============================================================
HuisBergh 0214 7268 0001

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0002

page title: Anno 1605 upten 13ten Maij Stilo veteri
 
Anno 1605 upten 13ten Maij Stilo veteri
als Johan Nieten kindt begraven unnd den
aenweesenden anden Merckt _PARENTHESIS_OPEN_waerbij
Richter Burgermeister unn schepen oick
befonden_PARENTHESIS_CLOSE_ darvan die dancksegginge
gegeven was, is daerselfst bij die Magistra
gekommen, Mechteltt die Baedt doch irstlich
bij den tijttlicken Richter Groenen _PARENTHESIS_OPEN__BRACKET_OPEN_..._BRACKET_CLOSE_
sich sijn L: gewendt nha huis tho gaen_PARENTHESIS_CLOSE_ _BRACKET_OPEN_..._BRACKET_CLOSE_
kleghlich gespraecken sijet, watt ein werck
 ... is ... und ...
is dit, und watt groeten ongelick geschiet
 ... und ... to ... dat ...
dattmen mij oplight und nhagifft, dat ick en en
solde gedaen hebben, des ick nochtans ver-
schuldich bijnn daeromb bidde unnd beghere
ick heer Richter, dat mij recht magh ge-
schieden, und gedaen worden, unnd dat ick
magh versocht worden off ick schuldt
 ... und ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0003

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0004

page title: metgegeven sall warop oer dho die Magistraeten
 
metgegeven sall warop oer dho die Magistraeten
 ... als ...
 ... Mechtelt ...
 ... Mechtelt ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0005

page title: die Baedt oer affscheit gegeven worde, dat zij
 
die Baedt oer affscheit gegeven worde, dat zij
sich bisz tott aenkompst des heeren landtdrost
_PARENTHESIS_OPEN_so uijtheimsz wasz_PARENTHESIS_CLOSE_ soll dulden unnd lijden
darmet wollen sie sich alszdeen beraetslagen
wat in deeser saecken soll behoeren tho geschieden
 ... wat ...
unnd is dhomaels dieselve saecke, daerbij
verbleven Als aver des heeren landt-
drostt wederkompste, sich ein tijtlanck
daernha verwijlden is Mechtelt die Baedt
middeler wijll, wedder bij gedachter Richter
Burger_PARENTHESIS_OPEN_meester_PARENTHESIS_CLOSE_ und Stadtholder Everwijn ge-
kommen, seggende, die landtdrost blijftt
mij tho langh ick will nha Arnhem
gaen die welcke oer daerop ter andt-
 ... wordt ...
wordt gegeven, sij moest des heeren landt-
drosten ankompst verwachten
unnd als daernha d_SINGLE_QUOTE_heer landtdrosten hier bin-
nen den Berghe den 7.
 ... Mechtelt ...
 ... Mechtelt ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0006

page title: gefraeghtt, off sij oick, bij und op oer
 
gefraeghtt, off sij oick, bij und op oer
 ... begeerden ...
vorige angeven, und versueck begeerden toe
blijven, Mechtelt darop geandtwordtt Jha
datt begeerden sij noch, dan sij waer from,

und sulcher saecken onschuldich, als een van 
oer allen meijnende der heeren vergaderonghen
und bijkompst vors_PARENTHESIS_OPEN_chreven_PARENTHESIS_CLOSE_, biddende unnd bege-
rende, dat men oer versoecken und recht
doen woll, unnd dwijl sij darop
verhortt, is daervan den hern landt-
drost, unnd magistraet endtlick beslaten
dat obg_PARENTHESIS_OPEN_emelte_PARENTHESIS_CLOSE_ deser stadt titlicker richter
Groennen dese Mechtelt d_SINGLE_QUOTE_Baedt, appre-
hendieren, unnd oer op oer Burgers recht
 ... op ... Burgers ...
of oer iemandt verborgen wolde, umb laten
roepen, oder sunst in verstrickungh hinsetten,
und also op fernere information bewaren sol
welches also _PARENTHESIS_OPEN_weijll sij niet verborght worden_PARENTHESIS_CLOSE_
geschiedt, unnd darop in oer kamer _PARENTHESIS_OPEN_darin
sij doch wohnhafttich:_PARENTHESIS_CLOSE_ gebrocht, unnd aldaer
in bewaer sluittbaer gesteldtt.
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0007

page title: Hiernha den 9ten Junij Richter Henrich van
 
Hiernha den 9ten Junij Richter Henrich van
Groennen, voer Burge_PARENTHESIS_OPEN_rmeister_PARENTHESIS_CLOSE_ Ulfft und schepenn
Wolter Gijszkens, ein cedull avergegeven
inhalts wie folghtt,
Richter Groennen doet amptz wegen
Derick Wiszkens, omb kondtschap der
warheit aensprecken p_BRACKET_OPEN_ nhafolgende op
fraegh articulen so der voergebaedter
tuigh, met eijdt tho bekrefttigen
1. Irstlich of niet whaer woe langh edt geleden
dat Mechtelt Baden in off bij Embrick
aen Wijszken angekalt, umb oer met nha
deser stadt Berghe, op sijnen wagen, to fuiren
unnd als hij oer darop geandtwortett,
dat hij Wijszken, dhomaels niet wedder
 ... ij ...
nha den Bergh, mher nha Elten bedacht
to faeren, unnd doch gelickewaell nha den
 ... Bergh ... dat ... Mechtelt ...
Bergh gefaeren, dat Mechtelt sulckx on-
guidtlich genhaemen, und on_PARENTHESIS_OPEN_e_PARENTHESIS_CLOSE_ gedreiget, des
ingedenck tho willen sein ader tho wrec-
ken, derwegen slaende op haer fuisten
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0008

page title: ... dat tho Item 4 Mechtelt ...
 
 ... dat ... tho ...
 ... Item ...
 ... Item ...
 ... Item ...
 ... 4 ...
 ... Mechtelt ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0009

page title: 1. Derick Wiszkens voergebadet und des
 
1. Derick Wiszkens voergebadet und des
meijn eijdts geavisirt siende Tuight unnd
bekent den irsten articull also whaer
in effecte geschiet to sein
2. Ad 2. Dat het perdt daernha ongefehr drie
weken gestorven
3. Ad 3en sulckes int gemein woll gehort to hebben
4. Ad 4en et ultimum articulum bekenden
Neen sonder dat ehr oer ongeern saege konnen
hier met to Tuigen opgehort welche seijne
getuichenisze vorsch_PARENTHESIS_OPEN_reven_PARENTHESIS_CLOSE_ Er bij sijn man war-
heit behalden sich presentierende darop tho
 ... to ...
leeven unnd to sterven sonder argelist
Anno 1605 upten 14ten Junij heftt titlicher
Richter Henrich van Groennen amptzwegen
voer Burge_PARENTHESIS_OPEN_rmeester_PARENTHESIS_CLOSE_ und schepen etzliche fragen
articulen avergegeven luidende van wordt
tott wordt wie
 ... bij ...
 ... man ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0010

page title: 1. Off sij Catrhijn nit etwan ein staedtlich
 
1. Off sij Catrhijn nit etwan ein staedtlich
koebeest gehadt die sij met iren man van
Hillicken Snieppers voer 27 daller gekoftt
hadtt
2. Off dieselvige khoe dermhall eins kranck
worden in afweesen ires mans so dat sij
Cathrin achterdencken hadt van toverije
3. Off nit sij derwegen nha raedt gegaen und
einen dranck daervoer bekommen
4. Off nit der raedtgeber gesacht unnd oer
 ... Off ...
to verstaen gegeven dat op tijt als ghij sulcken
dranck uwer khoebeest ingeeftt so sall
die jenige tot u kommen die daeran
schuldich is Mer hebt acht dat sij nijtt bij
dieselve khoe irst komme dan sonst wurde
sij sterven
 ... nit ... op ... der ...
5. Off nit op tijtt der ingevongh
 ... op ...
 ... t ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0011

page title: und doch afgekiert worden und dieselve
 
und doch afgekiert worden und dieselve
khoe noch nhaderhant wedderomb verkofft
6. Item niet sij Cathrin daerneven oick
ein kleijne khoebeest gehadt die zij met
iren man van Mechelt Baden selfst
gekoftt hadt daervan die vorberuirte
geltschult wasz hergekommen
7. Off nit Tuigin dermaell eins in cruisz-
kamer tott Mechtelt gesacht dwijll ghij
het gerucht hebtt dat ghij toeveren kundt
so bidt ick u betoevert doch datt
koebeestien nie so ick van u gekoftt hebbe
daer Z. frow van Loehuisen bij geseeten
8. Off nit Mechtelt in effect darop ge-
andtwort daer heb ick dat edell beestien
noch to lieff tho dat ick sulckx solde
moegen doen
Ingefall nhu Tuigin diese
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0012

page title: ... tho dat Off nit toverij Off Baden ...
 
 ... tho ...
 ... dat ...
 ... Off ...
 ... Off ... nit ...
 ... toverij ...
 ... Off ...
 ... Baden ...
 ... Off ... to ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0013

page title: ... Mechtelt Off nit Mechtelt a op ...
 
 ... Mechtelt ...
 ... Mechtelt ...
 ... Off ...
 ... Off ... nit ... Mechtelt ...
 ... a ... op ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0014

page title: ... dat to 4 dat ...
 
 ... dat ... to ...
 ... to ...
 ... 4 ...
 ... 4 ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... daer ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0015

page title: ... 6 8 Mechtelt dat to tho ...
 
 ... 6 ...
 ... 6 ...
 ... 8 ... Mechtelt ...
 ... dat ...
 ... to ...
 ... to ...
 ... tho ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0016

page title: ... 14 Ad 14 ultimum bij een und want ...
 
 ... 14 ... Ad ... 14 ... ultimum ...
 ... bij ... een ... und ... want ... sij ... dan ... onschuldich ...
 ... als ...
 ... bij ...
 ... bij ...
 ... to ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0017

page title: ... wedderomb 3 Mechtelt Baden 4 ...
 
 ... wedderomb ...
 ... 3 ... Mechtelt ... Baden ...
 ... 4 ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0018

page title: ... to sein 6 tho Item ...
 
 ... to ...
 ... sein ...
 ... 6 ...
 ... tho ...
 ... Item ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0019

page title: ... 8 Item dat Mechtelt Baeden to ...
 
 ... 8 ...
 ... Item ...
 ... dat ...
 ... Mechtelt ... Baeden ...
 ... to ...
 ... to ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0020

page title: ... dat Ad sextum ...
 
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... Ad ...
 ... sextum ...
 ... sextum ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0021

page title: 7 Ad septimum bekenden oer ontboden t hebben
 
7 Ad septimum bekenden oer ontboden t hebben
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0022

page title: ... dat bij nijtt 3 ...
 
 ... dat ...
 ... dat ...
 ... bij ...
 ... bij ...
 ... nijtt ...
 ... 3 ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0023

page title: ... sij ...
 
 ... sij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0024

page title: ... Jaren a 3 4 dat op ...
 
 ... Jaren ...
 ... a ...
 ... 3 ...
 ... 4 ...
 ... dat ...
 ... op ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0025

page title: ... Mechtelt thom jaeren als ter ...
 
 ... s ...
 ... Mechtelt ...
 ... thom ...
 ... jaeren ...
 ... als ...
 ... ter ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0026

page title: ... Mechtelt tho to op ...
 
 ... Mechtelt ...
 ... Mechtelt ...
 ... tho ...
 ... s ...
 ... to ...
 ... op ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0027

page title: ... to besonder Informatio Bergh ...
 
 ... to ...
 ... to ...
 ... besonder ...
 ... Informatio ...
 ... Informatio ...
 ... Bergh ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0028

page title: ... als dat und ...
 
 ... als ...
 ... als ...
 ... t ...
 ... dat ...
 ... und ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0029

page title: ... Mechtelt 8 Mechtelt ...
 
 ... Mechtelt ...
 ... 8 ...
 ... 8 ...
 ... Mechtelt ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0030

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0031

page title: ... sonder der ...
 
 ... sonder ...
 ... s ...
 ... der ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0032

page title: ... ij ...
 
 ... ij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0033

page title: ... sonder dat ...
 
 ... sonder ...
 ... dat ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0034

page title: ... Mechtelt ...
 
 ... Mechtelt ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0035

page title: ... datz oer to sij ...
 
 ... datz ...
 ... oer ...
 ... to ...
 ... sij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0036

page title: ... Mechtelt dar bij ...
 
 ... Mechtelt ...
 ... Mechtelt ...
 ... dar ...
 ... bij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0037

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
 ... t ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0038

page title: ... te Mechtelt ...
 
 ... te ...
 ... Mechtelt ...
 ... Mechtelt ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0039

page title: om bij in om
 
om bij in om
bij
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0040

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0041

page title: ... dieses ...
 
 ... dieses ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0042

page title: ... to ...
 
 ... to ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0043

page title: ... bij dat ...
 
 ... s ...
 ... s ...
 ... bij ...
 ... bij ...
 ... dat ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0044

page title: ... te ...
 
 ... te ...
 ... te ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0045

page title: ... der bij ...
 
 ... der ...
 ... bij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0046

page title: ... te om ...
 
 ... te ...
 ... om ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0047

page title: ... Voergaande ij ...
 
 ... Voergaande ...
 ... Voergaande ...
 ... ij ...
 ... ij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0048

page title: ... to ...
 
 ... to ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0049

page title: ... dat a ...
 
 ... dat ...
 ... a ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0050

page title: ... 4 ...
 
 ... 4 ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0051

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0052

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0053

page title: ... dat b ij ...
 
 ... dat ...
 ... b ...
 ... ij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0054

page title: ... to 6 to ...
 
 ... to ...
 ... 6 ... to ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0055

page title: ... bij ...
 
 ... bij ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0056

page title: ... to ij Item ...
 
 ... to ...
 ... ij ...
 ... ij ...
 ... ij ...
 ... Item ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0057

page title: ... o dat ...
 
 ... o ...
 ... o ...
 ... dat ...
 ... dat ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0058

page title: ... als ...
 
 ... als ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0059

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0060

page title: ... op to dat ...
 
 ... op ...
 ... to ...
 ... to ...
 ... dat ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0061

page title: bij
 
bij
 ... to ...
 ... datz ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0062

page title: ... sonder @HORIZONTAL_LINE ...
 
 ... sonder ...
 ... @HORIZONTAL_LINE ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0063

page title: ... in over to ...
 
 ... in ...
 ... over ...
 ... over ...
 ... to ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0064

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0065

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0066

page title: ... p tot ...
 
 ... p ...
 ... p ...
 ... tot ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0067

page title: ... @textiel 3 ...
 
 ... @textiel ...
 ... 3 ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0068

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0069

page title: ... @textiel ...
 
 ... @textiel ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0070

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0071

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0072

page title: ... Na a sij 8 ...
 
 ... Na ... a ...
 ... a ...
 ... sij ...
 ... 8 ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0073

page title: ... a ...
 
 ... a ...
 ... a ...
 ... a ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0074

page title: ... apostilla ...
 
 ... apostilla ...
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0075

page title: [no page title]
 
============================================================
HuisBergh 0214 7268 0076

page title: [no page title]
 
============================================================