Monk search engine for handwritten words - NMP collection -

KNMP/NMP - Pulkakova kronika, 1-428
book NMP___V_B_24_EX(1151).


L. Schomaker, ALICE Institute, University of Groningen/ Tomas Klimek, National Library of the Czech Republic, Monasterium (Last update of these static tables: Sat Oct 3 21:53:14 CEST 2015)


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   @   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z  

A

Aby
Aczkoli
Ale

B

Boyte
Bramburska
Bratr
Brusky
Byl

C

CCzechuow
Campi
Chczy
Chudobie
Czeske
Czeskee
Czeskeho
Czeskem
Czesky
Cziesse
Czijesare
Cztwrteho

D

Dieda
Diedinach
Dieweczky
Diewicze
Diewkam
Dluhoyowa
Dobrze

G

Gedna
Gednoho
Genz
Ginij

H

Hrad

J

Jiljij

K

Karla
Kdyz
Klassteruow
Knijzete
Knijzie
Kolyn
Kronyk
Kterazto
Kteryzto

L

Latinskeho
Lech
Libicz
Libiczy
Libusse
Libussi
Libussino
Luzarzska

M

Missnie
Mistra
Morawa
Muzie

N

Neb
Nebo

O

Odpowiediel
Oliw
Oliwie
Orali
Orzechowy
Orzechy

P

Pak
Poslowe
Poymiete
Praga
Prah
Praha
Prawim
Protoz
Przemysl
Przemysla
Przemyslowi

R

Rimskeho
Rus

S

Sedmeho
Sestra
Sestry
Skolnijho
Slawnykow
Slowanskem
Slowansku
Slowanskym
Sskarpali
Sskarpaly
Stadne
Swateho
Swatosti
Swatych
Syna
Syr

T

TTehdy
TTo
TToho
TTree
TTu
TTyto
Tato
Tehdy
Tradeni
Ttakz
Ttaynie
Ttehdy
Tten
Ttetky
Ttiech
Ttoho

W

Waczlaw
Woytiech
Woytiecha
Wratiwsse

a

aby
ale
ani
aposstoluow

b

bieda
bielina
biezij
bijly
bijlym
biskup
biskupowa
blijzko
blyzko
bodl
boyowani
boyowne
bozij
brali
brani
braniti
bratruow
brzo
bud
bude
budem
budete
budu
buduczych
bych
byl
byla
byli
bylo
bysste
byti
bywagij

c

casy
chczme
chleb
chowagij
chowano
chtieczy
chtienij
chtiti
chudoby
czas
czasem
czastokrat
czasu
czestie
cziasijch
cziasu
cziele
czierne
czierw
cziest
czinil
czinili
czlowieka
czlowieku
czo
czoby
cztnost

d

dala
dan
darzijch
dawam
deel
den
diedina
diege
dielali
dielam
dieli
dievkami
diewecziek
diewek
diewicz
diewkam
diewkami
diewku
diewky
dijlem
dijwka
diwek
diwili
diwnie
diwy
dluhem
dluhost
dluhu
dne
dnessnij
dobrze
dokonale
dominari
dosahne
dossli
dotyka
druha
druhy
drzewo
duchownij
dwe
dwie
dwijma
dwoge
dwu

g

geden
gedna
gedne
gedno
gednoho
gednu
gegij
geho
gehoz
gehozto
gel
geli
gemu
gemuz
gemuzto
genz
gessto
gest
gey
gezdili
gich
gichzto
gie
gij
gijsti
gijtzo
gim
gimizto
gimzto
gina
gine
ginee
ginorozenych
ginych
ginym
ginymi
gista
gistaa
gistee
gistem
gistij
gisty
gistym
gmena
gmenem
gmeno
gmenowanym
gmenuge
gsucze
gsy

h

hlawu
hlawy
hledany
hluboky
hned
hodny
honuow
hora
horach
hory
hrabie
hrad
hradie
hradu
hynet

i

iak
iako
iakoz
iakozto
iakz
ialy
iazykem
iazyku

j

jest
jesto
jmenem
jsu

k

kagicze
kassubie
kazala
kazde
kdez
kdy
kdyz
kdyzby
kemnie
kniekomu
knijziat
knijziczy
knijzie
knijzieczy
knijziery
knijzietstwi
knijzietstwij
knize
knizie
knizietech
konie
koniem
konijch
krale
kralich
kralowe
krwe
krzestanie
ktee
kterehoz
kterehozto
kteremuzkoli
kterezto
kteryz
kteryzby
kteryzto
kterzijzto
ktezezto
ktomu
kuon
kuzla
kwetl
kwijsti

l

labe
labi
lakomstvij
leset
leta
letho
lezi
libi
libij
libusse
libussi
libussiniy
lid
lidee
lidij
lidske
lidu
low
lowe
lstiwu
lyk

m

magiczy
marye
materzij
matky
mee
meho
meryany
mezy
miel
mieli
miesto
miestu
mijm
mijsta
mijsto
mijstu
mijti
mladee
mlczieti
mluwila
mluwili
mluwiss
mluwte
mne
mnie
mnoha
mnohe
mnohee
mnohem
mnoho
mnohych
mnozstwi
mocznie
moczniegssij
moczy
mogi
mohli
mohlo
mohu
morze
morzskych
mstiti
muczedlnik
muczedlnikouw
mudrosti
mudrze
muog
muoy
muoz
muzi
muzie
muziem
muzij
muzske
muzsky
muzskych
muzskym
muzuom
muzuow
mysl

n

naboznie
nadewssecz
nadiegit
nakazienim
nalezen
nalezli
naleznete
nam
namiestkowe
nan
naplnil
naplnili
naplnim
naplniti
napoge
napogem
nasledowati
nasse
nassemu
nawsstiewugicze
naylepe
nazaytrzi
naznameni
nazwan
nazwana
nazywa
neb
nebe
nebeskeho
nebo
nebranijte
nebudete
nebywa
nechali
negsu
neho
nehody
nemoczy
nenadrzeli
nenawisti
neprzegicze
nepychal
nepychali
nesl
nesmieli
nesti
nez
nezprawowala
nich
niekoho
niekterzij
niemz
niemzto
nij
nijm
nijzto
nikdy
nim
nimi
nizky
nocznijho
nynij

o

obecznie
obecznij
obietech
oblehli
obwykali
obyczieyom
odieni
odienij
odplatu
odpowi
odpowiediela
odpowiedieli
odyali
ohawenstwi
ohradili
okruhle
okusseni
ona
oniech
opiet
oral
orati
osobili
ostalo
osten
otazali
otazan
otecz
otom
otrapili
owocze

p

paani
pachali
pak
pamiet
pana
pani
panij
panowanij
panowati
panuow
pany
petrzin
pigijcz
pil
pilnie
pitij
plani
plecze
plne
plod
plodili
pluha
pochowan
pochowana
pod
podklaniegij
podle
podnes
pogediz
pogedl
pohyne
pokoleni
pokolenij
pokolenijm
pokoznij
pole
poledne
polem
poli
polich
polozil
polskee
polsko
pomahati
ponizeni
ponizi
popadlo
posadil
posazen
posazeni
poslawsse
poslowe
posly
possel
possli
potok
potoku
potom
potupen
potupiwssi
powiediela
powolala
powolan
powysseni
powyssenij
powyssijt
pozdwihla
prah
prahu
prawa
prawdu
prawie
prawijch
prawila
prawowali
prazskeho
pro
procz
proniezto
propustili
prorok
prorokowala
prorokynie
prosyli
proti
protiwenstwim
protiwiti
proto
protoz
prwe
prwnij
prwnijm
przatelich
przatelsky
prze
przebiehli
przebywagij
przebywal
przebywatele
przebywati
przed
przelozena
przemysl
przemysla
przemysslegicz
przes
przevkrutnym
przezdiegte
przezdieli
przibijka
przibytku
przichody
przidtez
przigedete
przigel
przigijti
przigimagijcze
przikazanij
prziprawenu
prziprawili
przirozeneho
przissel
przissli
puogczili
puogde
puolnoczni
pustiwsse
pysse
pyssnij

r

raddu
radliczy
ratolesti
ratolestij
rodiczuow
rostla
rowen
rowinami
rowiny
rozbohaczowati
rozdijlem
rozkazani
rozlitili
rozplozenij
rozpomenuli
rozprawieli
rozssirzila
rozumim
rozwazal
rozwiez
rucho
rychlosti
rzecz
rzeczeneho
rzeczi
rzekl
rziekagij
rzijkagi
rzitili
rzka
rzkucze
rzkuczy

s

sama
schowano
sebe
sebu
sem
shromazdieno
shromazdili
ska
sklaniegij
skroti
skrze
skutkom
slawa
slawne
slawnie
slawy
slowa
slowanowe
slowe
slowem
slowu
slowutnost
slowy
slycnu
slycznu
smiele
smrti
sniezne
sobie
soe
spali
spani
sprawedliwie
sprostnij
ssirokost
stal
stali
stalo
stane
stare
starosty
stati
stawenij
ste
stolicze
stoliczy
stolirzy
stolu
stran
strany
sudem
suditi
svym
swary
swe
swee
sweho
swem
swieta
swietie
swietske
swobody
swolal
swu
swym
swymi
sylniegi

t

tagemstwi
tagenstwij
tak
take
takowych
takto
takz
tam
tato
tazati
tbawsse
tee
teet
temierz
ten
tesse
thczeme
thowarystwem
tie
tiech
tiekaw
tiel
tiemto
tijm
tobie
toho
tom
tomto
tomu
tot
totiz
toto
trzeti
trzetij
trzi
tuto

v

vcziniene
vczinil
vczinila
vczinili
vdielala
vdielanu
vhledawssi
vkazugij
vkrutnie
vmiela
vmienij
vmienijm
vmijm
vmrzela
vmuczenij
vrozeneho
vslyssal
vslyssiela
vtiessenij
vtoczisstie
vusko
vzdu
vzraly
vzrzeli

w

waczlaw
wam
wami
wanskem
was
wassi
wassie
weliczy
welike
welikee
welikost
weliku
weliky
welikyimi
wellmi
welmi
wespolek
wessken
wezmiete
widiel
widieli
widieni
widienij
widijno
widini
wiecy
wieczech
wiecznie
wieczy
wiernij
wiesstij
wietssij
wietzy
wiez
wieznie
wijm
winika
winneho
wlasta
wlasti
wlastij
wlozte
wnczeslaus
wnich
wnij
wnuk
wodie
wolal
wolali
wolati
wolowe
woly
worze
woytiecha
wrahy
wrchu
wsediz
wsedl
wsobie
wssak
wssech
wssecky
wsseczka
wsseczko
wsseczky
wssed
wsseho
wssem
wssij
wstrczil
wsy
wsylne
wuole
wupole
wyda
wydawa
wygde
wygdu
wygedsse
wykla
wyklada
wypustiw
wyslyssiela
wysost
wyssehrad
wyssehradie
wyssehradsky
wyssehradu
wzal
wzdalenij
wzdielali
wzdielani
wzdiewagij
wzdy
wzewsse

y

yako
yakoz
yakozto
yal
yali
yat

z

zabiehli
zadali
zadost
zagiste
zalozijte
zasluzienij
zastupowee
zbili
zbiwsse
zbozij
zbuditi
zchrzebtyla
zdwihugiczy
zeleznem
zeme
zemi
zemie
zetle
zetleti
zgeho
zgewiw
zhyne
zhynuti
zie
ziena
zienam
zienami
zienu
zieny
ziwa
ziwi
ziwota
zlate
zlee
znamenal
znamenali
znamenati
znamenawsse
znamenij
zpowiedlniku
zprachniwieti
zprawnie
zprawowal
zprawowala
zprawowali
zprawu
zprawuge
zrawugij
zwiediewssi
zwolili
zytra


Monk_Contents - Sat Oct 3 21:53:20 CEST 2015