============================================================
RSG 1627 0001

page title: 516b
 
 ... Ambassade ... ad ... sal ... houden ... de ... rangh ... vande ... provincie ... van ...
 ... Hollant ... @D_variant ... Dan ... hebben ... die ... van ... Hollant ... verclaert ... niet ...
 ... te ... connen ... consenteren ... Inde ... ontslaginge ... vanden ... heer ...
 ... van ... Sommelsdijck ... y ... uyt ... d ... den ... @R_callig ... R ... @R_callig ... Raedt ... van ... State ...
 ... President ... de ... Heer ... Vosbergen ... present ... Mercurij ... den ... eersten ... Decembris ... @1627_jaartal ... 627 ... 7 ...
 ... P ... R ... Renssen ... Lochteren ...
 ... Heeren ... a ... verstege ... Verstege ...
 ... Noortwijck ... N ... Antwerpen ...
 ... Essen ... Duyck ... D ... Ploos ... Boetzeler ... WedenRode ... Wede ... WedenRode ...
 ... Geresumeert ... sijnde ... het ... advis ... des ... @R_callig ... Raedt ... van ... State ... d ... den ...
 ... Aelberts ... Schaffer ... Geresumeert ...
 ... voorleden ... maent ... Octobris ... geopent ... opten ...
 ... D ... Estiaux ... van ... Marquis ... @d_apostrof ... Estiaux ... Is ... in ... conformiteit ...
 ... selve ... advis ... geaccordeert ... dat ... hem ... sijn ... tractement ...
 ... worden ... gevolgt ... geduirende ... sijn ... absentie ... vervallen ...
 ... Ontfangen ... missive ... vanden ... Resident ... @R_callig ... Aissema ...
 ... Aissema ... te ... Hamborch ... den ... Novembris ... lestleden ...
 ... schepen ... Is ... te ... schriven ... aen ... Joachimi ... om ...
 ... Daerop ... @D_variant ... Daerop ... p ... goetgevonden ...
 ... Elve ... te ... dat ... uyt ... E ... Engelant ... eenige ... schepen ... opte ... op ...
 ... dat ... d ... den ... Raedt ... raedt_van ... van ... State ... geen ... veranderinge ...
 ... voorgisteren ... overgelevert ... heeft ... gedaen ...
 ... van ... dat ... verpachtinge ... van ... een ... vierde ... part ...
 ... Convoien ... ende ... licenten ... gestelt ... is ... Is ... opte ... helft ... Is ... bij ... haer ...
 ... goetgevonden ... selffs ... veranderinge ... te ...
 ... volgens ... resolutie ... ten ... selven ... dage ... genomen ... uyt ... d ...
 ... te ... roieren ... t ... vande ... religie ... In ... Vrankrijck ... als ... oock ...
 ... vande ... wartgelders ... tegenwoordige ... Jaer ... gedurende ...
 ... de ... belegeringe ... van ... @D_variant ... G ... Grol ... gedient ... hebbende ... daerinne ... d ...
 ... Is ... geweest ... ende ... dat ... deselve ... d ... alsoo ... gecorrigeert ...
 ... sal ... werden ... respective ... provincien ...
 ... vande ... reders ... vande ... van ... vijff ... sout ... soutschepen ... schepen ... clagende ...
 ... Westindische ... @Compagnie_Comp^e ... voldoen ...
 ... soutschepen ... sout ... S ... resolutien ... @romeinse_xvii_17^en ... @romeinse_xvij_17^en ... Septembris ... @romeinse_xvi_16^en ...
 ... lestleden ... Is ... geaccordeert ... dat ... d ... deselve ... requeste ... noch ...
 ... Octobris ... O ... @D_variant ...
 ... de ... gestelt ... sal ... werden ... in ... handen ... vande ... Bewinthebberen ...
 ... inde ... Camer ... tot ... Amsterdam ... om ...
 ... dagen ... naer ... insinuatie ... haer ... belangh ... daerop ...
 ... seggen ... Erwelter ...
 ... een ... missive ... van ... Prins ... friederich ...
 ... Bisschop ... des ... d ... Stiffts ... Verden ... en ... coadiutor ... d ... der ... E ... Ertz ... S ... ende ...
============================================================
RSG 1627 0002

page title: 517
 
 ... van ... Bremen ... n ... B ... Bremen ... Stifter ... ende ... gedateert ... te ... Staden ...
 ... @romeinse_xvi_16^en ... @romeinse_x_10 ... Octobris ...
 ... d ... E ... Erentfesten ... ende ... Manhaften ... Detleff ... van ...
 ... t ...
 ... C ... Generael ... van ... sijns ...
 ... @D_variant ... is ... oock ...
 ... gelesen ... een ...
 ... President ... d ... dat ... a ... d ... @d_apostrof ...
 ... d ... van ... hondert ...
 ... d ... guldens ... hondert ... schip ...
 ... duisent ... d ... vijf ... hondert ...
 ... hondert ... ende ... Wapen ... daertoe ... behoorende ...
 ... h ... hondert ... sonder ... Wapen ... halff ...
 ... rogge ... ponden ... en ...
 ... Waerop ... is ... d ... vanden ... @R_callig ... Raedt ... Raedt_van ... van ... S ...
 ... een ... van ...
 ... missive ... vande ... G ...
 ... @Rotterdam_Rotterd ... R ... tot ... Rotterdam ... lesten ... d ...
 ... Novembris ... deselve ... opt ...
 ... grooten ... Collegie ... te ...
 ... het ... ende ... schade ... d ... a ... het ... landt ... d ... hebbende ...
 ... eenige ... liggen ... sonder ... d ...
 ... van ... gelt ... a ... worden ...
 ... gedelibereert ... is ... goetgevonden ... goet ... goetgevonden ...
 ... Generael ... G ... Generael ... sal ... gelast ... gelijck ... hij ...
 ... gelast ... opt ... van ... hondert ...
 ... @R_callig ... van ... voor ... d ... Collegien ...
 ... somme ... van ...
 ... duisent ... d ... guldens ... @voorseide_voors ... collegie ... Collegie ...
 ... schepen ... worden ...
 ... memorie ... van ... @d_apostrof ...
 ... soldaten ... a ... overgegeven ... gegeven ... hebben ... betalinge ... van ...
 ... vijf ... eenige ...
 ... is ... goetgevonden ... en ... a ... @R_callig ... S ... State ... sal ...
 ... geadviseert ... sijnd ... sijn ...
 ... betalinge ... sal ... geschieden ...
 ... President ... de ... H ... Heer ... Vosbergen ... Present ... Jovis ... @romeinse_ij_2 ... @^ex_Decembris ... Decembris ... @1627_jaartal ... 1 ... 627 ...
 ... Heeren ... R ... Renssen ... Lochteren ... Essen ...
 ... Noortwijck ... B ... Beveren ... B ... Antwerpen ...
============================================================
RSG 1627 0003

page title: 517b
 
 ... requeste ... van ...
 ... Is ... geaccordeert ... Octroy ... voor ... d ... den ... tijt ... van ... thien ... Jaeren ...
 ... v ... a ... intentie ... van ... een ... d ...
 ... o ... gloien ... sonder ... deselve ... opt ... gelijck ... ck ... voor ...
 ... dit ...
 ... landen ... d ... dat ... het ... binnen ...
 ... vande ... des ...
 ... @R_callig ... gedateert ... gedateert_den ... gedateert ... d ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ...
 ... deselve ... d ... selve ... te ... t ... van ...
 ... resolutie ... vanden ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... te ...
 ... haere ...
 ... sijn ...
 ... van ... Gelderlant ...
 ... Declaratie ... D ... a ... niet ... worden ... a ...
 ... de ...
 ... G ... en ... @1625_jaartal ... 1 ... 625 ... 1626 ... 1 ... 6 ... geen ...
 ... op ...
 ... Novembris ... bij ... @Mogenden_Mo ...
 ... Gelderlant ...
 ... mach ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... @D_variant ... sal ... en ... resolutie ...
 ... Novembris ... te ...
 ... van ... sijn ...
 ... Rekencamer ... o ...
 ... missive ... heer ... Langerack ... D ...
 ... n ... Langen ... Parijs ... @romeinse_xx_20^en ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... voorleden ... en ... maent ...
 ... Heer ...
 ... resolutie ... vereischende ...
 ... Vergaderinge ...
 ... Omlanden ... Adriaen ... t ...
 ... Menno ... Broersema ... quartier ...
 ... Groningen ... Gockinga ... G ...
 ... omlanden ...
 ... hebben ... naer ...
 ... overleveringe ... van ...
 ... geproponeert ... gecomen ... sijn ...
 ... Mo ... resolutie ...
 ... d ... die ... @d_apostrof ... Omlanden ... van ...
============================================================
RSG 1627 0004

page title: 518
 
 ... @voorseide_voors ... voor ... Stadt ... Groningen ... den ... d ... dach ... was ... uytgestelt ... tot ... t ... prima ...
 ... Maij ... toecomende ... daermede ... hun ... nu ... mosten ...
 ... dan ... d ... dan ... versochten ... d ... dat ... d ... dach ... genomen ... mochte ... worden ... op ...
 ... prima ... p ... Aprilis ... ouden ... stijls ... die ... restrinctie ... dat ... van ...
 ... u ... uytbliven ... van ... @de_eene-d_apostrof_eene ... oft ... d ... @d_ander-d_apostrof_ander ... ander ... a ... r ...
 ... bij ... hant ... genomen ... en ... op ... des ... d ...
 ... t ... gedaen ... sal ... worden ... naer ... behooren ... hebben ...
 ... noch ... oft ... drie ... andere ... er ... pointen ... geproponeert ... dit ...
 ... aengenomen ... hebben ...
 ... H ... Heer ... H ... Heer ... Vosbergen ... n ... P ... Present ... P ... Present ... V ... Veneris ... den ... @derden_iij^en ... @romeinse_iij_3 ... Decembris ... @1627_jaartal ... 627 ...
 ... Renssen ... Essen ...
 ... Antwerpen ...
 ... Noortwijck ...
 ... Ploos ... Boetzeler ... R ... Rode ...
 ... Is ... Vergaderinge ... gecompareert ... Lieutenant ... a ...
 ... o ... r ... p ... heeft ... het ...
 ... vande ...
 ... van ... d ... die ... hij ... gedaen ...
 ... schepen ...
 ... beter ... opte ... C ... en ... om ... d ... en ...
 ... d ... dienstich ...
 ... op ... gedelibereert ... goetgevonden ... d ...
 ... @voorseide_voors ... @D_variant ... o ... sal ...
 ... a ... G ... daerop ... a ...
 ... Is ... gelesen ... Novembris ...
 ... S ... Joost ...
 ... woonende ... Amsterdam ... deselve ... d ...
 ... subsidie ... aengenomen ... genomen ... heeft ...
 ... somme ... van ... duisent ... d ... guldens ... hebbende ...
 ... part ...
 ... hij ... oft ... van ...
 ... Wapenen ... E ... alsoo ...
 ... heeft ...
 ... vant ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... @D_variant ... sijn ... d ...
 ... versocht ... betalinge ... voorseide ...
 ... duisent ... guldens ... vanden ... en ... Ontfanger ...
 ... Doublet ... is ... d ... goetgevonden ...
 ... verstaen ... @voorseide_voors ... sal ... geaccepteert ...
 ... a ... Ontfanger ... Generael ... Doublet ... @D_variant ... Doublet ... d ...
============================================================
RSG 1627 0005

page title: 518b
 
 ... van ... nu ... aff ... ende ... datelyck ... a ... een ... sal ...
 ... somme ... aenden ... @voorseide_voors ... Brasser ... te ... betalen ... sonder ...
 ... over ... acht ... maenden ... en ... naer ... date ... deses ... d ... ende ... bij ... faute ...
 ... prompte ... betalinge ... beloven ... interesse ... iegens ... den ... penninck ...
 ... int ... Jaer ... innegaende ... naert ... expireren ... expirer ... der ... @voorseide_voors ...
 ... maenden ... totten ... dach ... der ... t ... betalinge ... incluis ... verbindende_verbinden ...
 ... voor ... alle ... des ... Generaliteits ... G ... middelen ... ende_en ... innecomen ...
 ... specialicken ... d ... de ... penningen ... dewelcke ... d ... provincien ...
 ... sullen ... werden ... en ... omme ... aen ... d ... den ... Coninck ... van ...
 ... Dennemarck ... te ... voldoen ... de ... maentlycke ... subsidie ... Sijne ...
 ... verschenen ... zedert ... d ... maent ... Martio ... lestleden ... ende ...
 ... noch ... te ... verschinen ... daeruyt ... hij ... oock ... verdacht ... sal ... sijn ...
 ... voorseide ... obligatie ... te ... betalen ... @D_variant ... Des ... sal ... de ... voorseide ... voor ... @voorseide_voors ... voorseide ... voor ...
 ... Brasser ... vande ... @voorseide_voors ... duisent ... guldens ...
 ... naer ... Gluckstadt ... hij ... oock ... aengenomen ...
 ... heeft ... te ... doen ... de ... somme ... van ... vijffentwintich ... vijf ... duisent ...
 ... commissarien ... vanden ... coninck ... aldaer ... om ... bij_de ...
 ... met ... kennisse ... vanden ... Resident ... Aissema ... a ... ende ... den ...
 ... hogenhouck ... soo ... hij ... noch ... daer ... Is ... geemploieert ...
 ... tot ... onderhout ... er ... vant ... volck ... van ... Oorloge ... d ...
 ... noch ... opte ... op ... Elve ... wesende ... Ende ... vanden ... bialdien ...
 ... d ...
 ... willen ... hebben ... sal ... @voorseide_voors ...
 ... alsoo ... @d_apostrof ... interesse ... vande ... voorseide ... voor ...
 ... van ... belopende ...
 ... betalinge ... a ... hondert ... en ...
 ... o ... @voorschreven_voors ... Resident ... @R_callig ...
 ... tot ... d ...
 ... heeft ... op ... haer ... goetgevonden ... en ...
 ... hondert ... vijfftich ... sal ...
 ... ende ... Ontfanger ... O ... Ontfanger ... G ... Generael ...
 ... obligatie ... sal ... d ...
 ... betalen ... sonder ... belofte ...
 ... over ... tijt ... d ... die ...
 ... haer ...
 ... @voorseide_voors ... voor ... somme ... betaelt ...
============================================================
RSG 1627 0006

page title: 519
 
 ... Is ... goetgevonden ... t ... den ... d ... en ... @voorseide_voors ... @voorschreven_voors ... voor ...
 ... sal ... worden ... om ... vijfftich ... duisent ... d ...
 ... D ... Dennemarck ... guldens ... om ...
 ... tot ... er ... vant ... volck ... aldaer ...
 ... van ... v ... h ... opte ... op ... memorie ... van ... d ... den ...
 ... gepresenteert ... van ...
 ... van ... Oorloge ... dat ...
 ... voor ... @Excellentie_Extie ... E ... d ...
 ... Buchwolt ... conferentie ...
 ... d ... derwaerts ...
 ... heeren ... haer ... G ...
 ... v ... S ...
 ... van ... advis ... sijn ... van ...
 ... licenten ...
 ... versoeck ... vant ... @romeinse_x_10 ...
 ... d ...
 ... gesloeten ... aen ... als ...
 ... hebben ... is ... naer ...
 ... soeck ...
 ... sijnde ... G ... Generaels ...
 ... Aprilis ... en ...
 ... een ...
 ... worden ... en ... uyt ... het ... e ... part ...
 ... is ...
 ... C ...
 ... Admiraliteyt ... tot ... Rotterdam ... Amsterdam ...
 ... @amsterdam_amsterd ... verstaen ... geresolveert ...
 ... @voorseide_voors ... affgetrocken ... sal ...
 ... tot ...
 ... lant ... gebracht ...
 ... d ...
 ... sal ... werden ... en ... @D_variant ...
 ... verstaen ... dat ... naer ... expiratie ... van ... d ... lopende ... pacht ... d ...
============================================================
RSG 1627 0007

page title: 519b
 
 ... ordre ... sal ... werden ... gehouden ... ende ... opte ... op ...
 ... bekent ... gemaeckt ... dat ... voortaen ... alle ...
 ... int ... lopende ... ende ... voorgaende ... Jaeren ... de ... costen ...
 ... vande ... Officiers ... alleen ... gelijck ... voor ... opte ...
 ... geconfisqueerde ... goederen ... goed ... ende ... boeten ... gevallen ...
 ... alvoorens ... sullen ... werden ... affgetrocken ... Ende ...
 ... bialdien ... de ... confiscatie ... dan ... noch ... suivers ... bedraecht ...
 ... hondert ... guldens ... dat ... daervan ... den ... pachteren ... toegedeelt ...
 ... sal ... worden ... een ... vierde ... part ... het ... h ... lant ... een ... inde ...
 ... resterende ... vijffentseventich ... h ... guldens ...
 ... sijn ... twaelffde ... part ... vijfftich ... guldens ...
 ... stuivers ... vier ... penningen ... ende ... de ... resterend ... resterende ... vijffen ...
 ... veertich ... guldens ... sesthien ... stuivers ... acht ... penningen ...
 ... sullen ... werden ... en ... verdeelt ... helft ... helfte ... voor ... den ... commis ...
 ... Generael ... ende ... helfte ... voor ... de ... Cerchers ... C ...
 ... Ende ... e ... soo ... van ... andere ... sommen ... naer ... advenant ...
 ... op ... het ... vorder ... versoeck ... vande ... @voorseide_voors ... Generaels ... G ... Generael ... Generaels ...
 ... hebben ... haer ... Capiteins ...
 ... opte ... op ... gedaen ... geaccordeert ... d ...
 ... d ... sullen ...
 ... de ... Heer ... Vosbergen ... P ... Present ... Decembris ... D ... 162 ... 1627 ... 1 ... 627 ... 7 ...
 ... President ... Rantwijck ... R ... Renssen ... en,_Sochteren ... Lochteren ...
 ... de ... Heer ... Heeren ... Antwerpen ... verstegen ... k ...
 ... Essen ... Noortwijck ...
 ... Boetzeler ... Rode ... Aelberts ...
 ... Sijnde ... gelesen ... memorie ... volgende ... bij ...
 ... Schaffer ... S ... Omlanden ... landen ... is ... conformiteit ... selve ... goetgevonden ...
 ... Omlanden ... comparitio ... vercorten ... op ... prima ...
 ... Aprilis ... soo ... als ...
 ... Groningen ... aen ...
 ... d ... pointen ... @f_as_s ... memorie ... oft ...
 ... opt ... versoeck ... vande ...
 ... deselve ... bij_accomodatie ... bij ... accomodatie ...
 ... als ... sal ...
 ... provincie ... overstaen ... S ... tot ...
 ... heeren ...
 ... h ... d ...
============================================================
RSG 1627 0008

page title: 520
 
 ... uyt ...
 ... E ... e ... hebben ... h ... gelastet ... t ...
 ... ad ...
 ... van ... a ... goede ... hartige ...
 ... te ... ende ... e ... ende ... a ... d ...
 ... vande ... bij ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... t ...
 ... h ... @Mogenden_Mo ... @romeinse_x_10^en ... @romeinse_x_10 ... July ...
 ... houden ... ten ... questien ... q ...
 ... op ... dat ... Stadt ... lande ...
 ... meer ...
 ... soo ... van ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... verstaen ... d ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... op ... het ... aenhouden ... houden ...
 ... @R_callig ... Raedt ... van ... Groningen ... G ... Groningen ...
 ... Maij ... niet ... en ... hadden ...
 ... resolutie ... @romeinse_x_10^en ... July ... voor ...
 ... op ... aen ... a ...
 ... sal ... gedisponeert ... als_bevonden ... worden ... te ...
 ... d ... Ommelanden ...
 ... d ... questien ... S ... Stadt ...
 ... als ... verminderen ... a ...
 ... meer ... en ... oock ...
 ... d ... vertreck ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... het ...
 ... worden ...
 ... @s_as_f ... d ... Stadt ... Ommelanden ... die ...
 ... Nochtans ...
 ... het ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... alsoo ... geresolveert ... moeten ...
 ... d ...
 ... van ... prima ... a ... tot ... t ... prima ... Aprilis ...
 ... d ... dat ... a ... t ... @Mogenden_Mo ...
 ... te ...
 ... van ... verstaen ... staen ... d ... resolutie ...
 ... @voorschreven_voors ... voor ... sal ...
 ... bij ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... noch ... houden ... t ...
 ... in ... d ... e ... questien ... saecken ... gedaen ... a ... en ... sal ... worden ...
============================================================
RSG 1627 0009

page title: 520b
 
 ... en ... behooren ... ter ...
 ... q ... tusschen ... S ... Stadt ... t ... Ommelanden ...
 ... ter ... gebracht ... die ... heeren ...
 ... hooftmannen ... t ... eenige ...
 ... op ...
 ... eenige ...
 ... dat ... S ... Stadt ...
 ... deselve ... vande ... goederen ...
 ... betalinge ... gedaen ...
 ... heeren ... S ... Stadt ... t ... d ... en ...
 ... dat ... t ... provintiale ... gebracht ...
 ... al ... penningen ... als ... Ommelanden ... als ...
 ... guldens ...
 ... hebben ... d ... twee ...
 ... d ... hooft ... hooftmannen ... d ...
 ... van ...
 ... Gecommitteerden ... uytgestelt ...
 ... S ... Ommelanden ...
 ... geweest ... sullen ... sijn ...
 ... goed ... d ...
 ... al ... @s_as_f ... sijn ... liquidatie ... soo ...
 ... van ...
 ... S ... d ... de ...
 ... d ... en ...
 ... sullen ...
 ... sulcx ... eenige ... en ...
 ... geschieden ...
 ... d ... van ... te ...
 ... Onderstont ... uyt ... d ... de ... name ... van_wegen ... van ... wegen ... Ommelanden ...
 ... @voorseide_voors ... was ... geteeckent ... S ... Gockinga ... n ... a ...
 ... Thier ... versoeck ... Thier ... T ... Halteren ... om ...
 ... Gurrien ... Jan ... Arent ... Vogelpoot ...
 ... landt ...
 ... arresteren ... is ... goetgevonden ... het ... ad ... advis ... des ... @R_callig ... Raedts ... S ... State ...
 ... mede ... derselven ... advis ... verstaen ... staen ... sal ... werden ...
 ... v ...
 ... Amptman ... op ... van ... Overbetuwe ...
 ... Weduwe ... v ... van ... Als ... van ... Capitein ...
 ... te ... hebben ... een ...
============================================================
RSG 1627 0010

page title: 521
 
 ... v ... van ... Grol ... versoeck ... r ... van ... G ... Grol ... hebben ...
 ... v ... is ... gestelt ... des ... Raedts ... Raedts_van_State ... @R_callig ... Raedts ... @R_callig ... van ... State ...
 ... Opte ... p ... requeste ... Bartholomeus ... Corne ... taeffelhouder ... tot ... Sluis ... S ...
 ... versoeckende ... Octroy ... bij ... haer_ho_mo ... onlancx ... gegeven ...
 ... Abraham ... Willemsen ... Bijerman ... taeffel ...
 ... Sluis ... gecasseert ... mach ... werden ... als ... subreptivelijck ... op ... vercregen ... is ...
 ... goetgevonden ... Raedt ... Raedt_van ... van ... Vlaenderen ... opte ... op ...
 ... sal ... informeren ... dienen ... van ... advis ...
 ... G ... Generael ... Nispen ... N ... is ... geaccordeert ...
 ... Nispen ... Generael ... sal ... avanceren ...
 ... vijf ... dat ...
 ... van ... vant ...
 ... d ... a ... mach ...
 ... naer ... behooren ...
 ... b ... G ...
 ... bijden ... L ...
 ... geadviseert ...
 ... Dorp ... D ... deselve ... pointen ... substantie ... b ... is ... goetgevonden ... dat ... @voorschreven_voors ... @voorseide_voors ...
 ... ge ... Admirael ... @D_variant ...
 ... sullen ... examineren ...
 ... Novembris ... genomen ...
 ... a ... op ... bij ... geadviseert ...
 ... n ...
 ... d ... a ...
 ... a ... hooft ... vande ...
 ... E ... tot ...
 ... oft ...
 ... Musquettiers ... geformeert ... schepen ... Nederlantsche ...
 ... Ende ... dewijl ... @s_as_f ... sijn ... d ...
 ... a ... deselve ... bij ...
 ... vanden ... a ... brieff ...
 ... dat ... het ... gecommuniceert ... sal ...
 ... vande ... gedimitteert ... gedelibereert ... van ...
 ... Soranzo ... Amsterdam ... aengeseit ... a ... versoeck ... soeck ... Ambassadeur ...
============================================================
RSG 1627 0011

page title: 521b
 
 ... Venetien ... te ... hebben ... restitutie ...
 ... naerder ... nemen ... deliberatie ... sullen ... leggen ... oock ...
 ... het ... p ... gereet ... schap ... p ... om ... o ...
 ... geaccommodeert ...
 ... De ... heeren ... haer_ho_mo ... G ... gesproocken ... hebben ...
 ... Detlef ... D ... Bockwolt ... B ... Sijn ... @Excellentie_Extie ...
 ... hebbende ... dat ... alle ... op ...
 ... o ... gesonden ...
 ... goetgevonden ... d ... dat ... sij ...
 ... d ... te ... vijfftich ...
 ... guldens ... gelt ... t ... waermede ... Jan ... d ...
 ... op ... ordonnantie ...
 ... Resident ... @R_callig ... Aissema ... t ... volck ...
 ... heeren ... Noortwijck ... N ... G ...
 ... D ... d ... den ... en ... Raedt ... a ...
 ... Steenbergen ... n ... @D_variant ... gerapporteert ...
 ... a ... t ...
 ... a ... is ... goetgevonden ...
 ... deselve ... d ...
 ... Vergaderinge ... sullen ...
 ... Ontfanger ... G ... Doublet ... @D_variant ... is ...
 ... d ...
 ... @D_variant ... als ...
 ... mochten ...
 ... sullen ... gemaeckt ...
 ... @s_as_f ... gemaeckt ...
 ... t ... hondert ... t ... tot ...
 ... d ... Ontfanger ... Gelderlant ... Doublet ... sal ...
 ... guldens ... duisent ... guldens ...
 ... en ... Ontfanger ...
 ... ende ... @d_apostrof ... @A_variant ... Admiraliteyt ... tot ... Rotterdam ... betaelen ...
 ... W ... v ... Is ... geaccordeert ... van ...
 ... W ... Dennemarck ... n ... van ... vijffthien ... r ...
 ... goetgevonden ... C ...
 ... Ambassadeurs ... gaende ... gaen ... Vrankrijck ...
 ... A ... Dominica ... n ... @romeinse_v_5 ... Decembris ...
============================================================
RSG 1627 0012

page title: 522
 
 ... Heer ... Ploos ... Present ... de ... n ... Decembris ... 1 ...
 ... Duijck ... Vosbergen ...
 ... Boetzler ... W ... Aelberts ...
 ... Is ... gelesen ... de ... requeste ... van ... Egbert ... t ... Wouters ... @D_variant ... Daerbij ... hij ... te ... kennen ... geeft ...
 ... a ... Inventie ... e ... petarderen ... geproeft ... heeft ... aen ... a ...
 ... eenige ... paelwercken ... opt ... eilant ... int ... chie ... voor ... Amsterdam ... @A_variant ... Amsterdam ... a ...
 ... versoeckende ... Octroy ... van ... @voorschreven_voors ... @voorseide_voors ... voor ... E ...
 ... deliberatie ... d ... goetgevonden ... @voorschreven_voors ... requeste ... stellen ...
 ... G ...
 ... Amsterdam ... om ... oft ... sij ...
 ... sulcx ... daerop ... gedisponeert ... sij ...
 ... worden ... behooren ...
 ... versoeck ... soeck ... m ... S ...
 ... B ... van ... sijn ... schip ... p ...
 ... is ...
 ... gedaen ... was ...
 ... Suppliant ...
 ... D ... versoeck ... soeck ... @D_variant ... en ... C ...
 ... n ... tegenwoordige ... Jaer ... 1627 ... 1 ... 627 ...
 ... sijn ...
 ... het ... p ...
 ... @romeinse_x_10 ... Octobris ... lestleden ... guldens ... lestleden ...
 ... hebben ... heeren ... Hollant ... a ...
 ... Novembris ...
 ... een ... heeft ...
 ... Doublet ... twee ... hondert ... d ...
 ... sijn ... ende ... sullen ... werden ... en ...
 ... requeste ... woonende ... tot ...
 ... goetgevonden ...
 ... Admiraliteyt ... Noorderquartier ... om ...
 ... opte ... selve ... sijn ...
 ... Is ... Is_gelesen ... @s_as_f ... advis ... G ... Generaels ...
 ... voorleden ... Novembris ... opte ... op ...
============================================================
RSG 1627 0013

page title: 522b
 
 ... U ...
 ... gepresenteert ...
 ... sal ... bliven ... a ... sulcken ...
 ... het ... gecompareerde ... d ...
 ... soude ... E ... sijnde ...
 ... daerbij ... werden ...
 ... stuivers ... sullen ...
 ... versoeck ... Theilingen ... G ...
 ... L ... a ... u ... goetgevonden ... d ... dat ... a ... Ontfanger ... G ... Generael ... @D_variant ...
 ... sal ...
 ... guldens ...
 ... sal ... aen ...
 ... Opt ... versoeck ... van ... d ... den ... heer ... Ambassadeur ... Despesses ... is ...
 ... Heer ... H ... Despesses ... Pierre ... @D_variant ...
 ... d ... vrouwe ...
 ... Pierre ... m ...
 ... om ... d ... a ... Vrankrijck ...
 ... sonder ... drie ...
 ... o ... te ... C ...
 ... vijfftich ...
 ... C ...
 ... a ... het ... selve ... sal ...
 ... p ... Pallache ... goetgevonden ...
 ... Pallache ... P ... Collegie ... C ... Amsterdam ...
 ... haer ... willen ... adverteren ... oft ... met ... schip ... van ...
 ... c ... schip ... naer ... t ...
 ... @voorseide_voors ... mogen ... gaen ...
 ... geproponeerdt ... vanden ... heer ... Rantwijck ... sijn ... gecommitteert ...
 ... naer ... heeren ... E ... Noortwijck ... @D_variant ... Ploos ...
 ... B ...
 ... S ... om ... heeren ... G ... Gesanten ... sullen ...
 ... Vrankrijck ... e ... Engelant ... te ... communiceren ...
 ... E ... @Excellentie_Extie ... sullen ...
 ... worden ... en ... tusschen ... d ... Coningen ...
 ... w ... v ... de ... Is ... goetgevonden ... dat ... hondert_gulden ... aen ...
 ... Heeren ... lijnswaet ... worden ... werden ... tot ... d ... vande ...
 ... Vrankrijck ... Engelant ... E ... Engelant ...
============================================================
RSG 1627 0014

page title: 523
 
 ... heeft ... gerapporteert ... r ... S ... @Excellentie_Extie ...
 ... Schoonmaken ... E ...
 ... Saterdach ... en ... Lieutenant ...
 ... G ... en ... respective ... en ...
 ... Admiraliteit ... t ... hij ... oock ...
 ... dat ... d ... a ... t ... compaignien ... daertoe ... d ... a ... genomen ...
 ... worden ...
 ... worden ... sonder ... d ... sich ... uyt ... t ... d ...
 ... @Compagnie_Comp^e ... luchten ...
 ... sonder ... onder ...
 ... d ... op ...
 ... is ... heeren ... van ... Hollant ... t ...
 ... Is ... gestaen ... et ... sijnde ...
 ... Durant ... S ... Durant ... Gouverneur ... van ... Gluckstadt ... G ... Gluckstadt ...
 ... selven ... daerbij ... hij ... versoeckt ... van ...
 ... e ... Oorloge ...
 ... Is ... gisteren ... Capitein ... @A_variant ... binnen ...
 ... van ... S ... d ... vande ... Staden ...
 ... A ... d ... die ... Hamborch ... en ...
 ... sijnde ... opt ...
 ... te ... om ...
 ... naer ... Gluckstadt ... S ... Gluckstadt ...
 ... de ... H ... Heer ... Ploos ... P ... Ploos ... Present ... Martis ... v ... Decembris ...
 ... Renssen ... L ...
 ... Duijck ... Boetzeler ...
 ... Aelberts ... haer_ho_mo ... G ... Gecommitteerde ... S ...
 ... Brasser ... B ... Brasser ... met ... S ... gecontracteert ... hebben ...
 ... Amsterdam ... sal ... over ...
 ... gelevert ... te ... weten ... twee ... tweehondert ... hondert ... schip ... schipponden ... ponden ... loot ... duisent ...
 ... W ... @D_variant ... g ... hondert ... musquetten ... d ... drie ... hondert ...
 ... pycquen ... mette ... Wapenen ... daertoe ... noch ...
 ... sonder ... wapenen ... halff ...
 ... rogge ... dertich ... duijsent ... ponden ... caes ... ende ... thien ...
============================================================
RSG 1627 0015

page title: 523b
 
 ... om ... naer ... G ... gebracht ... en ... hij ...
 ... prijs ... op ... E ...
 ... dat ... bij ... sullen ...
 ... ses ...
 ... penninck ... hij ... oock ...
 ... duisent ... guldens ... bij ... al ...
 ... tot ... voldoeninge ... vant ...
 ... bij ... @Mogenden_Mo ... d ...
 ... Wisselbrieff ...
 ... y ... betaelen ... volgens ...
 ... binnen ... Hamborch ...
 ... naer ... Wisselbrieff ...
 ... Wisselbrieff ... somme ... van ...
 ... thien ... te ... betaelen ...
 ... van ... D ...
 ... het ... gestipuleerde ... sal ...
 ... Jaer ...
 ... Wisselbrieff ... daervan ...
 ... overgelevert ... sal ... sijn ... Waerop ... gedelibereert ... sijnd ... sijnde ...
 ... goetgevonden ... het ... @voorseide_voors ... sal ...
 ... het ... b ... bij ... E ...
 ... Raden ... van ... S ... State ...
 ... sullen ... G ...
 ... Hartman ...
 ... Detleff ... @D_variant ... ende ...
 ... deselve ... van ... prijs ... sijn ... als ... d ...
 ... @R_callig ... Raedt ... d ... oft ...
 ... dat ... sijn ... naer ...
 ... wapenen ... op ... voorts ... voor ...
 ... @voorschreven_voors ... Hartman ... deselve ... mitsgaders ...
 ... d ... guldens ... d ... die ...
 ... Gluckstadt ... G ... brengen ...
 ... e ... @voorseide_voors ... heeren ...
 ... en ... aen ... t ... Collegie ...
 ... Amsterdam ... dat ... d ... gereet ... doen ... houden ...
 ... @voorseide_voors ... @d_apostrof ... E ...
============================================================
RSG 1627 0016

page title: 524
 
 ... p ... heer ... @D_variant ... eer ...
 ... c ... Amsterdam ...
 ... vijfftich ... d ... @D_variant ... a ...
 ... Is ... d ... requeste ... van ...
 ... Bleiswijck ... ck ... k ... e ... is ... geaccordeert ... aen ... a ... d ... de ... den ... Coninck ...
 ... B ... Polen ... mitsgaders ... heeren ... G ... Gesanten ...
 ... selven ... hij ... mach ... restitutie ...
 ... ende ...
 ... @A_variant ... Amsterdam ... @D_variant ...
 ... schepen ... e ... @D_variant ...
 ... prijs ...
 ... Vergaderinge ... oft ...
 ... a ... v ... d ...
 ... v ... Noortwijck ...
 ... Dorp ... D ... doen ...
 ... Sijnde ... b ... heeren ... van ... Noortwijck ... S ... Schaffer ...
 ... gerapporteert ... d ... dat ... a ... Brabant ... geen ...
 ... p ... t ... @D_variant ... van ... als ... d ... dat ...
 ... dat ... a ...
 ... voorstadt ... a ... van ... a ... d ...
 ... Brabant ... mogen ... goetgevonden ... als ... d ...
 ... Vergaderinge ... sullen ... worden ...
 ... versoeck ... soeck ... @R_callig ... hebben ...
 ... Haultepenne ... H ... vande ... vervallen ... @romeinse_x_10 ...
 ... Novembris ... opt ... op ... versoeck ...
 ... E ... hebben ... betalinge ...
 ... d ... en ... @romeinse_x_10 ... Novembris ... lestleden ... en ... goetgevonden ...
 ... Raedt ... @R_callig ... van ... State ... werden ...
 ... Lieutenant ...
 ... a ... hebben ... betalinge ... tijt ...
 ... D ... staen ... advis ... des ... d ... Raedts ... van ...
 ... Mercurij ... Decembris ... 1627 ... 1 ... 627 ...
 ... d ... de ... Heer ... Ploos ...
 ... R ... L ...
 ... Duijck ...
 ... Noortwijck ...
 ... Rode ... Aelberts ... Schaffer ...
 ... Vosbergen ... Hertevelt ...
 ... Is ... goetgevonden ...
 ... tot ... Amsterdam ... d ... dat ... haer_ho_mo ...
============================================================
RSG 1627 0017

page title: 524b
 
 ... d ... Malo ... hebben ... doen ... d ...
 ... volgens ... voorgaende ...
 ... St_Malo ... Malo ... ter ... Dat ...
 ... naer ... d ... Iemants ...
 ... senden ...
 ... d ... @D_variant ...
 ... respective ... d ... a ... t ... tot ...
 ... penningen ...
 ... en ... versocht ... bij ... @voorseide_voors ...
 ... Is ... gevonden ...
 ... Oorloge ... Amsterdam ... Noorderquartier ... Noord ... dat ...
 ... om ... voor ...
 ... tot ... dat ... het ... p ... te ... E ... G ... Gluckstadt ...
 ... dewijl ... het ... @s_as_f ... die ... Hamborch ...
 ... willen ... voornemen ... d ... door ... deselve ...
 ... Is ... Vergaderinge ... gecompareert ... van ...
 ... Graef ... v ...
 ... heeft ... al ... te ... tot ... van ...
 ... G ...
 ... t ... eenige ... schepen ...
 ... Is ... goetgevonden ... Ontfanger ... G ... Generael ... @D_variant ...
 ... Doublet ... te ... lasten ... hij ... missive ... vande ...
 ... D ... In ... des ... Generaliteyts ... Rekencamer ...
 ... in ... handen ... gestelt ... suiveringe ... vant ...
 ... vande ... rekeningen ... van ... sijn ... zal ... sijn ... bericht ...
 ... overleveren ... hij ...
 ... Instructien ... handen ...
 ... van ... Capitein ... Adriaen ...
 ... D ... ck ... vant ... vanden ... Colonel ...
 ... het ... schip ...
 ... weeten ... hij ... plaetze ...
 ... ende ... d ... dat ... h ... et ... mogen ...
 ... verstaen ... staen ...
 ... het ... advis ... des ... d ... Raedts ... van ... D ...
 ... A ... geproponeert ... dat ... heeren ... te ... over ...
 ... gedelegeert ... @d_apostrof ...
============================================================
RSG 1627 0018

page title: 525
 
 ... @d_apostrof ... Informatien ... m ... ende ... andere ... stucken ... rakende ... d ... deselve ... saecke ... Is ...
 ... selve ... onder ... ende ... hun ...
 ... Ontfangen ... t ... Raden ... van ... Brabant ...
 ... d ... en ... requeste ...
 ... d ... selven ... Raedt ...
 ... Suppliants ... versoeck ... ten ...
 ... a ... opte ... van ...
 ... Gouverneur ... Grave ... mach ...
 ... als_bevonden ... als ... als_bevonden ...
 ... gedelibereert ... sijnde ... is ... goetgevonden ...
 ... @R_callig ... Raedt ... @R_callig ... Raedt ... S ... State ... te ...
 ... datte ... a ... vanden ... @R_callig ... Raedt ... Brabant ...
 ... mach ...
 ... van ... Secretaris ...
 ... Langerack ...
 ... guldens ...
 ... van ... sijn ...
 ... d ... van ... guldens ...
 ... heer ... gecommuniceert ...
 ... G ... van ... Stadt ... S ...
 ... Novembris ... lestleden ... Daerbij ... @D_variant ... deselve ... de ...
 ... is ... goetgevonden ...
 ... gestelt ... handen ... S ...
 ... @voorseide_voors ...
 ... @romeinse_x_10 ... @D_variant ... vanden ... heer_van ... heer ... van ...
 ... is ... voor ...
 ... Heer ... Heer_van ...
 ... van ... vijffthien ... guldens ...
 ... voor ... andere ...
 ... vanden ... @romeinse_x_10 ...
 ... 1619 ... tot ... het ... examineren ...
 ... het ... Gedeputeerde ... van ...
 ... S ... Steenbergen ... S ... ten ... Gijsbert ...
 ... mach ... totte ... bedieninge ... vant ...
 ... goetgevonden ... sullen ... werden ... gelesen ... vergaderinge ...
============================================================
RSG 1627 0019

page title: 525b
 
 ... t ... Vergaderinge ... gecompareert ... Brasser ... a ... G ...
 ... R ... t ... @R_callig ...
 ... v ... op ... p ... sijn ... gebruikt ...
 ... t ...
 ... 4500 ... o ... @gulden_gul^- ... tot ... transport ... port ... vande ... r ... Vrankrijck ...
 ... Engelant ... t ... sij ...
 ... Waerop ... d ... Ontfanger ... Generael ... G ... Generael ... S ... Doublet ... @D_variant ...
 ... t ...
 ... hij ... d ... duisent ...
 ... penningen ...
 ... Hollant ...
 ... heer ... opte ... op ...
 ... duisent ... vijf ... hondert ... guldens ... is ...
 ... provisie ... d ...
 ... @s_as_f ... sal ...
 ... heer ... Langerack ...
 ... a ... n ... t ... r ...
 ... van ... duisent ... d ... guldens ... over ...
 ... secours ... termijn ... Jaer ... @1626_jaartal ... 626 ... 26 ... 6 ... d ... Ontfanger ... Generael ... Doublet ...
 ... t ...
 ... advis ... van ... d ... en ... @R_callig ... Raedt ... van ... State ... een ... a ...
 ... President ... P ... Prandium ...
 ... Essen ...
 ... Hertevelt ... R ...
 ... B ...
 ... Schaffer ... Is ... goetgevonden ... C ...
 ... Stadtholder ... S ... d ... Raedt ... S ...
 ... Heer ... d ... in ...
 ... a ... op ...
 ... Carleton ... E ... d ...
 ... verstaen ... t ...
 ... @voorseide_voors ... eenige ... pointen ... sijn ...
 ... antwoort ... gegeven ... @D_variant ... Dat ... a ...
 ... is ...
 ... antwoort ... sal ... Raedt_van ... R ... Raedt ... S ... State ...
 ... eenige ...
 ... gearresteert ... worden ... naer ...
 ... Sijnde ... S ... geproponeert ... dat ...
 ... soude ... sijn ... van ... haer ...
 ... d ... a ... bij ... als ... geschrifte ...
 ... n ... a ... op_dat ... op ... dat ... het ... gescrifte ...
 ... hebben ... haer ... @Excellentie_Extie ... E ...
 ... E ... C ... a ... van ... N ... hun ...
 ... geproponeerde ... en ... @R_callig ... Raedt ... Raedt_van ... van ... State ... a ...
============================================================
RSG 1627 0020

page title: 526
 
 ... voor ... welcke ...
 ... alleen ... een ... x ... a ... oock ...
 ... p ... @voorseide_voors ...
 ... vijf ... duisent ... a ... hondert ...
 ... penningen ... ten ... sijn ...
 ... gevonden ... a ... provincien ...
 ... sijne ... @voorseide_voors ... sijnd ... sijnde ...
 ... heeren ... uyt ... provincien ... versocht ... brieven ...
 ... de ... Heer ... Ploos ... Present ... o ... X ... @1627_jaartal ... 1 ...
 ... Renssen ... Lochteren ... Essen, ... Essen ... Feith ...
 ... @D_variant ... Meer ... Antwerpen ... Duyck ...
 ... Hertevelt ... Aelberts ... Schaffer ... S ...
 ... p ... d ... om ... te ...
 ... extraordinaris ... twaelff ...
 ... gestelt ... is ...
 ... staen ... het ... advis ... d ... Raedt ... Raedt_van ... State ...
 ... w ... staen ... sal ... sal_werden ... opt ... versoeck ... soeck ... luiden ...
 ... a ...
 ... D ... a ... oock ... opt ... op ... t ...
 ... a ... te ... hebben ... d ... e ...
 ... gewesen ...
 ... gehadt ... heeft ... guldens ... ten ...
 ... a ... mandement ... d ... t ... Jan ... te ... h ...
 ... n ... S ... @R_callig ... Raedt ... a ... van ... State ... te ...
 ... t ... Declaratie ... van ...
 ... Munte ... malcanderen ...
 ... te ... Declaratie ...
 ... Is ... gelesen ... Pensionaris ... d ... Stadt ... S ... Stadt ...
 ... Heer ... a ...
 ... weeten ...
 ... r ... t ... guldens ... naer ...
 ... bij ...
 ... d ...
 ... hij ... en ... gestelt ...
 ... hondert ... er ... vande ... van ... penningen ...
 ... hondert ... vijfftich ... vijf ... guldens ...
 ... van ... brieven ... guldens ... stuivers ...
============================================================
RSG 1627 0021

page title: 526b
 
 ... Waerop ... a ... gedelibereert ... sijnde ... sijnde, ... is ... goetgevonden ... dat ... ordonnan ...
 ... werden ... van ... vande ... hondert ... vijfftich ...
 ... guldens ... over ... ende ... vijf ... guldens ...
 ... s ... over ... port ... van ... brieven ... sijnde ... @d_apostrof ... a ... pointen ... affgeslagen ... a ...
 ... gelesen ... @s_as_f ... requeste ... vande ... 1 ... 621 ...
 ... n ... sijn ... geweest ...
 ... de ... van ... Groot ...
 ... 621 ... 1 ... mogen ... d ...
 ... belopende ... somme ... van ...
 ... duisent ... twee ... hondert ... guldens ... D ...
 ... penningen ... Ende ... sijn ... sijnde ... daerop ... gedelibereert ... t ... is ...
 ... goetgevonden ... vande ...
 ... deselve ... d ... te ... d ... dan ... Supplianten ... voor ...
 ... alle ... haere ... voor ... al ... toegeleit ... somme ... van ...
 ... hondert ... guldens ...
 ... Is ... goetgevonden ... dat ... bij ... bijden ... Ontfanger ... O ... Generael ... Doublet ... een ...
 ... sal ... worden ... gemaeckt ... t ... vande ... penningen ... p ...
 ... n ... o ... sijn ... genegotieert ... mitsgaders ... vant ...
 ... v ... voor ...
 ... d ... ende ... bij ... opt ... op ... is ... betaelt ...
 ... D ... oock ... wat ... t ... penningen ... van ... Vrankrijck ... sijn ...
 ... Is ... Vergaderinge ... gecompareert ... heer ... Resident ...
 ... R ... Resident ... R ... Vosbergen ... V ... v ... om ... vandt ... opt ...
 ... deselve ... souden ... goetvinden ... Daerop ... op ... hem ...
 ... is ... hij ... eigentlycke ...
 ... Heeren ... heeren ... van ... Hollant ... verscreven ... opten ... op ...
 ... is ... goetgevonden ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... Aelberts ...
 ... Ambassadeur ... Carleton ... sal ... a ...
 ... sal ... sijn ... comen ...
 ... p ... Boudewijn ... Hackius ... versoeckende ... d ... commissarien ...
 ... k ... voor ... openbaeren ... saecken ... d ... dit ...
 ... tijt ... dat ... hij ... medestander ... van ... een ... vierde ...
 ... strecken ... sullen ... vanden ... lande ... sijn ...
 ... L ... Lochteren ... Antwerpen ...
 ... Pallache ... versoeck ... soeck ... van ... David ... Pallache ... retroacta ... a ...
 ... D ... David ... D ... bevindende ... d ... bij ... Brabant ... op ...
 ... eigen ... costen ... goetgevonden ... en ... eenich ...
 ... recompens ... toe ... leggen ...
============================================================
RSG 1627 0022

page title: 527
 
 ... Is ... Is_gelesen ... gelesen ... d ... de ... requeste ... Laureins ... Block ... @D_variant ... Daerbij ... a ... hij ... kennen ...
 ... Block ... B ... Block ... k ... Raedt ... van ... Vlaenderen ...
 ... van ... d ...
 ... over ... bij ...
 ... als ... oock ...
 ... geappelleert ...
 ... t ... goetgevonden ...
 ... d ... advis ... des ... @R_callig ... Vlaenderen ...
 ... dat ... t ... opt ... op ...
 ... D ... Gouverneur ... r ... tot ... G ... Gluckstadt ...
 ... t ... @Mogenden_Mo ... missive ...
 ... van ...
 ... soeck ... dat ... hij ...
 ... ck ... Is ... goetgevonden ... d ... S ... ende ...
 ... sal ... werden ... guldens ...
 ... versouck ... Raedt ...
 ... n ... a ... n ... W ... o ... w ... @B_callig ... @R_callig ... Bristol ... te ... hebben ... paspoort ... van ...
 ... n ... gaen ... is ... a ...
 ... Ploos ... n ... X ... Decembris ... 627 ...
 ... Noortwijck ...
 ... Hertevelt ...
 ... Schaffer ...
 ... Aelberts ... resolutie ... d ... genomen ... opt ... op ...
 ... is ...
 ... wapen ... wapenen ... en ... het ...
 ... bij ... bij_den ... Raedt ... @R_callig ... van ... d ... a ... heeren ...
 ... Hollant ... worden ... en ... d ...
 ... d ... Raedt ... State ... Iemants ...
 ... staen ... en ...
 ... Instructie ...
 ... a ... wapenen ... gaen ...
 ... a ... is ... goetgevonden ...
 ... S ...
 ... bijden ... en ... @A_variant ... Carleton ... dat ... a ... hij ...
 ... Engelant ... E ... Engelant ... Stadt ... S ... mach ... worden ... geprovideert ...
 ... versoecke ... vanden ... Ambassadeur ... Vrankrijck ... r ... is ...
 ... B ...
 ... Bertrant ...
 ... mogen ... gaen ... Brabant ...
 ... Is ... gelesen ... requeste ... van ... Salomon ... e ... hendrick ... r ... G ...
============================================================
RSG 1627 0023

page title: 527b
 
 ... C ...
 ... S ... Salomon ... a ... port ...
 ... a ... e ...
 ... S ... op ...
 ... Vrankrijck ... h ... d ... sullen ...
 ... gebracht ... van ...
 ... op ... goetgevonden ...
 ... verstaen ... het ... advis ... d ... Raedt ...
 ... Is ... goetgevonden ... p ...
 ... D ... opte ...
 ... v ... a ... sal ...
 ... opte ...
 ... haer_ho_mo ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... @Excellentie_Extie ...
 ... en ... worden ...
 ... willen ... om ... opte ... opt ... C ... te ... sijn ...
 ... van ...
 ... Is ... toegeleit ...
 ... versoeck ... soeck ... @D_variant ...
 ... Lommelijn ... penninck ... daervan ...
 ... is ...
 ... Ontfangen ... vanden ...
 ... n ... a ... den ... d ... Novembris ... lestleden ...
 ... Als ... oock ... gedateert ... Octobris ...
 ... Ter_Cuilen ... Cuilen ... Rosendael ... a ...
 ... r ... vant ...
 ... conferentie ...
 ... dewijl ...
 ... is ... aen ... @Excellentie_Extie ... E ... @Excellentie_Extie ... is ...
 ... gevonden ... ende ... e ... bij ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... geen ...
 ... dat ...
 ... over ... alle ...
 ... Steden ...
 ... sal ... Jannuarij ...
 ... en ... brieff ...
 ... en ...
 ... President ... de ... Heer ... Sabbathi ... d ... X ... @e_standard ... Decembris ... 1 ...
 ... R ... Renssen ... R ... Renssen ... Lochteren ...
 ... Noortwijck ... Nobel ...
 ... Vosbergen ...
 ... Aelberts ... Schaffer ...
============================================================
RSG 1627 0024

page title: 528
 
 ... m ... Sijnde ... geproponeert ... pro ... dat ... lant ... Steenbergen ... eenige ... Dijcken ... @D_variant ...
 ... t ... d ... Drossaert ... aldaer ... nootsakelijck ...
 ... Steenbergen ... om ... ordre ... stellen ... tot ... voorcominge ... van ...
 ... schade ... e ... is ... goetgevonden ... dat ... a ... toecomende ... maendach ... d ...
 ... sal ... werden ... hant ... genomen ... om ... Drostampt ... principalen ...
 ... gedisponeert ... naer ... behooren ...
 ... requeste ... Arnout ... Franco ... Portugees ... coopman ...
 ... Arnout ... Franco ... goetgevonden ... haer_ho_mo ... Gesanten ...
 ... Engelant ... t ... sullen ... ten ... einde ...
 ... als ... Jode ... gevangen ... is ... geworden ...
 ... gerelaxeert ... als ...
 ... einde ... d ... @voorseide_voors ... Gesanten ... handen ... en ...
 ... gestelt ... d ... voorseide ... requeste ...
 ... Ontfangen ... missive ... Raden ...
 ... Amsterdam ... @D_variant ... Daerbij ... tot ... voldoeninge ... van ...
 ... resolutie ... vanden ...
 ... opte ... te ... versocht ... versochte ... restitutie ... vant ... schip ... van ...
 ... het ... schip ... genomen ...
 ... aldaer ... sijnde ...
 ... is ... gerestitueert ... resolutie ...
 ... Novembris ... 1 ... en ...
 ... het ...
 ... dat ... aen ... d ... en ...
 ... geaccordeert ...
 ... e ... mochten ... mach ... sijn ...
 ... versoeck ...
 ... ck ... k ... heer ... van ... Langerack ... verclaringe ...
 ... van ... goed ... goeden ... is ... uyt ... lant ... van ...
 ... aen ...
 ... thien ...
 ... goetgevonden ...
 ... het ... advis ... Raedt ... @R_callig ... van ... te ...
 ... van ... Hollant ... hebben ... geproponeert ...
 ... Engelant ...
 ... k ... als ... d ... e ...
 ... worden ... als ...
 ... landen ... sijn ... door ...
 ... van ... d ... schepen ... als ... oock ... pointen ...
 ... het ... vanden ... op ...
 ... Waerop ... gecommitteert ... sijn ... heeren ...
============================================================
RSG 1627 0025

page title: 528b
 
 ... Rantwijck ... R ... a ... Catz ... Boreel ... Vosbergen ... ende ... S ... Schaffer ...
 ... d ... selve ... pointen ... daertoe ... d ...
 ... vervatten ... bij ... Instructie ... Vergaderinge ...
 ... gebracht ... geexamineert ... ende ... gearresteert ... t ... te ... worden ...
 ... geproponeert ... Coopluiden ... en ... die ... sijn ...
 ... Tarra ... conferenties ... rakende ... den ... Tarra ... vande ... Engelsche ... E ... Engelsche ...
 ... versoeck ... versoecken ... versoeck ... versoecken ... in ... besoignes ... mogen ...
 ... en ... dat ... a ... en ... sal ...
 ... heeft ... over ... d ... te ... mogen ...
 ... deselve ... d ...
 ... bij ...
 ... maken ... @s_as_f ... sal ... d ...
 ... @R_callig ... Vosbergen ... sonden ... g ...
 ... R ... Resident ... bij ... gestelt ...
 ... heeren ... Lochteren ... e ... S ...
 ... een ... heer_van ... van ... Langerack ...
 ... H ... Heer ... Langen ... @romeinse_x_10 ... d ... en ... Novembris ...
 ... heer ... a ... en ...
 ... Heer ... Joachimi ... J ... o ... Decembris ... @D_variant ... lestleden ... p ... welcke ...
 ... ter ... een ...
 ... vande ... los ... gaen ...
 ... bij_de ... e ... van ...
 ... ende ... volgens ... oock ... dat ...
 ... S ... Steden ... sijn ...
 ... sullen ... worden ...
 ... selve ... selver ... d ... sij ...
 ... van ...
 ... p ... brengen ...
 ... sijn ... dat ... deselve ... d ... S ... Steden ... oft ...
 ... worden ... opgebracht ... gebracht ...
 ... Lieutenant ... Admirael ... Vergaderinge ...
 ... Dorp ... gelast ... schepen ... d ... die ... Z ...
 ... heeft ...
 ... Dominica ... D ... Dominica ... D ... Dominica ... Decembris ... 1627 ...
============================================================
RSG 1627 0026

page title: 529
 
 ... Heer ... Present ... de ... den ... n ... X ... Decembris ... 1 ...
 ... R ... Rode ... R ... Rode ... Aelberts ... Schaffer ...
 ... e ... hij ... d ...
 ... Gluckstadt ... schepen ...
 ... sal ... betaelen ... uyt ... duisent ... guldens ...
 ... t ...
 ... deselve ...
 ... hij ...
 ... sijluiden ...
 ... dat ... d ...
 ... penningen ... hebben ... dat ... a ... t ...
 ... hebben ... penningen ... op ...
 ... opte ... op ... Ontfanger ... G ... Generael ... @D_variant ...
 ... Ontfangen ... Admiraliteyt ...
 ... n ... Amsterdam ... gedateert ... d ... op ... @D_variant ... deselve ...
 ... schepen ... d ... dan ... versoeck ... versoecken ...
 ... voor ... Daerop ... goetgevonden ...
 ... d ... deselve ...
 ... Gluckstadt ... staet ...
 ... haer ...
 ... werden ... van ... oock ... soude ... sij ... sijn ... @D_variant ...
 ... houden ... schepen ...
 ... rencontrerende ...
 ... E ... aen ...
 ... eenige ...
 ... sij ... dat ... alvoorens ... a ...
 ... mogen ... d ...
 ... Hartman ... a ... n ... bij ... worden ... Capitein ...
 ... oft ... c ...
 ... Conincx ... tot ...
 ... als ... en ... C ... marck ... r ...
 ... a ... gebruickende ... oft ...
 ... als ... bij ...
 ... h ... heeren ... wedergekeert ...
 ... Zeelant ... hebben ... vant ... sij ...
 ... heer ... Staten ...
 ... gegeven ...
 ... opt ... van ... sullen ...
============================================================
RSG 1627 0027

page title: 529b
 
 ... veertich ... duisent ... guldens ... dat ... sij ... in ... corte ... dagen ... sullen ... inbrengen ...
 ... haere ... sullen ... resolutie ... op_het ... op ...
 ... versouck ... aen ... d ... van ...
 ... @1626_jaartal ... 1 ...
 ... het ... hertoch ... C ...
 ... als ... d ... c ...
 ... mitsgaders ... r ... selve ...
 ... Waerop ... @voorseide_voors ... heeren ... haere ... sij ...
 ... a ... goetgevonden ... dat ... elve_antwoor ... a ...
 ... sal ... werden ... gegeven ... d ... @R_callig ... Raedt ... @R_callig ... Raedt ... van ... S ... State ...
 ... versoeck ... soeck ...
 ... Ruth ... Ruth_Cornelissen ... R ... u ... h ... Cornelissen ... * ... frederice ... van ... Raephorst ... @R_callig ... a ... op ... woonende ... tot ... Culemborch ...
 ... voor ... haer ... selven ... aldaer ...
 ... Jaerens ... Jaeren ... Jaerens ... 162 ... 1625 ...
 ... @1626_jaartal ... a ... goetgevonden ... bij_den ... @R_callig ... Raedt ... Raedt_van ... Raedt ... Raedt_van ... @R_callig ... van ...
 ... sal ...
 ... * ... b ... @R_callig ... Raedt ... @R_callig ... Raedt ... a ... van ... S ... State ... gedisponeert ...
 ... betalinge ... bij ... schip ... schippers ... n ...
 ... 1627 ... 627 ... 7 ...
 ... Is ... ende ... gearresteert ... het ...
 ... a ... ende ...
 ... uyt ...
 ... Jannuarij ...
 ... van ... wegens ... hertoch ... h ... Frederich ... van ... @HYPHEN ...
 ... * ... gedaen ... om ... eenige ... wijnen ... uyt ... havenen ... van ... Vlaenderen ...
 ... Hertoch ... resolutie ...
 ... Holstein ...
 ... p ... Daerbij ... is ...
 ... een ... Gecommitteerde ... G ... Raden ...
 ... n ... Rotterdam ... Daerbij ... deselve ... d ... adverteren ... datte ... schepen ...
 ... Ambassadeurs ... naer ... Vrankrijck ... ende ... e ... Engelant ... E ... Engelant ...
 ... gedaen ... aen ... heer ... d ... pretensien ...
 ... w ... Hont ... Commandeur ... Swartenhont ... d ...
 ... S ... w ... ses ... stuivers ... van ...
 ... d ...
 ... commandeur ... C ... gelt ...
 ... op ... hebben ...
 ... collegie ... ter ... Admiraliteyt ... tot ...
 ... hebbende ... goetgevonden ...
 ... geen ... en ... Collegien ...
============================================================
RSG 1627 0028

page title: 530
 
 ... saecke ... gerenvoieert ... aen ... de ... dispositie ... van ... d ... die ... van ... t ... collegie ...
 ... ter ... @A_variant ... t ... tot ... Amsterdam ...
 ... * ... Sijnde ... geproponeert ... datte ... h ... heer ... Carleton ... wel ... tevreden ... te ... vreden ... Is ... inde ...
 ... Heer ... Carleton ... vergaderinge ... de ... d ... die ... e ... p ... sal ...
 ... gehouden ... sijn ...
 ... T ... Tarre ... sal ... verstaen ... staen ... dewijl ... het ...
 ... haer ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... a ... conferentie ...
 ... sulcx ... niet ... m ... et ... is ...
 ... Is ... d ... Daerbij ... hij ...
 ... t ... Vosbergen ... @Mogenden_Mo ... tot ... vant ...
 ... vijfftich ... duisent ... d ... coopman ...
 ... Hamborch ... daerop ... d ... a ... gedaen ... heeft ...
 ... gedelibereert ...
 ... R ... Novembris ...
 ... P ... Declaratien ... van ... Gelderlant ...
 ... P ... provincien ... ende ... geresolveert ...
 ... sullen ... sulle ... sullen ...
 ... aldaer ...
 ... d ... Instructie ...
 ... t ... tot ... staen ... aen ...
 ... principalen ... sullen ... om ... d ...
 ... te ...
 ... a ... Present ... P ... H ... Heer ... Martis ... M ... n ... X ... n ... Decembris ...
 ... de ... Heer ... a ... Noortwijck ...
 ... Lochteren ... Essen ... n ...
 ... Vosbergen ... Ploos ...
 ... vande ...
 ... Schaffer ... deselve ...
 ... heeft ... d ... doen ...
 ... de ... van ...
 ... n ... soeckende ...
 ... hebben ... gedelibereert ... sijnde ...
 ... requeste ... vanden ...
 ... om ... daer ... daerop ... op ... sij ... sijn ... bericht ... te ... d ... doen ...
 ... gecompareert ... de ... Hooftconsul ...
 ... h ... hij ...
 ... hebbende ...
 ... om ... te ... mogen ...
 ... overgelevert ... eenige ...
 ... tot ...
 ... p ... a ... e ... Hollant ...
 ... d ... ende ...
============================================================
RSG 1627 0029

page title: 530b
 
 ... Is ... gelesen ... R ... van ... @D_variant ... van ... Bockwolt ... t ...
 ... t ...
 ... a ... t ... hij ... o ... heeft ... C ...
 ... B ...
 ... d ... op ... het ... et ... E ... Engelandt ... d ...
 ... t ... Dennemarck ... heeft ... presenteert ...
 ... hondert ... sestich ... h ... duisent ...
 ... C ... van ...
 ... d ... C ... Credyt ...
 ... versoeckende ... t ...
 ... te ... @D_variant ...
 ... heer ... Hollant ... sulcx ... bedencken ...
 ... Vergaderinge ... gecompareert ... d ... e ... heeren ...
 ... S ... t ... E ...
 ... Wilhelmus ...
 ... @e_standard ... v ...
 ... d ... S ... Stadt ... Emden ... @A_variant ... hebben ...
 ... garnisoen ... a ... overleveringe ... van ... brieff ... van ...
 ... tot ... @romeinse_x_10 ...
 ... b ... propositie ... volgend ... d ... geinsereert ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... garnisoen ...
 ... S ... te ... d ... is ...
 ... Waerop ... goetgevonden ... vonden ... is ...
 ... gedelibereert ...
 ... hooge ... ende ... heeren ...
 ... Raedt ... mitsgaders ...
 ... E ... principalen ...
 ... @A_variant ... d ... G ... O ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... aen ...
 ... d ... den ... en ... @romeinse_x_10 ... l ...
 ... oock ... verstaen ... hebbende ... d ... @Hoog_Ho ...
 ... voor ... naer ... Brussel ...
 ... sich ...
 ... te ...
 ... bij ...
 ... uyt ... @Hoog_Ho ...
 ... het ... landt ... als ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... @VERTICALE_LIJN_MARGE ...
============================================================
RSG 1627 0030

page title: 531
 
 ... soldaten ...
 ... h ... vertreck ... hebben ... d ...
 ... sulcx ... d ... dat ... a ... d ...
 ... d ... e ... S ... Stadt ... gehouden ... houden ... als ...
 ... @VERTICALE_LIJN_MARGE ... welcke ... d ...
 ... @VERTICALE_LIJN_MIDDENVOUW ...
 ... het ... d ...
 ... @VERTICALE_LIJN_MARGE ...
 ... en ... sij ...
 ... sullen ... uyt ...
 ... voor ... sonderlinge ...
 ... van ... harentswegen ... d ... gelijck ...
 ... als ... het ...
 ... voor ... eenige ... S ...
 ... gehouden ... uyt ... E ...
 ... d ...
 ... conferentie ... en ... mochten ...
 ... welvaren ... d ... S ... Embden ... is ...
 ... handen ... en ... van ... d ...
 ... goedertiertentheyt ... goed ... tot ... sich ...
 ... saecken ... sullen ... dat ... principalen ...
 ... naer ... soo ...
 ... G ... Stadt ...
 ... W ... Hans ...
 ... missive ... Staten ... S ...
 ... geschreven ... Groningen ...
 ... m ... maent ... Novembris ...
 ... haer ... tot ... betalinge ...
 ... binnen ... Embden ... en ... d ... de ...
 ... Noch ... missive ... van ... Capiteijn ... E ...
============================================================
RSG 1627 0031

page title: 531b
 
 ... Embden ... geschreven ... d ... bij ...
 ... adviseert ... a ... t ... d ... G ... r ... Aenholt ...
 ... Ende ... oversulcx ... over ... sulcx ... versoeckt ... versoeck ... versoeckt ...
 ... sal ... hebben ... Stadt ... S ... Stadt ...
 ... gebruiken ... om ...
 ... handelen ... gelijck ...
 ... Hamborch ... andere ... Steden ...
 ... haer ... G ... sulcx ...
 ... voorgecomen ... werden ...
 ... S ... heeft ... gecommuniceert ...
 ... P ... Emden ... versocht ... dat ... a ... E ... Emden ...
 ... de ... Lieroort ... L ... van ... opte ... op ...
 ... a ... behooren ...
 ... gedelibereert ... is ... goetgevonden ... a ...
 ... en ... G ... Raedt ... t ... van ... S ...
 ... a ... t ... te ...
 ... gedaen ...
 ... gelesen ... @D_variant ...
 ... Cornelio ... C ... d ...
 ... v ... a ... n ... Cornelio ... Berck ... k ... Consul ... tot ... daerbij ... d ... verhaelen ...
 ... redenen ... tot ... debat ... d ... sijn ... versoeck ... In ...
 ... plaetze ... a ... ducaten ... schip ... d ... die ... hij ... is ... treckende ...
 ... hebben ... hondert ... d ...
 ... schippers ... l ... landen ... werden ... E ...
 ... het ... C ... van ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... tot ... beneficie ... navigerende ... lieden ...
 ... Nederlantsche ... negotianten ...
 ... d ... dat ... het ... behoort ... te ... laten ... d ...
 ... en ... te ... d ... schip ... soo ...
 ... genooten ... Waerop ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... vande ... voor ... o ... Consul ... consul ... a ...
 ... Is_gelesen ... sekere ... remonstrantie ... vande ... Directeurs ... r ...
 ... M ... Martens ... M ... a ...
 ... Levantschen ... handel ... @D_variant ... Daerbij ... deselve ... de ... missive ... van ... Pieter ...
 ... Martenssen ... Coy ... deduceren ... dat ... haer_ho_mo ... @Mogenden_Mo ... dienen ...
 ... tractement ... voor ... Lamberto ... Verhaer ... Consul ... tot ... Tunis ... ordonnantie ...
 ... somme ... seventhien ... duisent ... d ...
 ... guldens ... een ... Jaer ... tractements ... ingegaen ...
 ... van ... Augusto ... r ... duisent ...
============================================================
RSG 1627 0032

page title: 532
 
 ... twee ... d ... guldens ... tot ...
 ... voor ... hondert ...
 ... voor ... achterstant ... is ... selve ...
 ... examineert ... werden ... en ... d ... Feith ... Nobel ...
 ... Is ... gelesen ... het ... advis ... ad ... Raden ... d ... Admiraliteyt ...
 ... sevenbergen ... Rotterdam ... geformeert ... d ... @romeinse_xj_11^en ... requeste ... d ... die ... van ...
 ... Sevenbergen ... van ...
 ... Novembris ... gepresenteert ... eer ... selve ... advis ... a ... sij ... om ...
 ... Licent ... verscheidene ... redenen ... @voorseide_voors ... missive ... gededuceert ...
 ... d ... sullen ... alleen ...
 ... niet ... die ... Sevenbergen ...
 ... om ... sodanige ...
 ... als ... bij ... u ... bij ... het ... van ... vanden ...
 ... als ... selve ... d ... gelijck ...
 ... Supplianten ... vant ... t ... van ... a ... N ...
 ... Bommel ...
 ... mitsgaders ... Nimmegen ... daerbij ...
 ... op ... worden ... @D_variant ... is ...
 ... van ... Hollant ... houden ...
 ... van ...
 ... eersten ... d ... tot ... Middelburch ... Daerbij ... @D_variant ... a ...
 ... versoeck ... soeck ... gemeene ... Reders ... @R_callig ...
 ... gearresteert ... Vrankrijck ...
 ... betalinge ...
 ... verschenen ...
 ... staen ... d ... dat ... deselve ... d ... missive ...
 ... gestelt ... werden ... handen ...
 ... daer ... en ...
 ... d ... Supplianten ...
 ... Aelberts ...
 ... W ... Consul ...
 ... is ... belopende ...
 ... willen ... opte ... op ...
 ... Declaratie ...
 ... hij ... d ... heeft ...
 ... oock ...
 ... tractement ... Consul ...
 ... heeft ...
============================================================
RSG 1627 0033

page title: 532b
 
 ... President ... Heer ... P ... Present ... P ... M ... Mercurij ... Decembris ... 1627 ... 1 ... 627 ...
 ... Rantwijck ... R ... Rantwijck ...
 ... Feith ... Noortwijck ... Nobel ... Schagen ...
 ... ende ... eenige ... extra ... v ... Hollant ...
 ... Vosbergen ... Ploos ... P ... Ploos ... R ... Rode ... R ... Rode ... Aelberts ... Schaffer ...
 ... Is ... gelesen ... van_wegens ... van ... wegens ... Bewinthebberen ... van ...
 ... C ... overgegeven ... requeste ... van ...
 ... @R_callig ... vande ... schepen ... Maij ...
 ... de ... welcke ... sij ... op ...
 ... @D_variant ...
 ... handen ... als ... vande ...
 ... Ploos ... deselve ... examineren ... r ...
 ... selve ...
 ... versoeck ... vanden ... C ... r ... Hartman ... om ...
 ... Hartman ... H ... conducteur ... conducteur_te ... mogen ... goetgevonden ...
 ... van ... S ... State ... sal ... werden ... gedisponeert ...
 ... m ... r ... over ... bij ... hem ...
 ... den ... @romeinse_xxj_21 ... @romeinse_x_10 ... Octobris ... belopende ...
 ... guldens ... is ... goetgevonden ... doen ...
 ... dage ...
 ... n ... v ... gelesen ... bij_den ... C ... vanden ... heer ...
 ... hij ...
 ... haer_ho_mo ... haer ... volck ... uyt ... t ...
 ... Emden ... gelesen ... Propositie ... gisteren ... bij ...
 ... en ... Stadt ... Emden ... ten ...
 ... volck ... t ... deselve ... Stadt ...
 ... is ... oft ... geresolveert ...
 ... Hollant ... propositien ... a ...
 ... en ... hebben ... goetgevonden ...
 ... Langerack ... Vrankrijck ...
 ... ck ... is ... goetgevonden ... a ...
 ... deselve ...
 ... sullen ... volgend ... volgende ... deselve ...
 ... t ... gestelt ... handen ... n ...
============================================================
RSG 1627 0034

page title: 533
 
 ... President ... de ... Heer ... X ... @romeinse_xvi_16^en ... n ... Decembris ... 1 ...
 ... R ... L ...
 ... Aelberts ... Lochteren ...
 ... Instantie ... den ... heer ... Bockwolt ... Vergaderinge ... van ...
 ... gedaen ... en ... ten ... einde ... deselve ... d ... opten ...
 ... Bockwolt ... B ... Bockwolt ... B ... bij ... overgegeven ... gegeven ... versoeck ... versoeckende ... soeck ... haer ...
 ... hondert ... sestich ... duisent ... t ... die ... C ... van ...
 ... t ... d ... gedelibereert ...
 ... Collier ...
 ... d ... is ... @D_variant ... a ...
 ... Credyt ... C ...
 ... constitutie ... van ... haer ... d ... daer ...
 ... memorie ... d ... @romeinse_x_10 ... overgegeven ...
 ... R ... Resident ... de ... Vosbergen ... opt ... op ... C ... van ...
 ... pointen ... sijn ... d ... heeren ...
 ... Nobel ... S ... om ...
 ... verstaen ... staen ... op ... papier ...
 ... hij ... soeck ... d ... a ... daerop ... geresolveert ... te ...
 ... Sijnde ... bij ... heeren ... van ... Hollant ... t ... geadviseert ...
 ... sevenbergen ... S ... Sevenbergen ... voorgisteren ...
 ... n ... verstaen ... het ... advis ... des ... Raedts ... hebben ...
 ... daermede ... geconformeert ...
 ... In ... hebben ... hun ... geconformeert ...
 ... voorgeven ... geven ... Hollant ...
 ... voorgisteren ... overgegeven ...
 ... en ... advis ... @D_variant ...
 ... vande ...
 ... C ... S ... geaccordeert ... d ... dat ... t ...
 ... Vrankrijck ... te ... bevorderen ...
 ... Deputatie ... C ... Capitein ... hun ...
 ... ende ... te ... gegeven ... sullen ...
 ... werden ... c ... C ... d ... den ...
 ... Gouverneur ... sijne ... versekeringe ...
 ... om ... niet ... gearresteert ... worden ... gescreven ... sal ...
============================================================
RSG 1627 0035

page title: 533b
 
 ... haer_ho_mo ... ten ... aensien ... groote ... importantie ... r ...
 ... welvaeren ... Westindische ... @Compagnie_Comp^e ... p ... goetgevonden ...
 ... nominatie ... d ... die ... en ... @voorseide_voors ...
 ... d ... heeren ...
 ... @Majesteit_Ma^t ... exactelijck ... gelegentheijt ... van ...
 ... schip ... consequentie ... dewelcke ... nadeel ...
 ... @Compagnie_Comp^e ... staet ... soude ... comen ... te ... redunderen ...
 ... schepen ... Vrankrijck ... souden ... werden ... gearresteert ...
 ... Pauw ... alle ... addres ... doen ... hebben ... ende ... sijne ...
 ... vlitichsten ... recommanderen ... van ...
 ... Pauw ... sal ... moeten ...
 ... vande ... @Compagnie_Comp^e ... sonder ... aengaende ... t ...
 ... costen ... sal ... hebben ... te ... d ... dragen ...
 ... Weduwe ... v ... a ... Sijnde ... bij ... Raedt ... State ... S ... het ... versouck ... Weduwe ...
 ... Capitein ... Turner ... te ... hebben ... een ... tractement ... t ... affgeslagen ...
 ... hebben ... haer_ho_mo ... hun ... daermede ... geconformeert ... doch ...
 ... eens ... voor ... al ... toegeleit ... hondert ... vijfftich ... guldens ...
 ... haer ...
 ... Is ... gelesen ... bij ... bij_den ...
 ... Grave ... overgegeven ... Daerbij ... @D_variant ... Daerbij ... hij ...
 ... te ...
 ... Jaeren ... Credyt ... sestich ... duisent ... d ...
 ... d ... Jaeren ...
 ... Is ... hebbende ... @s_as_f ...
 ... betaelt ... @D_variant ... is ... heeren ... Hollant ...
 ... gehouden ...
 ... Is ... Vergaderinge ... gecompareert ... d ... @voorseide_voors ...
 ... d ... Gerhardus ... Raedt ...
 ... Gerdts ... L ...
 ... proponerende ... ponerend ... @voorschreven_voors ... @voorseide_voors ... heeren ...
 ... G ...
 ... d ... o ...
 ... Credentie ... heeft ...
 ... proponeren ... als ... resolutie ... resolutie_op ... opten ... op ...
 ... bij_den ... Heer ... voor ... desen ... overgegeven ... gegeven ...
 ... Daerop ... voor ... resolutie ... is ... gevallen ...
 ... goed ...
 ... versoeck ... soeck ... van ...
============================================================
RSG 1627 0036

page title: 534
 
 ... Dirck ... k ... Niesen ... Berge ... C ... Coopluiden ... tot_Amsterdam ... geaccordeert ...
 ... aen ... den ... heer ... van ... Langerack ... mitsgaders ...
 ... tot ... Calis ... ten ... schip ... goederen ... en ... bij ...
 ... van ... Calis ...
 ... worden ... gerestitueert ...
 ... Amsterdam ... m ... Sijn ... n ... ten ... Vergaderinge ... gecompareert ... Gedeputeerden ...
 ... @Admiraliteit_Admir^t ... tot ... collegie ... tot ... Amsterdam ... hebbende ... gegeven ...
 ... subsidie ... dat ... haere ... schepen ... liggen ...
 ... b ... bij ... van ...
 ... oock ... bij ... haer ... gans ... geen ... voorraet ... is ... van ...
 ... met ... et ... een ... notable ...
 ... te ... worden ... sij ...
 ... houden ...
 ... Is ... missive ... Collegie ... Admiralitijt ...
 ... @Admiraliteit_Admir^t ... Z ... Zeelant ... daerbij ... gelijcken ... versocht ... soo ... t ... subsidie ... is ...
 ... subsidie ... daerop ... a ...
 ... van ... Rantwijck ... Sommelsdijck ...
 ... haer ... om ... Ambassaden ...
 ... de ... Engelant ... t ... hebben ... versocht ... versorgt ...
 ... mach ... worden ... gehouden ...
 ... geordonneert ... t ... selve ... besorgen ... d ...
 ... toegesonden ... werden ... vande ... brieven ...
 ... a ... Quartieren ... a ... op ... opdat ... t ... d ...
 ... vanden ... lande ... bevorderen ... Waarop ...
 ... ende ... voorspoet ... m ... haere ... besoignes ... sijnde ... Is ...
 ... Presidenten ... alle ... correspondentien ...
 ... sullen ... besorgen ... ende ... dat ... de ... versochte ... sullen ... werden ...
 ... toegesonden ... van ... legatien ...
 ... de ... a ... Frankrijck ... ende ... Engelant ... is ... belopende ...
 ... n ... d ... stuivers ... goetgevonden ...
 ... Hollant ... hebben ... van ... @Mogenden_Mo ...
 ... ongerepartieerden ... betalinge ... d ...
 ... verclaert ... hebben ...
 ... dat ... P ... van ... t ...
 ... bij ...
 ... provincien ... is ... d ... provincie ...
 ... tot ... betalinge ... worden ...
============================================================
RSG 1627 0037

page title: 534b
 
 ... hebben ... betaelen ... @D_variant ... daeromme ... geen ...
 ... gaende ... voor ... alleen ...
 ... provincien ... haere ...
 ... hebben ...
 ... sulcx ...
 ... Waerop ... geen ... resolutie ... is ... gevallen ...
 ... Collegie ... ter ... @A_variant ...
 ... tot_Rotterdam ... t ... Rotterdam ... @R_callig ... betalinge ... hebben ...
 ... noch ... o ...
 ... Collegien ... daermede ... sich ... is ... sal ...
 ... Webster ... Sijnde ... geproponeert ... d ...
 ... gecommitteert ... d ...
 ... resolutie ... en ... Novembris ...
 ... Blaugaern ... B ... Blaugaern ... g ...
 ... gedelibereert ... sijnde ... d ...
 ... ter ... @Excellentie_Extie ... E ...
 ... van ... S ... State ... d ... vertrout ... d ... sullen ...
 ... dat ... d ... soo ... sullen ...
 ... aengenomen ... werden ... op ...
 ... alle ... d ... van ...
 ... Is ... Is_gelesen ... Is ... gelesen ... goetgevonden ... d ... die ...
 ... H ... Heer ... H ... Heer ... is ... opte ...
 ... gelesen ... en ... d ...
 ... H ... Heer ... Despesses ... Ambassadeur ... Vrankrijck ...
 ... gecommitteert ... heer ... heeren ...
 ... antwoord ... antwoorden ... respective ... heeren ... Ambassadeurs ...
 ... volgend ... volgende ... deselve ... antwoord ... antwoorden ...
 ... E ... G ... provinces ... Pays ...
 ... en ... les ...
 ... @B_callig ... B ... Carleton ... C ...
 ... @R_callig ... Bretaigne ... d ...
 ... t ... en ... @romeinse_x_10 ...
 ... Septembre ... Octobris ... 627 ...
 ... Ambassadeur ...
============================================================
RSG 1627 0038

page title: 535
 
 ... conqueste ... d ...
 ... d ...
 ... d ...
 ... d ... S ... les ...
 ... d ... contentement ... rencontre ... les ...
 ... et ... q ...
 ... a ... q ... pendant ...
 ... provinces ... Republique ...
 ... l ... Mais ...
 ... q ... en ...
 ... des ... d ... Anglois ... Seigneur ...
 ... a ... pour ... a ...
 ... pour ...
 ... @VERTICALE_LIJN_MARGE ...
 ... d ...
 ... q ...
 ... q ... l ... mise ...
 ... c ... d ... als ... ad ...
 ... auroyent ... t ...
 ... @VERTICALE_LIJN_MARGE ...
 ... Anglois ... Angloise ... les ...
 ... rencontre ... grand ...
 ... Anglois ... p ... t ... qu'il ...
 ... en ... a ...
 ... d ...
 ... pour ...
 ... d ...
 ... durant ... le ... proces ... et ... a ... reste ... les ... instructions ...
============================================================
RSG 1627 0039

page title: 535b
 
 ... verifications ... seront ... subministrees ... fiscal ... par ...
 ... Gouverneur ... d ... de ... la ... Compagnie ... des ... marchants ... advanturiers ...
 ... resident ... @s_as_f ... d ... en ... la ... ville ... de ... Delft ... facteur ... d ... Compagnie ... C ...
 ... resident ... en ... la ... ville ... Amsterdam ...
 ... d ... @s_as_f ... conseillers ... C ... hors ... deux ... d ... Cours ...
 ... hollande ... Zeelande ... Westfrise ... pour ... terminer ... d ...
 ... droit ... et ... promettant ...
 ... S ... a ... aura ... a ... occasion ... contenter ...
 ... comme ... estant ... lequel ... a ... Conseil ... C ...
 ... Whitehall ... @romeinse_x_10 ... d ... May ...
 ... q ... conseillers ... trouvent ...
 ... information ... sera ... prise ... d ... tout ... affaire ...
 ... Amboina ... Generael ... Coenen ...
 ... sera ... dificulte ... d ... a ...
 ... pour ... rendre ... compte ... d ... de ... ses ... actions ... cependant ...
 ... mancquera ... charger ... d ...
 ... commandement ... aura ... tenir ... bonne ... correspondence ...
 ... avec ... la ... Compagnie ... Angloise ... des ... et ...
 ... mutuelle ... amitie ...
 ... les ... tot ... compagnies ...
 ... Pour ... P ... convoquer ...
 ... pour ...
 ... marchands ... Anglois ... subject ...
 ... Ambassadeur ... Carleton ... en ...
 ... requisition ...
 ... pouvoir ... trouver ... conference ... et ... entendre ...
 ... part ... autre ... propose ...
 ... plainte ... Ambassadeur ... contre ...
 ... et ... equippage ... se ... quelque ... nombre ...
 ... guerre ... ports ...
 ... nom ... service ... Roy ... Treschrestien ... Leurs ...
 ... estiment ... pas ... equippage ...
 ... innovation ... en ...
 ... contravention ... l ... amitie ... S ...
 ... d ... Grande ... Bretaigne ...
 ... a ... portee ... traite ...
 ... S ... a ... C ...
============================================================
RSG 1627 0040

page title: 536
 
 ... @VERTICALE_LIJN_MARGE ... et ...
 ... d ... et ...
 ... d ... S ...
 ... o ...
 ... d ...
 ... S ... q ...
 ... d ...
 ... et ...
 ... t ...
 ... S ... G ... Bretaigne ...
 ... et ...
 ... et ... S ...
 ... ils ...
 ... pour ...
 ... liberte ... et ... @R_callig ...
 ... @d_apostrof ... ils ...
 ... R ... et ...
 ... pour ... pouvoir ...
 ... et ...
 ... les ... ils ...
 ... q ... autre ... les ...
 ... S ... Ambassadeur ...
 ... d ...
 ... deux ...
 ... des ... ses ...
============================================================
RSG 1627 0041

page title: 536b
 
 ... C ... a ...
 ... a ... pourtant ... pour ... pourtant ...
 ... les ...
 ... et ... d ...
 ... et ... demande ...
 ... Republique ...
 ... S ... Ambassade ...
 ... a ...
 ... sera ...
 ... obligations ... defensive ... d ...
 ... point ... liberte ...
 ... t ...
 ... @R_callig ... et ... ses ...
 ... S ...
 ... en ...
 ... ils ... les ...
 ... ils ...
 ... et ... federation ...
 ... y ... des ... G ...
 ... @B_callig ...
 ... @fr_Admiralite_accent_aigu ... Amsterdam ...
 ... d ...
 ... Ambassadeur ...
 ... q ... @romeinse_x_10 ...
 ... Ambassadeur ...
 ... et ... l ...
 ... d ... @d_apostrof ... Amsterdam ... et ... @d_apostrof ...
 ... @s_as_f ... grand ...
 ... et ... port ... Pampus ... et ...
 ... des ... d ...
============================================================
RSG 1627 0042

page title: 537
 
 ... les ... d ... Novembre ... et ... @D_variant ... Decembre ... les ...
 ... d ... de ... representer ...
 ... Ambassadeur ... q ...
 ... @romeinse_x_10 ... a ...
 ... experience ...
 ... d ...
 ... a ... q ...
 ... q ... S ...
 ... o ... ils ...
 ... Amsterdam ... et ... Noorthollandt ... d ...
 ... et ... a ... pour ...
 ... dans ... sera ...
 ... Ambassadeur ...
 ... et ... pour ...
 ... d ... @Excellentie_Extie ... E ...
 ... se ... Anglois ...
 ... S ...
 ... a ... des ...
 ... et ... a ...
 ... d ... et ...
 ... d ... par ...
 ... ses ...
 ... q ... ils ... S ... a ...
 ... d ...
 ... S ... obligation ...
 ... Grande ... pour ... les ... et ...
 ... se ...
 ... dans ... l ... aultre ... part ...
 ... @s_as_f ...
 ... Francois ...
 ... par ...
============================================================
RSG 1627 0043

page title: 537b
 
 ... d ... extraordinaire ... d ...
 ... a ... et ...
 ... retard ...
 ... Republique ... tout ...
 ... sera ... en ...
 ... Ambassadeur ... reparation ... d ... les ... Anglois ...
 ... a ...
 ... @romeinse_x_10 ... sera ... pour ...
 ... l ... q ... B ...
 ... pour ... en ...
 ... Angleterre ...
 ... et ...
 ... a ... G ...
 ... Decembre ... @1627_jaartal ...
 ... P ... Praeside ... P ... et ... Presentibus ... et ... Veneris ... V ... s ... d ... @romeinse_xvij_17^en ... X ... @romeinse_ij_2 ... @^ex_December ... December ... @1627_jaartal ... 627 ...
 ... k ... v ... Eck ... k ... h ... heeren ... Rantwijck ... @R_callig ... andere ... a ... d ...
 ... bij ... van ... Instructie ... hebbende ...
 ... Instructie ... d ... pointen ... van ... Hollant ...
 ... Gesanten ... naer ... daermede ... e ... doen ... oen ... amplieren ... @d_apostrof ... d ... Instructie ... vande ... heeren ...
 ... Engelant ... Gesanten ... gaende ... naer ... Engelant ... is ... deselve ... naerder ...
 ... Instructie ... gelesen ... ende ... geapprobeert ... t ... om ... bij ...
 ... d ... @voorseide_voors ... heer ... heeren ... Gesanten ... G ... geeffectueert ... te ... worden ...
 ... e ... d ... e ... Coopluiden ... en ... mogen ... becomen ...
 ... reparatie ... van ... haere ... geledene ... schade ... verseeckerheit ...
 ... toecomende ... tijden ... en ... onverhindert ... hindert ...
 ... d ... doen ... @D_variant ... hebben ... d ... e ... Gecommitteerde ... Gecommitteerden ... Gecommitteerde ...
 ... provincie ... t ... te ... mogen ...
 ... bij ... @voorseide_voors ... voor ... heeren ... Gesanten ... G ... Gesanten ... d ... n ...
 ... dat ... t ... het ...
 ... verleenen ... van ...
 ... verstaen ... en ... het ... van ...
 ... welcke ... @voorseide_voors ... Gecommitteerden ... verclaeren ... n ...
 ... souden ... sonder ...
 ... van ... haere ... principalen ...
============================================================
RSG 1627 0044

page title: 538
 
 ... Heer ... v ... L ... g ... Ontfangen ... missive ... heer_van ... van ... L ... Langerack ...
 ... Heer ... geschreven ... Parijs ... d ... en ...
 ... ontfangen ... o ... een ... missive ... vanden ... Resident ... Aissema ...
 ... A ... Aissema ... A ... Hamborch ... en ... @romeinse_xxj_21 ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... Novembris ... lestleden ...
 ... resolutie ... vereischende ...
 ... vande ... hooft ... van ... a ... sij ...
 ... v ... n ... @D_variant ... Jan ... Barentsen ... Molenaer ... tot ...
 ... v ... n ... geven ...
 ... @Mogenden_Mo ... van ... @romeinse_x_10 ... Augusti ...
 ... @Mogenden_Mo ...
 ... en ... gerepliceert ...
 ... n ... B ... M ... is ... en ... @romeinse_x_10 ... Octobris ... lestleden ...
 ... dat ... hij ...
 ... te ... naer ...
 ... requeste ... van ... a ... van ...
 ... v ... binnen ...
 ... van ...
 ... v ... Giethoorn ... contributie ...
 ... hebben ... ses ... van ...
 ... Brabant ...
 ... naer ... d ...
 ... versoeck ... advis ... van ...
 ... daerop ... verstaen ... het ... ad ... advis ... des ... Raedts ... van ...
 ... soeck ... van ... Jan ...
 ... Janssen ... Rotterdam ... @R_callig ...
 ... C ... te ... bevorderen ... dat ... hij ...
 ... ende ... hondert ...
 ... hondert ...
 ... genomen ... Engelschen ...
 ... Balthazar ... Coymans ... coopman ... wonende ...
 ... v ... ten ... einde ... d ...
 ... * ... Amsterdam ... heer_van ... van ... O ... sal ... mogen ...
 ... Heer ... d ... die ...
 ... Ontfanger ... O ... Ontfanger ... @R_callig ... Amsterdam ...
 ... Hollant ... @Hoog_Ho ... sodanige ...
 ... van ... G ... Gedeputeerde ... Westindische ...
 ... C ... gedaen ... te ... hebben ... resoluti ... resolutie ... p ...
 ... bij ... versocht ... socht ... presenteren ... presenterende ...
============================================================
RSG 1627 0045

page title: 538b
 
 ... Vergaderinge ... oft ... o ... commissarien ... d ...
 ... openinge ... doen ... d ... doen ... vruchten ... van ... haer ... voorhebbende ...
 ... exploit ... is ... saecke ... heer ... heeren ... van ... Hollant ...
 ... ter ... Vergaderinge ... gecompareert ... h ... heeren ... S ... Scholto ...
 ... de ... v ...
 ... s ... Beninga ... Cyriacus ... Hisken ... G ... Gedeputeerde ...
 ... a ... n ... garnisoen ... Ridderschap ... @R_callig ... Steden ... S ... Steden ... en ... Norden ... mitsgaders ...
 ... Lieroort ... vande ... e ... G ... Graeff ... G ... Graeff ... Graeffschap ... Graeff ... schap ... van ... O ...
 ... hebben ... van ... haere ... brieven ... van ...
 ... Credentie ... b ... propositie ... hier ... volgend ... volgende ... volgend ... volgende ... geinsereert ...
 ... versocht ... d ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... garnisoen ... uyt ... Stadt ... Emden ...
 ... Lieroort ... mach ... gelicht ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... sijnde ... is ... selve ... voor ... d ...
 ... gevonden ... @s_as_f ... sijn ... gecommitteert ... gecomen ... gecommitteert ... gecomen ... t ... heeren ...
 ... Feith ... t ... van ... Noortwijck ... Ploos ... Walta ... Aelberts ...
 ... Schaffer ... om ... oock ... Gedeputeerde ...
 ... Stadt ... Emden ... conferentie ... volgens ...
 ... propositie ... van ... E ... Emden ...
 ... Illustre ... hooge ... Mogende ... heeren ...
 ... S ... Steden ... Norden ... mitsgaders ... d ...
 ... d ... Standt ... des ... hebben ...
 ... aen ... a ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... sonden ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... d ... Ende ...
 ... dragen ... het ... d ... dat ... conservatie ...
 ... herstellinge ... d ... der ... Neutraliteijt ... des ... d ... Graeffschaps ... Oostvrieslant ...
 ... d ... e ... S ... Emden ...
 ... haere ... respective ... C ...
 ... seynden ... @s_as_f ... selver ... die ...
 ... Graeff ... Graeffschap ... Graeff ... S ... Oostvrieslant ... o ... leggende ... Guarnisoenen ... G ... Guarnisoenen ...
 ... d ... dat ... principalen ... bij ...
 ... @voorschreven_voors ... Guarnisoenen ... hun ...
 ... het ... t ... geringste ... daeraen ... deelhaftich ... gemaket ... noch ...
 ... @B_callig ... Besonderen ... dat ...
 ... allen ... besorgenden ... sorgend ... inconvenienten ...
============================================================
RSG 1627 0046

page title: 539
 
protestiret hebben. Weshalver sie oock voor ditmael
wel hadden stille siften ende ledich toe te sien, ten waere
die dagelycx daeruyt ontspringende inconvenienten
ende aenstotende schaden, haer desen cours te nehmen hadden
genootsaeckt, gemerct onder praetext van dat H.Ho.Mo.-
guarnisoenen in die Graeffschap OostVrieslandt liggen,
die gantse Graeffschap, ende vernemblich des gemeenen
 ... lants ... contributien ... tot ... en ... Spaenschen ... tot ...
 ... proye ... gestelt ... ende ... alsoo ... d ... die ... Staet ... onses ... lieven ... Vaderlants ...
 ... gemaect ... wordt ... E ...
 ... besorgen ... dat ... bij ... d ...
 ... r ... en ... die ... Lant ... Lantschap ... Lant ... schap ...
 ... principalen ... sullen ... dagelicx ... ende ...
 ... dat ... tot ... @s_as_f ...
 ... sal ... principalen ...
 ... het ... d ... S ... Stadt ... van ... Emden ...
 ... van ... d ... die ... Graeff ... schap ... a ...
 ... d ... die ...
 ... t ... alsoo ... al ... principalen ...
 ... S ... Stadt ... t ... sonder ... Staets ... S ...
 ... conserveren ...
 ... van ... se ... Vaderlandt ... ten ...
 ... recommandeert ... hebben ...
 ... herwaerts ... principalen ...
 ... t ...
 ... S ... Stadt ... van ... Embden ... haere ...
 ... soeck ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... d ...
 ... hebben ... willen ... sulcx ... op ... sijne ...
der Stadt Embden versouck te disponeren daermede de
Standt van onse Vaderlandt moge befordert ende beneficieren
 ... als ... d ... eenige ... conferentie ...
 ... sijnde ... G ... ende ... Stadt ... S ... Stadt ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... goetvinden ... mogen ...
 ... ad ... principalen ...
============================================================
RSG 1627 0047

page title: 539b
 
 ... acht ... t ... nemen ... en ... volgens ... dien ... spoedige ... expeditie ...
 ... verleenen ... doende ... sullen ... onse ... o ... principalen ...
 ... ende ... verobligeren ... sullen ... blijven ...
 ... h ... @Mogenden_Mo ... die ... G ...
 ... ongerepartieerden ... Sijnde ... bij ... t ... State ... te ... gedaen ... a ... d ... de ... bij ... haer ...
 ... h ... ordre ... r ... a ... werden ... gestelt ... t ... betalinge ...
 ... van ... ongerepartieerden ...
 ... sijn ... heer ... van ... Hollant ... versocht ... wederom ... twee ...
 ... willen ... furneren ... provincien ... sijn ...
 ... versocht ... haere ... quoten ... q ... ses ... maenden ... opte ... op ... te ...
 ... heeren ... h ... Ploos ... @romeinse_x_10 ...
 ... d ... om ...
 ... schepen ... d ...
 ... Westindische ... Compaignie ... rapporteren ...
 ... Westindische ... p ... geen ...
 ... als ... d ... de ... oock ...
 ... President ... de_heer ... de ... Heer ... Sabbathi ...
 ... k ... Sabbathi ... n ... X ... Decembris ... 1627 ... 1 ... 6 ... 627 ...
 ... @e_standard ... n ... R ... Rantwijck ... a ... Lochteren ... n ... Essen ...
 ... Noort ... Noortwijck ... Nobel ... Schagen ...
 ... Ploos ... Rode ...
 ... Schaffer ... ter ... Vergaderinge ... gecompareert ... extraordinaris ... op ...
 ... G ... provincie ... Hollant ... hebben ...
 ... versocht ... groote ... achter ... ter ...
 ... Collegien ... Admiraliteyt ... p ... mach ...
 ... gestelt ... tot ... betalinge ... van ... @s_as_f ... hondert ... duisent ... guldens ...
 ... d ... de ... tot ... b ...
 ... @d_apostrof ... Admiraliteiten ... versocht ... @D_variant ... Dat ... a ... oock ...
 ... werden ... genomen ... Collegien ...
 ... opte ... timenten_v ... vanden ...
 ... Admirael ... E ... sijnde ... daerop ... gedelibereert ... sijn ...
 ... provincie ... willen ...
 ... q ... @s_as_f ... b ... mogen ... en ...
 ... opt ... goetgevonden ... dat ...
 ... @Excellentie_Extie ...
 ... gelesen ... het ... Raedts ... van ... S ... State ...
 ... opte ... op ... requeste ... d ... @romeinse_x_10^en ... @romeinse_x_10 ... selven ... gepresenteert ...
 ... van_wijlen ... van ... Capitein ... C ... Lovelace ... oft ...
============================================================
RSG 1627 0048

page title: 540
 
 ... bij ... @s_as_f ... advis ... het ... appointement ... van ...
 ... d ... dewijl ... deselve ... d ... de ... selve ... d ... viant ...
 ... d ... belegeringe ... t ... G ... is ... gebleven ...
 ... sullen ...
 ... op ... het ... selve ...
 ... sij ... d ... sullen ... d ... doen ...
 ... Noch ... o ... gelesen ... het ... advis ... d ... des ... @R_callig ... Raedts ... van ... State ... daerbij ... deselve ...
 ... het ... appointement ... t ... voor ... twee ... kinderen ... van ... Capitein ... C ...
 ... zal ... hebben ... haer_ho_mo ... hun ...
 ... Sijnde ... e ... heeren ... Gecommitteerde ... G ...
 ... zee ... d ... vanden ... Oorloch ...
 ... Oorloge ... daerbij ... geproponeert ... pointen ... pointen_van ... van ... consideratie ... is ...
 ... @voorseide_voors ... deselve ... pointen ... sullen ...
 ... van ...
 ... n ... tot ... Amsterdam ...
 ... Dirck ... sullen ...
 ... bijden ... en ... Gouverneur ... d ... dat ... Supplianten ... schip ...
 ... h ... werden ... en ... g ...
 ... het ... G ... @R_callig ... Raden ...
 ... n ... @romeinse_x_10 ... requeste ...
 ... d ... drie ... schepen ... bij ...
 ... v ... Engelsche ... E ... Engelsche ... Calis ... C ... Malis ...
 ... @s_as_f ... d ... Supplianten ... S ...
 ... hebbende ... van ...
 ... te ... betaelen ...
 ... interesse ... van ... ses ...
 ... maniere ... t ... schip ...
 ... gaen ... opte ... op ... dat ... d ...
 ... van ...
 ... deselve ... sijn ... a ... Waerop ...
 ... @s_as_f ... sijn ... sijnde ... hebben ... haer_ho_mo ... d ...
 ... @voorseide_voors ... G ... Gecommitteerd ...
 ... obligatien ... te ... geven ...
 ... Ontfangen ... een ... missive ...
 ... d ... en ... Decembris ... @D_variant ... geen ... resoluti ... resolutie ... resoluti ... resolutie ...
============================================================
RSG 1627 0049

page title: 540b
 
 ... Is ... Is_gelesen ... gelesen ... memorie ... des ... @R_callig ... Rekencamer ... @R_callig ... Rekencamer ...
 ... Daerbij ... deselve ... versouckt ... u ... datte ... resolutie ... d ... @romeinse_xiij_13 ... deses ...
 ... Gelderlant ... Overissel ... raeckende ... d ... provinciale ... @D_variant ... Gelderlant ... lant ... Overijssel ...
 ... Drente ... D ... Drente ... D ... n ... Drente ... @D_variant ... deselve ... @s_as_f ... provincien ... aengeschreven ... a ... mach ...
 ... @D_variant ... @R_callig ...
 ... overleveren ... over ... d ... dat ... a ... @R_callig ... Raedt ... State ... deselve ... d ...
 ... mach ... genotificeert ... Dan ... is ... noch ... opgehouden ... daerop ... p ...
 ... alsoo ... soo ...
 ... Ontfanger ... bij ... @Mogenden_Mo ... genomen ... op ... S ...
 ... Doublet ... D ... rekeningen ... Ontfangers ... ontfangers ... ontfanger ... Generaels ... Doublet ... @D_variant ...
 ... @historical_at_sign ... 1618 ... 1 ... 6 ... 618 ... @1_simple ... 8 ... 1623 ... 1 ... 6 ... 623 ... 2 ... 3 ... geeffectueert ... mach ... is ...
 ... d ... en ... selven ... Ontfanger ... O ... nochmaels ... lasten ... hij ...
 ... daerop ... geven ...
 ... missive ... Commissaris ... Hartman ...
 ... H ... Amsterdam ... @romeinse_x_10 ... hij ...
 ... r ... drie ... schepen ...
 ... ck ... k ... d ...
 ... bij ... Joost ... hem ... Bockwolt ...
 ... d ... bij ... Delft ... @D_variant ...
 ... senden ... Daerop ... garnisoen ...
 ... d ... dat ... a ... hij ... d ... wederom ... Delft ... sal ...
 ... d ... In ... bij ... David ... gerecompenseert ...
 ... D ... Pallache ... a ... d ...
 ... is ... gepersisteert ... r ... t ... resolutie ...
 ... versoeck ... Paulo ... a ... d ...
 ... Paulo ... d ... de ... la ... a ... Vedua ... d ... om ... te ... gratuiteit ... is ... affgeslagen ...
 ... Is ... Jan ... Cornelissen ... C ... Backer ... extraordinaris ...
 ... J ... Jan ... a ... t ... van ... vijff ... ende ... twintich ... guldens ...
 ... b ... backer ... Vergaderinge ... gecompareert ... d ... heeren ... G ... en ...
 ... S ... proponerende ... dat ... alrede ... inde ... G ... Graefschap ... schap ... p ...
 ... waeren ...
 ... n ... ingenomen ...
 ... k ... duisent ... @voorseide_voors ... voor ... Graeff ...
 ... en ... Daerbij ... @D_variant ...
 ... E ... Emden ... haere ... poorten ...
 ... d ... dat ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... staen ...
 ... selve ...
 ... d ...
============================================================
RSG 1627 0050

page title: 541
 
 ... d ... S ...
 ... een ... missive ...
 ... G ... Groningen ... G ... Ommelanden ... d ...
 ... dat ...
 ... d ... gestelt ... en ... te ... conservatie ...
 ... L ... Lieroort ... E ... naer ... is ... goetgevonden ... a ...
 ... en ... In ... deliberatie ...
 ... S ... Stadt ... Stadtholder ... d ... en ... Raedt ...
 ... Heer ... W ... Post ... Prandium ...
 ... Noortwijck ...
 ... Schaffer ... E ... d ...
 ... Ploos ... d ... resolutie ... vanden ... d ...
 ... op ...
 ... vande ... Gedeputeerde ... S ... Staten ...
 ... als ... Capitein ...
 ... mitsgaders ... opte ...
 ... van ... a ... bij ...
 ... S ... Stadt ... E ... Emden ... en ... oock ...
 ... vande ... @R_callig ... schap ... p ... Staden ... Steden ... en ...
 ... van ... gisteren ...
 ... Emden ... als ... t ...
 ... soo ... uyt ...
 ... @Mogenden_Mo ... is ... verstaen ... staen ... ende ... geresolveert ...
 ... en ... d ...
 ... worden ... en ...
 ... soo ... Lieroort ... sende ... Emden ...
 ... om ... mogen ...
 ... Raedt ... van ... S ... State ...
 ... commandeur ... E ...
 ... aen ... geschreven ... hij ...
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... oft ... hij ... machtich ...
 ... te ... hun ... eenich ...
 ... @D_variant ... oock ... d ... e ... provincien ...
============================================================
RSG 1627 0051

page title: 541b
 
 ... S ... Stadt ... ende ... L ... Lande ... d ... @R_callig ... Raedt ... S ... State ... sullen ...
 ... willen ... betalinge ...
 ... compaignien ...
 ... dat ... d ... a ... opte ... op ... p ... Raedt ... State ... S ... t ...
 ... Lieroort ... L ... Lieroort ... sijn ...
 ... @voorseide_voors ... Staten ... S ... van ... tot ...
 ... Ommelanden ... sullen ... d ...
 ... hebben ... h ... t ... eenige ...
 ... versouck ... d ... a ...
 ... deselve ... d ... t ...
 ... alles ... tot ...
 ... op ... dat ... haer_ho_mo ... haer ... van ... alles ... mogen ...
 ... is ... goetgevonden ... d ... @voorseide_voors ... r ...
 ... Staten ... S ... t ...
 ... persoon ... sullen ... Emden ... en ... om ...
 ... voor ... tot ... t ...
 ... t ...
 ... oock ...
 ... sullen ... doen ...
 ... op ... mach ...
 ... Ende ... des ... d ... volck ...
 ... Graeff ... van ... t ...
 ... verstaen ... d ... sal ... gehouden ... houden ... Neutraliteijt ...
 ... met ... t ... oft ... twaelff ... onder ...
 ... oft ... oock ... Bourtange ... oft ... d ... van ... Bellingwolde ...
 ... @D_variant ... Dat ... sulcx ... sal ...
 ... worden ... sij ... t ... d ...
 ... o ... eenige ... t ...
 ... Bourtange ... oft ... @voorseide_voors ...
 ... Landen ... en ... souden ... en ... willen ...
 ... sal ... niet ... naer ... vermaent ... sijnde ... d ...
 ... verhindert ... hindert ... hondert ... t ... worden ... @D_variant ... Dat ... sij ... met ...
 ... oft ... binnen ... E ... Emden ... Lieroort ... Bourtange ...
 ... @voorseide_voors ... voorschantze ... van ... Bellingwolde ... e ... oft ...
 ... O ... oft ... d ...
 ... sal ... respective ...
 ... sulcx ... Gelyck ... G ... sal ...
 ... gestelt ... @D_variant ... uyt ... oft ... Landen ... geen ... a ...
============================================================
RSG 1627 0052

page title: 542
 
 ... @voorseide_voors ... voor ... volck ... en ... werde ... gedaen ... aen ... ende ... dat ... a ... t ... selve ... geweert ...
 ... met ... t ... leggen ... ter ... plaetzen ...
 ... sulcx ... nodich ... sal ... andere ...
 ... Oostvrieslant ... O ... Oostvrieslant ... te ... besetten ... volck ... derwaerts ... senden ...
 ... Noorden ... Noord ... Noorden ... Grietsijl ... G ... Grietsijl ... oft ... a ...
 ... tot ... eenich ... volck ... naer ... Delffzijl ... @D_variant ... om ... d ... daeromtrent ...
 ... laten ... gaen ... om ... naer ... gelegentheijt ... gebruickt ... t ... te ...
 ... werden ... selve ... uytgestelt ... d ... daerop ...
 ... een ... Bewinthebberen ... @R_callig ...
 ... C ... ter ... Zeelant ... Middelborch ...
 ... deselve ... en ... bij ...
 ... A ... o ...
 ... A ... Adriaensen ... tot ... Admirael ... over ... d ... Jachten ...
 ... voor ...
 ... heeft ... gedaen ... aen ... d ... t ... d ... a ...
 ... G ... Graeff ... Ernst ... E ... van ...
 ... Alsoo ... sijn ... gecommitteert ... heeren ...
 ... Graef ... Maendach ...
 ... Noortwijck ... prins ... sijn ... L ... van ...
 ... goede ... @s_as_f ...
 ... zal ...
 ... vande ... Meyerie ...
 ... W ... hertogenbosch ... om ... vandt ... q ...
 ... k ... hebben ... dewijl ... @voorseide_voors ...
 ... tractement ... heeft ... is ...
 ... verstaen ... het ... advis ... des ... d ... Raedts ... van ... State ...
 ... Weduwe ... van ... Jan ... gedaen ... aen ...
 ... is ... om ...
 ... v ... n ... werden ... om ...
 ... W ...
 ... geaccordeert ...
 ... C ... redenen ... bij ... haere ...
 ... sullen ... worden ... opte ... bij ...
 ... een ...
 ... desen ... gedaen ... ter ... van ...
 ... Mits ... @s_as_f ... deselve ... c ...
 ... bij ... a ... beloven ... d ... dat ... haere ...
 ... houden ... al ...
 ... d ... voor ... @voorschreven_voors ... @voorseide_voors ... @voorschreven_voors ... voor ... van ... d ... duisent ...
 ... guldens ... stuivers ...
============================================================
RSG 1627 0053

page title: 542b
 
 ... Dominica ... D ... Dominica ... n ... @romeinse_xix_19^en ... X ... @romeinse_xix_19 ... n ... Decembris ... D ... De ... Decembris ... 1627 ... 1 ... 627 ...
 ... P ... President ... P ... President ... de ... H ... Heer ... Aelberts ... Present ... @romeinse_xx_20^en ... XX ... X ... @^ex_Decembris ... D ... Decembris ... @1627_jaartal ... 627 ...
 ... R ... Rantwijck ... Eck ... Lochteren ... Essen ...
 ... Noort ... Noortwijck ... Heemstede ... H ... Antwerpen ... w ... n ...
 ... R ... Rode ... Schaffer ... S ... Sijn ... ter ... Vergaderinge ... gecompareert ... Gedeputeerden ... @vanden_van ...
 ... Graeff ... Ridderschap ... Stadt ... Emden ... S ... Steden ... en ... Noorden ...
 ... Gedeputeerde ... v ... a ... de ... mitsgaders ... huismans ... S ... Standt ... standt ... Standt ... t ... @vanden_van ... schap ...
 ... de ... Oostvrieslant ... versoeckende ... affscheit ... a ... op ... o ... p ... propositien ...
 ... gedaen ... seggende ... Emden ...
 ... resolutie ... hebben ... op ...
 ... haere ... propositie ... dewijl ... d ... saecken ... zedert ...
 ... seer ... verandert ... t ... sijn ... maer ... om ... van ... haer_ho_mo ... haer ...
 ... affscheit ... te ... nemen ... Waerop ... gedelibereert ... t ... sijnde ...
 ... a ... respective ... r ... Gedeputeerden ... G ... Gedeputeerden ... gegeven ...
 ... antwoort ... volgende ... volgend ... geinsereert ...
 ... S ... Staten ... G ... Generael ... Nederland ... Nederlanden ...
 ... geexamineert ... t ... hebbende ... propositien ...
 ... Grave ... G ... Grave ...
 ... @R_callig ...
 ... Secretaris ... S ... r ...
 ... S ... Stadt ... E ... Emden ...
 ... S ...
 ... schap ... Steden ... S ... Steden ... ende ... e ...
 ... Graefschap ... Graeffschap ... Graeff ... op ... a ... p ...
 ... versocht ... socht ... Z ...
 ... uyt ... S ... Emden ...
 ... dat ... t ...
 ... @voorseide_voors ... respective ...
 ... van ...
 ... @D_variant ... Door ... vant ... volck ... G ... Generael ... Tilly ...
 ... schap ... p ... In ...
 ... vande ... @voorschreven_voors ... @voorseide_voors ... respective ... heeren ... souden ... gehouden ...
 ... mogen ...
 ... e ... @voorschreven_voors ... @voorseide_voors ... S ... Stadt ...
 ... soodanige ... practijcquen ... als ...
============================================================
RSG 1627 0054

page title: 543
 
 ... a ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... sijn ... bij ...
 ... wat ... hun ... oft ...
 ... Vergaderinge ... vande ... heeren ... Staten ...
 ... S ... G ... en ... @romeinse_xx_20^en ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... Decembris ...
 ... heeren ... S ... hebben ... hebbende ... conferentie ... geweest ...
 ... G ... S ... Stadt ... E ... gerapporteert ...
 ... t ... G ... Gedeputeerde ... dat ... S ... Stadt ... t ... hun ...
 ... sullen ... hebben ... van ... Nesterlant ...
 ... dat ... haer ... sullen ...
 ... O ... heeft ... heer ... S ...
 ... missive ... m ... van ... sijnde ... principalen ... Daerbij ...
 ... socht ... werden ... worden ...
 ... gedelibereert ... sijnde ... is ... goetgevonden ...
 ... heeren ...
 ... sullen ... communiceren ... met ... @Excellentie_Extie ... @D_variant ... Dat ... oock ...
 ... het ... voorseide ... sullen ... brengen ...
 ... werden ... van ...
 ... het ... en ...
 ... L ... overgegeven ...
 ... dat ... gestelt ... en ...
 ... R ... is ... oock ... op ... sij ...
 ... gecroonde ... Leuw ... geaccordeert ... datte ... a ... selve ... Reders ... Reder ... haere ... sullen ...
 ... op ... d ... hij ... sijn ...
 ... bijden ... Raedt_van ... t ... het ...
 ... S ... Coopluiden ...
 ... om ... te ... hebben ... paspoorte ...
 ... waeren ... Maze ...
 ... op ... Vrankrijck ... het ... Lant ... sullen ...
 ... Lant ... gebracht ... acht ...
 ... d ...
 ... hebben ... @Hoog_Ho ... hun ...
 ... d ... sodanige ... paspoorte ...
 ... gegeven ...
 ... Sijnde ... e ... bij ... bijden ... @R_callig ... van ... S ... State ... te ... geadviseert ... t ... p ...
 ... het ...
 ... mogen ... geaccordeert ... worden ... den ...
============================================================
RSG 1627 0055

page title: 543b
 
 ... belangende ... alle ... goederen ... er ... @D_variant ...
 ... a ... wederom ... gestelt ... te ... worden ... gelijck ...
 ... geweest ... is ... het ... licenten ...
 ... van ... uytgenomen ...
 ... d ... betaelt ...
 ... worden ... en ... a ... gecommitteert ... heeren ... E ...
 ... Noortwijck ... R ... om ... d ... t ...
 ... requeste ... d ... gepresenteert ...
 ... Janssen ... G ... den ... @R_callig ... Raedt ... t ... van ... State ... S ...
 ... Giethoorn ... sijnde ... part ...
 ... tot ... gehoort_werden ...
 ... hebben ... haer_ho_mo ... haer ... hun ... daermede ...
 ... Ontfangen ... een ... missive ... vande ... Raden ...
 ... schepen ... opte ... op ... Noorderquartier ... @D_variant ... Daerbij ...
 ... en ... d ... het ... twee ... althans ...
 ... @s_as_f ... senden ...
 ... souden ... gereet ...
 ... opte ... hant ... goetgevonden ... is ...
 ... laeten ... Commissaris ... Hartman ... aen ...
 ... hij ... sal ... t ... twee ... van ...
 ... Amsterdam ... naer ... @d_apostrof ... gaen ...
 ... a ... Alsoo ... de ... brieven ... S ... Saterdach ... a ...
 ... d ... Wapenen ... het ...
 ... Delft ... t ...
 ... dat ... van ... State ...
 ... t ... versoeck ... @s_as_f ... G ... Sergant ...
 ... Gommel ... Alendorp ... sijn ... sijnde ... d ... heeren ...
 ... versocht ... d ... Suppliant ...
 ... vande ... penningen ... sij ... noch ... sijn ...
 ... @R_callig ... d ...
 ... van ... Dennemarck ... @D_variant ... ennemarck ... gesonden ... is ... geweest ...
 ... van ... Thielman ... Cannarts ... van ... dat ... t ... van ...
 ... n ... goeden ... prinse ... heeft ... verclaert ...
 ... eenige ... soldaten ... Lant ... t ... van ... Luyck ...
 ... dat ... d ... mach ... worden ... verandert ... goetgevonden ... daerop ...
 ... verstaen ... r ... staen ... het ... advis ... Raedts ... van ... S ...
============================================================
RSG 1627 0056

page title: 544
 
 ... versoeck ... r ... soeck ... van ... Matthijs ... a ... hij ... Truirniet ... consorten ...
 ... t ... S ... Steenbergen ... ontslagen ...
 ... Steenbergen ... sijn ... gestelt ... ter ... d ... Raedt ... Raedt_van ... Raedt_van_State ... @R_callig ... Raedt ... t ... van ...
 ... schippers ... helft ... p ... uyt ... Gelderlant ... nu ... geruimen ...
 ... solliciteren ... van ... diensten ... d ...
 ... r ...
 ... geweest ... deselve ... betalen ...
 ... t ... Jan ... schipper ... van ... Nimmegen ...
 ... twee ...
 ... betalen ... sLandts ... t ...
 ... a ... toegeleit ... t ...
 ... a ... m ... guldens ...
 ... Apolonia ... a ... d ... r ... gecompareert ... G ...
 ... Amsterdam ... @D_variant ... Doende ...
 ... A ... @Admiraliteiten_Admir^ten ... een ... notable ... geassisteert ... t ... worden ...
 ... om ... sij ...
 ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... vande ... respective ... provincien ...
 ... aenmaningen ... ende ...
 ... willen ... en ... doen ...
 ... te ... mach ... worden ...
 ... heeren ... van ... Hollant ...
 ... hebben ... @s_as_f ... sijn ... d ...
 ... aen ... tot ... t ...
 ... betalinge ... is ... gedaen ...
 ... van ... vande ... @Compagnie_Comp^e ... om ...
 ... t ... S ... van ... bij ...
 ... A ... Octroy ... O ... Westindische ...
 ... C ... @D_variant ... en ... sijn ... t ...
 ... S ... Schagen ... Supplianten ...
 ... waermede ... sij ...
 ... worden ... gecontenteert ... geconsenteert ... te ...
 ... 1625 ... 1 ... 625 ... goetgevonden ... d ...
 ... @romeinse_x_10 ... 1 ...
 ... van ... d ... van ...
 ... commissarien ... hebbende ... o ... het ... a ... t ... van ...
============================================================
RSG 1627 0057

page title: 544b
 
 ... penningen ...
 ... goetgevonden ... bij ... d ...
 ... Doubleth ... sal ...
 ... penningen ... noch ... is ... resterende ...
 ... Praesident ... President ... d ... de ... H ... Heer ... Aelberts ... Present ...
 ... Martis ... @romeinse_xxj_21^en ... D ... Decembris ... 1627 ... 1 ... 627 ... 7 ...
 ... H ... Heer ... R ... Rantwijck ... Eck ... Lochteren ... Essen ...
 ... Feith ... Noortwijck ... Antwerpen ... Nobel ... Schagen ...
 ... Ploos ... R ... Rode ... Walta ... W ... Schaffer ...
 ... Sijnde ... @romeinse_xj_11^en ... @romeinse_x_10 ... opte ... op ... requeste ... van ...
 ... hem ... geopent ... wech ... Revisie ... bij ... daerop ...
 ... Nicolaes ... Vassi ... versocht ... d ... die ... vant ... collegie ... ter ... @Admiraliteit_Admir^t ...
 ... Amsterdam ... hem ... mochten ... laten ... gewerden ... copie ...
 ... proceduren ... ende ... sententie ... tegens ... gegeven ... is ...
 ... schriven ... aen ... vant ... @voorseide_voors ... voor ... Collegie ... sij ...
 ... hebben ... visie ... stucken ...
 ... p ... wegens ... Volmachten ... Ingesetenen ...
 ... Amelant ... n ... Amelant ... gedaen ... geauthoriseert ...
 ... haer_ho_mo ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... selffs ... iemants ... senden ... Brussel ...
 ... tot ... vervolch ... h ... haere ... Neutraliteit ... als ... aldaer ...
 ... heer_van ... van ... Amelant ... deselve ... niet ... te ... wege ... en ... brengt ...
 ... dat ... t ... sij ... oock ... geauthoriseert ... mogen ... werden ... de ... penningen ...
 ... geprocedeert ... accisen ... daertoe ... emploieren ...
 ... d ... heer ... Amelant ... bij ... brieven ... vermanen ...
 ... a ... hij ... ingesetenen ... wil ... geven ... contentement ...
 ... claechloos ... stellen ... oft ... haer ... vorder ... aenhouden ... houden ...
 ... daerinne ... sal ... moeten ... versien ...
 ... versoeck ... soeck ...
 ... om ...
 ... hun ... is ...
 ... brengen ... is ...
 ... goetgevonden ... verstaen ... staen ... advis ... des ... Raedts ... Raedts_van ... @R_callig ... S ... State ...
 ... versoeck ... soeck ... Jan ... C ... Carlo ...
 ... S ... a ... gaende ... naer ... Engelant ... sullen ...
 ... werden ... en ... dat ... goederen ... bij ...
 ... Engelschen ... schepen ...
 ... geproponeerde ... Rantwijck ... vande ...
============================================================
RSG 1627 0058

page title: 545
 
 ... egaliteit ... die ... Comptoiren ... op ... gehouden ...
 ... g ... licenten ... vande ... uytgaende ... goederen ... ende ... datte ... luiden ...
 ... denwelcken ... zedert ... licenten ... ouden ...
 ... affgenomen ... is ... Bosch ... licent ... d ... r ...
 ... goetgevonden ... en ... d ... Generael ... Eck ... te ... verschriven ...
 ... Rotterdam ... @R_callig ... Rotterdam ... om ... van ... d ... gelegentheijt ...
 ... versoeck ... soeck ... van ... d ... heer ... gedaen ... aen ...
 ... Heer ... Joachimi ... J ... a ... hij ... Oorloch ... O ... schepen ...
 ... Heer ... Ambassadeurs ... naer ... Engelant ... E ... Engelant ... mogen ... d ...
 ... hondert ... d ...
 ... licenten ...
 ... Declaratie ... van ... Jacob ... Brauw ... S ... Secretaris ... vanden ...
 ... Declaratie ... n ... over ... dienste ... d ... Lande ... Engelant ...
 ... w ... belopende ... gaen ... comen ... hondert ...
 ... stuivers ... daeronder ... d ... begrepen ... sijn ... hondert ...
 ... guldens ... dagen ... wachtens ...
 ... guldens ... goetgevonden ... vonden ...
 ... a ... t ... hij ... a ...
 ... d ... O ... van ... als ...
 ... v ... n ... R ... sal ... geven ... q ...
 ... n ... hebben ... c ...
 ... die ...
 ... @D_variant ...
 ... Brasser ... B ... Brasser ... van ...
 ... v ... r ...
 ... soo ... uyt ...
 ... hij ... bevonden ... en ...
 ... sijn ... om ... zee ... gesonden ... werden ...
 ... en ... Raedt ... Raedt_van ... Raedt ... State ... op ... resolutie ... gisteren ...
 ... voor ... Wapenen ... bij ... Brasser ... gelevert ...
 ... k ... worden ... is ... goetgevonden ...
 ... D ... behooren ... h ...
 ... werden ... gelet ... soo ... wanneer ... @voorseide_voors ... Brasser ... a ... om ...
 ... sal ...
 ... missive ... Orateur ... Haga ... geen ... resolutie ...
 ... H ...
============================================================
RSG 1627 0059

page title: 545b
 
 ... bij ... heeren ... van ... Hollant ... t ...
 ... G ... Graef ... van ... versoeck ...
 ... cx ... Octobris ... Oostvrieslant ... o ...
 ... vant ... van ...
 ... noch ... o ... halff ... hebben ...
 ... d ... geconformeert ...
 ... d ... a ...
 ... t ... Hollant ... gebracht ... en ...
 ... geswaerde ... d ...
 ... is ... staen ... d ... dat ... het ...
 ... d ... aen ... geen ...
 ... oversulcx ... over ... oversulcx ... sulcx ... heeren ... U ...
 ... Ontfanger ... G ... Doublet ... @D_variant ... heeft ... sij ...
 ... Doublet ... t ... @R_callig ... Rekencamer ... @R_callig ... Rekencamer ...
 ... en ... d ...
 ... @R_callig ... d ... dat ... d ... dat ...
 ... jaer ... 1623 ... 1 ... 623 ... verantwooren ...
 ... e ... d ... opte ... respective ...
 ... gegeven ...
 ... ordonnantie ... ordonnantien ...
 ... drie ... hondert ...
 ... duisent ... hondert ... sestich ...
 ... Ende ... E ... Ende ... verstaen ...
 ... werden ... geexamineert ... d ... des ... d ...
 ... @R_callig ... Rekencamer ... @R_callig ... d ...
 ... aen ...
 ... t ... Sijnde ... en ... heer ... @R_callig ... Raedt ... ter ...
 ... @Admiraliteit_Admir^t ... R ... Rotterdam ... versocht ... op ...
 ... subsidie ... poneert ... goetgevonden ...
 ... dat ... hij ... @s_as_f ...
 ... Ontfangen ... missive ... vande ... Raden ...
 ... @Admiraliteit_Admir^t ... t ... Admiraliteyt ... t ... Zeelant ... Daerbij ... @D_variant ... Daerbij ... deselve ... adverteren ...
 ... vande ... op ... Calis ... betalen ...
 ... d ...
 ... weeten ...
 ... om ... d ... dat ... den ... viant ...
 ... en ... het ... bij ...
============================================================
RSG 1627 0060

page title: 546
 
 ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... gaen ...
 ... dienvolgende ... oock ... niet ... te ... redenen ...
 ... @Hoog_Ho ... M ... @Mogenden_Mo ... hebben ... doen ... goetvinden ... d ...
 ... @D_variant ... a ... beclagen ... hun ...
 ... Amsterdam ... bij ... niet ... en ... gehouden ... houden ... en ...
 ... e ... niet ... meer ... betaelt ... en ... als ... volgens ...
 ... goederen ... Neutrale ... Waerop ...
 ... goetgevonden ... het ... werden ... goetgevonden ...
 ... Antwerpen ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... x ... d ... Septembris ...
 ... Jan ...
 ... Graef ... opt ... en ... @romeinse_x_10 ... en ...
 ... heeft ...
 ... tot ... het ... a ... als ...
 ... heeft ...
 ... part ... r ... gehoort ...
 ... op ... gedelibereert ... sijnde ... goetgevonden ... a ...
 ... Cornelis ... Janssen ... G ...
 ... geaccordeert ... sijnde ...
 ... gegeven ... en ... op ... @D_variant ...
 ... onvermindert ... vermindert ...
 ... tot ... ontgrondinge ...
 ... C ...
 ... mogen ... sijn ... geimpetreert ...
 ... heeren ... S ... hebben ... gerapporteert ...
 ... Oostvrieslant ... vande ... Ridderschap ... Ridder ... S ...
 ... s ... Oostvrieslant ... O ... o ... aende ... welcke ... sij ... gisteren ...
 ... n ... v ... k ... S ... en ...
 ... antwoort ... hebben ...
 ... Ende ... E ... dat ... oock ... @romeinse_x_10 ...
 ... d ... versekeringe ... verscheringe ... O ...
 ... verscheidene ...
 ... van ... S ... @Excellentie_Extie ... @romeinse_x_10 ... Raedt ... @R_callig ... Raedt ...
 ... State ... d ...
 ... P ... Preside ... P ... Preside ... de ... et ... Presentibus ... P ... Presentibus ... P ... Presentibus ... Mercurij ... den ... @romeinse_xxij_22^en ... @romeinse_xxij_22 ... X ... Decembris ... D ... Decembris ... @1624_jaartal ... 1 ...
 ... et ... Ontfangen ... een ... missive ... vande ... Raden ...
============================================================
RSG 1627 0061

page title: 546b
 
 ... ter ... Admiraliteyt ... @A_variant ... tot ... tot_Rotterdam ... Rotterdam ... @R_callig ... o ... @D_variant ... Daerbij ... d ... @deselven_-- ...
 ... Daem ... D ... Daem ... H ... Hendrixen ... X ... @deselven_-- ...
 ... versoeck ... versoecken ... opt ... consent ... t ... d ... den ... @romeinse_xxiij_23^en ... @romeinse_x_10 ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... July ... 1 ... @1626_jaartal ...
 ... Daem ... Hendrixen ... gegeven ... te ... weeten ... oft ... aen ...
 ... verstant ... sij ... dat ... hij ... heeft ... vermocht ... gehat ... h ... sijn ... schepen ... ende ...
 ... goederen ... en ... van ... op ... p ... h ... oock ... ende ... voorts ...
 ... plaetzen ... @voorseide_voors ... consent ... gespecificeert ... t ... niet ... alleen ...
 ... vervoeren ... maer ... oock ... onderwegen ... te ... lossen ... @sonder_-- ...
 ... alvooren ... a ... ten ... comptoire ... sijne ... generale ... ladinge ... aengegeven ...
 ... ende ... het ... t ... d ... drie ... dobbel ... licent ... daervan ... betaelt ... te ... hebben ...
 ... Waerop ... gedelibereert ... sijnde ... is ... goetgevonden ...
 ... dat ... hebbende ... vanden ... @voorschreven_voors ... @voorseide_voors ... @D_variant ...
 ... landen ... d ... doen ...
 ... hebben ... op ... a ... het ... selve ... beter ... op ... vanden ...
 ... hij ... eenige ...
 ... mogen ... d ...
 ... gehouden ... houden ... is ... geweest ... alvoorens ... r ... sijne ... generale ... aen ...
 ... Capitein ...
 ... vant ... collegie ... Collegie ... t ... Rotterdam ...
 ... dat ... d ... plaetze ... van ... sullen ...
 ... heeren ... gaende ... naer ... Engelant ...
 ... bij ... bij_den ... d ... Raedt ... t ... van ... State ... geadviseert ... t ... opte ... op ... requeste ... van ...
 ... t ...
 ... L ... Masdijck ... d ...
 ... Novembris ... N ... Novembris ... gepresenteert ... dat ... sij ... soldaten ...
 ... worden ... van ... naer ... van ...
 ... haere ... te ... brengen ... @D_variant ... en ...
 ... het ... vande ... licenten ...
 ... op ... requeste ... t ... apostilleren ...
 ... n ... Sijnde ... bij ... bij_den ... Raedt ... Raedt_van ... van ... State ... S ... State ... te ... geadviseert ... sij ... opte ...
 ... Douchan ... D ... n ... vanden ... Lieutenant ... @D_variant ...
 ... verstaen ... staen ... als ... resolutie ... a ... b ...
 ... O ... en ... behoort ... buiten ...
 ... hebben ... haer ... hun ... geconformeert ...
 ... advis ... d ... des ... Raedt ... van ... opte ... op ...
 ... H ... d ... @romeinse_x_10 ... d ... gepresenteert ...
 ... advis ... dewijl ... Lant ... a ... van ...
 ... sLants ... Lants ... gerechtichheijt ... h ... t ... ende ... Licenten ...
============================================================
RSG 1627 0062

page title: 547
 
 ... dat ... d ... inde ... selve ...
 ... wegens ... C ...
 ... als ...
 ... ende ... e ... en ... sullen ... mogen ...
 ... van ... @D_variant ... tot ... S ... Stadt ... t ... van ...
 ... gevisiteert ... @s_as_f ... ende ... Landts ... van ...
 ... betaelt ... Waerop ... gedelibereert ... sijnde ... hebben ...
 ... hun ... het ... advis ... geconformeert ...
 ... Gouverneur ... t ...
 ... ende ... aen ... dat ... hij ...
 ... sal ... d ... waeren ...
 ... en ... d ...
 ... gelast ... daervan ... d ... sLandts ...
 ... doen ... d ... betaelen ...
 ... Is ... geaccordeert ... dat ... vanden ... prins ...
 ... P ... landen ... en ... naer ... Antwerpen ... mogen ...
 ... sonder ...
 ... van ... De_Bie ... @D_variant ...
 ... B ... om ... hebben ... hondert ...
 ... Abraham ... over ... d ...
 ... als ...
 ... opt ... @romeinse_x_10 ... July ... 1626 ... 1 ...
 ... Septembris ... Jaers ... 627 ...
 ... is ... goetgevonden ... d ... Generael ...
 ... hij ... d ... heeft ...
 ... P ... toegeleit ... guldens ... hij ...
 ... P ... van ... Grol ... bij ...
 ... voor ...
 ... Blanckeroort ... Hollant ... tot ...
 ... Tractements ... tractements ...
 ... requeste ... k ... @R_callig ...
 ... tot ... Amsterdam ... hebbende ... d ... @romeinse_x_10 ... lestleden ...
 ... R ... voorschrivens ... voor ... aen ... Polen ... Stadt ...
 ... om ... resolutie ... goederen ... hun ...
============================================================
RSG 1627 0063

page title: 547b
 
 ... is ... d ... noch ...
 ... sal ...
 ... becomen ... is ...
 ... sal ... heeren ...
 ... werden ... ten ... d ...
 ... Is ... goetgevonden ... sal ... salpeter ... tot ... hogen ... prijs ... is ...
 ... Salpeter ... S ... geschreven ... werden ...
 ... ende ... e ... Polen ... P ... Polen ...
 ... hondert ... o ... h ...
 ... d ... dat ... selve ... bij ...
 ... herwaerts ...
 ... Ontfangen ... * ... Ontfangen ... twee ... brieven ... Joachimi ...
 ... J ... en ... Daerbij ... @D_variant ... hij ...
 ... antwoort ... soo ... opte ... op ... gearresteerde ... als ...
 ... de ... opte ... op ... gepasseerde ...
 ... sullen ... worden ... examineert ...
 ... heeren ... van ... Hollant ... deselve ... haer ... genomen ...
 ... Ontfangen ... een ... missive ... van ... Burgemeesteren ... een ... de ... Raedt ...
 ... Bremen ... Stadt ... S ... Stadt ... Bremen ... aldaer ... geschreven ... den ... @romeinse_xx_20^en ... @romeinse_x_10 ... Novembris ...
 ... lestleden ... bij ... de ... welcke ... sij ... notificeren ... dat ... t ... sij ... tot ... bevridinge ...
 ... vande ... navigatie ... opte ... op ... Weser ... sich ... hebben ... h ... moeten ... opposeren ...
 ... tegens ... eenigen ... overlast ... van ... @D_variant ...
 ... volck ... hebbende ... hun ... schip ... Oorloch ... wederom ... van ...
 ... becomen ... Coopvaardie ... schepen ... oock ... los ... gemaeckt ...
 ... als ... notificatie ... o ... geen ... resolutie ...
 ... versoeck ... soeck ... k ... Josua ... van ... Sonnevelt ... om ... te ...
 ... Sonnevelt ... S ... d ... opgehouden ... houden ...
 ... tot ... a ... t ... e ... Oosterwijck ... k ...
 ... ende ... e ... d ... dat ... sijn ... advis ... sal ...
 ... bij ... Schagen ... S ... c ... gerapporteert ... d ...
 ... vande ... soo ...
 ... h ... geen ... van ... h ...
 ... dat ... d ...
 ... om ... haer ...
============================================================
RSG 1627 0064

page title: 548
 
 ... effect ... haer ... Octroy ... oft ... off ... ten ... minsten ... eenige ... reisen ...
 ... laten ... doen ... is ... goetgevonden ... dat ... t ... d ... de ... e ... heeren ... die ... opte ... eerste ...
 ... Vergaderinge ... d ... vande ... sullen ... compareren ... gelast ...
 ... ende ... geauthoriseert ... r ... sullen ... spreecken ... met ... d ...
 ... vande ... @Compagnie_Comp^e ... saecke ...
 ... a ... soo ...
 ... Ontfangen ... missive ... @R_callig ... Raden ... Raden_van ... en ... van ...
 ... sijluiden ... adverteren ... d ... dat ...
 ... het ... et ... versterff ... wijlen ... @Meester_Mr^- ... hogen ... ouderdom ... om ...
 ... vanden ... heer ... Martini ... indispositie ... vande ... heeren ... en ... Loon ...
 ... ende ... Born ... @s_as_f ... sijluiden ... niet ... d ... dan ... vier ... sijnde ... d ... die ... haer ... functie ...
 ... doen ... geen ... thien ...
 ... alsoo ... haere ... Instructie ... als ...
 ... besoigneren ... ende ... oversulcx ... over ... sulcx ... t ... sijn ...
 ... staen ... sij ... d ... door ... het ... r ...
 ... S ... wederom ... naer ... Inhout ... van ... haer ...
 ... vanden ... Decembris ... 1619 ... 1 ... 1619 ... 9 ... gecomen ... sijn ... op ...
 ... tot ...
 ... gequalificeerde ... q ... persoonen ... s ... rechtsgeleerden ... ende ... ingeboren ...
 ... Brabander ... Brabanders ... te ...
 ... Augustijn ... sijn ... Baccaert ... ende ...
 ... gedient ... sullen ... sijn ...
 ... van ...
 ... en ... geretardeert ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... is ... vande ... e ... geschreven ... goetgevonden ...
 ... tot ... t ... ende ... @voorseide_voors ... S ...
 ... d ... de ... t ... Doch ... h ...
 ... dewijl ... d ... hij ... sal ... sijn ... het ... van ...
 ... @R_callig ... Raden ... alleen ... Tractementen ... sijn ...
 ... hij ... soo ... sal ... sonder ... Tractement ... tot ... dat ... bij ...
 ... oft ... plaetze ... van ... @R_callig ... Raet ... @R_callig ... sal ... comen ...
 ... die ... niet ... en ... sal ... gesuppleert ...
 ... t ... Heer ... H ... de ... Heeren ... de ... @romeinse_xxiij_23^en ... X ... XX ... X ... Decembris ... @1627_jaartal ... 1 ... 62 ... 627 ... 7 ...
 ... Lochteren ... L ... Essen ... Feith ... h ... o ... XX ... X ... @romeinse_iij_3 ...
 ... Noortwijck ... Beveren ... B ... Antwerpen ... Nobel ...
 ... Duijck ... Vosbergen ... Ploos ... R ... Roode ...
 ... Schaffer ... Broersema ... B ... Broersema ...
============================================================
RSG 1627 0065

page title: 548b
 
 ... B ... Baucke ... B ... Baucke ... k ... Tabes ... Is ... Is_gelesen ... gelesen ... requeste ... van ... Banck ... bij ...
 ... soeck ... heeren ...
 ... Herman ...
 ... gaende ... Vrankrijck ... t ...
 ... Harman ... en ...
 ... thien ... Jaeren ... en ... geleden ... genomen ... ende ...
 ... gemaeckt ... vande ... Turcken ... tot ... Algiers ... ende ... daerna ... a ...
 ... verovert ... sijnde ... vande ... Fransche ... Galleyen ... tot ... t ... Maerseillen ...
 ... aldaer ... als ... gehouden ... wort ... tot ... slave ... is ... mede ... gelesen ... een ...
 ... missive ... vande ... S ... Staten ... van ... Vrieslant ...
 ... naer ... is ...
 ... @voorseide_voors ...
 ... gaende ... Vrankrijck ... a ...
 ... t ... a ... @voorseide_voors ... Herman ...
 ... werden ...
 ... @Excellentie_Extie ... E ... Raedt_van_State ... @R_callig ... Raedt ... van ... S ... State ... Vergaderinge ...
 ... Oostvrieslant ... hebben ... hebben_de ... e ... heeren ...
 ... Stadt ... S ... Stadt ...
 ... Emden ... bij ... principalen ... haer ...
 ... d ... e ... O ... o ... e ...
 ... dat ... het ... twee ... compaignien ...
 ... Ende ...
 ... ende ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... o ... verstaen ... staen ... geresolveert ...
 ... als ... a ... Emden ... en ... Lieroort ... volgens ...
 ... resolutie ... ende ...
 ... tot ... r ... noodich ... is ... Ende ... namentlijck ...
 ... volck ... Ende ... d ... dat ... S ...
 ... Graeff ... Ernst ... E ... van ... nu ... bij ... brieven ...
 ... en ... vanden ...
 ... commandeur ... tot ... aen ... haer_ho_mo ...
 ... binnen ... e ... Stadt ... Emden ...
 ... compaignien ... is ... op ...
 ... sal ... oock ... k ... binnen ...
 ... C ... naer ... d ...
 ... aldaer ... sal ... E ... Ende ... haer ...
 ... sijn ... L ... sullen ... geadviseert ... volck ... d ...
 ... oft ... d ... plaetze ... sal ... gesonden ... en ... @D_variant ... bij ... @Excellentie_Extie ... E ...
============================================================
RSG 1627 0066

page title: 549
 
 ... q ... r ... wederom ... sal ...
 ... als ... selve ...
 ... sijn ... Ende ... is ... goetgevonden ...
 ... gelijck ... bij ...
 ... o ... om ... transporteren ... Emden ... S ... Emden ...
 ... voor ... houden ... opte ... op ... d ... vanden ...
 ... die ... uyt ... van ...
 ... sal ...
 ... S ... Stadt ... Lande ...
 ... sullen ... laten ...
 ... van ...
 ... Landen ... is ... ende ...
 ... te ... ende ... is ... o ... om ...
 ... redenen ... en ... goetgevonden ...
 ... @D_variant ... hebben ... hebben_de ... @voorseide_voors ... heeren ... van ...
 ... Stadt ... ende ... e ... verclaert ... gelijck ... sij ...
 ... Saterdach ... oock ... tot ... hebben ...
 ... hadde ... doen ... ende ...
 ... met ... van ... d ... Landen ... d ... geen ...
 ... toegevoegt ... mogen ... worden ...
 ... d ... ende ... a ... sich ...
 ... d ... t ...
 ... te ... d ... doen ... soo ... pregnant ...
 ... tijt ... Vergaderinge ... bij ... @D_variant ... bij ...
 ... oock ... d ... van ... p ...
 ... aen ... Graeff ... E ...
 ... soo ... compaignien ... wederom ...
 ... sijn ... L ... sal ... Emden ... Lieroort ...
 ... alsoo ... al ... sijn ... L ...
 ... @voorseide_voors ... k ... senden ... ende ... sijn ...
 ... daervan ... op ... oock ...
 ... d ...
 ... van ... hier ... handen ...
 ... door ... een ... het ... van ... h ...
 ... de ... connen ... worden ...
 ... @voorseide_voors ... S ... Gecommitteerden ...
============================================================
RSG 1627 0067

page title: 549b
 
 ... hebben ... tot ... haere ... d ... discharge ... e ... alsoo ... al ... te ...
 ... President ... n ... de ... Heer ... Haersolte ... present ... Veneris ... den ... X ... XX ... X ... @romeinse_ij_2 ... @^ex_Decembris ...
 ... Lochteren ... n ... Essen ...
 ... Duijck ...
 ... B ... Broersema ... m ...
 ... Vosbergen ... v ... Sijn ... binnen ... staen ... eenige ... vande ... e ...
 ... d ... dat ... van ... C ...
 ... C ... tot ... Rotterdam ...
 ... twee ... sijn ...
 ... twee ... over ... gereet ... sullen ...
 ... daermede ...
 ... hebben ... als ... Jaer ...
 ... t ... is ... goetgevonden ... t ... @voorseide_voors ... C ... Collegie ...
 ... die ...
 ... ende ...
 ... opt ...
 ... gedelibereert ... t ... d ... sal ...
 ... oft ...
 ... opte ... binnen ...
 ... C ... @Generaal_Gn^-ael ... k ... E ... bij ...
 ... welcke ... opte ... gehouden ... is ...
 ... is ...
 ... @D_variant ... van ...
 ... Declaratie ... bij ... hem ... als ... substituut ... c ... G ... Generael ...
 ... @romeinse_xx_20 ...
 ... @1626_jaartal ... 626 ... tot ... 1627 ... 1 ... 627 ... 7 ... is ... goetgevonden ... deselve ...
 ... werden ... geexamineert ... d ... door ... Generael ... @D_variant ...
 ... versoeck ... Consul ... C ...
 ... n ... a ... n ... om ... hebben ...
 ... de ... ses ... Septembris ... 1 ... 5 ...
 ... haer ... missive ... gegeven ... aengeschreven ... is ...
 ... d ... hij ... D ... David ...
 ... sijn ... is ... t ... selve ... versoeck ... geconsenteert ... t ... d ...
 ... @voorseide_voors ... noch ...
============================================================
RSG 1627 0068

page title: 550
 
 ... m ... k ... gelesen ... d ... requeste ... q ... van ... S ... Schepen ... d ...
 ... m ... S ... Schependom ... van ... Oostborch ... O ...
 ... brieven ... van ... Burgemeesteren ... d ... Schepenen ... S ... Schepenen ... aldaer ...
 ... d ... dat ... hij ... gecommitteert ... t ... d ... O ...
 ... d ... goederen ... Oostborch ... O ... Oostborch ... ambacht ...
 ... a ... verdronckene ... parochien ... namentlijck ... Schoondijck ... S ...
 ... S ... t ... Christoffels ... C ... Capelle ...
 ... Capelle ... a ... kerckelyck ... kerckelycke ...
 ... van ...
 ... C ... op ... twee ...
 ... Suppliant ... is ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... sijnde ... is ... a ... t ...
 ... Ontfangen ... Hartman ...
 ... H ... a ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_xxij_22^en ... @romeinse_xx_20 ... d ... Amsterdam ... @D_variant ... d ... de ...
 ... Ontfangen ... O ...
 ... d ... dat ... hij ... t ... gaen ...
 ... vergaderinge ... gecompareert ... par ... S ...
 ... Wapen ... W ... n ... Raden ... @R_callig ... S ... State ... proponerende ... a ... Joost ...
 ... Brasser ... behooren ... senden ... Delft ... @D_variant ...
 ... te ... worden ... Waerop ... goetgevonden ... is ...
 ... Aissema ... hij ... Wapen ... Wapenen ...
 ... sal ... ende ...
 ... dat ... a ... en ... had ... hadde ... behooren ... hooren ... t ...
 ... Sijnde ... bij ... @A_variant ... van ... M ...
 ... Josephe ... J ... Pallache ... willen ... verclaeren ...
 ... Oorloge ... O ... Oorloge ...
 ... is ... Ende ... e ... bij ... Collegie ... t ...
 ... Amsterdam ... d ...
 ... a ... sal ... l ... t ...
 ... antwoort ... gegeven ... werden ...
 ... oock ... @D_variant ... geaccordeert ... een ... paspoorte ...
 ... D ... Pallache ... P ... Pallache ... Brabant ... gaen ...
 ... en ... over ... hij ... hebben ...
 ... t ... is ...
============================================================
RSG 1627 0069

page title: 550b
 
 ... bij ... d ... @R_callig ... van ... S ... State ... gecommuniceert ...
 ... g ... missive ... van ...
 ... haer ... d ... en ... @romeinse_x_10 ... d ...
 ... Vlaenderen ... e ...
 ... haer ... @s_as_f ... brengen ... is ...
 ... gevonden ... en ... dat ... bij ... Raedt ... van ... S ... State ... sal ... worden ...
 ... sal ... gedaen ... worden ...
 ... Ontfangen ... missive ... Consul ... c ... tot ...
 ... aldaer ... @romeinse_x_10 ... Novembris ...
 ... haer ... t ...
 ... groote ... d ... hij ... ten_aensien_van ...
 ... die ... van ... Tunis ... Algier ... comende ... d ...
 ... en ... a ... hij ... heeft ... als ... van ... schip ...
 ... d ... dat ...
 ... Waerop ... op ... p ... goetgevonden ... is ... verstaen ...
 ... advis ... @D_variant ...
 ... handen ... deselve ... missive ... sal ... gestelt ...
 ... heeft ... Vergaderinge ...
 ... Engelsche ...
 ... hebben ... t ... op ... sij ... oock ...
 ... sijn ... gehoort ... Tarra ...
 ... Carleton ... versocht ... heeft ... haer ...
 ... hebbende ... conferentie ... oock ...
 ... deselve ... willen ...
 ... Daerop ... @D_variant ... noch ... geresolveert ...
 ... Is ... Is_gelesen ... gelesen ... requeste ...
 ... Versoeckende ... haer ... om ...
 ... sijn ... tractement ... van ...
 ... guldens ... stuivers ...
 ... twee ... @D_variant ... hij ...
 ... sulcx ... als ... haer ...
 ... het ... groot ... sijnde ...
 ... bevinden ... sullen ... behooren ... Ende ... sij ...
 ... daerop ... op ... gedelibereert ... t ... is ... om ... consequentie ...
 ... gevonden ... en ... verhoginge ... van ... te ...
============================================================
RSG 1627 0070

page title: 551
 
 ... des ... Suppliants ... d ...
 ... sijn ... is ... voor ... Jaer ... 1627 ... 627 ...
 ... van ... hondert ... guldens ...
 ... Is ... gelesen ... requeste ... van ...
 ... a ... Dordrecht ... welcke ... hij ... dat ...
 ... @s_as_f ... duisent ... hondert ...
 ... over ... bij ... betaelt ... d ... penningen ...
 ... vande ... Gecommitteerde ...
 ... Rotterdam ... @R_callig ... heeft ... gehat ...
 ... bij ... van ... rekeninge ... t ... Lant ... schuldich ...
 ... gepasseert ... mach ... werden ...
 ... van ... duisent ... guldens ...
 ... penningen ... o ... bij ...
 ... betaelt ... Waerop ... sijnde ... is ...
 ... gehouden ... houden ...
 ... E ... opt ... op ... geresolveert ... dat ... d ...
 ... en ... overgenomen ... genomen ... heeft ...
 ... geprofiteert ...
 ... d ... sullen ...
 ... Gecommitteerde ... @R_callig ... Raedt ... ter ...
 ... De ... heer ... R ... Ruijsch ... O ...
 ... gestelt ... hebbende ... pointen ...
 ... @Admiraliteit_Admir^t ... A ... geproponeert ...
 ... m ... op ... t ...
 ... subsidie ... schepen ... opte ...
 ... betaelen ...
 ... duisent ... acht ... hondert ...
 ... resolveren ...
 ... M ... noch ... uyt ... uytgestelt ... te ...
 ... point ... t ... rakende ... het ... proces ...
 ... O ... p ...
 ... R ... @D_variant ... @1621_jaartal ... 1 ... 621 ...
 ... t ... Rotterdam ...
 ... C ... opt ... op ... Comptoir ... vande ... C ... Convoyen ... en ... Licenten ...
 ... te ... dat ... hij ... hem ... niet ... gereguleert ... en ... heeft ...
 ... het ... placcaet ... bij_de ... heeren ... en ... van ... Hollant ... int ... selve ...
============================================================
RSG 1627 0071

page title: 551b
 
 ... Jaer ... opten ... op ... p ... cours ... gelde ... emaneren ... is ...
 ... gevonden ... de ... heeren ... van ... Hollant ... versoecken ...
 ... selve ... versocht ... werden ... a ... d ...
 ... van ... Rotterdam ... @R_callig ... Rotterdam ... willen ... @voorseide_voors ...
 ... werden ... E ... Ende ... aengaende ... a ... het ...
 ... de ... t ... @D_variant ... versocht ... t ... d ... a ...
 ... en ... gepasseert ... t ...
 ... guldens ... d ...
 ... bode ... oft ... d ... als ... oock ... h ... d ... gelijck ...
 ... t ... resolutie ... opte ... op ... o ... e ... pointen ... van ...
 ... h ... is ...
 ... hebben ... @Hoog_Ho ... heeren ... van ... Hollant ... C ... copie ... c ... o ... vant ... versoeck ...
 ... daerop ... op ... delibereren ... er ...
 ... Ontfangen ... een ... missive ... heer_van ... van ... Langerack ... a ...
 ... k ... geschreven ... schreven ... te ... Paris ... d ... den ... @romeinse_xij_12^en ... @romeinse_x_10 ... t ... geen ...
 ... S ... Sabbathi ... S ... Sabbathi ... b ... den ... X ... Decembris ... 627 ...
 ... Dominica ... n ... @romeinse_xxvi_26^en ... @romeinse_xxvi_26 ... X ... XX ... X ... @^ex_Decembris ... Decembris ...
 ... Praesident ... P ... Praesident ... de ... Heer ... Schaffer ... S ... t ... Luna ... de ... @romeinse_xxvij_27^en ... X ... Decembris ... 627 ...
 ... Lochteren ... Essen ... Noortwijck ...
 ... Duijck ... k ... R ... Rode ... R ... Rode ... Haersolte ... U ... k ... Aelberts ...
 ... Broersema ... een ... missive ... S ...
 ... d ... Goch ... ende ... d ... Raedt ... @R_callig ... t ... der ... d ... S ... Stadt ... Goch ... gedateert ... den ... @romeinse_xx_20^en ...
 ... Stadt ... t ... Goch ... voorleden ... maent ... Novembris ... N ... bij ... de ... welcke ... sij ... versoeck ... versoecken ... versoeck ... versoecken ... soeck ...
 ... datten ... tijt ... van ... drie ... weecken ... bij ... den ... Raedt ... van ... S ... State ... hun ...
 ... gestelt ... om ... opte ... op ... saecke ... van ... Capiteijn ... C ... Moulert ... haer ...
 ... bericht ... te ... mogen ... inbrengen ... brengen ... geprolongeert ... mach ...
 ... worden ... voor ... noch ... h ... drie ... @voorseide_voors ... weecken ... @voorseide_voors ... weecken ... is ... Is ... goetgevonden ...
 ... verstaen ... en ... het ... advis ... des ... d ... @R_callig ... Raedts ... van ... State ... S ... State ...
 ... Ontfangen ... missive ... Gecommitteerde ... Raden ...
 ... P ... Pallache ... a ...
 ... tot ... Amsterdam ... d ... gedateert ... gedateert_den ... @romeinse_xxiij_23 ... @romeinse_xx_20 ...
 ... houdende ... @D_variant ... Dat ... geen ... schip ... van ... Oorloge ... O ... Oorloge ... naer ... d ... de ... Custe ... C ... van ...
 ... Barbarien ... gaet ... maer ... datter ... a ... uit ... Texel ...
============================================================
RSG 1627 0072

page title: 552
 
 ... leggen ... verscheiden ... C ... Coopvaardie ... schepen ... groot ... 250 ... 230 ...
 ... 200 ... ende ... 150 ... lasten ... gemonteert ... 24 ... 20 ... 8 ...
 ... 8 ... gotelingen ... die ... gemunt ... t ... hebben_te ... hebben ... te ... vaeren ... door ...
 ... de ... Straet ... van ... Gibraltar ... Twelck ... goetgevonden ... is ...
 ... communiceren ... met ... Josephe ... Pallache ... P ... om ... hem ... daerna ...
 ... Ontfangen ... missive ... vande ... de ... Raden ...
 ... Zeelant ... gedateert_den ... gedateert ... d ... @romeinse_xxj_21 ...
 ... h ... resolutie ...
 ... n ... L ... welcke ...
 ... d ...
 ... n ... d ... genomen ...
 ... procederende ... over ...
 ... achterhaelt ... vande ... d ...
 ... oft ... d ... helft ... d ... die ... d ...
 ... convoien ... C ...
 ... vande ...
 ... bij ... het ... t ... @romeinse_x_10 ... @romeinse_xxj_21 ...
 ... een ... t ... d ... C ...
 ... van ... een ...
 ... is ... t ... soo ... wanneer ...
 ... geemaneert ... gegeven ...
 ... sal ...
 ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... sonder ... Noortwijck ...
 ... gecommitteert ...
 ... t ... examineren ... a ... er ... van ... rapport ...
 ... hendrick ... d ... van ... Eck ... Generael ... vande ... c ... convoien ...
 ... Licenten ... overgegeven ... geven ... in ... geschrifte ... @hetgeen_t^apostr_geens ... t ... hij ... den ...
 ... Commis ... m ... @Generaal_Gn^-ael ... sijn ... voor ... @voorseide_voors ...
 ... d ... bij ...
 ... @romeinse_x_10 ... Ploos ...
 ... Noortwijck ...
 ... en ...
 ... om ... t ...
 ... om ... van ...
 ... missive ... van ...
 ... gedateert ... lestleden ... bij ...
 ... s ... Munster ... bij ...
 ... welcke ...
 ... tot ...
 ... S ... a ... eenige ... goederen ... goed ... toebehooren ...
 ... werden ... Ende ... d ...
============================================================
RSG 1627 0073

page title: 552b
 
 ... goetgevonden ... t ... @s_as_f ... handen ... handen_van ... d ...
 ... Raedt ... van ... S ... State ... te ... a ...
 ... Fabiaen ... Vliet ... t ... d ...
 ... Fabiaen ... t ...
 ... Eedt ... als ... van ... Brabant ... t ... handen ... vanden ...
 ... Sijnde ... @R_callig ... raedt_van ... op ... requeste ... van ...
 ... Cannaerts ... C ... a ... Cannaerts ... d ... en ... @romeinse_xx_20^en ... @romeinse_x_10 ...
 ... bij ... aen ... is ...
 ... hebben ...
 ... behooren ... genomen ...
 ... hebben ... a ... Wijnen ... in ... en ...
 ... hebben ... haer_ho_mo ... d ... saecke ... d ... daerbij ... al ... gelaeten ...
 ... versochte ... mandement ... van ... appel ... affgeslagen ...
 ... t ... sijn ... sijnde ... opte ... op ... o ... p ... oft ...
 ... R ... C ... vanden ... d ...
 ... Baron ... goetgevonden ... daerop ...
 ... verstaen ... staen ... het ... advis ... des ... Raedts ... @R_callig ... Raedts ... @R_callig ... van ... State ...
 ... t ... geproponeerde ... vanden ... President ... g ...
 ... gerepartieerden ... gestelt ... tot ...
 ... Generael ... Doublet ... Vergaderinge ...
 ... en ... d ... Raedt ... Raedt_van ... @R_callig ... Raedt ... van ...
 ... om ... opte ... n ...
 ... provincien ... d ... door ... deselve ... compaignien ... C ... compaignien ...
 ... haer ... L ... mochten ... en ... betaelt ...
 ... bij ... bij_den ... Raedt_van_State ... R ... Raedt ... van ... S ... State ... te ... requeste ... van ... d ... die ... van ...
 ... E ... M ... d ... @romeinse_x_10 ... gepresenteert ...
 ... geadviseert ... d ... dat ... geappostilleert ... behooren ... worden ...
 ... Supplianten ... hebben ...
 ... haere ... S ... e ... d ... r ...
 ... g ... uytgedruckt ... gedruckt ... sijn ... hebben ... haer ...
 ... daermede ... geconformeert ... t ... ende ... d ... dienvolgende ... volgende ...
 ... apostille ... gestelt ... Gesien ... t ... advis ... des ... d ... Raedts ... @R_callig ... van ... S ... State ...
 ... werk ... verstaen ... d ... Supplianten ... haer ... sullen ...
 ... te ... reguleren ... naer ... haer ... sauvegarde ...
 ... haer ... begrepen ... uytgedruckt ...
============================================================
RSG 1627 0074

page title: 553
 
 ... O ... oversulcx ... over ... sulcx ... eenen ... Iederen ... er ... d ... sal ...
 ... gaen ... hun ...
 ... brengen ... r ... van ... beesten ... van ... haer ... gewas ...
 ... eenige ... molestatie ... oft ... hinder ... aen ... d ...
 ... a ... l ... Is_gelesen ... gelesen ... het ... advis ... @R_callig ... Raedts ... van ... State ... te ... geformeert ...
 ... Percheval ... a ...
 ... Quartier ... a ... r ... meester ...
 ... @romeinse_xxij_22^en ... @romeinse_x_10 ... @romeinse_xx_20 ... der ... voorleden ... maent ... t ... Octobris ... O ... Octobris ...
 ... Ende ... E ... naer ... a ... deliberatie ... Is_verstaen ... dat ... Raedt ... van ...
 ... State ... ten ... a ... van ... goede ... diensten ... die ... hij ... als ...
 ... a ... r ... Generael ... G ... leger ... is ... doende ...
 ... plaetze ... van ... heer ... van ... hem ... redelicheit ... r ...
 ... d ... ende ... tractement ...
 ... voorseide ... heer_van ... heer ... heer_van ... van ... Valckenborch ... sonder ... coste ... vanden ...
 ... versoeck ... soeck ... van ... Olphert ... Barents ... Gecommitteerde ...
 ... t ... Barents ... B ... a ... Rekencamer ... @R_callig ... is ... geaccordeert ... h ... heeren ...
 ... haer_ho_mo ... @Hoog_Ho= ... @A_variant ... gaende ... Ambassade ...
 ... gelast ... sullen ... werden ... te ... restitutie ...
 ... schip ... goederen ... en ... t ... Jaer ... 1636 ... bij ... France ...
 ... Angelius ... Werdenhagen ...
 ... @R_callig ... overgegeven ...
 ... a ... @Mogenden_Mo ... d ... duisent ...
 ... v ... a ... @D_variant ... al ... d ... volck ... k ... bij ...
 ... hondert ... d ...
 ... behoeve ...
 ... opt ... secours ... van ... haer_ho_mo ... haer ... @Mogenden_Mo ... geassigneert ...
 ... niemant ... t ... willen ... doen ... betaelen ... als ... aen ...
 ... d ... Is_verstaen ... is ... dewijl ... haer_ho_mo ... @Mogenden_Mo ...
 ... desen ... Simon ... Does ... Coopman ...
 ... consorten ... c ... ten ... gecontracteert ...
 ... S ...
 ... d ... @voorseide_voors ... memorie ... gestelt ...
 ... @s_as_f ... @D_variant ... Does ...
 ... @Hoog_Ho ... daerop ... p ... bericht ... te ... doen ...
 ... Ontfanger ... Generael ... Doublet ...
 ... sal ... werden ... gelijck ... hij ... gelast ... wert ... bij_desen ... bij ...
============================================================
RSG 1627 0075

page title: 553b
 
 ... geene ... penningen ... t ... sij ... van ... Capitael ... off ... intereste ...
 ... opte ... obligatie ... bij ... hem ... aen ... @voorseide_voors ... Vander ... Does ...
 ... ende ... consorten ... ter ... cause ... vant ... overmaken ... der ...
 ... @voorseide_voors ... voor ... @penningen_pen ... gegeven ... te ... laten ... volgen ... tot ... naerder ... a ... ordre ...
 ... Is ... geaccordeert ... r ... d ... aende ... Weduwe ... van ... wijlen ... hendrick ... Hendrick ...
 ... Weduwe ... Pieters ... het ... aff ... brengen ... uyt ... het ... t ... lant ... van ... Namen ... @ende_en ...
 ... Pieters ... Luijck ... inde ... Stadt ... t ... van ... s ... hertogenbosch ... er ... voorbij ... de ...
 ... Maze ... van ... 3000 ... o ... overlantsche ... mudden ... calcx ... @romeinse_x_10 ... 3000 ... o ...
 ... gange ... groote ... colen ... en ... 1000 ... voeder ... coolen ...
 ... 200000 ... leyen ... mits ... betalende ... s'Landts ... gerechtichheijt ...
 ... soo ... int ... incomen ... als ... uytgaen ...
 ... Opt ... versoeck ... soeck ... heer ... Despesses ... @D_variant ... Ambassadeur ...
 ... Coninck ... van ... k ... is ... geaccordeert ...
 ... o ... d ...
 ... o ... gratis ... a ... voor ... Mon ... Monsieur ... sieur ... de ... Custoioux ... @romeinse_x_10 ... als ...
 ... sijn ... broeder ... elcx ... met ... twee ... dienaers ...
 ... h ... bagagie ... dat ... a ... t ...
 ... t ... d ... a ...
 ... d ... Berck ... gewesen ...
 ... Berck ... k ... tot ... Venetien ... doen ... presenteren ... @s_as_f ...
 ... van ... anderhalff ... a ... d ... r ... jaer ... gevolgt ...
 ... D ... Declaratie ... D ... jaeren ... r ... e ... legatie ...
 ... zedert ... dien ... tijt ... bij ... haer ... man ... zal ... gedragen ... is ...
 ... dat ... gestelt ... sullen ...
 ... r ... G ... De_Bie ... @D_variant ... o ... die ...
 ... dat ... t ... doen ... d ...
 ... versoeck ... soeck ... van ... d ... e ... @R_callig ... r ...
 ... b ... Riviere ... R ...
 ... van ... Langerack ... aen ... is ...
 ... te ...
 ... missive ... e ...
 ... Zeelant ... van ... Zeelant ... gedateert ... d ... @romeinse_xxiij_23^en ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_xxiij_23 ... @romeinse_x_10 ... d ...
 ... en ... te ...
 ... Antwerpen ... S ... a ... die ...
 ... S ... t ... a ... aen ... a ... is ...
 ... advis ...
============================================================
RSG 1627 0076

page title: 554
 
 ... Collegie ... ter ... @A_variant ... Admiraliteyt ...
 ... alsoo ... al ... soo ... missive ... sij ...
 ... a ... als ... alle ... schade ... daer ... geschiet ... is ... d ...
 ... n ... hogen ... h ... en ...
 ... repareren ... part ... a ...
 ... bij ... als ... sij ... haer ...
 ... goet ... goetgevonden ... het ... selve ...
 ... met ... @R_callig ... Raedt ... @R_callig ... Raedt ... van ... State ...
 ... d ... Raden ... en ...
 ... Zeelant ... d ...
 ... A ... @Admiraliteit_Admir^t ... t ... vant ... t ...
 ... t ... a ... n ... tot ... vande ... d ... e ...
 ... s ... ontfangen ... p ... van ...
 ... hebben ... ontfangen ...
 ... missive ... Lieutenant ... Admirael ... @D_variant ...
 ... d ... dat ...
 ... te ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... o ...
 ... en ... sijn ...
 ... D ...
 ... de ... schepen ... a ...
 ... copie ... d ... a ...
 ... d ... r ... a ...
 ... d ... r ... Collegien ... @Admiraliteit_Admir^t ...
 ... t ... opten ... d ... willen ...
 ... dat ... schepen ... wederom ... opte ... willen ...
 ... is ... senden ... @R_callig ... Raedt ... van ... S ... State ... opte ... op ... requeste ... van ...
 ... e ... t ... a ...
 ... Duick ... D ... k ... @A_variant ... Adriaen ...
 ... die ... het ... a ... van ...
 ... opt ... Cap ...
 ... n ... en ... genomen ... sijn ... geworden ...
 ... t ... @R_callig ... Raedt ... a ... t ... van ... State ... sal ...
 ... gehouden ... houden ... d ... en ... worden ...
 ... d ... soldaten ... p ... schepen ...
 ... deselve ...
 ... bij ... O ... het ... sijn ... Lant ... sullen ...
 ... bij ... Raedt_van_State ... Raedt ... van ... State ... te ... versoeck ... soeck ... van ...
 ... v ... C ...
============================================================
RSG 1627 0077

page title: 554b
 
 ... O ... Oorloge ... hebben ... stuivers ...
 ... plaetze ... hebben ...
 ... geconformeert ...
 ... n ... Sijn ... Sijnde ... bij ... heer ... copen ... sijn ...
 ... n ... stuivers ... tot ... sijn ...
 ... en ... d ...
 ... Is ... requeste ... schippers ... van ... Engelant ...
 ... d ... sijn ...
 ... e ... voor ...
 ... @d_apostrof ... willen ...
 ... haer ...
 ... Waerop ... gedelibereert ... sijnde ... is ... goetgevonden ...
 ... Collegien ... @A_variant ... tot ... Amsterdam ... a ...
 ... E ... willen ...
 ... Engelschen ... Engelsche ... a ...
 ... geen ... schade ... doen ... d ... op ... o ... p ...
 ... landen ...
 ... de ... Heer ... Schaffer ... S ... Martis ... s ... @romeinse_xxviij_28^en ... XX ... X ... @romeinse_iij_3 ... Decembris ... D ... Decembris ...
 ... k ... L ... h ...
 ... k ... Ploos ... R ...
 ... Broersema ... m ...
 ... bij ... @R_callig ...
 ... R ... Reders ... de ... is ... goetgevonden ... dat ...
 ... handen ... d ...
 ... den ... d ... tijt ... van ...
 ... M ... r ... oft ...
 ... Martens ... M ... uyt ...
 ... et ... Rotterdam ... n ...
 ... hij ... Collegie ... ter ... tot ... t ... @R_callig ... n ...
 ... is ... goetgevonden ... daerop ... op ... o ... verstaen ...
 ... advis ... vant ... van ...
 ... Secretaris ... S ... huigens ... bij ... Raedt ... van ... S ... State ...
 ... d ... a ... t ... hebbende ... e ... C ...
 ... d ... soldaten ...
 ... a ... h ... haere ...
 ... @D_variant ... a ... soldaten ... groote ...
 ... sijn ... a ...
============================================================
RSG 1627 0078

page title: 555
 
 ... is ... a ... verstaen ... ende ...
 ... a ... @voorseide_voors ... Raedt_van_State ... @R_callig ... Raedt ... Raedt_van ... van ... State ... S ...
 ... t ... sal ... d ... worden ...
 ... accomodatie ... vande ... @voorseide_voors ... als ... tot ... t ... d ... dien ...
 ... d ... die ... van ... @R_callig ...
 ... o ... sijn ... het ...
 ... p ... soldaten ... a ...
 ... een ... C ... Brand ... Brandenborch ... Brandenborchsche ...
 ... B ... R ... n ... d ... gelatene ... S ... het ... Raden ...
 ... Heimbach ... t ... d ... @romeinse_xx_20 ... @romeinse_x_10 ... x ... en ...
 ... C ... a ... d ...
 ... en ... heeft ... d ... dat ... t ... sijnen ... Secretaris ...
 ... als ... soude ... ophouden ... op ... ende ...
 ... bij ...
 ... d ...
 ... a ... te ... hij ...
 ... Waerop ... op ...
 ... is ... verstaen ... dewijl ... hij ... geen ... brieven ... vanden ...
 ... voor ... @R_callig ...
 ... sal ... opt ... op ... hij ...
 ... a ...
 ... gelesen ... sijnde ... een ... bij ... @voorschreven_voors ...
 ... Heimbach ... H ... welcke ... versoeckt ...
 ... a ... opt ...
 ... E ... lestleden ... aen ...
 ... Goch ... @D_variant ... O ... Octobris ...
 ... d ... die ... van ... bij_den ... Raedt ... Raedt_van ... raedt_van ... van ... S ...
 ... dat ... haer_ho_mo ... c ...
 ... bij ... C ... @R_callig ... gedaen ... aen ...
 ... goetgevonden ... opte ...
 ... dewijl ... @R_callig ... Raedt ... Raedt_van ... van ... @VERTICALE_LIJN_MARGE ...
 ... gedisponeert ... is ... sal ... het ...
 ... werden ...
 ... S ... heeft ... opte ...
 ... van ... d ... gelijck ...
============================================================
RSG 1627 0079

page title: 555b
 
 ... missive ... aen ... d ... Raedt_van_State ... R ... Raedt ... van ... S ... State ... gescreven ... sijnde ...
 ... selven ... R ... @R_callig ... Raedt ... Daerop ... heeft ...
 ... versoeck ... soeck ...
 ... geschreven ... a ... Capitein ... Moulert ...
 ... t ... @D_variant ... a ... t ... hij ... haer ...
 ... gevangen ...
 ... haer_ho_mo ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... hebben ...
 ... Is ... goetgevonden ... Rekeninge ... bij ... bij_den ... d ... C ...
 ... R ... Rekeninge ... R ... Brandenborch ... o ...
 ... landen ... voor ... gesonden ...
 ... sal ...
 ... Ploos ... Walta ... Haersolte ... @ende_en^- ... Schaffer ... S ... c ...
 ... om ... t ... d ... dat ... a ... te ... doen ...
 ... Ontfangen ... missive ... d ...
 ... a ... Daerbij ... d ...
 ... verhaelen ... de ... groote ... schade ... had ... Ingesetenen ...
 ... Graeff ... p ... hebben ... door ...
 ... van ... Grol ... Versoeckende ... d ...
 ... hebben ...
 ... e ...
 ... dat ... @Hoog_Ho ...
 ... behartigen ...
 ... geleden ... schade ... t ... ontlasten ...
 ... t ... bij ... d ... Staet ... S ... Stadt ... van ... O ...
 ... @s_as_f ... a ...
 ... missive ... gestelt ... t ... sal ... en ... handen ... d ...
 ... Raedt ... @R_callig ... Raedt ... van ... State ... S ...
 ... daerop ...
 ... is ... bij ... en ...
 ... a ... @Excellentie_Extie ...
 ... de ... het ...
 ... D ... opt ... op ... van ... Wallen ...
 ... L ...
 ... staen ... als ...
 ... geen ... @D_variant ... hebben ...
 ... Gedeputeerden ...
============================================================
RSG 1627 0080

page title: 556
 
 ... begeert ... bijde ... conferentie ... te ... mogen ... sijn ... hun ...
 ... respective ... provincien ... haere ... q ...
 ... n ... State ... S ... State ... over ... het ...
 ... C ... Zeelant ... oock ... Jaer ... 1626 ... 1 ... datte ... d ... a ... van ...
 ... 6 ... hebben ...
 ... goetgevonden ...
 ... a ... te ... r ...
 ... worden ... d ... handen_van ... handen ... Raedt ...
 ... gestelt ... daerop ... d ... aen ... te ... d ...
 ... die ... t ...
 ... respective ... C ... sullen ... en ...
 ... d ... Hollant ... t ...
 ... de ... d ... heeren ... Hollant ... a ...
 ... penningen ...
 ... t ... op ...
 ... en ... Ontfanger ...
 ... werden ... r ...
 ... tot ... en ... r ...
 ... de ... a ...
 ... als ... deselve ... d ... sullen ...
 ... doen ... d ... op ...
 ... als ... opte ... op ...
 ... en ... t ...
 ... is ...
 ... oft ...
 ... t ... mitsgaders ... d ... die ... van ... @D_variant ...
 ... hooren ...
 ... r ...
 ... Drente ... te ... n ... oft ... eenige ...
 ... Noortwijck ... Ploos ...
 ... heeren ... E ... De_Bie ... e ...
 ... s ... e ... G ... Generael ...
 ... staen ... goet_gevonden ...
 ... Is ... t ... is ... geweest ... d ... a ...
 ... C ...
 ... @R_callig ... gehat ... a ...
 ... Mercurij ... de ... XX ... Decembris ... 1 ...
 ... t ... Presentib ... Presentibus ...
 ... P ... handen_van ... het ... sijn ...
 ... t ... d ...
 ... D ... v ... vande ... Ambassade ... is ...
 ... @voorseide_voors ... daervan ... rapport ... port ... d ...
 ... van ... State ... daerop ... d ...
 ... Sijnde ... bij ... G ... Generael ... gerapporteert ... a ...
 ... a ... heeft ... vande ... bij ... Nicoladi ... N ... Nicolaes ...
============================================================
RSG 1627 0081

page title: 556b
 
 ... daervan ... a ... van ... d ... @D_variant ... Declaratie ... den ... @romeinse_xx_20 ... d ... is ... over ... o ... gegeven ... is ...
 ... @voorseide_voors ... Declaratie ... @D_variant ... stellen ...
 ... Rotterdam ... tot ... Rotterdam ... @R_callig ... d ... examineren ... doen ...
 ... examinatie ... vande ... heer ... Berck ... sij ... sijn ...
 ... heer ... Tresorier ... Generael ... De_Bie ... G ...
 ... Heer ... Berck ... d ... heeren ... Eck ... E ... Noortwijck ... N ... ck ... ende ... Ploos ...
 ... Opt_versoeck ... Opt ... r ... vande ... Weduwe ... S ... Sr ... Slachmulder ...
 ... Slachtmulder ... Grootmoeder ... wettige ... tutrice ... vier ... onmondige ...
 ... kinderen ... Mr ... Daniel ... Slachmulder ... zal ... gewesen ... fiscael ...
 ... In ... Zeelant ... ten_aensien_van ... aensien ... van ...
 ... over ... o ... Wisselinge ... gevangens ... gedaen ...
 ... sijnde ... selve ... commissie ... oock ... hier ... hage ... gestorven ...
 ... ende ... e ... groote ... oncosten ... gehadt ... worden ...
 ... haer ... voor ... alle ... haere ... toegeleit ... d ... somme ...
 ... Alsoo ... Administrator ... van ... Magdeburgh ... hebben ...
 ... door ... Vrankrijck ... naer ... Engelant ... E ... Engelant ... te ... nemen ...
 ... v ... a ... M ... vant ... goetgevonden ... d ...
 ... heeren ... h ... Gesanten ... gaende ... Engelandt ... E ... Engelandt ...
 ... sullen ... worden ... gelijck ... bij ... D ...
 ... soeck ... opt ... op ...
 ... het ... van ... sal ... sijn ...
 ... Is ... gelesen ... requeste ... van ... Burgemeester ... S ... Schepenen ... d ...
 ... Breskensant ... B ...
 ... bij ... ende ... sLandts ... L ...
 ... v ... a ... en ... ter ... vande ... d ...
 ... liggende ... versoeckende ...
 ... van ... inhibitio ... van ... dat ... sij ... binnen ...
 ... @voorseide_voors ... appellatio ... et ... en ...
 ... sijnde ... is ... goetgevonden ... d ... Raedt ... Raedt_van ... van ... S ...
 ... verschrivinge ... schrivinge ...
 ... oft ... a ... te ...
 ... requeste ... wegens ... d ... Mareschal ...
 ... Marechal ... de ... Chastillon ... om ... hebben ... betalinge ... van ... sijn ... m ...
 ... als ... al ... @R_callig ... sijn ...
============================================================
RSG 1627 0082

page title: 557
 
 ... d ... goetgevonden ... te ... verstaen ... staen ... het ... advis ... des ... d ...
 ... Raedts ... @R_callig ... a ... van ... S ... te ...
 ... versoeck ... soeck ... van ... gewesen ... Capitein ... d ...
 ... D ... is ...
 ... Westindische ... d ... die ... hij ...
 ... soeck ... van ... Adriaen ...
 ... tot ... Dordrecht ...
 ... Repelaer ... R ... d ...
 ... resolutie ... resolutien ... d ...
 ... is ...
 ... handen ... vanden ...
 ... poneert ... @D_variant ... o ...
 ... d ... @voorseide_voors ... resolutie ...
 ... gedaen ... aen ... d ... en ...
 ... verclaert ...
 ... d ...
 ... d ... oft ... bij ...
 ... d ... Lieutenant ... Colonel ...
 ... Instantie ... van ... wegens ...
 ... sijn ...
 ... aen ... om ... hebben ...
 ... Douchant ... D ... gepersisteert ... bij ...
 ... gedurende ... geduirende ... is ...
 ... resolutie ... daerbij ...
 ... om ... d ...
 ... het ... versoeck ... r ... soeck ... van ...
 ... Is ... worden ...
 ... op ...
 ... @D_variant ... Rotterdam ... @R_callig ... a ... gerescribeert ...
 ... @s_as_f ... chaloupen ... c ...
 ... is ...
 ... sal ...
 ... geproponeert ...
 ... op ... gisteren ...
 ... tot ... @D_variant ...
 ... d ...
 ... d ... geproponeert ... poneert ... d ...
 ... L ...
 ... dat ... d ... a ... soude ...
 ... d ...
 ... is ... goetgevonden ...
 ... van ... aen ... d ...
============================================================
RSG 1627 0083

page title: 557b
 
 ... d ... @voorseide_voors ... andere ... er ... redenen ...
 ... naerder ... demolitie ... d ... vande ... Wallen ... te ... procederen ... doch ...
 ... datmen ... alvoorens ... selve ... haer ... E ... @Mogenden_Mo ... heeft ...
 ... haer ... advis ...
 ... daerop ... verstaen ... staen ...
 ... heeren ... Hollant ... p ... d ... a ...
 ... over ... het ... verschot ...
 ... troupes ... H ...
 ... g ... d ... selve ... geresumeert ... t ... ende ... op ...
 ... goetgevonden ... daerop ... naer ...
 ... haer_ho_mo ... haer ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ...
 ... hebben ... gerapporteert ... d ... volgens ...
 ... de ...
 ... V ... e ... gecommuniceert ... hebben ... met ... @Excellentie_Extie ...
 ... geconcipeerden ... Oorloch ... water ...
 ... S ... behouden ... heeft ... om ... @D_variant ... sij ...
 ... water ... van ...
 ... deselve ... d ...
 ... vijf ... fregatten ...
 ... t ... opte ... op ... Vlaenderen ... E ... Vlaenderen ...
 ... mogen ... provincien ...
 ... d ...
 ... @D_variant ... oock ...
 ... repartieren ... beraminge ... d ...
 ... bij ... resolutie ... @romeinse_x_10 ...
 ... Novembris ... is ... goetgevonden ... geweest ...
 ... beraemen ...
 ... @voorschreven_voors ... d ... e ... respective ... Collegien ...
 ... equippagie ... belast ... sijn ... soo ...
 ... ende ... d ... hebben ... @D_variant ...
 ... oock ... d ... provincien ... souden ... mogen ... worden ...
 ... lasten ... vande ... e ... op ... sich ...
 ... als ... sijn ... sijnde ... h ... sullen ... sijn ...
 ... dat ... Jaeren ... collegie ... Collegien ...
 ... ter ... willen ... om ... d ...
 ... @D_variant ... a ... oock ... de ... Collegien ... sullen ... werden ... a ...
 ... maenden ... over ... @s_as_f ... een ... stadt ... van ... haer ... D ...
 ... d ... dat ... a ... e ... a ...
 ... Hollant ... gestelt ... Commandeurs ... over ...
============================================================
RSG 1627 0084

page title: 558
 
 ... c ... op ...
 ... gedisponeert ... t ... welcke ... pointen ... geexamineert ... examineert ...
 ... @voorseide_voors ... heeren ... versocht ...
 ... willen ... om ...
 ... de ... H ... Heer ... Schaffer ... S ... P ... Present ... P ... Present ...
 ... o ... n ... x ... Decembris ... 1627 ... 1 ... 627 ... 7 ...
 ... Rantwijck ... R ... a ... n ... L ... Essen ...
 ... Ploos ...
 ... B ... Broersema ... heeren ...
 ... Raden ... selver ... het ...
 ... @Admiraliteiten_Admir^ten ... A ... x ... @romeinse_x_10 ... x ... @romeinse_x_10 ... @romeinse_xx_20 ... het ...
 ... de ... bij ... d ... Collegie ...
 ... @A_variant ... t ... a ... hebben ...
 ... lijden ... d ... dat ... Raden ...
 ... Admiraliteyt ... @A_variant ... e ... commissie ... d ... en ... L ...
 ... t ... h ... d ...
 ... van ... gulden ... d ...
 ... oft ... sal ...
 ... stuivers ...
 ... stuivers ... tot ... een ...
 ... het ... is ... bij ... bij_den ... selven ...
 ... oock ... d ...
 ... aen ... Waerop ...
 ... eer ... t ...
 ... ende ...
 ... werden ... en ... gepasseert ...
 ... heeren ...
 ... niet ...
 ... hun ...
 ... sullen ... hebben ...
 ... d ... S ... gedaen ... aen ...
 ... bij ... e ...
 ... aen ... d ... en ... Raedt ... Raedt_van_State ...
 ... Dirck ... D ... De_Swart ... Swart ... S ... w ... sullen ...
 ... Is ... van ... @D_variant ... Coopman ...
============================================================
RSG 1627 0085

page title: 558b
 
 ... Dirck ... D ... k ... Heuft ... Dordrecht ... @D_variant ... Ver ... soeckende ... dat ... hem ... vergunt ... mach ... werden ...
 ... de ... e ... knechten ... van ... Aecken ... met ... groote ...
 ... costen ... hier ... is ... vorderinge ... van ... sij ... coperwercken ...
 ... e ... d ... bij ... d ... en ... a ...
 ... werden ... wederom ... uyt ... mach ... trecken ... daer ... hij ... deselven ...
 ... te ... water ... a ... oft ... te ... lande ... sal ... vinden ... Ende ... naer ...
 ... goetgevonden ... en ... @R_callig ...
 ... om ... d ... daerinne ... @s_as_f ... disponeren ...
 ... versoeck ... oock ... Joost ... Willem ... Nieukercken ... coopman ...
 ... W ... coopman ... a ...
 ... W ... woonende ... woonende_tot ... tot ... t ... Amsterdam ... is ... geaccordeert ... t ...
 ... is ...
 ... schriven ... coninck ... S ... Sweden ...
 ... becomen ... restitutie ... @s_as_f ... sijn ... harinck ... het ...
 ... bij ...
 ... @A_variant ... Admirael ... Sweden ... opgehouden ... houden ...
 ... Sijnde ...
 ... Brasser ... Hamborch ... sal ... d ... doen ...
 ... bij ... te ...
 ... a ... becomen ... is ...
 ... dat ... stadt ... sal ... doen ... d ...
 ... Is ... binnen ...
 ... v ... sijnen ...
 ... d ... die ... Gluckstadt ...
 ... en ... sijn ... seggende ... e ... dat ...
 ... deselve ... d ... C ...
 ... sullen ... hij ... oock ...
 ... p ... Staten ... d ... door ... dit ...
 ... dat ... heeft ...
 ... op ... @PARENTHESIS_OPEN ... bij ...
 ... opnemen ... d ... goetgevonden ...
 ... Wapenen ... van ... Amsterdam ... d ... daerop ...
 ... om ...
 ... verclaringe ... bij ... geschrifte ...
 ... goetgevonden ... en ... Is ... @voorseide_voors ... is ... Raedt_van ... S ...
 ... ter ...
 ... gestelt ... oock ... willen ...
 ... versoeck ... soeck ... van ... h ... einde ... e ... sijn ... @D_variant ... David ... d ...
 ... o ... Pallache ... P ... Pallache ... P ... worden ... en ... over ... d ... bij ...
 ... vande ... is ...
 ... bij ... voorgaende ... resolutien ... resoluti ... resolutie ... resolutien ... Daerbij ... is ...
============================================================
RSG 1627 0086

page title: 559
 
 ... geproponeert ... datte ... d ... c ... Brandenborch ... Raden ...
 ... B ... Brand ... B ... Brand ... sijn ...
 ... a ... @R_callig ... ende ... @Compagnie_Comp^e ... p ...
 ... k ... tot ... vijfftich ... @s_as_f ... sestich ...
 ... v ... a ... bij ... haere ... brieven ...
 ... hebben ... is ...
 ... @R_callig ... Raedt ... Raedt_van ... van ... S ... State ... opten ... op ...
 ... gestelt ...
 ... dat ... @voorseide_voors ...
 ... worden ... dat ... willen ...
 ... en ... a ...
 ... tot ... t ... dat ...
 ... als ...
 ... sal ... vande ...
 ... sal ...
 ... @voorseide_voors ...
 ... C ... gesonden ... en ...
 ... Ontfangen ... Novembris ... lestleden ...
 ... vereischende ...
 ... C ... om ...
 ... sijn ...
 ... betalinge ... sijn ... T ...
 ... C ... hebben ... resolutie ... d ...
 ... Henrij ... is ...
 ... genomen ... Daerbij ... ad ...
 ... is ... affgeslagen ... a ... Aissema ... a ... r ...
 ... missive ...
 ... resoluti ...
 ... het ... missive ... gisteren ...
 ... goetgevonden ... en ... het ...
 ... gelesen ... heeren ... State ... Staten ... S ...
 ... de ... en ... @D_variant ...
 ... Demolitie ... vande ...
 ... Dotinchem ... D ... Dan ... hebben ... Gelderlant ...
 ... Lantschaps ... gelast ...
 ... van ... haere ... principalen ... d ...
 ... a ... een ...
 ... requeste ... r ... a ...
 ... licenten ...
 ... P ... tot ... Rotterdam ... niet ...
 ... ter ... m ...
 ... licenten ... part ... parthien ... soo ... wanneer ... in ...
============================================================
RSG 1627 0087

page title: 559b
 
 ... b ... bevonden ... werden ... ende ... d ... deselve ... gratie ... g ... doende ... haer ... goet ...
 ... Clachten ... over ... o ... de ... iudica ... vinden ... tot ... t ... hun ... hunluider ... groot ... preiudicie ... dat ...
 ... haer ... @Hoog_Ho ... @Mogenden_Mo ... oock ... willen ... retracteren ... de ... sententie ...
 ... Rotterdam ... R ... bij ... t' ... @voorseide_voors ... Collegie ... d ... den ... @romeinse_xx_20^en ... @romeinse_x_10 ... deses ... geweesen ... bij ... bij_de ... welcke ... sij ...
 ... geabsolveert ... hebben ... Dirck ... Willemsen ... vanden ... Grave ...
 ... sijnde ... gecomen ... ten ... beschudde ... van ... drie ... sacken ... Wolle ... die ...
 ... neffens ... noch ... negen ... andere ... sacken ... sijn ... aengehaelt ... omdat ... a ... sij ...
 ... maer ... voor ... ses ... @s_as_f ... hondert ... ponden ... sijn ... aengegeven ... geweest ... ende ...
 ... gewogen ... hebben ... meer ... als ... twee ... duisent ... ponden ... behalven ... dat ...
 ... selve ... bevonden ... is ...
 ... hebbende ... e ... denselven ... vande ... Graeff ... @Wrd_4ff43e5e ... gehat ... in ...
 ... guldens ... alleen ... meer ...
 ... de ... @voorseide_voors ... Supplianten ... Suppliant ... dat ... sij ... van ... gelycken ... sullen ... doen ... mette ...
 ... resterende ... negen ... balen ... Waerop ... gedelibereert ... sijnde ... Is ... goet ...
 ... gevonden ... en ... een ... @voorseide_voors ... Collegie ...
 ... daerbij ... werden ...
 ... bericht ...
 ... te ...
 ... Noch ... c ... gelesen ... requeste ... Pachters ... Daerbij ...
 ... Pachters ... P ... Pachters ... P ... h ... dat ... Lande ...
 ... Licenten ... licenten ... p ... Calis ...
 ... a ... Langstrate ... G ...
 ... @D_variant ... hebben ... hebben_de ... hebben ... Hollant ...
 ... selve ... requeste ... genomen_om ... genomen ... om ... saecke ...
 ... Is ... requeste ... Paulus ... Prijs ... van ...
 ... d ... P ... Prijs ... P ... Prijs ... haer ... verclaringe ...
 ... P ... penningen ...
 ... W ... mochten ...
 ... oft ... duisent ... als ... d ...
 ... @D_variant ... willen ... betaelen ...
 ... is ... goetgevonden ... het ...
 ... sal ... Resident ... Vosbergen ...
 ... versoeck ... soeck ... hebben ...
 ... Middelcoop ... halff ... Jaer ...
 ... guldens ... Novembris ... lestleden ...
 ... goetgevonden ... t ... gepasseert ... op ...
 ... als ... Ontfanger ... G ... van ... t ...
 ... welcke ... van ...
============================================================
RSG 1627 0088

page title: 560
 
 ... G ... des ... d ... G ... @R_callig ...
 ... D ... d ... a ... resolutie ... genomen ... r ...
 ... a ... van ... Gelderlant ...
 ... D ... deselve ... geschreven ...
 ... State ... d ... gedaen ... a ... werden ...
 ... eenparigen ...
 ... om ... bij ... houden ... te_worden ... worden ...
 ... het ... advis ... Raden ...
 ... M ... a ... t ... Amsterdam ... a ... deselve ...
 ... vergunt ... mogen ... oft ...
 ... uyt ... t ... te ... @D_variant ... is ...
 ... selve ... goetgevonden ... als ...
 ... de ... V ... Decembris ... D ... 1 ... 627 ...
 ... de ... Heer ...
 ... Lochteren ... Essen ... Noortwijck ...
 ... R ... Haersolte ...
 ... President ... P ...
 ... is ... goetgevonden ...
 ... uyt ... O ... t ... van ...
 ... handen ... en ... van ...
 ... Joost ... te ... is ... a ... hij ...
 ... Januarij ...
 ... B ... Brasser ... bij ...
 ... niet ... et ... is ...
 ... hij ...
 ... is ... d ... Ontfanger ... ontfanger ... Generael ...
 ... penningen ... gereet ... willen ... doen ... houden ...
 ... Ontfanger ... het ...
 ... tot ...
 ... gelt ... is ...
 ... Dennemarck ... @D_variant ... hondert ... d ... r ...
 ... hondert ...
 ... stuivers ... als ...
 ... t ... genegotieert ...
 ... hondert ...
 ... guldens ... stuivers ...
 ... a ... m ... alles ... als ...
 ... genegotieerde ... penningen ...
 ... een ... ses ... hondert ... vijfftich ... @gulden_gul^- ... stuivers ...
============================================================
RSG 1627 0089

page title: 560b
 
 ... heeft ... h ... het ... denselven ... t ... ontfanger ...
 ... t ... betalinge ... betalingen ...
 ... C ... v ...
 ... maenden ...
 ... Dennemarck ... D ... a ... k ... het ...
 ... Joost ... ter ... somme ...
 ... stuivers ... acht ...
 ... v ... heeft ... en ... @voorseide_voors ... Ontfanger ... ontfanger ... o ...
 ... penningen ...
 ... a ... opte ... o ...
 ... belopende ... e ... hondert ...
 ... hondert ...
 ... duisent ... u ... guldens ... als ...
 ... is ... uyt ... d ...
 ... betaelen ... bedragende ...
 ... sestich ... duisent ... hondert ... guldens ...
 ... hondert ... duisent ...
 ... sijn ... alle ... S ...
 ... hebben ... d ... copie ... c ...
 ... geproponeert ... d ... Carleton ... versoeckt ...
 ... H ... Heer ... H ... Heer ... C ... Carleton ... om ... met ... deselve ... d ... selve ... in ... conferentie ... te ... comen ... sijn ...
 ... gecommitteert ...
 ... de ... heeren ... Rantwijck ... N ... Noortwijck ... Vosbergen ...
 ... Stadt ... s ... @Rotterdam_Rotterd. ... @Rotterdam_Rotterd ... R ... o ... * ... Sijn ... Vergaderinge ... gecompareert ... heeren ...
 ... Burgemeester ... Secretaris ... S ...
 ... Leveriers ... Rotterdam ... proponerende ... magistraet ...
 ... S ... herwaerts ... gesonden ... sijn ...
 ... dragen ... groote ...
 ... waeren ... ter ...
 ... tot ... Rotterdam ... betalinge ...
 ... Versoeckende ...
 ... dat ... worden ... alleen ...
 ... vant ... d ... wert ...
 ... sal ... en ... vande ... generale ...
 ... magistraet ...
 ... penninck ... over ...
 ... Hollant ... uyt ... Waerop ... gedelibereert ...
 ... goetgevonden ... geven ...
 ... bij ... brengen ...
 ... penningen ...
 ... volgend ... volgende ... goetgevonden ... gevonden ... d ... dat ... d ...
 ... Decharge ... D ... o ...
 ... sullen ... gemaeckt ... hondert ... t ... d ...
============================================================
RSG 1627 0090

page title: 561
 
 ... die ... a ... l ... a ... sijn ...
 ... gehaelt ... a ... t ... hondert ... duisent ... d ... guldens ... e ...
 ... State ... d ... Octobris ... lestleden ... die ...
 ... t ... versoeck ... soeck ... vanden ... horatio ...
 ... Capitein ... a ... sijn ... absentie ... m ... Engelant ...
 ... goetgevonden ... verstaen ... staen ... het ... advis ... des ... van ...
 ... versoeck ... soeck ... @D_variant ... goetgevonden ... t ...
 ... n ... a ... aen ... a ...
 ... missive ...
 ... d ... @romeinse_x_10 ... a ...
 ... @A_variant ... in ... sij ... sijn ...
 ... Collegie ...
 ... d ... hebben ... gaen ...
 ... plaetze ... een ...
 ... is ... sal ... werden ...
 ... en ... een ... r ...
 ... t ... van ... a ... d ... die ... hij ...
 ... hebben ... vanden ...
 ... Consul ... rekeninge ... handen ...
 ... gestelt ... om ... sijn ... d ... daerop ...
 ... bij ... Generael ... sij ...
 ... is ... dat ... hij ...
 ... Nispen ... brengen ...
 ... Declaratie ... D ... dan ...
 ... alsoo ... soo ... uyt ... gegeven ...
 ... een ... missive ... vande ... C ... Brandenborchsche ...
 ... Ontfangen ...
 ... b ... Raden ... geschreven ...
 ... B ...
 ... te ... d ... Gelderlant ...
 ... S ... Stadt ...
 ... verordening ...
 ... C ...
 ... Waerop ... gedelibereert ... sijnde ...
 ... vande ... missive ... senden ...
 ... om ... @Hoog_Ho ... d ... daerop ... berichten ... richten ...
 ... vande ...
============================================================
RSG 1627 0091

page title: 561b
 
 ... Noch ... missive ... selve ...
 ... @s_as_f ...
 ... Brand ... R ... Raden ... t ... Emmerick ... Emmerich ... Emmerick ... E ... Emmerick ... Emmerich ... @romeinse_xxj_21 ... d ... deses ... @s_as_f ... @D_variant ... Daerbij ... a ... sij ... alnoch ...
 ... evocatie ... versoecken ... Goch ... h ...
 ... n ...
 ... d ... het ...
 ... G ... dat ... t ... hij ...
 ... gevanckelijck ... heeft ...
 ... G ... a ... is ...
 ... tot ... t ... r ... Waerop ... goetgevonden ... is ...
 ... a ... @voorseide_voors ... bericht ... gestelt ... sullen ...
 ... handen ... vanden ... @R_callig ... Raedt_van ... @R_callig ... Raedt ... Raedt_van ... State ... S ... daerop ... p ... behooren ... h ...
 ... tot ...
 ... @voorseide_voors ...
 ... p ... bij ...
 ... D ... om ... te ... hebben ... betalinge ... van ... sijn ...
 ... dewijl ... d ... hij ... is ...
 ... bij ... voorgaende ... resolutie ... selve ... de ... selve ... is ...
 ... e ... Ontfanger ...
 ... De_Man ... D ... De_Man ... Man ...
 ... hondert ... duisent ... op ...
 ... seker ... prijs ... wil ... handelen ... Is ... goetgevonden ... daerop ... daer ...
 ... verstaen ... het ... advis ... des ... Raedts ... @R_callig ... van ... S ... State ...
 ... Ontfangen ... een ... missive ... vanden ... Prins ... van ... Transilvanien ...
 ... P ... Prins ... P ... Prins ... @romeinse_x_10 ... Augusti ... lestleden ... daerbij ... deselve ... d ...
 ... a ... Graeff ...
 ... hij ...
 ... Vrankrijck ... oft ... Engelant ... E ... Engelant ... sal ... om ...
 ... naer ...
 ... Ontfangen ... een ... missive ... geschreven ...
 ... H ... Octobris ...
 ... resolutie ...
 ... sijnde ... op ... p ... betalinge ... vande ... r ...
 ... a ... compaignien ... soldaten ... die ...
 ... a ... @s_as_f ... sijn ... is ... goetgevonden ... dat ... @R_callig ... Raedt ... van ... S ... State ... te ... sal ...
 ... oft ... als ... expiratie ... tegenwoordige ...
 ... Jaer ... @1627_jaartal ... 1 ... 62 ... 627 ... 7 ... tot ... betalinge ... @voorseide_voors ... s ...
============================================================
RSG 1627 0092

page title: 562
 
 ... compaignien ... en ... d ... en ... sijn ...
 ... E ... d ... Raedt ... @R_callig ... d ... dan ... bij ... brieven ... oock ...
 ... d ... en ... staet ... en ...
 ... compaignien ... tegenwoordige ...
 ... toecomende ... @1628_jaartal ... 1 ... 8 ...
 ... e ... compaignien ...
 ... p ... gerepartieert ...
 ... is ... 628 ... betaelen ... makende ...
 ... repartitie ...
 ... die ...
 ... tot ... sijn ...
 ... heeren ... van ... Hollant ... verclaert ... hebben ... dat ... sij ... in ... de ...
 ... @voorseide_voors ...
 ... Jaer ... continueren ... sonder ... nochtans ...
 ... verstaen ... verstaende ... d ... Raedt ... van ... S ... State ...
 ... deschargen ... uytgaen ...
 ... provincien ... daerop ... d ... a ... sij ... gerepartieert ...
 ... d ...
 ... ter ... vande ...
 ... Oorloch ... sulcx ...
 ... twee ... d ... en ... Jaere ... @1628_jaartal ...
 ... versocht ... O ... dat ... provincie ...
 ... Hollant ... het ... @voorseide_voors ... consent ...
 ... ongerepartieerden ... ende ... anderen ...
 ... navigatie ... sullen ... moeten ... d ... diverteren ...
 ... haer ... Gecommitteerden ... hebben ...
 ... resolutie ... vande ... vanden ... @romeinse_x_10 ...
 ... over ... overgegeven ... gegeven ... d ...
 ... d ... e ... respective ... P ... provincien ...
 ... schriven ... copie ... om ... deselve ...
 ... vande ... pointen ...
 ... sijn ...
 ... Gecommitteerden ... haer ...
 ... geoordeelt ... sijn ... dienstich ...
 ... houden ... tot ... t ...
============================================================
RSG 1627 0093

page title: 562b
 
 ... d ... bewaeringe ... van ...
 ... Crijch ... ter ... Zee ...
 ... Admiraliteyten ... @A_variant ... te ...
 ... soo ... dagelicx ... ondervint ... dat ... d ... provincien ... d ...
 ... voor ... d ... @A_variant ... geconsenteert ... voldoen ...
 ... @PARTIAL_IMPRINT_RIJKSARCHIEF ... terminen ... a ... d ... a ...
 ... ondiensten ...
 ... r ... t ... d ... bedencken ... gegeven ...
 ... r ...
 ... d ... de ... er ... schepen ... fregatten ...
 ... gedestineert ... totte ... Custen ... @Vlaanderen_Flandren ... r ...
 ... Noortzee ... van ... bootsvolck ... volck ...
 ... schepen ... alleen ...
 ... voegen ... ten ... van ...
 ... op ...
 ... voorsieninge ...
 ... alle ... mitsgaders ...
 ... Collegien ...
 ... @A_variant ... selve ...
 ... alleen ... d ...
 ... op ...
 ... ordonnantien ... Admiraliteyten ... Admiraliteiten ... @A_variant ... souden ...
 ... maent ... dat ... Capitein ...
 ... sijn ...
 ... sulcx ...
 ... om ... d ...
 ... sal ... werden ... en ...
 ... dat ...
 ... consenteren ...
 ... Collegien ... sal ... werden ... naer ... proportie ... p ...
 ... equippagie ... p ...
 ... d ... sal ... hebben ...
 ... mogen ...
 ... dat ... d ... Collegien ... sullen ...
 ... gehouden ... houden ... dat ... van ... d ... drie ...
============================================================
RSG 1627 0094

page title: 563
 
 ... heeren ... Staten ... S ... Generael ... senden ...
 ... van ... sij ...
 ... maenden ... hebben ...
 ... b ... confiscatien ... sonder ...
 ... dat ...
 ... provincien ... willen ... soo ...
 ... Admiraliteiten ... op ... als ...
 ... van ... @R_callig ... Raedt ... State ... te ...
 ... 1622 ... 622 ...
 ... a ...
 ... sijn ...
 ... t ... d ... die ...
 ... voirdere ...
 ... Collegien ... C ... Collegie ... p ... gestelt ...
 ... mogen ... en ... op ... p ...
 ... sal ...
 ... goetvinden ... tot ...
 ... Gedeputeerden ... inde ... C ... Collegien ...
 ... voorts ... aen ... te ... laten ... continueren ... ende ... den ... tijt ... van ...
 ... plaetse ... t ... tot ... noch ... geobserveert ...
 ... haere ... extraordinaris ... gedaen ... a ... en ...
 ... worden ... provincien ... tot ... aenneminge ...
 ... van ... dese ... voorgaende ... pointen ... ende ... tot ... voldoeninge ...
 ... versochte ... Admiraliteiten ... @A_variant ... Admiraliteyten ... Admiraliteiten ... die ...
 ... versocht ... sullen ... mogen ... werden ...
 ... aen ...
 ... Hollant ...
 ... gestelt ... werden ...
 ... Commandeurs ... op ... dat ...
 ... p ... selven ... einde ...
 ... mogen ... werden ... ten ... vande ... Landen ...
============================================================
RSG 1627 0095

page title: 563b
 
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @D_variant ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... S ... E ...
 ... @D_variant ...
============================================================
RSG 1627 0096

page title: 564
 
 ... als ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
 ... @MIDDENVOUW_RECHTS ...
============================================================