisch Bestuur aan de Neder
landsche Handelsmaatschappij in consignatie
afgegeven en hier te lande aangevoerde
partijen caoutchouc, voor zoover die
partijen naar het oordeel van den Minister
van Kolonien te gering zijn om in openbare
veiling te worden gebracht.
Per missive KD medegedeeld dat H.M.
wenscht te vernemen in hoeverre de bewoordingen
van het aangeboden O.B. eene wijdere strekking heb
dan bedoeld is in Z.E. boveng, voordracht
Aug 5 32 Rappt KD 30 Juli n 8, ger. 22 Juli n 37, de mach   zie 13 octb bladz 1745
tiging strekt ook tot later aangekochte partijen
     _-_ Besluit fiat
_________
          Vervolg op bladz 188.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0241

page title: 0188 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Aug/5 #31
 
188    Vervolg van bladz 187.
1903 Dm & N           Oost-Indische Zaken.
Aug 5 31 Rappt Kd 29 Juli n 12, tot toekenning ten
laste van het I Hoofdstuk der begrooting van
Ned Indie, voor 1903, aan de bemanning
van elk der torpedobooten Minotaurus,
Python en Sphinx van eene buitengewone
belooning voor het overbrengen van die boo
ten naar Ned Indie
          _-_ Besluit fiat
Aug 6/7 39/19 Rappt KD 29 Juli n 17, tot intrekking van
/7 /13 de KBn_ van 24 Decb 1895 n 6 en 21 Jan 1902 /
N 28 en tot wijziging van art 3 van het
KB van 10 Feb 1885 n 10  | tot regeling van | 
het personeel van den Waterstaat enz in Ned Indie
en machtiging op den G.G. van Ned Indie
om bij de gewestelijke Waterstaatsbureaus
te Semarang en Soerabaja een Com
mies en bij (dat te Batavia en Boekhou
der betaalmeester in dienst te stellen
_-_ Besluit en machtiging fiat ____
Aug 7 23 Rappt KD 29 Juli n 14, om met intrekking
van vroeger verleende machtiging den G.G.
van Ned Indie te machtigen om voor de be
zoldiging van sluiswachters, mandoors
en verder ondergeschikt Inlandscg personeel
bij verschillende irigatie werken te be
schikken over de sommen, die daarvoor
jaarlijks bij de begrooting zullen worden
toegestaan.
         _-_ Fiat missive
           _-_ Fiat missive
Aug 7/8 52/53 Rappt KD 3 Aug n 11, tot wijziging der splitsing
/8 /10 in artikelen van de hoofdstukken I en II der
begrooting van Ned Indie, dienst 1903 en
machtiging op den G.G. van Ned Indie tot het be
schikken over de bij de wijzigingswetten toegestane sommen.
_-_ Besluit en machtiging fiat
___________
Vervolg op bladz 189.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0242

page title: 0189 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Aug/13 #9
 
            Vervolg van bladz 188            189
!903 Dm & N       Oost-Indische Zaken.
Aug 13 9 Rappt KD 8 Aug n 39a_, ommachtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht met O.B. strekkende tot
nadere wijziging en aanvulling van het
KB van 29 Mei 1893 n 49 / , waarbij de bui / bladz 176
tenlandsche pakketpostdienst van Ned
Indie geregeld werd.
           _-_ Fiat missive
Sept 14 62 Rappt RvSt n 12, ger. 13 Aug n 9
           _-_ KD om e&a
Sept 24 3/en 39 Rappt KD 21 Sept n 32, ger. 14 Sept n 62 en machtiging op
      39 den G.G. van Ned Indie om overeenkomstig het rappt te handelen
        _-_ Besluit en machtiging fiat
  "  "  40 _-_ missive aan RvSt met afschrift KB en copie rappt
 _____________
Aug 13 29 Rappt KD 8 Aug n 35, machtiging op den
Minister van Kolonien om te laste van het
I hoodstuk der begrooting van Ned Indie
dienst 1903, te kwijten de kosten van aan
schaffing en uitzending van goederen, be
noodigd voor de exploitatie van pand
huizen in eigen beheer op Java. _-_ Besluit fiat
Aug 18 37 Rappt KD 13 Aug n 43, om aan den O.I.
ambtenaar met verlof Dr_ P van Romburgt
laatstelijk waarnemend Directeur van
's Lands Plantentuin te Buitenzorg
op zijn verzoek, eervol ontslag uit den
Indischen dienst te verleenen.
             _-_ Besluit fiat
Aug 18 39 Rappt KD 14 Aug n 31, om den Minister van Kolonien
te machtigen om den met verlof hier te lande aanwezi
gen 1e_ Machinist der Gouvernements Marine F. Buys
te belasten met het dagelijksch toezicht op de vervaardi
ging van werktuigen en ketels voor een bebakenings en voor 
een politie en communicatie-vaartuig voor den Indischen
dienst in aanbouw in de fabriek van P.Smit Jr_ te Rotterdam
       _-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 190.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0243

page title: 0190 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Aug/21 #33
 
190             Vervolg van bladz 189.
1903 Dm &          Oost-Indische Zaken.
1903      & N        Oost-Indische Zaken.
Aug 21 33 Rappt KD 17 Aug n 16, om den G.G. van Ned
Indie te machtigen om de R.K. geestelijken
J.A. Schräder en Th. Rouppe van der
Voort te beschouwen als bezittende
het radicaal van geestelijken van den
tweeden rang, en hun, in geval van
plaatsing bij voorkomende vacatyres,
toe te kennen de geldelijke voordeelen
daaraan bij de bestaande bepalingen ver
bonden.
          _-_ Besluit fiat
Sept 7 20 Telegram aan KvK op het Loo, mededeeling
dat de Minister van Kolonien rapporteert dat
van den G.g> van Ned Indie ontvang is het vol
gend telegram: Panglima polem en
Toeankoe Radja Keumala onderwerpen
zich te Lho Seumawe. Toeankoe Radja
Keumala is een zwager van Panglima Polem
_-_ Aan H.M. medegedeeld.
Sept 9 59 Rappt KD 7 Sept S. T13_ mededeeling van den
ontvangst van bovenbedoeld telegram.
             _-_ Notificatie
Sept 10 33 Rappt KD 3 Sept n 38, om den G.G. van Ned Indie
te machtigen tot intrekking van ten rapporte
vermelde verbodsbepalingen van Europesche
landsdienaren, betreffende het deelnemen
of betokken zijn in particuliere onderne
mingen daar te lande.
           _-_ Fiat missive
Sept 10 38 Rappt KD 7 Sept l. R15. Kabt, ter benoeming
tot lid der Algemeene Rekenkamer in Ned
Indie, F. Rinses, majoor-intendant
bij de militaire administratie van het leger
in Ned Indie, tijdelijk lid van het College.
          _-_ Besluit fiat
___________
             Vervolg op bladz 191.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0244

page title: 0191 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Sept/10 #47
 
            Vervolg van bladz 190     191
1903 Dm & N       Oost-Indische Zaken.
Sept 10 47 Rappt KD 5 Sept n 12, tot beschikbaarstelling
van gelden op het I Hoofdstuk der begrooting
van Ned Indie ter zake van de aanschaffing
te Wiesbaden bij de firma FAd Müller Söhne
van een kunstoog voor den Officier van gezond
heid 2e_ kl van het Ind leger, met verlof in Europa
dr_ A. Bosch, die wegens een voor den vijand
bekomen verwonding het gezichtsvermogen
in het rechteroog volkomen onherstelbaar
verloren heeft.
           _-_ Besluit fiat
Sept 14 57 Rappt KD 9 Sept n 40a_ om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
vaneene voordracht betreffende wijziging eener
vroeger verleende machtiging in verband
staande met het nemen van eene proef met
het oprichten van gouvernements etablis
sementen voor de bereiding van het door de
inlanders geoogste aan de verplichte le
vering onderworpen koffieproduct, en
en tevens strekkende tot goedkeuring van art
4 van het op hetzelfde onderwerp betrekking
hebbende besluit van den G.G. van 19 Juni
1903 n 10.
          _-_ Fiat missive
Octb 16 1 Rappt RvSt 13 Octb n 16, ger. 14 Sept n 57         
            _-_ KD om e&a
Decb 18 70 Rappt KD 14 Decb n 2, ger. 16 Octb n 1
               _-_ Fiat missive
               _-_ Fiat missive
  "  " 71 Missive aan RvSt met copie rappt.
__________
         Vervolg op bladz 192.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0245

page title: 0192 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Sept/15 #61
 
192             Vervolg van bladz 191.
1903 Dm & N         Oost-Indische Zaken.
Sept 15 61 Rappt KD 12 Sept n 31a_, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een rapport betreffende de pacht van
het recht belasting te heffen van Sagu
Weerbomen op het eilend Ternute en
te Laboeka (Batjan)
               Fiat missive
Octb 20 2 Rappt RvSt 13 Octb n 15, ger. 15 Sept n 61 met afz advies
                  _-_ KD om e&a   naar J?        
                _-_ KD om e&a  naar J?
Novb 14 3 Rappt KD 9 Novb n 42, ger. 20 Octb n 2, om machtiging om eerst het oor ??
deel van den G.G. van Ned Indie in te winnen alvorens het advies RvSt te beant
woorden en dat advies en het afz advies in afschrift aan den Landvoogd toe te zenden
                 _-_ Fiat missive
             _-_ Fiat missive
   " 14 4 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
__________
Sept 15 62 Rappt KD 12 Sept n 32a_, als boven betreffende
eene wijziging in de regeling van de bedrijfs
belasting der Vreemde Oosterlingen in
de residentie Palembang. _-_ Fiat missive
          _-_ Fiat missive
Octb 14 14 Rappt RvSt 13 Octb n 11, ger. 15 Sept n 62
            _-_ KD om e&a
            _-_ KD om e&a
Octb 27 33 Rappt KD 20 Octb n 41, ger. 14 Octb n 14
            _-_ Fiat missive
                  _-_ Fiat missive
Octb 27 34 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
________
Sept 15 73 Rappt KD 10 Sept n 19, aanbieding van een
exempl. van de voorlopige kaart van de
landschappen uitmakende de Pasé-streek
ter Noord- en Oostkust van Atjeh.
             _-_ Notificatie
Sept 22 44 Rappt KD 18 Sept n 35, ter benoeming tot pre
dikant bij de Protestantsche gemeente in
Ned Indie G. Hennmann, predikant
bij de Nedrlandsch Hervormde gemeente
te Lemele.
         _-_ Besluit fiat
_________
         Vervolg op bladz 193.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0246

page title: 0193 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Sept/23 #8
 
                   Vervolg van bladz 192       193
1903 Dm & N              Oost-Indische Zaken
Sept 23 8 Rappt KD 22 Sept l. T14__ Kabt, mededeeling dat
van den G.G. van Ned Indie een telegram is
ontvangen meldende dat Toekoe Tji Goe
dong zich heeft onderworpen
            _-_ Notificatie
Sept 24 36 Rappt KD 22 Sept n 27, om den O.I. Ambtenaar
Octb 3 28 W. Polderman, laatstelijk tweede-machinist
bij de Gouvernements marine in Ned Indie,
thans met verlof in Europa buiten bezwaar
van den lande, op zijn verzoek, eervol uit
's Lands dienst te ontslaan.
      _-_ Besluit fiat
en KD gemachtigd te beschikken op het
bij het ten rapporte overgelegd request van
Polderman voornd. gedaan verzoek om
vrijstelling van de betaling der daarbij
bedoelde contributie dan wel toe
stemming om haar in termijnen te
betalen.
Octb 5 19 Rappt KD 30 Sept n 47, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
een wetsontwerp tot bekrachtiging van een 
krediet door den G.G. van Ned Indie geopend
boven de begrooting van Ned Indie, voor
het dienstjaar 1901
            _-_ Fiat missive
Octb 14 13 n 12, ger. 5 Octb n 19
            _-_ KD om e&a
              _-_ KD om e&a
Octb 23 19 Rappt KD 19 Octb n 6, ger. 14 Octb n 13
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen
  "  24 13 _-_ Missive kennisgeving aan KD
  "  "  14 _-_ Missive als voren aan RvSt met copie rappt.
Decb 31 47 Adres 1e_ Kamer der StGen met de aangenomen wet
                   _-_ Fiat executie
            Staatsblad n 357. ============
_________
             Vervolg op bladz 194.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0247

page title: 0194 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/5 #20
 
194             Vervolg van bladz 193.
1903 Dm & N         Oost-Indische Zaken.
Octb 5 20 Rappt KD 30 Sept n 48a_, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een rapport om den G.G. vaqn Ned Indie te
machtigen, om voor de assistent residentie
Zuid Nieuw Guinea bijzondere regelen vast
te stellen voor het visschen naar parelschelpen
paarlen oorschelpen en tripang
_-_ Fiat missive
Novb 2 1 Rappt RvSt 27 Octb n 19, ger. 5 Octb n 20
           _-_ KD om e&a
             _-_ KD om e&a
Novb 14 5 Rappt KD 10 Novb n 11, ger. 2 Novb n 1
             _-_ Fiat missive
               _-_ Fiat missive" 
  " 14 6  _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
___________
Octb 9 49 Rappt KD 3 Octb n 43, om den Minister van
Kolonien te machtigen om Mejuffrouw A.F.
vn den Berg en H.J. Muller, ziekenver
pleegtsters in het stedelijk ziekenhuis te 's Gra
venhage ter beschikking te stellen aan den 
G.G. van ned Indie ten einde te worden be
noemd tot verpleegsters bij het Krankzinnigen
gesticht te Buitenzorg en zulk op de hierbij
vastgestelde voorwaarden.
           _-_ Besluit fiat
Octb 9 51 Rappt KD 3Octb no 11, om ten last van het
1e Hoofdstuk der begrooting van Ned. Indie
dienst 1903 aan den Officier van Gezondheid
der 1e kl. van het leger in Ned Indie dr. A.W.
Nieuwenhuis eene subsidie toe te kennen van
f 11000.-- ten behoeve van de wetenschappe
lijke bewerking en het uitgeven van de
door hem, gedurende zijne Commissie-
reis in Centraal Borneo van Mei 1898
tot Decb 1900, omtrent land en volk ver
Zamelde gegevens. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 195.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0248

page title: 0195 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/10 #21
 
            Vervolg van bladz 194        195
1903 Dm & N        Oost-Indische Zaken
Octb 10 21 Rappt KD 3 Octb n 34a_, om machtiging om
om bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van eene voordracht met OB, strekkende tot
aanvulling van art 119 laatste lid van het
reglement op de rechterlijke organisatie en
het beleid der justitie in Ned Indie.
              _-_ Fiat missive
            _-_ Fiat missive
Novb 22 Rappt RvSt 27 Octb n 20, ger. 10 Octb n 21
            _-_ KD om e&a
               _-_ KD om e&a
Decb 7/8 51/5 Rappt KD 2 Decb n 7, ger. 2 Novb n2
_-_ Besluit fiat en de ordonnantie v/d G.G. v N.I. goedge
keurd.
Decb 8 6 _-_ Missive aan RvSt met afschrift KB en copie rappt
_________
_________
Octb 10 29 Nota omtrent den inhoud van een geschrift
met Arab. karakters van den zich noemende
Sultan Alayüdin Mohamed Davoud Shah,
zoon van wijlen Sultan AlaYüdin Mansoor
Shah, aan wien het lande van Atjeh toebehoort,
daarbij uiting f=gevende aan zijn hartewensch
om voor de Koningin te verschijnen en H.M. te
ontmoeten ten einde te vertellen wat
op zijn hart ligt en in zijn brief is vermeld
en waarbij hij zich beklaagt over zijn man
tris en haelaebalangs dat zij hem steeds
buiten alles lieten en onkundig lieten van de
brieven, die het Gouvernement aan hem
richtte enz.
richtte enz.
_-_ Het adres is gebracht op de agenda der Reg
en op verzoek van H.M. Part. Secr. gezonden aan
KD om e&a. (Zie Reg. AG. 10 Octb 1903 n 53 =).
     Zie 5 April 1904 n 43 bladz 629
________
         Vervolg op bladz 196.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0249

page title: 0196 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/12 #55
 
196          Vervolg van bladz 195
1903 Dm &       Oost-Indische Zaken
1903  & N                Oost-Indische Zaken   
Octb 12 55 Rappt KD 6 Octb n 10, om den Minister van
Kolonien te machtigen om in afwijking van
art 4 van het KB van 23 Juni 1893 n 84 / voor / bladz 178
de candidaat mijningenieurs voor den
Indischen dienst EHM Beckman en J. K. van
Gelder het verblijf aan eene buitenlandsche
Mijnacademie te bepalen tot de tweede
helft van het cursusjaar en hen inmiddels
hunne studien te doen voortzetten aan de 
Polytechnische School te Delft. _-_ Besluit fiat
Octb 13 5 Rappt KD 2 Octb n 1, ger. 30 Januari 1902 n 5  bladz 469
nopens eene voordracht tot reglementeering
van de toelating aan vreemde oorlogssche
pen in Ned Indie, en machtiging vragende
om het advies van de RvSt en dat van den Staatsraad
Asses ter kennis te brengen van de Indische 
Regeering, onder mededeeling dat H.M.
zich met laatstgenoemd advies vereenigende
de zaak vooralsnog wenscht te laten rusten
         _-_ Fiat missive
             _-_ Fiat missive
  " " 6  _-_ Missive aan den RvSt met copie rappt
_________
Octb 13 31 Rappt KD 6 Octb n 8, om den G.G. van Ned
Idie te machtigen over te gaan tot het vast
stellen van nieuwe regelingen met betrek
king tot geneeskundige behandeling van
Inlandsche burgerlijkem Europeesche en ge
pensionneerde Europeesche burgerlijke Amb
tenaren en hunne wettige en onwettige  Zie 5 Juni
gezinnen, alsmede aan hunne niet her   n 7
trouwde weduwen en minderjarige wezen
en tevens tot vaststelling der regeling van
de positie der Stadsgeneesheeren een en ander
in den ten rapporte omschreven zin.
_-_ Par missive KD medegedeeld dat
H.M. de gevraagde machtiging heeft verleend
_________
         Vervolg op bladz 197.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0250

page title: 0197 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/14 #62
 
            Vervolg van bladz 196.         197
    Dm
1903 D & N       Oost-Indische Zaken.
Octb 14 62 Rappt KD 7 Octb n 33, aanbieding van een
exempl van het Verslag der eploitatie van
den Staatsspoorweg te Sumatra's Westkust
en van de Ombilin Kolenvelden over 1902
             _-_ Notificatie
Octb 16 30 Rappt KD 10 Octb n 55, om den Minister van Ko
loniën te machtigen om F van der Goos, werk
tuigkundig en electrotechnisch ingenieur tijde
lijk ter beschikking van den G.G. van Ned Indie
te stellen tot het houden van toezicht bij het
leggen van telegraafkabels ter verbinding
van Java met Billiton en de Wester afdee
ling van Borneo met een zijlijn van Billi
ton over Banka naar de residentie Palem
bang en zulks onder de heirbij gestelde
voorwaarden.
          _-_ Besluit fiat
                _-_ Besluit fiat
Octb 19 53 Rappt KD n 24, tot aanvulling van
art 3a_ van het bij KB van 23 November
1896 n 74 (Ind Stbl 1897 n 163) vastgestelde / bladz 1402
reglement op de toekenning van overtocht
van Nederland naat Ned Indie en omge
keerd ten laste van de Indische begrooting.
                 _-_ Besluit fiat
Octb 19 55 Rappt KD 12 Octb n 17, tot beschikbaarstelling
van gelden op het I Hoofdstuk der begrooting
van Ned Indie, dienst 1903, wegens verschot
ten toekomende aan G.J.G. Marsily
Consul van neerland te San Francisca
er zake van de opsporing van een uit Indie
naar Amerika gevluchten beschuldigde
         _-_ Besluit fiat
________
         Vervolg op bladz 198.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0251

page title: 0198 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/20 #10
 
198               Vervolg van bladz 197.
1903  Dm &           Oost-Indische Zaken.
1903    & N               Oost-Indische Zaken.
Octb 20 10 Rappt KD 14 Octb l K n 8, aanbieding van een
van den G.G. van Ned Indie ontvangen brief
dd 1 Sept jl n1880/5 met verslag, betreffende
een aan Java gebracht bezoek door Z.K.H.
Prins Benya, een der zonen van den Koning
van Sidam.
              _-_ Notificatie
   Per missive de bijl. teruggezonden aan KD
_________
Octb 28 43 Rappt KD 22 Octb n 29, ter benoeming tot
predikant bij de Protestantsche gemeente in
Ned Indie, V.L. Visser, predikant bij de
Nederlandsch Hervormde gemeente te Veen
wouden.
            _-_ Besluit fiat
              _-_ Besluit fiat
Octb 30 17 Rappt KD 27 Octb l X 16 Kabt, mededeeling
dat volgens van den G.G. van Ned Indie ont
vangen telegram bij de lijkverbranding van
de overleden vorst van Tabanan, twee         Zie 23 Dec
zijner weduwen mede verbrand zijn, ondanks       N 4 blad
het verbod der Regeering en de zending van
twee oorlogsschepen . Tabanan is een zelf
besturend rijkje gelegen in het Zuidwesten
van het eiland Bali.
             _-_ Notificatie
Octb 30 47/48 Rappt KD 24 Octb l U16_ Kabt, om HK.J.
48 van den Bussche, Voorzitter van de Alge
meene Rekenkamer in Ned Indie, op zijn verzoek,
eervol uit 's Lands dienst te ontslaan en
zulks met dankbetuiging, en ter benoe
ming tot Voorzitter dr Algemeene Rekenka
mer in Ned Indie, L.A. Martens, lid van
het College.
           _-_ Besluiten fiat
_______
               Vervolg op bladz 199.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0252

page title: 0199 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/30 #51
 
                Vervolg van bladz 198         199
1903 Dm & N           Oost-Indische Zaken.
Octb 30 51 Rappt KD 24 Octb n 15, om te bepalen dat wan
neer J.S.A. van Dissel in tijdelijke dienst in
Ned Indie mocht komen te overlijden, over
tocht voor gouvernementsrekening van Ned
Indie naar Nederland in de eerste klasse
zal worden verleend aan hen, die als dan
leden zijn van zijn gezin in den zin van het
Reglement op de toekenning van overtocht
van Nederland naar Ned Indie en omgekeerd
ten laste van de Indische begrooting
       _-_ Besluit fiat
Octb 31 5 Rappt KD 24 Octb n 37a_, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een rapport betreffende de regelingen
belasting van Inlanders op Java en de
personeele belasting voor Vreemde Oosterlingen
            _-_ Fiat missive
               _-_  Fiat missive
Novb 30 18 Rappt RvSt 24 Novb n 8, ger. 31 Octb n5
               _-_ KF om e&a
                 _-_ KD om e&a
Decb 11 17 Rappt KD n 17, ger. 30 Novb n 18 en om een afschrift
van het advies van den RvSt aan den G.G. van Ned Indie te doen toe
komen. _-_ Fiat missive
Decb 11 18  _-_ Missive aan RvSt met copi rappt.
___________
Octb 31 6 Rappt KD 24 Octb n 39a_, als boven van eene
voordracht met O.B betreffende de verspieding
in vredestijd en daarmede verband hou
dende misdrijven.
            _-_ Fiat missive
    Zie 22 Jan 1904 n 50 bladz 617.
_______
         Vervolg op bladz 200.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0253

page title: 0200 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Octb/31 #20
 
200            Vervolg van bladz 199.
1903 Dm & N          Oost-Indische Zaken.
Octb 31 20 Rappt KD 24 Octb n 35, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een wetsontwerp tot vaststel
ling van het slot der rekening van ontvang
sten en uitgaven voor Ned Indie over
het dienstjaar 1900.
              _-_ Fiat missive
             _-_ Fiat missive
Novb 14 21 Rappt RvSt 10 Novb n 19, ger. 31 Octb n 20
             _-_ KD om e&a
               _-_ KD om e&a
Decb 2 32 Rappt KD 26 Novb n19, ger. 14 Novb n 21
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen
    "   3 6   _-_ Missive kennisgeving aan KD.
 "  " 7 _-_ Missive als voren aan RvSt met copie rappt
     Zie 6 Juni 1905 n 91 bladz 784
Octb 31 21 Rappt KD 24 Octb n 47, als boven, houdende
wijziging en verhooging der begrooting van
uitgaven van Ned Indie voor het dienst
jaar 1904 ten behoeve van maatregelen
in het belang van den landbouw in Ned
Indië.
            _-_ Fiat missive
Decb 15 12 Rappt RvSt 8 Decb n 27, ger. 31 Octb n 21  m
               _-_ KD om e&a      Sta
Zie 1 Febr 1904 n 11 bladz 620             Poo
_____
               Vervolg op bladz 201.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0254

page title: 0201 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/3 #9
 
            Vervolg bladz 200          201
1903 Dm & N      Oost-Indische Zaken.
Novb 3 9 Rappt KD 27 Octb n 14a_ om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht met OB. betreffende
eene aanvulling van het Kon. besluit tot
vaststelling van een reglement op de zee
brieven en jaarpassen in Ned Indie
              _-_ Fiat missive
                  _-_ Fiat missive
Novb 30 17 Rappt RvSt 24 Novb n 9, ger. 3 Novb n 9   Zie 30 Jan 1874
         _-_ KD om e&a           n 76 bladz 35
Decb 14 31 Rappt KD 9 Decb n 12, ger. 30 Novb n 17
               _-_ Besluit fiat
              Staatsblad n 327 =============
         Zie 2 Jan 1904 n 67 bladz 612
Novb 5 9 Rappt KD 30 Octb n 6, als boven van twee wets
ontwerpen met een Memorie van Toelichting tot wij
ziging en verhooging van de begrooting van
uitgaven van Ned Indie, dienst 1902
           _-_ Fiat missive
                 _-_ Fiat missive
Novb 27 13 Rappt RvSt 24 Novb n 11, ger. 5 Novb n 9
                 _-_ KD om e&a
               _-_ KD om e&a
Decb 4 22 Rappt KD 1 Decb n 19, ger. 27 Novb n 13
Decb 4 22 Rappt KD 1 Decb n 19, ger. 27 Novb n 13 
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St Genl. 
   "  5 1  _-_ Miisive kennisgeving aan KD.
  "  "  2 _-_ Missive als voren aan RvSt
Decb 31 53/54 Adressen 1e_ Kamer der StGen met de aangenomen wetten
                    _-_ Fiat executie
Staatsbladen nrs 363 & 364
Novb 10 76 Rappt KD 23 Octb n 42, aanbieding van een
exemplaar van blad n 9 (Gouvernement Su
matra's Westkust) van den herzienen herdruk
van den atlas der Nederlandsche bezittingen
in Oost Indie door J.W. Stemfoort J.J. ten Slatthof
                _-_ Notificatie
_________
           Vervolg op bladz 202.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0255

page title: 0202 [L] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/11 #51
 
202                   Vervolg vaan bladz 201
1903 Dm &                 Oost-Indische Zaken.
1903  & N               Oost-Indische Zaken
Novb 11 51 Rappt KD 3 Novb n 6, met een exempl. van
de kaarten blad G 11 van de voorloopige
kaart van Atjeh en Onderhoorigheden
en veelhoek IX van de kaart van groot-
Atjeh.
            _-_ Notificatie
                  _-_ Notificatie
Novb 12 3 Rappt KD n 27, tot goedkeuring eener door
den G.G. van Ned Indie vastgestelde ordonnantie
tot nadere wijziging van de bij de ordonnantie
van 7 Sept 1884 (Ind Stbl n 142 en 143) vastgestelde
tarieven tot regeling der Schadeloosstelling
voor Europeanen en met dezen gelijkgestelde
personen zomede voor Inlanders en met dezen
gelijkgestelde personen, in strafzaken voor
een Europeesche of Inlandsche rechterlijke
autoriteit als getuigen of deskundigen
verschenen.
             _-_ Fiat missive
Novb 12 4 Rappt KD 5 Novb n 13, om den G.G. van Ned
Indie te machtigen om voor 31 Maart 1904
het octrooi dr Javasche Bank op te zeggen.
            _-_ Fiat missive
Novb 12 41 Rappt KD 7 Novb n 25, om aan August A. Gies
bergen, geboren 29 Sept 1881, zoon van den in
Ned Indie woonachtige en gepensionneerden
O.I. Ambtenaar A.J.W. Giesbergen, ten laste
van de Indische begrooting, overtocht naar
Ned Indie te verleenen als gouvernements
passagier der 1e_ klasse.
             Besluit fiat
              _-_ Besluit fiat
Novb 16 49 Rappt KD 14 Novb l.G 18__Kabi mededeeling dat volgens te
legrafisch bericht van den GG van Ned Indie Toekoe
Radja Lho van Zho Seumawe (Atjeh) zich met
120 volgelingen heeft onderworpen.
           _-_ Notificatie
_________
             Vervolg op bladz 203.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0256

page title: 0203 [R] Oost-Indische Zaken - 1903/Novb/18 #1
 
            Vervolg van bladz 202       203
1903 Dm &        Oost-Indische Zaken.
1903   N              Oost-Indische Zaken.
Novb 18 1 Rappt KD 14 Novb n 3, tot wijziging van het
KB van 7 April n 35 / houdende toekenning  ? bladz 481
eener toelage aan den Consul der Nederlanden
te Cape Coast Castle, wegens zijn bemoei
ingen bij de betaling van pensioenen aan ge
wezen militairen van het leger in Ned Indie
en aan gewezen beambten en militairen in de   Zie ook bladz
voormalige Nederlandsche bezittingen ter        79.
kuste van Guinea, welke toelage komt
ten laste van het I Hoofdstuk der begrooting
van Ned Indie en van het X Hoofdstuk der
Staatsbegrooting.
            _-_ Besluit fiat
Novb 19 22 Rappt KD 16 Novb n 3, om den Miniser van
Kolonien te machtigen om vijftien doctoren
in de rechts of in de staatswetenschap ter
beschikking te stellen van den G.G. van
Ned Indie ten einde daar te lande bij den
bureaudienst, waaronder begrepen de
dienst ter griffie van het Hoog Gerechts
hof en van de Raden van Justitie, ge
plaatst te worden, en zulks op de hierbij
vastgestelde voorwaarden.
          _-_ Besluit fiat
novb 23 23 Rappt KD 18 Novb n 44a_, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van eene voordracht strekkende om den G.G.
van Ned Indie te doen machtigen tot wijziging
van art 464 van het Celebesreglement (Ind.
Stbl 1882 n 22) en tot intrekking van art 332 van
het Timorreglement (In Stbl 1882 n 26).
               Fiat missive
                 _-_ Fiat missive
Decb 21 54 Rappt RvSt 15 Decb n 31, ger. 23 Novb n 23
              _-_ KD om e&a
         Zie 14 Jan 1904 n 39 bladz 615
___________
           Vervolg op bladz 944
============================================================
NL HaNa H2 7823 0257

page title: 0204 [L] Militaire Willemsorde - 1903/Jan/2 #19
 
204
1903 Dm & N Militaire Willemsorde
Jan 2 19 Rappt KD 27 Decb n 29, om machtiging
om afwijzend te beschikken op het verzoek
van den Luitenant-Kolonel der Infanterie
voor het leger in Ned Indie, G.H. Beren
schot om voor zijn gedrag op 20 juni 
1900 eene hoogere belooning te erlangen
dan de hem daarvoor ten deel gevallen
eervolle vermelding.
_-_ Fiat missive
Jan 21 16 Rappt KD 16 Jan n 28, om machtiging tot
mededeeling aan den Wachtmeester van
het 2e_ Regt. Veld-artillerie W. Vuyk, on
der terugzending van zijn request waarbij
hij eene Koninklijke onderscheiding vraagt
wegens zijne houding bij ontmoetingen
met den vijand in Atjeh in de maanden 
Juni en Juli 1901, dat hij zijn request 
langs hierarchischen weg moet indienen.
                _-_ Fiat missive
              _-_ Fiat missive
???
Feb 4 59 Rappt KD 31 Jan l.L2_ Kabt, ter benoeming
van de hierbij genoemde militairen van het
Leger i Ned Indie tot Ridder 4e_ klasse
dr Militaire Willemsorde, ter zake van
hun gedrag bij de krijgsverrichtingen in
Atjeh en onderhoorigheden gedurende het 
eerste Semester 1902.
_-_ Besluit fiat
Feb 9 22 Rappt KD 4 Feb n 8, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van
den Eerste Luitenant der Infanterie van
het Leger in Ned iNdie F.H. Ockerse, om
ter zake van zijn gedrag bij de vermeestering van
de benting Batec Hië (Atjeh) op 3 Feb 1901 eene hoo
gere belooning te erlangen dan de hem te dier zake toe
gekende eervolle vermelding.
         _-_ Fiat missive
__________
          Vervolg van bladz 205.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0258

page title: 0205 [R] Militaire Willemsorde - 1903/Maart/7 #7
 
       Vervolg van bladz 204       205
1903 Dm &       Militaire Willemsorde
1903  & N            Militaire Willemsorde
Maart 7 7 Rappt KD 4 Maart l D4_ Kabt, beschouwing
omtrent eene eventueel later aan de Luit
nant Generaal van Heutsz toe te kennen
belooning, bij het verlaten van den dienst, in
verband met onderstaande voordracht.
         _-_ Aan H.M. voorgelegd.
Maart 7 15 Rappt KD 2 maart l. X3_ Kabt, om machti
ging tot het aanbieden van een O.B. waarbij
H.M. Adjudant Generaal, adjudant i.b.d??
Luitenant Generaal Generaal Generaal J.B. van
Heutsz, Civielen en Militairen Gouver
neur van Atjeh en Onderhoorigheden met
ingang van 25 Maart 1903 wordt bevorderd
tot Ridder des Grootkruis in de Militaire
Willemsorde.
           _-_ Fiat missive
Maart 14 12 Rappt KD 10 Maart ?? L4_, ger. 7 Maart n 15 Zie 26 Juni 1903
                _-_ Besluit fiat n 7 bladz 205
Maart 13 11 Rappt KD 9 Maart n 8, om machtiging om
afwijkend te beschikken op het request van
den Ambonneeschen marechaussee W. Lim
ba, om toekenning van het Ridderkruis
4e_ klasse der Miitaire Willemsorde wegens zijne
verrichtingen bij de vermeestering van de
benting Batie Hië (Atjeh) op 3 Feb 1901.
             _-_ Fiat missive
Mei 7 6 Rappt KD 30 April n 29, om machtiging tot
verbetering eener misstelling in het KB
van 31 Juli 1902 n 43 /         / bladz 1733
_-_ Fiat missive het KB aan KD toege
zonden ter verbetering.
Mei 29 7 Rappt KD 26 Mei n 6 (aan Dir) ger. 7 Mei n 6
_-_ Per missive aan RvSt gezonden een extract van het verbeterd KB
  " " 8 _-_ Per missives MD en Kanselier p o de terugzending verzocht van het
afschrift van gemeld K.B. ter verbetering.
     afschrift van gemeld K.B. ter verbetering.
Juni 4 33 Rappt Kanselier 2 Juni n 342 A, ger. 29 Mei n8
     Rappt MD    3 Juni n 47.
  " 5 31 Rappt MD    3 Juni n 47
_-_ Per missive het afschrift verbeted teruggezonden aan Kanselier _____MD
            Vervolg op bladz 206.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0259

page title: 0206 [L] Militaire Willemsorde - 1903/Juni/5 #29
 
206               Vervolg van bladz 205
1903 Dm & N               Militaire Willemsorde.
Juni 5 29 Rappt KD 29 Mei n2, om machtiging om afwij
zend te beschikken op het request van den
bonneeschen fuselier M. Kaikena houden
de verzoek om toekenning eener Koninklijke
belooning ter zake van zijn gedrag op 11 Aug
(11 Juli) 1898 bij het veroveren van eene vijan
delijke benting op den Boekit Ara (Edi)
        _-_  Fiat missive
Juni 26 7 Rappt Kd 23 Juni l. B9_ Kabt, om machtiging
om aan den G.G. van Ned Indie te doen blij
ken van H.M. verlangen, dat het Grootkruis Zie
der Militaire Willemsorde aan den
Luitenant Generaal Van Heutsz na
mens HD, door den Landvoogd in persoon
worde uitgereikt mat zoodanigen cere
monieel als deze zal goedvinden te
bepalen, het tevens aan den G.G. van Ned Indie
overlatende zich daartoe naar Atjeh te
begeven of om den Generaal van Heutsz
te dezer zake tot zich te ontbieden
           _-_ Fiat missive.
     Zie 9 Octb 1903 n 34 bladz 672.
Aug 7 41 Rappt KD 4 Aug l, V4_ Kabt, ter benoeming
enz tot ridder 4e_ kl. dr Militaire Willemsorde
van de hierbij genoemde Officieren en Minderen 
van het leger van Ned Indie, ter zake van hun
gedrag bij de krijgsverrichtingen in Djambi     Zie
        _-_ Besluit fiat
___________
            Vervolg op bladz 207.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0260

page title: 0207 [R] Militaire Willemsorde - 1903/Aug/10 #23
 
                Vervolg van bladz 206      207
1903 Dm & N          Militaire Willemsorde
Aug 10 23 Rappt KD 4 Aug n 3, om machtiging om afwij
zend te beschikken op het verzoek van den Kapi
tein van het Wapen der genie van het Leger
in Ned Indie H. van Tongeren, om toeken
ning eener Koninklijke onderscheiding voor
zijn gedrag bij het overmeesteren van de vij
andelijke stellingen aan de Pasei rivier
(Noordkust van Atjeh) op 21 Juni 1899.
           Fiat missive
Aug 17 17 Rappt KD 11 Aug n 53, als boven van den gega
geerde Sergeant der marechaussee F.C. de Bou
vé van het leger in Ned Indie om als boven
ter ake van zijn gedrag tegenover de vijand
in Atjeh in Maart 1901.
             _-_ Fiat missive
                  Fiat missive
Sept 14 37 Rappt KD 7 Sept n 13, als boven van den Ambon
neeschen fuselier Th. Pietersz, om als boven
ter zake van zijn gedrag bij de vermeestering van
de vijandelijke versterking Koeta Blang
Djeurat op 31 Decb 1901.
           _-_ Fiat misssive
Sept 15 26 Rappt KD 11 Sept n 5, als boven van den Ambon
neeschen Marechaussee C. Sengkej, om als boven
wegens zijn gedrag bij de vermeestering van
eene vijandelijke versterking te Oedjoeng
Plinta in het Atjehsche landschap Oenga
op 14 Juli 1901.
             _-_ Fiat missive
Sept 30 56 Rappt KD 23 Sept l. U14_ Kabt, ter bevordering en
benoeming in de Militaire Willemsorde
van de hierbij genoemde Officieren en minderen      Zie ook bladz 
van het leger in Ned Indie ter zake van hun gedrag        141
bij de krijgsverrichtingen in Atjeh en onderhoorigheden
               _-_ Besluit fiat
_________
           Vervolg op baldz 208
============================================================
NL HaNa H2 7823 0261

page title: 0208 [L] Militaire Willemsorde - 1903/Sept/30 #57
 
[slechte regel}
208                 Vervolg van bladz 207.
1903 Dm & N     Militaire Willemsorde.
Sept 30 57 Rappt KD & MD 17/21 Sept ? N14_/F74_ Kabt ter benoe
ming tot Ridder 4e_ kl in de Militaire Wil
lemsorde den bij het leger in Ned Indie ge
detacheerd geweest zijnde, sedert gepension
neerden Eerste Luitenant der Infanterie  Zie ook
van het leger hier te lande J.J. Korndörffer
terzake van zijn gedrag bij de krijgsverrichtingen
in Atjeh en onderhoorigheden       
_-_ Besluit fiat
Decb 9 13 Rappt MarD 4 Decb n 47, om machtiging tot
mededeeling aan den gewezen matroos
der 1_ kl. O. de Ruiter, naar aanleiding van
zijn verzoek om te doen onderzoeken of eene
persoonsverwisseling wellicht aanleiding
is geweest dat aan hem geen Koninklijke
onderscheiding is toegekend wegens zijn
gedrag tijdens de krijgsverrichtingen in
Atjeh, dat het door hem gewenscht onder
zoek is ingesteld en daaruit gebleken dat
hij niet ten gevolge van eene vergissing voor
toekenning van eene Koninklijke onderschei
ding is voorbijgegaan.
_-_ Fiat missive
Decb 29 42 Rappt KD 22 Decb n 26, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het request van den
gepasporteerden Sergeant van het Leger in
Ned Indie, G. Stillebroer te Dordrecht, waar
bij hij andermaal terug komt op zijn verzoek
om met de Militaire Willemsorde te wor
den beloond wegens zijn gedrag in Atjeh
op 13 Januari 1874.
op 13 Januari 1874.
        _-_ Fiat missive
___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0262

page title: 0209 [R] [leeg]
 
209
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
============================================================
NL HaNa H2 7823 0263

page title: 0210 [L] Militaire pensioenen - 1903/Jan/2 #20
 
210
Dm
1903  & N  Militaire pensioenen.
Jan 2 20 Rappt MD 24 Decb n 82, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage
om pensioenen ten behoeve van den gepas
porteerden milicien A. de Jong.
_-_ Fiat missive
Jan 2 46 Rappt MD 27 Decb l. ?65__Kabt, ger. 18 Decb 1902 n 54 bladz
ongegrond verklaring der pensioenreclame
van den gewezen administrateur van de
militaire slachterij te Middelburg, W.
L. van de Putte.
_-_ Besluit fiat
Jan 12 61 Rappt MD 7 Jan n 51, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvragen om
pensioen van den gepasporteerden soldaat
W.A. Ansink en aan de weduwe van den
gepensioneerden Sergeant-majoor J.J.L.
Reyns geboren A. van Erkelens
_-_ Fiat missive
Jan 13 20/21 MD 9 Jan n 31, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen beneden
den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
Jan 13 39 Rappt MD 9 Jan n 25, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioen
reclame van den gewezen tijdelijk gepension
neerden smid-vuurwerker J. Boel te
           _-_ Fiat missive
Feb 24 46 Rappr RvSt 18 Feb n 14, ger. 13 Jan n 39
           _-_ MD om e&a
Maart 5 40 Rappt MD 2 Maart n 133, ger. 24 Feb n 46
           _-_ Besluit fiat
___
         Vervolg op bladz 211.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0264

page title: 0211 [R] Militaire pensioenen - 1903/Jan/14 #5
 
[slechte regel]
                              Vervolg van bladz 210               211
1902 Dm & N   Militaire pensioenen
Jan 14 5 Rappr MD 9 Jan n 33, om machtiging om afwijzend
te beschikken op de aanvrage om pensioen aan
den gepasporteerden milicien J. de Wit.
_-_ Fiat missive
Jan 15 9 Rappt MD 12 Jan n 69, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepasporteerden Korporaal W. Schlthuysen
_-_ Fiat missive
Feb 24 47 Rappr RvSt 18 Feb n 15, ger. 15 Jan n9
             _-_ MD om e&a
Maart 5 39 Rappt MD 2 Maart n 132, ger. 24 Feb n 47
             _-_ besluit fiat
Jan 21 21 Rappt MD 17 Jan ?? ??2_ Kabt, tot het ver
[slechte regel]
leenen van pensioen aan den Kapitein L
T.C.J. Riebes, van het 5 Regt. Infanterie
          _-_ Besluit fiat
Jan 26 55 Rappt MD 22 Jan n 41, om het advies in te
winnen van den RvSt nopens de pensioenre
clame van den tijdelijk gepensionneerden
huzaar H. Boersma te Berlikum. _-_ Fiat missive
Maart 5 54 Rappt RvSt 25 Feb n 27, ger. 26 Jan n 55
                _-_ MD om e&a
Maart 18 17 Rappt MD 13 Maart n 120, ger. 5 Maart n54
_-_ Besluit fiat
Jan 26 71 Rappt MD FD 13 Decb/28 Jan n 59/85, om te bepalen dat
[slechte regel]
over het pensioen van den gewezen jager A. Jong
en over dat van den gepensionneerden Korporaal
J. van Berloo, gedurende den tijd dat zij zich
in de gevangenis bevinden, kan worden be
schikt ten behoeve van hun ouders
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 212.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0265

page title: 0212 [L] Militaire pensioenen - 1903/Jan/28 #37
 
212               Vervolg bladz 211.
1903 Dm &           Militaire pensioenen
1903   N               Militaire pensioenen
Jan 28 37 Rappt MD 23 Jan n 82, tot het verleenen van
pensioen aan E. Zuiderwijk weduwe van
den zadelmaker bij het 3e_ Regt Huzaren
H.J. Boerboom.
_-_ Besluit fiat
Jan 30 73 Rappt MarD MD & FD 22/24 Jan ????Kabt, om te
[slechte regel]
bepalen dat de pensioenen en onderstanden
bedoeld bij art 47 der pensioenwet voor de Land
macht 1902, worden beschikbaargesteld
na afloop van elke drie maanden en op
overlegging van de vereischte bewijs
stukken uitbetaald.
_-_ Per missive MarD Md& FD attent gemaakt
op de aan het slot van het O.B. voorkomende
woorden: Onze Ministers voornd. zijn belast
enz. met de mededeeling dat het niet overeen
komt met het bestaand gebruik om een
Minister ad interim aan bewijzen als be
last met de uitvoering ven een besluit.
Feb 2 101 Rappt MarD 30 Juni n 47 (aan Dir) ger. 30 Juni n 73
_-_ Het verbeterd O.B. te voegen bij de voordracht.
Feb 3 50 _-_ Besluit fiat
             Staatsblad n 67
             ===============
___
[slechte regel]
Feb 9 30 Rappt MarD en MD 6/5 Feb ????/, om te be
palen dat de Bevorderings en Pensioenwet
ten voor de Zee en landmacht 1902 in wer
king treden op 1 Maart 1903.
_-_ Besluit fiat
Staatsblad nr 71
Feb 9 66 Rappt MD 4 Feb n 87, tot het verleenen van
pensioen aan eenige gewezen militairen
beneden den rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 213.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0266

page title: 0213 [R] Militaire pensioenen - 1903/Feb/9 #75
 
            Vervolg van bladz 212  213
1903 Dm & N       Militaire pensioenen           
Feb 9 75 Rappt MD 5 Feb n 46, om het advies van den
RvSt in te winnen nolens de pensioenreclame
ten behoeve van den gewezen milicien A.
Essers te Leiden
_-_ Fiat missive
Maart 19 51 Rappt RvSt 11 Maart n 42 ger. 9 Feb n 75
                 _-_ MD om e&a
Maart 31 72 Rappt MD 26 Maart n 85, ger. 19 Maart n 51
          _-_ Besluit fiat
Feb 11 15 Rappt MD 6 Feb n 59, om machtiging om
afwijzend te beschikken op aanvragen
om pensioen of vernieuwing van pensioen
van den gepasporteerden milicien A.J.J. van
Oyen, den ontslagen soldaat J. Hillebrands
en den gewezen tijdelijk gepensionneerden
Sergeant L. N. Duin.
        _-_ Fiat missive
Feb 11 45 Rappt MD 7 Feb n 68, tot het verleenen van
pensioen aan de hierbij genoemde personen
op daggeld werkzaam geweest bij Inrich
tingen der Landmacht.
   _-_ Besluit fiat
Feb 11 42 Rappt MD 7 Feb n 60, tot het verleenen van een
rijkssubsidie over 1903 aan
a de Kon verg van gepensioneerde officieren van het
Nederlandsche Leger.
b. het Fonds ten behoeve van onderofficieren, die onder toeken
ning van gagement of van gratificatie uit den onderschei
den dienst werden ontslagen.
c. het Fonds tot ondersteuning der weduwen en wezen van
vrijwillig dienende militairen beneden den rang van officier
d. de Verg van gepensionneerde onderofficieren en minde
ren van het Nederlandsche Leger.
e. de Verg Trouw aan Koning en Vaderland te Utrecht
_-_ Besluit fiat
___
      Vervolg op bladz 214.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0267

page title: 0214 [L] Militaire pensioenen - 1903/Feb/13 #18
 
214              Vervolg van bladz 213.
1903 Dm &          Militaire pensioenen
1903   & N           Militaire pensioenen.
Feb 13 18 Rappt MD 10 Feb n 30, om het advies van den RvSt
in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepasporteerden miicien J. No
mes te Jisp
_-_ Fiat missive
Maart 24 52 Rappt RvSt 13 Maart n 47, ger. 13 feb n 18
_-_ MD om e&a
April 8 51 Rappt MD 3 April n 76, ger. 24 Maart n 52
_-_ Besluit fiat
Feb 5 55 Rappt RvSt 28 Jan n 314, ger. 6 Novb 1902 n 26 bladz 83
advies pensioenreclame ten benoeve van
den gepasporteerden huzaar R.J. Wijmenga.
_-_ MD om e&a
Feb 16 64 Rappt MD 12 Feb n 50, ger. 5 Feb n 35
Feb 16 64 Rappt MD 12 Feb n 50, ger. 5 Feb n 35
_-_ Besluit fiat

Feb 17 59 Rappt 13 Feb MD 13 Feb n 39, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepasporteerden milicien H.
Glastra te Workum.
_-_ Fiat missive
Maart 30 67 Rappt RvSt 25 Maart n 50, ger. 17 Feb n 59
Maart 30 67 Rappt RvSt 25 Maart n 50, ger. 17 Feb n 59 
_-_ MD om e&a
April 9 77 Rappt MD 4 April n 103, ger. 30 Maart n 67
_-_ Besluit fiat
Feb 19 54 Rappt MD 16 Feb ?? E10_ Kabt, tot het ver
leenen van pensioen aan den Kapitein J.G.
H.Hardenberg, van he 6e_ Regt. Infanterie
_-_ Besluit fiat
Feb 20 41 Rappt MD 16 Feb n 67, tot aanwijzing aan de Zie 9 feb
betrekkingen bij de Landmacht, welke ten aan 
zien van de berekening van het militair pensioen
met een rang of stand, genoemd in den staat
behoorende bij de Pensioenwet voor de Land
macht 1902, zijn gelijk gesteld.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op baldz 215.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0268

page title: 0215 [R] Militaire pensioenen - 1903/Feb/12 #34
 
               Vervolg van bladz 214        215
1903 Dm & N          Militaire pensioenen
Feb 12 34 Rappt RvSt n 7, ger. 30 decb 1902 n 100 bladz 840
advies op de pensioenrecalme van den gepas
orteerden Sergeant C.H. Wijkman te Leiden
_-_ MD om e& a
        
Feb 21 25 Rappt MD 18 Feb n 114, ger 12 Feb n 34
_-_ Besluit fiat
feb 21 62 Rappt MD 17 Feb n 80, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepasporteerden Sergeant M. T.
Neyman te 's Hertogenbosch.
_-_ Fiat missive
April 14 102 Rappt RvSt 8 April n 59, ger. 21 feb n 62
_-_ MD om e&a
April 25 Rappt MD 22 April n 120, ger. 14 April n 102
_-_ Besluit fiat
Feb 21 66 Rappt MD 17 Feb n 85, machtiging om af
wijzende te beschikken op de aanvrage om pen
sioen van den gepasporteerden milicien P.
in 't Hout te 's Gravenhage.
_-_ Fiat missive
Feb 23 147 Rappt MD 19 Feb n 85, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepasporteerden milicien J. de Wit
te Doldersum (gem Vledder).
_-_ Fiat missive
April 14 101 Rappt RvSt 8 April n 58, ger. 23 Feb n 147
_-_ MD om e&a
April 25 65 Rappt MD 22 April n 121, ger. 14 April n 101
_-_ Besluit fiat
Feb 28 47 Rappt MD 27 Feb n 91, tot het verleenen van
een tijdelijk pensioen aan den milicien
Korporaal O. Bouman, thans met onbe
paald verlof.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 206.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0269

page title: 0216 [L] Militaire pensioenen - 1903/Maart/4 #24
 
216           Vervolg van bladz 215
1903 Dm & N     Militaire pensioenen
Maart 4 24 Rappt MD 28 Feb n 149, tot het verleenen van
pensioen aan S. Pabon, Adjudant-Onderoffi
cier van het 2e_ Regt. Infanterie
_-_ Besluit fiat
Maart 6 25 Rappt MD 3 Maart ?? ?? Kabt, als boven
den Luitenant Kolonel op non-activiteit T.
G. Koppens, van het Wapen der Infanterie, den
Luitenant Kolonel G.A. Wiria van het
3e_ Regt. Veld Artillerie alsmede den Kapi
tein op non-activiteit A. van Doveren, van
het Wapen der Infanterie en zulks met toe
kenning respectievelijk van den rang van
Kolonel en van Majoor aan den Luitenant
Kolonel Wiria en den Kapitein van Doveren
_-_ Besluit fiat
Maart 7 56 Rappt MD 4 Maart n 107, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvragen om
pensioen van den gepasporteerden milicien
S.H.J. Baak en de weduwe van den gepen
sionneerden huzaar T H. van Vlooten.
_-_ Fiat missive
Maart 10 13 Rappt MD 6 Maart n 42, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioenre
clame van den gepensionneerden Wachtmee
er H L. Hoefnagels, van de 2e_ Divisie
Kon. Marechaussee
_-_ Fiat missive
April 14 103 Rappt RvSt 8 April n 67, ger. 10 Maart n 13
_-_ MD om e&a
April 25 63 Rappt MD 22 April n 119, ger. 14 Maart n 103
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 217.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0270

page title: 0217 [R] Militaire pensioenen - 1903/Maart/12 #51
 
                 Vervolg van bladz 216.             217
1903 Dm & N          Militaire pensioenen
Maart 12 51 Rappt MD 9 Maart n 67, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage
om pensioen van den gepasporteerden ad
spirant-vaandrig J.H.C. Kuylaars
_-_ Fiat missive
Maart 17 31/ Rappt MD 13 Maart l. P20__Kabt, tot het verleenen
   37 van pensioen aan den Kapitein J.A.W. Luppes
van het 6 Regt Infanterie en om machtiging
om afwijzend te beschikken op zijn verzoek om
toekenning van den rang van Majoor, onder
mededeeling dat van hetverzoek aanteekening
is gehouden.
_-_ Besluit fiat
Maart 18 18 Rappt MD 14 Maart n 157, als boven aan den
Sergeant majoor G.B.C. Hermans van het
2e_ Regt. Infanterie
_-_ Besluit fiat
Maart 27 4 Rappt MD 24 Maart l. L24__ Kabt, tot als boven
en 9 aan den Dirigeerend Officier van Gezondheid
der 2e_ kl op non-activiteit C.G.H. Wirtz
en machtiging om op het adres van genoemden
Hoofdofficier slechts in zooverre te beschikken
als door hem gevraagd wordt om pen
sioen en buiten betrekking te laten zijn ver
zoek om zich te mogen verantwoorden omtrent
hem ten laste gelegde tekortkomingen.
_-_ Besluit en machtiging fiat.
___
Maart 27 11/12 Rappt MD 24 Maart n 123, tot als boven aan
eenige militairen beneden den rang van
Officier.
_-_ Besluiten fiat
___
Vervolg op bladz 218
============================================================
NL HaNa H2 7823 0271

page title: 0218 [L] Militaire pensioenen - 1903/Maart/28 #26
 
218           Vervolg van bladz 217.
!903 Dm & N       Militaire pensioenen.
Maart 28 26 Rappt MD 25 Maart ?? U24__ Kabt, tot het verleenen
van pensioen aan den Luitenant-Kolonel op
non-activiteit H.G. van Tarel, van het Wapen
der Infanterie en den Kapitein J.M. Obreen
van het 4e_ Regt Infanterie, beide op hun verzoek.
_-_ Besluit fiat
Maart 30 52 Rappt MD 25 Maart n138,om machtiging
om afwijzend te beschikken op de aanvragen
om pensioen van den gepasporteerden Sergeant
M.L. Theben Terville en den gepasporteerden
Korporaal-titulair P.L. Arets en om weduwen
pensioen voor de weduwe van den Sergeant
W.F. Houben geb. A.M.W. van den Broek.
_-_ Fiat missive
Maart 31 70/71 Rappr MD 27 Maart n 79, tot het verleenen
       /71 van pensioen aan enige militairen beneden
den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
April 2 14 Rappt MD 28 Maart n 120, als boven aan den gewe
zen Adjudant Onderofficier M.J.L. Riem Vis
van het Regt Grenadiers en Jagers.
_-_ Besluit fiat
April 2 23 Rappt MD 30 Maart n 111, om het advies van den RvSt
in te winnen nopens de pensioenreclame van M.G. Mosheuvel
heuvel weduwe van den milicien bij het 2 Regt Veld
Artillerie J. Baksteen te Rotterdam. _-_ Fiat missive
Mei 23 76 Rappt RvSt 13 Mei b 81, ger 2 April n 23
_-_ MD om e&a
Juni 5 55 Rappt MD 30 Mei n 1, ger. 23 Mei n 76
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 219.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0272

page title: 0219 [R] Militaire pensioenen - 1903/April/2 #24
 
               Vervolg van Bladz 218     219
1903 Dm & N          Militaire pensioenen
April 2 14 Rappt MD 30 Maart n 110, om het advies van den
RvSt in te roepen nopens de pensioenreclame
van den gepensionneerden Schtijver H. Koene
van het 3e Regt. Infanterie te Breda. _-_ Fiat missive
Mei 26 3 Rappt RvSt 20 Mei n 82, ger. 2 April n 24
_-_ MD om e&a
Juni 6 30 Rappt MD 2 Juni n 5, ger 26 Mei n 3
_-_ Besluit fiat
April 3 44 Rappt MD 31 Maart ?? ?26__ Kabt, om aan den
gewezen Tweede-Luitenant der Infanterie E.K.
Bouwmeester, op nieuw een tijdelijk pensioen
voor den tijd van vijf jaren te verleenen, gerekend
te zijn ingegaan den 8 Sept 1899.
_-_ Besluit fiat
April 6 8 Rappt MD 31 Maart l. T26__ Kabt. tot het verleenen
van pensioen aan den Kapitein op non-activiteit
J.M.L. Roeloffs, van het Wapen der Infanterie
met verplichting om nog gedurende eenige jaren Zie ook bladz
ter beschikking te blijven.      584
_-_ Besluit fiat
April 8 45 en Rappt MD 3April ????27__ Kabt. als boven aan den
en 47 Paardenarts der 1e_ kl. D.C. Valewink, en
om afwijzend te beschikken op zijn verzoek om
toekenning van den rang van Majoor.
_-_ Besluit en machtiging fiat
___
April 8 49/50 Rappt MD 4/3 April n 129/75, als boven aan
/50 eenige militairen beneden den rang van
Officier.
_-_ Besluiten fiat
___
Vervolg op bladz 220.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0273

page title: 0220 [L] Militaire pensioenen - 1903/April/9 #70
 
220            Vervolg van bladz 219
1903 Dm & N        Militaire pensioenen
April 9 70 Rappt MD 6 April l.A29__ Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den Kapitein E.F.W.C. 
Westerbaan Schmidt, vn et 4e_ Regt.
Infanterie
_-_ Besluit fiat
April 11 24 Rappt MD 7 April ?? O27__ Kabt, als boven aan den
Eerste-Luitenant J.J. Korhdörffer van het  Zie 29
1e_ Regt. Infanterie, voor den tijd van één jaar     n17 bladz
en aan den Kapitein Jhr. L.R. Ram, van
het 4e_ Regt. Vesting-Artillerie.
_-_ Besluit fiat
April 16 16 Rappt MD 11 April l. D31__ Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den Generaal Majoor  Zie n 15
der Infanterie T.W.J. Buys, op non-activiteit heden
_-_ Besluit fiat                58
April 18 20 Rappt MD 11 April n 161,om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den tijdelijk gepensionneerde marechaus
see P.J. Metzger, van de 1e_ Divisie kon Ma
rechaussee te Ginneken
_-_ Fiat missive
Mei 26 2 Rappt RvSt 20 Mei n 90, ger. 18 April n 20
_-_ MD om e&a
Juni 6 29 Rappt Md 2 Juni n 6, ger. 26 Mei n 2
_-_ Besluit fiat
April 18 50 Rappt MD 14 April l L31__, tot het verleenen
van pensioen aan de hierbij genoemde Offi
cieren van het Wapen der Infanterie van
dat der genie en van het personeel van den
geneeskundigen dienst der landmacht.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 221
============================================================
NL HaNa H2 7823 0274

page title: 0221 [R] Militaire pensioenen - 1903/April/18 #52
 
                        Vervolg van bladz 220            221
1903 Dm & N              Militaire pensioenen
April 18 52  Rappt MD 15 April ?? U31__, tot het verleenen
/20 /7 van pensioen aan een opper officier en aan
eenige hoofd en verdere officieren en machti
ging om afwijzend te beschikken op de ver
zoeken om rangsverhooging van den Luitenant
Kolonel Ottekkoff, van den Kapitein Scharten
en aan den Paardenarts der 1e_ kl. Schouten, ter
wijl dien hoogeren rang is verleend aan eenige
der hierbij genoemde Officieren
_-_ Besluit en machtiging fiat
April 18 57/59 Rappt MD 14 April n 75/67, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen be
neden den rang van Officier
_-_ Besluiten fiat
April 24 56/57 Rappt MD 21 April n 113, als boven
_-_ Besluiten fiat
April 25 9 Rappt MD 21 April l. H34__ Kabt, om machtiging
om afwijzend te beschikken op het verzoek
van den Kapitein H.S. Hordijk, van het 4e_
Regt Infanterie, om gelijktijdig met zijn eervol
ontslag op grond van art 2 punt 6 van de pen
sioenwet oor de Landmacht 1902, te mogen 
deelen in de rechten op pensioen.     Zie 24 Decb n 52
_-_ Fiat missive              blad 587
April 27 32 Rappt MD 21 April n 115, om het advies van den RvSt
in te winnen nopens de pensioenreclame van
den gepasporteerden milicien P. In 't Hout
te 's Gravenhage.
_-_ Fiat missive
Juni 12 18 Rappt RvSt 3 Juni n 98, ger. 27 April n 32
_-_ MD om e&a
Juni 29 55 Rappt MD 22 Juni n 127, ger. 12 Juni n 18
Juni 29 55 Rappt MD 22 Juni n27, ger. 12 Juni n 18
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 222.    
============================================================
NL HaNa H2 7823 0275

page title: 0222 [L] Militaire pensioenen - 1903/April/27 #33
 
222           Vervolg van blad 221
Dm & N         Militaire pensioenen
222                 Vervolg 221
1903 27 33 Rappt MD 21 April n 114, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
ten behoeve van den gewezen milicien A.
de Jong
_-_ Fiat missive
Juni 12 19 Rappt RvSt 3 Juni n 99, ger.27 April n 33
_-_ MD om e&a
Juni 29 54 Rappt MD 22 Juni n 126, ger. 12 Juni n 19
_-_ Besluit fiat
April 27 54 Rappt MD 23 April ??Z34__Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den Kapitein Maga
zijnmeester der Artillerie W.J.G. van der
Veur, te Willemstad.
_-_ Besluit fiat
April 28 29 Rappt MD 22 April n 133, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvragen om
pensioen van en voor de gepasporteerde mi
liciens W. van den Hoorn en A. Jongkind
_-_ Fiat missive
April 28 56/57 Rappt MD 25 April n 114, tot het verleenen van pen
sioen aan eenige militairen beneden den
rang van Officier
rang van Officier _-_ Besluiten fiat
April 29 17 Rappt MD 25 April l Q35__ Kabt, om met in
trekking van het KB van 11 Sept 1903 n 24
voor zoover den Eerste Luitenant K.J. Korndörf
fer van het 1e_ Regt Infanterie betreft een pen
sioen te verleenen aan genoemden Eerste
Luitenant Korndörffer en aan den Tweede
Luitenant S. Engbers mede van het 1e_ Regt.

Infanterie en zulks voor den tijd van een jaar.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 223.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0276

page title: 0223 [R] Militaire pensioenen - 1903/Mei/5 #106/107
 
           Vervolg van bladz 222         223
Dm
1903 Dm & N             Militaire pensioenen
Mei 5 106/107 Rappt MD 30 Apriln 2, tot het verleenen van
/107 pensioen aan eenige militairen beneden
den rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
Mei 8 53/54 Rappt MD 5 Mei n 3, als boven.
_-_ Besluiten fiat
Mei 12 42 Rappt MD 8 Mei n 5, om te bepalen dat bij
de berekening van het aan den Adjudant on
derofficier- Schrijver van het 2 Regt. Huzaren
F.H. Ets, toe te kennen pensioen, in afwij
king van de bestaande bepalingen, de mili
taire diensttijd, voorafgegaan aan het des
tijds tegen hem uitgesproken vonnis wegens
desertie, voor de vaststelling van zijn
voor pensioen geldigen diensttijd in aan
merking worde gebracht.
_-_ Besluit fiat
Mei 12 46 Rappt MD 8 Mei n 2, tot het verleenen van
pensioen aan de hierbij genoemde personen
op daggeld werkzamm bij Inrichtingen der
Landmacht.
_-_ Besluit fiat
Mei 13 46 Rappt MD 6 Mei l. W37__ Kabt, als boven aan
de hierbij genoemde hoofd en verdere Of
ficieren.
_-_ Besluit fiat
Mei 14 50 Rappt MD 11 Mei n 4, als boven aan J.W. Keehnen
werkman 1e_ kl. bij de geschutgieterij
_-_ Besluit fiat
___
                   Vervolg op baldz 224.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0277

page title: 0224 [L] Militaire pensioenen - 1903/Mei/14 #24
 
224          Vervolg van bladz 223
1903 Dm & N      Militaire pensioenen
Mei 14 24 Rappt MD 8 Mei n 3, om machtiging om afwij
zend te beschikken op de aanvraag om verhoogd
pensioen van den tijdelijk gepensionneerden
Sergeant J.L. Duchateau.
_-_ Fiat missive
Mei 15 45/47 Rappt MD 11 Mei n 5/6, tot het verleenen
  /47 van pensioen aan eenige militairen be
neden den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
Mei 16 19 Rappt MD 11 Mei ?? O39__Kabt, om machtiging
om afwijzend te beschikken op het request
van den gewezen officier van gezondheid der
1e_ kl bij de Landmacht R.C.K. Ilcken om
bij vernieuwing in het genot van tijdelijk
pensioen te worden gesteld
_-_ Fiat missive
Mei 16 20 Rappt MD 11 Mei n 3, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van
den gepensionneerden Korporaal J.J. A. Mul
der, om in het genot te worden gesteld
van eene uitkeering wegens het gemis van
zijn pensioen gedurende zijn verblijf in
eene Rijkswerkinrichting.
_-_ Fiat missive
Mei 18 21 Rappt MD 12 Mei n 13, als boven op de aan
vragen om pensioen van den gepasporteer
den Sergeant-vuurwerker D. Hoogland
en den gepasporteerden Sergeant C.C.J. Heyer
_-_ Fiat missive
___
Mei 20 19 Rappt MD 14 Mei n 2, als boven van de weduwe van
den tijdelijk gepensionneerden Ziekenoppasser
H. Boonstra geboren M. Schoppen.
_-_ Fiat missive
___
          Vervolg op bladz 225.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0278

page title: 0225 [R] Militaire pensioenen - 1903/Mei/27 #68/71
 
        Vervolg van bladz 224         225
1903 Dm & N   Militaire pensioenen
Mei 27 68/71 Rappt MD 20 Mei n 2/1, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen beneden
den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
Mei 27 74 Rappt MD 19 Mei l. Y41__, Als boven aan den
Kapitein S.f.J. Langeraat, van het 8e_
en den Eerste Luitenant H. Janssen van 
het 7e_ Regt Infanterie en zulks onder toe
keening van den rang van Majoor aan den
Kapitein Langeraat en ter benoeming van
den Eerste Luitenant Janssen tot Reserve 
Eerste Luitenant bij het 7e_ Regt Infanterie
_-_ Besluit fiat
Juni 2 1 Rappt MD 27 Mei n 2, met een adres aan den
gepensionneerden Eerste Luitenant der Infante
rie J.J. Korndörffer te Hillegersberg, houden
de verzoek om de overweging zijner bezwaren
tegen het hem verleende pensioen, bij den RvSt
aanhangig te maken, met voorstel dat
adres te zenden aan MD
_-_ Fiat
het adres te brengen op de agenda der requesten
___
Juni 2 19 Rappt MD 20 Mei n 5, om machtiging om afwij
zend te beschikken op de aanvrage om pensioen
van den gepasporteerden M=marechaussee P. Farla.
_-_ Fiat missive
___
Juni 2 39 _-_ Per missive aan MD gezonden om e&a
[slechte regel]
een aan H.M. ter audientie te Amserdam ter
hand gesteld request van den gepensionneerden
Sergeant F.J. van Raay, omeen gunstiger
regeling van zijn pensioen te willen overwegen
Juli 3 17 Rappt MD 27 Juni n 173, ger. 2 Juni n 39
om afwijzend te beschikken op het verzoek
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 226
============================================================
NL HaNa H2 7823 0279

page title: 0226 [L] Militaire pensioenen - 1903/Juni/2 #62/63
 
226          Vervolg van bladz 225
1903 Dm & N      Militaire pensioenen.
Juni 2 62/63 Rappt MD 27 Mei n 1, tot het verleenen van
/63 pensioen aan eenige militairen beneden
den rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
Mei 29 28 Rappt MD 27 Mei ?? T44__ Kabt, als boven aan
den Ritmeester op non-activiteit A.J. W. van
Doorninck, van het wapen der Cavalerie
en aan den Officier van Gezondheid der 1e_ kl.
op non-activiteit L.M.H. Janse.
_-_ Besluit fiat
Juni 4 62/63 Rappr MD 29 Mei n 4, als boven aan eenige
/63 Militairen beneden den rang van
Officier.
_-_ Besluiten fiat
Juni 5 56 Rappt MD 30 Mei n 172, als boven aan M.J.
van Schoor, weduwe van den Kleermaker
bij het 7e_ Regt Infanterie F.J. Hanenberg
_-_ Besluit fiat
Juni 5 57 Rappt MD 30 Mei n 4, als boven aan eenige mili
tairen beneden den rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
Juni 5 28 Rappt MD 30 Mei n 20, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioenre
clame van den gepensionneerden Wachtmees
ter van het 3 RegtVeldartllerie H. Koster.
_-_ Fiat missive
Juli 24 49 Rappt RvSt 15 Juli n 133, ger. 5 Juni n 28
_-_ MD om e&a
Aug 12 37 Rappt MD 7 Aug n 200, ger. 24 Juli n 49
_-_ Besluit fiat
___
         Vervolg op bladz 227
============================================================
NL HaNa H2 7823 0280

page title: 0227 [R] Militaire pensioenen - 1903/Juni/6 #31
 
                Vervolg van bladz 226.         227
1903 Dm & N            Militaire pensioenen.
Juni 6 31 Rappt MD 2 Juni n 9, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen benden den
rang van Officier
_-_ Besluit fiat
Juni 8 50 Rappt MD 3 Juni ?? T45__ Kabt, tot het opnieuw
verleenen van tijdelijk pensioen, voor den tijd
van vijf jaren aan den gewezen Eerste Luite
nant der Infanterie G.E.J. Gerritsen
_-_ Besluit fiat
Juni 9 21 Rappt MD 3 Juni n 5, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoekschrift
van den gepasporteerden milicien G.
Kevelam, om in het genot te worden
gesteld van pensioen
_-_ Fiat missive
Juni 10 30 Rappt MD 5 Juni l. E46__ Kabt tot het verlee
nen van pensioen aan den Eerste Luitenant
op non-activiteit W.M. Engelberts, van
het Wapen der Artillerie.
_-_ Besluit fiat
Juni 11 70 Rappt MD 6 Juni n 182, als boven aan A.
J. van der Burg geb. Roeten, Naaister bij
het Centraal Magazijn van Militaire Klee
ding en Uitrusting te Delft.
_-_ besluit fiat
Juni 12 33/39 Rappt MD 9 Juni n 1, als boven aan eenige
/39 militairen beneden den rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
Juni 13 34 Rappt MD 9 Juni l.B47__ Kabt, als boven aan de hierbij
genoemde Hoofd- en verdere Officieren met toeken
ning van den naast hoogereen rang aan den Eerste Luitt. Kolonel
C.A. Ruis en den Majoor J.C. Morren.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 228.
[slechte regel]
============================================================
NL HaNa H2 7823 0281

page title: 0228 [L] Militaire pensioenen - 1903/Juni/16 #18
 
228           Vervolg van bladz 227.
1903 Dm & N       Militaire pensioenen
Juni 16 18 Rappt MD 9 Juni n 123, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame 
van den gepassioneerden Sergeant J
Baan te 's Gravenhage _-_ Fiat missive
Aug 15 29 Rappt RvSt 5 Aug n 143, ger. 16 Juni n 18
_-_ MD om e&a
Aug 27 67 Rappt MD 16 Juni n 319, ger. 15 Aug n 29
_-_ Besluit fiat
Juni 22 85/86 Rappt MD 16 Juni n 170, tot het verleenen van
pensioen aan eenie militairen beneden
den rang van Offcier
_-_ Besluiten fiat
___
Juni 23 22 Rappt MD 17 Juni n 19, om machtiging om af
wijzend te beschikken op de aanvrage van
de weduwe van den Machinist bij de Mili
tairen Bakkerij te Naarden J. Tolhoek,
geboren H. Vermaas, om in het genot te
worden gesteld van Rijks weduwenpensioen.
_-_ Fiat missive
Juni 24 29 Rappt MD 19 Juni l. T49__ Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den Eerste Luitenant
op non-activiteit W.G. Rompelman, van
het Wapen der Infanterie en zulks met toe
kenning van den rang van kapitien.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 5 Rappt MD 19 Juni n 75, om het advies van den Rv
St in te winnen mopens de pensioenreclame van
den soldaat P. Kerkhove te Middelburg.
Besluit fiat
Aug 15 26 Rappt RvSt 5 Aug n 157, ger. 25 Juni n 5
_-_ MD om e&a
Sept 2 158 Rappt MD 28 Aug n 25, ger. 15 Aug n 26
_-_ Besluit fiat
___
           Vervolg op bladz 229.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0282

page title: 0229 [R] Militaire pensioenen - 1903/Jan/25 #38/39
 
          Vervolg van bladz 228    229
1903 Dm & N     Militaire pensioenen 
Juni 25 38/39 Rappt MD 20 Juni n 60/129, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen bene
den den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
Juni 29 71 Rappt MD 26 Juni n ?? N51__ Kabt, als boven aan
den Officier van gezondheid der 1e_ kl. Dr H.F.
A. Sasje.
_-_ Besluit fiat
Juni 30 62/63 Rappt MD 24 Juni n 129, als boven aan eenige
militairen beneden den rang van Officier
_-_ Besluiten fiat
Juli 1 15 Rappt MD 23 Juni n 172, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioenre
clame van den gepensionneerden Werkman
1e_ kl. bij de Geschutgieterij J.W. Keehnen
te 's Gravenhage
te 's Gravenhage. _-_ Fiat missive
Aug 18 27 Rappt RvSt 5 Aug n 159, ger. 1 Juli n 15
_-_ MD om e&a
Sept 2 Rappt MD 28 Aug n 26, ger. 18 Aug n 27
_-_ Besluit fiat
Juli 1 66 Rappt MD 25 Juni n 138, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen benden den
rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
Juli 1 67 Rappt MD 24 Juni l. B51__ Kabt, als boven aan
den Kapitein J.P.C. Hardie van het 6e_ Regt In
fanterie als mede den Kapitien J.F. Rijkens
en den Eerste Luitenant N.E.E. Grubé bei
den op non-activiteit en van het Wapen
der infanterie.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 230.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0283

page title: 0230 [L] Militaire pensioenen - 1903/Juli/2 #20
 
230         Vervolg van bladz 229.
1903 Dm & N     Militaire pensioenen
Juli 2 20 Rappt MD 23 Juni n 132, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den tijdelijk gepensionneerden Eerste Luite
nant van het 1e_ Regt Infanterie J.J. Korndörf
fer, thans wonende te Hilligersberg.
_-_ Fiat missive
Aug 28 20 Rappt RvSt 19 Aug n 158, ger. 2 Juli n 20
_-_ MD om e&a
Sept 10 74 Rappt MD 7 Sept n 7, ger. 28 Aug n 20
_-_ Besluit fiat
Juni 3 49 Rappt MD 29 Juni l. L52__ Kabt, tot het verle
leenen van pensioen aan den Ritmeester
op non-activiteit W.C. Völcker, van het
Wapen der Cavalerie en om hem te benoemen
tot Reserve-Ritmeester bij het 3e_ Regt. Huzaren
_-_ Besluit fiat
Juli 4 41/44 Rappt MD 30 Juni n 189/138, als boven aan
eenige militairen beneden den rang van
Officier
_-_ Besluiten fiat
Juli 9 10 Rappt MD 3 Juli n 132, om machtiging om afwij
zend te beschikken op het request van de weduwe
van den Sergeant majoor-titulair (Sergeant)
van het 6e_ Regt Infanterie J. van Haarst
geboren T. Broekema, houdende verzoek om in
het genot te worden gesteld van 's Rijkswedu
wen pensioen.
_-_ Fiat missive
Juli 10 22 Rappt MD 8 Juli n 56 (aan Dir) houdende terugzending van
Kon. Besluiten
_-_ Per missive MD medegedeeld dat in den Staat behoorende
b/h KB dd 4 Juli ll n 42 een verandering is gemaakt zonder daartoe
vooraf H.M. machtiging te vragen. Het Kb aan MD teruggezonden
[slechte regel]
Juli 18 40 Rappt MD 15 Juli (aan Dir) ger. 10 Juli n 22
_-_ Notificatie, het KB op te leggen in het archief
___
         Vervolg op bladz 231.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0284

page title: 0231 [R] Militaire pensioenen - 1903/Juli/10 #37/38
 
                        Vervolg van bladz 230          231
1903 Dm & N         Militaire pensioenen.
Juli 10 37/38 Rappt MD 6 Juli n 91/92 tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen bene
den den rang van Officier enz.
_-_ Besluiten fiat
Juli 11 19 Rappt MD 4 Juli n 109, om machtiging om af
wijzend te beschikken op de aanvrage om pen
sioen aan den gepasporteerden milicien F.
Groeneveld.
_-_ Fait missive
Juli 11 21 Rappt MD 6 Juli ?? K54__ Kabt, als boven op de
aanvrage van den gewezen tijdelijk gepen
sionneerden Officier van Gezondheid der
1e_ kl. van het personeel van den Geneeskundi
gen Dienst der Landmacht R.C.K. Ilcken
om in het genot van voortdurend pensioen
te worden gesteld
_-_ Fiat missive
Juli 11 51 Rappt MD 7 Juli n 84, tot het verleenen van pen
sioen aan eenige militairen beneden den
rang van Officier,
_-_ Besluit fiat
Juli 11 53 Rappt MD 7 Juli l. R54__ Kabt als boven aan
den Kolonel Jhr J.P. Bloys van Treslong
en den Eerste Luitenant A.F.C. Rambonnet
beiden van het wapen der Infanterie en thans
op non-activiteit
_-_ Besluit fiat
Juli 14 17 Rappt MD 8 Juli n 133, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvragen om
pensioen van den gepasporteerden huzaar G.
van Raay en den gewezen milicien U. van
der Schaaf.
_-_ Fiat missive
___
        Vervolg op bladz 232.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0285

page title: 0232 [L] Militaire pensioenen - 1903/Juli/16 #4
 
232            Vervolg van bladz 231
1903 Dm & N        Militaire pensioenen
Juli 16 4 Brief Part Secr van HM de Koningin, het Loo 13 Juli
n 1525/1525a_ (aan Dir) met een verzoekschrift van
M.J. Bosgoed te Eerbeek, houdende verzoek
om pensioen te verleenen aan zijn zoon
Teunis Cornelis gewezen milicien en om
eene audientie, met mededeeling dat aan
adressant is medegedeeld dat HM. geene
audientie ten Paleize het Loo wenscht
te verleenen
_-_ Per missive het adres voorzien van de
vereischte apostillaire beschikking ge
zonden aan MD met mededeling als boven
Juli 20 69/72 Rappt MD 13/14 Juli n 121/178, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen be
neden den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
Juli 21 50 Rappt MD 13 Juli n 126, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van
den gepensionneerden Kanonnier J. Verlee,
om in het genot te worden gesteld van
eene uitkeering wegens het gemis van zijn
pensioen gedurende zijn verblijf in de ge
vangenis.
_-_ Fiat missive
___
Juli 29 97/100 Rappt MD 20 Juli n 191/190, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen bene
den den rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
Juli 25 28 Rappt MD 20 Juli n 192, Om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage
om pensioen van den gewezen milicien
P.C. van den Ameele.
_-_ Fiat missive
___
        Vervolg op bladz 233.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0286

page title: 0233 [R] Militaire pensioenen - 1903/Juli/25 #50
 
            Vervolg van bladz 232.     233
1903 Dm & N       Militaire pensioenen.
Juli 25 50 Rappt MD 21 Juli l. F59__ Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den Kolonel der Cacalerie
E.J. H. Ringeling en den Luitenant Kolonel
der genie R. de JongH, beiden op non-activiteit
alsmede aan den Luitenant Kolonel T.
Baak, van het 7e_ en den Kapitein H.W.
van Wijk, van het 2e_ Regt Infanterie
_-_ Besluit fiat
Juli 17 20 Rappt MD 21 Juli n 199, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
den gepensionneerden brigadier titulair
(Marechaussee) van de 2e_ Divisie Kon. Marechaus
see L. Neyssen, wonende te Sittard
_-_ Fiat missive
Sept 24 61 Rappt RvSt 16 Sept n 178, ger. 27 Juli n 20
_-_ MD om e&a
Octb 9 58 Rappt MD 2 Octb n 159, ger, 24 Sept n 61
_-_ Besluit fiat
Juli 30 5 Rappt MD 17 Juli l. O60__ Kabt, tot het verleenen
van pensioen aan den Kapitein L.J.L.
Schas, van het Regt Grenadiers en Jagers
en hem te benoemen tot Reserve kapitien
bij genoemd Regiment.
_-_ Besluit fiat
Juli 31 33 Rappt MD 27 Juli ?? V60__ Kabt, als boven aan den
Eerste Luitenant op non-activiteit E.W. van
Emden, van het wapen der Genie
_-_ Besluit fiat
Aug 3 35/36 Rappt MD 28 Juli n 71, als boven aan eenige
militairen beneden den rang van Officier      Zie 28 Aug 1903
_-_ Besluiten fiat          n 57 bladz 238
___
          Vervolg op bladz 234.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0287

page title: 0234 [L] Militaire pensioenen - 1903/Aug/7 #20
 
234          Vervolg van bladz 233
1903 Dm & N      Militaire pensioenen.
Aug 7 20 Rappt MD 31 Juli n 76, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenrecla
me van den gepensionneerden Brigadier
van de 3e_ Divisie Kon. Marechaussee C.
Zuidam, thans wonende te Utrecht
_-_ Fiat missive
Sept 30 1 Rappt RvSt 23 Sept n 183, ger. 7 Aug n 20
_-_ MD om e&a
Octb 12 12 Rappr MD 6 Octb n 195, ger. 30 Sept n 1
_-_ Besluit fiat
Aug 8 49 Rappt MD 4 Aug l. Z61__ Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den Kapitein S.C.
Muller, van het 4e_ Regt Infanterie en
hem te benoemen tot Reserve Kapitein bij
het 7e_ Regt Infanterie
_-_ Besluit fiat
Aug 8 54 Rappt MD & FD 28Juli/3 Aug n 58/45, tot het toeken
[slechte regel]
nen eener uitkeering aan den gepension
neerden Kanonnier P. Spumaay, wegens
het gemis van zijn pensioen tijdens zijn ver
blijf in eene Rijkswerkinrichting.
_-_ Besluit fiat
Aug 12 14/15 Rappt MD 6 Aug n 7/201, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de verzoekschriften
van en voor de gewezen miliciens J. van den
Broek, T.C. Bosgoed en E. Ruins.
_-_ Fiat missive
Aug 12 33/36 Rappt MD 6 Aug n 495/232, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen beneden
den rang van officier.
_-_ Besluiten fiat
___
Vervolg op bladz 235
============================================================
NL HaNa H2 7823 0288

page title: 0235 [R] Militaire pensioenen - 1903/Aug/15 #50
 
                     Vervolg van bladz 234.             235
1903 Dm & N           Militaire pensioenen.
Aug 15 50 Rappt MD 11 Aug n 350, tot het verleenen van
pensioen aan den werkman 1e_ kl. bij de Mu
nitiefabriek J.H. P. Schilling.
_-_ Besluit fiat
[slechte regel]
Aug 17 41 Rappt MD 11 Aug l. Q63__ Kabt, tot intrekking
van het KB van 27 mei 1903 n 74 / voor zoo    /blad 225
veel den Eerste Luitenant H.Janssen van
het 7e_ Regt Infanterie betreft.
_-_ Besluit fiat
Aug 18 13 Rappt MD 11 Aug n 344, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioen
reclame van den gepasporteerden milicien
G. Kevelam te Holten.
_-_ Fiat missive
Sept 30 2 Rappt RvSt 23 Sept n 195, ger. 18 Aug n 13
_-_ MD om e&a
Octb 12 13 Rappt MD 6 octb n 196, ger. 30 Sept n 2
_-_ Besluit fiat
Aug 18 14 Rappt MD 11 Aug n 341, als boven van den
tijdelijk gepensionneerden huzaar van het
3e_ regt Huzaren S.P. Horjus te Leeuwarden
_-_ Fiat missive
Sept 30 3 Rappt RvSt 23 Sept n 193, ger. 18 Aug n 14
_-_ MD om e&a
Octb 16 41 Rappt MD 9 Octb n 195, ger. 30 Sept n 3
_-_ Besluit fiat
Aug 18 15 Rappt MD 11 Aug n 342, als boven van den
gepensionneerden Korporaal van het 1e_ Regt Hu
zaren C. Boelhouwer te Deventer
_-_ Fiat missive
Sept 28 1 Rappt RvSt 28 Sept n 196, ger. 18 Aug n 15
_-_ MD om e&a
Octb 12 14 Rappt MD 6 Octb n 198. ger. 28 Sept n 1
_-_ Besluit fiat
___
          Vervolg op bladz 236.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0289

page title: 0236 [L] Militaire pensioenen - 1903/Aug/18 #16
 
236          Vervolg van bladz 235.
1903 Dm & N      Militaire pensioenen
Aug 18 16 Rappt MD 11 Aug n 343, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioenre
clame van den gepasporteerden huzaar G. van
Raay te Bennekom (gemeente Ede)
_-_ Fiat missive
Octb 7 9 Rappt RvSt 30 Sept n 204, ger. 18 Aug n 16
_-_ MD om e&a
Octb 19 24 Rappt MD 14 Octb n 115, ger. 7 Octb n 9
_-_ Besluit fiat
Aug 18 17 Rappt MD 11 Aug n 338, als boven van den
gepasporteerden Marechaussee P. Farla
te Oisterwijk.
_-_ Fiat missive
Octb 7 8 Rappt RvSt 30 Sept n 201, ger. 18 Aug n 17
_-_ MD om e&a
Octb 19 25 Rappt MD 14 Octb n 114, ger. 7 Octb n 9
_-_ besluit fiat
___
Aug 18 18 Rappt MD 12 Aug n 1, als boven aan den
gepensionneerden Officier van Gezondheid
der 1e_ kl. Dr H.F.A. Sasse te Nijmegen
_-_ Fiat missive
Octb 21 6 Rappt RvSt 14 Octb n 199, ger. 18 Aug n 18
_-_ MD om e&a
Novb 4 44 Rappt MD 27 Octb n 3, ger. 21 Octb n 6
_-_ Besluit fiat
Aug 18 19 Rappt MD 11 Aug n 351, om machtiging
om afwijzend te beschikken op de aan
vragen om pensioen van den gepasporteer
den huzaar J. Visser en van den gewezen
milicien Sergeant J.P. van Dongen
_-_ Fiat missive
___
       Vervolg op bladz 237.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0290

page title: 0237 [R] Militaire pensioenen - 1903/Aug/21 #28/29
 
                Vervolg van bladz 236.  237
1903 Dm &           Militaire pensioenen.
1903  &N           
Aug 21 28/29 Rappt MD 17 Aug n 261, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen bene
den rang van Officier
_-_ Besluiten fiat
Aug 22 27 Rappt MD 17Aug n 253, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van de pensioenreclame van den
brigadier-titulair (marechaussee) van
de 1e_ Divisie Kon. Marechaussee A. Koop
mans thans wonende te Baardwijk
_-_ Fiat missive
Octb 14 1 Rappt RvSt 7 Octb n 200, ger. 22 Aug n 27
_-_ MD om e&a
Octb 28 27 Rappt MD 20 Octb n 6, ger 14 Octb n 1
_-_ Besluit fiat
Aug 24 19 Rappt MD 18 Aug n 394, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvragen
om pensioen van den gepasporteerden huzaar
M. Westerhout en van den gepasporteerden
Marechaussee E.F Kortvriend
_-_ Fiat missive
Aug 24 32 Rappt MD 19 Aug n 257, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen bene
den den rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
Aug 25 30 Rappt MD 21 Aug l I66__Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den met ingang van
20 Aug 1903 tot Kolonel, Commandant
van het 9e_ Regt Infanterie bevorderden Luite
nant Kolonel van den Generalen Staf R.G.
Moerkerk en aan den Luitenant Kolonel
J.C. Buytendijk, van het 5 Regt Infanterie
_-_ Besluit fiat
___
        Vervolg op bladz 238.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0291

page title: 0238 [L] Militaire pensioenen - 1903/Aug/26 #12
 
238 Vervolg van bladz 237.  Dm
1903 Dm & N             Militaire pensioenen.
Aug 26 12 Rappt MD 20 Aug n 238 om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van
den gepensionneerden Soldaat C. Pietersma
om in het genot te worden gesteld van eene
uitkeering wegens het gemis van zijn pen
sioen gedurende zijn verblijf in eene
Rijkswerkinrichting.
_-_ Fiat missive
Aug 26 28 Rappt MD 21 Aug n 216, tot het verleenen
van pensioen aan J.C. Nieuwenhoud
werkman 2e_ kl. bij de Stapel magazijnen.
_-_ Besluit fiat
Aug 28 11 Rappt MD 22 Aug n 320, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioen
reclame van M. Schoppen weduwe van den
tijdelijk gepensionneerden Ziekenoppasser
H. Boonstra te Assen.
_-_ Fiat missive
Octb 14 10 Rappt RvSt 7 Octb n 211, ger. 28 Aug n 11
_-_ MD om e&a
Octb 30 62 Rappt MD 23 Octb n59, ger. 14 Octb n 10
_-_ Besluit fiat
Aug 28 52 Rappt MD 24 Aug n 301 tot intrekking van
het bij KB van 3 Aug 1903 n 36, aan den Ser
geant H.C. Seller, van het 4e_ Regt Vesting
Artillerie toegekend tijdelijk pensioen.
_-_ Besluit fiat
Aug 28 53/54 Rappt MD 24 Aug n 309, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen bene
den den rang vvan Officier.
_-_ Bsluiten fiat
___
Sept 2 155/156 Rappt MD 28 Aug n 34, als boven.
_-_ Besluiten fiat
___
        Vervolg op bladz 329.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0292

page title: 0239 [R] Militaire pensioenen - 1903/Sept/3 #14
 
                Vervolg vamn bladz 238.              239
1903 Dm & N             Militaire pensioenen.
Sept 3 14 Rappt MD 28 Aug n 27, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepensionneerden Marechaussee J.
Rottier, thans wonende te Soerendonck
_-_ Fiat missive
Decb 2 17 Rappt RvSt 25 Novb n 216, ger. 3 Sept n 14
_-_ MD om e&a
Decb 14 41 Rappt MD Decb n 102, ger. 2 Decb n 17
_-_ Besluit fiat
Sept 3 15 Rappt MD 28 Aug n 137, als boven van den
gewezen tijdelijk gepensionneerden Sergeant
Majoor van het Korps Pantserfort Artillerie
J.C. Wepster te Amsterdam _-_ Fiat missive
Octb 14 5 Rappt RvSt 7 Octb n 213, ger 3 Sept n 15
_-_ MD om e&a
Octb 26 84 Rappt MD 20 Octb n 5, ger. 14 Octb n 5
_-_ Besluit fiat
Sept 3 16 Rappt MD 28 Aug n 35, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvragen
van den gewezen tijdelijk gepensionneerden
Wachtmeester J.B.G. Mader, om vernie
wing en van den gepasporteerden milicien
J.B. Vervaeck, om toekenning van pen
sioen.
_-_ Fiat missive
Sept 5 16 Rappt Md 29 aug n 392, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepensionneerden Kapitein van het Wa
pen der Genie F.J. van Burgsteeden te Velp
_-_ Fiat missive
Decb 2 18 Rappt RvSt 25 Novb n 220, ger. 5 Sept n 16
_-_ MD om e&a
Decb 14 40 Rappt MD 9 Decb n 103, ger. 2 Decb n 18
_-_ Besluit fiat
___
          Vervolg op bladz 240
============================================================
NL HaNa H2 7823 0293

page title: 0240 [L] Militaire pensioenen - 1903/Sept/5 #22
 
240          Vervolg van bladz 239
1903 Dm & N                 Militaire pensioenen.
Sept 5 22 Rappt MD & MarD 28 Aug l.R63__ Kabt, om mach
tiging om bij den RvSt de overweging aanhangig 
te maken van een wetsontwerp tot aanvul
ling der Wet van 18 Juli 1896 (Stbl n 109)
tot regeling der pensioenen van de mindere
geemployeerden, enz. op daggeld werkzaam
bij de inrichtingen van s Rijks Zee en Landmacht
Fiat missive
Octb 9 3 Rappt RvSt 6 Octb n 18, ger. 5 Sept n 22
_-_ MD&MarD om e&a
Novb 30 36 Rappt MD&Mard 16/26 Novb l A84__Kabt/n 44, ger. 9 Octb n 3
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGen
Decb 1 8 _-_ Missive kennisgeving aan MD&MarD
 " " 9 _-_ Missive als vooren aan RvSt met copie rappt
        Zie 4 Juli 1904 n 94 bladz 486
Sept 5 33/34 Rappt MD 1 Sept n 196, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen beneden
den rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
Sept 8 26 Rappt MD 2 Sept n 175, om machtiging om afwij
zend te beschikken op de aanvragen om pensioen
van de gewezen militairen P.H.G. Stoetman,
J.Wabeke, W. van Geelen en J.H.F. Kievit
_-_ Fiat missive
Sept 9 47 Rappt MD 4 Sept n 352, tot het verleenen van
pensioen aan A.C.P. Engelhart weduwe van
den Kapitein bij het 8e_ Regt Infanterie A.H. Rink.
_-_ Besluit fiat
___
       Vervolg op bladz 241.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0294

page title: 0241 [R] Militaire pensioenen - 1903/Sept/10 #19
 
                           Vervolg van bladz 240          241
1903 Dm & N            Militaire pensioenen.
Sept 10 19 Rappt MD 4 Sept n 3, om het advies van den RvSt
in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepensionneerden Wachtmeester van
de 4e_ Divisie Kon. Marechaussee E. Vos
thans wonende te Steenwijk.
_-_ Fiat missive
Octb 21 7 Rappt RvSt 14 Octb n 222, ger. 10 Sept n 19
_-_ MD om e&a
Novb 2 28 Raoot MD 27 Octb n 4, ger. 21 Octb n 7
_-_ Besluit fiat
Sept 10 20 Rappt MD 4 Sept n 2, als boven van den tij
delijk gepensionneerden Marechaussee van
de 3e_ Divisie Kon Marechaussee J. Schoon
bergen, thans wonende te Harlingen.
_-_ Fiat missive
Octb 22 37 Rappt RvSt 14 Octb n 224 ger. 10 Sept n 20
_-_ MD om e&a
Novb 4 45 Rappt MD 28 Octb n 132, ger. 22 Octb n 37
_-_ Besluit fiat
Sept 11 32 Rappt MD 7 Sept n 8, als boven van den gewezen
Officuier van gezondheid der 1e_ kl R C K Ilcken
te 's Hertogenbosch
Octb 28 4 Rappt RvSt 21 Octb n 229, ger 11 Sept n 32
_-_ MD om e&a
Novb 10 50 Rappt MD 2 Novb n 83, ger. 23 Octb n 4
_-_ Besluit fiat
Sept 11 33 Rappt MD 7 Sept n 9, als boven van den gepaspor
den milicien U van der Schaaf te Blya
(gemeente Ferwerderadeel)
_-_ Fiat missive
Octb 22 38 Rappt RvSt 14 Octb n 225, ger. 11 Sept n 33
_-_ MD om e&a
Novb 4 46 Rappt MD 28 Octb n 132, ger. 22 Octb n 38
_-_ Besluit fiat
___
          Vervolg op bladz 242.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0295

page title: 0242 [L] Militaire pensioenen - 1903/Sept/14 #69/74
 
242           Vervolg van bladz 241
1903 Dm & N       Militaire pensioenen
Sept 14 69/74 Rappt MD 9/10 Sept n 268/267 ____385, tot het verleenen
[slechte regel]
/74 van pensioen aan eenige militairen beneden
den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
Sept 15 14 Rappt MD 9 Sept n 254, om het advies van den RvSt
in te winnen nopens de pensioenreclame van
den gepasporteerden milicien Sergeant J
P. van Dongen te Breda
_-_ Fiat missive
Octb 28 7 Rappt RvSt 21 Octb n 234 ger. 15 Sept n 14
_-_ MD om e&a
Novb 11 38 Rappt MD 5 Novb n 97, ger. 28 Octb n 7
Novb 11 38 Rappt MD 5 Novb n 97, ger. 28 Octb n 7 
_-_ Besluit fiat

Sept 15 66 Rappt MD 11 Sept n 142, als boven ten behoeve van
den gewezen milicien T.C. Bosgoed.
Octb 28 6 Rappr RvSt 21 Octb n 323, ger. 15 Sept n 66
_-_ MD om e&a
Novb 10 51 Rappt MD 3 Novb n 59, ger. 28 Octb n 6
_-_ NBesluit fiat
Sept 15 67 Rappt MD 11 Sept n 143, als boven van den gepension
neerden Marechaussee van de 2e_ Divisie der Kon
Marechaussee J. Lok, wonende te Utrecht. _-_ Fiat missive
Novb 13 21 4 Novb n 240.ger. 15 Sept n 67
_-_ MD om e&a
Novb 25 47 Rappt MD 20 Novb n 81, ger. 13 Novb n 21
_-_ Besluit fiat
Sept 15 68 Rappt MD 11 Sept n 144 als boven ten behoeve van den ge
wezen miliocien E. Pruim te Kampen.
_-_ Fiat missive
Octb 28 5 Rappt RvSt 21 Octb n 231, ger. 15 Sept n 68
_-_ MD om e&a
Novb 11 39 Rappt MD 3 Novb n 58 ger. 28 Octb n 5
_-_ Besluit fiat
     Vervolg op baldz 243.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0296

page title: 0243 [R] Militaire pensioenen - 1903/Sept/15 #69
 
               Vervolg van bladz 242.         243
1903 Dm & N                Militaire pensioenen.
Sept 15 69 Rappt MD 11 Sept n 197, om advies van den RvSt
in te winnen nopens de pensioenreclame van
den gepensionneerden Marechaussee van de 2e_ Divisie
Kon. Marechaussee J.B. Maas wonende te Venray.
_-_ Fiat missive
Novb 4 2 Rappt RvSt 28 Octb n 241, ger. 18 Sept n 69
_-_ MD om e&a
Novb 17 40 Rappt MD 12 Novb n 75, ger. 4 Novb n 2
_-_ Besluit fiat
Sept 15 27 Rappt MD 10 Sept n 317, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvragen om toe
kenning of verhooging van pensioen van de
hierbij genoemde militairen.
_-_ Fiat missive
Sept 16 29 Rappt MD 14 Sept l. G72__ Kabt, tot het verleenen
van pensioen aan den Kapitein op non-acti
viteit H.J.F. van Overveldt, van het Wapen
der Infanterie.
_-_ Besluit fiat
Sept 18 27 Rappt MD 15 Sept n 337, om het advies van den RvSt
in te winnen nopens de pensioenreclame van
den gewezen tijdlijk gepensionneerden Sergeant
van het 7e_ Regt Infanterie P. Messie, thans
wonende te Amsterdam, _-_ Fiat missive
Novb 13 22 Rappt RvSt 4 Novb n 247, ger. 18 Sept n 37
_-_ MD om e&a
Novb 25 48 Rappt MD 20 Novb n 83, ger. 13 Novb n 22
_-_ Besluit fiat
Sept 18 38 Rappt MD 15 Sept n 334, als boven van den gepensionneerden
Sergeant van het Alg. Depot der Dicipline H.C.T. Lunpergals ??
_-_ Fiat missive
Novb 13 23 Rappt RvSt 4 Novb n 248, ger. 18 Sept n 38  Zie Decb 1903
_-_ MD om e&a
Novb 27 31 Rappt MD 23 Novb n 83, ger. 13 Novb n 23      n 20 bladz 321
_-_ Besluit fiat
___
      Vervolg op bladz 244
============================================================
NL HaNa H2 7823 0297

page title: 0244 [L] Militaire pensioenen - 1903/Sept/19 #13
 
244            Vervolg van bladz 243.
1903 Dm & No        Militaire pensioenen.
Sept 19 13 Rappt MD 15 Sept la P42__ Kabt, om machtiging
om afwijzend te beschikken op de aanvrage om
verhooging van pensioen ten behoeve van den
gepensionneerden Kapitein A.W. Bach
man, verpleegd wordendee te Veldwijk te Ermelo.
_-_ Fiat missive
Sept 21 18/20 Rappt MD 17 Sept n 249 en 252, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen bene
den den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
Sept 21 34 Rappt MD 17 Sept n 204, om het advies van den
RvSt in te winnen omtrent het verzoek van de
Weduwe van den Sergeant -Majoor titulair
(Sergeant) J. van Haarst, geboren T. Broeke
ma, vroeger wonende te Geertruidenberg
thans te 's Gravenhage, om toekenning van
Rijksweduwenpensioen.
_-_ Fiat missive
Novb 21 42 Rappt RvSt 11 Novb n 249, ger. 21 Sept n 34
_-_ MD om e&a
Decb 3 45 Rappt Md 30 Novb n 3, ger. 21 Novb n 42
_-_ Besluit fiat
Sept 22 62 Rappt MD 17 Sept n 254, om machtiging om af
wijzend te beschikken op de aanvragen van den
gewzen werkman 1e_ kl. bij de Constructie werk
plaatsen P.J. Huysse, om toekenning van pen
sioen en van de weduwe van den adjudant
Onderofficier dd. Officier K. Klijn, geb J Bru
nink om toekenning van weduwenpensioen.
_-_ Fiat missive
Sept 24 29 Rappt MD 22 Sept l. M74__ Kabt, tot het verleenen van
pensioen aan den Kapitein op non-activiteit van het
Wapen der genie W.M. Peletier, en hem te benoemen
tot Reserve Kapitein bij het Wapen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 245
============================================================
NL HaNa H2 7823 0298

page title: 0245 [R] Militaire pensioenen - 1903/Sept/28 #9
 
                       Vervolg van bladz 244              245
Dm
1903 Dm & N              Militaire pensioenen
Sept 28 9 Rappt MD 22 Sept n 280, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen beneden den
rang van Officier.
            Besluit fiat
Sept 30 60 Rappt MD 23 Sept l. ??74__ Kabt, om met in
trekking van het KB van 29 April 1903 n 17 bladz 222
voor zoover betreft de Eerste Luitenant J.J.
KorndPrffer vn het 1e_ Regt Infanterie, diens
pensioen nader te regelen.
_-_ Besluit fiat
Octb 5 21 Rappt MD 28 Sept n 226, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den tijdelijk gep[ensionneerden Sergeant
van het 5e_ Regt Infanterie C.W.F, Reyckers
thans wonende te Amersfoort
_-_ Fiat missive
Novb 21 43 Rappt RvSt 11 Novb n 250, ger. 5 Octb n 21
_-_ MD om e&a
Decb 7 56 Rappt MD 2 Decb n 93, ger. 21 Novb n 43
_-_ Besluit fiat
Octb 7 52 Rappt MD 1 octb n 42, tot het verleenen van
pensioen aan den gewezen werkman bij het
Magazijn van nachtleger te Hoorn, C. Wijnstok
_-_ Besluit fiat
Octb 7 53/54 Rappt MD 29 Sept n 200, als boven aan eenige
militairen beneden den rang van Officier.
_-_ Besluiten fiat
Octb 8 27 Rappt MD 29 Sept n 201, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvragen
van den gewezen tijdelijk gepensionneerden hu
zaar A van den Berg en de gewezen miliciens
V.G. Beekman en H.Drenth, om vernieuwing
dan wel toekenning van pensioen.
_-_ Fiat missive
___
           Vervolg op bladz 246.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0299

page title: 0246 [L] Militaire pensioenen - 1903/Octb/8 #23
 
246         Vervolg van bladz 245
1903 Dm & N      Militaire pensioenen.
Octb 8 23 Rappt MD 1 Octb n 36, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van de weduwe van den Machinist bij de Mi
litaire bakkerij te Naarden J. Tolhoek geboren
H. Vermaas te Naarden.
_-_ Fiat missive
Novb 21 48 Rappt RvSt 11 Novb n 251, ger. 8 Octb n23
_-_ MD om e&a
Decb 4 35 Rappt MD 30 Novb n 4, ger. 21 Novb n 48
_-_ Besluit fiat
Octb 12 15/16 Rappt MD 6 Octb n 207 en 209, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen beneden den
rang van Officier
_-_ besluiten fiat
Octb 13 13 Rappt MD 6 Octb n 208, om machtiging om af
wijkend te beschikken op de aanvrage van de
weduwe van den Administrateur W. Beve
lander geboren A. de Lathouder om toeken
ning van Rijksweduwenpensioen.
_-_ Fiat missive
Octb 13 14 Rappt MD 6 Octb n 199, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioenre
clame van den gepasporteerden huzaar
M. Westerhout te 's Gravenhage.
_-_ Fiat Missive
Novb 25 26 Rappt RvSt 18 Novb n 257, ger. 13 Octb n 14
_-_ MD om e&a
Decb 7 57 Rappt MD 2 Decb n 94, ger. 25 Novb n 26
_-_ Besluit fiat
Octb 19 17 Rappt ND 13 Octb L. B80__ Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den Kapitein G.J. Ba
ron van Slingerlandt, van het 2e_ Regt
Infanterie.
_-_ Besluit fiat
___
        Vervolg op baldz 247.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0300

page title: 0247 [R] Militaire pensioenen - 1903/Octb/19 #26/28
 
            Vervolg van bladz 246        247
1903 Dm & N       Militaire Pensioenen.
Octb 19 26/28 Rappt MD 12 Octb n 84/88, tot het verleenen van
pensioen aan de hierbij genoemde gewezen
militairen beneden den rang van Officier
_-_ Besluit fiat
Octb 20 7 Rappt MD 13 Octb n 3, om het advies van den RvSt
in te winnen nopens de pensioenreclame van den
gewezen tijdelijk gepensionneerde Wachtmeester
J.B.G. Mader te Bussum.
_-_ Fiat missive
Novb 25 27 Rappt RvSt 18 Novb n 260, ger. 20 Octb n 7
_-_ MD om e&a
Decb 8 48 Rappt MD 3 Decb n 126, ger. 25 Novb n 27
_-_ Besluit fiat
Octb 20 8 Rappt MD 13 Octb n 16, om machtiging om af
wijkend te beschikken op de aanvrage om pensioen
van de weduwe van den Opperwachtmeester
titulair (Wachtmeester) bij het 3e_ Regt Huzaren
M. van Turnhout geb A. Helgi.
_-_ Fiat missive
Octb 23 9 Rappt MD 17 Octb n 22, tot het verleenen van
pensioen aan den Werkman 1e_ kl. bij de Muni
tiefabriek, I. van den Berg.
_-_ Besluit fiat
Octb 23 12 Rappt MD 17 Octb l. A81__ Kabt, als boven aan     Vacature
den Kapitein P.A. van den Meulen, van het     Zie aangehecht
Regt Grenadiers en jagers.       te Notas__
_-_ Besluit fiat
Octb 26 82/83 Rappt MD 19 Octb n 81, als boven aan de
hierbij genoemde militairen beneden den
rang van Officier.
_-_ Besluit fiat
____
       Vervolg op bladz 248

============================================================
NL HaNa H2 7823 0301

page title: 0248 [L] Militaire pensioenen - 1903/Octb/27 #11
 
 ... Meester ...
 ... e ... Kolonels ... Oostee ...
 ... Inrichtingen ...
_-_ Fiat missive
 ... Rappt ...
 ... het ... 8 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0302

page title: 0249 [R] Militaire pensioenen - 1903/Octb/29 #17
 
 ... i ... D ...
 ... @NUMERO ...
 ... pensioenreclame ...
 ... Kanonnier ...
 ... V ... 2e ...
G. Beekman te Utrecht. _-_ Fiat missive
============================================================
NL HaNa H2 7823 0303

page title: 0250 [L] Militaire pensioenen - 1903/Octb/31 #9
 
 ... Rappt ...
 ... overweging ... aanhangig_te ...
 ... ken ...
 ... e ... Constructie ... werk ...
plaatsen P.J. Huisse te Delft.
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 26 ... g ... 31 ... 8 ... 3 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Rappt ...
 ... gewezen ...
 ... d ... e ... pensioenreclame ...
 ... d ...
 ... Infanterie ... thans ...
wonende te Rotterdam
_-_ Fiat missive
 ... beschikken ... afwijzend_te ...
 ... daggeld ... werkzaam ...
 ... eenige ... gewezen ...
 ... ang ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0304

page title: 0251 [R] Militaire pensioenen - 1903/Novb/10 #49
 
Vervolg van bladz 250. 251 Dm 
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... strekkende ...
 ... in ... @WIT ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... doen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... n ... diens ...
 ... op ... d ... e ... zend ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0305

page title: 0252 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/2 #21
 
 ... 1901 ...
 ... Boodschap ...
Staatsblad nr 134
============================================
Schermer te Amsterdam, op zijn verzoek
 ... lag ... adjunct ... ervol ...
 ... het ... B ... 21 ... Octb ...
 ... Baan ...
 ... gericht ...
 ... Vesting ...
 ... om ...
 ... komende ...
 ... bank ... tot ...
 ... Agenda ... @LIJN_BESLISSING ... Het ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0306

page title: 0253 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/6 #26
 
 ... beschikbaar ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1901 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... bank ... d ...
 ... verleenen ...
 ... een ...
 ... verzekerden ...
 ... uitbetaling ...
 ... zal ... zooveel ...
 ... Zaandam ...
 ... die ...
 ... waarbij ... haar ...
 ... fabriek ... het ... oprichten ...
 ... 8 ... 20 ...
tie van Staatsspoorwegen te Utrecht
 ... Stoom ... het ...
 ... ketel ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0307

page title: 0254 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/10 #28
 
 ... schikking ...
 ... G ...
 ... KB ... 20 ...
 ... 20 ...
 ... verbetering ...
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen
 ... d ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0308

page title: 0255 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/14 #43
 
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... wijziging ... @WIT ... voordracht ...
 ... n ... 9 ... 1 ...
 ... maatregel ... tot ... v ...
 ... Rappt ...
 ... BD_om ...
 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ... @ASCENDER ...
 ... Arnhem ... een ... besluit ...
 ... waarbij ...
 ... is ... g ...
 ... van ... fabriek ... exploitatie ...
 ... het ... door ...
Hunkemoeller, te Amsterdam, tegen een
 ... B ... d ...
 ... unning ... is ...
 ... inrichting ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0309

page title: 0256 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/17 #62
 
 ... zelf ...
 ... d ... 1901 ... voor ... den ...
 ... bedrijven ... alle ...
 ... d ... at ...
 ... bovenstd ...
 ... als ...
 ... ond ... d ... at ... Dept ... van ...
 ... personeel ...
 ... D ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0310

page title: 0257 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/20 #6
 
 ... de ... A ... Riepenhoff ... v ...
te Amsterdam ingesteld beroep tegen een
 ... Amsterdam ... waarbij ...
 ... is ... haar ... afwijzend ...
 ... voorwaarden ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... verdere ...
 ... gaskracht ... g ... exploitatie ...
 ... even ...
 ... i ... @R_top ...
 ... het_beroep ... beschikking ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... oprichten ...
 ... inrichting ...
 ... het ...
 ... vleeschwaren ... op ... een ...
Jan 21 17 Rappt BD 19 Jan n 9 Kabt, ter benoeming
 ... genoemde ... Agent ...
 ... 8 ... Chef ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0311

page title: 0258 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/23 #30
 
 ... aar ... beroep ...
 ... L ... naar ...
 ... Maastricht ...
 ... door ...
 ... ingebrachte ...
 ... voor ...
 ... tot ...
 ... d ...
 ... de ...
 ... en ...
 ... risico ...
 ... werk ...
 ... dragen ... e ... hierbij ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0312

page title: 0259 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/26 #32
 
 ... schikking ...
 ... Vennootschap ... C ... Wolff ... C ...
 ... waarbij ... haar ... is ...
 ... tot ... oprichten ... van ... geweigerd ...
 ... GJ ... vies ... het_beroep ...
 ... Sloot ... te ...
 ... afwijzend ... beschikt ...
 ... en ...
 ... g ... waarbij ... Lok ... B ...
 ... s ...
 ... oprichten ... verl ...
 ... ger ... BD ...
 ... 2_Feb ...
 ... n ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0313

page title: 0260 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/26 #50
 
 ... werkgevers ... genoemde ...
 ... ongevallenwet ...
 ... 0 ...
 ... dragen ... aan ... hierbij ... genoemde ...
 ... zooveel ... d ... e ... ten ...
 ... Kolonien ... ressorterende ... die ...
 ... de ... ong ... wet ... grond ...
 ... zullen ... zekerd ...
 ... werkgevers ...
 ... 1903 ... het ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0314

page title: 0261 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/26 #54
 
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... door ... C ...
 ... zaak ... gelastigde ... A ...
 ... Mu ...
 ... van ... een ... stoom ...
 ... d ...
 ... Rappt ...
 ... vaststelling ...
 ... daarin ...
 ... Gils ... Kapitein ...
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen uit
 ... benoemen_tot ...
 ... Rijksverzekerings ... bank ...
 ... B ... 598 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... zal ... afschrift ...
 ... aan_Dir ... 73 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0315

page title: 0262 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/28 #24
 
 ... J ... B ... akker ... te ...
 ... Groningen ... waarbij_aan ... B ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... is ...
 ... 3 ... 6 ...
 ... reinig ... transporteeren ...
 ... het ... plaatsen ...
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... risico ... der ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0316

page title: 0263 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/30 #17
 
 ... @vertical_stroke ...
 ... B&W ...
 ... waarbij ... L ... Evers ... die ...
 ... is ... het ... oprichten ... unning ...
 ... 2 ...
 ... Deventer ... @WIT ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... waarbij ... haar ... @LIJN_DIAGONAAL ... Deventer ...
 ... hare ... inrichting ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... ingesteld ... @LIJN_DIAGONAAL ... op ...
 ... een ... tegen ...
 ... B ... Munster ... aldaar ... @VUILWIT ... @LIJN_DIAGONAAL ... waarbij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0317

page title: 0264 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/30 #22
 
 ... de_overweging ... den_RvSt ...
 ... van ... voordracht ... OB ... tot ...
 ... alg ...
 ... Rappt ...
Staatsblad no 87
 ... voordr ... acht ...
 ... te ... mogelijk ...
 ... 3 ...
 ... en ... van ... de ...
 ... raad ...
Staatsblad nr 41
 ... l ...
 ... 1901 ... ten ... III ...
 ... in ... bedrijven ...
 ... 20 ... welke ...
 ... slechts ... een ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0318

page title: 0265 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/31 #44
 
 ... werkgevers ... die ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... g ... @LIJN_DIAGONAAL ... ongevallen ...
 ... dat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... in ...
 ... welke ... rechtspersoon ...
 ... zoover ... die ... bezit ...
 ... met ... heden ...
 ... d ... in_het ...
 ... gever ... geen ...
 ... g ... KB ... g ...
 ... opgave ... te ... @LIJN_DIAGONAAL ... H ...
 ... wie ... werkgevers ...
 ... tot ... aanvulling ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0319

page title: 0266 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/10 #1/17
 
 ... strekkende ...
 ... 19 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0320

page title: 0267 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/11 #52
 
 ... herstelling ...
 ... 1903 ... n ... 26 ...
 ... beroep ... op ...
te Amsterdam tegen een besluit van B & W
 ... firma ... Haccon ...
 ... voor ... een ... proeftijd ... voorwaardelijk ...
van 4 maanden vergunning is verleend tot
 ... van ... het ...
 ... 8 ...
 ... eene ...
 ... van_de ... het ... in ...
 ... d ... boekerij ... van ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0321

page title: 0268 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/10 #2
 
 ... proeftijd ...
van 2 maanden vergunning is verleend
 ... van ...
 ... in ... @LIJN_HORIZONTAAL ...
 ... H ... 3 ...
 ... ger ... z ...
_-_ Besluit fiat
 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... 1 ... 3 ... 8 ... K ... Rappt ...
tot controleerende geneeskundigen der Rijks
la Faille te Amsterdam, Dr. C.H. van
Herwerd te Tienhoven en Dr F. Bijle veld te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
 ... een ... te ...
 ... oprichten ...
 ... stokerij ... en ...
_-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0322

page title: 0269 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/19 #35
 
 ... Hey ... schikking ...
 ... a ... s ...
 ... waarbij ... de ...
 ... Boek ... Kuns ...
 ... het ... oprichten ... verg ... unning ...
 ... @NUMERO ...
 ... inspecteur ...
 ... @SPATIE ... benoemen ...
 ... verkiezen_tot ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... arbeid ...
voor de Confectiebedrijven te Amsterdam.
 ... overweging ... d ...
 ... voordracht ... tot ...
 ... maatregel ... @LIJN_DIAGONAAL ...
Staatsblad no 86. Zie 14 Jan 1910
 ... @vertical_stroke ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0323

page title: 0270 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/20 #61
 
 ... Rappt ...
 ... overweeging ...
door A. van der Meer te s Gravenhage
 ... g ... vergun ...
 ... het ... oprichten ... was ...
 ... aanhangig_te ...
 ... @R_top ...
Hooning te Amsterdam ingesteld beroep
 ... g ... en ...
 ... verg ...
_-_ Fiat missive
 ... wie ... opgave ...
 ... F ... @LIJN_BESLISSING ... @R_top ...
 ... eb ... 3 ... 104 ...
 ... F ... @TOP_F_CALLIG ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0324

page title: 0271 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/21 #55/56
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aan ...
 ... Zie ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0325

page title: 0272 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/5 #54
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... vies ...
 ... is ... Zantvoort ...
 ... den_RvSt ...
 ... Sampers ...
 ... B ...
 ... voorwaardelijk ...
en voor een proeftijd vergunning is verleend
 ... v ... oprichten ...
 ... g ... hoornvee ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... Fiat ... @R_top ...
 ... 6 ... RapptRvSt ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @R_top ...
Feb 26 56 Rappt BD 24 Feb n 48 Kabt, ter benoeming tot
============================================================
NL HaNa H2 7823 0326

page title: 0273 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Jan/24 #36
 
 ... @NUMERO ...
 ... en ... 8 ... der ...
 ... en ...
 ... Commissarissen ... en ... v ...
 ... zich ... krachtens ... die ... wet ... die ...
 ... ond ...
 ... BD ... e ... @R_top ...
 ... g ... 36 ... 8 ...
 ... overweging ... d ...
 ... van ...
 ... en ... bevoegdheden ... werkkring ...
 ... art ...
 ... pecteurs ... Veiligheids ...
 ... d ... van ...
 ... de_Substituut ... Griffier ... d ...
 ... benevens ...
 ... en ... e ...
 ... en ...
 ... benoemden ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0327

page title: 0274 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Feb/28 #60
 
 ... d ... te ... verleenen ...
 ... de ...
noeming van J. Bruins te Amsterdam
 ... bedrag ... 2e ...
 ... van ... d ... g ... bureelkosten ...
 ... die ... gedurende ... werk ...
 ... bestuur ...
 ... We ...
 ... Vecht ... Wet ...
 ... van ... drecht ... een ...
 ... bes ...
 ... tot ... verg ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0328

page title: 0275 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/3 #2/5 57/61
 
 ... strekkende ...
 ... de ... g ... er ...
 ... hierbij ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0329

page title: 0276 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/5 #46
 
 ... overweg ...
 ... te ...
 ... beroep ... Almelo ...
 ... Ambt ... Almelo ...
bij hem vergunning is geweigerd voor het
 ... @R_top ...
 ... C ... van ... t ... Alkmaar ... het ...
 ... besluit ... ing ...
 ... is ...
 ... dat ... jaarwedden ...
 ... bode ... n ... Centralen ...
 ... beroep ... en ... enkele ... en ... van ...
 ... ingaan ...
Maart 9 8 Rappt BD 6 Maart n 9, Kabt, ter benoeming tot
 ... Rijksverzekerings ... bank ... d ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0330

page title: 0277 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/9 #11
 
 ... Rappt ...
 ... tot ... aanvulling ... @LIJN_DIAGONAAL ... @SPATIE ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... van ... d ...
 ... arbeid ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Utrecht ... @LIJN_DIAGONAAL ... voor ... voedings ...
bij den Raad van Beroep te 's Gravenhage
 ... plaats ...
 ... d ... e ... verleenen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... wet ... 1901 ... risico ...
 ... harer ... werklieden ...
 ... stoombooten ... de ... Wester ... op ...
 ... aan ...
 ... bank ...
Nieuwe Eerste Nederlandsche te 's Gravenhage. _-_ Besluit fiat
 ... Mr ... land ...
 ... met ... B ... evers ...
 ... beroep ... Griffier ...
trecht, Hoogeveen en Groningen op hun ver
zoek eervol ontslag te verleenen de eerste
 ... als ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0331

page title: 0278 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/13 #1/2
 
 ... werkgevers ... wie ... opgave ...
risico der verzekering hunner werklieden over te
 ... Fokker ...
 ... beediging ...
 ... JD ...
 ... einde ... zal ... Fokker ...
 ... 0 ...
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... Verbaal ... 8 ...
 ... Fokker ... met ...
 ... 75 ...
 ... zegelkosten ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0332

page title: 0279 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/7 #59
 
 ... Rappt ...
vennootschap Groningen Maatschij tot exploitatie
van onroerende goederen te Groningen is toege
 ... risico ... der ... het ...
 ... 3 ... 31 ...
 ... omschreven ... 1903 ...
 ... s@f ...
 ... Zie ...
 ... Het ...
 ... e ... adj ... inspecteurs ...
 ... ingang ... van ...
 ... Kabt ...
 ... verzekeringsbank ... tot ...
 ... P. ... Witt ...
Secretarie te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0333

page title: 0280 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/19 #40
 
 ... overweging ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... bezwaren ... de ...
 ... de ... g ... steenbakkerij ...
 ... wege ...
 ... April ...
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... 1903 ... bladz ...
 ... m ... het ... D ...
 ... d ... ontwerpen ... tot ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... krachtens ...
 ... Jan ... 4 ...
 ... d ... Veilig ...
 ... 2 ... @LIJN_DUBBELE_ONDERSTREPING ...
 ... 1906 ...
 ... 5 ... 1906 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0334

page title: 0281 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/21 #31
 
 ... Rappt ...
 ... Dept ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... besluit_van ... B&W ... die ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... waarbij ... hem ...
der benoeming van W. Visser te Amsterdam
 ... Rijksverzekeringsbank ... tot ... Agent ...
 ... met ... strekkende ...
 ... 1901 ...
Verzekering Maatschappij of vereeniging
 ... voren ... 5 ...
 ... @FRAC_41_42 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0335

page title: 0282 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/25 #47
 
 ... overweging ...
 ... besluiten ...
 ... waarbij_hem ... unning ... g ...
 ... vellen ...
door R.J. Bakker te Amsterdam ingesteld
 ... een ... die ...
 ... is ... gewei ... g ...
 ... Rappt ...
 ... 19 ...
van Staatsspoorwegen te Utrecht tot het bij
============================================================
NL HaNa H2 7823 0336

page title: 0283 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Maart/31 #24
 
 ... zaken ...
 ... d ... kelder ...
Chemisch Laboratorium der Rijks Universiteit te Leiden. _-_ Besluit fiat
 ... strekkende ...
 ... 1901 ...
 ... dragen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 8 ...
 ... BD ...
 ... aan ... @LIJN_BESLISSING_Per ...
 ... @FRAC_8_9_en_11 ...
 ... boven ... @FRAC_20_26 ...
 ... 24 ... @FRAC_20_24 ...
 ... 5 ... 29 ...
 ... @FRAC_19_22 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... Per_missives ...
 ... @PUNT ... @FRAC_1_3a5 ...
 ... @FRAC_31_34 ...
 ... missives ...
 ... @FRAC_15_18 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0337

page title: 0284 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/6 #17
 
 ... Adviseur ...
 ... voor ... bureelkosten ...
 ... en ... van ... aanschaffing ...
 ... 1903 ... behoorenden ... B ...
 ... einde ... naam ...
 ... daarin ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... April ... n ...
 ... Administratie ... van ... verg ...
 ... Spoorweg ... d ...
te Amsterdam tot oprichting van eene inrich
============================================================
NL HaNa H2 7823 0338

page title: 0285 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/9 #37
 
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... beroep ...
 ... hem ... verg ... unning ... is ... g ... doorn ... waarbij ...
 ... voor ... het ... oprichten ...
_-_ Fiat missive
April 14 90 Rappt JD 9 April n 73, A. Kabt. ter benoeming
 ... griffie ... plaatsvervangend ...
 ... April ... 28 ...
 ... 8 ... April ... 3 ... 87 ... ger ... 14 ... April ... 23 ... BD ...
 ... ingang ... jaarwedde ... door ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0339

page title: 0286 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/18 #18
 
het voor A.P. Spijker te Amsterdam ingesteld
 ... besluit ... die ... beroep ...
 ... waarbij ...
 ... het ... oprichten ...
 ... gasmotor ... van ... een ...
 ... is ... ingetrokken ... koffie ...
 ... c ...
 ... C ...
 ... als ... waarbij ...
 ... voor ...
 ... geven ... Kamp ...
 ... c ...
 ... Kampen ... tegen ... een ...
 ... Directie ... bij_aan ...
ramische Kunstinrichting vergunning was
============================================================
NL HaNa H2 7823 0340

page title: 0287 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/21 #46
 
 ... Museum ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... en ... ziekten ... voorkoming ...
 ... aan ... M ...
 ... eene ...
April 22 33 Rappt BD 18 April n 9 Kabt, ter benoeming
 ... verzekerings ... bank ... C. ...
van der Burg te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
 ... ener ...
 ... en ...
 ... een ...
 ... e ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0341

page title: 0288 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/22 #40
 
 ... Hollandsche ...
weg Maatschij te Amsterdam, vergunning
 ... het ... stoom ... verleenen ...
ketel in het watergebouw te Gorinchem. _-_ Besluit fiat
 ... tot ...
 ... art ...
Staatsblad no 142
 ... d ... te ... genoemde ... werkgevers ...
 ... risico ... d ...
 ... over_te ... dragen ... werklieden ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0342

page title: 0289 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/27 #38 en 109 [getal 109 gecontroleerd aan originele document]
 
 ... wie ... @WIT ...
 ... werklieden ... het ...
 ... Rappt ...
 ... Zie ...
 ... 14 ...
 ... November ... 3 ...
 ... ingestelde ... plaatselijke ... 20 ...
 ... Zaandam ...
 ... een ... die ... tegen ...
 ... verleend_tot ...
 ... inrichting ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0343

page title: 0290 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/April/28 #34
 
 ... @NUMERO ...
 ... te ...
 ... die ...
waarbij aan H. Prior te Utrecht voorwaar
 ... unning ... is ... d ...
_-_ Fiat missive
 ... Rappt ...
 ... die ...
 ... waarbij ... is ...
 ... oprichten ... f ...
 ... van ...
 ... bank ... verzekerings ...
_-_ Besluit fiat
Mei 2 27 Rappt BD 29 April n 131 Kabt, ter benoeming tot
 ... arbeids ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0344

page title: 0291 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/4 #45
 
 ... voor ...
 ... i ...
 ... machtig ...
(firma H.F. Korthals & Co) te Amsterdam
 ... van ...
 ... verg ... unning ... werd ... om ...
 ... 8 ... 26 ...
 ... 307 ...
 ... Novb ... M ...
 ... rappt ...
 ... de ...
 ... Delft ... ing ... op ...
 ... drie ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0345

page title: 0292 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/7 #46
 
giche, Hoogstad, op zijn verzoek eervol ontslag
 ... Adj ... de ...
 ... @B_top ... Verzekerings ...
_-_ Besluit fiat
1e halfjaar 1903 van het bedrag der toelages
 ... edurende ... person ...
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen
 ... arbeid ... het ...
 ... Rappt ...
 ... en ... Voorzitters ...
 ... v ... e ... bij ... Voorzitter ...
 ... 20 ... plaatselijke ...
 ... 86 ...
 ... Steenbakkerij ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0346

page title: 0293 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/16 #34
 
 ... dragen ... zelf ... het ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... en ... enkele ...
 ... echt ... tot ...
 ... het ...
 ... arbeid ...
 ... het ... hage ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0347

page title: 0294 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/18 #17
 
 ... RvSt ...
 ... te ...
 ... die ...
 ... is ...
 ... @lus_descender ...
_-_ Fiat missive
 ... e ...
 ... geregelde ... risico ...
 ... ...
 ... 28 ... @FRAC_22_25 ...
 ... 3 ...
 ... @PUNT ... @FRAC_13_20 ...
 ... @FRAC_17_18 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0348

page title: 0295 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/19 #38
 
 ... Rappt ...
maatschij te Amsterdam tot het oprichten van
 ... het ...
 ... Jan ... 3 ... van ...
 ... Lok ... Vollenhove ... waarbij ... aan ...
 ... en ...
 ... o ... aangetroffen ... envelop ...
 ... worden ... Klerk ... om ... aangesteld ...
bij de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam
 ... de ... plaatsvervang ...
 ... e ... hierbij ...
 ... betrek ...
den Raad van Beroep (Ongevallenverzekering)
te Groningen.
 ... Rappt ...
 ... H ...
 ... bekrachtigen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0349

page title: 0296 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/23 #105
 
 ... van ...
 ... van ...
van de confectiebedrijven te Rotterdam
 ... van ... arbeid ...
 ... de ... het ... Vischersbedrijf ...
 ... en ... Zaterdag ...
 ... de_overweging ... aanhangig_te ... om ... en ...
 ... wetsontwerp ... wijziging ...
 ... 30 ... 8 ...
 ... 22 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... B ...
 ... JD ... 6 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0350

page title: 0297 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Mei/30 #41
 
 ... voor ... ge ...
neeskundigen der Rijksverzekeringsbank.
 ... BD ... dat ... M ...
 ... te ...
 ... 1901 ... 18 ...
 ... verzekeringsbank ...
 ... Oorlog ...
 ... ten ... m ...
Amsterdam in de gemeente Sloten (NH). _-_ Besluit fiat
 ... Dr ... Hoog ...
 ... L ...
 ... het ... als ... Poly ... technische ...
 ... in ... ommissie ...
 ... rapport ... breng ...
 ... gemaakte ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0351

page title: 0298 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juni/11 #24
 
 ... d ...
 ... wetsontwerp ...
 ... arbeid ... bescherming ...
 ... @R_top ...
Juni 12 27 Rappt BD 9 Juni n 5344, ter benoeming tot
 ... de ... arbeidsinspectie ...
 ... de ... Maatschij ...
 ... het ...
 ... gebouw ... op ...
 ... verkl ... d ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0352

page title: 0299 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juni/15 #3
 
Dm
 ... de_overweging ...
 ... Geerts ...
Broekman te Amsterdam ingestelde beroepen
 ... die ... een ...
 ... waarbij_aan ...
 ... Melkinrich ... Directeur ...
 ... is ...
 ... van ... oprichten ...
_-_ Fiat missive
Juni 15 61 Rappt BD 12 Juni n 2288, ter benoeming tot
 ... Visser ...
 ... bij ... @LIJN_DIAGONAAL ... der ... plaatselijke ...
 ... der ...
 ... Valkenswaard ... Hoekx ... zetel ...
 ... uitbreiding ...
 ... eene ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0353

page title: 0300 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juni/17 #12
 
 ... Rappt ...
 ... J.W. ... griffier ... Jhr ... Mr ...
Raad van beroep te 's Gravenhage
 ... door ... beslissing ...
 ... ken ...
 ... Delfzijl ...
 ... B&W ... van ... die ... g ... emeente ...
 ... verg ... g ...
 ... het ...
 ... aan ... Oude ...
 ... @TOP_F_CALLIG ...
_-_ Fiat missive
 ... de ...
 ... sico ... verzekering ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0354

page title: 0301 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juni/20 #45
 
 ... 90 ... 3 ...
 ... van ... arbeid ...
 ... 153 ...
 ... 89 ... 21 ...
 ... @FRAC_148_14 ... 897 ... 21 ...
 ... g ...
 ... het ... Vesting ...
 ... wel ... der ...
 ... worden ... geplaatst ...
 ... te ...
 ... Oorlog ...
 ... JD ... o ...
 ... t ... beschikking ...
 ... 77 ... g ... JD ... 26 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0355

page title: 0302 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/1 #47
 
 ... Utrecht_tot ...
 ... oprichten ...
 ... gelegen ...
 ... huishoudelijk ...
 ... zien ... van ...
Kaars te Amsterdam ingesteld beroep
 ... van ... B&W ... Amsterdam ...
 ... weigering_tot ... zake ...
 ... 26 ... bladz ...
 ... te ... t ... H ... G ...
 ... Rappt ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0356

page title: 0303 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/6 #13
 
 ... van ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... waarbij ... is ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @VUILWIT ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Octb ... 53 ...
 ... B ...
 ... boven ...
 ... is ... tot ... @LIJN_DIAGONAAL ... Venlo ...
 ... huidenzouterij ... @LIJN_DIAGONAAL ... eener ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... waarbij ... Hengelo ...
 ... is ... @LIJN_DIAGONAAL ... verg ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0357

page title: 0304 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/6 #16
 
 ... @NUMERO ...
 ... aanhangig_te ...
 ... ken ...
 ... die ...
 ... stoomketel ...
 ... 8 ... paarde ...
 ... 35 ... WD ...
 ... Maatschij ...
 ... centrale ... hamer ... in ...
 ... de ... een ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0358

page title: 0305 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/7 #79
 
 ... ger ... 3 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
_-_ Notificatie
Juli 10 24 Rappt BD 7 Juli, n 112, Kabt, ter benoeming
 ... g ... tot ...
 ... verzekeringsbank ...
 ... Voorzitters ... 3 ...
 ... d ... hierbij ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0359

page title: 0306 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/11 #13
 
 ... Rappt ...
 ... Wieland ...
 ... Vers ...
 ... beroep ... tegen ... B&W ... ingesteld ...
 ... voorwaardelijk ...
 ... unning ...
 ... bewaarplaatsen ...
 ... Korte ...
 ... 233 ... ger ... 12 ... Rappt ...
_-_ Besluiten fiat
 ... A ...
 ... lag ... Rijks ...
 ... en ... H ...
 ... onderzoek ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0360

page title: 0307 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/20 #77
 
 ... hierbij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Gravenhage ...
 ... geneeskundig ... onderzoeken ... @LIJN_DIAGONAAL ... het ...
 ... van ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... overweging ...
 ... M ...
 ... die ...
gemeente, waarbij hem vergunning is gewei
 ... in ... gelegen ... buskruit ...
Juli 22 41 Rappt BD 20 Juli n 6450 ter benoeming tot
 ... de ...
als klerk F.B. van der Zijl te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0361

page title: 0308 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/23 #31
 
 ... der ... 2= ... o ...
 ... ing ... bezwaren ...
 ... den ...
het garnizoen te Roermond. _-_ Fiat missive
 ... Oorlog ...
op de Bildstraat gemeente Utrecht. _-_ Besluit fiat
 ... werkgevers ... noemde ...
_-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0362

page title: 0309 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/27 #63
 
 ... Rappt ...
 ... het ...
 ... fabriek ... tot ... uit ...
bij den RvSt de overweging aanhangig te
 ... te ... van ...
 ... St ...
 ... van ...
 ... geweigerd ...
 ... voor ...
 ... Kruissink ... i ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0363

page title: 0310 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Juli/31 #49
 
 ... ingang ... jaarwedde ...
 ... benoemden ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... bij_den ...
 ... op ... vlakte ... een ...
_-_ Fiat missive
 ... ongegrond ... gevraag ... Z ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0364

page title: 0311 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/5 #8
 
Aug 5 8 Rappt BD & WD 23/31 Juli no 1883, tot goedkeuring
 ... 8 ... D ...
dat door het Dept van Binnenl. Zaken wordt
overgegaan tot de oprichting van drie stoom
ketels en drie stoomdynamo's ten behoeve
van het gebouw voor Toegepaste Natuurkun
de te Delft.
          _-_ Besluit fiat
 ... van_der ...
 ... C ...
 ... het ...
 ... bestemming ... der ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 3 ... tot ... noeming ...
 ... arbeid ... opzichte ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0365

page title: 0312 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/8 #16
 
 ... Rappt ...
de firma Lambert van den Bogaert te 
 ... Hertogenbosch ...
 ... B&W ... Nijmegen ... waarbij ... hem ...
vergunning is geweigerd tot oprichting eener
Aug 12 20 Rappt BD 7 Aug n 6834, ter benoeming
 ... geneeskundige ... Rijks ...
 ... plaatsvervang ...
 ... 2e ... d ... e ... Machinist ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0366

page title: 0313 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/15 #19
 
 ... bij_den ...
 ... P_ ... een ...
 ... een ...
 ... die ... gemeente ...
 ... is ...
 ... g ... zijner ...
 ... in ... mos ...
 ... gelegen ...
 ... @R_top ...
 ... aanvulling ...
 ... plaatsen ... twee ...
 ... arbeid ...
 ... Nijmegen ... op ... Woensdag ...
 ... overweging ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... die ... van ...
 ... voorwaarde ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0367

page title: 0314 [L] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/22 #20
 
 ... overweging ...
 ... Walter ... Renard ...
 ... Amsterdam ... waarbij ...
 ... Schrempft ...
 ... 's ... Gravenhage ...
besluit van B&W van s Gravenhage
houdende weigering van vergunning
 ... oprichten ...
Scheveningen en gemeente s Gravenhage. _-_ Fiat missive
 ... 259 ... ger ... Octb ... 3 ...
_-_ Besluit fiat
 ... Association ... subsidie ...
 ... internationale ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0368

page title: 0315 [R] Fabrieken, Trafieken, Neringen en Bedrijven - 1903/Aug/22 #36
 
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... v ...
kamer van arbeid voor de bloembollen teelt te Sassenheim. _-_ Besluit fiat
 ... van ... van_de ... het ...
 ... en ...
 ... inrichting ...
 ... de ... magazijn ...
 ... arbeid ...
 ... van ... Doesburg ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0369

page title: 0316 [L] Naturalisatie - 1903/Jan/2 #24
 
 ... C ... F ...
 ... de ... StGenl ...
 ... Miss ...
 ... s@f ... 26 ... @LIJN_BESLISSING_Mis ...
Staatsblad n 29.
 ... d ... e ...
 ... wetsontwerpen ... tot ...
 ... JD ... 39 ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ...
============================================
============================================================
NL HaNa H2 7823 0370

page title: 0317 [R] Naturalisatie - 1903/Jan/17 #52
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... JD ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... niet ...
 ... wetsontwerp ...
 ... 1903 ...
 ... voorstel ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... te ... bij ...
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Miss ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ...
 ... April ... 3 ... om ... tot ...
 ... intrekking ...
 ... Boodschap ...
Staatsbladen nrs 186/191
============================================================
NL HaNa H2 7823 0371

page title: 0318 [L] Naturalisatie - 1903/Maart/28 #35
 
 ... Rappt ...
 ... overweging ...
 ... wetsontwerpen ...
 ... Rappt ...
 ... 22 ... Missive ...
Staatsbladen nrs 175 / 185
============================================
 ... Rappt ...
 ... de_Tweed ... @LIJN_BESLISSING ... Boodschap ...
 ... 28 ...
 ... RvSt ...
============================================
 ... JD ...
 ... kosten ...
 ... naturalis ...
 ... van_de ...
 ... art ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0372

page title: 0319 [R] Naturalisatie - 1903/Sept/15 #15
 
 ... R ...
 ... Rappt ...
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl. 
 ... kennisgeving ... Missive ...
 ... alsvoren ...
Staatsbladen nr 313=324
============================================================
NL HaNa H2 7823 0373

page title: 0320 [L] Militaire pensioenen - 1903/Novb/20 #28
 
 ... Bolle ...
 ... Regt ...
 ... Huzaren ...
 ... den ... enige ...
 ... beschikken ... op ... @DESCENDER_HAAK ... afwijzend_te ...
 ... den ...
 ... d ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0374

page title: 0321 [R] Militaire pensioenen - 1903/Novb/30 #15
 
 ... aanvragen ... afwijzend_te ...
 ... miliciens ...
 ... de ... pensioenreclame ...
 ... KB ...
 ... op ...
 ... in ...
 ... om ... Rappt_MD ... 15 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0375

page title: 0322 [L] West-Indische Zaken - 1903/Jan/2 #27
 
 ... ontwerpen ... strekkende ...
 ... inrichting ... rechten ... tot ...
 ... tot ... lijke ...
 ... de ... rechter ...
 ... hof ... justitie ...
 ... ontwerpen ...
 ... g ...
 ... voorstel ... ontwerp ...
 ... B ... bekrachtig ...
 ... Hof_van_Justitie ...
 ... C ... Hey ... in ... de_Kolonie ...
 ... voorloopig ... tot ...
 ... 6_Juli ...
 ... 8 ...
 ... op ... eener ...
 ... verlof ... aan ...
 ... gewijzigd ... i ... Ambtenaren ...
 ... 3 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0376

page title: 0323 [R] West-Indische Zaken - 1903/Jan/7 #31
 
 ... Rappt ...
 ... vertoeft ...
 ... het ... oorlogsschip ...
 ... landvoogd ... overname ...
 ... zaken ...
 ... G ...
 ... gestelde ...
 ... Zie ...
 ... estelde ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0377

page title: 0324 [L] West-Indische Zaken - 1903/Jan/10 #33
 
 ... tot ... slot ... wetten ...
 ... de ...
 ... het ... vangst ...
============================================
============================================
 ... van ...
 ... intrekking ...
 ... 8 ... G ...
 ... 1889 ...
 ... besluiten ...
 ... Curacao ...
 ... van ... grond ... de ... afstand ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0378

page title: 0325 [R] West-Indische Zaken - 1903/Feb/6 #62
 
 ... d ... at ... 1902 ...
 ... op ... 1_Jan ...
 ... aantal ... 2e ...
 ... Kolonie ...
 ... zag ...
 ... hem ... vastgestelde ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0379

page title: 0326 [L] West-Indische Zaken - 1903/Feb/16 #78
 
 ... houdende ... besluiten ...
 ... berekening ... jaar ...
 ... bel ...
 ... 1e ...
 ... en ...
 ... en_tot ...
 ... e ...
 ... Aruba ...
van een wetsontwerp tot vaststelling van
 ... d ... rekening ...
 ... StGenl ... B ...
 ... g ... 8 ... Missive ...
 ... 19 ...
Staatsblad n 223.
 ... door ...
 ... Kol ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0380

page title: 0327 [R] West-Indische Zaken - 1903/Feb/23 #101 [maand Feb overschreven]
 
 ... vrijstelling ... meting ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... wetsontwerpen ...
 ... het ...
 ... en ...
plichtingen der Maatschij Suriname.
 ... Koloniale ...
 ... van_Suriname ... 190 ... begrooting ...
 ... van ... het_X_Hoofdstuk ...
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl  Zie ook bladz
 ... g ... FD ... 4 ...
 ... voren ... copie_rappt ...
Staatsbladen nrs 216 t/m 218
 ... het_Xe_Hoofdstuk_der ...
 ... naar ... Nederland ...
 ... gewezen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0381

page title: 0328 [L] West-Indische Zaken - 1903/Maart/4 #33
 
 ... 8 ...
 ... grond ... in ... de ...
 ... @NUMERO ...
 ... tot ...
 ... d ... van ...
 ... StGenl ... Boodschap ...
 ... s@f ... 22 ... 8 ... @LIJN_BESLISSING_Mis ...
Staatsblad n 222
 ... grond ... @DESCENDER_GUIRL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0382

page title: 0329 [R] West-Indische Zaken - 1903/Maart/16 #70
 
 ... G. ... zijn ... besluit ...
 ... waarop ... het ... bedrag ... @LIJN_DIAGONAAL ... wijze ...
 ... in ... 7 ...
 ... voorkoming ... @WIT ...
 ... besmettelijke ... ziekten ... @WIT ... @LIJN_DIAGONAAL ... eenige ...
 ... 1903 ... leidende ... de ...
 ... 1903 ...
 ... de ... g ...
 ... Hypotheken ...
 ... 19 ...
 ... Kol ...
 ... d ... Oud ...
 ... Gezaghebber ...
 ... S ... L ... Maduro ... tot ...
 ... grond ... stand ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0383

page title: 0330 [L] West-Indische Zaken - 1903/April/21 #59
 
 ... @DESCENDER_HAAK ...
April 27 45 Rappt KD 23 April n 34, ter benoeming tot
 ... Kol ... d ... van_den ...
 ... hem ... April ...
 ... laatste ...
 ... van ...
 ... door ... g ...
 ... trekkende ... bes ...
 ... 18 ... G ... B ...
 ... middel ... geld ... door ...
 ... 1895 ... 17 ...
 ... de ... van ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0384

page title: 0331 [R] West-Indische Zaken - 1903/April/27 #1
 
 ... 3 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... g ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... en ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 35 ... g ... April ...
 ... doen ... de ...
 ... voorbehoud ...
 ... in ... die ...
 ... 3 ...
 ... r ... 3 ... 39 ... 31 ...
 ... vastgestelde ... Koloniale ... op ...
 ... wijziging ... houden ...
 ... overlijden ... tot ...
 ... het ...
 ... @lus_descender ... tot ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0385

page title: 0332 [L] West-Indische Zaken - 1903/Mei/11 #55/56
 
 ... Kolonie ... tand ...
 ... benevens ...
April 25 40 Brief van den Gouverneur van Curacao dd. 1 April
 ... 1903 ...
 ... Koloniale ... aanvulling ... g ...
 ... d ... van ...
 ... overweging ...
 ... 29 ... 892 ...
 ... buitenlandsche ... post ...
 ... tand ...
 ... A ... riname ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0386

page title: 0333 [R] West-Indische Zaken - 1903/Mei/12 #24
 
Mei 12 24 Brief van den Gouverneur van Suriname dd.
 ... April ...
 ... lompen ... gebruikte ...
 ... beddegoed ...
 ... in ... de ... stand ...
 ... grond ... de ... stand ...
 ... B ...
uitbreiding van Paramaribo. _-_ KD om e&a
============================================================
NL HaNa H2 7823 0387

page title: 0334 [L] West-Indische Zaken - 1903/Juli/14 #32
 
1903 Dm & N West-Indische Zaken
 ... J ... Juli ... 14 ... 32 ... Rappt ... KD ... 9 ... Juli ... @NUMERO ... 27 ... tot ... afstand ... van ... grond ... g ...
 ... i ... in ... de ... kolonie ... Suriname ... aan ... Sital ...
 ... ten ...
 ... Curaçao ... Kolonien ...
 ... van ... Landbouw ...
 ... ter ... benoeming_tot ... Indie ...
 ... Landbouw ... in ... Indie ...
 ... C ...
Commelin Scholten te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
 ... g ... hem ... vastgestelde ...
 ... d ... verantwoord ...
 ... voor ... en ...
 ... j ... 3 ... g ... 27 ... Rappt ...
 ... tot ... stelde ... Koloniale ...
 ... de ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0388

page title: 0335 [R] West-Indische Zaken - 1903/Aug/6 #58
 
 ... o ... dd ... Juli ...
 ... 3 ...
 ... 31 ... Verordeningen ...
 ... 31 ... 3 ...
 ... 31 ... 1903 ...
 ... begeleidende ... op ... Juli ...
 ... vastgesteld ...
 ... B ... 2e ...
 ... betreffende ...
 ... Immigra ... g ...
 ... van ...
_-_ Fiat missive
 ... der ... Kol ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0389

page title: 0336 [L] West-Indische Zaken - 1903/Aug/10 #21
 
 ... overweg ...
 ... aan ...
 ... Reglementen ...
 ... naar ... v ... overtocht ...
 ... Kolonie ... omgekeerd ...
 ... de ... Koloniale ...
 ... 39 ... bij ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @R_top ...
 ... Curacao ... vastgestelde ...
 ... wijze ... waarop ...
 ... door ... postwissels ...
 ... het ... 31 ... Aug ...
 ... zooveel ... 8 ...
 ... overtocht ... West ... Indie ...
 ... huwelijk ... getreden ... bij ...
 ... d ...
 ... overtocht ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0390

page title: 0337 [R] West-Indische Zaken - 1903/Juli/27 #1
 
 ... 1903 ... strekkende_tot ... buiten ...
 ... frankeer ... g ...
 ... overdr ...
 ... nieuw ... Macao ...
 ... Rappt ...
 ... Curaçao ...
 ... dagelijksch ...
 ... zaken ...
 ... begeleidende ... van ... @LIJN_DIAGONAAL ... 8 ...
 ... intrekking ...
 ... 24 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... lijf ... bed ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 26 ... ger. ... 22 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0391

page title: 0338 [L] West-Indische Zaken - 1903/Sept/2 #101
 
============================================================
NL HaNa H2 7823 0392

page title: 0339 [R] West-Indische Zaken - 1903/Sept/7 #42/45
 
 ... Paulina ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aan ... H ...
 ... Nederland ...
 ... de ... mits ... zij ...
 ... D ...
 ... Curacao ... @DESCENDER_HAAK ... brieven ...
 ... de ...
 ... 8 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0393

page title: 0340 [L] West-Indische Zaken - 1903/Aug/6 #4/5
 
 ... begeleidende ...
 ... Koloniale ...
 ... den ...
 ... van ... 3 ...
 ... Rappt ...
 ... overweging ...
 ... voordracht ...
 ... bepalingen ...
 ... Burgerlijke ...
 ... Koloniale ... weduwen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0394

page title: 0341 [R] West-Indische Zaken - 1903/Aug/6 #6
 
 ... voorloopig ...
 ... Rappt ...
 ... bij_den_RvSt ... d ...
 ... Koloni ...
 ... Boodschap ...
 ... 30 ... Missive ...
 ... van ... besluit ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1903 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... exploiteeren ... @WIT ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... dat ... H ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0395

page title: 0342 [L] West-Indische Zaken - 1903/Octb/3 #49
 
den RvSt de overweging aanhangig te maken 
 ... wetsontwerpen ... twee ...
 ... koloniale ...
 ... t ...
 ... van_het_X_Hoofdstuk ... der ... tot ...
 ... StGenl ... Boodschap ...
 ... 31 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ...
 ... d ...
 ... vreemde ... toelating ...
 ... in ...
 ... d ... Kolonie ...
 ... afzonder ...
 ... Asser ...
 ... d ... Kol ... g ... even ...
 ... d ...
 ... de ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0396

page title: 0343 [R] West-Indische Zaken - 1903/Octb/13 #28
 
 ... Rappt ...
 ... brief ...
 ... 8 ... 3 ... 1903 ...
 ... 26 ... 49 ... begeleidende ... 1903 ...
 ... ger ...
 ... 1903 ... wet ...
 ... 1902 ... B ...
 ... gesloten ...
 ... Oostenrijk ...
 ... en ... Ierland ... Frankrijk ...
 ... rond ...
 ... Kolonie ...
 ... van ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
_-_ Besluiten fiat
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... Adjunct ... Commies ...
 ... beschikking ... van ...
 ... van ... Gouvernements ... ming ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0397

page title: 0344 [L] West-Indische Zaken - 1903/Octb/29 #20
 
Stek wetsontwerp tot definitieve vaststelling
 ... d ...
 ... 1904 ...
 ... doen ... zal ...
 ... dat ... zijn ...
 ... mits ... wat ...
 ... beschikt ... daarin ... worde ...
 ... Rappt ...
den Rvst de overweging aanhangig te maken
 ... Regeering ... de ... Reglementen ...
 ... de_Tweede ... Boodschap ...
Staatsbladen n 361 en 362 ____ Vervolg op bladz 345
============================================================
NL HaNa H2 7823 0398

page title: 0345 [R] West-Indische Zaken - 1903/Octb/31 #4
 
den Rvst de overweging aanhangig te ma
ken van een wetsontwerp tot wijziging van
 ... begrooting ... @LIJN_DIAGONAAL ... Kol ...
 ... 0 ... a ... 22 ... RapptRvSt ...
 ... c ... 22 ...
 ... Rappt ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Boodschap ...
 ... 23 ...
 ... RvSt ... @ASCENDER_ROMMEL ...
Staatsblad nr 360
 ... te ... machtigen ... afwijking ... Kol ...
 ... D ...
 ... Indischen ... Kon ...
 ... bedrag ...
 ... voor ... den ... m ...
 ... epensionneerden ... Kapitein ...
 ... de ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0399

page title: 0346 [L] West-Indische Zaken - 1903/Novb/9 #19
 
 ... Procureur ...
 ... Kolonie ... Sur ...
verlof hier te lande, op zijn verzoek eervol
 ... Lands ... ontslag_te ...
 ... Generaal ...
 ... van ... Curacao ... door ...
 ... rekening ... Gouvernements ...
 ... is ... met ...
 ... West ... Indischen ... Maildienst ... Kon ...
 ... begeleidende ... op ... hem ...
 ... gestelde ...
 ... bestemd ...
 ... tot ...
 ... zoutwinning ... landbouw ...
 ... uitgeschreven ...
 ... 21 ... Octb ... tot ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0400

page title: 0347 [R] West-Indische Zaken - 1903/Octb/21 #2
 
Vervolg van bladz 346 347
1903 Dm & N West-Indische Zaken.
Octb 21 2 Brief van den Gouverneur van Curaçao van 1 Octb
n 989/2/20 begeleidende een op dien dag voor hem
vastgestelde koloniale verordening tot wijziging
van de tweede zinsnede van art 5 van het Bur
gerlijk Wetboek voor de Kolonie Curaçao zooals
het gewijzigd is bij de Verordening van 2/4/ Aug
1877 (P.B. n 21).
              _-_ KD om e&a
Novb 11 Rappt KD 10 Novb n 31, ger 21 Oct n 2, tot goed
keuring van bovens. verordening
_-_ Fiat missive
Octb 21 4 Brief als boven van 2 Octb n 2905/23 begelei
dende zijn besluit van 1 Octb 1903 tot aanvul

ling van het besluit van 1 Jan 1872 (P.Ba 3)
_-_ KD om e&a

Novb 16 12 Rappt KD 10 Novb n 32, ger. 21 Octb n 4, tot
goedkeuring van bovenb. besluit
_-_ Fiat missive
Octb 21 3 Brief als boven van 1 Octb n 2694/22 begelei
dende een op dien datum door hem vastge
stelde koloniale verordening tot wijziging
van het reglement op de inrichting en de
samenstelling van de rechterlijke macht _-_ KD om e&a

Novb 16 13 Rappt KD 10 Novb n 57, ger 21 Octb n 3, tot
goedkeuring van bovenb. verordening
_-_ Fiat missive
Octb 24 1 Brief van den Gouverneur van Suriname van
21 Sept n 10393, begeleidende zijn besluit van dien
datum, houdende nadere wijziging van het
besluit van 6 Octb 1887 (G.B n 27) tot regeling
van het bedrag en de invordering van het schoolgeld
op de openbare school voor uitgebreid lager
onderwijs te Paramaribo _-_ KD om e&a
Novb 17 19 Rappt KD 11 Novb n 12, ger. 24 Octb n 1 tot goedkeu
ring van bovenb. besluit. 
_-_ Fiat missive
Vervolg op bladz 348
============================================================
NL HaNa H2 7823 0401

page title: 0348 [L] West-Indische Zaken - 1903/Novb/6 #2
 
348 Vervolg van bladz 347.
1903 Dm & N West-Indische Zaken
Novb 6 2 Brief van den Gouverneur van Suriname van
12 Octb n 11283, begeleidende zijn besluit van
dien datum ter uitvoering van het 2e lid van
art 6 der verordening van 1 Decb 1894/G.B.
1895 n 7 / betrekkelijk exploitatie van delf
stoffen in bevaarbare kreeken en stroomen,
voor zooveel het verkregen goud betreft.
_-_ KD om e&a
Novb 18 13 Rappt KD 12 Novb n 26, ger. 6 Novb n 2 tot
goedkeuring van bovenbedoeld besluit
_-_ Fiat missive
Octb 21 5 Brief van den Gouverneur van Curaçao van
1 Octb 1903, begeleidende een op dien dag door
hem vastgestelde koloniale verordening
tot wijziging en aanvulling van de bepa
lingen in het Burgerlijk Wetboek omtrent
de vaderlijke macht en de voogdij en
daarmede samenhangende artikelen
alsmede van een daarmede verband hou
dend voorschrift in het Wetboek van Burgerlijke Regtvordering
_-_ KD om e&a
Novb 18 14 Rappt KD 12 Novb n 27 ger 21 Octb n 5 tot
goedkeuring van bovenbedoelde verordening
_-_ Fiat missive
Sept 23 3 Brief van den Gouverneur van Curaçao van 2
Sept n 97 ger. met voorstel van Mr R. M.
Ribbens Voorzitter van het Hof van Justitie
in de Kolonie Curaçao ter voldoening aan
art 156 j.o. art 155 sub 1 van het Reglement op het
beleid der Regering van de Kolonie Curaçao wegens
aanhoudende lichaamsziekte eervol uit s Lands dienst te ontslaan
_-_ KD om e&a
Novb 23 42 Rappt KD 18 Novb lK18 Geh, ger 23 Sept n 3 tot het verleenen
van eervol ontslag aan Mr R.M. Ribbens, als en ter benoeming
van Mr P.F. de Haselte Evertz tot Voorzitter van het Hof van
Justitie in de Kolonie Curaçao _-_ Besluit fiat
_____________
Vervolg op bladz 349
============================================================
NL HaNa H2 7823 0402

page title: 0349 [R] West-Indische Zaken - 1903/Novb/23 #45
 
Vervolg van blad 348
1903 D m & No West Indische Zaken
Novb 23 45 Rappt KD 18 Novb n 18, tot goedkeuring van
den afstand van grond in de kolonie Suri
name aan J.M. Adamson in die kolonie
_-_ Besluit fiat
Novb 26 13 Rappt KD 21 Novb n 52 n, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken van
eene voordracht met ontw besluiten tot aanvul
ling van de Reglementen op de toekenning
van overtocht van Nederland naaar Suriname
en de Kolonie Curaçao en omgekeerd ten
laste van de Koloniale Kas, vastgesteld bij
Kon. besluiten van 11 Aug 1897 n 38 & 39 blz 1109 
_-_ Fiat missive
Decb 31 116 Rappt RvSt 29 Decb n 23 ger 26 Novb n 13
_-_ KD om e&a
Zie 11 Januari 1904 n 31 blad 99
Novb 26 36 Rappt KD 21 Novb n 46, machtiging tot afstand
van grond in de Kolonie Suriname, aan D.
Oostburg, in die Kolonie. _-_ Besluit fiat
Decb 4 15 Rappt KD 30 Novb n 15, aanbieding van een
brief van den Gouverneur van Curaçao, be
treffende de overgave van het dagelijksche be
leid van zaken.
_-_ Notificatie Per missive de bijl. teruggezonden aan KD.
Decb 14 32 Rappt KD 9 Decb n 29 tot goedkeuring van
den afstand van grond in de Kolonie Surina
me aan Mowla 36522/FF, in die Kolonie
_-_ Besluit 
__________
Vervolg op bldz 1219
============================================================
NL HaNa H2 7823 0403

page title: 0350 [L] West-Indische Militaire Zaken - 1903/Feb/28 #17 en 21
 
1903 DM & No West-Indische Militaire Zaken
Febr 28 17 Rappt KD 25 Feb n 34, om aan eene Commis
en 21 sie van zeven leden waarvan een tevens voorzit
ter en een tevens secretaris is op te dragen
H M. voor te lichten omtrent de wenschelijkheid
en de mogelijkheid om verandering te zie 13 Nov
brengen in de bestaande militaire toe N 40 blad
standen in de Kolonie Suriname en Zie 22 Maart
Curaçao, benoeming van de leden dier N 26 bl. 1
Commissie en machtiging om aan die Zie 19 Mei
Commissie de ten rapporte omschreven vra n 18 bldz
gen ter beantwoording voor te leggen en Zie 20 feb
haar in het bezit te stellen van een afschrift van dit rapport. n37 bl
_-_ Besluit en machtiging fiat
Maart 24 16 Rappt KD 19 Maart n 8 tot het toekennen
van belooningen aan den Kapitein der Infan
terie FH. Boissevain, voor de waarneming
der betrekking van Commandant der troepen
en van het garnizoen in Suriname, bij ont
stentenis van deze en aan de Eerste Luitenant
G.C. Grefe en J.N. Pet, voor de waarneming
van het Commando van de Compagnie
van boveng. Kapitein resp van 1 Jan tot 8
Mei 1902 en van 8 Mei tot Ulto Decb 1902
_-_ Besluit fiat
Maart 31 60 Rappt KD 27 Maart n 47, tot verlenging met
drie jaren der tijdelijke benoeming van J.H.M.
Ellis, arts tot Officier van Gezondheid der
2e kl. bij de Landmacht in West-Indie, onder
toekenning eener gratificatie.
_-_ Besluit fiat
Octb 7 37 Rappt KD 1 Octb 17. tot intrekking van het fourage
geld bij art 5 van het KB van 5 Januari 1878 n 116 bldz 24
toegekend aan den Kapitein Comandant der troepen op Curaçao. _-_ Besluit fiat
-----------
Vervolg op bladz 354
============================================================
NL HaNa H2 7823 0404

page title: 0351 [R] West-Indische Militaire Zaken - 1903/Novb/13 #40
 
Vervolg van bldz 350
Dm
1903  & N West Indische Militaire Zaken.
Novb 13 40 Rappt KD 9 Novb n 14 om aan Mr G.J. Fa
[slechte regel]
bins, in verband met zijne uitzending naar
Suriname op zijn verzoek, eervol ontslag
te verleenen als lid en Secretaris der Staats
commissie ingesteld bij Kb van 21 Feb 1903 n 17 blad 350
_-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0405

page title: 0352 [L] Lager Onderwijs - 1903/Jan/2 #33
 
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Jan 2 33 Rappt BD 29 Decb n 10628, ger18 Decb 1903 n 56 bladz 1882
beschikking op een beroep ingesteld door Th Bloe
men, c.s. onderwijzers van de o.l.scholen te
Venlo tegen een besluit van Ged Staten
van Limburg, waarbij is goedgekeurd de
Verordening tot regeling van de jaarwed
den enz van de onderwijzers aan de o.l.
Scholen in de gemeente Venlo.
_-_ Besluit fiat
Jan 3 26 Rappt BD 30 Decb n 11019, om aan de gemeenten
Melissant van 1 Juni tot 1 Novb 1902, Stad
Vollenhoven van 13 Mei tot 31 Decb 1902 en Vlagt
wedde van 30 Mei tot 31 Decb 1902 ten behoeve
van de scholen dier gemeenten ontheffing te
verleenen van den eisch gesteld in het 4 de lid
van art 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs.
_-_ Besluit fiat

Jan 6 9 Rappt BD 2 Jan n 10612, om machtiging
om bij den Rvbt de overweging aanhangig
te maken van een door het hoofd en het
verder onderwijzend personeel aan de open
bare school voor meer uitgebreid lager on
derwijs te Vaals ingesteld beroep tegen
besluiten van Ged Staten van Limburg,
waarbij zijn goedgekeurd de besluiten
van den Raad der gemeente Vaals tot
regeling van hunne jaarwedden.
_-_ Fiat missive
Febr 17 11 Rappt RvSt 11 Febr n 8, ger. 6 Jan n 9
_-_ BD om e&a
April 9 38 Rappt BD 7 April n 2874, ger. 17 Febr n 11, om machti
ging den RvSt nader te hooren.
_-_ Fiat missive
April 27 40 Rappt RvSt 22 April n 8/15 ger. 9 April n 38
_-_
BD om e&a
Mei 7 49/50 Rappt BD 4 Mei n 3683, ger. 27 April n 40
/50 _-_ Besluiten fiat ____ Vervolg op bladz 353.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0406

page title: 0353 [R] Lager Onderwijs - 1903/Jan/6 #27
 
Vervolg blad 352
1903 Dm & N Lager Onderwijs.
Jan 6 27 Rappt BD 3 Jan n 9193, ger. 30 Octb 1902 n 21 bladz 1879
beschikking op het beroep, ingesteld door den
Raad der gemeente Arnhem tegen een besluit
van GedStaten van Gelderland, voor zooveel
daarbij goekeuring is onthouden aan de 
bepalingen van art 1 sub 2/en art 4 en 5
der verordening tot regeling van de jaarwed
den der onderwijzers en onderwijzeressen
bij het o.l. onderwijs aldaar.
_-_ Besluit fiat
Jan 10 9 Rappt BD 8 Jan n49, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te ma

ken van door H.Zwarts en M.K. de Jong,
hoofden der o.l. scholen G en F te deventer
ingestelde beroepen tegen een besluit van
Ged Staten van Overijssel, waarbij o.a. is goed
gekeurd het besluit van den Raad der ge
meente Deventer, tot Regeling der jaarwed
den aan de hoofden der o.l. Scholen in die
gemeente en der vergoeding wegens gemis van vrije woning.
_-_ Fiat missive
Feb 23 151 Rappt RvSt 18 Feb n 10, ger. 10 Jan n 9 _-_ BD om e&a
Maart 16 17 Rappt BD 13 Maart n 1609, ger. 23 Feb n151
_-_ Besluit fiat
Jan 15 7 Rappt BD 13 Jan. n 74, als boven aan een door H.J.D.
Bakkers en C.van Kolk, hoofden der o.l. Scholen in de
gemeente Nieuw Lekkerland als boven van Z.Hol
land waarbij is goedgekeurd de Verordening re
gelende de belooningen voor het geven van herha
lingsonderwijs in de gemeente Nieuw Lekkerland.
_-_ Fiat missive
Feb. 23 152 Rappt RvSt 18 Feb n 13, ger. 15 Jan. n7
_-_ BD om e&a
Maart 14 44 Rappt BD 12 Maart n 1610, ger. 23 feb n 152
_-_ Besluit fiat
----
Vervolg op bladz 354
============================================================
NL HaNa H2 7823 0407

page title: 0354 [L] Lager Onderwijs - 1903/Jan/15 #23
 
Vervolg van blad 353
1903 Dm & N
Lager Onderwijs
Jan 15 23 Rappt BD 12 Jan n 78, om aan Mr T.Ly
benga te Zuidhoek, op zijn verzoek eervol
ontslag te verleenen als Schoolopziener in
het arrondissement Hoogezand.
_-_ Besluit fiat
Jan 19 29 Rappt BD 16 Jan n 238, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van een door H.Weitering onder
wijzer der 2 de Afdeling aan de o.l. School C.
te Hengelo, ingesteld tegen een besluit van 
Ged Staten van Overijssel, waarbij o.a. is
goedgekeurd de verordening betreffende
het onderwijzend personeel en zijne jaar
wedden aan de Scholen voor lager onder
wijs met twaalf klassen te Hengelo.
_-_ Fiat missive

Maart 5 53 Rappt RvSt 25 Feb n 16, ger. 19 Jan n 29
_-_ BD om e&a
Maart 19 6 Rappt BD 17 Maart n 1960, ger. 5 Maart n 58
_-_ Besluit fiat
Jan 20 10 Rappt BD 17 Jan n 328, als boven aan een
door G.A. Schenk Azn, onderwijzer aan de
o.l. School te Maarssen ingesteld beroep
tegen een besluit van Ged Staten van U

trecht, waarbij is goedgekeurd de Verorde
ning, regelende de jaarwedde van het
hoofd en verder onderwijzend personeel der
o.l. School met uigebreid leerplan in de gemeente Maarssen.
_-_ Fiat missive
Maart 2 53 Rappt RvSt 25 feb n 17, ger. 20 Jan. n10
_-_ BD om e&a
Maart 13 15 Rappt BD 11 Maart n 1841, ger 2 maart n53
_-_ Besluit fiat 
----
Vervolg op bladz 355
============================================================
NL HaNa H2 7823 0408

page title: 0355 [R] Lager Onderwijs - 1903/Jan/7 #5
 
Vervolg van blad 354
1903 DM & N Lager Onderwijs
Jan 7 5 Rappt RvSt 31 decb n301, ger. 29 Octb 1902 n 13 bladz 1884
advies op het beroep ingesteld door den Raad der
gemeente Uithoorn tegen een besluit van
Ged Staten van Noord Holland, waarbij goed
keuring is onthouden aan een besluit van
den raad tot regeling van de jaarwedden der
hoofden der o.l Scholen en der onderwijzers en
onderwijzeressen aldaar werkzaam.
_-_ BD om e&a
Jan 20 12 Rappt BD 17 Jan n 167, ger. 7 Jan n 5
_-_ Besluit fiat
Jan 22 6 Rappt BD 20 Jan n 77, om aan Jhr Mr W.E.A.
Alberda van Ekenstein, op zijn verzoek
eervol ontslag te verleenen als schoolop
ziener in het district Groningen. _-_ Besluit fiat
Jan 23 3 Rappt BD 20 Jan n 10810, om machtiging om
afwijkend te beschikken op het verzoek van
den gemeenteraad van Anlo, om toepassing
van art 49 der wet op het lager onderwijs
voor de buitengewone kosten van het 
openbaar lager onderwijs
_-_ Fiat missive
Jan 23 31 Rappt BD 21 Jan n 1 Kabt, ter benoeming tot
Schoolopziener in het arrondissement Weert
Mr. P.W.H. Truyen te Roermond. _-_ Besluit fiat
Jan 17 2 Rappt RvSt 14 Jan n 347, ger. 13 Decb 1902 n2 tot /bladz 2052
vier op het beroep ingesteld door J. Verhage,
hoofd der o.l Schol te St Philipsland, tegen
een besluit van Ged Staten van Zeeland, waarbij
afwijzend is beschikt op zijn verzoek om billijker
regeling zijner jaarwedde
_-_ BD om e&a

Jan 26 48 Rappt BD 23 Jan n 470, ger. 17 Jan n2
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 356
============================================================
NL HaNa H2 7823 0409

page title: 0356 [L] Lager Onderwijs - 1903/Jan/7 #4
 
Vervolg van bladz 355
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Jan 7 4 Rappt RvSt 31 Decb n 330, ger. 25 Novb 1902 n 28 bladz 1887
advies op het beroep ingesteld door den Raad
der gemeente Boxmeer tegen en besluit
van Ged. Staten van Noord Brabant, waarbij
goedkeuring is onthouden aan de Verordening
regelende de jaarwedden enz der onderwij
zers aan de o.l. Scholen in de gemeente Boxmeer
_-_ BD om e&a
Jan 26 53 Rappt BD 23 Jan. n 416, ger. 7 Jan n 4 om
machtiging van den RvSt nader te hooren omtrent bovenstd. beroep
_-_ Fiat missive
Feb 19 65 Rappt RvSt 11 Feb n 330/6, ger. 26 Jan n 53
_-_ BD om e&a
Maart 17 20 Rappt BD 14 Maart n 1463, ger. 19 Feb n 65
_-_ Besluit fiat

Jan 26 79 Rappt BD 23 Jan n 488, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken 
om een door den Raad der gemeente Vlissingen
ingesteld beroep tegen een besluit van Ged.
Staten van Zeeland, waarbij goedkeuring
is onthouden aan het besluit van den Raad
der gemeente Vlissingen om met ingang
van 1 September 1902 de bestaande Scholen
voor o.b. onderwijs voor jongens C en meisjes
D met elkaar te vereenigen tot ééne school
voor jongens en meisjes D.
_-_ Fiat missive
Maart 10 20 Rappt RvSt 4 Maart n 25, ger. 26 Jan n 79
_-_ BD om e&a
Maart 23 57 Rappt BD 19 Maart n 2086, ger. 10 Maart n 20
_-_ Besluit fiat
----- Vervolg op bladz 357
============================================================
NL HaNa H2 7823 0410

page title: 0357 [R] Lager Onderwijs - 1903/Jan/27 #28
 
Vervolg bladz 356 1903 Dm&N Lager Onderwijs
Jan 27 26 Rappt BD 24 Jan n 449, tot het opnieuw be
noemen tot Schoolopziener in het arondisse
ment Sittard Mr L.J.M. Bosquin te Sittard _-_ Besluit fiat
Jan 15 43 Rappt RvSt 7 Jan n 340 ger. 2 Decb 1902 n 32 /advies/blad 1888
op het beroep, ingesteld door den Raad der gemeen
te Rhoon tegen een besluit van Ged Staten van
Zuid Holland waarbij goedkeuring is onthou
den aan een besluit van dien Raad, bepalende
den leeftijd welken de kinderen moeten bereikt
hebben vóórdat zij op de openbare school
worden toegelaten en dien waarop zij die
School moeten verlaten _-_ BD om e&a
Jan 28 46 Rappt BD 26 Jan n414 ger. 15 Jan n 43 _-_ Besluit fiat
Jan 30 29 Rappt BD 28 Jan n 561 om aan Mr J.A.
Reynen te Maastricht op zijn verzoek eervol
ontslag te verleenen als Schoolopziener
in het arrondissement Meerssen _-_ Besluit fiat
Feb 2 42 ___________ _-_ Per missive aan RvST toegezonden een
exempel van het KB van 20 Decb 1902 (Stbl n 224) bladz 1873
met copie rappt BD n 12 Decb 1902 n 10706 __________
Jan 7 3 Rappt RvSt 31 Decb n 329 ger. 25 Novb 1902 n 29 bladz 1888
advies op het beroep ingesteld door den raad der
gemeente De Werken en Sleeuwijk tegen een 
besluit van Ged Staten van Noord Brabant waar
bij goedkeuring is onthouden aan de Verordening
regelende de jaarwedde van de hoofden en aan het
onderwijzend personeel der o.b. Scholen in die gemeente _-_ BD om e&a
Jan 22 7 Rappt BD 20 Jan n 165, ger. 7Jan n3 Zie 7 Maart 1903 _-_ Besluit fiat n 50 & 362
___________ Vervolg op bladz 358
============================================================
NL HaNa H2 7823 0411

page title: 0358 [L] Lager Onderwijs - 1903/Feb/9 #20
 
Vervolg bladz 357 Dm & Lager Onderwijs
1903 N
Feb 9 20 Rappt BD 5 Feb n 643, om machtiging tot
mededeeling aan Ged Staten van Zeeland dat
er voor tusschenkomst der Regeering tot ver
nietiging van het besluit der Staten van
Zeeland dd. 4 April 1890 n 30. voor zoover
daarbij goedkeuring is verleend aan art 4
1´e lid der verordening, regelende het openbaar
lager onderwijs in de gemeente Oostburg
in deze geene termen bestaan
_-_ Fiat missive
Feb 10 68 Rappt BD 7 Feb n 919, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van
een door J.P. Koppelle en anderen hoofden van
o.b. Scholen in de gemeente Hoogezand inge
steld beroep tegen een besluit van Ged Staten
van Groningen, waarbij o.a. is goedgekeurd
de Verordening tot regeling van de jaarwed
den enz der onderwijzers aan de o.b Scholen
in de gemeente Hoogezand.
_-_ Fiat missive
Maart 19 50 Rappt RvSt 11 Maart n 40 ger. 10 Feb n68 _-_ BD om e&a
Maart 27 28 Rappt BD 25 Maart n 2406, ger. 19 Maart n50 _-_ Besluit fiat
Feb 12 44 Rappt BD 10 Feb n 986, om aan Mejuffrouw
S.Ch. Kohler te Loosduinen tot wederop
zegging vergunning te verleenen aan in 
het Kinderzieknhuis te Kijkduin ver
pleegd wordende kinderen onderwijs te geven. _-_ Besluit fiat 
__________ Vervolg op bladz 359
============================================================
NL HaNa H2 7823 0412

page title: 0359 [R] Lager Onderwijs - 1903/Feb/13 #25
 
Vervolg van bladz 358 DM Lager Onderwijs
1903 & N
Feb 13 25 Rappt BD 11 Feb n 1162 tot vaststelling van het
tijdstip van ingang der verhooging van jaarwedde
toe te kennen aan hoofden en aan onderwijzers
en onderwijzeressen bij leerscholen verbonden aan
Rijkskweekscholen voor onderwijzers en onderwij
zeressen en aan onderwijzers en onderwijzeres
sen bij de Rijks lagere Scholen
_-_ Besluit fiat
Feb 16 24 __________ _-_ Per missive den RvSt medegedeeld dat
de in het advies van 12 NOvb 1902 n 289, ontvangen
bij het KdK den 14 Feb 1902, als nevensgaand
vermelde, aan den RvSt gerichte stukken,
daarbij niet zijn aangetroffen, met verzoek
die stukken alsnog aan het KvK te willen doen toekomen
Feb 17 23 Rappt RvSt 16 Feb n 19 (aan Dir) ger. 16 Feb n 24
houdende mededeling dat het toegezonden advies
met O.B. dient ter vervanging van de vroeger toe
gezonden, bij de BD teloor geraakte stukken
_-_ Per missive aan BD toegezonden in ver
band met het Kabts renvooi dd 15 Novb 1902 n 2 bladz 1881
om e&a, het advies RvSt dd 12 Novb 1902
n 289, betreffende het beroep ingesteld namens
de afdl. Delft van het Nederl onderwijzersge
nootschap en van den Bond van Nederl. On
derwijzers, tegen een besluit van Ged Staten
van Zuid Holland, waarbij voor drie jaren
is goedgekeurd de Verordening regelende
de jaarwedden enz van het onderwijzend
personeel aan de Scholen voor lager onderwijs
in de gemeente Delft, en zulks met een af
schrift der Kabts missive van 16 dezer n 20
en het daarop ontvangen antwoord
Maart 28 41 Rappt BD 26 Maart n 2377 ger 17 Feb n 23
_-_ Besluit fiat Zie 17 Apr 1903
April 7 30 _-_ Per missive aan RvSt toegezonden een afschrift van N 17 bladz 363
bovenst. KB en copie rappt met mededeeling dat aan het verzoek
om terugzending de tot het archief RvSt behoorende bijl. niet kan worden
voldaan, om de redenen vervat in vorengenoemd ministerieel rappt
____________ Vervolg op bladz 360
============================================================
NL HaNa H2 7823 0413

page title: 0360 [L] Lager Onderwijs - 1903/Feb/17 #58
 
Vervolg bladz 359 1903 Dm & N Lager Onderwijs
Feb 17 58 Rappt BD 14 Feb n 10571 om machtiging om bij 
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht met O.B. tot vernietiging
van een artikel der Instructie voor de hoof
den van en voor de onderwijzers en onderwijze
ressen aan de o.b. scholen in de gemeente Zaanslag.
_-_ Fiat missive
Maart 17 8 Rappt RvSt 10 Maart n 22, ger. 17 Feb n 58
_-_ BD om e&a
April 24 7 Rappt BD 20 April n 3335, ger. 17 Maart n 8, met
voorstel het aangeboden O.B. niet te bekrachtigen
_-_ Per missive BD medegedeeld dat HM zich met het voorstel verenigd heeft
"    "  8 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt.
Feb 18 16 Rappt BD 16 Feb n 1298 tot verhooging
28 Maart 2478 
Maart 31 19 der jaarwedden van eenige onderwijzers
bij de Rijkskweekscholen voor onderwijzers
te Haarlem, Groningen en Maastricht _-_ Besluit fiat
_-_
Feb 18 27 Rappt BD 16 Feb n 1300, tot het verleenen
van een rijkssubsidie over 1903 aan het be
stuur der vereeniging tot opleiding van be
waarschoolhouderessen te Leiden. _-_ Besluit fiat
Feb 21 44 Rappt BD 19 Feb n 1181, tot verhooging der
jaarwedde van B Korteling, onderwijzeres
aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Deventer. 
_-_ Besluit fiat
Feb 21 49 Rappt BD 19 Feb n 1431, tot het toekennen van
een rijksbijdrage aan het bestuur van het Ne
derlandsch Schoolmuseum te Amsterdam
als middel tot aanmoediging van het onderwijs _-_ Besluit fiat ________ Vervolg bladz 361
============================================================
NL HaNa H2 7823 0414

page title: 0361 [R] Lager Onderwijs - 1903/Feb/21 #54
 
Vervolg van bladz 360 1903 Dm & N Lager Onderwijs
Feb 21 54 Rappt BD 19 Feb n 1082, om aan de gemeente
Amsterdam voor 1903 in de kosten van hare
kweekschool voor onderwijzers en onderwijze
ressen eene rijksbijdrage te verleenen van f 24000.-- _-_ Besluit fiat
Feb 25 7 Rappt BD 23 feb n 72 Kabt ter benoeming
tot Schoolopziener in het arrondissement Dok
kum, J. van der Molen Tzn. te Baflo _-_ Besluit fiat
Maart 2 22 Rappt BD 26 Feb n 778, om aan de hierbij ge
noemde hoofden en onderwijzers bij Rijks
lagere scholen voor door hen gegeven her
halingsonderwijs tot en met Decb 1902
boven hunne jaarwedden eene belooning tot te kennen. _-_ Besluit fiat
Maart 2 23 Rappt BD 27 Feb n 1702, om aan de hierbij
genoemde gemeenten eene subsidie te ver
leenen ter tegemoetkoming in de kosten tot
eene behoorlijke inrichting van haar lager
onderwijs vereischt. _-_ Besluit fiat
Maart 5 4 Rappt BD 3 Maart n 1581, tot vaststelling van
het tijdstip van ingang der verhooging van
jaarwedden toe te kennen aan onderwijzers
en onderwijzeressen bij de leerscholen verbon
den aan de Rijkskweekscholen voor onder
wijzers te Middelburg, te Deventer en te Maastricht _-_ Besluit fiat __________
Vervolg op bladz 362
============================================================
NL HaNa H2 7823 0415

page title: 0362 [L] Lager Onderwijs - 1903/Maart/7 #53
 
362 Vervolg van bladz 361
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Maart 7 53 Rappt BD 4 Maart n 1736, om machtiging tot
verbetering eener misstelling in het KB van
22 Januari 1903 n 7 bladz 357
_-_ Fiat missive het besluit aan BD toege
zonden Maart 13 50 Rappt BD 12 Maart n 2010 2_ ger. 7 Maart N 53
_-_ Per missive den RvSt de terugzending verzocht
van het toegezonden afschrift van bedoeld KB ter verbetering
Maart 18 57 Rappt RvSt 14 Maart n 29 (aan Dir) ger. 13 Maart n 50
_-_ Per missive het afschrift verbeterd terug
gezonden aan RvSt.
Maart 10 27 Rappt BD 7 Maart n 1579, tot verhooging
der jaarwedden van eenige onderwijzers
bij de Rijkskweekscholen voor onderwijzers
te Nijmegen, Haarlem, Middelburg, De-
venter, Groningen en Maastricht. _-_ Besluit fiat
Maart 11 3 Rappt BD 9 Maart n 1467, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een door Th.P van Bemmel, onderwijzer
van bijstand aan de openbare lagee school
in de Langstraat te Weert ingesteld beroep
tegen een besluit van Ged Staten van Limburg
waarbij het besluit van den Raad der gemeente
Weert tot regeling der jaarwedden der hoofden
en andere onderwijzers, verbonden aan de
o.l. scholen in die gemeente is goedgekeurd.
_-_ Fiat missive

April 18 23 Rappt RvSt 8 April n 66, ger. 11 Maart n 3 _-_ BD om e&a
April 27 67 Rappt BD 24 April n 3437, ger. 18 April n 22
_-_ Besluit fiat ____________ Vervolg op bladz 363

============================================================
NL HaNa H2 7823 0416

page title: 0363 [R] Lager Onderwijs - 1903/Jan/29 #75
 
vervolg van bladz 362 363
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Jan 29 75 Rappt RvSt 21 Jan n324, ger. 22 Novb 1902 n 11 /ad/ bladz 1886
vies op het beroep ingesteld door den Raad der
gemeente Enschede tegen een besluit van Ged
Staten van Overijssel waarbij goedkeuring
is onthouden aan de Verordening tot regeling
der jaarwedden van het onderwijzend perso
neel aan de scholen voor o.l. onderwijs in de gemeente Enschede
_-_ BD om e&a
Maart 11 4 Rappt BD 9 Maart n 892, ger. 29 Jan n 75 om
machtiging om den RvSt nader te hooren. _-_ Fiat missive
April 25 26 Rappt RvSt 15 April n 324/13, ger. 11 Maart n 4 _-_ BD om e&a
Mei 20 33 Rappt BD 16 Mei n 3633, ger. 25 Apr n 26 _-_ Besluit fiat
Feb 9 39 Rappt RvSt 4 Feb n 4 30 Decb 1902 n 69 /ad/ bladz 2053
vies op het beroep ingesteld door den Raad der
gemeente Bathmen tegen een besluit van Ged
Staten van Overijssel waarbij als boven in de 
gemeente Bathmen alsmede van de aan hen
toe te kennen vergoedingen voor en tegemoet
komingen in de kosten aan huishuur _-_ BD om e&a
Maart 11 17 Rappt BD 9 Maart n 1119, ger. 9 Feb n 39 _-_ Besluit fiat
Maart 12 41 Rappt BD 10 Maart n 2587, tot verlenging
tot 1 Feb 1903 van den termijn waarvoor
aan de gemeente Tietjerksteradeel ten
behoeve der o.l. school te Bergemerheide
ontheffing is verleend van den eisch ge
steld in het 4 de lid van art 45 der wet tot re
geling van het lager onderwijs.  _-_ Besluit fiat  __________ Vervolg op bladz 364.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0417

page title: 0364 [L] Lager Onderwijs - 1903/Feb/12 #36
 
364       Vervolg van bladz 363. Dm &
1903 & N  Lager Onderwijs.
Feb 12 36 Rappt RvSt 4 Feb n 353, ger. 20 Decb 1902 n 8 blad 2
advies op het beroep ingesteld door den Raad der
gemeente Vrijhoeve - Capelle tegen een besluit
van Ged Staten van Noordbrabant, waarbij
goedkeuring is onthouden aan de Regeling
der onderwijzerswedden en der belooning voor
het geven van herhalingsonderwijs der ge
meente Vrijhoeve - Capelle.   _-_  BD om e&a
Maart 12 42 Rappt BD 10 Maart n 1244, ger. 12 Feb n 36   _-_ Besluit fiat
Feb 12 27 Rappt RvSt 4 Feb n 354, ger. 23 Decb 1903 n 41 / ad / blad 2
vies als boven Nieuwleusen tegen als boven
Overijssel, warbij als boven aan de regeling
van de jaarwedden der onderwijzers aan de 
o.l. scholen in de gemeente Nieuwleusen.  _-_ BD om e&a
Maart 13 14 Rappt BD 11 Maart n 1235, ger. 12 Feb n 37
Maart 13 14 Rappt BD 11 Maart n 1235, ger. 12 Feb n 37. _-_  Besluit fiat
Maart 14 34 Rappt BD 12 Maart n 104, Kabt., ter benoeming
tot Schoolopziener in het arrondissement 
Amsterdam III J. Postmus te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 14 Rappt BD 12 Maart n 98, Kabt ter benoeming
tot Schoolopziener in het district Groningen
Ph. J. Kloppert te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 14 43 Rappt BD 12 Maart n 1654, om voor de gemeen
ten Merleek, Menaldemadeel, Harlingen en
Bolsward, tot het einde van den cursus 1904
1905 vrijstelling te verleenen van de verplichting
voor meisjes gelegenheid te verschaffen om, buiten
avonduren, 96 uren in het jaar herhalings onder wijs te genieten.  _-_  Besluit fiat ___________
Vervolg op bladz 365
============================================================
NL HaNa H2 7823 0418

page title: 0365 [R] Lager Onderwijs - 1903/Maart/16 #14
 
    Vervolg van bladz 364            365 Dm
1903 & N Lager Onderwijs.
Maart 16 14 Rappt BD 13 Maart n 2441, om aan de gemeente
Amsterdam ontheffing te verleenen van den
eisch gesteld in art 45, 4de lid der wet tot regeling
van het lager onderwijs ten behoeve van hare 
o.l. scholen en voor den tijd als hierbij voor elk
dier scholen is aangegeven.  _-_ Besluit fiat
Maart 17 15 Rappt BD 14 Maart n 1970, om aan A.L.C.
Beekman, op zijn verzoek, eervol ontslag te
verleenen als onderwijzer bij de Rijkskweek
school voor onderwijzers te Haarlem.
_-_ Besluit fiat
Jan 7 2 Rappt RvSt 31 Decb n 325, ger. 22 Novb 1902 n 12 Blad 1886
Jan 7 2 Rappt RvSt 31 Decb n 325, ger. 22 Novb 1902 n 12 Blad 1886 
 
advies op het beroep ingesteld door D. Klag
es, onderwijzer aan de o.l. scholen in de ge
meente Maassluis, tegen een besluit van 
Ged Staten van Zuid Holland, waarbij is goed
gekeurd de Verordening regelende de jaar
wedden van hoofden en het verder onderwij
zend personeel aan de o.l. scholen in de ge
meente Maassluis.
Maart 18 47 Rappt BD 16 Maart n 1170, ger. 7 Jan n 2 _-_ Besluit fiat
Maart 23 54 Rappt BD 20 Maart N 2074, tot verhooging
over 1902 van de verleende en tot toekenning
over 1903 van een Rijksbijdrage aan de 
gemeente Leiden ter tegemoetkoming
in de kosten harer kweekschool voor onderwijzers. _-_ Besluit fiat ________
 Vervolg op bladz 366.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0419

page title: 0366 [L] Lager Onderwijs - 1903/Maart/25 #46
 
366       Vervolg van bladz 365
1903 DM & N Lager Onderwijs. 
Maart 25 46 Rappt BD 23 Maart n 2330, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een door den Raad der gemeente
Wijk bij Duurstede ingestelde beroep tegen
een besluit van Ged Staten van Utrecht, waarbij
goedkeuring is onthouden aan de Verordening
omtrent geheelen en gedeeltelijken stilstand
van jaarwedde ingeval van ongesteldheid
van onderwijzers bij het openbaar lager onderwijs    _-_ Fiat missive
Mei 23 75 Rappt RvSt 13 Mei n 75, ger. 25 Maart n 46  _-_ BD om e&a
Juli 8 29 Rappt BD 4 Juli n 4507, ger. 23 Mei n 75
_-_ Besluit fiat
Aug 13 13 Staatsblad N 194 _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl. en copie rappt.
Maart 26 35 Rappt BD 24 Maart n 1741 tot het op nieuw
benoemen tot Schoolopziener in het arrondis
sement IJsselstein, Mr. Dr. D.A.P.N Koo len te Utrecht. _-_ Besluit fiat
Maart 27 26 Rappt BD 25 Maart n 2209, om aan Mr.
A.I.M.J. Baron van Wijnbergen te Eind
hoven op zijn verzoek eervol ontslag te ver
leenen als Schoolopziener in het arrondis sement Eindhoven.  _-_ Besluit fiat
Jan 20 43 Rappt RvSt 31 Decb n 327, ger. 25 Novb 1902 n 24 /advies/ blad 1
op een door Ged Staten van Groningen ter Koninklijke beslissing 
voorgedragen geschil, gerezen tusschen de gemeentebesturen
van Grijpskerk en Oldehoven over de regeling van de jaarwedde
eener onderwijzeres aan eene gemeenschappelijke o.l. school te Kommerzijl  _-_ BD e&a
Maart 27 27 Rappt BD 25 Maart N 1022, ger. 20 Jan n 43 _-_ Besluit fiat
Staatsblad n 92
April 17 1 _-_ Missive RvSt met exempl Stbl. en copie rappt. 
Vervolg op bladz 367.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0420

page title: 0367 [R] Lager Onderwijs - 1903/Maart/30 #42
 
         Vervolg bladz 366                 367
1903 Dm & N  Lager Onderwijs
Maart 30 42 Rappt BD 27 Maart n 110, Kabt, ter benoeming
tot Schoolopziener in het arrondissement
a. Onderdendam, J. Heeringa Gzn. te Groningen
b. Hoogezand, J. Wedeven te Aduard. _-_ Besluit fiat
Maart 31 Rappt BD 21 Maart n 2633 om aan de hierbij
genoemde gemeenten een subsidie te verleenen
ter tegemoetkoming in de uitgaven tot eene
behoorlijke inrichting van haar lager onder wijs vereischt.  _-_ Besluit fiat

Maart 31 26 Rappt BD 28 Maart n 2459, tot het verleenen
van een rijkssubsidie over 1903 aan de hierbij
genoemde Vereenigingen tot bevordering
van het geregeld schoolbezoek van schip perskinderen. _-_ Besluit fiat
Maart 31 23 Rappt BD 28 Maart n 3202 tot verlenging
tot 1 Maart 1903 van den termijn waarvoor aan
de gemeente Oud Beyerland ten behoeve aan
de o.l. school dier gemeente onthef
fing is verleend van den eisch gesteld in het
4de lid van art 45 der wet tot regeling van het lager onderwijs _-_ Besluit fiat
April 2 5 Rappt BD 31 Maart n 2590, om aan Mr. J.G.W.H.
baron van Sytzama, te Zutphen op zijn verzoek
eervol ontslag te verleenen als Schoolopziener in
het arrondissement Zutphen. _-_ Besluit fiat  __________
Vervolg op bladz 368
============================================================
NL HaNa H2 7823 0421

page title: 0368 [L] Lager Onderwijs - 1903/April/7 #9
 
368            Vervolg bladz 367
1903 Dm & N    Lager Onderwijs
April 7 9 Rappt BD 2 April n 2674, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een door G. van Benthem, hoofd eener
openbare lagere school te Ambt Almelo in
gesteld beroep tegen een besluit van Ged Staten
van Overijssel, waarbij de verordening tot rege
ling der jaarwedden van het onderwijzend
personeel aan de o.l scholen in de gemeente
Ambt Almelo is goedgekeurd.

_-_ Fiat missive
Mei 27 9 Rappt RvSt 20 Mei n 84, ger. 7 April n 9
Juni 11 38 Rappt BD 8 Juni n 4647, ger. 27 Mei n 9  _-_  Besluit fiat
April 7 61 Rappt BD 3 April n 2845!, tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Breskens
dd 24 Feb 1903, waarbij Mej. M.P. de Hullen is
benoemd tot onderwijzeres aan de 1ste Openbare  lagere school aldaar.
_-_ Besluit fiat
Staatsblad nr 97
April 7 62 Rappt BD 3 April n 2418, tot vaststelling van het
tijdstip van ingang der door den Minister van Bin
tijdstip van ingang der door den Minister van Bin
nenl. Zaken aan een onderwijzeres bij de leer
school, verbonden aan de Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Middelburg toe te kennen
tegemoetkoming in de huishuur.
_-_ Besluit fiat
April 17 17 Rappt BD 11 April n 3172, toezending van het te
loor geraakte advies van den RvSt dd 12 Novb 1902
n 289 bedoeld bij Kabt. missive van 16 Feb 1903
n 24 met O.B. en bijl. en om machtiging tot het 
archief van den RvSt behoorende bijl. aan dat college terug te zenden. _-_ Fiat missive 
_________    Vervolg op bladz 369
============================================================
NL HaNa H2 7823 0422

page title: 0369 [R] Lager Onderwijs - 1903/April/8 #29
 
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... W.J. ... Pot ...
 ... hoofden ...
 ... Zuidholland ...
 ... op ... afwijzend ...
 ... Leid ... en ...
 ... d ... o ... Scholen ...
_-_ Besluit fiat
 ... gemeenten ... genoemde ...
 ... d ... e ...
 ... inrichting ... behoorlijke ...
 ... Rijkskweekschool ... onderwijzer ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0423

page title: 0370 [L] Lager Onderwijs - 1903/April/28 #30
 
 ... overweging ...
 ... besluit ...
 ... d ...
 ... bijzondere ...
 ... regel ... 54 ...
_-_ Fiat missive
 ... @NUMERO ...
 ... B ... beroep ... tegen ...
 ... als ...
 ... vastgesteld ... op ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0424

page title: 0371 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/4 #24
 
 ... ken ...
 ... dier ...
 ... aanvrag ... men ...
 ... School ...
 ... Gravenhage ...
 ... in ... 54 ...
 ... School ...
 ... 3 ...
_-_ Fiat missive
 ... ger ... 24 ... 29 ...
 ... 8 ...
 ... Fiat ...
 ... voor ... 11 ...
 ... en ...
 ... Tiet ...
 ... G@g ... van_Friesland ...
 ... gemeente ...
 ... @lus_descender ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0425

page title: 0372 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/5 #83
 
372           Vervolg bladz 371
1903 Dm & N      Lager Onderwijs
Mei 5 63 Rappt Bd 30 April n 3492, om aan J. Heerin
ga Gzn, op zijn verzoek, eervol ontslag te ver
leenen als onderwijzer aan de Rijkskweek
school voor onderwijzers te Groningen.  _-_ Besluit fiat
Mei 6 13 Rappt BD 1 Mei n 4845, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van een beroep ingesteld door den Com
missaris der Koningin in Noord Holland
tegen een besluit van Ged Staten dier provincie
genomen op de aanvrage van het bestuur der
Vereniging Weldadigheid onder bescherming
van den H. Joseph te Zaandam om voor zijne
bijzondere lagere jongensschool aldaar
Kalverstraat 5 te bekomen de Rijksbij
drage als bedoeld bij art 54 bis der wet tot re
geling van het lager onderwijs, over het jaar 1902.
_-_ Fiat missive
Juni 12 20 Rappt RvSt 3 Juni n 109, ger. 6 Mei n 13 _ -_ BD om e&a
Juni 24 11 Rappt BD 3 Juni n 109, ger. 12 Juni n 20  _-_ Besluit fiat
Mei 7 17 Rappt BD 2 Mei n 3251 ! als boven van eene
voordracht met O.B. tot vernietiging van een be
sluit van den Raad der gemeente Breskens
waarbij Mej. M.P. de Hullen is benoemd tot on
derwijzeres aan de 1ste o.l. school aldaar _-_ Fiat missive
Mei 23 78 Rappt RvSt 19 Mei n 21, ger. 7 Mei n 17 _-_ BD om e&a
Juni 10 9 Rappt BD 6 Juni n 4510, ger. 23 Mei n 78
_-_ Besluit fiat Staatsblad n 153
Staatsblad n 153 _________
       Vervolg bladz 373
============================================================
NL HaNa H2 7823 0426

page title: 0373 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/7 #43
 
Vervolg van bladz 372        373
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Mei 7 43 Rappt BD 4 Mei n 149,Kabt. ter benoeming tot
Schoolopziener, in het arronddissement Meerssen
Dr. J.M.A. van Oppen te Maastricht. _-_ Besluit fiat
Mei 8 35 Rappt BD 5 Mei n 3904, om aan de hierbij ge
noemde gemeenten een subsidie te verleenen
ter tegemoetkoming in de uitgaven, tot eene
behoorlijke inrichting van haar lager onder wijs vereischt. _-_ Besluit fiat
Mei 14 17 Rappt BD 9 Mei n 5232, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van het beroep, ingesteld door den Commissaris
der Koningin in Zuidholland tegen het besluit
van Ged Staten dier provincie, genomen op de 
aanvrage van het bestuur der Vereeniging voor
Christelijk lager en meer uitgebreid lager
onderwijs en bewaarschool te Leiderdorp
om voor de bijzondere lagere school aldaar
aan de Dorpstraat n 70 de rijksbijdrage te
bekomen, bedoeld in art 54 bis der wet
tot regeling van het lagr onderwijs over het jaar 1902/
_-_ Fiat Missive
Juni 18 33 Rappt RvSt 10 juni n 114, ger. 14 Mei n 17 _-_ BD om e&a
Juni 30 37 Rappt BD 25 Juni n 6436, ger. 18 Juni n 33 
_-_ Besluit fiat __________
Vervolg op bladz 374
============================================================
NL HaNa H2 7823 0427

page title: 0374 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/14 #36
 
374            Vervolg van bladz 373
1903 DM & N     Lager Onderwijs
Mei 14 36 Rappt BD 11 Mei n 3995, om aan het gemeen
te bestuur van Tietjerksteradeel ontheffing
te verleenen van den eisch gesteld in art
45. 4 de lid der wet tot regeling van het lager
onderwijs voor zooveel betreft het vervullen
der vacature van hoofd der o.l. school te
Suawoude voor het tijdvak van 1 Juni 1902
tot 1 Feb 1903 en voor zooveel betreft het ver
vullen der vacature van hoofd der o.l.
school te Suameerderheide voor het tijd
vak 1 Juni 1902 tot 1 Maart 1903.

_-_ Besluit fiat
Mei 14 37 Rappt BD 11 Mei n 3388, om aan het gemeente
bestuur van Ter Neuzen, als boven voor het
vervullen der vacature van onderwijzer
van bijstand aan de o.l. school B dier
gemeente voor het tijdvak 1 Juli 1902 
tot 1 Maart 1903  _-_ Besluit fiat
Mei 16 16 Rappt BD 12 Mei n 4014, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een door J. Adams, hoofd der 3 de o.l.school
te Venlo ingesteld beroep tegen het besluit
van Ged Staten van Limburg, waarbij afwij
kend is beschikt op zijn verzoek om eene
verhooging van zijne jaarwedde te willen bevorderen.
_-_ Fiat missive
Juni 26 32 Rappt RvSt 17 Juni n 115, ger. 16 Mei n 16 _-_ BD om e&a
Juli 6 45 Rappt BD 2 Juli n 5732, ger. 26 Juni n 32 _-_ Besluit fiat
___________ Vervolg op bladz 375
============================================================
NL HaNa H2 7823 0428

page title: 0375 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/16 #31
 
           Vervolg bladz 374      375
1903 DM & N   Lager Onderwijs
Mei 16 31 Rappt BD 13 Mei n 4170, tot het toekennen
eener belooning en van abonnement over bu
reaukosten aan Mr. S.L. Andreas te
Zuidhorn, voor de waarneming van den
dienst in het schooldistrict Groningen
gedurende het tijdvak van 1 Feb t/m 30 A
pril 1903, hem in zijn hoedanigheid van
Schoolopziener in het arrondissement Zuid
horn, door den Minister van Binnenl. Zaken opgedragen. _-_ Besluit fiat
Mei 19 15 Rappt BD 14 Mei n 5346, om machtiging van
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van het beroep ingesteld door den
Commissaris der Koningin in Noord Brabant
teen een besluit van Ged Staten dier provincie
genomen op de aanvrage van het bestuur der
zondere lagere school te Made (aan den Koning)
zijnde het bestuur van het R.K. Kerkbestuur van
Made te Made om de rijksbijdrage bedoeld in art
54 bis der wet tot regeling van het lager onderwijs   _-_ Fiat missive
Juni 25 22 Rappt RvSt 17 juni n 116, ger. 19 Mei n 15 _-_ BD om e&a
Juli 7 49 Rappt BD 3 Juli n 6629, ger. 25 Juni n 22

_-_ Besluit fiat
Mei 19 29/31 Rappt BD 15 Mei N 3712 __3973 __ 3620 __, tot het verleenen eene
Rijksbijdrage aan
1. het Bestuur van de Bisschoppelijke Kweekschool voor
R.K. onderwijzers te 's Hertogenbosch;
2. het Bestuur van de St. Gregoriusstichting te Utrecht ten
behoeve van de aan die vereeniging behoorende
kweekschool voor ondewijzers aldaar;
3. het Bestuur van de Bijzondere Kweekschool te Bergen op Zoom
van de opvoeding- en onderwijsstichting St. Marie te Huybergen _-_ Besluiten fiat 
____________ Vervolg op bladz 376
============================================================
NL HaNa H2 7823 0429

page title: 0376 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/19 #32
 
376           Vervolg van bladz 375
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Mei 19 32 Rappt BD 15 Mei n 3886, tot vermindering
Mei 19 32 Rappt n 15 Mei n 3886, tot vermindering
der over 1902 verleende en tot het verleenen
over 1903 eener Rijksbijdrage aan de ge
meente Groningen ten behoeve van
hare Kweekschool voor onderwijzeressen. _-_ Besluit fiat
Mei 20 14 Rappt BD 15 Mei n 5408, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van het beroep ingesteld door het R.K.
Kerkbestuur van Onze Lieve Vrouwe Onbe
vlekt Ontvangen te Amsterdam tegen een
besluit van Ged Staten van Noord Holland
genomen op de aanvrage van genoemd
genomen op de aanvrage van genoemd
bestuur om voor de bijzondere lagere school
aan de Haarlemmer Houttuinen n 24
aldaar over het jaar 1902 rijksbijdragen te 
bekomen als bedoeld in art 54 bis der wet
tot regeling van het lager onderwijs. _-_ Fiat missive
Juli 11 23 Rappt RvSt 1 Juli n 119, ger. 20 Mei n 14  _-_ BD om e&a
Juli 22 52 Rappt BD 18 Juli n 7490, ger. 11 JUli n 23

 Juli 22 52 Rappt BD 18 Juli n 7490, ger. 11 JUli n 23 _-_ Besluit fiat
onleesbaar
Mei 20 31 Rappt BD 16 Mei n 3924__, tot het verleenen
Mei 20 31/ Rappt BD 16 Mei n __3923, tot het verleenen 
Mei 20 31/39 Rappt BD 16 Mei n ___ 3923, tot het verleenen
/32 eener rijksbijdrage over 1903 aan
1. het bestuur van de St. Josephvereniging ter 
opleiding van onderwijzers te Roermond ten
behoeve van de onder het beheer dier vereeniging
staande Kweekschool voor onderwijzers te Echt;
2. het bestuur van het zedelijk lichaam onder de 
Zinspreuk Sub praesidio Beatae Mariae
Virginis Sine Maculo Conceptae te
Maastricht, ten behoeve van de kweekschool voor
onderwijzers van genoemd zedelijk lichaam.
_-_ Besluit fiat
___________ Vervolg op bladz 377
============================================================
NL HaNa H2 7823 0430

page title: 0377 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/22 #16
 
            Vervolg b;adz 376               377
1903 Dm & N  Lager Onderwijs
Mei 22 16 Rappt BD 18 Mei n 4077, tot het verleenen van
een rijkssubsidie over 1903 aan het bestuur
van de Mariaschool te Eysden, ten behoe
ve van de onder zijn beheer staande kweek
school voor onderwijzeressen aldaar. _-_ Besluit fiat
Mei 23 51 Rappt BD 16 Mei n 5446, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van het beroep ingesteld door den Commissaris
der Koningin in Utrecht tegen een besluit van
Ged Staten dier provincie, genomen op de
aanvrage van het bestuur der Parochie 
van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart om
voor de bijzondere lagere school aan de 
Badstraat n 7 te Utrecht over het jaar
1902 rijksbijdragen te bekomen als bedoeld
in art 54 bis der wet tot regeling van het lager onderwijs.
_-_ fiat missive 
Juli 15 16 Rappt RvSt 8 Juli n 121, ger. 23 Mei n 51 
_-_ BD om e&a
Juli 23 10 Rappt BD 18 Juli n 7674, ger. 15 Juli n 16 om
machtiging om nader met den RvSt in overleg te treden
_-_ Per missive BD medegedeeld dat H.M.
zich met de strekking van het rapport heeft
vereenigd, doch verlangd dat het advies van den
RvSt en het O.B. blijven berusten in het archief van het K.v.K.
Juli 27 3 Rappt BD 25 Juli n 7962, (aan Dir) om toezending
ter inzage van bovenbed, advies v/d RvSt met O.B.
_-_ Per missive de stukken aan BD toegezonden
met verzoek om terugzending
Aug 10 31 Rappt RvSt 5 Aug n 121/27, ger. 28 Juli n 10  _-_ BD om e&a
Aug 22 38 Rappt BD 19 Aug n 8531, ger. 10 Aug n 31

_-_ Besluit fiat
Aug 24 20 Rappt BD 19 aug n 8531 (aan Dir) ger. 27 Juli n 3
Aug 24 20 Rappt BD 19 aug n 8531 (aan Dir) ger. 27 Juli n 3
_-_ Notificatie, de stukken opgelegd. _____________ Vervolg op bladz 378
============================================================
NL HaNa H2 7823 0431

page title: 0378 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/23 #53
 
378                 Vervolg bladz 377
Dm &                  Lager Ondewijs
1903 & N Lager Onderwijs
Mei 23 53 Rappt BD & FD 20 April ________ 4577 _____ om mach    
Mei 23 53 Rappt BD^& FD20 April________ 5/16 Mei n _____ 99/901,om mach
tiging om bij den RvSt de overweging aan
hangig te maken van de wetsontwerpen tot
A. Wijziging en aanvulling van enkele be
palingen der wet tot regeling van het lager
onderwijs.
B. Regeling van het pensioen van weduwen
en weezen van onderwijzers en aanvulling
der wet tot regeling van het pensioen dat
weduwen en weezen van burgerlijke amb tenaren
tenaren.
C.Regeling van de pensioenen van het onderwij 
zend personeel van gemeente hoogere burger
scholen, onderplichte gemeente-burgerscho
len en gymnasia, gemeentelijke middel
bare scholen voor meisjes en gemeentelijke
kweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen. _-_ Fiat missive
Juli 22 28 Rappt RvSt 14 Juli n 19, ger. 23 Mei n 53 _-_ BD & FD om e&a
Sept 22 12 Rappt BD & FD 16/19 Sept n 8769 _____36, ger. 22 Juli n 28
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St. Genl.
 "   "   13 _-_ Missive kennisgeving aan BD & FD
"    "  14 _-_ Missive als voren aan RvSt met copie rappt.
        Zie 5 Juni n 45 - 47 bladz 33 en 1182
Mei 30 43 Rappt BD 20 Mei n 3913, om aan de hierbij
genoemde gemeenten een subsidie te ver
leenen ter tegemoetkoming in de uitgaven
tot een behoorlijke inrichting van haar
lager ondewijs vereischt.
_-_ Besluit fiat _________ Vervolg op bladz 379
============================================================
NL HaNa H2 7823 0432

page title: 0379 [R] Lager Onderwijs - 1903/Mei/29 #13/15
 
                Vervolg bladz 378    379
1903 Dm & N Lager Onderwijs.
Mei 29 13/15 Rappt BD 19/20 Mei n 4156/4118 _______4154, tot het verleenen
Mei 29 13/15 Rappt BD 19/20 Mei n 4156/4118 ______4154, tot het verleenen
van een Rijkssubsidie over 1903 aan
1ste bestuurderen van de Ver. tot instandhouding
van de kweekschool voor onderwijzeressen te Arnhem
2de het bestuur van de R.K.kweekschool voor onderwij
zeressen, Huize Mariaoord (Roocouleus) te Vught
3de het bestuur van de Ver. tot opleiding van onderwij
zeressen te Nijmegen ten behoeve van de aan die
Ver. toebehoorende kweekschool voor ondrwij
zeressen, aldaar.
 _-_ Besluiten fiat
Mei 30 12 Rappt BD 12 Mei n 3757/2, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht met O.B. houdende nadere
Vervallen   aanvulling van het KB. van 26 Maart 1895 (Stbl.
n 37) sedert gewijzigd, tot aanwijzing van eenige /bladz
getuigschriften en diploma's als bedoeld in de
art. 3 en 9 der wet van 25 Decb 1878 (Stbl. n 266)
Mei 30 15 Rappt BD 22 Mei n 4, als boven van een
beroep ingesteld door den Commissaris der Ko
ningin in de provincie Friesland tegen een
besluit van Ged Staten dier provincie geno
men op de aanvrage van het bestuur der
Vereeniging voor Christelijk Normaalschool
onderwijs te Anjum (Oostdongeradeel)
om voor zijne bijzondere lagere school aldaar
te bekomen de Rijksbijdragen bedoeld in art
54 bis der wet tot regeling van het lager on
derwijs, over het jaar 1902.
_-_ Fiat missive
Juli 8 18 Rappt RvSt 1 Juli n 123, ger. 30 Mei n 15 
_-_ BD om e&a
Juli 20 94 Rappt BD 18Juli n 7316, ger. 8 Juli n 18 
_-_ Besluit fiat
______________ Vervolg op bladz 380
============================================================
NL HaNa H2 7823 0433

page title: 0380 [L] Lager Onderwijs - 1903/Mei/30 #17
 
380    Vervolg van bladz 379
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Mei 30 17 Rappt BD 23 Mei n 5602, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van de beroepen ingesteld door:
1ste den Commissaris der Koningin in Groningen
2de het bestuur der Vereeniging voor Gereformeerd
lager schoolonderwijs te Spier en Bierum
tegen een besluit van Ged Staten van Gronin
gen genomen op de aanvrage van genoemd
bestuur om voor zijne lagere school te Spijk
gemeente Bierum de rijksbijdrage te be
komen bedoeld in art 54 bis der wet op het
lager onderwijs over het jaar 1962. _-_ Fiat missive
Juli 9 12 Rappt RvSt 1 Juli n 124, ger. 30 Mei n 17 _-_ BD om e&a
Juli 28 18 Rappt BD 23 Juli n 7742, ger. 9 Juli n 12, om machtiging   Zie 4 / n 30 ?
Juli 28 18 den RvSt nader te hooren over het aangeboden O.B. 
_-_ Per missive BD de gevraagde machtiging verleend met me
dedeeling dat het advies RvSt en O.B. moet blijven berusten in het archief
Sept 11 36 Rappt RvSt 2 Sept n 124/30, ger. 28 Juli n 18 _-_ BD om e&a
Sept 23 16 Rappt RvSt 21 Sept n 9286 ger. 11 Sept n 36 om den RvSt nader te hooren
& Octb 24 5 _-_ Fiat missive de adviezen RvSt met O.B. aan BD toegezonden met verzoek om terugzending
Octb 27 5 Rappt RvSt 21 Octb n 124/36, ger. 23 Sept n 16 _-_ BD om e&a Zie 10? n7 ?_________
Mei 30 26 Rappt BD 26 Mei n 5677, als boven van het
beroep ingesteld door den Commissaris der Ko
ningin in Overijssel tegen een besluit van
Ged Staten dier provincie genomen op de aan
vraag van het bestuur der bijzondere lagere 
school te Deventer (aan de Smedenstraat)
van het R.K. Kerkbestuur van den H. Le buinus als boven.
_-_ Fiat missive
Juli 8 17 Rappt RvSt 1 Juli n 125, ger. 30 Mei n 26 _-_ BD om e&a
Juli 20 95 Rappt BD 15 Juli n 7015, ger. 8 Juli n 17 
_-_ Besluit fiat ___________
Vervolg op bladz 381
============================================================
NL HaNa H2 7823 0434

page title: 0381 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/2 #18
 
   Vervolg van bladz 380     381
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Juni 2 18 Rappt BD 20 Mei n 3578, om machtiging om af
wijzend te beschikken op een adres van het ge
meentebestuur van Vries om toepassing van
art 49 der wet op het lager onderwijs en de 
gewone kosten van het openbaar lager onder wijs over het jaar 1903 _-_ Fiat missive
Juni 2 75 Rappt BD 27 Mei n 4120 tot vaststelling van het
Juni 2 75 Rappt BD 27 Mei n 4120 tot vaststelling van het 
tijdstip van ingang der door den Minister van
Binnenl. Zaken aan een onderwijzer bij de
leerschool verbonden aan de Rijkskweekschool
voor onderwijzers te Deventer, toe te kennen
verhooging van jaarwedde.  _-_ Besluit fiat
Jun 2 82 BD 27 Mei n 4209, tot het verleenen
eener rijksbijdrage over 1903 aan het bestuur
der bijzondere kweekschool ter opleiding van
onderwijzeressen, gevestigd in het Gesticht 
van Opvoeding en onderwijs te Dongen  _-_ Besluit fiat
Juni 3 21 Rappt BD 28 Mei n 5801 om machtiging om bij den RvSt
de overweging aanhangig te maken van het beroep
ingesteld door het bestuur der bijzondere lagere school
van de Gereformeerde Kerk te Harlingen tegen
een besluit van Ged Staten van Friesland, genomen
op de aanvrage om voor genoemde school al
daar te bekomen de rijksbijdragen bedoeld in
art 54 bis der wet tot regeling van het lager 
onderwijs, over het jaar 1902.
_-_ Fiat missive
Juli 11 24 Rappt RvSt 1 Juli n 126, ger. 3 Juni n 21 
_-_ BD om e&a
Juli 25 43 Rappt BD 22 Juli n 7489, ger 11 Juli n 24 
_-_ Besluit fiat _________
Vervolg op bladz 382
============================================================
NL HaNa H2 7823 0435

page title: 0382 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/3 #22
 
382             Vervolg van bladz 381
1903 Dm &             Lager Onderwijs
1903 N         Lager Onderwijs
Juni 3 22 Rappt BD 28 Mei n 5737, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van een beroep ingesteld door het
bestuur der Vereeniging tot bevordering 
van Christelijk Scjhoolonderwijs te Goes
tegen een besluit van Ged Staten van Zee
land, genomen op de aanvrage van ge
noemd bestuur om voor de bijzondere
lagere school aan de Wijngaardstraat
aldaar over het jaar 1902 rijksbijdragen
te bekomen als bedoeld in art 54 bis
der wet tot regeling van het lager onderwijs.  _-_ Fiat missive
Juli 9 13 Rappt RvSt 1 Juli n127, ger. 3 Juni n 22
_-_ BD om e&a
Juli 27 45 Rappt BD 22 Juli n 7379, ger. 9 Juli n 13
Juli 27 45 Rappt BD 22 Juli n 7379, ger. 9 Juli n 13 _-_ Besluit fiat
Juni 3 57/58 Rappt BD 28 Mei n 4185_____4275, tot het verleenen
eener rijksbijdrage over 1903 aan
1ste het bestuur van het Burgerlijk Zedelijk Lichaam
Vereeniging van vrouwen ter verpleging van
Zieken en het geven van onderwijs te Schijndel
ten behoeve van de aan het gesticht dier vereeni
ging verbonden kweekschool voor onderwijzeressen aldaar;
2de het bestuur van de bijzondere kweekschool
tot opleiding van onderwijzers, genaamd de
Christelijke Normaalschool te Nijmegen  _-_ Besluit fiat
Juni 6 41 Rappt BD 8 Juni n 4392, als boven
aan het bestuur van de kweekschool voor on
derwijzeressen der Zusters Franciscanessen
genaamd 'Vereeniging van vrouwen ter
bevordering van Huiselijk geluk"te Heythuisen. _-_ Besluit fiat ________
Vervolg op bladz 383
============================================================
NL HaNa H2 7823 0436

page title: 0383 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/8 #31/32
 
          Vervolg van bladz 382        383
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Juni 8 31/32 Rappt BD 4 Juni n 4315 _____4389, tot het verleenen van
eene rijksbijdrage over 1903 aan
1ste het bestuur van het zedelijk lichaam de Zusters
van Liefde te Veghel, ten behoeve van de aan
die vereeniging toebehoorende kweekschool
voor R.K. onderwijzeressen aldaar
2de het bestuur van het burgerlijk zedelijk lichaam
Vereeniging van Vrouwen, gevestigd te Oirschot,
ten doel hebbende het geven van onderwijs aan
kinderen van vermogende en onvermogende ou
ders ten behoeve van hare kweekschool voor
onderwijzeressen aldaar.  _-_ Besluiten fiat
Juni 10 11 Rappt BD 6 Juni n 4207, als boven aan het
bestuur van het Dept. Haarlem der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen ten behoeve aan de 
onder zijn beheer staande kweekschool voor
onderwijzeressen te Haarlem. _-_ Besluit fiat
juni 10 37 Rappt BD 5 Juni n 4246, als boven aan het
bestuur van de R.K. Kweekschool voor onder
wijzeressen In omnibus Charitas te 's Hertogenbosch. _-_ Besluit fiat
Juni 11 39 Rappt BD 8 Juni n 4390, als boven aan het
bestuur der Vereeniging van Liefdezusters te Sittard
ten behoeve van de aan die vereeniging
toebehoorende kweekschool voor onderwij
zeressen te Koningsbosch gemeente Echt. _-_ Besluit fiat
Juni 12 Rappt Bd 9 Juni n 4388, als boven aan het bestuur
van het zedelijk lichaam, Vereeniging van vrouwen 
tot het geven van onderwijs te 's Hertogenbosch, ten be
hoeve van de kweekschool voor R.K. onderwijzeressen van 
genoemd zedelijk lichaam.  _-_ Besluit fiat __________
Vervolg op bladz 384
============================================================
NL HaNa H2 7823 0437

page title: 0384 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/13 #28/29
 
384              Vervolg van bladz 383
!903 Dm &          Lager Onderwijs.
1903 & N Lager Onderwijs.
Juni 13 28/ Rappt BD 10 Juni n 4763______4482, tot het verleenen

Juni 13 28/ Rappt BD 10 Juni n ______4482, tot het verleenen 

/29 eener rijksbijdrage over 1903 aan
1ste het bestuur van de vereeniging, Groen van
Prinstererschool te Doetinchem, ten behoe
ve van deze kweekschool tot opleiding van 
onderwijzers;
onderwijzers; 2 het bestuur van het zedelijk lichaam de
Vereeniging van de Heilige Catharina van
Siena te Voorschoten ten behoeve van de
aan die vereeniging toebehoorende kweek
school voor onderwijzeressen te Reuver. _-_ Besluit fiat
Juni 15 66/67 Rappt Bd 11Juni n 4532/4938, als boven aan
1ste het bestuur van de St. Willibrordus vereeniging
te 's Gravenhage, ten behoeve van hare
kweekschool voor onderwijzeressen aldaar;
2de het bestuur van de kweekschool voor on
derwijzeressen van het R.K. gesticht "Insu
la Dei te Arnhem, ten behoeve van de kweekschool. _-_ Besluit fiat
Juni 17 23 Rappt BD 13 Juni n 4660, als boven aan
het bestuur van de kweekschool tot opleiding
van onderwijzeressen verbonden aan het
St. Antonius Gesticht Haarlemmerhout
tuinen no 53 te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Juni 18 41/42 Rappt BD 15 Juni n 4646_______4863, als boven aan
1ste het bestuur van de vereeniging de Angela
school te Echt, ten behoeve van de aan die veree
niging behoorende kweekschool voor onderwij zeressen aldaar;
2de het bestuur van de Christelijke Normaalschool
te 's Gravenhage, ten behoeve van die kweekschool
voor onderwijzers en onderwijzeressen.
_-_ Besluiten fiat __________
Vervolg op bladz 385
============================================================
NL HaNa H2 7823 0438

page title: 0385 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/18 #23
 
Vervolg van bladz 384       385
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Juni 18 23 Rappt BD 13 Juni n 6154, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van het beroep ingesteld door het bestuur
der bijzondere lagere school gevestigd in de
gemeente Dinxperlo, Heurne C. 174, tegen
een besluit van Ged Staten van Gelderland
genomen op de aanvrage van genoemd bestuur
om de rijksbijdrage bedoeld in art 54 bis der
wet ter regeling van het lager onderwijs over het jaar 1902.
_-_ Fiat missive 
Juli 22 32 Rappt RvSt 15 Juli n 140, ger. 18 Juni n 23 _-_ BD om e&a
Aug 18 8 Rappt BD 12 Aug n 8392, ger. 22 Juli n 32 om met den RvSt nader overleg te plegen
_-_ Per missive BD de machtiging verleend en de bijl terugge
Sept 11 34 zonden, met verzoek om het advies RvSt met O.B. terug te zenden
Sept 11 37 Rappt RvSt 2 Sept n 140/31, ger. 18 Aug n 8 _-_ BD om e&a Zie Sept 1903
"  23 32 Rappt BD 21 Sept n 9287, ger. 11 Sept n 37 _-_ Besluit fiat Zie 22 Sept 1903 
n 67 bladz 399
Juni 19 7 Rappt BD 15 Juni n 6061, als boven door het be
stuur der Vereeniging voor Christelijk Natio
naal Schoolonderwijs te Franeker tegen een
besluit van Ged Staten van Friesland, als bo
ven, voor zijne bijzondere lagere school aldaar. _-_ Fiat missive
Juli 23 18 Rappt RvSt 15 Juli n 139, ger. 19 Juni n7 _-_ BD om e&a
Aug 5 23 Rappt BD 30 Juli n 7963, ger.. 23 Juli n 18  _-_ Besluit fiat
Juni 19 21 Rappt BD 16 Juni n 4724, ter benoeming tot
onderwijzer bij de Rijkskweekschool voor onde
wijzers te Haarlem J.H. Ruinen te Hoorn  _-_ Besluit fiat
Juni 19 23 Rappt BD 16 Juni n 4823, tot het verleenen eener 
tijdelijke verhooging van jaarwedde aan eenige
onderwijzeressen bij de leerschool verbonden aan de
Rijkskweekschool voor onderwijzeressen te Apeldoorn. _-_ Besluit fiat  _________ Vervolg op bladz 386
============================================================
NL HaNa H2 7823 0439

page title: 0386 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/19 #27
 
386   Vervolg van bladz 385 
1903 Dm &      Lager Onderwijs
1903  N   Lager Onderwijs
Juni 19 27 Rappt Bd 16 Juni n 4984, tot het verleenen eener
Rijksbijdrage over 1903 aan het bestuur van de 
Vereeniging tot bevordering van het Katholiek
Bijzonder Onderwijs gevestigd te haarlem ten
behoeve der onder het bestuur dier vereeniging
staande kweekschool voor onderwijzers te Hoorn. _-_ Besluit fiat
Juni 20 16 Rappt BD 16 Juni n 6197, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van de
eroepen ingesteld door 1ste de Commissaris der
Koningin in Zuid Holland en 2de het bestuur der
Vereeniging tot bevordering van Christelijke
belangen te Zwammerdam beide tegen een
besluit van Ged Staten van Zuid Holland geno
men op de aanvrage van genoemd bestuur
om voor zijne lagere school aan de Molen
buurt aldaar over het jaar 1902 te bekomen
de rijksbijdrage bedoeld in art 54 bis der wet tot
regeling van het lager onderwijs
_-_ Fiat missive
Aug 18 22 Rappt RvSt 5 Aug n 145, ger. 20 Juni n 16  _-_ BD om e&a
Aug 28 32 Rappt BD 25 Aug n 8736, ger. 18 Aug n 22   _-_ Besluit fiat
Juni 20 18 Rappt BD 16 Juni n 6198, als boven van het beroep
ingesteld door het bestuur der Vereeniging tot stich
ting en instandhouding van scholen met den Bij
bel te Stadskanaal (gemeente Onstwedde) tegen
als boven van Groningen genomen op als boven
aan de Mennistenlaan aldaar over als boven  _-_ Fiat missive
Aug 12 17 Rappt RvSt 5 Aug n 146, ger. 20 Juni n 18  _-_ BD om e&a
Aug 22 37 Rappt BD 19 Aug n 8592, ger. 12 Aug n 17
Aug 22 37 Rappt BD 19 Aug n 8592, ger. 12 Aug n 17 _-_ Besluit fiat
_________ Vervolg op bladz 387
============================================================
NL HaNa H2 7823 0440

page title: 0387 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/20 #46
 
Vervolg bladz 386           387
1903 DM & N Lager Onderwijs
Juni 20 46 Rappt BD 17 Juni n 5078, tot het verleenen
eener Rijksbijdrage over 1903 aanhet bestuur
aan de bijzondere kweekschool St. Joseph te
Monnikendam ten behoeve van die kweek
school voor omderwijzeressen.  _-_ Besluit fiat
Juni 22 44 Rappt BD 17 Juni n 6230, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken
van het beroep ingesteld door den Commissaris
der Koningin in Zuid Holland tegen een be
sluit van Ged Staten dier provincie genomen 
op de aanvrage van het R.K. Par. Kerkbestuur
van St. Agatha te Lisse om voor de bijzon
dere lagere school aan de Dorpstraat A 18
aldaar te bekomen de rijksbijdrage bedoeld
in art 54 bis der wet tot regeling van het la
ger onderwijs over het jaar 1902.
_-_ Fiat missive
Aug 19 39 Rappt RvSt 5 Aug n 148, ger. 22 Juni n 44
Octb 13 3 Rappt BD 6 Octb n 4510, ger. 10 Aug n 39, om met den RvSt overleg te plegen 
Octb 13 3 Rappt BD 6 Octb n 4510, ger. 10 Aug n 39, om met den RvSt overleg te plegen 
_-_ Per missive BD de machtiging verleend en de bijl. teruggezonden
met verzoek om het advies RvSt met O.B. terug te zenden ten behoeve v/h KdK
Octb 26 2 Rappt RvSt 21 Octb n 143/37, ger. 13 Octb n 3 _-_ BD om e&a
Novb 9 45 Rappt BD 2 Novb n 10893, ger. 26 Octb n 2  _-_ Besluit fiat
Juni 22 58 Rappt BD 18 Juni n 4852, om Mr. Z.W.
Straatman te Almelo op nieuw te be
noemen tot Schoolopziener in het arrondis
sement Almelo.  _-_ Besluit fiat ___________
Vervolg op bladz 388
============================================================
NL HaNa H2 7823 0441

page title: 0388 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/25 #4
 
388   Vervolg van bladz 387
1903 Dm &  Lager Onderwijs
1903 & N Lager Onderwijs
Juni 25 4 Rappt BD 20 Juni n 5298, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een door J. Romijn e.a. leden de Varkens
Verzekeringsmaatschappij "de Volharding" ge
vestigd te Sluis, ingesteld beroep teen een
besluit van Ged Staten van Zeeland, waarbij
aan H.C. Bakker onderwijzer aan de o.l.
school te Sluis (kom) is te kennen gegeven
dat zijn verzoek o.m. om de betrekking van
Voorzitter van de onderlinge varkensverzeke
ringsmaatschappij: "de Volharding" te mogen
bekleeden, niet voor inwilliging vatbaar is
_-_ Fiat missive
Aug 28 16 Rappt RvSt 19 Aug n 149, ger. 25 Juli n 4
Aug 28 16 Rappt RvSt 19 Aug n 149, ger. 25 Juli n 4 _-_ BD om e&a
Sept 16 54 Rappt BD 14 Sept n 7712, ger. 28 Aug n 16, om machtiging om
met den RvSt in nader overleg te treden
_-_ Per missive BD de gevraagde machtiging verleend met toezending
der bijl. en verzoek om het advies RvSt en O.B. terug te zenden.
Octb 14 7 Rappt RvSt 7 Octb n 149/34, ger. 16 Sept n 54    _-_ BD om e&a
Decb 24 34 Rappt BD 21 Decb n 10562, ger. 14 Octb n 7     _-_ Besluit fiat Zie 7 Jan 26 n4 bladz
Staatsblad 328 ==========
Juni 25 82 Rappt BD 23 Juni n 223, Kabt, ter benoeming
tot Schoolopziener in het arrondissement
Zutphen, Jhr. Dr. J.P. Hooft Graafland te 's Graveland.  _-_ Besluit fiat
Juni 25 62 Rappt BD 22 Juni n 5205, tot het verleenen
van een rijkssubsidie over 1903 aan het be
stuur van de Vereeniging tot Stichting en
instandhouding van de Gereformeerde
kweekschool voor onderwijzers en onder
wijzeressen te Amsterdam. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 339.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0442

page title: 0389 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juni/26 #4
 
Vervolg bladz 388           389
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Juni 26 4 Rappt BD 22 Juni n 6273, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van het beroep ingesteld door het bestuur der Ver
eeniging voor lager onderwijs op gereformeerden
grondslag te Rinsumadeel (Dantumadeel)
tegen het besluit van Ged Staten van Friesland
genomen op de aanvrage van genoemd bestuur
om voor zijne bijzondere lagere school aldaar
te bekomen de Rijksbijdrage bedoeld in art. 54 bis
der wet tot regeling van het lager onderwijs over het jaar 1902 _-_ Fiat missive
Aug 18 24 Rappt RvSt 5 Aug n 154, ger. 26 Juni n 4   _-_ BD om e&a
Aug 28 30 Rappt BD 25 aug n 8734, ger. 18 Aug n 24 _-_ Besluit fiat
Juni 26 5 Rappt BD 22 Juni n 6274, als boven der Vereeniging
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te
Deventer tegen als boven van Overijssel, op als bo
ven aan de Papestraat aldaar te als boven _-_ Fiat missive
Aug 18 23 Rappt RvSt 5 Aug n 150, ger. 26 Juni n 5  _-_ BD om e&a
Aug 28 31 Rappt BD 25 Aug n 8735, ger. 18 Aug n 23. _-_ Besluit fiat
Juni 26 6 Rappt BD 22 Juni n 6275, als boven der bijzondere
lagere school van de vereeniging van den H.
Vincentius a Paulo in de Karrestraat te
Breda tegen als boven van Noord Brabant
genomen op als boven voor zijn school aldaar te als boven.
_-_ Fiat missive
Aug 28 17 Rappt RvSt 19 Aug n 152, ger. 26 Juni n 6 _-_ BD om e&a
Sept 14 37 Rappt BD 10 Sept n 8965, ger. 28 Aug n 17. _-_ Besluit fiat    _________ Vervolg op bladz 390.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0443

page title: 0390 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juni/26 #37
 
390   Vervolg van bladz 389
1903 Dm & Lager Ondewijs
1903 & N Lager Onderwijs
Juni 26 37 Rappt BD 22 Juni n 6373, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van het beroep ingesteld door den
Inspecteur van het lager onderwijs in de
3de Inpectie tegen een besluit van Ged
Staten van Friesland genomen op de aan
vrage van het bestuur der bijzondere
lagere school gevestigd in de gemeente
Achtkarspelen te Rottevalle, van de
Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van een Christelijke lagere school
te bekomen de Rijksbijdrage bedoeld in
art 54 bis der wet tot regeling van het
lager onderwijs, over het jaar 1902
-_- Fiat missive
Aug 19 40 Rappt RvSt 5 Aug n 153, ger. 26 Juni n 37 _-_ BD om e&a
Sept 10 16 Rappt BD 4 Sept n 8764, ger. 19 Aug n 40, machtiging om met
den RvSt in overleg te treden tot wijziging van het aangeboden O.B.
_-_ Per missive BD de gevraagde machtiging verzonden en de bijl. terug
gezonden met verzoek om het advies RvSt en O.B. terug te zenden.
Octb 22 34 Rappt RvSt 14 Octb n 153/35, ger. 10 Sept n 16  _-_ BD om e&a
Octb 22 34 Rappt RvSt 14 Octb n 153/35, ger. 10 Sept n 16 _-_ BD om e&a 
Novb 2 34 Rappt BD 28 Octb n 10790, ger. 22 Octb n 34
____________   _-_ Besluit fiat
Juli 3 26 Rappt BD 30 Juni n 3004, tot vaststelling
der sommen welke over 1903 ter beschik
king worden gesteld van de arrondisse ments Schoolopzieners.  _-_ Baesluit fiat
Juli 4 26 Rappt BD 1 Juli n 5848, om aan de hierbij
genoemde gemeenten een subsidie te
verleenen ter tegemoetkoming in de uit
gaven, tot eene behoorlijke inrichting van
haar lager onderwijs vereischt. _-_ Besluit fiat
Juli 10 26 Rappt BD 7 Juli n 5692, als boven.
_-_ Besluit fiat   __________
Sept 12 16 Rappt BD 9 Sept n 7163, als boven.
_-_ Besluit fiat  _________
Vervolg op bladz 391
============================================================
NL HaNa H2 7823 0444

page title: 0391 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juli 7 #37
 
      Vervolg bladz 390     391
Dm
1903 &  Lager Onderwijs
1903 & N Lager Onderwijs
Juli 7 37 Rappt BD 2 Juli n 5737, om machtigingen
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van een door J.W. Zeeuw en anderen
te Ridderkerk ingesteld beroep tegen een
besluit van Ged Staten van Zuid Holland
waarbij goedkeuring is onthouden aan een
besluit van den Raad der gemeente Ridder
kerk tot wijziging van den leeftijd, welken
de kinderen moeten bereikt hebben vóór
dat zij op de openbare lagere school worden    toegelaten.
_-_ Fiat missive
Aug 18 30 Rappt RvSt 5 Aug n 161, ger. 7 Juli n 37
_-_ BD om e&a
Aug 27 49 Rappt BD 24 Aug n 7405, ger. 18 Aug n 30
_-_ Besluit fiat
Juli 8 11 Rappt BD 3 Juli n 6735, als boven van het be
roep ingesteld door den Commissaris der Koningin
in Zuid Holland tegen een besluit van Ged
Staten dier provincie genomen op de aanvrage
van het bestuur van de Rotterdamsche Vereeni
ging voor Katholiek onderwijs te Rotter
dam om toekenning over het jaar 1902
van de rijksbijdrage bedoeld in art 54 bis der
wet tot regeling van het lager onderwijs
ten behoeve van de onder dat bestuur staan
de lagee school aan de Kipstraat n 18  aldaar
_-_ Fiat missive
Sept 11 38 Rappt RvSt 2 Sept n 162 ger. 8 Juli n 11 _-_ BD om e&a
Sept 21 6 Rappt BD 18 Sept n 9288, ger. 11 Sept n 38
_-_ Besluit fiat
_______
Vervolg op bladz 392
============================================================
NL HaNa H2 7823 0445

page title: 0392 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juli/10 #14
 
392       Vervolg bladz 391
1903 Dm &    Lager Onderwijs
1903 & N Lager Onderwijs
Juli 10 14 Rappt BD 6 Juli n 5810, 0m machtiging tot
ter zijde legging van het advies van het adres van C.W. de
Sauvage Nolting, houdende verzoek om
ontslag uit zijne betrekking van Schoolop
ziener in het arrondissement Amsterdam IV.
_-_ Fiat missive
Juli 11 41 Rappt BD 8 Juli n 214, Kabt, ter benoeming
tot Schoolopziener in het arrondissement Eind
hoven: Mr. F.A. Hengst te Uden.  _-_ Besluit fiat
Juli 13 35 Rappt BD 9 Juli n 5366, tot vaststelling
van het tijdstip van ingang der door den Mi
nister van Binnenl. Zaken toe te kennen ver
hooging van jaarwedde aan een onderwij
zer bij de leerschool, verbonden aan de
Rijkskweekschool voor onderwijzers te  Haarlem.  _-_ Besluit fiat
Juli 18 5 Rappt BD 14 Juli n 5299, tot het op nieuw benoe
men tot Schoolopziener in het arrondissement
Onstwedde Mr. H.I. Schönfeld te Win schoten.
_-_ Besluit fiat
Juli 18 7 Rappt BD 13 Juli n 5703, om aan H.L. Gerth
 Juli 18 7 Rappt BD 13 Juli n 5703, om aan H.L. Gerth 
van Wijk, op zijn verzoek eervol ontslag te
verleenen als onderwijzer bij de Rijkskweek
school voor onderwijzers te Middelburg.
_-_ Besluit fiat _________
Vervolg op bladz 393.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0446

page title: 0393 [R] Lager Onderwijs - 1903/Juli/20 #20
 
Vervolg bladz 392           393
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Juli 20 20 Rappt BD 14 Juli 7317, om machtiging om 
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van het beroep ingesteld door het bestuur der Ver
eeniging voor Christelijk lager onderwijs te
Uithuizermeeden tegen het besluit van Ged
Staten van Groningen, genomen op de aan
vrage van genoemd bestuur om voor zijne
lagere school aldaar (Oostelijk Gedeelte) over
1902 de rijksbijdrage te bekomen bedoeld in
art 54 bis der wet tot regeling van het lager onderwijs.
_-_ Fiat missive
Aug 28 18 Rappt RvSt 19 Aug n 170, ger. 20 Juli n 20  _-_ BD om e&a
Sept 9 15 Rappt BD 5 Sept n 8961, ger. 28 Aug n 18  _-_ Besluit fiat
Juli 20 76 Rappt BD 18 Juli n 6266, tot vaststelling van
het tijdstip van ingang der jaarwedde van
een door den Minister van Binnenl. Zaken te 
benoemen onderwijzeres bij de leerschool verbon
den Rijkskweekschool voor onderwijze ressen te Apeldoorn.  _-_ Besluit fiat
Juli 20 81 Rappt BD 15 Juli n 6021, om aan Dr. H.B.
Holsboer op zijn verzoek, eervol ontslag te
verleenen als onderwijzer aan de Rijkskweek
school voor onderwijzers te Maastricht _-_ Besluit fiat
Juli 22 45 Rappt BD 20 Juli, om te bepalen dat
de bepalingen sub a. en c. van art 8 en die van art 9
der wet tot regeling van het lager onderwijs,voor
zoover zij op de toelating van kweekelingen be
trekking hebben tot wederopzegging niet van toepassing
zijn op de lagere school, welke als leerschool verbonden is aan de
kweekschool voor R.K. onderwijzeressen van het zedelijk lichaam de
Zusters van Liefde te Veghel. _-_ Besluit fiat ________
Vervolg op bladz 394
============================================================
NL HaNa H2 7823 0447

page title: 0394 [L] Lager Onderwijs - 1903/Juli/22 #48
 
394   Vervolg van bladz 393
1903 Dm &   Lager Onderwijs
1903 & N Lager Onderwijs
Juli 22 48 Rappt BD 20 Juli n 6261 tot het verleenen
eener Rijksbijdrage over 1903 aan het bestuur
van de Christelijhe Normaalschool voor on
derwijzeressen te Zetten, ten behoeve van die kweekschool.  _-_  Besluit fiat
juli 23 16 Rappt BD 20 Juli n 6312, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een door den Raad der Gemeente Achtkar
spelen ingesteld beroep tegen een besluit van
Ged Staten van Friesland, waarbij goedkeuring
is onthouden aan de Verordening tot wijziging
en aanvulling van de Verordening, houdende
algemeene bepalingen voor de scholen van
openbaar lager onderwiis in de gemeente Achtkarspelen.
_-_ Fiat missive
Octb 22 36 Rappt 14 Octb n 173, ger. 23 Juli n 16 _-_ BD om e&a
Novb 11 25 Rappt BD 7 Novb n 9495, ger. 22 Octb n 36 _-_ Besluit fiat
Staatsblad n 275 ===========
Decb 8 15 Missive aan RvSt met exempl Stbl en copie rappt
____________
Juli 24 85 Rappt BD 21 Juli n 4938, tot het verleenen van
een rijkssubsidie over 1903 aan het bestuur
van de Kweekschool voor onderwijers en
onderwijzeressen te 's Gravenhage Eland
straat 92 a ten behoeve van die kweekschool. _-_ Besluit fiat
Juli 25 41 Rappt BD 22 Juli n 261 Kabt. ter benoeming
tot schoolopziener in het district Breda,
J.W. Scheelinck te Bergen op Zoom, met toe
kenning van eervol ontslag als Schoolopzie
ner in het arrondissement Bergen op Zoom.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 395
============================================================
NL HaNa H2 7823 0448

page title: 0395 [R] Lager Onderwijs - 1903/Aug/3 #24
 
Vervolg bladz 394  395
1903 Dm & N   Lger Onderwijs
Aug 3 24 Rappt BD 28 Juli 6407, tot het toekennen van
belooningen aan de hoofden, onderwijzers en
onderwijzeressen bij de Rijks lagere scholen
in de Kolonien van de Maatschappij van Weldadig
heid te Frederiksoord wegens over het tijdvak 
van Jan. t/m 30 Juni gegeven herhalings
onderwijs en voor de onderwijzeressen over
dat tijdvak gegeven onderwijs in de nuttige
handwerken voor meisjes buiten de gewone  schooluren.  _-_ Besluit fiat
Aug 4 30 Rappt BD Aug n 8146, (aan Dir) ger. 28 Juli n 18 bladz 380
om toezending van het advies RvSt Bd 1 Juli 1903
n 124 met daarbij behoorend O.B.
_-_ Per missive het advies met O.B. aan BD toege
zonden met verzoek om terugzending. Zie 23 Sept 1903 n 16 bladz 380
Aug 5 12 Rappt BD 30 Juli n 6498, ter benoeming tot
onderwijzer bij de Rijkskweekschool voor
onderwijzers te Groningen W, Wolden dorp, aldaar. _-_ Besluit fiat
Aug 8 17 Rappt BD 3 Aug n 6680, om machtiging
om afwijzend te beschikken op het adres
van den gemeenteraad van Asten, dat
aan deze gemeente vrijstelling worde 
verleend van de verplichting tot school
geldheffing, bedoeld in art. 46, 3de lid der
wet op het Lager onderwijs.
_-_ Fiat missive
_________
Vervolg op bladz 396
============================================================
NL HaNa H2 7823 0449

page title: 0396 [L] Lager Onderwijs - 1903/Aug/10 #37
 
396   Vervolg van bladz 395 Dm
1903 & N Lager Onderwijs
Aug 10 37 Rappt BD 6 Aug n6747, tot verhooging
der jaarwedde van W.H. Hasselbach
onderwijzer bij de Rijkskweekschool voor
onderwijzers te Middelburg.  _-_ Besluit fiat
Aug 24 12 BD 19 Aug n 7302, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een door P.J.M.H. Verstraeten, hoofd der o.l.
school te Sevenum ingesteld beroep tegen een 
besluit van Ged Staten van Limburg waarbij
1ste is goedgekeurd het besluit van den Raad der
gemeente Sevenum tot vaststelling van zijn jaarwedde
2de het bedrag der inkomsten bedoeld in art 26, 5 lid
der wet tot regeling van het lager onderwijs
voor hem is bepaald op f. 150
_-_ Fiat missive
Decb 2 15 Rappt RvSt 25 Novb n 190, ger. 24 Aug n 12
_-_ BD om e&a
Decb 10 20 Rappt BD 7 Decb 10613, ger. 2 Decb n 15  _-_ Decb n 15  _-_ Besluit fiat
Aug 24 13 Rappt BD 19 Aug n 7013, als boven van een
door den Raad der gemeente Ambt Hardenberg
ingesteld beroep tegen een besluit van Ged Sta
ten van Overijssel, waarbij goedkeuring is
onthouden aan het besluit van den Raad
der gemeente Ambt Hardenberg, waarbij
wordt aangewezen als terrein voor den bouw
eener school ter voldoening aan het KB van 17
Juni 1901 n 80 een nader aangeduid perceel in
het zoogenaamde Ebbenbroek, Sectie E n 441. _-_ Fiat missive
Sept 30 5 Rappt RvSt 23 Sept n 191, ger. 24 Sept n 13 _-_  BD om e&a
Octb 21 33 Rappt BD n 8810, ger. 30 Sept n 5  _-_ Besluit fiat  __________ Vervolg op bladz 397
============================================================
NL HaNa H2 7823 0450

page title: 0397 [R] Lager Onderwijs - 1903/Aug/26 #20
 
Vervolg bladz 396    397
1903 Dm & Lager Onderwijs
1903 & N   Lager Onderwijs
Aug 26 20 Rappt BD 22 Aug n 7543, om aan de hierbij
genoemde gemeente een subsidie te verlee
nen ter tegemoetkoming in de uitgaven tot
eene behoorlijke inrichting van haar lager
onderwijs vereischt.  _-_ Besluit fiat
Aug 27 46 Rappt BD 24 Aug n 7390, tot vaststelling van
het tijdstip van ingang der jaarwedden van
door den Minister van Binnenl. Zaken te be
noemen onderwijzeressen aan de Rijks lagere
scholen te Willemsoord gem. Steenwijkerwold
en te Steggerda gem. Weststellingwerf. _-_ Besluit fiat
Aug 28 29 Rappt BD 25 Aug n 7598, om aan Mr. P.M.
J.E. Bloemarts te Breda eene belooning
en abonnement voor bureaukosten toe te ken
nen voor de tijdelijke waarneming in zijne 
hoedanigheid van Schoolopziener in het
arrondissement Breda van den dienst in
het schooldistrict Breda gedurende het
tijdvak 28 Mei t//m 5 Aug 1903.
_-_ Besluit fiat
Sept 2 107 Rappt BD 28 Aug 7602, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een door B de Noo, hoofd der o.l. school in de
Nieuwstraat te Capelle ingesteld beroep tegen
een besluit van Ged Staten van Noord Brabant
waarbij is goedgekeurd de Verordening rege
lende de jaarwedden van de hoofden en het verder
onderwijzend personeel der o.l. scholen in de
gemeente Capelle.
_-_ Fiat missive

Octb 6 1 Rappt RvSt 30 Sept n 206, ger. 2 Sept n 107
_-_ BD om e&a 
Octb 21 34 Rappt BD 15 Octb n 9010, ger. 6 Octb n1
_-_ Besluit fiat  ________
Vervolg op bladz 398
============================================================
NL HaNa H2 7823 0451

page title: 0398 [L] Lager Onderwijs - 1903/Sept/8 #25
 
398 Vervolg vam Bladz 397
1903 Dm & N  Lager Onderwijs
Sept 8 25 Rappt BD 3 sept 27112, om machtiging om aan
B. Wiegerink en anderen, allen bewoners van
het Oudeveen en het Ballderveld, onder de ge
meente Stad Hardenberg, te kennen te geven
naar aanleiding van hun aan H.M. gericht
sdres betreffende de plaats voor eene te stichten
openbare lagee school voor tusschenkomst
der Regering in deze geene termen bestaan.
_-_ Fiat missive
Sept 9 13/14 Rappt BD 5 Sept n 6269 _______8533, om aan de hierbij
_________ 5 Octb n 1185
genoemde besturen van gemeenten ont
Decb 9 24  heffing te verleenen van den eisch gesteld
in het 4de lid van art 45 der wet tot regeling
van het lager onderwijs voor het vervullen
der vacatures, aan de scholen en voor de
tijdvakken als voor elke gemeente is aan gegeven. _-_ Besluit fiat
Sept 10 14 Rappt BD 4 Sept n 7658, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een door Mej. R.L. Bouma te Haarlem
ingesteld beroep tegen een besluit van Ged
Staten van Noord Holland, waarbij afwijzend
is beschikt op haar verzoek, om tusschenkomst
opdat B&W van Haarlem haar nog als
onderwijzeres erkennen.
_-_ Besluit fiat
Octb 21 8 Rappt RvSt 14 Octb n 215, ger. 10 Sept n 14  _-_ BD om e&a
Novb 2 61 Rappt BD 29 Octb n 9461, ger. 21 Octb n8
_-_ Besluit fiat
_________
Vervolg op bladz 399
============================================================
NL HaNa H2 7823 0452

page title: 0399 [R] Lager Onderwijs - 1903/Sept/12 #15
 
Vervolg bladz 398             399
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Sept 12 15 Rappt BD 9 Sept n 7360, tot verhooging der
jaarwedde van J.H. van der Belt, onderwij
zer aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers  te Middelburg.  _-_ Beluit fiat
Sept 15 35 BD 11 Sept n 6105, om aan de gemeenten
Steenwijk en Schiermonnikoog en de gemeente
Smallingerland, voor zooveel Dragten betreft
tot het einde van de cursus 1905 - 1906 vrijstelling
te verleenen van de verplichting voor meisjes
gelegenheid te verschaffen om buiten avond
uren, 96 urn in het jaar herhalings onder
wijs te genieten.
_-_ Besluit fiat
Sept 16 40 Rappt BD 14 Sept n 8086, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
van een door den Raad der gemeente Ur
mond ingesteld beroep tegen een besluit van
Ged Staten van Limburg, waarbij goedkeuring
is onthouden aan een besluit van den Raad
der gemeente Urmond, waarbij met ingang
van 1 Juli 1903 op voordracht van B7W, eervol
ontslag is verleend aan Chr. Salden als onder
wijzer van bijstand aan de o.l. school te Urmond  _-_ Fiat missive
Octb 28 1 Rappt RvSt 21 Octb n 226, ger. 16 Sept n 40
_-_ BD om e&a
Novb 9 46 Rappt BD 3 Novb n 9710, ger. 28 Octb n 1
_-_ Besluit fiat
Sept 22 67 Rappt BD 21 Sept n 9287 (aan Dir) terugzending van het
advies RvSt dd 15 Juli 1903 n 140 met O.B. bedoeld bij de Kabts
missive dd 18 Aug 1903 n8 ( ) bladz 385
_-_ Notificatie
het vervallen O.B. te voegen bij advies RvSt dd 15 Juli ll n 140
Vervolg op bladz 400
============================================================
NL HaNa H2 7823 0453

page title: 0400 [L] Lager Onderwijs - 1903/Sept/28 #6
 
400           Vervolg van bladz 399
1903 Dm &               Lager Onderwijs
1903 & N Lager Onderwijs
Sept 28 6 Rappt BD 25 Sept n 9285, (aan Dir) terugzending van het
O.B. behoorende bij het advies RvSt dd 17 Juni 1903 n 108, toe
gezonden bij Kabt missive dd 8 Aug 1903 n 25      
_-_ Notificatie
het O.B. op te leggen ad advies RvSt dd 17 Juni 1903 n 118
Octb 7 18 Rappt BD 1 Octb n 8544, tot verhooging over
het tijdvak van 1 Mei t/m 31 Aug 1903 der jaar
wedde van Mej. N.J. Hamelberg, onderwijze
res bij de leerschool, verbonden aan de Rijks
kweekschool voor onderwijzeressen te Apeldoorn.  _-_ Besluit fiat
Octb 15 22 Rappt BD 8 Octb n 5873 2_, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
ken van eene voordracht met twee O.B en_
tot vernietiging van twee besluiten van den 
Raad der gemeente Leek, waarbij met in
gang van 1 Juli 1903 zijn ingetrokken de
gemeenschappelijke regelingen nopens de 
toelating van kinderen uit de gemeenten
Zuidhorn en Oldekerk op de o.l. school   te Enumatel.
_-_ Fiat missive
Novb 16 16 Rappt RvSt 10 Novb n 23, ger. 15 Octb n 22
_-_ BD om e&a
Novb 27 23/24 Rappt BD 24 Novb n 10218, ger. 16 Novb n 16
_-_ Besluit fiat
                                Staatsblad n 284/285 ======================
===============================
Octb 16 19 Rappt BD 10 Octb n 322 Kabt, ter benoeming tot
Schoolopziener in het arrondissement
a. Heerenveen, Mr. J.J. S. Boschloo te Heerenveen
met toekenning van eervol ontslag als zoodanig
in het arrondissement Wolvega;
b. Wolvega, G. Blok te Zwijndrecht.
_-_ Besluit fiat _____________
Vervolg op bladz 401.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0454

page title: 0401 [R] Lager Onderwijs - 1903/Octb/21 #26
 
Vervolg van bladz 400         401
1903 Dm & N  Lager Onderwijs.
Octb 21 26 Rappt BD 14 Octb n 9024, ter benoeming
tot directeur der Rijkskweekschool voor onder
wijzers te Maastricht, G.J. van Buchem
te Delft.
_-_ Besluit fiat
Octb 27 27 Rappt BD 21 Octb n 8536, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te ma
van een door L. Janssen, hoofd der o.l.
school te Geulle ingesteld beroep tegen een
besluit van Ged Staten van Limburg waar
bij is goedgekeurd het besluit ven den Raad
der gemeente Geulle, o.a. tot regeling
van adressants jaarwedde.
_-_ Besluit fiat
Decb 2 16 Rappt RvSt 25 Novb n 261, ger. 27 Octb n 27
_-_ BD om e&a
Decb 11 30 Rappt BD 8 Decb n 10614, ger. 2 Decb n 16
_-_ Besluit fiat
Novb 2 35 Rappt BD 27 Octb n 342, ter benoeming tot
Schoolopziener in het arrondissement
Bergen op Zoom W.J.F. Juten te Ber
gen op Zoom
_-_ Besluit fiat

Novb 10 6 Rappt BD n 9581, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van een
door Th. H. Larik onderwijzer van bijstand aan de o.l.
school te Vaals ingesteld beroep tegen een besluit
van Ged Staten van Lumburg, waarbij is goedgekeeurd
het besluit van den Raad der gemeente Vaals tot vaststel
ling de tegemoetkoming in de huishuur aan adressant
_-_ Fiat missive
Decb 24 64 Rappt RvSt 15 Decb n 278, ger. 10 Novb n 4
_-_ BD om e&a
Zie 12 Jan i_ n 9 bladz 1284 __________
Vervolg op bladz 466
============================================================
NL HaNa H2 7823 0455

page title: 0402 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Jan/2 #30
 
402
1903 Dm & N         Middelbaar Onderwijs
Jan 2 30 Rappt BD 29 Decb n 10666, tot het toekennen eener
belooning aan B.J. Bierma en J. E. Dijk
huis te Groningen voor den hen gegeven onder
wijs aan de R.H.B. School aldaar en aan J.L.
Walch te s Gravenhage, voor door hem ge
geven onderwijs aan de R.H.B. School te Leeuwarden. _-_ Besluit fiat
Jan 8 9 Rappt BD 6 Jan n 10778, ter benoeming
tot leeraar aan de R.H.B. School te Goes
T. Friedemann, aldaar
_-_ Besluit fiat
Jan 8 10 Rappt BD 6 Jan n 10824 1_, tot verhooging
over het jaar 1902 der wedde van G.A.M.
de Sevaun, leeraar aan de R.H.B. School te Venlo
Venlo _-_ Besluit fiat ___
Jan 8 11 Rappt BD 4 Jan n 10823, tot verhooging
van het tijdvak van 1 Sept t/m/ 31 Decb 1902
der wedde van O. ten Have, directeur
der R.H.B. School te Winterswijk _-_ Besluit fiat
Jan 10 19 Rappt BD 8 Jan n 10865, tot het toekennen
Jan 10 19 Rappt BD 8 Jan n 10865, tot het toekennen 
eener belooning aan Z.J. de Lange te
Groningen, wegens door hem gegeven on
derwijs aan de R.H.B. School aldaar
gedurende het tijdvak van 1 Octb tot 31 Decb 1902
_-_ Besluit fiat
Jan 10 20 Rappt BD 8 Jan n 10895, tot verhooging der wedde van
P. Koenders amanuensis aan en tot het toeken
nen eener belooning aan de Wed. W.F. de Groot, voor
bewezen diensten als concierge aan de de R.H.B. 
School te Zwolle.
_-_ Besluit fiat
________
Vervolg op bladz 403.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0456

page title: 0403 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Jan/10 #21
 
         Vervolg van bladz 403              403
1903 Dm & N  Middelbaar Onderwijs                   
Jan 10 21 Rappt BD 6 Jan n 10779, tot intrekking der tij
delijke verhooging der jaarwedde en tot defini
ieve verhooging der jaarwedde van H.
Gouwentak, leeraar aan de de R.H.B. School 
te Venlo.
_-_ Besluit fiat
Jan 13 28 Rappt BD 10 Jan n 10894, tot het toekennen
eener belooning aan H Pomes te Roermond
wegens door hem gedurende het tijdvak van 22
Sept t/m 31 Decb 1902 gegeven onderwijs aan de
R.H.B. School te Roermond. _-_ Besluit fiat
Jan 10 17 Rappt BD 13 Jan n 213, ter benoeming tot
Jan 10 17 Rappt BD 13 Jan n 213, ter benoeming tot 
tijdelijke leeraar aan de R.H.B. School te
Heerenveen, W. Struik.
_-_ Besluit fiat
Jan 19 5 Rappt BD 16 Jan n 187, tot verhooging der
wedde van W. Koster, leeraar aan de R.H.B. 
School te Middelburg, over het tijdvak van
1 Sept t/m 31 Decb 1902.
_-_ Besluit fiat
Jan 26 47 Rappt BD 23 Jan n 611, tot verhooging en
tot tijdelijke verhooging der jaarwedden van
dircteuren, leeraressen en leeraren aan
de hierbij genoemde R.H.B Scholen en tot 
het toekennen van het genot van vrije wo
ning aan den directeur van en leeraar aan de
 R.H.B. School te Helmond, D. Horn
_-_ Besluit fiat
Feb 16 16 Rappt BD 13 Feb n 1228, tot verhooging der jaarwed
den van dr J. Campert, H.J. de Groot en K. ten Brug
gecate, inspecteurs van het middelbaar onderwijs.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 404
============================================================
NL HaNa H2 7823 0457

page title: 0404 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Feb/16 #18
 
404            Vervolg blad 403
1903 Dm & N  Middelbaar Onderwijs
Feb 16 18 Rappt bd 13 Feb n 1229, om met wijziging van
het KB van 20 Feb 1900 n 33 / aan den inspec/
teur van het middelbaar onderwijs belast
met het toezicht op de ambachtscholen, de
industriescholen voor meisjes, de burgerdag-
en avondscholen en de teekenscholen een
jarlijksch abonnement boor bureaukosten
toe te kennen van f. 1400,-
_-_ Besluit fiat

Feb 16 20 Rappt BD 13 Feb n729, tot het verleenen
van een rijkssubsidie over 1903 aan het bestuur
der vereeniging 's Gravenhaagsche vakschool voor meisjes te 's Gravenhage _-_ Besluit fiat
Feb 18 15 Rappt BD 16 Feb n1084, om aan H.G.
Feb 18 15 Rappt BD 16 Feb n1084, om aan H.G.
Harkema, op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als leeraar aan de Rijks hoogere
burgerschool te Warffum.
_-_ Besluit fiat
Feb 18 32 Rappt BD 16 Feb ____ n 1293 ____ tot het verleeenen
Feb 18 32 Rappt BD 16 Feb ____ n 1293 ____ tot het verleeenen 
          27 Maart 1438   18 Juli 3894 /21 Decb n 7984 2_

Maart 30 45 van een subsidie over 1903 ten behoeve
 Maart 30 45 van een subsidie over 1903 ten behoeve
Juli 20 98 van de hierbij genoemde Zeevaartscholen
Decb 23 36          _-_ Besluit fiat
Feb 18 31 Rappt BD 16 Feb_____ n 1294 ____, als boven ten behoe
          24 Maart    2039 /13 Mei n 3815
Maart 26 36 ve van de hierbij genoemde industriescho
Mei 16 33 len voor meisjes. _-_ Besluit fiat
Feb 25 14/15 Rappt BD 23 Feb n 1331 _____1330, om op hun verzoek
eervol ontslag te verleenen aan dr G.H.
Coops en dr E Jansema, als leeraar resp.
aan de R.H.B. te Bergen op Zoom en te Leeu
warden.
_-_ Besluit fiat ___________
Vervolg op bladz 405
============================================================
NL HaNa H2 7823 0458

page title: 0405 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Feb/25 #16
 
     Vervolg van bladz 404       405
1903 Dm &    Middelbaar Onderwijs
1903   & N       Middelbaar Onderwijs
Feb 25 16 Rappt BD 23 Feb n 1243, tot het toekennen eener
belooning aan J.L.G. Krugers te 'sGraven
hage wegens gegeven onderwijs aan de R.H.B.
School te Heerenveen gedurende het tijdvak
van Novb 1902 t/m 20 Jan 1903.
_-_ Besluit fiat
Feb 25 20 Rappt BD 23  Feb N 1301, tot verhooging van 
het aan de gemeente Nijmegen ten behoeve
van hare H.B. School tot wederopzegging
toegestaan subsidie.
_-_ Besluit fiat
Maart 3 52 Rappt BD 28 Feb n 1299, tot het verleenen van
een Jaarlijksch Rijkssubsidie aan de gemeente
Arnhem ten behoeve der gemeentelijke
hoogere Burgerschool met 3 jarigen cursus met
daaraan verbonden handelsklasje.
_-_ Besluit fiat
Maart 3 50 Rappt BD 28 Feb n 1255, tot verhooging van
het aan de gemeente Hoorn ten behoeve van
hare hoogere burgerschool tot wederopzegging
toegestaan jaarlijksch rijkssubsidie
_-_ Besluit fiat
Maart 10 29 Rappt BD 7 Maart n 1643, tot verhooging
van het aan de gemeente Schiedam ten be
hoeve van hare hoogere burgerschool tot weder
opzegging toegestaan jaarlijksch rijkssubsidie
_-_ Besluit fiat
Maart 14 42 Rappt BD 12 Maart n 2124, om aan de gemeente
Helmond tot 1 Sept 1907 vrijstelling te verleenen
van de verplichting tot het oprichten vaneene
burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat 
________
Vervolg op bladz 406
============================================================
NL HaNa H2 7823 0459

page title: 0406 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Maart/17 #18
 
406              Vervolg van bladz 405
1903 Dm & N  Middelbaar Onderwijs
Maart 17 18 Rappt BD 14 Maart n 1886, tot verhooging
van het aan de gemeente Stad Almelo
ten behoeve van hare hoogere burgerschool
tot wederopzegging toegestaan subsidie
_-_ Besluit fiat
Maart 19 9 Rappt BD 17 Maart n 2009, als boven aan de
gemeente Deventer, ten alsboven. _-_ Besluit fiat
Maart 20 11 BD 18 Maart _____ n 2100 _____ tot het toekennen
        30 April    34890            
Mei 5 85 eener belooning aan H.Pomes te Roermond
wegens gegeven onderwijs aan de R.H.B.
School aldaar gedurende het tijdvak van 1 Jan
t/m 28 Feb 1903 en van 1 Maart t/m/ 9 April 1903   _-_ Besluit fiat
Maart 25 76 Rappt BD 23 Maart n 1788, om aan de gemeente
Assen tot 1 Sept 1907 vrijstelling te verleenen
van de verplichting tot het oprichten van een
burgerdagschool; tot intrekking van het K.B.
van 29 Sept 1897 n 10, en om aan de gemeente / bladz
Assen ten behoeve van de door haar te onderhou
den afdeling voor handelsonderwijs over
1903 een Rijkssubsidie te verleenen.  _-_ Besluit fiat
Maart 31 18 Rappt BD 28 Maart n 2415, ter benoeming tot
leeraar aan de R.H.B. te Warffum: H.P.
Geerke te Venlo.
_-_ Besluit fiat
Maart 31 20 BD 28 Maart n 2535, om aan dr T.C.
van Geer, op zijn verzoek, eervol ontslag te
verleenen als leeraar aan de R.H.B. School
te Helder.
_-_ Besluit fiat
_________
Vervolg op bladz 407
============================================================
NL HaNa H2 7823 0460

page title: 0407 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/April/7 #63
 
     Vervolg van bladz 406.           407
Dm            
1903 & N           Middelbaar Onderwijs
April 7 63 Rappt BD 3 April n 2664, tot het toekennen
van een rijkssubsidie over 1903 aan het bestuur
der Vereeniging ter bevordering van vakonder
wijs voor kleermakers te Amsterdam, ten be
hoeve van hare vakschool voor kleermakers. _-_ Besluit fiat
April 8 61 Rappt BD 4 April n 2925, om aan de gemeente
Meppel tot 1 Sept 1908 vrijstelling te verleenen
van de verplichting tot het oprichten van eene
burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat
April 17 31 Rappt BD 14 April n 3239, tot verhooging der
jaarwedden van F. de Vries en W. Struik, leera
ren aan de R.H.B. School te Heerenveen over het
tijdvak resp. van 1 Feb en van 1 April t/tm 31
Aug 1903.
_-_ Besluit fiat

April 21 48 Rappt BD 17 April n 3050, als boven aan E.M.
van Soest, leeraar aan de R.H.B. School te
Alkmaar over het tijdvak van 4 Novb 1902
t/m 31 Maart 1903 en tot het toekennen eener
belooning aan L.M. van den Berg te Alk
maar voor het geven van onderwijs aan de
R.H.B.School aldaar, gedurende het tijdvak
van 6 Novb 1902 t/m 31 Maart 19-3.
_-_ Besluit fiat
April 21 49 Rappt BD 17 April n 3168, tot het verleenen
van een rijkssubsidie over 1903 aan het bestuur
van de avondschool der afdeeling Amsterdam
van het algemeen Nederlandsch Werklieden ver
bond ten behoeve van de inrichting.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 408
============================================================
NL HaNa H2 7823 0461

page title: 0408 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/April/23 #29
 
408               Vervolg van bladz 407.
1903 Dm & N      Middelbaar Onderwijs

April 23 29 Rappt BD 20 April n 3200, om aan J. van der
Werf te Bolsward en aan Mej.B. Houwink
te Meppel eene belooning toe te kennen we
gens door hen gegeven onderwijs aan de R.H.B.
School te Heerenveen, gedurende het tijdvak
van 1 Jan t/m 31 Maart 1903.
_-_ Besluit fiat
Mei 2 28 Rappt BD 25 April n 3391, tot het toekennen
eener belooning aan M. van Maanen te
Hoorn, wegens door hem gegeven onderwijs
aan de R.H.B. School te Helder gedurende
het tijdvak van 13 Jan t/m 9 April 1903
_-_ Besluit fiat
Mei 5 86 Rappt BD 30 April n 3200, als boven aan J.A.
Vorstenbosch te 's Hertogenbosch wegens als
boven aan de R.H.B. School te Tilburg, ge
durende het tijdvak van 1 Jan t/m 31 Maart 1903.
_-_ Besluit fiat
Mei 5 87 Rappt BD 30 April n3488, als boven aan P.
H. Geerke, thans te Warffum wegens als
boven aan de R.H.B. School te Venlo, gedu
rende het tijdvak van 7 Jant/m 8 April 1903.
_-_ Besluit fiat
Mei 5 89 Rappt BD 1 Mei n 3106, om aan de gemeente
Sneek tot 1 Sept 1906 vrijstelling te verlee
van de verplichting tot het oprichten
van eene burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat
_________
Vervolg op bladz 409
============================================================
NL HaNa H2 7823 0462

page title: 0409 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Mei/14 #16
 
             Vervolg van bladz 408        409
1903 Dm & N  Middelbaar Onderwijs
Mei 14 16 Rappt BD & WD 29 april n 81 Kabt. om mach
tiging om bij den RvSt de overweging _________ aanhan
gig te maken van een wetsontwerp tot
wijziging en aanvulling van de wet tot
regeling van het middelbar onderwijs
van 2 Mei 1863 /Stbl n 50/ blad 608      _-_ Fiat missive
Juli 20 30 Rappt RvSt 14 Juli n 18, gr. 14 Mei n 16
_-_ BD & WD om e&a  gezonden aan BD & WD
Sept 19 20 Rappt BD & WD 10/17 Sept n 81 Kabt., ger.20 Juli n 30  in afwachting advies
Sept 19 20 Rappt BD & WD 10/17 Sept n 81 Kabt., ger.20 Juli n 30  RvSt
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St. Genl.
"  " 21  _-_ Missive kennisgeving aan BD & WD
"  "    22   _-_ Missive als boven aan RvSt met copie rappt
Ingetrokken 14 Octb 1905 n 30 blz 693.
Mei 16 30 Rappt BD 13 Mei n 3725, ter benoeming tot
leerar aan de Rijks hoogere burgerschool te
Leeuwarden, Dr. W.A. Poort, onder toe
kenning van eervol ontslag als leeraar aan
de Rijks hoogere burgerschool te Middelburg.
_-_ Besluit fiat

Juni 6 35 Rappt BD 3 Juni n 4577, om aan E. Zuide
ma op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen
als leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool
te Zwolle.
_-_ Besluit fiat
Juni 6 36 Rappt BD 3 Juni 4628, tot het toekennen
eener belooning aan H. van Cleef, leeraar
aan de hoogere burgerschool te Apeldoorn,
wegens door hem gedurende het tijdvak van
1 Jan t/m 31 Mei 1903 gegeven onderwijs
aan de Rijks hoogere burgerschool te Zwolle
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 410
============================================================
NL HaNa H2 7823 0463

page title: 0410 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Juni/8 #28
 
410           Vervolg van bladz 409
1903 Dm & N  Middelbaar Onderwijs
Juni 8 28 Rappt BD 6 Juni n 4655, (aan Dir) met ver
zoek de hierbij aangeboden verbeterde voordracht
te stellen in de plaats van die van 5 Juni 1903
n 4655.
_-_ Notificatie
de verbeterde voordracht aan H.M. voor te leggen.
de vervallene hierbij op te leggen.
Juni 10 7 Rappt BD 5 Juni n 46 55, om aan H. Pfaff op
zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als
leeraar aan de R.H.B. School te Tilburg. _-_ Besluit fiat
Juni 10 36 Rappt BD 5 Juni n 4672, om aan de gemeen
te Breda nader tot 1 Sept 1906 vrijstelling
te verleenen van de verplichting tot het op
richten van eene burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat
Juni 12 25 Rappt BD 9 Jni n 1690, ter benoeming tot
leerares aan de R.H.B. School te Sappe
meer Mej. C.M.Vliegenthart thans tij
delijk leerares aan die school.  _-_ Besluit fiat
Juni 12 26 Rappt BD 9 Juni n 4716, ter benoeming voor
het tijdvak van 1 Sept 1903 t/m 31 Aug 1904
tot leerares aan de R.H.B. School te Leeu
warden Mej. L.C. de Graaff te leiden.  _-_ Besluit fiat
Juni 19 22 Rappt BD 16 Juni n 5174, ter benoeming tot
leeares aan de R.H.B. School te Groningen
Dr. D. Dijken, onder toekenning van eervol 
ontslag als leerares aan de R.H.B. School te Assen.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 411
============================================================
NL HaNa H2 7823 0464

page title: 0411 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Juni/25 #60
 
       Vervolg van bladz 410.          411
1903 Dm & N       Middelbaar Onderwijs
Juni 25 60 Rappt BD 22 Juni n 4814, ter benoeming tot
leerares aan de R.H.B. School te Leeuwarden
Dr. A.J. Boks, te Leeuwarden. 
_-_ Besluit fiat
Juni 29 34 Rappt BD 23 Juni n 5012, tot verhooging over
het tijdvak van 1 Sept t/m 31 Decb 1903 de wedde
van D.A.G. Vastenow, leerares aan de R.H.B. 
School te Leeuwarden.  _-_  Besluit fiat
Juni 29 39/40 Rappt BD 26 Juni n 3410 _______5647, tot schorsing van
/40 het besluit van den Raad der gemeente Leek
dd. 22 Januari 1903, waarbij met ingang van
1 Juli 1903 is ingetrokken de gemeenschap
pelijke regeling nopens de toelating van
kinderen respectievelijk uit de gemeente
Zuidhorn en uit de gemeente Oldekerk
op de openbare lagere school te Enumatil.
_-_ Besluiten fiat
Staatsbladen n rs_ 173 en 174
============================================
Juni 30 33/31 Rappt BD 24/25 Juni n 5306 ____ 5413, ter benoeming
/31 tijdelijke leeraar aan de R.H.B. School 
1ste te Tilburg, N.H. Vlasveld, aldaar
2de te Middelburg, L.M. Klinkenberg te Leiden
_-_ Besluit fiat
Juni 30 35/36 Rappt BD 25 Juni n 5408 _______ 5412, tot verhooging
/36 over het tijdvak van 1 Sept 1903 t/m 31 Aug
1904 der wedde van
1904 der wedde van
1ste Dr. C.E. van den Broek en W. Jansen, leeraren
aan de Rijks H.B. School te Tilburg
2de Dr. G.H. Leignes Bakhoven, directeur
van en leeraar aan de R.H.B. School te Goes.
_-_ Besluit fiat
______________
Vervolg op bladz 412
============================================================
NL HaNa H2 7823 0465

page title: 0412 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Juli/3 #22/23
 
412                     Vervolg van bladz 411
1903 Dm & N       Middelbaar Onderwijs
1903 & N           Middelbaar Onderwijs
Juli 3  22/   Rappt BD 30 Juni n 5414 _______ 4416, ter benoeming tot
Juli 3 22/25 Rappt BD 30 Juni n ______ 5416, ter benoeming tot
/25 tijdelijke leeraar aan de Rijks H.B. School
a te Middelburg, D. Kruyder,
b te zwolle, J. Rottier
_-_ Besluiten fiat
Juli 4 24 Rappt BD 1 Juli n 5627,tot verhooging over
het tijdvak 10 Jan t/m 31 Mei 1903 der wedde
van de leeraren aan de R.H.B. School te
Tilburg, W.G. van der Meer en W. Jansen
en tot het toekennen eener belooning aan G.
Tiddens te Breda, wegens gedurende
het tijdvak van 23 April t/m 31 Mei 1903
gegeven onderwijs aan boveng. school.
_-_ Besluit fiat
Juli 7 45 Rappt BD 3 Juli n 5419, ter benoeming tot tij
delijk leeraar aan de R.H.B. School te
Roermond J. Alingh Pruis en H. Huff
nagel, tijdelijk leeraren aan die school.
_-_ Besluit fiat
Juli 9 19 Rappt BD 6 Juli n 5803, om aan de gemeente
Tiel tot 1 Sept 1904 vrijstelling te verleenen
van de verplichting tot het oprichten van eene
burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat
Juli 13 34 Rappt BD 9 Juli n 5822, ter benoeming tot
tijdelijke leeraar aan de R.H.B. School te
Helder, C.J.J. Westermann.  _-_ Besluit fiat
Juli 18 6 Rappt BD 13 Juli n 6015, als boven te 'sHerto
genbosch J.F. Janssen, J. N. Visschers,
H. Rutgers en J.F.D. Blöte.
_-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op bladz 413.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0466

page title: 0413 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Juli/18 #10/11
 
     Vervolg van bladz 412       413
1903 Dm & N   Middelbaar Onderwijs
Juli 18 10/11 Rappt BD 13 Juli n 6042 _____6038, om aan de gemeen
Juli 18 10/11 Rappt BD 13 Juli n 6042 _____6038, om aan de gemeen 
ten Harlingen en Zwolle tot 1 Sept 1906
vrijstelling te verleenen van de verplichting
tot het oprichten van eene burgerdagschool.
_-_ Besluiten fiat
Juli 24 77/79 Rappt BD 21 Juli n 6371 ____ 6290___ 6067, ter benoeming tot
/79 leeraar aan de R.H.B. School
1ste te Assen, P.N. van der Brugge,
2de te Tilburg, J.A. Vorstenbosch, en
3de te Zwolle, A.C. van Meeteren.
_-_ Besluiten fiat
Juli 27 42 Rappt BD 22 Juli n 6514, ter benoeming tot
tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te
Utrecht, J. Mettrop te 'sHertogenbosch,
en dr D.J. Janssen en B.Gonggrijp, beiden
thans tijdelijk leeraar aan die school.
_-_ Besluit fiat
Juli 27 43 Rappt BD 23 Juli n 6515, ter benoeming
van eenige tijdelijke leeraren en eene tij
delijke leerares aan de R.H.B. School te Gouda. _-_ Besluit fiat
Aug 3 19 Rappt BD 29 Juli n 6437, tot het toekennen eener
belooning voor het geven van onderwijs aan de R.
H.B. School te Zwolle aan H. van Cleeff en
tijdelijke verhooging der jaarwedde van den leer
aar aan die school J.G. Talen.
_-_ Besluit fiat
Aug 3 18 20/21 Rappt BD 29__29__28__Juli n 6429____6521____6436, als boven
1ste te Tilburg aan J.J. Speet
1ste te Tilburg, aan J.J. Speet
2de te Groningen aan Z.J. de Langen en aan Mej. H.A. Folmer
3de te Utrecht aan Mr. H.P. de Fluiter
_-_ Besluiten fiat
_________
Vervolg op bladz 414
============================================================
NL HaNa H2 7823 0467

page title: 0414 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Aug/3 #23
 
414           Vervolg van Baldz 413
1903 Dm & N   Middelbaar Onderwijs
Aug 3 23 Rappt BD 28 Juli n 6435, tot tijdelijke ver
hooging der jaarwedde van W. Kosten
leeraar aan de R.H.B. School te Middelburg.
_-_ Besluit fiat
Aug 5 14/15 Rappt BD 31 Juli n 6430 _____ 6424, als boven van O. ten 
Have directeur der R.H.B. School te Winterswijk
en dr R. van der Laan, leeraar aan de R.H.B.
School te Middelburg.
_-_ Besluit fiat
Aug 5 17 Rappt BD 30 Juli n 6438, tot toekenning ee
ner belooning aan H. Pomes te Zwolle, we
gens gedurende het tijdvak van 20 April tot
15 Juli 1903 gegeven onderwijs aan de
R.H.B. School te Zwolle.
_-_ Besluit fiat
Aug 5 19 Rappt BD 30 Juli n 6646, tot vaststelling
van het tijdstip van ingang der jaarwedde
van een door den Minister van Binnenl.
Zaken te benoemen concierge aan de R.H.
B. School te Utrecht.
_-_ Besluit fiat
Aug 6 65 Rappt BD 3 Aug n 6746, ter benoeming
van leeraren en leeraressen aan de R.H.B.
Scholen te Groningen en Warffum.
_-_ Besluit fiat
Aug 6 66 Rappt BD 1 Aug n 6745, ter benoeming tot
tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te
Helder A.E. Zaalberg
_-_ Besluit fiat
Aug 12 23 Rappt BD 8 aug n 4923, als boven te Ber 
gen op Zoom, F.H.P. de Haas, te Utrecht. n24 blz
_-_ Bsluit fiat
____________
Vervolg op bladz 415
============================================================
NL HaNa H2 7823 0468

page title: 0415 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Aug/13 #16
 
        Vervolg bladz 414          415
   Dm
1903  & N        Middelbaar Onderwijs
Aug 13 16 Rappt BD 10 Aug n 7024, om aan Mr. A.R.
van de Laar, op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als leeraar aan de R.H.B. School
te Utrecht.
_-_ Besluit fiat
Aug 14 16 Rappt BD 11 Aug n 7022, om aan H. de Leeuw
op als boven te Middelburg.
_-_ Besluit fiat
Aug 15 33 Rappt BD 11 Aug n 7021, tot het toekennen
eener belooning aan A. van Minderhout
concierge aan de burgeravondschool te
'sHertogenbosch, wegens in 1902 en 1903
bewezen diensten ten behoeve van het on
derwijs aan de R.H.B. School aldaar.
_-_ Besluit fiat
Aug 17 30 Rappt BD 13 Aug n 6972, als boven aan
H. Bremekamp en D. de Lange, wegens het
geven van onderwijs van 20 april t/m 31 Aug
1903 aan de R.H.B. te Leeuwarden
_-_ Besluit fiat
Aug 20 28 Rappt BD 17 Aug n 7128 ter benoeming tot
tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te
Leeuwarden, W. Sewereyr en A.J. Fehr jr.
_-_ Besluit fiat
Aug 21 35 Rappt BD 18 Aug n 7243 2_, als boven te
Alkmaar, J. Timmer; F.H. Maschhaupt
en H. Sellemans.
_-_ Besluit fiat
Aug 27 47 Rappt BD 24 Aug n 7441, om aan de gemeente
Amersfoort nader tot 1 Sept 1904 vrijstelling te ver
leenen van de verplichting tot het oprichten van
eene burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat
       _-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 416
============================================================
NL HaNa H2 7823 0469

page title: 0416 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Aug/29 #21
 
416               Vervolg van bladz 415
1903 Dm & N     Middelbaar Onderwijs
Aug 29 21 Rappt BD 26 Aug n 7426, om aan H.P. Geerke
Aug 29 21 op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als
leeraar aan de R.H.B. School te Warffum
leeraar aan de R.H.B. School te Warffum 
_-_ Besluit fiat

Aug 29 23 Rappt BD 26 aug n 7538, om aan de gemeente
Aug 29 23 Rappt BD 26 aug n 7538, om aan de gemeente 
Deventer nader tot 1 Sept 1909 vrijstelling te
verleenen van de verplichting tot het oprich
ten van een burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat
Aug 29 25 Rappt BD 27 Aug n 7632, ter benoeming tot
Aug 29 25 Rappt BD 27 Aug n 7632, ter benoeming tot
tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te Leeu
 tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te Leeu 
warden: H. Boonstra, leeraar aan het gym
nasium aldaar.
nasium aldaar.
_-_ Besluit fiat
Sept 1 7 Rappt BD 28 Aug n 7423, tot verhooging
 Sept 1 7 Rappt BD 28 Aug n 7423, tot verhooging 
dr wedde van W.N. Francken, leeraar aan
de R.H.B. School te Helder, over het tijdvak
van 20 April t/m 31 Aug 1903.
_-_ Besluit fiat
Sept 2 127 Rappt BD 29 aug n 7663, ter benoeming tot
Sept 2 127 Rappt BD 29 aug n 7663, ter benoeming tot 
tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te
Goes, B.J.W. Reuser ter Gravenhage en H. Pomer te Rotterdam. _-_ Besluit fiat
Sept 3 24 ________ _-_ Per missive er de aandacht van BD op
gevestigd dat het in het hierbij toegezonden
K.B. van 12 Aug 1903 n 23 / vermeld / blad
K.B. van 12 Aug 1903 n 23 / vermeld / blad 
drag der jaarwedde in letters en in cijfers
niet overeenstemt.
niet overeenstemt.
Sept 10 23 Rappt BD 5 Sept n 861 om machtiging tot verbetering eener
misstelling in bovenst. K.B.
misstelling in bovenst. K.B.
_-_ Fiat missive het KB aan BD toegezonden.
Sept 14 65 Rappt BD 12 Sept n 888 (aan Dir) ger. 10 Sept n 23
Sept 14 05 _-_ Het verbeterd KB op te leggen in het archief. __________
       Vervolg op bladz 417
============================================================
NL HaNa H2 7823 0470

page title: 0417 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Sept/12 #13
 
    Vervolg van bladz 416          417
1903 Dm & N  Middelbaar Onderwijs
Sept 12 14 Raapt BD 9 Sept n 7757, om aan Dr. J. M. Ruys,
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen
als leeraar aan de R.H.B. Scholen te Heeren
veen en te Meppel.
_-_ Besluit fiat
__________
Sept 12 14 Rappt BD 9 Sept n 7751, om aan Dr. A.J. Boks
op als boven aan de R.H.B. School te Leeuwarden
_-_ Besluit fiat
Sept 17 28 Rappt BD 15 Sept n 7969, ter benoeming tot
leeraar aan de R.H.B. School te Assen, Dr A.
van Thijn te Winschoten
_-_ Besluit fiat
Sept 18 1 Rappt BD n 8098, om aan G.C.A. Vale
wink op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen
als leeraar aan de R.h.b. School te Gouda.
_-_ Besluit fiat
Sept 19 25 Rappt BD 17 Sept n 7641 2_, om aan de gemeente
Roermond tot 1 Sept 1904 vrijstelling te verlee
nen van de verplichting tot het oprichten van
eene burgerschool (dag- en avondschool)
_-_ Besluit fiat
Sept 22 26 Rappt BD 19 Sept n 8421, tot vermindering
der jaarwedde van J. Bakker, leeraar aan de
R.H.B. School te Assen.
_-_ Besluit fiat
Sept 30 20 Rappt BD 25 Sept n 8417, tot | gedeeltelijke| intrekking van
Sept 30 20 Rappt BD 25 Sept n 8417, tot | gedeeltelijke| intrekking van 
het K.B . van 2 Sept 1903 n 127 / houdende benoe / bladz 416
ming van H. Pomes tot leeraar aan de R.H.B.
School te Goes en zulks op verzoek van den benoemde
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 418
============================================================
NL HaNa H2 7823 0471

page title: 0418 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Octb/3 #4
 
418   Vervolg van bladz 417
1903 Dm & N   Middelbaar Onderwijs
Octb 3 4 Rappt BD 26 Sept n 8400, om machtiging tot
het ter zijde leggen van een adres van Dr. A.J.
Boks, waarbij hij met ingang van 1 Novb
1903 eervol ontslag als leeraar aan
de R.H.B. School te Leeuwarden, daar hem
dat ontslag reeds is verleend met ingang van
24 Octb 1903 bij K.B. van 12 Sept 1903 N 14.
_-_ Besluit fiat
Octb 7 19 Rappt BD 1 Octb n 8600 1_, om aan de gemeente
Amsterdam nader tot 1 September 1904
ontheffing te verleenen van de verplichting
tot het oprichten van eene burgerdag- en a
vondschool.  _-_ Besluit fiat
Octb 9 66 Rappt BD 3 Octb n 8459, om aan de gemeente
Winschoten tot 1 Sept 1908, vijstelling
te verleenen van als boven.
_-_ Besluit fiat
onleesbaar
Octb 14 36 Rappt BD 8 Octb n 8862, ter benoeming tot
leeraar aan de Rijks H.B. School te Middelburg
leeraar aan de Rijks H.B. School te Middelburg 
R. Borggreve te Amsterdam _-_ Besluit fiat 
Octb 26 55 Rappt Bd 20 Octb n 9041, tot vaststelling
van het tijdstip van ingang der benoeming
van J.A. Vorstenbosch, als leeraar aan
de R.H.B. School te Tilburg.
_-_ Besluit fiat
Octb 26 61 Rappt BD 20 Octb n 5257, tot verhooging
van het aan de gemeente Zaandam ^ toege
                   ^   
kend jaarlijksch Rijkssubsidie /ten behoeve\    
[slechte regel]
van de Hoogere Burgerschool.
_-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op bladz 419
============================================================
NL HaNa H2 7823 0472

page title: 0419 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Octb/28 #52
 
              Vervolg van bladz 418         419
1903 Dm & N  Middelbaar Onderwijs
Octb 28 52 Rappt BD 22 Octb n 9257, om aan de gemmeen
te Leeuwarden tot 1 Sept 1908 vrijstelling
te verleenen van de verplichting tot het
instandhouden van een burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat
Novb 2 30 Rappt BD 28 Octb n 9431, ter benoeming voor
het tijdvak van 1 Jan t/m 31 Decb 1904 tot leeraar
aan de R.H.B. School te Utrecht, Mr. H.P. de
Fluiter aldaar. _-_ Besluit fiat
Novb 10 56 Rappt BD 6 Novb n 9762 tot het verleenen van
een Rijksbijdrage over het jaar 1903 aan de
gemeente Vlaardingen ten behoeve van
den teekencursus, aansluitend aan de
burgeravondschool.
_-_ Besluit fiat
Novb 16 29 Rappt BD 12 Novb n 9834 ter benoeming tot
leeraar aan de R.H.B. School te Leeuwarden
Dr. C.H. Ketner, met toekenning van eervol
ontslag als leeraar aan de R.H.B. School
te Helder.
_-_ Besluit fiat
Novb 20 19 Rappt BD 17 Novb n 10020, ter benoeming
tot tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te
Warffum, J.E. Dijkhuis, aldaar.
_-_ Besluit fiat
Novb 21 59 Rappt BD 18 Novb n 10065, ter benoeming tot
leeraar aan de Rijks H.B. School te Middelburg
J.K. Swaters, onder toekenning van eervol ont
slag als leeraar aan de R.H.B. School te Bergen
op Zoom en tot leeraar aan de R.H.B. School 
te Bergen op Zoom J.H. Ochtman te Zierikzee
_-_ Besluit fiat
_________
Vervolg op bladz 420
============================================================
NL HaNa H2 7823 0473

page title: 0420 [L] Middelbaar Onderwijs - 1903/Novb/27 #21
 
420              Vervolg van bladz 419
1903 Dm & N   Middelbaar Onderwijs
Novb 27 21 Rappt BD 23 Novb 10216 er benoeming tot
tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te
Gouda, R. Spoelstra, Eerste Luitenant
der Infanterie te Amsterdam _-_ Besluit fiat
Novb 28 31 Rappt BD 25 Novb n 10232, tot verhooging
der wedde van Mej. H.A. Folmer, leerares
aan de R.H.B. School te Groningen over het
tijdvak van 7 Sept t/m 31 Octb 1903 en tot
het toekennen eener belooning aan M.J. de
Boer te Groningen voor gegeven onderwijs
 aan de R.H.B. School aldaar, gedurende
bovengenoemd tijdvak.
_-_ Besluit fiat
Novb 30 38 Rappt BD 26 Novb n 10301, ter benoeming tot
tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te
Winterswijk, Dr. H.M.D. van Riemsdijk
gepensioneerd O.I. Ambtenaar aldaar.
_-_ Besluit fiat
Decb 7 42 Rappt BD 3 Dec n 9975, ter verhooging de
wedden van de hierbij genoemde Directeu
ren, leeraren en beambten aan
R.H.B. Scholen, over de hierbij genoemde 
tijdvakken.
_-_ Besluit fiat
Decb 16 24 Rappt BD 12 Decb n 10479, tot het toekennen
eener belooning aan H. Polvliet te Assen
voor het geven van onderwijs aan de R.H.B.
School aldaar, gedurrende het tijdvak van
14 Sept t/m 30 Novb 1903.
_-_ Besluit fiat
____________
Vervolg op bladz 421
============================================================
NL HaNa H2 7823 0474

page title: 0421 [R] Middelbaar Onderwijs - 1903/Decb/18 #33
 
Vervolg van bladz 420       421
1903 Dm & N Middelbaar Onderwijs
1903   & N Middelbaar Onderwijs 
Decb 18 33 Rappt BD 16 Decb n 10821, ter benoeming om
het tijdvak van 1 Jan 1904 t/m 31 Aug 1905
tot leeraar aan de R.H.B. School te Heerenveen
W. Struik, aldaar.
_-_ Besluit fiat

Decb 18 36 Rappt BD 14 Decb n 10698, tot het toekennen eener
belooning aan A. van de Water Jr. te Goor,we
gens door hem gegeven onderwijs aan de R.H.B.
School aldaar voor het tijdvak van 18 Sept t/m 31 Aug 1903.
_-_ Besluit fiat
Decb 18 37 Rappt BD 14 Decb n 10772, om aan de gemeente
Vlissingen tot 1 Sept 1908 ontheffinge te verlee
nen van de verplichting tot het oprichten van
eene burgerdagschool.
_-_ Besluit fiat
Decb 30 50 Rappt BD 11060,ter benoeming tot
tijdelijk leeraar aan de R.H.B. School te
Helder, H.W.R. Raken te Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
_________
============================================================
NL HaNa H2 7823 0475

page title: 0422 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Jan/3 #25
 
422
1903 DM & N Hooger Onderwijs Jan 3 25 Rappt BD 30 Decb n 10694, tot het verleenen
eener personeele toelage aan de eervol ontsla
gen hoogleeraren aan de Rijks Universiteit te
Utrecht dr. H. van Herwerden en dr. E. Mulder
_-_ Besluit fiat
Jan 6 31 Rappt BD 3 Jan n 3 Kabt, ter benoeming
tot lid van het College van Curatoren der
Rijks universiteit te Groningen: Jhr Mr.
A.F. de Savornin-Lohman, lid van de
Tweede Kamer der StGenl. _-_ Besluit fiat
Jan 8 12 Rappt BD 4 Jan n 10695, om aan dr. W.A.
Boekelman, assistent van de medische
kliniek aan de Rijks Universiteit te Utrecht,
voor het geven van onderwijs in de propae
deutische kliniek boven zijn jaarwedde
van assistent over het tijdvak van 1 Juli
t.m 31 Decb 1902 eene toelage toe te kennen.
_-_ Besluit fiat
Jan 10 18 Rappt BD 8 Jan n 53, ter benoeming voor
den verderen duur ven het Studiejaar
1902 - 1903 tot Rector-Magnificus        1902
te Leiden, Mr. H.B. Greven.           blad
_-_ Besluit fiat
Jan 15 20 Rappt BD 12 Jan n 257, tot verhooging der
jaarwedden van Mr. P.A. Tichelaar, hoog
leeraar aan de Rijks Universiteit te Leiden,
J.F. Eijkman, hoogleeraar aan de Rijks Uni
versiteit te Groningen en van Dr, H.M. Mey
boom, hoogleeraar aan de Rijks Universiteit te Groningen. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 423.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0476

page title: 0423 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Jan/19 #6
 
       Vervolg van bladz 422          423
1903 Dm & N   Hooger Onderwijs.
Jan 19 6 Rappt BD n 10821, tot het toekennen
eener belooning aan A.R.M. Noyons te Utrecht
voor bewezen diensten aan de Rijks Universiteit
te Utrecht gedurende de maanden Mei, Juni,
October, November en December 1902.
_-_ Besluit fiat
Jan 23 38 Rappt BD 21 Jan n 83, ger. 22 Mei 1902 n 47 bladz 1253
tot aanwijzing van eene binnenlandsche
bijzondere School van hooger onderwijs ( Gym
nasium der Theologische School deer Gerefor
meerde Kerken un Nederland te Kampen) bedoeld
in art: 85 bis__ der wet tot regeling van het hoo
ger onderwijs, zooals dat luidt krachtens
der wet van 9 Juli 1900 (Stbl. n 113)
_-_ Besluit fiat
Staatsblad no 37
Feb 11 16 _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl en copie rappt
__________
Jan 26 63 Rappt BD 20 Jan n 524 2_, om machtiging om bij
den Rvst de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht tot aanwijzing van eene
binnenlandsche bijzondere school van hoo
ger onderwijs bedoeld in art 85 bis __ der wet
tot regeling van het hooger onderwijs, zooals
dat luidt krachtens de wet van 9 Juli 1900 (Stbl.n 113)
_-_ Fiat missive
Feb 20 64 Rappt RvSt 17 Feb n 28, ger. 26 Jan n 63
_-_ BD om e&a
Maart 21 52 Rappt BD 19 Maart n 2227, ger. 20 Feb n 64
_-_ Besluit fiat, daartoe aangewezen het
Christelijk Gymnasium te Utrecht der Verg
voor Christelijk voorbereidend universitair onderwijs
te Utrecht
April 8 4              Staatsblad n 88 ============
April 8 4 _-_ Missive aan RvSt met exempl Stbl en copie rappt.
__________
Vervolg op bladz 424
============================================================
NL HaNa H2 7823 0477

page title: 0424 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Jan/29 #64
 
424         Vervolg van bldz 423.
1903 Dm & N    Hooger Onderwijs
Jan 29 64 Rappt BD 27 Jan n 544, ter benoeming tot
tijdelijk lector aan de Rijks Universiteit
te Leiden dr J.W. Langelaan, arts te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Jan 29 65 Rappt BD 27 Jan n 541, tot het toekennen
eener belooning gedurende het tijdvak van
1 Octb t/m 31 Decb 1902 aan Dr. W Burck
Wetenschappelijk adviseur voor de koffie
cultuur in Ned. Indie thans met verlof
hier te lande, voor het verrichten van de
werkzaamheden verbonden aan de be
betrekking van Conservator aan 's Rijks
herbarium te Leiden. _-_ Besluit fiat
_-_
Feb 4 40 Rappt BD 2 Feb n 647 ? ter benoeming aan
Mr. H. Vos te Leiden, tot tijdelijk lector
aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
_-_ Besluit fiat
onleesbaar
Feb 4 42 Rappt BD 2 Feb n 717 tot het toekennen
eener belooning aan J.G.Jansen en aan J.N.
Wallart, voor de waarneming der werk
zaamheden verbonden aan de betrekking
van bediende bij het chemisch laboratorium
aan de Rijks Universiteit te Utrecht
gedurende de maanden Octb, Novb en Decb 1902
_-_ Bsluit fiat
Feb 9 26 Rappt BD 6 Feb n 853, als boven aan H. Alders
hoff, voor het verrichten van werkzaamheden ver
bonden aan de betrekking van assistent voor
de pathologische anatomie bij de Rijks Uni
versiteit te Groningen over het tijdvak van
12 t/m 30 Sept 1902.
_-_ Besluit fiat
Vervolg op bladz 425.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0478

page title: 0425 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Feb/13 #25
 
      Vervolg van bladz 424              425
1903 Dm & N   Hooger Onderwijs
Feb 13 25 Rappt BD 11 Feb n 1161, tot vaststelling van het
tijdstip van ingang der toe te kennen verhooging van
jaarwedde of jaarwedde aan beambten en bedien
den bij de Rijks Universiteiten te Leiden,
Utecht en Groningen.
_-_ Besluit fiat
Feb 14 19/20 Rappt BD 12 Feb/12 Octb N 1191/1190, ter benoeming tot
Octb 16 /20 lector aan de Rijks Universiteit te Utrecht
Dr. W. Caland en zulks onder genot eener toe
lage boven zijne jaarwedde en Dr G.C.J.
Vosmaer.
Besluiten fiat
Feb 16 19 Rappt BD 12 Feb n 1222, tot aanvulling van
de bij K.B. van 14 Feb 1902 n 4 / vastgestelde / bladz 1252
lijst van beambten bij de Rijks Universitei
ten te Leiden, Utrecht en Groningen _-_ Besluit fiat
Feb 20 25 Rappt BD 18 Feb n 718, tot vaststelling van
Feb 20 25 Rappt BD 18 Feb n 718, tot vaststelling van 
het tijdstip van ingang der verhooging van
jaarwedde toe te kennen aan den Concierge
bij de tandheelkunde aan de Rijks Univer siteit te Utrecht. _-_ Besluit fiat
Feb 21 53 Rappt BD 19 Feb n 1318, om aan de gemeente
Amsterdam eene som van f 3000 te verleenen
als bijdrage voor 1903 in de kosten van het 
practisch geneeskundig onderwijs aan
hare Universiteit.
_-_ Besluit fiat
Maart 11 6 Rappt BD 9 Maart n 94 Kabt, ter benoeming tot
lector in de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan
de Rijks Universiteit te Groningen C.E.M. Per
not, agrégé de l'Université de Paris
_-_ Besluit fiat
________
Vervolg op bladz 426
============================================================
NL HaNa H2 7823 0479

page title: 0426 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Feb/7 #43
 
426          Vervolg van bladz 425
1903 Dm & N     Hooger Onderwijs   
Feb 7 43 Rappt RvSt 3 Feb n 26, ger. 14 Octb 1902 n 16 / ad
vies op het wetsontwerp tot wijziging en 
aanvulling der wet tot regeling van
het hooger onderwijs
Maart 11 8 Rappt BD 9 Maart n 60 Kat ger. Feb 8.
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der St. Gen.
  "   ''    9 _-_ Missive kennisgeving aan BD  zie 257
  "   ''     10 _-_ Missive als voren aan RvSt met copie rappt n 670
zie 16 Juli 1904 n 4 bladz 924
Maart 12 40 Rappt BD 10 Maart n 398, om aan Dr. W. Ca
land voor het geven van onderwijs in het Sans
kriet aan de Rijks Universiteit te Utrecht
eene belooning toe te kennen over het tijdvak
van 8 Novb 1902 t/m 28 Feb 1903.
_-_ Besluit fiat
Maart 20 8 Rappt BD 18 Maart n 106, Kabt, om aan dr. H.
Kern, eervol ontslag te verleenen als Hoog
leeraar aan de Rijks Universiteit te Leiden
met dankbetuiging en ter benoeming tot
Hoogleeraar aan de Rijks Universiteit te
Leiden, dr. J.S. Speyer, onder toekenning
van eervol ontslag als Hoogleeraar aan de 
Rijks Universiteit te Groningen. _-_ Besluit fiat
Maart 23 53 Rappt BD 20 Maart n 335/2 tot het toekennen
eener belooning aan H. van Goudvener? voor
door hem gegeven onderwijs in het Romeinsch
recht enz. aan de Rijks Universiteit te Leiden ge
durende het tijdvak van 9 Octb t/m 31 Decb 1902
_-_ Besluit fiat
____________
Vervolg op bladz 427.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0480

page title: 0427 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Maart/31 #16
 
              Vervolg van bladz 426.   427
!903 Dm & N  Hooger Onderwijs
Maart 31 16 Rappt BD 28 Maart n 129, Kabt. ter benoeming


tot lid van het College van Curatoren der Rijks
Universiteit te Leiden, Mr. N. de Ridder,
burgemeester der gemeente Leiden. _-_ Besluit fiat
April 1 12 Rappt BD 30 Maart n 2298, tot verhooging over
het 2de halfjaar van 1902 der jaarwedde van den
Amanuensis bij de Scheikunde aan de Rijks
Universiteit te Utrecht, J.W. de Groot. _-_ Besluit fiat
April 1 13 Rappt BD 30 Maart n 3473, om aan Mr. H Blau
pot ten Cate te 's Gravenhage eene belooning toe
te kennen voor het in 1903 leveren van een over
zicht van eenige buitenlandsche wetgevingen
betreffende de verhouding van den Staat tot
het hooger onderwijs.
_-_ Besluit fiat
April 9 27 Rappt BD 6 April n 2967, tot verhooging der
jaarwedde van Dr. G.C. Nijhoff, hoogleeraar
aan de Rijks Universiteit te Groningen.
_-_ Besluit fiat
April 20 18 Rappt BD 15 April n 142, Kabt. ter benoeming
van Dr. P.C.F. van der Hoeven te Amster
dam tot Hoogleeraar in de faculteit der ge
neeskunde aan de Rijks Universiteit te Leiden, enz.
_-_ Per missive BD verzocht omtrent bovenstaand
voorstel nadere toelichting te willen
verstrekken.
April 27/28 115/42 Rappt BD 24 April n 142, ger. 20 April n 18
/28 /42 _-_ Besluit tot het verleenen van eervol ontslag
op verzoek aan dr.J. F.O.S. Veit als en ter benoe
ming van Dr. P.C.T. van der Hoeven tot hoogleeraar
aan de Rijks Universiteit te Leiden, en BD gemach
tigd tot verbetering eener misstelling in het overgelegd door
Mei 1 8 H.M. bekrachtigd besluit.
Brief BD 30 April n 432 (aan Dir) terugzending van het gecon??? K.B.
Mei 1 8 Brief BD 30 April n 432 (aan Dir) terugzending van het gecon??? K.B.
_-_ op te leggen in het archief
__________
Vervolg op bladz 428
============================================================
NL HaNa H2 7823 0481

page title: 0428 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Mei/8 #33
 
428            Vervolg van bladz 427.
1903 Dm & N   Hooger Onderwijs
Mei 8 33 Rappt BD 5 Mei n 3580, om aan Dr. F.J.L.
Kraemer, op zijn verzoek eervol ontslag te
verleenen als hoogleeraar aan de Rijks Uni
versiteit te Utrecht en zulks met dank
betuiging.
_-_ Besluit fiat
Mei 18 30 Rappt BD 14 Mei n 4018, ter benoeming
van den Voorzitter en de leden der Commis
sie aan welke in 1903 wordt opgedragen
het afnemen van het examen bedoeld in
art 12 der wet tot regeling van het hoo
ger onderwijs.
_-_ Besluit fiat
Mei 19 28 Rappt BD 15 Mei n 4092, tot het verleenen
van een subsidie over 1903 aan de hierbij ge
noemde gemeenten, ten behoeve van haar 
gymnasium.
gymnasium
_-_ Besluit fiat
_________
Mei 22 13 Rappt BD 18 Mei n 150 Kabt, ter benoeming
tot hoogleeraar in de faculteit der genees
kunde aan de Rijks Universiteit te Gro
ningen, dr. E. Wiersma.
_-_ Besluit fiat
onleesbaar
 Juni 15 59 Rappt BD 11 Juni n 211 1_ _____211 2_ Kabt, tot het ver 
Juni 15 59 Rappt BD 11 Juni n /211=2 Kabt, tot het ver
/60 leenen van eervol ontslag op zijn verzoek en
met dankbetuiging aan Dr. W.C. van
Manen, als en ter benoeming van dr.
J. Rendel Harris te Cambridge Engeland
tot hoogleeraar in de faculteit der godge
leerdheid aan de Rijks Universiteit te Leiden
_-_ Besluiten fiat ____ Vervolg op bladz 429.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0482

page title: 0429 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Juni/16 #30
 
             Vervolg bladz 428       429
1903 Dm & N Hooger Onderwijs
Juni 16 30 Rappt BD 12 Juni n 5147,(aan Dir)toezending
van eene nota, waaruit de redenen zullen
blijken waarom de rang van titulair    dit houdt ver
hoogleeraar, onder vigeur van de thans      band met het
geldende wet op het hooger onderwijs    aftreden van Prof
noch aan oud hoogleeraren noch aan       Krämer van
andere personen niet bij het onderwijs   Utrecht. Zie nota's
in betrekking, kan worden verleend.   Nota's
_-_ Per missive BD verzocht te willen
overwegen of in het ontw. van wet tot wij      Zie 11 Maart 1903
ziging en aanvulling der wet op het    n 8 bladz 426
Hooger onderwijs, aan de Tweede Kamer
der St. Genl. aangeboden bij Boodschap dd.
11 Maart 1903 als nog ware op te nemen
eene bepaling dat aftredende hoogleer
aren dien titel behouden en dat recht
ook toe te kennen aan vroeger afgetreden
hoogleeraren.
Juni 25 70 Rappt BD 22 Juni n 5344, ger. 16 Juni n 30
_-_ Notificatie
Mei 25 5 Rappt Rector en Senaat Rijks Universiteit te Leiden _____ Groningen
Juni 9 1 23 Mei _______ 6 Juni, aanbieding eener voordracht ^ Groningen ter ver
vulling der betrekking van Rector Magnificus
voor studiejaar 1903/1904
BD om e&a
Juni 30 31 Rappt BD 24 Juni n 5401, ter benoeming voor
den duur van het studiejaar 1903/1904 tot
Rector Magnificus der Rijksuniversiteit
a. te Leiden Dr. H. Kamerlingh Onnes.
b. te Utrecht Dr. C.H.H. Spronck,
c. te Groningen Dr U.Ph. Boissevain.
_-_ Besluit fiat
Juli 9 17 Rappt BD 6 Juli n 6049, tot verhooging der jaar
wedde van Dr. B.D. Eerdmans, tot hoogleeraar aan
de Rijks Universiteit te Leiden.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 430.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0483

page title: 0430 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Juli/13 #36
 
430      Vervolg van bladz 429
1903 Dm & N   Hooger Onderwijs
Juli 13 36 Rappt BD 9 Juli n 5886, om aan Dr. W.A.
Bockelman, assistent voor de medische
kliniek aan de Rijks Universiteit te Utrecht
boven en behalve zijne jaarwedde over het tijd
vak van 1 Jan t/m/30 Juni 1903 eene toelage
toe e kennen van f. 500.-
_-_ Besluit fiat
Juli 20 40 Rappt BD 17 Jui no 74/234/249 Kabt, ter benoeming
/43 tot Hoogleeraar aan de Rijks Universiteit
1 ste te Leiden, dr. J.W. Langelaan,
2de te Utrecht, dr. G.W. Kernkamp,
3de te Groningen, dr. J.D. van der Waals Jr.
4e te Groningen dr J van Wageningen.
_-_ Besluiten fiat
Juli 22 44 Rappt BD 20 Juli n 6063, tot het toe kennen eener
belooning aan dr. C. Bernard voor het
verichten van de werkzaamheden verbonden
aan de betrekking van conservator aan
'sRijks herbarium te Leiden gedurende
het tijdvak can 1 April t/m/ 30 Juni 1903.
_-_ Besluit fiat
Juli 24 59 Rappt BD 21 Juli n 229, Kabt, ter benoeming tot
lid van het College van Curatoren der Rijks Universiteit
a. te Leiden, Mr. N. de Ridder,
b. te Utrecht, dr. B. Reiger
c. te Groningen, Jhr. Mr. E. Tjarda van Star
kenborgh Stachouwer.
_-_ Besluit fiat
Juli 24 80 Rappt BD 21 Juli n 6494, om aan dr. Th.
Zieken, op zijn verzoek, eervol ontslag te
verleenen als hoogleeraar aan de Rijks
Universiteit te Utrecht
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 431.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0484

page title: 0431 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Juli/25 #40
 
      Vervolg van bladz 430.   431
1903 Dm & N   Hooger Onderwijs
onleesbaar
Juli 25 40 Rappt BD 22 Juli n 248, Kabt, ter benoeming
tot hoogleeraar aan de Rijks Universiteit te
Groningen Mr. C.O. Segers, en om den 
hoogleeraar bij die Universiteit Mr. P. Pet
gelijktijdig te ontheffen van het geven van
ondewijs in het burgerlijk en handelsrecht
en in de burgerlijke rechtsvordering en hem te be
belasten met het onderwijs in het Romeinsche
recht en zijne geschiedenis.
_-_ Besluit fiat
Aug 13 17 Rappt BD 10 Aug n 8493, tot het toekennen
eener belooning aan Dr. H. Bavinck, hoog
leeraar aan de Vrije Universiteit te Amster
dam ter zake van door hem bewezen tijdelijke
diensten in het jaar 1903.
_-_ Besluit fiat
Aug 13 35 Rappt BD 14 Aug n 6857, tot goedkeuring van
het tijdstip van ingang der jaarwedden van
den door Curatoren der Rijks Universiteit
te Groningen benoemden bediende bij het
Obstetrisch gynaecologisch laboratorium.
_-_ Besluit fiat
Octb 7 21 Rappt BD 2 Octb n 9344, tot voldoening eener
vordering van Dr. H. Kamerlingh Onnes
hoogleeraar aan de Rijks Universiteit te Leiden
wegens gedane verschotten ten behoeve van
het natuurkundig Laboratorium en Kabinet
_-_ Besluit fiat
Octb 9 64 Rappt BD 5 Octb n 8451, tot het toekennen
eener belooning aan L.H.J. Brand en aan
J.M. Wallast, voor het verrichen van werk
zaamheden verbonden aan de betrekking van
bediende bij het chemisch laboratorium aan
de Rijks Universiteit te Utrecht.
_-_ Besluit fiat
_________
Veervolg op bladz 663.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0485

page title: 0432 [L] Gemeentebesturen - 1903/Jan/2 #31
 
432
1903 Dm & N    Gemeentebesturen.
Jan 2 31 Rappt BD 29 Decb n 9437, tot nadere regeling
der jaarwedden van eenige gemeenteamb tenaren
_-_ Besluit fiat
onleesbaar
Jan 3 21/22 Rappt BD 31 Decb n 314 ____ 317 Kabt, ter benoeming tot
burgemeester der gemeente
1ste Zuid-Beyeland A. Zonneveld,
2. Diemen, Jhr. E.W.P. Bicker.
_-_ Besluiten fiat
Jan 6 23 Rappt BD 3 Jan n 9671, om aan K. Baron
van Wassenaar, op zijn verzoek eervol ont
slag te verleenen als burgemeester der
gemeente Nederhemert. _-_ Besluit fiat
Jan 6 24 Rappt BD 3 Jan n 9677, tot goedkeuring
dat aan R. Goemans burgemeester van
Dreischor, op zijn verzoek, eervol ontslag
is verleend als Secretaris dier gemeente.
_-_ besluit fiat
Jan 3 49 Rappt RvSt 30 Decb n14, ger. 15 Decb 1902 n 19    blad
advies op de voordracht tot vernietiging van
een beluit van den Raad der gemeente
Koudekerk, waarbij A. van Egmond
is benoemd tot ontvanger dier gemeente.
_-_ BD om e&a
Jan 13 30 Rappt BD 10 Jan n 88, ger. 6 Jan n 49
_-_ Besluit fiat
Staatsblad nr 32.
[onleesbaar]
=====================
Feb 2 41 _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl en copie rappt
Feb 2 41 _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl en copie rappt
_________
___________
Jan 15 19 Rappt BD 13 Jan n 237, om aan J.P.B.H. Janssen
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen als bur
gemeester der gemeente Beesel, met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 433
============================================================
NL HaNa H2 7823 0486

page title: 0433 [R] Gemeentebesturen - 1903/Jan/19 #4
 
        Vervolg van bladz 432          433
1903 Dm & N        Gemeentebesturen
Jan 19 4 Rappt BD 16 Jan n 9720, tot goedkeuring dat P.
Dorhout Mees, burgemeester van Zuidlaren
is benoemd tot Secretaris dier gemeente
_-_ besluit fiat
Jan 21 19 Rappt BD 19 Jan ?? A, ter herbenoeming 
van eenige burgemeesters.
_-_ Besluit fiat
Jan 22 2/3 Rappt BD 20 Jan n 24/18 Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente
1ste Ottersum, M.F. van Grunsven.
2: Dalfsen, Mr A. Baron van Dedem, met
toekenning van gelijktijdig eervol ontslag als
burgemeester der gemeente Staphorst.
_-_ Besluiten fiat
Jan 22 38 Rappt BD 21 Jan ?? A, ter herbenoeming
tot burgemeester der gemeente Bruinisse
J. Elenbaas.
_-_ Besluit fiat
Jan 23 36 Rappt BD 21 Jan n 9534, ger. 18 Decb 1902 n 57 bladz 1475
beschikking op het beroep ingesteld door den
Raad der gemeente Schoonhoven tegen een
tegen een besluit van Ged Staten van Zuid Holland
waarbij is beslist dat L. Akkerhuys ten
onrechte is toegelaten als lid van dien Raad
_-_ Besluit fiat
Jan 23 37 Rappt BD 20 Jan n 9846, ger. 30 Decb 1902 n 51 bladz 1473
beschikking op het beroep ingesteld door den
gemeenteraad van Hontenisse, tegen een 
besluit van Ged Staten van Zeeland, waarbij
deze ambtshalve uitspraak doende, de beslissing
van voormelde gemeenteraad tot toelating van C.J. Wael
als lid van dien Raad, hebben vernietigd.
_-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat
Feb 5 21 _-_ Missive aan RvSt met afschrift K.B. en copie rappt
___________
Vervolg op bladz 434
============================================================
NL HaNa H2 7823 0487

page title: 0434 [L] Gemeentebesturen - 1903/Jan/26 #45
 
434          Vervolg van bladz 433
1903 Dm & N       Gemeentebesturen
Jan 26 45 Rappt BD 23 Jan. n 27, Kabt, ter benoeming tot
burgemeester der gemeenten Maarssen en
Maarsseveen, S.J. Cambier van Nooten on
der toekenning van gelijktijdig eervol ontslag
als burgemeester der gemeenten Jaarsveld,
Lopik en Williger Langerak.
_-_ Besluit fiat
Jan 28 39 Rappt BD 26 Jan n 22, Kabt, ter benoeming tot
burgemeester der gemeente Harderwijk 
Jhr. Mr. W.H. Savornin Lohman.
_-_ Besluit fiat
Jan 28 43 Rappt BD 26 Jan n 532, om aan D. Spaans
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen
als burgemeester der gemeente Barsingerhorn.
_-_ Besluit fiat
Jan 28 44 Rappt BD 26 Jan n 583, om aan P. Verheg
gen eervol ontslag te verleenen als burge
meeste der gemeente Haelen en zulks op zijn verzoek.
_-_ Besluit fiat
Jan 29 62 Rappt BD 27 Jan n 534, ter herbenoeming
van eenige burgemeesters.
_-_ Besluit fiat
Jan 31 43 Rappt BD 29 Jan n 315, tot goedkeuring dat
A.L. Wichers, burgemeester der gemeente
Oudewater is benoemd tot Secretaris dier
gemeente.
_-_ Besluit fiat.
Feb 5 22 Rappt BD 3 Feb n 702, tot nadere regeling der
jaarwedden van eenige gemeente Ambtenaren
_-_ Besluit fiat
________
Vervolg bladz 435.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0488

page title: 0435 [R] Gemeentebesturen - 1903/Feb/6 #33
 
           Vervolg bladz 434            435
1903 Dm & N     Gemeeentebesturen
Feb 6 33 Rappt BD 4 Feb n 423, tot het verleenen van toe
stemming aan P. Bruggeman, Secretaris der
gemeente Oudelande om te Baarland te blijven
wonen.
_-_ Besluit fiat

Feb 7 9 Rappt BD 5 Feb n 840, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken van 
het beroep ingesteld door den Raad der gemeente
Bergen op Zoom tegen een besluit van Ged
Staten van Noord Brabant, waarbij met vernie
tiging van een besluit van genoemden Raad
is bevolen, dat A. Somers als lid van dien
Raad zal worden toegelaten.
_-_ Fiat missive
Maart 26 53 Rappt RvSt 13 Maart n 34, ger. 7 Feb n 9
Maart 26 53 Rappt RvSt 13 Maart n 34, ger. 7 Feb n 9 
_-_ BD om e&a
Mei 5 29 Rappt BD 28 April n 2362, om den RvSt nader te hooren
_-_ Fiat missive
Juni 3 27 Rappt RvSt 27 Mei n 34/20 ger. 5 Mei n 29
Juni 3 27 Rappt RvSt 27 Mei n 34/20 ger. 5 Mei n 29 
_-_ BD om e&a
Juni 25 66 Rappt BD 22 Juni n 4395, ger. 3 Juni n 27
_-_ Besluit fiat
Feb 10 47 Rappt BD 7 Feb n 932, tot intrekking van
Feb 10 47 Rappt BD 7 Feb n 932, tot intrekking van 
het K.B. van 28 Jan 1903 n 39 / waarbij Jhr. Mr. / bladz 434
W.H. de Savornin Lohman, is benoemd tot
burgemeester der gemeente Harderwijk. _-_ Besluit fiat
Feb 12 41 Rappt BD 10 Feb n 28, Kabt, ter benoeming tot
burgemeester der gemeente Woubrugge,
T.P. Kleyn.
_-_ Besluit fiat
Feb 13 23 Rappt BD 11 Feb n 1007, tot goedkeuring dat
J. Meyer Jr. burgemeester der gemeente
Diepenheim is benoemd tot Secretaris
dier gemeente
dier gemeente
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 436.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0489

page title: 0436 [L] Gemeentebesturen - 1903/Feb/14 #21
 
436       Vervolg van bladz 435
1903 Dm & N    Gemeeentebesturen
Feb 14 21 Rappt BD 12 Feb n 1043, tot goedkeuring dat
aan Mr. A. Baron van Dedem, burgemeester
dr gemeente Staphorst op zijn verzoek eer
vol ontslag is verleend als Secretaris dier
gemeente

_-_ Besluit fiat
Feb 16 15 Rappt BD 13 Feb n 976, om aan G.P.C. Baron
Mulert, op zijn verzoek eervol ontslag te
verleenen als burgemeester der gemeente
de Werken en Sleeuwijk.
_-_ Besluit fiat
Feb 18 18 Rappt BD 16 Feb n 1042, tot goedkeuring dat
Jhr. J.C.F. Hoeufft, burgemeester van Drei
schor is benoemd tot Secretaris dier
gemeente.
_-_ Besluit fiat
Feb 23 114 Rappt BD 20 Feb n 978, tot goedkeuring dat
Mr. D.J.C. Romler, burgemeester van
Scheemda voor den tijd van drie jaar is
benoemd tot secretaris dier gemeente.
_-_ Besluit fiat

Feb 25 8/10 Rappt BD 23 Feb n 54 __ 80 Kabt, ter benoeming
Feb 25 8/10 Rappt BD 23 Feb n 54 __ 80__22 Kabt, ter benoeming 

tot burgemeester der gemeente
1se Leiden, Mr. N. de Ridder;
2de Nederhemert, F.W. Baron van der Borch
van Vorden
van Vorden
3de Harderwijk, M.G.J. Kempers
_-_ Besluiten fiat
Feb 27 17 Rappt BD 25 Feb n 52, Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Ambt
Doetinchem, W.S.J. Tenkink
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 437.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0490

page title: 0437 [R] Gemeentebesturen - 1903/Feb/27 #28
 
             Vervolg van bladz 436        437
Dm
1903 Dm & N               Gemeentebesturen
Feb 27 28 Rappt BD 25 Feb n 1456, ter herbenoeming
van eenige burgemeesters.
_-_ Besluit fiat
Maart 2 12/13 Rappt BD 27 Feb n 42 __ 83 Kabt, ter benoeming tot
 Maart 2 12/13 Rappt BD 27 Feb n 42 __ 83 Kabt, ter benoeming tot 
burgemeester der gemeente
1ste Heer J.M. Wolfs:
2de Staphorst, A.H.J. Van Wijngaarden.
_-_ Besluit fiat
Maart 2 20 Rappt BD Feb n 1421, tot het verleenen
van toestemming aan:
ste C. Rupke, burgemeester der gemeene Boskoop
om tot 1 Jan 1904 te Waddinxveen te wonen
2de A. de Klerck, secretaris der gemeene Veenen
daal om tot 1 Jan 1905 te Rhenen te wonen.
_-_ Besluit fiat
Maart 5 3 Rappt BD 3 maart n 1542, om aan E.J. Brink
huis, op zijn verzoek, eervol ontslag te verlee
nen als burgemeester der gemeente Oost
stellingerwerf
_-_ Besluit fiat
Maart 5 4 Rappt BD 28 Feb n 1436 tot goedkeuring dat
aan J.M. van Heel, burgemeester der gemeente
Maasland, op zijn verzoek eervol ontslag is
verleend als Secretaris dier gemeente.
_-_ Besluit fiat
Maart 10 25 Rappt BD 7 Maart n 1611, om aan H.J. Tiemens
op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als
burgemeester der gemeene Angerlo.
_-_ Besluit fiat 

Jan 12 1 Rappt Ged Staten van N. Holland 7 Jan n 10 tot regeling der jaar
wedden van den Burg. en den Secr. der gemeente Calantsoog
_-_ BD ter besch of e&a
____________
Vervolg op bladz 438
___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0491

page title: 0438 [L] Gemeentebesturen - 1903/Maart/10 #26
 
438           Vervolg van bladz 437
1903 Dm & N         Gemeentebesturen
Maart 10 26 Rappt BD 7 Maart n 1651, tot goedkeuring dat
aan Th. W Otten, burgemeester der gemeente
Bergen, tot 30 Juni 1903 is opgedragen de waar
neming der bediening van Secretaris dier
gemeente.
_-_ Besluit fiat
Maart 14 33 Rappt BD 12 Maart n 91 Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Beesel
Jhr. F.B.C.H. van Splinter.
_-_ Besluit fiat 
Maart 17 16 Rappt BD 14 Maart n 1757, tot regeling der
jaarwedden van eenige gemeenteambtenaren
_-_ Besluit fiat
Maart 18 43 Rappt BD 16 Maart n 109, Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Waard
C. Thorenaar.
_-_ Besluit fiat
Maart 21 50 Rappt BD 19 Maart n 2124, om aan Jhr. Mr.
J.H. Schorer, op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als burgemeester der gemeen
te Sassenheim.
_-_ Besluit fiat
Maart 21 51 Rappt BD 19 Maart n 1893, tot het verleenen
van toestemming aan M.F. van Grunsven
burgemeester der gemeente Ottersum om
tot 22 Januari 1909 te Gennep te wonen
_-_ Besluit fiat
Maart 24 40 Rappt BD 21 Maart n 2035, ter herbenoeming
van eenige burgemeesters.
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 439
============================================================
NL HaNa H2 7823 0492

page title: 0439 [R] Gemeentebesturen - 1903/Maart/26 #33
 
         Vervolg van bladz 438            439
1903 Dm &                   Gemeentebesturen.
1903   & N             Gemeentebesturen.
Maart 26 33 Rappt BD 24 Maart n 125 Kabt, ter benoeming tot
burgemeester der gemeente Jaarsveld Lopik
en Willige Langerak K. Vink, met toeken
ning van gelijktijdig eervol ontslag als burge
meester der gemeente Marken.
_-_ Besluit fiat
Maart 28 37/38 Rappt BD 26 Maart n 127/126 Kabt, ter benoeming
/38 tot Burgemeester der gemeente
1ste Barsingerhorn, J. Spaans Dzn.
2de Haelen, Th.J.H. Aquarius
_-_ Besluiten fiat
April 1 10 Rappt BD 30 Maart n 133, Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Sassenheim
S. baron van Heemstra.
_-_ Besluit fiat
April 6 16 Rappt BD 2 April n 2429, om aan J.L. Janssen
op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als
burgemeester der gemeente Bingelrade.
_-_ Besluit fiat
April 7 57 Rappt BD 3 April n 2175, om aan L.Tr.H.C.
Ruland op zijn verzoek eervol ontslag te verlee
nen als burgemeester der gemeente Vaals en
zulks met dankbetuiging.
_-_ Besluit fiat
April 7 58 Rappt BD 3 April n 2475, tot goedkeuring dat
W.S.J. Tenkink, burgemeester van Ambt
Doetinchem en A.H.J. van Wingaarden bur
gemeester der gemeente Staphorst benoemd
zijn tot Secretaris hunner gemeente.
_-_ Besluit fiat
_________
Vervolg op bladz 440.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0493

page title: 0440 [L] Gemeentebesturen - 1903/April/7 #60
 
440        Vervolg van bladz 439.
1903 Dm & N     Gemeentebesturen
April 7 60 Rappt BD 3 April n 2434, tothet verleenen van
toestemming aan
toestemming aan:
1ste H.P.C.W.H.J.B. van Son, burgemeester der
gemeente Nieuwer Amstel om tot 17 Januari
1909 te Amsterdam te blijven wonen,
2de Ch.J. van Walcheren, burgemeester der ge
meente Kortenhoef om tot 11 November 1904
te Hilversum te blijven wonen.
_-_ Besluit fiat
April 9 25 Rappt BD 6 April n 2515, om aan C.J. Doude
van Troostwijk, op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als burgemeester der gemeenten
Abcoude Baambrugge en Abcoude
Roostdy.
_-_ Besluit fiat
April 11 84 Rappt BD 9 April n 2725, om aan J. Wester
dijk, op zijn verzoek eervol ontslag te verlee
len als burgemeester der gemeente Uihui
zermeeden.
_-_ Besluit fiat
April 14 67 Rappt BD 9 April n 2650, om aan J.W.C.
Bloem, op als boven Oudshoorn
_-_ Besluit fiat
Jan 26 22 Rappt Ged Staten van N. Holland 21 Jan n 2, tot an
dere regeling der jaarwedde van de Secretaris
der gemeente Andijk
_-_ BD ter besch. of e&a
Feb 4 1 Rappt Ged Staten van N. Holland 26 Jan n 82 als
boven van den ontvanger der gemente Bloemendaal
_-_ BD ter besch of e&a
Feb 17 2/3 Rappt als boven 11/18 Feb n 14 en 45/35 als boven van eenige
  id. 23 /155 gemeente ambtenaren
_-_ BD ter besch of e&a
_________
Vervolg op bladz 441
============================================================
NL HaNa H2 7823 0494

page title: 0441 [R] Gemeentebesturen - 1903/April/25 #46
 
              vervolg van bladz 440    441
Dm
1903 Dm & N                Gemeentebesturen
April 25 46 Rappt BD 23 April n 3043, ter benoeming
van eenige burgemeesters.
_-_ Besluit fiat
April 25 88 Rappt BD 22 april n 3027, om aan Jhr. Mr.
Dr J.P. Hooft Graafland op zijn verzoek eer
vol ontslag te verleenen als burgemeester
der gemeenten 'sGraveland en Ankeveen
_-_ Besluit fiat
April 27 59 Rappt BD 24 April n 151, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Angerlo
Mr. M. Baron van Heeckeren van Well.
_-_ Besluit fiat
__________
April 27 62 Rappt BD 24 April n 2648, tot het verleenen van
toestemming aan
1ste W.S.J. Tenkink, burgemeester der gemeente Ambt
Doetinchem om tot 1 Maart 1906 te Doetinchen te wonen
2de D.T. Brune, Secretaris der gemeente Neder
hemert om te Heesbeen c.a. te blijven wonen
3de Th.G. Versfelt, ontvanger der gemeente
Loosduinen om tot 31 Jan 1909 te 'sGravenhage te wonen
_-_ Besluit fiat
April 27 63 Rappt BD 24 April n 2755, tot nadere regeling
der jaarwedden van eenige gemeente ambtenaren.
_-_ Besluit fiat
Mei 2 26 Rappt BD 29 April n 153, Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Ooststel
lingwerf: Y.W. Feikema.
_-_ Besluit fiat
Mei 5 82 Rappt BD 1 Mei n 161, Kabt, ter benoeming tot
burgemeester der gemeente de Werken en Sleeu
wijk A. van 't Sant.
_-_ Besluit fiat
___________
Vervolg op bladz 442
============================================================
NL HaNa H2 7823 0495

page title: 0442 [L] Gemeentebesturen - 1903/Mei/7 #42
 
442             Vervlg van bladz 441
1903 Dm & N          Gemeentebesturen
Mei 7 42 Rappt BD 4 Mei n 150, Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Warmond
J.L.Th. Sanders.
_-_ Besluit fiat
Mei 7 44 Rappt BD 4 Mei n 3414, om H.H.G. van
Everdingen, op nieuw te benoemen tot
burgemeester der gemeente Beusichem.
_-_ Besluit fiat
Mei 9 31 Rappt BD n 3463, om aan Mr. W.J. van
Boneval Faure, op zijn verzoek, eervol ont
slag te verleenen als burgemeester der
gemeente Ambt-Almelo.
_-_ Besluit fiat
Mei 9 32 Rappt BD 6 Mei n 3175, tot goedkeuring dat
J.M. Wolfs, burgemeester der gemeente Heer,
F. Evertz burgemeester der gemeente Susteren
en R.J.M.M.A graaf de Geloes, burge
meester der gemeente Eysden, zijn be
noemd tot Secretaris hunner gemeente.
_-_ Besluit fiat
Maart 30 2 Rappt Ged Staten van Gelderland 24 Maart n 127,
met een besluit van den Raad der gemeente
Ambt Doetinchem, houdende benoeming
van een Secretaris dier gemeente.
_-_ BD ter besch of e&a
April 28 43 Rappt Ges Staten van N. Holland 22 April n 9
als boven Wieringerwaard tot verhooging
der jaarwedde van den Secretaris dier gemeente
_-_ BD ter besch of e&a
Mei 7 1 Rappt Ged Staten van gelderland 30 April n 180, als boven
Buren betreffende eervol ontslag van den burgemeester als Secretaris
BD ter besch of e&a
________
Vervolg op bladz 443
============================================================
NL HaNa H2 7823 0496

page title: 0443 [R] Gemeentebesturen - 1903/Mei/14 #18
 
                     Vervolg van bladz 442                443
Dm
1903 Dm & N              Gemeentebesturen
Mei 14 18 Rappt BD 9 Mei n 3546, om machtiging om bij
den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een beroep, ingesteld door F.L. Faas tegen
een besluit van GedStaten van Noordholland.
waarbij hij, met vernietiging van een besluit van
den raad der gemeente Haarlemmermeer
is vervallen verklaard van het lidmaatschap
van dien Raad.
_-_ Fiat missive
juli 15 15 Rappt RvSt 8 Juli n 113, ger. 14 Mei n 18
_-_ BD om e&a
Juli 22 53 Rappt BD 20 Juli n 5523, ger. 15 Juli n 15
Mei 14 33 Rappt BD 11 Mei n 173, Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Bingelrade
J.H. Mertens, Secretaris dier gemeente
_-_ Besluit fiat
Mei 20 29 Rappt BD 19 Mei n 89, Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Ridderkerk
L. Kruyff Lzn., Secretaris dier gemeente
_-_ Besluit fiat
Mei 20 30 Rappt BD 16 Mei n 3816, om aan J. Peper
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen
als burgemeester der gemeente Aagtekerke _-_ Besluit fiat
Mei 23 86 Rappt BD 19 Mei n 3866, om aan W.H.
Smits, op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als burgemeester der gemeen te Eibergen. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 444
============================================================
NL HaNa H2 7823 0497

page title: 0444 [L] Gemeentebesturen - 1903/Mei/23 #52
 
444           Vervolg van bladz 443
1903 Dm & N        Gemeentebesturen
Mei 23 52 Rappt BD 5 Mei n 3537 2_, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te 
maken van de ontwerpen van wet tot
wijziging van eenige bepalingen der
Gemeentewet en tot regeling der wijze
van zekerheidstelling van daartoe ver
plichte gemeente Ambtenaren.
_-_ Fiat missive
Aug 25 10/11 Rappt RvSt 11 Aug n 47, ger. 23 Mei n 52
_-_ BD om e&a
Novb 21 55/56 Rappt BD 18 Novb n 6565 /8792, ger. 25 Aug n 10/11
Novb 21 55/56 Rappt BD 18 Novb n 6565/8792, ger. 25 Aug n 10/11
_-_ Boodschappen aan de Tweede Kamer der St. Gen.
 id  23 1 en 3  _-_ Missive kennisgeving aan BD
  id 23 2 en 4 _-_ missive aan RvSt met copie rapporten.
       Ingetrokken Zie 16 Sept 1905 n 12 bl 691
Mei 27 77 Rappt BD 20 Mei n 3899, om aan C. de
Jong Mzn op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als burgemeester der gemeen
te Hoogkarspel
_-_ Besluit fiat
Mei 29 9 Rappt BD 26 Mei n 203, Kabt, ter benoeming
tot burgemeester der gemeente Sas van Gent
P. Wauters.
_-_ Besluit fiat
Mei 29 10 Rappt BD 19 Mei n 3655, tot goedkeuring
dat aan J.R. Kist, burgemeester van Buren
en aan K. Vink, gewezen burgemeester van
Marken op hun verzoek eervol ontslag is
verleend als secretaris hunner gemeente
_-_ Besluit fiat
__________
Vervolg op bladz 445
============================================================
NL HaNa H2 7823 0498

page title: 0445 [R] Gemeentebesturen - 1903/Mei/29 #11
 
Vervolg van bladz 444 445 Dm
1903 & No Gemeentebesturen.
Mei 29 11 Rappt BD 19 Mei no 3801, tot het verleenen van 
ontheffing van de verplichting om binnen hun
ne gemeente te wonen aan de burgemeester 
van Aarlanderveen en van 't Zandt en aan 
den Secretaris van Culenborg -=- Besluit fiat
Mei 30 38 Rappt BD 20 Mei no 3694, tot goedkeuring dat 
1o J. Smulders burgemeester van Zesgehuchten 
is belast met de waarneming der betrekking van 
Secretaris dier gemeente tijdens bestaande vacature 
2 K. Vink, burgemeester van Lopik en Willige 
Langerak is benoemd tot Secretaris dier gemeente -=- Besluit fiat
Juni 2 48 Rappt BD 28 Mei no 200 Kabt, ter benoeming tot 
burgemeester der gemeente Vaals, W.L. van Rey. -=- Besluit fiat
Juni 2 73 Rappt BD 27 Mei no 4016, om aan J. Chr. Arts 
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen
als burgemeester der gemeente Oploo St Anthonis en Ledeacker -=- Besluit fiat
Juni 4 35 rappt BD 3 Juni no 4053, ter herbenoeming 
van eenige burgemeesters -=- Besluit fiat
Juni 8 30 Rappt BD 4 Juni no 203, Kabt, ter benoeming 
tot burgemeester der gemeente 's Heer Abtskerke, L.W.B.A. Mulder. -=- Besluit fiat
Juni 10 38 Rappt BD 5 Juni no 3735 tot nadere regeling der jaar
wedde van eenige gemeente secretarissen en ontvangers -=- Besluit fiat ---- Vervolg op bladz 446.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0499

page title: 0446 [L] Gemeentebesturen - 1903/Juni/15 #62
 
446 Vervolg van bladz 445 Dm
1903 & No Gemeentebesturen
Juni 15 62 Rappt BD 12 Juni no 4464, om aan R.S. Die
deren, op zijn verzoek eervol ontslag te ver
leenen als burgemeester der gemeente 
Schinnen, en zulks met dankbetuiging. -=- Besluit fiat
Juni 15 64 Rappt BD 12 Juni no 4495, tot goedkeuring 
dat C.J.M. Noorduyn, burgemeester van 
Hagestein, G.B. Fortuyn, burgemeester 
van Zwammerdam, H.A. Nienhuis Ruys 
burgemeester van Muiden zijn benoemd 
tot Secretaris hunner gemeente, eerstge
noemde voor den tijd van vier jaren met ingang van 1 Mei 1903. -=- Besluit fiat
Juni 19 56 Rappt BD 15 Juni no 4603, tot goedkeuring 
dat A.C. de Vries Broekman, burgemeester 
van Vianen, van 13 tot 29 Juni 1903 is be
noemd tot waarnemend Secretaris dier gemeente. -=- Besluit fiat
Juni 22 100 Rappt BD 17 Juni no 4650, ter herbenoe
ming van eenige burgemeesters. -=- Besluit fiat
Juni 25 79 / 80 Rappt BD 22 Juni no 204/219 Kabt, ter benoeming tot burgemeester 
1o der gemeente Oudshoorn, J. de Lange 
2 der gemeente Marken, A.J. de Ridder -=- Besluiten fiat
Juni 25 81 Rappt BD 23 Juni no 37 Kabt, om aan Mr 
C. van Mens, op zijn verzoek, eervol ont
slag te verleenen als burgemeester der 
gemeente Stad aan 't Haringvliet -=- Besluit fiat ---- Vervolg op bladz 447.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0500

page title: 0447 [R] Gemeentebesturen - 1903/Juni/29 #29/30
 
Vervolg van bladz 446. 447 1903 Dm & No Gemeentebesturen
Juni 29 29 / 30 Rappt BD 27 / 25 Juni no 231/ 208 Kabt. ter benoeming tot burgemeester
1 der gemeente Aagtekerke, Joh de Visser
2 der gemeente St Pancras F. Smit. -=- Besluit fiat
Juni 29 31 Rappt BD 25 Juni no 4936, ter herbenoeming 
van eenige burgemeesters. -=- Besluit fiat
Juni 29 33 Rappt BD 25 Juni no 4907, om aan J.L. King
mans op zijn verzoek, eervol ontslag te ver
leenen als burgemeester der gemeente Woudrichem. -=- Besluit fiat
Juni 29 36 Rappt BD 23 Juni no 4787, om aan de bur
gemeester van Haps, van Ter Aar, van 
Driebergen en Rijsenburg en van Eemnes ont
heffing te verleenen van de verplichting tot 
het wonen binnen hunne gemeente -=- Besluit fiat
Juli 7 47 Rappt BD 3 Juli no 5047, om aan C.L.J. Bos, 
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen als
burgemeester der gemeente Benthuizen. -=- Besluit fiat
Juli 9 23 / Rappt BD 6 Juli no 238 / 240 Kabt ter benoeming 
tot burgemeester 
1o der gemeente Valkenswaard W.P.J.M. Thijssen 
onder toekenning van eervol ontslag als burge
meester der gemeente Someren en Soerendonk 
2o der gemeenten Abcoude-Baambrugge en 
Abcoude-Proosdij Jhr Mr W.B. Sandberg. -=- Besluiten fiat ---- Vervolg op bladz 448 
============================================================
NL HaNa H2 7823 0501

page title: 0448 [L] Gemeentebesturen - 1903/Juli/11 #14
 
 ... Rappt ...
 ... lag ... burgemeester ... ge ...
 ... 0 ...
 ... Werkendam ... H. ... 2 ...
_-_ Besluiten fiat
Juli 15 25 Rappt BD 13 Juli n 247, Kabt, ter benoeming
 ... g ... Oploo ...
_-_ Besluit fiat
 ... Mr ... dat ...
 ... Ankeveen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0502

page title: 0449 [R] Gemeentebesturen - 1903/Juli/20 #82
 
Linden van den Heuvel op zijn verzoek eervol
 ... ontslag_te ...
 ... benoemd ...
 ... Secretaris ...
 ... Mzr ...
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleend als
 ... toestemming ...
 ... der ... gemeente ... Koudekerk ...
 ... baron ...
 ... Nederhemert ... meester ...
 ... benoemd_tot ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0503

page title: 0450 [L] Gemeentebesturen - 1903/Aug/5 #16
 
 ... toestemming ...
 ... ter ... Abtskerke ...
bendaal op zijn verzoek eervol ontslag te
 ... verleen ...
 ... door ... er ...
 ... verplichting ... die ...
 ... inlichten ... waarom ...
 ... g ...
 ... Smit ... burg ... d ...
naars, op zijn verzoek eervol ontslag te ver
 ... der ... leenen ... als ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0504

page title: 0451 [R] Gemeentebesturen - 1903/Aug/28 #26
 
 ... nieuw ...
_-_ Besluit fiat
 ... J ... Th ...
 ... tot ... dier ... g ... emeente ... @lus_descender_bol ...
 ... C ...
 ... 3 ... 1903 ...
 ... waarneming ... er ... belast ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
_-_ Besluit fiat
 ... g ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aron ... @LIJN_DIAGONAAL ... Ankeveen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... gelijktijdig ... met ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0505

page title: 0452 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/Jan/2 #32
 
 ... Rappt ...
een besluit der Staten van Groningen tot
 ... langs ...
 ... bekrachtiging ... ten ...
 ... kanaal ...
 ... grenzen ... Almelo ...
 ... voor ...
vinciale kunstwegen in Groningen
 ... de ... brug ...
Staatsbladen nr 50 t/m 52
 ... der_Staten ... besluiten ...
 ... 3 ... 49 ...
 ... gedeeld ...
 ... NoordHolland ... dd ... bes ...
 ... n_XII ... 190 ...
 ... 3 ... 8 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0506

page title: 0453 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/April/6 #20
 
 ... een ... besluit ...
 ... provinciale ... der ... begrooting ...
 ... den ... eigendom ...
 ... g ...
 ... de ... begrooting_van ... koop ...
 ... op ... paarden ...
Staatsblad n 132
 ... Staten ...
 ... het ...
 ... Dokker ... Kanaal ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... overweging ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... n ...
 ... ger ... 3 ...
 ... StGenl ... @LIJN_BESLISSING ... B ...
 ... geving ... 8 ...
____ Staatsbladen nrs 204 tm 206. Vervolg op bladz 454
============================================================
NL HaNa H2 7823 0507

page title: 0454 [L] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/Juli/24 #84
 
 ... tot ... wijziging ... begrooting_van ...
 ... enkel ...
 ... O ...
 ... Gelderland ... NoordHolland ... Zee ...
 ... Utrecht ...
 ... van ...
Holland, Friesland en Groningen, alsboven _-_ Besluit fiat
 ... Groningen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0508

page title: 0455 [R] Provinciale fondsen en inkomsten - 1903/Sept/12 #8
 
 ... Staten ...
 ... het ...
 ... het ...
 ... Rijn ... kanaal ...
 ... overtocht ... 3 ...
 ... Hoek ...
 ... het ...
 ... ing ... om ... overweging ... m ...
 ... bekrachtiging ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 4 ... 6 ...
 ... Boodschap ...
 ... 3 ... 8 ... @LIJN_BESLISSING_M ...
 ... overweging ...
 ... van ...
 ... 26 ... @LIJN_BESLISSING_Missive ...
 ... RvSt ... @BREEDWIT ... @LIJN_BESLISSING_Missive ...
Staatsbladen n 299 t/m 309 ____ Vervolg op bladz 953
============================================================
NL HaNa H2 7823 0509

page title: 0456 [L] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1903/Jan/2 #32
 
 ... Staten ...
 ... verordening ... het ...
 ... 255 ...
 ... van ... besluiten ... Staten ...
 ... aanvulling ...
 ... die ...
 ... vaststelling ... van ...
 ... inrichting ...
 ... g ...
 ... openstaande ...
 ... Limburg ...
 ... openbare ... weg ...
 ... die ... provincie ...
 ... Staten ... besluiten ...
 ... de ... vaart ... met ...
 ... in ...
 ... ing ... aanvulling ... b ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0510

page title: 0457 [R] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1903/Jan/10 #27
 
 ... Staten ...
 ... met ... intrekking ...
 ... genoemde ... provincien ... wijziging ...
 ... Staten ... Groningen ...
ontginningen in die provincie. _-_ Besluit fiat
 ... Gelder ...
 ... @NUMERO ...
 ... Utrecht ... Staten ...
 ... openbare ... zijwegen ... wegen ...
 ... die ...
 ... ziging ...
der Staten van Groningen en tot wijziging van
============================================================
NL HaNa H2 7823 0511

page title: 0458 [L] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1903/Maart/30 #37
 
een besluit der Staten van Groningen tot vast
 ... ziging ... van ... het ...
 ... inrichting ...
provincialen waterstaat. _-_ Besluit fiat
 ... wijziging ...
 ... wijziging ...
 ... wijziging ... reglement ...
 ... die ... Provincie ...
 ... tot ...
op spoorstaven in openbare wegen _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 459.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0512

page title: 0459 [R] Provinciale Reglementen en Verordeningen - 1903/Juli/3 #15
 
 ... Staten ... aan ...
 ... waarom ...
 ... g ... besluiten ...
 ... aanvulling ... Staten ...
 ... Staten ... provincie ...
 ... wijziging ... van ... ijssel ...
 ... reglement ... het ... wijziging ...
 ... welke ... mechanische ... voertuigen ...
 ... op ...
 ... Rijk ... zijnde ... wegen ... van ...
 ... gebruik ... het ...
 ... wijziging ...
 ... calamitente ...
 ... en ... waterschappen ...
 ... provincie ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0513

page title: 0460 [L] Domicilin van Onderstand - 1903/Jan/2 #34
 
 ... 9535 ... 8 ...
 ... op ... g ... beschikking ...
 ... beschikking ...
 ... het ... g ...
 ... beschik ...
 ... 21 ... ger ... 190 ... 29 ...
 ... geschil ... woonplaats ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0514

page title: 0461 [R] Domicilin van Onderstand - 1903/Feb/11 #10
 
 ... overweging ...
 ... Schoonhoven ... e ... otterdam ...
_-_ Fiat missive
 ... ger ... 3 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... B ... c ... Staatsraad ... @PUNT ...
 ... schil ...
nige G. Schoenmaker.
_-_ Fiat missive
============================================================
NL HaNa H2 7823 0515

page title: 0462 [L] Domicilin van Onderstand - 1903/April/8 #17
 
 ... overweging ...
 ... woonplaats ...
_-_ Fiat missive
 ... eng ...
 ... 3 ... g ... April ...
_-_ BD om c&a
 ... kosten ... zijner ... van ... de ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0516

page title: 0463 [R] Domicilin van Onderstand - 1903/Mei/5 #16
 
 ... an ... g ... om ... beslissing ...
 ... e ... J.M ... van ...
den RvSt de overweging aanhangig te maken
 ... woonplaats ... van_de ... het ...
 ... B ... @LIJN_DIAGONAAL ... geschil ...
 ... v ... zaken ... is ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... woonplaats ... behoeftigen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0517

page title: 0464 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Jan/2 #36
 
Jan 2 36 Rappt WD 27 Decb n 4439, ter benoeming
 ... Dir ...
 ... van ... Octb ... 8 ... van ...
 ... betreft ... Z ...
 ... jaarwedde ...
 ... B ... Linden ...
 ... der ... benevens ...
 ... te ...
 ... van ... gebruik ...
 ... binding ...
 ... jaarwedden ...
 ... 190 ...
 ... Ambtenaren ... bij_het ... Hoofd ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0518

page title: 0465 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Jan/13 #32
 
 ... 30 ... ming ...
 ... Scheemda ... die ...
 ... hierbij ... genoemde ...
 ... Munt ... zake ...
 ... Nijkerk ...
 ... op ... W ...
eervol ontslag te verleenen. _-_ Besluit fiat
 ... 3 ... Roeterink ... d ... telegraphie ...
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen
 ... post ...
 ... Waddinxveen ...
 ... 1902 ... Dr ...
 ... C ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0519

page title: 0466 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Jan/22 #10
 
 ... zijn ...
 ... Enschede ...
 ... het ...
 ... rijen ...
zijn verzoek eervol ontslag te verleenen
 ... aan ... magazijn ...
 ... bed ...
Jan 27 31 Rappt WD 23 Jan n 229, ter benoeming tot
 ... het ...
 ... 22 ... g ... @lus_descender ...
 ... tarieven ... voor ...
 ... aansluitingen ...
 ... grenzen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0520

page title: 0467 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Jan/30 #46
 
 ... met ... Feb ... 190 ...
 ... 1903 ... directeur ...
 ... 50 ...
 ... Hoofd ... de_leden ...
 ... Rijks ... Centraal ...
 ... Amster ... Militaire ...
 ... keuring ... dam ...
 ... Uniform ...
Woerden vergunning te verleenen voor
 ... voor ... @WIT ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... verkeer ...
Feb 3 38 Rappt WD 29 Jan n 296, ter benoeming tot di
 ... post ... telegraafkantoor ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0521

page title: 0468 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Feb/3 #39
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
phoonnet te Baarn. _-_ Besluit fiat
Feb 7 31 Rappt WD 3 Feb n 353, ter benoeming tot
_-_ Besluit fiat
Feb 7 32 Rappt WD 3 Feb n 352, ter benoeming tot
 ... d ...
te Purmerend, M.J. Coster _-_ Besluit fiat
Feb 7 33 Rappt WD 3 Feb n 351, ter benoeming tot
 ... het ... postkantoor ... d ...
 ... Ambtenaren ... die ...
 ... gesteld ... 1902 ...
 ... genoemde ...
 ... welke ... 2= ...
 ... de ... die ... 1902 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0522

page title: 0469 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Feb/13 #55
 
 ... Moeder ... 3 ... 2 ... van ...
 ... H ... 3 ... gezonden ... worden ...
 ... M ...
 ... Moeder ...
 ... brieven ...
der, op zijn verzoek, als zoodanig eervol ontslag te verleenen. _-_ Besluit fiat
 ... Telegraphie ... PH ...
G. Montenberg te Utrecht verleend verlof
 ... met_behoud ...
 ... Meppel ... van_de ...
 ... eene ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0523

page title: 0470 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Feb/21 #64
 
 ... Emmerik ...
 ... verg ...
 ... en ... g ... van_eene ...
 ... de ...
 ... schillende ...
 ... Zutphen ...
Feb 26 63 Rappt WD 23 Feb n 614, ter benoeming tot di
 ... Posterijen ... Commies ...
 ... Zwolle ... zulk ...
 ... jaarwedde ...
_-_ Besluit fiat
 ... van ... 20 ... 53 ...
 ... g ... 21 ...
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... ambtenaren ... zoowel ...
 ... ken ...
 ... g ... edurende ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0524

page title: 0471 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/7 #39
 
Maart 7 39 Rappt WD 3 Maart n 702, ter benoeming tot di
 ... Pot ...
 ... en ...
 ... kantoor ...
 ... aansluiting ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... e ... @LIJN_DIAGONAAL ... gezondheid ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Asselbergs ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... oom ... vergunning_te ...
 ... het ... gebruik ...
 ... kantoor ... hunner ... fabriek ...
 ... dat ... de ...
 ... Asselbergs ... en_aan ... firma ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0525

page title: 0472 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/14 #2
 
 ... Duitsche ... kwast ...
 ... Heerenberg ... fabriek ...
 ... particuliere ...
 ... H ...
 ... boven ...
 ... te ...
 ... Mag ... Controleur ...
 ... d ...
 ... telegraafkantoor ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0526

page title: 0473 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/16 #27
 
 ... gesteld ...
 ... 893 ... n ...
 ... evolg ... of ... is ...
 ... aan ...
 ... directeur ...
recht, op zijn verzoek als zoodanig eervol ont slag te verleenen. _-_ Besluit fiat
 ... gemeentebestuur ... het ...
 ... g ...
 ... verdere ... beambten ... den ...
 ... het ... brandweer ...
 ... Commies ... Adj ...
 ... op ...
 ... postkantoor ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0527

page title: 0474 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/21 #58
 
 ... Rappt ...
 ... firma ... B ... dd ...
 ... verleenen ... voor ... g ...
 ... wijk ... 8 ... a ... tusschen ...
 ... directeur ... post ... jaarwedde ...
 ... Nieuwe_Pekela ...
melingh en van den directeur van het post- en
telegraafkantoor te Soest E Gerritsen
_-_ Besluit fiat
 ... Ambtenaren ... het ... ment ...
 ... het ...
 ... Nederland ... keer ...
 ... Ierland ...
 ... al ...
 ... bedrag ... van ... aangegeven ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0528

page title: 0475 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Maart/28 #44
 
Maart 28 44 Rappt WD 26 Maart n 1029, ter benoeming tot
Peters, op zijn verzoek, eervol ontslag te ver
 ... H ...
 ... telegraphie ...
 ... 3 ... sub ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
telegraaf H. Teunisse te Amsterdam _-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0529

page title: 0476 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/3 #30
 
 ... jaarwedde ... @VUILWIT ... verhooging ...
 ... voordracht ... B ...
 ... n ... 22 ... uitvoering ... der ...
 ... reg ...
_-_ Fiat missive
 ... @NUMERO ...
 ... van_het ... KB ... 8 ... 76 ... en ... aanvulling ...
Staatsblad no 141
 ... het ... Dept ...
 ... d ...
 ... C ... bureel ... nabij ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0530

page title: 0477 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/8 #31
 
de Rotterdamsche Tramweg maatschij te Rotter
 ... verleenen ... den ... vergunning_te ...
 ... het_gebruik ...
 ... ting ...
tramlijn Rotterdam-Zuid Beyerland. _-_ Fiat missive
 ... bij_het ... der ... Posterijen ... hoofdcommies ...
 ... W ...
 ... eervol ... zoodanig ...
_-_ Besluit fiat
 ... stuk ... vrijstelling ...
 ... van_den ...
 ... arbeidsinspectie ...
 ... post ...
 ... Gr' ...
Amsterdam vergunning te verleenen voor den
 ... C ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0531

page title: 0478 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/16 #7
 
April 16 7 Rappt WD 8 April n 1205, ter benoeming tot
directeur van het postkantoor te Groningen J.D.J.M. Bekaar. _-_ Besluit fiat
 ... 1_Jan ...
 ... magazijn ... aan ...
 ... Edam ...
 ... exploitatie ... van_een ...
 ... Delft ... rekening ... zullen ...
 ... aanmaken ...
 ... bij_het ...
 ... Posterij ...
 ... dingen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0532

page title: 0479 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/20 #24
 
 ... welke ... enveloppe ...
 ... KH ... g ...
 ... dag ... ten ... daarop ...
 ... g ... van ... g ...
 ... het ... stukken ... Apeldoorn ...
 ... @vertical_stroke ... bestemd ...
 ... is ... den ...
 ... enveloppe ...
 ... Posterijen ...
 ... bij ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aangetroffen ... @WIT ... H ...
 ... van ...
 ... 3 ... er ...
 ... de ... vergissing ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... Pos ...
 ... d ... Dir ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... B ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... ingekomen ... brief ...
 ... @ASCENDER_ROMMEL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0533

page title: 0480 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/22 #42
 
 ... uitbetaling ... king ... tot ...
 ... Ambtenaren ...
 ... ens ...
 ... eene ...
 ... d ... 6 ...
 ... zal ... bezoldiging ...
 ... gevestigd ...
 ... behoeve_van ...
 ... d ... telegraaflijsten ... Nijkerk ...
 ... verzocht ... opgave ...
 ... Gravenhage ... Loo ... vice ... schans ...
 ... s ... gedurende ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0534

page title: 0481 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/April/25 #51
 
April 25 51 Rappt WD 22 April n 594, Kabt, ter benoeming
 ... en ...
 ... te ...
 ... J ... 1900 ... Aug ...
 ... exploitatie ...
 ... 's ... Gravenhage ...
 ... verg ... verleenen ... Voorburg ...
 ... en_het ... gebruik ... voor ...
 ... zijnden ...
 ... Schoonhoven ... Stol ...
wijk en Bergambacht _-_ Fiat missive
 ... directeur ... Hoofd ... titel ... Adjunct ...
 ... Posterijen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0535

page title: 0482 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/2 #5
 
Mei 2 5 Rappt WD 24 April n 1434, ter benoeming tot
 ... M ... Mei ... 5 ... 93 ... Rappt_WD ... 29 ... April ... @NUMERO ... 1480 ... om ... aan ... de ... vrouw ...
 ... en ... lijke ...
 ... Graaff ... verzoek ...
 ... J ... b ... Nijverdal ...
_-_ Besluiten fiat
 ... d ...
 ... H ... a ... Deventer ...
Mei 7 57 Rappt HD 1 Mei n 1513, ter benoeming tot
============================================================
NL HaNa H2 7823 0536

page title: 0483 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/7 #58
 
 ... 8 ... @WIT ... @IMPRINT_483 ...
Dm
Veeren, op zijn verzoek, eervol ontslag te verlee
vergunning aan de gemeente Gorinchem
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... voor ...
 ... d ... zijn ... @LIJN_DIAGONAAL ...
verzoek, als zoodanig eervol ontslag te verleenen. _-_ Besluit fiat
Mei 14 38/39 Rappt WD 8 Mei n 1622/1621, ter benoeming tot
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... aanwijzende ... het ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0537

page title: 0484 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/15 #35
 
 ... Commies ...
 ... e ...
 ... pecteur ...
Mei 19 33 Rappt WD 14 Mei n 1701, ter benoeming tot
 ... post ... d ...
 ... aan ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... voor ... aanleg ...
 ... plaats ... benoemen_tot ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0538

page title: 0485 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/20 #16
 
 ... Rappt ...
 ... bij_den ...
 ... resp ... @LIJN_DIAGONAAL ... ontwerpen ...
 ... met ... @LIJN_DIAGONAAL ... bekrachtiging ...
 ... te ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ... tot ... wijziging ...
 ... 8 ... April ... 3 ... bladz ... @LIJN_DIAGONAAL ... hen ...
 ... het_IXe_Hoofd ... b@onderlijnd ... aanvulling ...
 ... 190 ... stuk ... Staats ...
 ... Hoofd ...
 ... Zie ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... D ... @LIJN_BESLISSING ... Missive ...
 ... @LIJN_BESLISSING ...
Staatsbladen nrs 226 t/m 228
de aan D. de Leeuw te Amsterdam verleende
vergunning voor den aanleg en het gebruik
 ... v ...
 ... kantoor ... er ...
 ... aan ...
 ... dr ... B ... Bergen ...
 ... Zoom ... naar ...
 ... a ... Bergen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0539

page title: 0486 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Mei/27 #61
 
 ... i ...
 ... den ... n ... a ...
 ... 3 ... verleend ...
 ... port ...
 ... telegraafkantoor ...
 ... eervol ... beheer ...
 ... hem ...
 ... en ...
 ... Januari ... 3 ... 30 ...
_-_ Besluit fiat
 ... Brouwer ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0540

page title: 0487 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juni/3 #61
 
Juni 3 61 Rappt WD 27 Mei n 1848, ter benoeming tot
directeur van het postkantoor te Vlissingen
A.C.P.F. Hollingenis Pijpers.
_-_ Besluit fiat
 ... aan ...
vestigd te Amsterdam, om hare bestaande
zonder vergunning van WD aangelegde
 ... goederen ... St ...
 ... mogen ...
 ... verg ... verleenen ... B ...
 ... de ... voor ...
 ... publiek ...
 ... apotheker ...
 ... gebruik ... van ...
 ... Wijk ...
 ... haren ... als_boven ...
 ... Zeist ...
 ... Doorn ...
 ... Elst ... Rhenen ... Amerongen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0541

page title: 0488 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juni/8 #35
 
 ... op ...
 ... jaarwedde ...
H. van Drimmelen. _-_ Besluit fiat
 ... kennen ...
 ... directeur ...
 ... g ...
 ... toelaten ...
 ... en ... telegraphie ...
 ... Rappt ...
 ... @DESCENDER_HAAK ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0542

page title: 0489 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juni/11 #50
 
Vervolg van bladz 488 489  1903 Dm & N Posterijen en Telegraphie en Telephonie
 ... Sept ...
verleende vergunning voor den aanleg en de ex
 ... verkeer ... ploitatie ...
stemd telephoonnet te s Gravenhage. _-_ Besluit fiat
 ... 8 ... het ...
 ... e ... post ...
 ... Oldenburg ... vice ...
 ... Gravenhage ...
 ... voor ...
 ... het ... 3 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0543

page title: 0490 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juni/22 #42
 
 ... Rappt ...
 ... G ... firma ...
 ... gebruik ...
Juni 24 13 Rappt WD 20 Juni n 2187, ter benoeming tot Di
 ... het ...
 ... voor ...
 ... de ... grenzen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0544

page title: 0491 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juli/1 #14
 
 ... zijnde ...
 ... b ... respectievelijk ... y ...
 ... het ...
 ... van_het ... Pos ... Telegraafkantoor ...
Culemborg, op zijn verzoek, als zoodanig eervol ontslag te verleenen. _-_ Besluit fiat
 ... d ... e ...
 ... bevordering ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0545

page title: 0492 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juli/11 #62
 
 ... met ... het ... voorstel ... vereenigd ...
 ... letten ...
 ... vermeld ... g ...
 ... uni ... 890 ... 3 ...
 ... in ... Kabt ...
 ... 4 ... 0 ...
 ... Kabt ... verzoek ... 8 ... WD ...
 ... dat ...
 ... bedoelde ...
 ... worden ...
 ... inspecteur ... gevraagd ...
 ... verleenen_voor ... en ...
 ... van ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0546

page title: 0493 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juli/18 #16
 
Vervolg van bladz 492 493 1903 Dm & N Posterijen en Telegraphie en Telephonie
 ... grenzen ... Gemeen ...
telijk telephoonnet te Katwijk. _-_ Besluit fiat
 ... tijdvak ... April ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @PUNT ... @LIJN_DIAGONAAL ... 1903 ...
 ... bij_het ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... @NUMERO ...
 ... Posterijen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
en Telegraphie tot Commies 4e kl. der Posterijen en Telegraphie. _-_ Besluit fiat
 ... Meppel ...
 ... van ... @LIJN_DIAGONAAL ... dat_het ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... gebruik ... die ... gemeente ... @LIJN_DIAGONAAL ... particulier ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... noch ...
 ... bestaat ... meen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0547

page title: 0494 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Juli/24 #47
 
indertijd aan L. Smit te Co te Rotterdam
 ... g ...
 ... Kantoor ...
 ... firmanten ...
 ... L ... te ... Maas ... Vlaardingen ...
 ... over_te ...
 ... H ...
 ... ontheffen ...
 ... Stbl ...
 ... pakketten ...
 ... van ... het ...
Staatsblad n 250
 ... @vertical_stroke ...
1e kl. op zijn verzoek, als zoodanig eervol 
============================================================
NL HaNa H2 7823 0548

page title: 0495 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Aug/6 #70
 
 ... e ...
 ... besluit ... behoorenden ... e ... d ...
 ... bedragen ... weg ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... mede ...
 ... welke ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1903 ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... van ...
 ... 1903 ... @WIT ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... den ... het ... gebruik ... eenen ...
 ... Centraal ...
bureel van het gemeentelijk telephoonnet te Amsterdam. _-_ Fiat missive ____ Vervolg op bladz 496.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0549

page title: 0496 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Aug/21 #10
 
 ... v ...
 ... en ...
 ... v ... Centraalbureel ...
 ... hierbij ... genoemde ...
 ... 3 ... 1903 ... de ...
 ... benoeming_tot ...
 ... t ... tot ...
 ... en ...
 ... Commies ...
 ... v ...
met verlof, op haar verzoek, als zoodanig
============================================================
NL HaNa H2 7823 0550

page title: 0497 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Aug/29 #33
 
 ... @NUMERO ...
 ... telegraafkantoor ... post ...
 ... Muus ...
Sept 2 141 Rappt WD 28 Aug n 3137, ter benoeming tot
 ... post ...
 ... aansluitingen ...
 ... het ...
 ... @LIJN_BESLISSING_Per ...
 ... inlichten ...
 ... dat ...
 ... overeenkomsten ... omschreven ...
 ... g ... goed ...
 ... H ...
 ... 3 ...
 ... WD ... Per ...
 ... hand ... kring ...
 ... bekrachtiging ...
 ... bedoeling ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0551

page title: 0498 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Sept/3 #30
 
 ... Commies ... 31 ... Octb ...
 ... telegraphie ...
 ... Randebrock ... Scheveningen ...
 ... verleenen ... verg ...
 ... gebruik ...
 ... directeur ... jaarwedde ...
 ... hoofdcommiezen ...
 ... @DESCENDER_HAAK ... mies ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0552

page title: 0499 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Sept/9 #19
 
 ... Rappt ...
 ... telegraafkantoor ... directeur ...
Sept 14 90 Rappt WD 9 Sept n 3321, ter benoeming van de
 ... adspirant ...
Sept 15 37 Rappt WD 10 Sept n 3333, ter benoeming tot
 ... gevraagd ...
 ... Gravenhage ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0553

page title: 0500 [L] Posterijen, Telephonie en Telegraphie - 1903/Sep/22 #42
 
 ... Rappt ...
 ... genoemde ...
 ... Posterijen ...
 ... tijdvak ...
 ... 15_Juli ... 1903 ... e ...
 ... Posterijen ...
 ... inspecteur ... jaarwedde ...
 ... @NUMERO ...
 ... 1903 ...
 ... Posterijen ...
 ... 1904 ... @TOT_EN_MET ...
 ... Ermelo ...
 ... gebruik ... den ...
 ... a ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0554

page title: 0501 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Octb/1 #13
 
 ... aan_de ...
schappij te Amsterdam vergunning te verlee
 ... kantoor ...
 ... Coöperatieve ...
 ... Wild ...
 ... 24 ... Anloo ... Kanaal ...
 ... haar ... c ...
 ... enveloppe ...
 ... daarop ... gestelde ... d ...
 ... ring ... ten ...
 ... Dept ... Kolonien ... brieven ...
 ... 3 ... 8 ... het ...
 ... @FRAC_1_28 ... van ...
 ... het ...
te Amsterdam vergunning te verleenen voor den
============================================================
NL HaNa H2 7823 0555

page title: 0502 [L] Posterijen, Telephonie en Telegraphie - 1903/Octb/14 #58
 
 ... van ...
n 1 te Amsterdam, P.J. Fabius
 ... Rotter ... dam ...
 ... C ... 3 ... te ...
 ... gouvernement ...
twee exempln van de nieuwe uitgave
 ... verleenen ... ming ...
 ... van ...
 ... woon ... tel ...
 ... Sectie ...
 ... slag ...
 ... post ...
 ... Doesburg ... zijn ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0556

page title: 0503 [R] Posterijen, Telephonie en Telegraphie - 1903/Octb/21 #40
 
 ... het ... Loo ... vice ...
 ... Novb ... 30 ... Octb ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... den ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... daarop ... gestelde ...
 ... aan ... g ...
 ... Posterijen ... enveloppe ...
 ... tijdvak ...
 ... den ... eerste ... 1903 ...
 ... @LIJN_HORIZONTAAL ... ter ...
 ... F ... Vreeswijk ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0557

page title: 0504 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Novb/2 #47
 
Nov 2 47 Rappt WD 26 Octb n 3842, ter benoeming tot
 ... inspecteur ... Posterijen ... Pes ...
 ... op ... te_Zwolle ...
gebreken, als zoodanig eervol ontslag te verleenen. _-_ Besluit fiat
 ... Brummel ... er ... C ...
 ... @vertical_stroke ...
 ... benoemen_tot ...
 ... post ...
 ... heden ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0558

page title: 0505 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Novb/4 #65
 
 ... Naam ... Zuidhollandsche ...
 ... nabij ...
 ... den ...
 ... gebruik ...
telijk telephoonnet te Rotterdam is inge
trokken.
_-_ Notificatie
 ... der ...
 ... adjunct ... Zwolle ...
 ... de ... @LIJN_DIAGONAAL ... en ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... te ...
 ... n ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... te ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... contract ...
van eene vaart van Amsterdam naar
============================================================
NL HaNa H2 7823 0559

page title: 0506 [L] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Novb/14 #31
 
 ... post ...
 ... er ... C ...
 ... @SPATIE ... aan ...
 ... d ... a ...
 ... @SPATIE ...
 ... ois ... Valentijnstraat ... 8 ...
 ... den ... ingenieur ...
 ... tot ...
 ... enkelvoudig ... kantoor ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0560

page title: 0507 [R] Posterijen, Telegraphie en Telephonie - 1903/Novb/21 #53
 
 ... telegram ...
 ... Amsterdam ...
 ... 3 ... aanleiding ... van ... de_tot ... stand ... 20 ...
 ... g ...
 ... graphie ...
 ... HJ. ... Commies ...
op zijn verzoek, als zodanig eervol ontslag te verleenen. _-_ Besluit fiat
 ... Posterijen ...
 ... wedde ... van_den ...
toor te Loppersum, L.W. Bruinis. _-_ Besluit fiat
 ... Commies ... 1903 ...
 ... Commies ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0561

page title: 0508 [L] Personeel der dir. belastingen, enz. - 1903/Jan/2 #39
 
 ... inspecteur ...
 ... G ... van ... 2e ...
 ... inspecteur ... bel ...
 ... @ASCENDER_ROMMEL ...
 ... I, ... Amsterdam ...
 ... f ...
g. te Rotterdam, ter Inspectie der dir, bel. (r. afdg) L.
Kloosterboer.
Jan 16 23 Rappt FD 14 Jan n 29, ter benoeming tot
 ... enz ...
 ... kanaal ... a ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0562

page title: 0509 [R] Personeel der directe belastingen, enz - 1903/Feb/4 #57
 
 ... verleenen ... 190 ...
 ... Broers ...
verzoek eervol ontslag uit 's Rijksdienst te verleenen. _-_ Besluit fiat
 ... verlof ... zal ... eindig ...
 ... 1903 ... en ... dat ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... zooveel ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Rappt ...
 ... 9 ... boven ... e ...
 ... het ... aan ...
kadaster E.Th. Smeets te Amsterdam, G.J.
 ... Zutphen ...
 ... specteur ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0563

page title: 0510 [L] Personeel der directe belastingen, enz - 1903/Maart/13 #31
 
 ... c ... 8 ... Woerden ...
 ... Maartensdijk ... Visser ...
 ... adel ... 16 ...
Maart 16 35 Rappt FD 13 Maart n 62, ter benoeming
 ... van ... pecteurs ... der ... jaar ... wedden ...
 ... van ... eenige ... bel ...
 ... ter ... @DESCENDER ... d ...
 ... bijzondere ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... met_betrekking ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0564

page title: 0511 [R] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Maart/31 #33
 
 ... benoemen ... St ...
 ... diezelfde ... Zuidlaren ...
 ... Wolvega ...
 ... inspecteur ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... waarnemen ... @LIJN_DIAGONAAL ... Maastricht ...
 ... der ... bel ... in ... @LIJN_DIAGONAAL ... adjunct_inspecteur ...
spectie der inv &acc. te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
 ... inspecteurs ... wedden ...
bel. mv sacc. D.H. Schieffer te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
 ... verlof ... langer ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ... e ...
 ... belang ... aan ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... thans ... der ...
 ... Arnhem ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0565

page title: 0512 [L] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Mei/6 #34
 
bouwen te Amsterdam, zoomede dergelijke
 ... administratie ... bij_de ...
 ... daggeld ... aan ...
 ... g ... n ... 14 ...
 ... KB ...
 ... verlof ...
 ... d ...
 ... Maastricht ... zulks ... Dir ...
 ... Z ... waar ...
 ... verlof ... tijd ...
 ... 8 ... om ...
 ... d ...
 ... bergen ... ger ...
 ... d ...
 ... van ... Adj ...
 ... d ... ir ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0566

page title: 0513 [R] Personeel der dir. belastingen, enz. - 1903/Mei/23 #99
 
 ... b ...
 ... wijzig ... B ... bladz ... om ...
 ... J ...
 ... c ... @PUNT ... Blijham ...
 ... R ... betrek ...
 ... Waardenburg ...
 ... van_zijn ... kantoor ... te ... ontheffen ...
 ... te ... belasten ... aarneming ...
 ... Adj ... inspecteur ... van ...
 ... die ... bel ...
delen v afdz te s Gravenhage. _-_ Besluit
Maastricht _-_ Besluit fiat
 ... 5e ... Amsterdam ...
J. Alma op zijn verzoek, eervol ontslag
 ... a ...
Zwolle, op zijn verzoek eervol ontslag uit
============================================================
NL HaNa H2 7823 0567

page title: 0514 [L] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Juni/25 #52
 
Juni 25 52 Rappt FD 20 Juni n 12, ter benoeming tot
 ... ontvang ...
 ... Goot ... te ... Meppel ...
 ... Rodenburg ...
 ... A ...
 ... Maartensdijk ...
 ... c ...
_-_ Besluit fiat
Juni 25 68 Rappt FD 22 Juni n 80, ter benoeming
 ... Amsterd_ ...
Juli 14 31 Rappt FD 10 Juli n 17, ter benoeming van
 ... pecteur ... Ligtenberg ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0568

page title: 0515 [R] Personeel der dir. belastingen, enz. - 1903/Juli/21 #76
 
 ... Zie ...
 ... gerenvoieerd ...
 ... intrekking ... zijner ...
 ... aanleiding ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0569

page title: 0516 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1903/Aug/19 #47
 
 ... Just ...
eervol ontslag uit 's Rijks dienst te ver leenen. _-_ Besluit fiat
 ... d ...
 ... Zoom ... B ...
 ... o ...
 ... bezoldiging ...
 ... a ... C ...
 ... a ...
 ... en ... G ... den ...
 ... tot ... directeur ... er ...
 ... van ... inspecteur ... der ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0570

page title: 0517 [R] Personeel der directe belastingen, enz. - 1903/Sept/24 #41
 
 ... Rappt ...
 ... C ...
 ... B ... en ...
 ... 29 ...
 ... Manen ... te ... Zwolle ...
 ... breng ... en ... ter ...
 ... gemachtigd ... B ...
 ... a ... Smilde ...
 ... G. ... Hemmes ...
 ... 31 ... 2 ...
 ... het ...
 ... U ... der ...
 ... ter ... Groningen ... en ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0571

page title: 0518 [L] Personeel der directe belastingen, enz. - 1903/Octb/14 #57
 
Dm
Octb 14 57 Rappt FD 7 Octb n 87, ter benoeming van
 ... inspecteur ... @vertical_stroke ...
 ... P. ... van ...
 ... a ... inspecteur ...
_-_ Besluit fiat
 ... jaarwedde ...
 ... d ...
P. Top te Amsterdam 3e kantoor en
 ... Zuidlaren ... a ... @DESCENDER_HAAK ... @VUILWIT ...
 ... beheer ... e ...
 ... met ...
 ... Kantoor ...
 ... Ubbergen ...
 ... het ... a ...
 ... in ... 1904 ...
 ... belang ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... at ... adspiranten ...
 ... die ... op ... Januari ... v ...
 ... jaar ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0572

page title: 0519 [R] Personeel der directe belastingen, enz - 1903/Novb/2 #17
 
Novb 2 17 Rappt FD 27 Octb n 72, ter benoeming van I.
 ... d ... a ... H ...
 ... gedetineerd ...
 ... het ... Dept ...
 ... af ... gedurende ...
 ... gevallen ...
 ... door ... een ... surnumerair ...
 ... traktement ... nevens ...
 ... Huizenga ...
 ... @WIT ... @LIJN_DIAGONAAL ... toelage ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... waarneming ...
 ... inspecteurs ... @LIJN_DIAGONAAL ... d ...
 ... Zwolle, ... @LIJN_DIAGONAAL ...
M. Blonker Herny te Groningen, en E.J.W. Roemer te s Hertogenbosch. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 520
============================================================
NL HaNa H2 7823 0573

page title: 0520 [L] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Novb/21 #70
 
 ... inspecteur ... Adjunct ...
 ... Kloos ... te ... Nijmegen ...
2 te Amsterdam, L.J. Smeets;
 ... 3 ...
 ... Jhr ... von ... Bülow ...
5 te Rotterdam, T.K. Jansma en
 ... Ros ... Zutphen ...
 ... d ... en ... Ry ... d ...
 ... a ...
 ... der ... d ... m ...
 ... Directie ... op ...
 ... van ... ingang ...
 ... een ...
 ... met ... bezwaar ...
 ... verlof ... dat ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0574

page title: 0521 [R] Personeel der dir. belastingen, enz - 1903/Decb/31 #81
 
Dm
 ... Vliet ...
 ... @KRUIS ...
_-_ Besluit fiat
@leeg@
@leeg@
============================================================
NL HaNa H2 7823 0575

page title: 0522 [L] Burgerlijke pensioenen - 1903/Jan/17 #5/25
 
 ... adviezen ...
 ... apostille ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... advies_gezonden ... a ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... met ... 8 ...
 ... @FRAC_35_6 ...
 ... adviezen ... Dept ...
 ... Dept ...
 ... gezonden ... Per ...
 ... verband ...
 ... 5 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0576

page title: 0523 [R] Burgerlijke pensioenen - 1903/Juli/21 #1/35
 
 ... per ...
 ... g ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... verband ... 14 ... April ... 15 ...
 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... apostille ... adviezen ...
 ... Rappt ...
 ... @VUILWIT ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 1903 ...
 ... 5-14 ...
 ... aanvragen ... adviezen ... op ...
 ... Dept ... adviezen ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Per ...
 ... 9 ... 3 ... c ... a ...
 ... 8 ...
 ... aanvragen ... adviezen ...
 ... Dept ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0577

page title: 0524 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Decb/11 #13
 
Dm
 ... r ...
 ... pensioen ... @LIJN_HORIZONTAAL ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... apostille ... WD ... FD ... @KRUIS ...
 ... 3 ...
 ... aanvragen ... adviezen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0578

page title: 0525 [R] Burgerlijke pensioenen - 1903/Jan/2 #40
 
 ... gewezen ...
 ... belasting ... af ... 's ...
 ... wonende ...
_-_ Besluit fiat
 ... Rijks ...
kunsten te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
 ... e ... ewezen ... onderwijzers ...
_-_ Besluit fiat
 ... e ... hierbij ...
_-_ Besluiten fiat
 ... Meester ...
 ... gewezen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0579

page title: 0526 [L] Burgerlijke pensioenen - 1903/Jan/15 #31
 
 ... Rappt ...
 ... de ...
 ... D ... g ... aard ...
_-_ Fiat missive
 ... van ...
 ... boekbinder ... klerk ... zen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0580

page title: 0527 [R] Burgerlijke pensioenen - 1903/Jan/24 #19
 
 ... pensioenreclame ... van_den ... beschikking ...
eervol ontslagen brievenbesteller P.J. Verwayen te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
 ... verleenen ...
 ... van ...
 ... vol ...
de burgeravondschool te Maastricht _-_ Besluit fiat
 ... om ... L ... Luster ...
Wed P.A. Schippert, te 's Gravenhage _-_ FD om e&a
 ... Rappt ...
 ... 22 ... j ... n ...
 ... ontslag ... Commissaris ... aan ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0581

page title: 0528 [L] Burgerlijke pensioenen - 1903/Feb/2 #48
 
 ... Adj ... het ... lagen ...
 ... te ... wezen ...
 ... ervol ... L ...
 ... op ... den ...
 ... der ...
 ... Enkhuizen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0582

page title: 0529 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Feb/4 #68
 
 ... Rappt ...
 ... wetsontwerp ...
 ... 1903 ... e ...
 ... Rijks ... aan_de ...
 ... de ...
 ... aanmerking ... reg ... eling ...
 ... @TOP_F_CALLIG ... Z_callig ...
_-_ Fiat missive
 ... 3 ... Miss ...
Staatsblad n 136
 ... als ... bovenaan ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0583

page title: 0530 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Feb/16 #49
 
 ... Rappt ...
 ... jaarlijkschen ...
 ... van ...
daggeld M.C. van Ark te Rotterdam. _-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0584

page title: 0531 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Feb/25 #43
 
den RvSt, in te winnen nopens de pensioenrecla
 ... den ... me ...
telegraphist A.C. Degens te Rotterdam.
 ... i ...
 ... April ... er ... 5 ... 23 ...
 ... @PUNT ... @LIJN_BESLISSING ...
 ... 55 ... als ...
_-_ Besluit fiat
 ... tand ... e ...
 ... den ... 8 ... eervol ...
 ... bezoldigde ... opziener ...
vischerij J.F. Houtman te Oss. _-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0585

page title: 0532 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Maart/12 #39
 
 ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... e ... ervol ... lagen ...
de RijksUniversiteit te Leiden. _-_ Besluit fiat
 ... den ...
 ... gewezen ... 2e ...
 ... gewezen ... Raadsheer ... H ...
 ... Jhr ... Pompe ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0586

page title: 0533 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Maart/23 #59/60
 
 ... resp ... het ...
 ... Wijnkes ...
 ... Utrecht ... verhoogd ...
 ... L ... gewezen ...
 ... lag ... Secretaris ...
 ... belanghebbenden ... genoemde ...
_-_ Besluit fiat
 ... alsboven ...
 ... alsboven ...
 ... ervol ... ontslagen ... C ...
 ... pleegster ...
 ... ontslagen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0587

page title: 0534 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/April/6 #22
 
 ... n ... 6 ...
 ... Mr ...
 ... den ...
 ... Hoofdcommies ... bij_het ...
 ... Oorlog ... van ...
 ... boekhouder ... G ...
 ... voor ... hare ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0588

page title: 0535 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/April/14 #79/80
 
_-_ Besluit fiat
 ... lagen ... C ... v ...
 ... onderwijzer ...
gevangenissen te 's Hertogenbosch. _-_ Besluit fiat
 ... aan ... den ... 2e ...
 ... t ... Commies ... bij ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... i ... eervol ...
aar aan de RijksUniversiteit te Utrecht.
_-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0589

page title: 0536 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/April/27 #50
 
536 Vervolg van bladz 537. Dm
 ... @NUMERO ...
 ... Adjunct ... C ...
 ... boven ...
 ... als ... bovenaan ... 3 ... Rappt ...
 ... 3 ...
 ... lagen ... Kag ...
 ... lagen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0590

page title: 0537 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Mei/12 #55
 
 ... JD ...
 ... Carriere ... gewezen ...
 ... van ...
 ... onderstand ...
 ... lag ...
 ... 6 ... 0 ...
 ... aan ... leenen ...
Hoogere burgerschool te Roermond. _-_ Besluit fiat
 ... laatstelijk ... graaf ...
 ... L ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0591

page title: 0538 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Mei/20 #42
 
 ... Opzichter ...
_-_ Besluit fiat
 ... en ...
 ... Mei ... als ... 8 ... Rappt ...
 ... 23 ...
 ... om ...
 ... wetsontwerpen ... @vertical_stroke ...
 ... ing ... en ... aanvulling ...
 ... regel ... ing ... lag ... gen ...
 ... d ... weduwen ... Regeling ...
 ... onderwijzers ... wet ...
 ... weduwen ... en ...
 ... Ambtenaren ...
 ... C. ...
 ... gemeente ... onverplichte ...
 ... gemeentelijke ...
 ... gemeentelijke ... kweekscholen ...
 ... voor ...
_-_ Fiat missive
============================================================
NL HaNa H2 7823 0592

page title: 0539 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juni/3 #46
 
 ... aanvrage ...
 ... Boudier ... J ...
A. Elias te 's Gravenhage. _-_ Fiat missive
 ... @lus_descender ...
 ... meester ... g ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0593

page title: 0540 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juni/11 #56
 
 ... de ...
 ... alsboven ... 44 ...
 ... genoemde ... e ...
_-_ Besluit fiat
 ... Maris ...
 ... 2 ... als ... 57 ...
 ... J ...
_-_ Besluit fiat
 ... de ... tewinnen ...
 ... eener ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0594

page title: 0541 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juni/20 #59
 
 ... n ... om_te ... 2 ...
 ... het ... dat ...
 ... g ... benevens ...
 ... e ...
 ... g ... Medemblik ...
 ... bekomen ...
 ... vijftig ...
 ... e ...
 ... hierbij ... g ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0595

page title: 0542 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juni/25 #53
 
 ... Rappt ...
_-_ Besluit fiat
 ... of ... e ...
 ... gewezen ... @PUNT ...
_-_ Besluit fiat
 ... s ... B ...
 ... d ... Adviseur ...
 ... WD ... 6 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0596

page title: 0543 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juli/6 #56
 
stelijk kok in het Huis van Bewaring te Amsterdam _-_ Besluit fiat
 ... onderstand ...
 ... uit ... arbeiders ...
 ... E ... Veenhuizen ...
 ... Assen ... en ...
_-_ Besluit fiat
 ... 66 ... @LIJN_RAPPT ...
 ... 29 ...
 ... Fethof ... gewezen ... @LIJN_DIAGONAAL ... en ...
van Zuidholland. _-_ Besluit fiat
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... het ... @LIJN_DIAGONAAL ... @DESCENDER_HAAK ...
 ... Ministerie ... Openbaar ...
 ... Middelburg ...
Middelburg en Goes ter standplaats Middelburg. _-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0597

page title: 0544 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Juli/20 #19
 
 ... overweging ...
_-_
 ... tot ...
 ... tot ...
 ... als ... 25 ...
 ... 25 ... 6 ... Rappt ...
 ... gewezen ...
 ... griffie ...
 ... gewezen ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0598

page title: 0545 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Aug/3 #33
 
 ... gewezen ...
te Veenhuisen (Norg) en R. Zoete te Groningen. 
_-_ Besluit fiat
 ... @PUNT ... als ...
 ... aan_de ... o ... School ... te ... Rockanje ... @SPATIE ...
 ... 190 ...
 ... Universiteit ...
 ... 1610 ... 3 ... Meilink ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0599

page title: 0546 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Aug/8 #35
 
 ... 8 ...
bij genoemde belanghebbenden. _-_ Besluit fiat
 ... 20 ...
 ... A ... 21 ...
 ... de ...
 ... Adj ...
 ... posterijen ...
 ... @R_top ... @LIJN_BESLISSING_Fiat ... @VUILWIT ...
 ... 20 ... 3 ... ger ... 22 ...
 ... @LIJN_BESLISSING ... WD ... @R_top ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0600

page title: 0547 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Aug/27 #60/61
 
Vervolg van bladz 546. 547
Dm
personen. _-_ Besluiten fiat
 ... 3 ...
 ... 26 ... n ... 3 ... D ...
 ... pensioen ... een_tweede ...
 ... RH ...
Zwolle E. Zuidema.
_-_ Besluit fiat
Aug 28 47 Rappt FD 26 Aug n 30, om over het pensioen
 ... g ...
 ... Grav ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... hem ... bevindt ...
 ... kende ...
 ... verlee ...
 ... aan ... de ... hierbij ... g ...
 ... 3 ...
_-_ Fiat missive
 ... 26 ...
============================================================
NL HaNa H2 7823 0601

page title: 0548 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Sept/4 #32
 
 ... JD ...
_-_ Besluiten fiat
 ... onderwijzer ... J_callig ...
het Huis van Bewaring te Groningen. 
_-_ Besluit fiat
 ... 14 ...
 ... ang ... hebbenden ...
_-_ Besluit fiat
============================================================
NL HaNa H2 7823 0602

page title: 0549 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Sept/19 #36
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... zend ... beschikken ...
 ... @NUMERO ...
J.H.C. Kern, eervol ontslagen hoogleeraar
aan de Rijksuniversiteit te Leiden _-_ Besluit fiat,
 ... Scheepmakers ...
's Rijks Werf te Amsterdam, C. van Hoek. _-_ Besluit fiat 
 ... ontslagen ... c ...
de tandheelkunde aan de Rijks Universiteit te Utrecht
 ... WD ...
de hierbij genoemde belanghebbenden. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 550.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0603

page title: 0550 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Octb/2 #47/48
 
leeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden _-_ Besluit fiat,
 ... badvrouw ...
 ... boven ...
 ... C ...
aan de R.H.B. School te Utrecht. _-_ Besluit fiat ____ Vervolg op bladz 551.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0604

page title: 0551 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Octb/20 #6
 
Vervolg van bladz 550. 551  Dm
1903 Dm & N Burgelijke Pensioenen.
Octb 20 Rappt WD FD6 Octb no 3641
20 6 Octb no om het advies van
[slechte regel]
den RvSt en te winnen nopens de pensioen ann
vrage van den eervol ontslagen Kantoorknecht
G. A. Hermse te Maastricht.
_-_ Fiat missives
Decb 2 19 Rappt RvSt 25 Novb no 262, ger. 20 Octb no 6
_-_ WD & FD ozn a na
4 86
Decb 19 46 Rappt WD & FD 10/16 Decb. no 4/64 ger 2 Decb. no 19
_-_ Besluit fiat
Octb 23 34 Rappt FD 14 Octb no 102, tot het verleenen
van pensioen aan de hierbij genoemde belang
hebbenden.
[slechte regel]
Octb 26 65 appt WD & D Octb no 9 als boven
ctb 65 appt & 20 Oct no 64, als boven.
_-_ Besluit fiat
Octb 27 31 Rappt Mard & FD 14/20 Octb no 49/62, om machti ing
om afwijzend te beschikken op de aanvraag
om pensioen van den eervol ontslagen Com
missaris der loodsen, tevens ontvanger der
loodsgelden te Velfzyl, G. Groen.
_-_ Fiat missive
Octb 30 34 Rappt BD & FD 20/2 Octb no 9173/491 tot het verlee
nen van pensioen aan de hierbij genoemde
belanghebbenden.
_-_ Besluit fiat
Novb 2 14 Rappt JD & FD 19/27 Octb no 220/55, als boven aan A. Th.
Shybosch of Shybos, laatstelijk Stoker in de gevan
genissen te 's Hertogenbosch. 
_-_ Besluit fiat
____
Vervolg op bladz 552
============================================================
NL HaNa H2 7823 0605

page title: 0552 [L] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Novb/2 #37/39
 
552 Vervolg van bladz 551
Dm
1903 D & N Burgelijke Pensioenen.
N b 371 R BD FD 23/21/22 Octb no 9262/9135/10474
Novb 2 37/ appt BD & BD & FD Octb no /91 /10474
Novb 2 37/ appt & 28/27/27 Octb no 70/50/5
/39 tot het verleenen van pensioen aan
1 H. Phaff, eervol ontslagen leeraar aan de RHB
School en aan de burgeravondschool te Tilburg,
2 K. Sobering, eervol ontslag en bediende bij
de Rijks Universiteit te Groningen
3 F. A. van Braam Houckgeest, eervol ont
slagen en militie commissaris in het 4 Mili
tie istrict van Zuidholland.
_-_ Besluit fiat
Novb 4 52 Rappt FD 28 Octb no 69, alsboven aan G. H
Valentijn, laatstelijk Kommies 1e kl. bij
's Rijks belastingen te Amsterdam. 
_-_ Besluit fiat
Novb 10 36 Rappt JD & FD 22/31 Octb no 187/58, alsboven
aan Mr. J. Lohman Janssonius, gewezen
Kantonrechter te Onderdendam
_- Besluit fiat
N b 10 6 Ra t WD & FD 26/31 Octb no 3852 al boven
ov 10 69 appt WD & FD /31 Octb no 59, als boven
9
aan de hierbij genoemden belanghebbenden.
_-_ Besluit fiat
N b 4 30 R BD FD 5/ b no 2812
ov 14 30 appt & /9 Novb no 55, als boven aan
J. J. A van den of der Bey, laatstelijk opzichter
van het Nederlandsch Museum van Ge
Schiedenis en Kunst te Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
Novb 14 33/34 Rappt FD 9 Novb no 56/57, als boven aan de
34 hierbij genoemde belanghebbenden
_-_ Besluiten fiat
Novb 19 19 Rappt WD & FD 9/14 Novb no 4030/641 als boven.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 553.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0606

page title: 0553 [R] Burgerlijke Pensioenen - 1903/Novb/20 #22
 
Vervolg van bladz 552 553
3 Dm & Burgelijke Pensioenen.
1903 No Burgelijke Pensioenen.
Novb 20 22 Rappt BD & FD 11/16 Novb no 9961 tot het ver
ovb 20 22 appt & /16 Novb no 42b, tot het ver
leenen van pensioen aan eenige gewezen
onderwijzers.
_-_ Besluit fiat
N vb 20 23 Rappt BD FD 11/16 Novb no 9854-59853 als boven
[slechte regel]
/24 1e van R. Cruiff, eervol ontslagen leeraar aan
de burgeravondschool te Amersfoort en
2e aan J. L. Eylbracht, eervol ontslagen bedien
de bij de Polytechnische School te Delft _-_ Besluiten fiat
Novb 21 73 Rappt FD 17 Novb no 70, alsboven aan R. A.
Briels laatstelijk Kommies 1e kl. bij 1 Rijks be
lastingen, wonende te 's Hertogenbosch.
_-_ Besluit fiat
Novb 24 36 Rappt WD & FD 16/19 Novb 1A/no 106, als boven aan
De hierbij genoemde belanghebbenden
_-_ Besluit fiat
Novb 25 31 Rappt MD 19 Novb no 79 met een adres van den eer
vol ontslagen Adjunct-Commies bij de Topographische
Inrichting J. J. Broek, strekkende om in het ge
not van pensioen te worden gesteld, met voorstel
dat adres commissoriaal te doen maken op MD.
		_-_ Fiat
het adres te brengen op de agenda der Req.
Novb 26 35 Rappt FD 21 Novb no 28, tot het verleenen van
pensioen aan de hierbij genoemde belang
hebbenden. 
_-_ Besluit fiat.

Novb 30 43 Rappt FD 25 Novb no 36, tot het verleenen van een
onderstand aan den gewezen buitengewone waker
op daggeld F. Zwarts te Hoek van Holland.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 2049
============================================================
NL HaNa H2 7823 0607

page title: 0554 [L] Oost-Indische pensioenen - 1903/Jan/2 #42
 
554
1903 Dm & N Oost-Indische pensioenen
Jan 2 42 Rappt KD 24 Decb no 62, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen deel
uit gemaaht hebbende van de Koloniale troepen
_-_ Besluit fiat
Jan 9 16 Rappt KD 5 Jan no 13, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Jan 14 25 Rappt KD 9 Jan no 17, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Jan 17 49 Rappt KD 13 Jan no 35, om het gagement van
de hierbij genoemde gegageerde Koloniale
militairen, gedurende hunnen straftijd
ter beschikking te stellen aan hunne ouder
of achtgenoote
_-_ Besluit fiat
Jan 26 43 Rappt KD 21 Jan no 5, tot verhooging van het
pensioen toegekend aan den Kapitein der
Infanterie van het leger in Ned Indie G. K. 
F. Collard.
_-_ Besluit fiat
Jan 29 50 Rappt KD 24 Jan no 16, tot het verleenen
eener jaarlijksche tegemoetkoming boven
den hem toegekenden onderstand aan der
ontslagen Eerste-Luitenant der Infante
rie van het leger in Ned Indie, H. G. Th. 
Bosch.
_-_ Besluit fiat
Jan 29 52 Rappt KD 24 Jan no 6, tot het verleenen van
pensioen aan eenige militairen deel uit ma
kende of gemaakt hebbende van de koloniale troepen.
		_-_ Besluit fiat
		___
		Vervolg op bladz 555.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0608

page title: 0555 [R] Oost-Indische pensioenen - 1903/Feb/11 #36
 
Vervolg van bladz 554 555
1903 Dm & No Oost-Indische pensioenen.
Feb 11 36 Rappt KD 7 Feb no 2, tot het verleenen van pen
sioen aan eenige militairen deel uit makende
of gemaaht hebbende van koloniale troepen
_-_ Besluit fiat
Feb 16 53 Rappt KD 12 Feb no 3, om aan L. J. van den
Eeckhout ingaande met den dag waarop zijne
soldijbetaling bij de koloniale Reserve ophoudt,
als Sergeant bij det Korps, weder toe te ken
nen het vroeger aan hem door den G. G van
Ned Indie wegens volbrachten diensttijd toe
gelegde ganement van f290,- verhoogd voor
zijn meuwen diensttijd tot f407.- en om
aan voornoemden gegageerden Sergeant als
schadeloos stelling eenegratificatie te verleenen
_-_ Besluit fiat
Feb 16 54 Rappt KD 12 Feb no 16, tot het verleenen van
pensioenen aan de hierbij genoemde oud
militairen van het leger in Ned-Indie.
_-_ Besluit fiat
Feb 19 21 Rappt KD 14 Feb no 13, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Feb 19 24 Rappt KD 14 Feb no 4, tot verlenging met 5
jaren van het aan den tijdelijk gepensionneerden
Tweede-Luitenant der Cavalerie, bestemd
geweest voor den dienst in Ned Indie, C. D. A.
Deibert, toegekend tijdelijk pensioen.
_-_ Besluit fiat
Feb 24 30 Rappt KD 19 Feb no 18, om een gedeelte van
het gagement van A. Arbeid, gedurende
zijn straftijd beschikbaar te stellen ten be
hoeve van zijne minderjarige kinderen
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 556.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0609

page title: 0556 [L] Oost-Indische pensioenen - 1903/Feb/28 #18
 
556 Vervolg van bladz 555
1903 Dm & No Oost-Indische pensioenen
Feb 28 18 Rappt KD 24 Feb no 15, tot verhooging van het
gagement toegekend aan den bij het leger in
Ned Indie gediend hebbenden Sergeant schrijver
L. J. Tulfer
_-_ Besluit fiat
_-_ es ui ia
Feb 28 19 Rappt KD 24 Feb no 5, om aan den gegageerde
kolonialen militair C. J. Messemaces het
hem gedurende zijn verblijf in de strafgevangenis
te Amsterdam van en met 3 Juli tot en met Ult
Sept 1902 ingehouden gagementsdeel uit te
keeren.
_-_ Besluit fiat
Maart 5 26 Rappt KD 2 March no 38 om den gepensionneerde
O. S. Ambtenaar J. A. Lessig, gewezen derde Com
mies bij de Alg. Rekenkamer in Ned-Indie in het
genot te stellen van eene uitkeering van f21,51
uitmakende het beloop van het hem toegekend
pensioen ad f 495- sjaars over het tijdvak van
1 t/m 23 Jan 1903 n aftrekking van de daarva
verschuldigde kortingen.
_-_ Besluit fiat
Maart 7 13 Rappt KD 4 Maart no 45, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen van het
Leger in Ned-Indie
_-_ Besluit fiat
Maart 10 39 Rappt KD 7 Maart no 5, om het gagement van de
hierbij genoemde gegageerde Koloniale mili
tairen gedurende hunnen straftijd ter beschi
king te stellen van hunne ouden of echtgenoot. _-_ Besluit fiat 
___ 
Vervolg op bladz 557.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0610

page title: 0557 [R] Oost-Indische pensioenen - 1903/Maart/17 #30
 
Vervolg van bladz 556 557

1903 Dm & No Oost-Indische pensioenen
Maart 17 30 Rappt KD 13 Maart no 4, tot verhooging van
het aan den gewezen Sergeant van het Leger
in Ned-Indie J. van Didden toegekend

gagement.

_-_ Besluit fiat
Maart 18 9 Rappt KD 14 Maart no 24, tot het verleenen van
pensioen van den O.I. Ambtenaar met verlof
E. G. W. C. Derx, laatstelijk Controleur bij het 
binnenlandsch bestuur in de bezettingen bui
ten Java en Madoera. 
_-_ Besluit fiat
Maart 18 10 Rappt KD 14 Maart no 33, tot het verleenen van
tijdelijk pensioen voor den tijd van een jaar, aan
den oud militair van het leger in Ned-Indie 
J. de Knecht. 
_-_ Besluit fiat
Maart 28 20 Rappt KD 24 Maart no 21, tot het verleenen van
pensioen aan eenige oudmilitairen van het 
leger in Ned-Indie. 
_-_ Besluit fiat
April 3 35 Rappt KD 30 Maart no 46, tot verhooging van
het aan den gewezen Sergeant van het Leger
in Ned-Indie H. Timmerman, toegekend 
gagement. 
_-_ Besluit fiat
April 4 30 Rappt KD 1 April no 46, tot het verleenen
van pensioen aan den eervol ontslagen Kapi
tein der Genie van het leger in Ned-Indie 
C. Zwartbol. 
_-_ Besluit fiat 
___ 
Vervolg op bladz 558
============================================================
NL HaNa H2 7823 0611

page title: 0558 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/April/21 #58
 
558 Vervolg van bladz 557. 1903 Dm & Oost-Indische Pensioenen
1903 & No Oost-Indische Pensioenen 
April 21 58 Rappt KD 14 April no 59, tot het verleenen van
pensioen aan den met verlof in Europa aanwe
zigen dirigeerend officier van gezondheid der
1e kl. van het leger in Ned-Indie D. A. J. 
Helfrich. 
_-_ Besluit fiat
April 25 55 Rappt. KD 23 April no 11, alsboven aan eenige
militairen deel uitmakende of gemaaht
hebbende van de Koloniale troepen. 
_-_ Besluit fiat
April 23 49 Rappt. KD 18 April no 11, om het pensioen van de
hierbij genoemde gegageerde Koloniale mili
tairen gedurende hunnen straftijd ter be
schikking te stellen van de hierbij genoemde 
personen. 
_-_ Besluit fiat
April 24 46/47 Rappt KD 23 April no 26, tot het verleenen van
47 pensioen aan de O. J. Hoofdambtenaren met verlof
J. Collard, laatstelijk resident van Rembang
en J. Jonkes, lid van de Alg. Rekenkamer in 
Ned-Indie. 
_-_ Besluiten fiat
April 28 51 Rappt. KD 25 April no 18, alsboven aan den 
met verlof in Europa aanwezig en Kapitein
der artillerie van het leger in Ned-Indie 
P. J. C. C. Kern. 
_-_ Besluit fiat
Mei 7 30 Rappt KD 2 Mei no 9, alsboven aan den bij het va
lide gedeelte van de Koloniale Reserve gedeta
cheerden Kapitein der Infanterie van het

leger in Ned Indie C. Enel.

_-_ Besluit fiat

___

Vervolg op bladz 559
============================================================
NL HaNa H2 7823 0612

page title: 0559 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Mei/8 #43
 
[slechte regel]
Vervolg op bladz 558 559
1903 Dm & No Oost-Indische Pensioenen.
Mei 8 43 Rappt KD 4 Mei no 3, tot verhooging van het
[slechte regel]
aan den gepensionneerden Kapitein des Infan
terie van het leger in Ned Indie H. W. Hou
bolt, toegekend pensioen

_-_ Besluit fiat
Mei 18 38 Rappt KD 14 Mei no 20, om aan den gepension 
neerden Dirigeerend Officier van Gezondheid
der 1e kl. titulair van het leger in Ned Indie Dr 
Leo Prochnek te Weenen toestemming te
verleenen om zijn pensioen to blijven genieten
gelijktijdig met de inkomsten verbonden
aan de betrekking van Saniteits gedele
geerde en Consul te Djeddah in Oostenrijk.
Hongaarschen dienst.

_-_ Besluit fiat
Mei 18 39 Rappt KD 14 Mei no 21, tot het verleenen van
pensioen aan eenige gewezen militairen
van het Leger in Ned-Indie. 
_-_ Besluit fiat
Mei 22 21 Rappt KD 14 Mei no 26, alsboven aan de
eervol ontslagen werklieden van het Ko
loniaal Etablissement te Amsterdam
H. van Wichen en J. van Foorn. _-_ Besluit fiat
Juni 2 56 Rappt KD 25 Mei no 12, alsboven aan den oud
militair van het Leger in Ned Indie A. F. A. 
G. Claus. 
_-_ Besluit fiat
Juni 12 36 Rappt KD 8 Juni no 7, alsboven aan eenige oud
militairen van het leger in Ned-Indie.
_-_ Besluit fiat. 
___ 
Vervolg op bladz 560
============================================================
NL HaNa H2 7823 0613

page title: 0560 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Juni/22 #73
 
560 Vervolg van bladz 559 
1 Dm & Oost-Indische Pensioenen.
1903 & No Oost-Indische Pensioenen. 
Juni 22 73 Rappt KD 13 Juni no 28, tot het verleenen van
pensioen aan den Kapitein der Infanterie van
het leger in Ned Indie J. van Hartingsveld,
Commmandant van de Reconvalescenten af
deeling der Koloniale Reserve. 
_-_ Besluit fiat
___ en zulks met toekenning van den titulai
ren rang van Majoor.
Juni 26 40 Rappt BCD 22 Juni no 7114, toezending van
een door tusschenkomst van den Gezant t
Berlijn ontslagen van H. M. gezicht adres
van het gewezen militairen van het leger in
Ned Indie G. Pauly, houdende verzoek
om verhooging van zijn gagement af om 
ondersteuning.
ondersteuning. 
___ Het adres te brengen op de agenda der Reg 
en te zenden aan KD.
Juni 30 56 Rappt KD 23 Juni no 10, tot het verleenen van
pensioen aan den eervol uit den militairen
dienst ontslagen Dirigeerenden Officier va
gezondheid der 2e kl. van leger in Ned Indie 
Dr. D. D. Buchler. 
_-_ Besluit fiat
Juni 30 57 Rappt KD 23 Juni no 8, alsboven aan eenige
gewezen militairen van het leger in Ned Indie. 
_-_ Besluit fiat
Juli 2 47 Rappt KD 27 Juni no 6a, alsboven aan den eer
vol ontslagen predikant bij de Rotestant
sche gemeente in Ned -Indie P. Th. Wielan
thans met verlof hier te lande

_-_ Besluit fiat

___

Vervolg op bladz 561.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0614

page title: 0561 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Juli/4 #35
 
Vervolg van bladz 560 561
1903 Dm & Oost-Indische Pensioenen.
[slechte regel]
Juni 4 35 Rappt KD 30 Juni no 55, tot het verleenen van
pensioen aan den eervol uit 's Lands dienst ont
slagen O. J. Ambtenaar F. la Fontaine,
laatstelijk assistent resident van Ponorogo. 
_-_ Besluit fiat
Juli 7 60 Rappt KD 2 Juli no 8, alsboven aan eenige mili
tairen, deel uitmakende of gemaakt hebbende
van de Koloniale troepen. 
_-_ Besluit fiat
Juli 15 62 Rappt KD 10 Juli no 13, alsboven aan den O.
J. hoofdambtenaar Mr. W. C. van Benthem
Jutting, oud raadsheer in het Hooggerechts
hof van Ned Indie laatstelijk met verlof hier 
te lande. 
_-_ Besluit fiat
Juli 15 67/68 Rappt MD 10 Juli no 23, alsboven aan de
20 32 O. J ambtenaren C. van Eck gewezen ma
chinist bij bij drijvend materieel te Tand
Jon Priok; A. W. Boodt gewezen hoofdop
ziener voor het vak van Stoomwezen bij het
Marine Etablissement te Soerabaja en
S. J. Weg, gewezen opzichter der 2e kl bij den
Waterstaat en 's Lands burgerljike Openbare
werken in Ned-Indie benevens aan Mej.
A. Mac. Gillavry, gewezen hulponderwij
zeres bij het o. l. onderwijs voor Europeanen
in Ned Indie, aleen met verlof hier te lande
en machtiging om afwijzend te beschik
ken op het verzoek van S. J. Weg voomd om

oo pensioen.
hooger pensioen. 
_-_ Besluiten en machtiging fiat
___ 
Vervolg op bladz 562.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0615

page title: 0562 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Juli/21 #80
 
562 Vervolg van bladz 561. 
1903 Dm & No Oost-Indische Pensioenen
Juli 21 80 Rappt KD 16 Juli no 10, om den Minister van
Kolonien te machtigen om aan den gega
geerden Kolonialen militair J. Th. Gott
mer het hem gedurende zijn verblijf en de
Strafgevangenis te Alkmaar van en met
19 Decb. 1902 t/m 16 Juni 1903 ingehouden
gagementsdeel voor reden van f100.- sjaars

uit te keeren.

_-_ Besluit fiat
Juli 23 58 Rappt KD 18 Juli no 20, tot het verleenen van
pensioen aan den O.I. Ambtenaar A. F. Bar
thelemy, gewezen Secretaris van de Wees
Kamer te Batavia, thans met verlof hier te

lande

_-_ Besluit fiat
_-_ esluit fiat 
Juli 23 59 Rappt KD 18 Juli no 19, alsboven, aan eenige
gewezen militairen van het leger in Ned Indie 
_-_ Besluit fiat
Juli 24 74 Rappt KD 20 Juli no 17, alsboven aan de O. J.
Ambtenaren D. Hollander en D. E. Warn.
sinck, beiden gewezen landmeter der 1e k
bij het kadaster in Ned Indie, laatstelijk
met verlof hier te lande. 
_-_ Besluit fiat
Juli 24 75 Rappt KD 20 Juli no 6, alsboven aan Mej.
M. L. Steinbuch, gewezen onderwijzeres
der 1e kl. bij O. L. onderwijs voor Europe
anen enz in Ned Indie, laatstelijk met verlof 
hier te lande. 
_-_ Besluit fiat 
Vervolg op bladz 563.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0616

page title: 0563 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Juli/30 #18
 
Vervolg van bladz 562. 563
1903 Dm & No Oost-Indische Pensioenen.
Juli 30 18 Rappt KD 27 Juli no 1/2 10 Kabt, tot het verlee
nen van pensioen aan den Generaal-ma
joor van den Generalen Staf van het leger
in Ned-Indie G. W. Beeger. _-_ Besluit fiat
Aug 3 56 Rappt KD 27 Juli no 33, alsboven aan eenige
gewezen militairen van het leger in Ned Indie. 
_-_ Besluit fiat
Aug 12 28 Rappt KD 7 Aug no 8 alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Aug 21 32 Rappt KD 17 Aug no 48, alsboven aan den
met verlof in Europa aanwezigen Majoor
der Genie van het leger in Ned Indie M. 
A. J. de Haan. 
_-_ Besluit fiat
Aug 21 34 Rappt KD 17 Aug no 28, alsboven aan
enige gewezen militairen van het leger 
in Ned Indie. 
_-_ Besluit fiat
Sept 1 18 Rappt KD 26 Aug no 41, tot verhooging van
het pension toegekend aan der gewezen
Sergeant aan het leger in Ned Indie H. 
Steinl. 
_-_ Besluit fiat
Sept 7 67 Rappt KD 3 Sept no 16, tot definitieve vaststel
ling van het pensioen van den gewezen ma
chinist bij het drijvend materieel te Tand
Jong Priok, C. van Eck. 
_-_ Besluit fiat 
___ 
Vervolg op bladz 564.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0617

page title: 0564 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Sept/9 #36
 
564 Vervolg van bladz 563. 
1903 Dm & No Oost-Indische Pensioenen
Sept 9 36 Rappt KD 4 Sept no 22, tot het verleenen van een
voorlopig pensioen aan den O. J. Ambtenaar
met verlof buiten bezwaar van den Lande, F.
de Greve, laatstelijk Secretaris van de Alg.
Rekenkamer in Ned Indie. 
_-_ Besluit fiat
Sept 9 37 Rappt KD 4 Sept no 52, tot het verleenen van
pensioen aan eenige gewezen militairen
van het Leger in Ned-Indie. 
_-_ Besluit fiat
Sept 18 10 Rappt KD 14 Sept no 16, alsboven aan den eervol uit
den Militairen dienst ontslagen Majoor intendan
van het leger in Ned-Indie T. G. Oosterbeek. 
_-_ Besluit fiat
Octb 2 50 Rappt KD 28 Sept no 5, om den Minister van
Kolonien te machtigen om aan den gegageer
den Kolonialen militair C. Verriest, die
gedurende drie maanden verblijf hield in de
Strafgevangenis te Utrecht, de helft van
een kwartaal pensioen te doen uitkeeren. _-_ Besluit fiat
Octb 3 50 Rappt KD 29 Sept no 47, tot het verleenen van
pensioen aan eenige gewezen militairen
van het leger in Ned-Indie. 
_-_ Besluit fiat
Octb 12 54 Rappt KD 6 Octb no 13, machtiging op den
Minister van Kolonien om aan de echtgenoo
van den gewezen Kolonialen militair J. Gui
king, over den tijd dat hij, als milicien-plaats
vervanger bij het 7 Reg. Infanterie voor herhaling
oefeningen opgeroepen in Sept 1903 soldy genoot,
uit te betalen de helft van het hem toegekend gagem 
_-_ Besluit fiat
___ 
Vervolg op bladz 565
============================================================
NL HaNa H2 7823 0618

page title: 0565 [R] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Octb/12 #56/57
 
Vervolg op bladz 564 565 
1903 Dm & No Oost-Indische Pensioenen.
Octb 12 56/57 Rappt KD 7/6 Octb no 39/14, tot het toekennen
57 van pensioen aan de hierbij genoemde gewezen
militairen van het Indisch leger. 
_-_ Besluiten fiat
Octb 26 74 Rappt KD 20 Octb no 29, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Novb 11 35 Rappt KD 5 Novb no 9, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Novb 11 34 Rappt KD 6 Novb no 13, alsboven aan den O.
J. Ambtenaar G. C. Dibbetz, gewezen leeraar
bij het Middelbaar onderwijs in Ned Indie,
laatstelijk met verlof hier te lande. 
_-_ Besluit fiat
Novb 12 42 Rappt KD 7 Novb no 24, tot nadereregeling van
het pensioen van den O. J. Ambtenaar F de Zie 9 Sept 1903 
Greve, laatstelijk Secretaris der Algemeene no 34 bladz 564
Rekenkamer van Ned Indie. 
_-_ Besluit fiat
Novb 17 39 Rappt KD 12 Novb no 2, tot het verleenen van
pensioen aan eenige gewezen militairen
pensioen aan eenige gewezen militairen
van het leger in Ned Indie. 
_-_ Besluit fiat
Novb 19 23 Rappt KD 16 Novb no 14, om den Minister van
Kolonien te machtigen om aan den gepensoin
neerden Kolonialen militair J. E. Walschot,
die gedurende zes maanden in de Rijkswerk
inrichting te Hoorn verblijf hield, en ge
durende dien tijd geen pensioen genoot, een
kwartaal van het hem toegekend pensioen 
uit te keeren. 
_-_ Besluit fiat 
___ 
Vervolg op bladz 566.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0619

page title: 0566 [L] Oost-Indische Pensioenen - 1903/Novb/21 #74
 
566 Vervolg van bladz 565 
1903 Dm & No Oost-Indische Pensioenen
Novb 21 74 Rappt KD 17 Novb no 16, tot het verleenen van
pensioen aan den eervol uit den militairen
dienst ontslagen Kapitein der Infanterie
van het leger in Ned Indie J. H. H. 
Dommers. 
_-_ Besluit fiat
Novb 27 27 Rappt KD 23 Novb no 30, alsboven aan de hierbij
genoemde gewezen militairen van het leger 
in Ned Indie. 
_-_ Besluit fiat
Decb 11 38 Rappt KD 7 Decb no 4, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Decb 21 23 Rappt KD 14 Decb no 8, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Decb 23 57 Rappt KD 19 Decb no 39, alsboven aan den eer
vol uit de nmilitairen dienst ontslagen Lui
tenant - Kolonel der Infanterie van het 
Leger in Ned-Indie G. H. Berenschot. 
_-_ Besluit fiat
Decb 30 70 Rappt KD 24 Decb no 7, tot het verleenen van een
tijdelijk pensioen voor den tijd van vijf jaren,
aan den wegens-lichaams gebreken eervol uit
den militairen dienst ontslagen Tweede
Luitenant der Infanterie A. G. Tengbergen
bestemd voor den dienst bij het Leger in Ned Indie 
_-_ Besluit fiat 
___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0620

page title: 0567 [R] [leeg]
 
567
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
============================================================
NL HaNa H2 7823 0621

page title: 0568 [L] West-Indische pensioenen - 1903/Feb/11 #36
 
568 
1903 Dm & No West-Indische pensioenen
Feb 11 36 Rappt KD 7 no 2, tot het verleenen van pen
sioen aan eenige militairen der Landmacht 
in West-Indie 
_-_ Besluit fiat
Feb 19 21 Rappt KD 14 Feb no 13, alsboven 
_-_ Besluit fiat
Maart 7 13 Rappt KD 4 Maart no 45, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Maart 28 20 Rappt KD 24 Maart no 21, alsboven 
_-_ Besluit fiat
Mei 18 39 Rappt KD 14 Mei no 21, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Juni 12 36 Rappt KD 8 Juni no 7, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Juli 23 59 Rappt KD 18 Juli no 19, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Aug 12 28 Rappt KD 7 Aug no 8, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Aug 21 34 Rappt KD 17 Aug no 28, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Sept 9 37 Rappt KD 4 Sept no 52, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Octb 3 50 Rappt KD 29 Sept no 47, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Octb 12 57 Rappt KD 6 Octb no 16, alsboven 
_-_ Besluit fiat 
___ 
Vervolg op bladz 569.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0622

page title: 0569 [R] West-Indische pensioenen - 1903/Octb/26 #76
 
Vervolg van bladz 568 569
Dm
1903 Dm & No West Indische pensioenen.
Octb 26 76 Rappt KD 20 Octb no 29, tot het verleenen
van pensioen aan eenige militairen der
Landmacht in West-Indie 
_-_ Besluit fiat
Novb 17 29 Rappt KD 12 Novb no 2, alsboven aan den Ser
geant van de Landmacht in West Indie G. Jansen. 
_-_ Besluit fiat
Novb 27 27 Rappt KD 23 Novb no 30, alsboven aan eenige 
militairen der Landmacht in West-Indie 
_-_ Besluit fiat
Decb 21 23 Rappt KD 16 Decb no 8, alsboven aan den Infan
terist 1 kl van de Landmacht in West-Indie F.L. 
Martijn 
_-_ Besluit fiat 
___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0623

page title: 0570 [L] Personeel der Armee - 1903/Jan/10 #45
 
570 Dm
1903 & Personeel der Armee
1903 No Personeel der Armee
Jan 10 45 Rappt MD 7 Jan no 9, aanbieding van de kaderlijsten
van de Officieren van de onderscheidene korpsen
der Legers, opgemacht in het begin leger maand. _-_ Notificatie
Feb 24 9 Rappt MD 20 Feb no 106, alsboven. _-_ Notificatie
Maart 18 4 Rappt MD 16 Maart no 143, alsboven. _-_ Notificatie
April 9 88 Rappt MD 6 April no 61, alsboven _-_ Notificatie
Mei 22 35 Rappt MD 18 Mei no 4, alsboven. _-_ Notificatie
Juni 10 48 Rappt MD 6 Juni no 162, alsboven _-_ Notificatie
Juli 11 61 Rappt MD 8 Juli no 144, alsboven _-_ Notificatie
Aug 21 41 Rappt MD 18 Aug no 3, alsboven _-_ Notificatie
Sept 18 39 Rappt MD 15 Sept no 15, alsboven. _-_ Notificatie
Octb 23 24 Rappt MD 16 Octb no 77, alsboven. _-_ Notificatie
Novb 20 42 Rappt MD 17 Novb no 74, alsboven. _-_ Notificatie
Decb 30 5 Rappt MD 28 Decb no 107, alsboven. _-_ Notificatie ___ Vervolg op blad 571
============================================================
NL HaNa H2 7823 0624

page title: 0571 [R] Personeel der Armee - 1903/Jan/21 #4
 
Vervolg van bladz 570 571 Dm Personeel der Armee
1903 & No Personeel der Armee
Jan 21 4 Rappt MD 17 Jan no 12, met opgave van de plaats
gehad hebbende mutatien met de Officieren van
de onderscheidene korpsen der Legers in Decb 1902 _-_ Notificatie
Feb 23 102 Rappt MD 19 Feb no 28, alsboven in Jan 1903 _-_ Notificatie
Maart 21 66 Rappt MD 17 Maart no 98, alsboven in Feb 1903 _-_ Notificaties
April 23 27 Rappt MD 17 April no 4, alsboven in Maart 1903 _-_ Notificatie
Mei 29 51 Rappt MD 18 Mei no 3, alsboven in April 1903 _-_ Notificatie
Juni 25 72 Rappt MD 20 Juni no 5, alsboven in Mei 1903 _-_ Notificatie
Juli 21 65 Rappt MD 16 Juli no 11, alsboven in Juni 1903 _-_ Notificatie
Aug 22 53 Rappt MD 18 Aug no 2, alsboven in Juli 1903 _-_ Notificaties
Sept 24 1 Rappt MD 21 Sept no 286, alsboven in Aug 1903 _-_ Notificatie
Octb 28 18 Rappt MD 21 Octb no 38, alsboven in Sept 1903 _-_ Notificatie.
Novb 23 52 Rappt MD 18 Novb no 1, alsboven in Octb 1903 _-_ Notificatie
Decb 22 49 Rappt MD 18 Decb no 120, alsboven in Novb 1903. _-_ Notificatie. ___ Vervolg op bladz 572
============================================================
NL HaNa H2 7823 0625

page title: 0572 [L] Personeel der Armee - 1903/Jan/2 #44
 
572 Vervolg van bladz 571 
1903 Dm & Personeel der Armee.
1903 No Personeel der Armee.
Jan 2 44 Rappt MD 24 Decb no 81, om aan den Eerste 
Luitenant op non-activiteit C. Visser
van het wapen der Infanterie, op zijn ver
zoek een eervol ontslag uit den militai
ren dienst te verleenen. 
_-_ Besluit fiat
Jan 7 33 Per missive MD d o toezending verzocht
van de beoordeelingslijsten van de Eerste
Luitenants C. J. A. Kruijt; J. A. Rouffaer
en G. H. J. Gijsberte - Hodenpijl, alle van 
het 4 Regt. Infanterie.
Jan 12 67 Rappt MD 9 Jan 1 L, ger. 7 Jan no 33 
met mededeeling dat bij het Regt Gr e J. twee vacatur b
_-_ Per missive MD de toezending verzocht van
een OB waarbij bij het Regt Grenadiers en Jagers word
overgeplaatst de Eerste Luitenant C. J. A. Kruijt
en G. H. J. Gijsberte - Hodenpijl, van het 4 Regt. Inf.
Jan 15 33 Rappt MD 13 Jan l. C2 Kabt. ger. 12 Jan no 67

_-_ Besluit fiat
Jan 8 32 Rappt MD 5 Jan l. M. Kabt, ter benoeming
tot Tweede Luitenant bij het 4 Regt In
fanterie, den Cadet C. Th. T. Oetgens van
Waveren Paneras Clifford. 
_-_ Besluit fiat
Jan 9 2 Rappt MD 5 Jan no 35, tot nadere verlenging
der non-activiteit van den Kapitein der
Infanterie M. F. Stevens. 
_-_ Notificatie
Jan 16 11 Rappt MD 12 Jan 1 W Kabt om machtiging 
om de hierbij genoemde Eerste-Luitenants
leerlingen der Hoogere Krijgsschool van Mei
t/m 30 Sept 1903 te detacheeren bij het Reg 
Grenadiers en Jagers. 
_-_ Fiat missive 
___ 
Vervolg op bladz 573
============================================================
NL HaNa H2 7823 0626

page title: 0573 [R] Personeel der Armee - 1903/Jan/14 #48
 
Vervolg van bladz 572 1903 Dm & No Personeel der Armee.
Jan 14 48 _-_ Per missive MD de toezending verzocht
van de beoordeelingslijsten van de Majoor
der Infanterie M.Hoogeboom en J. Witte
veen respectievelijk van het 6 en van het 8 Regt
Jan 21 36 Rappt MD 17 Jan l OC Kabt, ger 14 Jan no 48
_-_ Per missive MD de toezending verzocht van
een OB houdende overplaatsing van den Majoor
A. Hoogeboom, voord. bij het Regt. Grenadiers en Jagers
Jan 26 66 Rappt MD 22 Jan 1 G4 Kabt ger 21 Jan no 6 benevensbevordering
van eenige officieren van het Wapen der Infanterie Zie no 105 van heden
_-_ Besluit fiat bladz 575
Jan 16 12 Rappt MD 8 Jan l. B Kabt. ter bevordering van Eerste Luit Art
eenige Luitenants bij het Wapen der Infan H. Schutte
terie en bij dat der Artillerie. oppassend. 
_-_ Besluit fiat
Jan 19 17 Rappt MD 15 Jan No 113, om aan den Tweede
Luitenant op non-activiteit J.H. Pijnappel
van het Wapen der Cavalerie op zijn verzoek
eervol ontslag te verleenen uit den mili
tairen dienst, onder verplichting tot gedeelte
lijke vergoeding van de kosten zijner oplei
ding aan de Kon. Mil. Academie 
_-_ Besluit fiat
Jan 19 30 Rappt MD 15 Jan l O Kabt, om machtiging
om den Kapitein H.M.A. Tigelieer, van
den Staf der Infanterie, werkzaam bij de
normaal Schietschool in het loopende
jaar, eenige malen bij het Regt. Grenadiers
en Jagers aan tactische oefeningen op
de kaart, aan Kadermaneuvres en
aan oefeningen met troepen in het
vuur te doen deelnemen en hem daar
bij eventueel een commando te doen 
voeren 
_-_ Fiat missive 
___ 
Vervolg op bladz 574
============================================================
NL HaNa H2 7823 0627

page title: 0574 [L] Personeel der Armee - 1903/Jan/20 #3
 
574 Vervolg van bladz 573. 
1903 Dm & No Personeel der Armee.
Jan 20 3 Rappt MD 16 Jan no 95 Kennisgeving der ver
lenging van de non-activiteit van den Twee
de Luitenant der Infanterie J.H.F. van 
Kervel. 
_-_ Notificatie
_-_ Notificatie 
Jan 20 35 Rappt MD 16 Jan l. F2 Kabt gn. 6 Decb 1902 no 5
houdende regelen voor het onderzoek naar
de onbekwaamheid of ongeschiktheid van
Officieren der landmacht om in den ver
kregen rang in eenige betrekking bij de
landmacht te dienen (art 39 / sub 2; d
der bevorderingswet voor de landmacht 1902 
_-_ Besluit fiat
Staatsblad no 35
Febr 17 14 _-_ Missive aan RvSt met exempl Stbl en copie rappt
Jan 20 34 Rappt MD 16 Jan l. J2 Kabt, om in kunnen
rang over teplaatsen bij hetwapen der Artillerie
en wel bij het 2 Regt Veld Artillerie den Kapi
tein H. Kemper, van den Generalen Staf
en bij den Generalen Staf den Kapitein A. G.
Maris van het Korps Pontonniers. _-_ Besluit fiat
Jan 21 37 Rappt MD 17 Jan l. A3 Kabt om aan den
Eerste - Luitenant J. van der Stok, Adju
dant bij het 3 Regt Veld Artillerie, op zijn
verzoek een eervol ontslag uit den mili
tairen dienst te verlenen. _-_ Besluit fiat
Jan 22 24 Rappt MD 19 Jan no 152, om te bepalen dat
afwijking van de bestaande bepalingen de
Reserve Tweede Luitenant J. G. Koene van het
4 Regt Infanterie, sedert 22 Mei 1902 voor den tijd
van acht maanden onder de wapenen, na afloop van
dien termijn werkelijken dienst zal blijven tot 22 April 19
_-_ Besluit fiat 
___ 
Vervolg op bladz 575.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0628

page title: 0575 [R] Personeel der Armee - 1903/Jan/26 #85
 
Vervolg van bladz 574 575 
03 Dm & Personeel der Armee
1903 No Personeel der Armee.
Jan 26 85 Rappt MD 22 Jan no 37, kennisdeving van
het voor den tijd van drie jaren op non-activiteit
stellen, zonder bezwaar der schatkist van den
Kapitein D. N. van Nes, van het 1 Regt. Infanterie.
_-_ Notificatie 
Per missive de bijlteruggezonden MD.
Jan 26 105 ___ _-_ Per missive MD medegedeeld der Zie 26 deze no 66
H. M. in de vacature in den rang van Kapi blad 573
tein bij het Regt Grenadiers en Jagers wordt
te voorzien, door, bij bevordering van H. D. Zie 4 feb 1903
ordonnant - Officier, den Eerste Luitenant no 39 bladz 576
van den Grooten Staf Jhr. R. H. S. G. Sin
denen als dan te benoemen tot Kapitein
bij genoemd Regiment. ___
Jan 28 25 Rappt MD 24 Jan l. U4 Kabt, om machtiging
tot mededeeling aan den Tweede Luitenant
der Artillerie F de Jongh van Arkel op non -
activiteit buiten bezwaar van de Schatkist
dat van zijn verzoek om hem met ingang
van 1 Feb as. een eervol ontslag te verleenen
uit den militairen dienst en hem to benoe
men to reserve-eerste-luitenant bij het
2 Regt Vesting Artillerie, niet kan
worden voldaan, maar dat hij het kan
herhalen bij het einde van de kan ver
leende non-activiteit. 
_-_ Fiat missive
Febr 2 83 Rappt MD 29 Jan l Q5 Kabt. ger. 27 Decb 1902 no 65 bladz 1185
houdende vaststelling van een reglement be
treffende deraden van onderzoek en van appel Zie 29 April 1901
bedoeld in de bevorderingswet voor de Landmacht no 12 bladz 142
1902 / Hal no 891 _-_ Besluit fiat zie 29 Aug 1901 no 45
Staatsblad no 65.
Febr 19 72 _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl en copie rappt 
___ 
Vervolg op bladz 576.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0629

page title: 0576 [L] Personeel der Arme - 1903/Feb/4 #32
 
576 Vervolg van bladz 575 1903 Dm & No Personeel der Armee
Febr 4 32 Rappt MD 31 Jan l. J6 Kabt, ter bevordering
van eenige Luitenant bij het wapen der
Infanterie en bij dat der Artillerie
_-_ Besluit fiat
Feb 7 30 Rappt MarDa MD 6/5 Feb no 41/lGT, om te bepa
len dat de Bevorderings en Pensioenwetten
1902 voor de Zee- en landmacht in werking
treden op 1 Maart 1903. 
_-_ Besluit fiat
Staatsblad no 71
Feb 9 52 ___ _-_ Per missive MD de toezending verzocht
van de bevordeelings lijsten van de Eerste Luite
nants der Infanterie G. K Muller, vam derHo
J. A. Rouffaer, van het 4 Regt en J. W. van
Oorschot van het 2 Regt.
Feb 14 85 Rappt MD 12 Feb l. A 9 Kabt. ger 9 Feb no 52
_-_ Per missive MD de toezending verzocht van een O.B.
tot overplaatsing van den Eerste Luitenant J. W. van
Oorschot voorm. bij het Regt Grenadiers en Jagers
Feb 20 38 Rappt MD 17 Feb L. U. Kabt ger. 14 Feb no 95 
_-_ Besluit fiat
Feb 9 62 Rappt MD 4 Feb la F6 Kabt, ter benoeming
van Reserve Tweede Luitenant respectievelijk
bij het Wapen der Infanterie, der Artillerie 
en der Cavalerie. 
_-_ Besluit fiat
Feb 13 50 Rappt MD 10 Feb no 37, kennis geving van het
in activiteit herstellen van den Kapitein
der Infanterie G. W. F. Epkema, en vue
bij het 8 Regt van het Wapen. 
_-_ Notificatie 
___ 
Vervolg op bladz 577.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0630

page title: 0577 [R] Personeel der Armee - 1903/Feb/11 #35
 
Vervolg van bladz 576. 577
1903 Dm & N Personeel der Armee
Feb 11 35 _-_ Per missive MD de toezending verzocht van de
beoordeelings lijsten van den Eerste Luitenant
Jhr H A van Reigersberg Versluys van het 1 reg Huzaren
Feb 19 63 Rappt MD 12 Feb l. C9 Kabt ger 11 Feb no 35.
_-_ Per missive MD verzocht H M. een O. B ter bekrachtiging aan
te bieden waarbij bovenb. uitt benoemd tot Ordonnans
Officier van H M de Koningin, met ingang van den datum
van het einde zijner detachering aan het Mil Reitlehler Institut te Weenen
Feb 25 41 Rappt MD 23 Feb l D13 Kabt, ger. 19 Feb no 63 Zie ook bladz _-_ Besluit fiat 1530
Feb 14 79 Rappt MD 10 Feb no 104, om te bepalen dat
de Reserve Tweede Luitenant J. P. W. Schelle
kens wordt vergund onder de wapenen te
komen en te blijven gedurende den tijd dat
de thans buitengewoon opgeroepen lichten
gen 1900 en 1901 onder de wapenen worden
gehouden en dat aan reserve officieren,
die verlangen om gedurende den tijd, be
doeld sub 1 onder de wapen te komen of te
blijven, zulks door den Minister van 
Oorlog kan worden toegestaan. _-_ Besluit fiat
" 14 80 _-_ Per missive MD medegedeeld dat H M.
bovenb. O b heeft bekrachtigd en wenscht
bericht te ontvangen, telkens wanneer
door den Minister van de Sub 2 in bovenb
K. B. omschreven machtiging gebruik wordt gemaakt
Feb 23 103 Rappt MD 19 Feb no 84, mededeeling dat aan den
Reserve Tweede Luitenant F. D. Bijleveld, van het
4 Regt Infanterie, de bovenb. vergunning is verleend. _-_ Notificatie
Feb 25 5 Rappt MD 23 feb no 129 alsboven A J A Bake van het 5 Regt Inf alsboven _-_ Notificatie
Maart 2 55 Rappt MD 26/27 Feb n 96/85, alsboven dat aan de hierbij genoemde
		Reserveofficieren de alsboven.
		_-_ Notificatie
		Maart 18 2 Rappt MD 14/ Maart n 150/ alsboven
		April 2 31 /30/ /113/ _-_ Notificatie
		id 11 87 /8 April/ /1/
		id 16 25 /11/ /201/
		id 22 50 /17/ /111/
		Mei 5 58 /24 /110
		Vervolg op bladz 578
============================================================
NL HaNa H2 7823 0631

page title: 0578 [L] Personeel der Armee - 1903/Feb/18 #55
 
578 Vervolg van bladz 577. 
1903 Dm & Personeel der Armee
1903 No Personeel der Armee
Feb 18 55 Rappt MD 13 Feb l Q Kabt. tot vaststelling
[slechte regel]
van bepaling macht te nemen bij verbinte
nissen bij de Reserve door gepensionneerden
krachten art 2 punt 6 der Pensioenwet 
voor de Landmacht.
voor de andmacht. 
_-_ Per missive MD verzocht H.M. de redenen
te willen mededeelen, waarom in art 3 van
b 95 het O.B wordtovergesteld, dat het onder de
wapenen komen van gepensionneerde offi
cieren en minderen bij de Reserve geregeld
wordt volgens bepalingen, vast te stellen
door den Minister van Oorlog.
Feb 21 20 Rappt MD 19 Feb l S Kabt ger 18 Feb no 55 
_-_ Besluit fiat
Feb 23 149 Rappt MD 19 Feb no 87, om machtiging om den
Eerste-Luitenant J.H. Hardenberg, van het Regt.
Grenadiers en Jagers tijdelijk werkzaam te stellen
ten bureele van den Chef van den Generalen Staf. 
_-_ Fiat missive
Feb 24 44 Rappt MD 21 Feb l W12 Kabt. om machtiging
om den Eerste Luitenant J. H. Crena-Uiter
wijk, van het Regt Grenadiers en Jagers.
voor den tijd van drie maanden werkzaam
te stellen aan het Dept. van Oorlog. 
_-_ Fiat missive
Feb 27 42 Rappt MD 23 Feb no 95, om machtiging om
afwijzend te beschikken op een verzoekschrift
van den Reserve Tweede Luitenant S. Lioni
van het 7e Regt. Infanterie, om eervol ontslag
uit den militairen dienst.
_-_ Fiat missive 
___ 
Vervolg op bladz 579.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0632

page title: 0579 [R] Personeel der Armee - 1903/Feb/27 #43
 
Vervolg van bladz 578 579 1903 Dm & Personeel der Armee
1903 No Personeel der Armee.
Feb 27 43 Rappt MD 25 Feb no 169, kennisgeving van
het op non- activiteit stellen van den Eerste
Luitenant W. M. Engelberts, van het 2
Regt. Vesting artillerie, werkzaam onder
de bevelen van den Commandant der stel
ling van Amsterdam. 
_-_ Notificatie
_-_ Notificatie Per missive de bijl. teruggezonden an dl ___
Feb 28 22 Rappt MD 25 feb l. E14 Kabt ter bevordering
bij het 6 Regt Infanterie tot Kapitein den Eerste
Luitenant L.Th.H., Baron van Boccop, van
het 4e Regt Infanterie en tot Commandant
der Instructie Compagnie der Artillerie, den
Kapitein J. A. G. James, van het 4 Regt Ves
ting Artillerie. 
_-_ Besluit fiat
Maart 3 25 Rappt MD 24 Feb l F14 Kabt, ter bevordering
van eenige Tweede Luitenants tot Eerste Lui
tenant bij het Personeel der Militaire Admi
nistratie, bij het Wapen der Infanterie, bij
het Wapen der Cavalerie en bij het Wapen 
der Artillerie. 
_-_ Besluit fiat
Maart 5 33 Rappt MD 2 Maart l. J16, strekkende om der
burgergeneeskundige / arts / C. Boeser, op zijn
verzoek eervol ontslag te verleenen uit zijne
betrekking van Reserve Tweede Luitenant Zie ook bladz
bij het 8 Reg Infanterie. 989. 
_-_ Besluit fiat
Maart 5 52 Rappt MD 28 Feb la O15 Kabt. om H.M. welmeenen
te mogen vernemen omtrent de benoeming van
den Kapitein A. A. van Schellgaarde, van het
5e Regt Infanterie, tot Adjudant van dat Korps
_-_ Per missive MD medegedeeld dat bij H.M. geene
bedenkingen bestaan tegen bovenb. benoeming 
___ 
Vervolg op bladz 580
============================================================
NL HaNa H2 7823 0633

page title: 0580 [L] Personeel der Armee - 1903/Maart/7 #6
 
580 Vervolg van bladz 579. 
1903 Dm & N Personeel der Armee.
Maart 7 6 Rappt MD 4 Maart no 105, kennisgeving der
verlenging van der non-activiteit van den
Eerste Luitenant der Infanterie J. Ter 
Steeg. 
_-_ Notificatie
Maart 7 22 Rappt MD 4 Maart no 106, om aan den Eerste
Luitenant T.W. te Nuyl, van het Korps
Pantserfort Artillerie, op verzoek een eervol ontslag
uit den militairen dienst te verleenen. 
_-_ Besluit fiat
Maart 9 30 Rappt MD 5 Maart no 92, om aan den Eerste
Luitenant op non-activiteit A.J. Storm de
Grave, van het wapen der Cavalerie, op zijn 
verzoek, alsboven. 
_-_ Besluit fiat
Maart 10 54 Rappt MD 6 Maart l H18 Kabt, om aan de
Reserve-Eerste-Luitenant J. Woudstra
van het 5 Regt Infanterie, op zijn verzoek
een eervol ontslag uit den militairen dienst
te verleenen, en het, in verband daarmede te
ontheffen van zijne loopende dienstverbinte
als reserve-officier bij de Landmacht. 
_-_ Besluit fiat
Maart 11 31 Rappt MD 7 Maart no 95, tot het verleenen van
34 vergunning aan den Eerste Luitenant op 
non - activiteit J. H. Gaymans, van het
Wapen der Infanterie, om zich gedurende twee
weken in het buitenland op te houden en tot
goedkeuring dat hem die vergunning voor
loopig door den Minister van Oorlog is verleend.
_-_ Besluit en goedkeuring fiat 
___ 
Vervolg op bladz 581.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0634

page title: 0581 [R] Personeel der Armee - 1903/Maart/13 #34
 
Vervolg van bladz 580 581 
1903 Dm & Personeel der Armee.
1903 & No Personeel der Armee.
Maart 13 34 Rappt MD Maart l. H19, ter bevordering van
officieren bij het Wapen der Artillerie. 
_-_ Besluit fiat
Maart 16 63 Rappt MD 12 Maart no 114 kennisgeving der
verlenging met één jaar van de non-activi
teit van den Eerste Luitenant der Infante
rie J. W. D. Duburg. 
_-_ Notificatie
Maart 16 64 Rappt MD 12 Maart no 111, kennis geving
van het in activiteit herstellen van den
kapitein der Artillerie H. J. G. de Virien
Furstner, en wel bij het 3 Regt Vesting 
Artillerie. 
_-_ Notificatie
Maart 18 3 Rappt MD 14 Maart no 158, alsboven van den
Eerste-Luitenant der Infanterie A.C. de Vos,
en wel bij het 4e Regt Infanterie. 
_-_ Notificatie
Maart 23 16 Rappt MD 18 Maart no 162, om machtiging om
gunstig te beschikken op het verzoek van den
Reserve Tweede Luitenant W.H. de Greve
van het 1e Regt Infanterie, om hem te willen
toestaan tusschen 1 mei en ! Octb van dit jaar
vier achtereenvolgende weken onder de wape
nen door te brengen, in plaats van de zes weken
gedurende welke hij overeenkomstig de bestaan
de bepalingen verplicht is en werkelijken dienst 
door te brengen.
door te brengen 
_-_ Per missive MD medegedeeld H.M. de
gedurende machtiging heeft verlend en 
de bijl. teruggezonden 
___ 
Vervolg op bladz 582.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0635

page title: 0582 [L] Personeel der Armee - 1903/Maart/24 #12
 
582 Vervolg van bladz 581. 
1903 Dm & N Personeel der Armee.
Maart 24 12 Rappt MD 18 Maart t.a J 22 Kabt, om machtiging
om op de requesten van den Eerste Luitenant op
non-activiteit C. de Veer van het Wapen der Infan
terie, houdende verzoek, hem in verband met zijne
plaats gehad hebbende overplaatsing van Amster
dam naar Geertruidenberg rechtsherstel en reha
bilitatie te verschaffen en hem bij eventueel
herstel in activiteit, weder te bestemmen voor
het garnizoen Amsterdam en van Mevrouw M.
M. Ferguson - de Jong, te 's Gravenhage, houdende
verzoek een onderzoek te doen instellen waardoor
haar ten requeste aangehaalde feiten betreffende
bedoelde overplaatsingen naar eene onheusche
bejegening, die haar van de zijde van den Inspec
teur der Infanterie zou zijn ten deel gevallen,
te beschikken in den zin van het slot van dit 
rapport.
rapport. 
_-_ Fiat missive, de bijl. teruggezonden 
aan MD.
Maart 25 49 Rappt MD 20 Maart no 166 om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van den
Reserve - Tweede - Luitenant J. C. Eisma, van
het 1e Regt Infanterie om eervol ontslag 
uit den Militairen dienst. 
_-_ Fiat missive
Maart 25 82 Rappt MD 20 Maart no 162, om machtiging om
gunstig te beschikken op het verzoek van den Re
serve - Tweede - Luitenant Mr. J. van Peski
van het Regt Grenadiers en Jagers te Rot
terdam, om in plaats van den tijd van zes we
ken wele hij verplicht i in 1903 onder de wa
penen door te brengen van 1 Juli 1903 tot 31 Juli
d.a.v. in werkelijken dienst te mogen komen
_-_ Per missive MD medegedeeld dat H.M. de
gevraagde machtiging heeft verleend en de bijl 
teruggezonden 
___ 
Vervolg op bladz 583.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0636

page title: 0583 [R] Personeel der Armee - 1903/Maart/28 #27
 
Vervolg van blad 582 583 
1903 Dm & Personeel der Armee.
19 No Personeel der Armee.
Maart 28 27 Rappt MD25 Maart l. U24 Kabt, ter bevordering
tot Kapitein bij het 4 Regt Infanterie den Eerste
Luitentant J. van der Scheer en bij het 6 Reg t. aan HM meded
Infanterie der Eerste Luitenant H. P. J. M. Bakker, ling gedaan van
beide van het Regt Grenadiers en Jagers de 2 vacatures van 
_-_ Besluit fiat Lucht b/n Regt Gr. J.
Maart 26 29 Rappt MD 25 Maart no 139 om aan den Twee
de Luitenant op non-activiteit G.C. Prager
van het Wapen der Artillerie, op zijn verzoek,
een eervol ontslag uit den militairen dienst 
te verleenen. 
_-_ Besluit fiat
Maart 31 78 Rappt MD 27 Maart L. f25, Kabt, mededeling
van de eerlang open te vallen plaatsen van hoofd
en verdere Officieren bij het Reg Grenadiers Zie 8 April 1903
en Jagers en om reeds thans de personen te no 69 bladz 584
willen aanwijzen, die voor die openvallende
plaatsen zouden kunnen worden bestemd 
_-_ geparafeerd W.
April 1 85 Rappt MD 28 Maart no 115, tot goedkeuring dat
de nieuw benoemde Reserve Tweede Luitenant
Jhr. H. M. van Weede en Jhr. J. M. van Haersma
de Nrlh, van het 2 Regt Huzaren na tezijn
beeindigd en in functie gesteld bij het Korps
voor werkelijken dienst onder de wapenen 
zijn gehouden. 
_-_ Besluit fiat
April 1 36 Rappt MD 24 Maart no 74, tot verlenging der aan
den Kapitein op non - activiteit J. H. Arendsen
Hein, van het Wapen der Infanterie verleende
vergunning om zich buiten 's lands op te houden 
_-_ Besluit fiat 
___ 
Vervolg op bladz 584.

============================================================
NL HaNa H2 7823 0637

page title: 0584 [L] Personeel der Armee - 1903/April/3 #43
 
584 Vervolg van bladz 583 1903 Dm & Personeel der Armee
1903 No Personeel der Armee.
April 3 43 Rappt MD 31 Maart l. S26 Kabt. ter benoeming
bij het 4 regt Vesting Artillerie tot Kapitein
den Eerste - Luitenant Jhr E. J. M. Wittert, van het 2 Regt Veld-Artillerie. _-_ Besluit fiat
April 6 8 Rappt MD 31 Maart l. F26 Kabt, ter benoeming
tot Reserve Kapitein bij het 1 Regt Infanterie
den gepensionneerden Kapitein van dat Wapen J. A. L. Roeloffs. _-_ Besluit fiat
_-_ ___ April 8 69 _-_ Per missives MD de toezending verzocht van de
9 49 bevordeelings lijsten van de hierbij genoemde Hoofd
en verdere Officieren van het Wapen der Infanterie
April 14 108 en 114 Rappt MD 9 April l. K30/e30 Kabt, ger. 9/8 April no 49/69
_-_ Per missives MD de toezending verzocht
van een O.B. ter overplaatsing bij het Regt Grenadiers en Jagers
1 van den Luitenant Kolonel D. E. Hoogkamer
van het 1 en den Majoor J. van Voorthuysen van het 6e Regt Infanterie.
2 bij het ontstaan eenen vacature, inden Kapi
teinsrang bij bovengend Regt, den Kapitein
J. H. van der Hegge Zijnen van het 2 Regt
Infanterie en zoo noodig van den Kapitein
H. D. A. de Block, van het 5 Regt Infanterie
De beoordeelings lijsten van de Hoofd Officieren
en de Kapiteins gaan hierbij terug, die van de
Luitenants zijn door H.M. gehouden.
April 17 27 _-_ Per missive MD medegedeeld dat H M. een OB
wenscht te ontvangen ter overplaatsing bij het Regt Gre
nadiers en Jagers voor de hierbij opgegeven Eerste Lui
tenants der Infanterie de beoordeeling lijsten gaan hierbij terug
April 21 38 Rappt MD 17 April l M32 Kabt, mededeeling dat er eene derde vac
in den Kapitein rang bij het Reg Grenadiers en Jagers open komt.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat H.M ter vervulling drei v
een O.B wenscht ter ontvangen ter overplaatsing van den Kapitein
schotman van het Instructie Bataljon. G34 108/114
April 24 48/49 Rappt MD 23 April l G C 351 ger. 14/17/21 April no 24/38. _-_ Besluiten fiat ___ Vervolg op bladz 585.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0638

page title: 0585 [R] Personeel der Armee - 1903/April/16 #15
 
1903 Dm & No Personeel der Armee. April 16 15 Rappt MD 11 April l D31 Kabt, ter ter bevordering
bij het Wapen der Infanterie tot Generaal Majoor
de Kolonels op non-activiteit B. R. F. van Vlymen,
Lid van de Tweede Kamer der StGenl en T. W. J. Buys Zie no 16 van
beiden van dat Wapen tot Generaal Majoor, Comman heden bladz 220
dant der 3 Divisie Infanterie, den Kolonel
J. M. Campbell, Commandant van het Regt en bij
het 8 Regt tot Kolonel, Commandant van het Korps
den Luitenant Kolonel C. J. Vaillant, van
het 4 Regt. Infanterie, en om den rang van Ge
neraal Majoor te verleenen aan den gepension
neerden Kolonel den Grooten Staf J. L. N
baron Sirtema van Grovertuis, H M Adju
dant i b d en Grootmeester van H. D Huis. _-_ Besluit fiat
April 18 50/51 Rappt MD 14 April l. L31 Kabt, ter benoeming
/51 van de hierbij genoemde gepensionneerde
Kapiteins en den gepensionneerden Eerste Luite
nant Loudon van het Wapen der Infanterie
tot Reserve Kapiteins bij dat wapen, be
nevens bevordering bij het wapen der Infan
terie van eenige Eerste Luitenant van dat wapen tot Kapitein. _-_ Besluit fiat
April 18 52 Rappt MD 15 April l U31 Kabt, tot het op
/20 /7 non - activiteit stellen van de Kolonels
Jhr. C. K. van der Wijk en L. J. H. Ringeling
Commandanten onderscheidelijk van
het 3 Regt Infanterie en van het 3 Regt Huzaren
_-_ Besluit fiat en MD gemachtigd om afwijzend te beschikken
op het verzoek van der Luitenant Kolonel Ottenhoff
van den kapitein Scharten en van den Paardenarts
1 kl Schouten om toekenning eener hoogeren rang
bij pensionneering, met mededeeling aan de beide een
genoemden dat aan hun verzoek nteekening is gehouden.
___
Vervolg op bladz 586
============================================================
NL HaNa H2 7823 0639

page title: 0586 [L] Personeel der Armee - 1903/April/18 #22
 
586 Vervolg van bladz 585. 1903 Dm & No Personeel der Armee.
April 18 22 Rappt MD 9 April no 63, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van den
Reserve-Tweede-Luitenant D. J. van der Vij
ver, van het 7 Regt Infanterie, om eervol uit
slag uit den militairen dienst, met mede
deeling dat het hem vrij zal staan, om, indien
zijne maatschappelijke positie eene belemm
ring macht wezen, om te voldoen aan het be
paalde in art 3 punt 2 der wet op de Reserve
voor de Landmacht, zich te zijner tijd, met
een request tot H.M. te wenden, ten einde
van de in dat punt bedoelde opkomst onder
de wapenen te worden vrijgesteld
_-_ Fiat missive ___
April 23 23 Rappt MD 17 April l. F32 Kabt, om H.M wel
meenen te mogen vernemen omtrent de be
noeming van den Kapitein G. M. J. Turk
van het 3 Regt Veld Artillerie, tot Adjudant van dat Korps.
dant van dat Korps. _-_ Per missive MD medegedeeld dat bij
H M geen bedenkong en bestaan tegen de voorgestelde benoeming
April 24 48 Rappt MD 21 April l G30 Kabt, ter bevorderin
van Officieren bij de Wapens der Infanterie
der Cavalerie en der Artillerie en bij het
Personeel der Militaire administratie,
tot het op non-activiteit stellen van den Ko
lonel G. J. V. Vinkhuizen, Commandant
van het 4 Regt Vesting Artillerie en den Ka
pitein P. Baron Lewe van Middelstum van
het 2 Regt Infanterie, tot overplaatsing van Off
cieren bij het Regt Grenadiers en Jagers en bij
het Wapen der Artillerie, tot het verleenen van den rang van
Kolonel van den gepensionneerden Luitenant Kolonel
der Artillerie H. Seret, Lid van de Tweede Kamer der StGenl en
titulaire rang van Majoor aan den Kapitein S. P. Lindhout van
het 2 Regt Infanterie, onder Directeur der Topographische Inrich _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 587.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0640

page title: 0587 [R] Personeel der Armee - 1903/April/24 #52
 
Vervolg van bladz 586. 587
1903 Dm & Personeel der Armee.
[slechte regel]
April 24 52 Rappt MD 21 April l H 34 Kabt, tot het verlee
nen van eervol ontslag uit den Militairen dienst
op verzoek, aan den Kapitein H. S. Hordijk
van het 4e Regt. Infanterie. 
_-_ Besluit fiat  Zie 25 dezer n 4 bl. 221
April 24 25 Rappt MD 20 April l Q33 Kabt, om te be
palen dat de tot Generaal Majoor bij het Wa
pen der Infanterie bevorden Kolonel op non
activiteit B. R. F. van Vlijmen, van dat Wa
pen, zal worden gevoerd bij den Staf van
het Wapen der Artillerie en ter beschikking
zal zijn van den Minister van Oorlog. _-_ Besluit fiat
April 25 57 Rappt MD 23 April / 31 Juli no 49 / 66, om te bepalen dat
31 Juli 66 Aug 7 61 in afwijking van de bestaande bepalingen
de Reserve Tweede Luitenant J. G. Koene
van het 4 Regt Infanterie, sedert 22 Mei
1902 onder de wapenen, na afloop van
dien termijn nog in werkelijken dienst
zal blijven tot 22 Aug 1903. ___ 22 Aug 1904. _-_ Besluit fiat
April 27 54 Rappt MD 23 April l. Z34 Kabt, ter benoeming
bij den Staf van het Wapen der Artillerie, tot
Magazijnmeester bij het Magazijn te Wel
lemstad, den Kapitein W. J. C. B. Drooglever
Fortuyn, van het 4 Regt Vesting Artillerie. _-_ Besluit fiat
April 27 42 _-_ Per missive MD inlichting verzocht of er al
dan met thans nog vacatures bestaan in den offi
ciers rang bij het Regt Grenadiers en Jagers
Mei 1 7 Rappt MD 29 April l H36 Kabt (van der/ger. 27 April no 42 _-_ Notificatie ___ Vervolg op bladz 588
============================================================
NL HaNa H2 7823 0641

page title: 0588 [L] Personeel der Armee - 1903/Mei/2 #10
 
588 Vervolg va nbladz 587 1903 Dm Personeel der Armee.
1903 & No Personeel der Armee.
Mei 2 10 Rappt MD 27 April l. S35 Kabt, ter bevordering
resp. bij het 4 en bij het 8 Regt Infanterie tot
Kapitein, de Eerste-Luitenants W. H. C. Boel
laard en W. L. F. C. Ridder van Rappard
beiden van het Regt Grenadiers en Jagers _-_ Besluit fiat
Mei 4 36 Rappt MD 25 April no 121, kennisgeving van
het op non-activiteit stellen van den Eerste
Luitenant Jhr. J. C. A. van Haeften, Adju
dant bij het 4 Regt Infanterie. _-_ Notificatie
Per missive de bijl. teruggezonden aan MD
[slechte regel]
Mei 5 7 Rappt MD 25 April l O35 Kabt, om H.M. wel
meenen te mogen vernemen omtrent de be
noeming van den Ritmeester W. H. Piepers
van het 3 Regt Huzaren, tot Adjudant van dat Korps.
van dat Korps. _-_ Per missive MD medegedeeld dat bij
H.M. geene bedenking en bestaan tegen
de voorgestelde benoeming. ___
Mei 6 24 _-_ Per missive MD de toezending verzocht va
de bevordeelings lijsten van de hierbij geno
de Eerste Luitenants der Infanterie
Mei 11 79 Telegram van Graaf oBijlandt te Het Loo, om in
lichting hoe grrot het aantal vacatures in den
tenants rang is bij het Regt Grenadiers en Jagers
_ Medegedeeld dat er twee vacatures zijn
Mei 15 26 Rappt MD 8 Mei l. O Kabt, ger. 6 Mei no 24
Per missive MD de toezending verzocht
van een O.B. to overplaatsing bij het Regt
Grenadiers en Jagers van de Eerste Luitena
der Infanterie G. K. Muller en G. H. E. Dierkens
resp. van den Staf Infanterie en van het Instructie Bata
Mei 23 95 Rappt MD 19 Mei l V41 Kabt, ger. 15 Mei no 26 _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 589.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0642

page title: 0589 [R] Personeel der Armee - 1903/Mei/8 #27
 
Vervolg van bladz 588 589 1903 Dm & No Personeel der Armee.
Mei 8 27 Rappt MD 6 Mei L. W37 Kabt, tot het o.a. op non-acti
viteit stellen van den Kapitein E. E. H. Faure
van het 5 Regt Infanterie
_-_ Per missive MD gevraagd of er, in verband
met het in de nieuwsbladen voorkomen be
richt van het overlijden van boveng. Kapitein Zie 14 Mei 190
voor den Minister wellicht aanleiding be no 25 blad 590
staat tot eene wijziging van zijn voorstel
Mei 13 46 Rappt MD 9 Mei l. D 39 ger. 8 Mei no 27 tot het
/14 /14 op non activiteit stellen van de Eerste Luitenant J. G.
Haas van het 5 Regt Infanterie en F D Bezoet de Bie van het
1 Regt Veld Artillerie, benevens bevordering bij het Wapen der
Infanterie tot Kapitein, de Eerste Luitenant H M J. Sark en
A. Hogervorst en machtiging om afwijzen te beschikken
op het verzoek van den Kapitein P. Schaap, van het 2 Regt Infanterie om
toekenning bij pensionneering van den rang van Majoor
_-_ Besluit en machtiging fiat ____
Mei 8 48 Rappt MD 5 Mei l M37 Kabt, om met aan
vulling van het KB van 24 April 1903 no 48 bladz 586
te bepalen : 1 dat de bevordering van den Ma
joor R. H. O. Baron vander Capellen to Luite
nant Kolonel bij het 3 Regt Huzaren, moet
worden beschouwd als te hebben plaats gehad
met afwijzing van de bestaande organisatie
van hetWapen der Cavalerie, 2 Aat de
tot Luitenant - Kolonel bevorderde Majoors
L. G. Baron van Boetzelaar en Baron van
der Capellen, voornd. voorlopig het trakte
ment van Majoor zullen blijven genieten. _-_ Besluit fiat
Mei 8 49 Rappt MD 5 Mei l. O37 Kabt, ter benoeming
bij het Regt. Grenadiers en Jagers, tot Adjudant,
den Kapitein L. J. H. Habbema en den
Eerste-Luitenant J. A. van Nieuwland, beiden van het Korps. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 590.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0643

page title: 0590 [L] Personeel der Armee - 1903/Mei/9 #17
 
590 Vervolg vanbladz 589 Dm
1903 D & No Personeel der Armee.
Mei 9 17 Rappt MD 5 Mei l H37 Kabt, om machtiging om
den Eerste-Luitenant R. B. A. H. de Quay, van
het Regt. Grenadiers en Jagers, tijdelijk werkzaam
te stellen ten bureele van den Commandant
der 1 Divisie Infanterie. _-_ Fiat missive
Mei 11 59 Rappt MD 7 Mei no 5 om te bepalen dat de Re
serve Kapitein J. A. L. Roeloffs, van het 1 Reg
Infanterie, met ingang van 1 Mei 1903 voor
den tijd van zes weken voor den werkelijken dien
onder de wapenen zal comen. _-_ Besluit fiat
Mei 12 21 Rappt MD l. L38 Kabt, om H.M welmee
nen te mogen vernemen omtrent de benoe
ming van den Kapitein E. J. van de Pol van
het 8 Regt Infanterie tot Adjudant van dat Korps.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat
bji H.M. geene bedenkingen bestaan tegen bovenb benoeming.
Mei 12 22 Rappt MD 7 Mei no 6, om machtiging om
gunstigen zin te beschikken op het verzoek
van den Recerve Tweede Luitenant Schelte
Baron van Heemstra van het 1 Regt Huza
ren, om dit jaar te worden vrijgesteld van
opkomst onder de wapenen tot het volbreng
van werkelijken dienst, waartoe hij verplicht
is ingevolge het bepaalde van het Sedert gew
Zie de K/B van 12 Octb 1996 no 36
_-_ Per missive MD medegedeeld dat H.
M zich vereenigt met de strekking van het rapport. ___ Vervolg op bladz 591.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0644

page title: 0591 [R] Personeel der Armee - 1903/Mei/12 #23
 
Vervolg van bladz 590 591 Dm
1903 Dm & Personeel der Armee.
No
Mei 12 23 Rappt MD 7 Mei no 4, om machtiging om
den Eerste Luitenant Jhr W. Laman Trip 
van het Regt Grenadiers en Jagers aan te wijzen
ter detacheering bij de Normaal-Schietschool
tot het deelnemen aan den herhalingscursus
C. voor gymnastiek, schermen en zwemmen
die van 25 Juni - 25 Aug a.s aan genoem
de Inrichting wordt gehouden. _-_ Fiat missive.
Mei 13 47 Rappt MD 9 Mei l C31, om aan den Reserve
Tweede-Luitenant Jhr E. A. van Beresteyn
van het 5 Regt Infanterie, op zijn verzoek
een eervol ontslag uit den Militaire dienst te verleenen.
_-_ Besluit fiat ___
Mei 14 25 Rappt MD 9 Mei l. D39 Kabt, ger. 8 Mei 1903 no 27 bladz 589
houdende toezending van een nader rapport aan
H M en een gewijzigd ontw. besluit en et verzoek
om terugzending van het eerst aangeboden O.B.
_-_ Per missive het O.B. aan MD teruggezonden ___
Mei 15 12 Rappt MD 11 Mei, l. Q39 Kabt, om machtiging
om den Majoor Jhr L. C. van den Brande
ler, van het Regt Grenadiers en Jagers, te de Zie 27 Mei 1903
tacheeren bij het Dept. van Oorlog, in afwach 3 bladz 592
ting van zijne aanwijzing tot Hoofd der
III Afdeling van dat dept.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat
H. M. de afvraagde machtiging verleent
Mei 15 43 Rappt MD 11 Mei no 142, om aan de Eerste Lui
tenants op non-activiteit J. C. A. Bos Sulpke
en N. M. H. Doppler, respectievelijk van het Wapen
der Infanterie en van dat der Artillerie, op hun ver
zoek een eervol ontslag uit den militairen dienst
te verleenen _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 592.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0645

page title: 0592 [L] Personeel der Armee - 1903/Mei/18 #29
 
592 Vervolg van bladz 591. 1903 Dm & No Personeel der Armee.
Mei 18 29 _-_ Per missive MD verzocht wel in overwe
ging te willen nemen of de door den Tweede
Luitenant Jhr. J. W. Godin de Beaufort, van
het 1 Regt Cavalerie, met goed gevolg vol
brachte afstandsrit Amsterdam - Weenen.
aanleiding zou kunnen geven om een voor
stel te doen, ter bevordering van genoem
den Officier, of ter verleening eener onder scheiding
Juni 3 48 Rappt MD 27 Mei l. X44 Kabt, ger. 18 Mei no 29
_-_ Per missive MD gemachtigd overeenkomstig zijn rappt te handelen.
Aug 4 42 Rappt MD 28 Juli l. U60 Kabt, ger. 3 Juni no 48 met
voorstel om aan genoemden Luitenant 's Ministers te
met aanteekening in de beoordeelings lijst en
vredenheid te betuigen met vermeldins in de Alg Ordens voor het
_-_ Per missive MD medegedeeld det HM zich heeft vereenigd met 's Ministers voorstel ___
Mei 20 50 Rappt MD 16 Mei no 2, kennisgeving van het
in activiteit herstellen van den Eerste-Luite
nant der Artillerie F. H. Abbing en wel bij het Regt Veld Artillerie. _-_ Notificatie
_-_ Mei 22 26 Rappt MD 18 Mei no 5 tot het op non-activi
teit stellen van den Generaal-Majoor B. R. F.
van Vlijmen, van den Staf der Infanterie. _-_ Besluit fiat
Mei 27 62 Rappt MD 26 Mei l. J44 Kabt, ter bevordering
tot Kapitein bij het 7 Regt Infanterie de Eerste
Luitenant A. S. de Jongh, van het Korps en G. H
C. Cramer, van den Staf ven het Wapen _-_ Besluit fiat
Mei 27 63 Rappt MD 25 Mei l. X43, tot het op non-activite
stellen den Kolonel G. J. W. Koolemans Bey
Commandant van het 5 Regt Infanterie en ter
benoeming tot Kolonel, Commandant van het 5 Regt
fanterie den Luitt Kolonel van den Generalen Staf
W. A. T. de Meester, Hoofd der II afdl pt van Oorlo
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 593.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0646

page title: 0593 [R] Personeel der Armee - 1903/Mei/27 #73
 
Vervolg van bladz 592. 593 Dm
1903 & No Personeel der Armee.
Mei 27 73 Rappt MD 19 Mei l. Xo 41 Kabt, ter benoeming
bij het 1e Regt Infanterie, tot Majoor, den Kapi
tein J. H. N. Bernelat Moeus, van het 3 Regt _-_ Besluit fiat
Mei 27 74 Rappt MD 19 Mei I. Y41 Kabt, ter benoeming
van den gep Eerste Luitenant H. Janssen van Zie 17 Aug 190
het 7e Regt. Infanterie, ter Reserve Eerste Lui N 41 Bladz 60. tenant bij dat Regt. _-_ Besluit fiat
Mei 28 28 Rappt MD 23 Mei I. S45 Kabt, om H.M. welmeenen
te mogen vernemen omtrent de benoeming van
den Kapitein A.J.P.A. de Vries, van het 2e Regt
Infanterie, tot Adjudant van dat Korps.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat hij H.M.
geene bedenkingen bestaan tegen bovenb benoeming
Mei 28 29 Rappt MD 23 Mei I. R43 Kabt, om machtiging
tot verlenging der detacheering bij het Dept
van Oorlog van der Eerste Luitenant J.H. Zie 24 Feb 1903
Crena Uiterwijk, van het Regt Grenadiers no 44 bladz 578 en Jagers. _-_ Fiat missive
Mei 29 46 Rappt MD 25 Mei no 13, kennisgeving van
het activiteit herstellen van den Ka
pitein der Artillerie G. P. Bouter en wel
bij het 3 Regt Vesting Artillerie. _-_ Notificatie
Juni 10 47 Rappt MD 4 Juni no 3, kennisgeving der
verlenging met een jaar van der non-activi
teit van den Eerste Luitenant der Infanterie K. Koning. _-_ Notificatie ___ Vervolg op bladz 594.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0647

page title: 0594 [L] Personeel der Armee - 1903/Juni/12 #54
 
594 Vervolg van bladz 593 1903 Dm & No Personeel der Armee.
Juni 12 54 Rappt MD 9 Juni l A47 Kabt, ter bevordering
bij het Regt. Grenadiers en Jagers tot het Luite
nant-Kolonel, den Majoor F. Tonnet van het Korps _-_ Besluit fiat
Juni 15 45 Rappt MD 10 Juni no 73, om aan den Reserve
Tweede Luitenant S. Lioni, van het 7 Regt
Infanterie op zijn verzoek, een eervol ont
slag uit den militairen dienst te verleenen
_-_ Besluit fiat ___
Juni 16 29 Rappt MD 9 Juni no 124, om het hierbij gevoegd
aan H M gericht request van den Reserve
Tweede Luitenant D. J. van der Vijver va
het 7 regt Infanterie, houdende verzoek
hem voor het loopende jaar vrijstelling van
opkomst onder de wapenen te verleenen,
te zenden aan MD ten einde daarop gun
stig te beschikken. _-_ Fiat
_-_ at 
het adres te brengen op de agenda der requesten 
___
Juni 17 7 Rappt MD 12 Juni l. W47 Kabt, kennisgeving
van het in activiteit herstellen van den Eerste
Luitenant der Cavalerie J. J. Neuman
en wel bij het 2 Regt Huzaren. _-_ Notificatie
Juni 17 32 Rappt MD 12 Juni l. X47, Kabt, tot het op non
activiteit stellen van den Majoor J. Vos, van het 5 Regt Infanterie. _-_ Besluit fiat
Juni 19 53 Rappt MD 15 Juni no 198, kennisgeving der verlen
ging met een jaar van de non-activiteit van den
Eerste Luitenant der Cavalerie J. M. H. ten Kate _-_ Notificatie ___ Vervolg op bladz 595.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0648

page title: 0595 [R] Personeel der Armee - 1903/Juni/22 #43
 
Vervolg van bladz 594 595
1903 Dm & No Personeel der Armee.
Juni 22 43 Rappt MD 15 Juni no 199, om machtiging tot
mededeeling aan den gepensionneerden Ma
joor Magazijnmeester D. J. Holsheimer en den
gepensionneerden Kapitein kwartiermeester
A. Fedder, dat van hun verzoek respectievelijk
strekkende tot het bekomen van den rang van
Luitenant-Kolonel en van dien van Majoor
aanteekening is gehouden ten einde daarop
te gelegener tijd te kunnen letten. _-_ Fiat missive
Juni 22 102 Rappt MD 16 Juni no 172, kennis geving der
verlenging met een jaar van de non-activiteit
van den Eerste - Luitenant der Infanterie H.
W. J. Dutry van Haeften.
_-_ Notificatie
Juni 24 28 Rappt MD 19 Juni l. U49 Kabt, tot het op non-
activiteit stellen van der Kapitein G. M. J.
Turk. Adjudant van het 3 Regt Veldartillerie
met eervolle ontheffing uit zijne betrekking
van adjudant en ter bevordering van Offi
cieren bij het Wapen der Infanterie en bij dat der Artillerie. _-_ Besluit fiat
Juni 24 27 Rappt MD 20 Juni l. V49 Kabt, om in zijnen rang
over te plaatsen bij den Generalen Staf, als Hoofd
der II afdl van het Dept van Oorlog, den Majoor Jhr
L. C. van den Brandeler, van het Regt Grenadiers en Jagers.
_-_ Besluit fiat Juni 25 27 _-_ Per missive MD de toezending verzocht van een O.B. waarbij  Zie 30 Mei 190
de Kapitein J.C. Verspeyck Mijnssen, van het Regt Grenadiers n 74 bladz 675
en Jagers wordt bevorderd tot Majoor bij dat Regt en de Kapi
tein H.F.C. Baron van Omphal Mulert, van het 3e Regt Infanterie
wordt overgeplaatst bij het Regt Grenadiers en Jagers
Juli 3 48 appt MD 29 Juni l. J.52, der: 25 Juni no 27. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 596.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0649

page title: 0596 [L] Personeel der Arme - 1903/Juni/26 #1
 
596 Vervolg van bladz 595. Dm
1903 & No Personeel der Arm.
Juni 26 1 Rappt MD 23 Juni No 168, met aan Z. E ge
richt request van den Reserve-Tweede-Luite
nant H. W. Bleeker, van het 5 Regt Infanterie
houdende verzoek om dit jaar voor niet langer
dan eene maand onder de wapenen te wor
den geroepen en wel van 4 Juli as tot en met
3 Aug d a v met voorstel dat request aan
        Aug a met voorstel dat reques aan
		hem terug te zenden	ten einde daarop in
		gunstigen zin te kunnen beschikken.
		_-_ Fiat missive het request aan
MD teruggezonden.
		Juni 30 23 Rappt MD 22 Juni no 122, met een adres van
		den Reserve Tweede-Luitenant J.H. Driels[-]
		ma, van het Regt Grenadiers en Jagers hou[-]
		dende verzoek om eervol ontslag als zoodanig
        den verzoek om ervol ont ag als zoo anig 
        en om hem te benoemen tot Reserve-Officier 
		van Gezondheid; met voorstel dat request
		aan MD terug te zenden ten einde afwijzend
		te beschikken op het eerste gedeelte van
		het verzoek en in verband daarmede het in 
		de tweede plaats gedaan verzoek buiten 
		beschouwing te doen blijven.
_-_ Per missive het request teruggezonden
		aan MD met mededeeling dat H.M. zich 
		met het voorstel heeft vereenigd.
		___
		Juni 30 71 Rappt MD 23 Juni no 179, mededeeling van
		het in activiteit herstellen van de Luite[-]
		nant Kolonel J.C. Buytendijk van het Wa[-]
pen der Infanterie en wel bij het 5e Regt Infan[-]
		terie met bestemming voor het bevel over
		het 2e Bataljon van dat Korps. 
		_-_ Notificatie
		___
		Vervolg op bladz 597.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0650

page title: 0597 [R] Personeel der Armee - 1903/Juli/1 #18
 
Vervolg van bladz 596 597
1903 Dm & No Personeel der Armee.
Juli 1 18 Rappt MD 24 Juni l. X50 Kabt, om machtiging
om den Eerste-Luitenant L. F. T. Vogel van het
Regt Grenadiers en Jagers, van 1 Febr tot 1 Novb
1904, werkzaam te stellen onder de bevelen
van den Chef van den Generalen Staf. _-_ Fiat missive
Juli 1 71 Rappt MD 25 Juni no 141, kennis geving van
het in activiteit herstellen van den Eerste
Luitenant op non-activiteit H. van Dru
nen van het Wapen der Infanterie en wel
bij het 8 Regt. van het Wapen. _-_ Notificatie
Juli 2 26 Rappt MD 26 Juni l. P54 Kabt, om H.M. wel
meenen te mogen vernemen omtrent de be
noeming van den Kapitein P. A. T. Zani
no, van het 1 Regt. Infanterie tot Adju
dant van het op te richten 9 Regt In
fanterie.
fanterie.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat
H M geene bedenkingen heeft tegen de voorgestelde benoeming.
Juli 2 50 Rappt MD 27 Juni no 170, tot vaststelling
van de tijd waarop de hierbij genoemde
reserve officieren bij hun korps voor
den werkelijken dienst onder de wapenen
zullen komen.
_-_ Besluit fiat
Juli 4 13 Rappt MD 29 Juni l. K52 Kabt, om H.M. welmee
nen te mogen vernemen omtrent de benoe
ming van den Kapitein A. van Doorninck
van het 3 Regt Veld-Artillerie tot Adju
dant van dat Korps.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat H M. geene be
dankingen heeft tegen de voorgestelde benoeming.
___
Vervolg op bladz 598.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0651

page title: 0598 [L] Personeel der Arme - 1903/Juli/9 #31
 
598 Vervolg van bladz 597.
1903 D & Personeel der Armee.
1903 No
Juli 9 31 Rappt MD 4 Juli l. E54 Kabt, om te bepalen
dat de Kapitein der Infanterie C. A. den Beer
Poortugael Barendregt, thans op non-acti
viteit voor den tijd van een jaar en buiten be
zwaar der schatkist met ingang van 13 Juli
1903 geacht zal worden op non-activiteit
te zijn ter zake van tijdelijke ongesteldheid
en dat de ouderdom in rang van genoemden
Kapitein, mede met ingang van 13 Juli 1903
zal rekenen van 29 Mei 1902.
_-_ Besluit fiat
Juli 13 43 Rappt MD 8 Juli n0 132 om den Eerste - Luite
nant W. Tinkelenberg van den Staf der Infan
terie, werkzaam bij de Cadettenschool op
zijn verzoek, een eervol ontslag uit den
militairen dienst te verleenen en hem vo
den tijd van vijf jaren te benoemen tot
Reserve Eerste Luitenant bij het 1 Regt 
Infanterie
Infanterie _-_ Besluit fiat
Juli 13 53 Rappt MD 8 Juli no 134, kennisgeving der
verlenging met een jaar van de non-activi
teit van den Eerste-Luitenant der Artillerie
K. E. Moens.
_-_ Notificatie
_-_
Juli 14 34 Rappt MD 10 Juli l. T55 Kabt, ter bevorderi
van eenige Officieren bij het Wapen der In
fanterie en bij het personeel der Militair
Administratie.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 599
============================================================
NL HaNa H2 7823 0652

page title: 0599 [R] Personeel der Arme - 1903/Juli/18 #24
 
Vervolg van bladz 598 599
Dm
1903 D & No Personeel der Armee
Juli 18 24 Rappt MD 13 Juli l. Q56 Kabt, tot het op non-
activiteit stellen van den Kolonel W. P. Boo
gaert Commandant van het 1 Regt Huzaren
den Majoor J. J. P. Slinkers, Commandant
van het Korps Torpedisten en den Eerste Lui
tenant J. C. Stoets, van het 8 Regt Infanterie
_-_ Besluit fiat
Juli 18 26 Rappt MD 13 Juli no 125 om den Eerste Lui
nant op non - activiteit H. C. van Capelle,
van het Wapen der Infanterie, op zijn verzoek
een eervol ontslag uit den militairen
dienst te verleenen.
_-_ Besluit fiat
_-_
Juli 22 79 Rappt MD 17 Juli no 109, om aan den Reserve
Tweede-Luitenant P. Muller, van het 8 Regt
Infanterie, op het daartoe door hem gedaan
verzoek, een eervol ontslag te verleenen uit
den militairen dienst.
_-_ Besluit fiat
_-_
Juli 23 63 Rappt MD 14 Juli l. A57 Kabt, ter benoeming
van eenige Cadets tot Tweede Luitenant
bij de Wapens der Infanterie, der Cavalerie en
der Artillerie.
_-_ Besluit fiat
_-_
Juli 25 49 Rappt MD 21 Juli l. B59 Kabt, ter benoeming
tot Kolonel Commandant van het 9 Zie 15 Aug
Regt Infanterie, den Luitenant - Kolonel 1903 no 30
van den Generalen Staf R. G. Moerbeek bladz 602
_-_ Besluit fiat
Juli 27 52 Rappt MD 22 Juli l. K59 Kabt, ter bevordering
van Officieren bij het Wapen der Artillerie
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 600.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0653

page title: 0600 [L] Personeel der Armee - 1903/Juli/10 #21
 
600 Vervolg van bladz 599.
1903 Dm & Personeel der Armee.
1903 No
Juli 10 21 Rappt MD 4 Juli l. V53 Kabt, tot vast
[slechte regel]
stelling van de regeling van de opleiding
en de benoeming van ingelijfden bij de
militie telend tot den Officiers rang
bij het Wapen der Infanterie, zoomede
tot regeling van de opleiding voor be
vordering van militie officieren bij
dat Wapen.
dat Wapen.
_-_ Per missive MD nadere inlichtingen
gevraagd
gevraagd.
Juli 17 1 Rappt MD 15 Juli l. J57 Kabt / aan dir/ger 10 Juli
Per missive MD in overgewing ge
geven de Kabt missive dd. 10 dezer no 21
te beantwoorden met een van H.M.
gericht rappt.
gericht appt.
Juli 27 53 Rappt MD 22 Juli l. O59 Kabt ger. 17 Juli no 1
_-_ Besluit fiat tot
vaststelling van voorloopige regeling
Staatsblad no 249
[slechte regel]
============================================
[slechte regel] 
Juli 27 60 Rappt MD 24 Juli la C60 Kabt, tot het op n
[slechte regel]
activiteit stellen van den Majoor J. J
van Dam, van den Staf der Artillerie
_-_ Besluit fiat
Juli 29 7 Rappt MD 27 Juli l. J60 Kabt, ter bevorder
van eenige Tweede Luitenants van de Wa
pens der Infanterie, der Cavalerie en der
Artillerie tot Eerste Luitenant bij die
Wapen.
_-_ Besluit fiat
Juli 30 5 Rappt MD 27 Juli l. O60 Kabt, om den gepensio
neerden Kapitein L. J. L. Schas, van het Regt
Grenadiers en Jagers te benoemen tot Reser
Kapitein bij dat Korps.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 601.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0654

page title: 0601 [R] Personeel der Armee - 1903/Juli/31 #39
 
[slechte regel]
Vervolg van bladz 600 601
Dm & Personeel der Armee.
1903 & No
Juli 31 39 Rappt MD 24 Juli no 181, tot het verleenen
van vergunning aan den Eerste-Luitenant
op non-activiteit F. D. Bezoet de Bie
[slechte regel]
van het Wapen der Artillerie op zich gedu
rende zijne non-activiteit in het buiten
land op te houden
land op te houden
_-_ Besluit fiat
___
Aug 5 34 Rappt MD 30 Juli l. H61 Kabt, ter bevordering
bij het Wapen der Artillerie tot Majoor, den Ka
pitein C. G. Boonzajer en tot Kapitein den
Eerste Luitenant H. C. Chr Hackstroh, beiden
van het Wapen.
_-_ Besluit fiat 
_-_
Aug 7 26 Rappt MD 1 Aug l. U61 Kabt, om H.M. wel
meenen te mogen vernemen omtrent de
benoeming van den Kapitein W. F Hart
man van het 3 Regt Infanterie tot Adju
dant van dat Korps
dant van dat Korps
_-_ Per missive MD medegedeeld dat H
M. geen bedenkingen heeft tegen de voor
gestelde benoeming.
___
Aug 8 49 Rappt MD 4 Aug l. Z61 Kabt, om den gepen
sionneerden Kapitein S. C. Muller van
het 4 Regt. Infanterie te benoemen tot Reserve
Kapitein bij het 7 Regt van dat Wapen
_-_ Besluit fiat
Aug 8 51 Rappt MD 3 Aug no 241, om aan den
Tweede Luitenant op non-activiteit J.
[slechte regel]
H T. van Kervel, van het Wapen der In
fanterie, op zijn verzoek, een eervol ontslag
uit den militairen dienst te verleenen
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 602.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0655

page title: 0602 [L] Personeel der Armee - 1903/Aug/11 #29
 
602 Vervolg van bladz 601
Dm
1903 D & No Personeel der Armee
Aug 11 29 Rappt MD 6 Aug l. J62 Kabt, om in zijn
rang over te plaatsen bij het 7 Regt Infa
terie den Luitenant Kolonel van den g
neralen Staf H. C. A. Neeteson, onder
eervolle ontheffing uit zijne betrekking
Chef van den Staf in de Stelling van Amsterdam.
Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Aug 12 16 Rappt MD 6 Aug l H62 Kabt, kennis g
ving van het op non activiteit stellen
van den Eerste Luitenant J. W. Gefken v
het 6 Regt Infanterie.
_-_ Notificat
_-_
Per missive de bijl teruggezonden aan
___
Aug 13 30 Rappt MD 14 Aug l X64 Kabt, om mac
w 17 24 ging om den Luitenant Kolonel C. P. de
van den Generalen Staf, den 20 Aug as
Leeuwarden te detacheeren ten einde in
wachting van nadere beschikking op
treden als Commandant van het 9 Re
Infanterie ten vervanging van den Bij
van 25 Juli jl no 491, tot Kolonel Comm
dant van dat regiment benoemden Luiten
Kolonel van den Generalen Staf R. G. Moerbeek
_-_ Per missive MD medegedeeld dat
_-_
volgens ontvangen telegrafisch bericht
H M zich met 's Ministers voorstel
vereenigd. De beoordeelings lijst van Lui
Kolonel de Veer teruggezonden.
___
Aug 15 48 Rappt MD 11 Aug no 411, om aan den
Eerste-Luitenant P. J. Boogaert van
het 3 Regt Infanterie, op zijn verzoek, e
eervol ontslag uit den militairen dien
te verleenen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 603.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0656

page title: 0603 [R] Personeel der Armee - 1903/Aug/17 #41
 
Vervolg van bladz 602. 603
Dm
1903 Dm & Personeel der Armee.
1903 No
Aug 17 41 Rappt MD 11 Aug l. Q63 Kabt, tot intrekking
van het KB van 27 Mei 1903 no 74 / voor zoowel / bladz 593
de Eerste Luitenant H. Janssen van het 7
Regt Infanterie betreft en te bepalen dat
die officier geacht zal worden gedurende
den tijd, door hem krachtens genoemd KB
in het genot van pensioen doorgebracht
op zij verzoek en zonder bezwaar der Schat
kist op non - activiteit te zijn geweest
zullende zijn ouderdom in rang in verband
daarmede voortaan gerekend worden van
17 mei 1896.
_-_
Aug 17 37 Rappt MD 13 Aug l. B64 Kabt, ter bevor
[slechte regel]
dering van Officieren bij het Wapen der
Infanterie en bij dat der Cavalerie; tot
het op non - activiteit stellen van den Ma
joor M. van Kuyk, van het 1 Regt Huzaren
om in afwijking van de bestaande bepalin
gen, het bevel over de Rij en Hoefsmidschool
op te dragen van den Ritmeester A. J. P.
Metelerkamp, onder genot eener jaar
wedde van f 3000 en om den Luitenant
Kolonel op non activiteit L. G. Baron
van Boetzelaer van het Wapen der Ca
valerie en den Luitenant Kolonel R. H.
O. Baron van der Capellen van het 3e Regt.
Huzaren, in het genot te stellen van
het aan hunnen rang verbonden trak
tement.
_-_ Besluit fiat
Aug 18 44 Rappt MD 14 Aug l. T64 Kabtm ter bevordering
van eenige Majoors, tot Luitenant - Ko
lonel bij het Wapen der Infanterie.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 604
============================================================
NL HaNa H2 7823 0657

page title: 0604 [L] Personeel der Armee - 1903/Aug/19 #43
 
604 vervolg van bladz 603
1903 Dm & No Personeel der Armee
Aug 19 43 Rappt MD 14 Aug l. U64 Kabt. om H.M wel
meenen te mogen vernemen omtrent de
ten rapporte voorgestelde aanvulling
van vacatures in den Officiersrang
bij het Regt Grenadiers en Jagers en
om den Minister in kennis herstellen met
den naam van den Kapitein die HD zou
wenschen te bestemmen voor eene over
plaatsing, ter aanvulling van de bij da
regt bestaande vacature in dien rang
_-_ Per missive MD medegedeeld da
H M zich heeft vereenigd met het
voorstel betreffende de aanvulling
van vacatures in den Officiersrang
bij het Regt Grenadiers en Jagers.
Zie 31 Aug 1903 no 19 bladz 606.
" 30 Novb 1904 no 49 . 166
Aug 20 19 Rappt MD 17 Aug la K65 Kabt, om den Eer
Luitenant C. L. L. Beerstecher, van het
2 Regt Infanterie, op zijn verzoek, een ee
vol ontslag uit den militairen dienst te
verleenen en zulks onder geheele onthef
van de nog op hem rustende verplichting om
verder als reserve Officier ter beschikking
te blijven.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 605.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0658

page title: 0605 [R] Personeel der Armee - 1903/Aug/21 #8
 
Vervolg van bladz 604 605
1903 Dm & No Personeel der Armee.
Aug 21 8 Rappt MD 15 Aug no 118, om machtiging om aan
den Adjudant-Onderofficier H. J. Scheffer,
bij het 2 Regt Vesting Artillerie, namens
H.M. te doen kennen dat zijn request, zouden
de verzoek om ontslag uit den dienst met
toekenning van pensioen, buiten verdere
behandeling zal worden gelaten
_-_ Fiat missive
Aug 22 28 Rappt MD 17 Aug no 249, daarbij in overwe
ging gevende om gunstig te beschikken aan den Min
op een request van den Reserve - Tweede van Oorlog geric
Luitenant H. Hartmann van het 1
Regt Huzaren houdende verzoek om hem
voorloopig uitstel te verleenen van op
koms onder de Wapen.
oms onder de Wapen.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat
H.M zich met het voorstel heeft veree
nigd en het request teruggezonden
ten einde daarop de voorgestelde
beschikking te nemen.
Aug 26 27 Rappt MD 22 Aug no 314, om te bepalen dat
de Reserve Tweede Luitenant P. J. van San
ten, van het Regt Grenadiers en Jagers den
werkelijken dienst van zes achtereenvolgen
de weken waartoe hij in 1903 verplicht
is, zal mogen volbrengen in 1904.
_-_ Besluit fiat
Aug 26 35 Rappt MD 21 Aug no 215, kennis geving der
verlenging met een jaar van de non-acti
viteit van den Eerste Luitenant der Ar
tillerie W. L. van Warmelo.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 606
============================================================
NL HaNa H2 7823 0659

page title: 0606 [L] Personeel der Armee - 1903/Aug/29 #41
 
606 Vervolg van bladz 605
1903 Dm & No Personeel der Armee. 
Aug 29 41 Rappt MD 27 Aug l. D63 Kabt, ter bevord
van Officieren bij het Wapen der Infanterie. _-_ Besluit fiat
Aug 31 19 _-_ per missive MD de toezending verzocht
van de beoordeelingslijsten van de hierbij
genoemde Majoors en Kapiteins der
Infanterie
Infanterie
Sept 10 21 Rappt MD 2 Sept l. M69 Kabt ger. 31 Aug no 19
Per missive MD de toezending verzoc
van een O.B houdende overplaatsing va
den Majoor R. Froger, van het 4 Regt 
fanterie en van den Kapitein Jhr. E. A. L. Ge
Deynoot van het 3 Regt Infanterie bij
Regt Grenadiers en Jagers. De bijlagen
teruggezonden
teruggezonden
Sept 17 52 Rappt MD 14 Sept l. F Z2 Kabt, ger. 10 Sept no 21
houdende boveng. overplaatsing benevens bevordering
officieren bij het Wapen der Infanterie
_-_ Besluit fiat
___
Sept 2 105 Rappt MD 27 Aug l. X64 Kabt, om HM we
meenen te mogen vernemen omtrent de beno
ming van den Ritmeester J. M. H. van Le
veld van het 3 Regt Huzaren tot Adjuda
van dat Korps.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat H.
geene bedenkingen heeft tegen de voorges
de benoeming. De bijl. teruggezonden
___
Aug 25 31 Rappt MD 21 Aug l. J66 Kabt, ter bevorderi
van Officieren bij de Wapen der Infanterie
en bij dat der Artillerie en benoeming va
den Kolonel Commandant van het nieuw
opgerichte 9 Regt Infanterie
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 607.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0660

page title: 0607 [R] Personeel der Armee - 1903/Sept/9 #38
 
Vervolg van bladz 606 607
Dm
1903 & No Personeel der Armee.
Sept 9 38 Rappt MD 4 Sept no 354, om aan den Tweede
Luitenant op non-activiteit T. de Jongh
van Arkel, van het Wapen der Artillerie op
zijn verzoek eervol ontslag uit den militai
ren dienst te verleenen en hem voor den tijd
van vijf jaren te benoemen tot reserve-eerste
luitenant bij het 2 Regt Vesting Artilelrie
_-_ Besluit fiat
_-_
Sept 9 40 Rappt MD 5 Sept no 197, om te bepalen, dat
in afwijking van het daaromtrent vastgestelde
de Reserve Tweede-Luitenant E. van Kam
men, van het 4e Regt Infanterie na afloop 
		van zijn thans loopend verblijf onder de
		wapenen en op 11 Sept as. nog tot 30 Sept 1903
		in werkelijken dienst zal blijven.
_-_ Besluit fiat
Sept 10 60 Rappt MD 5 Sept l. W69 Kabt ter benoeming
van eenige Sergeanten tot Tweede Luitenant
bij het Wapen der Infanterie en tot Tweede
Luitenant Kwartiermeester.
_-_ Besluit fiat
_-_
Sept 12 20 Rappt MD 7 Sept l. K40, tot het op non-activi
teit stellen van den Kapitein H. L. van Oordt
va het Regt Veld Artillerie en ter bevordering
van het 2e Regt Veldartillerie en ter bevordering 
		bij genoemd Regt tot Kapitein, den Eerste Lui[-]
		tenant P.C.K.W.L. Pabst, van het 3e Regt
		Veldartillerie
_-_ Besluit fiat
		___
		Sept 18 34 Rappt MD 15 Sept la L72 Kabt, om machtiging tot
		verbetering ener schrijffout in bovenstd K.B.
		_-_ Fiat missive het KB toegezonden aan MD
		Sept 21 48 Rappt MD l. P73 Kabt, (aan Dir) ger. 18 Sept n 34
		_-_ Notificatie
		het verbeterd KB op te leggen in het archief
		__
		Vervolg op bladz 608.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0661

page title: 0608 [L] Personeel der Armee - 1903/Sept/15 #31
 
608 Vervolg van bladz 607.
m
D & Personeel der Armee.
1903 No
Sept 15 31 Rappt MD 11 Sept l. P71 Kabt, om HM welmeenen
te mogen vernemen omtrent de benoeming van
den Kapitein D. A. M. G. Plancker, van het 3
Regt Vesting Artillerie, tot Adjudant van
_-_ Per missive MD medegedeeld dat HM
geene bedenkingen heeft tegen de voorgestelde
benoeming. De bijl. teruggezonden.
___
Sept 16 33 Rappt MD 11 Aug no 356, aanbieding van ee
rapport nopens de detacheering van den Eers
Luitenant der Cavalerie Jhr H. A. van Rei
gersberg Versluys, thans Ordonnans Offi
cier H.M. de Koningin, bij de Militaire
Rijschool te Weenen.
_-_ Notificatie
Per missive het rapport teruggezonden van MD
___
Sept 17 53 Rappt MD 14 Sept l E 72 Kabt, kennis geving
van het op non-activiteit stellen van den Kapi
tein der Infanterie A. J. C. de Bruyn, Admi
nistrateur van het Militair Hospitaal te
Breda en ter benoeming van den Kapitei
H. J. Garjeanne, van het 2 Regt Infanteri
tot Administrateur van het Militair Hospitaa
te Breda.
_-_ Besluit fiat
_-_
Sept 23 30 Rappt MD 21 Sept l. l74 Kabt, ter bevordering
bij het Wapen der Infanterie van eenige Twee
de Luitenants tot Eerste-Luitenant.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 609.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0662

page title: 0609 [R] Personeel der Armee - 1903/Aug/17 #23
 
Vervolg van bladz 608 609
1903 Dm & No Personeel der Armee.
Aug 17 23 Rappt MD 6 Aug l. K62 kabt, met voorstel om ter
gelegenheid van H.M. as verjaardag een O.B.
te mogen aanbieden tot het toekennen eener ti
tulaire rangsverhooging aan de hierbij ge
noemde gepensionneerde en actief dienende
officier
Officier
_-_ Fiat missive met mededeeling dat HM.
bij die gelegenheid ook aan H D adjudant in bd.
Jhr. W. F H. van de Poll, gepensionneerd Ko
lonel, den rang wenscht te verleenen van
Generaal Majoor
Generaal Majoor
Aug 21 11 Rappt MD 15 Aug l. D65 Kabt, met voorstel om
ook aan den Luitenant - Kolonel op non - activiteit
R. de Jongh, van het Wapen de Genie, met ingang
van 16 Sept e. k onder toekenning van pensioen,
eervol ontslag uit den militairen verleend, met
ingang op dien datum, den rang te verleenen
van Kolonel.
_-_ Fiat missive
Aug 27 22 Rappt MD 22 Aug l. D67 Kabt, ger. 17/21 Aug no 23/11
_-_ Belsuit fiat
_-_
w 27 24 _-_ Per missive het KB toegezonden aan MD met mede
deeling omtrent de plaatsing daarvan in de Staatscourant
Sept 7 18 Rappt MD 3 Sept no 252 / aan Dir/ houdende terugzending aan
bovenst K.B. met mededeeling dat het in de Staatscou
rant is geplaatst van 30/31 Aug e 1 Sept 1903
_-_ Notificatie
_-_ Notificatie
het K.B. op te leggen in het archief
___
Sept 28 7 Rappt MD 22 Sept no 278, om aan den Reserve
Tweede-Luitenant J. P. W. Schellekens, van het
2 Regt Infanterie, een eervol ontslag te ver
leenen uit den militairen dienst
_-_ Besluit fiat
Octb 3 2 Rappt MD 26 Sept l R75 Kabt, machtiging tot verlenging
der detacheering van den Eerste Luitenant M. M. Eyssel van
het Regt Grenadiers en Jagers, ten bureele van den Inspecteur
van het Militair Ondewijs, met een jaar.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 674
============================================================
NL HaNa H2 7823 0663

page title: 0610 [L] Militaire Verloven - 1903/Jan/2 #45
 
610
1903 Dm & No Militaire Verloven
Jan 2 45 Rappt MD 27 Decb no 44, tot het verleene
van buitenlandsch verlof aan de hierbij
genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
Jan 3 16 / Rappt MD 29 / 31 Decb no 16 / 551 als boven en tot goedke
en ring dat het verlof naar Parijs voor den Kapitein
20 Wudemann voorloopig door den Minister van
Oorlog is verleend.
Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat
___
Jan 6 16 Rappt MD 2 Jan no 24, als boven aan de hier
bij genoemde officieren.
_-_ Besluit fiat
Jan 8 36 Rappt MD 3 Jan no 39, als boven aan den
Tweede - Luitenant G. H. Vurtheim, van
het 3 Regt Infanterie, naar Berlijn.
_-_ Besluit fiat
Jan 9 18 Rappt MD 5 Jan no 39, alsboven aan den
Eerste - Luitenant J. R. Diemont van he
1 Regt Veld Artillerie, naar Nice.
_-_ Besluit fiat
Jan 13 17 / Rappt MD 8 / 9 Jan no 56 / 34, alsboven aan den
/ 18 Luitenant - Kolonel Jhr. W. A. Gevers Deynoot
van het 2 Regt Veld Artillerie naar Parijs
en aan den Kapitein G. A. van Haeften, aan
1 Divisie Kon Marechaussee, naar Nice
_-_ Besluit fiat
Jan 14 32 Rappt MD 10 Jan no 70, tot goedkeuring van ver
leend buitenlandsch verlof naar Parijs aan
den eerste Luitenant H. W. K. Vertholen de
Salve de Bruncton, Adjudant bij het 1 Regt Huzar
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 611
============================================================
NL HaNa H2 7823 0664

page title: 0611 [R] Militaire Verloven - 1903/Jan/15 #35
 
Vervolg van bladz 610 611
Dm Militaire Verloven
1903 & No
Jan 15 35 Rappt MD 12 Jan no 77, tot het verleenen van
buitenlandsch verlof aan den Kapitein J.
Francois, van het 2 Regt Veld Artillerie
naar Parijs.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Jan 17 55 Rappt MD 14 Jan no 31, alsboven aan de hierbij
genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Jan 19 18 Rappt MD 15 Jan no 115, tot verlenging van
het verleend buitenlandsch verlof aan den
Kapitein E. E. H. Faure, van het 5 Regt.
Infanterie, gedetacheerd bij de Normaal
Schietschool
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Jan 21 8 Rappt MD 17 Jan no 71, alsboven aan den
Majoor P. Kleynhens, Commandant van
het Korps Genietroepen naar Memel
Riga en St Petersburg.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Jan 22 25/26 Rappt MD 19 Jan no 37/70, alsboven aan de hierbij door een Offi
/26 en genoemde Officieren en goedkeuring dat gevraagd 5 maa
29 het verlof naar Parijs voor der Eerste Luitenant den toegestaa
der Huzaren Vertholen de Salve de Bruncton, 2 maanden
voorlopig door den betrokken Chef en door
den Minister van Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat
goedkeuring fiat
___
Jan 26 69 Rappt MD 21 Jan no 55, alsboven aan de hierbij
genoemde Officieren
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Jan 27 47/48 Rappt MD 23/22 Jan no 86/89, alsboven.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 612.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0665

page title: 0612 [L] Militaire Verloven - 1903/Feb/3 #56/57 en 60
 
612 Vervolg van bladz 611
1903 Dm & Militaire Verlove
1903 No
Feb 3 56/57 Rappt MD 29/30 Jan no 47/89, tot het verleenen va
60 buitenlandsch verlof aan de hierbij genoemde
Officieren en tot goedkeuring dat het verlof
den Kapt Jhr. J H Ram naar Rome voorloopig
door den betrokken Chef en den Minister van Oorlog is verleend.
verleend.
_-_ besluiten en goedkeuring fiat
___
Feb 4 34 Rappt MD 31 Jan no 56, alsboven aan den Ka
pitein Jhr. E. W. van Panhuys, van het Korps
Genietroepen, naar Genua, Parijs en Nice.
_-_ Besluit fiat
Feb 10 29 Rappt MD 6 Feb no 60, alsboven aan den Eerste Lu
tenant G. Klinkhamer, van het 3 Regt Veld Artillerie, naar Parijs. _-_ Besluit fiat
_-_
Feb 18 63 Rappt MD 14 Feb no 60, alsboven aan den
Eerste Luitenant F J. Bleeker van het
Instructie Bataljon, gedetacheerd bij
Koloniale Reserve, naar Parijs. _-_ Besluit fiat
Feb 20 40 Rappt MD 16 Feb no 74, alsboven aan den
en
47 Luitenant - Kolonel J. A. ehmann, van
den Staf der Artillerie, Hoofd der Geschutg
terij, naar Boppard, en tot goedkeuring
dat het verlof voorloorig door den betrokken
Chef en door den Minister van Oorlog is verleend
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
Feb 25 30 Rappt MD 20 Feb no 113, tot goedkeuring
van verleend buitenlandsch verlof aan
eenige onderofficieren en verdere militair
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 613.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0666

page title: 0613 [R] Militaire Verloven - 1903/Maart/3 #29
 
Vervolg van bladz 612 613
Dm
1903 & No Militaire Verloven.
March 3 29 Rappt MD 27 Feb no 116, tot het verleenen van
buitenlandsch verlof aan de hierbij genoemde
Officieren.
_-_ Besluit fiat
Maart 6 28 Rappt MD 4 maart no 195, alsboven aan den
Tweede Luitenant G. A. de Vos, van het 1
Regt. Infanterie, naar Parijs en Brussel, onder
voorbehoud der hierbij gemaakte bepaling
_-_ Besluit fiat
Maart 13 36 Rappt MD 10 Maart no 119, tot alsboven aan den 
Eerste Luitenant Jhr J. A. van Hoogenhouck
Tulleken, van het Regt. Grenadiers en Jagers
naar Wiesbaden.
_-_ Besluit fiat 
_-_
___
Maart 14 26 Rappt MD 11 Maart no 93, alsboven aan de
hierbij genoemde Officieren, onder voorbehoud
der hierbij gemaakte bepaling.
_-_ Besluit fiat
Maart 17 39 Rappt MD 13 Maart no 128, tot het verleenen
van buitenlandsch verlof aan den Officier van
gezondheid der 2 kl H. N. van der Heyden.
bestemd voor den dienst in Ned Indie, naar
Parijs.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Maart 19 30 Rappt MD 16 Maart no 123, alsboven van de
hierbij genoemde Officieren, onder voorbehoud
der hierbij gemaakte bepaling
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Maart 21 30 Rappt MD 18 Maart no 166, alsboven aan den Eer
ste - Luitenant P. D. van Essen, van het 1 Regt
Veld-Artillerie, naar Hannover.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 614.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0667

page title: 0614 [L] Militaire Verloven - 1903/Maart/24 #22
 
614 Vervolg van bladz 613
Dm
1903 & No Militaire Verloven
Maart 24 22 Rappt MD 20 Maart no 151, tot goedkeuring van
het buitenlandsch verlof voor den tijd van
een dag, voor loopig verleend naar Kleef aan
de hierbij genoemde militairen der Koloniale
Reserve.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Maart 31 68/ Rappt MD 26/27 Maart no 94/78, tot het verleenen
9 van buitenlandsch verlof aan de hierbij genoemde Officieren. _-_ Besluit fiat
_-_
___
April 3 47 Rappt MD 31 Maart no 97, alsboven.
_-_ Besluit fiat
April 9 72 Rappt MD 4 April no 113, alsboven aan den Kapi
tein G. M J. Turk, van het 3 Reg Veldartillerie
naar Wiesbaden.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
April 11 19 Rappt MD 7 April no 142, alsboven aan den Offi
cier van gezondheid der 2 kl. J. P. Sollewijn
Gelpke, bestemd voor den dienst in Ned Indie
naar Mannheim.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
April 17 43 Rappt MD 11 April no 176, alsboven aan de hier
genoemde Officieren onder de daarbij gesteld
voorwaarde omtrent het tijdstip van ingang.
_-_ Besluit fiat
April 18 56 Rappt MD 14 April no 76, alsboven aan den
Kapitein M. A. E. J. Meyboom, van het 1 Reg
Infanterie, naar Venetie.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 615.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0668

page title: 0615 [R] Militaire Verloven - 1903/April/23 #53
 
Vervolg van bladz 614 615
Dm Militaire Verloven.
1903 & No
April 23 53 Rappt MD 18 April no 97, tot het verleenen
van buitenlandsch verlof aan de hierbij ge
noemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
April 25 58/59 Rappt MD 21/22 April no 6/131, alsboven.
_-_ Besluit fiat
April 27 53 Rappt MD 23 April no 173, alsboven aan den
Eerste - Luitenant J. Jurjans, van het 3 regt
Huzaren naar Brussel
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Mei 2 11/ Rappt MD 24/25/24 April no 122/122/13, alsboven aan de
24
hierbij genoemde Officieren
4 26 _-_ Besluit fiat
4 26 _-_
en tot goedkeuring dat het verlof aan den
Eerste Luitenant der Infanterie L. Leoni
son is verleend op de daarbij gestelde voor
waarde.
Mei 5 105 Rappt MD 1 Mei no 7, alsboven
_-_ Besluit fiat
Mei 8 50 Rappt MD 5 Mei no 2, alsboven aan den ge
neraal Majoor F. M. van Panthaleon
Baron van Eck, Inspecteur der Genie, aan 
den Majoor der Genie H. J. van den Broek
en aan den Kapitein W. J. M. van de Wijn
perse, van het Korps Genietroepen, alle
naar Belgie.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Mei 11 61 Rappt MD 7 Mei no 8, alsboven aan de
hierbij genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 616.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0669

page title: 0616 [L] Militaire Verloven - 1903/Mei/12 #43/44
 
616 Vervolg van bladz 615.
Dm Militaire Verloven
1903 & No
Mei 12 43/ Rappt MD 8 Mei no 6 x *, tot het verleenen van e
4/13 tot verlenging van verleend buitenlandsch
verlof aan de hierbij genoemde Officieren e
tot goedkeuring dat de verlenging van verlo
voor den Eerste - Luitenant Jhr van Hoogen
houck Tulleken, voorloopig door den betrok
ken Chef en door den Minister van Oorlog is
verleend.
_-_ Besluiten fiat
_-_
___
Mei 12 45 Rappt MD 8 Mei no 4, tot het op nieuw v
lengen van het aan den Reserve Officier van
Gezondheid der 2 kl O. Deggeller, verleen
verlof naar Ned Indie en zulks tot 4
Maart 1904.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Mei 15 44 Rappt MD 12 Mei no 2, tot het verleenen van
buitenlandsch verlof aan de hierbij genoemde
Officieren.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Mei 16 44/ Rappt MD 12/13 Mei no 9/3, alsboven aan d
Ingenieur der Artillerie Inrichtingen J. d
Kuyser en aan de hierbij genoemde Officiere
_-_ Besluiten fiat
Mei 18 43 Rappt MD 14 Mei no 1, alsboven aan de hier
genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Mei 19/45/46 Rappt MD 15 Mei no 1/4, alsboven aan de hierbij
20 12 genoemde Hoofd. en verdere Officieren en tot
goedkeuring dat het verlof voor den Luitenant
Kolonel Swaving, voorloopig door den Mi
nister is verleend
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 617.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0670

page title: 0617 [R] Militaire Verloven - 1903/Mei/20 #46/47
 
Vervolg van bladz 616. 617
m
Dm Militaire Verloven.
1903 & No
Mei 20 46/47 Rappt MD 16 Mei no 7/6, tot het verleenen van
23 47 buitenlandsch verlof aan de hierbij genoem
de Officieren, en tot goedkeuring dat het
verlof voor den Eerste - Luitenant Schieffer
voorloopig door den Minister van Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat
___
Mei 23 93 Rappt MD 19 mei no 3, alsboven.
_-_ Besluit fiat
___
Mei 29 4 _-_ Per missive MD de overlegging verzocht
van de gebruikelijke tabellarische voor
dracht behoorende bji Z E voordracht d 27
no 124
ei l 124
Juni 2 44 Rappt MD 30 Mei no 180 / aan Der / ger. 29 Mei no 4
mededeeling dat eene tabellarische voordracht
niet overgelegd wordt omdat de aanvrage recht
streeks den Minister is gericht door een non
actief officier en door geen militaire autoritei
ten zijn gehoord te aanvragen hierbij gevoegd.
_-_ Notificatie
_-_
de bijl te voegen bij rappt MD dd 27 Mei 1903 no 124
Zie 4 Juni 1903 no 55 bladz 618.
Juni 2/ 59/ Rappt MD 27 Mei no 4, tot het verleenen van
/3 /7 buitenlandsch verlof aan den Kapitein
Kwertiermeester J. J. van Hille, van het
3 Regt Vesting Artillerie, naar Linz
en Godesberg en tot goedkeuring dat het ver
lof voorloopig door den Minister van Oorlog
is verleend.
is verleend.
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
Vervolg op bladz 618.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0671

page title: 0618 [L] Militaire Verloven - 1903/Juni/4 #55/56
 
618 Vervolg van bladz 617.
1903 Dm & No Militaire Verlove
Juni 4/ 55/56/16 Rappt MD 27/30 Mei no 124/3, tot het verleenen 
van buitenlandsch verlof aan de hierbij genoe
de Officieren en tot goedkeuring dat het ver
voor de Majoor op non - activiteit F Tonnet
en P. A. H. F. Tergan voorloopig door den Mi
nister van Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten fiat
_-_
en de goedkeuring verleend.
___
Juni 5 52 Rappt MD 30 Mei no 7 tot goedkeuring van ver
leend buitenlandsch verlof aan de hierbij
genoemde onderofficieren en verdere militair
_-_ Besluit fiat
___
Juni 6 26/ Rappt MD 2 Juni no 814 tot verleenen van
/27 buitenlandsch verlof aan het hierbij vermel
personeel der Kon. Mil. Academie, als
mede aan de hierbij genoemde Officieren.
_-_ Belsuit fiat
Juni 8 52 Rappt MD 3 Juni no 4, alsboven aan de hier
genoemde Officieren
_-_ Besluit fiat
___
Juni 10 21 Rappt MD 5 Juni no 12, alsboven
_-_ Besluit fiat
Juni 10 31/32 Rappt MD 4 Juni no 2/3, alsboven en tot go
32/15 keuring dat het verlof voor den Eerste Luitenant
Melhorst, voorloopig door den Minister va
rlog verle d.
Oorlog is verleend.
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
Juni 11/58 Rappt MD 6 Juni no 176, alsboven aan den Luite
/12 /21 Generaal F. G. A. van Ermel Scherer, Inspecteu
der Artillerie naar Baden Baden en Homburg en
goedkeuring dat het verlof vooloopig door den Minister van
Oor
Oorlog is verlee
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
Vervolg op bladz 619.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0672

page title: 0619 [R] Militaire Verloven - 1903/Juni/13 #37/38
 
Vervolg van bladz 618 619
1903 Dm & No Militaire Verloven.
Juni 13 37/38 Rappt MD 9 Juni no 129/128, tot het verleenen
38 van buitenlandsch verlof aan de hierbij ge
noemde Officiren.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Juni 15 46 Rappt MD 10/12 Juni no 72/30, alsboven en aan den
en 12 30
119 Hoofdingenieur der Artillerie Inrichtingen
R. Witte
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Juni 17 33 Rappt MD 12 Juni no 123, alsboven aan den
/18 /19 Majoor C. J. Greven, van het 4 Regt Vesting
Artillerie naar Wildungen, en tot goedkeuring
dat het verlof voorloopig door zijnen Chef en door
den Minister va nOorlog is verleend.
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
Juni 18 51 Rappt MD 13 Juni no 111, alsboven aan de
hierbij genoemde Officieren
_-_ Besluit fiat
Juni 19 41/ Rappt MD 15 Juni no 201/200, alsboven en tot
/4 200
goedkeuring dat het verlof voor den Eerste
20 10 Luitenant C. J. A. Kruyt, van het Regt.
Grenadiers en Jagers naar Londen en Edin
burgh voorloopig door den Minister van
Oorlog is verleend.
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
___
Juni 22 79 Rappt MD 1/18/17 Juni no 171/11/13, alsboven aan de
17 13
81/82 hierbij genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
Juni 29 50/51 Rappt MD 22/23 Juni no 123/176, alsboven en tot goed
30 21 keuring dat het verlof voor den Luitt Kolonel
Braams, van het 3 Regt Huzaren naar Parijs, voor
loopig door den Minister van Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat
___
Vervolg op bladz 620
============================================================
NL HaNa H2 7823 0673

page title: 0620 [L] Militaire Verloven - 1903/Juni/30 #61
 
620 Vervolg van bladz 619
3 Dm & Milit ire V l v
1903 No
Juni 30 61 Rappt MD 24 Juni no 134, tot het verlee
van buitenlandsch verlof aan de hierbij g
noemde Officieren.
_-_ Besluit fi
_-_
___
Juli 1 62/ Rappt MD 25 Juni no 139/145/144, alsboven en tot
2 goedkeuring dat het verlof voor den Kol
2 14 Calkoen, Plaatselijk - Commandant
's Gravenhage, voorloopig door den betrok
Chef en door den Minister van Oorlog is ver
_-_ Besluiten en goedkeuring fi
___
Juli 2 51/ Rappt MD 27/26 Juni no 174/176, alsboven aan
/52 hierbij genoemde Officieren
_-_ Besluiten fiat
___
Juli 3 46 Rappt MD 29 Juni no 163, alsboven.
_-_ Besluit fia
Juli 7 56 Rappt MD 2 Juli no 102, alsboven.
_-_ Besluit fia
Juli 8 44/ Rappt MD 3 Juli no 133/134 alsboven en goe
/45 ring dat een verleend verlof naar Frank
wordt veranderd in een verlof naar Zwitser
_-_ Besluit fia
___
Juli 9 36 Rappt MD 4 Juli no 108, tot het verleenen
buitenlandsch verlof aan de hierbij geno
Officieren.
_-_ Besluit fia
_-_
___
Juli 13 44/45 Rappt MD 8 Juli no 129/131, alsboven en tot go
14 10 keuring da thet verlof voor den Tweede Lui
H. J van der Tak, voorloopig door den Mini
van Oorlog is verleend
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat
___
Vervolg op bladz 621. 
============================================================
NL HaNa H2 7823 0674

page title: 0621 [R] Militaire Verloven - 1903/Juli/15 #58
 
Dm Militaire Verloven.
1903 & No
Juli 15 58 Rappt MD 10 Juli no 334, tot het verleenen
van buitenlandsch verlof aan de hierbij
genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
Juli 18 28/31 Rappt MD 13 Juli no 113/11/129/, alsboven en aan
20 15/16 personeel der Cadettenschool en tot goed
keuring van door den Minister van Oorlog
voorloopig verleend verlof aan de hierbij
genoemde Officieren.
_-_ besluiten en goedkeuring fiat
___
Juli 20 61/6 Rappt MD 15/14 Juli no 172/180 a 182, alsboven aan
/63 eenige militairen van het 2 Regt Huzaren
en aan de hierbij genoemde Officieren
_-_ Besluiten fiat
___
1
Juli 21 84/ Rappt MD 15/16 Juli no 173/218, alsboven aan de
/85 hierbij genoemde Officieren
_-_ Besluiten fiat
Juli 22 80/81 Rappt MD 17/18 Juli no 108/275, alsboven en tot
81/23 28 goedkeuring dat het verlof voor den Eerste Lui
23 28 tenant Bakker, voorloopig door den Minister
v Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat
___
Juli 23 64 Rappt MD 18 Juli no 261, alsboven aan den
Eerste Luitenant H. C. Wins, van den
der Infanterie, naar Kleef.
_-_ Besluit fiat
Juli 24 95 Rappt MD 20 Juli no 195, tot goedkeuring van
verleend buitenlandsch verlof naar Bad
Kissingen aan den Kapitein Intendant B.
H. Goudriaan, van het personeel der Mili
taire administratie.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 622.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0675

page title: 0622 [L] Militaire Verloven - 1903/Juli/25 #53
 
622 Vervolg van bladz 621
1903 Dm & No Militaire Verlove
Juli 25/ 53/ Rappt MD 21 Juli no 203, tot het verleenen v
/27 /14 buitenlandsch verlof aan den Kapitein van
Generalen Staf J. Burger en tot goedkeu
dat het berlof voorloopig door den Minister v
Oorlog verleend.
Oorlog is verleend,
_-_ Besluit en goedkeuring
___
Juli 27 57 Rappt MD 22 Juli no 201 alsboven aan d
hierbij genoemde Officieren.
_-_ Besluit fia
Juli 21 46/7 Rappt MD 13 Juli no 124, om machtiging
27 /78 om afwijzend te beschikken op de aan
vrage van den Kapitein E. J. L. Schas
van het Regt Grenadiers en Jagers, o
buitenlandsch verlof naar Rath.
_-_ Per missive MD de overlegging
gevraagd van het verzoekschrift en
daaromtrent uitgebrachte rapporte
Het rapport door den Dir v/n k d K m
deling met den Minister van Oorlog beha
Aug 5 1 Rappt MD 22 Juli no 154, ger. 21 Juli no 46
_-_ Notificatie
_-_
_-_ Per missive de bijl. teruggezonden a
MD
Juli 31 40/41 Rappt MD 25 Juli no 223/224, tot het verleenen v
Aug /1 /10 en tot goedkeuring van verleend buitenlan 
Aug 10 verlof aan de hierbij genoemde Officieren
tot goedkeuring dat het verlof voor den Kapi
Velthuizen voorloopig door den Minister v
Oorlog is verleend
orlog is verleend
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat
___
Aug 3/ 34/ Rappt MD 27 Juli no 258, tot het verleenen van buitenlan
/4 /21 verlof aan alsboven en tot alsboven aan den Luitt Dozij als
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
Vervolg op bladz 623.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0676

page title: 0623 [R] Militaire Verloven - 1903/Aug/5 #36/37
 
Vervolg van bladz 622. 623
1903 Dm & No Militaire Verloven
Aug 5 36/37 Rappt MD 29/28 Juli no 110/60, tot het verleenen van
6 52 buitenlandsch verlof aan de hierbij genoemde
Officieren en tot goedkeuring dat het verlof
voor den Ritmeester Mathow en voor den Eerste
Luitenant Baron van Heemstra, voorloopig
door den Minister van Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat. ____
Aug 6 61 Rappt MD 29 Juli no 111, mededeeling dat aan
den Generaal-Majoor Hoofdintendant F. A.
Thomese een binnenlandsch verlof, voor den
tijd van drie weken naar delden is toegestaan
ingaande 10 Aug as.
_-_ Notificatie
_-_
___
Aug 6/7 91/ Rappt MD 30 Juli no 197, tot het verleenen van
/7 /15 buitenlandsch verlof van den Officier van
gezondheid der 2 kl. P. P. S. Prijn en tot goedkeu
ring dat het verlof voorloopig door den Mi
nister van Oorlog is verleend.
nis er van Oorlog verleend.
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
A 7 55/ Rappt MD 31 Juli / 1 no 64/104 alsboven aan de
Aug 7 55/54 Rappt MD 1/1 aug no 104/103, alsboven aan de
100
57 hierbij genoemde hoofd en verdere Officieren
_-_ Besluiten fiat
Aug 8 52 Rappt MD 3 Aug no 240, alsboven aan de
hierbij genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
Aug 10 36 Rappt MD 6 Aug no 9, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Aug 11 31/33 Rappt MD 6 Aug no 234/233/10, alsboven.
_-_ Besluiten fiat
___
Vervolg op bladz 624
============================================================
NL HaNa H2 7823 0677

page title: 0624 [L] Militaire Verloven - 1903/Aug/15 #49
 
624 Vervolg van bladz 623.
Dm
D Militaire Verloven.
1903 & No
Aug 15 49 Rappt MD 11 Aug no 352, tot het verleen
van buitenlandsch verlof aan de hierbij g
noemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Aug 19 58 Rappt MD 14 Aug no 127, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Aug 19 59 Rappt MD 14 Aug no 125, tot goedkeuri
van verleend buitenlandsch verlof aan
hierbij genoem de onderofficieren en v
dere militairen.
_-_ Besluit fia
Aug 20 20 Rappt MD 15 Aug no 122, tot het verleen
van buitenlandsch verlof aan den Kapite
J. W. van Visvliet. van het Korps Po
niers
_-_ Besluit fiat
_-_
___
Aug 21 26 Rappt MD 17 Aug no 260, alsboven aan
Eerste - Luitenant C. J. G. Kraft en aan d
Tweede - Luitenant L. L. E. Ornstein , bei
van het 4e Regt. Vesting-Artillerie
_-_ Besluit fiat
Aug 24 29 Rappt MD 19 Aug no 254 alsboven aa
de hierbij genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
___
Aug 26 26 Rappt MD 21 Aug no 204 alsboven.
_-_ Besluit fiat
Aug 27 65 Rappt MD 22 Aug no 329, alsboven.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 625.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0678

page title: 0625 [R] Militaire Verloven - 1903/Aug/28 #50
 
[slechte regel]
Vervolg van bladz 624. 625
1903 Dm & No Militaire Verloven
Aug 28/ 50 Rappt MD 24 Aug no 307, tot het verleenen
/29 /11 van buitenlandsch verlof aan de hierbij ge
noemde Officieren en tot goedkeuring dat
het verlof voor den Eerste Luitenant J. van Rink
huyzen voorloopig door den Minister van
Oorlog is verleend
_-_ Besluit fiat
en de goedkeuring verleent.
___
Sept 1 23/6 Rappt MD 28 Aug no 17/124/3/, alsboven en tot goed
26/11 keuring dat het verlof voor den Eerste - Luitenant
2 0/111 L. A. Ort en voor den Tweede - Luitenant H. P.
Pieper, voorloopig door den Minister van Oorlog
is verleend.
_-_ Besluit fiat
en de goedkeuring verleent
___
Sept 2 150/153 Rappt MD 28 Aug no 144/33/32/, alsboven en tot
53 goedkeuring dat het verlof voor den Tweede
3 22 Luitenant Jhr. K. F. Qualles van Ufford
voorloopig door den Minister van Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten fiat
_-_
en de goedkeuring verleent
___
Sept 4 34 Rappt MD 29 Aug no 396, tot het verleenen
van buitenlandsch verlof aan de hierbij
genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
Sept 7 48/49 Rappt MD 3/2 Sept no 276/177, alsboven.
_-_ Besluiten fiat
Sept 7/ 56/ Rappt MD 4 Sept no 72, alsboven en tot goedkeu
/8 /16 ring dat het verlof voor den Kapitein F. A. T.
Sommer, voorloopig door den Minister van
O lo verleend.
g i ver
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
Vervolg op bladz 626
============================================================
NL HaNa H2 7823 0679

page title: 0626 [L] Militaire Verloven - 1903/Sept/10 #48/49
 
626 Vervolg van bladz 625
1903 Dm & No Militaire Verloven
Sept 10 48/4 Rappt MD 5 Sept no 249/248, tot het verleen
9 van buitenlandsch verlof aan de hierbij
noemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
_--
___
Sept 10 73 Rappt MD 7 Sept no 234, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Sept 12 21/22 Rappt MD 8/9 Sept no 261/177, alsboven en tot
14 53 goedkeuring dat het verlof voor den Eerste Luiten
van den Oudendijk Pieterse, vooloopig door
zijn chef en door den Minister van Oorlog is verle
_-_ Besluiten fiat
_-_ esluiten fiat
en de goedkeuring verleent.
___
Sept 15 50/ Rappt MD 11/10 Sept no 203/389, tot het verleene
van buitenlandsch verlof aan de hierbij genoem
Officieren.
_-_ Besluiten fiat
_-_
Sept 17 9 Rappt MD 12 Sept no 130, alsboven
_-_ Besluit fiat
Sept 18 21/22 Rappt MD 15 Sept no 340/4, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Sept 21 15/16 Rappt MD 17/18 Sept no 213/83, alsboven.
_-_ Besluiten fiat
Sept 22 48/49 Rappt MD 19 Sept no 193/215, alsboven.
_-_ Besluiten fiat
Sept 24 17 Rappt MD 22 Sept no 103, alsboven aan den Ka
tein J. G. Kist, van den Staf der Infanterie
naar Hamburg en Berlijn
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 627.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0680

page title: 0627 [R] Militaire Verloven - 1903/Sept/30 #62/64
 
1903 Dm & No Militaire Verloven.
Sept 30 62 Rappt MD 23 Sept no 283 286 tot het verleenen
[slechte regel]
6 van buitenlandsch verlof aan de hierbij ge
noemde Officieren.
noemde Officieren.
_-_ Besluiten fiat
___
Octb 2 56/57 Rappt MD 25/26 Sept no 250/218, alsboven.
_-_ Besluiten fiat
Octb 3 51 Rappt MD 28 Sept no 234, alsboven aan den
Eerste - Luitenant H. G. Post, van het 8 Regt.
Infanterie naar Nizza.
_-_ Besluit fiat
Octb 7 45/ Rappt MD 2 Octb/30 Sept/29 Sept no 46/127/198/34, alsboven aan de
1 Octb 34
4 hierbij genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
Sept 30 61 Rappt MD 23 Sept no 284, tot verlenging van
Octb 1 33 het aan den Eerste - Luitenant H. G. Thieme
van het 7 Regt Infanterie verleend verlof
naar Aken, en tot goedkeuring dat die ver
lenging voorloopig door den Minister van
Oorlog is verleend.
_-_ Besluit fiat
en de goedkeuring verleent
___
Octb 9 57 Rappt MD 5 Octb no 2, tot het verleenen van
buitenlandsch verlof aan den Tweede Luitenant
der Cavalerie Jhr. W. J. E. van Riemsdijk, be
stemd voor den dienst in Ned Indie, naar Le
Pin (Frankrijk)
_-_ Besluit fiat
_-_
Octb 12 9 Rappt MD 6 Octb no 206, alsboven aan de hierbij
genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 628
============================================================
NL HaNa H2 7823 0681

page title: 0628 [L] Militaire Verloven - 1903/Octb/14 #26
 
628 Vervolg op bladz 627
1903 Dm & No Militaire Verloven
Octb 14 26 Rappt MD 8 Octb no 197, tot het verleenen
buitenlandsch verlof aan den Tweede-Luite
E. A. F. Baron Creutz, van het 1 Regt Huz
_-_ Besluit fiat
Octb 16/ 36/ Rappt MD 9 Octb no 198, alsboven aan den v
/17 /41 den dienst in Ned Indie bestemden Tweede
Luitenant der Cavalerie Jhr. W. J. E. van
Riemsdijk, naar Bucharest en tot goed
ring dat het verlof voorloopig door den Minis
van O log is verleend
or og verleend
_-_ Besluit en goedkeuring fiat
___
Octb 19 19/ Rappt MD 14/13 Octb no 163 100/23, alsboven a
20 16 de hierbij genoemde Officieren en tot goed
20 ring dat het verlof voor den Kapitein Inten
Gouriaan voorloopig door den Minister va
Oorlog is verleend.
Oorlog verleend
_-_ Besluiten en goedkeuring fi
___
Octb 21 18 Rappt MD 16 Octb no 97, alsboven aan de
bij genoemde Officieren
_-_ Besluit fiat
Octb 28 26 Rappt MD 22 Octb no 85, alsboven aan den Ee
Luitenant W. J. van Hattem, van het 7e Reg
Infanterie
_-_ Besluit fia
_-_
___
Octb 30 55/56 Rappt MD 24/23 Octb no 64/75, alsboven aan de
56 hierbij genoemde Officieren.
_-_ Besluiten fiat
Novb 2 25 Rappt MD 27 Octb no 20, tot wijziging va
het K.B. van 19 Octb ll no 20 /
_-_ Belsuit fiat
___
Vervolg op bladz 629.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0682

page title: 0629 [R] Militaire Verloven - 1903/Novb/4 #34
 
Vervolg van bladz 628 629
1903 Dm & No Militaire Verloven
Novb 4 34 Rappt MD 30 Octb no 145, tot homologatie
van in 1902 verleend buitenlandsch verlof
aan eenige Cadets-Sergeanten van de Kon
Mil. Academie.
_-_ Besluit fiat
Novb 4 42 Rappt MD 29 Octb no 171/en 173 tot het verleenen
43 van buitenlandsch verlof aan de hierbij ge
5 27 noemde Officieren en tot goedkeuring dat het
verlof voor den Majoor Verspijck Mijnssen
voorloopig door den Minister van Oorlog is verleend
_-_ Besluit fiat
en de goedkeuring verleent
___
Novb 9 24/ Rappt MD 3/2/4 Novb no 4/80/100, alsboven aan
/26 de hierbij genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
Novb 11 36 Rappt MD 5 Novb no 104, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Novb 13 29 Rappt MD 9 Novb no 127, alsboven aan den
Kapitein J. H. F. Graf Du Monceau, van
het 1e Regt Infanterie, naar het eiland Wight
_-_ Besluit fiat
Novb 14 36 Rappt MD 10 Novb no 86, alsboven aan den
Eerste-Luitenant J. A. van Gellicum.
van het 3e regt Huzaren, naar Frankrijk
onder de hierbij genoemde bepaling van ingang.
_-_ Besluit fiat
Novb 16 41 Rappt MD 11 Novb no 89, alsboven aan den Tweede
Luitenant H. C. J. C. van Stockum, van
het 2e Regt Huzaren naar Nice.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 630.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0683

page title: 0630 [L] Militaire Verloven - 1903/Novb/18 #33
 
630 Vervolg van bladz 629.
1903 Dm & N Militaire Verlove
Novb 18 33 Rappt MD 13 Novb no 65, tot het verleenen van
buitenlandsch verlof aan den Kapitein F
Stellenboom, van het 3 Regt Infanterie
naar Parijs.
_-_ Besluit fiat
Novb 20 32 Rappt MD 16 Novb no 108, alsboven aan den
Eerste-Luitenant L. C. J. M. van Overeem, van
het 3e Regt Infanterie naar Brussel.
_-_ Besluit fiat
Novb 21 78 Rappt MD 18 Novb no 9, alsboven aan den Offi
cier van gezondheid der 2e kl. Dr. D. H. Hiensc
naar Parijs, voor drie maanden met behoud va
het volle traktement.
_-_ Besluit fiat
Novb 24 64 Rappt MD 19 Novb no 86, alsboven aan den
Tweede Luitenant H. F. C. Bos, van het
3e Regt Infanterie, naar Parijs
_-_ Besluit fiat
Novb 25 46 Rappt MD 20 Novb no 89, alsboven aan den Offi
cier van gezondheid der 2e kl. F. D. Otken, bestem
voor den dienst in Ned Indie, naar Gent.
_-_ Besluit fiat
___
Novb 26 39 Rappt MD 21 Novb no 91, alsboven aan de hier
bij genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
Novb 30 46 Rappt MD 25 Novb no 75, alsboven
_-_ Besluit fiat
Decb 1 42 Rappt MD 26 Novb no 78, tot goedkeuring van ver
leend buitenlandsch verlof aan de hierbij genoem
militairen beneden den rang van Officier
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 631.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0684

page title: 0631 [R] Militaire Verloven - 1903/Decb/4 #33
 
Vervolg van bladz 620 631
Dm
1903 & No Militaire Verloven.
Decb 4 33 Rappt MD 30 Novb no 1, tot het verleenen van
buitenlandsch verlof aan de hierbij genoem
de Officieren
_-_ Besluit fiat
Decb 5 42 Rappt MD 1 Decb no 75, alsboven
_-_ Besluit fiat 
Decb 7/ 52/53 Rappt MD 2 Decb no 102/103, alsboven en tot
/8 8 goedkeuring dat het verlof voor den Officier van
gezondheid der 2e kl. P. T. Justesen, voorloopig
door den Minister van Oorlog is verleend.
_-_ Besluiten en goedkeuring fiat. ____
Decb 11 42/ Rappt MD 7 Decb no 92/91, alsboven aan de
143 hierbij genoemde Officieren. _-_ Besluiten fiat
Decb 12 46 Rappt MD 8 Decb no 94, alsboven aan den Tweede
Luitenant Jhr. E. L. H. Goldman, van het 2e Regt.
Infanterie, naar Antwerpen _-_ Besluit fiat
Decb 16/ 44/ Rappt MD 11 Decb no 105, alsboven aan den Kolonel
/17 /11 W. A. T. de Meester, Commandant van het 5
Regt. Infanterie naar Wiesbaden en tot goed
keuring dat het verlof voorloopig door den
betrokken Chef is verleend.
_-_ Besluit en goedkeuring fiat ___
Decb 21 35 Rappt MD 16 Decb no 94, alsboven aan de hierbij
genoemde Officieren.
_-_ Besluit fiat
_-_
Decb 19 12 Rappt MD 14 Decb no 80, alsboven.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 2078
============================================================
NL HaNa H2 7823 0685

page title: 0632 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Jan/2 #48
 
632 Dm
1903 & N Gezanten en Consuls
Jan 2 48 Rappt BlD 39 Decb no 14163, ter benoeming
van A. Heuer tot Consul te Vera Cru
buiten bezwaar van 's Lands Schatkist.
_-_ Besluit fiat
Jan 2 49 Rappt BlD 29 Decb no 14103, om E. W. Die
hoff, op zijn verzoek eervol ontslag te v
leenen uit zijne betrekking van Consu
te Narva.
_-_ Besluit fiat
_-_
Jan 2 68 Rappt BlD 29 Decb no 14621, machtigin
tot benoemin van D. A. Leondariti
tot Vice-Consul te Calamata buiten
bezwaar van 's Lands Schatkist.
_-_ Fiat missive
Jan 3 52 Rappt BlD 2 Jan no 1 Kabt om machtig
tot aanbieding van een OB waarbij de Ge
zantschapsraad der 1e kl. Jhr. Mr A G Sch
melpenninck, werkzaam te St Petersbu
tijdelijk wordt werkzaam gesteld aan he
gezantschap te Berlijn
_-_ Fiat missiv
Zie 10 Jan 1903 no 10 bladz 633.
Jan 7 19 Rappt BlD 5 Jan no 13027, ter herbenoem
tot lid der Commisie belast met het af
men der diplomatieke examens: M
J. A. Sillem, lid der Ged. Staten van
Noord-Holland.
_-_ Besluit fiat
_-_
Jan 17 36 Rappt BlD 14 Jan no 411, machtiging tot benoeming
K W. Vermaire, tot vice-consul te Geneve bu
bezwaar van 's Lands schatkist.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 633.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0686

page title: 0633 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Jan/10 #10
 
Vervolg van bladz 632 633
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (Ned)
Jan 10 10 Rappt BlD 9 Jan no 1 Kabt om met wijziging de
voordracht van 2 Jan 1903 no 1 Kabt een OB te Zie 3 Jan 1903
mogen aanbieden waarbij Ridder W. L. T. C no 52 bl. 632
van Rappard, Gazantschapssecretaris der 1 kl.
te Weenen, tijdelijk wordt werkzaam gesteld
aan het Gezantschap te Berlijn
_-_ Fiat missive
Novb 27 38 Rappt BlD 24 Novb no 14160, ger. 10 Jan no 10
_-_ Besluit fiat
Jan 17 38 Rappt BlD 14 Jan no 267, tot het toekennen
eener aanvulling van jaarwedde voor 1902
aan Mr P. A. Jansma van der Ploeg, Kan
selier bij het Ned Gezantschap te Berlijn
_-_ Besluit fiat
Jan 17 61 Brief Secr. Gen. van BlD 16 Jan, mededeeling
omtrent het verblijf hier te lande van den
Jhr de Reus, Consul te Kobe
_-_ Aan H.M. medegedeeld.
___
Jan 21 12 Rappt BlD 17 Jan no 816, tot het toekennen
eener aanvulling van jaarwedde over 1902
aan W. G. E. Brill, leerling-consul.
_-_ Besluit fiat
___
Jan 22 30 Rappt BlD 19 Jan no 91, om aan J. H. Bat
tij, op zijn verzoek eervol ontslag te ver
leenen uit zijne betrekking van Consul te Cape Coast Castle _-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat
___
Jan 30 61 _-_ Per missive BlD de terugzending verzocht
van het KB van 23 Decb 1902 no 29, ten behoeve
van het archief van het K dK
Jan 31 86 Rappt BlD 31 Jan no Kabt /aan Dir/ ger: 30 Jan no 61
_-_ Het KB op te leggen n het archief
___
Vervolg op bladz 634.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0687

page title: 0634 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Feb/11 #49
 
634 Vervolg van bladz 633
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (Ne
Feb 11 49 Rappt BlD 10 Feb no 3, Kabt, mededeeling dat
op telegrafische aanvrage aan den Gezant te
St Petersburg, Jhr. van der Staal van Piers
hil, wegens familie omstandigheden een
ge dagen verlof is toegestaan
_-_ Notificatie
Feb 13 45 Rappt BlD 11 Feb no 1891, ter benoeming van
Mr. K. W. A. Beukema te 's Gravenhage to
eerste toek on Kanselier aan het Consulan
der nederlanden te Smyrna en om hem
vooraf tijdelijk werkzaam te stellen aan
het Consulaat der Nederlanden te Constantino
_-_ Besluit fiat
Feb 19 61 Rappt BlD 16 Feb no 1777, om machtiging
tot benoeming van P. Agosti tot Vice
Consul te San Romo en Porto-Maurizio
buiten bezwaar van 's Lands Schatkist
_-_ Fiat missive
Feb 23 139 Rappt BlD 19 Feb no 2323, tot het toekennen
eener verhooging van jaarwedde aan Jhr Mr P.
F. M. van der Doer de Willebois, Politiek-Age
en Consul Generaal te Cairo.
_-_ Besluit fiat
Feb 23 150 Rappt BlD 20 Feb no 3, om machtiging tot
het aanbieden van een O.B. waarbij
1e Jhr. Mr. A. van der Goes, wordt bevorderd tot Gez
schaps secretaris der 2e kl. te Rome.
2 wordt bepaald dat de bij K.B van 3 Novb 1902 n
an den Gezantschapsattache Baron van Tuyll van
Seroor Kerken toegekende vergoeding voor verblijf te Ro
zal ophouden, met den dag waarop Jhr van der Goes op
zijn post zal zijn aangekomen
_-_ Fiat missive
_-_
Feb 28 25 Rappt BlD 26 Feb no 4. Kabt ger: 23 Feb no 15
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 635.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0688

page title: 0635 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Feb/23 #140
 
Vervolg van bladz 634 635
m
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (Ned).
Feb 23 140 Rappt BlD 19 Feb no 2324 tot verhooging der
aan Dr C. Stekoulis, afgevaardigde van
Nederland bij den Internationale Gezondheids
raad te Constantinopel, verleende jaar
lijksche toelage
_-_ Besluit fiat
_-_
Feb 24 35 Rappt BlD 21 Feb no 2406, tot verhooging
der jaarwedde van A. C. van der Hoop,
Consul Generaal te Kaapstad.
_-_ Besluit fiat
Feb 28 32 Rappt BlD 25 Feb n 4 Kabt, machtiging tot het
aanbieden van een O.B, tot het toeken
nen van eene jaarwedde van f1000 aan
den Gezantschaps attache Mr. C. Crom
melin.
_-_ Fiat missive
Maart 5 42 Rappt BlD 2 Maart no 9, Kabt. ger. 28 Feb no 32
_-_ Besluit fiat
Maart 3 37 Rappt BlD 28 Feb no 2711, ter benoeming
van J. D. Viruly, Adjunct Commies bij het
dept van Buitenl Zaken, tot Kanselier
bij het Gezantshap te Bern.
_-_ Besluit fiat
Maart 3 55 Rappt BlD 28 Feb no 4. Kabt. voorstel om
een verlof van twee weken, metingang van
15 Maart e.k. te verleenen aan den Gezant
te Londen, Mr Baron Gerieke van Herwij
nen, onder bepaling dat hij, wanneer de be
langen van den dienst zulks eischen, on
verwijld naar zijn post zal hebben terug te keren.
_-_ Per missive BlD medegedeld dat HM.
zich met het voorstel heeft vereenigd
en de bijl. teruggezonden.
___
Vervolg op bladz 636.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0689

page title: 0636 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Maart/4 #36
 
636 Vervlog van bladz 635.
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (
Maart 4 36 Rappt BlD 3 Maart No 5, Kabt, mededeelin
dat de Gezant te Parijs telegrafisch heeft
medegedeeld, dat hij in het belang van den
dienst een onderhoud met den Minister
van Buitenl. Zaken moest hebben, waarop
Ridder de Stuers is gemachtigd zich naar
's Gravenhage te begeven 
_-_ Notificatie
Maart 6 37 Rappt BlD 4 Maart no 5 Kabt, om machti
ging om bij den RvSt de overweging aanhangig
te maken met eene voordracht met O.B. tot
aanvulling van het KB van 28 Aug. 1881
(Stbl no 153) betreffende de rangen der di
plomatieke Ambtenaren, hunne bevordering
enz met eene bepaling omtrent den leeftijd
waarop zij den diplomatieken dienst moe
ten verlaten
_-_ Fiat missive
April 14 105 Rappt RvSt 7 April no 24, ger. 6 Maart no 37.
_-_ BlD om e&a 
_-_ om e&a
Mei 11 66 Rappt BlD 4 Mei no 1 Kabt, ger 14 April no 105
_-_ Besluit fiat
_-_
Staatsblad no 130.
Mei 27 6 Missive aan RvSt met exempl Stb en copie rappt
Maart 11 36 Rappt BlD 7 Maart no 3149, tot verhooging
der jaarwedden van G. D. Advocaat, Consu
met den rang va nConsul Generaal te
Shanghai en W. J. van Duysberg, Secre
taris-tolk aldaar.
_-_ Besluit fiat
_-_
Maart 16 60 Rappt BlD 12 Maart no 3027, machtiging tot
benoeming van G. Olie tot Vice-Consul te
Bucarest, buiten bezwaar van 's Lands
Schatkist
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 637.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0690

page title: 0637 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Maart/18 #55
 
Vervolg van bladz 636. 637
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (Ned)
Maart 18 55 Rappt BlD 16 Maart no 1 Kabt om machtiging
tot het aanbieden van een O.B. waarbij de Ge
zantschaps attache Jhr. Dr. C. G. W. F. van
Vredenburch, tjidelijk werkzaam wordt ge
steld bij het Gezantschap te Weenen, met
toekenning eener vergoeding voor verblijfkosten
_-_ Fiat missive
_-_ a missive
maart 21 36 Rappt BlD 18 Maart no 3 Kabt. ger. 18 Maart no 55
_-_ Besluit fiat
Maart 19 42 Rappt BlD 17 Maart no 4, Kabt, als boven, waarbij
Ph. N. E. Bogaert en J. Higly, worden werkzaam
gesteld aan de gezantschappen respectievelijk
te Stockholm en te Madrid, om voorloopig
als waarnemend kanselier op te treden, onder Zie 6 feb 190
genot eener vergoeding voor verblijfkosten ez. no 5 bladz 18
_-_ F at missive
_-_ at missive
Maart 26 25 Rappt BlD 21 Maart no 3798, der. 19 Maart no 42 Zie ook bladz
_-_ Besluit fiat 1489.
Maart 26 24 Rappt BlD 23 Maart n 3305, ter benoeming
van W. Kroncke tot Consul te Parahybas
buiten bezwaar van 's Lands Schatkist.
_-_ Besluit fiat
Maart 27 14 Rappt BlD 24 maart no 3463 om aan J. C. Heus
sler, op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen
uit zijne betrekking van Consul te Bris.
bane onder toekenning van den honorairen
titel van Consul.
_-_ Besluit fiat
_-_
___
April 1 48 Missive Secr. gen bij BlD, di 31 Maart, houdende
bericht dat Jhr van Citters, hier blijft tot het
begin der volgende week
begin der volgende week
_-_ Aan H.M. medegedeeld.
___
Vervolg op bladz 638.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0691

page title: 0638 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/April/3 #50
 
638 Vervolg van bladz 634.
Dm
1903 & No Gezanten en Consuls (Ned
April 3 50 Rappt BlD 1 April no 4019, ter benoeming van
F. W. Stunkel, tot Consul te Narva buiten
bezwaar van 's Lands Schatkist.
_-_ Besluit fiat
April 3 51 Rappt BlD 1 April no 3929, om aan E. J. N. van
Vilsteren, op zijn verzoek eervol ontslag te
verleenen uit zijne betrekking van Consul
te Guatemala.
_-_ Besluit fiat
_-_
April 8 53 Rappt BlD 4 April no 3922, ter benoeming van
J. M. Vuylsteke, tot Vice Consul te Port Arthur
l Teras / buiten bezwaar van 's Lands Schatkist.
_-_ Besluit fiat
April 22 5/6 Rappt BlD 16 April no 4735/4736, om machtiging
tot benoeming van hagnes tot Vice-Consul
te Bjorneberg en van H. Zilliacus tot Vic
Consul te Kotka, beiden buiten bezwaar
van 's Lands Schatkist.
_-_ Fiat missives
_-_ at missives
April 23 17 Rappt BlD 18 April no 4865, als boven van
Hendrie, tot Vice Consul te Palmerston
als boven.
_-_ Fiat missive
April 25 84 Rappt BlD 22 april no 4861 om aan E. Ger
hardt op zijn verzoek eervol ontslag te ver
leenen als en ter benoeming van G. Grun
tot Consul te Para. buiten bezwaar van 's Lands schatkist. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 639.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0692

page title: 0639 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/April/27 #34
 
Vervolg van bladz 638. 639
1903 Dm & Gezante Consul (N d)
No
April 27 34 Rappt BlD 23 April no 9 Kabt, om machtiging 
om den Gezantschaps secertaris der 2e m J. H.
van Royen tijdelijk aan de Legatie te Washing
ton verbonden op te dragen zich zoo spoedig
mogelijk naar Caracas te begeven, ten
einde aldaar tijdelijk Mr A. F van Leyden,
Consul Generaal met den persoonlijken titel van
Zaakgelastigde, te vervangen.
_-_ Fiat missive Zie 20 Mei 19
no 20 bladz 640
April 27 73 Adres 1e Kamer der Stgenl met de aangenomen wet
tot wijziging van art 3 der wet van 18 April
1874 (Stbl no 65) regelende de Consulaatrechten
_-_ Fiat executie Zie 15 Decb 190
Staatsblad no 116 n 29 bladz 2012
============================================
Mei 4 55 Rappt BlD 27 April n 4799 ter benoeming
van P. Zaphiriou tot Consul te Candia
voor het eiland Creta, buiten bezwaar van
's Landsschatkist.
_-_ Besluit fiat
_-_ esluit fiat
Mei 4 56 Rappt BLD 27 April no 5073, ter benoeming
van Ch. Regout tot Consul te Luik, bui
ten bezwaar van 's Landsschatkist
_-_ Besluit fiat
Mei 5 5 Rappt BlD 28 April no 5234, om machtiging tot
benoeming van Ch. Myhre, tot Vice Consul
te Soderhoumn, buiten bezwaar van 's Landsschatkist
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 640.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0693

page title: 0640 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Mei/5 #70
 
640 Vervolg van bladz 639.
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (
Mei 5 70 Rappt BlD 30 April no 5523, om C. H. L. V.
Valter, op zijn bezoek eervol te ontheffen
van de hem tijdelijk opgedragen betrekking
van Secretaris van het Consulaat Genera
te Pretoria en om die betrekking tijdelijk
op te dragen aan W. P. J. van der Mandele
_-_ Besluit fiat
Mei 14 23 Rappt BlD 8 Mei no 5455, machtigin tot beno
ming van T. Grotenfelt tot Vice-Consul t
Bjorneborg.
_-_ Fiat issive
_-_ at mis ive
Mei 20 20 Rappt BlD 15 Mei no 2, Kabt. om machtiging
om in Stede van Mr van Royer, Gezantschap 
secretaris bedoeld bij Exh 27 April 1903 no 34 bladz 639.
naar Caracas te detacheren, den Ministe
van Kolonien te verzoeken J. H. J. Hamel.
berg, postdirecteur, thans waarnemend go
vernements secretaris te Willemstad
op te dragen zich zoo spoedig mogelijk in
buitengewone zending naar Caracas
te begeven ten einde tijdelijk de leiding
van het Gezantschap aldoor op zich te nem
ter indiening der Nederlandsche oordering
bij de Nederlandsch-Venezolaansche Commi
_-_ Fiat missive
Mei 28 36 Rappt BlD 19 Mei no 5928, aanbieding ter onderte
kening eener Commissie voor J. D. Voruly, Kanse
lier bij de egatie te ern, in zijne kwalitei
an ice ons , ulair
_-_ Per missive BlD verzocht H.M. te willen inlic
ten in hoeverre door de redactie dier Commissie
afgeweken van de bewoordingen van het KB van 26 Juni 190
Juni 12 23 Rappt BlD 8 Juni no 6867, ger. 28 Mei no 36
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat HM wenscht te ve
men in hoeverre een nader O.B ware m overweging te ne
waarbij J D Veruly wordt benoemd tot Vice-Consul te B
Vervolg op bladz 641.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0694

page title: 0641 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Mei/30 #61
 
Vervolg van bladz 640 641
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (Ned).
Mei 30 61 Rappt BlD 19 Mei no 5726, ter benoeming van
C. Kautsch tot Consul te Linz, buiten be
zwaar van 's Lands Schatkist.
_-_ Besluit fiat 
Juni 2 21 Rappt BlD 22 Mei no 6190, machtiging tot benoe
ming van J. D. N. Pestorius tot Vice Consul
te Weenen, buiten bezwaar van 's Lands Schat
kist.
_-_ Fiat missive
_-_
Juni 2 24 Rappt BlD 19 Mei no 5224, om aan den Con
sul Generaal te Ruhrort toestemming te
verleenen zijne woonplaats te Dusseldorf
te vestigen en machtiging te verleenen tot
benoeming van K. Milehsack tot vice
Consul te Ruhrort
_-_ Fiat missive
_-_ ia missive
Juni 3 38 Rappt BlD 28 Mei no 2, Kabt. om Jhr. Mr. A. J.
van Citters, Gezantschapsraad te Berlijn te
benoemen tot Minister Resident met den per
soonlijken titel van Gezant te Peking o
hierbij gestelde voorwaarden
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat
HM. zich met het voorstel heeft vereenigd.
Bij de aanbieding van het daartoe strekkend
O.B zal HM. tegens gaarne vernemen
wanneer Jhr van Citters naar Peking
zal vertrekk
zal vertrekken.
Juni 10/ 46/ Rappt BlD 6 Juni no 11 Kabt, ger. 3 Juni no 38
/11 /27 en om goedkeuring dat Jhr van Citters wordt uitge
noodigd zich den 15 dezer naar 's Gravenhage te
begeven en om zich naar beeediging in de maand Zie 23 Juni
Juli as naar zijn post te begeven, beneevns mach 1903 no 19
tiging na zijn vertrek aan O.B ter bekrachtiging te bladz 643
n
mogen aanbieden bevattende de hierbij voorgestelde 2 Juli 1903
mutatien bij het Corps diplomatiek no 27 bladz 64
_-_ Besluit fiat en goedkeuring en machtiging verleend.
Vervolg op bladz 642.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0695

page title: 0642 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juni/4 #22
 
642 Vervolg vam bladz 641.
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (
Juni 4 22 Rappt BlD 28 Mei no 6409, machtiging to
benoeming van J. Mitchell tot Vice-Consu
te Port Kennedy (Thursday eiland) buiten
bezwaar van 's Lands Schatkist
_-_ Fiat missive
Juni 4 27 Rappt BlD 29 Mei no 3, Kabt, machtiging to
het aanbieden van een O.B. strekkende om
Jhr. Mr. A. G. Schimmelpenninck, Gezan
Schapssecretaris der 1e kl. te St Petersburg
op zijn verzoek met ingang van 1 Juli as.
in disponibiliteit te stellen.
_-_ F at missive
_-_ iat missive
Juni 10/ 45/ Rappt BlD 6 Juni no 10 Kabt, ger 4 Juni no 27, en machtiging
/11 /26 tot het aanbieden van een O.B, houdende eenige mutatien en
het corps diplomatiek
corps iplomatiek
_-_ Besluit en machtiging fiat
___
Juni 6 52 Rappt BlD 3 Juni no 6602, ter bevordering
van C. A. Hellmund, Vcie Consul te La
Guaira tot Consul aldaar.
_-_ Besluit fiat
Juni 16 26 Rappt BlD 11 Juni no 1, Kabt, om machtiging
tot het aanbieden van een O.B houdende
benoeming van Mr R. Cremers, tot
gezantschaps attache in algemeenen
dienst, voorloopig buiten bezwaar van 's La
Schatkist.
_-_ Fiat missive
Juni 22 87 Rappt BlD 18 Juni no 2 Kabt, ger. 11/16 Juni no 26/26 ...
_-_ Besluit fiat
Juni 17 10 Rappt BlD 13 Juni no 7509, tot het verleene
eener jaarlijksche toelage aan Mr A. F. va
Leyden, Consul Generaal met den persoon
lijken titel van aakgelastigde te Caraca
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 643.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0696

page title: 0643 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juni/18 #3
 
Vervolg van bladz 642 643
1903 Dm & No Gezanten en Consuls. (Ned).
Juni 18 3 Rappt BlD 12 Juni no 7293, machtiging tot
benoeming van A. Feigl tot Vice Consul
te Bakow buiten bezwaaar van 's Landsschatkist
_-_ Fiat missive
Juni 18 21 Rappt BlD 12 Juni no 73w, machtiging tot be
noeming van E. J. A. Plouy de Goes tot Vice Consul
te Roubaix buiten bezwaar van 's Landsschatkist
_-_ Fiat missive
Juni 20 32 Rappt BlD 18 Juni no 10 Kabt, om goedkeuring
dat door den Minister van BlD op daartoe
ontvangen telegraphische aanvragen aan de
Gezanten te Parijs en te Constantinopel
machtiging is verleend om voor korten
hunne posten te verlaten
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat
er bij H.M. geene bezwaar bestaan
tegen de door Z E. verleende machtiging
___
___
Juni 23 19 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat HM.
alvorens eene beslissing te nemen op het rappt
dd 18 dagen no 1 Kabt, verzocht te vernemen,
wanneer Jhr. Mr A. J. van Citters, nieuw be
noemd Gezant te Peking, voornemens is der
waarts te vertrekken
waarts te vertrekken
Juni 24 33 Rappt BlD 23 Juni no 15 ger. 23 Juni no 19
_-_ aan H.M. voorgelegd.
_-_ aan M voorgelegd.
Juni 25 29 Rappt BlD 18 Juni no 1 Kabt, om vaststelling van het Zie 10 Juni 19
tijdstip waarop HM den Nieuw benoemden Gezant no 46 bladz 64
te Peking, Jhr Mr A. J. van Citters ter beeediging
k n ontvangen
n ontvangen.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M. Jhr Mr van
Citters daartoe zal ontvangen op Woensdag 1 Juli as op
het Loo, des namiddags te 6 1/4 uur. De Minister behoeft niet tegenwoordig te zijn 
" " 30 _-_ Per missive van het bovenst kennis gegeven aan H.M.
OpperHofmaarschalk en de Adjudant van dienst.
Juli 2 29 Per missive aan BlD toegezonden het voor Jhr Mr van Citters bestemde bew
29 van eedsaflegging, met verzoek van terugbetaling der daarop gevallen kosten van zegel ad

10 7/5
Juli 7 42 Rappt BlD 6 Juli 4 Kabt laan Ger/ger 2 Juli no 29 notificatie
___
Vervolg op bladz 644.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0697

page title: 0644 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juni/23 #25
 
644 Vervolg van bladz 643.
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (
Juni 23 25 Rappt BlD 18 Juni no 7454, ger. 12 Juni 1903 no 2
mededeeling dat de Minister meent HM gee
ontwerp besluit te moeten aanbieden ter be
noeming van J. D. Viruly, Kanselier aan de
Legatie te Bern, tot Vice-Consul aldaar,
aangezien het niet de bedoeling is een Vice
Consulaat aldaar te vestigen doch alleen
om den Heer Viruly bji de Zwitsersche Reg
ring in den rang van Vice-Consul te hun
nen doen optreden
doen op eden.
_-_ Per missive de aangeboden ontw Co
missie voor J D Viruly, als Vice-Consul
te Bern, onderteekend aan BlD terug
gezonden.
Juni 29 72 Missive Secr Genl BlD 25 Juni, houdende
mededeeling dat de Gezantschapssecretaris
Ridder van Rappard verlof heeft tot +- 8 Au
e. k. en dat hij reizende is hier te lande.
_-_ Aan H.M. medegedeeld.
Juli 1 39 Rappt BlD 29 Juni no 8301, ter benoeming
van W. J. Oudendijk, leerling consul met
den persoonlijken titel van Vice-Consul tot
secretaris-tolk bij het gezantschap te
Peking.
_-_ Besluit fiat
_-_ uit fiat
Juli 2 27 Rappt BlD 26 Juni no 8163, aanbieding ter
onderteekening van den ontwerp geloofs brief
voor Jhr Mr A. J. van Citters, als Buitengewoo
Gezant en Gevolmachtigd Minister bij Z M. den
K izer van China
eizer van hina.
_-_ Per missive de ontw geloofs brief onder
teekend teruggezonden aan BlD.
___
Vervolg op bladz 645.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0698

page title: 0645 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juli/6 #19
 
Vervolg van bladz 644 645
1903 Dm & No Gezanten en Consuls (Ned)
Juli 6 19 Rappt BlD 30 Juni no 6, Kabt, om machtiging
om aan Mr Westenberg te doen weten dat
HM de beschikking op zijne aanvrage om
eervol ontslag uit zijne betrekking van Ge
zant te Rome, tot het aanstaande najaar
jaar wenscht aan te houden
_-_ Fiat missive
Juli 6 49 Rappt BlD 1 Juli no 8051, om aan C. D. Tram
sen, op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen
met dankbetuiging als en ter benoeming
van A. A. A. Hansen tot Consul te
Flensburg, buiten bezwaar van 's Lands 
Schatkist 
_-_ Besluit fiat
_-_ es ui fiat
Juli 7 41 Rappt BlD 30 Juni no 8355, om machtiging
tot verbetering van het K.B. van 22 Juni ll no 87 bladz 642
_-_ Fiat missive het KB aan BlD toegezonden
Juli 11 32 Rappt BlD 9 Juli no 8642, /aan Dir/ger 7 Juli no 41
_-_ het KB op te leggen in het archief
Juli 8 47 Rappt BlD 4 Juli no 8541, ter benoeming tot
leerling Consul P. R. Borgen, thans werk
zaam aan het Consulaat Generaal te Londen.
_-_ Besluit fiat
Juli 8 48 Rappt BlD 4 Juli no 8537, om aan Mr. A. van
de Sande Bakhuyzen, leerling consul Zie 18 Jan 1901
gedurende den tijd dat hij aan het Consulaat no 43 bladz 9
Generaal te Pretoria werkzaam zal zijn
eene tijdelijke verhooging van jarwedde
toe te kennen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 646.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0699

page title: 0646 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Juli/15 #51
 
646 Vervolg van bladz 645
03 Dm & Gezanten en Consuls.
19 No
BlD
Juli 15 51 Rappt 11 Juli no 8834, tot het verleenen een
aanvulling van jaarwedde over 1902 aa
L. J. C. von Zeppelin Obermuller, Consul
der Nederlanden te Bangkok. 
_-_ Besluit fiat
Juli 24 101 Rappt BlD 21 Juli no 8981, om aan R. M.
Tabuteau, op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen uit zijne betrekking van Consul
te Dublin, en te benoeming van J. Moone
tot Consul te Dublin, buiten bezwaar va
's Landsschatkist
_-_ Besluit fiat
_-_ es uit fiat
Juli 24 102 Rappt BlD 21 Juli no 2838, tot het toeke
nen eener aanvulling van jaarwedde
over 1903 1e half jaar, aan F. M. Knobe
Minister-Resident, tevens Consul-G
neraal te Teheran
_-_ Besluit fiat
Juli 31 47 Rappt BlD 24 Juli no 9072, tot verhooging de
aan J. C. von Zeppelin Obermuller Co
sul te Bangkok toegekende toelage.
_-_ Besluit fiat
Aug 1 27 Rappt BlD 24 Juli no 8997, machtiging tot
benoeming van W. Hild tot Vice Consul
te Dortmund, buiten bezwaar van 's Lan
Schatkist.
chatkist.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 647.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0700

page title: 0647 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Aug/10 #24
 
Vervolg van bladz 646. 647
1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned)
Aug 10 24 Rappt BlD 5 Aug n 1v Kabt, met voorstel om
aan den Gezant te Constantinopel Mr.
von Weckherlin een verlof te verleenen van
drie maanden en om de tijdelijke waar
neming van het gezantschap te Constan
tinopel op te dragen aan Jhr. Mr J. C. N.
van Eys, Zaakgelastigde met den per
soonlijken titel van Minister Resident
sedert 1 Novb 1896 in disponibiliteit.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat
H.M. zich heeft vereenigd met de strek
king van 's Ministers rapport
Aug 15 51 Rappt BlD 11 Aug no 12 Kabt, ger 10 Aug no 24
_-_ Besluit fiat
Aug 10 25 Rappt BlD 5 Aug no 9666, om machti
ging tot het aanbieden van een O.B. ter be
noeming van E. J. C. von Zeppelin Obermul
ler thans consul te Bangkok tot Vice
Consul te Tientsin, met behoud van den
rang van Consul; to het verleenen van
ontslag, met dankbetuiging voor bewezen
diensten aan den tegewoordigen onbezol
dig den Consul te Tientsin, C. A. Wegelin
en ter benoeming tot Consul te Bangkok
F. J. Domela Nieuwenhuis, thans Consul
Generaal te Pretoria en zulks met behoud
van de rang van Consul Generaal en
met toekenning van den persoonlijken titel
van Zaakgelastigde, uitsluitend voor
den tijd dat hij in zijne Consulaire betrek
king te Bangkok werkzaam zal blijven.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat HM zich
heeft vereenigd met 's Ministers voorstel
Aug 17 44 R BlD 13 Aug no 10112. ger. 10 Aug no 25
Aug 17 44 appt
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 48
============================================================
NL HaNa H2 7823 0701

page title: 0648 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Aug/15 #23
 
648 Vervolg van bladz 647.
1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned)
Aug 15 23 Rappt BW 11 Aug n 8958, om machtiging
tot het aanbieden van een O.B. strekkende om
Mr A.F. van Leyden, Zaakgelastigde en
Consul-Generaal te Caracas, op zijn ver
zoek te stellen in disponibiliteit buiten
bezwaar aan 's Lands schatkist en om
afwijzend te beschikken op zijn verzoek om
behoud van zijn tegenwoordigen rang en Zie ook
titel, en tot het aanbieden van een O.B. waar
bij Mr van Leyden wordt benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau
_-_ Fiat missive
Aug 27 68 Rappt BD 24 Aug n 10342, ger. 15 Aug n 23 Zie 14, _-_ Besluit fiat n 38
Aug 17 14 Rappt BD 10 Aug n 9801, machtiging tot
benoeming van F. Killengreer, tot Vice-
Consul te Tromso, buiten bezwaar van
s Lands Schatkist. _-_ Fiat missive
Aug 17 18 Rappt BD 12 Aug n 10029, alsboven van
J. Roussille tot Vice-Consul te Peru, alsboven _-_ Fiat missive
Aug 18 20 Rappt BD 13 Aug n 9800, alsboven van
J.J. Morgensen tot Vice-Consul te
Hjorring, alsboven _-_ Fiat missive
Aug 24 18 Rappt BD 19 Aug n 9301, alsboven van E.
Jobson, tot Vice-Consul te New-Castle on Tyne, alsboven
_-_ Fiat missive Vervolg op bladz 649.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0702

page title: 0649 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Aug/29 #44
 
Vervolg van bladz 648 649 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned)
Aug 29 44 Rappt BD 26 Aug n 10461, ter benoeming
van C. Scheibler, tot Consul te Keulen
buiten bezwaar van 's Lands Schatkist 
_-_ Besluit fiat
Aug 31 21 ___ _-_ Per missive BD verzocht te willen me
dedelen, hoelang F.F. Domela Nieuwenhuis
benoemd Consul Generaal met den titel
van Zaakgelastigde te Bangkok, nog
hier te lande zal verblijven.
Sept 2 166 Rappt BD 1 Sept n 10953, ger. 31 Aug n 21
mededeling dat voorn. Heer zich in de eerste
dagen dezer maand naar zijnen post zal hebben te begeven. _-_ Notificatie
Sept 4 16 ___ _-_ Per missive BD verzocht spoedig te
willen mededelen hoe lang Jhr. Mr. J.L. de
Sturler, Consul Generaal te Smyrna
voornemens is hier te lande te vertoeven.
Sept 9 61 Rappt BD 8 Sept n 11142, ger. 4 Sept n 16, me
dedeeling dat voorn. Heer tot ongeveer einde
September hier te lande zal vertoeven _-_ Notificatie
Sept 10 24 Rappt BD 5 Sept n 10687, om machtiging
om den zetel van het consulaat voor de
Balearische eilanden van Port-Mahon
naar Palma te verplaatsen en om M.L.
Thomas te doen benoemen tot onbezoldigd
Vice-Consul te Port-Mahon. _-_ Fiat missive
Novb 5 37 Rappt BD 31 Oct n 12967, aanbieding ter ondertekening
van een ontwerp Commissie ter aanwijzing van Palma
als standplaats voor den Consul voor de Balearische eilanden.
_-_ Per missive de ontw. commissie ondertekend terug gezonden aan B&D ___ Vervolg op bladz 650.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0703

page title: 0650 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Sept/14 #38
 
650 Vervolg van bladz 649. 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned)
Sept 14 38 Rappt BD 8 Sept n 10857, om machtiging tot ver
betering eener schrijffout in het K.B. van 27 Aug 1903 n 68 /- bladz
_-_ Fiat missive het KB ter verbetering aan BlD toegezonden
Sept 26 21 Rappt BlD 25 Sept n 11526 (aan DW) ger. 14 Sept n 38.
_-_ Het verbeterd K.B. op te leggen in het archief
Sept 15 64 _-_ Per missive BlD verzocht aan HM te willen
mededelen, hoelang W.A. Baron Govers, ge
zant te Washington, hier te lande met verlof zal verblijven
Sept 17 7 Rappt BlD 16 Sept n 1 Kabt. ger. 15 Sept n 64 me
dedeeling dat Baron Gevers tot den 30 Sept o.k. hier te lande denkt te blijven. _-_ Notificatie
Sept 16 58 _-_ Per missive BlD verzocht aan H.M. te willen
mededeelen hoelang den Gezant te Madrid
met verlof hier te lande zal verblijven.
Sept 18 42 Rappt BlD 17 Sept n 1 Kabt. ger. 16 Sept n 58 mededee
ling dat Jhr Tesla, tot de eerste dagen der volgende week te
's Gravenhage en tot het begin Octb hier te lande zal verblijven _-_ Notificatie
Sept 17 57/ Rappt BlD 14 Sept n 11200/11318/11031, machtiging tot
/59 benoeming van J. Plate tot Vice-Consul te
Duisburg; van M. Francois tot Vice-Con
sul te St Valery sur Somme en van C. Hey
nen tot Vice-Consul te Tampico, allen buiten
bezwaar van 's Lands Schatkist. _-_ Fiat missive ___ Sept 23 34 R Vervolg op bladz 651.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0704

page title: 0651 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Sept/29 #16
 
Vervolg van bladz 650 651 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned).
Sept 29 16 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
wenscht te worden ingelicht tot wanneer Mr
J.D.C. Baron van Heeckeren van Kell, ge
zant te Stckholm in Nederland denkt te blijven.
Octb 13 20 Rappt BlD 6 Octb n 3, ger. 29 Sept n 16 mededeeling dat
Bn van Heeckeren tot 3 Novb as in Nederland verblijft en tevens verzoekt
een verlenging van verlof met 14 dagen.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M. tegen de ge
vraagde verlenging van verlof geen bedenkingen heeft.
Sept 30 67 Rappt BlD 25 Sept n 11711, tot het verleenen
eener tijdelijke jaarwedde en eener toelage aan
J.H.J. Hamelberg, belast met de waarne
ming van het Consulaat-Generaal te Caracas. _-_ Besluit fiat
Octb 8 28 Rappt BlD 2 Oct n 4 Kabt, om machtiging
tot het aanbieden van een O.B. waarbij dan L.
van de Polder, secretaris-tolk te Tokio
voor den duur van zijn verblijf in japan de
persoonlijke titel van Gezantschaps se
cretaris der 1e klasse wordt verleend. _-_ Fiat missive
Octb 14 29 Rappt BlD 9 Octb n 4 Kabt. ger. 8 Octb n 28 _-_ Besluit fiat
Octb 15 24 Rappt BlD BlD 8 Octb n 6 Kabt. om een O.B. te
Octb 15 24 Rappt BlD BlD 8 Octb n 6 Kabt. om een O.B. te
mogen aanbieden waarbij de tijdelijk te Berlijn
gedetacheerden gezantschaps attache in al
gemeene dienst D. Baron van Asbeck
weder naar Brussel wordt verplaatst en
vervangen wordt door den te Weenen werkza
men Gezantschaps attache Mr R. Cremers.
_-_ Fiat missive Octb 28 30 Rappt BlD 22 Octb n 10 kabt. ger. 15 Octb n 24 Zie 5 Decb 1903
_-_ Besluit fiat n 19 bladz 1618 ___ Vervolg op bladz 652
============================================================
NL HaNa H2 7823 0705

page title: 0652 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Octb/15 #25/26
 
652 Vervolg van bladz 651.
Dm
1903 & N Gezanten en Consuls (Ned)
Octb 15 25/ Rappt BlD 8 Oct n 12223/12266, machtiging tot
/26 benoeming van J.M. Chumaaeiro tot Vice-
Consul te Coro en van J. Martens tot Vice-
Consul te Wyk a/ Fohr, beiden buiten bezwaar
van 's Lands Schatkist.
_-_ Fiat missive
Octb 22 4 Rappt BlD 15 Octb n 12237, machtiging tot
benoeming van C. Kuhn tot Vice-Consul te
Pillau en Elbing, buiten bezwaar van 's Lands Schatkist. _-_ Fiat missive
Octb 24 19 Rappt BlD 17 Octb n 12627, alsboven van
T. Hobirk en J.W. Baron van Boetzelaer tot
Vice Consul te Muenchen-Gladbach en Cre
feld, buiten bezwaar van 's Lands Schatkist.
_-_ Fiat missive
Octb 27 37 Rappt BlD 21 Octb n 12557, alsboven van C.
Ritchie tot Vice-Consul te Dunedin (voor
Ohago), buiten bezwaar van 's Lands Schatkist _-_ Fiat missive
Novb 11 42 Rappt BlD 4 Novb n 4 Kabt. ter bevordering
tot Gezantschapsraad bij het Gezantschap te
Londen Jhr D.J. Loudon, thans gezantschapsse
cretaris 1e kl. aldaar, tot overplaatsing van het
gezandschap te Weenen naar dat te Berlijn
den gezantschapssecretaris der 1e kl. W.L.F.C.
Ridder van Rappard; ter benoeming tot Ge
zantschapssecretaris der 2e kl. bij het gezant
schap te Weenen Jhr D.C.G.W.F. van Vredenburch
en tot het verlengen eener jaarwedde van f 1000
aan den gezantschaps attache in algemenen
dienst D. Baron van Asbeck. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 653.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0706

page title: 0653 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Novb/20 #36
 
Vervolg van bladz 652 653 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned).
Novb 20 36 Rappt BlD 17 Novb n 13881, om te bepalen
dat op de jaarwedde van W.A.T. Baron Ge
vers, Minister-Resident met den persoonlijken
titel van Gezant te Washington, ter zake
van het hem over de tijdvakken van 8 Juli
t/m 1 October 1903 en 10 t/m 26 October d.a.v.
verleende verlof eene korting zal worden toegepast van f 142.36. _-_ Besluit fiat
Novb 21 81 Rappt BlD 18 Novb n 13705, om aan J. Roose
wegens hoogen leeftijd en voortdurende ziekte
eervol ontslag te verleenen als Consul te Malaga. _-_ Besluit fiat
Novb 21 85 Rappt BlD 20 Novb n 1 Kabt, mededeeling
dat blijkens een schrijven van den Gezant
schapssecretaris te Rome dd 17 dezer de toe
stand van den Gezant aldaar hoogst
zorgelijk is zoodat het einde binnen en
kele dagen wordt verwacht. _-_ Notificatie
Novb 26 22 Telegram BlD 24 Novb (aan KdK op het Loo)
houdende verzoek om ter kennis van H.M. te Zie 1 Decb 1903
brengen en dat M. Westenberg, Gezant te n 22 bladz 655.
Rome heden nacht is overleden.
_-_ Aan H.M. medegedeeld.
Novb 27 39 Rappt BlD 24 Novb n 14159, om den Gezant te
Peking te machtigen tot het in rekening bren
gen eener som van f 225 's jaars voor kosten
van geneeskundige behandeling der Neder
landsche gezantschapswacht aldaar. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 654
============================================================
NL HaNa H2 7823 0707

page title: 0654 [L] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Decb/1 #22
 
654 Vervolg van bladz 655. 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned).
Decb 1 22 Rappt BlD 28 Novb n 2 kabt, met een schrijven
van den tijdelijken zaakgelastigde te Rome
houdende bericht van de bevestiging van deelne
ming van Hunne Majesteiten den Koning en de
Koningin van Italie ter gelegenheid van het
overlijden van den Nederlandschen Gezant te Rome
_-_ Notificatie Per missive de bijl. teruggezonden aan BlD
Decb 3 25 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
wenscht te vernemen, of door HD tijdelijk zaak
gelastigde te Rome de onderscheiden Itali
aansche autoriteiten en het Corps Diplo
matique officieel zijn bedankt voor
hunne aanwezigheid bij de ter aarde bestel
ling van den heer Mr. B.O.T.H. Westenberg H.M. gezant te Rome.
Decb 8 60 Rappt BlD 4 Decb n 4 Kabt, ger. 3 Decb n 25
mededeeling dat aan den tijdelijk zaakgelastigde
te Rome is opgedragen aan de Italiaansche Rege
ring en Autoriteiten en aan het Corps Diplomatique
te Rome die bovenb. begrafenis hebben bijgewoond den
dank van de Regering te betuigen voor hunne deelneming _-_ Notificatie
Novb 24 62 Rappt BlD 20 Novb n 13813, om aan J.R.
Ringrose, op zijn verzoek eervol ontslag te
verleenen uit zijne betrekking van Consul
te Hull en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat
Decb 9 19 _-_ Per missive BlD verzocht aan H.M. de Koningin
een exempl. te willen doen toekomen van het Rap
port van de Commissie voor de reorganisatie
van den Consulairen dienst (Voorzitter Jhr Mr van Weede).
Decb 16 1 Rappt BlD 11 Decb n 14732, ger. 9 Decb n 19 _-_ Notificatie
Per missive de verder aangeboden stukken terug
gezonden aan BlD. (Het rapport hierbij opgelegd) Vervolg op bladz 655.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0708

page title: 0655 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Decb/8 #10
 
Vervolg van bladz 654. 655 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned).
Decb 8 10 Rappt BlD 3 Decb n 5 Kabt, om machtiging tot
het aanbieden van een O.B. waarbij aan Jhr Mr
R.A.A.E. van Pestel, op zijn verzoek eervol ontslag
wordt verleend uit zijne betrekking van Gezant
bij de Hoven van Belgie en van Luxemburg
en om te onderzoeken of de benoeming van
Jhr Mr O.D. van der Staal van Piershil,
thans gezant te St Petersburg tot zijne op
volger bij die Hoven aan Z.M. den Koning
van Belgie en aan Z.K.H. den Groot-Hertog
van Luxemburg welgevallig zoude zijn Zie 19/22 Decb 1903
_-_ Fiat missive n 57/3 bladz 673/2076
Decb 24 58 Rappt BlD 23 Decb n 8, Kabt ger. 8 Decb n 10
_-_ Besluit fiat tot het verleenen van eervol
ontslag aan Jhr Mr R.A.A.L. von Pestel als en ter
benoeming van Jhr Mr O.D. van der Staal van Piens
hel tot Gezant bij de Hoven van Belgie en Luxemburg.
Decb 11 44 Rappt BlD 8 Decb n 14446, om F.G.A. van
Delden, op zijn verzoek eervol te ontheffen
van de waarneming van het Consulaat te Djeddah
en om C.C.M. Henny, assistent resident in
Ned-Indie te Madiven te belasten met
de waarneming van het Consulaat te Djeddah
met den persoonlijken titel van Consul. _-_ Besluit fiat
Decb 12 48 Rappt BlD 9 Decb n 14379, om L. Demel Con
sul te Fremantle, eervol uit zijne betrek
king als zoodanig te ontslaan. _-_ Besluit fiat
Decb 16 54 Rappt BlD 14 Decb n 14667, om Mr L.L. van
Raalte, lid van de Tweede Kamer der StGenl
opnieuw te benoemen tot Lid der Commissie
belast met het afnemen der Consulaire exa mens. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 673.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0709

page title: 0656 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Jan/6 #5
 
656 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Vreemde)
Jan 6 5 Rappt BlD 29 Decb n 14049, ger. 20 Decb 1902 n 40 bladz 1966
aanbieding ter ondertekening van een ontw.
antwoord op den terugroepingsbrief van
Graaf von Poustales als Gezant van
Duitschland bij het Nederlandsche Hof.
_-_ Per missive het ontw. antwoord onder
teekend teruggezonden aan BlD. ___
Jan 14 6 Rappt BlD 10 Jan n 250, om machtiging tot
erkenning van B.A. Schmeink Pals Consu
lair Agent van Brazilie te Amsterdam _-_ Fiat missive
Jan 17 37 Rappt BlD & KD 10/14 Jan n 248, alsboven aan
8
L.S.L Maduro, als Consulair Agent van
Frankrijk op Curacao. _-_ Fiat missive
Jan 31 34 Rappt BlD & KD 24/28 Jan n 244/7, alsboven van
S. Senior als Consul der Dominicaan
sche Republiek op Curarcao. _-_ Besluit fiat
Feb 13 54 Rappt BlD 12 Feb n 4, Kabt, mededeeling
van den ontvangst van een telegram van Graaf
de Grelle Rogier, Gezant van Belgie bij
het Nederlandsche Hof, houdende kennisge
ving van het overlijden van Gravin de Grelle Rogier. 
_-_ Notificatie
Feb 14 6 Rappt BlD & KD 6/11 Feb n 1587/38, tot erkenning
en toelating van D.D. Fraser, als Consul
van Groot Brittannie en Ierland te Ba tavia voor Java. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 657
============================================================
NL HaNa H2 7823 0710

page title: 0657 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Feb/24 #14
 
Vervolg van bladz 656. 657
1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Vreemde)
Feb 24 14 Rappt BlD 20 Feb n 2125, machtiging tot erken
ning en toelating van A.H. Voorinden als
Vice- en deputy Consul-Generaal van deVer
eenigde Staten van Amerika te Rotterdam. _-_ Fiat missive
Feb 26 79 Rappt BlD 23 Feb n 2247, tot erkenning en
toelating van P. Smith, als Vice-Consul
van Griekenland te Vlissingen. _-_ Besluit fiat
Maart 11 35 Rappt BlD 7 Maart n 2678, alsboven van Dr J.
Carrie als Consul Generaal der Argentijn
sche Republiek voor Nederland met stand plaats te Rotterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 12 13 Rappt BlD 9 Maart n 2883, alsboven van
J. Peterson, als Consul-Generaal van Rus
land te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Maart 12 52 Rappt BlD 10 Maart n 3222, om machtiging
tot erkenning en toelating van A. Oppenheim,
als Consul-Generaal van Perzie te Rotterdam. _-_ Fiat missive
Maart 20 41 Rappt BlD 16 Maart n 3338, alsboven van
Ph.H. Morland, als Vice-Consul van Groot
Brittanie en Ierland voor 's Gravenhage en Scheveningen.
_-_ Fiat missive
3377
Maart 23 18 Rappt BlD & KD 16/19 Maart n 3377/281, alsboven van
L.Th. Haasmann als Vice-Consul der Ver
eenigde Staten van Amerika te Batavia. _-_ Fiat missive ___ Vervolg op bladz 658.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0711

page title: 0658 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Maart/31 #74
 
658 Vervolg van bladz 657. 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Vreemde)
Maart 31 74 Rappt BlD 27 Maart n 3824, tot erkenning en toe
lating van J.M. Maury, als Consul der Re
publiek Chili te Rotterdam. _-_ Besluit fiat
April 8 8 Rappt BlD 3 April n 4162, om machtiging tot
erkenning en toelating van J. Tas als Vice-
Consul van Italie te Amsterdam. _-_ Fiat missive
April 14 51 Rappt Bld 9 April n 4474, alsboven van
F. Ontein als Consulait Agent van Frankrijk te Harlingen. _-_ Fiat missive
April 23 55 Rappt BlD 18 April n 4847, tot erkenning en
toelating van W. van Dam, als Consul
van Uruguay te Rotterdam. _-_ Besluit fiat
April 24 39 Rappt BlD 21 April n 4936, alsboven van
S. Boeye, als Consul van Belgie te Rotter
dam voor de arrondissementen 's Graven hage en Rotterdam. _-_ Besluit fiat
Mei 8 55 Rappt BlD 4 Mei n 5484, alsboven van F.
Koch, als Consul van Zwitserland te Rot terdam. _-_ Besluit fiat
Mei 22 31 Rappt BlD & KD 14/16 Mei n 6017/41, alsboven
van J. Wolters, als Consul-Generaal van
Belgie voor Nederlands Guyana. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 659.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0712

page title: 0659 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Juni/10 #22
 
Vervolg van bladz 658. 659
1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Vreemde).
6258
Juni 10 22 Rappt BlD & KD 29 Mei/ n 6258/, tot erkenning
/6 Juni /31
en toelating van L.M.J. van Huyters
als Consul van Denemarken te Batavia _-_ Besluit fiat
Aug 7 24 Rappt BlD 1 Aug n 9552, om machtiging tot
erkenning en toelating van W.G.S. van Ree
sema en P.W. Fuerst respectievelijk als
Consul-Generaal en Vice-Consul van Salvador
te Amsterdam en van J. Hasekamp als
Consul van dat rijk te Rotterdam. _-_ Fiat missive
Aug 19 63 Rappt BlD & KD 14/15 Aug n 9956/61, tot erken
ning en toelating van A.W. Knoops als
Consul van Belgie te Soerabaya voor
de residentien Bezoeki, Pasoeroean,
en Soerabaya, de eilanden Bali, Lombok
en Madoera en de Zuider en Oosterafdee
ling van Borneo. _-_ Besluit fiat ___
Aug 21 25 Rappt BlD & KD 17/18 Aug n 10073/, alsboven
/31
van F. Hasea als Consul van Italie te Batavia. _-_ Besluit fiat
Aug 27 69 Rappt BlD & KD 22/24 Aug n 10421/55, alsboven
van O. Anton als Consul Generaal van
Duitschland te Batavia voor Ned.-Indie. _-_ Besluit fiat
Sept 7 55 Rappt BlD 4 Sept n 10891, alsboven van G.M.
Muller, als Consul Generaal van Rumenie te Rotterdam. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 660
============================================================
NL HaNa H2 7823 0713

page title: 0660 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Sept/17 #16
 
660 Vervolg van bladz 659 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Vreemde)
Sept 17 16 Rappt BlD & KD 12/ Sept n 11331/ , tot erkenning
/14 /50
en toelating van G.L. Schnurrenberger als
Consul van Zwitserland te Batavia voor Nederlandsch-Indie _-_ Besluit fiat
Sept 23 34 Rappt BlD & KD 18/19 Sept n 11581/64, alsboven van
A.F.C. Curiel als Vice-Consul van Belgie te Paramaribo. _-_ Besluit fiat
Octb 19 32 Rappt BlD 13 Oct n 12392, alsboven van
C.W.H. van Dam als Consul can Cuba te Rotterdam. _-_ Besluit fiat
Novb 10 4 Rappt BlD 5 Novb n 5 Kabt, om machtiging
om aan Graaf de Grelle Rogier, Gezant
van Belgie bij het Nederlandsche Hof te doen
weten, dat de benoeming van Baron
Guillaume tot zijn opvolger H.M. aan genaam zal zijn. _-_ Fiat missive
Novb 24 69/ Nota's en telegram omtrent het tijdstip waarop
/70 H.M. den aftredenden Belgischen Gezant in
gehoor kan ontvangen tot het overhandigen
van zijne rappelbrieven. ___
Novb 25 1 Rappt BlD 21 Novb n 2 Kabt, nopens een verzoek
van den Belgischen Gezant Graaf de Grelle
Rogier, om bij H.M. in gehoor te worden ontvan
gen tot het overhandigen zijner rappelbrieven. 
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M. den
gezant zal ontvangen, Zaterdag 28 Novb e k op
Het Loo te 1 1/2 uur n.m. De Minister behoeft niet
tegenwoordig te zijn. Costuum Zwarten rok. 
Novb 27 49 Nota voor Graaf van Bylandt op het Loo, strekkende ter herinne
ring van die door hem te doene mededeeling aan de Hofautoriteiten
van bovendh voor H.M. te verleenen audientie. ___ Vervolg op bladz 661.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0714

page title: 0661 [R] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Novb/28 #17
 
Vervolg van bladz 660 661 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Vreemde).
Novb 28 17 Rappt BlD 26 Novb n 2 Kabt, aanbieding van
een schrijven van den Belgischen Gezant
dd 24 dezes, houdende bericht van de benoe
ming van Baron Guillaume tot zijn opvolger. Zie 24 Decb 1903 n 54/55 bladz 662.
_-_ Notificatie Per missive het schrijven teruggezonden aan BlD ___
Decb 1 28 Rappt BlD 28 Novb n 7, met een schrijven van den
Deenschen Gezant, de Heer de Bille, waarbij
hij vraagt of de benoeming van W. de Greven
kop-Castenskjold, tot zaakgelastigde van
Denemarken te 's Gravenhage aan H.M.
Regeering aangenaam zal zijn en om H.M.
bevelen te mogen vernemen omtrent zijn ver
zoek om bij HD in gehoor te worden ontvan
gen tot het overhandigen van zijne terug roepingsbrieven
_-_ Per missive BlD machtiging verleend
om aan den Deenschen Gezant medetedee
len dat de benoeming van den Mr de Greven
kop-Castenskjold, H.M. Regeering aan
genaam zal zijn en dat H.M. wenscht
te worden ingelicht, of de Hr de Bille
zou kunnen worden ontvangen op 2 Januari 1904.
Decb 2 23 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat het
H.M. voornemens is den Deenschen Gezant te
ontvangen tot het overhandigen van zijne terug
roepingsbrieven na H.D. terugkeer in de Resi
dentie, op eenen alsdan te bepalen dag, en
om den eventueel te benoemen zaakgelastig
de van Denemarken te ontvangen op het
a.s. galabal ten Hove. Zie 29 Decb 1903
Decb 18 88 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M. den Heer n 57 bladz 662
de Bille zal ontvangen, Maandag 28 Decb 1903 op het Paleis
alhier des namiddags te 6 3/4 uur. De Minister behoeft niet tegenwoordig te zijn
89 _-_ Per missive van het bovenst. kennis gegeven aan H.M. Opper Ceremoniemeester, Opper
Kamerheer, Chef v/h Mil. Huis, Opper Hofmaarschalk, Opper Stalmeester en Ceremoniemeester. Vervolg op bladz 662. ___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0715

page title: 0662 [L] Gezanten en Consuls (Vreemde) - 1903/Decb/2 #25
 
662 Vervolg van bladz 660. 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Vreemde)
Decb 2 25 Per missive aan BlD toegezonden de vanwege
H.M. ontvangen terugroepingsbrieven van
Graaf Degrelle Rogier, als Gezant van Bel
gie bij het Nederlandsche Hof.
Decb 15 11 Rappt BlD 10 Decb n 14535, aanbiedende ter onder
tekening van een ontw. antwoord op bovengenoemde
terugroepingsbrieven. _-_ Per missive het ontw. antwoord onderteekend
teruggezonden aan BlD.
Decb 19 8 Rappt BlD 16 Decb n 15015, aanbieding van
2 exemplaren der lijst, bevattende de namen
der leden van het bij het Nederlandsche Hof
geaccrediteerde Corps diplomatique. _-_ Notificatie
Decb 24 54 Rappt BlD 23 Decb n 7, Kabt, nopens een verzoek
van den nieuw benoemde Belgischen Ge
zant Baron Guillaume, om bij H.M. ten
gehoore te worden toegelaten tot het overhan
digen van zijne geloofsbrief.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
a.s. Dinsdag den 29 Decb 1903 op het Paleis
alhier des namiddags te zes uur Baron Guil
laume zal ontvangen. De Minister wordt
verzocht bij die ontvangst te willen tegenwoordig zijn
" " 55 _-_ Per missive van het bovenst. kennisgegeven aan
den Opperceremoniemeester, den Opperkamerheer, den
Chef v/h Mil. Huis, den Opper Hofmaarschalk, den Opper
Stalmeester en den Ceremoniemeester van H.M. de Koningin. 
Decb 30 49 _-_ Per missive de geloofsbrieven van Baron
Guillaume toegezonden aan BlD ___
Decb 29 57 _-_ Per missive aan BlD toegezonden de terugroe
pingsbrieven van F.L. de Bille, als Gezant van De
nemarken bij het Nederlandsche Hof. Zie 7 Januari 1904 n 45 bladz 202.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0716

page title: 0663 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Oct/28 #49
 
Vervolg van bladz 431. 663 1903 Dm & N Hooger Onderwijs. Octb 28 49 Rappt BD 22 Octb n 9200, tot het toekennen
eener belooning aan Dr C. Bernard, voor het
verrichten van de werkzaamheden, verbonden
aan de betrekking van Conservator aan
's Rijksherbarium te Leiden, gedurende
het tijdperk van 1 Juli t/m 30 Sept 1903. _-_ Besluit fiat
Octb 28 50 Rappt BD 22 Octb n 9462, tot verhooging der
jaarwedde van dr A.A. Nyland, hoogleraar
aan de RijksUniversiteit te Utrecht _-_ Besluit fiat
Octb 30 20 Rappt BD 24 Octb n 326, Kabt, ter benoeming
tot Hoogleeraar aan de RijksUniversiteit te
Utrecht, Dr H. Visscher, predikant bij de Zie 10 Novb 1903
Nederlandsche Hervormde gemeente te Ouder kerk a/d IJssel. n 9 bladz 664 Zie 10 Mei 1913 n 20 bladz 1411
_-_ Besluit fiat
Octb 30 22 Rappt BD 24 Octb n 9296, tot vaststelling van
het tijdstip van ingang der jaarwedde van
den door den Minister van Binnenlandsche
Zaken te benoemen amensuensis bij de bi
bliotheek aan de Rijks Universiteit te 
Groningen. 
_-_ Besluit fiat
Novb 2 33 Rappt BD 28 Octb n 9498, om aan de gemeente
Zaandam tot 1 Sept 1913 vrijstelling te ver
leenen van de verplichting tot het oprichten
van een gymnasium. _-_ Besluit fiat
Novb 9 35 Rappt BD 5 Novb n 341, Kabt, ter benoeming
tot Hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht dr K. Heilbronner, te Breslau _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 664.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0717

page title: 0664 [L] Hooger Onderwijs - 1903/Novb/10 #9
 
664 Vervolg van bladz 663. 1903 Dm & N Hooger Onderwijs Novb 10 9 Rappt BD 4 Novb n 326, Kabt om machtiging
tot verbetering eener schrijffout in het KB van 30 Octb 1903 n 20 /- /- bladz 663
_-_ Fiat missive het KB ter verbetering aan BD toegezonden.
Novb 14 27 Rappt BD 13 Novb n 1094 (van DW) ger. 10 Novb n 9 _-_ Notificatie
het verbeterd KB op te leggen in het archief ___
Novb 12 30 Rappt BD 9 Novb n 9902, tot bekrachtiging
der benoeming van dr P. Ruitinga, tot
gewoon hoogleraar aan de gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Novb 13 48 Nota's omtrent een ingesteld onderzoek of
bij de indiening van de Hooger Onderwijs wet
en bij de discussien in de Staten Generaal
(Zitting 1873/74 en 1874/75) de bedoeling is
gebleken, dat de verschillende godsdienstige
gezindten in de theologische faculteiten
van de RijksUniversiteiten zouden worden vertegenwoordigd. 
Uit het ingesteld onderzoek is gebleken
dat zulks niet de bedoeling der Regeering
is geweest doch ook niet om zulks te weeren
_-_ Aan H.M. medegedeeld. ___
Novb 17 31 Rappt BD 14 Novb n 211, tot intrekking op verzoek
van den benoemde van het KB van 15 Juni 1903 n 60
waarbij dr J. Rendel Harris is benoemd tot Hoog
leeraar aan de RijksUniversiteit te Leiden en
ter benoeming tot Hoogleraar aan genoemde
Universiteit Kirsopp Lake, M.A. te Oxford. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 665.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0718

page title: 0665 [R] Hooger Onderwijs - 1903/Novb/17 #32
 
Vervolg van bladz 664 665 1903 Dm & N Hooger Onderwijs.
Novb 17 32 Rappt BD 14 Novb n 354, Kabt, ter benoeming tot
hoogleeraar aan de Rijks Universiteit te Leiden
Dr. G.C.J. Vosmaer onder toekenning van
eervol ontslag als lector aan de Rijks Universiteit te Utrecht. _-_ Besluit fiat
Novb 30 34 Rappt BD 27 Novb n 10460, om aan Jhr Mr P.J. van
Swinderen, op zijn verzoek, eervol ontslag te ver
leenen als lid en voorzitter van het college van
curatoren der Rijks Universiteit te Groningen,
en zulks met dankbetuiging. _-_ Besluit fiat 
Decb 15 18 Rappt BD 11 Decb n 10676, tot bekrachtiging der
aanstelling van Dr H. Brugmans tot gewoon
hoogleraar aan de gemeentelijke Universi teit te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Decb 28 94 Rappt BD 19 Decb n 7475, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken
van een voordracht waarbij met intrekking
van de KBn van 30 Juli 1886 (Stbl n 125) 22 bladz 320
Juli 1893 (Stbl n 118) en 24 Sept 1896 (Stbl 791
Juli 1893 (Stbl n 118) en 24 Sept 1896 (Stbl 
n 157) worden aangewezen de buitenlandsche 
instellingen en de buitenlandsche getuig
schriften, bedoeld in art 85bis de wet tot
regeling van het hooger onderwijs, zoals
dat luidt krachtens de wet van 9 Juli 1900 (Stbl n 113). _-_ Fiat missive Zie 4 febr 1904 n 15 bladz 917 ___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0719

page title: 0666 [L] Lager Onderwijs - 1903/Novb/10 #55
 
666 Vervolg van bladz 401
1903 Dm & N Lager Onderwijs
Novb 10 55 Rappt BD 6 Nov n 9424, om aan de gemeenten
Oud Beyerland, Harderwijk Oostburg, Strijen, 
Noordwijk, Stedum en Delftzijl tot 1 Mei 1904
vrijstelling te verleenen van de verplichting
voor meisjes gelegenheid te verschaffen om
buiten avonduren, 96 uren in het jaar her
halingsonderwijs te genieten. _-_ Besluit fiat
Novb 10 7 Rappt BD 4 Novb n 10928, ger. 27 Octb 1903 n 5
Novb 10 7 Rappt BD 4 Novb n 10928, ger. 27 Octb 1903 n 5
inzake een beroep ingesteld door den Commissaris
der Koningin in Groningen en het Bestuur
der Vereeniging voor Gereformeerd lager school
onderwijs te Speyk en Bierum tegen een
besluit van GedStaten van Groningen in
zake de rijksbijdrage bedoeld in art 54bis der
wet tot regeling van het lager onderwijs en om
machtiging om den RvSt andermaal nader te hooren.
_-_ Per missive BD de gevraagde machtiging
verleend met toezending van de verschillende
adviezen van den RvSt en O.Bn. met verzoek
om terugzending ten behoeve v/h Archief KdK
Decb 12 22 Rappt BD 11 Decb n 11969 (aan DW) terugzending der O.Bn. _-_ Notificatie
Decb 3 21 Rappt RvSt 28 Novb n 124/44, ger. 10 Novb n 7 _-_ BD om e & a
Decb 15 20 Rappt BD 11 Decb n 11969, ger. 3 Decb n 21 _-_ Besluit fiat
Novb 16 32 Rappt BD 12 Novb n 9352, tot het verleenen
van een subsidie aan de hierbij genoemde ge
meenten, ter tegemoetkoming in de uitgaven
tot eene behoorlijke inrichting van haar
lager onderwijs vereischt _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 667.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0720

page title: 0667 [R] Lager Onderwijs - 1903/Novb/17 #13
 
Vervolg van bladz 666 667 1903 Dm & N Lager Onderwijs.
Novb 17 13 Rappt BD 12 Novb n 9533, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te maken 
van eene voordracht met O.B. tot vernietiging
van een besluit van Ged. Staten van Overijssel
voor zooveel daarbij een artikel der verordening
van de gemeente Steenwijkerwold, regelende
het o.l. onderwijs voor mededeeling is aange komen.
_-_ Fiat missive Decb 22 46 Rappt RvSt 15 Decb n 30, ger. 17 Novb n 13 met afz advies v/h
_-_ BD om e & a Staatsraad Borret Zie 21 Jan 1904 n 34 bladz 1285.
Novb 24 23 Rappt BD 20 Novb n 9794 tot vaststelling van
het tijdstip van ingang der jaarwedde van
eene, door den Minister van Binnenl. Zaken
aan de Rijkslagere School No II te Frederiks
oord, gemeente Vledder, te benoemen onderwijzeres. _-_ Besluit fiat
Novb 25 33 Rappt BD 21 Novb n 361 Kabt, ter benoeming
tot schoolopziener in het arrondissement Ferwerd
Mr J.J. Crolas te Leeuwarden. _-_ Besluit fiat
Novb 27 25 Rappt BD 24 Novb n 11534, tot het verleenen
van ontheffing van den eisch, gesteld in het
4e lid van art 45 der wet tot regeling van het
lager onderwijs, aan de besturen der hierbij
genoemde gemeenten voor het vervullen der
vacatures in het onderwijzend personeel
aan de scholen en voor de tijdvakken bij
den naam van iedere gemeente aangeduid _-_ Besluit fiat ___
Vervolg op bladz 668.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0721

page title: 0668 [L] Lager Onderwijs - 1903/Novb/28 #30
 
668 Vervolg van bladz 667. 1903 Dm & N Lager Onderwijs.
Novb 28 30 Rappt BD 25 Novb n 9791, tot verhooging der
jaarwedde van R. Veldkamp, onderwijzer
bij de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen.
_-_ Besluit fiat ___
Decb 2 33 Rappt BD 28 Novb n 10298, ter benoeming tot
Schoolopziener in het arrondissement
1e Tilburg, Jhr Mr L.J.B.J.M. Verheyen te
Loon op Zand, thans in gelijke betrekking te Waalwijk
2e te Waalwijk Mr A.L.N. van den Clooster
baron Sloek tot Everlo te Tilburg, thans in
gelijke betrekking te Tilburg. _-_ Besluit fiat
Decb 2 35 Rappt BD 28 Novb n 10254, tot het verleenen
eener jaarlijksche toelage boven zijne jaar
wedde aan W.H. Peters, onderwijzer bij
de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Nijmegen. _-_ Besluit fiat
Decb 3 33 Rappt BD 30 Novb n 10152, ter benoeming tot
onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor
onderwijzers te Maastricht, dr A.C. de
Kock te Maastricht, met vergunning die
betrekking gelijktijdig te bekleden met die van
leeraar aan het gymnasium en aan de H.B. School te Maastricht. _-_ Besluit fiat
Decb 4 25 Rappt BD 1 Decb n 11710, om aan het gemeente
bestuur van Emmen voor het vervulllen der op
1 Novb 1902 aan de o.l. school te Weerdingerveen
ontstane vacature van onderwijzer van bijstand
tot 21 April 1903 ontheffing te verleenen van
den eisch gesteld bij art 45 der lager onderwijs wet _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 1158
============================================================
NL HaNa H2 7823 0722

page title: 0669 [R] Kortingen op pensioenen, traktementen en aannemingssommen - 1903/Oct/29 #8
 
669
Dm Kortingen op pensioenen, traktementen
1903 & N en aannemingssommen.
Octb 29 8 Rappt MD 22 Octb n 64, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van Mr
J.G.L. Holst Trinite te Rotterdam in zijne
hoedanigheid van curator in het faillissement
van vrouwe J.H.L. van Schaik weduwe van
den Kapitein J.P. Klottie, om op het pensioen
van genoemde weduwe uit de weduwen en Zie ook bladz
weezenkas van de Officieren der Landmacht 1804
ten behoeve van den boedel jaarlijks een bedrag
van f 300 te korten, tot alle kosten van het
faillissement zullen zijn voldaan. _-_ Fiat missive ___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0723

page title: 0670 [L] Gelukwenschen - 1903/Jan/2 #51
 
670 1903 Dm & N Gelukwenschen.
Jan 2 51 Rappt MD 30 Decb n 33, aanbieding van de
gelukwenschen van de Opper- Hoofd en ver
dere officieren van de Landmacht aan
H.M. en aan ZKH den Prins der Nederlanden
ter gelegenheid van den Nieuwjaarsdag.
_-_ Per mssieve MD verzocht HM dank te willen betuigen.
April 18 1 _-_ Per mssieve ZKH den Prins der Nederlanden
enz de gelukwenschen van den Dir. en de Hoofd
ambtenaren van het K.d.K. aangeboden ter
gelegenheid van H.D. a.s. verjaardag.
April 21 41 Telegram van ZKH (aan DW) houdende dankbetuiging _-_ Notificatie
April 21 33 Rappt MarD 18 April n 63, aanbieding van de
gelukwenschen van de Vlag. Hoofd en verdere
Officieren der Marine en van de ambtenaren
tot het bestuur der Marine behoorende ter
gelegenheid van den verjaardag van Z.K.H.
den Prins der Nederlanden, enz.
_-_ Per missive MarD verzocht HM dank te willen overbrengen.
April 21 34 Rappt MD 17 April n 114, alsboven van de
Opper- Hoofd- en verdere Officieren van het Leger
ter gelegenheid van alsboven.
_-_ Per missive MD verzocht alsboven. ___
April 21 37 Brief van den RvMin, 18 April, aanbieding
van de gelukwenschen van den Ministers aan HM
en aan ZKH den Prins der Nederlanden ter ge legenheid alsboven
_-_ Per missive den R.v.Min., den dank
overgebracht van H.M. en van ZKH. ___ Vervolg op bladz 671.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0724

page title: 0671 [R] Gelukwenschen - 1903/Aug/4 #31
 
Vervolg van bladz 670 671 Dm Gelukwenschen.
1903 & N
Aug 11 31 Brief van den RvMin, 2 Aug houdende aan
bieding van gelukwenschen ter gelegenheid van
den verjaardag van H.M. de Konigin-Moeder
_-_ Per missive den RvMin den dank
overgebracht van MH en van Z.K.H. ___
Aug 4 44 Rappt MD 31 Juli n 59, aanbieding van de ge
lukwenschen van de Opper- Hoofd- en verdere
Officieren van de Landmacht ter gelegenheid alsboven
_-_ Per missive MD verzocht HM dank te betuigen.
Aug 4 45 Rappt MarD 1 Aug n 53, alsboven van de
binnenlands dienende Vlag- Hoofd- en verdere
Officieren der Zeemacht en van de ambtenaren
tot het bestuur der Marine behoorende ter
gelegenheid alsboven.
_-_ Per missive MarD verzocht H.M. dank te betuigen.
Sept 2 106 Rappt MD 28 Aug n 344, alsboven van de Opper
Hoofd en verdere Officieren van de Landmacht
aan H.M. de Konigin en aan ZKH den Prins der
Nederlanden ter gelegenheid van H.M. ver jaardag.
_-_ Per missive MD verzocht den dank van MH en van ZKH te betuigen
Sept 2 123 Telegram van MarD dd 21 Aug alsboven van
den Minister en van de Vlag- Hoofd- en verdere
Officieren en ambtenaren der Marine, aan alsboven. HM heeft den
_-_ Per missive MarD verzocht alsboven Minister mon
aan de Vlag- Hoofd- en verdere Officieren der deling bedankt
Marine aan de ambtenaren ___ Vervolg op bladz 672
============================================================
NL HaNa H2 7823 0725

page title: 0672 [L] Gelukwenschen - 1903/Oct/1 #2
 
672 Vervolg van bladz 671. 1903 Dm & Gelukwenschen.
1903 N Gelukwenschen.
Octb 1 2 Rappt KD 25 Sept n 41 B, aanbieding aan
HM en aan Z.K.H. den Prins der Nederlanden van
de gelukwenschen van autoriteiten en ingeze
tenen van Curacao, bij gelegenheid van de
viering van den jongsten geboortedag van H.M. de Koningin
H.M. de Koningin _-_ Per missive KD verzocht den dank van
H.M. en van ZKH te willen overbrengen.
Octb 5 4 Rappt KD 30 Sept n 1, met een brief van den
Gouverneur van Suriname, betreffende
die viering te Paramaribo van H.M. jongste verjaardag.
_-_ Notificatie Per missive de bijl. teruggezonden aan KD ___
Octb 9 34 Rappt KD 2 Octb lC15 Kabt, aanbieding van
berichten omtrent de viering van HM jong
sten geboortedag te Batavia en aanbieding
van gelukwenschen van autoriteiten en inge
zetenen; benevens mededeeling dat op dien dag
ook aan den Luit Generaal J.B. van Heutz het
grootkruis der Militaire Willemsorde is uitgereikt
_-_ Per missive KD verzocht den dank van
HM en van ZKH den Prins der Nederlanden te willen overbrengen.
Octb 22 6 Rappt MarD 15 Octb n 39, aanbieding van de
gelukwenschen van de buitens lands dienende
Zee Officieren ter gelegenheid van H.M.
jongsten verjaardag.
_-_ Per missive MarD verzocht H.M. dank te willen overbrengen.
Octb 29 5 Rappt KD 20 Octb lO16 Kabt, met verslagen nopens
de viering van alsboven in de Vorstenlanden van Java
_-_ Per missive KD verzocht H.M. dank te willen overbrengen. ___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0726

page title: 0673 [R] Gezanten en Consuls (Ned) - 1903/Decb/16 #59
 
Vervolg van bladz 655 673 1903 Dm & N Gezanten en Consuls (Ned).
Decb 16 59 Rappt BlD 14 Decb n 14097, aanbieding van een af Zie 22 Jan 1903
schrift van een door den leerling consul Mr A. n 39 bladz 782
van de Sande Bakhuyzen uitgebracht rapport
betreffende eene nieuwe organisatie van den
consulairen dienst in Zuid Afrika, naar
aanleiding van eene hem verstrekte opdracht _-_ Notificatie
Decb 17 28 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat HM van
L.E. wenscht te vernemen waar zich thans be
vindt de Leerling Consul Mr A. van de Sande Bakhuysen, boven genoemd.
Decb 19 4 Rappt BlD 18 Decb n 15055, ger. 17 Decb n 28
mededeeling dat Mr van de Sande Bakhuysen
werkzaam is gesteld aan het Consulaat Ge
neraal der Nederlanden te Pretoria _-_ Notificatie
Decb 19 22 Rappt BlD 16 Decb n 15009, om te bepalen
dat aan Mr W.F.H. von Weckherlin, Gezant
te Constantinopel de door hem voor het
onderhoud van het gezantschapsgebouw
te Pera over 1902 gedane uitgaven zul len worden vergoed. _-_ Besluit fiat
Decb 19 57 Rappt BlD 16 Decb n 15004, aanbieding ter on
derteekening van de terugroepingsbrieven Zie 8 Decb 1903
van Jhr Mr O.D. van der Staal van Piershil n 10 bladz 655
als Gezant bij het Russische Hof.
_-_ Per missive de terugroepingsbrieven onder
tekend teruggezonden aan BlD. ___
Decb 21 39 Rappt BlD 17 Decb n 14348, tot het toekennen
eener aanvulling van jaarwedde over 1902 aan
H.N. Brouwer, Kanselier bij het Gezant schap te Londen. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 2076.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0727

page title: 0674 [L] Personeel der Armee - 1903/Oct/7 #56
 
674 Vervolg van bladz 609 1903 Dm & Personeel der Armee.
1903 & N Personeel der Armee.
Octb 7 56 Rappt MD 1 Octb l.T76 Kabt, ter bevordering
van eenige Eerste-Luitenants tot Kapitein
bij het Wapen der Infanterie. _-_ Besluit fiat
Octb 7 57 Rappt MD 30 Sept n 129, kennisgeving der
verlenging met een jaar der non-activiteit
van den Eerste Luitenant der Infanterie A. Beek. _-_ Notificatie
Octb 7 58 Rappt MD 30 Sept n 130, kennisgeving van
het in activiteit herstellen van den Eerste Lui
tenant op non-activiteit B.J.A. Poboliet, van
het Wapen der Artillerie en wel bij het 2e Regt Vesting Artillerie _-_ Notificatie
Octb 10 24 Rappt MD 5 Octb n 3 om machtiging om den
Kapitein H.C.A. de Block, van het Regt Gre
nadiers en Jagers, tijdelijk werkzaam te
stellen ten bureele van den Commandant
der 1e Divisie Infanterie. _-_ Fiat missive
Octb 12 28 Rappt MD 6 Octb l.K77 Kabt, ter bevordering
van Officieren bij het Wapen der Infanterie _-_ Besluit fiat
Octb 12 29 Rappt MD 6 Octb l.S77 Kabt, om bij wijze van
proef vast te stellen eene regeling van de oplei
ding en de benoeming van ingelijfden bij de
militie tot den Officiersrang bij de Vesting
Artillerie, zoomede tot regeling van de oplei
ding tot bevordering van militie-officieren
bij genoemd gedeelte van het wapen der Artillerie. _-_ Besluit fiat
Staatsblad no 269=== ___ Vervolg op bladz 675.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0728

page title: 0675 [R] Personeel der Armee - 1903/Oct/14 #25
 
Vervolg van bladz 674. 675 1903 Dm & N Personeel der Armee.
Octb 14 25 Rappt MD 7 Octb n 129, om aan den Reserve
Tweede-Luitenant G.A. Hoefer, van het 1e Regt
Infanterie, op zijn verzoek een eervol ontslag
te verleenen uit den Militairen dienst _-_ Besluit fiat
Octb 16 32 Rappt MD 9 Octb l.U78, tot het op non-activiteit
stellen van den Luitenant Kolonel F. van Has gegrasseerd Majoor
selt, Commandant van het Korps Rijdende J.S. van Dam
Artillerie en te benoeming en overplaatsing Artillerie
van Hoofdofficieren bij het Wapen der Artillerie _-_ Besluit fiat
Octb 17 13 Rappt MD 9 Octb l.V78 Kabt, om HM wel
meenen te mogen vernemen omtrent de be
noeming van den Kapitein D.G. van der Voorst
Maarschalk, van het 2e Regt Vesting Artillerie
tot Adjudant van dat Korps.
_-_ Per missive MD medegedeeld dat H.M.
geene bedenkingen heeft tegen de voorgestelde
benoeming. De bijl. teruggezonden. ___
Octb 23 11 Rappt MD 17 Octb l.Z80 Kabt, ter bevordering
tot Kapitein bij het 2e Regt Infanterie, den
Eerste Luitenant J.H. Welsch van het Korps. _-_ Besluit fiat
Mei 30 74 Brief van LuittGenl Jhr G.M. Verspyck, ad
judant Generaal van H.M. de Koningin dd 12 Zie 25 Juni 1903
Mei 1903, houdende verzoek om in verband n 24 bladz 595.
met zijne ziekte en huiselijke omstandigheden
zijn schoonzoon, den Kapitein Verspyck-
Mynssen, van het Regt Grenadiers en Jagers
bij zijne eventueele bevordering tot Majoor
bij dat Regt geplaatst te doen blijven.
Zie bijgevoegde Notas, waaruit blijkt
dat H.M. zoo mogelijk aan het verzoek zal voldoen
waarvoor de Genl zeer dankbaar is. ___ Vervolg op bladz 676.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0729

page title: 0676 [L] Personeel der Armee - 1903/Oct/28 #23
 
676 Vervolg van bladz 675. 1903 Dm & N Personeel der Armee.
Octb 28 23 Rappt MD 21 Octb n 21, om aan den Eerste-Lui
tenant der Artillerie W.H.A.G. Baron van It
tersum, thans op non-activiteit, op zijn ver
zoek een eervol ontslag te verleenen uit den militairen dienst. _-_ Besluit fiat
Novb 2 20 Rappt MD 27 Octb l.U82 Kabt, ter bevordering
van Officieren bij het Wapen der Artillerie _-_ Besluit fiat
Novb 2 21 Rappt MD 27 Octb l.Q82 Kabt, tot het op non-
activiteit stellen van den Kapitein-Kwartier
meester J.J. van Hille, van het 3e Regt Vesting
Artillerie en ter bevordering tot Kapitein-
Kwartiermeester bij genoemd Regt den Eerste-
Luitenant-Kwartiermeester S. Groenveld
van het Korps Rijdende Artillerie. _-_ Besluit fiat
Novb 10 42 Rappt MD 5 Novb l.Q84 Kabt, tot het verlee
nen van den rang van Majoor aan den ge
pensionneerden Kapitein P.A. van der Mue
len, van het Regt Grenadiers en Jagers. _-_ Besluit fiat
Novb 13 2 Rappt MD 6 Novb l.A85 Kabt, kennisgeving
van het op non-activiteit stellen van den
Luitenant-Kolonel J.A. Lehmann, van
het 4e Regt Vesting Artillerie. _-_ Notificatie.
Per missive de bijl. teruggezonden aan MD. ___
Novb 13 44 Rappt MD 9 Novb l.Q85 Kabt, ter bevordering
bij het Wapen der Artillerie tot Luitenant-Ko
lonel, den Majoor K.D. Punt en tot Majoor
den Kapitein N. Bosboom, heden van den Staf van het Wapen. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 677.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0730

page title: 0677 [R] Personeel der Armee - 1903/Novb/16 #19
 
Vervolg van bladz 676 677
1903 Dm & N Personeel der Armee.
Novb 16 19 _-_ Per missive MD de toezending verzocht van
de beoordeelingslijsten van de Kapiteins
van het 1e Regt Infanterie W.C. Schoestedh en J.F.W. Cassa.
Novb 21 52 Rappt MD 17 Novb l.I84 Kabt, ger. 16 Novb n 19
_-_ Per missive MD de toezending verzocht van een O.B.
ter overplaatsing van den Kapt Cassa, bij het Regt Grenadiers Jagers
Novb 27 29 Rappt MD 23 Novb l.R88 Kabt, ger. 21 Novb n 52, tot het op non-activiteit
stellen, het bevorderen en overplaatsen van Officieren bij het Wapen gepasseerd Kapt.
der Infanterie en dat der Artillerie. _-_ Besluit fiat Jhr D. Barchman
_-_ Besluit fiat Wiegtens en W.A. Verhoeven der Inf.
Novb 16 23 Rappt MD 11 Novb n 91, kennisgeving der
verlenging van de non-activiteit van den
Eerste-Luitenant der Artillerie A.L. Nagel. _-_ Notificatie
Novb 17 47 Rappt MD 12 Novb n 81, alsboven van den Ka
pitein der Artillerie J.P. Holtzschue. _-_ Notificatie
Novb 20 8 Rappt MD 13 Novb l.L86 Kabt, kennisgeving
van het op non-activiteit stellen van den Eerste
Luitenant J. van Boven, van het 4e Regt Vesting Artillerie.
_-_ Notificatie Per missive de bijl. teruggezonden aan MD
Novb 20 29 Rappt MD 16 Novb l.C87 Kabt, ter bevordering
van Officieren bij het Wapen der Cavalarie _-_ Besluit fiat
Novb 27 48 Rappt MD 22 Novb n 98, kennsigeving van
het in activiteit herstellen van de Tweede
Luitenant op non-activiteit J.D. Eggink, van
het Wapen der Infanterie en wel bij het 6e Regt van het Wapen. _-_ Notificatie ___ Vervolg op bladz 2044.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0731

page title: 0678 [L] Personeel van den Waterstaat - 1903/Jan/2 #52
 
678 1903 Dm & N Personeel van den Waterstaat.
jan 2 52 Rappt WD 31 Decb l.G.G. om aan B.D. Staal
te Hoek van Holland, op zijn verzoek, eervol
ontslag te verleenen als bureelambtenaar
van den Rijkswaterstaat der 3e kl.
_-_ Besluit fiat
___
Feb 10 52 Rappt WD 7 Feb l.D, ter benoeming tot bu
reelambtenaar 3e kl. van den Rijkswaterstaat C.W. Kiehl.
_-_ Besluit fiat ___
Feb 16 31 Rappt WD 12 Feb n 215, tot het verleenen eener
schadeloosstelling over het 4e kwartaal 1902
aan de hierbij genoemde waterstaat be
ambten wegens buitengewone uitgaven
door hen gemaakt gedurende hun verblijf
op het Directievaartuig Cristiaan Bru
nings, dat was aangewezen voor de oprui
ming van eventuele ijsbezetting. _-_ Besluit fiat
Feb 19 58 Rappt WD 16 Feb n 28, om machtiging om af
wijzend te beschikken op een adres van J.N.
O. Mink, opzichter van den Rijkswaterstaat
der 2e kl. te Dordrecht, houdende verzoek om
hem een verlof van twee jaren, buiten be
zwaar van den lande te verleenen, ten
einde te kunnen optreden als Directeur
der Bouwgrond-Maatschij. 's Gravenhage- Voorburg. _-_ Fiat missive ___ Vervolg op bladz 679
============================================================
NL HaNa H2 7823 0732

page title: 0679 [R] Personeel van den Waterstaat - 1903/Feb/21 #60
 
Vervolg van bladz 678 679
1903 Dm & N Personeel van den Waterstaat.
Feb 21 60 Rappt WD 19 Feb l.O, om machtiging om bij den
RvSt de overweging aanhangig te maken
van eene voordracht met O.B. tot vaststelling
van de inrichting van den Rijkswaterstaats
dienst, als bedoeld bij art 5, 2e lid der wet van
10 Novb 1900 (Stbl n 176) /- houdende algemee /- bladz 1172.
ne regels omtrent het Waterstaatsbestuur. _-_ Fiat missive
Mei 6 18 Rappt RvSt 28 April n 14, ger. 21 Febr n 60 _-_ WD om e & a
Juni 3 67 Rappt WD 28 Mei n 189, ger. 6 Mei n 18
_-_ Besluit fiat Zie 24 Juni 1903
Staatsblad n 151. n 18 bladz 681.
=== 10 April 1908 n 14 bl 2087
Juli 4 19 _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl. en copie rappt ___
Maart 7 45 Rappt WD 5 Maart l.A. ter benoeming tot
bureelambtenaar 3e kl. van den Rijkswaterstaat
W. van Wijk, zich noemende W. Hoornik _-_ Besluit fiat
Maart 7 47 Rappt WD 5 Maart l.K om aan J.G. Reyn
ders en P. Smits Azn op hun verzoek eervol
ontslag te verleenen als adjunct-opzichter
van den Rijkswaterstaat. _-_ Besluit fiat
Maart 16 31 Rappt WD 13 Maart l.D, tot verhooging
der jaarwedde van eenige ambtenaren
bij den algemeenen dienst van den Rijks waterstaat. _-_ Besluit fiat
Maart 16 32 Rappt WD 13 Maart l.L, alsboven van eeni
ge bureelambtenaren van den Rijkswa terstaat. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 680.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0733

page title: 0680 [L] Personeel van den Waterstaat - 1903/Maart/20 #22
 
680 Vervolg van bladz 679. 1903 Dm & N Personeel van den Waterstaat.
Maart 20 22 Rappt WD 18 Maart l.G, om aan J.N.O. Mink
te Dordrecht, op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als opzichter van den Rijkswa terstaat der 2e kl. _-_ Besluit fiat
Maart 23 64 Rappt WD 20 Maart l.L, ter bevordering en
benoeming van opzichters van den Rijks
waterstaat en tot het weder in zijn rang in
treden van den opzichter van den Rijkswater
staat 3e kl. P. Bourdrez, afwezig geweest met verlof. _-_ Besluit fiat
April 9 17 Rappt WD 7 April l.G, om aan P. Bourdrez
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen als
opzichter van den Rijkswaterstaat der 3e kl. _-_ Besluit fiat
April 25 54 Rappt WD 23 April l.L, ter bevordering en
benoeming van opzichters van den Rijks waterstaat. _-_ Besluit fiat
Mei 13 26 Rappt WD 9 Mei l.B.B. om aan J.P.C. Meeuwse,
op zijn verzoek, eervol ontslag te verleenen
als bureelambtenaar, 3e kl. van den Rijkswa terstaat. _-_ Besluit fiat
Juni 2 49 Rappt WD 27 Mei l.A om aan den Ingenieur
van den Rijkswaterstaat der 2e kl. H.L. van Hooff
op zijn verzoek verlof te verleenen onder stilstand
van jaarwedde, voor den tijd van 3 jaar en zes
maanden, om zich naar het buitenland te be
geven, met bepaling dat hij na afloop van dat ver
lof, weder in dienst zal worden gesteld, zoodra er
eene vacature in zijn rang zal zijn. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 681.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0734

page title: 0681 [R] Personeel van den Waterstaat - 1903/Juni/8 #39
 
Vervolg van bladz 680. 681 Dm & Personeel van den Waterstaat
1903 N
Juni 8 39 Rappt WD 3 Juni n 198, om aan J.C. Mann
te IJmuiden op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als Opzichter van den Rijkswa terstaat der 1e kl. _-_ Besluit fiat
Juni 24 18 Rappt WD 20 Juni l.C, om te bepalen dat met
den dag waarop het KB van 3 Juni 1903 n 67 bladz 679
in werking treedt, de dienst in de tweede en
derde directieen zal zijn vereenigd, en dat
de dagelijkse leiding en uitvoering van
zaken in die Directieen zal zijn opgedragen
aan een Hoofdingenieur-Directeur. _-_ Besluit fiat
Juni 24 17 Rappt WD 20 Juni l.B, tot vaststelling
van de titels waaronder het personeel Inge Zie 22 Juli 1903
nieurs van den Rijkswatestaat den dienst n 22 bladz 682
bij den Rijkswaterstaat zal voortzetten, be
nevens bevordering van en het verleenen
van traktements verhooging aan Inge
nieurs enz bij dien tak van dienst. _-_ Besluit fiat
Juli 2 36 Rappt WD 29 Juni l.I, machtiging op den Zie 19 Juni
Minister van Waterstaat enz tot het in dienst stel 1912 n 19
len, schorsen en ontslaan van tijdelijke Ingenieurs blz 1522
Adjudant-Ingenieurs of opzichters bij Rijkswa
terstaatswerken enz op door hem te bepa
len bezoldiging, benevens van haven- en sluis
meesters; sluis- en brugwachters; rivier
en kanaalbeambten; bakenmeesters en
verdere beambten op jaarwedden voor baken
meesters het bedrag van f 900,- en voor de
overige beambten het bedrag van f 800,-
niet te boven gaande. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 682.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0735

page title: 0682 [L] Personeel van den Waterstaat - 1903/Juli/13 #20
 
682 Vervolg van bladz 681. 1903 Dm & N Personeel van den Waterstaat
Juli 13 20 Rappt WD 8 Juli l.R, om machtiging om de
examens voor de candidaten dingende naar
de betrekking van Adjunct-Ingenieur van den
Rijkswaterstaat, overeenkomstig het hierbij
gevoegde ontwerp te doen plaats hebben. _-_ Fiat missive
Juli 13 37 Rappt WD 9 Juli l.M ter benoeming van
P.M. Knieriem te Goes, tot bureelbeambte
naar der 3e kl. van den Rijkswaterstaat _-_ Besluit fiat
Juli 13 38 Rappt WD 9 Juli l.C, tot vaststelling van
het aantal Opzichters, bureelambtenaren
en ambtenaren bij den algemeenen dienst
en elk der klassen bij den Rijkswaterstaat. _-_ Besluit fiat
Juli 15 27 Rappt WD 13 Juli l.I, om aan J. van Enst
op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen
als opzichter van den Rijkswaterstaat 1e kl. _-_ Besluit fiat
Juli 22 22 Rappt WD 16 Juli n 61, om machtiging tot verbe
tering eener misstelling in het KB van 24 Juni 1903 n 17 /- /- bladz
_-_ Fiat missive, het KB aan WD toegezonden
Aug 1 19 Rappt WD 31 Juli n 6, ger. 22 Juli n 22
_-_ Per missive aan Rek toegezonden een
nieuw afschrift van bedoeld KB voor zooveel de verbetering betreft
Juli 27 61 Rappt WD 24 Juli l.F, ter bevordering en benoeming
van en het verleenen van traktementsverhooging
aan Opzichters van den Rijkswaterstaat _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 683.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0736

page title: 0683 [R] Personeel van den Waterstaat - 1903/Juli/27 #62
 
Vervolg van bladz 682 683
1903 Dm & N Personeel van den Waterstaat.
Juli 27 62 Rappt WD 24 Juli l.L, machtiging op den Zie 6 Oct
Minister van Waterstaat enz om te bepalen 1916 n 47
aan welke der Standplaatsen van de Op blz 1579
zichters van den Rijkswaterstaat het genot
van vrije woning zal zijn verbonden, en om
te bepalen dat xxx de Opzichters van den
Rijkswaterstaat gedurende den tijd dat
zij niet in het genot zijn van vrije woning
eene toelage zullen genieten ad f 200,- per jaar _-_ Besluit fiat
Aug 24 23 Rappt WD 20 Aug l.H, tot het instellen
eener Commissie tot het in de tweede helft
van Sept 1903 houden van een vergelijkend
onderzoek naar de bekwaamheid van can
didaten voor de betrekking van adjudant-
ingenieurs van den Rijkswaterstaat. _-_ Besluit fiat
Aug 25 25 Rappt WD 20 Aug n 173, tot verhooging der
jaarwedden van den hierbij genoemde
bureelambtenaren van den Rijkswater staat. _-_ Besluit fiat
Aug 29 34 Rappt WD 26 Aug l.O, tot her verleenen van
eervol ontslag aan en het bevorderen van
Hoofd-Ingenieurs Directeur en Ingenieurs
van den Rijkswaterstaat.
_-_ Besluit fiat, het ontslag met dankbetuiging.
Sept 10 66 Rappt WD 9 Sept n 82, Kabt, om aan den Inge
nieur van den Rijkswaterstaat der 2e kl. H.
Doyer, op zijn verzoek verlof te verleenen, met
stilstand van jaarwedde, voor den tijd van drie
jaar, onder bepaling dat hij na afloop van dat verlof
weder in dienst zal worden gesteld, zoodra er eene va
cature in zijn rang zal zijn. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 700.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0737

page title: 0684 [L] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Jan/2 #61
 
684 1903 Dm & N Dept van Binnenlandsche Zaken.
Jan 2 61 Rappt BD 31 Decb n 3 Kabt om vergunning
voor den Minister om zich van 3 Jan as. t/m
14 Jan d.a.v. naar het buitenland te begeven
ten einde zich in Belgie en Frankrijk op te houden
en machtiging om gedurende zijne afwezig
heid spoedeischende stukken, door den Secr.
Genl. van zijn Dept onderteekend, aan H.M. te doen overleggen
_-_ Per missive BD medegedeeld dat
H.M. geene bedenkingen heeft tegen
het aangevraagd buitenlandsch verlof
en de gevraagde machtiging heeft verleend.
Jan 14 49 Brief van Min. BD, dd Parijs 12 Jan (aan Dir) om
bij H.M. eene verlenging van verlof aan te vragen
tot 17 Jan as. met dezelfde machtiging alsboven
_-_ Per telegram D.A. Kuyper te Parijs
medegedeeld dat H.M. bewilligt in het verzoek
Jan 14 50 _-_ Per missive BD medegedeeld dat H.M.
heeft bewilligd in het gedaan verzoek.
Jan 20 4 Rappt BD 19 Jan n 3 Kabt, mededeeling dat de
Minister Zaterdag jl. ter stede is teruggekeerd. 
_-_ Notificatie
Jan 3 57 _-_ Nota, dat H.M. na de terugkeer van verlof van den Minister
daaraan wenscht te worden herinnerd daar H.M. over dat
verlof wenscht te spreken.
Jan 14 11 Rappt BD 12 Jan n 25 Kabt, tot goedkeuring
van het tijdstip van ingang der bezoldiging
van een door den Minister van Binnenl. Zaken
te benoemen Tweede-Klerk bij zijn Dept. _-_ Besluit fiat
Maart 31 51 Rappt BD 30 Maart n 135, Kabt ter bevordering
van en tot het verleenen van traktementsver
hooging en bijslag van traktement over 1902
aan eenige ambtenaren bij het Dept van
Binnenlandsche Zaken. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 685
============================================================
NL HaNa H2 7823 0738

page title: 0685 [R] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Mei/5 #69
 
[slechte regel]
Vervolg van bladz 684 685
1903 Dm & N Dept. van Binnenlandsche Zaken.
Mei 5 69 Brief van Dr A. Kuyper, Min. van Binnenl. Zaken 5
Mei (aan Dir) om inlichting of het noodig is
dat hij verlof vraagt om zich Zaterdag as. tot
Maandag naar Brussel te begeven
_-_ Per missive geantwoord dat het den Dir
v/h KdK wenschelijk voorkomt dat ZE ver lof daartoe vraagt.
Mei 8 15 Rappt BD 6 Mei n 171 Kabt, om verlof voor
den Minister om zich van Zaterdag 9 tot en
met Maandag 11 Mei as. in het buiten
land (Belgie) op te houden. Zie 13 dezer n 48
_-_ Per missive BD medegedeeld dat hieronder.
H.M. geen bedenkingen heeft tegen het aangevraagd verlof.
Mei 12 29 Rappt BD 8 Mei n 4824, om te bepalen dat
aan Ambtenaren en bedienden ressorteerende
onder het Dept van Binnenl. Zaken voor
zoveel zij aanspraak maken op de uitkee
ring, bedoeld in art 20, of op de rente, bedoeld
in art 21 der ongevallen wet 1901, voor el
ken dag van het eventueel genot daarvan
hun dagloon niet hooger zal worden uitbe
taald dat tot het bedrag van het ver
schil tusschen het cijfer der uitkeering
of der rente, per dag, en dat van het dagloon. _-_ Besluit fiat
Mei 13 48 Rappt BD 11 Mei n 171 kabt, mededeeling dat
de Minister geen gebruik heeft gemaakt Zie 8 dezer n 15
van het hem verleend verlof. hierboven _-_ Notificatie
___
Mei 16 35 Rappt BD 13 Mei n 186 Kabt, vaststelling van het
tijdstip van ingang der jaarwedde van een door
den Minister van Binnenl. Zaken te benoemen
Tweede-Klerk bij zijn Dept. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 686.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0739

page title: 0686 [L] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Mei/20 #28
 
686 Vervolg van bladz 685. 1903 Dm & N Dept. van Binnenlandsche Zaken.
Mei 20 28 Telegram van Min. Binnenl. Zaken aan H.M.
te Soestdijk om verlof om van heden tot as. Maandag
zich naar Belgie en Duitschland te bege
ven en den Secr. Genl. gemachtigd te mogen
houden voor Z.E. te teekenen.
Per telegram door Kamerheer Ceremoniemeester
van H.M. te Soestdijk aan Graaf van Bylandh
op Het Loo, de ontvangst van het telegram me
degedeeld en tevens dat HM het verzoek toestaat.
Telegram van Graaf van Bylandt op het Loo aan
KdK houdende mededeeling dat H.M. het
verzoek heeft toegestaan.
_-_ Per missive daarvan mededeeling ge daan aan BlD.
Mei 27 76 Rappt BD 25 Mei n 171 Kabt, mededeeling dat
de Minister van verlof is teruggekeerd. _-_ Notificatie
Juni 20 36 Rappt BD 18 Juni n 171 Kabt, om verlof van
den Minister van Binnenl. Zaken om den 24
Juni as. in Belgie door te brengen.
_-_ Per missive BD medegedeeld dat HM
daartegen geene bedenkingen heeft ___
Juni 25 73 Rappt BD 23 Juni n 171 Kabt, mededeeling dat
de Minister geen gebruik heeft gemaakt van
het hem toegestaan verlof. _-_ Notificatie
Juli 6 42 Rappt WD 2 Juli n 29 Kabt, om den Minister
van Binnenl. Zaken te machtigen tot het
met ingang van 1 Aug 1903 benoemen van tweede klerk bij zijn Dept. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 687.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0740

page title: 0687 [R] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Juli/11 #44
 
Vervolg van bladz 686 687 1903 Dm & N Dept van Binnenlandsche Zaken.
Juli 11 44 Rappt BD 8 Juli n 7148, om aan Mr G.M.W.
Jellinghous, op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen uit zijne betrekking van Adjunct
Commies bij het Dept van Binnenl. Zaken _-_ Besluit fiat
Juli 18 2 Rappt BD 15 Juli n 171, Kabt om verlof voor
den Minister om zich van 23 Juli tot 30
Aug 1903 naar het buitenland te begeven
ten einde zich in Duitschland, Oostenrijk
Italie en Zwitserland op te houden en
machtiging om spoedeischende rapporten
door den Secretaris Generaal van zijn Dept
onderteekend aan H.M. beslissing te doen voorleggen.
_-_ Per missive BD medegedeeld dat
H.M. het verlof heeft toegestaan en de
machtiging heeft verleend. ___
Aug 8 37 Rappt BD 5 Aug n 8008, tot verhooging
der jaarwedden van den Concierge en van
eenige boden bij het Dept. van Binnenl. Zaken. _-_ Besluit fiat
Sept 2 165 Rappt BD 29 Aug n 171 Kabt, mededeeling
dat de Minister van verlof is teruggekeerd. _-_ Notificatie
Sept 5 30 Rappt BD 2 Sept n 289, Kabt, tot goedkeuring van
het tijdstip van ingang der jaarwedde van een
door den Min. van Binnenl. Zaken benoemden
Tweede-Klerk bij zijn Dept. _-_ Besluit fiat
Novb 20 17 Rappt BD 17 Novb n 353, Kabt, om aan J.B.N. Ver
heydt, Adjunct-Commies bij het Dept van Binnen
landsche Zaken, op zijn verzoek, eervol ontslag uit
die betrekking te verleenen. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 688.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0741

page title: 0688 [L] Dept. van Binnenlandsche Zaken - 1903/Decb/30 #26
 
688 Vervolg van bladz 687.
Dm
1903 & N Dept. van Binnenlandsche Zaken.
Decb 30 26 Rappt BD 28 Decb n 385, Kabt, ter bevordering
van en tot het verleenen van traktements
verhooging aan eenige Ambtenaren bij
het Dept. van Binnenl. Zaken.
_-_ Besluit fiat
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
@leeg@
============================================================
NL HaNa H2 7823 0742

page title: 0689 [R] [leeg]
 
689
@leeg@
@leeg@
@leeg@
============================================================
NL HaNa H2 7823 0743

page title: 0690 [L] Audintin - 1903/Jan/2 #62
 
690 1903 Dm & N Audientien.
Jan 2 62 Rappt BD 31 Decb n 2 Kabt met een schrij
ven van den Belgischen Gezant, waarbij
Graaf de Grelle Rogier de vergunning
van H.M. verzoekt om zich na den cercle
van het feest ten hove op 2 Januari e.k.
te mogen verwijderen.
_-_ Per missive BlD gemachtigd den
Gezant te doen weten dat H.M. de op
dracht van ZM den Koning van Belgie
aan den Gezant om in den cercle aan
wezig te zijn op prijs stelt, en dat HD
de gevraagde vergunning verleent. ___
Jan 2 67 Rappt BlD 31 Decb n 5 Kabt, nopens een
verzoek van den Spaanschen Gezant om
in de gelegenheid te worden gesteld op het
a.s. Galabal ten Hove, den nieuwbenoem
den Secretaris zijner legatie, den Heer
Mitjana aan H.M. voor te stellen.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat
H.M. de gevraagde gelegenheid zal geven
Jan 2 71 _-_ Per missive aan H.M. toegezonden een
van BlD ontvangen voorstel om den Por
tugeeschen tijdelijke Zaakgelastigde bij
het Nederl. Hof heden avond in de gelegen
heid te stellen aan HD te mogen worden voorgesteld.
" 2 72 Brief adjudant van dienst van HM 2 Jan
(aan Dir) houdende mededeeling dat de tijde
lijk Portugeesche Zaakgelastigde een uit
noodiging zal ontvangen voor het bal van
heden avond en dat de heer de Oliveira
Soares door den Minister van Buitenl. Zaken
aan HM zal worden voorgesteld in het Cercle.
_-_ Per missive hiervan kennis gegeven aan BlD.
Jan 3 53 Rappt BlD 2 Jan n 3, Kabt, ger. 2 Jan n 71.
_-_ Per missive de bijl. teruggezonden aan BlD. ___ Vervolg op bladz 691.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0744

page title: 0691 [R] Audientien - 1903/Jan/6 #44
 
Vervolg van bladz 690 691 1903 Dm & N Audientien. Jan 6 44 Brief van M.L. Theben Tervile, dd Utrecht 6
Jan (aan Dir) daarbij de tussenkomst van
den Dir v/h K.v.K. inroepende tot het verkrijgen
eener audientie bij H.M. de Koningin.
_-_ Per missive den belanghebbende mee
degedeeld dat zulks niet behoort tot
den werkkring van den Dir v/h K.v.K.
Jan 16 31 _-_ Per missive den Adj. van dienst van H.M. me
degedeeld dat J.H. de Reus, Consul te Kobe
tijdelijk met verlof hier ter stede, de tussen
komst van BlD heeft ingeroepen ten einde
H.M. bevelen te mogen vernemen ten aan
zien van zijnen wensch om bij HD zijne op wachting te maken.
Jan 20 45_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
gisteren J.H. de Reus, Consul te Kobe
in audientie heeft ontvangen. ___
Jan 26 106 _-_ Per missive den Opperceremoniemeester
den Opperkamerheer, den Chef v/h Mil. Huis Hierbij is een schrijven
den Hofmaarschalk, den Eerste Stalmeester en ven aan den Adj.
den Ceremoniemeester van H.M. de Koningin van dienst van H.M.
kennisgegeven dat HM en ZKH den Prins aan den Opperka
der Nederlanden, as. Dinsdag den 27 jan merheer van
op het Paleis alhier des namiddags te vijf H.M.
uur de Eerste-Kamer der StGenl. zullen ontvangen.
Jan 31 60 _-_ Per missive den Adj. van dienst van HM me
degedeeld dat Jhr Mr van Tets van Goudri
aan, Gezant te Berlijn tijdelijk tot 3 febr
e.k. hier ter stede verblijf houdende, de tussen
komst van BlD heeft ingeroepen ten einde
H.M. bevelen te mogen vernemen ten aan
zien van zijnen wensch om bij HD zijne op wachting te maken. ___ Vervolg op bladz 692.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0745

page title: 0692 [L] Audientin - 1903/Feb/2 #89
 
692 Vervolg van bladz 691. 1903 Dm & N Audientien. Feb 2 89 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
heden Jhr Mr D.A.W. van Tets van Goudriaan,
Gezant te Berlijn, in audientie zal ontvangen ___
Feb 11 53 Rappt BlD 10 Feb n 6, nopens een verzoek van
den Oostenrijksch-Hongaarschen Gezant om
in de gelegenheid te mogen worden gesteld
om den nieuw benoemden Secretaris bij
zijn gezantschap, Baron Haymerla aan H.M. voor te stellen.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat
H.M. op het a.s. Bal ten Hove, den Ge
zant daartoe gelegenheid zal geven.
Feb 11 56 _-_ Per missive den Hofmaarschalk van H.M.
de Koningin van het bovenst. kennis gegeven
onder toezending van een afschrift van het rappt BlD en der Kabt missieve.
Feb 25 55 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat HM op
Dinsdag, 24 dezer Jhr Mr O.D. van der Staal van
Piershil, Gezant te St Petersburg in audien tie heeft ontvangen.
Maart 2 57 Rappt BlD 27 Feb n 5 Kabt, mededeeling dat Zie 13
de Belgische Gezant alhier Graaf de Grelle n 54
Rogier voornemens was eene audientie
bij H.M. aan te vragen om HD zijn dank
te betuigen voor de deelneming bij het over
lijden van Gravin de Grelle Rogier, doch
zich daarvan op het oogenblik op advies van
den Min. van Buitenl. Zaken onthield. _-_ Notificatie
Maart 20 33 Rappt BlD 19 Maart n 4 Kabt, om audientie voor den Belgischen gezant
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M. den Gezant zal
ontvangen op Zaterdag den 21 dezer, op het Paleis alhier, des
namiddags te 4 1/2 uur, in gekleede jas. De Minister behoeft niet
Maart 20 34 _-_ Per missive van het bovenst. kennisgegeven aan H.M. Opperceremoniemeester
Opperkamerheer, Chef Mil. Huis, Hofmaarschalk, Eerste Stalmeester en Ceremoniemeester ___ Vervolg op bladz 693.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0746

page title: 0693 [R] Audientin - 1903/Maart/9 #44
 
Dm Vervolg van bladz 692. 693
1903 & N Audientien Maart 9 44 _-_ Per missive den Adj. van dienst van H.M. medege
deeld dat Jhr Mr W.M. van Weede, Gezant
te Weenen, tijdelijk alhier, de tussenkomst van
BlD heeft ingeroepen ten einde H.M. bevelen
te mogen vernemen ten aanzien van zijn wensch
om H.M. zijne opwachting te maken. ___
Maart 11 47 _-_ per missive alsboven dat Mr A. Ridder de
Stuers, Gezant te Parijs tijdelijk alhier, alsboven. ___
Maart 12 7 Brief Hofmaarschalk van H.M. de Koningin 11 Maart
n 1 (aan Dir) mededeeling dat H.M. Gezant te
Parijs Ridder A.L.L. de Stuers tot het diner
ten Hove op heden is uitgenodigd. 
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
Mr Ridder de Stuers, voornd. gisteren in au dientie heeft ontvangen.
April 1 47 _-_ Per missive den Adj. van dienst van H.M. medege
deeld dat Jhr Mr A.G. Schimmelpenninck, Gezant
schapssecretaris 1e kl. te St Petersburg, tijdelijk alhier,
de tussenkomst van BlD heeft ingeroepen ten einde
H.M. bevelen te mogen vernemen ten aanzien van
zijnen wensch om H.M. zijne opwachting te mogen maken ___
Mei 23 72 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat door de
Boeren Generaals P.N. Kritzinger en C.J. Botha,
particulieren audientie bij H.M. is aangevraagd en zij
in de termen vallen om op den 27 Mei as. te worden ontvan
gen. H.M. verzoekt den Minister om aan den Brit
schen Gezant te vragen op welke wijze die audientie
zou kunnen geschieden of de generaals behooren te
worden voorgesteld door den Britschen Gezant of door den
Britschen Consul te Amsterdam dan wel door een Hof
dignitaris. Indien door Gezant verzoekt H.M. mededeling
van station en uur van aankomst ten einde ZE te doen afhalen.
Mei 27 78 Rappt BlD 23 Mei n 8 Kabt, ger. 23 Mei n 72, mededee
ling dat boveng. Generaals eerst door H.M. in audientie kunnen
worden ontvangen, wanneer zij daartoe door tusschenkomst van den Engelschen Gezant
aanvrage zullen hebben gedaan. _-_ aan H.M. medegedeeld. ___ Vervolg op bladz 694.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0747

page title: 0694 [L] Audientien - 1903/Aug/13 #14
 
694 Vervolg van bladz 693. 1903 Dm & N Audientien. Aug 13 14 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
op Woensdag 12 Aug 1903 op het Loo in au
dientie heeft ontvangen Mr W.F.H. von
Weckherlin, Gezant te Constantinopel en
Jhr Mr R.A.A.L. von Pestel, Gezant te Brus sel.
Aug 25 14 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
op gisteren, op het Loo in audientie heeft ontvan
gen Jhr Mr D.A.W. van Tets van Goudriaan
Gezant te Berlijn en Mr D.L. Graaf van
Bijlandh, Minister-Resident te Bern.
Sept 7 26 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M. op 4
Sept 1903 op het Loo in audientie heeft ontvan
gen F.J. Domela Nieuwenhuis, benoemd Con
sul Generaal met den persoonlijken titel van
Zaakgelastigde te Bangkok. ___
Sept 16 57 _-_ Per missive den Adjudant van dienst van H.M.
medegedeeld, dat de Gezant te Madrid
tijdelijk met verlof alhier vertoevende, de tus
schenkomst van BlD heeft ingeroepen ten ein
de H.M. bevelen te vernemen ten aanzien van
zijnen wensch om HD zijne opwachting te mo gen maken.
Sept 17 55 _-_ Per missive aan Adjudant van dienst van H.M.
medegedeeld dat Mr K.W.P.F. baron Gericke van
Herwijnen, Gezant te Londen, alsboven. ___
Sept 21 3 _-_ Per missive aan Adjudant van dienst van H.M.
medegedeeld dat baron Gevers, Gezant te Washington, alsboven. ___ Vervolg op bladz 695.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0748

page title: 0695 [R] Audintin - 1903/Sept/17 #37
 
Vervolg van bladz 694. 695 1903 Dm & Audientien.
N Sept 17 37 Rappt BlD 16 Sept n 2 Kabt, nopens een verzoek
van den Zweedsch-Noorschen Gezant om in
de gelegenheid te worden gesteld om den
Zweedschen Kapitein Rudling aan H.M. voor te stellen.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
heden, Donderdag den 17 Sept 1903 op HD
Paleis alhier, des namiddags te 5 1/4 uur
voornoemden Kapitein zal ontvangen. De
tegenwoordigheid van den Minister wordt niet
vereischt. De bijl. teruggezonden
" " 38 _-_ Per missive van het bovenst. kennisgegeven
aan den Opperceremoniemeester; den OpperKamerheer,
den Chef v/h Mil Huis; den OpperHofmaarschalk,
den OpperStalmeester en den Ceremoniemeester van H.M. de Koningin.
Sept 21 22 Brief OpperHofmaarschalk van H.M. de Koningin
18 Sept n 2 (aan Dir) mededeeling dat H.M. heden
in audientie zal ontvangen Jhr Mr H. van Weede,
Minister Resident te Lissabon, Graaf van
Rechteren Almelo, Raad van Legatie en
Jhr J.L. de Sturler, Consul Generaal te Smyrna
_-_ Per missive van het bovenstaande
mededeeling gedaan aan BlD. ___
Sept 24 72 Brief alsboven 23 Sept n 1, (aan Dir) mededeeling dat
HM in audientie heeft ontvangen Mr B.O.T.H.
Westenberg, Gezant te Rome, Mr K.W.P.F.
Baron Gericke van Herwynen Gezant te Lon
den, W.A. Baron Gevers, Gezant te Washing
ton en Jhr Mr H.C.J. Testa, Gezant te Madrid.
_-_ Per missive van het bovenstaande
mededeeling gedaan aan BlD. Vervolg op bladz 696.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0749

page title: 0696 [L] Audintin - 1903/Novb/14 #23
 
696 Vervolg van bladz 695. 1903 Dm & N Audientien. Novb 14 23 _-_ Telegram aan KdK op het Loo om mededee
ling of H.M. Gezant te St Petersburg in audien
tie ontvangen is op het Loo
Novb 14 28 Telegram van het KdK op het Loo, houdende me
dedeeling dat de Gezant te St Petersburg,
Jhr Mr O.D. van der Staal van Piershil, door H.
M. in audientie is ontvangen op ll. Dinsdag
_-_ Per missive van het bovenst. kennis gegeven aan BlD.
Novb 10/14 80/45 Brief BlD en Nota omtrent het inwinnen van inlichtin
gen omtrent de rede van de audientie aanvrage
van Mr Tilz, derde Scheidsrechter in de Fransch
Venezolaansche en Belgisch Venezolaansche
Gemengde Commissie.
De aanvrage is gedaan om H.M. verslag te
kunnen uitbrengen van het vervullen des
hem door H.M. opgedragen zending
_-_ Aan H.M. medegedeeld. Mr Tilz is voor
Maandag 16 Novb ten middagmaal ge noodigd.
Novb 28 21 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
op het Loo in audientie heeft ontvangen
op Woensdag 18 Novb 1903, Mr J.D.C. Baron van
Heeckeren van Kell, Gezant te Stockholm,
en op Woensdag, 25 Novb 1903 Jhr Mr W.M. van
Weede, Gezant te Weenen. ___
Novb 30 26 _-_ Per missive BlD medegedeeld dat HM op
het Loo in audientie heeft ontvangen op Za
terdag 28 Novb 1903, Graaf de Grelle Rogier
Gezant van België bij het H.M. Hof, ter aanbie
ding zijner terugroepingsbrieven. ___
Decb 14 24 _-_ Per missive BlD alsboven op Donderdag 10 Decb
1903, Jhr Mr R. de Marees van Swinderen,
Minister Resident te Bucharest. ___ Vervolg op bladz 697.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0750

page title: 0697 [R] Audintin - 1903/Decb/4 #21
 
Vervolg van bladz 696 697 Dm
1903 & N Audientien Decb 4 21 _-_ Per missive de tusschenkomst van den Ka
merheer van dienst van H.M. de Koningin Moeder
ingeroepen tot het erlangen van de hooge eer
voor den Dir. v/h KdK om zijne opwachting
bij HD te mogen maken, naar aanleiding
van H.M. terugkeer in de residentie. ___
Decb 5 56 Telegram van kdK op het Loo 5 Decb, om toezending
van antecedenten inzake aanvragen om audien
tie van vertrekkende buitenlandsche Mi litaire attachés.
_-_ Antecedenten toegezonden.
Decb 7 21 Rappt BlD 4 Decb n 3 Kabt, met een schrijven
van den Franschen tijdelijken Zaakgelastigde
alhier, nopens een verzoek van den Kolonel
Gallet, miliatir attaché bij het Gezant
schap van Frankrijk alhier, om bij H.M. in
afscheids audientie te worden ontvangen.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.
M. wenscht, dat de bovenbedoelde audien
tie aanvrage van Kolonel Gallet in
zeer beleefde termen worde afgewezen.
Decb 8 22 _-_ Per missive BlD de bijl. teruggezonden ___
Decb 15 15 Rappt BlD 12 Decb n 9 kabt, nopens een verzoek
van den Russischen militairen attaché Ko
lonel Kousmine Korovaeff om bij H.M. in
audientie te worden toegelaten tot kwijting
zijner opdracht om H.M. den dank van het Regt
Beloroussky n 21 over te brengen voor het ge
schenk van H.M. aan dat regiment.
_-_ Per missive BlD medegedeeld dat H.M.
voorn. Kolonel ter audientie zal ontvangen
Zaterdag den 19 Decb 1903 op het Paleis alhier
des namiddags te 5 uur. De Minister behoeft niet tegenwoordig te zijn. 
_-_ Per missive van het bovenst. kennis gegeven aan den
OpperCeremoniemeester, den OpperKamerheer, den Chef v/h Mil.
Huis, den OpperHofmaarschalk, den OpperStalmeester en den Ceremoniemeester van HM. Vervolg op bladz 856
============================================================
NL HaNa H2 7823 0751

page title: 0698 [L] Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1903/Jan/2 #66
 
698 1903 Dm & N Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen.
Jan 2 66 Rappt WD 31 Decb l.B (aan Dir) met een
exempl. van het bestek voor het onderhoud
en herstel van de Landsgebouwen te
's Gravenhage, gedurende 1903.
_-_ Notificatie ___
Jan 6 34 Rappt WD 31 Decb n 193, tot het verleenen
eener maandelijksche toelage aan den opzich
ter bij de Landsgebouwen M.C. Wente,
voor het houden van toezicht op de herstel
lingen aan het voormalige Gerechtshof en
de Grafelijke Zalen op het Binnenhof te 's Gravenhage.
's Gravenhage _-_ Besluit fiat ___
Febr 28 54 Rappt BD 26 Feb n 518, tot het toekennen
eener verhooging van jaarwedde over 1902 aan
de hierbij genoemde ambtenaren werkzaam
onder de bevelen van den Rijksbouwkundige
voor de gebouwen van onderwijs enz. _-_ Besluit fiat
Maart 16 30 Rappt WD 12 Maart n 187, ter bevordering
van benevens het verleenen van traktements
verhooging aan eenige opzichters voor den
dienst der Lansdgebouwen. _-_ Besluit fiat
Mei 30 39 Rappt BD 20 Mei n 1350, tot goedkeuring van
het tijdstip van ingan der verhooging van
jaarwedde door den Minister van Binnenl.
Zaken toegekend aan den Rijksbouwkundige
voor de gebouwen van onderwijs, enz en
van eenige tot zijn personeel behoorende Ambtenaren. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 699.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0752

page title: 0699 [R] Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen - 1903/Juli/7 #72
 
Vervolg op bladz 698. 699
1903 Dm & N Lands, Provinciale en Stedelijke Gebouwen.
Juli 7 72 Rappt JD 1 Juli n 162 ter benoeming van N.
id 21 91 F. Helge, tot opzichter over rechtsgebouwen,
gevangenissen en rijksopvoedingsgestichten. _-_ Besluit fiat
Decb 18 47 Rappt WD 14 Decb n 189, ter benoeming tot
opzichter der Landsgebouwen van de 3e
klasse, H.J. van Oort te Amsterdam. _-_ Besluit fiat
Decb 31 101 Rappt JD 24 Decb n 131, om te bepalen dat
de bouwkundige opzichters, zoowel die in
vasten als die tijdelijken dienst, onder het
Departement van Justitie ressorteerende,
zullen geacht worden te zijn aangesteld in
algemeenen dienst, met den titel van
Hoofdopzichter of van opzichter voor de
Justitiegebouwen en om te bepalen dat
J.C. van Kempen aangesteld als opzichter
over rechtsgebouwen, gevangenissen enz van
af 10 Decb 1903 is gesteld in algemeenen dienst. _-_ Besluit fiat
Decb 31 102 Rappt JD 23 Decb n 171, tot verhooging der
jaarwedde van den Opzichter over rechtsge
bouwen, gevangenissen en rijksopvoedings
gestichten C. van Wingerden. _-_ Besluit fiat ___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0753

page title: 0700 [L] Personeel van den Waterstaat - 1903/Octb/9 #41
 
700 Vervolg van bladz 683. 1903 Dm & N Personeel van den Waterstaat.
Octb 9 41 Rappt WD 9 Octb n 41, ter bevordering van
en tot het verleenen van traktements verhooging
aan hoofd en verdere ingenieurs van den Rijkswaterstaat. _-_ Besluit fiat
Octb 26 44 Rappt WD 21 Octb l.R, ter bervordering tot
Octb 26 44 Rappt WD 21 Octb l.R, ter bervordering tot
bureelambtenaar van den Rijkswaterstaat
der 1e kl. W.L. Lonussen te Roermond en
G.J. van den Bos te 's Gravenhage, thans
bureelambtenaren der 2e kl. _-_ Besluit fiat
Novb 2 65 Rappt WD 29 Octb n 195, om aan J. Haringa
te Heerenveen op zijn verzoek eervol ontslag
te verleenen als Opzichter van den Rijkswa terstaat der 1e kl. _-_ Besluit fiat
Novb 2 76 Rappt WD 29 Octb n 106, Kabt, ter benoeming
Novb 2 76 Rappt WD 29 Octb n 106, Kabt, ter benoeming
tot Adjunct-ingenieur van den Rijkswaterstaat
G.J. van den Broek, A.L. Kompees, G. Re
deker en O.C.A. van Lidth de Jeude. _-_ Besluit fiat
Novb 26 24 Rappt WD 23 Novb l.D. ter benoeming van
C. Veenenbos te Brielle, tot bureel-amb
tenaar van den Rijkswaterstaat, der 3e kl. _-_ Besluit fiat
Novb 26 25 Rappt WD 23 Novb l.Q, ter bevordering
van en tot het verleenen van traktements
verhooging aan Ingenieurs van den Rijks waterstaat. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 701.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0754

page title: 0701 [R] Personeel van den Waterstaat - 1903/Novb/30 #42
 
Vervolg van van bladz 700. 701
1903 Dm & N Personeel van den Waterstaat.
Novb 30 42 Rappt WD 26 Novb l.O, tot verhooging der aan
den bureelambtenaar van den Rijkswater
staat J.J. Schenk, verleende jaarlijksche toelage
en tot het verleenen eener jaarlijksche toelage
aan den bureelambtenaar van den Rijks
waterstaat J. Muller. _-_ Besluit fiat
Decb 22 26 Rappt WD 19 Decb l.Y, ter bevordering en be
noeming van Opzichters bij den Rijkswaterstaat. _-_ Besluit fiat
Decb 24 42 Rappt WD 21 Decb n 172, tot het verleenen eener
toelage aan de hierbij genoemde Waterstaats
beambten wegens buitengewone uitgaven
door hen gemaakt, gedurende hun verblijf
aan boord van het Directievaartuig van
den Rijkswaterstaat P. Caland, tijdens het
doen van herstellingen aan dat vaartuig
op de werf van de fabriek der Rotterdam
sche Droogdokmaatschij. te Rotterdam. _-_ Besluit fiat ___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0755

page title: 0702 [L] Statistiek - 1903/Jan/3 #55
 
702 1903 Dm & N Statistiek. Jan 3 55 Exempl. der Statistiek van de in- uit- en doorgevoerde
voornaamste handelsartikelen over Novb 1902 _-_ Notificatie
jan 7 27 Rappt FD 2 Jan n 10, alsboven. _-_ Notificatie
Jan 29 78 Exempl. alsboven over Decb 1902. _-_ Notificatie
Jan 31 78 Rappt FD 28 Jan n 26, alsboven. _-_ Notificatie
Maart 2 6 Rappt FD 26 Feb n 3, alsboven over Jan 1903 _-_ Notificatie
Maart 2 59 Exempl. alsboven _-_ Notificatie
Maart 24 59 Exempl. alsboven over Feb 1903. _-_ Notificatie
Maart 26 54 Rappt FD 23 Maart n5, alsboven. _-_ Notificatie
April 28 44 Exempl. alsboven over Maart 1903. _-_ Notificatie
Mei 6 59 Rappt FD 25 April n 113, alsboven. _-_ Notificatie
Mei 27 8 Exempl. alsboven over April 1903 _-_ Notificatie
Juni 3 86 Rappt FD 25 Mei n 10, alsboven. _-_ Notificatie ___ Vervolg op bladz 703.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0756

page title: 0703 [R] Statistiek - 1903/Juni/25 #33
 
@leeg@
Vervolg van bladz 702. 703 Dm
1903 & N Statistiek. Juni 25 33 Exempl. der Statistiek van de in- uit- en doorgevoerde
voornaamste handelsartikelen over Mei 1903 _-_ Notificatie
Juli 1 69 Rappt FD 24 Juli n 39, alsboven. _-_ Notificatie
Juli 25 35 Exempl. alsboven over Juni 1903. _-_ Notificatie
Juli 31 58 Rappt FD 24 Juli n 70 alsboven. _-_ Notificatie
Aug 27 44 Exempl. alsboven over Juli 1903. _-_ Notificatie
Sept 2 163 Rappt FD 28 Aug n 84, alsboven. _-_ Notificatie
Sept 28 2 Exempl. alsboven over Aug 1903. _-_ Notificatie
Sept 30 68 Rappt FD 23 Sept n 9, alsboven. _-_ Notificatie
Octb 28 3 Exempl. alsboven over Sept 1903. _-_ Notificatie
Octb 30 12 Rappt FD 24 Octb n 28, alsboven. _-_ Notificatie
Novb 26 21 Exemplaar alsboven over Octb 1903. _-_ Notificatie
Novb 28 52 Rappt FD 25 Novb n 32, alsboven
_-_ Notificatie ___
Decb 28 116 Exemplaar alsboven over Novb 1903 _-_ Notificatie ___ Vervolg op bladz 704
============================================================
NL HaNa H2 7823 0757

page title: 0704 [L] Statistiek - 1903/Jan/2 #69
 
704 Vervolg van bladz 703. 1903 Dm & N Statistiek. Jan 2 69 Rappt Statistiek 31 Decb n 1223, met een
exempl van n 8 der Nieuwe volgreeks van de
Maandcijfers en andere periodieke opgaven
betreffende Nederlansche Kolonien,
eerste maanden van 1902.
_-_ Op te leggen in het archief ___
Jan 6 1 Rappt FD 2 Jan n 2 (aan Dir) met een exempl der
Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden,
Bescheiden betreffende de geldmiddelen
XXVII stuk 2e gedeelte, bevattende de Sta
tistiek der domeinen, over 1901. _-_ Notificatie
het exempl te plaatsen in de Bibl. K.d.K. ___
Jan 7 26 Rappt FD 2 Jan n 1, alsboven _-_ Notificatie
Jan 7 28 Rappt MD 31 Decb n 95, aanbieding van een
exempl van het Statistisch overzicht der bij
het Nederlandsche Leger in het jaar 1901
behandelde zieken, van het Statistisch over
zicht der bij het Nederlansche Leger in het
jaar 1901 behandelde zieke paarden en
van het overzicht der internationale mili
taire geneeskundige Statistiek over het jaar 1901. _-_ Notificatie
Jan 12 4 Rappt Statistiek ..... met een exempl. Maandcijfers n 8.
_-_ Notificatie het exempl te plaatsen in de Bibl. K.d.K. ___
Jan 22 42 Rappt Statistiek 20 Jan n 76, met een exempl. van de
1e en 2e afl. van het 12e deel der inkomsten van de
beroepstelling van 31 Decb 1899.
_-_ van H.M. ontvangen
op te leggen in het archief. ___ Vervolg op bladz 705.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0758

page title: 0705 [R] Statistiek - 1903/Feb/23 #158
 
Vervolg van bladz 704. 705 1903 Dm & N Statistiek. Feb 23 158 Rappt Statistiek 19 Feb n 192, met een exempl. van
n 24 der Bijdragen tot de Statistiek van Nederland
Nieuwe volgreeks, betreffende de uitkomsten
der Woning statistiek, verzameld ter gelegen
heid van de 8e tienjaarlijksche Volkstelling op 31 Decb 1899.
_-_ Op te leggen in het archief
Maart 3 68 Rappt Statistiek Maart (aan Dir) met exempl alsboven. _-_ Op te leggen in de Bibl. K.d.K.
Maart 5 5 Rappt BD 28 Feb n 1597, tot verhooging der jaar
Maart 5 5 Rappt BD 28 Feb n 1597 tot verhooging der jaar
wedden van Mr J.R.B. de Roos en Mr A. Harin
ga, beiden Adjunct-Commies bij het Centraal
Bureau over de Statistiek en machtiging
op den Minister van Binnel. Zaken tot vaststel
ling van het tijdstip van ingang der door hem
toe te kennen verhooging van jaarwedden aan
eenige klerken en den bode bijgenaamd Bureau _-_ Besluit fiat
Maart 7 33 Rappt BD 5 Maart n 1735, tot vaststelling
Maart 7 33 Rappt BD 5 Maart n 1735, tot vaststelling
van nadere bepalingen omtrent de bezoldiging
van een bode en aan een vaste knecht bij het
Centraal Bureau voor de Statistiek en
zulks met wijziging en aanvulling van
het KB van 24 Januari 1899 n 36 bladz 1018
het KB van 24 Januari 1899 n 36 bladz 1018 _-_ Besluit fiat
Maart 19 58 Exempl. Statistiek der Geboorten en de Sterfte
naar den leeftijd en de oorzaken van den dood in
Nederland over Octb, Novb en Decb 1902 en over 1902.
_-_ Notificatie de exempln. te plaatsen in de Bibl. v/h KvK ___ Vervolg op bladz 706.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0759

page title: 0706 [L] Statistiek - 1903/April/18 #35
 
706 Vervolg van bladz 705 1903 Dm & N Statistiek. April 18 35 Rappt Statistiek 15 April n 411, met een exempl
van de Bijdragen tot de Statistiek van Neder
land, Nieuwe Volgreeks n XXV, Statistiek der
Gemeentelijke- en Provinciale financien, 1900.
_-_ Op te leggen in het archief. ___
April 21 1 Rappt Statistiek ..... met exempl alsboven
_-_ Op te leggen in de Bibl. K.v.K.
April 25 34 Rappt Statistiek 22 April n 470, met een exempl
van n 9 der Nieuwe volgreeks van de Maand
cijfers en andere periodieke opgaven, betref
fende Nederland en de Kolonien jaar 1902,
benevens de eerste maanden van 1903.
_-_ Op te leggen in het archief. ___
April 30 2 Rappt Statistiek .... met exempl. alsboven.
_-_ Het exempl te plaatsen in de Bibl. K.v.K.
Mei 4 68 Rappt MarD 2 Mei n 67, mededeeling dat het
Pantserdekschip Koningin Wilhelmina der
Nederlanden van Nieuwediep naar zee is ver
trokken ter aanvaarding van oefenings
reis met de adelborsten der 2e kl. afd van 
het Kon Instituut voor de Marine. _-_ Notificatie
Mei 15 28 Rappt BD 12 Mei n 3706, ter benoeming tot
Adjunct-Commies bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek, Mr E.W. van Dam van Isfelt te Utrecht. _-_ Besluit fiat
Juni 6 37 Rappt BW 3 Juni/3 Decb n 4005/9009, tot verhooging over het
Decb 7 43 1e halfjaar 1903 der jaarwedde van den bode bij
het Centraal Bureau voor de Statistiek C.J.L. van
Drichten. _-_ Besluit fiat ___ Vervolg op bladz 707.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0760

page title: 0707 [R] Statistiek - 1903/Juni/10 #4
 
Vervolg van bladz 706. 707 1903 Dm & Statistiek.
1903 & N Juni 10 4 Exempl. der Statistiek der Geboorten en Sterfte
in Nederland over Jan, Feb en Maart 1903. _-_ Notificatie
de exempln. te plaatsen in de Bibl. K.v.K.
Juni 22 107 Rappt Statistiek 19 Juni n 660, met een exempl.
der Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Ne derlanden, Kolonien, 1901. _-_ Op te leggen in het archief
Juni 25 32 Rappt Statistiek 23 Juni n 1529, alsboven van
de Bijdragen tot de Statistiek van Nederland
(Nieuwe volgreeks) n XXVI.
_-_ Op te leggen in het archief
Juni 29 12/ Missives Statistiek .... (aan KvK) met exempl
/13 Jaarcijfers, Kolonien 1901 en Tijdschrift afl. 2. _-_ Notificatie
de exempln. te plaatsen in de Bibl. K.v.K.
Aug 29 18 Exempl van het Uittreksel uit de Statistiek
van den loop der bevolking van Nederland over 1902.
_-_ Notificatie het exempl te plaatsen in de Bibl. K.v.K.
Sept 3 25 Rappt Statistiek 1 Sept n 347, aanbieding van
een exempl der Bijdragen tot de Statistiek van
Nederland, Nieuwe Volgreeks n XXVII Cri
mineele Statistiek over 1901. _-_ Op te leggen in het archief
Sept 4 17 Rappt FD 2 Sept n 40 (aan Dir) met een exempl.
Novb 7 23 van het 1e gedeelte der Statistiek van den
in-uit en doorvoer van het Koninkrijk over 1902. _-_ Notificatie
het exempl te plaatsen in de Bibl KvK
Sept 7 68 Rappt FD 2 Sept n 37, alsboven
Novb 11 50 ___ /4 Novb /25 _-_ Notificatie Vervolg op bladz 708
============================================================
NL HaNa H2 7823 0761

page title: 0708 [L] Statistiek - 1903/Sept/8 #30
 
708 Vervolg van bladz 707. 1903 Dm & N Statistiek.
Sept 8 30 Brief Statistiek (aan KdK) met een exempl.
der Crimineele Statistiek 1901. _-_ Notificatie
het exempl. te plaatsen in de Bibl. KvK. ___
Sept 11 44 Exempl. Jaarverslag van de Centrale Commis
sie voor de Statistiek over 1902 en Jaarverslag
van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor 1902.
_-_ Notificatie de exempl te plaatsen in de Bibl. KvK.
Sept 15 25 Exempln. Statistiek der Geboorte en der Sterfte
Decb 10 17 naar den leeftijd en de oorzaken van den dood
in Nederland, over April, Mei en Juni / Juli, Aug en Sept 1903. _-_ Notificatie
de exempln. te plaatsen in de Bibl. K.v.K. ___
Sept 19 41 Rappt Statistiek 18 Sept, met exempl. Tijd schrift afl. 3 & 4.
_-_ Het exempl te plaatsen in de Bibl. KvK. ___
Sept 29 1 Rappt Statistiek 28 Sept n 929, met een exempl. van
de Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, nieuwe
volgreeks n XXVIII, Statistiek van de Sterfte naar
den leeftijd en naar de oorzaken van de dood over het jaar 1902.
_-_ Op te leggen in het archief ___
Octb 3 1 Rappt Statistiek 2 Octb n 928 alsboven n XXIX
Statistiek der Spaar- en Leenbanken 1901. _-_ Notificatie
Octb 8 37 Rappt Statistiek (Dir) met exempl. alsboven.
_-_ het exempl. te plaatsen in de Bibl. KvK.
Octb 8 35 Rappt Statistiek (Dir) met exempl der Sterftestatistiek 1902
_-_ het exempl te plaatsen in de Bibl. KdK. ___ Vervolg op bladz 709.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0762

page title: 0709 [R] Statistiek - 1903/Octb/8 #38
 
Vervolg van bladz 708. 709 1903 Dm & Statistiek.
N Octb 8 38 Rappt Statistiek 5 Octb n 400, met een exempl.
van de bijdragen tot de Statistiek van Nederland
Nieuwe volgreeks n XXX Justitieele Statistiek over 1902.
_-_ Op te leggen in het archief.
Octb 8 36 Rappt Statistiek .... (Dir) met exempl alsboven.
_-_ het exempl te plaatsen in de Bibl. KdK. ___
Octb 16 52 Rappt FD 12 Octb n 50, met een exempl. van de
Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden.
Bescheiden betreffende de geldmiddelen XXVIII Stuk, 1e gedeelte. _-_ Notificatie
Octb 17 3 Rappt FD 14 Octb n 2 (aan Dir) alsboven _-_ Notificatie
het exempl te plaatsen in de Bibl. KdK. ___
Novb 4 66 Rappt KD 31 Octb n 37, aanbieding van een
exempl. van de Statistiek van den handel
de scheepvaart en de in- en uitvoerrechten
in Ned Indie over het jaar 1902. _-_ Notificatie
Novb 7 24 Rappt Statistiek 6 Novb n 1130, met een exempl van
de Bijdragen tot de Statistiek van Nederland
n.V. n XXXI, Kiezersstatistiek, benevens aan
vulling der Verkiezingsstatistiek 1903.
_-_ Op te leggen in het archief ___
Novb 12 19 Rappt Statistiek, met een exempl. Tijdschrift Decb 31 191 afl. 5/6.
_-_ Notificatie het exempl te plaatsen in de Bibl. KdK. ___
Novb 13 24 Rappt Statistiek ... met een exempl. Kiezers
statistiek 1903. _-_ Notificatie
het exempl te plaatsen in de Bibl. KdK ___ Vervolg op bladz 710.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0763

page title: 0710 [L] Statistiek - 1903/Novb/23 #35
 
710 Vervolg van bladz 709. 1903 Dm & N Statistiek.
N Novb 23 35 Rappt Statistiek 21 Novb/ n 1066/, met een exempl.
/2 Decb /1090 met verbeterblad.
Decb 4 43 der 1e afl. van het XXXII nummer van de Nieuwe
Volgreeks der Bijdragen tot de Statistiek van
Nederland, behelzende een deel van de In
leiding tot de uitkomsten der 8e Algemeene
tienjaarlijksche Volkstelling mer daaraan ver
bonden beroepstelling en woningstatistiek.
_-_ Op te leggen in het archief ___
Novb 24 20 Rappt Statistiek ... met exempl. alsboven.
_-_ Het exempl te plaatsen in de Bibl. KdK. ___
Decb 14 23 Rappt Statistiek 10 Decb n 1106, met een exempl.
Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden,
Rijk in Europa, voor het jaar 1902. _-_ Op te leggen als vroeger.
Decb 14 22 Rappt Statistiek ..... met exempl alsboven Binnenland 1902 _-_ Op te leggen als vroeger.
Decb 29 60 Rappt Statistiek 24 Decb n 551, met een exempl
van de Bijdragen tot de Statistiek van Nederland
Nieuwe Volgreeks n XXXIII, Statistiek van het Gevangenis-wezen over 1902. _-_ Op te leggen als vroeger. ___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0764

page title: 0711 [R] [leeg]
 
711
@leeg@
@leeg@
@leeg@
============================================================
NL HaNa H2 7823 0765

page title: 0712 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Jan/2 #70
 
712 1903 Dm & Wetten en Wetboeken.
1903 & N
Jan 2 70 Rappt BD 31 Decb n 11474 Kennisgeving
van door de Eerste kamer der StGenl aan genomen wetten.
_-_ Niet aan H.M. voorgelegd vanwege
de inmiddels plaats gehad hebbende be
krachtiging der wetsvoorstellen. ___
Jan 10 47 Rappt MD 9 Jan l.F1 Kabt, alsboven. _-_ Notificatie
jan 10 49 Rappt KD 9 Jan l.W, Kabt, alsboven. _-_ Notificatie.
Jan 30 72 Rappt BlD 29 Jan n 1323, alsboven. _-_ Notificatie
Jan 31 79 Rappt MD 30 Jan l.U5 Kabt, alsboven. _-_ Notificatie
Jan 31 80 Rappt MarD 30 Jan n 63, alsboven. _-_ Notificatie
Jan 31 81 Rappt BD 30 Jan n 1285, alsboven. _-_ Notificatie
Feb 2 86 Rappt WD 31 Jan l.M, alsboven. _-_ Notificatie
Feb 3 71 Rappt KD 31 Jan L.J2 Kabt, alsboven. _-_ Notificatie
Feb 23 1/92 _-_ Missive aan Eerste/Tweede Kamer der StGenl houdende
kennisgeving van door H.M. bekrachtigde wetten. ___
Maart 14 47 Rappt KD 13 Maart l.R4 Kabt, Kennisgeving
van door de Tweede kamer der StGenl aangenomen wet _-_ Notificatie ___ Vervolg op bladz 713.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0766

page title: 0713 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/Feb/20 #3
 
Vervolg van bladz 712. 713 1903 Dm & N Wetten en Wetboeken. Feb 20 3 Rappt JD 19 Feb n 62 geh, om machtiging om
bij de RvSt de overweging aanhangig te
maken van een wetsontwerp, houdende
aanvulling en wijziging van het wetboek van Strafrecht.
_-_ Fiat missive Feb 23 95 Rappt RvSt 22 Feb Geh l, ger. 20 Feb n 3 met afz adres v/d Vice President JD om e & a
Feb 25 52 Rappt JD 25 Feb n 95 geh, ger, 23 Feb n 95
_-_ Boodschap aan de Tweede kamer der StGenl. _-_ Missive Kennisgeving aan JD.
""54 _-_ Missive alsboven aan RvSt met copie rappt.
Maart 3 6 Rappt JD 28 Feb n 107 geh, ger. 25 feb n 52 be
schouwingen omtrent het rappt RvSt en afz rapporten. _-_ Notificatie
""62 _-_ Missive aan RvSt met copie rappt JD 28 feb n 1079
Maart 27 49/ Brief BD & JD 26 Maart (aan Dir) omtrent en met exempl
proefblad van het ontw. antwoord op de alg. beschouwingen
der 2e Kamer betreffende bovenst wetsontwerp _-_ aan H.M. medegedeeld
April 11 60 Adres 1e Kamer StGenl met de aangenomen wet _-_ Fiat executie Staatsblad n 101. ===
Feb 25 44 _-_ Per missive aan H.M. ter onderteke
ning aangeboden drie Boodschappen ten gelei Zie n 46, 49
de van de wetsontwerpen aan de Tweede en 52 van heden
Kamer det StGenl intezenden naar aan bladz 824, 39
leiding van de werkstakingen. en hierboven
Feb 26 101 Nota om H.M. mededeeling te doen van de rapporten van bovens. wetsontwerpen
_-_ aan H.M. medegedeeld.
Feb 25 56 _-_ Per missive H.M. medegedeeld dat
bovenb. wetsontwerpen heden in de vergadering
van de Tweede Kamer der StGenl door den Min.
van Binnenl. Zaken met een kort woord zijn
toegelicht, waarop de Voorzitter mededeeling
deed dat de wetsontwerpen waren ingediend.
Morgen te 3 1/2 uur wordt de dag bepaald wanneer de
gisteren aangekondigde interpellatien van de Heren
Mees en Troelstra aan de orde zullen worden gesteld ___ Vervolg op bladz 714.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0767

page title: 0714 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Maart/28 #55
 
714 Vervolg van blazd 713. 1903 Dm & N Wetten en Wetboeken.
Maart 28 55 Rappt KD, MarD & JD 11/13/21 Maart n 23/32/188 ger. 1 Mei
1902 n 20, betreffende de voordr met ontw. beslui
ten tot wijziging van de bij de Kon Besluiten van
12 Novb 1889 n 19/21 gewijzigde Kon. Besluiten
van 18 Feb 1887, over de toepassing van de
Crimineele wetgeving voor het krijgsvolk
te water in Ned-Indie, Suriname en Curacao.
_-_ Per missive MarD medegedeeld
dat H.M. omtrent bovenst voorstel het
gevoelen van Z.E. wenscht te vernemen.
Maart 28 56 _-_ Per missive KD en JD van het bovenst.
kennisgegeven onder toezending van een afschrift
der daarop betrekking hebbende Kabt missive
April 9 66/68 Rappt MarD 3 April n 45, ger. 28 Maart n 55
_-_ Besluiten fiat
Staatsbladen n 98/100. ===
Mei 9 23 _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbln. en copie rapporten.
April 9 9 Rappt BD 8 April n A. kennisgeving van door de
Tweede kamer der St Genl. aangenomen wetten _-_ Notificatie
April 9 51 Rappt KD 8 April l.A6 Kabt, alsboven _-_ Notificatie
April 11 1 en 91 Rappt JD 9 April n 173/162, alsboven _-_ Notificatie
April 11 6 Rappt MD 9 April l. N30 Kabt, alsboven _-_ Notificatie
April 11 7 Rappt WD 9 April n 23, Kabt, alsboven _-_ Notificatie
April 11 92 Rappt MD 11 April l. V30 Kabt, alsboven door de 1e Kamer der StGenl.
_-_ De wetsvoordracht is door H.M. bekrachtigd. ___ Vervolg op bladz 715
============================================================
NL HaNa H2 7823 0768

page title: 0715 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/April/14 #62/64
 
Vervolg van bladz 714 715 1903 Dm & N Wetten en Wetboeken.
April 14 62/64 _-_ Missive aan de Eerste/Tweede Kamer der StGenl houdende
kennisgeving van door H.M. bekrachtigde wetten. ___
April 27 110 Rappt KD 24 April l. R6 Kabt, kennisgeving van
door de Eerste Kamer der StGenl aangenomen wetten _-_ Notificatie
April 27 112 Rappt BD 25 April n 3214, alsboven _-_ Notificatie
April 27 68/69 Adressen 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wetten tot vaststelling van
1e het Wetboek van Militair Strafrecht Zie 20 Jan 1898
2e de Wet op de Krijgstucht n 59 bladz 137 _-_ Fiat executie
Staatsbladen no 111 en 112. /- zie 15 april 1918 no 15 blz 1342
Mei 12 12/13 _-_ Missive aan de Eerste/Tweede Kamer dr StGenl hou
dende kennisgeving van door H.M. bekrachtigde wetten ___
Mei 27 20/45 _-_ Missive aan de Eerste/Tweede Kamer der StGenl alsboven
Mei 29 41 Rappt JD 25 Mei n 200 (aan Dir) met een voor H.M. bestemd
exempl van het wetsontwerp, met M.v.T., houdende wij
ziging van de eerste zes titels van het IVe boek van
het Burgerlijk Wetboek en van daarmede verband
houdende wettelijke voorschriften. het exempl door
_-_ Notificatie HM gehouden
Mei 30 23 Rappt JD 25 Mei n 193, om machtiging om bij den RvSt
de overweging aanhangig te maken van boven
genoemd wetsontwerp. _-_ Fiat missive
Sept 2 117 Rappt RvSt 28 Aug no 7, ger. 30 Mei no 23 JD om e & a
Sept 30 17 Rappt JD 19 Sept no 153, ger. 2 Sept no 117
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
Octb 1 16/17 _-_ Missive kennisgeving JD en aan RvSt met copie rapptn
Ingetrokken === Zie ? 16 October 1928 n 40 bl 2704 ___ Vervolg op bladz 716
============================================================
NL HaNa H2 7823 0769

page title: 0716 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Mei/29 #42
 
716 Vervolg van bladz 715. 1903 Dm & No Wetten en Wetboeken.
Mei 29 42 Rappt JD 26 Mei no 138, kennisgeving van door
de Tweede Kamer der StGenl aangenomen wetten _-_ Notificatie
Mei 29 43 Rappt KD 26/27 Mei la K7/Z1 Kabt, alsboven
" 30 70 /27 _-_ Notificatie ___
Mei 30 69 Rappt WD 27 Mei l. O.O., alsboven _-_ Notificatie
Juni 3 54 Rappt JD 25 Mei no 270, ger. 17 Decb 1902 no 20 /- wets
ontwerp tot wijziging der artn 154, 179 en
228 van het Wetboek van Koophandel.
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl.
" 4 5 _-_ Missive kennisgeving aan JD.
" " 6 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt Zie 27 April 1904 no 28 bladz 1483.
Juni 20 61 Rappt BD 17 Juni no 6393 kennisgeving van door
de Tweede Kamer der StGenl aangenomen wet. _-_ Notificatie
Juni 25 76 Rappt MarD 24 Juni no 30 alsboven _-_ Notificatie
Juni 29 62 Rappt JD 24 Juni no 154, alsboven. _-_ Notificatie
Juni 29 65 Rappt KD 25 Juni la l. Kabt, alsboven. _-_ Notificatie
Juni 29 67 Rappt KD 26 Juni la G9 Kabt, alsboven Eerste Kamer alsboven _-_ Notificatie
Juni 29 68 Rappt MarD 26 Juni n 61, alsboven.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 717.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0770

page title: 0717 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/Juli/6 #57
 
[slechte regel]
Vervolg van bladz 716 717 
Dm & Wetten en Wetboeken.
1903 & N
Juli 6 57 Rappt MD 2 Juli la E53 kabt, mededeeling
dat het wetsontwerp betreffende het onder de
wapenen houden van ingelijfden bij de militie
te land die ingevolge art 110, 1e lid der Mili
tiewet 1901 onder de wapenen zijn gehouden
of geroepen op gisteren, in de zitting van de
Tweede Kamer der StGenl, krachtens eene
aangenomen motie, van de orde van werk
zaamheden is afgevoerd. _-_ Notificatie
Juli 6 58/ Rappt MD 2 Juli l. D53/H53/J53/K53 Kabt, mededeeling
/61 van door de Tweede Kamer der StGenl aange
nomen wet(ten).
_-_ Notificatie
Juli 6 62 Rappt WD 2 Juli la H, alsboven _-_ Notificatie
Juli 6 63 Rappt KD 2 Juli la R9 Kabt, alsboven _-_ Notificatie
Juli 6 64 Rappt MarD 2 Juli no 45, alsboven. _-_ Notificatie
Juli 6 65 Rappt JD 2 Juli no 124, alsboven. _-_ Notificatie
Juli 6 66 Rappt JD 2 Juli l. A, alsboven. _-_ Notificatie
Juli 23 77/80 Rappt MD 21 Juli la U58/V58/W58/X58, alsboven Eerste kamer alsboven _-_ Notificatie
Juli 24 113 Rappt MarD 21 Juli no 76, alsboven _-_ Notificatie ___
Juli 24 114 Rappt BD 21 Juli n 7863, alsboven _-_ Notificatie
Juli 24 115 Rappt KD 21 Juli l.P10 kabt alsboven
_-_ Notificatie ___ Vervolg op bladz 718.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0771

page title: 0718 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Juli/24 #1/28
 
718 Vervolg van bladz 717. 1903 Dm & No Wetten en Wetboeken.
Juli 24 1/28 Missive aan de Eerste/Tweede Kamer der StGenl houdende
kennisgeving van door H.M. bekrachtigde wetten. ___
Juli 25 58 Rappt WD 22 Juli la G.G. mededeeling van door de
Eerste Kamer der StGenl aangenomen wet(ten) _-_ Notificatie
Sept 2 1/50 _-_ Missive aan de Eerste/Tweede Kamer der StGenl houdende
kennisgeving van door H.M. bekrachtigde wetten. ___
Sept 18 43 Rappt JD 16 Sept no 115, om machtiging om bij den R
vSt de overweging aanhangig te maken van
een wetsontwerp tot wijziging en aanvulling
van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
omtrent huur van dienstboden en werklieden
en daarmede samenhangende artikelen in dat
wetboek, alsmede in de Wetboeken van Koop
handel en van Burgerlijke Regtsvordering
en in de Wet op de Regterlijke Organisatie
en het Beleid der Justitie. _-_ Fiat missive
Sept 19 45 Rappt JD 17 Sept no 124, (aan Dir) aanbieding ten be
hoeve van H.M. de Koningin van een exempl van
bovenb. ontw van wet met memorie van toelichting _-_ Notificatie
de bijl. ter hand gesteld aan Bn de RvSt.
Novb 20 13 Rappt RvSt 10 Novb no 22, ger. 18 Sept no 43 _-_ JD om e & a
Decb 28 1/37 _-_ Missive aan de Eerste/Tweede Kamer de StGenl houdende
kennisgeving van door H.M. bekrachtigde wet ten ___ Vervolg op bladz 719.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0772

page title: 0719 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/Sept/22 #51
 
Vervolg van bladz 718 719
1903 Dm & No Wetten en Wetboeken.
Sept 22 51 Rappt JD 18 Sept no 34 geh, tot het instellen van
eene Staatscommisssie met opdracht de Regering
te dienen van advies over de vraag, welke aan
vulling en wijziging het in het wetboek van
Strafrecht aangenomen Stelsel van bestraffing
van bedelarij en landloperij en de toepassing
daarvan in de praktijk behoeven om een
meer doeltreffende bestrijding van dat maat Zie 31 Decb
schappelijk euvel te verzekeren, onder beoogd 1904 no 120
heid tevens haar gevoelen te doen kennen om bladz 1486
trent bij dat Wetboek getroffen voorziening ten 21 febr 1906 no 2 bladz 731
aanzien van habitueele dronkenschap en ter 16 Mei 1907 no 17 bl 149
benoeming van den Voorzitter den Secretaris en 25 Sept 1907 no 83
de leden dier Staatscommissie.
_-_ Besluit fiat
Octb 28 22 Rappt WD 22 Octb la Y, kennisgeving van door de
Tweede Kamer der StGenl aangenomen wet(ten)
_-_ Notificatie
Octb 28 21 Rappt WD 23 Octb l. S, alsboven.
/20 Novb l. R.
Novb 23 56 _-_ Notificatie
___
Novb 2 10 Rappt BD 27 Octb no 8302, alsboven.
_-_ Notificatie
Novb 14 29 Rappt MD 13 Novb l. M86, alsboven
_-_ Notificatie
Novb 16 24 Rappt JD 13 Novb no 127, alsboven.
_-_ Notificatie
Novb 20 43 Rappt MD 18 Novb la Q87 Kabt alsboven
_-_ Notificatie
Novb 21 84 Rappt BD 20 Novb no 9012, alsboven
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 720
============================================================
NL HaNa H2 7823 0773

page title: 0720 [L] Wetten en Wetboeken - 1903/Novb/28 #54
 
720 Vervolg van bladz 719.
1903 Dm & No Wetten en Wetboeken.
Novb 28 54 Rappt BD 27 Novb no 11807, kennisgeving van
door de Tweede Kamer der StGenl aangenomen
wetsontwerpen. 
_-_ Notificatie
Novb 30 27 Rappt JD 28 Novb no 131, alsboven.
_-_ Notificatie
Novb 30 28 Rappt KD 27 Novb la W18 Kabt, alsboven.
_-_ Notificatie
Novb 30 57 Rappt MD 26 Novb l. G89 Kabt, kennisgeving van
door de Eerste kamer der StGenl alsboven
_-_ Notificatie
Novb 30 58 Rappt WD 26 Novb l. R, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 1 49 Rappt BD 28 Novb no 9322, alsboven
_-_ Notificatie
Decb 5 55 Rappt MD 4 Decb l. I91 kabt, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 7 59 Rappt BD 4 Decb l. A, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 7 60 Rappt WD 4 Decb l. A.A. alsboven
_-_ Notificatie
Decb 9 39 Rappt BlD 8 Decb no 14682, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 11 49 Rappt JD 10 Decb no 140 alsboven Tweede kamer alsboven
_-_ Notificatie
Decb 18 84 Rappt BD 17 Decb la. A, alsboven
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 721.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0774

page title: 0721 [R] Wetten en Wetboeken - 1903/Decb/19 #9
 
Vervolg van bladz 720 721
1903 Dm & Wetten en Wetboeken.
1903 No Wetten en Wetboeken.
Decb 19 9 Rappt MarD 18 Decb no 32 kennisgeving van door
de Tweede Kamer der StGenl aangenomen wetsontwerp(en)
_-_ Notificatie
Decb 23 64/68 Rappt MD 22 Decb la Q95/R90/S90/T95/U95 Kabt alsboven
_-_ Notificatie
Decb 28 113 Rappt BD 24 Decb la A, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 28 114 Rappt WD 24 Decb la BB, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 28 115 Rappt KD 24 Decb la H20 Kabt, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 29 51 Rappt MarD 28 Decb no 35, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 30 6 Rappt JD 28 Decb no 187, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 30 72 Rappt KD 29 Decb l N20 Kabt, alsboven Eerste Kamer
_-_ behoeft niet aan HM te worden voorgelegd, daar
de wetsontwerpen reeds zijn bekrachtigd.
___
Decb 31 120 Rappt BD 30 Decb la A, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 31 121 Rappt KD 30 Decb l Q20 Kabt, alsboven
_-_ Notificatie
Decb 31 122 Rappt MarD 30 Decb no 74, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 31 123/124 Rappt MD 30 Decb la F97/G97 Kabt, alsboven.
_-_ Notificatie
___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0775

page title: 0722 [L] Marine - 1903/Jan/3 #1
 
722
1903 Dm & No Marine.
Jan 3 1 Rapp MarD 2 Jan no 36, mededeeling dat het
pantserdekschip Koningin Wilhelmina der
Nederlanden uit Oost-Indie is vertrokken ter
aanvaarding van de reis naar Nederland.
_-_ Notificatie
Jan 13 42 Rappt MarD 10/ Jan no 43/ met bericht omtrent
" 14 10 /12/ /38/
" 23 2 boveng. bodem /22/ /43/
feb 2 98 /30/ /46/
" 3 68 /31/ /50/
_-_ Notificatie
" 11 47 /9 feb/ /44/
" 13 50 /11/ /51/
" 20 72 /19 /47.
Jan 3 2 Rappt MarD 2 Jan no 37, mededeeling dat
het pantserdekschip Koningin Regentes, in
Oost-Indie is aangekomen. 
_-_ Notificatie
Jan 3 11 Rappt MarD 30 Decb no 45, om te bepalen dat de
zeemiliciens-verlofgangers van de lichting
van 1901 in het voorjaar van 1903 zullen worden
opgeroepen tot opkomst in werkelijken dienst
op door MarD te bepalen datums, ten einde ge
durende den tijd van vijf weken te worden
geoefend.
_-_ Besluit fiat
___
Jan 3 47 Rappt MarD 30 Decb no 1, om goedkeuring
van de verlenging van het verblijf in West-
Indie van het pantserdekschip Holland
en om machtiging tot vervanging van de artn
5, 6 en 7 van de goedgekeurde Instructie
voor den Commandant van het pantserdek
schip Holland door art 5 van de goedgekeurde
instructie voor den Commandant van
het pantserdekschip de Ruyter.
_-_ Per missive MarD medegedeeld dat HM
de gevraagde goedkeuring en machtiging verleent
Feb 12 48 Rappt MarD 10 Feb no 57, om toestemming te verleenen dat
bovengenoemd pantserdekschip naar Nederland teregkeert
_-_ Per missive MarD medegedeeld dat H.M.
de gevraagde toestemming verleent.
___
Vervolg op bladz 723.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0776

page title: 0723 [R] Marine - 1903/Jan/7 #29
 
Vervolg van bladz 722 723
1903 Dm & No Marine.
Jan 7 29 Rappt MarD 5/ Jan no 62, met bericht omtrent
" 21 5 /19/26/14 Feb /49/44/48/45
" 28 57 het Instructieschip Nautilus.
Feb 16 11
" 18 10
_-_ Notificatie
Jan 7 30 Rappt MarD 5 Jan no 63, mededeeling
dat het pantserschip De Ruyter, te Wil
lemstad (West Indie) is aangekomen.
_-_ Notificatie
Jan 10 42 Rappt MarD 7 Jan no 54, met een exempl. Lich
tenlijst van het Koninkrijk der Nederlanden
en de Kolonien 1903.
_-_ Notificatie
Jan 10 44 Rappt MarD 8 Jan no 48, mededeeling dat
het Pantserschip Piet Hein uit Oost Indie
is vertrokken ter aanvaarding van de
reis naar Nederland.
_-_ Notificatie
Jan 19 2 Rappt MarD 16/ Jan no 46/ met bericht omtrent
" 20 2 bovenb. bodem /17/27/28 59/44/48
" 29 77
" 30 63
Feb 7 44 /5/ Feb /46/
" 16 1 /13/ /52/
" 21 3 /20 /37
_-_ Notificatie
Jan 19 3 Rappt MarD 16 Jan no 44, aanbieding van
exempl. van Kaarten no 62, n 176, n 183 en n 184
benevens een exempl. Landverkenningen
behoorende bij deel 2 van den Zeemansgids
voor den Oost-Indischen Archipel.
_-_ Notificatie
Jan 24 8 Rappt MarD 22 Jan no 51, tot het indienst
stellen van het Logementschip Neptunus, lig
gende te Willemsoord voor oefening van de Zee
milicien der lichting 1903 en om het bevel
over genoemden bodem op te dragen aan
den Kapitein t/zee J. Cardinaal.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 724.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0777

page title: 0724 [L] Marine - 1903/Jan/20 #9
 
724 Vervolg van bladz 723
1903 Dm & No Marine.
Jan 20 9 Rappt MarD 17 Jan no 28, om machtiging om
bij den RvSt de overweging aanhangig te
maken van eene voordracht met OB tot
wijziging van art 2 van het plaatselijk
Reglement van politie voor 's Rijks Ma
rine haven te Hellevoetsluis
_-_ Fiat missive
Feb 6 80 Rappt RvSt 3 Feb no 25, ger. 20 Jan no 9
Feb 6 80 Rappt RvSt 3 Feb no 25, ger. 20 Jan no 9
_-_ MarD om e & a
Feb 18 58 Rappt MarD 16 Feb no 40, ger. 6 Feb no 80
_-_ Besluit fiat
Staatsblad no 75.
===
Maart 3 2 _-_ Missive aan RvSt met exempl. Stbl en copie rappt.
___
Feb 3 53 Rappt MarD 30 Jan no 71, tot wijziging en
aanvulling van het Reglement voor de
opleiding van leerlingen machinist bij
de Kon Ned Zeemacht, vastgesteld bij KB. van
15 Novb 1895 no 16
_-_ Besluit fiat
___
Feb 5 31 Rappt MarD 2 Feb no 35, tot het uit dienst
stellen van het pantserschip Schorpioen
en om den Kapitein ter zee J.H. Calmeijer
eervol te ontheffen van het bevel over ge
noemd pantserschip.
_-_ Besluit fiat
Feb 10 73 Rappt MarD 7 Feb no 43, aanbieding van een
exempl. van Kaart no 45, en een exempl der
schetskaarten no 45 en 46 van Ned Oost-Indie
_-_ Notificatie
Feb 18 11 Rappt MarD 16 Feb no 50, mededeeling dat het
pantserdekschip Holland van Curacaou is
vertrokken ter aanvaarding van de reis
naar Nederland.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 725.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0778

page title: 0725 [R] Marine - 1903/Feb/20 #67
 
Vervolg van bladz 724 725
Dm Marine.
1903 & No
Feb 20 67 Rappt MarD 18 Feb no 47, met bericht omtrent
het Pantserdekschip Holland.
_-_ Notificatie
Maart 3 67 Rappt MarD 28 Feb/ no 43, alsboven
" 4 35 /2 Maart/ /52/
" 7 3 /6 /44 _-_ Notificatie
Feb 24 7 Rappt MarD 20 Feb no 52, aanbieding van een
Feb 24 7 Rappt MarD 20 Feb no 52, aanbieding van een
exempl. der Beschrijving der Nederlandsche
Zeegaten, deel V (Terschelling, Ameland
en Zuiderzee).
_-_ Notificatie
Feb 26 71 Rappt MarD 23 Feb no 63, tot wijziging van
de Voorschriften betreffende de Exami
na voor de Verschillende Korpsen der
Zeemacht vastgesteld bij KB van 24 Octb 1896 no 11 bladz 1305
_-_ Besluit fiat
___
Feb 28 52 Rappt MarD 27 Feb no 51, mededeeling
dat het pantserschip Piet Hein, heden te
Nieuwe Diep is binnengelopen.
_-_ Notificatie
Maart 3 63 Rappt MarD 28 Feb no 42 aanbieding van een
Maart 3 63 Rappt MarD 28 Feb no 42 aanbieding van een
exempl van het Naamboekje der Kon. Ned.
Marine voor 1903.
_-_ Notificatie
het exempl. is door H.M. gehouden
Maart 10 8 Rappt MarD 9 Maart no 38, mededeeling dat
het Duitsche oorlogsschip Charlotte ter
reede van Vlissingen is aangekomen.
_-_ Notificatie
Maart 20 7 Rappt MarD 19 Maart no 51, mededeeling dat bovengd.
Maart 20 7 Rappt MarD 19 Maart no 51, mededeeling dat bovengd.
oorlogsschip heden den Nieuwen Rotterdamschen Water
oorlogsschip heden den Nieuwen Rotterdamschen Water
weg is binnengelopen.
_-_ Notificatie
Maart 21 67 Rappt MarD 20 Maart no 53, mededeeling dat de Char
Maart 21 67 Rappt MarD 20 Maart no 53, mededeeling dat de Char
lotte gisteren naar zee is vertrokken.
_-_ Notificatie
____ Vervolg op bladz 726.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0779

page title: 0726 [L] Marine - 1903/Maart/11 #24
 
726 Vervolg van bladz 725.
1903 Dm & No Marine.
Maart 11 24 Rappt MarD 9 Maart no 52, tot het uit dienst
stellen van het Pantserschip Piet Hein
en om den Kapitein t/zee J.G. Snetlage eer
vol te ontheffen van het bevel over genaamd
Pantserschip.
_-_ Besluit fiat
Maart 19 56 Rappt MarD 17 Maart no 50, mededeeling
dat bevel zal worden gegeven voor het doen
eener reis door het Pantserschip Holland
van Willemsoord naar den Hoek van Holland
ten einde door H.M. te worden gebruikt bij het
brengen van een bezoek aan het opleidings
schip "Charlotte" der Keizerlijke Duitsche
Marine, dat op as Donderdag aldaar
zal passeeren; kunnen de de vaartuigen
ressorteerende onder het Dept van Waterstaat enz
en van het loodswezen, daarvoor niet
dienen.
_-_ Notificatie
Maart 21 24 Rappt MarD 19 Maart no 44, tot het in dienst
stellen van pantserschip Kortenaar lig
gende te Willemsoord en om het bevel over dat
pantserschip op te dragen aan den Kapi
tein ter zee A. Seret.
Besluit fiat
Maart 23 47 Rappt MarD 20 Maart no 48, aanbieding der
Staten van de schepen en vaartuigen en van
oorlog in en buiten dienst op 1 Jan 1900
_-_ Notificatie
Sept 21 45 Rappt MarD 17 Sept no 55, alsboven op 1 Juli 1903.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 727.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0780

page title: 0727 [R] Marine - 1903/Maart/23 #48
 
[slechte regel]
Vervolg van bladz 726. 727
1903 Dm & No Marine.
Maart 23 48 Rappt MarD 21 Maart no 59, mededeeling dat
Maart 23 48 Rappt MarD 21 Maart no 59, mededeeling dat
het Korvet Sommelsdijk van Amsterdam
het Korvet Sommelsdijk van Amsterdam
naar Nieuwediep zal vertrekken.
_-_ Notificatie
[slechte regel]
Maart 30 51 Rappt MarD 27 Maart no 67, om goedkeuring
Maart 30 51 Rappt MarD 27 Maart no 67, om goedkeuring
dat, in afwijking van de daaromtrent bestaande
bepalingen, de Kruistocht buitengaats
van het instructieschip "Nautilus" dit
jaar zal eindigen met medio September
jaar zal eindigen met medio September
en zulks in verband met de voorgenomen wij
en zulks in verband met de voorgenomen wij
ziging van de aanvangs data van eenige
ziging van de aanvangs data van eenige
opleidingen bij de Zeemacht en aanbie
opleidingen bij de Zeemacht en aanbie
ding ter goedkeuring van eene ontwerp in
ding ter goedkeuring van eene ontwerp in
structie voor den Commandeerenden
structie voor den Commandeerenden
Officier van genoemden bodem.
_-_ Per missive MarD medegedeeld
_-_ Per missive MarD medegedeeld
dat H.M. zich heeft vereenigd met de
strekking van het rapport en goedkeu
strekking van het rapport en goedkeu
ring verleent aan de daarbij gevoegde
ontwerp-instructie.
April 9 60 Rappt MarD 6 April no 32, tot wijziging van
April 9 60 Rappt MarD 6 April no 32, tot wijziging van
het Reglement voor de opleiding van ma
het Reglement voor de opleiding van ma
trozen der 1e kl. tot kwartiermeester en voor
de voortgezette opleiding van jongens tot
matroos, vatgesteld bij KB. van 30 Aug
1894 no no 59 bladz 710.
_-_ Besluit fiat
April 9 95 Exempl jaarboek van de Kon. Ned. Zee
macht, 1901-1902.
_-_ Notificatie
het exempl te plaatsen in de Bibl. K.d.K.
April 11 86 Rappt MarD 7 April no 54, met exempl. alsboven.
April 11 86 Rappt MarD 7 April no 54, met exempl. alsboven.
_-_ Notificatie
het exempl is door H.M. gehouden
___ Vervolg op bladz 728.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0781

page title: 0728 [L] Marine - 1903/April/11 #3/4
 
728 Vervolg van bladz 727.
1903 Dm & N Marine.
April 11 3/4 Rappt MarD 6 April no 44/46, aanbieding van exem
plaren van de Kaarten n 185, 186, 187 en 211 O.W. Ind.
_-_ Notificatie
April 14 58 Rappt MarD 9 April no 37, om goedkeuring tot
wijziging van art 12 der Instructie voor den
Commandant van het Pantserschip De
Ruyter, goedgekeurd bij Kabt reserpt. dd. 8
Decb 1902 no 1 en om machtiging op een door
den Minister van Marine te bepalen datum in de
maand Juni 1903, de Schoener Suriname
de terugreis van Curacao naar Nederland
te doen aannemen.
_-_ Per missive MarD medegedeeld dat
H.M. de gevraagde goedkeuring en machti
ging heeft verleend.
April 14 111 Rappt MarD 11/18 April no 67/68 mededeeling dat
" 20 67 het Pantserschip de Ruyter den 4 April jl van
Curacao naar San Domingo is vertrokken
tot het verleenen van assistentie in verband met
een aldaar uitgebroken opstand.
_-_ Notificatie
April 16 13 Rappt MarD 9 April no 48, tot aanvulling
van de regeling van het personeel der ma
rine bakkerij; vatgesteld bij KB van 16
Feb 1897 no 22
_-_ Besluit fiat
April 21 61 Rappt MarD 9 April no 49, tot vervanging van
bijl. 17 behoorende bij en tot wijziging van art 174
van de Instructie voor Commandeerende Offi
cieren van H.M. oorlogsschepen vastgesteld bij
KB van 28 Juli 1896 n 49 en tot wijziging van art
4 sub 2 van het Reglement betreffende de werving
van onderofficieren en mindere schepelingen vast
gesteld bij KB van 5 Decb 1888 no 25
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 729.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0782

page title: 0729 [R] Marine - 1903/April/23 #22
 
Vervolg van bladz 728. 729
1903 Dm & No Marine.
April 23 22 Rappt MarD 18 April no 57, voorstel om het
pantserdekschip Koningin Wilhelmina der
Nederlanden te bestemmen voor het eerste ge
deelte van den jaarlijkschen oefeningstocht
der Adelborsten van de 2e klasse, 1e afd van het
Kon Instituut der Marine te Willemsoord
Kon Instituut der Marine te Willemsoord
en aanbieding ter goedkeuring van de ontw.
instructie voor den Commandeerenden Offi
cier van bovengenoemden bodem. Zie 23 Juni 1902
_-_ Per missive MarD medegedeeld dat no 31 bladz 734
H.M. zich met het voorstel vereenigt
en de ontw. instructie goedkeurt.
April 22 45 Rappt MarD 15 April no 67, tot wijziging van
Bijlage II A behoorende bij de Regeling van het
personeel van den Marine Stoomvaardienst
vatgesteld bij KB van 1 April 1903 no 69 ... bladz 42/43.
_-_ Besluit fiat
April 25 95 Rappt MarD 22 April no 59, mededeeling
dat het Instructieschip Nautilus heden
van Hellevoetsluis naar zee is vertrokken
ter aanvaarding van den zomerkruistocht
in den Atlantischen Oceaan.
_-_ Notificatie
Mei 2 33 Rappt MarD 25 April no 54, met bericht omtrent het
" 22 34 Instructieschip Nautilus
" 29 40 18/ Mei no 39/
Juni 6 56 /25/ /44/ _-_ Notificatie
" 29 69 /3/Juni /50/
Juli 13 54 /26/ /46/
Aug 14 34 9 Juli /56
Sept 14 10 111 10/12 Sept /66/
" 16 2 /14 55/39/44
April 27 108 Rappt MarD 23 April no 65, met een exempl
van de Mededeelingen op Zeevaartkundig
gebied no 30.
_-_ Notificatie
Mei 2 35 Rappt MarD 28 April no 73 mededeeling dat het pantserschip Zie 20 April 1903
de Ruyter van San Domingo is vertrokken wegens no 67 bladz 728
het eindige van de binnenlandsche onlusten aldaar.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 730.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0783

page title: 0730 [L] Marine - 1903/Mei/5 #112
 
730 Vervolg van bladz 729.
1903 Dm & No Marine.
Mei 5 112 Rappt MarD 1 Mei no 42, omtrent het verleenen
van het recht op terugkeer naar het geboorte
land, ten laste van de Staatsbegrooting, voor
zoover nog geen overtocht derwaarts voor Rijks
rekening is genoten aan het pesoneel van
's Rijkszeemacht, beneden den rang van
Officier, geboren in Ned. Oost of West Indie
en in die gewesten aangenomen, bij ont
slag hier te lande uit den dienst.
_-_ dit rapport is vervangen door onderstaand rappt
Mei 7 33 Rappt MarD 1 Mei no 42, alsboven
_-_ Besluit fiat
Mei 7 34 Rappt MarD 2 Mei no 46, tot aanvulling
en wijziging van de bepaling en betreffende
onderscheidingsteekenen en medailles
voor de Zeemacht, vastgesteld bij K.B. van
21 Maart 1881 no 12
_-_ Besluit fiat
Mei 8 45 Rappt MarD 5 Mei no 55, tot het uit dienst
stellen van de Korvet Sommelsdijk en om
den Kapitein Luitenant t/zee J.W. Termijtelen
eervol te ontheffen van het door hem over
dien bodem gevoerd bevel en om de Schoe
ner Zeehond te Willemsoord in dienst
te stellen en het bevel over den bodem op
te dragen aan den Kapitein Luitenant
t/zee J.W. Termijtelen voornd.
_-_ Besluit fiat
Mei 4 68 Rappt MarD 2 Mei no 67 met bericht omtrent
het Pantserdekschip Koningin Wilhelmina
der Nederlanden.
_-_ Notificatie
" 8 60 Rappt MarD 4/ Mei n 68/ alsboven
" 15 59 /12/ /61/
" 29 45 /22/ /42/ _-_ Notificatie
Juni 4 66 /30/ /60/
" 17 6 /12 Juni/ /51/
" 25 74 /25/ /54/
" 29 64 /25 /36
Vervolg op bladz 731.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0784

page title: 0731 [R] Marine - 1903/Mei/11 #58
 
Vervolg van bladz 730 731
1903 Dm & Marine.
No
Mei 11 58 Rappt MarD 7 Mei no 61 om te bepalen dat
de torpedobooten Python en Minotauros
bestemd voor de Ind. Militaire Marine, lig
gende in conservatie te Willemsoord aldaar
zullen worden in dienst gesteld en om het
bevel over genoemde booten op te dragen
respectievelijk aan de Luitenant ter zee
der 1e kl. C.W. de Visser en J.C.Bentz van
den Berg.
_-_ Besluit fiat
Mei 14 53 Rappt MarD 11 Mei no 57, medeeling dat
het Engelsch Koninklijk jacht ter reede van
Vlissingen is geankerd
_-_ Notificatie
Mei 15 60 Rappt MarD 12 Mei no 61 medeeling dat bo
vengenoemd jacht gisterenavond is vertrokken
en dat aldaar ter reede is geankerd het Duitsche
oorlogsschip Blitz, welke bodem heden weder
naar zee is vertrokken.
_-_ Notificatie
Juni 3 89 Rappt MarD 28 Mei no 38 aanbieding van exem
pl. van de Kaarten no 189 en 190.
_-_ Notificatie
Juni 4 46 Rappt MarD 29 Mei no 59, Strekkende om met in
trekking van het bij KB van 20 Aug 1894 no 59 bladz 710
trekking van het bij KB van 20 Aug 1894 no 59 bladz 710
vastgestelde Reglement voor de eerste opleiding
van jongens enz goed te keuren het Reglement
voor de eerste opleiding van jongens tot ma Zie 4 Nov 1904
troos met aanhangsel reglement voor de no 62 bladz 768
opleiding van jongens tot Stoker aan boord
van het instructie schip te Amsterdam
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 732.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0785

page title: 0732 [L] Marine - 1903/Juni/6 #57
 
732 Vervolg van bladz 731.
1903 Dm & No Marine.
Juni 6 57 Rappt MarD 3 Juni no 49, mededeeling
dat het Duitsche oorlogsschip Blitz
2 dezer te Vlissingen is aangekomen om
den 3e dezer weeder naar zee te vertrekken
_-_ Notificatie
Juni 8 60 Rappt MarD 6 Juni no 70, mededeeling dat
volgens bij de duitsche legatie hier ter Stede ont
vangen bericht het Duitsche eskader dit maal
geen bezoek aan Nederland zal brengen.
_-_ Notificatie
___
Juni 9 26 Rappt MarD 4 Juni no 50, om machtiging
om de noodig geoordeelde wijzigingen te
brengen in het Reglement voor de opleiding
van geweermakers-monteur bij de Zeemacht
vastgesteld bij K.B. van 13 Maart 1902 no 37 bladz
eenigen tijd in beproeving te nemen.
_-_ Fiat missive
Juni 10 19 Rappt MarD 6 Juni no 61, om het loge
mentschip voor Zeemiliciens Neptunus
met 14 Juli 1903 te Willemsoord te doen
uit dienst stellen en den Kapitein t/zee J.
Cardinaal alsdan eervol van het bevel
over dien bodem te ontheffen.
_-_ Besluit fiat
Juni 12 12 Rappt MarD 6 Juni no 59, om goedkeuring van
de hierbij voorgestelde wijzigingen en aan
vullingen betreffende de uniformen en on
derscheidingsteekenen voor het personeel der
zeemacht met machtiging om de voornaamste
in te voeren uniformveranderingen bekend
te maken.
te maken
_-_ Per missive MarD medegedeeld dat H.M. de
gevraagde goedkeuring en machtiging heeft verleend.
___
Vervolg op bladz 733.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0786

page title: 0733 [R] Marine - 1903/Juni/15 #43
 
Vervolg van bladz 732 733
1903 Dm & Marine
1903 & No
Juni 15 43 Rappt MarD 10 Juni no 63, tot aanvulling van
1e de Regeling van het Korps Zeeofficieren vast
gesteld bij KB van 1 April 1901 no 69 ... bladz 42
2e de Regeling van het Korps Officieren van den
Geneeskundigen dienst bij de Zeemacht, vast
gesteld bij K.B. van 27 Octb 1894 no 31 /- 1250
gesteld bij K.B. van 27 Octb 1894 no 31 /- 1250
3e de Regeling van het Korps Officieren van Admi
nistratie bij de Zeemacht vastgesteld bij KB van
1 maart 1898 no 16 /- .... /- 218
4e de regeling van het personeel van den Marine
Stoomvaartdienst, vastgesteld bij KB van 1 April 1901 no 69 42
5 het Reglement op de Eerbewijzen en Saluten
bij de Zeemacht vastgesteld bij KB van 28 Decem
ber 1898 no 73 en zulks in verband met 1697
de rangregeling van de Officieren der
Zeemacht.
_-_ Besluit fiat
Juni 17 4 Rappt MarD 11 Juni no 43, aanbieding van
een exempl. van den Zeemansgids voor
den Oost-Indischen Archipel deel III.
_-_ Notificatie
Juni 18 55 Rappt MarD 15 Juni n 69, om goedkeuring
dat aan den Commandant van het Pantser
schip de Ruyter order is gegeven om de West-
Indische wateren voor korten tijd te ver
laten en voorlopig koers te zetten naar San
Juan de Portorico om aldaar nadere
orders af te wachten.
_-_ Per telegram verzocht het rapport niet
aan H.M. voor te leggen
Juni 20 33 Rappt MarD 17 Juni n 52, strekkende ter
vervanging van bovenstd. rapport en waarbij
alleen goedkeuring wordt gevraagd op de
aan de Commandant van het Pantserschip de
Ruyter gegeven order om de West Indische wateren
voor korten tijd te verlaten
_-_ Per missive MarD medegedeeld dat HM de goedkeuring verleent.
___
Vervolg op bladz 734.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0787

page title: 0734 [L] Marine - 1903/Juni/22 #74
 
734 Vervolg van bladz 733.
1903 Dm & No Marine.
Juni 22 74 Rappt MarD 19 Juni no 49, om te bepalen dat
tot het houden van Schietoefeningen van 11 t/m
18 Juli 1903 de Legerplaats bij Harskamp
zal worden betrokken door een detachement
der Zeemacht en van het Korps Mariniers
en tot regeling der te verleenen toelagen.
_-_ Besluit fiat
Juni 23 31 Rappt MarD 20 Juni no 45, met voorstel om
ook voor het tweede gedeelte van de oefenings
reis van de adelborsten van de 2e kl. 1e afd.
het pantserdekschip Koningin Wilhelmina
der Nederlanden aan te wijzen en om goed
keuring van de aanvulling van de bereids
goedgekeurde Instructie voor den Com
mandeerenden Officier van bovengenoemd
oorlogsschip.
_-_ per missive MarD medegedeeld dat
H.M. zich met 's Ministers voorstel heeft
vereenigd en de aanvulling der Instructie
mede goedkeurt.
Juni 25 36 Rappt MD & MarD 19/22 Juni l. 49 kabt/ tot
Juni 25 36 rappt MD & MarD 19/22 Juni /no 65 tot
het instellen eener Commissie inzake sa
menwerking van Land en Zeemacht,
regeling der werkzaamheden en der samen
stelling dier commissie.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 75 Rappt MarD 23 Juni no 57 bericht omtrent
het pantserschip De Ruyter.
_-_ Notificatie
id 29 63 Rappt MarD 25/ Juni no 35/, alsboven.
Juli 3 55 /30/ /61/
id 9 49 /6 Juli/ /57/ _-_ Notificatie
id 15 64 /13/ /42/
id 21 68 /17 /46
___
Vervolg op bladz 735.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0788

page title: 0735 [R] Marine - 1903/Juni/29 #45
 
Vervolg van bladz 734. 735
1903 Dm & No Marine.
Juni 29 45 Rappt MarD 27 Juni no 29, tot het toekennen
eener verhooging van jaarwedde aan de
burger onderwijzers bij de opleiding van
jongens bij de Zeemacht en tot intrekking
van het KB van 24 Decb 1896 no 27 .. bladz 1307.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 59 Rappt MarD 22 Juni no 64, tot het in dienst
stellen van de torpedoboot Sphinx aangebouwd
bij de fabriek van de Kon. Maatschij. de Schelde te
Vlissingen met bestemming voor de Indische
Militaire Marine en thans liggende te Willems
oord en om het bevel over dien boot op te dra
gen aan den Luitenant t/zee 1e kl. J.P. Guepin
_-_ Besluit fiat
Juli 4 49 Rappt MarD 30 Juni no 51, aanbieding van
een exempl. van de Beschrijving der Neder
landsche Zeegaten deel IV (IJmuiden en Texel)
_-_ Notificatie
Juli 11 54 Rappt MarD 7 Juli no 50 houdende vast
stelling van bepalingen omtrent het tijde
lijk aannemen voor de Marine Stoomvaart
dienst van onbevaren Korporaal-Stokers
I en II.
_-_ Besluit fiat
Juli 15 55 Rappt MarD 11 Juli no 43, tot wijziging van
den Staat behoorende bij het Reglement
betreffende de werving van onderoffi
cieren en mindere schepelingen, vastge
steld bij K.B. van 5 Decb 1888 no 25. bladz 1136
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 736.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0789

page title: 0736 [L] Marine - 1903/Juli/15 #64
 
736 Vervolg van bladz 735
1903 Dm & No Marine.
Juli 15 64 Rappt MarD 13 Juli no 42, mededeeling dat
de Schoener Suriname uit West Indie is
vertrokken met bestemming naar Nederland
_-_ Notificatie
Aug 10 49 Rappt MarD 6 Aug no 58, met bericht omtrent
de schoener Suriname.
_-_ Notificatie
Aug 11 41 Rappt MarD 7 Aug no 46, alsboven
_-_ Notificatie
Juli 18 38 Rappt MarD 14 Juli no 50 mededeeling dat
het Pantserdekschip Koningin Wilhelmina
der Nederlanden naar zee is vertrokken
ter aanvaarding van het 2e gedeelte der
oefeningsreis met de adelborsten 2e kl., 1e afd.
van het Kon Instituut voor de Marine.
_-_ Notificatie
Juli 24 111 Rappt MarD 21 Juli no 61 met bericht omtrent het Pant
serdekschip Koningin Wilhelmina der Nederlanden
_-_ Notificatie
Aug 4 40 Rappt MarD 1/ Aug no 40/, alsboven
id 15 58 /12/ /45/
id 24 36 /20/ /51/
Sept 1 34 /28 /46 _-_ Notificatie
Juli 21 96 Rappt MarD 17 Juli no 586, geh. mededeeling
dat door den Minister in verband met het be
zoek van H.M. de Koningin en ZKH den Prins
der Nederlanden aan Groningen en Delfzijl
aan de Commandanten van het pantserschip
Kortenaer en de torpedobooten Ophir, Pan
grango en Rindjani, zich den 28 Juli
a.s. met hunne onderhebbende bodems
ter reede Delfzijl te bevinden.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 737.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0790

page title: 0737 [R] Marine - 1903/Juli/22 #88/89
 
Vervolg van bladz 736 737
1903 Dm & No Marine.
Juli 22 88/89 Rappt MarD 17 Juli no 43/44, met exempl van
de kaarten no 213 Noordzee, Lierlandsche gronden
en van de Indische kaarten no 30, no 135, no 191
t/m no 194.
_-_ Notificatie
Juli 24 109 Rappt MarD 21 Juli no 75, tot wijziging der
voorschriften betreffende de examina voor
de verschillende Korpsen der Zeemacht, vast
gesteld bij K.B. 24 Octb 1896 no 11 .... bladz 1305
_-_ Besluit fiat
Juli 25 30 Rappt MarD 21 Juli no 62, voorstel om eener
gezaamlijken oefeningstocht buitengaats
te doen maken door de Pantserschepen
Kortenaer en Evertsen, onder leiding van
den oudsten Commandeerenden Officier
en aanbieding ter goedkeuring van de
ontwerp-instructie voor den Comman
deerenden Officier van het Pantserschip
Kortenaer voor bovenbedoelde Kruistocht.
_-_ Per missive MarD medegedeeld
dat HZ zich met het voorstel heeft
vereenigd en de instructie goedkeurt.
___
Juli 29 3 _-_ Per missive MarD medegedeeld dat H.M.
gisteren het volgend telegram heeft ontvangen
Matrozen van H.M. Evertsen, verzoeken
eerbiedig aan de reede te mogen passa
gieren.
Juli 31 19 _-_ Per missive het telegram aan MarD toegezonden
Aug 11 19 Rappt MarD 10 Aug no 44 (aan DW) terugzending van het telegram
_-_ Notificatie
___
Juli 30 25 Rappt MarD 28 Juli no 64, mededeeling dat de ha
ven van Delfzijl is binnengekomen de Duit
sche torpedoboot S74.
_-_ Notificatie
Vervolg op bladz 738.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0791

page title: 0738 [L] Marine - 1903/Aug/5 #33
 
738 Vervolg van bladz 737.
1903 Dm & No Marine.
Aug 5 33 Rappt MarD 1 Aug no 38, om te bepalen
dat de zeemilicien van de lichting 1902
naarmate zij voldoende geoefend zijn
in het genot van groot verlof zullen
worden gesteld.
_-_ Besluit fiat
Aug 6 55 Rappt MarD 31 Juli no 51, om machtiging
om aan het in aanbouw zijnde vierde pant
serschip type Koningin Regentes den
naam te geven van "Maarten Harpertzn
Tromp"
_-_ aan H.M. "Conform" is geen uitvoering
gegeven in verband met rappt MarD dd 4
dezer no 42 D.
Aug 6 98 Rappt MarD 28 Juli no 59, aanbieding van een
exempl. van het aanvullings blad no 1 behoo
rende bij den Zeemansgids voor den Oost-
Indischen Archipel deel 2.
_-_ Notificatie
Aug 6 99 Rappt MarD 28 Juli no 58, alsboven der 7e
afl. van het 30e deel der Mededeelingen
betreffende het Zeewezen.
_-_ Notificatie
Aug 8 62 Telegram van MarD aan Dir. KdK op het Loo
om telegrafisch bericht van het nummer van
H.M. besluit van 10 Aug as in zake de Tromp.
Aug 10 1 Rappt MarD 4 Aug no 42 tot het geven van den
naam "Maarten Harpertzn Tromp" aan het
in aanbouw zijnde vierde pantserschip type
Koningin Regentes
_-_ Besluit fiat
" " 10 _-_ Per missive MarD kennisgegeven van het bekrachti
gen door H.M. van bovenst KB en medegedeeld dat HM zich
heeft vereend met 's Ministers voorstel om later een gecali
grafeerd exempl. van bovenb. KB te onderteekenen.
Zie 11 Januari 1904 no 62 bladz 742.
Vervolg op bladz 739.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0792

page title: 0739 [R] Marine - 1903/Aug/11 #39
 
Vervolg van bladz 738 739
1903 Dm & No Marine.
Aug 11 39 Rappt MarD 7 Aug no 35 aanbieding van exempl
van de O.I. Kaarten no 98, no 126 en no 128.
_-_ Notificatie
Aug 11 40 Rappt MarD 7 Aug no 48, mededeeling dat
gisteren ter reede van Vlissingen zijn aange
komen de Fransche Oorlogsschepen "Casine
en Sagle" welke heden naar Antwerpen
zouden vertrekken.
_-_ Notificatie
Aug 11 27 Rappt MarD 7 Aug no 67, tot wijziging van
1e de Regeling van het personeel van den Ma
rine Stoomvaartdienst vastgesteld bij KB
van 1 April 1901 no 69 ........ bladz 42/43.
2e de Regeling van het personeel onderofficieren
en mindere schepelingen bij 's Rijks Zeemacht
uitgezonderd het personeel van den Marine
Stoomvaartdienst, het Korps torpedisten
en het Korps mariniers, vastgesteld bij KB
15 Aug 1898 no 62 ........... " 1079
3 het Reglement voor het Korps torpedisten
en voor het personeel bij de Marine torpedo
dienst gedetacheerd, vastgesteld bij K.B.
16 Januari 1893 no 19 ............ " 322
_-_ Besluit fiat
Aug 12 29 Rappt MarD 8 Aug no 33, om te bepalen dat
de Schoener Suriname te Hellevoetsluis
zal worden uit dienst gesteld en om den Ka
pitein Luitenant t/zee P.S.R. Wolsterbeek
eervol van het bevel over dien bodem te ont
heffen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 740
============================================================
NL HaNa H2 7823 0793

page title: 0740 [L] Marine - 1903/Aug/13 #38
 
740 Vervolg van bladz 739.
1903 Dm & No Marine.
Aug 13 38 Rappt MarD 10 Aug no 50, mededeeling
dat de Pantserschepen Kortenaer en Evert
sen naar zee zijn vertrokken ter aanvaar
ding van den gezamelijken kruistocht in
de Noordzee.
_-_ Notificatie
Aug 19 66 Rappt MarD 15 Aug no 48, met bericht omtrent
de bovengenoemde Pantserschepen.
_-_ Notificatie
Aug 27 71 Rappt MarD 24/ Aug no 43/, alsboven.
Sept 1 34 /28 /46
_-_Notificatie
Aug 17 19 Rappt MarD 12 Aug no 53, aanbieding ter
goedkeuring van de Instructie voor den
oudsten van de Commandeerende Officie
ren van de Torpedobooten Sphinx,
Python en Minotaurus, voor eene ge
zamelijken reis van die booten naar
Oost-Indie door het Kanaal van Suez.
_-_ Per missive MarD medegedeeld
dat H.M. de gevraagde goedkeuring
heeft verleend
Aug 17 42 Rappt MarD 13 Aug no 46, mededeeling
dat het Engelsch Koninklijk jacht zoo
mede de Kruisers Kent en Isis, gisteren
ter reede van Vlissingen zijn aangekomen
en na ontscheping van Z.M. den Koning
van Groot Britannie en Ierland weder
naar zee zijn vertrokken.
_-_ Notificatie
Aug 17 43 Rappt MarD 13 Aug no 42, aanbieding van
een exempl van de O.I. kaarten no 195
en 196 en van een exempl. Mededeelingen
op Zeevaartkundig gebied no 31.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 741
============================================================
NL HaNa H2 7823 0794

page title: 0741 [R] Marine - 1903/Aug/18 #43
 
Vervolg van bladz 740. 741
1903 Dm & No Marine.
Aug 18 43 Rappt MarD 14 Aug no 50, tot beschikbaarstel
ling van gelden ter toekenning door de Di
recteuren en Commandanten der Marine
van premien aan Marinepersoneel bij
wedstrijdoefeningen, te houden ter gele
genheid van den verjaardag van H.M. de
Koningin in plaatsen waar Directien der
Marine gevestigd zijn.
_-_ Besluit fiat
Aug 18 41 Rappt MarD 14 Aug no 47, om te bepalen
dat de pantserschepen Kortenaer en Evert
sen, de Monitors Reinier Claaszen en
Cerberus en een aantal door den Minister
van Marine aan te wijzen kanonneerboo
ten en torpedobooten met 1 Sept 1903
zullen worden vereenigd tot eene divi
sie voor binnenlandschen dienst; om
het bevel over genoemde divisie op te
dragen aan den Kapitein ter zee J. Car
dinaal en om goed te keuren dat de
divisie zal worden ontbonden in het Zie 2 Octb 1903
laatst van September of het begin van no 12 bladz 745
October 1903 op een door den Minister
van Marine te bepalen datum en den
Kapitein ter zee J. Cardinaal met dien
datum eervol van het bevel over de
divisie te ontheffen
_-_ Besluit fiat
Aug 26 11 Rappt MarD 21 Aug no 42, met voorstel om het
Pantserdekschip Holland onder bevel van den
Kapitein t/zee H.P. Netscher te bestemmen ook
het ondernemen van eene reis naar O.I. ten einde
aan het auxiliair eskader te worden toegevoegd
en aanbieding ter goedkeuring van de Instructie
voor den Commandeerende Officier van den bodem
_-_ per missive MarD medegedeeld dat HM zich heeft
vereenigd met 's Ministers voorstel en de Instructie goedkeurt.
___
Vervolg op bladz 742.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0795

page title: 0742 [L] Marine - 1903/Aug/26 #34
 
742 Vervolg van bladz 741. 1903 Dm & No Marine. Aug 26 34 Rappt MarD 22 Aug n 72 mededeeling
dat de torpedobooten Python, Sphinx
en Minotaurus gezamenlijk van Nieu
wediep naar zee zijn vertrokken ter aan
vaarding van de reis naar Oost-Indie. _-_ Notificatie
Aug 27 72 Rappt MarD 24 Aug no 45, met bericht om
trent boveng. torpedobooten.
_-_ Notificatie
Sept 1 32 Rappt MarD 27/ Aug no 38/, alsboven.
" 2 164 /29/ /49/
" 5 39 /2/ Sept /56/ _-_ Notificatie
" 10 83 /7/ /50/
" 16 1 /14/ /43/
" 17 6 /15 /50
Sept 7 69 Rappt MarD 3 Sept no 45, mededeeling dat het
Pantserdekschip Koningin Wilhelmina der Neder
landen van Nieuwe Diep naar Zee is vertrokken
tot voortzetting der oefeningsreis van de adelborsten _-_ Notificatie
Sept 10 84 Rappt MarD 7 Sept no 47, met bericht omtrent
bovengd. pantserdekschip.
_-_ Notificatie
Sept 14 107 Rappt MarD 10/ Sept no 54/, alsboven
" 16 2 /14 /44
_-_ Notificatie
Sept 7 70 Rappt MarD 3 Sept no 53, mededeeling dat het
Pantserdekschip "Holland" van Nieuwe Diep naar
zee is vertrokken, ter aanvaarding van de reis naar O.I.
_-_ Notificatie
Sept 9 57 Rappt MarD 4 Sept no 33, met bericht omtrent
het pantserdekschip 'Holland'. _-_ Notificatie
Sept 12 25 Rappt MarD 8/ Sept no 50, alsboven.
" 14 109 /10/ /57/
" 17 5 /15/ /49/ _-_ Notificatie
" 23 7 /21/ /51/
" 28 20 /20 /49
Sept 16 3 Rappt MarD 14 Sept no 48, mededeeling dat de
Russische torpedobooten 221 en 222 op de reede
van Nieuwediep zijn aangekomen.
_-_ Notificatie
Sept 19 17 Rappt MarD 17 Sept no 27, mededeeling dat boveng. torpedobooten te IJ
muiden zijn binnengeloopen met bestemming naar Amsterdam.
_-_ Notificatie
Sept 23 5 Rappt MarD 21 Sept no 54, mededeeling dat boveng tropedobooten naar zee zijn vertrokken
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 743
============================================================
NL HaNa H2 7823 0796

page title: 0743 [R] Marine - 1903/Sept/16 #5
 
Vervolg van bladz 742 743
1903 Dm & No Marine.
Sept 16 5 Rappt MarD 12 Sept no 37, aanbieding van de
O.I. Kaarten no 57 en 197 en een exempl. Land
verkenningen behoorende bij Deel 3 van den
Zeemansgids voor den O.I. archipel.
_-_ Notificatie
Sept 16 6 Rappt MarD 12 Sept no 59, mededeeling van de
wijziging in het seinregister van het seinboek
voor de Kon Ned Zeemacht en in het extract uit ge Zie 16 Maart 1901
noemd seinboek ten gebruike van torpedobooten no 63 bladz 40
_-_ Notificatie
Sept 19 3 Rappt MarD 17 Sept no 37, tot het uit dienst
stellen van het pantserdekschip Koningin Wil
helmina der Nederlanden en tot het in dienst
stellen met bestemming voor buitenlandschen
dienst, het pantserdekschip "Friesland" en
om den Kapitein ter zee J.D. Heyning, eervol
te ontheffen van het bevel over eerstgenoemden
bodem en het bevel over het pantserdekschip
Friesland in afwijking der bestaande bepa
lingen op te dragen aan den Kapitein Luite
nant t/zee A.L. van der Moolen.
_-_ Besluit fiat
Sept 22 63 Rappt MarD 19 Sept no 57 mededeeling dat de
Russische torpedobooten 119 en 120 het zeegat
aan den Hoek van Holland zijn binnengeloopen
en naar Rotterdam zijn opgestoomd. 
_-_ Notificatie
Octb 2 11 Rappt MarD 28 Sept no 50 mededeeling dat boveng. torpedoboo
ten weder naar zee zijn vertrokken
_-_ Notificatie
Sept 23 7 Rappt MarD 21 Sept no 50, met bericht omtrent de
torpedobooten Python, Sphinx en Minotaurus
_-_ Notificatie
Sept 30 11 Rappt MarD 24/ Sept no 51/ alsboven
Octb 2 13 /28/ /40/
" 9 72 /5/ Octb /69/ _-_ Notificatie
" 14 63 /9/ /59/
" 23 25 /19/ 19/
" 30 14 /26/ /44/
Novb 4 64 /31/ /37/
" 9 51 /5 Novb /58
Vervolg op bladz 744.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0797

page title: 0744 [L] Marine - 1903/Sept/24 #70
 
744 Vervolg van bladz 743.
1903 Dm & No Marine.
Sept 24 70 Rappt MarD 22 Sept no 50, aanbieding van exempl
van de O.I. kaarten no 88, 188 en 198.
_-_ Notificatie
Octb 2 12 Rappt MarD 28 Sept no 34, mededeeling dat
de krachtens KB van 18 Aug 1903 no 41..
samengestelde Divisie voor binnenlandschen
dienst onder bevel van den Kapitein ter zee
J. Cardinaal, ingevolge dat zelfde KB den
3e Octb as. zal worden ontbonden.
_-_ Notificatie
Octb 3 54 Rappt MarD 29 Sept no 44, bericht omtrent het
pantserdekschip Holalnd.
_-_ Notificatie
Octb 16 51 Rappt MarD 12/ Octb no 62/, alsboven
" 28 17 /22 /61
_-_ Notificatie
Octb 9 53 Rappt MarD 5 Octb no 57, tot wijziging van
de voorschriften betreffende de Regeling van
het personeel onderofficieren en mindere
schepelingen bij 's Rijks Zeemacht, uitgezonderd
het personeel van den Marine Stoomvaart
dienst, het Korps Torpedisten en het Korps Mari
niers, vastgesteld bij KB van 15 Aug 1898 no 62 bladz
_-_ Besluit fiat
Octb 14 61 Rappt MarD 8 Octb no 48, mededeeling dat
de Engelsche Kanonneerboot Harm heden
te IJmuiden is binnengelopen.
_-_ Notificatie
Octb 19 10 Rappt MarD 13 Octb no 63, mededeeling dat bo
venbedoelde kanonneerboot naar zee is ver
trokken en dat te IJmuiden is binnengeloo
pen het Belgische oorlogsschip Ville d'Anvers.
_-_ Notificatie
Octb 19 13 Rappt MarD 14 Octb no 63, mededeeling dat bovengd.
Belgisch oorlogsschip naar zee is vertrokken.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 745
============================================================
NL HaNa H2 7823 0798

page title: 0745 [R] Marine - 1903/Octb/22 #5
 
Vervolg van bladz 744 745
1903 Dm & No Marine.
Octb 22 5 Rappt MarD 16 Octb no 60, aanbieding ter goed
keuring van een ontwerp Instructie voor den
Commandeerende Officier van het Instructie
schip Nautilus, bestemd tot het doen van
een kruistocht in den Noord Atlantischen
Oceaan.
_-_ Per missive MarD medegedeeld dat H.
M. de ontw Instructie heeft goedgekeurd.
Octb 26 73 Rappt MarD 20 Octb no 61, tot vaststelling
Octb 26 73 Rappt MarD 20 Octb no 61, tot vaststelling Zie 9 Decb 1904
16 Maart 1905
der Instructie voor de Commandeerende 30 Maart 1904
Officieren van H.M. Oorlogsschepen en
zulks onder intrekking der bestaande Instructie
die vastgesteld bij K.B. van 28 Juli 1896 no 49 bladz 1300
_-_ besluit fiat
Octb 31 13 Rappt MarD 26 Octb no 64, aanbieding ter
goedkeuring van de instructie voor den
Commandeerenden Officier van het Pant
serdekschip Friesland bestemd voor een
reis naar Oost-Indie door het Kanaal van
Suez.
_-_ Fiat missive, de instructie goed
gekeurd.
Novb 9 50 Rappt MarD 2 Novb no 49, mededeeling dat
het pantserdekschip Zeeland, uit Indie
is vertrokken ter aanvaarding van de reis
naar Nederland.
_-_ Notificatie
Novb 13 47 Rappt MarD 10 Novb no 44, met bericht omtrent
bovengenaamd Pantserdekschip.
_-_ Notificatie
Novb 17 46 Rappt MarD 13/ Novb no 48/, alsboven.
" 25 52 /21/ /35/
" 27 46 /24/ /50/ _-_ Notificatie
Decb 3 53 /30/ /55/
" 4 38 /1 Decb/ /no 35/
" 9 38 /5/ /49/
" 12 52 /4/ /52/
" 23 62 /21 /59
___
Vervolg op bladz 746.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0799

page title: 0746 [L] Marine - 1903/Novb/10 #78
 
746 Vervolg van bladz 745
1903 Dm & No Marine.
Novb 10 78 Rappt MarD 31 Octb no 54, tot intrekking van
het bij KB van 7 Maart 1895 no 16 vastgesteld en
tot vaststelling van een nieuw Reglement
op de betaling, kleeding en het beheer der
nalatenschappen aan boord van HM Schepen.
tot vaststelling van een Reglement betref
fende de Rijkspostspaarbank ten behoeve
van het personeel der Zeemacht en
tot wijziging
1e van de regeling van het personeel van den
Marine Stoomvaartdienst, vastgesteld bij KB
van 1 April 1901 no 69.........
2e van de regeling van het personeel onderoffi
cieren en mindere schepelingen bij 's Rijks Zee
macht, uitgezonderd het pesoneel van den Ma
rine-Stoomvaartdienst, het Korps torpedisten
en het Korps Mariniers, vastgesteld bij KB van 15
Aug 1898 no 62 .........
3e van de regeling van het Korps torpedisten en
voor het personeel bij den Marine torpedodienst
gedetacheerd, vastgesteld bij K.B. van 16 Jan 1893 no 19
4e van de Instructie voor eskader en divisie Com
mandanten vastgesteld bij KB van 16 Jan 1901 no 14
5e van de Instructie voor de Directeuren en Comman
danten der Marine in de Maritieme directien
vastgesteld bij KB van 16 Juli 1897 no 55....
6e van het Reglement op den inwendigen dienst aan
boord van H.M. oorlogsschepen vastgesteld bij KB van 3 Juli 1896 no 39.
7e van de bepalingen, regelende den afstand van
bezoldiging, vastgesteld bij KB van 28 Juni 1898 no 42
_-_ Besluit fiat
Novb 11 21 _-_ Per missive het KB aan MarD toegezonden
met verzoek H.M. mededeeling te doen van de verande
ringen welke door Z.E. in het Reglement op de betaling
enz aan boord van HM schepen, naar aanleiding van
de daarin voorkomende slotbepalingen, zullen worden aangebracht.
Novb 18 36 Rappt MarD 13 Novb no 28, ger 11 Novb no 21, mededeeling
dat aan HM zal worden kennisgegeven van alle veranderingen
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 747.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0800

page title: 0747 [R] Marine - 1903/Novb/11 #56
 
Vervolg van bladz 746. 747
1903 Dm & No Marine.
Novb 11 56 Rappt MarD 7 Novb no 37, mededeeling dat het
instructieschip Nautilus van de reede van
Hellevoetsluis naar zee is vertrokken ter aan
vaarding van den winterkruistocht in den
Noord Atlantischen Oceaan.
_-_ Notificatie
Novb 12 47 Rappt MarD 9 Novb/ no 55/, met bericht omtrent de Nautilus.
" 27 47 /24/ /54/ _-_ Notificatie
Decb 12 53 /9 Decb/ /48/
" 30 4 /28 /59
Novb 23 54 Rappt MarD 21 Novb no 60, mededeeling dat
volgens ontvangen telegrafisch bericht, op ver
zoek van den Nederlandschen Consul te Sint
Domingo, het pantserschip "de Ruyter"
uit West Indie daarheen is vertrokken tot
het zoo noodig verleenen van hulp aan Ne
derlandsche onderdanen.
_-_ Notificatie
Novb 26 44 Rappt MarD 23 Novb no 62, met bericht omtrent
het pantserschip "de Ruyter"
_-_ Notificatie
Decb 1 44 Rappt MarD 27 Novb/ no 45/, alsboven vertrokken van St Domingo
" 3 54 /30/ /55/ met nader bericht
" 5 54 /2 Decb /42
Novb 28 15 Rappt MarD 24 Novb no 77, met voorstel om
het in de West-Indische wateren vertoefd heb
bend Pantserschip de Ruyter, naar Neder
land te doen terugkeeren en te vervangen
door het Pantserschip Kortenaer, en aan
bieding ter goedkeuring van de Instructie
voor den Commandeerenden Officier van
laatstgenoemd Pantserschip.
_-_ Fiat missive de instructie goed
gekeurd.
Decb 12 54 Rappt MarD 9 Decb no 46 mededeeling van de namen van de
havens welke door het Pantserschip Kortenaer zullen worden
aangedaan.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 748.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0801

page title: 0748 [L] Marine - 1903/Decb/4 #37
 
748 Vervolg van bladz 747
1903 Dm & No Marine.
Decb 4 37 Rappt MarD 1 Decb no 63, mededeeling dat
het Pantserschip Friesland naar zee is
vertrokken, ter aanvaarding van de reis
naar Oost-Indie.
_-_ Notificatie
Decb 5 53 Rappt MarD 2 Decb/ no 16/, met bericht omtrent bovenb.
" 16 58 bodem /14/ /59/
" 21 8 /18/ /43/
" 28 112 /23/ /73/

" 30 4 /28 /59 _-_ Notificatie
Decb 14 44 Rappt MarD 10 Decb no 48, met een exempl
van Kaart no 210, West Indie, Sint Martijn
Saba, Sint Eustatius.
_-_ Notificatie
Decb 14 45 Rappt MarD 10 Decb no 52, met een exempl van
Kaart no 89, Reeden op de Noordkust van Java
en nabij liggende eilanden, benevens exempln.
van Kaarten nos 199, 200, 270 t/m 273. Vaarwater
en ankerplaatsen op de Noordkust, Westkust,
Zuidwestkust en Zuidkust van Nieuw-Guinea.
_-_ Notificatie
Decb 18 83 Rappt MarD 16 Decb no 47, mededeeling dat
het Pantserschip Kortenaer, van Nieuwe
Diep is vertrokken ter aanvaarding van de
reis naar West-Indie.
_-_ Notificatie
Decb 19 7 Rappt MarD 17 Decb/ no 52/, met bericht omtrent bovenb.
" 22 48 Pantserschip /19/ /44/
" 23 63 /21/ /44/
" 30 4 /28 /59
_-_ Notificatie
Decb 30 44 Rappt MarD 28 Decb no 50, om te bepalen dat
het Pantserdekschip Zeeland te Willemsoord
zal worden uit dienst gesteld en om den Ka
pitein t/zee W. Allirol, eervol van het bevel
over genoemden bodem te ontheffen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 749.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0802

page title: 0749 [R] Marine - 1903/Decb/30 #43
 
Vervolg van bladz 748 749
1903 Dm & No Marine.
No
Decb 30 43 Rappt MarD 24 Decb no 56, tot wijziging van
1e de Instructie voor eskader en divisiecom
mandanten vastgesteld bij KB van 16 Jan 1901 no 14 bladz 35
2e de Instructie voor de Directeuren en Comman
danten der Marine in de Maritieme direc
tien, vastgesteld bij KB van 16 Juli 1897 no 55 " 438
_-_ Besluit fiat
___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0803

page title: 0750 [L] Gratificatin - 1903/Jan/3 #4
 
750
1903 Dm & No Gratificatien.
Jan 3 4 Rappt MD 29 Decb no 65, terugzending van verzoekschriften
om toekenning eener gratificatie waarop af
wijzend is beschikt.
_-_ Notificatie
Jan 6 3 Rappt WD 31 Decb no 218, alsboven.
_-_ Notificatie
Jan 8 54 Rappt BD 6 Jan no 11330, alsboven.
_-_ Notificatie
Jan 8 55 Rappt BlD 6 Jan no 14169, alsboven.
_-_ Notificatie
Jan 10 51 Rappt KD 5 Jan no 34, alsboven
_-_ Notificatie
Per missive aan KD teruggezonden een aan
Z.E. gericht schrijven met Bijl. van de weduwe
F.J.G.N. Smeets geb Ooct van Campen to Leiden
Jan 15 12 Rappt WD 10 Jan no 201, alsboven
_-_ Notificatie
Jan 16 1 Rappt JD 10 Jan no 187, alsboven.
_-_ Notificatie
Jan 26 83 Rappt MarD 21 Jan no 42, alsboven.
_-_ Notificatie
Jan 31 76 Rappt MD 27 Jan no 69, alsboven.
_-_ Notificatie
Feb 10 72 Rappt BD 6 Feb no 1534, alsboven.
_-_ Notificatie
Feb 12 50 Rappt KD 7 Feb no 30, alsboven.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 751.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0804

page title: 0751 [R] Gratificatin - 1903/Feb/16 #9
 
Vervolg van bladz 750. 751  Dm
1903 & N Gratificatien.
Feb 16 9 Rappt WD 11 Feb no 478, terugzending van verzoekschrift
om toekenning eener gratificatie, waarop
afwijzend is beschikt.
_-_ Notificatie
Feb 27 49 Rappt JD 23 Feb no 162, alsboven.
_-_ Notificatie
Maart 4 34 Rappt MD 27 Feb no 119, alsboven.
_-_ Notificatie
Maart 7 5 Rappt KD 3 Maart no 22, alsboven.
_-_ Notificatie
Maart 7 57 Rappt WD 3 Maart no 721, alsboven.
_-_ Notificatie
Maart 31 92 Rappt MD 26 Maart no 92, alsboven.
_-_ Notificatie
April 7 33 Rappt KD 2 April no 11, alsboven.
_-_ Notificatie
April 7 34 Rappt JD 31 Maart no 242, alsboven.
_-_ Notificatie
April 8 23 Rappt BD 4 April no 3554, alsboven
_-_ Notificatie
April 8 24 Rappt FD 3 April no 4, alsboven.
_-_ Notificatie
April 20 65 Rappt WD 14 April no 1274, alsboven
_-_ Notificatie
April 27 111 Rappt MarD 24 April no 51, alsboven
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 752.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0805

page title: 0752 [L] Gratificatin - 1903/Mei/6 #61
 
752 Vervolg van bladz 751.
1903 Dm & No Gratificatien.
Mei 6 61 Rappt BlD 27 April no 4874, terugzending van verzoek
schrift(en) om toekenning eener gratificatie
waarop afwijzend is beschikt.
_-_ Notificatie
Mei 6 62 Rappt MD 27 April no 57, alsboven.
_-_ Notificatie
Mei 8 59 Rappt JD 30 April no 212, alsboven.
_-_ Notificatie
Mei 8 61 Rappt KD 4 Mei no 4, alsboven.
_-_ Notificatie
Mei 11 75 Rappt BD 6 Mei no 5225, alsboven.
_-_ Notificatie
Mei 12 56 Rappt WD 6 Mei no 1580, alsboven.
_-_ Notificatie
Juni 3 91 Rappt FD 18 Mei no 7, alsboven.
_-_ Notificatie
Juni 4 31 Rappt JD 19 Mei no 202, alsboven
Notificatie
_-_ Per missive aan JD teruggezonden de bijl.
behoorende bij het request van G. Jansen, wede.
J. Udo.
Juni 4 67 Rappt MD 30 Mei no 2, alsboven.
_-_ Notificatie
Juni 5 62 Rappt MarD 2 Juni no 34, alsboven.
_-_ Notificatie
Juni 8 58 Rappt KD 3 Juni no 25, alsboven.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 753
============================================================
NL HaNa H2 7823 0806

page title: 0753 [R] Gratificatin - 1903/Juni/10 #49
 
Vervolg van bladz 752. 753
1903 Dm & No Gratificatien
Juni 10 49 Rappt BD 5 Juni no 5083, terugzending van ver
zoekschrift(en) om toekenning eener gratificatie
waarop afwijzend is beschikt
_-_ Notificatie
Juni 24 30 Rappt WD 18 Juni no 2173, alsboven.
_-_ Notificatie
Juli 2 59 Rappt MD 26 Juni no 175, alsboven.
_-_ Notificatie.
Juli 9 48 Rappt KD 4 Juli no 29, alsboven.
_-_ Notificatie
Juli 21 66 Rappt JD 11 Juli no 204, alsboven.
_-_ Notificatie
Aug 6 101 Rappt MD 27 Juli no 256, alsboven.
_-_ Notificatie
Aug 6 102 Rappt MarD 1 Aug no 39, alsboven.
_-_ Notificatie
Aug 11 42 Rappt KD 6 Aug no 23, alsboven
_-_ Notificatie
Sept 1 33 Rappt JD 27 Aug no 147, alsboven.
_-_ Notificatie
Sept 9 56 Rappt BD 4 Sept no 8960, alsboven.
_-_ Notificatie
Sept 9 58 Rappt WD 3 Sept no 3233, alsboven.
_-_ Notificatie
Sept 12 27 Rappt KD 7 Sept no 3, alsboven.
_-_ Notificatie
Sept 12 30 Rappt MD 8 Sept no 263, alsboven.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 754. (761).
============================================================
NL HaNa H2 7823 0807

page title: 0754 [L] Gratificatin - 1903/Jan/6 #19
 
754 Vervolg van bladz 753.
1903 Dm & No Gratificatien.
Jan 6 19 Rappt FD 30 Decb no 94, om machtiging tot
het buiten beschikking laten van een adres
van W. van Ree, gewezen loswerkman bij
's Rijksmunt, houdende verzoek om toeken
ning eener gratificatie.
_-_ Fiat missive
Jan 24 1 _-_ Per missive aan MarD teruggezonden de
bij 's Ministers missive dd. 21 Jan no 43, HM weder
aangeboden request van F.P. Heeneman
te Amsterdam.
Feb 10 38 Rappt JD 3 Feb no 183, tot het verleenen eener
gratificatie aan den buiten dienst gestelden
Kerkleraar bij het voormalig Rijksgesticht
Ommerschans, Ds N.S. Kappers.
_-_ Besluit fiat
Feb 12 24 Rappt FD 9 Feb no 76, tot goedkeuring der
verleende gratificatien (Nieuwjaars fooien)
aan de hierbij genoemde personen.
_-_ Besluit fiat
Feb 13 43 Rappt MD 10 Feb/18 Mei no 31/2 tot goedkeuring dat bij
Mei 22 28 den aanvang van het loopende jaar vanwege
het Dept van Oorlog aan eenige daarvoor in
aanmerking komende personen gratifica
tien zijn uitgereikt.
_-_ Besluit fiat
Feb 16 32 Rappt WD 12 Feb no 311, tot het verleenen van gra
tificatien aan de hierbij geneomde personen
_-_ Besluit fiat
Feb 16 44 Rappt WD 10 Feb no 459, alsboven.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 755.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0808

page title: 0755 [R] Gratificatin - 1903/Feb/16 #58
 
Vervolg van bladz 754. 755
1903 Dm & No Gratificatien.
Feb 16 58 Rappt BD 13 Feb no 7 Kabt (aan Dir) om de hierbij
toegezonden stukken van den predikant J.
Javas te Nemetgurub, ter erlanging van
geldelijke ondersteuning, ter gelegener tijd
ter kennis van H.M. te brengen.
_-_ Per missive aan BD teruggezonden
de brief van den predikant Javas met me
dedeeling dat H.M. het aan HD gericht
verzoekschrift heeft gehouden.
Feb 18 17 Rappt BD 16 Feb no 463, tot het verleenen eener
gratificatie aan C.C. van Dongen te Rot
terdam, eervol ontslagen hoofdziekenoppasser
in het ziekenhuis der Rijks Universiteit te Leiden
en aan H. van Goor te Enschede, eervol ont
slagen hoofd der o.l. school te Klooster
gemeente Coevorden.
_-_ Besluit fiat
Feb 19 23 Rappt KD 14 Feb no 11, alsboven aan den gewe
zen militair van het leger in Ned Indie
H.J. Ten Berge.
_-_ Besluit fiat
Feb 21 28/ Rappt JD 18 Feb no 203/179, alsboven aan de hierbij
/29 genoemde personen.
_-_ Besluit fiat
Feb 24 26 Rappt FD 20 Feb no 9, alsboven aan H. van
Zutphen en H.W.J. de Bouter, werklieden
aan 's Rijks Munt.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 756.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0809

page title: 0756 [L] Gratificatin - 1903/Maart/4 #31
 
756 Vervolg van bladz 755
1903 Dm & No Gratificatien.
Maart 4 31 Rappt JD 28 Feb no 124, tot verleenen eener
gratificatie aan A.H. Boelens, weduwe
van J.C. Wichers, wonende te Arnhem.
_-_ Besluit fiat
Maart 5 15 Rappt WD 2 Maart no 691, tot het verleenen
van gratificatien aan de hierbij genoemde
personen.
_-_ Besluit fiat
Maart 10 50 Rappt MD 5 Maart no 93, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Maart 12 17 Rappt JD 5 Maart no 229, alsboven aan de
hierbij genoemde tijdelijke opzichters bij
gevangenissen en rechtsgebouwen.
_-_ Besluit fiat
Maart 18 48 Rappt BD 16 Maart no 1050, tot het verleenen
eener gratificatie aan H. Snijder, weduwe
van W. der Nederlanden te Willemsoord
gemeente Steenwijkerwold.
_-_ Besluit fiat
Maart 27 24 Rappt BD 25 Maart no 130 Kabt, alsboven aan
F. van der Horst, bode bij het Dept van Binnen
landsche Zaken.
_-_ Besluit fiat
April 3 11 Rappt BD 1 April no 138. Kabt, alsboven aan
Weduwe H.J.L. Woltering geb.Boom te
's Gravenhage
_-_ Besluit fiat
April 14 95 Rappt JD 3 April no 208, alsboven aan H.
Visscher te Hardewijk.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 757.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0810

page title: 0757 [R] Gratificatin - 1903/April/27 #56
 
Vervolg van bladz 756. 757
1903 Dm & No Gratificatien.
April 27 56 Rappt WD 23 April no 248, tot het verleenen
eener gratificatie aan ieder der hierbij genoem
de personen.
_-_ Besluit fiat
Mei 4 53 Rappt KD 28 April no 9, alsboven aan S.
Brandon, in diens qualiteit van proviseonee
len bewindvoerder over den wegens zielsziekte
gepensionneerden Eerste Luitenant der In
fanterie van het leger in Ned Indie P.F.L.
van Deutekom, als tegemoetkoming in
de door hem te betalen kosten van verpleging
van dien officier.
_-_ Besluit fiat
Mei 6 49 Rappt MD 30 April no 3, alsboven aan de
hierbij genoemde belanghebbenden.
_-_ Besluit fiat
Mei 7 59 Rappt WD 30 April no 1491, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Mei 19 41 Rappt KD 14 Mei no 51, tot het verleenen eener
gratificatie aan B.J. Struckman, stief
dochter van den overleden werkman (voorman)
bij het Koloniaal Etablissement te Amsterdam
J.L. Caspari.
_-_ Besluit fiat
Mei 20 37 Rappt WD 14 Mei no 1705, alsboven aan den
Hoofdbrievenbesteller ter postkantore
te Leiden, H.L. Casimier.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 758.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0811

page title: 0758 [L] Gratificatin - 1903/Juni/2 #36
 
758 Vervolg van bladz 757.
1903 Dm & No Gratificatien.
Juni 2 36 _-_ Per missive aan WD gezonden om c & a
een aan H.M. ter audientie te Amsterdam
ter hand gesteld verzoekschrift van de echtgenote
van de gewezen brievenbesteller P.J. Ver
wagen, dd Amsterdam 23 Mei 1903, om
toekenning eener jaarlijksche gratificatie
Juli 2 28 Rappt WD 22 Juni no 2214, ger. 2 Juni no 36.
_-_ Notificatie
Per missive het request teruggezonden aan WD
___
Juni 2 37 _-_ Per missive aan KD alsboven van den
gewezen O.I. militair N. van Onkelen, dd
Amsterdam 27 Mei 1903, om ene gratifi
catie, enz.
Juli 3 19 Rappt KD 27 Juni no 17, ger. 2 Juni no 37
_-_ Notificatie
het adres is door H.M. gehouden
___
Juni 2 51 Rappt FD 27 Mei no 3, tot het verleenen
eener gratificatie aan H.C. Neyhoff geb.
Wilfelt te Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
Juni 8 56 Rappt JD 29 Mei no 237, alsboven aan ieder
der hierbij genoemde personen.
_-_ Besluit fiat
Juni 12 35 Rappt KD 8 Juni no 23, alsboven aan de weduwe
van J.J. Estor, in leven Commies bij het Dept
van Kolonien, geboren Verbeet.
_-_ Besluit fiat
Juni 13 10 Rappt WD 6 Juni no 2007, om machtiging tot mede
deeling aan A.F.K. Trippelaar, Eerste Klerk bij
het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie, dat
er geen grond bestaat om hem voor de toekenning
eener gratificatie in aanmerking te brengen
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 759.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0812

page title: 0759 [R] Gratificatin - 1903/Juni/29 #46
 
Vervolg van bladz 758 759
1903 Dm & No Gratificatien.
Juni 29 46 Rappt MarD 24 Juni no 45, tot het verleenen
eener gratificatie aan de hierbij genoemde
gewezen onderofficieren en minderen der
Zeemacht en van het Korps Mariniers.
_-_ Besluit fiat
Juni 30 46 Rappt WD 23 Juni no 2220, alsboven aan de
hierbij genoemde belanghebbenden.
_-_ Besluit fiat
Juli 4 36 Rappt KD 30 Juni no 42, alsboven aan Mevrouw
de Wed. G.M. Bovens geb. Smit, moeder en cura
trice van den wegens zielsziekte gepension
neerden Eerste Luitenant-Kwartiemeester
van het leger in Ned-Indie L.F.Th.M. Bovens.
_-_ Besluit fiat
Juli 6 43 Rappt BD 2 Juli no 6034, alsboven aan de Weduwe
H. Weber geb. de Casseres te 's Gravenhage.
_-_ Besluit fiat
Juli 6 44 Rappt BD 1 Juli no 6759, alsboven aan de
hierbij genoemde gewezen werklieden ter
Algemeene Landsdrukkerij.
_-_ Besluit fiat
Juli 6 47 Rappt MD 1 Juli no 234, alsboven aan de
hierbij genoemde belanghebbenden.
_-_ Besluit fiat
Juli 10 43 Rappt JD 7 Juli no 146, alsboven aan J.L.
Koenigkraemer te Tiel.
_-_ Besluit fiat
Juli 15 41 Rappt KD 11 Juli no 17 alsboven aan den gewezen
militair van het leger in Ned Indie J. Vis
Ser.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 760
============================================================
NL HaNa H2 7823 0813

page title: 0760 [L] Gratificatin - 1903/Juli/21 #92
 
760 Vervolg van bladz 759.
Dm
1903 Dm & No Gratificatien.
Juli 21 92 Rappt JD 15 Juli no 179, tot het verleenen
eener gratificatie aan M.Chr. Gylaen
weduwe van P.M. Wagemans te Weert.
_-_ Besluit fiat
Aug 1 38 Rappt WD 24 Juli no 2631, mededeeling dat
geen aanleiding kan worden gevonden om
M. van Balgoy te Wamel oud bodin van
Tiel op Dreumel en Wamel, voor het bekomen
eener jaarlijksche gratificatie in aanmerking
te brengen.
_-_ Per missive het adres met een afschrift
van bovenstd. rapport gezonden aan H.M.
Part. Secretaris
Aug 3 46 Rappt FD 27 Juli no 23, tot het verleenen eener
gratificatie aan J.P. Schippers en J.C.
A. Corporaal beiden te 's Gravenhage.
_-_ Besluit fiat
Aug 6 71 Rappt WD 30 Juli no 2699, alsboven aan de
hierbij genoemde personen.
_-_ Besluit fiat
Aug 6 90 Rappt KD 31 Juli no 61, alsboven aan de
weduwe van C.A. Graat in leven bode bij
het Dept van Kolonien, geboren van Dijck
_-_ Besluit fiat
Aug 21 17 Rappt WD 15 Aug no 244, alsboven aan de
hierbij genoemde personen.
_-_ Besluit fiat
Aug 28 24 Rappt KD 24 Aug no 12, alsboven aan den
gewezen militair van het leger in Ned
Indie J.H. Jekel.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 761.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0814

page title: 0761 [R] Gratificatin - 1903/Sept/14 #75
 
Vervolg van bladz 760 761
1903 Dm & No Gratificatien.
Sept 14 75 Rappt MD 9 Sept no 65, tot het verleenen van
gratificatien aan de hierbij genoemde per
sonen.
_-_ Besluit fiat
Octb 3 30 Rappt MD 1 Octb no 40, terugzending van verzoekschrif
ten om toekenning eener gratificatie waarop af
wijzend is beschikt
wijzend is beschikt
_-_ de requesten te zenden aan den Dir der Zaken van Weldadigheid.
Octb 5 32 Rappt BD 3 Octb no 9145 alsboven.
_-_ alsboven
Octb 12 2 Rappt KD 9 Octb 9, alsboven.
_-_ Alsboven
Octb 15 1 Rappt WD 12 Octb no 3721 bis alsboven.
_-_ Alsboven
Octb 28 2 Rappt MarD 27 Octb no 50, alsboven.
_-_ Alsboven.
Octb 29 1 Rappt MD 27 Octb no 144, alsboven.
_-_ Alsboven.
Novb 5 2 Rappt KD 3 Novb no 43,alsboven
_-_ Alsboven.
Novb 11 55 Rappt BD 5 Novb/ no 11172/, alsboven.
Decb 8 61 /4 Decb /11841
_-_ Alsboven.
Novb 14 42 Rappt JD 9 Novb no 183, alsboven.
_-_ Alsboven.
Novb 26 43 Rappt WD 21 Novb no 4177, alsboven Zie 1 Aug 1903
_-_ Notificatie no 38 bladz 760.
Decb 1 45 Rappt MD 26 Novb no 77, alsboven.
_-_ Notificatie
Vervolg op bladz 762. (763)
============================================================
NL HaNa H2 7823 0815

page title: 0762 [L] Gratificatin - 1903/Octb/7 #29
 
762 Vervolg van bladz 761.
1903 Dm & No Gratificatien.
Octb 7 29 Rappt WD 1 Octb no 3588, tot het verleenen van
gratificatie aan de hierbij genoemde personen
_-_ Besluit fiat
Octb 14 28 Rappt MD 6 Octb no 203, alsboven
_-_ Besluit fiat
Octb 27 36 Rappt JD 17 Octb no 192, om machtiging om
W.L. Schmitz, gewezen schrijver bij het Huis
van Bewaring te Leeuwarden jaarlijks,
voor de eerste maal in 1904, in aanmerking
te brengen voor eene gratificatie van f 150.-
_-_ Fiat missive
Novb 11 31 Rappt WD 5 Novb no 275, tot het verleenen
eener gratificatie aan de hierbij genoem
de personen.
_-_ Besluit fiat
Novb 12 2 Rappt BD 6 Novb no 8430, met voorstel om geen
gevolg te geven aan een aan H.M. gericht
schrijven van M. Gerretsen, echtgenoote van
G. Prins te Hendrik Ido Ambacht, waarin zij
zich beklaagt dat zij met haar gezin uit hare
woning zal worden gezet en raad vraagt
in haren nood.
_-_ Per missive BD medegedeeld dat H.M.
zich vereenigt met de strekking van het
rapport en de bijl. teruggezonden.
___
Novb 12 23 Rappt MD 7 Novb no 95, tot het verleenen van
gratificatien aan de hierbij genoemde personen.
_-_ Besluit fiat
___
Novb 14 35 Rappt KD 10 Novb, alsboven eener gratificatie aan
Mr A. Loudon, waarnemend Administrateur
bij het Dept van Kolonien.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 763.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0816

page title: 0763 [R] Gratificatin - 1903/Decb/2 #39
 
Vervolg van bladz 762 763
1903 Dm & No Gratificatien.
Decb 2 39 Rappt WD 26 Novb no 4233, tot het verleenen
eener gratificatie aan ieder der genoem
de personen.
_-_ Besluit fiat
Decb 3 42 Rappt MarD 28 Novb no 38, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Decb 11 21 Brief Part. Secretaris van MH de Koningin 8 Decb Zie 1 Aug 1903
no 2573 (aan Dir) met een aan H.M. gericht verzoek no 38 bladz 760
schrift van Mej. van Balgoy te Wamel,
om eene gratificatie en waarin zij vermeld
geen antwoord te hebben ontvangen op
haar verzoekschrift van 19 Maart jl.
_-_ Per missive WD verzocht te willen mede
deelen of vanwege Z.E. aan adressante
eene beschikking is toegezonden op haar
adres van 4 Novb 1904 dat hierbij gaat.
Zie 9 jan 1904 no 43 bladz 732.
Decb 11 48 Rappt KD 7 Decb no 5, terugzending van verzoek
schriften om toekenning eener gratificatie
waarop afwijzend is beschikt
_-_ Notificatie
Decb 15 34 Rappt JD 9 Decb no 197, alsboven.
_-_ Notificatie
Decb 28 111 Rappt WD 21 Decb no 247, alsboven.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 2069
============================================================
NL HaNa H2 7823 0817

page title: 0764 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Jan/3 #9
 
764
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Jan 3 9 Rappt MarD 30 Decb no 53, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage om
pensioen van J. ten Bosch, gewezen Scheep
maker ijzeren bouw bij 's Rijkswerf te
Amsterdam.
_-_ Fiat missive
Jan 12 5 Rappt MarD 8 Jan no 47, machtiging om bij
de berekening van het eventueel toe te
kennen pensioen aan den matroos der 1 kl.
J. van Hengst, die zich in het jaar 1890
heeft schuldig gemaakt aan desertie
bij vonnis uitgesproken, te dier zake
niet toe te passen het bepaalde in art
33 der wet van 28 Aug 1851 (Stbl n 127)
_-_ Besluit fiat
Jan 14 4 Rappt MarD 10 jan no 38, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage om
pensioen van J.M. Kikkert weduwe van
C. Huene, in leven Machinist der 1 kl.
van de Zeemacht.
_-_ Fiat missive
Jan 23 8 Rappt MarD 20 Jan no 63, om alsboven van
J. Geylvoet, laatstelijk tijdelijk gepension
neerd matroos der 3e kl.
_-_ Fiat missive
Jan 24 4 Rappt MarD 21 Jan no 38, om alsboven van
J.S. Meyer, weduwe van J. Keepe, in leven ge
pensionneerd vuurstoker der 2e kl. te Amsterdam.
_-_ Fiat missive
Jan 24 11 Rappt MarD 22 Jan no 43, tot het verleenen van
pensioen aan de hierbij genoemde personen van
's Rijks Zeemacht, 's Rijks Werven en het Loodswezen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 765.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0818

page title: 0765 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Jan/17 #4
 
Vervolg van bladz 764. 765
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Jan 17 4 Rappt RvSt 14 jan no 348, ger 10 Decb 1902 no 18 /- advies /- bladz 672.
op de pensioen reclame van den gewezen tijdelijk
gepensionneerden matroos der 1e kl. T. Brinks
ma te Helder.
_-_ MarD om c & a
Jan 26 64 Rappt MarD 23 Jan no 59, ger. 17 Jan no 4
_-_ Besluit fiat
Jan 27 70 Rappt MarD 23 Jan no 62 om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage om
herziening van pensioen van den gepension
neerden werkman bij 's Rijks werf te Am
sterdam D. Baars.
_-_ Fiat missive
Jan 31 61 Rappt MarD 29 Jan no 62, om machtiging om
het advies van den RvSt in te winnen nopens
de pensioenreclame van den gepension
neerden Zeeloods C.D. van Krieken te
Vlaardingen.
_-_ Fiat missive
Maart 23 72 Rappt RvSt 18 Maart no 46, ger. 31 Jan no 61
_-_ MarD om c & a
April 3 39 Rappt MarD 31 Maart no 75 ger. 23 Maart no 72
_-_ Besluit fiat
Feb 2 85 Rappt MarD 29 jan no 63, aanbieding van
den staat van ontvangsten en uitgaven bij
het Fonds voor dek- en onderofficieren en
mindere schepelingen bij 's Rijks Zeemacht,
gedurende het jaar 1902.
_-_ Notificatie
___
Vervolg op bladz 766.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0819

page title: 0766 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Jan/30 #73
 
766 Vervolg van bladz 765
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Jan 30 73 Rappt MarD MD & FD 22/24/ Jan no 6/ la. R4 Kabt, om te
Jan 30 73 Rappt MarD MD & FD /24/19 Jan la. R4 Kabt/no 12, om te
bepalen dat de pensioenen en onderstanden
bedoeld bij art 46 der pensioenwet voor de
Zeemacht 1902 worden beschikbaar gesteld
na afloop van elke drie maanden en op over
legging van de vereischte bewijsstukken
uitbetaald.
_-_ Per missive MarD MD & FD attend gemaakt
op de aan het blad van het OB voorkomende
woorden "Onze Ministers voornmd. zijn belast
enz" met mededeeling dat het niet overeen
komt met het bestaand gebruik om een
Minister ad interim aan te wijzen als be
last met de uitvoering van een besluit
Feb 2 101 Rappt MarD 30 Jan no 47 (aan Dir) ger. 30 Jan no 73
_-_ het verbeterd O.B. te voegen bij de voordracht
Feb 3 50 _-_ Besluit fiat
Staatsblad no 67.
===
___
Feb 9 30 Rappt MarD & MD 6/5 Feb no 41/la G7 Kabt, om te bepalen
dat de Bevorderings- en Pensioenwetten
voor de Zee en landmacht 1902 in werking
treden op 1 Maart 1903.
_-_ Besluit fiat
Staatsblad no 71.
===
___
Maart 7 18 Rappt MarD 4 Maart no 48, om te bepalen
dat bij de vaststelling van den voor pensioen gel
digen diensttijd van den Mariniers 1e kl. J.A. ter
Winkel, die zich in de jaren 1887 en 1888 heeft
schuldig heeft gemaakt aan desertie, bij vonnis
uitgesproken, te dier zake niet zal worden
toegepast het bepaalde in art 13 der Pensioenwet
voor de Zeemacht 1902.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 767.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0820

page title: 0767 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Maart/14 #23
 
Vervolg van bladz 766 767
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Maart 14 23 Rappt MarD 11 Maart no 44, tot het verleenen
van pensioenen aan de hierbij genoemde personen
van 's Rijks zeemacht, inrichtingen van 's Rijks
Zeemacht en het Loodswezen.
_-_ Besluit fiat
Maart 17 53 Rappt MarD 17 Maart no 53 om machtiging
om afwijzend te beschikken op de aanvrage
van den gewezen tijdelijk gepensionneerden
matroos der 2e kl. W.J. Vermeulen Minkwit
om opnieuw toekenning van pensioen.
_-_ Fiat missive
Maart 23 23 Rappt MarD 20 Maart no 56, tot het verleenen
van pensioen aan de Luitenants t/zee der
2e kl. J.F. Obbes, C. van der Burg, F.H. Sta
verman en C.M. Facee Schaeffer
_-_ Besluit fiat
Maart 30 10 Rappt MarD 27 Maart no 76, alsboven aan den
Officier van Gezondheid der 1e kl. van de Zee
macht G. Poolman.
_-_ Besluit fiat
Maart 31 66 Rappt MarD 27 Maart no 71, alsboven aan in afwijking van
D. Veenstra, weduwe van D. Ridderhof het advies Mil
in leven Matroos der 1e kl. Pensioenraad
_-_ Besluit fiat
April 2 26 Rappt MarD 30 Maart no 53 om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van
H. Veltman, gewezen tijdelijk gepension
neerd marinier 2e kl. om weder in het genot
van pensioen te worden gesteld.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 768
============================================================
NL HaNa H2 7823 0821

page title: 0768 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/April/3 #41
 
768 Vervolg van bladz 767.
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
April 3 41 Rappt MarD 31 Maart no 71, tot het verleenen
van pensioen aan eenige personen van 's Rijks
Zeemacht.
_-_ Besluit fiat
April 8 6 Rappt MarD 3 April no 46, om machtiging om af
wijzend te beschikken op de aanvrage om pen
sioen van den gewezen matroos der 1e klasse
P. Stijnman.
_-_ Fiat missive
April 8 32 Rappt MarD 4 April no 59, alsboven van M.
van Dijkman weduwe van J. Hofland, eerder
weduwe van W.F.C. Brust, in leven Machi
nist der 1e kl. v k te Amsterdam
_-_ Fiat missive
April 9 61 Rappt MarD 6 April no 33, om te bepalen dat
bij de vaststelling van den voor pensioen geldi
gen diensttijd van den mariniers der 1e kl.
L. Snaas en van den matroos der 1e kl. R.
Rogh die zich respectievelijk in de jaren
1896 en 1894 hebben schuldig gemaakt aan
desertie bij vonnis uitgesproken te dier zake
niet zal worden toegepast het bepaalde in
het eerste gedeelte van art 13 der Pensioenwet
voor de Zeemacht 1902.
_-_ Besluit fiat
April 9 63 Rappt MarD 6 April no 50, tot het verleenen van
pensioen aan den Eerste Luitenant bij het
Korps Mariniers G. Faassen.
_-_ Besluit fiat
April 14 82 Rappt MarD 9 April no 40, alsboven aan den Officier van
Administratie der 1e kl. O. Willemstijn en aan de Officieren
van Administratie der 2e kl. C.J. Eeg, H.J. Faure en D. Peere
boom Voller.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 769.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0822

page title: 0769 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/April/16 #22
 
Vervolg van bladz 768 769
1903 Dm & Pensioenen bij de Marine.
1903 & No Pensioenen bij de Marine.
April 16 22 Rappt MarD 8 April no 36, tot het verleenen
van pensioen aan den Luitenant t/zee der
1e kl. F.H. Sobels.
_-_ Besluit fiat
April 17 42 Rappt MarD 14 April no 53, om aan Jacoba Fro
wijn te Amsterdam, van tafel en bed gescheiden
echtgenoote van den gepensionneerden Sergeant
der Mariniers W. Rogaar, gedurende den tijd
dat deze gepensionneerde wordt verpleegd in
's Rijks Werkinrichting te Veenhuizen, toe te
kennen een zesde gedeelte van het aan laatst
genoemde verleend pensioen.
_-_ Besluit fiat
April 18 21 Rappt MarD 11 April no 59, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van
den gepensionneerden bankwerker van 's Rijks
Werf te Amsterdam C. van Schoorl, om
toekenning van hooger pensioen.
_-_ Fiat missive
April 20 29 Rappt MarD 16 April no 46, tot het verleenen
van pensioen aan den dirigeerenden Officier
van Gezondheid der 1e kl van de Zeemacht Dr
H.J. van Rhijn.
_-_ Besluit fiat
April 20 54 Rappt MarD 17 April no 60, alsboven aan den
Kapitein-Luitenant t/zee J.W. Doyer.
_-_ Besluit fiat
April 21 61 Rappt MarD 9 April no 49, tot wijziging van art
26 sub b van het Reglement op het Fonds voor Dek
en onderofficieren en mindere schepelingen bij
's Rijks Zeemacht die onder toekenning van Rijks pen
sioen uit den militairen dienst worden ontslagen
vastgesteld bij KB van 4 Novb 1884 no 37 bladz 1138
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 770
============================================================
NL HaNa H2 7823 0823

page title: 0770 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/April/21 #62
 
770 Vervolg van bladz 769.
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
April 21 62 Rappt MarD 17 April no 55, om te bepalen dat
bij de vastelling van den voor pensioen geldi
gen diensttijd van den mariniers der 2e kl.
J. Geelis, die zich in het jaar 1891 heeft
schuldig gemaakt aan desertie, bij vonnis
uitgesproken, te dier zake niet zal worden
toegepast het bepaalde in het eerste gedeel
te van art 13 sub 1e g der Pensioenwet voor
de Zeemacht 1902.
_-_ Besluit fiat
April 22 4 Rappt MarD 16 April no 67, om machtiging om
afwijzend te beschikken op het verzoek van K.
L. Jung, eerder weduwe van den Machnist 1e kl.
NK J.C. Baartmans, thans gescheiden echtge
noote van J.G. Smits te Amsterdam, om weder
in het genot van pensioen te worden gesteld
_-_ Fiat missive
April 23 16 Rappt MarD 17 April no 48, alsboven op de
aanvrage om toekenning van pensioen van
den gewezen Scheepmaker van 's Rijks Werf
te Amsterdam J.F. van Groen.
_-_ Fiat missive
April 27 49 Rappt MarD 24 April no 36, tot het verleenen
van pensioen aan den Luitenant t/zee der
1e kl. A.H. Baron van Heerdh tot Evers herg.
_-_ Besluit fiat
Mei 5 109 Rappt MarD 1 Mei no 38 alsboven aan
de hierbij genoemde personen van 's Rijks
Zeemacht, 's Rijks Werven en het Loods
wezen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 771.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0824

page title: 0771 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Mei/7 #7
 
Vervolg van bladz 770. 771
Dm
1903 & No Pensioenen bij de Marine.
Mei 7 7 Rappt MarD 1 Mei no 40 om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage om
vernieuwd pensioen van den gewezen tijde
lijk gepensionneerden zeemilicien J. van Doorn.
_-_ Fiat missive
___
Mei 8 46 Rappt MarD 5 Mei no 66, tot het verleenen
van pensioen aan den Kapitein bij het Korps
Mariniers L.H.J.L. Vogelvanger.
_-_ Besluit fiat
Mei 9 43 Rappt MarD 6 Mei no 50, alsboven aan den
Officier van Administratie der 1e kl. W.G.L.
Brunings en aan den Officier van Administratie
der 2e kl. J.H. Dijkman.
_-_ Besluit fiat
___
Mei 11 57 Rappt MarD 7 Mei no 62, alsboven aan den
Kapitein t/zee W.A. Palin en aan den
Luitenant t/zee der 1e kl. L.L.F. Bolomey.
_-_ Besluit fiat
___
Juni 2 38 _-_ Per missive aan MarD gezonden om c & a
een aan H.M. ter audientie te Amsterdam ter
hand gesteld request van de weduwe van den
Zeeloods C. de Gast, dd. Rotterdam 26 Mei
1903, om verhooging van het haar toege
1903, om verhooging van het haar toege
kende pensioen.
Juni 18 37 Rappt MarD 13 Juni no 46 ger. 2 Juni no 38 tot af
wijzing van het verzoek.
_-_ Fiat missive en MarD medegedeeld dat
het request door H.M. is gehouden
Juni 23 36 _-_ Per missive het request teruggezonden aan MarD.
___
Juni 4 23 Rappt MarD 28 Mei no 34, om machtiging om af
wijzend te beschikken op de aanvrage om pen
sioen van den gewezen matroos der 1e klasse
J.H. Boersma.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 772
============================================================
NL HaNa H2 7823 0825

page title: 0772 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Juni/6 #25
 
772 Vervolg van bladz 771
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Juni 6 25 Rappt MarD 3 Juni no 48, tot het verleenen
van pensioen aan eenige personen van 's Rijks
Zeemacht en 's Rijks Werven.
_-_ Besluit fiat
Juni 15/ 38 Rappt MarD 10 Juni no 59, alsboven aan den
/16 /9 Apotheker der 1e kl. bij de Zeemacht H.J. Hel
derman.
_-_ Besluit fiat
en MarD gemachtigd om afwijzend te be
schikken op zijn verzoek tot het blijven
dragen van de activiteits uniform
___
Juni 18 49 Rappt MarD 15 Juni no 71, alsboven aan den
Officier van Administratie der 1e kl. R. F. baron
van Heerdh tot Eversberg en aan den Lui
tenant t/zee der 2e kl. B.C.A. van Renterghem.
_-_ Besluit fiat
Juni 20 49 Rappt MarD 17 Juni no 50, alsboven aan
den Kolonel, Commandant van het Korps
Mariniers, J.H. van Wely.
_-_ Besluit fiat
Juni 20 51 Rappt MarD 17 Juni no 40, om te bepalen
dat bij vaststelling van den voor pensioen
geldigen diensttijd van den matroos
1e kl. F.T.J. Scheffer, die zich in het 1890
heeft schuldig gemaakt aan desertie, bij
vonnis uitgesproken, te dier zake niet
zal worden toegepast het bepaalde in het
eerste gedeelte van art 13 der Pensioenwet
voor de Zeemacht 1902.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 773.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0826

page title: 0773 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Juni/24 #25
 
Vervolg van bladz 772. 773
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Juni 24 25 Rappt MarD 20 Juni no 46, tot het verleenen
van pensioen aan den Officier-machinist
der 1e kl bij den Marine Stoomvaartdienst
K.A. van Boven.
_-_ Besluit fiat
Juli 2 24/25 Rappt MarD 26 Juni no 46/351, om machtiging
om afwijzend te beschikken op de aanvrage
om vernieuwing van tijdelijk pensioen aan
den gewezen tijdelijk gepensionneerden ma
troos 3e kl A.A. de Bruyne en om toeken
ning van pensioen van den gewezen matroos
1e kl. G.P.J. Philipsen.
_-_ Fiat missive
Juli 6 33 Rappt MarD 2 Juli no 40, tot het verleenen
van pensioen aan eenige personen van
's Rijks zeemacht, 's Rijks werven en het
Loodswezen.
_-_ Besluit fiat
Juli 11 18 Rappt MarD 6 Juli no 45, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage om
pensioen van J.H.A. Lamie, weduwe van
P.J. van der Rijst, in leven hoofdmachinist
der 1e kl.
_-_ Fiat missive
Juli 20 55 Rappt MarD 15 Juli no 57, om te bepalen dat
M. Gaanderse, weduwe van de binnen
loods, tevens loods naar zee P.C.J. van Ho
boken, voor de berekening van haar pensioen
zal worden beschouwd als weduwe van
een zeeloods.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 774
============================================================
NL HaNa H2 7823 0827

page title: 0774 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Juli/22 #24
 
774 Vervolg van bladz 773.
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Juli 22 24 Rappt MarD 17 Juli no 46, om machtiging om
afwijzend te beschikken op de aanvrage om
vernieuwde toekenning van pensioen van den
gewezen tijdelijke gepensionneerden mari
nier der 2e kl. J.B. Westerman.
_-_ Fiat missive
Juli 22 76 Rappt MarD 18 Juli no 48, tot het verleenen
van pensioen aan den Officier machinist
der 1e kl bij den Marine Stoomvaartdienst
J. Jongkees.
_-_ Besluit fiat
___
Juli 24 73 Rappt MarD 21 Juli no 80, alsboven aan
den Luitenant Kolonel bij het Korps Ma
riniers D.G. Vreedenberg.
_-_ Besluit fiat
___
Juli 25 66 Rappt MarD 22 Juli no 599 geh, tot alsboven
aan den Kapitein t/zee J.H.M. Jansen.
_-_ Besluit fiat
___
Aug 3 60 Rappt MarD 29 Juli no 46, alsboven aan de hierbij
genoemden personen van 's Rijks Zeemacht, 's Rijks
Werven en het Loodswezen.
_-_ Besluit fiat
Aug 14 30 Rappt MarD 11 Aug no 64, alsboven aan den
Officier van Gezondheid der 1e kl. van de
Zeemacht W.M. Mertens.
_-_ Besluit fiat
Aug 19 36/ Rappt MarD 14 Aug no 40/38, om machtiging om
/37 afwijzend te beschikken op de bezwaren tegen
het hen toegekende pensioen ingebracht door
den gepensionneerden Marinier 1e kl. C. Baren
drecht te Rotterdam en den gepensionneerden Korpo
raal-Stoker voor binnen-dienst A. Burggraaf te Amsterdam.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 775.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0828

page title: 0775 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Aug/19 #61
 
Vervolg van bladz 774. 775
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Aug 19 61 Rappt MarD 14 Aug no 29, tot het verleenen
van pensioen aan den Kapitein ter zee Jhr.
J.A.G. van der Staal. Zie ook bladz
_-_ Besluit fiat 1898.
Aug 24 16/ Rappt MarD 19 Aug no 40/39 om machtiging om
/17 afwijzend te beschikken op het verzoek van
1e den gewezen Marinier der 2e kl. M. Hel
des te Blokzijl, om toekenning van pensioen;
2e den gewezen tijdelijk gepensionneerden
Officier van gezondheid der 1e kl. P. Baar
slag te Schellingwoude, om opnieuw in
het genot van pensioen te worden gesteld
_-_ Fiat missive
Aug 25 9 Rappt MarD 20 Aug no 55, om machtiging
om afwijzend te beschikken op de aanvrage
om pensioen van den gewezen Scheep
maker bij 's Rijkswerf te Amsterdam
C.C. Nieuwenhuysen.
_-_ Fiat missive
Aug 27 38 Rappt MarD 22 Aug no 65, om het advies van request
den RvSt in te winnen nopens de pensioen gericht
reclame van den gepensionneerden Sergeant aan RvSt
bottelier H. Arendse.
_-_ Fiat missive
Octb 7 6 Rappt RvSt 30 Sept no 202, ger. 27 Aug no 38
_-_ MarD om c & a
Octb 21 52 Rappt MarD 15 Octb no 50 ger. 7 Octb no 6
_-_ Besluit fiat
Aug 27 39 Rappt MarD 22 Aug no 66, om machtiging
om afwijzend te beschikken op de aanvrage
om pensioen van den gewezen Schoenma
ker van de Zeemacht G. van der Voort
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 776.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0829

page title: 0776 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Aug/31 #11
 
776 Vervolg van bladz 775.
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Aug 31 11 Rappt MarD 26 Aug no 58, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioen
reclame van den gepensionneerden Officier
van Administratie der 2e kl. J.H.D. IJkman
te 's Gravenhage.
_-_ Fiat missive
Octb 7 7 Rappt RvSt 30 Sept no 207, ger. 31 Aug no 11
_-_ MarD om c & a
Octb 19 62 Rappt MarD 14 Octb no 50, ger. 7 Octb no 7
_-_ Besluit fiat
Aug 31 12 Rappt MarD 26 Aug no 41, alsboven van
den gepensionneerden Matroos der 2e kl.
W. Deegenkamp te Amsterdam.
_-_ Fiat missive
Octb 14 11 Rappt RvSt 7 Octb no 212, ger. 31 Aug no 12
_-_ MarD om c & a
Octb 26 72 Rappt MarD 21 Octb no 65, ger. 14 Octb no 11
_-_ Besluit fiat
Aug 31 13 Rappt MarD 26 Aug no 49, om machtiging
om afwijzend te beschikken op de aanvrage
om pensioen van de gewezen Stoker der
2e kl. W. Sterk.
_-_ Fiat missive
Sept 1 21 Rappt MarD 27 Aug no 54, tot het verleenen van
pensioen aan den Officier van Gezongheid der
1e kl. van de Zeemacht Dr T. Koppeschaar.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 777.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0830

page title: 0777 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Sept/2 #63
 
Vervolg van bladz 776 777
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Sept 2 63 Rappt MarD 27 Aug no 45, om het advies van
den RvSt in te winnen nopens de pensioen re
clame van den gepensionneerden werkman
bij de conservatie bij 's Rijks Werf te Am
sterdam J.B. Schalm.
_-_ Fiat missive
Octb 14 3 Rappt RvSt 7 Octb no 210, ger. 2 Sept no 63
_-_ MarD om c & a
Octb 26 71 Rappt MarD 20 Octb no 57, ger. 14 Octb no 3
_-_ Besluit fiat
Sept 2 104 Rappt MarD 27 Aug no 46, alsboven van den
tijdelijk gepensionneerden Machinist der
2e kl P.J.C. Ultee te Utrecht.
_-_ Fiat missive
Octb 6 3 Rappt RvSt 30 Sept no 209, ger. 2 Sept n 104
MarD om c & a
Octb 19 61 Rappt MarD 14 Octb no 54, ger. 6 Octb no 3
_-_ Besluit fiat
Sept 5 22 Rappt MD & MarD 28 Aug l. R68 Kabt, om machti
ging om bij den RvSt de overweging aanhangig 
te maken van een wetsontwerp tot aanvulling
der wet van 18 Juli 1890 (Stbl no 109)/- tot /- bladz 791
regeling der pensioenen van de mindere ge
employeerden enz op daggeld werkzaan bij
de inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht.
_-_ Fiat missive Zie ook bladz
Octb 9 3 Rappt RvSt 6 Octb no 18, ger. 5 Sept no 22 240
_-_ MD & MarD om c & a
Novb 30 36 Rappt MD & MarD 16/26 Novb La. A 87 Kabt/44 ger. 9 Octb n 3
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
Decb 1 8 _-_ Missive kennisgeving aan MD & MarD
" " 9 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt
Zie 11 Juli 1904 no 94 bladz 1237.
___
Vervolg op bladz 778
============================================================
NL HaNa H2 7823 0831

page title: 0778 [L] Pensioenen bij de Marine - 1903/Sept/5 #17
 
778 Vervolg van bladz 777.
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Sept 5 17 Rappt MarD 1 Sept no 43, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepensionneerden Marinier der 1e kl.
J. Piket te Amsterdam.
_-_ Fiat missive
Octb 14 2 Rappt RvSt 7 Octb no 214 ger. 5 Sept no 17
_-_ MarD om c & a
Octb 26 70 Rappt MarD 20 Octb no 56, ger. 14 Octb no 2
_-_ Besluit fiat
Sept 5 32 Rappt MarD 1 Sept no 30, tot het verleenen
van pensioen aan eenige personen van 's Rijks
Zeemacht, 's Rijks Werven en het Loodswezen
_-_ Besluit fiat
Sept 14 116 Rappt MarD 12 Sept no 51, alsboven aan den
Luitenant t/zee der 2e kl A.L. Thierens.
_-_ Besluit fiat
Sept 16 42/ Rappt MarD 12 Sept no 44/45, om machtiging
/43 om afwijzend te beschikken op de aanvrage
om verhooging van pensioen van den gepension
neerden Scheepmaker bij 's Rijks werf te Amster
dam, W. Hulskemper en om toekenning van
pensioen van C. kaasjager weduwe van J.
Hooglander, in leven Sergeant-Stoker in het
vaste korps onderofficieren
_-_ Fiat missive
Sept 19 12 Rappt MarD 17 Sept no 36, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gepensionneerden Hoofdmachinist der
1e kl G.J. Smeenk te Velp.
_-_ Fiat missive
Novb 4 3 Rappt RvSt 28 Octb no 236, ger. 19 Sept no 12
_-_ MarD om c & a
Novb 12 45 Rappt MarD 9 Novb no 57, ger. 4 Novb no 3
Novb 12 45 Rappt MarD 9 Novb no 57, ger. 4 Novb no 3
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 779.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0832

page title: 0779 [R] Pensioenen bij de Marine - 1903/Sept/23 #11
 
Vervolg van bladz 778. 779
1903 Dm & No Pensioenen bij de Marine.
Sept 23 11 Rappt MarD 21 Sept no 56, om het advies van den
RvSt in te winnen nopens de pensioenreclame
van den gewezen tijdelijk gepensionneerden
Officier van Gezondheid der 1e kl. van de Zeemacht
P. Baarslag te Schellingwoude.
_-_ Fiat missive
Novb 13 20 Rappt RvSt 4 Novb no 238, ger. 23 Sept no 11
_-_ MarD om c & a
Novb 24 66 Rappt MarD 20 Novb no 51, ger. 13 Novb no 20
_-_ Besluit fiat
Sept 23 12 Rappt MarD 21 Sept no 52, om machtiging om af
wijzend te beschikken op het verzoek van den ge
pensionneerden Officier van Administratie der
2e kl. bij de Zeemacht D. Peereboom Voller te 's Gra
venhage, om hem alsnog te pensionneeren
ter zake van lichaams gebreken.
_-_ Fiat missive
Octb 2 54 Rappt MarD 26 Sept no 56, tot het verleenen Zie 9 Jan 1904
van pensioen aan de hierbij genoemde per no 13 bladz 1230.
sonen van 's Rijks Zeemacht, 's Rijks Wer
ven en het Loodswezen.
_-_ Besluit fiat
Octb 7 34 Rappt MarD 1 Octb no 800 geh, alsboven aan
den Inspecteur van Administratie bij de
Zeemacht S.J.A. Deyll.
_-_ Besluit fiat
Octb 8 32 Rappt MarD 2 Octb no 42, om machtiging om af
wijzend te beschikken op de aanvrage om pensioen
van den gewezen Zeemilicien der lichting 1903
L. Ydo te Vlaardingen.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 851.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0833

page title: 0780 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Jan/3 #12
 
780
1903 Dm & N Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien
Jan 3 12 Rappt MarD 31 Decb no 41 tot het verleenen
van toestemming dat de Scheikundige der
Marine Dr J.C.A. Simon Thomas in Jan
of Feb 1903 naar Walsrode wordt gezonden
tot het keuren van schietkatoen en het bij
wonen van de vulling der ladingkamers
van de vischtorpedo's voor het pantserschip
Hertog Hendrik en de Torpedoboot Sphinx
bestemd voor de Indische Militaire Marine.
_-_ Besluit fiat
Jan 3 14 Rappt MD 29 Decb l. D66 Kabt, om aan den
Officier van gezondheid der 2e kl. bij de Land
macht Dr A. van der Minne eene zending
op te dragen naar Berlijn, ten einde aldaar
gedurende twee maanden de lessen van
Professor Hoffa en andere autoriteiten op
het gebied der orthopaedie en massage bij
te wonen en tot regeling zijner vergoeding
voor verblijfkosten.
_-_ Besluit fiat
_-_ Besluit fiat
___
Jan 8 29 Rappt MarD 5 Jan no 34, tot het verleenen
van toestemming dat de Scheikundige bij
de Marine Dr J.C.A. Simon Thomas in
jan 1903 naar Duneberg wordt gezonden
tot het keuren van buskruit ten behoeve
van de Deptn. van Marine en Kolonien
_-_ Besluit fiat
Jan 12 6 Rappt MarD 9 jan no 35, alsboven dat de Chef
van het Bureau Stoomwezen bij het Dept
van Marine K.F. Koning in Jan 1903
naar Bochum en Aken wordt gezonden
tot het keuren der schroefassen voor de torpedo
booten van de Ind. Mil. Marine Hydra en Scylla
en tot het in oogenschouw nemen van de fabri
kage van gesmeed stalen roosterstaven
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 781.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0834

page title: 0781 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Jan/13 #35
 
Vervolg van bladz 780. 781
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Jan 13 35 Rappt WD 8 Jan no 264, tot het verleenen van toe
stemming aan den Hoofddirecteur van en aan
den Directeur der Afdeling "Magnetische en Seis
mologische waarnemingen" van het Kon. Ned
Meteorologisch Instituut te de Bilt tot het
doen van reizen naar Hamburg, Potsdam,
Gottingen en Straatsburg.
_-_ Besluit fiat
Jan 16 2 Rappt MarD 14 Jan no 43, alsboven dat de
Officier-Machinist der 1e kl J. Smit, in Jan
1903 naar Lembecq lez Hal wordt gezon
den tot het keuren voor rekening van de Kon
Maatschy. de Schelde te Vlissingen van de
ketelpijpen voor de torpedoboot Sphinx
en van de waarlooze ketelpijpen voor de
torpedobooten Minotaurus en Python alle
bestemd voor de Indische Militaire Marine.
_-_ Besluit fiat
Jan 20 24 Rappt WD 16 Jan no 509, tot goedkeuring dat
door K.D. Punt, Voorzitter van de Algemeene
keuringscommissie voor de paardenfokkerij
in Feb en Maart 1903 in het belang der
paardenfokkerij reizen worden gedaan naar
Aurich, Oldenburg en Londen.
_-_ Besluit fiat
Jan 20 33 Rappt MarD 17 Jan no 38 tot het verleenen
Jan 20 33 Rappt MarD 17 Jan no 38 tot het verleenen
van toestemming dat de Officier-machinist
der 1e kl. J.J. Knotter in Jan 1903 naar Bir
mingham wordt gezonden tot het keuren
van condensorpijpjes ten behoeve van het
Dept van Kolonien voor rekening van de firma
Peck & Co te Amsterdam
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 782.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0835

page title: 0782 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Jan/22 #37
 
782 Vervolg van bladz 781.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Jan 22 37 Rappt BlD 21 Jan no 832, om machtiging tot
het aanbieden van een O.B. waarbij aan Mr
A. van de Sande Bakhuyzen, leerling-
Consul het doen eener reis naar de voorma
lige Zuid-Afrikaansche Republieken
op te dragen met opdracht een zoo volledig
mogelijk rapport uit te brengen over den
tegenwoordigen toestand van handel en
nijverheid aldaar, en een voorstel te doen
voor de nadere organisatie van den Con
sulairen dienst in die streeken.
_-_ Fiat missive
Jan 22 12 Rappt WD 20 Jan l. D, tot goedkeuring
dat ten behoeve van den dienst der Staats
mijnen in Limburg, in 1903 reizen zijn
of zullen worden gedaan naar Belgie
Duitschland, Frankrijk en Luxemburg
door den Directeur-Generaal, den Mijn
ingenieurs, den Werktuigkundig-ingenieurs
en den Chef de bureau, alle bij dien tak
van dienst werkzaam.
_-_ Besluit fiat
Jan 26 31 Rappt WD 21 Jan no 362, alsboven dat in het belang
van het onderwijs aan de Rijkstuinbouw-winter
school te Boskoop in maart 1903 eene reis
worde gedaan van Boskoop naar Ouden
bosch en Gent ter bezichtiging der aldaar
gevestigde bloemenkweekerij en, door den Rijks
tuinbouwleeraar voor Z. Holland directeur der
voorn. school, met de leerlingen dier inrichting
en door J.G. Ballego te Leiden belast met het
onderwijs in bloemisterij aan meergemelde school
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 783.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0836

page title: 0783 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien - 1903/Jan/26 #63
 
Vervolg van bladz 782. 783
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Jan 26 63 Rappt MarD 23 Jan no 64, tot goedkeuring eener
door den Electro Technicus bij de Marine G.J.
Kniphorst in Octb 1902 gedane reis naar
Neurenberg tot het keuren van zoeklichten
voor het pantserschip Hertog Hendrik
_-_ Besluit fiat
Jan 29 66 Rappt BD 27 Jan no 202, tot goedkeuring, dat
de Secretaris van de Commissie van Advies
voor 's Rijks geschiedkundige publicatien Dr
H.T. Colenbrander zich in het belang van
de uitgave van Nederlandsche geschiedbronnen
naar Engeland, Frankrijk en Duitschland
begeeft.
_-_ Besluit fiat
Jan 31 48 Rappt WD 27 Jan no 278 tot het verleenen
van toestemming tot het doen van reizen naar
Belgie en Duitschland in den loop van
dit jaar door den Hoofdingenieur der Tele
graphie A.E.R. Collette te 's Gravenhage
ten einde tegenwoordig te zijn bij het nemen
van proeven op het gebied van telegraphie
en telephonie, alsmede voor het keuren
van materiaal ten behoeve van de Rijkstele
graaf.
_-_ Besluit fiat
Feb 5 33 Rappt MarD 2 Feb no 34 alsboven dat de Officier
Machinist der 1e kl. J. Smit in Feb 1903 naar
Dusseldorf wordt gezonden voor rekening van
de Kon. Maatschy. de Schelde te Vlissingen tot
het keuren van het materiaal voor de stoompij
pijpen voor de torpedoboot Sphinx bestemd
voor de Indische Militaire Marine.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 784
============================================================
NL HaNa H2 7823 0837

page title: 0784 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Feb/5 #34
 
784 Vervolg van bladz 783.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien
Feb 5 34 Rappt MarD 2 Feb no 37, tot het verleenen van
toestemming, dat de Bouwkundige bij den
dienst van het Loodswezen, enz. W.K.C. Antheu
nissen, in Feb 1903 naar Parijs wordt gezonden
tot het keuren van het hulplicht, bestemd voor
den lichttoren te Kijkduin, en het regeling
zijner vergoeding voor verblijfkosten.
_-_ Besluit fiat
Feb 9 25 Rappt BD 6 Feb no 759, alsboven aan Dr A.E.
Post en aan P. Kleynhens, beiden buiten
gewoon lid van den Centralen Gezondheids
raad om in die qualiteit zich naar Memel
en Riga en zoonodig naar Berlijn te begeven
tot het onderzoek in loco naar de daar be
staande gestichten voor lepralijders.
_-_ Besluit fiat
Feb 14 32 Rappt MarD 12 Feb no 36, alsboven dat de
Scheikundige der Marine Dr I.C.A. Simon
Thomas in Feb 1903 naar Duneberg wordt
gezonden, tot het keuren van buskruit
ten behoeve van het Dept van Kolonien.
_-_ Besluit fiat
Feb 21 7 Rappt KD 18 Feb no 13, alsboven dat J.J. Smith Jr,
assistent hortulanus bij 's Lands Plantentuin
te Buitenzorg thans met verlof hier te lande,
zich in het belang van genoemde inrichting
naar Engeland, Duitschland en Oostenrijk begeeft.
_-_ Besluit fiat
Feb 21 24 Rappt MD 17 Feb no 91, om te bepalen dat zoodik
wijls als zulks noodig is een Officier der Genie
naar Witten a/d Ruhr kan worden gezonden
tot het doen van keuringen van de verschillende wer
ken ten behoeve van de drinkwatervoorziening
in de Stelling van Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 785
============================================================
NL HaNa H2 7823 0838

page title: 0785 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Maart/3 #11
 
Vervolg van bladz 784 785
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Maart 3 11 Rappt MarD 28 Feb no 40 tot het verleenen van toe
stemming dat de Officier Machinist 1e kl. J.
Smit in Maart naar Londen wordt gezonden
voor rekening van de Kon. Maatschappij de Schelde
te Vlissingen tot het keuren van de distilleerin
richting ten behoeve van de torpedoboot Sphinx
bestemd voor de Indische Militaire Marine.
_-_ Besluit fiat
Maart 5 19 Rappt WD 2 Maart no 264, alsboven tot het doen
eener reis naar Zwitserland aan het Lid
van den Raad van Toezicht op de Spoorweg
diensten M. Simon Gzn en aan den Rijks Zie 1 April 1903
ingenieur bij den Raad J.J. Hoogenboom no 19 bladz 787.
in verband met de vernieuwing van de
westelijke viaduct te Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
Maart 7 20 Rappt MarD 5 Maart no 50, alsboven dat de
Directeur van Scheepsbouw C.L. Loder
in Maart 1903 naar Essen wordt gezonden
tot het behandelen van aangelegenheden
in verband met de aanschaffing van pant
serplaten ten behoeve der Marine.
_-_ Besluit fiat
Maart 11 40 Rappt JD 6 Maart no 224, tot goedkeuring van
de reis naar Antwerpen in Jan 1903 ge
daan door den Rijksveldwachter-rechercheur
A.J. de Jong te Amsterdam op last van
de bevoegde autoriteit, tot het instellen van
een onderzoek dat geheimhouding vorderde.
_-_ Besluit fiat
Maart 16 13 Rappt BD 13 Maart no 713, tot goedkeuring dat door
den Rijksarchivaris in Limburg, A.J.A. Flament,
in het belang van de Nederlandsche archieven een
reis wordt gedaan naar Dusseldorf.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 786
============================================================
NL HaNa H2 7823 0839

page title: 0786 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Maart/16 #29
 
786 Vervolg van bladz 785.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Maart 16 29 Rappt WD 12 Maart no 2086 tot goedkeuring dat
door den directeur van het Rijkslandbouw
proefstation te Goes in het belang dier inrich
ting in April 1903 eene reis zal worden ge
maakt naar Rome, tot bijwoning van het
7e Internationaal Landhuishoudkundig
Congres aldaar.
_-_ Besluit fiat
Maart 21 25 Rappt MarD 18 Maart no 23, tot het verleenen van
toestemming dat de Inspecteur Generaal van
het Loodswezen, enz J.C. de Ruyter de Wildh,
de Inspecteur van het Loodswezen, enz te Am
sterdam F.M. van Gelsdorp en de Bouwkundige
bij den dienst van het Loodswezen enz W.K.C.
Antheunissen in Maart 1903 naar Parijs
worden gezonden tot het nagaan van de
Constructie van het in de fabriek van de firma
Barbier Benard & Turenne aldaar vervaar
digde lichttoestel met verdere installatie
bestemd voor het nieuwe kustlicht te Kijkduin.
_-_ Besluit fiat
Maart 21 53 Rappt BD 19 Maart no 2134, tot goedkeuring
dat door E.Th. Witte, hortulanus aan de
Rijks Universiteit te Leiden in April 1903
in het belang van den hortus eene reis worde
gedaan van Leiden naar Gent, Brussel
en Luik en terug.
_-_ Besluit fiat
Maart 26 4 Rappt KD 24 Maart no 45, tot het verleenen van
toestemming dat J.Th. Niehoff, Administrateur
bij het Dept van Kolonien en A.E.R. Collette, Hoofd
ingenieur der Telegraphie, zich in het belang der
uitvoering van de overeenkomst betreffende de tot
standbrenging van Kabelverbindingen gesloten met
de Duitsche Regeering, naar Duitschland begeven zoo dik
wijls als zulks noodig wordt geacht.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 787.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0840

page title: 0787 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Maart/26 #5
 
Vervolg van bladz 786. 787
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Maart 26 5 Rappt KD 23 Maart no 3, machtiging op den Minis
ter van Kolonien, om zoodikwijls hem dat noodig
voorkomt, A.H. Berkhout, gewezen hout
vester 2e kl. bij het boschwezen op Java en Ma
doera, thans leeraar aan de Rijkslandbouw
school te Wageningen, op de dragen zich naar
Duitschland te begeven in het belang van de
opleiding van Candidaat-houtvesters voor
den Indischen dienst en regeling zijner vergoe
ding voor verblijfkosten.
_-_ Besluit fiat
Maart 28 19 Rappt KD 24 Maart no 4, tot het verleenen van
toestemming dat de Majoor der genie G.W.
F. de Vos en de Majoor der Infanterie R.G.
Doorman, beiden van het leger in Ned Indie
met verlof hier te lande, zich zoo dikwijls
begeven naar Parijs, als noodig zal blijken
voor de bestudeering en verdere beproeving
van photo-electrische apparaten ten
behoeve van het leger in Ned-Indie. 
_-_ Besluit fiat
Maart 28 42 Rappt BD 26 Maart no 2897, tot goedkeu
ring der reis naar Pruissen in 1902 door
Mr A.E.J. baron van Voorst tot Voorst,
Commissaris der Koningin in Noordbra
bant, gedaan tot het instellen van een
onderzoek naar de voor- en nadelen van
den aanleg van macadamwegen.
_-_ Besluit fiat
April 1 19 Rappt WD 28 Maart no 256, tot goedkeuring dat in plaats
van den Ingenieur J.J. Hoogenboom door den adjunct
ingenieur voor de spoorwegen H.A. Henkel de in het
KB van 5 Maart 1903 no 19 /- genoemde reis is gemaakt /- bladz 785
en tot nadere regeling ter vergoeding voor verblijf
kosten van den heer M. Simon Gzn en Henket.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 788.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0841

page title: 0788 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/April/3 #20
 
788 Vervolg van bladz 787.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
April 3 20 Rappt WD 1 April no 2731, tot goedkeuring dat
door Dr H. Remmelts, plaatsvervangend
districtsveearts te Vlaardingen in April
1903 in het belang van den landbouw eene
reis worde gedaan naan Londen.
_-_ Besluit fiat
April 6 31 Rappt MarD 2 April no 33, tot het verleenen
van toestemming dat de Officier-machinist
der 1e kl. J. Smit in April of Mei 1903 naar
Mulheim a/R, Dusseldorf-Oberbilk, Essen
en Malstatt-Burbach bij Saarbrucken
wordt gezonden voor rekening van de Ne
derlandsche Fabriek van Werktuigen en
Spoorweg Materieel te Amsterdam tot
het keuren van materieel voor het stoom
schip "Valk" bestemd voor de Gouverne
ments Marine in Ned Indie.
_-_ Besluit fiat
April 9 18 Rappt WD 7 April no 2877, tot goedkeuring dat
door H.J. Lovink, Directeur Generaal van
de afdeling Landbouw aan het Dept van Wa
terstaat enz in het belang van den landbouw
in April 1903 eene reis worde gedaan naar
Engeland.
_-_ Besluit fiat
April 11 82 Rappt MarD 8 April no 35, tot het verleenen van toe
stemming dat de Officier-machinist 1e kl. J. de
Leeuw in April 1903 naar Magdeburg-Buchen
wordt gezonden tot het keuren van het luchtlei
ding materieel voor de torpedobooten Sme
roe, Tangka en Wajang.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 789.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0842

page title: 0789 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/April/18 #43
 
Vervolg van bladz 788. 789
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
April 18 43 Rappt BD 15 April no 1010, tot het verleenen van
toestemming aan den Directeur van 's Rijks
Ethnographisch Museum te Leiden Dr
J.D.L. Schmeltz, om zich in het belang
van dat Museum naar Hamburg te begeven
_-_ Besluit fiat
April 18 46 Rappt WD 11 April no 2974, tot goedkeuring
dat door Dr J. Poels, plaatsvervangend Dis
trictsveearts te Rotterdam in den loop
van April 1902, in het belang van de land
bouw een reis naar Londen gedaan is,
en tot vaststelling van de vergoeding voor
verblijfkosten ter zake van bovenbedoelde reis
_-_ Besluit fiat
April 20 48 Rappt WD 15 April no 236, tot goedkeuring eener door
den Inspecteur voor de Rijnvaart Jhr C.E.
Dittlinger te Nijmegen in Maart 1903
gedane reis naar Boppard en Mannheim
_-_ Besluit fiat
April 22 36 Rappt BD 18 April no 1104, om aan den Direc
teur van het Nederlandsch Museum te
Amsterdam A. Pit, toestemming te
verleenen om zich in het belang van dat
Museum naar Parijs te begeven.
_-_ Besluit fiat
April 23 36 Rappt WD 18 April no 217, tot goedkeuring
dat op den 1e April 1903 door den tijdelijk
opzichter bij de Staatsmijnen in Limburg
W.A. Knol eene reis naar Aken is gedaan
ten einde tegenwoordig te zijn bij het onder
zoek van eenige steenkolenmonsters
in het laboratorium van het Polytech
nicum te Aken.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 790
============================================================
NL HaNa H2 7823 0843

page title: 0790 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/April/23 #37
 
790 Vervolg van bladz 789.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
April 23 37 Rappt WD 18 April no 2653, tot goedkeuring dat
in het belang der Rijkslandbouwproefstations
tusschen 25 April en 15 Mei 1903 eene reis
zal worden gemaakt naar Hamburg door
1e den directeur van het Rijkslandbouwproef
station te Hoorn,
2e het lid der Commissie van toezicht op de Rijks
landbouwproefstations Dr H.P. Wijsman te Leiden
_-_ Besluit fiat
April 23 39 Rappt WD 18 April no 218, tot het verleenen
van toestemming tot het in 1903 doen van
reizen naar Belgie, Frankrijk en Duitsch
land door den Hoofdingenieur voor het Stoom
wezen der Spoorwegdiensten F.Ph.J. Matieu
den Ingenieur voor het Stoomwezen der Spoorweg
diensten J.J. Pennink en der Adjunct-in
genieur bij dien tak van dienst A.G.P. Har
ting voor het bezoeken van werkplaatsen
stations enz van buitenlandsche spoorweg
ondernemingen en in het algemeen van
het instellen van een onderzoek naar zaken
het spoorwegbedrijf rakende.
_-_ Besluit fiat
April 27 57 Rappt WD 23 April no 3086, tot goedkeuring dat
door den Hoofddirecteur der Rijkslandbouwschool te
Wageningen L. Broekema, in het belang dier
inrichting in Mei 1903 eene reis zal worden gedaan
naar Hamburg tot het bezoeken van de aldaar te houden
tentoonstelling voor hygienische melkverschaffing
_-_ Besluit fiat
April 27 64 Rappt BD 24 April no 1091, tot het verleenen van toestemming
aan den Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs
tot het maken van reizen resp. met den Bibliothecaris van de
Kon. Bibliotheek te 's Gravenhage en met den Bibliothecaris van
den Universiteitsbibliotheek te Utrecht naar Duitschland en Oostenrijk.
ten behoeve van die bibliotheken
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 791.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0844

page title: 0791 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Mei/7 #31
 
Vervolg van bladz 790. 791
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Mei 7 31 Rappt KD 4 Mei no 9, om den Minister van Kolonien
te machtigen om aan den werktuigkundigen
en electrotechnischen ingenieur F. van der Groot
op te dragen zich naar Engeland te begeven
en tot regeling zijner vergoeding voor het verblijf
_-_ Besluit fiat
Mei 7 35 Rappt MarD 4 Mei no 60, tot het verleenen van
toestemming dat de Scheikundige bij de
Marine Dr J.C.A. Simon Thomas naar Ber
lijn wordt gezonden, tot het bijwonen van het
aldaar van 2 - 8 Juni 1903 te houden Ve Inter
nationale Congres voor toegepaste Scheikunde.
_-_ Besluit fiat
Mei 7 52 Rappt WD 2 Mei no 195, tot goedkeuring dat
door den waarnemend wetenschappelijken ad
viseur in visscherijzaken Dr H.C. Redeke,
diens assistent Dr J. Boeke en den tweeden
biologischen assistent bij de deelneming van
Nederland aan het wetenschappelijk onderzoek
der zee P.J. van Breemen in 1903 reizen naar
Duitschland, Zwitserland en Frankrijk wor
den gedaan, ten einde tegenwoordig te zijn bij
de overname en loslating van de voor reke
ning der Nederlandschen Regeering aldaar
bestelde jonge zalmpjes.
_-_ Besluit fiat
Mei 13 24 Rappt MarD 9 Mei no 45, tot het verleenen van
toestemming dat de Officier Machinist der 1e kl.
J. Smit in Mei 1903 naar Sheffield wordt
gezonden tot het keuren van materiaal van de
waarlooze as voor de torpedoboot Sphinx
bestemd voor de Indische Militaire Marine.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 792.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0845

page title: 0792 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Mei/15 #38
 
792 Vervolg van bladz 791.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Mei 15 38 Rappt WD 11 Mei no 3474, tot goedkeuring dat door
den Inspecteur van den Landbouw in Juni
1903 in het belang van den landbouw eene
reis worde gedaan naar Hannover.
_-_ Besluit fiat
___
Mei 16 43 Rappt MD 12 Mei no 10, tot het verleenen van
toestemming dat de Eerste-Luitenant van de
staf der Artillerie D. de Kreuk, naar
Reinsdorf bij Wittenberg wordt gezonden
ten einde aldaar een nieuw procede voor
de vervaardiging van pikrinezuur in oogen
schouw te nemen.
_-_ Besluit fiat
Mei 27 46 Rappt MarD 20 Mei no 42, alsboven dat de
Scheikundige der Marine Dr J.C.A. Simon
Thomas naar Duneberg en de Inspecteur
over de Artillerie der Marine W.F. Blauw
en de Luitenant t/zee der 1e Kl. W.J.G. Umb
grove naar Meppen en Essen worden gezonden
tot het keuren van buskruit ten behoeve
van de Deptn van Marine en Kolonien.
_-_ Besluit fiat
Mei 27 56 Rappt KD 22 Mei no 2 alsboven, dat de
Officier van Gezondheid der 1e kl. van het leger
in Ned-Indie J.D. Enderle, zoodikwijls als
het belang van den dienst dit vordert, door den
Minister van Kolonien naar Berlijn of Wee
nen worde gezonden, in het belang van de
aanneming van tijdelijke Officieren van
gezondheid voor het bovengenoemde leger.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 793.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0846

page title: 0793 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Mei/29 #19
 
Vervolg van bladz 792. 793
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Mei 29 19 Rappt WD 18 Mei no 3723, tot goedkeuring dat
in het belang van het onderwijs aan de Rijksland
bouwwinterschool te Dordrecht in Juni
1903 eene reis zal worden genaakt naar Brus
sel tot het bezoeken van de aldaar te houden
paardententoonstelling door den Rijksland
bouwleeraar voor Zuid Holland, tevens di
recteur van en den leeraar aan die inrich
ting H. de Jong te Ginneken met de leer
lingen der Rijkslandbouwwinterschool voornd.
_-_ Besluit fiat
Mei 29 20 Rappt WD 18 Mei no 3726, tot goedkeuring
dat door K.D. Punt, Voorzitter van de alge
meene keuringscommissie voor de paarden
fokkerij in Juni en Octb 1903 in het be
lang der paardenfokkerij reizen worden
gedaan naar Brussel, Hannover, Londen
en Caen.
_-_ Besluit fiat
Juni 2 58 Rappt MarD 28 Mei, no 37, tot het verleenen van toe
stemming dat de Kapitein t/zee J.G. Snethlage
de Hoofdingenieur der Marine J.F. van Beek en
de Luitenant t/zee der 1e kl. W.F. de Booij in Juni
1903 naar Elbing worden gezonden tot het be
zichtigen van torpedobooten op de werven van
F. Schichan aldaar in het belang der Marine
_-_ Besluit fiat
Juni 2 66 Rappt BlD 25 Mei no 6696, tot het verleenen
van goedkeuring aan eene door Jhr Mr J.J.
Rochussen, Referendaris aan het Dept van
Buitenl. Zaken in April 1903 gedane reis
van 's Gravenhage naar Parijs en terug.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 794.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0847

page title: 0794 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Juni/4 #38
 
794 Vervolg van bladz 793.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Juni 4 38 Rappt WD 29 Mei no 234, tot het verleenen
van toestemming tot het doen van eene reis
naar Zurich van het lid van den Raad
van Toezicht op de Spoorwegdiensten
G. Rijperman ter bijwoning van de aldaar
te houden internationale winterdienst
regeling conferentie.
_-_ Besluit fiat
Juni 5 37 Rappt WD 30 Mei no 205, alsboven naar Dif
ferdingen bij Luxemburg aan den Rijksinge
nieur van de Spoorwegen J. Schroeder van
der Kolk, ten einde aldaar in de fabriek
Deutsch-Luxemburgische Bergwerks und
Hutten actien Geselschaft het nieuwe
walsproces van balkliggers met breede
flenzen na te gaan en eenige proeven te
nemen op de deugdzaamheid van materiaal.
_-_ Besluit fiat
Juni 6 42 Rappt BD 3 Juni no 3930, alsboven dat Dr
C.A. Verrijn Stuart, Directeur van het Cen
traalbureau voor de Statistiek en Mr H.
W. Methorst, Secetaris van de Centrale
Commissie voor de Statistiek beide te
's Gravenhage en door genoemde Commis
sie afgevaardigd naar het XI Internationale
Congres voor hygiene en demographie
hetwelk van 2 - 8 Sept c.k. te Brussel
zal plaats hebben, te dien einde buiten
's Lands zullen reizen.
_-_ Besluit fiat
Juni 8 40 Rappt WD 3 Juni no 4035, tot goedkeuring dat door de
Rijkslandbouwleeraren H.J. Mansholt te Groningen en
J. Elema te Hoogeveen in Juni 1903 in het belang van den land
bouw eene reis zal worden gemaakt naar Hannover tot
het bezoeken van de aldaar te houden Landbouwtentoonstelling
_-_ Besluit fiat
___
============================================================
NL HaNa H2 7823 0848

page title: 0795 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Juni/10 #20
 
Vervolg van bladz 794 795
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Juni 10 20 Rappt MarD 6 Juni no 60, tot het verleenen van
toestemming dat de Officier-Machinist der
1e kl. J. Smit in Juni 1903 naar Muhlheim
a/d Ruhr, Dusseldorf en Essen wordt gezonden
voor rekening van de Ned. Fabriek van werktui
gen en Spoorwegmaterieel te Amsterdam
tot het keuren van materieel voor het stoom
schip Valk bestemd voor de Gouvernements
Marine in Ned-Indie.
_-_ Besluit fiat
Juni 15 50 Rappt MD 11 Juni no 41, tot goedkeuring dat
door den Officier van Gezondheid der 1e kl. J.W.
Deknatel eene dienstreis is verricht van
Breda naar Gheel (Belgie) en terug
_-_ Besluit fiat
Juni 17 30 Rappt WD 13 Juni no 2118, tot het verleenen van
toestemming tot het doen van dienstreizen
naar Londen door den Administrateur
bij het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegra
phie, plaatsvervangend Directeur-Generaal
der Posterijen en Telegraphie M.G. de Bloeme
zoodikwijls als zulks tijdens de afwezigheid
van den Directeur Generaal der Posterijen en
Telegraphie G.J.C.A. Pop wegens de Tele
graafconferentie aldaar, noodig zal wor
den geacht.
_-_ Besluit fiat
Juni 19 39 Rappt MarD 16 Juni no 51, tot goedkeuring der
zending in Juni 1903 van den Scheikundige
der Marine Dr J.C.A. Simon Thomas naar
Walsrode tot het bijwonen van de vulling der
ladingkamers, behoorende bij twee voor den
Indischen dienst bestemde exercitie torpedo's
alsmede tot het keuren van het te leveren schietkatoen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 796.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0849

page title: 0796 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Juni/22 #63
 
796 Vervolg van bladz 795.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Juni 22 63 Rappt WD 18 Juni no 235, tot goedkeuring dat reizen
naar Duitschland zijn of zullen worden gedaan
door den Ingenieur van den waterstaat J.C. Ra
maer en den buitengewoon opzichter van den
waterstaat G.H. van den Berg ten einde toe
zicht te houden op het walsen van het ijzer,
benoodigd voor den bovenbouw van de te ma
ken rijksbrug over de Dintel bij Stampersgat.
_-_ Besluit fiat
Juni 22 83 Rappt MD 17 Juni no 12, om aan de Kapiteins
der Infanterie G.H. Fraser, Commandant
van het Algemeen Depot van Discipline en P.P.
C. Colette, Adjudant van den Inspecteur der
Infanterie om zich naar Vilvoorde en
Beverloo in Belgie te begeven ten einde
aldaar de straf en tuchtinrichtingen te
bezichtigen en te bestudeeren.
_-_ Besluit fiat
Juni 22 101 Rappt BD 20 Juni no 6082, tot het verleenen
van toestemming aan den Directeur der Alge
meene Landsdrukkerij om zich in het belang
dier inrichting naar Leipzig en Berlijn
te begeven in Juni en Juli as. en tot regeling
zijner vergoeding voor verblijfkosten.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 40 Rappt MD 23 Juni no 169 om te bepalen
dat zoo dikwijls als zulks noodig is een
Officier der Genie tot het doen van keurin
gen van draagbaar spoorwegmaterieel
voor de Legerplaats bij Harskamp
door den Minister van Oorlog naar Dort
mund en Bochum kan worden gezonden
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 797.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0850

page title: 0797 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Juni/25 #48
 
Vervolg van bladz 796 797
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Juni 25 48 Rappt WD 22 Juni no 4657, tot goedkeuring dat
door Dr A.W.H. Wirtz Directeur van 's Rijksvee
artsenijschool te Utrecht, Dr J. Poels, plv.
districtsveearts te Rotterdam en C.H. Pe
ters, Rijksbouwmeester in het 1e district
te 's Gravenhage in 1903 in het belang van
den landbouw eene reis worde gedaan
naar Berlijn en Hannover.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 51 Rappt WD 20 Juni no 212, tot goedkeuring
dat in 1903 reizen zijn of zullen worden
gedaan naar Antwerpen, Mechelen en
Oldenburg door den Ingenieur voor het
Seinwezen der Spoorwegdiensten I.D.C.M.
de Roos, tot het instellen van een onderzoek
naar zaken het spoorwegbedrijf rakende.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 56 Rappt KD 23 Juni no 39, om den Minister
van Kolonien te machtigen om den werk
tuigkundig en electrotechnisch ingenieur
F. van den Goot op te dragen zich naar
Nordenkam te begeven.
_-_ Besluit fiat
Juni 25 57 Rappt KD 23 Juni no 38, tot het verleenen van
toestemming dat Th. Viehoff Administrateur
bij het Dept van Kolonien en A.E.R. Collette,
Hoofdingenieur der telegraphie zich, in het
belang van de uitvoering der met de Duitsche
regeering gesloten overeenkomst betreffende
het tot stand brengen van Kabelverbindingen,
naar Engeland begeven en tot regeling
hunner vergoeding voor verblijfkosten.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 798
============================================================
NL HaNa H2 7823 0851

page title: 0798 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Juni/29 #35
 
798 Vervolg van bladz 797.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Juni 29 35 Rappt BD 25 Juni no 1681, tot goedkeuring dat
de Hoofddirecteur van 's Rijks Museum Di
recteur van 's Rijks Museum van Schilderijen
te Amsterdam Jhr B.W.F. van Riemsdijk
zich in Juni 1903 in het belang van dat
Museum naar Brussel begeeft of heeft
begeven.
_-_ Besluit fiat
Juli 6 48 Rappt MD 1 Juli no 239, tot het verleenen van
toestemming dat door den Eerste-Luitenant
van den staf der Artillerie G.T. van Dam
en den Opzichter der Werktuigelijke Inrichtin
gen J.Henneveld, beiden van de Werkplaat
sen van Draagbare Wapenen eene dienstreis
wordt verricht naar Steyr en naar Ber
lijn tot het houden van besprekingen in
verband met de voorgenomen aanschaffing
van werktuigen voor den aanmaak van
wapenen M95 in eigen werkplaatsen.
_-_ Besluit fiat
Juli 6 50 Rappt BlD 1 Juli no 8408, alsboven aan den
leerling consul W.G.E. Brill tot het doen
eener reis van 's Gravenhage naar Ant
werpen ten einde tijdelijk werkzaam te
worden gesteld aan het Consulaat-Gene
raal aldaar, en tot regeling zijner vergoe
ding voor verblijf.
_-_ Besluit fiat
Juli 8 36 Rappt WD 3 Juli no 241, alsboven dat F.Ph.
J. Matieu en A.G.P. Harting resp. Hoofdinge
nieur en Adjunct Ingenieur voor het Stoomwezen
der spoorwegdiensten eene reis doen naar Frank
rijk tot het bijwonen van proeven op de Fransche
staatsspoorwegen te nemen met het alarm
toestel "Marin".
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 799.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0852

page title: 0799 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Juli/9 #29
 
Vervolg van bladz 798 799
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Juli 9 29 Rappt MarD 6 Juli no 47, tot het verleenen van
toestemming dat de Officier Machinist der
1e kl. J. Smit in Juli 1903 naar Duisburg
wordt gezonden voor rekening van de firma
H.J. Suyder te Amsterdam tot het keuren van
het materiaal voor de stoomketels, bestemd
voor de kanonneerbooten Hefring en Havik
_-_ Besluit fiat
Juli 11 55 Rappt MarD 8 juli no 44, alsboven dat de Di
recteur van Scheepsbouw C.L. Loder, in Juli
1903 naar Essen en Kiel wordt gezonden, tot
het onderzoeken van materieel ten dienste
van de zeemacht.
_-_ Besluit fiat
Juli 14 47 Rappt WD 10 Juli no 254, alsboven tot het
in den loop van 1903 doen van eene reis naar
Southport, van den Directeur van de afde
ling Magnetische en Seismologische
waarnemingen van het Kon. Ned. Meteo
rologisch Instituut Dr M. Snellen, tot
bijwoning van de aldaar te houden vergade
ring van het Internationaal Meteorolo
gisch Comite.
_-_ Besluit fiat
Juli 15 46 Rappt FD 11 Juli no 79, alsboven dat de Voor
zitter van het Bestuur der Visscherijen op de
Schelde en Zeeuwsche stroomen Mr A.I.F.
Fokker te Zierikzee reizen zal doen naar
Belgie met een vaartuig der visscherijpolitie
_-_ Besluit fiat
Juli 18 9 Rappt BD 13 Juli no 1777, alsboven dat de assistent
bij het Rijks Museum van Schilderijen te Amsterdam
W.J. Steenhoff zich in het belang van dat Museum
naar Brussel heeft begeven.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 800
============================================================
NL HaNa H2 7823 0853

page title: 0800 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Juli/20 #22
 
800 Vervolg van bladz 799.
1903 Dm & N Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien
Juli 20 22 Rappt BlD 13 Juli n 8646, om machtiging
om aan J.H. de Reus, Consul te Kobe
de opdracht te verstrekken tot het doen eener
reis naar Moscou, met het doel een rap
port uit te brengen omtrent den tegenwoor
digen toestand van onze handelsbetrekkin
gen in die streken en de meerdere of mindere
wenschelijkheid van eene vaste detache
ring aan die post van een beroeps Vice-
Consul of leerling-copsul.
_-_ Fiat missive
Juli 20 52 Rappt KD 14 Juli no 31, om den Minister
van Kolonien te machtigen om Dr J.T. Ter
burgh, Officier van Gezondheid der vke
van het leger in Ned Indie, thans met verlof
in Europa op te dragen gedurende de maan
den Augustus en September 1903 in Italie
de maatregelen te bestudeeren, welke
aldaar ter bestrijding van malaria ge
nomen worden.
_-_ Besluit fiat
Juli 21 79 Rappt KD 16 Juli no 4, om alsboven om F.
van der Gool, werktuigkundig en electrotech
nisch ingenieur te 's Gravenhage, onder
de leiding van den Hoofdingenieur der
Telegraphie A.E.R. Collette, het houden
van toezicht in Engeland op te dragen
van door de Eastern Extension Australasia
and China Telegraph Company Limited te
Londen te leveren telegraafkabels ter verbin
ding van Java met Billiton en de Westerafdeeling
van Borneo en van Billiton met Banka en de
residentie Palemgbang, benevens regeling zijner
vergoeding voor reis en verblijfkosten.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 801.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0854

page title: 0801 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Juli/22 #71
 
Vervolg van bladz 800. 801
1903 Dm & N Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Juli 22 71 Rappt WD 17 Juli no 5428, tot goedkeuring dat in
het belang van het onderwijs aan de Rijksland
bouwschool studiereizen worden gemaakt
door de leeraren aan die school J.H. Akerson
naar Stassfurth en Buckow-Magdeburg;
Dr E. Gilhay naar Gottingen en J. van Baren
naar Berlijn, Eberswalde en Stettin.
_-_ Besluit fiat
Juli 25 48 Rappt MarD 22 Juli no 53, tot het verleenen
van toestemming, dat de Officier-machinist
der 2e kl. W.J. Snaauw in Juli 1903 naar Lem
becq lez Hal wordt gezonden voor rekening
van de firma H.J. van den Wall Bake te
Amsterdam tot het keuren van waterpijpen
voor het pantserdekschip "Holland".
_-_ Besluit fiat
Juli 27 67 Rappt WD 23 Juli no 208, tot goedkeuring
dat door den Rijksbouwmeester D.E.C.
Knuttel eene reis is gedaan naar Ber
lijn en Leipzig tot het bezichtigen van
drukkerijen aldaar.
_-_ Besluit fiat
Aug 6 79 Rappt WD 31 Juli no 216 tot goedkeuring dat
reizen zijn of zullen worden gedaan naar
Belgie, Duitschland en Frankrijk door den
tijdelijken opzichter bij de Staatsmijnen in
Limburg J.C. de Klerk, ten behoeve van
het keuren van ijzerwerk noodig voor die mijnen.
_-_ Besluit fiat
Aug 8 45 Rappt FD 5 Aug no 64, tot het verleenen van
toestemming dat de ontvanger der regie en dom.
te Gulpen, H.F. Julius zich naar Luik en
omstreken begeeft, ten einde een onderzoek in te stellen
naar de laatste woonplaats van wijlen M.B. Bodden
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 802.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0855

page title: 0802 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Aug/12 #30
 
802 Vervolg van bladz 801.

1903 Dm & N Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien
Aug 12 30 Rappt MarD 8 Aug no 47, tot het verleenen
van toestemming dat de Inspecteur van den
Geneeskundigen Dienst der Zeemacht L.P.
Gysberti Hodenpyl en de Dirigeerende
Officier van Gezondheid der 2e kl. Dr J.W.
Blanken naar Brussel worden gezonden
ten einde het aldaar in Sept 1903 te houden
elfde Internationaal Congres voor Hygiene
en Demografie als vertegenwoordigers
van het Dept van Marine bij te wonen.
_-_ Besluit fiat
Aug 14 19 Rappt BD 11 Aug no 6134 tot het verleenen
van toestemming aan den Inspecteur van
de volksgezondheid Jhr G. de Graeff ter
standplaats 's Gravenhage om zich in Aug
of September van dit jaar naar Londen-Hamp
ton, Stames, Eastbourbe en Southampton
te begeven ten einde van nabij bekend te wor
den met het Shonestelsel, dat als stelsel
van rioleering daar ter plaatse in toepas
sing wordt gebracht.
_-_ Besluit fiat
Aug 14 29 Rappt KD 10 Aug no 40, alsboven aan Dr C.J.J.
van Hall, Inspecteur van den landbouw in
West Indie, thans te Amsterdam, tot
doen, voor zijn vertrek naar West Indie
van een dienstreis naar Londen en van
een dienstreis naar Brussel, Parijs en Berlijn.
_-_ Besluit fiat
Aug 15 35 Rappt BD 12 Aug no 2020, tot goedkeuring
dat de Secretaris van de Rijkscommissie tot
tot het opmaken en uitgeven van een inventaris
en eene beschrijving van de Nederlandsche Monumen
ten van Geschiedenis en Kunst J. Kalf zich in het belang
van de inrichting der bureaux dier Commisie naar
Duitschland begeeft.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 803.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0856

page title: 0803 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Aug/15 #46
 
Vervolg van bladz 802. 803
1903 Dm & N Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Aug 15 46 Rappt MarD 12 Aug no 46, tot het verleenen van
toestemming dat de Officier-Machinist der
2e kl. H.J.A. Lagaay in Aug 1903 naar Bir
mingham wordt gezonden voor rekening
van de firma W.C. en K. de Wit te Amsterdam
tot het keuren van condensorpijpen ten behoeve
van de magazijnsvoorraad.
_-_ Besluit fiat
Aug 17 29 Rappt BD 13 Aug l. C, alsboven aan de inspec
teurs van den Arbeid in de 1e en de 7e inspec
tie A.J.M. Stoffels en G.S. van Thienen tot
het doen van eene reis naar Aken en omlig
gende plaatsen en naar Verviers en omlig
gende plaatsen.
_-_ Besluit fiat
Aug 20 38 Rappt WD 14 Aug no 5973, tot goedkeuring
dat in het belang van het onderwijs aan
de Rijkstuinbouwwinterschool te
Aalsmeer in dit jaar door den directeur
met de leerlingen een reis zal worden
gedaan naar Gent (Belgie) ter bezichti
ging van de aldaar gevestigde bloem
kweekerijen.
_-_ Besluit fiat
Aug 25 19 Rappt BD 21 Aug no 6452, tot het verleenen
van toestemming aan den Hoofdinspecteur
van de Volksgezondheid voor Noordbrabant,
Gelderland en Limburg, dr P.M.J.M.E.
Woltering te 's Hertogenbosch tot het in
Aug en Sept 1903 doen van de hierbij omschre
ven dienstreizen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 804.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0857

page title: 0804 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Aug/28 #23
 
804 Vervolg van bladz 803.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Aug 28 23 Rappt MarD 25 Aug no 70, tot het verleenen
van toestemming dat de Officier Machinist
der 1e kl. J. Smit in Sept 1903 naar Horde
wordt gezonden tot het keuren van het
materiaal voor de stoomketels van het
Pantserschip "Tromp".
_-_ Besluit fiat
Aug 29 35 Rappt WD 25 Aug no 236 tot goedkeuring dat
ten behoeve van den dienst der Staatsmijnen
in Limburg in 1903 en 1904 reizen zullen
worden gedaan naar Belgie, Duitschland,
Frankrijk en Luxemburg, door den tijde
lijken adspirant-werkmeester bij genoem
de Staatsmijnen A.F. van Santen.
_-_ Besluit fiat
Sept 2 136 Rappt WD 29 Aug no 6435, alsboven dat door
Dr B. Sjollema, Directeur van het Rijksland
bouwproefstation te Groningen en G.J. Bie
leman Boterinspecteur te Utrecht ter deel
neming aan het in Sept 1903 te Brussel te
houden internationaal zuivelcongres, eene
reis worde gedaan naar die plaats.
_-_ Besluit fiat
Sept 2 146 Rappt MarD 29 Aug no 35, tot het verleenen
van toestemming dat de Luitenant t/zee der 1e kl.
P.H.D. Schuttevaer en een Sergeant torpedo
maker in Sept 1903 naar Fiume zullen wor
den gezonden, tot het houden van toezicht
op de vervaardiging en tot het keuren van tor
pedomaterieel en tot regeling van de hen
toetekennen vergoeding voor verblijf in den
vorm van verhoogd zeetraktement en soldij
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 805.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0858

page title: 0805 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Sept/17 #39
 
Vervolg van bladz 804. 805
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Sept 17 39 Rappt WD 15 Sept l. E., tot het verleenen van toe
stemming tot het doen van eene reis naar
Oostenrijk aan den mijningenieur bij het
Dept. van Waterstaat, enz Dr. F. Beyerinck
ter bijwoning van de in Sept 1903 te Weenen
belegde Internationale Bohrtechniker
Versammlung.
_-_ Besluit fiat
Sept 19 24 Rappt BD 17 Sept no 8286, tot goedkeuring, dat
in het belang van het onderwijs aan dePolytech
nische School te Delft door den Hoogleraar
bij die inrichting S.G. Everts, van 24 t/m 26
Sept 1903 eene reis worde gedaan naar Difer
dingen bij Luxemburg.
_-_ Besluit fiat
Octb 2 41 Rappt WD 28 Sept no 7386, tot goedkeuring dat
door Dr H. Remmelts, Rijkskeurmeester
aan den Hoek van Holland, in den loop van
October 1903 in het belang van den landbouw
eene reis worde gedaan naar Londen.
_-_ Besluit fiat
Octb 2 52 Rappt MarD 28 Sept no 54, tot het verleenen
van toestemming, dat de Officier-Machinist
der 1e kl. J. Smit, in Octb 1903 naar Glasgow
en Essen en naar Dusseldorf wordt gezonden
voor rekening van P. Smit Jn te Rotterdam,
tot het keuren van het materiaal respectieve
lijk voor de stoomketels en voor de stalen
machine onderdeelen van het stoomschip
Pharus, bestemd voor de Gouvernements
Marine in Ned. Indie.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 806.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0859

page title: 0806 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Octb/3 #52
 
806 Vervolg van bladz 805
1903 Dm & Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
1903 & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Octb 3 52 Rappt MD 30 Sept no 123, om te bepalen dat de
met rang van Kolonel gepensionneerde Luite
nant Kolonel der Cavalarie F. de Bas,
in Oct 1903 naar Brussel zal worden
gezonden tot het houden eener bespreking
in verband met de verrichten werkzaam
heden op Krijgsgeschiedkundig gebied.
_-_ Besluit fiat
___
Octb 7 32 Rappt MarD 2 Octb no 51, tot het verleenen
van toestemming tot het maken door den In
specteur van den Marine Stoomvaartdienst
A. Jongkees van een of meer reizen heen
en terug naar Engeland met stoomschepen
en van Maatschij Zeeland te Vlissingen in
Octb 1903, tot het instellen van een onderzoek
van het gebruik van Limburgsche steen
kolen door de booten van die Maatschij en
tot regeling van zijne vergoeding voor ver
blijfkosten.
_-_ Besluit fiat
Octb 7 33 Rappt MarD 2 Octb no 48, alsboven dat de
Inspecteur van de Comptabiliteit van het
Materieel bij 's Rijks werven J.F. Graadz
van Roggen in Octb 1903 naar Kiel wordt
gezonden ten einde zich op de hoogte te
stellen van de inrichting der boekhouding
en van de controle op de Duitsche Rijks
Marine werven.
_-_ Besluit fiat
Octb 7 49 Rappt MD 30 Sept no 136, om te bepalen dat zoo
dikwijls als zulks noodig is een Officier der
Genie naar Magdeburg-Buckau kan
worden gezonden tot het keuren van hefkoepels
voor de in aanbouw zijnde forten der Stelling
van Amsterdam.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 807.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0860

page title: 0807 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Octb/9 #55
 
Vervolg van bladz 806. 807
1903 Dm & No
Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien
Octb 9 55 Rappt MD 5 Octb l. D77 Kabt, tot het verleenen
van toestemming dat eene commissie van ar
tillerie officieren naar Essen worde gezonden tot
het voeren van onderhandelingen aldaar in verband
met de voorbereiding der in overweeging zijnde
aanschaffing van snelvuurveldgeschut.
_-_ Besluit fiat
Octb 14 39 Rappt BD 9 Octb no 2522, tot goedkeuring dat
de Hoofddirecteur van 's Rijks Museum, Di
recteur van 's Rijks Museum van Schilderijen
te Amsterdam, Jhr B.W.F. van Riemsdijk,
zich in het belang van dat Museum naar
Berlijn begeve.
_-_ Besluit fiat
Octb 21 51 Rappt MarD 15 Octb no 63, tot het verleenen van
toestemming dat de Officier Machinist der
1e kl. J.F. Fauel in Octb of Novb 1903 naar
Fiume zal worden gezonden, ten einde zich
bij de Torpedofabriek der firma Whitehead & Co.
aldaar, voor te bereiden voor den werkkring
van Officier-machinist, belast met de tech
nische uitvoering der werkzaamheden in
het torpedo-atelier der Marine te Amsterdam
en tot regeling zijner inkomsten.
_-_ Besluit fiat
Octb 26 51 Rappt WD 19 Octb no 7916, tot goedkeuring dat
door den adspirant Rijkslandbouwleeraar
Th. J. Mansholt te 's Gravenhage in het belang
van den landbouw een studiereis wordt
gemaakt naar Engeland en tot regeling
zijner vergoeding voor verblijfkosten.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 808
============================================================
NL HaNa H2 7823 0861

page title: 0808 [L] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Octb/26 #52
 
808 Vervolg van bladz 807.
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Octb 26 52 Rappt WD 19 Octb no 227, tot goedkeuring dat
in 1903 reizen naar Duitschland, Belgie
een Frankrijk zijn of zullen worden gedaan
door den technischen Ambtenaar J. van
Dillewijn en den tijdelijken opzichter W.
A. Knol, beiden werkzaam bij den Staats
mijndienst in Limburg.
_-_ Besluit fiat
Octb 28 44 Rappt KD 22 Octb no 13, tot het verleenen van
toestemming dat de Officier van Gezondheid
der 1e kl. van het leger in Ned-Indie J.D. Ender
le zoo dikwijls als het belang van den dienst
dit vordert, naar Kopenhagen of Stockholm
wordt gezonden, in het belang van de aanne
ming van tijdelijke Officieren van ge
zondheid voor dat leger en tot regeling
zijner vergoeding voor verblijfkosten
_-_ Besluit fiat
Octb 28 53 Rappt BD 23 Octb no 9464, tot goedkeuring
dat in het belang van het onderwijs aan de
Polytechnische School te Delft, door den
leeraar J.A. van der Kloes van 30 Octb t/m
1 Novb of van 6 t/m 8 Novb 1903 eene reis
worde gedaan naar Sprimond bij Luik
_-_ Besluit fiat
Octb 30 30 Rappt BD 26 Octb no 2689, tot goedkeuring dat
de conservator bij 's Rijks Ethnographisch Mu
seum te Leiden, Dr H.H. Juynboll zich in het
belang van dat Museum, naar Duitschland
en Oostenrijk begeeft.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 809.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0862

page title: 0809 [R] Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissin - 1903/Octb/30 #31
 
Vervolg van bladz 808. 809
1903 Dm & No Binnen en Buitenlandsche Zendingen en Commissien.
Octb 30 31 Rappt BD 24 Octb no 2748, tot goedkeuring dat de
Directeur van het Rijks Prentenkabinet te Am
sterdam E.W. Maes zich in het belang van
dat kabinet naar Keulen begeeft of heeft
begeven.
_-_ Besluit fiat
Novb 2 56 Rappt BD 29 Octb no 10957, tot goedkeuring
dat de Minister van Binnenlandsche
Zaken zich in Octb 1903 heeft begeven naar
Schwerin tot het bespreken van zaken zijn
Departement betreffende.
_-_ Besluit fiat
Novb 4 57 Rappt MarD 30 Octb no 43, tot het verleenen
van toestemming dat de Luitenant t/zee der
1e kl. W.J.G. Umbgrove in Novb 1903 naar
Essen wordt gecommitteerd, tot het keuren
van artillerie materieel ten behoeve der Marine.
_-_ Besluit fiat
Novb 14 37 Rappt MD 10 Novb no 95, alsboven dat de
Ingenieur der Artillerie Inrichtingen J. de
Kuyser en de Machinist der Munitiefa
briek G. Advocaat gezamenlijk voor een
maal naar Baden (Zwitserland) worden
gezonden voor het onderzoek van een stoom
turbine dynamo, ten behoeve van de ar
tillerie inrichtingen aan de Hembrug.
_-_ Besluit fiat
Novb 18 28 Rappt WD 12 Novb no 4072, alsboven tot het doen
van eene reis naar Duitschland, Frankrijk, Enge
land en Belgie aan den Directeur van het Te
legraafkantoor te Rotterdam G.C.J. Verkerk
en den Ingenieur der Telegraphie Jhr W.U. de
Brauw, ten einde in die landen kennis te nemen van
wat op het gebied der telegraphie en telephonie wordt verwacht
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 1617.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0863

page title: 0810 [L] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Jan/3 #24
 
810
1903 Dm & No Volksgezondheid en Volkshuisvesting.
Jan 3 24 Rappt BD 31 Decb no 8675, tot verhooging van het
tijdvak van 1 Aug - 31 Decb 1902 der jaarwedde
van Dr J.W. Jenny Weyerman, lid en Secretaris van
W.D.J. Bezemer, tijdelijk Adjunct-Commies
en Mej. D. van den Boon en I.H. van Schaik
beiden tweede klerk bij den Centralen Ge
zondheidsraad en Dr P.M.J.M.E. Wolte
ring, Hoofdinspecteur van de Volksgezond
heid te 's Hertogenbosch, benevens toeken
ning eener jaarlijksche persoonlijke toelage
aan de Inspecteurs van de volksgezondheid
Dr. D.J. Hamburger te Utrecht, M.L.Q.
van Ledden Hulsebosch te 's Gravenhage
en Dr G. Romijn te 's Hertogenbosch.
_-_ Besluit fiat
Feb 12 43 Rappt BD 10 Feb no 466, tot het toekennen
/1 Mei /3179
Mei 5 88 eener belooning aan J.J. van Kregten te
Utrecht, voor het in catalogus brengen
van de boekerij van den Centralen Ge
zondheidsraad, gedurende het tijdvak
van 21 Sept t/m 31 Decb 1902.
1 Jan t/m 30 April 1903
_-_ Besluit fiat
___
Feb 14 18 Rappt BD 12 Feb no 955, ter benoeming tot
[slechte regel] 
Adjunct Commies bij den Centralen Gezond
heidsraad F. Heyne te Amsterdam en
om aan W.D.J Bezemer te Utrecht, tijdelijk
belast met de waarneming van de betrekking
van Adjunct Commies bij den Centralen Ge
zondheidsraad den persoonlijken titel van
Commies te verleenen.
_-_ Besluit fiat
Feb 20 14 Rappt BD 18 Feb no 76, Kabt, om aan Dr E. Wintgens eer
vol ontslag te verleenen als inspecteur van de Volks
gezondheid en hem te benoemen tot medisch ad
viseur bij de arbeidsinspectie.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 811.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0864

page title: 0811 [R] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Feb/28 #53
 
Vervolg van bladz 810 811
1903 Dm & No Volksgezondheid en Volkshuisvesting
Feb 28 53 Rappt BD 26 Feb no 1133, ter benoeming tot tij
delijk technisch-ambtenaar bij den Centralen
Gezondheidsraad C.G. Schoneboom Arts
te Groningen.
_-_ Besluit fiat
Maart 2 17 Rappt BD 27 Feb no 1366, om op verzoek van den
Raad der gemeente Rotterdam het KB van
14 Juli 1902 no 43 /- in te trekken voorzooveel /- bladz 1671
daarbij bepaald is dat de vanwege de gemeen
te Rotterdam ingerichte gezondheidscommissie
voor het toezicht op de volksgezondheid in die
gemeente in de plaats zal treden van eene
volgens de Gezondheidswet in te stellen ge
zondheidscommissie.
_-_ Besluit fiat
Maart 14 41 Rappt BD 12 Maart no 1928, om met wijzi
ging van het K.B. van 30 Juni 1902 no 50 bladz 1670
nader te regelen de vergoeding voor bureau
kosten enz van de hoofdinspecteurs en de Zie 5 April 1907
inspecteurs van de volksgezondheid. no 26 bladz 1528
_-_ Besluit fiat
Maart 23 49 Rappt BD 20 Maart no 114 Kabt, ter benoeming
tot inspecteur van de Volksgezondheid Dr
Th.G. den Houter, arts te Leiden en aan
wijzing van de provincien Zuidholland en
Zeeland als zijn ambtsgebied.
_-_ Besluit fiat
Maart 25 73 Rappt BD 23 Maart no 1833, machtiging op Zie 25 Juni
den Minister van Binnenl. Zaken een vasten 1902 no 51
knecht bij den Centralen Gezondheidsraad bladz 1669
te benoemen, te schorsen en te ontslaan
en tot regeling der bezoldiging van een vasten
knecht bij den Raad.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 812
============================================================
NL HaNa H2 7823 0865

page title: 0812 [L] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Maart/25 #74
 
812 Vervolg van bladz 811
1903 Dm & N Volksgezondheid en Volkshuisvesting
Maart 25 74 Rappt BD 23 Maart no 2219, tot regeling der
bijdrage uit 's Rijks kas uit te keren aan elk
van de gezondheids commissien ingesteld
overeenkomstig het KB van 25 Juni 1902 no 55 bl. 1669
met uitzondering van de commissien te Arn
hem, Nijmegen, Amsterdam en Haarlem
voor de toelage van den Secretaris der Com
missie.
_-_ Besluit fiat
Maart 31 21 Rappt BD 28 Maart no 2350, om aan H. Fris
hart te Utrecht voor verrichte werkzaamheden
als knecht bij den Centralen gezondheidsraad
over het tijdvak van 16 Jan t/m 31 Maart 1903
eene belooning toe te komen.
_-_ Besluit fiat
Juni 12 28 Rappt BD 9 Juni no 3623, om op verzoek van
den Raad der gemeente Nijmegen in te trek
ken het K.B. van 14 Juli 1902 no 43 /- voor /-bladz 1671
zooveel betreft de toepassing van art 29 der
gezondheidswet voor die gemeente.
_-_ Besluit fiat
Juli 4 11 Rappt BD 30 Juni no 4915, om machtiging
om bij den RvSt de overweging aanhangig
te maken van het door E.J. ter Heegde te
Lonneker ingesteld beroep tegen een be
sluit van GedStaten van Overijssel, waarbij
goedkeuring is verleend aan het besluit van
den Raad der gemeente Enschede tot
toepassing van art 27 der Woningwet
_-_ Fiat missive
Aug 18 26 Rappt RvSt 5 Aug no 156, ger. 4 Juli no 11
_-_ BD om c & a
Sept 2 131 Rappt BD 29 Aug no 6431, ger. 18 Aug no 26
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 813.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0866

page title: 0813 [R] Volksgezondheid en Volkshuisvesting - 1903/Juli/20 #89
 
Vervolg van bladz 812 813
1903 Dm & No Volksgezondheid en Volkshuisvesting.
Juli 20 89 Rappt BD 16 Juli no 5513, tot verhooging
over het tijdvak van 1 Aug t/m 31 Decb 1902
van de jaarlijksche som als vergoeding van
bureelkosten toegekend aan de hoofdinspec
teurs van de Volksgezondheid.
_-_ Besluit fiat
Juli 21 71 Rappt BD 17 Juli n 4978, tot het verleenen
eener jaarlijksche persoonlijke toelage
aan de Inspecteurs van de Volksgezond
heid G. Oosterbaan, J.M.A. Zoetmulder
en P.G.J. Joosten, respectievelijk ter stand
plaats Zwolle, Utrecht en 's Hertogenbosch.
_-_ Besluit fiat
Aug 4 40 Rappt BD, JD & FD 16/20/24 Juli no 5262/132/93, om mach
tiging om bij den RvSt de overweging aanhan
gig te maken van eene voordracht met O.B.
tot wijziging van het KB van 28 Juli 1902
(Stbl no 160) /- ter uitvoering der Woningwet /- bladz 1669
_-_ Fiat missive
Sept 10 31 Rappt RvSt 1 Sept no 9, ger. 4 Aug no 40
_-_ BD, JD & FD om c & a
Novb 10 31 Rappt BD, JD & FD 15/29 Octb/5 Novb no 8092/226/96 ger. 10 Sept no 31
_-_ Besluit fiat
Staatsblad no 274 ===
Decb 12 18 _-_ Missive aan RvSt met exempl Stbl en copie rappt
Sept 7 59 Rappt BD 4 Sept no 5815, tot verhooging over het 3e
kwartaal 1903 der vergoeding voor bureaukosten
enz toegekend aan den hoofdinspecteurs van de
volksgezondheid voor Zuidholland en Zeeland.
_-_ Besluit fiat
Sept 7 60 Rappt BD 4 Sept no 6508, tot het toekennen eener belooning
aan J.J. van Kregten te Utrecht, voor het in catalogus brengen
van de boekerij van den Centralen Gezondheidsraad, gedurende
het tijdvak van 1 Mei t/m 31 Juli 1903.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 948
============================================================
NL HaNa H2 7823 0867

page title: 0814 [L] Provinciale begrootingen - 1903/Jan/3 #27
 
814
1903 Dm & Provinciale begrootingen.
1903 & N Provinciale begrootingen.
Jan 3 27 Rappt BD 31 Decb no 9117, tot goedkeuring van
besluiten der Staten van Zuidholland, Noord
Holland, Zeeland, Friesland, Overijssel en
Limburg, tot wijziging van begrootingen
van enkele provinciale en huishoudelijke
inkomsten en uitgaven.
_-_ Besluit fiat
Jan 16 15 Rappt BD 13 Jan no 190, tot het doen van af- en over
schrijving van gelden op en machtiging tot uitbeta
ling van gelden uit onderscheidene provin
ciale begrootingen, dienst 1902 en1903.
_-_ Besluit fiat
Feb 4 45 Rappt BD 2 Feb no 614, alsboven
_-_ Besluit fiat
Feb 27 31 Rappt BD 25 Feb no 1250, alsboven
_-_ Besluit fiat
Maart 10 31 Rappt BD 7 Maart no 1676, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Maart 30 44 Rappt BD 27 Maart no 2167, alsboven
_-_ Besluit fiat
Mei 5 90 Rappt BD 1 Mei no 3274, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Mei 18 31 Rappt BD 14 Mei no 3644, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Juni 19 26 Rappt BD 16 Juni no 4486, alsboven
_-_ Besluit fiat
___
Juli 27 44 Rappt BD 23 Juli no 5219, alsboven.
_-_ Besluit fiat
___
Aug 21 38 Rappt BD 18 Aug no 6175, alsboven.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 815.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0868

page title: 0815 [R] Provinciale begrootingen - 1903/April/21 #51
 
Vervolg van bladz 814 815
1903 Dm & No Provinciale begrootingen.
April 21 51 Rappt BD 17 April no 2685, tot goedkeuring
van een besluit der Staten van Zuidholland
tot wijziging der begrootingen van enkel provin
ciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven
voor 1902 en voor 1903.
_-_ Besluit fiat
Aug 21 39 Rappt BD 18 Aug no 6165, tot goedkeuring
van de besluiten der onderscheidene pro
vincien tot vaststelling van het bedrag
van de enkel provinciale en huishoudelijke
inkomsten en uitgaven over het dienst
jaar 1901.
_-_ Besluit fiat
Sept 1 8 Rappt BD 27 Aug no 6486, tot het doen van af
en overschrijving van gelden op en machtiging
tot uitbetaling van gelden uit onderscheidene
provinciale begrootingen, dienst 1902 en 1903.
_-_ Besluit fiat
Sept 22 28 Rappt BD 19 Sept no 6638, tot goedkeuring van
de door de Staten der onderscheidene provin
cien vastgestelde provianciale begrootingen
van enkel huishoudelijke inkomsten en uit
gaven voor den dienst van 1904.
_-_ Besluit fiat
Sept 30 24 Rappt BD 24 Sept no 7367, tot goedkeuring van
besluiten der Staten van Zuidholland en van
Groningen tot wijziging van de begrootingen van
enkel Provinciale en huishoudelijke inkomsten
en uitgaven, dienst 1903.
_-_ Besluit fiat
Octb 3 42 Rappt BD 29 Sept no 7369, tot het doen van af- en overschrijving
/29 Octb /8179 /26 Novb no 8878
Novb 2 59 van gelden op en machtiging tot uitbetaling van gelden uit
" 30 41 onderscheidene provinciale begrootingen dienst 1902 en 1903.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 949.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0869

page title: 0816 [L] Waterschapsbesturen - 1903/Jan/3 #29
 
816
1903 Dm & No Waterschapsbesturen.
Jan 3 29 Rappt WD 30 Decb no 202, ter benoeming van
leden in waterschapsbesturen.
_-_ Besluit fiat
___
Jan 28 51 Rappt WD 24 Jan no 205, alsboven.
_-_ Besluit fiat
___
Feb 6 45 Rappt WD 3 Feb no 195, om aan Jhr Mr F.H. de
Pesters te Arnhem, op zijn verzoek, eervol
ontslag te verleenen als hoogheemraad van
het hoogheemraadschap van den Lekdijk Be
nedensdams en van den IJsseldam, provincie
Utrecht.
_-_ Besluit fiat
Feb 28 33 Rappt WD 24 Feb no 230 ter benoeming van
44 leden in waterschapsbesturen en machti
ging om afwijzend te beschikken op een
verzoek van J.F. Smoor om benoeming tot
dijkgraaf van het heemraadschap van de
Mark en Dintel.
_-_ Besluit fiat
Maart 17 24 Rappt WD 13 Maart no 188, om aan Mr A.
baron van Dedem te Hasselt, op zijn verzoek
eervol onstlag te verleenen als dijkgraaf
van het waterschap Hasselt en Zwartsluis.
_-_ Besluit fiat
Maart 25 51 Rappt WD 21 Maart no 204, ter benoeming
van leden in waterschapsbesturen en zulks
met ontheffing voor een lid van het vereischte
der gegoedheid.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 817.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0870

page title: 0817 [R] Waterschapsbesturen - 1903/April/1 #17
 
Vervolg van bladz 816 817
1903 Dm & No Waterschapsbesturen.
April 1 17 Rappt WD 28 Maart no 206, om aan G. de Jong te
Alkmaar op zijn verzoek eervol ontslag te ver
leenen als heemraad van het waterschap de
Schermer.
_-_ Besluit fiat
April 17 35 Rappt WD 9 April no 191, ter benoeming van
leden in waterschapsbesturen.
_-_ Besluit fiat
Mei 2 6 Rappt WD 24 April no 204, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Mei 12 19 Rappt WD 7 Mei la. H, om machtiging tot ver
betering eener schrijffout in het KB van
17 April ll no 35 (Zie hierboven)
_-_ Fiat missive het KB aan WD toe
gezonden.
Mei 15 23 Rappt WD 13 Mei Li. S. (aan Dir) ger. 12 Mei no 19
_-_ Notificatie
het verbeterd KB op te leggen in het archief
Mei 12 32 Rappt WD 7 Mei no 192, om H. Vorst te Arn
hem, op zijn verzoek eervol ontslag te ver
leenen als heemraad der onder hetzelfde
bestuur gebrachte waterschappen, het
Gemeeneland van Wijk bij Duurstede
het Wijkerbroek en Lenterveld en Melkweg
alle onder de gemeente Wijk bij Duurstede
_-_ Besluit fiat
Mei 15 36 Rappt WD 11 Mei no 181, om B. Veth Az te Sche
veningen op zijn verzoek eervol ontslag te 
verleenen als hoogheemraad van het hoog
heemraadschap van de Zwijndrechtse
Waard.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 818
============================================================
NL HaNa H2 7823 0871

page title: 0818 [L] Waterschapsbesturen - 1903/Mei/19 #36
 
818 Vervolg van bladz 817.
1903 Dm & No Waterschapsbesturen.
Mei 19 36 Rappt WD 14 Mei n 184 ter benoeming van
leden in waterschapsbesturen
_-_ Besluit fiat
Juni 11 42 Rappt WD 6 Juni no 190, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Juni 11 45 Rappt WD 6 Juni no 197, om aan H.P. de Kat
van Hardinxveld te Dordrecht, op zijn verzoek
eervol ontslag te verleenen als dijkgraaf van
het waterschap Mijnsheerenland van Moer
kerk provincie ZuidHolland.
_-_ Besluit fiat
Juni 15 31 Rappt HD 11 Juni no 201, om aan P. Taze
laar te Colijnsplaat, op zijn verzoek eer
vol ontslag te verleenen als dijkgraaf
van den Oud-Noord Beveland polder
_-_ Besluit fiat
Juni 17 28 Rappt WD 13 Juni la. E, om aan M.C. Trouw
te Nieuwenhoorn, op zijn verzoek eervol ont
slag te verleenen als dijkgraaf van het
hoogheemraadschap van Voorne.
_-_ Besluit fiat
Juni 29 60 Rappt WD 22 Juni no 207, ter benoeming van
leden in waterschapsbesturen.
_-_ Besluit fiat
Juli 1 46 Rappt WD 27 Juni la. W, om aan A. Brug
geman te Baarland, op zijn verzoek
eervol onstlag te verleenen als dijkgraaf
van het waterschap Baarland. (Zeeland)
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 819.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0872

page title: 0819 [R] Waterschapsbesturen - 1903/Juli/18 #17
 
Vervolg van bladz 818 819
Dm
1903 & No Waterschapsbesturen.
Juli 18 17 Rappt WD 11 Juli no 205, ter benoeming van
leden in waterschapsbesturen.
_-_ Besluit fiat
Aug 3 67 Rappt WD 1 Aug l. R, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Sept 10 41 Rappt WD 4 Sept no 162, alsboven.
_-_ Besluit fiat
Sept 30 30 Rappt WD 24 Sept no 219, om aan A. van der
Poest Clement te Baarn, op zijn verzoek eervol
ontslag te verleenen als lid van het bestuur
van het waterschap de Haven en Sassen van
Zevenbergen
_-_ Besluit fiat
Octb 7 22 Rappt WD 1 Octb no 191, om aan A. Melsen te
Woensdrecht, op zijn verzoek, eervol ontslag te
verleenen als gezworene van het waterschap
de Caterspolder gemeen met van den Eijn
denpolder.
_-_ Besluit fiat
Octb 22 3 Rappt WD 16 Octb la. O, om machtiging tot me
dedeeling aan B.J. Doens en A. Dellaert, beiden
te IJzendijke, naar aanleiding van hun verzoek
om eervol ontslag als dijkgraaf en als plaats
vervangend dijkgraaf van den Herdijkten
Zwartepolder onder Cadzand, dat ontslag
niet noodig voorkomt, daar zij onderschei
delijk op 23 dezer en 10 Novb as. aftreden,
en zij alsdan van zelve van de waarneming
hunner functien zullen zijn ontheven.
_-_ Fiat missive
___
Vervolg op bladz 820
============================================================
NL HaNa H2 7823 0873

page title: 0820 [L] Waterschapsbesturen - 1903/Octb/19 #45
 
820 Vervolg van bladz 819.
1903 Dm & No Waterschapsbesturen.
Octb 19 45 Rappt WD 12 Octb no 191, ter benoeming van
/20 /32 leden in waterschapsbesturen enkelen met ont
heffing van het bepaalde omtrent de gegoedheid
de machtiging tot het buiten beschikking laten
van een adres van M. de Regt Jz te Colijnsplaat
_-_ Besluit en machtiging fiat
___
Octb 26 78 Rappt WD 17 Octb l. S, om aan Mr D. van
Laar te Zwolle, op zijn verzoek eervol ont
slag te verleenen als heemraad van het
Waterschap Salland.
_-_ Besluit fiat
Octb 30 43 Rappt WD 24 Octb l. A.A, om aan Mr C.J. Sie
kesz te Lochem op zijn verzoek eervol ont
slag te verleenen als watergraaf van het
waterschap van de Berkel.
_-_ Besluit fiat
Novb 2 63 Rappt WD 26 Octb no 190, ter benoeming van
A.A.C. van der Myle en M. Noordtzij, beiden
te Kampen, tot gecommitteerden uit het
Gemeentebestuur van Kampen in het bestuur
tot beheer der bedijking langs Dronthen.
_-_ Besluit fiat
___
Novb 12 31 Rappt WD 7 Novb no 172, ter benoeming van
leden in waterschapsbesturen.
_-_ Besluit fiat
Novb 24 16 Rappt WD 18 Novb no 181, om machtiging om afwijzend
te beschikken op een adres van J.W. del Campo gend Camp
te Anna Jacobapolder houdende bezwaar tegen de aanbe
veling voor benoeming van een dijkgraaf van den Willem
polder.
_-_ Fiat missive
Novb 24 43 Rappt WD 19 Novb no 197, om aan A.F. van Aart te Zeven
bergen op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen als voor
zitter van het Waterschap de Haven en Sassen van Zevenbergen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 1621.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0874

page title: 0821 [R] Spoorwegen - 1903/Jan/3 #30
 
821
1903 Dm & No Spoorwegen
Jan 3 30 Rappt WD 30 Decb l.E ger. 18 Decb 1902 no 15 tot bladz 117
tijdelijke voorziening ter verzekering van de
behoorlijke uitoefening der spoorwegdiensten.
_-_ Besluit fiat
Staatsblad no 1 ===
Feb 2 56 _-_ Missive aan RvSt met exempl Stbl en copie rappt
___
Jan 6 20 Rappt WD 31 Decb la. I.I., om machtiging
om aan F. Anderheggen Jr en L.J. Neu
meyer Jr. te Amsterdam concessie te ver
leenen voor den aanleg en de exploitatie
van een Spoorweg van Amsterdam naar
Haarlem, op de hierbij overgelegde voor
waarden.
_-_ Fiat missive
Zie 20 Sept 1904 no 15 bladz 1358
Jan 2 65 Rappt RvSt 30 Decb no 12, ger. 9 Decb 1902 no 38 bladz 1116
advies op de voordracht met O.B. om den spoorweg
van den Helder naar Huisduinen gelijk te
stellen met de spoorwegen, waarop geen
ander vervoer dan personen vervoer binnen
eene gemeente plaats heeft
_-_ WD om c & a
jan 14 13 Rappt WD 10 Jan no 200, ger. 2 Jan no 65
_-_ Besluit fiat
Staatsblad no 33
===
Feb 17 13 _-_ Missive aan RvSt met exempl Stbl en copie rappt
___
Jan 14 14 Rappt WD 10 Jan no 186, om aan B&W van
Amsterdam vergunning te verleenen tot
vergrooting van het zittingslokaal van den ge
meentelijken geneeskundigen dienst gelegen
binnen der verboden afstand van den spoorweg aldaar
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 822.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0875

page title: 0822 [L] Spoorwegen - 1903/Jan/23 #15
 
822 Vervolg van bladz 821.
1903 Dm & No Spoorwegen.
Jan 23 15 Rappt WD 19 Jan no 265, tot het verleenen van
vergunning aan W.F. Buschman te Hilver
sum tot het bouwen van een woon- en winkel
huis binnen den verboden afstand van den
spoorweg aldaar.
_-_ Besluit fiat
Jan 27 35 Rappt WD 21 Jan no 211 tot het verleenen van
toelagen aan de militairen beneden den rang
van officier, aangewezen tot het opruimen
van de pijlers van de oude spoorwegbrug
over den IJssel te Westervoort of tot het
vervoeren van de daarvoor benoodigde
transporten dynamiet.
_-_ Besluit fiat
Jan 27 36 Rappt WD 21 Jan no 206, tot vaststelling
van het aan den Secretaris van de Raad
van Toezicht op de Spoorwegdiensten
voor 1903 toe te kennen abonnement ter
voorziening in de kosten van het schoon
houden van de lokalen bij dien Raad in
gebruik en andere uitgaven.
_-_ Besluit fiat
___
Jan 28 50 Rappt WD 26 Jan la. IJ, ter benoeming tot
Adjunct-ingenieur bij den Raad van Toe
zicht op de Spoorwegdiensten den werk
tuigkundig-ingenieur H.G. Teuwisse.
_-_ Besluit fiat
___
Feb 6 47 Rappt WD 2 Feb no 233, tot het verleenen van
vergunning aan M.J.F. Bolderdijk te Haar
lem tot het behouden van een gebouwde
broeikas binnen den verboden afstand
van den spoorweg aldaar.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 823
============================================================
NL HaNa H2 7823 0876

page title: 0823 [R] Spoorwegen - 1903/Jan/30 #29
 
Vervolg van bladz 822 823
1903 Dm & No Spoorwegen.
Jan 30 29 Rappt WD 27 Jan no 233, ger. 25 Octb 1902 no 29 bladz 1113
Jan 30 29 Rappt WD 27 Jan no 233, ger. 25 Octb 1902 no 29 bladz 1113
Wetsontwerp houdende toekenning van een
renteloos voorschot uit 's Rijks Schatkist ten
behoeve van den aanleg en het in exploitatie
brengen van een spoorweg van Middelburg
naar Domburg met een zijtak van Koude
kerke naar Vlissingen.
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
" " 30 _-_ Missive kennisgeving aan WD
" " 31 _-_ Missive alsvoren aan RvSt
April 27 71 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet
_-_ Fiat executie
Staatsblad no 114. ===
Jan 2 64 Rappt RvSt 30 Decb no 9, ger. 21 Novb 1902 n 25 bladz 1115
advies op de voordracht met O.B. tot wijziging
van het algeemen reglement voor het vervoer
op de spoorwegen
_-_ WD om c & a
Juli 8 39 Rappt WD 3 Juli no 187, ger. 2 Jan no 64
_-_ Besluit fiat
Staatsblad nr 195
===
Feb 21 65 Rappt WD 18 Feb no 212, om machtiging om aan
de Nederlandsche Tramweg Maatschij te
Utrecht (Kantoor Heerenveen) concessie te ver
leenen voor een spoorweg, waarop geen ver
voer plaats zal hebben dan met eene snelheid
van ten hoogste 20 k.M. per uur, van Frane
ker naar Arum, onder hierbij genoemde voor
waarden.
_-_ Fiat missive
Vervolg op bladz 824.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0877

page title: 0824 [L] Spoorwegen - 1903/Feb/24 #6
 
824 Vervolg van bladz 823.
1903 Dm & No Spoorwegen.
Feb 24 6 Rappt WD 23 Feb no 23 Kabt (geheim) om machti
ging om bij den RvSt de overweging aanhan
gig te maken van een wetsontwerp, houdende
bepalingen betreffende een onderzoek ten
aanzien van de rechtsverhoudingen en
de voorwaarden, waaronder het personeel
bij het spoorwegbedrijf in dienst is.
_-_ Fiat missive
Feb 25 3 Rappt RvSt 24 Feb geh la. C2, ger. 24 Feb no 6 Zie Noten
_-_ WD om c & a
Feb 25 46 Rappt WD 25 Feb no 23, Kabt geheim ger. 25 Feb no 3
_-_ Boodschap aan de Tweede Kamer der StGenl
" " 47 _-_ Missive kennisgeving aan WD Zie 25 Feb 1903
" " 48 _-_ Missive alsvoren aan RvSt met copie rappt n 44 bladz
April 11 64 Adres 1e Kamer der StGenl met de aangenomen wet 713.
_-_ Fiat executie Zie 18 Jan 1904
Staatsblad no 103 no 25 bladz 1345
Feb 24 21 Rappt WD 17 Feb no 214, tot het verleenen
[slechte regel]
van vergunning aan J. Boersma te
Warssum tot het graven van een sloot
binnen den verboden afstand van den
spoorweg aldaar.
_-_ Besluit fiat
Maart 11 21 Rappt WD 7 Maart no 214, alsboven aan W. Wyl
genbosch en P. Boersma te Leeuwarden
tot het maken van een aanbouw aan een
hun toebehoorend perceel binnen alsboven.
_-_ Besluit fiat
Maart 13 24 Rappt WD 10 Maart no 255, tot het verleenen
eener toelage over 1903 aan ieder der hierbij
genoemde gewezen ambtenaren bij den aan
leg van Staatsspoorwegen.
_-_ Besluit fiat
___
Vervolg op bladz 825.
============================================================
NL HaNa H2 7823 0878

page title: 0825 [R] Spoorwegen - 1903/Maart/18 #12
 
Vervolg van bladz 824. 825
Dm
1903 & No Spoorwegen.
Maart 18 12 Rappt MD 14 Maart la Z20 Kabt, om een eervol
ontslag te verleenen uit de betrekking van etap
pe commandant aan G.H. Heerma, gepen
sionneerd Kapitein der Infanterie en ter be
noeming tot etappe-commandant te Dieren
den gepensionneerden Kapitein der Infanterie
J.L.M. van der Vinne.
_-_ Besluit fiat
Maart 21 15 Rappt WD 18 Maart no 214, tot het verleenen
van vergunning aan de Naaml Vennsp Maat
schappij Oosterpark te Amsterdam, tot het be
bouwen van terreinen gelegen binnen den
verboden afstand van den spoorweg aldaar
_-_ Besluit fiat
Maart 23 10 Rappt WD 20 Maart no 23 Kabt, om machti
ging om bij den RvSt de overweging aan
hangig te maken van eene voordracht met
O.B. tot nadere aanvulling van het
Algemeen Reglement voor den dienst
op de Spoorwegen. (Stbl n 183 van 1875) bladz 944)
_-_ Fiat missive
Maart 28 10 Rappt RvSt 27 Maart no 1,