============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0001

page title: [voorkaft] Pro Domino 1424-1425 Computatio ...
 
 ... @PAPIER_GRIJS ...
Computatio receptorum et expositorum Arnoldi
te Boechop reddituarii terre Gelrie a festo Pasche
anno millesimo quadringentesimo vicesimo quarto
usque Margarete virginis anno Domini vicesimo quinto
 ... @PAPIER_GRIJS ...
 ... @PAPIER_GRIJS ...
 ... @PAPIER_GRIJS ...
 ... @PAPIER_GRIJS ...
 ... @PAPIER_GRIJS ...
 ... @PAPIER_GRIJS ...
 ... @PAPIER_GRIJS ...
 ... @PAPIER_GRIJS ...
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0002

page title: Opboiren
 
¢ Opboiren
Dit is rekenynge ende opboiren Arnts van Boechop
overste rentmeisters der lande van Gelre. Ende
rekent yerst van den ascisen ende renthen die verschenen
opten meijdagh die Gijsbert van Mekeren overleverden
in den jair Ons Heren van 24 opten heiligen Paissche
dach dat was doe op Sente Georgiusdagh want Johannes van Lent
die ontfingt ende boirden thent op Sente Petronillendagh dats opten
lesten dagh van meije ende in vigilia Ascensionis die tijt is 39 dage
dat Arnt van Boechop doe aennam ende ontfinck dat rentmeister
ampt. Ende also boirt tot Margaretendagh toe dair naest nae volgende
die tijt is tsamen langk 81 dage dats 11 weken ende 4 dage ut sequitur
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0003

page title: Garderen
 
Garderen
Item Gise Keyser de ascisa Scerpenseel 9 libre
Item Lubbert Gadensoin de dobbelschole 2 libre
Item Wolff van Essen de theolonio ter Schueren 41 libre
Putten niet want dat alingk boirt Gijsbert van Mekeren
Item Gerit Broickman de ascisa Ermel 26 libre
Item Pele van Telght de ascisa Nunspit 27½ libre
Item Pele van Telgt de dobbelschole 2 libre
Item Pele van Telgt de dobbelschole 2 libre
Item Jan Duvel de theolonio nundinali Odulphi 12 libre
Dorenspijck ende Elborgh niet
Heerde
Item Woldken de graminatura ovium op Statmeden 8 libre
Item Derich Hillehorst de ascisa Heerde 35 libre
Item Herman van Drecht de ascisa Vairachten et Vesen 21 libre
Item Gerit ter Stegen de dobbelschole 1½ libre
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0004

page title: Epe
 
Epe
Item Evert die Veer de ascisa Epe 35½ libre
Item Steven Henrichssoin de ascisa Vasen 30 libre
Item Alde Woldken de ascisa Oen 14 libre
Item Willem Lambertssoin de dobbelschole 3 libre
Item Melis Pols de gruta Epe 4 libre
Nyebroick niet want dat alingk
boirt Gijsbert van Mekeren
Apeldoern
Item Derich Nagge de ascisa Apeldoeren 62½ libre
Item Henrich Egbertssoin de ascisa Begbergen 32½ libre
Item de dobbelschole Jacob Coipssoin 2½ libre 5 solidi
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0005

page title: Opboiren
 
¢ Opboiren                                         ¢ Pro domino
¢ Opboiren                                         ¢ Pro domino
 ... @LETTERDEEL ...
 ... @VLEK ... @LETTERDEEL ...
Dits rekenynge ende opboeren Aernts van Boechoep overste
rentmeysters der lande van Gelre begonnen des donredaghes
op Sunte Margaretendach in den yaer Ons Heren dusent IIIIc
ende vyerendetwintich durende thent des vridages op Sente
Margaretendagh in den yair Onss Heren dusent IIIIc ende XXV
¢ In den yersten van den raittyende tot Heelsem van wijncoep 2 libre
Item van den tyende van den Nederenhoff ende Redinchemmermersche 3 libre
Item van der ascisen tot Redinchem van wijncoep nu nyet
Item van den tyende van Waghenyngherbroeck geheiten die Horsten 6 libre
Item van den anderen deel geheiten dat Haverlant van wijncoep 6 libre
Item van den dorden deel gheheiten dat Voerbroeck van wijncoep 6 libre
Item van den vierden deel gheheiten Slach ende van den vijften deel
gheheiten dat Veen nu tsamen van wijncoep 3 libre
gheheiten dat Veen nu tsamen van wijncoep 3 libre
Item van den raettyende ende smalentyende tot Wagenyngen 3 libre
Item van der lanttollen tot Waghenynghen van wijncoep 3 libre
Ede ¢ Item in den ampt van Ede van den tyende van Schothorst te Bernevelt wert 6 libre
Item van den anderen deel van den tyende van Schothorst gheheiten Sprakeler 6 libre
Item van den raettyende tot Ede, Velthusen ende Manen van wijncoep 4 libre
Item van den tyende van Reemst ende ten Aenstoet van wijncoep 3 libre
Item van den tyende van Wekenem ende Lunteren van tween laten 12 libre
Item van den tyende van Wekenem ende Lunteren van tween laten 12 libre
Item van dem smalentyende van den ampt van Ede van wijncoep 6 libre
Item van der ascisen van den kerspel tot Ede van den wijncoep 2 libre
Item van der ascisen van den kerspel tot Ede van den wijncoep 2 libre
Item van der ascisen tot Berinchem ende ten Aenstoet nu nyet
Garderen
Item yn den ampt van Garderen. In den yersten van den raettyende van Stroede 1 libre
Item van den raettyende tot Uddel van den wijncoep 1 libre
                              73 libre
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0006

page title: Arnhem
 
 ... @LETTERDEEL ...
Dit sijn die halve ascisen van Veluen die te meije verschijnen
In den yair van 24. Ende ander renthen ut sequitur
Arnhem
Arnhem
Item de gruta apud Arnhem per scabinos 16 libre
Item de denarii advocatie apud Arnhem Walburgis 16 libre
Oisterbeke
Item Wijnken Potter de ascisa Oisterbeke 1 libre
Item Zeelken van Heelsem de ascisa Redinchem et Wolffhesen 3 libre
Wagenyngen
Item Jan Doys van den tolle tot Wagenyngen 30½ libre
Item Woube van Ginckel de ascisa Ede 1 libre
Item Symen die Hirte de ascisa Berinchem 1 libre
Item de ascisa Ainstoet niet
Item de dobbelscole ende queecbrede officij Ede niet
Garderen
Item Hertger van Estvelde de ascisa Garderen 18½ libre
Item Philips Morrensoin de ascisa Bernevelde 62½ libre
Item Jan van Wedinchem de ascisa Voirthusen 30 libre
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0007

page title: Dorst
 
Voirst
Item Willem ter Derenhorst de ascisa Voirst et Wilpe 32½ libre
Item Egbert Ruerinck de ascisa Twenle 24 libre
Item Henrich Egbertssoin de ascisa ter Wolde 16½ libre
Item Arnt van Stenenborgh de dobbelschole in Voirst 4 libre
Item Claes die Roede de dobbelschole 1½ libre
¢ Summa totalis van den halven ascisen van meije
ende anderen renthen als voirscreven steet tsamen 627
Prima libre 5 solidi hier geet aen aff aen die stat van Arnhem
16 libre want se die nyet betalen en wyllen als gewoen
lich is geweest die affgenomen soe bliven hier te
rekenen 611 libre 5 solidi ad 31½ blencken die maken
aen Rijns gulden ad 60 blencken als se doe golden 3
20 Overlens gulden 54 blencken 1½ grote
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0008

page title: Zutphen
 
¢ Zutphen                ¢ Pro domino
¢ Zutphen                ¢ Pro domino
¢ Opboren Egberts ten Have van der tolle tot Zutphen ingaende op Paesche
dach in den jaer Ons Heren dusent vierhondert ende XXIIII ende voertdurende
henc des saterdaghes der Elf Dusent Meghededach, enen gulden gerekent
voir 49 blenken
Item sondages op Paeschedach nyet
Item sondages op Paeschedach nyet
Item voert die weke nyet
Summa septimane niet
Item sondaghes Quasi Modo Geniti niet
Item maendages dinxedages niet
Item wonsedages Jan Wynricht van Marserye 18
Item wonsedages Jan Wynricht van
Item dunredages, vriedages, saterdages niet
Item donredages, vriedages, saterdages niet
Summa septimane 18 blenken
 ... @Misericordia ... @domini ... @blencken_ble ...
 ... @Sondages ... @Misericordia ... @LETTERDEEL ...
 ... @LETTERDEEL ... van ... planken ... x_10 ... @LETTERDEEL ... @blencken_ble ...
 ... @LETTERDEEL ...
 ... @Item ... @dinxedages ... @van ... @PUNTJES ... de ... wijns ... @arnhem ... @LETTERDEEL ...
 ... @LETTERDEEL ... iii ... @LETTERDEEL ...
Item vriedages, saterdages niet
Item vriedages, saterdages niet
Summa septimane 4 Arnhemsche gulden ende 5 blenken
Summa septimane 4 Arnhemsche gulden ende 5 blenken
Item sondages Jubelate niet
 ... niet ...
Item maendages, dinxdages niet
Item wonsedages Rotgert Kesselken van wijn ende weyte 1 Arnhemsche gulden 24 blenken
 ... @Item ... @LETTERDEEL ... niet ...
Item donredages, vriedages, saterdages niet
Summa septimane 1 Arnhemsche gulden ende 24 blenken
¢ Summa mensis primi 5 gulden 47 blenken
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0009

page title: Item sondaghes Cantate niet
 
Item sondaghes Cantate niet
Item sondaghes Cantate niet
Item die alinghe weke voert niet
Summa septimane niet
Item sondages Vocem Jocunditatis niet
Item maendages niet
Item dinxedages Henrich van Mouderich van scullen 14 blenken
Item wonsedages Willem Deysken van drakevelder steen 22 blenken
Item donredages vriedages niet
Item saterdages Coemaet Jopert van salte ende scullen 1 Arnhemse gulden 24 blenken
Summa septimane 2 Arnhemse gulden 11 blenken
Item sondages Exaudi niet
 ... @LETTERDEEL ... weke ...
Item die alinge weke
Summa septimane niet
Item sondages op Pinxterdach niet
 ... @Item ... @Sondages ... op ... @LETTERDEEL ...
 ... @dages ... @wonsedages ... niet ...
 ... @dages ...
 ... @Item ... @LETTERDEEL ... op ...
 ... van ... nues ... myt ... op ...
 ... @dages ... @dages_kempken ... van ... nues ... @LETTERDEEL ...
 ... @LETTERDEEL ... @blencken_ble ...
halven tolle 4 voder wijns 3 Arnhemsche gulden 38 blenken
Item vriedages, saterdages niet
Item vriedages, saterdages niet
 ... @LETTERDEEL ... @blencken_ble ...
Summa septimane 3 Arnhemsche gulden 38 blenken
Summa septimane 3 Arnhemsche gulden 38 bl.
¢ Summa mensis secundi 6 gulden
¢ Summa mensis secundi 6 gulden
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0010

page title: Item sondages op Belaken Pinxter ende maendages niet
 
Item sondages op Belaken Pinxter ende maendages niet
Item dinxedages Henrich Wolters soen van roggen 44 blenken
Item wonsedages Henrick van Oeldemade ende Stakebrant van rogge ende planken 21 blenken
Item donredages Rotgert Kesselken van 1 voder wijns ende weyte 2 Arnhemse gulden
Item Jan van Beert van planken ende klapbreder 26 blenken
Item Heyn Kesensoen mit Kempkens rogge van Nues op halven toll 33 blenken
Item Heyn Kesensoen mit Kempkens rogge van Nues op halven toll 33 blenken
Item vriedages saterdages niet
Summa septimane 4 Arnhemse gulden 26 blenken
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0011

page title: Item sondages post Nativitas Sancti Johannis (baster) Baptista
 
Item sondages post Nativitas Sancti Johannis (baster) Baptista
Item sondages post Nativitas Sancti Johannis (baster) Baptista Jan van
Wickeren van boter kesen 1 Arnhemse gulden ende 10 blenken
Item Nabe van Rees van boter kesen 1 Arnhemse gulden
Item Henrich van Berrich van boter kesen 44 blenken
Item Henrich van Berich van boter kesen 44 blenken
Item maendages dinxedages niet
Item wonsedages Henrich Wolters soen van merket guede 1 Arnhemse gulden ende 10 blenken
Item Gert More van merket gueds 44 blenken
Item donredages Gert Koenraets soen 2 last guet 3 Arnhemse gulden 44 blenken
Item Gert Doekenspuyl van boter kesen 2 Arnhemse gulden 21 blenken
Item Jan Kese van boter kese 1 Arnhemse gulden
Item vriedages Derich Rembolts soen van boter kesen 21 blenken
Item Stakebrant van 2½ last 4 Arnhemse gulden 22 blenken
Item saterdages Rotgert Kesselken van merketguede 46 blenken
Summa septimane 17 Arnhemse gulden ende 17 blenken
Summa septimane 17 Arnhemse gulden ende 17 blenken
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0012

page title: Dyt is opbueren Arnoldus van Goer averste rentmeister als hij van
 
Dyt is opbueren Arnoldus van Goer averste rentmeister als hij van
wegen mijns lieven genedigen heren hertoge van Gelre ende van Gulich
ende greve van Zutphen opgeboirt heefft tot mijnre genediger vrou-
wen dagelixschen kost ende leger tot Grave gelijck men hyrna bescre-
ven vynden sall aengaende ende begonnen des sonnendaigz na Onser
Liever Vrouwendach Assumptionis anno 50 durende ende uytgaende thent
sijne genaden wederomme uyten Heiligen Lande quemen nemelich op Sente
Valentijnsdach anno 52 die tijt is een jair ende 26 weken
Item van Herman Spronck ontfangen van 6 ossenvellen 6 Rijns gulden
Item ontfangen van twe vat honichs die lange tot Lobode gelegen hadden
die alt was ende oick gelect hadde die verkoft per Johan Buystelman voer
14 Rijns gulden
Item ontfangen van den vleisch dat van Lobede komen is dat Gerit Greve
myt sijnre hant gescreven heefft dairvoer te rekenen 10 Rijns gulden. Item van
den 4 sijden spexs daer en is mij niet affgerekent daeromme en rekenen
ick oick nyet daervan
Item anno 51 ontfangen avermytz Andries ten Beemde boschmeister uyter
Mofft verkoft te vollest den hantgelde Johans van Coverden soe die
burgen halden wolden een hegge rijsholtz die van Wagenyngen voer
Item noch ten selvenmael avermytz Andries ten Beemde verkoft een
hegge holtz opten Quaden Oirt heefft Willem van Rijswick voer 17
Rijns gulden 27 kromstert
Item soe die rentmeister in sijnre rekenscap van den jaer van 50 gescreven
heefft dat he van den rijsgelde nyet gerekent en heefft opgeboirt aver
mytz dat Andries des boschmeisters wijff an der pestilencien sieck lach
soe rekent die rentmeister nu daervan opgeboirt avermydz Andries
ten Beemde boschmeister bynnen desen voirledenen twe jaren van elken
peynder gelijck hyrna bescreven volgt. Item ten yersten van Lubbert van
Gelynde pender tot Bernevelt 48 nyer gulden. Item van Reyner Henrichssoen
peynder tot Nyenkircken 78 nye gulden. Item van Wolter Wolterssoen
pender tot Ermel 54 nye gulden. Item van Jacop Reefsch pender tot Doren-
spijck 92 nye gulden 22 krompstert. Item van Willen Pannekoick pender
 ... @Item_van ... Willem ...
tot Apeldoeren 22 nye gulden 11 kromstert. Item van Otten Pynne peynder tot
Voerst 46 nye gulden 12 kromstert valet simul 342 nye gulden 5 kromstert voer den
gulden geboirt 34 kromstert valet an Rijnssche gulden 217 Rijns gulden 19 kromstert
Item hyr sal noch affgaen van 220 vymmen rijss die die Velicken
gevuert hebben gelijck hyrna gescreven ende bewesen steet van elcker vymme
te houwen ende te bynden 6 kromstert die dan afgenomen minus blijvens opgeboirt
192 Rijns gulden 33½ kromstert
Summa lateris 263 Rijns gulden 10½ kromstert
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0013

page title: Item soe hebben dese vurgescreven ampten tArnhem ende ten Rosendale gevoert
 
Item soe hebben dese vurgescreven ampten tArnhem ende ten Rosendale gevoert
Item soe hebben dese vurgescreven ampten tArnhem ende ten Rosendale gevoert
avermydz Andries den boschmeister uyter Mofft ontfangen gelijck
hyrna bescreven volgt. Item dat ampt van Ede gevuert 46 vymmen
rijs. Item dat ampt van Bernevelt 36 vymme. Item dat ampt van
der Nijerkircken 43 vymmen. Item dat ampt van Ermel 30 vymme
Item dat ampt van Apeldoren 60 vymmen. Item dat ampt van Voerst
3 vymmen valet simul gevuert 220 vymmen rijss
Item van desen vurgescreven rijssen sijn ten Rosendale ende tArnhem voer mijnen
genedigen heren ende vrouwen gebrant soe men dat in den reysseboick
van reyse te reyse per partes clairliken bescreven vynden sall 85
vymme. Item noch doe mijn genedige vrouwe alre laitst tot Rosendale
was ende nyet avergekomen en konde gehadt 1 vymme rijss. Item so sijn
noch in mijns genedigen heren hoff ende int waschhuyss gebrant avermytz Kathe-
rijnen Bloxs bynnen deser vurgescreven tijt 60 vymmen. Item noch den vier
biddende oirden die men oen om Gaetz wille jarilixs te geven plecht
elcken gelievert jairlixs 1 vymme rijss. Item noch van bevele mijns ge-
nedigen heren Wolter Penthyr gelievert 4 vymmen rijss. Item desgelijxs
Herman ten Elssen 8 vymmen. Item meister Jan Kock 4 vymmen. Item des
gelijxs her Symon doe he tArnhem quam 2 vymmen. Item desgelijxs van
bevele mijns genedigen heren Possen gelievert 6 vymmen. Item van bevele
des koeckemeisters Peter sijnen dyenre 1 vymme. Item enen monnick die tArn-
hem predicten ende sijnen arm ontwe viell hom gegeven van bevele des
haefmeisters 1 vymme. Item Peter Schut 2 vymmen. Item in meister Alophz
herberge 2 vymmen. Item die siecken tot sente Anthonijs omme Gaetz wille
jairlixs 4 vymmen. Item noch Derick van der Kuyll bynnen deser vurgescreven
tijt gehadt 4 vymmen. Item soe pleech mijn genedigen here den rentmeister
jairlixs voir sijnen brant te geven 10 vymmen ende die vurscreven 10 vymmen
costen mijnen genedigen heren jairlixs te houwen ende te bynden 60 kromstert valet dan simul
van desen vurgescreven rijssen die te have gebrant ende in maten vurscreven ge-
lievert sijn 216 vymmen die dan afgenomen van den 220 vymmen
die die Velicken gevuert hebben soe ontbriect dair noch an die hyr
in provindentia liggen tot behoiff mijns genedigen heren ende vrouwen 3½ vymme
etcetera valet simul van desen vurgescreven rijssen die bynnen deser vurgescreven tijt gebrant
sijn in maten vurscreven 220 vymmen rijss. Ende het is toe weten dat
dit is alsullick gelt ende dyenst als die Velicken bynnen deser vurgescreven tijt
gegeven ende gedaen hebben
Item soe is te weten dat in mijns genedigen heren ende vrouwen reysen eens
deels rijssen myt vrachtwagen gevuert sijn die die rentmeister ongerekent
leet staen tegen die dienstwagen
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0014

page title: Item avermytz Reyner in den Bongert ende Johan Buystelman verkoft van
 
Item avermytz Reyner in den Bongert ende Johan Buystelman verkoft van
mijns genedigen heren wijnen die Reynken ende Henrick van Hulsbeeck van baven
brachten 20 voder 4 aemen 2 veirdel wijns soe blanck soe roet te
vollest der soldyen ende totten 100 Rijns gulden die men Henrich van Hulsbeeck geven
moest eer men die wijnen an tasten mocht elck voder so blanck soe roet
averhoeft verkoft gelijck Luess van Huedt den tot behoeff eister Alophz
gaheadt solde hebben tfoder gegeven voer 24 Rijns gulden, valet 496 Rijns gulden 8
albus. Item hyr geet weder aff die in der soldyen gerekent sijn avermytz Gobe-
linus ende koeckenscrijver van bevele mijns genedigen heren 200 Rijns gulden. Item noch
Henrich van Hulsbeeck daer van betailt eer men die wijnen antasten mocht
soe die mijnen genedigen heren te schanden ende te scheemten bleven liggen tot Nym-
megen hem gegeven 100 Rijns gulden. Item noch avermytz Johan Buystelman tsamen daer-
van betailt van Reynken in den Bongert ende Henrick van Hulsbeecks wegen
eer men die wijnen uyten kelre krijgen ende men se volgen wolde laten want
sij tot Colen geen gelt van die wijnen en kregen noch en krijgen dair groten
schade op komen sall. Item ten yersten betailt den craenmeister 13 Rijns gulden,
Reynken in den Bongert 22 Rijns gulden, Bely Joest 9 Rijns gulden, Jan die Hoge
3 gulden 32 kromstert. Item Arnt van Hasel 7 gulden. Item an kertzen ende ongel 1 postulaet
gulden. Item den vaetwasscher 36 kromstert. Item Reyner die Best 11 Rijns gulden. Item Claes
Bore 4 gulden. Item om twe toelast 28 kromstert. Item van 10 aeme wijns ten Grave
te vueren 5 oert Rijns gulden. Item noch avermytz Lepken van kelrehuer 1 postulaetgulden
Item Lepken betailt avermytz den koepluden myt namen Derick Zuyremont
ende Engelbert in Colen die dat uytgesproken hebben voer sijn kost ende
loen die wijle he die wijnen tot Nymmegen gewacht en gewairt heefft ende
tot mijns genedigen heren behoiff ontfangen woirden 28 Rijns gulden. Item avermytz
Johan Buystelman van laten van schraden van den wijnen die tot Rosendael
ende tot Grave quamen 3 gulden ende van gebreeck wille schoens wijns ten tap
gehaelt 33 krompstert. Item noch Derick Schoenswaen tot Colen gesant
an dat capittel van den Doeme myt mijnre genediger vrouwen brieven
omme dat gelt te manen, dair gelegen acht dage lanck myt enen perde ver-
daen aldaer wech ende weder 4 Rijns gulden, valet simul wederomme uytgegeven
409 Rijns gulden 43 kromstert die dan afgenomen ende gekort, soe blijfter blijvens
opgebuert 86 Rijns gulden 27 krompstert
Item noch heefft die rentmeister ontfangen van der stat van Arnhem van 65
voet hartssteens ende 4000 gebackens steens die hoen geleent was 17
Rijns gulden
Summa lateris 103 Rijns gulden 27 kromstert
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0015

page title: Item noch heefft die rentmeister ontfangen van enen thienden geheiten
 
Item noch heefft die rentmeister ontfangen van enen thienden geheiten
Wekenem ende Lunteren baven dat Frederick van Weert van sijns vader
versterff dair uyt had, in afkurtinge alsulker 1800 Rijns gulden als mijn
genedige here den rentmeister in den voirledenen jair van vijftigen schuldich
bleeff na ynnehalt sijnre genaden brieve dair van die ick doch hyr reken
opgeboirt 756 Rijns gulden
Summa per se 756 Rijns gulden
Summa summarum van allen opbueren 1100
22 Rijns gulden 37½ kromstert
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0016

page title: Dyt is uytegeven Arnoldus van Goer averste rentmeister als hij van-
 
Dyt is uytegeven Arnoldus van Goer averste rentmeister als hij van-
wegen ende bevele des hogeboren doirluchtigen furste hertoge van Gelre ende
van Gulich ende greve van Zutphen mijns genedigen alreliefsten heren ver-
lacht ende uytgegeven hebbe in sijnre genaden mijnre genediger vrouwen joncker
ende joffrouwen dagelixschen kost ende leger tot Grave ende oick in sijnre genaden
 ... @LETTERDEEL ... tot ... tot_Grave ... oick ...
vriende buten reysen ende voert van allen anderen punten gelijck
 ... sall ... @Aengaende_ende ... Aengaende ...
screven vynden sall aengaende ende begonnen des sonnendaigz na Onser Liever
Vrouwendach Assumptionis anno L durende ende uytgaende thent sijne genaden
wederomme uyten Heiligen Lande quemen nemelich op Sente Valentijnsdach
anno LII die tijt is een jair ende 26 weken daer en bynnen in uytwesen mijns
genedigen heren ende in mijnre genediger vrouwen kost ende voirt in allen anderen
punten uytgegeven gelijck men hyrna bescreven vynden sall
Item soe heefft Arnoldus in mijns lieven genedigen heren cost ende leger tot Grave ver-
lacht ende uytgegeven in mijns lieven genedigen heren koeckenboick
 ... genedigen ...
 ... Oculi ... an_gelde_gelijck ... @LETTERDEEL ...
 ... @LETTERDEEL ... dat ... die ... selven ... koecke ... koecken ...
 ... van ... clairliken ... @LETTERDEEL ... des ... koecken ...
 ... boicks ... van ... @ynnehalden_ende ...
 ... ii_2 ... Rijnssche ... xviii_18 ... in ...
 ... den ...
 ... @LETTERDEEL ... verlacht_heefft ... heefft ... den ...
 ... @Rijns_gulden ... @gulden_gl ... @Item_Ite ... noch ...
 ... @genedigen_heren ... @LETTERDEEL ...
genedigen heren wijnen tfoder 27 Rijns gulden, valet 306 Rijns gulden 9 witpenningen die afge-
nomen, valet blijvens 1705 Rijns gulden 36 kromstert oertken
 ... der_tijt ... tijt ... na ...
 ... heefft ...
 ... geven ...
 ... @LETTERDEEL ...
 ... genedige ... vrouwe ... boick ...
 ... @Arnoldus_Rekent ... Rekent ... dat ... beloipt ... hebben ... hebben_dat ... dat ...
 ... clairliken_uitwijsen ... @uytwijsen_ende ...
 ... @LETTERDEEL ... @ende_begrijpen ... begrijpen ... @LETTERDEEL ...
 ... @wederomme ... des ...
 ... @LETTERDEEL ... @wederomme ... aff ... des ... @LETTERDEEL ...
 ... @LETTERDEEL ... vrouwe ... vrouwe_betailt ... betailt ... heefft ...
Geloff 12 Rijns gulden ende 19½ witpenningen die afgenomen, valet blijvens 140 Rijns gulden 7 kromstert
3 oertken
Summa lateris 1845 Rijns gulden 43 kromstert 3½ oertken
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0017

page title: Item soe sijn in mijns genedigen heren ende vrouwen koeckenboick vernodert bynnen der tijt
 
Item soe sijn in mijns genedigen heren ende vrouwen koeckenboick vernodert bynnen der tijt
nae ynnehalt des koeckenboicks 1670 malder, 1 scepel haveren. Item van mijns genedi-
gen heren bevele brieven den koeckemeister gedaen doe mijn genedige here rijden solde
20 malder haveren. Item desgelijxs Bertolt van Zallant 15 malder. Item Derick van der
Horst 28 malder haveren per Jacop Fennen gelievert. Item soe rekent die rentmeister
noch nae ynnehalt sijnre brieve voer rysinge ende krympinge dat hij doch Jacop
Fennen ende den ghenen die die haver lieveren gegeven heefft gelijck sij van den an-
deren voer gehadt hebben van 100 malder 3 malder haveren, valet van der vurgescreven haveren
51 malder, 3 scepel haveren, valet simul dese vurgescreven haver 1785 malder haveren
gekoft elck malder averhoeft per den koeckenscrijver gerekent daer hij bi den koep ende
rekenscap geweest is ten Grave voer 18 kromstert, valet simul 655 Rijns gulden 35 kromstert
Item noch in Veluwen gelievert. Item soe sijn in mijns genendigen heren ende vrouwe reysseboick
vernodert 62 malder, scepel haveren. Item soe is te weten dat mijn genedige here myt
sijnen meisterjegeren te averkomen plach dat sij halden solden acht zeell wynde
ende negen koppelen honde. Ende doe sijne genaden reden, soe bevalen sij dat men nyet
meer halden en solde dan 4 zeell wynde ende 6 koppelen honde. Soe hebben mijns
genedigen heren honde in Veluwen bynnen 12 weken gehadt ter weken 3 malder ha-
veren. Item 38 weken elcke weke 2 malder haveren. Item Heckerlinck bynnen deser vurgescreven
tijt gehadt tot sijnen perden tsamen 26 malder haveren ende doe sijn pert doen verkopen
Item Johan van Hoeckelum meisterjeger gedaen sent des anderen daigz na Kirsdach
doe hij die honde ontfangen hadde tot sijnen perden thent opten sonnendage Petri
ad Vincula 31 malder haveren. Item van bevele mijns genedigen heren Possen gedaen
6 malder haveren. Item desgelijxs Jan Kemerlinck 1 malder, 3 scepel haveren. Item dat
Johan Bone vanwegen mijns genedigen heren gereden was  malder haveren. Item
desgelijxs Gobbelinus 1 malder haveren. Item soe rekent die rentmeister nae ynnehalt sijnre
brieve des jairs 200 malder haveren daer geet weder van afgerekent 27 dage
die ick in mijns genedigen heren kost geweest byn ende 53 dage dat hij ten Grave
genodert is, valet blijvens mae beloep der tijt 260 malder, valet simul dese vurgescreven haver
500 malder 1 scepel haveren cost elck malder averhoeft 14 kromstert, valet simul 134
Rijns gulden 37 kromstert 1 oirtken
Item noch hebben mijns genedigen heren veynde gehadt bynnen 12 weken ter weken
2 malder roggen ende 38 weken ter weken 1 malder roggen voer elck malder
28 kromstert, valet simul 38 Rijns gulden 4 kromstert
Summa lateris 828 RIjns gulden 26 kromstert 1 oirtken
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0018

page title: Wyntercleydinge
 
Wyntercleydinge
@Item_It avermyt lambert snyder voer mijnen genedigen @here_he gehaelt tot eenre fuycken
@ende_en @ROMEINSE_i_1 @pair_p hasen @ende_en tot eenre kovelen @ROMEINSE_iiii_4 ellen leydens swart @ende_de @ROMEINSE_i_1 veirdel die ell @ROMEINSE_i_1 @Rijns_R
@gulden_gul @ROMEINSE_i_1 @stuver_stuv @ende_en @ROMEINSE_iii_3 ellen ende @ROMEINSE_iii_3 veirdel engels wit ad @ROMEINSE_j_ @Rijns_R @gulden_gl @pro_p Arnt kemerlinck voer
@mijnen_mijne genedigen @here_he tot hasen @ROMEINSE_ii_2 ellen leydens swartz ad @ROMEINSE_i_1 @Rijns_R @gulden_gl @ROMEINSE_i_1 @stuver_stuv @ende_en @ROMEINSE_ij_1 @ellen_elle
 ... @LETTERDEEL ... wit ... sijden ... tabbert ... ad ...
 ... @Item_Ite ... mijnen ... leydens ... @LETTERDEEL ...
 ... veirdel ... leydens ... swartz ... swart ... die ...
 ... @gulden ... @LETTERDEEL ... leydens ...
 ... @LETTERDEEL ... @gulden ... vrouwe ...
 ... Arnt ... @LETTERDEEL ...
 ... kemerlinck ... xxx_30 ...
 ... noch ... xxx_30 ... x_10 ... @LETTERDEEL ...
 ... Satersdaigz ... na ... swart ...
 ... @Item_Ite ... voer ...
 ... swartz ... noch ... Arnt ... ellen ... swartz ... tot ... tot_mijns ...
 ... te ... voer ...
 ... op ... ellen ... swart ... ad ...
 ... ii_2 ... ellen ...
 ... @Item ... Roelken ... van ... ter ...
 ... v_5_persone_psone ... covel ...
 ... swart ...
 ... @gulden_gl ... @gulden ... xii_12 ... ellen ... @gulden ... mijne ...
 ... Gerit ... van ... ellen ... tot ...
 ... van ... ellen ...
 ... @person ... ii_2_ellen ... witz ...
 ... i_1_kromstert ... Roelken ... wambois ... ellen ... x_10 ... ellen ...
 ... sijnen ... @lynens ...
 ... ad ... als ... te ...
 ... van ... hasen ... te ... @van_va ...
 ... wambois ... te ... maken ... xx_20 ... xv_15 ... x_10 ... xxx_30 ...
 ... @Item_Ite ... van ... mijnre ...
 ... toe ... ellen ... leyts_swartz ... swartz ... @Rijns ... ij_1_en_een_half ... ellen ... witz ... ad ...
 ... Noch ... dair ... toe ... swart ...
 ... ad ... @Rijns ... iii_3_veirdel ... ad ... gemaickt ...
 ... iii_3_ellen ... ellen ... iij_2_en_een_half ... ellen ... van ... elcken ...
 ... wambois ... te ... van ... te ...
 ... tween_wamboissen ... tween ... tot ... colieren ... veirdel ... langz ... swartz ...
 ... vi_6 ... @Rijns ... xx_20 ...
 ... @lateris ... @kromstert ...
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0019

page title: Item ...
 
Item ...
 ... dair ... van ... van_te ... te ... maken ... xxv_25_kromstert ...
 ... @Item_Ite ... @Item_bij ... bij ... bevele ... mijns ... @genedigen_heren ... genedigen ... @heren ... @heren_vynckertt ... wambois ... wambois_dair ... wambois ...
 ... ad ... iii_3_ellen ... ellen ... swartz ... tot ...
 ... ad ... te ... maken ... tot ... en ... veirdel ...
 ... dell ... @gulden ... @simul ... vi_6 ...
 ... korts ... te ... voeren ... voeren_eer ... mijn_genedige ... lambert ... lambert_snyder ... so ... hebben ...
 ... mijns ... genedigen ... @heren ... Johan ...
 ... ten ... die ... @here ... heefft ... van ...
 ... van ...
 ... Swager_Jacop ... Jacop ... Straetken_frederick ... frederick_Seger ...
 ... Geritken ... toemlop_Johan ... Johan ...
 ... tot ...
 ... die ... ellen ... viii_8_kromstert ... @kromstert ... iiii_4_personen ...
 ... voederen ... ellen ... lynens_doexs ... doexs_ad ... doexs ... die ... ii_2_ellen ... ellen ...
 ... lynens_doexs ... doexs ... doexs_ad ... lxx_70_ellen ... ellen ... tot ...
 ... langz ... xiiii_14 ...
 ... @Item_twe ... @Item ... twe_Rosknecht ...
 ... vanden_besten ... die ... ellen ... iii_3_veirdel ... veirdel ... witz ... van ...
 ... @person_van ... van ... wambois ... en ... te ... maken ... xii_12 ... ii_2 ... @Item_Ite ...
 ... kock ... die ... @ende ... gesmolten_heefft ... heefft ... wambois ...
 ... ad ... wambois ...
 ... te ... maken ... @Item_Ite ... @Item_to ... langz ... dell ...
 ... lxvii_67 ... @Rijns ...
 ... @Item_Ite ... vrouwen ...
 ... @Rijns_gulden ...
 ... @Item_Ite ... meister ... peter ... koeckenscrijver ... die_Rentmeister ... Rentmeister ...
 ... voer ... xii_12 ... @Rijns_gulden ... @gulden_gf ... @Rijns_gulden ...
 ... soe ... die ... voer ... die ... te ... have_verwaert ...
 ... hoer ... xiii_13 ...
 ... @lateris ... lxvii_67 ... xx_20 ...
============================================================
GeldArch rekeningen 1425 0020

page title: ... genedige vrouwe uytgelacht en @LETTERDEEL gelijck_die @partes dair_aff ...
 
 ... genedige ... vrouwe ... uytgelacht ... en ... @LETTERDEEL ...
 ... gelijck_die ... @partes ... dair_aff ... dair ... aff ... dat_uytwijsen ... beloipt ... lvi_56 ... @Rijnse_gulden ...
 ... iii_3 ... nach_na ... inhalt ... hier ... bij ... gelijck ...
 ... ix_9 ... Rijns ... @gulden ... @LETTERDEEL ...
 ... @LETTERDEEL ...
 ... @LETTERDEEL ... genedigen ... @genedigen_here ... gemaickt_heefft ... @LETTERDEEL ...
 ... reet ... gehaelt ... tot ... hille ... hij ... sijne ...
 ... ellen ... korts ... swartz ... ad ... kovel ...
 ... @LETTERDEEL ... ad ... @gulden_gl ... @LETTERDEEL ...
 ... noch ... genedigen ... genedigen_tot ... tot ... enen ... Rock ... wambois ...
 ... xx_20 ... @kromstert ... @Item ... noch ... noch_mijnen ... mijn ... mijnen ... @genedigen_here ... genedigen ... @here ... tot ... enen ... swarten ...
 ... Rock ... ii_2_ellen ... ellen ... leijtz ... swartz ... ad ... @Rijns_gulden ... @Rijns ... @gulden_gl ... @ende ... dair ... onder ... genodert ...
 ... ad ... xxii_22 ... noch ... @mijnen_genedigen ... @here ... tot ... @enen ... Rock ...
 ... onder ... sijn ... wambois ... V_5 ... veirdel ... engels ... witz ... die ... ell ... I_1_Rijns_gulden ... @Rijns_gulden ... en ...
 ... te ... vanden_hasen ... @vlemschen_vlem ...
 ... @vlemschen_vlem ...
 ... soe ... die ... Rentmeister ... voer ... x_10 ... voer ...
 ... en ... voer ... voer_hoer ...
 ... merckendinge ... xx_20 ...
 ... Item ... @LETTERDEEL ... soe ... den ...
 ... bone ... elken_voir_sijn ... xxx_30 ...
 ... willem ... @kemerlinck_opten ...
 ... mijns_lieven ... mijns ... genedigen ... @heren ... holt ...
 ... holts ... holts_costen ... costen ... dusent ...
 ... noch ... opten ... opten_huysse ... opten ... cedelen ... xi_11 ...
 ... @ende ... dusent ... xlvi_46 ... xix_19 ... @kromstert ...
 ... @HORIZONTALE_LIJN ... ii_2 ...
 ... sijnt ...
 ... xi_11 ...
 ... doen ... tot ...
============================================================