Monk search engine for handwritten words - GV collection -

Gemeenteverslagen Groninger Archieven, (voorbeeld Appingedam 1855)
book 8149(1855).


L. Schomaker, ALICE Institute, University of Groningen/ H. Romijn Groninger Archieven (Last update of these static tables: Mon Apr 8 04:49:25 CEST 2019)


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   @   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z  

@

@AANHALINGSTEKEN
@Aflossing
@Algemeene
@Ambachts
@Archieven
@Armenwezen
@Begraafplaats
@Begraafplaatsen
@Bestuur
@Bevolking
@Boom
@Brand
@Brandweer
@Broodzetting
@Fabrijknijverheid
@Geldmiddelen
@Gemeente
@Gewigten
@Gewone
@Havens
@Hoofd
@Hoofdstuk
@Houtteeld
@Jagt
@Landbouw
@Maatschappijen
@Medische
@Middelen
@NUMERO
@Nationale
@Nijverheid
@Onderwijs
@Opcenten
@Personeel
@Plaatselijk
@Plaatselijke
@Politie
@Publieke
@Rivieren
@SECUNDO
@Scholen
@Schutterij
@Straten
@TILDE
@Tentoonstellingen
@Uitgaven
@Verveening
@Visscherij
@Wetenschappen
@betrekkelijk
@binnenwateren
@buitengaats
@en
@houderen
@tbeer

A

Aalvangst
Aandeel
Academie
Administratie
Administratien
Afd
Afgescheidene
Afschrift
Alberts
Algemeen
Ambachten
Ameublement
Appingedam
April
Archief
Armenwezen
Armoe
Armoede
Armwede
Arrondissements
Art
Augustus

B

Bank
Bebingh
Bedienden
Begroot
Begrooting
Belasting
Berend
Bergplaats
Besluit
Besturen
Bestuur
Bestuurs
Bieren
Bij
Bijenteelt
Blad
Boele
Boer
Bonthuis
Boter
Bouw
Brandspuit
Broek
Broodheer
Broodvrouw
Broodzetting
Buitenland
Burgemeester
Burgerlijke

C

Calanges
Christelijk
Cleveringa
Collecte
Commissie
Communiteit
Contingent
Couranten
Cremer
Crone

D

December
Delf
Departement
Deze
Dezelve
Diakenie
Diakenien
Drukloonen

E

Eedstaving
Een
Eene
Eenige
Eeredienst
Eereprijzen
Eigendoms
Enkele
Evert

F

Februarij
Financien
Fokkens

G

Garentwijnderijen
Gasthuis
Geboorte
Geboorten
Gebouw
Gebouwde
Gebouwen
Gedeputeer
Gedeputeerd
Gedeputeerde
Geene
Gemaal
Gemeen
Gemeenschap
Gemeente
Gemeenten
Geneeskundig
Geneeskunst
Generaal
Gereformeerden
Geregts
Geslacht
Getal
Gevangenen
Gevangenis
Gewesten
Giften
Godsdienst
Godsdienstige
Groeve
Grof
Groningen
Gubernator

H

Haarlem
Hagelslag
Handeling
Hannover
Harsum
Haver
Heer
Heeren
Heilig
Henricus
Herfts
Hervormde
Het
Hier
Honden
Hoofd
Hoofdelijk
Hoofdplaats
Hoofdstuk
Hout
Houtzaagmolens
Houwing
Huwelijk
Huwelijken

I

IJker
Idem
Ingehoudene
Ingezetenen
Inkomende
Inresolutien
Israeliten
Israelitisch

J

Jaar
Jaarwedde
Jacobus
Jagt
Jagtvelden
Janna
Jansonius
January
Jare
Johannes

K

Kaas
Kadaster
Kamer
Kanalen
Kanton
Katholieke
Kerkelijke
Kies
Kieswet
Kiezers
Kinderen
Kleeding
Kleine
Knechten
Knijpenga
Knollen
Koninklijke
Koolzaad
Koop
Korporaals
Korten
Kosten
Kunnen
Kunst

L

Land
Lantaarnen
Leden
Leening
Leeraren
Legaten
Lijst
Loteling

M

Maart
Maatschappij
Man
Markt
Marsum
Mulder

N

Naar
Nachtwachts
Nationale
Natura
Niedaar
Nienhuis
Nijverheid
Noorwegen
Notulen
November

O

October
Oliemolens
Omslag
Omtrent
Onder
Onderhoud
Onderstand
Ongeveer
Onkosten
Ontvanger
Ook
Oostzee
Openbare
Opwierde
Organisatie
Oude
Ouden
Over
Overlijden
Overzeesche

P

Paardeboonen
Personen
Pieter
Plaats
Plaatselijke
Politie
Pro
Provinciaal
Provinciale
Publieke

Q

Quintinus

R

Raad
Raadhuis
Recognitie
Recognitien
Rector
Regenten
Register
Registers
Reglement
Regnerus
Resolutie
Resolutien
Rooms
Roomsch
Ruinen

S

Salaris
Schaal
Schap
Schiedam
School
Schoolgelden
Schutterij
Schuurman
Secretarie
September
Slechts
Staat
Staats
Staatsblad
Stand
Staten
Steen
Sterfte
Stoom
Stoomwerktuigen
Subsidie

T

Tap
Tjaarda
Tjamsweer
Toelage
Totaal
Tweede

U

Uitgaven
Uitvoerig

V

Vaccinatie
Van
Veemarkt
Veiligheid
Veldwachter
Veldwachters
Veranderingen
Vergadering
Vergunning
Verkiezingen
Verlichting
Verlofgangers
Vermeerdering
Vermindering
Vermits
Vermoedelijk
Verordening
Verplegings
Verslag
Vincent
Visch
Vischwant
Visscher
Visscherij
Vleeschhouwer
Voerlieden
Voor
Voorts
Vrouwelijk

W

Wachthuis
Wachthuizen
Water
Watermolen
Waterwild
Weldadigheid
Wet
Wethouderen
Wethouders
Wierde
Wiersum
Wijkmeester
Wordt

X

XVI

Z

Zamen
Zeemagt
Zijlvest
Zoowel
Zuiger

a

aal
aan
aanbouw
aandeel
aangehaald
aangehouden
aangewezen
aanhoudende
aanleiding
aanmerkelijk
aanmerking
aanwezig
aanwijzend
aanzien
aarde
accijns
acht
afdeeling
afgebrand
afgegeven
afgekondigd
afgeloopene
afgelopene
afgescheidenen
afvaren
afwatering
afwerpt
afwisseling
afzet
afzonderlijke
algemeen
algemeene
alhier
alinea
alle
alleen
allen
alles
als
althans
alzoo
ander
andere
anders
arm

b

bak
bakker
baten
bedeel
bedeeld
bedeeling
bedoeld
bedraagd
bedraagt
bedrag
bedrage
bedragen
beginnende
begraaf
begraafplaats
begrafenis
begrafenissen
begraven
begrepen
begrooting
behalve
behoef
behoefte
behoeften
behoeve
behoor
behooren
behoorende
behoorlijk
behoorlijken
behoort
bekend
bekwame
belang
belanghebbenden
belangrijk
belasting
beleening
beneden
benoemd
benoodigd
bepaalde
bepalen
beperken
beplant
bereids
bescheiden
beschouwd
beslissing
beslissingen
beslist
best
bestaan
bestaand
bestaande
bestaat
betaal
betaald
betekenis
beteringen
betrekking
bevat
bevinden
bevolken
bevolking
bevonden
bewaring
bewaringen
bewijs
bezitten
bezocht
bezwaar
bezwaren
bij
bijgehouden
bijhouden
bijwelke
bijzonder
bijzondere
billet
binnen
binnenlandschen
binnenvaart
bladen
bladwijzer
blijft
bloemen
blus
boek
boeken
boekweit
boekweitmolens
bokken
boomgaarden
borden
botervaten
bouw
bouwen
boven
brand
brands
brandspuiten
breedere
brengen
brief
brood
broodzetting
bruggen
buiten
buitenlands
bunder
bunsings
bureau
buurt

c

centen

d

daags
daar
daaraan
daarbij
daargesteld
daarin
daarop
daartoe
daarvan
dadelijk
daden
dag
dam
dan
danwel
dat
deel
deelen
den
denken
der
derhoud
deze
dezelfde
dezelve
dezer
die
dienende
diens
dienst
dienstbaren
dient
dier
dieren
district
dit
doch
doen
doende
dooden
doopboek
door
doorbedeeld
doorgaande
dorp
dorpen
dranken
dreven
drie
drooge
druk
dubbelen
duikers
duiven
duiventillen
durende
dus
duur

e

echter
een
eene
eenen
eenig
eenige
eenmaal
eerst
eersten
eigen
eigendom
eigenlijk
eischten
elke
enZ
enkele
enz
erf
evenmin

f

fabrijken
februarij
felle

g

ganzendriften
gebleken
gebleven
gebouw
gebouwd
gebouwde
gebragt
gebrouwde
gebruik
gebruikt
gebungelde
gedaan
gedierte
gedrag
gedragen
gedreven
geeft
geen
geene
geestelijken
gegeven
geheel
geheele
gehoord
gehouden
gehoudene
geklaagd
gekomen
gekomene
gekost
gelegenheid
geleijd
gelijk
gemaakt
gemeente
gemeenten
gen
genaamd
geneesmiddelen
genieten
genomen
gens
geplaatst
gereed
gescheiden
geschiedt
geschreven
geslacht
gesteld
gestrektheid
getal
gevallen
gevangen
geven
gevonden
gevorderde
geweest
geweren
gewerkt
gewoon
gezamenlijke
gezetenen
gezocht
gezonden
gezondheidstoestand
goed
goede
goeden
goederen
granen
grave
grond
gunstig

h

halve
handel
handen
hangt
hazen
heb
hebben
hebbende
heeft
herijkt
het
hetwelk
hetzelve
hierom
hiervoren
hoedanig
hoenders
hoeveel
hoewel
hond
honden
hoofde
hoogst
hoorende
hot
houd
houden
houderen
houtzaagmolens
hunne

i

idem
identiteit
ieder
ingekomen
ingekomene
ingeleverd
ingevolge
ingevuld
ingezetenen
ingezonden
inhoudend
inkomende
instelling
invoer
invullings

j

jaar
jaargetijden
jaarlijksche
jagt
jare
jaren
jon
juist

k

kaarten
kan
kanaal
kanalen
kanonnetjes
kantoor
keisteenen
kenbaar
kennis
kerk
kerkelijk
kerkelijke
kerken
kerkgebouw
kieswet
klaver
kleine
knechten
komen
komende
koninklijk
koop
koopen
koperen
koren
korporaal
korporaals
kort
korte
kosteloos
kosten
kraam
kuipen
kunnen
kunstwerken
kwart

l

laan
laar
laat
laatst
laatste
laatsten
laden
ladingen
lag
lager
landen
landwegen
lantaarnen
lapje
lederen
leerlingen
leerlooijerij
leg
letten
leverd
leveren
levert
liefhebberij
lijken
loop
loteling
lotelingen

m

maand
maanden
maar
maatschappij
man
mannelijk
mannen
manschap
manschappen
markt
marters
maten
mede
medetedeelen
meen
meente
meer
meerder
meest
meestal
meeste
meester
menigvuldigheid
menschen
merken
merkingen
met
middel
middelen
minder
minderjarig
mits
mobilair
moet
moeyelijk
moeyelijkheden
molen

n

naar
nacht
nachts
nachtwacht
nadeelig
nadeeligen
name
namen
nazieningen
neer
nergens
niet
nieuw
nieuwe
nieuwen
noch
noemen
nog
nogal
noodig
nooit
notulen

o

obligatie
ommekomst
omtrent
onder
onderhouden
onderscheidene
onderwerp
onderwerpen
onderwijs
onderzoek
ongelukken
ongunstig
onstaan
ontbreken
ook
oorzaak
oosten
openbare
opge
opgebragt
opgedaan
opgegeven
opgelevert
opgenomen
ophalen
opleverd
opleveren
oplevert
opschrijven
opschrijving
opsporen
opzieners
opzigt
oude
ouderen
over
overgelegde
overige
overigen
overleden
overleggen
overschot
overteleggen

p

paarden
paardenwasch
pachten
pandpligtigen
pannebakkerij
paren
passage
patent
pelmolens
pelwerk
pers
personeel
personen
persoon
pistolen
plaats
plaatselijke
plaatsen
plaatsgehad
plantsoen
pligt
pligten
pligtigen
ponden
premiemandaten
protocollen
provinciaal
publieke
punt

r

rampen
reeds
regelmatige
register
registers
reglement
rekenen
resultaten
reverberes
rigten
ris
rogge
ruim
runderen

s

sage
schaal
schadelijk
scheiden
scheidene
scherij
schijnen
school
schoollocalen
schoolpligt
schoolpligtig
schoon
schouw
schuiten
sitatie
slagerijen
slechts
sluizen
sommigen
soms
somwijlen
soorten
spuiten
staan
staande
staat
stand
standen
ste
steen
sterkte
straat
straten
strekken
strenge
strikte
stuk
successivelijk

t

tal
tapperijen
tellingen
ten
ter
ters
terug
tevens
tezamen
tijd
tijdelijk
toe
toegang
toestand
toezigt
tot
totaal
totwelke
touw
touwslagerij
touwslagerijen
treden
tusschen
twee
tweeden

u

uit
uitgaven
uitgeoefend
uitgestrektheid

v

vaart
vaarten
van
vanaf
vangenissen
vangst
vangsten
varen
vaste
veel
veelal
veiligheid
vele
velen
ven
ver
verbaal
verbalisatien
verband
verbetering
verbinding
verbruik
verbruikers
verdiend
verhaal
verhouding
verhuizing
verhuurd
verkeer
verkeerd
verkiesbaren
verkiezing
verlaten
verleende
verlichting
vermeld
vermelding
vermoedelijk
veroorzaakt
verplaatst
verren
verrigt
vers
vertoond
vervat
verzonden
vier
vierde
vijf
vindt
visitatie
voert
voetpad
voetpaden
vol
voldoend
voldoende
volg
volking
volkomen
voogden
voor
voorafgaande
vooral
voordeel
voordeelen
voordeelig
voorgevallen
voorkomen
voornaam
voortduring
voorts
voorzien
vreemde
vrij
vrijdom
vrijwillige
vroeg
vrouw
vrouwe
vrouwelijk
vrouwen
vuur
vuurwerken

w

waar
waarbij
waard
waardoor
waartenemen
waarvan
waarvoor
wachter
wagens
wandeling
wandelplaats
wanneer
want
ware
waren
was
waterkeeringen
watermolen
weder
wederom
week
wees
weg
wegens
weinig
wel
welk
welke
wens
werk
werken
werkende
werklieden
werkplaats
werktuigen
werkzaam
werven
wespen
westen
wezels
wezenlijke
wierde
wild
winkels
winst
winters
word
worden
wordende
wordt

z

zamen
zeer
zeeschepen
zeker
zekerste
zelden
zeven
zich
zicht
zien
zij
zijl
zijn
zijnde
zijner
zomer
zomers
zonder
zoodat
zoodoende
zoogenaamde
zoomede
zoover
zorg
zoude
zulks
zwanen
Number of classes: 1184
Number of instances: 5704


Monk_Contents - Mon Apr 8 04:49:39 CEST 2019