============================================================
Begin

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0001

page title: Verslag over den gemeente Appingedam over 1851.
 
Verslag van den toestand der
gemeente Appingedam over
1851, door Burgemeester en Wet-
 ... dier ...
 ... Raad ... dier ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... ingevolge ...
 ... van ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0002

page title: [leeg]
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_BREED ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_BREED ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_BREED ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_BREED ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_BREED ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_BREED ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_BREED ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_BREED ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0003

page title: 2 [L] Afschrift. Verslag van den toestand der gemeente Appingedam over 1851, door Burgemeester en Wethouderen aan den Raad dier gemeente gedaan, ...
 
 ... Afschrift ...
 ... de ...
 ... Verslag ... van_den ... van ... toestand ...
 ... Gemeente ... Appingedam ... over ...
 ... 18 ... 1851 ... 5 ... door ... Burgemeester ...
 ... houderen ... houd ... aan ... den ... Raad ... dier ...
 ... Gemeente ... gedaan ... ingevolge ...
 ... der_Gemeente ... Wet ...
 ... Hoofdstuk ... @Hoofdstuk_I ...
 ... B ... @Bevolking ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... January ... 1851 ... 5 ...
 ... Vermeerdering ... door ... Geboorte ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... idem ... de_Gemeente ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Totaal ...
 ... Vermindering ... door ... Sterfte ...
 ... idem ... i ... door ... het ... verlaten ... der ... Gemeente ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 3 ...
 ... Getal ... personen ... niet ... behoorende_tot ...
 ... de_Gemeente ... Gemeente ... maar ... dezelve ... op ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... December ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Getal ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... op ... 3 ... 1851 ...
 ... het ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0004

page title: 3 [L] Personen behoorende tot de Land- en Zeemagt ...
 
Personen behoorende tot de Land- en Zeemagt zijn 
in de gemeente niet aanwezig. De bevolking der Ge-
vangenissen is tijdelijk verplaatst geweest naar Delf-
zijl, uit hoofde de nieuwe Gevangenis, nog niet was
[slechte regel]
in dienst gesteld. Naar de overzeesche Gewesten
zijn in 1851 uit deze Gemeente geene personen ver-
trokken
Het bevolking-register wordt ten aanzien van
de Geboorte- Overlijden en Huwelijk bij den dag
bijgehouden, terwijl alle aanvragen en verhuizing
dadelijk worden afgegeven en aangeteekend; ook
worden inkomende personen die het bewijs overleg-
[slechte regel]
gen volgens het Staatsblad van den 22 December 1849
nr. 64, dadelijk in het bevolking-register en den blad
[slechte regel]
wijzer op het zelfve ingeschreven. - Het overleggen
[slechte regel]
der bewijzen van inkomende personen levert dik-
wijls moeyelijkheden op vooral ten aanzien van
dienstbaren, die veelal verzuimen bij het verlaten 
eener Gemeente daarvan het vereischte bewijs aan
te vragen, waardoor bij het Bestuur eene aanhou
dende Correspondentie wordt veroorzaakt en
niet zelden door de belanghebbenden eene verkeerde
Gemeente wordt opgegeven, daardoor ontstaande
dat zij reeds vroeger verzuimd hebben bij verande-
ring van woonplaats, van Gemeente tot Gemeente
 ... Gemeente ...
het gevorderde bewijs overteleggen. - Ook hebben
zich onderscheidene gevallen ten aanzien van 
dienstbaren opgedaan, dat zij nergens waren inge-
============================================================
GV Appingedam 8149 0005

page title: 4
 
4
schreven, waarvan de oorzaak vermoedelijk
daarin gezocht moet worden, dat de opschrijving
in de maand November 1849 juist heeft plaats
gehad in de Zoogenaamde vrije week, in welke vele
dienstbaren de oude dienst verlaten, en eerst na
ommekomst van die week, de nieuwe dienst in-
treden, en zoodoende, noch bij den ouden, noch bij den
nieuwen Broodheer, of Broodvrouw op het Hoofdelijk
invullings-billet zijn gebragt. Ook doen zich
 ... gevallen ... voor_dat ... de ... namen ... op ... de ... in ... invullings ... in ...
 ... letten ... geheel ... verkeerd ... zijn ... ingevuld ...
 ... Voor ... het ... overige ... levert ... het ... bijhouden ... bij ... van ...
 ... volking ... register ... geene ... aanmerking ... als ... dat ...
 ... het ... eene ... aanhoudende ... zorg ... veroorzaakt ...
 ... moeyelijk ... werk ... is ...
 ... @Hoofdstuk_II ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... van_de ... van ... Kamer ...
 ... bedraagt ... 137 ...
 ... van ... Leden ... Staten ...
 ... Leden ... den ... Raad ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Slechts ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... bezwaar ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... niet ... geplaatst ...
 ... alinea ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0006

page title: 5 [L] alinea der kieswet van den 4 July 1850 ...
 
 ... alinea ... der ... kieswet ... 185 ... 5 ... 50 ... Staatsblad ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... w._37 ... Bij ... onderzoek ... van_de ... door ... den ... belang ... hebbende ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... overgelegde ... bescheiden ... scheiden ... is ... echter ... gebleken ... dat ... dat_bij ... dat_bij_de ... ver- ...
 ... eischten ... bij ... Art. ... @1_variant_met_vlag ... van_gemelde ... schreven_bezet ...
 ... en ... alzoo ... door ... de ... door_den ... Raad ... beslist ... f ... bij ... Besluit_van_den ...
 ... 1851 ... 5 ... dat_hij_op ... d ... de ... Lijst ... der ... Kiezers ... zoude ... worden ...
 ... gebragt ...
 ... @D_callig ... De ... Verkiezingen ... voor_de ...
 ... Staten ...
 ... kunnen ... aanleiding ... geven ... g ... daar ... 1851 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Pro ... Kies ... district ... niet ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Financien ... @LIJN_DIAGONAAL ... T ... Ten_aanzien ... van_de ... verkiezing ... Raad ...
 ... is ... er_eene ... t ... identiteit ...
 ... persoon ... Er ... waren ... n.l. ... verkiesbaren ...
 ... waarvan_de ... waarvan ... eene_is_ge ... is ... genaamd ... @Wessel_Houwing ... zijnde ...
 ... @Logement_Houder ... @Wilko_Houwing ... zijnde ...
 ... @Verwer_en_Vleeschhouwer ... Vleeschhouwer ...
 ... in ...
 ... ook ...
 ... bureau ... het ...
 ... bedoeld ...
 ... ook ...
 ... der ...
 ... getal ...
 ... bijwelke ...
 ... houden ... September ... 85 ... 5 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... benoemd ...
 ... Raad ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0007

page title: ... Vergadering zijn 8 85 ...
 
 ... Vergadering ...
 ... zijn ...
 ... 8 ... 85 ... 5 ... 3 ...
 ... dat ... touw ...
 ... Kunnen ...
 ... neer ... Raad ...
 ... Raad ... zijn ...
 ... Gedeputeer ...
 ... gezetenen ...
 ... deze ... bij ... de ...
 ... deze ...
 ... verkiezing ... op ... een ...
 ... als ...
 ... bij ...
 ... gebragt ... zijn ... zij ...
 ... onderzoek ...
 ... hebben ...
 ... ook ...
 ... uit ... 185 ... 85 ...
 ... te ...
 ... de ...
 ... opgelevert ... de ...
 ... aanzien ... aan ...
 ... aanzien ... aan ... terug ...
 ... @Gemeente ...
 ... van ...
 ... Cleveringa ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0008

page title: ... Mulder aarde @LIJN_DIAGONAAL Houwing @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... Mulder ...
 ... aarde ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Houwing ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... Johannes ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... houderen ...
 ... Johannes ...
 ... Boele ... Gemeente ...
 ... Broek ...
 ... Johannes ...
 ... Berend ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0009

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL Jacobus Veldwachter Boer 1851 ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Jacobus ... Veldwachter ...
 ... Veldwachter ...
 ... Boer ...
 ... 1851 ... 5 ... den ...
 ... die ... de ...
 ... de ...
 ... @Hoofdstuk_III ...
 ... ook ...
 ... Gubernator ... 15 ... 5 ... 50 ...
 ... de ...
 ... verleende ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0010

page title: ... 9 en eene wekelijksche_Markt Markt vrijdom van accijns ...
 
 ... 9 ...
 ... en ... eene ... wekelijksche_Markt ... Markt ... vrijdom ... van ... accijns ...
 ... op ... eigen ... gebrouwde ... vreemde ... inkomende ... Bieren ...
 ... al ... het ... welk ... wordt ... de ... eene_geslotene ...
 ... b ... Ingehoudene ... notulen ... Resolutie-boeken ... boeken ...
 ... den ... Jare ... 1795 ... 17 ... 7 ... 5 ... Inresolutien ...
 ... van_de ...
 ... uit ... 3 ...
 ... Gasthuis ...
 ... Resolutie ... Resolutien ...
 ... 17 ... 9 ...
 ... g ...
 ... gekomene ...
 ... Gemeenten ... van ...
 ... 2 ... 5 ...
 ... de ...
 ... 18 ...
 ... gehouden ...
 ... uit ...
 ... gemaakt ...
 ... zijn ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0011

page title: ... de Organisatie daarbij Raad ...
 
 ... de ...
 ... Organisatie ...
 ... daarbij ...
 ... Raad ...
 ... stuk ...
 ... met ... de ...
 ... 18 ...
 ... g ... geplaatst ...
 ... 3 ...
 ... 2 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0012

page title: ... 8 uit registers ...
 
 ... 8 ...
 ... uit ...
 ... registers ...
 ... die ...
 ... Register ...
 ... welke ...
 ... Staat ...
 ... @Begraafplaatsen ...
 ... Gemeente ...
 ... begraaf ...
 ... 7 ...
 ... register ...
 ... ven ...
 ... aan ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0013

page title: ... op de 22 1831 8 komen ...
 
 ... op ... de ...
 ... 22 ... 1831 ... 8 ...
 ... komen ...
 ... zij ...
 ... geen ...
 ... de ...
 ... @Hoofdstuk_IV ...
 ... @Geldmiddelen ...
 ... 7 ... 3 ...
 ... @SECUNDO ... 2 ... @SECUNDO ... de ...
 ... 2 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0014

page title: ... 1851 slechts opgebragt 6 f_3500.= 5 50 ...
 
 ... 1851 ...
 ... slechts ... opgebragt ...
 ... 6 ... f_3500.= ... 5 ... 50 ... 500 ... 5 ... 50 ... 500 ... 5 ... 50 ... 500 ... 00 ...
 ... 5 ...
 ... @NUMERO ...
 ... hond ...
 ... 2 ...
 ... @Opcenten ...
 ... 0 ...
 ... de ... Gedeputeerd ...
 ... 183 ... 8 ... 3 ... 5 ... 185 ... 1851 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0015

page title: ... 13 3 33 3 ...
 
 ... 13 ... 3 ... 33 ... 3 ... 2 ...
 ... 3 ...
 ... 50 ... 0 ...
 ... 15 ... 150 ... 5 ... 50 ...
 ... 15 ... 150 ... 5 ... 50 ...
 ... bekend ...
 ... Stand ...
 ... de ...
 ... Gemeente ... 35 ...
 ... Salaris ... 10 ...
 ... de ...
 ... Blad ...
 ... 15 ... 50 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0016

page title: ... 35 Lantaarnen 50 5 50 ...
 
 ... 35 ...
 ... Lantaarnen ... 50 ... 5 ... 50 ...
 ... 00 ...
 ... de ...
 ... bouwen ...
 ... 30 ...
 ... School ...
 ... 35 ... 3 ... 5 ... 50 ...
 ... de ...
 ... de ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0017

page title: ... beleening Gemeente zijner Maart 3 ...
 
 ... beleening ...
 ... Gemeente ...
 ... zijner ...
 ... Maart ...
 ... 3 ... 0 ...
 ... 5 ...
 ... bij ...
 ... 3 ...
 ... 00 ...
 ... 150 ... 5 ... 50 ...
 ... waarvan ... 8 ... 5 ...
 ... de ...
 ... jaren ...
 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0018

page title: ... welke Raad 75 @Hoofdstuk_V op ...
 
 ... welke ...
 ... Raad ...
 ... 75 ...
 ... @Hoofdstuk_V ...
 ... op ...
 ... Onder ...
 ... bouwen ... 1851 ...
 ... den ...
 ... aan ...
 ... Bergplaats ...
 ... aan ...
 ... gebruikt ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0019

page title: ... de Ingezetenen geene bij ...
 
 ... de ... Ingezetenen ...
 ... geene ...
 ... bij ...
 ... nieuw ...
 ... de ...
 ... of ...
 ... plaats ...
 ... 1851 ... 8 ... 5 ... Gemeente ... eenen ...
 ... 2 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0020

page title: ... 19 mede een voetpad geleijd vanaf_den vanaf den Heilig ...
 
 ... 19 ...
 ... mede ... een ... voetpad ... geleijd ... vanaf_den ... vanaf ... den ... Heilig ...
 ... grave ... weg ... naar ... het ... dorp ... Marsum ... ter_lengte ... van ...
 ... d ... bedragen ... f ... 362 ... 3 ... totwelke ...
 ... waarvan ... waar ... van_de ... kosten ... bedragen ...
 ... de ... ingezetenen ...
 ... den ... volkomen ... de ...
 ... Gemeenschap ... tusschen ... de ... Hoofdplaats ... der_Gemeente ... in_die ...
 ... der ... dorpen ... aanmerkelijk ... strekken ... tot ... bij ... bijzonder ... ge ...
 ... van_de ... ingezetenen ... in ...
 ... @Kanalen_en_Vaarten_onderstreept ... De ... door_de ... Gemeen ... loop ...
 ... de ... kanalen ... alle ... afwatering ...
 ... en_laat_niets ... en_laat_niets_te_wenschen_over ... te_wenschen ... over ...
 ... De ... bijzondere ... waterkeeringen ... met ... name ... de_Dijken ... aan ...
 ... de ... opzigt ...
 ... Groeve ...
 ... pandpligtigen ...
 ... hebben_tot ...
 ... aan_de_Zijde ... van ... de ... belanghebbenden ... geene ... bezwaren ... opge ...
 ... leverd ... D ... De ... bruggen ... dienende ... tot ...
 ... sage ... van_Rijtuigen ... enZ ... zijn ... alle ... in ... behoorlijken ... Staat ... en ...
 ... leveren ... voor_de ... veiligheid ... van_de ... publieke_passage ... passage ... geen ...
 ... zwaar_op ... op ...
 ... @Hoofdstuk_VI ... @Hoofdstuk_underlined ...
 ... @Medische_politie ...
 ... D ... gezondheidstoestand ... van ... menschen ... en_Vee_is ...
 ... algemeen ... zeer ... voldoende ... geweest ... Er_zijn_betrekkelijk ... weinig ...
 ... overleden ... Veranderingen ... in ...
 ... @Hoofdstuk_VII ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0021

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL 3 @LIJN_DIAGONAAL Loteling stand Zamen ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 3 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Loteling ...
 ... stand ...
 ... Zamen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0022

page title: ... @Hoofdstuk Gemeente @Hoofdstuk_IX @Onderwijs @Scholen welke kwart ...
 
 ... @Hoofdstuk ...
 ... Gemeente ...
 ... @Hoofdstuk_IX ...
 ... @Onderwijs ...
 ... @Scholen ...
 ... welke ...
 ... kwart ...
 ... als ...
 ... Appingedam ...
 ... op ...
 ... 8 ... 5 ...
 ... geslacht ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0023

page title: ... 1851 8 5 hebben twee ...
 
 ... 1851 ... 8 ... 5 ...
 ... hebben ...
 ... twee ...
 ... welke ... met ...
 ... betrekking ...
 ... als ... en ... borden ...
 ... en ...
 ... op ... de ... aan ...
 ... Onder ...
 ... Gemeente ... goed ...
 ... of ... 1851 ... 8 ...
 ... Gemeente ...
 ... dus ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0024

page title: ... Gemeente die en niet als ...
 
 ... Gemeente ...
 ... die ...
 ... en ...
 ... niet ...
 ... als ...
 ... het ...
 ... jaren ...
 ... Commissie ... kraam ...
 ... Natura ...
 ... welke ...
 ... der ...
 ... Armoede ...
 ... Armoede ...
 ... deze ...
 ... als ...
 ... zich ...
 ... den ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0025

page title: ... kerkelijke gereed Armoe gemaakt de 18 ...
 
 ... kerkelijke ...
 ... gereed ...
 ... Armoe ...
 ... gemaakt ...
 ... de ...
 ... 18 ... 85 ...
 ... 5 ...
 ... bedeeld ... 188 ...
 ... van ... en ...
 ... 5 ... 2 ...
 ... de ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0026

page title: ... 5 Oude begrafenis 55 ...
 
 ... 5 ...
 ... Oude ...
 ... begrafenis ... 55 ... 5 ...
 ... @Hoofdstuk_XI ...
 ... algemeene ...
 ... Tap ... D ...
 ... b ...
 ... worden ...
 ... gesteld ...
 ... der ...
 ... naar ...
 ... met ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0027

page title: ... op niet @PAPIER_RAND_LINKS niet durende als ...
 
 ... op ...
 ... niet ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ...
 ... niet ...
 ... durende ...
 ... als ...
 ... de ...
 ... @Hoofdstuk ... @Hoofdstuk_XII ...
 ... 8 ... 5 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0028

page title: ... waren klaver en van_de van 0 ...
 
 ... waren ...
 ... klaver ... en ...
 ... van_de ... van ...
 ... 0 ... bunder ...
 ... van_de ... landen ...
 ... in ...
 ... bouwen ...
 ... Maatschappij ...
 ... Gemeente ...
 ... @Nijverheid ... 5 ...
 ... 6 ...
 ... den ...
 ... worden ... gedaan ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0029

page title: ... van 1851 5 Haarlem die Knollen ...
 
 ... van ...
 ... 1851 ... 5 ... Haarlem ...
 ... die ...
 ... Knollen ...
 ... de ...
 ... D ...
 ... als ...
 ... Paardeboonen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 3 ...
 ... met ... Koolzaad ...
 ... Gemeente ...
 ... Gemeente ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0030

page title: ... boomgaarden in niet Zoowel de ...
 
 ... boomgaarden ...
 ... in ... niet ...
 ... Zoowel ...
 ... de ...
 ... 10 ... 15 ... 155 ... 555 ... 5 ... 55 ... 5 ... 55 ... 555 ... 55 ... 5 ...
 ... 7 ... k ...
 ... 2 ...
 ... hoenders ...
 ... houden ...
 ... bij ...
 ... medetedeelen ...
 ... zijn ... in ...
 ... getal ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0031

page title: ... geene de zich de @Hoofdstuk @Hoofdstuk_XIII ...
 
 ... geene ... de ...
 ... de ... zich ...
 ... de ...
 ... @Hoofdstuk ... @Hoofdstuk_XIII ...
 ... bestaat ...
 ... Gemeente ...
 ... kleine ...
 ... Gemeente ...
 ... dooden ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0032

page title: ... die_dan Gemeente of de deze Gemeente ...
 
 ... die_dan ...
 ... Gemeente ...
 ... of ...
 ... de ...
 ... deze ... Gemeente ...
 ... drie ... Oliemolens ...
 ... welke ...
 ... slagerijen ...
 ... @Hoofd ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0033

page title: ... binnenlandschen handel aan ...
 
 ... binnenlandschen ... handel ...
 ... aan ...
 ... paarden ...
 ... welke ...
 ... al ... bestaand ... bestaande ...
 ... als ...
 ... bezocht ... gedreven ...
 ... jaar ... bestaande ...
 ... de ...
 ... September ...
 ... op ...
 ... maand ... October ... op ... 5 ...
 ... Buitenland ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0034

page title: ... buitenlands niet bij zijn twee binnenvaart twee ...
 
 ... buitenlands ...
 ... niet ...
 ... bij ...
 ... zijn ...
 ... twee ...
 ... binnenvaart ... twee ...
 ... de ... tezamen ... 5 ...
 ... Gemeente ... 1851 ...
 ... werkzaam ...
 ... @Hoofdstuk_XVI ...
 ... in ...
 ... @Maten_en_Gewigten ...
 ... jaar ...
 ... de ...
 ... Zoowel ...
 ... b ...
 ... bepaalde ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0035

page title: ... varen weder twee ...
 
 ... varen ... weder ...
 ... twee ...
 ... de ...
 ... als ...
 ... D ...
 ... bekwame ...
 ... @Middelen ...
 ... Gemeente ... Gemeenten ...
 ... die ...
 ... de ...
 ... bestaat ... die ...
 ... Broodzetting ... naar ...
 ... eene ...
 ... brood ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0036

page title: ... belasting bakker uit Burgemeester 18 2 Wethouderen ...
 
 ... belasting ...
 ... bakker ...
 ... uit ...
 ... Burgemeester ...
 ... 18 ... 2 ...
 ... Wethouderen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0037

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0038

page title: ... Uitvoerig van_den Gemeente meester 8 ...
 
 ... Uitvoerig ...
 ... van_den ... Gemeente ...
 ... meester ...
 ... 8 ... Gemeente ... Raad ...
 ... gedaan ... 28 ... 18 ... 8 ... 53 ...
 ... @Hoofdstuk_I ...
 ... 85 ... 2 ...
 ... Geboorte ...
 ... Idem ... is ... in ... Gemeente ...
 ... Vermindering ...
 ... Idem ... der_Gemeente ... der ... Gemeente ...
 ... k ...
 ... dezelve ...
 ... 2 ...
 ... personen ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... maar ... 3 ... b ... 185 ... 8 ... 85 ... 5 ... 2 ...
 ... Totaal ...
 ... Hier ...
 ... is ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... Land ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0039

page title: ... Gemeente van_het het of het ...
 
 ... Gemeente ...
 ... van_het ... het ... of ... het ...
 ... Gevangenen ... best ... 3 ... December ... 8 ... 35 ... 5 ... uit ...
 ... mannen ... g ... geene ... eene ... vrouwen ...
 ... Naar ... Gewesten ... zij ... zijn ... 5 ... Gemeente ...
 ... personen ...
 ... Het ... wordt ... bij ...
 ... Geboorten ... Huwelijken ...
 ... houden ... A ... om ... worden ...
 ... op ... afgegeven ... gegeven ...
 ... pers ... personen ... voorzien ... van_het ... het ...
 ... van_den ... 8 ... 4 ... 6 ... op ... het ...
 ... Het ... overleggen ...
 ... van_de ... aanzien ...
 ... met ... moeyelijkheden ... zijn ...
 ... zijn ... waarvan ... als ... oorzaak ... kan ... worden ...
 ... opgegeven ... dat ... November ... 18 ... 8 ...
 ... plaats ... laat ... juist ...
 ... dienstbaren ... hebben ...
 ... Gemeente ...
 ... 9 ... geweest ... van ... verhuizing ...
 ... het ... hebben ... zij ... niet ...
 ... op ... geven ... Gemeente ... zij ... hebben ...
 ... dit ...
 ... oorzaak ... eene ... zijn ...
 ... personen ... geheel ...
 ... het ... niet ... dat ... minderjarig ... in ... 8 ... 4 ... 9 ...
 ... g ... als ... bevonden ...
 ... Gemeente ... hunne ... of ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0040

page title: ... een dag @Hoofdstuk_II II @PAPIER_RAND_RECHTS ...
 
 ... een ... dag ...
 ... @Hoofdstuk_II ... II ...
 ... @PAPIER_RAND_RECHTS ...
 ... @Getal_Kiezers ...
 ... Leden ... Tweede ... Kamer ... Generaal ...
 ... het ... Kiezers ... 1 ...
 ... Provinciale ... Staten ... g ...
 ... als ... dat ... van_de ... van_den ... Gemeente ...
 ... aanzien ... Tweede ... Kamer ...
 ... Gemeente ...
 ... 5 ... plaats ... verkeer ...
 ... m ... Generaal ...
 ... hebben ... beslissingen ... beslissing ...
 ... is ...
 ... 3 ... 1 ...
 ... zijn ...
 ... k ... als ... 5 ... varen ... als ...
 ... aanwijzend ... aan ... zijn ...
 ... @Gemeente ... @B_callig ... @Bestuur ...
 ... @Personeel ...
 ... Quintinus ...
 ... Fokkens ...
 ... Bonthuis ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0041

page title: ... Henricus Nienhuis @V_callig ...
 
 ... Henricus ...
 ... Nienhuis ...
 ... @V_callig ...
 ... Regnerus ... Tjaarda ...
 ... @W_callig ... H ...
 ... @houderen ...
 ... Evert ... Wethouderen ...
 ... Gemeente ...
 ... Bebingh ...
 ... Knijpenga ... Gemeente ... Ontvanger ...
 ... Wijkmeester ... @1_variant_met_vlag ...
 ... Jansonius ...
 ... arm ... Cremer ...
 ... Crone ...
 ... Pieter ... Wiersum ... Tjamsweer ...
 ... @V_callig ... Vincent ... @AANHALINGSTEKEN ... Harsum ...
 ... @AANHALINGSTEKEN ... Opwierde ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0042

page title: ... wachter bij Schuurman Janna is ...
 
 ... wachter ...
 ... bij ...
 ... Schuurman ...
 ... Janna ...
 ... is ...
 ... @Plaatselijke ...
 ... Vergadering ... van_den ... Raad ... van_den ... van ... October ...
 ... 18 ... 8 ... 5 ... is ... gesteld ... eene ... g ... het ...
 ... geweren ... pistolen ... is ... het ...
 ... vuurwerken ... welke ...
 ... is ... af ...
 ... wordt ...
 ... @Hoofdstuk_III ...
 ... @Verschillende_Onderwerpen ... @betrekkelijk ...
 ... Gemeente ... @Gemeente ... @Archieven ...
 ... omtrent ... om ... als ...
 ... o ... g ... van ...
 ... als ... 150 ... 50 ... 4 ...
 ... van_het ... A ...
 ... g ...
 ... vrijdom_van ... vrij ...
 ... wordt ...
 ... 17 ... het ...
 ... gezamenlijke ...
 ... bestaan ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0043

page title: ... Gasthuis is voogden Bouw ...
 
 ... Gasthuis ... is ... voogden ... Bouw ... B ...
 ... meester ... boeken ...
 ... Communiteit ... 17 ... 9 ...
 ... Notulen ... ingekomene ... ingekomen ... ingekomene ... van_het ...
 ... 6 ...
 ... 811. ...
 ... kerkelijke ...
 ... Gemeenten ...
 ... Opwierde ... Tjamsweer ... beginnende ... met ...
 ... @1_variant_met_vlag ... doopboek ... Rooms ...
 ... Gemeente ... met ... jare ... 17 ... 7 ... 5 ... kerkelijke ...
 ... 18 ... 181 ... 8 ...
 ... sommigen ...
 ... door_het ... het ... schijnen ...
 ... k ... althans ...
 ... dat ... s ...
 ... is ... t ... niet ... worden ... afgegeven ... geven ...
 ... A ... deze ... over ... het ...
 ... Archief ... of ... voornaam ... deelen ...
 ... Gemeente ... Besturen ...
 ... 8 ... 1 ...
 ... van_den ... den ...
 ... met ... het ... daarbij ... behoort ...
 ... welk ... afzonderlijke ... geplaatst ... laatst ...
 ... van_de ... Handeling ... Gemeente ...
 ... Burgemeester ...
 ... Registers ... ingekomen ...
 ... drie ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0044

page title: ... jare 18 geplaatst met bladen laden ...
 
 ... jare ... 18 ...
 ... geplaatst ... met ... t ...
 ... bladen ... laden ... met_het ... met ... het ...
 ... hetzelve ... tot ... voorts ... af ...
 ... Staats ... Provinciale ...
 ... Couranten ... geplaatst ...
 ... is ... vaste ...
 ... Gemeente ... Begroot ... Begrooting ... registers ...
 ... van_de ... Gemeente ...
 ... begrepen ...
 ... van ... 18 ... bij ...
 ... g ... registers ... bestaande ... zes_deelen ...
 ... 16 ... 6 ...
 ... Eigendoms ...
 ... vrijdom ...
 ... bij ...
 ... van_den ...
 ... met ... bij ...
 ... a ...
 ... patent ... pligt ... pligtigen ... met ...
 ... van_de ... Verlofgangers ...
 ... het ... van_de ... Eedstaving ...
 ... den ... 18 ... 8 ...
 ... van_de ... Schutterij ... April ...
 ... 1 ...
 ... scheidene ... zijn ... gescheiden ...
 ... goeden_Staat ... Staat ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0045

page title: ... @Begraafplaatsen A Gemeente ...
 
 ... @Begraafplaatsen ...
 ... A ...
 ... Gemeente ...
 ... g ... voorkomen ...
 ... van_de ... voorts ...
 ... begrafenissen ...
 ... is ... 8 ...
 ... jaren ... kosten ... welke ... het ...
 ... voorzien ... voor ... dezelve ... zich ...
 ... behoorlijken ... Staat ... Bij ... ij ... plaats ...
 ... best ... bestaan ... onderwerp ... niet ...
 ... begrafenissen ... worden ...
 ... van ... van_het ... Provinciaal ...
 ... lijken ...
 ... Besluit ... B ... als ... van ...
 ... 3 ... dat ... is ...
 ... laar ... bij ... Gemeente ... het ... ver- ...
 ... het ... als ...
 ... opgegeven ... gegeven ... geven ... dezelfde ... daaraan ... bestaat ...
 ... g ...
 ... aan_de ...
 ... A ... is ... begraafplaats ... zijn ...
 ... g ... behoef ...
 ... Gemeente ... bestaat ...
 ... plaats ...
 ... g ... van_de ...
 ... wordt ... die ... Gemeente ... bij ...
 ... g ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0046

page title: ... IV @Gewone het overschot hot ...
 
 ... IV ...
 ... @Gewone ...
 ... het ... overschot ... hot ...
 ... aandeel ... Gemeente ... van ... f10. ... 1 ... 10,000= ...
 ... het ... kantoor ...
 ... Gemeente ... op ...
 ... Belasting ... Gebouwde ... gebouw ... gebouwde ...
 ... begrooting ... over ... 18 ... 8 ... 85 ...
 ... tot ...
 ... is ... ingekomen ... eene ... van ... 50 ... 0 ...
 ... of ... Omslag ... 6 ... 5 ... 50 ... 50. ... 00 ...
 ... centen ... den ... Rijks-Accijns ...
 ... dranken ... wordende ...
 ... het ... Reglement ... g ... bij ... Heeren ...
 ... G ... Gedeputeerd ...
 ... 18 ... het ... Gemeente ... over ...
 ... 2 ... 7 ...
 ... Recognitie ... Recognitien ... plaatsen ...
 ... bij ... 9 ...
 ... Belasting ... is ...
 ... belasting ... g ... wordt ... bedrag ... bedrage ...
 ... reglement ... bij ...
 ... van ... 8 ... 3 ...
 ... op ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0047

page title: ... op als van_de bij ...
 
 ... op ... als ... van_de ... bij ...
 ... invoer ... Gemeente ...
 ... bij ... koninklijk ...
 ... Besluit ... 8 ... 4 ... 6 ... 4. ... Reglement ...
 ... Gedeputeerde ...
 ... dezer ... van_den ... 1832 ...
 ... welke ... plaats ... over ... 18 ... 8 ... 85 ...
 ... 3 ...
 ... van_den ... Haard-asch ...
 ... 4 ... 5 ...
 ... B ... Bank ... van ... Leening ... 2 ... 20 ...
 ... is ... geweest ... het ...
 ... als ... het ... was ...
 ... @Uitgaven ...
 ... Burgemeester ...
 ... 500 ... 00 ...
 ... ouderen ... 50 ...
 ... aan_den ... Plaats ... Plaatselijke ... Plaats ...
 ... kosten ...
 ... Plaats ... Bestuur ... 1 ... als ...
 ... het ...
 ... kantoor ... behoeften ... 6 ... 60 ... 0 ...
 ... Drukloonen ... @1_variant_met_vlag ... 0 ...
 ... 17 ...
 ... 30 ...
 ... bladen ... 6 ... 0 ...
 ... enkele ... boeken ... 2 ...
 ... van_de ... 40= ...
 ... kosten ... voor ... Bestuurs ... B ... is ...
 ... Gemeente ... 18 ... 8 ...
 ... Gemeente ...
 ... is ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0048

page title: ... 18 Gebouwen 8 35 ...
 
 ... 18 ...
 ... Gebouwen ...
 ... 8 ...
 ... 35 ... 50 ...
 ... 30 ...
 ... registers ...
 ... A ... Aandeel ... Gemeente ... kosten ...
 ... Verkiezingen ...
 ... plaatsen ... 35 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... voor ... 5 ...
 ... Kosten ... voor ... plaats ...
 ... brands ...
 ... @Publieke_Veiligheid ... @Publieke ... @Publieke_Veiligheid ... @Publieke ...
 ... 400.= ...
 ... Kleeding ...
 ... Onkosten ... voor ...
 ... Brandspuit ...
 ... Lantaarnen ...
 ... Wachthuizen ... 0 ...
 ... dezelve ... 50 ...
 ... A ... Aandeel ... Gemeente ... 35 ... 5 ...
 ... Kosten ... bij ...
 ... 3 ...
 ... kosten ... Verlofgangers ...
 ... bewaring ... bewaringen ... Gevangenen ... van ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0049

page title: ... Aandeel het van_den van ...
 
 ... Aandeel ... het ... van_den ... van ...
 ... 4.= ...
 ... aan_de ... Administratie ...
 ... A ...
 ... Vaccinatie ... kosten ... van ... 2 ...
 ... Verplegings ... Verplegings- ... kosten ...
 ... geneesmiddelen ...
 ... behoeve ... behoefte ... behoeften ...
 ... Schoolgelden ... Kinderen ...
 ... Onderhoud ...
 ... vuur ...
 ... ophalen ... school ...
 ... opschrijven ... schoolpligt ... schoolpligtig ...
 ... Eereprijzen ...
 ... school ...
 ... @Plaatselijk ... @Plaatselijke ...
 ... Plaats ... @Plaatselijke ... Plaats ...
 ... Gemeente ... G ... 2 ...
 ... @Aflossing ...
 ... g ... f._3600 ... 3 ... 5 ... 600 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0050

page title: ... koop Oude 30 0 van_de 5 Uitgaven ...
 
 ... koop ... Oude ... 30 ... 0 ...
 ... van_de ...
 ... 5 ...
 ... Uitgaven ...
 ... @Buitengewone_Uitgaven ...
 ... Publieke ... b ... 2 ...
 ... van_het ... het ... Ameublement ...
 ... Raadhuis ... Gebouw ...
 ... Toelage ... Academie ...
 ... Kosten ...
 ... Schap ... 0 ...
 ... Kosten ... voor ... het ...
 ... 00 ...
 ... bij ... A ... van_den ...
 ... Onderstand ... over ... 185 ... 50 ... 6 ...
 ... verhaal ...
 ... Weldadigheid ... 0 ...
 ... Vermoedelijk ... kort ... bij ... Administratie ...
 ... Onderstand ... 35 ... 50 ...
 ... 185 ... 50 ... 0 ...
 ... gebleven ... van_de ...
 ... obligatie ... 15 ... 5 ...
 ... kosten ... Kosten ... voor ... van ...
 ... @Hoofdstuk_V ... V ...
 ... Gemeente ...
 ... z ... bepalen ... Raad ...
 ... Gebouw ... voor_de ... voor ...
 ... het ... Kanton ... twee ...
 ... school ... School ... voor ... onder ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0051

page title: ... school met nog vier school schoollocalen voor het lag ...
 
 ... school ... met ... nog ... vier ... school ... schoollocalen ... voor ... het ... lag ... lager ... onder ... onderwijs ...
 ... z ... zij ... zijn ... niet ... n ... het ... eigendom ... der ... Gemeente ... en ... een ... Wachthuis ...
 ... je ... voor ... het ... houden ... van ... een ... nachtwacht ... De ... staat ...
 ... van ... deze ... Gebouwen ... is ... bij ... voortduring ... voldoende ... het ...
 ... derhoud ... van_deze ... van ... deze ... Gebouw ... Gebouwen ... heeft ... over ... 18 ... 1852 ... 8 ... 2 ... gekost ... f ... 310 ...
 ... geene ... verbetering ... of ... aanbouw ... is ... noodig ... geweest ...
 ... Deze ... bepalen ... zich ... alleen ... tot ... ruim ... erf ... bij ... om ...
 ... het ... Geregts ... Gebouw ... voorzien ... van ... eenig ... plantsoen ...
 ... dienende ... tot ... publieke ... wandelplaats ... een ... lapje ... grond ...
 ... dienende ... tot ... toegang ... van ... den ... paardenwasch ... een ...
 ... laan ... die ... beplant ... is ... en ... tot ... wandeling ... dient ... naar ... n ...
 ... zoogenaamde ... Wierde ... vierde ...
 ... het ... bij ...
 ... uit ... g ... worden ...
 ... door ... Gemeente ... noch ...
 ... van ...
 ... @Straten ...
 ... tijd ... op ... van_de ... Gemeente ...
 ... 85 ... zijn ... 6 ...
 ... opgenomen ... op ... met ... keisteenen ...
 ... is ...
 ... wordt ... gehouden ...
 ... @Gemeente ...
 ... voetpaden ...
 ... landwegen ... Gemeente ...
 ... bij ...
 ... van_het ... a ... drie ...
 ... het ... schouw ... van_het ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0052

page title: ... is van_de met landen aan_de ...
 
 ... is ... van_de ... met ...
 ... landen ... aan_de ... worden ...
 ... voor ... veel ... het ... zulks ...
 ... door ...
 ... geschiedt ...
 ... kunstwerken ... zijn ... binnen ... deze ... Gemeente ...
 ... het ...
 ... worden ...
 ... vervat ... provinciaal ... op ... het ...
 ... weg ... van_den ... den ... 18 ... 8 ...
 ... loop ... 185 ... 5 ... zij ... zijn ... G ... Gemeente ...
 ... noch ...
 ... is ...
 ... verbinding ... andere ...
 ... zonder ... zijn ...
 ... wees ...
 ... of ... het ...
 ... G ... Gemeente ... zijn ...
 ... staat ...
 ... zijn ... Gemeente ...
 ... e ... dezelve ... zich ... aan_de ...
 ... kanaal ... staan ...
 ... het ...
 ... het ... Zijlvest ... zoomede ... dat ... van_het ... het ...
 ... gen ...
 ... jaar ... opgenomen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0053

page title: ... zijn over_de vaarten voor is het ...
 
 ... zijn ...
 ... over_de ... vaarten ... voor ...
 ... is ...
 ... het ... voor ... nieuwe ... nieuw ... breedere ...
 ... voor ...
 ... van_de ... van ... g ...
 ... Het ... H ... Het ... H ... Het ... af ... westen ...
 ... aan_dien ... oosten ...
 ... dam ... 5 ... laat ...
 ... wens ... over ... zijn ... Gemeente ... met ... niet ...
 ... Eenige ... R ... dienende ...
 ... landen ... zijn ...
 ... niet ...
 ... @Havens ...
 ... deze ... Gemeente ...
 ... @Hoofdstuk_VI ... @Hoofdstuk ... @Hoofdstuk_VI ... @Hoofdstuk ... @Hoofdstuk_VI ...
 ... @Politie ...
 ... menschen ... van_het ... van ...
 ... over ... het ... bijzonder ...
 ... is ...
 ... Geneeskunst ... zijn ...
 ... als ...
 ... Geneeskundig ...
 ... bestaat ... Gemeente ... niet ...
 ... gen ... worden ...
 ... Gemeente ... ook ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0054

page title: ... @Nationale_Militie @Nationale Nationale jare is personen ...
 
 ... @Nationale_Militie ... @Nationale ...
 ... Nationale ... jare ...
 ... is ... personen ...
 ... man ...
 ... gewoon ...
 ... manschap ... voor ... het ... Contingent ... ingeleverd ...
 ... onder ... g ...
 ... lotelingen ... loteling ... man ...
 ... plaats ... laat ... g ...
 ... @Schutterij ...
 ... Ten_aanzien ... aanzien ... merken ...
 ... Het ... het ...
 ... zoomede ... korporaals ... korporaal ... als ... worden ...
 ... gehouden ... van_den ...
 ... niet ... worden ...
 ... plaats ... worden ... door ...
 ... Schutterij ... ij ... is ... Gemeente ... niet ... verrigt ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0055

page title: ... 2 Korporaals @Hoofdstuk_VIII @Kerkelijke_Zaken Er best bestaan ...
 
 ... 2 ...
 ... Korporaals ...
 ... @Hoofdstuk_VIII ...
 ... @Kerkelijke_Zaken ...
 ... Er ... best ... bestaan ... is ... deze ... G ... Gemeente ... acht ... kerkelijke ... Gemeente ...
 ... Leeraren ... of ... geestelijken ...
 ... Gereformeerden ...
 ... Christelijk ... Afgescheidene ...
 ... Roomsch ... Katholieke ... en ...
 ... Israelitisch ...
 ... Giften ... en ... Legaten ... voor ... Godsdienst ... Godsdienstige ... dienst ... zijn ...
 ... voor ... zoover ... bekend ...
 ... De ... Gemeente ... Christelijk ... is ... afgescheidenen ... heeft ... t ...
 ... zicht ... Vergunning ... g ... kerk ...
 ... bouw ... Eeredienst ...
 ... brengen ... naar ... daartoe ...
 ... rigten ... kerkgebouw ... is ... bekend ...
 ... als ... @Huis_de_Beurs ...
 ... @Hoofdstuk_IX ...
 ... @Onderwijs ...
 ... Er ... zijn ... deze ... Gemeente ... vier ... Openbare ... b ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0056

page title: ... van_de Het Op @PAPIER_RAND_RECHTS lagere_school school A g ...
 
 ... van_de ...
 ... Het ...
 ... Op ... @PAPIER_RAND_RECHTS ...
 ... lagere_school ... school ... A ... g ... 3 ... van_het ... van ...
 ... 3 ... 6 ... van_het ... 5 ...
 ... bij ... bijzondere ... school ... A ...
 ... mannelijk ... het ...
 ... g ...
 ... van_het ... vrouw ... vrouwe ...
 ... van_het ... het ...
 ... Geslacht ... 7 ...
 ... 27 ...
 ... 2 ... voor ... vrouw ... is ... totaal ...
 ... van_het ... van ... het ...
 ... 4 ... vrouwelijk ... Geslacht ... totaal ...
 ... school ... A ... Appingedam ...
 ... 9 ... Geslacht ... 4 ...
 ... school ... 6 ... mannelijk ...
 ... 3 ... 6 ... het ... 2 ...
 ... school ... 3 ...
 ... van_het ... totaal ...
 ... school ... wierde ...
 ... kosteloos ... heb ... hebben ... heb ... hebben ... 8 ... 5 ... 2 ... 1 ...
 ... wordt ... d ... o ...
 ... onder ... zeven ... z ... zeven ...
 ... tweeden ... twee ... den ... bezitten ...
 ... alle ... met ... betrekking ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0057

page title: ... m z zij zijn 18 ...
 
 ... m ... z ... zij ... zijn ... 18 ... 185 ... 5 ... overleden ...
 ... Staat ... van_het ... is ... voldoende ...
 ... zijn ...
 ... handen ... ontbreken ...
 ... wordt ... gedragen ... g ... school ...
 ... z ... n ... laat ...
 ... aan_de ... kerk ...
 ... 18 ... 5 ... 2 ...
 ... @Scholen ...
 ... zijn ...
 ... van ... school ... is ... het ...
 ... best ... bestaan ... bestaande ... Departement ...
 ... Algemeen ... waar ... n ... het ...
 ... wordt ...
 ... Het ... leerlingen ... bedraagt ...
 ... A ...
 ... Rector ...
 ... is ... z ... zij ...
 ... zijn ... Het ... is ...
 ... aan_het ...
 ... doende ... Rector ... al ... als ... z ...
 ... Gemeente ...
 ... school ... m ... benoodigd ...
 ... t ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0058

page title: ... deze Gemeente tellingen hebben niet ...
 
 ... deze ... Gemeente ...
 ... tellingen ... hebben ... niet ... plaats ...
 ... is ... van_de ...
 ... van_het ...
 ... @Hoofdstuk ... @Hoofdstuk_X ...
 ... @Armenwezen ...
 ... geeft ...
 ... ij ... met ...
 ... zijn ...
 ... gelegenheid ... gevonden ...
 ... voorzien ... bezwaar ...
 ... Administratien ... a ...
 ... zijn ...
 ... vers ... van_het ... het ... van ... Subsidie ...
 ... Diakenie ... schoon ...
 ... voorzien ... voor ...
 ... A ... door ... vrijwillige ...
 ... kerken ... bij ...
 ... Het ... Armenwezen ... deze ... Gemeente ...
 ... zonder ... dat ...
 ... wordt ...
 ... zijn ... niet ... plaats ...
 ... waren ... werkzaam ...
 ... welke ...
 ... in ... gen ... g ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0059

page title: ... @PAPIER_BOVENRAND het g ...
 
 ... @PAPIER_BOVENRAND ...
 ... het ... g ...
 ... Armwede ... in_den ...
 ... bedeel ... bedeeling ...
 ... deze ... bedeeling ...
 ... zulks ...
 ... Diakenien ... niet ... bij ... ware ...
 ... als ...
 ... zich ... staat ... Staat ...
 ... drie ... deze ... Gemeente ...
 ... voor ... buiten ... winters ...
 ... zich ... bevonden ...
 ... 185 ... 5 ... bij ...
 ... Collecte ... plaats ... welke ... niet ...
 ... opgebragt ... gebragt ... g ... wordt ...
 ... wezenlijke ... voorzien ...
 ... zomer ... wanneer ... is ...
 ... deze ... van_den ... den ...
 ... overgaan_tot ... g ... tot ...
 ... lag ... of ... op ... Maart ... Heeren ...
 ... Staten ...
 ... van_den ... 8 ... 85 ... 852 ... 5 ...
 ... ingezonden ... het ...
 ... van_de ... Diakenie ...
 ... worden ... z ... zijn ... niet ... n ... g ...
 ... vangsten ...
 ... over ... 185 ... 8 ...
 ... personen ... die ... jaar ... of ...
 ... zijn ... of ...
 ... @Hoofdstuk_XI ...
 ... @Gemeente ... @Gemeente_Politie ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ... in ... deze ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0060

page title: ... Gemeente zich strikte plaatselijke plaats ...
 
 ... Gemeente ... zich ...
 ... strikte ... plaatselijke ...
 ... plaats ... Verordening ... tapperijen ...
 ... behoort ... waard ...
 ... zijn ... n ...
 ... vooral ... bij ... ander ... anders ...
 ... z ... zijn ...
 ... op ...
 ... wordt ... g ... zijn ...
 ... 2 ... aangehouden ... Gemeente ...
 ... g ... van_het ... het ... Eene ...
 ... over_het ... het ... geweren ... g ... geweren ... g ... pistolen ... kanonnetjes ...
 ... het ... van ...
 ... is ... door ... 8 ... 2 ...
 ... October ... 8 ... afgekondigd ... over ...
 ... zijn ... bij ...
 ... zijn ...
 ... o ... g ...
 ... Gemeente ...
 ... noemen ...
 ... wordt ...
 ... als ... Nachtwachts ...
 ... veelal ... ook ... met ...
 ... buurt ... van ...
 ... Veldwachters ...
 ... al ... het ... opsporen ... van ... is ...
 ... Veldwachters ... eenmaal ...
 ... Heer ... Burgemeester ...
 ... het ... is ... aangewezen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0061

page title: ... @PAPIER_BOVENRAND bestaan is Gemeente twee koperen ...
 
 ... @PAPIER_BOVENRAND ...
 ... bestaan ... is ... Gemeente ... twee ...
 ... koperen ... brandspuiten ... twee ...
 ... lederen ...
 ... Gemeente ... g ...
 ... g ... dat ... Watermolen ... watermolen ... is ... af ... afgebrand ...
 ... waarbij ... van_de ... spuiten ... gebruikt ...
 ... molen ... uit ... hoofde ... verren ... bij ...
 ... afgebrand ... dat ... g ... blus ...
 ... denken ... zoodat ... brands ... brandspuiten ...
 ... niet ... anders ... hebben ... gewerkt ... als ... bij ... g ... visitatie ...
 ... verlichting ... bij ... nacht ... van_de ... publieke ... straten ...
 ... lantaarnen ... reverberes ...
 ... eersten ... worden ... successivelijk ... door_de ... door ... laatsten ...
 ... aanzien ...
 ... verbetering ... is ... daargesteld ... Dezelve ...
 ... nachts ...
 ... 8 ... 5 ... niet ...
 ... of ...
 ... hebben ... plaats ...
 ... genomen ... of ... 3 ...
 ... 3 ... vrouwen ... 3 ...
 ... geslacht ...
 ... het ... personeel ... pers ... Regenten ...
 ... het ... zijn ... in ... het ... afgelopene ... jaar ... geen ...
 ... wordt ... voorzien ... bij ...
 ... het ... Regenten ...
 ... het ... is ... in ...
 ... regelmatige ... g ... welke ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0062

page title: ... goede resultaten oplevert De gezondheidstoestand en het ...
 
 ... goede ... resultaten ... oplevert ... De ... gezondheidstoestand ... en ...
 ... het ... gedrag ... der ... Gevangenen ... is ... gunstig ... geweest ...
 ... kosten ... van_het ... het ... en ...
 ... het ... mobilair ... wordt ... door ... het ... voorzien ...
 ... Gemeente ... Bestuur ... kosten ... of ...
 ... het ... Gevangenen ...
 ... daags ... centen ...
 ... is ... het ...
 ... bij ... gehoudene ...
 ... publieke ...
 ... @Hoofdstuk_XII ...
 ... @Landbouw ...
 ... is ... bereids ...
 ... vers ... lag ... ingezonden ... van ...
 ... ten ...
 ... van_de ... 1 ... December ... 18 ... 8 ... 5 ... 3 ...
 ... van_den ... 5 ... 2 ... voor ... o ...
 ... wordt ... aangehaald ...
 ... @Hoofdstuk_XIII ...
 ... @Verveening ... @Jagt_en_Visscherij ... @J_onderstreept ... @Jagt ... @Visscherij ...
 ... @a_onderstreept ... @Verveening ... bestaat ... in ... deze ... Gemeente_niet ... G ...
 ... @b_onderstreept ... @Jagt ... G ... Grof ... Grof_wild ... of ... wild ... wordt ... in_deze ... G ... Gemeente ... niet ...
 ... gevonden ...
 ... De ... zoogenaamde ... korte ... jagt ... blijft ... ongunstig ... door=dien ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0063

page title: ... op hazen was vooral in het laatst van ...
 
 ... op ... hazen ... was ... vooral ... in ... het ... laatst ... van ... het ... jaar ... ongunstig ...
 ... W ... Water ... Waterwild ... wordt ... in ... deze_Gemeente ... weinig ... gevangen ...
 ... geheele ... uitgestrektheid ... gestrektheid ... der ... Gemeente ... bestaat ... uit ... drie ...
 ... gen ... Jagtvelden ... waarvan ... voor ... zoover ... bekend ... geen ... word ...
 ... verhuurd ... In ... deze ... Gemeente ... zijn ... drie ... duiventillen ... vijf ...
 ... of ... paren ... zwanen ... vier ... ganzendriften ... alles ... op_eene ...
 ... kleine ... schaal ... @Eendvogelkooyen_Eendvolgelkooyen ... worden ... in ... de_Gemeen= ...
 ... te ... niet ... gevonden ... schadelijk ... gedierte ... in ... deze_Ge= ...
 ... meente ... behooren ... de ... bunsings ... en_Wezels ...
 ... de ... marters ... Over ... de ... menigvuldigheid ... dezer ... dieren ...
 ... wordt ... niet ... geklaagd ... In_de ... laatste ... maanden ... van ...
 ... afgeloopene ... jaar ... zijn ... 48 ... 8 ... wezels ... vertoond ... waarvoor ...
 ... premiemandaten ... zijn ... afgegeven ... ten ... bedrage ... van ... @florijn_f ... 14 ...
 ... wordt ...
 ... en_buitengewone ... jagt ... jagt_opzieners ... opzieners ... die_hunne ... hunne ... pligten ...
 ... schijnen ... waartenemen ... te ... rekenen ... althans ... naar ... het ...
 ... tal ... Calanges ... vooral_ten ... aanzien ... van ... niet ... gebungelde ...
 ... honden ... waartegen_zeer ... vele ... verbalisatien ... hebben ... plaats ... plaatsgehad ...
 ... @Visscherij ... @in_de ... @binnenwateren ...
 ... Deze ... Visscherij ... is_in ... deze ... Gemeente ... van ... weinig ... belang ...
 ... en_wordt ... wordt ... meer ... uitgeoefend ... als ... een ... punt ... van ... liefhebberij ...
 ... danwel ... dan ... als ... middel ... van ... bestaan ... Enkele ... pers ... personen ...
 ... ter ... houden ... Vischwant ... en_bemoeijen_er ... zich_mede ... als ...
 ... werk ... doch ... niemand_vindt ... vindt ... er_een ... eigenlijk ... voldoend ...
 ... middel ... van ... bestaan ... in ... @tbeer ... voordeelig ... is ... somwijlen ...
 ... de ... Aalvangst ... A ... in_den ... Herfts ... die ... veelal ... naar_de ... markt ...
 ... te ... te_Groningen ... Groningen ... wordt ... gezonden ...
 ... Het ... toezigt ... over ... de_Visscherij ... de ... Visscherij ... is ... gelijk ... als ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ... zien ... van ... Jagt ... De ... staat ... van_de ... Visscherij ... hangt ...
 ... aan_de ... de ... jaargetijden ... af ... drooge ... en ... felle ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0064

page title: ... ters worden hoogst nadeelig voor den staat der scherij gehouden ...
 
 ... ters ... worden ... hoogst ... nadeelig ... voor ... den ... staat ... der ...
 ... scherij ... gehouden ...
 ... @d. ... @Visscherij ... @buitengaats ...
 ... Wordt ... in_deze ... Gemeente ... niet ... uitgeoefend ...
 ... @Hoofdstuk_XIV ...
 ... @Ambachts ... @en ... @Fabrijks_Nijverheid ... @Nijverheid ...
 ... Een ... steen ... pannebakkerij ... gedreven ... wordende ... met ...
 ... 16 ... 1 ... 6 ... knechten ... drie ... Oliemolens ... in_een ... van ... welke ... tevens ...
 ... een ... pelwerk ... aanwezig ... is ... dat ... bij ... afwisseling ... kan ... werken ...
 ... Voorts ... twee ... houtzaagmolens ... en_drie ... drie ... koren ... en ... pelmolens ...
 ... welke ... ieder ... met ... twee ... of ... drie ... knechten ... worden ... gedreven ...
 ... vier ... ris ... boekweit ... boekweitmolens ... twee ... touwslagerijen ... op ... ieder ...
 ... van ... welke ... zich ... van ... twee ... vier ... werklieden ... bevinden ...
 ... drie ... Garentwijnderijen ... te ... tezamen ... zamen ... werkende ... met ... 17 ... 7 ... jon ...
 ... gens ... een ... leerlooijerij ... 5 ... met ... vijf ... kuipen ... zij ... zijn ... de ... voornaam ...
 ... ste ... fabrijken ... in ... deze ... Gemeente ... ze ... zijn ... allen ... in ... behoor ...
 ... lijken ... toestand ... werken ... met ... meerder ... of ... minder_voordeel ...
 ... doorgaande ... leveren ... de ... Steen ... en ... pannebakkerij ... en_de ...
 ... Houtzaagmolens ... de ... meeste ... en_ook ... ook ... de ... zekerste ... voor ...
 ... deelen ... op ... Stoomwerktuigen ... zijn ... in ... deze ... Gemeente ...
 ... niet ... in ... gebruik ... Geene ... nieuwe ... werktuigen ...
 ... beteringen ... zijn ...
 ... @Hoofdstuk_XV ...
 ... afzet ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0065

page title: ... is alhier geen betekenis met ...
 
 ... is ... alhier ...
 ... geen ... betekenis ... met ...
 ... dezelve ... met ...
 ... druk ...
 ... oplevert ... als ...
 ... jaarlijksche ...
 ... week ... Augustus ...
 ... worden ... niet ... zelden ... door ...
 ... worden ... bij ...
 ... handel ...
 ... van ... October ...
 ... zijn ... 0 ... runderen ...
 ... A ...
 ... bij ... ladingen ... Noorwegen ...
 ... soms ... goederen ...
 ... bij ...
 ... als ...
 ... voor ... is ... inhoudend ... 3 ...
 ... bestaan ... 8 ...
 ... geene ... zeeschepen ... zijn ... gebouwd ... doch ... drie ... voor ... de ... binnen ...
 ... vaart ... Eene ... van ... deze ... werven ... gebruikt ... g ... 14 ... 4 ... werk ... werklieden ...
 ... en_de ... overigen ... van ... drie ... tot ... vijf ... @TILDE ...
 ... @Hoofdstuk_XVI ... @Hoofdstuk_onderlijnd ... @Hoofdstuk_XVI ... XVI ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ... @Maten_en_Gewigten ... @Gewigten ...
 ... In_de ... maand ... Maart ... voorafgaande ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0066

page title: ... sitatie van de winkels de maten den Arrondissements IJker herijkt ...
 
 ... sitatie ... van ... de ... winkels ... de ... maten ...
 ... den ... Arrondissements ... IJker ... herijkt ... Van ... tijd ... tot ... tijd ...
 ... worden ... nazieningen ... het ...
 ... opleveren ... dat ... bestaan ... hierom ...
 ... door ... dezer ... Gemeente ...
 ... worden ...
 ... bestaan ... g ...
 ... afvaren ... ook ...
 ... b ... bepaalde ... om ... deze ...
 ... zich ...
 ... bestaan ...
 ... die ... of ...
 ... Schiedam ...
 ... aan ...
 ... of ... merkingen ...
 ... personen ...
 ... Voerlieden ...
 ... wagens ...
 ... want ... voor ...
 ... afwerpt ... om ... met ...
 ... belangrijk ...
 ... @Broodzetting ...
 ... broodzetting ... wordt ... velen ...
 ... g ... daarvan ...
 ... verbruikers ... niet ...
 ... als ...
 ... over ... als ...
 ... voor ... zijn ...
 ... van_de ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0067

page title: ... en winst voor_den voor den bakker bak in verhouding tot ...
 
 ... en ... winst ... voor_den ... voor ... den ... bakker ... bak ... in ... verhouding ... tot ... het ...
 ... ponden ... brood ... dat ... rogge ... oplevert ... op ... levert ... De ...
 ... wordt ... Broodzetting ...
 ... dat ...
 ... ponden ...
 ... hoofde ...
 ... e ... wordt ...
 ... kenbaar ...
 ... door ...
 ... A ...
 ... Februarij ... 53 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0068

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0069

page title: ... @Hoofdstuk_I bevolken Jaar 5 53 Vermeerdering in ...
 
 ... @Hoofdstuk_I ...
 ... bevolken ... Jaar ...
 ... 5 ... 53 ...
 ... Vermeerdering ...
 ... in ...
 ... Vermindering ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 53 ... 5 ...
 ... dezelve ...
 ... hoorende ...
 ... 5 ... 53 ...
 ... Maatschappij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0070

page title: ... Gevangenen December 185 5 53 3 ...
 
 ... Gevangenen ...
 ... December ... 185 ... 5 ... 53 ... 3 ...
 ... 18 ... 8 ... 53 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... geene ...
 ... Zoowel ...
 ... houden ...
 ... Inkomende ...
 ... December ...
 ... bladwijzer ...
 ... voor ... met ...
 ... der ... er ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0071

page title: ... @Hoofdstuk_II @Hoofdstuk @Hoofdstuk_II Kiezers Gemeente Generaal Tweede ...
 
 ... @Hoofdstuk_II ... @Hoofdstuk ... @Hoofdstuk_II ...
 ... Kiezers ... Gemeente ...
 ... Generaal ...
 ... Tweede ...
 ... 5 ...
 ... 5 ... zijn ...
 ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... het ...
 ... Raad ...
 ... dienst ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0072

page title: ... 5 van welke 2 welke welk de bevonden ...
 
 ... 5 ...
 ... van ...
 ... welke ...
 ... 2 ... welke ...
 ... welk ...
 ... de ...
 ... bevonden ...
 ... hebben ...
 ... zijn ...
 ... op ...
 ... Raad ...
 ... gegeven ...
 ... van ...
 ... hebben ...
 ... geene ...
 ... van ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0073

page title: ... Burgemeester Bedienden Boele der k Niedaar ...
 
 ... Burgemeester ...
 ... Bedienden ...
 ... Boele ...
 ... der ...
 ... k ...
 ... Niedaar ...
 ... Bestuur ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0074

page title: ... 8 53 5 welke 5 53 85 53 ...
 
 ... 8 ... 53 ... 5 ...
 ... welke ...
 ... 5 ... 53 ...
 ... 85 ... 53 ...
 ... den ...
 ... 53 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0075

page title: ... @Hoofdstuk_III staan Gubernator wegens Koninklijke aan ...
 
 ... @Hoofdstuk_III ...
 ... staan ...
 ... Gubernator ...
 ... wegens ... Koninklijke ...
 ... aan ...
 ... op ...
 ... in ... g ...
 ... wordt ... in ...
 ... 17 ...
 ... boeken ...
 ... kerk ...
 ... daar ...
 ... van ...
 ... protocollen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0076

page title: ... van Marsum 5 van Gemeente zijn ...
 
 ... van ...
 ... Marsum ...
 ... 5 ... van ...
 ... Gemeente ...
 ... zijn ...
 ... door ...
 ... zich ... in ...
 ... en ...
 ... den ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0077

page title: ... 3 bij ieder 8 Gemeente ...
 
 ... 3 ... bij ...
 ... ieder ...
 ... 8 ...
 ... Gemeente ...
 ... Gemeente ...
 ... daar ...
 ... bij ...
 ... kaarten ...
 ... van ...
 ... den ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0078

page title: ... ven van in @PAPIER_RAND_LINKS @Begraafplaatsen bevat ...
 
 ... ven ...
 ... van ...
 ... van ...
 ... in ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ... @Begraafplaatsen ...
 ... bevat ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ... op ...
 ... begraven ...
 ... worden ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0079

page title: ... kerk 18 5 53 @LIJN_DIAGONAAL gebleken door_de ...
 
 ... kerk ...
 ... 18 ... 5 ... 53 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... gebleken ...
 ... door_de ...
 ... Israeliten ... op ...
 ... van ...
 ... Burgerlijke ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0080

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0081

page title: ... 5 voor als Gemeente 53 wordt ...
 
 ... 5 ...
 ... voor ...
 ... als ...
 ... Gemeente ...
 ... 53 ...
 ... wordt ... vol ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0082

page title: ... Honden voor_het 5 50 5 ...
 
 ... Honden ...
 ... voor_het ...
 ... 5 ...
 ... 50 ...
 ... 5 ... 50 ...
 ... Wethouders ... 50 ...
 ... 5 ...
 ... botervaten ...
 ... 5 ... 50 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0083

page title: ... 18 5 Staat van boek dubbelen 5 50 ...
 
 ... 18 ... 5 ...
 ... Staat ...
 ... van ... boek ...
 ... dubbelen ...
 ... 5 ...
 ... 50 ...
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... @Publieke_Veiligheid ...
 ... 50 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0084

page title: ... plaatsen @Brandweer @Brand @Brandweer en ...
 
 ... plaatsen ...
 ... @Brandweer ... @Brand ... @Brandweer ...
 ... en ...
 ... Korten ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0085

page title: ... van @Gemeente_Schulden ...
 
 ... van ...
 ... @Gemeente_Schulden ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0086

page title: ... 5 3 00 in Maatschappij ...
 
 ... 5 ...
 ... 3 ...
 ... 00 ...
 ... in ...
 ... Maatschappij ...
 ... van ... Weldadigheid ...
 ... in ...
 ... 35 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0087

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0088

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0089

page title: ... @Hoofdstuk_V School 3 bij pachten ...
 
 ... @Hoofdstuk_V ...
 ... School ...
 ... 3 ...
 ... bij ...
 ... bij ... pachten ...
 ... Gemeente ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0090

page title: ... in 1853 53 wederom nieuw straat opgenomen ...
 
 ... in ... 1853 ... 53 ... wederom ...
 ... nieuw ...
 ... straat ... opgenomen ... nieuw ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0091

page title: ... 5 kunnen zijn D Hervormde S ...
 
 ... 5 ...
 ... kunnen ...
 ... zijn ...
 ... D ...
 ... Hervormde ...
 ... S ... sluizen ... zijn ...
 ... zij ... zijn ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0092

page title: ... worden onderhouden aan @Havens ...
 
 ... worden ... onderhouden ...
 ... aan ...
 ... @Havens ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0093

page title: ... Gemeente @Hoofdstuk_VI @Medische Politie en ...
 
 ... Gemeente ...
 ... @Hoofdstuk_VI ...
 ... @Medische ... Politie ...
 ... en ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0094

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0095

page title: ... @Hoofdstuk_VII ...
 
 ... @Hoofdstuk_VII ...
 ... 18 ... bedraagd ...
 ... manschappen ...
 ... z ...
 ... in ...
 ... de ...
 ... toe ...
 ... die ...
 ... Gemeente ...
 ... van ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0096

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0097

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0098

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0099

page title: ... Gemeente @Hoofdstuk_VIII @Hoofdstuk_XIII @Hoofdstuk_VIII @Kerkelijke_Zaken ...
 
 ... Gemeente ...
 ... @Hoofdstuk_VIII ... @Hoofdstuk_XIII ... @Hoofdstuk_VIII ...
 ... @Kerkelijke_Zaken ...
 ... 5 ...
 ... diens ...
 ... bekend ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0100

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0101

page title: ... @Hoofdstuk_IX ...
 
 ... @Hoofdstuk_IX ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0102

page title: ... School 0 het 5 53 ...
 
 ... School ... 0 ...
 ... 0 ... het ...
 ... 5 ... 53 ... 3 ...
 ... waar ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0103

page title: ... benoemd Staat ...
 
 ... benoemd ...
 ... Staat ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0104

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0105

page title: ... 53 Hoofdstuk_X te g ...
 
 ... 53 ...
 ... Hoofdstuk_X ...
 ... te ...
 ... g ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0106

page title: ... gunstig handen in is b g 53 hebben ...
 
 ... gunstig ...
 ... handen ...
 ... in ...
 ... is ...
 ... b ...
 ... g ...
 ... 53 ...
 ... hebben ...
 ... 8 ... 54 ... 4 ...
 ... kerkelijk ...
 ... 18 ...
 ... 5 ... 9 ...
 ... 2 ... 03 ... 0 ... 3 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0107

page title: ... bestaan is Gemeente 3 1 ...
 
 ... s ...
 ... bestaan ...
 ... is ...
 ... Gemeente ...
 ... 3 ... 1 ...
 ... instelling ...
 ... Kerkelijke ...
 ... geene ...
 ... g ...
 ... g ...
 ... Slechts ...
 ... g ...
 ... Alberts ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0108

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0109

page title: ... 53 3 @Hoofdstuk_XI twee van ...
 
 ... 53 ... 3 ...
 ... @Hoofdstuk_XI ...
 ... twee ...
 ... van ...
 ... wordt ...
 ... welke ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0110

page title: ... @POTLOOD_BLADZ_33 de veelal twee g ...
 
 ... @POTLOOD_BLADZ_33 ...
 ... de ...
 ... veelal ...
 ... twee ...
 ... twee ...
 ... g ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0111

page title: ... tot een ongelukken en rampen van eenig belang wel ...
 
 ... tot ... een ...
 ... ongelukken ... en ... rampen ... van ... eenig ... belang ... wel ...
 ... De ... openbare ... vermelding ...
 ... in ... 1853 ... niet ... voorgevallen ...
 ... in_deze_Gemeente ...
 ... brand ... onstaan ... in_eene ... Kleine ...
 ... touwslagerij ... hiervoren ... reeds ... vermeld ...
 ... van ... minder ...
 ... werkplaats ...
 ... bewaring ...
 ... g ...
 ... het ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0112

page title: ... van 53 3 het ...
 
 ... van ...
 ... 53 ... 3 ...
 ... het ...
 ... het ...
 ... evenmin ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0113

page title: ... 53 @Hoofdstuk_XII Koop leg g 7 g ...
 
 ... 53 ...
 ... @Hoofdstuk_XII ...
 ... Koop ...
 ... leg ...
 ... g ...
 ... 7 ...
 ... g ...
 ... is ... afdeeling ... g ...
 ... s ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0114

page title: ... tot Augustus 1 853 53 al ...
 
 ... tot ...
 ... Augustus ... 1 ... 853 ... 53 ... al ...
 ... bloemen ...
 ... Kunst ...
 ... bouw ...
 ... drie ...
 ... bouw ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0115

page title: ... 15 5 1 beneden g ...
 
 ... 15 ... 5 ...
 ... 1 ...
 ... beneden ...
 ... g ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0116

page title: ... 6 tot @PAPIER_RAND_LINKS @DRUKLETTERS_GARST ...
 
 ... 6 ... tot ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ...
 ... @DRUKLETTERS_GARST ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0117

page title: ... @DRUKLETTERS_der ...
 
 ... @DRUKLETTERS_der ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0118

page title: ... 6 tot Koophandel_en_Zeevaart zonder @Tentoonstellingen 4 ...
 
 ... 6 ... tot ... Koophandel_en_Zeevaart ...
 ... zonder ...
 ... @Tentoonstellingen ...
 ... 4 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0119

page title: ... bouw 8 85 15 5 9 ...
 
 ... bouw ...
 ... 8 ... 85 ...
 ... 15 ... 5 ... 9 ...
 ... slechts ...
 ... 15 ...
 ... granen ...
 ... s ...
 ... beneden ...
 ... Hagelslag ...
 ... 53 ...
 ... g ...
 ... betrekking ...
 ... granen ...
 ... g ...
 ... g ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0120

page title: ... @PAPIER_RAND_LINKS aan bloemen @Boom wordt g @Houtteeld ...
 
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ... aan ...
 ... bloemen ...
 ... @Boom ...
 ... wordt ...
 ... g ...
 ... @Houtteeld ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0121

page title: ... 8 5 53 Ruinen 4 Gemeente 17 ...
 
 ... 8 ... 5 ... 53 ...
 ... Ruinen ...
 ... 4 ...
 ... Gemeente ...
 ... 17 ...
 ... g ... is ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... bestaat ...
 ... g ...
 ... g ...
 ... ter ...
 ... wespen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0122

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0123

page title: ... 1853 duiven behooren bunsings 53 ...
 
 ... 1853 ...
 ... duiven ...
 ... behooren ... bunsings ...
 ... 53 ...
 ... 0 ...
 ... 4. ... Het ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0124

page title: ... @Visscherij Deze is een_punt liefhebberij als een middel bestaan ...
 
 ... @Visscherij ...
 ... Deze ... is ... een_punt ...
 ... liefhebberij ... als ... een ... middel ... bestaan ...
 ... enkele ... personen ... houden ...
 ... de ... middelen ... bestaan ... eenig ... Visch ...
 ... doch ... dat ... eigenlijk ... geen ... voldoend ... bestaande ...
 ... opleveren ... Het ... meest ... was ... wordt ... verdiend ... met ...
 ... aal ... vangst ... in ... @herfst_herft ... die ... meestal ...
 ... Groningen ... ter ... markt ... wordt ... verzonden ...
 ... nogal ... voordeel ... opleverd ... doch ... dit ... is ...
 ... tijdelijk ... en ... van ... Korten ... duur ...
 ... Het ... toezigt_over_de ... Visscherij ... is ...
 ... van_de ... jagt ... doch ... de ...
 ... D ... De ... staat ... van ... de ... Visscher ...
 ... hangt ... geheel_af ... van_de ... van ... de ... jaargetijden ...
 ... strenge ... winters ... en ... drooge ... zomers ...
 ... hebben ... daarop ... een ... nadeeligen ...
 ... d ... d. ... @Visscherij_buitengaats ... @buitengaats ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0125

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0126

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0127

page title: ... @Ambachts @en @Fabrijknijverheid November als werkzaam 5 6 ...
 
 ... @Ambachts ... @en ... @Fabrijknijverheid ...
 ... November ... als ...
 ... werkzaam ...
 ... 5 ... 6 ...
 ... in ...
 ... y ...
 ... behalve ... halve ...
 ... z ...
 ... 2.50 ... 50 ...
 ... zijn ...
 ... g ...
 ... 50 ...
 ... 3 ...
 ... l ...
 ... g ...
 ... 1 ... 0 ... 3 ... 30 ... 0 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0128

page title: ... Knechten 6 0 ieder tot 50 ...
 
 ... Knechten ...
 ... 6 ... 0 ...
 ... ieder ... tot ... 50 ...
 ... week ...
 ... Stoom ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0129

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0130

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0131

page title: ... Hoofd Augustus is m Oostzee ...
 
 ... Hoofd ...
 ... Augustus ...
 ... is ...
 ... m ...
 ... Oostzee ...
 ... is ...
 ... hebben ...
 ... 1 ...
 ... 3 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0132

page title: ... 7 welke twee ...
 
 ... 7 ...
 ... welke ...
 ... twee ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0133

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0134

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0135

page title: ... Gemeente 53 verband te b ...
 
 ... s ... Gemeente ...
 ... 53 ...
 ... verband ...
 ... te ... b ...
 ... g ...
 ... bepaalde ...
 ... voor ...
 ... bepaalde ...
 ... en ...
 ... twee ... paarden ...
 ... een ... in ...
 ... @3buik_van_hoofdletter_B ...
 ... voert ...
 ... G ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0136

page title: ... bepaalde twee bezwaar leveren schuiten van 8 ...
 
 ... bepaalde ...
 ... twee ...
 ... bezwaar ...
 ... leveren ...
 ... schuiten ...
 ... van ...
 ... 8 ... 53 ...
 ... gekomen ...
 ... 8 ... 53 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0137

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0138

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0139

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0140

page title: ... de Gemeente 3 Totaal op ...
 
 ... de ...
 ... Gemeente ...
 ... 3 ...
 ... Totaal ... op ...
 ... maatschappij ...
 ... de ... December ...
 ... zijn ...
 ... ook ...
 ... worden ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0141

page title: ... gegeven het aanhoudende in Gemeente verbaal het betaald ...
 
 ... gegeven ...
 ... het ...
 ... aanhoudende ...
 ... in ...
 ... Gemeente ...
 ... verbaal ...
 ... het ...
 ... betaald ... die ...
 ... Raad ...
 ... op ...
 ... zijn ... daar ... die ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0142

page title: ... 5 Kieswet 5 Raad geene z aan heeft ...
 
 ... 5 ... Kieswet ...
 ... 5 ...
 ... Raad ... geene ...
 ... z ...
 ... aan ...
 ... heeft ... behoorlijk ...
 ... @Gemeente_Bestuur ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0143

page title: ... k Pieter vrouw Raad January 5 55 ...
 
 ... k ...
 ... Pieter ...
 ... vrouw ...
 ... Raad ...
 ... January ... 5 ... 55 ... afgekondigd ...
 ... @Hoofdstuk_III ...
 ... onderwerpen ...
 ... het ... 1853 ...
 ... geene ...
 ... brief ...
 ... F ... 55 ...
 ... op ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0144

page title: ... Notulen Bestuur van A A. ...
 
 ... Notulen ...
 ... Bestuur ... van ...
 ... A ... A. ...
 ... Gemeente ...
 ... 5 ...
 ... Register ...
 ... houden ... voor ...
 ... bekend ... dat ...
 ... bevinden ... den ... in ...
 ... algemeen ...
 ... 8 ...
 ... welk ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0145

page title: ... is den_Jare behooren bevolken op @Begraafplaats @Begraafplaatsen ...
 
 ... is ...
 ... den_Jare ...
 ... behooren ...
 ... bevolken ... op ...
 ... @Begraafplaats ... @Begraafplaatsen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0146

page title: ... 15 die g aan van de den ...
 
 ... 15 ...
 ... die ... g ... aan ...
 ... van ... de ...
 ... den ... Raad ...
 ... zijn ...
 ... elke ...
 ... te ...
 ... 53 ... van ...
 ... de ... Raad ...
 ... dat ...
 ... gemeenten ...
 ... @Hoofdstuk_IV ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0147

page title: ... meer verbruik 35 50 op ...
 
 ... meer ...
 ... verbruik ...
 ... 35 ...
 ... 50 ... op ...
 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0148

page title: ... op 150 15 Secretarie 5 50. ...
 
 ... op ...
 ... 150 ... 15 ...
 ... Secretarie ... 5 ... 50. ...
 ... van ... 15 ... 5 ...
 ... de ... 5 ... 50 ... 5 ... 50 ...
 ... 5 ...
 ... Aandeel ...
 ... Raad ...
 ... 50 ...
 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0149

page title: ... 5 25 5 op ...
 
 ... 5 ...
 ... 25 ...
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... op ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0150

page title: ... @Brandweer @Brand @Brandweer kosten en 3 ...
 
 ... @Brandweer ... @Brand ... @Brandweer ...
 ... kosten ...
 ... en ...
 ... 3 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0151

page title: ... standen ter_zake van 35 ...
 
 ... standen ...
 ... ter_zake ...
 ... van ...
 ... 35 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0152

page title: ... 50 5 50 @Onvoorziene_Uitgaven 2 ...
 
 ... 50 ... 5 ... 50 ...
 ... @Onvoorziene_Uitgaven ...
 ... 2 ...
 ... II ... I ...
 ... II ... II. ...
 ... VI ...
 ... uitgaven ...
 ... @Hoofdstuk_V ...
 ... zijn ...
 ... de ...
 ... bij ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0153

page title: ... grond 5 7 en hetwelk 5 55 ...
 
 ... grond ...
 ... 5 ...
 ... 7 ... en ...
 ... hetwelk ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... in ... de ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0154

page title: ... kwart daarvan 5 staande 5 55 ...
 
 ... kwart ...
 ... daarvan ...
 ... 5 ...
 ... staande ...
 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... @Rivieren ...
 ... aan ...
 ... Gemeente ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0155

page title: ... @Havens Gemeente @Hoofdstuk_VI ...
 
 ... @Havens ...
 ... Gemeente ...
 ... @Hoofdstuk_VI ...
 ... van ...
 ... algemeen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0156

page title: ... van @Hoofdstuk_VII 5 Man geen totaal ...
 
 ... van ...
 ... @Hoofdstuk_VII ...
 ... 5 ...
 ... Man ...
 ... geen ...
 ... totaal ...
 ... algemeen ...
 ... in ... de ...
 ... sterkte ... de ...
 ... T ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0157

page title: ... 33 @Hoofdstuk_VIII of zijn zoover @Hoofdstuk_IX ...
 
 ... 33 ...
 ... @Hoofdstuk_VIII ...
 ... of ...
 ... zijn ...
 ... zoover ...
 ... @Hoofdstuk_IX ...
 ... @Wetenschappen ...
 ... 5 ...
 ... 35 ... 5 ...
 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0158

page title: ... Totaal 50 totaal de ...
 
 ... Totaal ... 50 ...
 ... totaal ...
 ... de ... ten ...
 ... 5 ...
 ... der ...
 ... zijn ...
 ... Z ...
 ... die ...
 ... School ...
 ... hoewel ...
 ... den ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0159

page title: ... alhier de 35 Nijverheid Leden 5 in een ...
 
 ... alhier ...
 ... de ...
 ... 35 ...
 ... Nijverheid ...
 ... Leden ...
 ... 5 ...
 ... in ... een ...
 ... bezwaren ...
 ... de ...
 ... g ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0160

page title: ... 55 de bedeeld de deel ...
 
 ... 55 ...
 ... de ...
 ... bedeeld ... de ... deel ...
 ... 3 ... 35 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0161

page title: ... zijn Zuiger 55 zijn aangewezen ...
 
 ... zijn ...
 ... Zuiger ...
 ... 55 ... zijn ... aangewezen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0162

page title: ... @Hoofdstuk_XII @Algemeene ...
 
 ... @Hoofdstuk_XII ...
 ... @Algemeene ...
 ... z ...
 ... soorten ...
 ... worden ...
 ... @Maatschappijen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0163

page title: ... meer eene in z in gehoord de ...
 
 ... meer ...
 ... eene ...
 ... in ...
 ... z ...
 ... in ...
 ... gehoord ...
 ... de ...
 ... ten ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0164

page title: ... bokken 50 worden der Vermits in ...
 
 ... bokken ...
 ... 50 ...
 ... worden ...
 ... der ...
 ... Vermits ... in ...
 ... hoeveel ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0165

page title: ... @Hoofdstuk_XIII gevonden ...
 
 ... @Hoofdstuk_XIII ...
 ... gevonden ...
 ... gevonden ...
 ... dat ...
 ... zijn ...
 ... 15 ... 5 ...
 ... zijn ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0166

page title: ... Gemeente het 54 Getal 5 a ...
 
 ... Gemeente ...
 ... het ... 54 ...
 ... Getal ...
 ... 5 ...
 ... a ...
 ... 2 ...
 ... Vrouwelijk ...
 ... boven ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0167

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0168

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0169

page title: ... a @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... a ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0170

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0171

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0172

page title: ... voordeelen in op genieten ...
 
 ... voordeelen ...
 ... in ...
 ... op ...
 ... genieten ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0173

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0174

page title: ... @DRUKLETTERS_der @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @DRUKLETTERS_der ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0175

page title: ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0176

page title: ... zijn @Hoofdstuk_XV Ambachten in @PAPIER_MIDDENVOUW ...
 
 ... zijn ...
 ... @Hoofdstuk_XV ...
 ... Ambachten ...
 ... in ...
 ... @PAPIER_MIDDENVOUW ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0177

page title: ... zijn zich B zijn Gemeente @Hoofdstuk_XV ...
 
 ... zijn ... zich ...
 ... B ...
 ... zijn ... Gemeente ...
 ... @Hoofdstuk_XV ...
 ... Vee-markt ... Veemarkt ...
 ... October ...
 ... fabrijken ...
 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0178

page title: ... op @Hoofdstuk_XVI ...
 
 ... op ...
 ... @Hoofdstuk_XVI ...
 ... te ...
 ... Oude ...
 ... die ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0179

page title: ... @Broodzetting Raad eenige @PAPIER_RAND_LINKS ...
 
 ... @Broodzetting ...
 ... Raad ...
 ... eenige ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0180

page title: ... 1 5 8 van 1 ...
 
 ... 1 ... 5 ...
 ... 8 ...
 ... van ... 1 ...
 ... t ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0181

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0182

page title: ... 185 55 5 Raad ...
 
 ... 185 ... 55 ... 5 ...
 ... Raad ...
 ... 18 ...
 ... @Hoofdstuk ...
 ... @Bevolking ...
 ... op ... het ...
 ... 185 ... 55 ... 5 ...
 ... Geboorte ...
 ... Idem ... Gemeente ...
 ... Gemeente ...
 ... op ...
 ... 55 ...
 ... Gemeente ...
 ... 55 ...
 ... op ... 3 ...
 ... de ... Maatschappij ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0183

page title: ... 5 Omtrent de zijn bijgehouden in op houd ...
 
 ... 5 ...
 ... Omtrent ... de ... zijn ...
 ... bijgehouden ...
 ... in ...
 ... op ...
 ... houd ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0184

page title: [leeg]
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0185

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0186

page title: ... @Hoofdstuk_II 55 5 55 @PAPIER_RAND_RECHTS 5 ...
 
 ... @Hoofdstuk_II ...
 ... 55 ... 5 ... 55 ...
 ... @PAPIER_RAND_RECHTS ...
 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... den ...
 ... de ... zijn ...
 ... zijn ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0187

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0188

page title: ... begraaf zijn af 855 55 het ...
 
 ... begraaf ...
 ... zijn ... af ...
 ... 855 ... 55 ...
 ... het ...
 ... Gemeente ...
 ... @PAPIER_RAND_RECHTS ...
 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... Raad ... van ... 5 ...
 ... op ...
 ... 5 ... 55 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0189

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0190

page title: ... @Hoofdstuk_III @Begraafplaats zijn ...
 
 ... @Hoofdstuk_III ...
 ... @Begraafplaats ...
 ... zijn ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0191

page title: ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0192

page title: ... @Hoofdstuk @Geldmiddelen grond 8 5 ...
 
 ... @Hoofdstuk ...
 ... @Geldmiddelen ...
 ... grond ...
 ... 8 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... op ...
 ... en ...
 ... 3 ... 15 ...
 ... het ...
 ... 50 ...
 ... Gemaal ... 5 ...
 ... op ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0193

page title: ... baten te Gemeente I. I ...
 
 ... baten ...
 ... te ...
 ... Gemeente ...
 ... I. ... I ... Jaarwedde ...
 ... Idem ... houden ...
 ... 5 ... 50 ...
 ... 10 ...
 ... II. ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0194

page title: ... 5 bij @LIJN_DIAGONAAL 25 Registers van Kadaster ...
 
 ... 5 ...
 ... bij ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... 25 ...
 ... Registers ... van ...
 ... Kadaster ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... 5 ...
 ... 10 ...
 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... 5 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... @PAPIER_RAND_RECHTS ...
 ... @Hoofdstuk_II ...
 ... Publieke ... Veiligheid ...
 ... I ... I. ... 5 ...
 ... 00 ...
 ... 2 ...
 ... Verlichting ...
 ... II ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... 50 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0195

page title: ... van 5 500 voor 5 ...
 
 ... van ... 5 ...
 ... 5 ... 500 ...
 ... voor ...
 ... t ... 5 ... 50 ... 00 ...
 ... kosten ... van ...
 ... kosten ... van ...
 ... 15 ...
 ... 50 ...
 ... @Hoofdstuk_III ... @Hoofdstuk ...
 ... I ...
 ... en ...
 ... Kosten ...
 ... op ...
 ... voor ... school ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0196

page title: ... Subsidie aan @Hoofdstuk_VI 00 5 320 5 ...
 
 ... Subsidie ... aan ...
 ... @Hoofdstuk_VI ...
 ... 00 ...
 ... 5 ... 320 ... 5 ...
 ... 5 ... 00 ...
 ... 5 ...
 ... I ...
 ... @Hoofdstuk_XIII ...
 ... of ... hoorende ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0197

page title: ... het_belang van en 5 van 55 5 ...
 
 ... het_belang ... van ...
 ... en ...
 ... 5 ...
 ... van ... 55 ... 5 ...
 ... op ...
 ... plaatselijke ...
 ... 8 ...
 ... 2 ...
 ... 185 ... 5 ... belasting ...
 ... 50 ...
 ... 8 ...
 ... 185 ... 5 ...
 ... voor_het ...
 ... @Hoofdstuk ...
 ... kunnen ...
 ... Hoofd ... I ... Afd._III ... III ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0198

page title: ... Hoofdstuk I Afd IV Art 1 Hoofdstuk II ...
 
 ... Hoofdstuk ... I ... Afd ... IV ... Art ... 1 ...
 ... Hoofdstuk ... II ... Afd ... Art ...
 ... Hoofdstuk ... II ... Afd ... II ...
 ... Hoofdstuk ... Afd ... III ... Art ...
 ... Hoofdstuk ... Afd ...
 ... Hoofdstuk ... III ... Afd ... 2 ...
 ... IV ... en ... 3 ...
 ... 3 ...
 ... die ... op ...
 ... 00 ... 0 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0199

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0200

page title: ... is van dus of te 185 8 55 ...
 
 ... is ...
 ... van ...
 ... dus ...
 ... of ...
 ... te ...
 ... 185 ... 8 ... 55 ... 5 ...
 ... openbare ... of ...
 ... zijn ...
 ... de ...
 ... op ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0201

page title: ... 185 85 zijn Ongeveer 500 Kanalen z bezwaren ...
 
 ... 185 ... 85 ...
 ... zijn ...
 ... Ongeveer ... 500 ...
 ... Kanalen ...
 ... z ...
 ... bezwaren ... of ...
 ... D ...
 ... van ...
 ... hebben ...
 ... bij ...
 ... Het ...
 ... de ...
 ... duikers ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0202

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0203

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0204

page title: ... @Hoofdstuk_VI z @PAPIER_RAND_RECHTS genomen ...
 
 ... @Hoofdstuk_VI ...
 ... z ...
 ... @PAPIER_RAND_RECHTS ...
 ... genomen ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0205

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0206

page title: ... @Hoofdstuk_VII Nationale aan van 185 8 85 ...
 
 ... @Hoofdstuk_VII ...
 ... Nationale ...
 ... aan ... van ... 185 ... 8 ... 85 ... 55 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... geene ...
 ... door_de ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ... der ...
 ... het ...
 ... houden ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0207

page title: 19
 
19
van veranderingen door Huwelijk, verandering van woon-
plaats enz, word zelden of nooit door de belanghebbenden
kennisgegeven, waardoor de opgave van de reserve en den 
eersten eersten niet als juist en zeker kunnen worden beschouwd
[leeg]
[leeg]
[leeg]
[leeg]
[leeg]
[leeg]
[leeg]
[leeg]
[leeg]
[leeg]
[leeg]
============================================================
GV Appingedam 8149 0208

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0209

page title: [leeg]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0210

page title: ... dienst of leg ...
 
 ... dienst ...
 ... of ... leg ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0211

page title: ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0212

page title: ... 5 55 5 ...
 
 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... 15 ... 5 ... 53 ...
 ... 0 ... totaal ...
 ... 3 ...
 ... totaal ...
 ... 15 ... 5 ... 8 ...
 ... 53 ...
 ... van_het ... het ...
 ... totaal ...
 ... 3 ... het ...
 ... 8 ... 55 ...
 ... waarvan ...
 ... Gemeente ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0213

page title: ... de zijn De n School 8 houden ...
 
 ... de ...
 ... zijn ...
 ... De ...
 ... n ...
 ... School ...
 ... 8 ... houden ...
 ... meen ...
 ... af ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0214

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0215

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0216

page title: ... @Hoofdstuk_X @Hoofdstuk van 28 185 bij ...
 
 ... @Hoofdstuk_X ... @Hoofdstuk ...
 ... van ... 28 ... 185 ...
 ... bij ...
 ... beperken ...
 ... Gemeente ...
 ... van ...
 ... 0 ...
 ... Gemeente ... geene ...
 ... t ...
 ... van_den ... de ...
 ... deze ...
 ... deze ...
 ... t ...
 ... zijn ...
 ... z ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0217

page title: ... Gemeente de eene welke de den 8 ...
 
 ... Gemeente ...
 ... de ... eene ...
 ... welke ...
 ... de ... den ... 8 ... 5 ... 55 ...
 ... gedaan ... welke ...
 ... 8 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... van ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0218

page title: ... aan hebben in het Weldadigheid 2 ...
 
 ... aan ...
 ... hebben ... in ... het ...
 ... Weldadigheid ...
 ... 2 ...
 ... 2 ...
 ... z ...
 ... 3 ...
 ... 8 ...
 ... doorbedeeld ...
 ... heb ...
 ... wordt ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0219

page title: ... @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS ...
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0220

page title: ... @Hoofdstuk_XI de daden worden ...
 
 ... @Hoofdstuk_XI ...
 ... de ...
 ... daden ... worden ...
 ... zijn ...
 ... en ...
 ... weg ...
 ... de ... zijn ...
 ... hebben ...
 ... zijn ...
 ... een ...
 ... bepaalde ... de ...
 ... het ...
 ... de ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0221

page title: ... der Staat op Gemeente gevonden 55 ...
 
 ... der ...
 ... Staat ...
 ... op ...
 ... Gemeente ... gevonden ...
 ... 55 ...
 ... 185 ... 8 ... 55 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... de ...
 ... de ...
 ... aan ... het ...
 ... 5 ... 55 ... 5 ... 3 ... 5 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0222

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0223

page title: ... @PAPIER_GEBINARISEERD @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0224

page title: ... koopen toe 8 0 februarij zoodat aan ...
 
 ... koopen ...
 ... toe ...
 ... 8 ...
 ... 0 ...
 ... februarij ...
 ... zoodat ...
 ... aan ... granen ...
 ... hebben ...
 ... Haver ...
 ... gegeven ...
 ... het ... daar ...
 ... op ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0225

page title: ... g van_de van op werk zoodat Z zoodat bij ...
 
 ... g ...
 ... van_de ... van ... op ...
 ... werk ...
 ... zoodat ... Z ... zoodat ...
 ... bij ...
 ... 8 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... 3 ...
 ... 5 ... 50 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0226

page title: ... uit van 5 55 5 betrekking ...
 
 ... uit ...
 ... van ...
 ... 5 ... 55 ... 5 ...
 ... betrekking ... het ...
 ... de ...
 ... n ...
 ... zijn ...
 ... wordt ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0227

page title: ... verbetering de mits in het de 5 19 ...
 
 ... verbetering ...
 ... de ...
 ... mits ...
 ... in ...
 ... het ...
 ... de ...
 ... 5 ...
 ... 19 ... 9 ...
 ... en ... 3 ... bokken ...
 ... in ...
 ... Bijenteelt ...
 ... gehouden ...
 ... Boter ... Kaas ... Hout ...
 ... in ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ...
 ... af ...
 ... op ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0228

page title: ... @Hoofdstuk_XIII @Hoofdstuk @Hoofdstuk_XIII Gemeente gevonden worden Z ...
 
 ... @Hoofdstuk_XIII ... @Hoofdstuk ... @Hoofdstuk_XIII ...
 ... Gemeente ...
 ... gevonden ...
 ... worden ...
 ... Z ...
 ... Gemeente ...
 ... dat ...
 ... betaal ... zijn ...
 ... 55 ...
 ... op ... aan ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0229

page title: [no page title]
 
============================================================
GV Appingedam 8149 0230

page title: ... Schaal dreven de en 3 goeden ...
 
 ... Schaal ... dreven ...
 ... de ...
 ... en ...
 ... 3 ...
 ... goeden ...
 ... van ...
 ... zijn ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0231

page title: ... @PAPIER_GEBINARISEERD @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0232

page title: ... 5 55 @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... 5 ... 55 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0233

page title: ... 55 5 18 @LIJN_DIAGONAAL 3 @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... 55 ... 5 ...
 ... 18 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... 3 ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... de ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0234

page title: ... @LIJN_DIAGONAAL de @LIJN_DIAGONAAL ...
 
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... de ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
 ... @LIJN_DIAGONAAL ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0235

page title: ... @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD_RAND_LINKS ...
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0236

page title: ... geene Hannover in 3 ...
 
 ... geene ...
 ... Hannover ...
 ... in ... 3 ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0237

page title: ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
 
 ... @PAPIER_GEBINARISEERD ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0238

page title: ... van Stoom op het hoedanig ...
 
 ... van ...
 ... Stoom ... op ...
 ... het ...
 ... hoedanig ...
============================================================
GV Appingedam 8149 0239

page title: ... d 185 8 85 56 5 ...
 
 ... d ...
 ... 185 ... 8 ... 85 ... 56 ... 5 ...
 ... @PAPIER_RAND_LINKS ...
============================================================